Sunteți pe pagina 1din 66

Situatia consumului de gaze naturale ,consumului exprimat in unitati de energie (Mwh) DECEMBRIE 2014 la distributia Ghercesti

PCS

Nr. Numele si prenumele


crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Adresa

CNP

B1 cu un consum anual pana la 23,25 Mwh(casnici)


Str Eroilor nr. 48, Ghecesti
1700303163271
Voican Nicolae
Str Eroilor nr.11,Ghercesti
1470416163267
Stroe Constel
Str Eroilor nr.21, Garlesti
1630201163295
Aramitu Titel
Str Eroilor nr.19, Garlesti
1570902163193
Lepadat Constantin
Str Eroilor nr.27, Garlesti
1570303163241
Stroe Constantin
Str Mocaneilor,19,Ghercesti
1330601163241
Dascalu Constantin
Str Trandafirului,7,Garlesti
1671113163271
Casangiu Maria
Str Eroilor nr. 130, Garlesti
2550119163223
Stefan Constantin
StrColonelSavoiu,10,Garlesti
1440729163216
Moaca Mitrana
Str Mocaneilor,11,Ghercesti
2220718163253
Paun Gheorghe
Str Eroilor nr. 22, Ghercesti
1440427163211
Nedelea Marcel
Str Eroilor nr.125, Ghercesti
1620502163311
Nicolae Dumitru
Str Trandafirului,5,Garlesti
1520914163291
Mogosanu Constantin
Str Eroilor,232,Ghercesti
1341018163251
Popescu Dan
StrColonelSavoiu,29,Garlesti
1531017163261
Gulie Gheorghe
Str Eroilor nr. 38, Garlesti
1530424163228
Brandusa Agapita
Str Brandusa,6,Ghercesti
2660610163264
Paun Tudorel
Str Eroilor,152,Ghercesti
1621101163251
Moaca Stefan
Str Eroilor nr.136, Ghercesti
1370915163258
Florea Daniel
Str Eroilor nr.121, Ghercesti
1690511163321
Mitrache Constantin
Str Eroilor nr.89, Ghercesti
1610514163218
Calarasu Marin
Str Eroilor nr. 119, Garlesti
1500823163196
Tobos Aurica
Str Eroilor nr. 42, Garlesti
1490409163258
Popa Ioana
Str Eroilor nr. 192,Ghercesti
2530605163229
Radu
Ion
Str Eroilor nr. 52, Garlesti
1620111163256
Trasca Ecaterina
Str Eroilor nr. 25, Ghercesti
2470209163299
Tica Gheorghe
Str Eroilor nr. 67, Ghercesti
1471113163242
Ezaru Mioara
Str Eroilor nr. 226,Ghercesti
1671025163308
Vaduva Voicu
Str Eroilor nr. 214,Ghercesti
1350623163234
Nistor Gheorghe
StrPrimaverii nr.7,Ghercesti
1560710163243
Ristea Nicolae
Str.Primaverii,24,Ghercesti
1541124163218
Stan Aurel

cap rez
Nmc/h

3.47
4.67
2.47
3.67
3.67
3.47
3.97
4.27
3.67
3.67
3.47
4.74
3.47
1.14
3.67
1.27
1.87
3.47
1.27
1.87
3.67
3.81
2.47
2.47
3.67
3.67
3.47
1.87
7.07
4.27
3.47

0.010609

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

8110069
8110070
8110058
9460209
78405
8110061
88820
8110089
88811
78405
9460185
190813
8110073
8110075
8110081
9460196
8110074
8110041
8110042
8110079
88865
488539
8110083
78431
8110071
8110032
8110026
9460192
8110088
9460206
9460198

8854
1213
6864
3843
294
5315
1063
11249
388
279
2297
5936
1699
1186
11005
1278
2134
930
434
4634
3588
4823
5637
645
9973
735
1613
3005
66
4006
2628

8453
1137
6659
3574
274
5174
936
10989
358
174
2107
5614
1626
1110
10715
1167
1880
923
417
4483
3295
4691
5448
433
9680
723
1537
2752
66
3700
2391

08/04.02.09

4.254

4.16892

0.08508

09/04.02.09

0.806

0.78988

0.01612

10/05.02.09

2.175

2.13150

0.04350

11/05.02.09

2.854

2.79692

0.05708

12/05.02.09

0.212

0.20776

0.00424

14/05.02.09

1.496

1.46608

0.02992

15/05.02.09

1.347

1.32006

0.02694

16/05.02.09

2.758

2.70284

0.05516

17/06.02.09

0.318

0.31164

0.00636

18/06.02.09

1.114

1.09172

0.02228

19/06.02.09

2.016

1.97568

0.04032

20/06.02.09

3.416

3.34768

0.06832

21/06.02.09

0.774

0.75852

0.01548

22/13.02.09

0.806

0.78988

0.01612

23/13.02.09

3.077

3.01546

0.06154

26/13.02.09

1.178

1.15444

0.02356

27/13.02.09

2.695

2.64110

0.05390

28/13.02.09

0.074

0.07252

0.00148

29/19.02.09

0.180

0.17640

0.00360

30/19.02.09

1.602

1.56996

0.03204

31/19.02.09

3.108

3.04584

0.06216

32/19.02.09

1.400

1.37200

0.02800

33/23.02.09

2.005

1.96490

0.04010

34/23.02.09

2.249

2.20402

0.04498

35/23.02.09

3.108

3.04584

0.06216

36/24.02.09

0.127

0.12446

0.00254

37/24.02.09

0.806

0.78988

0.01612

38/25.02.09

2.684

2.63032

0.05368

39/27.03.09

0.000

0.00000

0.00000

40/30.03.09

3.246

3.18108

0.06492

41/30.03.09

2.514

2.46372

0.05028

G4

287998515.xls

401
76
205
269
20
141
127
260
30
105
190
322
73
76
290
111
254
7
17
151
293
132
189
212
293
12
76
253
0
306
237

4.254
0.806
2.175
2.854
0.212
1.496
1.347
2.758
0.318
1.114
2.016
3.416
0.774
0.806
3.077
1.178
2.695
0.074
0.180
1.602
3.108
1.400
2.005
2.249
3.108
0.127
0.806
2.684
0.000
3.246
2.514

Page 1

Nr. Numele si prenumele


crt.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Stefan Gheorghe
Stanculescu Paraschiva
Ghitan Dumitru
Radulescu Elena
Preda Constantin
Strinu Constantin
Casangiu Cornel
Rosu Dumitru
Mihai Marian
Popescu C-ta Doina
Radut Aurica
Buleica Madalin Dumitru
Picu Petre Alin
Mitrita Marin
Cirstea Gabriela
Cirstea Gheorghe
Stan Adrian
Enache Tudor
Boanca Aurelian
Iliuta Constantin
Sirbi Viorel
Naicu Marcela
Bezna Dumitru
Stoica Iorgulescu Marin
Stefan Constanta
Zamfirache Marin
Lepadat Marin
Varzaru Marieta Daniela
Vaduva Leana
Vaduva Niculin
Ionaleanu Mitra
Capraru Marin Marcel
Popa Tudor
Simulescu Dumitru
Voda Stefana
Croitoru Patru
Sandu Marin
Pascu Nicolae

Adresa

Str.Primaverii,20,Ghercesti
Str.Primaverii.9,Ghercesti
Str.Primaverii,32,Ghercesti
Str.Eroilor nr.15, Ghercesti
Str.Eroilor nr.151, Ghercesti
Str.Eroilor,217,Ghercesti
Str.Fintinii nr.3, Ghercesti
Str.Primaverii,50,Ghercesti
Str.Primaverii,34,Ghercesti
Str.Eroilor nr.86, Ghercesti
Str.Eroilor nr.66, Ghercesti
Str.Eroilor nr.68, Ghercesti
Str.Craiovei nr.5, Ghercesti
Str.Eroilor nr.134, Ghercesti
Str.Eroilor nr.238,Ghercesti
Str.Eroilor nr.50,Ghercesti
Str.Eroilor nr.82, Ghercesti
Str Trandafirului,23,Garlesti
Str.Eroilor,250A,Ghercesti
Str.Eroilor nr.165,Ghercesti
Str.Primaverii,12,Ghercesti
Str.Eroilor nr.159, Garlesti
Str.Eroilor nr.57, Garlesti
Str.Eroilor nr.65, Garlesti
Str Trandafirului,9,Garlesti
Str.Eroilor nr.95,Garlesti
Str.Eroilor nr.29,Garlesti
Str.Mocaneilor,25,Ghercesti
Str.Eroilor,129,Ghercesti
Str.Eroilor,127,Ghercesti
Str.Eroilor nr.15, Garlesti
Str.Baraganului,4,Ghercesti
StrTrandafirului,8,Garlesti
Str.Primaverii,38,Ghercesti
StrTrandafirului,12,Garlesti
StrTrandafirului,10,Garlesti
Str Eroilor nr.25, Garlesti
StrCraiovei,4B,Ghercesti

CNP

1561230163212
2491014163290
1410111163239
2560710163288
1500911163244
1530411163259
1460814163217
1570601163271
1660423163234
2450101163289
2610726163226
1770720161035
1530701163270
1521218163245
2450604163226
1340327163244
1721210163203
1500509163270
1711203163275
1530107163240
1710122161031
2601023163233
1551014163196
1450610163213
2570829163263
1510604163250
1370309163227
2571118163201
2301024163261
1750125163229
2350203163222
1510724250523
1500406163252
1581202163242
2490302163291
1530923163282
1480928163280
1500428163267

cap rez
Nmc/h

3.67
3.47
3.47
1.27
4.27
3.67
3.47
3.47
3.67
1.27
3.67
3.67
3.67
1.27
4.14
3.67
4.27
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
4.61
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
4.14
4.61
5.67
3.67
4.87
3.67
3.67
3.67
4.14
3.67

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

G4
G4

8110047
8110090
9460188
8110050
8110016
8110031
8110054
88851
88863
88803
88801
9460197
9460184
8110052
8110056
8110027
8110001
8110014
8110011
489285
8110023
489273
8110022
8110008
9460211
489275
8110019
489266
8110028
9460207
164600
9460205
489274
489270
488542
458540
9460199
190822

71
312
4897
814
646
276
2452
3789
3998
269
160
4785
786
2145
633
529
8954
1637
920
1364
404
767
0
3778
4950
4661
1210
935
2124
1168
2818
2659
2076
3319
5297
3458
4250
0

G4

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

287998515.xls

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi
62
292
4640
800
632
276
2370
3478
3694
232
39
4488
786
2123
622
511
8535
1606
916
1299
394
752
0
3774
4667
4486
1111
875
2042
1126
2510
2549
1962
3099
5048
3391
3972
0

9
20
257
14
14
0
82
311
304
37
121
297
0
22
11
18
419
31
4
65
10
15
0
4
283
175
99
60
82
42
308
110
114
220
249
67
278
0

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import

0.095 42/30.03.09
0.212 43/30.03.09
2.727 44/30.03.09
0.149 46 Bis/01.06.12
0.149 47/29.05.09
0.000 48/09.05.09
0.870 51/29.10.09
3.299 52/28.10.09
3.225 53/29.10.09
0.393 54/29.10.09
1.284 55/29.10.09
3.151 56/29.10.09
0.000 57/28.10.09
0.233 58/06.11.09
0.117 59/17.03.10
0.191 60/17.03.10
4.445 61/17.03.10
0.329 62/17.03.10
0.042 65/05.08.10
0.690 66/06.08.10
0.106 68/05.08.10
0.159 69/06.08.10
0.000 70/03.05.10
0.042 71/03.05.10
3.002 72/05.11.10
1.857 73/05.11.10
1.050 74/04.11.10
0.637 75/05.11.10
0.870 76/22.12.10
0.446 77/22.12.10
3.268 78/22.12.10
1.167 79/22.12.10
1.209 80/30.05.11
2.334 82/22.07.11
2.642 83/29.08.11
0.711 84/29.08.11
2.949 13/05.02.09
0.000 85/16.12.11

0.095

0.09310

0.00190

0.212

0.20776

0.00424

2.727

2.67246

0.05454

0.149

0.14602

0.00298

0.149

0.14602

0.00298

0.000

0.00000

0.00000

0.870

0.85260

0.01740

3.299

3.23302

0.06598

3.225

3.16050

0.06450

0.393

0.38514

0.00786

1.284

1.25832

0.02568

3.151

3.08798

0.06302

0.000

0.00000

0.00000

0.233

0.22834

0.00466

0.117

0.11466

0.00234

0.191

0.18718

0.00382

4.445

4.35610

0.08890

0.329

0.32242

0.00658

0.042

0.04116

0.00084

0.690

0.67620

0.01380

0.106

0.10388

0.00212

0.159

0.15582

0.00318

0.000

0.00000

0.00000

0.042

0.04116

0.00084

3.002

2.94196

0.06004

1.857

1.81986

0.03714

1.050

1.02900

0.02100

0.637

0.62426

0.01274

0.870

0.85260

0.01740

0.446

0.43708

0.00892

3.268

3.20264

0.06536

1.167

1.14366

0.02334

1.209

1.18482

0.02418

2.334

2.28732

0.04668

2.642

2.58916

0.05284

0.711

0.69678

0.01422

2.949

2.89002

0.05898

0.000

0.00000

0.00000

Page 2

Nr. Numele si prenumele


crt.
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Enache Gheorghe
Soreanu Marius
Drugulescu Gheorghe
Rascacea Carmen
Matei Marin
Alinei Gheorghe
Amza Ilie
Calin Alesandru
Biriianu Costinel
Carstea Nicolae
Combei Ionel
Firu Gheorghita
Manda Ionel
Mogosanu Ion
Popa Aurel
Stanciu Maria
Voican Constanta
Carstea Marcel
Dinu Ion
Popescu Dan Eugen
Chiriac Ioana Nela
Iordache Ioana
Stefan Nicolae
Calarasu Nicolae
Dumitru Nicolae
Grasune Mitel
Dumitrescu Anica
Matusoiu Vasile
Moaca Sevastita
Paparoiu Constantin
Mitrache Mircea
Olteanu Danut
Secu Camelia Anca
Teianu Petrisor
Sandu Ecaterina
Nistor Ilie
Iordache Iulica
Vinatoru Gheorghe

Adresa

Str.Eroilor,178, Ghercesti
Str.Eroilor nr.80, Garlesti
Str.Eroilor,29A,Ghercesti
Str.Eroilor nr 29,Ghercesti
StrPrimaverii,40,Ghercesti
StrPrimaverii,22,Ghercesti
Str.Eroilor nr 90 , Ghercesti
Str.Eroilor nr 43 , Ghercesti
Str.Eroilor,201,Ghercesti
Str.Eroilor nr 46 , Ghercesti
Str.Eroilor nr 58 , Ghercesti
Str.Eroilor,119,Ghercesti
Str.Eroilor nr 6,Ghercesti
StrUngurenilor,2,Ghercesti
Str.Craiovei nr.5, Ghercesti
Str.Eroilor nr 44 , Ghercesti
Str.Eroilor nr 36 , Ghercesti
Str Eroilor nr.27, Ghercesti
Str Eroilor nr.230, Ghercesti
Str Eroilor nr.28, Garlesti
Str Eroilor nr.153, Garlesti
Str Eroilor nr.79, Ghercesti
Str Eroilor nr.141, Garlesti
Str Eroilor nr.101, Garlesti
Str Eroilor nr.131, Garlesti
Str Eroilor nr.175, Ghercesti
StrGarlestenilor,1,Garlesti
Str Eroilor,159,Ghercesti
Str Mocaneilor,1,Ghercesti
Str Eroilor,184,Ghercesti
Str Primaverii,79,Ghercesti
Str Eroilor,4,Ghercesti
Str Primaverii,36-4A,Gh
Str Primaverii,46,Gh
Str Eroilor,26,Ghercesti
Str Eroilor,35,Ghercesti
Str Eroilor,71,Ghercesti
StrTrandafirului,3,Garlesti

CNP

1510218163254
1900223160012
1670914380017
2780824163260
1560926163234
1560822163192
1570723163202
1610402163192
1720626163217
1360425163257
1510724163206
2390925163286
1680315163325
1640502163221
1550927163247
2540815163289
2470820163297
1540426163280
1321217163231
1571115163308
2760920163216
2410601163258
1790624163261
1560414163198
1330323163245
1640712163281
2460112163234
1671028163208
2360128163256
1490123163235
1490813163235
1680924163274
2790308424523
1670207163198
2481128163217
1410306163234
1330828163255
1840420160026

cap rez
Nmc/h
3.67
4.67
3.67
3.67
4.34
3.47
6.67
4.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
4.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
5.34
4.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
7.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

9460189
9460204
9460208
9460186
78444
88856
88859
88866
88858
88870
88868
88853
88864
88867
9460202
88857
88860
164591
88822
88821
888807
88815
88819
88823
164592
88805
88802
88817
164594
164597
88810
164599
164596
8808
88804
164598
88806
88813

390
475
2979
308
0
88
1371
172
1847
328
313
835
709
160
1687
472
2301
1973
2048
695
2043
343
1929
232
2062
147
1245
1388
386
779
107
1363
1677
28
279
176
124
1291

287998515.xls

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi
378
422
2760
300
0
10
1286
166
1715
310
302
620
587
145
1440
13
2123
1769
1831
634
1807
318
1678
221
1840
131
1057
992
244
662
100
1258
1521
21
256
162
114
1015

12
53
219
8
0
78
85
6
132
18
11
215
122
15
247
459
178
204
217
61
236
25
251
11
222
16
188
396
142
117
7
105
156
7
23
14
10
276

0.127
0.562
2.323
0.085
0.000
0.828
0.902
0.064
1.400
0.191
0.117
2.281
1.294
0.159
2.620
4.870
1.888
2.164
2.302
0.647
2.504
0.265
2.663
0.117
2.355
0.170
1.994
4.201
1.506
1.241
0.074
1.114
1.655
0.074
0.244
0.149
0.106
2.928

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import
87/04.04.12

0.127

0.12446

88/24.08.12

0.562

0.55076

0.00254
0.01124

89/24.08.12

2.323

2.27654

0.04646

90/24.08.12

0.085

0.08330

0.00170

91/12.09.12

0.000

0.00000

0.00000

92/09.11.12

0.828

0.81144

0.01656

93/09.11.12

0.902

0.88396

0.01804

94/09.11.12

0.064

0.06272

0.00128

95/09.11.12

1.400

1.37200

0.02800

96/09.11.12

0.191

0.18718

0.00382

97/09.11.12

0.117

0.11466

0.00234

98/09.11.12

2.281

2.23538

0.04562

99/09.11.12

1.294

1.26812

0.02588

100/09.11.12

0.159

0.15582

0.00318

101/15.11.12

2.620

2.56760

0.05240

103/12.11.12

4.870

4.77260

0.09740

104/09.11.12

1.888

1.85024

0.03776

105/22.01.2013

2.164

2.12072

0.04328

106/08.04.2013

2.302

2.25596

0.04604

107/30.05.2013

0.647

0.63406

0.01294

109/21.06.2013

2.504

2.45392

0.05008

110/21.06.2013

0.265

0.25970

0.00530

111/21.06.2013

2.663

2.60974

0.05326

112/25.06.2013

0.117

0.11466

0.00234

113/01.07.2013

2.355

2.30790

0.04710

114/16.07.2013

0.170

0.16660

0.00340

115/16.07.2013

1.994

1.95412

0.03988

116/16.07.2013

4.201

4.11698

0.08402

118/06.08.2013

1.506

1.47588

0.03012

117/24.07.2013

1.241

1.21618

0.02482

120/27.09.2013

0.074

0.07252

0.00148

119/23.08.2013

1.114

1.09172

0.02228

121/25.10.2013

1.655

1.62190

0.03310

122/25.10.2013

0.074

0.07252

0.00148

123/25.10.2013

0.244

0.23912

0.00488

124/25.10.2013

0.149

0.14602

0.00298

125/25.10.2013

0.106

0.10388

0.00212

131/05.11.2013

2.928

2.86944

0.05856

Page 3

Nr. Numele si prenumele


crt.
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

Adresa

CNP

Str Eroilor,27,Ghercesti
2540424163252
Str Eroilor,39,Ghercesti
1480510163262
Marinescu Florica
Str Eroilor,23,Ghercesti
1571029163271
Toma Mihaela
Str Primaverii,28B,Ghercesti
2800614160028
Ghiutunea Paula
Str Primaverii,28A,Ghercesti
2811006160033
Iordache Dan Iulian
StrAleea2Primaverii,Gherc
1630701163226
Ciuca Cornel
Str Eroilor nr. 51, Garlesti
1480711163211
Nedelcu Daniel
Str Eroilor,49,Ghercesti
1661116163191
Mirea Ionut
Str. Primaverii nr 36A
1800409160027
Stoica Costel
Str. Eroilor nr 102 Ghercesti
1670708163295
Popa Marcel
Str.ColonelSavoiu 11,Garlesti
1510923163366
Nedelea Valeria
Str. Eroilor nr 54 Garlesti
2550428163251
Soimusi Florian
Str. Eroilor nr 110 Garlesti
1730317163301
Zamfirache Marius
Str. Trandafirului nr 51,Garlesti 1530805163304
Croitoru Traian
Str. Trandafirului nr 53,Garlesti 1670527163237
Ivan Gheorghe
Str. Eroilor nr 218 Ghercesti
1530730163282
Nedelcu Gheorghe
Str. Eroilor nr. 58 Garlesti
1530228163264
Nita Viorel
Str. Eroilor nr. 94 Garlesti
1560914290471
Aldea Liviu
Str.Primaverii,52,Ghercesti
1611005163269
Zidaru Emil
Str.Primaverii,54,Ghercesti
1580918163310
Dascalu Aurel
Str.Trandafirului,14,Garlesti
1550608163205
Paparoiu Nolica Cornel
Str. Eroilor nr. 88,Garlesti
1670530163331
Popa Minel Ilie
Str. Eroilor nr. 95,Ghercesti
1771002163231
Manda Marcel
Str. Eroilor nr. 40,Garlesti
1490611163232
Mitrache Elena
Str. Eroilor nr. 78 Garlesti
2510326163305
Ciontu Silvia Loredana
Str. Eroilor nr.190 Ghercesti
2840724160089
Ruica Sevastiana
Str. Eroilor nr.215 Ghercesti
2540127163251
134
TOTAL CASNICI B1
B2 cu un consum anual intre 23,25Mwh si 116,28 Mwh(casnici)
Str.Eroilor nr.81, Ghercesti
1680224163332
1 Pirvu Vergica
Str.Primaverii,23,Ghercesti
1521109163281
Simionescu
Mihail
Constantin
2
Ganta
Gheorghe
3
Str.Primaverii,26,Ghercesti
1500506163231
Str.Eroilor nr.65, Garlesti
1880509160069
4 Trasca Robert Alin
Str.Primaverii,18,Ghercesti
2550207163285
5 Sevastre Georgeta
6 Curca Costel
Str.Eroilor,135,Ghercesti
1560328160013
Str.Primaverii,30,Ghercesti
1580427163235
7 Negoita Constantin
8 Buzdun Constantin
Str Eroilor nr.36, Garlesti
1590525163311
9 Paparoiu Victoria
Str Eroilor,85,Ghercesti
2390224163237
Carstea Gheorghita
Giuvelea Toma

cap rez
Nmc/h

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

7.34
4.34
4.34
4.34
4.34
3.67
3.67
3.67
3.67
4.34
3.67
4.34
3.67
4.34
4.34
4.34
3.67
4.34
3.67
4.34
7.34
4.34
4.34
7.34
3.67
3.67
3.67
512.39

G10
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G6
G4
G4
G4

5246919
78421
78432
78413
78409
88812
164595
88825
78433
78402
78419
78430
78406
78437
78447
78411
78425
78443
78423
78417
78435
78441
78448
25917749
78420
78436
88818

745
186
1348
389
640
1907
4076
1388
1160
55
64
49
67
631
15
411
163
81
474
761
87
484
383
38
195
366
76

3.67
5.67
5.34
6.67
3.67
4.34
3.67
3.67
4.34

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

9460212
78401
190858
9460210
9460191
164593
190838
9460193
88869
287998515.xls

810
1009
9013
12827
6444
5213
7892
6091
3059

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi
698
166
734
355
558
1639
3705
1114
861
50
58
44
55
342
11
263
149
24
243
388
39
158
154
18
0
0
0

386
398
8331
11911
5993
4693
7482
5700
2982

47
20
614
34
82
268
371
274
299
5
6
5
12
289
4
148
14
57
231
373
48
326
229
20
195
366
76
18235
424
611
682
916
451
520
410
391
77

0.499
0.212
6.514
0.361
0.870
2.843
3.936
2.907
3.172
0.053
0.064
0.053
0.127
3.066
0.042
1.570
0.149
0.605
2.451
3.957
0.509
3.461
2.429
0.212
2.069
3.885
0.806

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import
133/13.11.2013

0.499

0.48902

0.00998

126/25.10.2013

0.212

0.20776

0.00424

127/25.10.2013

6.514

6.38371

0.13029

129/25.10.2013

0.361

0.35378

0.00722

130/25.10.2013

0.870

0.85260

0.01740

132/05.11.2013

2.843

2.78614

0.05686

24/13.02.09

3.936

3.85728

0.07872

128/25.10.2013

2.907

2.84886

0.05814

134/13.01.2014

3.172

3.10856

0.06344

135/07.04.2014

0.053

0.05194

0.00106

136/07.04.2014

0.064

0.06272

0.00128

137/07.04.2014

0.053

0.05194

0.00106

139/13.06.2014

0.127

0.12446

0.00254

142/26.06.2014

3.066

3.00468

0.06132

141/26.06.2014

0.042

0.04116

0.00084

140/26.06.2014

1.570

1.53860

0.03140

146/30/.07.2014

0.149

0.14602

0.00298

147/30.07.2014

0.605

0.59290

0.01210

148/30.07.2014

2.451

2.40198

0.04902

149/30.07.2014

3.957

3.87786

0.07914

143/26.06.2014

0.509

0.49882

0.01018

144/07.11.2014

3.461

3.39178

0.06922

151/04.09.2014

2.429

2.38042

0.04858

145/30.07.2014

0.212

0.20776

0.00424

153/24/11/2014

2.069

2.02762

0.04138

152/24/11/2014

3.885

3.80730

0.07770

154/09/12/2014

0.806

0.78988

0.01612

193.455

189.58589

3.86911

4.498

4.40804

0.08996

6.482

6.35235

0.12965

7.235

7.09029

0.14471

9.718

9.52363

0.19437

4.785

4.68930

0.09570

5.517

5.40665

0.11035

4.350

4.26300

0.08700

4.148

4.06504

0.08296

0.817

0.80066

0.01634

193.455

4.498 50/29.10.09
6.482 67/05.08.10
7.235 45/30.03.09
9.718 86/05.03.12
4.785 102/12.11.12
5.517 49/24.08.09
4.350 81/03.06.11
4.148 25/13.02.09
0.817 108/10.06.2013

Page 4

Nr. Numele si prenumele


crt.

Adresa

cap rez
Nmc/h

CNP

TOTAL CASNICI B2
TOTAL CASNICI
B1 cu un consum anual pana la 23,25 Mwh(noncasnici)
1 Cabinet Med de Familie Str Craiovei nr.1, Ghercesti
Mogoanta
Biserica Ghercesti
2 Dr.Elena
Str Eroilor nr.81, Ghercesti
3 Biserica Garlesti
Str Mocaneilor,21,Ghercesti
C.U.I.16645402/0
4 SC REUNOMIND COM IMPEX SRL Str. Colonel Savoiu nr.3, Garlesti 4 J16/1428/2004
5 SRMP
Str Eroilor, Ghercesti
6 Scoala Gimnaziala GHERC Str.Craiovei nr109A,Ghercesti
6
TOTAL NONCASNICI B1
B2 cu un consum anual intre 23,25Mwh si 116,28 Mwh(noncasnici)
1 Scoala Gen.Ghercesti
Str Eroilor nr.109, Ghercesti
2 Primaria Ghercesti
Str Eroilor nr.107, Ghercesti
3 Scoala Girlesti
Str Eroilor nr.69, Garlesti
Cultural
4 Caminul
Str Eroilor,105,Ghercesti
C.U.I.5650888/94
SC NELMAR COM SRL
Str.Eroilor,120,Ghercesti
J16/95/1994
5
TOTAL NONCASNIC B2
5
TOTAL NONCASNIC
11
154
TOTAL GENERAL

9
143

Luna decembrie 2014


Dif(mc) consum PV-citit
Dif(Mwh) consum PV-citit
casnici
noncasnici

32689-29519=3170
346.782-313.167=33.615
25.869
7.746

Sef birou
Ing. C.ROIBAN

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi

41.04

6.00
3.00
3.00
4.27
3.00
12.00
31.27

G4
G4
G4
G4

8110055
8110057
8110080
8110018

14.00
4.67
4.00
6.00
17.23
45.90

G 10
G4
G4
G4
G10

G6

25917747

5246921
9460194
9460195
78440
5223479

PV TRANSGAZ
346.782 Mwh
32689 Nmc

281
2341
94
6147
11665
3076

72371
13381
8954
3299
6930

281
2220
94
6035
11335
1435

71793
12530
8522
1773
5719

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import

4482
22717

47.550
241.005

0
121
0
112
330
1641
2204

0.000 02/30.01.09
1.284 05/30.01.09
0.000 06/30.01.09
1.188 63/17.03.10
3.501
17.409 150/04.09.2014
23.382

578
6.132
851
9.028
432
4.583
1526
16.190
1211
12.847
4598
48.780
6802
72.162
29519 313.167

47.550
241.005

46.59896

0.95104

236.18485

4.82015

0.000

0.00000

0.00000

1.284

1.25832

0.02568

0.000

0.00000

0.00000

1.188

1.16424

0.02376

3.501

3.43097

0.07003

17.409

17.06079

0.34821

23.382

22.91432

0.46768

01/30.01.09

6.132

6.00935

0.12265

03/30.01.09

9.028

8.84742

0.18058

07/03.02.09

4.583

4.49133

0.09167

04/30.01.09

16.190

15.86617

0.32383

64/17.03.10

12.847

12.59004

0.25696

47.80431

0.97569

70.71863

1.44337

306.90348

6.26352

Regularizare ian-dec 2014


Dif(Mwh)
casnici
noncasnici

48.780
72.162
313.167

313.167
28.209+33.615=61.824
47.578
14.246

Intocmit,
ing.L.Olaru

287998515.xls

Page 5

Situatia consumului de gaze naturale ,consumului exprimat in unitati de energie (Mwh) IANUARIE 2015 la distributia Ghercesti
PCS

Nr. Numele si prenumele


crt.

Adresa

B1 cu un consum anual pana la 23,25 Mwh(casnici)


1 Stan Aurel
Str Eroilor nr. 48, Ghecesti
2 Voican Nicolae
Str Eroilor nr.11,Ghercesti
3 Stroe Constel
Str Eroilor nr.21, Garlesti
4 Aramitu Titel
Str Eroilor nr.19, Garlesti
5 Lepadat Constantin
Str Eroilor nr.27, Garlesti
6 Stroe Constantin
Str Mocaneilor,19,Ghercesti
7 Dascalu Constantin
Str Trandafirului,7,Garlesti
8 Casangiu Maria
Str Eroilor nr. 130, Garlesti
9 Stefan Constantin
StrColonelSavoiu,10,Garlesti
10 Moaca Mitrana
Str Mocaneilor,11,Ghercesti
11 Paun Gheorghe
Str Eroilor nr. 22, Ghercesti
12 Nedelea Marcel
Str Eroilor nr.125, Ghercesti
13 Nicolae Dumitru
Str Trandafirului,5,Garlesti
14 Mogosanu Constantin
Str Eroilor,232,Ghercesti
15 Gulie Gheorghe
Str Eroilor nr. 38, Garlesti
16 Brandusa Agapita
Str Brandusa,6,Ghercesti
17 Paun Tudorel
Str Eroilor,152,Ghercesti
18 Moaca Stefan
Str Eroilor nr.136, Ghercesti
19 Florea Daniel
Str Eroilor nr.121, Ghercesti
20 Mitrache Constantin
Str Eroilor nr.89, Ghercesti
21 Calarasu Marin
Str Eroilor nr. 119, Garlesti
22 Tobos Aurica
Str Eroilor nr. 42, Garlesti
23 Popa Ioana
Str Eroilor nr. 192,Ghercesti
24 Radu Ion
Str Eroilor nr. 52, Garlesti
25 Trasca Ecaterina
Str Eroilor nr. 25, Ghercesti
26 Tica Gheorghe
Str Eroilor nr. 67, Ghercesti
27 Ezaru Mioara
Str Eroilor nr. 226,Ghercesti
28 Vaduva Voicu
Str Eroilor nr. 214,Ghercesti
29 Nistor Gheorghe
StrPrimaverii nr.7,Ghercesti
30 Ristea Nicolae
Str.Primaverii,24,Ghercesti
31 Stefan Gheorghe
Str.Primaverii,20,Ghercesti

CNP

1700303163271
1470416163267
1630201163295
1570902163193
1570303163241
1330601163241
1671113163271
2550119163223
1440729163216
2220718163253
1440427163211
1620502163311
1520914163291
1341018163251
1530424163228
2660610163264
1621101163251
1370915163258
1690511163321
1610514163218
1500823163196
1490409163258
2530605163229
1620111163256
2470209163299
1471113163242
1671025163308
1350623163234
1560710163243
1541124163218
1561230163212

cap rez
Nmc/h

3.47
4.67
2.47
3.67
3.67
3.47
3.97
4.27
3.67
3.67
3.47
4.74
3.47
1.14
1.27
1.87
3.47
1.27
1.87
3.67
3.81
2.47
2.47
3.67
3.67
3.47
1.87
7.07
4.27
3.47
3.67

0.010573

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

8110069
8110070
8110058
9460209
78405
8110061
88820
8110089
88811
78405
9460185
190813
8110073
8110075
9460196
8110074
8110041
8110042
8110079
88865
488539
8110083
78431
8110071
8110032
8110026
9460192
8110088
9460206
9460198
8110047

9416
1527
7165
4229
300
5517
1245
11711
468
428
2564
6373
1795
1244
1415
2436
946
447
4838
4019
5015
5879
841
10384
750
1687
3259
66
4455
2901
78

8854
1213
6864
3843
294
5315
1063
11249
388
279
2297
5936
1699
1186
1278
2134
930
434
4634
3588
4823
5637
645
9973
735
1613
3005
66
4006
2628
71

08/04.02.09

5.942

5.82315

0.11885

09/04.02.09

3.320

3.25360

0.06640

10/05.02.09

3.182

3.11836

0.06364

11/05.02.09

4.081

3.99938

0.08162

12/05.02.09

0.063

0.06174

0.00126

14/05.02.09

2.136

2.09328

0.04272

15/05.02.09

1.924

1.88552

0.03848

16/05.02.09

4.885

4.78729

0.09771

17/06.02.09

0.846

0.82908

0.01692

18/06.02.09

1.575

1.54350

0.03150

19/06.02.09

2.823

2.76654

0.05646

20/06.02.09

4.620

4.52759

0.09241

21/06.02.09

1.015

0.99470

0.02030

22/13.02.09

0.613

0.60074

0.01226

26/13.02.09

1.449

1.42002

0.02898

27/13.02.09

3.193

3.12914

0.06386

28/13.02.09

0.169

0.16562

0.00338

29/19.02.09

0.137

0.13426

0.00274

30/19.02.09

2.157

2.11386

0.04314

31/19.02.09

4.557

4.46585

0.09115

32/19.02.09

2.030

1.98940

0.04060

33/23.02.09

2.559

2.50782

0.05118

34/23.02.09

2.072

2.03056

0.04144

35/23.02.09

4.346

4.25908

0.08692

36/24.02.09

0.159

0.15582

0.00318

37/24.02.09

0.782

0.76636

0.01564

38/25.02.09

2.686

2.63228

0.05372

39/27.03.09

0.000

0.00000

0.00000

40/30.03.09

4.747

4.65205

0.09495

41/30.03.09

2.886

2.82828

0.05772

42/30.03.09

0.074

0.07252

0.00148

G4

G4

287998515.xls

562
314
301
386
6
202
182
462
80
149
267
437
96
58
137
302
16
13
204
431
192
242
196
411
15
74
254
0
449
273
7

5.942
3.320
3.182
4.081
0.063
2.136
1.924
4.885
0.846
1.575
2.823
4.620
1.015
0.613
1.449
3.193
0.169
0.137
2.157
4.557
2.030
2.559
2.072
4.346
0.159
0.782
2.686
0.000
4.747
2.886
0.074

Page 6

Nr. Numele si prenumele


crt.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Stanculescu Paraschiva
Ghitan Dumitru
Radulescu Elena
Preda Constantin
Strinu Constantin
Casangiu Cornel
Rosu Dumitru
Mihai Marian
Popescu C-ta Doina
Radut Aurica
Buleica Madalin Dumitru
Picu Petre Alin
Mitrita Marin
Cirstea Gabriela
Cirstea Gheorghe
Stan Adrian
Enache Tudor
Boanca Aurelian
Iliuta Constantin
Sirbi Viorel
Naicu Marcela
Bezna Dumitru
Stoica Iorgulescu Marin
Stefan Constanta
Zamfirache Marin
Lepadat Marin
Varzaru Marieta Daniela
Vaduva Leana
Vaduva Niculin
Ionaleanu Mitra
Capraru Marin Marcel
Popa Tudor
Simulescu Dumitru
Voda Stefana
Croitoru Patru
Sandu Marin
Pascu Nicolae
Enache Gheorghe

Adresa

Str.Primaverii.9,Ghercesti
Str.Primaverii,32,Ghercesti
Str.Eroilor nr.15, Ghercesti
Str.Eroilor nr.151, Ghercesti
Str.Eroilor,217,Ghercesti
Str.Fintinii nr.3, Ghercesti
Str.Primaverii,50,Ghercesti
Str.Primaverii,34,Ghercesti
Str.Eroilor nr.86, Ghercesti
Str.Eroilor nr.66, Ghercesti
Str.Eroilor nr.68, Ghercesti
Str.Craiovei nr.5, Ghercesti
Str.Eroilor nr.134, Ghercesti
Str.Eroilor nr.238,Ghercesti
Str.Eroilor nr.50,Ghercesti
Str.Eroilor nr.82, Ghercesti
Str Trandafirului,23,Garlesti
Str.Eroilor,250A,Ghercesti
Str.Eroilor nr.165,Ghercesti
Str.Primaverii,12,Ghercesti
Str.Eroilor nr.159, Garlesti
Str.Eroilor nr.57, Garlesti
Str.Eroilor nr.65, Garlesti
Str Trandafirului,9,Garlesti
Str.Eroilor nr.95,Garlesti
Str.Eroilor nr.29,Garlesti
Str.Mocaneilor,25,Ghercesti
Str.Eroilor,129,Ghercesti
Str.Eroilor,127,Ghercesti
Str.Eroilor nr.15, Garlesti
Str.Baraganului,4,Ghercesti
StrTrandafirului,8,Garlesti
Str.Primaverii,38,Ghercesti
StrTrandafirului,12,Garlesti
StrTrandafirului,10,Garlesti
Str Eroilor nr.25, Garlesti
StrCraiovei,4B,Ghercesti
Str.Eroilor,178, Ghercesti

CNP

2491014163290
1410111163239
2560710163288
1500911163244
1530411163259
1460814163217
1570601163271
1660423163234
2450101163289
2610726163226
1770720161035
1530701163270
1521218163245
2450604163226
1340327163244
1721210163203
1500509163270
1711203163275
1530107163240
1710122161031
2601023163233
1551014163196
1450610163213
2570829163263
1510604163250
1370309163227
2571118163201
2301024163261
1750125163229
2350203163222
1510724250523
1500406163252
1581202163242
2490302163291
1530923163282
1480928163280
1500428163267
1510218163254

cap rez
Nmc/h

3.47
3.47
1.27
4.27
3.67
3.47
3.47
3.67
1.27
3.67
3.67
3.67
1.27
4.14
3.67
4.27
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
4.61
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
4.14
4.61
5.67
3.67
4.87
3.67
3.67
3.67
4.14
3.67
3.67

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

G4

8110090
9460188
8110050
8110016
8110031
8110054
88851
88863
88803
88801
9460197
9460184
8110052
8110056
8110027
8110001
8110014
8110011
489285
8110023
489273
8110022
78442
9460211
489275
8110019
489266
8110028
9460207
164600
9460205
489274
489270
488542
458540
9460199
190822
9460189

346
5258
839
661
276
2572
4208
4404
312
251
5201
786
2170
649
558
9515
1693
926
1483
419
776
0
143
5261
4920
1378
1025
2243
1261
3405
2850
2224
3626
5669
3550

312
4897
814
646
276
2452
3789
3998
269
160
4785
786
2145
633
529
8954
1637
920
1364
404
767
0
0
4950
4661
1210
935
2124
1168
2818
2659
2076
3319
5297
3458

4674
0
405

4250
0
390

G4

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

287998515.xls

34
361
25
15
0
120
419
406
43
91
416
0
25
16
29
561
56
6
119
15
9
0
144
311
259
168
90
119
93
587
191
148
307
372
92
424
0
15

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import

0.359 43/30.03.09
3.817 44/30.03.09
0.264 46 Bis/01.06.12
0.159 47/29.05.09
0.000 48/09.05.09
1.269 51/29.10.09
4.430 52/28.10.09
4.293 53/29.10.09
0.455 54/29.10.09
0.962 55/29.10.09
4.398 56/29.10.09
0.000 57/28.10.09
0.264 58/06.11.09
0.169 59/17.03.10
0.307 60/17.03.10
5.931 61/17.03.10
0.592 62/17.03.10
0.063 65/05.08.10
1.258 66/06.08.10
0.159 68/05.08.10
0.095 69/06.08.10
0.000 70/03.05.10
1.523 71/03.05.10
3.288 72/05.11.10
2.738 73/05.11.10
1.776 74/04.11.10
0.952 75/05.11.10
1.258 76/22.12.10
0.983 77/22.12.10
6.205 78/22.12.10
2.019 79/22.12.10
1.565 80/30.05.11
3.246 82/22.07.11
3.933 83/29.08.11
0.973 84/29.08.11
4.483 13/05.02.09
0.000 85/16.12.11
0.159 87/04.04.12

0.359

0.35182

0.00718

3.817

3.74066

0.07634

0.264

0.25872

0.00528

0.159

0.15582

0.00318

0.000

0.00000

0.00000

1.269

1.24362

0.02538

4.430

4.34139

0.08861

4.293

4.20714

0.08586

0.455

0.44590

0.00910

0.962

0.94276

0.01924

4.398

4.31003

0.08797

0.000

0.00000

0.00000

0.264

0.25872

0.00528

0.169

0.16562

0.00338

0.307

0.30086

0.00614

5.931

5.81237

0.11863

0.592

0.58016

0.01184

0.063

0.06174

0.00126

1.258

1.23284

0.02516

0.159

0.15582

0.00318

0.095

0.09310

0.00190

0.000

0.00000

0.00000

1.523

1.49254

0.03046

3.288

3.22224

0.06576

2.738

2.68324

0.05476

1.776

1.74048

0.03552

0.952

0.93296

0.01904

1.258

1.23284

0.02516

0.983

0.96334

0.01966

6.205

6.08089

0.12411

2.019

1.97862

0.04038

1.565

1.53370

0.03130

3.246

3.18108

0.06492

3.933

3.85434

0.07866

0.973

0.95354

0.01946

4.483

4.39333

0.08967

0.000

0.00000

0.00000

0.159

0.15582

0.00318

Page 7

Nr. Numele si prenumele


crt.
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Soreanu Marius
Drugulescu Gheorghe
Rascacea Carmen
Matei Marin
Alinei Gheorghe
Amza Ilie
Calin Alesandru
Biriianu Costinel
Carstea Nicolae
Combei Ionel
Firu Gheorghita
Manda Ionel
Mogosanu Ion
Popa Aurel
Stanciu Maria
Voican Constanta
Carstea Marcel
Dinu Ion
Popescu Dan Eugen
Chiriac Ioana Nela
Iordache Ioana
Stefan Nicolae
Calarasu Nicolae
Dumitru Nicolae
Grasune Mitel
Dumitrescu Anica
Matusoiu Vasile
Moaca Sevastita
Paparoiu Constantin
Mitrache Mircea
Olteanu Danut
Secu Camelia Anca
Teianu Petrisor
Sandu Ecaterina
Nistor Ilie
Iordache Iulica
Vinatoru Gheorghe
Carstea Gheorghita

Adresa

Str.Eroilor nr.80, Garlesti


Str.Eroilor,29A,Ghercesti
Str.Eroilor nr 29,Ghercesti
StrPrimaverii,40,Ghercesti
StrPrimaverii,22,Ghercesti
Str.Eroilor nr 90 , Ghercesti
Str.Eroilor nr 43 , Ghercesti
Str.Eroilor,201,Ghercesti
Str.Eroilor nr 46 , Ghercesti
Str.Eroilor nr 58 , Ghercesti
Str.Eroilor,119,Ghercesti
Str.Eroilor nr 6,Ghercesti
StrUngurenilor,2,Ghercesti
Str.Craiovei nr.5, Ghercesti
Str.Eroilor nr 44 , Ghercesti
Str.Eroilor nr 36 , Ghercesti
Str Eroilor nr.27, Ghercesti
Str Eroilor nr.230, Ghercesti
Str Eroilor nr.28, Garlesti
Str Eroilor nr.153, Garlesti
Str Eroilor nr.79, Ghercesti
Str Eroilor nr.141, Garlesti
Str Eroilor nr.101, Garlesti
Str Eroilor nr.131, Garlesti
Str Eroilor nr.175, Ghercesti
StrGarlestenilor,1,Garlesti
Str Eroilor,159,Ghercesti
Str Mocaneilor,1,Ghercesti
Str Eroilor,184,Ghercesti
Str Primaverii,79,Ghercesti
Str Eroilor,4,Ghercesti
Str Primaverii,36-4A,Gh
Str Primaverii,46,Gh
Str Eroilor,26,Ghercesti
Str Eroilor,35,Ghercesti
Str Eroilor,71,Ghercesti
StrTrandafirului,3,Garlesti
Str Eroilor,27,Ghercesti

CNP

1900223160012
1670914380017
2780824163260
1560926163234
1560822163192
1570723163202
1610402163192
1720626163217
1360425163257
1510724163206
2390925163286
1680315163325
1640502163221
1550927163247
2540815163289
2470820163297
1540426163280
1321217163231
1571115163308
2760920163216
2410601163258
1790624163261
1560414163198
1330323163245
1640712163281
2460112163234
1671028163208
2360128163256
1490123163235
1490813163235
1680924163274
2790308424523
1670207163198
2481128163217
1410306163234
1330828163255
1840420160026
2540424163252

cap rez
Nmc/h
4.67
3.67
3.67
4.34
3.47
6.67
4.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
4.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
5.34
4.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
7.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
7.34

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G10

9460204
9460208
9460186
78444
88856
88859
88866
88858
88870
88868
88853
88864
88867
9460202
88857
88860
164591
88822
88821
888807
88815
88819
88823
164592
88805
88802
88817
164594
164597
88810
164599
164596
8808
88804
164598
88806
88813
5246919

534

475

3212
416
0
311
1497
172
2035
341
337
1114
875
160
2022
775
2534
2293
2362
815
2337
375
2256
250
2440
163
1505
1866
612
960
116
1685
1901
28
318
191
135
1662
803

2979
308
0
88
1371
172
1847
328
313
835
709
160
1687
472
2301
1973
2048
695
2043
343
1929
232
2062
147
1245
1388
386
779
107
1363
1677
28
279
176
124
1291
745

287998515.xls

59
233
108
0
223
126
0
188
13
24
279
166
0
335
303
233
320
314
120
294
32
327
18
378
16
260
478
226
181
9
322
224
0
39
15
11
371
58

0.624
2.464
1.142
0.000
2.358
1.332
0.000
1.988
0.137
0.254
2.950
1.755
0.000
3.542
3.204
2.464
3.383
3.320
1.269
3.108
0.338
3.457
0.190
3.997
0.169
2.749
5.054
2.389
1.914
0.095
3.405
2.368
0.000
0.412
0.159
0.116
3.923
0.613

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import
88/24.08.12

0.624

0.61152

0.01248

89/24.08.12

2.464

2.41472

0.04928

90/24.08.12

1.142

1.11916

0.02284

91/12.09.12

0.000

0.00000

0.00000

92/09.11.12

2.358

2.31084

0.04716

93/09.11.12

1.332

1.30536

0.02664

94/09.11.12

0.000

0.00000

0.00000

95/09.11.12

1.988

1.94824

0.03976

96/09.11.12

0.137

0.13426

0.00274

97/09.11.12

0.254

0.24892

0.00508

98/09.11.12

2.950

2.89100

0.05900

99/09.11.12

1.755

1.71990

0.03510

100/09.11.12

0.000

0.00000

0.00000

101/15.11.12

3.542

3.47116

0.07084

103/12.11.12

3.204

3.13992

0.06408

104/09.11.12

2.464

2.41472

0.04928

105/22.01.2013

3.383

3.31534

0.06766

106/08.04.2013

3.320

3.25360

0.06640

107/30.05.2013

1.269

1.24362

0.02538

109/21.06.2013

3.108

3.04584

0.06216

110/21.06.2013

0.338

0.33124

0.00676

111/21.06.2013

3.457

3.38786

0.06914

112/25.06.2013

0.190

0.18620

0.00380

113/01.07.2013

3.997

3.91706

0.07994

114/16.07.2013

0.169

0.16562

0.00338

115/16.07.2013

2.749

2.69402

0.05498

116/16.07.2013

5.054

4.95291

0.10109

118/06.08.2013

2.389

2.34122

0.04778

117/24.07.2013

1.914

1.87572

0.03828

120/27.09.2013

0.095

0.09310

0.00190

119/23.08.2013

3.405

3.33690

0.06810

121/25.10.2013

2.368

2.32064

0.04736

122/25.10.2013

0.000

0.00000

0.00000

123/25.10.2013

0.412

0.40376

0.00824

124/25.10.2013

0.159

0.15582

0.00318

125/25.10.2013

0.116

0.11368

0.00232

131/05.11.2013

3.923

3.84454

0.07846

133/13.11.2013

0.613

0.60074

0.01226

Page 8

Nr. Numele si prenumele


crt.
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

Adresa

CNP

Str Eroilor,39,Ghercesti
1480510163262
Str Eroilor,23,Ghercesti
1571029163271
Toma Mihaela
Str Primaverii,28B,Ghercesti
2800614160028
Ghiutunea Paula
Str Primaverii,28A,Ghercesti
2811006160033
Iordache Dan Iulian
StrAleea2Primaverii,Gherc
1630701163226
Nedelcu Daniel
Str Eroilor,49,Ghercesti
1661116163191
Mirea Ionut
Str. Primaverii nr 36A
1800409160027
Stoica Costel
Str. Eroilor nr 102 Ghercesti
1670708163295
Popa Marcel
Str.ColonelSavoiu 11,Garlesti
1510923163366
Nedelea Valeria
Str. Eroilor nr 54 Garlesti
2550428163251
Soimusi Florian
Str. Eroilor nr 110 Garlesti
1730317163301
Zamfirache Marius
Str. Trandafirului nr 51,Garlesti 1530805163304
Croitoru Traian
Str. Trandafirului nr 53,Garlesti 1670527163237
Ivan Gheorghe
Str. Eroilor nr 218 Ghercesti
1530730163282
Nedelcu Gheorghe
Str. Eroilor nr. 58 Garlesti
1530228163264
Nita Viorel
Str. Eroilor nr. 94 Garlesti
1560914290471
Aldea Liviu
Str.Primaverii,52,Ghercesti
1611005163269
Zidaru Emil
Str.Primaverii,54,Ghercesti
1580918163310
Dascalu Aurel
Str.Trandafirului,14,Garlesti
1550608163205
Paparoiu Nolica Cornel
Str. Eroilor nr. 88,Garlesti
1670530163331
Popa Minel Ilie
Str. Eroilor nr. 95,Ghercesti
1771002163231
Manda Marcel
Str. Eroilor nr. 40,Garlesti
1490611163232
Mitrache Elena
Str. Eroilor nr. 78 Garlesti
2510326163305
Ciontu Silvia Loredana
Str. Eroilor nr.190 Ghercesti
2840724160089
Ruica Sevastiana
Str. Eroilor nr.215 Ghercesti
2540127163251
Str.Eroilor nr.81, Ghercesti
1680224163332
Pirvu Vergica
133
TOTAL CASNICI B1
B2 cu un consum anual intre 23,25Mwh si 116,28 Mwh(casnici)
1521109163281
1 Simionescu Mihail Constantin Str.Primaverii,23,Ghercesti
Ganta
Gheorghe
2
Str.Primaverii,26,Ghercesti
1500506163231
Str.Eroilor nr.65, Garlesti
1880509160069
3 Trasca Robert Alin
Str.Primaverii,18,Ghercesti
2550207163285
Sevastre
Georgeta
4
5 Curca Costel
Str.Eroilor,135,Ghercesti
1560328160013
Str.Primaverii,30,Ghercesti
1580427163235
6 Negoita Constantin
7 Buzdun Constantin
Str Eroilor nr.36, Garlesti
1590525163311
8 Paparoiu Victoria
Str Eroilor,85,Ghercesti
2390224163237
9 Popescu Dan
StrColonelSavoiu,29,Garlesti
1531017163261
10 Ciuca Cornel
Str Eroilor nr. 51, Garlesti
1480711163211
Giuvelea Toma

Marinescu Florica

cap rez
Nmc/h

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

4.34
4.34
4.34
4.34
3.67
3.67
3.67
4.34
3.67
4.34
3.67
4.34
4.34
4.34
3.67
4.34
3.67
4.34
7.34
4.34
4.34
7.34
3.67
3.67
3.67
3.67
508.72

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G6
G4
G4
G4
G4

78421
78432
78413
78409
88812
88825
78433
78402
78419
78430
78406
78437
78447
78411
78425
78443
78423
78417
78435
78441
78448
25917749
78420
78436
88818
9460212

205
2096
607
751
2296
1501
1370
60
76
55
83
1002
23
625
172
157
812
1248
169
1038
673
81
491
900
226
1443

5.67
5.34
6.67
3.67
4.34
3.67
3.67
4.34
3.67
3.67

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

78401
190858
9460210
9460191
164593
190838
9460193
88869
8110081
164595
287998515.xls

1823
9483
14041
7081
5684
8489
6617
3702
11375
4590

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi
186
1348
389
640
1907
1388
1160
55
64
49
67
631
15
411
163
81
474
761
87
484
383
38
195
366
76
810

1009
9013
12827
6444
5213
7892
6091
3059
11005
4076

19
748
218
111
389
113
210
5
12
6
16
371
8
214
9
76
338
487
82
554
290
43
296
534
150
633
25039
814
470
1214
637
471
597
526
643
370
514

0.201
7.909
2.305
1.174
4.113
1.195
2.220
0.053
0.127
0.063
0.169
3.923
0.085
2.263
0.095
0.804
3.574
5.149
0.867
5.857
3.066
0.455
3.130
5.646
1.586
6.693

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import
126/25.10.2013

0.201

0.19698

0.00402

127/25.10.2013

7.909

7.75081

0.15819

129/25.10.2013

2.305

2.25890

0.04610

130/25.10.2013

1.174

1.15052

0.02348

132/05.11.2013

4.113

4.03074

0.08226

128/25.10.2013

1.195

1.17110

0.02390

134/13.01.2014

2.220

2.17560

0.04440

135/07.04.2014

0.053

0.05194

0.00106

136/07.04.2014

0.127

0.12446

0.00254

137/07.04.2014

0.063

0.06174

0.00126

139/13.06.2014

0.169

0.16562

0.00338

142/26.06.2014

3.923

3.84454

0.07846

141/26.06.2014

0.085

0.08330

0.00170

140/26.06.2014

2.263

2.21774

0.04526

146/30/.07.2014

0.095

0.09310

0.00190

147/30.07.2014

0.804

0.78792

0.01608

148/30.07.2014

3.574

3.50252

0.07148

149/30.07.2014

5.149

5.04601

0.10299

143/26.06.2014

0.867

0.84966

0.01734

144/07.11.2014

5.857

5.73985

0.11715

151/04.09.2014

3.066

3.00468

0.06132

145/30.07.2014

0.455

0.44590

0.00910

153/24/11/2014

3.130

3.06740

0.06260

152/24/11/2014

5.646

5.53307

0.11293

154/09/12/2014

1.586

1.55428

0.03172

50/29.10.09

264.737

8.606 67/05.08.10
4.969 45/30.03.09
12.836 86/05.03.12
6.735 102/12.11.12
4.980 49/24.08.09
6.312 81/03.06.11
5.561 25/13.02.09
6.798 108/10.06.2013
3.912 23/13.02.09
5.435 24/13.02.09

6.693

6.55913

0.13387

264.737

259.44210

5.29490

8.606

8.43387

0.17213

4.969

4.86961

0.09939

12.836

12.57927

0.25673

6.735

6.60029

0.13471

4.980

4.88039

0.09961

6.312

6.18575

0.12625

5.561

5.44977

0.11123

6.798

6.66203

0.13597

3.912

3.83376

0.07824

5.435

5.32629

0.10871

Page 9

Nr. Numele si prenumele


crt.

Adresa

CNP

10
TOTAL CASNICI B2
143
TOTAL CASNICI
B1 cu un consum anual pana la 23,25 Mwh(noncasnici)
1 Cabinet Med de Familie Str Craiovei nr.1, Ghercesti
Mogoanta
Biserica Ghercesti
2 Dr.Elena
Str Eroilor nr.81, Ghercesti
3 Biserica Garlesti
Str Mocaneilor,21,Ghercesti
C.U.I.16645402/0
4 SC REUNOMIND COM IMPEX SRL Str. Colonel Savoiu nr.3, Garlesti 4 J16/1428/2004
4
TOTAL NONCASNICI B1
B2 cu un consum anual intre 23,25Mwh si 116,28 Mwh(noncasnici)
1 Scoala Gen.Ghercesti
Str Eroilor nr.109, Ghercesti
2 Primaria Ghercesti
Str Eroilor nr.107, Ghercesti
3 Scoala Girlesti
Str Eroilor nr.69, Garlesti
Cultural
4 Caminul
Str Eroilor,105,Ghercesti
C.U.I.5650888/94
SC NELMAR
COM SRL
Str.Eroilor,120,Ghercesti
J16/95/1994
5
6 SRMP
Str Eroilor, FN, Ghercesti
7 Scoala Gimnaziala GHERC Str.Craiovei nr109A,Ghercesti
TOTAL NONCASNIC B2
7
TOTAL NONCASNIC
11
154
TOTAL GENERAL

Luna ianuarie 2015


Dif(mc) citit-consum PV
Dif(Mwh) citit-consum PV
casnici
intern
import
noncasnici
intern
import

40779 -31400=9379
431.156 -331.995=99.161
76.099
74.577
1.522
23.062
23.062
0

Sef birou
Ing. C.ROIBAN
SCHIMBAT CONTOR
Stoica Iorgulescu Marin

cap rez
Nmc/h

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi
6256
31295

44.71

6.00
3.00
3.00
4.27
16.27

G4
G4
G4
G4

14.00
4.67
4.00
6.00
17.23
3.00
12.00
60.90

G 10
G4
G4
G4
G10
G6

8110055
8110057
8110080
8110018

5246921
9460194
9460195
78440
5223479
25917747

PV TRANSGAZ
331.995 Mwh
31400 Nmc

281
2473
94
6240

73741
14507
9571
5241
8436
12178
5261

281
2341
94
6147

72371
13381
8954
3299
6930
11665
3076

0
132
0
93
225

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import

66.144
330.881
0.000
1.396
0.000
0.983
2.379

66.144
330.881

intern
import
noncasnici
intern
import

6.61787

0.000

0.00000

0.00000

05/30.01.09

1.396

1.39600

0.00000

06/30.01.09

0.000

0.00000

0.00000

63/17.03.10

0.983

0.98300

0.00000

2.379

2.37900

0.00000

14.485

14.48500

0.00000

11.905

11.90500

0.00000

6.524

6.52400

0.00000

20.533

20.53300

0.00000

15.923

15.92300

0.00000

5.424

5.42400

0.00000

23.102

23.10200

0.00000

97.89600

0.00000

100.27500

0.00000

424.53813

6.61787

Regularizare 2014-ian 2015

casnici

1.32297

02/30.01.09

1370
14.485 01/30.01.09
1126
11.905 03/30.01.09
617
6.524 07/03.02.09
1942
20.533 04/30.01.09
1506
15.923 64/17.03.10
513
5.424
2185
23.102 150/04.09.2014
9259
97.896
9484
100.275
40779 431.156

Dif(Mwh)

64.82103
324.26313

97.896
100.275
431.156

431.156
99.161-61.824=37.337(+)
28.653
28.08
0.573
8.684
8.684
0

Intocmit,
ing.L.Olaru

plus 1mc de la contorul vechi

287998515.xls

Page 10

Situatia consumului de gaze naturale ,consumului exprimat in unitati de energie (Mwh) FEBRUARIE 2015 la distributia Ghercesti
PCS

Nr. Numele si prenumele


crt.

Adresa

B1 cu un consum anual pana la 23,25 Mwh(casnici)


1 Stan Aurel
Str Eroilor nr. 48, Ghecesti
2 Voican Nicolae
Str Eroilor nr.11,Ghercesti
3 Stroe Constel
Str Eroilor nr.21, Garlesti
4 Aramitu Titel
Str Eroilor nr.19, Garlesti
5 Lepadat Constantin
Str Eroilor nr.27, Garlesti
6 Stroe Constantin
Str Mocaneilor,19,Ghercesti
7 Dascalu Constantin
Str Trandafirului,7,Garlesti
8 Casangiu Maria
Str Eroilor nr. 130, Garlesti
9 Stefan Constantin
StrColonelSavoiu,10,Garlesti
10 Moaca Mitrana
Str Mocaneilor,11,Ghercesti
11 Paun Gheorghe
Str Eroilor nr. 22, Ghercesti
12 Nedelea Marcel
Str Eroilor nr.125, Ghercesti
13 Nicolae Dumitru
Str Trandafirului,5,Garlesti
14 Mogosanu Constantin
Str Eroilor,232,Ghercesti
15 Gulie Gheorghe
Str Eroilor nr. 38, Garlesti
16 Brandusa Agapita
Str Brandusa,6,Ghercesti
17 Paun Tudorel
Str Eroilor,152,Ghercesti
18 Moaca Stefan
Str Eroilor nr.136, Ghercesti
19 Florea Daniel
Str Eroilor nr.121, Ghercesti
20 Mitrache Constantin
Str Eroilor nr.89, Ghercesti
21 Calarasu Marin
Str Eroilor nr. 119, Garlesti
22 Tobos Aurica
Str Eroilor nr. 42, Garlesti
23 Popa Ioana
Str Eroilor nr. 192,Ghercesti
24 Radu Ion
Str Eroilor nr. 52, Garlesti
25 Trasca Ecaterina
Str Eroilor nr. 25, Ghercesti
26 Tica Gheorghe
Str Eroilor nr. 67, Ghercesti
27 Ezaru Mioara
Str Eroilor nr. 226,Ghercesti
28 Vaduva Voicu
Str Eroilor nr. 214,Ghercesti
29 Nistor Gheorghe
StrPrimaverii nr.7,Ghercesti
30 Ristea Nicolae
Str.Primaverii,24,Ghercesti
31 Stefan Gheorghe
Str.Primaverii,20,Ghercesti

CNP

1700303163271
1470416163267
1630201163295
1570902163193
1570303163241
1330601163241
1671113163271
2550119163223
1440729163216
2220718163253
1440427163211
1620502163311
1520914163291
1341018163251
1530424163228
2660610163264
1621101163251
1370915163258
1690511163321
1610514163218
1500823163196
1490409163258
2530605163229
1620111163256
2470209163299
1471113163242
1671025163308
1350623163234
1560710163243
1541124163218
1561230163212

cap rez
Nmc/h

3.47
4.67
2.47
3.67
3.67
3.47
3.97
4.27
3.67
3.67
3.47
4.74
3.47
1.14
1.27
1.87
3.47
1.27
1.87
3.67
3.81
2.47
2.47
3.67
3.67
3.47
1.87
7.07
4.27
3.47
3.67

0.010525

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

8110069
8110070
8110058
9460209
78405
8110061
88820
8110089
88811
78405
9460185
190813
8110073
8110075
9460196
8110074
8110041
8110042
8110079
88865
488539
8110083
78431
8110071
8110032
8110026
9460192
8110088
9460206
9460198
8110047

9850
1548
7411
4512
305
5685
1365
12036
521
547
2778
6703
1857
1279
1601
2436
960
459
4980
4345
5179
6059
1021
10716
766
1744
3455
66
4789
3048
78

9416
1527
7165
4229
300
5517
1245
11711
468
428
2564
6373
1795
1244
1415
2436
946
447
4838
4019
5015
5879
841
10384
750
1687
3259
66
4455
2901
78

08/04.02.09

4.568

4.40812

0.15988

09/04.02.09

0.221

0.21326

0.00774

10/05.02.09

2.589

2.49838

0.09062

11/05.02.09

2.979

2.87473

0.10427

12/05.02.09

0.053

0.05114

0.00186

14/05.02.09

1.768

1.70612

0.06188

15/05.02.09

1.263

1.21879

0.04421

16/05.02.09

3.421

3.30126

0.11974

17/06.02.09

0.558

0.53847

0.01953

18/06.02.09

1.252

1.20818

0.04382

19/06.02.09

2.252

2.17318

0.07882

20/06.02.09

3.473

3.35144

0.12156

21/06.02.09

0.653

0.63014

0.02286

22/13.02.09

0.368

0.35512

0.01288

26/13.02.09

1.958

1.88947

0.06853

27/13.02.09

0.000

0.00000

0.00000

28/13.02.09

0.147

0.14185

0.00515

29/19.02.09

0.126

0.12159

0.00441

30/19.02.09

1.495

1.44267

0.05233

31/19.02.09

3.431

3.31091

0.12009

32/19.02.09

1.726

1.66559

0.06041

33/23.02.09

1.895

1.82867

0.06633

34/23.02.09

1.895

1.82867

0.06633

35/23.02.09

3.494

3.37171

0.12229

36/24.02.09

0.168

0.16212

0.00588

37/24.02.09

0.600

0.57900

0.02100

38/25.02.09

2.063

1.99079

0.07221

39/27.03.09

0.000

0.00000

0.00000

40/30.03.09

3.515

3.39197

0.12303

41/30.03.09

1.547

1.49285

0.05415

42/30.03.09

0.000

0.00000

0.00000

G4

G4

287998515.xls

434
21
246
283
5
168
120
325
53
119
214
330
62
35
186
0
14
12
142
326
164
180
180
332
16
57
196
0
334
147
0

4.568
0.221
2.589
2.979
0.053
1.768
1.263
3.421
0.558
1.252
2.252
3.473
0.653
0.368
1.958
0.000
0.147
0.126
1.495
3.431
1.726
1.895
1.895
3.494
0.168
0.600
2.063
0.000
3.515
1.547
0.000

Page 11

Nr. Numele si prenumele


crt.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Stanculescu Paraschiva
Ghitan Dumitru
Radulescu Elena
Preda Constantin
Strinu Constantin
Casangiu Cornel
Rosu Dumitru
Mihai Marian
Popescu C-ta Doina
Radut Aurica
Buleica Madalin Dumitru
Picu Petre Alin
Mitrita Marin
Cirstea Gabriela
Cirstea Gheorghe
Stan Adrian
Enache Tudor
Boanca Aurelian
Iliuta Constantin
Sirbi Viorel
Naicu Marcela
Bezna Dumitru
Stoica Iorgulescu Marin
Stefan Constanta
Zamfirache Marin
Lepadat Marin
Varzaru Marieta Daniela
Vaduva Leana
Vaduva Niculin
Ionaleanu Mitra
Capraru Marin Marcel
Popa Tudor
Simulescu Dumitru
Voda Stefana
Croitoru Patru
Sandu Marin
Pascu Nicolae
Enache Gheorghe

Adresa

Str.Primaverii.9,Ghercesti
Str.Primaverii,32,Ghercesti
Str.Eroilor nr.15, Ghercesti
Str.Eroilor nr.151, Ghercesti
Str.Eroilor,217,Ghercesti
Str.Fintinii nr.3, Ghercesti
Str.Primaverii,50,Ghercesti
Str.Primaverii,34,Ghercesti
Str.Eroilor nr.86, Ghercesti
Str.Eroilor nr.66, Ghercesti
Str.Eroilor nr.68, Ghercesti
Str.Craiovei nr.5, Ghercesti
Str.Eroilor nr.134, Ghercesti
Str.Eroilor nr.238,Ghercesti
Str.Eroilor nr.50,Ghercesti
Str.Eroilor nr.82, Ghercesti
Str Trandafirului,23,Garlesti
Str.Eroilor,250A,Ghercesti
Str.Eroilor nr.165,Ghercesti
Str.Primaverii,12,Ghercesti
Str.Eroilor nr.159, Garlesti
Str.Eroilor nr.57, Garlesti
Str.Eroilor nr.65, Garlesti
Str Trandafirului,9,Garlesti
Str.Eroilor nr.95,Garlesti
Str.Eroilor nr.29,Garlesti
Str.Mocaneilor,25,Ghercesti
Str.Eroilor,129,Ghercesti
Str.Eroilor,127,Ghercesti
Str.Eroilor nr.15, Garlesti
Str.Baraganului,4,Ghercesti
StrTrandafirului,8,Garlesti
Str.Primaverii,38,Ghercesti
StrTrandafirului,12,Garlesti
StrTrandafirului,10,Garlesti
Str Eroilor nr.25, Garlesti
StrCraiovei,4B,Ghercesti
Str.Eroilor,178, Ghercesti

CNP

2491014163290
1410111163239
2560710163288
1500911163244
1530411163259
1460814163217
1570601163271
1660423163234
2450101163289
2610726163226
1770720161035
1530701163270
1521218163245
2450604163226
1340327163244
1721210163203
1500509163270
1711203163275
1530107163240
1710122161031
2601023163233
1551014163196
1450610163213
2570829163263
1510604163250
1370309163227
2571118163201
2301024163261
1750125163229
2350203163222
1510724250523
1500406163252
1581202163242
2490302163291
1530923163282
1480928163280
1500428163267
1510218163254

cap rez
Nmc/h

3.47
3.47
1.27
4.27
3.67
3.47
3.47
3.67
1.27
3.67
3.67
3.67
1.27
4.14
3.67
4.27
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
4.61
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
4.14
4.61
5.67
3.67
4.87
3.67
3.67
3.67
4.14
3.67
3.67

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

G4

8110090
9460188
8110050
8110016
8110031
8110054
88851
88863
88803
88801
9460197
9460184
8110052
8110056
8110027
8110001
8110014
8110011
489285
8110023
489273
8110022
78442
9460211
489275
8110019
489266
8110028
9460207
164600
9460205
489274
489270
488542
458540
9460199
190822
9460189

373
5526
850
673
276
2664
4528
4713
336
330
5522
786
2211
660
583
10038
1752
926
1574
433
784
0
338
5492
5126
1517
1093
2330
1297
3848
2992
2353
3847
5936
3614

346
5258
839
661
276
2572
4208
4404
312
251
5201
786
2170
649
558
9515
1693
926
1483
419
776
0
143
5261
4920
1378
1025
2243
1261
3405
2850
2224
3626
5669
3550

4969
0
417

4674
0
405

G4

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

287998515.xls

27
268
11
12
0
92
320
309
24
79
321
0
41
11
25
523
59
0
91
14
8
0
195
231
206
139
68
87
36
443
142
129
221
267
64
295
0
12

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import

0.284 43/30.03.09
2.821 44/30.03.09
0.116 46 Bis/01.06.12
0.126 47/29.05.09
0.000 48/09.05.09
0.968 51/29.10.09
3.368 52/28.10.09
3.252 53/29.10.09
0.253 54/29.10.09
0.831 55/29.10.09
3.379 56/29.10.09
0.000 57/28.10.09
0.432 58/06.11.09
0.116 59/17.03.10
0.263 60/17.03.10
5.505 61/17.03.10
0.621 62/17.03.10
0.000 65/05.08.10
0.958 66/06.08.10
0.147 68/05.08.10
0.084 69/06.08.10
0.000 70/03.05.10
2.052 71/03.05.10
2.431 72/05.11.10
2.168 73/05.11.10
1.463 74/04.11.10
0.716 75/05.11.10
0.916 76/22.12.10
0.379 77/22.12.10
4.663 78/22.12.10
1.495 79/22.12.10
1.358 80/30.05.11
2.326 82/22.07.11
2.810 83/29.08.11
0.674 84/29.08.11
3.105 13/05.02.09
0.000 85/16.12.11
0.126 87/04.04.12

0.284

0.27406

0.00994

2.821

2.72226

0.09874

0.116

0.11194

0.00406

0.126

0.12159

0.00441

0.000

0.00000

0.00000

0.968

0.93412

0.03388

3.368

3.25012

0.11788

3.252

3.13818

0.11382

0.253

0.24414

0.00886

0.831

0.80191

0.02909

3.379

3.26073

0.11827

0.000

0.00000

0.00000

0.432

0.41688

0.01512

0.116

0.11194

0.00406

0.263

0.25379

0.00921

5.505

5.31232

0.19268

0.621

0.59926

0.02174

0.000

0.00000

0.00000

0.958

0.92447

0.03353

0.147

0.14185

0.00515

0.084

0.08106

0.00294

0.000

0.00000

0.00000

2.052

1.98018

0.07182

2.431

2.34591

0.08509

2.168

2.09212

0.07588

1.463

1.41179

0.05121

0.716

0.69094

0.02506

0.916

0.88394

0.03206

0.379

0.36573

0.01327

4.663

4.49979

0.16321

1.495

1.44267

0.05233

1.358

1.31047

0.04753

2.326

2.24459

0.08141

2.810

2.71165

0.09835

0.674

0.65041

0.02359

3.105

2.99632

0.10868

0.000

0.00000

0.00000

0.126

0.12159

0.00441

Page 12

Nr. Numele si prenumele


crt.
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Soreanu Marius
Drugulescu Gheorghe
Rascacea Carmen
Matei Marin
Alinei Gheorghe
Amza Ilie
Calin Alesandru
Biriianu Costinel
Carstea Nicolae
Combei Ionel
Firu Gheorghita
Manda Ionel
Mogosanu Ion
Popa Aurel
Stanciu Maria
Voican Constanta
Carstea Marcel
Dinu Ion
Popescu Dan Eugen
Chiriac Ioana Nela
Iordache Ioana
Stefan Nicolae
Calarasu Nicolae
Dumitru Nicolae
Grasune Mitel
Dumitrescu Anica
Matusoiu Vasile
Moaca Sevastita
Paparoiu Constantin
Mitrache Mircea
Olteanu Danut
Secu Camelia Anca
Teianu Petrisor
Sandu Ecaterina
Nistor Ilie
Iordache Iulica
Vinatoru Gheorghe
Carstea Gheorghita

Adresa

Str.Eroilor nr.80, Garlesti


Str.Eroilor,29A,Ghercesti
Str.Eroilor nr 29,Ghercesti
StrPrimaverii,40,Ghercesti
StrPrimaverii,22,Ghercesti
Str.Eroilor nr 90 , Ghercesti
Str.Eroilor nr 43 , Ghercesti
Str.Eroilor,201,Ghercesti
Str.Eroilor nr 46 , Ghercesti
Str.Eroilor nr 58 , Ghercesti
Str.Eroilor,119,Ghercesti
Str.Eroilor nr 6,Ghercesti
StrUngurenilor,2,Ghercesti
Str.Craiovei nr.5, Ghercesti
Str.Eroilor nr 44 , Ghercesti
Str.Eroilor nr 36 , Ghercesti
Str Eroilor nr.27, Ghercesti
Str Eroilor nr.230, Ghercesti
Str Eroilor nr.28, Garlesti
Str Eroilor nr.153, Garlesti
Str Eroilor nr.79, Ghercesti
Str Eroilor nr.141, Garlesti
Str Eroilor nr.101, Garlesti
Str Eroilor nr.131, Garlesti
Str Eroilor nr.175, Ghercesti
StrGarlestenilor,1,Garlesti
Str Eroilor,159,Ghercesti
Str Mocaneilor,1,Ghercesti
Str Eroilor,184,Ghercesti
Str Primaverii,79,Ghercesti
Str Eroilor,4,Ghercesti
Str Primaverii,36-4A,Gh
Str Primaverii,46,Gh
Str Eroilor,26,Ghercesti
Str Eroilor,35,Ghercesti
Str Eroilor,71,Ghercesti
StrTrandafirului,3,Garlesti
Str Eroilor,27,Ghercesti

CNP

1900223160012
1670914380017
2780824163260
1560926163234
1560822163192
1570723163202
1610402163192
1720626163217
1360425163257
1510724163206
2390925163286
1680315163325
1640502163221
1550927163247
2540815163289
2470820163297
1540426163280
1321217163231
1571115163308
2760920163216
2410601163258
1790624163261
1560414163198
1330323163245
1640712163281
2460112163234
1671028163208
2360128163256
1490123163235
1490813163235
1680924163274
2790308424523
1670207163198
2481128163217
1410306163234
1330828163255
1840420160026
2540424163252

cap rez
Nmc/h
4.67
3.67
3.67
4.34
3.47
6.67
4.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
4.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
5.34
4.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
7.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
7.34

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G10

9460204
9460208
9460186
78444
88856
88859
88866
88858
88870
88868
88853
88864
88867
9460202
88857
88860
164591
88822
88821
888807
88815
88819
88823
164592
88805
88802
88817
164594
164597
88810
164599
164596
8808
88804
164598
88806
88813
5246919

581

534

3419
489
0
355
1585
181
2166
356
387
1332
1004
169
2262
997
2718
2542
2573
943
2553
401
2495
263
2724
178
1714
2189
764
1098
121
1933
2053
28
342
202
145
1916
829

3212
416
0
311
1497
172
2035
341
337
1114
875
160
2022
775
2534
2293
2362
815
2337
375
2256
250
2440
163
1505
1866
612
960
116
1685
1901
28
318
191
135
1662
803

287998515.xls

47
207
73
0
44
88
9
131
15
50
218
129
9
240
222
184
249
211
128
216
26
239
13
284
15
209
323
152
138
5
248
152
0
24
11
10
254
26

0.495
2.179
0.768
0.000
0.463
0.926
0.095
1.379
0.158
0.526
2.294
1.358
0.095
2.526
2.337
1.937
2.621
2.221
1.347
2.273
0.274
2.515
0.137
2.989
0.158
2.200
3.400
1.600
1.452
0.053
2.610
1.600
0.000
0.253
0.116
0.105
2.673
0.274

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import
88/24.08.12

0.495

0.47767

0.01733

89/24.08.12

2.179

2.10273

0.07627

90/24.08.12

0.768

0.74112

0.02688

91/12.09.12

0.000

0.00000

0.00000

92/09.11.12

0.463

0.44679

0.01621

93/09.11.12

0.926

0.89359

0.03241

94/09.11.12

0.095

0.09167

0.00333

95/09.11.12

1.379

1.33073

0.04827

96/09.11.12

0.158

0.15247

0.00553

97/09.11.12

0.526

0.50759

0.01841

98/09.11.12

2.294

2.21371

0.08029

99/09.11.12

1.358

1.31047

0.04753

100/09.11.12

0.095

0.09167

0.00333

101/15.11.12

2.526

2.43759

0.08841

103/12.11.12

2.337

2.25520

0.08180

104/09.11.12

1.937

1.86920

0.06780

105/22.01.2013

2.621

2.52926

0.09174

106/08.04.2013

2.221

2.14326

0.07774

107/30.05.2013

1.347

1.29985

0.04715

109/21.06.2013

2.273

2.19344

0.07956

110/21.06.2013

0.274

0.26441

0.00959

111/21.06.2013

2.515

2.42697

0.08803

112/25.06.2013

0.137

0.13220

0.00480

113/01.07.2013

2.989

2.88438

0.10462

114/16.07.2013

0.158

0.15247

0.00553

115/16.07.2013

2.200

2.12300

0.07700

116/16.07.2013

3.400

3.28100

0.11900

118/06.08.2013

1.600

1.54400

0.05600

117/24.07.2013

1.452

1.40118

0.05082

120/27.09.2013

0.053

0.05114

0.00186

119/23.08.2013

2.610

2.51865

0.09135

121/25.10.2013

1.600

1.54400

0.05600

122/25.10.2013

0.000

0.00000

0.00000

123/25.10.2013

0.253

0.24414

0.00886

124/25.10.2013

0.116

0.11194

0.00406

125/25.10.2013

0.105

0.10132

0.00368

131/05.11.2013

2.673

2.57944

0.09356

133/13.11.2013

0.274

0.26441

0.00959

Page 13

Nr. Numele si prenumele


crt.
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

Adresa

CNP

Str Eroilor,39,Ghercesti
1480510163262
Str Eroilor,23,Ghercesti
1571029163271
Toma Mihaela
Str Primaverii,28B,Ghercesti
2800614160028
Ghiutunea Paula
Str Primaverii,28A,Ghercesti
2811006160033
Iordache Dan Iulian
StrAleea2Primaverii,Gherc
1630701163226
Nedelcu Daniel
Str Eroilor,49,Ghercesti
1661116163191
Mirea Ionut
Str. Primaverii nr 36A
1800409160027
Stoica Costel
Str. Eroilor nr 102 Ghercesti
1670708163295
Popa Marcel
Str.ColonelSavoiu 11,Garlesti
1510923163366
Nedelea Valeria
Str. Eroilor nr 54 Garlesti
2550428163251
Soimusi Florian
Str. Eroilor nr 110 Garlesti
1730317163301
Zamfirache Marius
Str. Trandafirului nr 51,Garlesti 1530805163304
Croitoru Traian
Str. Trandafirului nr 53,Garlesti 1670527163237
Ivan Gheorghe
Str. Eroilor nr 218 Ghercesti
1530730163282
Nedelcu Gheorghe
Str. Eroilor nr. 58 Garlesti
1530228163264
Nita Viorel
Str. Eroilor nr. 94 Garlesti
1560914290471
Aldea Liviu
Str.Primaverii,52,Ghercesti
1611005163269
Zidaru Emil
Str.Primaverii,54,Ghercesti
1580918163310
Dascalu Aurel
Str.Trandafirului,14,Garlesti
1550608163205
Paparoiu Nolica Cornel
Str. Eroilor nr. 88,Garlesti
1670530163331
Popa Minel Ilie
Str. Eroilor nr. 95,Ghercesti
1771002163231
Manda Marcel
Str. Eroilor nr. 40,Garlesti
1490611163232
Mitrache Elena
Str. Eroilor nr. 78 Garlesti
2510326163305
Ciontu Silvia Loredana
Str. Eroilor nr.190 Ghercesti
2840724160089
Ruica Sevastiana
Str. Eroilor nr.215 Ghercesti
2540127163251
Str.Eroilor nr.81, Ghercesti
1680224163332
Pirvu Vergica
133
TOTAL CASNICI B1
B2 cu un consum anual intre 23,25Mwh si 116,28 Mwh(casnici)
1521109163281
1 Simionescu Mihail Constantin Str.Primaverii,23,Ghercesti
Ganta
Gheorghe
2
Str.Primaverii,26,Ghercesti
1500506163231
Str.Eroilor nr.65, Garlesti
1880509160069
3 Trasca Robert Alin
Str.Primaverii,18,Ghercesti
2550207163285
Sevastre
Georgeta
4
5 Curca Costel
Str.Eroilor,135,Ghercesti
1560328160013
Str.Primaverii,30,Ghercesti
1580427163235
6 Negoita Constantin
7 Buzdun Constantin
Str Eroilor nr.36, Garlesti
1590525163311
8 Paparoiu Victoria
Str Eroilor,85,Ghercesti
2390224163237
9 Popescu Dan
StrColonelSavoiu,29,Garlesti
1531017163261
10 Ciuca Cornel
Str Eroilor nr. 51, Garlesti
1480711163211
Giuvelea Toma

Marinescu Florica

cap rez
Nmc/h

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

4.34
4.34
4.34
4.34
3.67
3.67
3.67
4.34
3.67
4.34
3.67
4.34
4.34
4.34
3.67
4.34
3.67
4.34
7.34
4.34
4.34
7.34
3.67
3.67
3.67
3.67
508.72

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G6
G4
G4
G4
G4

78421
78432
78413
78409
88812
88825
78433
78402
78419
78430
78406
78437
78447
78411
78425
78443
78423
78417
78435
78441
78448
25917749
78420
78436
88818
9460212

223
2713
621
787
2548
1580
1840
69
87
55
99
1306
29
792
184
170
1040
1597
219
1457
899
113
697
1335
346
1910

5.67
5.34
6.67
3.67
4.34
3.67
3.67
4.34
3.67
3.67

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

78401
190858
9460210
9460191
164593
190838
9460193
88869
8110081
164595
287998515.xls

2411
9858
15083
7545
6224
8780
7060
4676
11681
4981

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi
205
2096
607
751
2296
1501
1370
60
76
55
83
1002
23
625
172
157
812
1248
169
1038
673
81
491
900
226
1443

1823
9483
14041
7081
5684
8489
6617
3702
11375
4590

18
617
14
36
252
79
470
9
11
0
16
304
6
167
12
13
228
349
50
419
226
32
206
435
120
467
18626
588
375
1042
464
540
291
443
974
306
391

0.189
6.494
0.147
0.379
2.652
0.831
4.944
0.095
0.116
0.000
0.168
3.200
0.063
1.758
0.126
0.137
2.400
3.673
0.526
4.410
2.379
0.337
2.168
4.578
1.263
4.915

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import
126/25.10.2013

0.189

0.18238

0.00662

127/25.10.2013

6.494

6.26670

0.22730

129/25.10.2013

0.147

0.14185

0.00515

130/25.10.2013

0.379

0.36573

0.01327

132/05.11.2013

2.652

2.55918

0.09282

128/25.10.2013

0.831

0.80191

0.02909

134/13.01.2014

4.944

4.77095

0.17305

135/07.04.2014

0.095

0.09167

0.00333

136/07.04.2014

0.116

0.11194

0.00406

137/07.04.2014

0.000

0.00000

0.00000

139/13.06.2014

0.168

0.16212

0.00588

142/26.06.2014

3.200

3.08800

0.11200

141/26.06.2014

0.063

0.06079

0.00221

140/26.06.2014

1.758

1.69647

0.06153

146/30/.07.2014

0.126

0.12159

0.00441

147/30.07.2014

0.137

0.13220

0.00480

148/30.07.2014

2.400

2.31600

0.08400

149/30.07.2014

3.673

3.54444

0.12856

143/26.06.2014

0.526

0.50759

0.01841

144/07.11.2014

4.410

4.25565

0.15435

151/04.09.2014

2.379

2.29573

0.08327

145/30.07.2014

0.337

0.32520

0.01180

153/24/11/2014

2.168

2.09212

0.07588

152/24/11/2014

4.578

4.41777

0.16023

154/09/12/2014

1.263

1.21879

0.04421

50/29.10.09

4.915

4.74297

0.17203

196.039

189.17731

6.86169

6.189

5.97238

0.21662

3.947

3.80885

0.13815

10.965

10.58121

0.38379

4.884

4.71305

0.17095

5.684

5.48505

0.19895

3.063

2.95579

0.10721

4.663

4.49979

0.16321

10.251

9.89220

0.35880

3.221

3.10826

0.11274

4.115

3.97097

0.14403

196.039

6.189 67/05.08.10
3.947 45/30.03.09
10.965 86/05.03.12
4.884 102/12.11.12
5.684 49/24.08.09
3.063 81/03.06.11
4.663 25/13.02.09
10.251 108/10.06.2013
3.221 23/13.02.09
4.115 24/13.02.09

Page 14

Nr. Numele si prenumele


crt.

Adresa

CNP

10
TOTAL CASNICI B2
143
TOTAL CASNICI
B1 cu un consum anual pana la 23,25 Mwh(noncasnici)
1 Cabinet Med de Familie Str Craiovei nr.1, Ghercesti
Mogoanta
Biserica Ghercesti
2 Dr.Elena
Str Eroilor nr.81, Ghercesti
3 Biserica Garlesti
Str Mocaneilor,21,Ghercesti
C.U.I.16645402/0
4 SC REUNOMIND COM IMPEX SRL Str. Colonel Savoiu nr.3, Garlesti 4 J16/1428/2004
4
TOTAL NONCASNICI B1
B2 cu un consum anual intre 23,25Mwh si 116,28 Mwh(noncasnici)
1 Gradinita Ghercesti
Str Eroilor nr.109, Ghercesti
2 Primaria Ghercesti
Str Eroilor nr.107, Ghercesti
3 Scoala Girlesti
Str Eroilor nr.69, Garlesti
Cultural
4 Caminul
Str Eroilor,105,Ghercesti
C.U.I.5650888/94
SC NELMAR
COM SRL
Str.Eroilor,120,Ghercesti
J16/95/1994
5
6 SRMP
Str Eroilor, FN, Ghercesti
7 Scoala Gimnaziala GHERC Str.Craiovei nr109A,Ghercesti
TOTAL NONCASNIC B2
7
TOTAL NONCASNIC
11
154
TOTAL GENERAL

Luna februarie 2015


Dif(mc) consum PV-citit
Dif(Mwh) consum PV-citit
casnici
intern
import
noncasnici
intern
import

33628 -32084=1544
353.938 -337.684=16.254
12.179
11.753
0.426
4.075
4.075
0

Sef birou
Ing. C.ROIBAN

cap rez
Nmc/h

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi
5414
24040

44.71

6.00
3.00
3.00
4.27
16.27

G4
G4
G4
G4

14.00
4.67
4.00
6.00
17.23
3.00
12.00
60.90

G 10
G4
G4
G4
G10
G6

8110055
8110057
8110080
8110018

5246921
9460194
9460195
78440
5223479
25917747

PV TRANSGAZ
353.938 Mwh
33628 Nmc

281
2555
94
6425

74796
15839
10065
6839
9686
12598
6889

281
2473
94
6240

73741
14507
9571
5241
8436
12178
5261

0
82
0
185
267

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import

56.982
253.021
0.000
0.863
0.000
1.947
2.810

56.982
253.021

54.98755

1.99445

244.16486

8.85614

02/30.01.09

0.000

0.00000

0.00000

05/30.01.09

0.863

0.86300

0.00000

06/30.01.09

0.000

0.00000

0.00000

63/17.03.10

1.947

1.94700

0.00000

2.810

2.81000

0.00000

1055
11.104 01/30.01.09
1332
14.019 03/30.01.09
494
5.199 07/03.02.09
1598
16.819 04/30.01.09
1250
13.156 64/17.03.10
420
4.421
1628
17.135 150/04.09.2014
7777
81.853
8044
84.663
32084 337.684

Regularizare ian-feb 2015

11.104

11.10400

0.00000

14.019

14.01900

0.00000

5.199

5.19900

0.00000

16.819

16.81900

0.00000

13.156

13.15600

0.00000

4.421

4.42100

0.00000

17.135

17.13500

0.00000

81.85300

0.00000

84.66300

0.00000

328.82786

8.85614

81.853
84.663
337.684

337.684

Dif(Mwh)
casnici
intern
import
noncasnici
intern
import

99.161-16.254=82.907(+)
62.121
59.947
2.174
20.786
20.786
0

Intocmit,
ing.L.Olaru

287998515.xls

Page 15

Situatia consumului de gaze naturale ,consumului exprimat in unitati de energie (Mwh) MARTIE 2015 la distributia Ghercesti
PCS

Nr. Numele si prenumele


crt.

Adresa

B1 cu un consum anual pana la 23,25 Mwh(casnici)


1 Stan Aurel
Str Eroilor nr. 48, Ghecesti
2 Voican Nicolae
Str Eroilor nr.11,Ghercesti
3 Stroe Constel
Str Eroilor nr.21, Garlesti
4 Aramitu Titel
Str Eroilor nr.19, Garlesti
5 Lepadat Constantin
Str Eroilor nr.27, Garlesti
6 Stroe Constantin
Str Mocaneilor,19,Ghercesti
7 Dascalu Constantin
Str Trandafirului,7,Garlesti
8 Casangiu Maria
Str Eroilor nr. 130, Garlesti
9 Stefan Constantin
StrColonelSavoiu,10,Garlesti
10 Moaca Mitrana
Str Mocaneilor,11,Ghercesti
11 Paun Gheorghe
Str Eroilor nr. 22, Ghercesti
12 Nedelea Marcel
Str Eroilor nr.125, Ghercesti
13 Nicolae Dumitru
Str Trandafirului,5,Garlesti
14 Mogosanu Constantin
Str Eroilor,232,Ghercesti
15 Gulie Gheorghe
Str Eroilor nr. 38, Garlesti
16 Brandusa Agapita
Str Brandusa,6,Ghercesti
17 Paun Tudorel
Str Eroilor,152,Ghercesti
18 Moaca Stefan
Str Eroilor nr.136, Ghercesti
19 Florea Daniel
Str Eroilor nr.121, Ghercesti
20 Mitrache Constantin
Str Eroilor nr.89, Ghercesti
21 Calarasu Marin
Str Eroilor nr. 119, Garlesti
22 Tobos Aurica
Str Eroilor nr. 42, Garlesti
23 Popa Ioana
Str Eroilor nr. 192,Ghercesti
24 Radu Ion
Str Eroilor nr. 52, Garlesti
25 Trasca Ecaterina
Str Eroilor nr. 25, Ghercesti
26 Tica Gheorghe
Str Eroilor nr. 67, Ghercesti
27 Ezaru Mioara
Str Eroilor nr. 226,Ghercesti
28 Vaduva Voicu
Str Eroilor nr. 214,Ghercesti
29 Nistor Gheorghe
StrPrimaverii nr.7,Ghercesti
30 Ristea Nicolae
Str.Primaverii,24,Ghercesti
31 Stefan Gheorghe
Str.Primaverii,20,Ghercesti

CNP

1700303163271
1470416163267
1630201163295
1570902163193
1570303163241
1330601163241
1671113163271
2550119163223
1440729163216
2220718163253
1440427163211
1620502163311
1520914163291
1341018163251
1530424163228
2660610163264
1621101163251
1370915163258
1690511163321
1610514163218
1500823163196
1490409163258
2530605163229
1620111163256
2470209163299
1471113163242
1671025163308
1350623163234
1560710163243
1541124163218
1561230163212

cap rez
Nmc/h

3.47
4.67
2.47
3.67
3.67
3.47
3.97
4.27
3.67
3.67
3.47
4.74
3.47
1.14
1.27
1.87
3.47
1.27
1.87
3.67
3.81
2.47
2.47
3.67
3.67
3.47
1.87
7.07
4.27
3.47
3.67

0.010498

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

8110069
8110070
8110058
9460209
78405
8110061
88820
8110089
88811
78405
9460185
190813
8110073
8110075
9460196
8110074
8110041
8110042
8110079
88865
488539
8110083
78431
8110071
8110032
8110026
9460192
8110088
9460206
9460198
8110047

10133
1566
7608
4688
329
5826
1412
12290
558
641
2925
6960
1898
1286
1698
2436
970
472
5081
4575
5316
6194
1095
10928
776
1764
3512
66
5033
3196
81

9850
1548
7411
4512
305
5685
1365
12036
521
547
2778
6703
1857
1279
1601
2436
960
459
4980
4345
5179
6059
1021
10716
766
1744
3455
66
4789
3048
78

08/04.02.09

2.974

2.91452

0.05948

09/04.02.09

0.189

0.18522

0.00378

10/05.02.09

2.068

2.02664

0.04136

11/05.02.09

1.848

1.81104

0.03696

12/05.02.09

0.252

0.24696

0.00504

14/05.02.09

1.480

1.45040

0.02960

15/05.02.09

0.493

0.48314

0.00986

16/05.02.09

2.668

2.61464

0.05336

17/06.02.09

0.388

0.38024

0.00776

18/06.02.09

0.987

0.96726

0.01974

19/06.02.09

1.543

1.51214

0.03086

20/06.02.09

2.698

2.64404

0.05396

21/06.02.09

0.430

0.42140

0.00860

22/13.02.09

0.073

0.07154

0.00146

26/13.02.09

1.018

0.99764

0.02036

27/13.02.09

0.000

0.00000

0.00000

28/13.02.09

0.105

0.10290

0.00210

29/19.02.09

0.136

0.13328

0.00272

30/19.02.09

1.060

1.03880

0.02120

31/19.02.09

2.415

2.36670

0.04830

32/19.02.09

1.438

1.40924

0.02876

33/23.02.09

1.417

1.38866

0.02834

34/23.02.09

0.777

0.76146

0.01554

35/23.02.09

2.226

2.18148

0.04452

36/24.02.09

0.105

0.10290

0.00210

37/24.02.09

0.210

0.20580

0.00420

38/25.02.09

0.598

0.58604

0.01196

39/27.03.09

0.000

0.00000

0.00000

40/30.03.09

2.562

2.51076

0.05124

41/30.03.09

1.554

1.52292

0.03108

42/30.03.09

0.031

0.03038

0.00062

G4

G4

287998515.xls

283
18
197
176
24
141
47
254
37
94
147
257
41
7
97
0
10
13
101
230
137
135
74
212
10
20
57
0
244
148
3

2.974
0.189
2.068
1.848
0.252
1.480
0.493
2.668
0.388
0.987
1.543
2.698
0.430
0.073
1.018
0.000
0.105
0.136
1.060
2.415
1.438
1.417
0.777
2.226
0.105
0.210
0.598
0.000
2.562
1.554
0.031

Page 16

Nr. Numele si prenumele


crt.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Stanculescu Paraschiva
Ghitan Dumitru
Radulescu Elena
Preda Constantin
Strinu Constantin
Casangiu Cornel
Rosu Dumitru
Mihai Marian
Popescu C-ta Doina
Radut Aurica
Buleica Madalin Dumitru
Picu Petre Alin
Mitrita Marin
Cirstea Gabriela
Cirstea Gheorghe
Stan Adrian
Enache Tudor
Boanca Aurelian
Iliuta Constantin
Sirbi Viorel
Naicu Marcela
Bezna Dumitru
Stoica Iorgulescu Marin
Stefan Constanta
Zamfirache Marin
Lepadat Marin
Varzaru Marieta Daniela
Vaduva Leana
Vaduva Niculin
Ionaleanu Mitra
Capraru Marin Marcel
Popa Tudor
Simulescu Dumitru
Voda Stefana
Croitoru Patru
Sandu Marin
Pascu Nicolae
Enache Gheorghe

Adresa

Str.Primaverii.9,Ghercesti
Str.Primaverii,32,Ghercesti
Str.Eroilor nr.15, Ghercesti
Str.Eroilor nr.151, Ghercesti
Str.Eroilor,217,Ghercesti
Str.Fintinii nr.3, Ghercesti
Str.Primaverii,50,Ghercesti
Str.Primaverii,34,Ghercesti
Str.Eroilor nr.86, Ghercesti
Str.Eroilor nr.66, Ghercesti
Str.Eroilor nr.68, Ghercesti
Str.Craiovei nr.5, Ghercesti
Str.Eroilor nr.134, Ghercesti
Str.Eroilor nr.238,Ghercesti
Str.Eroilor nr.50,Ghercesti
Str.Eroilor nr.82, Ghercesti
Str Trandafirului,23,Garlesti
Str.Eroilor,250A,Ghercesti
Str.Eroilor nr.165,Ghercesti
Str.Primaverii,12,Ghercesti
Str.Eroilor nr.159, Garlesti
Str.Eroilor nr.57, Garlesti
Str.Eroilor nr.65, Garlesti
Str Trandafirului,9,Garlesti
Str.Eroilor nr.95,Garlesti
Str.Eroilor nr.29,Garlesti
Str.Mocaneilor,25,Ghercesti
Str.Eroilor,129,Ghercesti
Str.Eroilor,127,Ghercesti
Str.Eroilor nr.15, Garlesti
Str.Baraganului,4,Ghercesti
StrTrandafirului,8,Garlesti
Str.Primaverii,38,Ghercesti
StrTrandafirului,12,Garlesti
StrTrandafirului,10,Garlesti
Str Eroilor nr.25, Garlesti
StrCraiovei,4B,Ghercesti
Str.Eroilor,178, Ghercesti

CNP

2491014163290
1410111163239
2560710163288
1500911163244
1530411163259
1460814163217
1570601163271
1660423163234
2450101163289
2610726163226
1770720161035
1530701163270
1521218163245
2450604163226
1340327163244
1721210163203
1500509163270
1711203163275
1530107163240
1710122161031
2601023163233
1551014163196
1450610163213
2570829163263
1510604163250
1370309163227
2571118163201
2301024163261
1750125163229
2350203163222
1510724250523
1500406163252
1581202163242
2490302163291
1530923163282
1480928163280
1500428163267
1510218163254

cap rez
Nmc/h

3.47
3.47
1.27
4.27
3.67
3.47
3.47
3.67
1.27
3.67
3.67
3.67
1.27
4.14
3.67
4.27
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
4.61
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
4.14
4.61
5.67
3.67
4.87
3.67
3.67
3.67
4.14
3.67
3.67

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi

G4

8110090
9460188
8110050
8110016
8110031
8110054
88851
88863
88803
88801
9460197
9460184
8110052
8110056
8110027
8110001
8110014
8110011
489285
8110023
489273
8110022
78442
9460211
489275
8110019
489266
8110028
9460207
164600
9460205
489274
489270
488542
458540
9460199
190822
9460189

391
5760
861
684
276
2698
4790
4951
354
404
5770
786
2240
675
599
10193
1793
933
1644
447
794
0
483
5639
5263
1608
1105
2400
1331
4213
3017
2469
4034
6008
3642

373
5526
850
673
276
2664
4528
4713
336
330
5522
786
2211
660
583
10038
1752
926
1574
433
784
0
338
5492
5126
1517
1093
2330
1297
3848
2992
2353
3847
5936
3614

5201
0
429

4969
0
417

G4

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

287998515.xls

18
234
11
11
0
34
262
238
18
74
248
0
29
15
16
155
41
7
70
14
10
0
145
147
137
91
12
70
34
365
25
116
187
72
28
232
0
12

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import

0.189 43/30.03.09
2.457 44/30.03.09
0.115 46 Bis/01.06.12
0.115 47/29.05.09
0.000 48/09.05.09
0.357 51/29.10.09
2.753 52/28.10.09
2.499 53/29.10.09
0.189 54/29.10.09
0.777 55/29.10.09
2.604 56/29.10.09
0.000 57/28.10.09
0.304 58/06.11.09
0.157 59/17.03.10
0.168 60/17.03.10
1.627 61/17.03.10
0.430 62/17.03.10
0.073 65/05.08.10
0.735 66/06.08.10
0.147 68/05.08.10
0.105 69/06.08.10
0.000 70/03.05.10
1.522 71/03.05.10
1.543 72/05.11.10
1.438 73/05.11.10
0.955 74/04.11.10
0.126 75/05.11.10
0.735 76/22.12.10
0.357 77/22.12.10
3.832 78/22.12.10
0.262 79/22.12.10
1.218 80/30.05.11
1.963 82/22.07.11
0.756 83/29.08.11
0.294 84/29.08.11
2.436 13/05.02.09
0.000 85/16.12.11
0.126 87/04.04.12

0.189

0.18522

0.00378

2.457

2.40786

0.04914

0.115

0.11270

0.00230

0.115

0.11270

0.00230

0.000

0.00000

0.00000

0.357

0.34986

0.00714

2.753

2.69794

0.05506

2.499

2.44902

0.04998

0.189

0.18522

0.00378

0.777

0.76146

0.01554

2.604

2.55192

0.05208

0.000

0.00000

0.00000

0.304

0.29792

0.00608

0.157

0.15386

0.00314

0.168

0.16464

0.00336

1.627

1.59446

0.03254

0.430

0.42140

0.00860

0.073

0.07154

0.00146

0.735

0.72030

0.01470

0.147

0.14406

0.00294

0.105

0.10290

0.00210

0.000

0.00000

0.00000

1.522

1.49156

0.03044

1.543

1.51214

0.03086

1.438

1.40924

0.02876

0.955

0.93590

0.01910

0.126

0.12348

0.00252

0.735

0.72030

0.01470

0.357

0.34986

0.00714

3.832

3.75535

0.07665

0.262

0.25676

0.00524

1.218

1.19364

0.02436

1.963

1.92374

0.03926

0.756

0.74088

0.01512

0.294

0.28812

0.00588

2.436

2.38728

0.04872

0.000

0.00000

0.00000

0.126

0.12348

0.00252

Page 17

Nr. Numele si prenumele


crt.
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Soreanu Marius
Drugulescu Gheorghe
Rascacea Carmen
Matei Marin
Alinei Gheorghe
Amza Ilie
Calin Alesandru
Biriianu Costinel
Carstea Nicolae
Combei Ionel
Firu Gheorghita
Manda Ionel
Mogosanu Ion
Popa Aurel
Stanciu Maria
Voican Constanta
Carstea Marcel
Dinu Ion
Popescu Dan Eugen
Chiriac Ioana Nela
Iordache Ioana
Stefan Nicolae
Calarasu Nicolae
Dumitru Nicolae
Grasune Mitel
Dumitrescu Anica
Matusoiu Vasile
Moaca Sevastita
Paparoiu Constantin
Mitrache Mircea
Olteanu Danut
Secu Camelia Anca
Teianu Petrisor
Sandu Ecaterina
Nistor Ilie
Iordache Iulica
Vinatoru Gheorghe
Carstea Gheorghita

Adresa

Str.Eroilor nr.80, Garlesti


Str.Eroilor,29A,Ghercesti
Str.Eroilor nr 29,Ghercesti
StrPrimaverii,40,Ghercesti
StrPrimaverii,22,Ghercesti
Str.Eroilor nr 90 , Ghercesti
Str.Eroilor nr 43 , Ghercesti
Str.Eroilor,201,Ghercesti
Str.Eroilor nr 46 , Ghercesti
Str.Eroilor nr 58 , Ghercesti
Str.Eroilor,119,Ghercesti
Str.Eroilor nr 6,Ghercesti
StrUngurenilor,2,Ghercesti
Str.Craiovei nr.5, Ghercesti
Str.Eroilor nr 44 , Ghercesti
Str.Eroilor nr 36 , Ghercesti
Str Eroilor nr.27, Ghercesti
Str Eroilor nr.230, Ghercesti
Str Eroilor nr.28, Garlesti
Str Eroilor nr.153, Garlesti
Str Eroilor nr.79, Ghercesti
Str Eroilor nr.141, Garlesti
Str Eroilor nr.101, Garlesti
Str Eroilor nr.131, Garlesti
Str Eroilor nr.175, Ghercesti
StrGarlestenilor,1,Garlesti
Str Eroilor,159,Ghercesti
Str Mocaneilor,1,Ghercesti
Str Eroilor,184,Ghercesti
Str Primaverii,79,Ghercesti
Str Eroilor,4,Ghercesti
Str Primaverii,36-4A,Gh
Str Primaverii,46,Gh
Str Eroilor,26,Ghercesti
Str Eroilor,35,Ghercesti
Str Eroilor,71,Ghercesti
StrTrandafirului,3,Garlesti
Str Eroilor,27,Ghercesti

CNP

1900223160012
1670914380017
2780824163260
1560926163234
1560822163192
1570723163202
1610402163192
1720626163217
1360425163257
1510724163206
2390925163286
1680315163325
1640502163221
1550927163247
2540815163289
2470820163297
1540426163280
1321217163231
1571115163308
2760920163216
2410601163258
1790624163261
1560414163198
1330323163245
1640712163281
2460112163234
1671028163208
2360128163256
1490123163235
1490813163235
1680924163274
2790308424523
1670207163198
2481128163217
1410306163234
1330828163255
1840420160026
2540424163252

cap rez
Nmc/h
4.67
3.67
3.67
4.34
3.47
6.67
4.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
4.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
5.34
4.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
7.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
7.34

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G10

9460204
9460208
9460186
78444
88856
88859
88866
88858
88870
88868
88853
88864
88867
9460202
88857
88860
164591
88822
88821
888807
88815
88819
88823
164592
88805
88802
88817
164594
164597
88810
164599
164596
8808
88804
164598
88806
88813
5246919

602

581

3587
566
0
588
1690
187
2251
366
410
1422
1110
176
2468
1178
2865
2731
2741
998
2726
418
2715
274
2963
188
1878
2360
874
1171
128
2100
2242
28
367
215
153
2085
854

3419
489
0
355
1585
181
2166
356
387
1332
1004
169
2262
997
2718
2542
2573
943
2553
401
2495
263
2724
178
1714
2189
764
1098
121
1933
2053
28
342
202
145
1916
829

287998515.xls

21
168
77
0
233
105
6
85
10
23
90
106
7
206
181
147
189
168
55
173
17
220
11
239
10
164
171
110
73
7
167
189
0
25
13
8
169
25

0.220
1.764
0.808
0.000
2.449
1.102
0.063
0.892
0.105
0.241
0.945
1.113
0.073
2.163
1.900
1.543
1.984
1.764
0.577
1.816
0.178
2.310
0.115
2.509
0.105
1.722
1.795
1.155
0.766
0.073
1.753
1.984
0.000
0.262
0.136
0.084
1.774
0.262

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import
88/24.08.12

0.220

0.21560

0.00440

89/24.08.12

1.764

1.72872

0.03528

90/24.08.12

0.808

0.79184

0.01616

91/12.09.12

0.000

0.00000

0.00000

92/09.11.12

2.449

2.40002

0.04898

93/09.11.12

1.102

1.07996

0.02204

94/09.11.12

0.063

0.06174

0.00126

95/09.11.12

0.892

0.87416

0.01784

96/09.11.12

0.105

0.10290

0.00210

97/09.11.12

0.241

0.23618

0.00482

98/09.11.12

0.945

0.92610

0.01890

99/09.11.12

1.113

1.09074

0.02226

100/09.11.12

0.073

0.07154

0.00146

101/15.11.12

2.163

2.11974

0.04326

103/12.11.12

1.900

1.86200

0.03800

104/09.11.12

1.543

1.51214

0.03086

105/22.01.2013

1.984

1.94432

0.03968

106/08.04.2013

1.764

1.72872

0.03528

107/30.05.2013

0.577

0.56546

0.01154

109/21.06.2013

1.816

1.77968

0.03632

110/21.06.2013

0.178

0.17444

0.00356

111/21.06.2013

2.310

2.26380

0.04620

112/25.06.2013

0.115

0.11270

0.00230

113/01.07.2013

2.509

2.45882

0.05018

114/16.07.2013

0.105

0.10290

0.00210

115/16.07.2013

1.722

1.68756

0.03444

116/16.07.2013

1.795

1.75910

0.03590

118/06.08.2013

1.155

1.13190

0.02310

117/24.07.2013

0.766

0.75068

0.01532

120/27.09.2013

0.073

0.07154

0.00146

119/23.08.2013

1.753

1.71794

0.03506

121/25.10.2013

1.984

1.94432

0.03968

122/25.10.2013

0.000

0.00000

0.00000

123/25.10.2013

0.262

0.25676

0.00524

124/25.10.2013

0.136

0.13328

0.00272

125/25.10.2013

0.084

0.08232

0.00168

131/05.11.2013

1.774

1.73852

0.03548

133/13.11.2013

0.262

0.25676

0.00524

Page 18

Nr. Numele si prenumele


crt.
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

Adresa

CNP

Str Eroilor,39,Ghercesti
1480510163262
Str Eroilor,23,Ghercesti
1571029163271
Toma Mihaela
Str Primaverii,28B,Ghercesti
2800614160028
Ghiutunea Paula
Str Primaverii,28A,Ghercesti
2811006160033
Iordache Dan Iulian
StrAleea2Primaverii,Gherc
1630701163226
Nedelcu Daniel
Str Eroilor,49,Ghercesti
1661116163191
Mirea Ionut
Str. Primaverii nr 36A
1800409160027
Stoica Costel
Str. Eroilor nr 102 Ghercesti
1670708163295
Popa Marcel
Str.ColonelSavoiu 11,Garlesti
1510923163366
Nedelea Valeria
Str. Eroilor nr 54 Garlesti
2550428163251
Soimusi Florian
Str. Eroilor nr 110 Garlesti
1730317163301
Zamfirache Marius
Str. Trandafirului nr 51,Garlesti 1530805163304
Croitoru Traian
Str. Trandafirului nr 53,Garlesti 1670527163237
Ivan Gheorghe
Str. Eroilor nr 218 Ghercesti
1530730163282
Nedelcu Gheorghe
Str. Eroilor nr. 58 Garlesti
1530228163264
Nita Viorel
Str. Eroilor nr. 94 Garlesti
1560914290471
Aldea Liviu
Str.Primaverii,52,Ghercesti
1611005163269
Zidaru Emil
Str.Primaverii,54,Ghercesti
1580918163310
Dascalu Aurel
Str.Trandafirului,14,Garlesti
1550608163205
Paparoiu Nolica Cornel
Str. Eroilor nr. 88,Garlesti
1670530163331
Popa Minel Ilie
Str. Eroilor nr. 95,Ghercesti
1771002163231
Manda Marcel
Str. Eroilor nr. 40,Garlesti
1490611163232
Mitrache Elena
Str. Eroilor nr. 78 Garlesti
2510326163305
Ciontu Silvia Loredana
Str. Eroilor nr.190 Ghercesti
2840724160089
Ruica Sevastiana
Str. Eroilor nr.215 Ghercesti
2540127163251
Str.Eroilor nr.81, Ghercesti
1680224163332
Pirvu Vergica
Str.Eroilor nr.208, Ghercesti
1590110163254
Dupir Mircea
134
TOTAL CASNICI B1
B2 cu un consum anual intre 23,25Mwh si 116,28 Mwh(casnici)
1521109163281
1 Simionescu Mihail Constantin Str.Primaverii,23,Ghercesti
Ganta
Gheorghe
2
Str.Primaverii,26,Ghercesti
1500506163231
Str.Eroilor nr.65, Garlesti
1880509160069
3 Trasca Robert Alin
Str.Primaverii,18,Ghercesti
2550207163285
4 Sevastre Georgeta
5 Curca Costel
Str.Eroilor,135,Ghercesti
1560328160013
Str.Primaverii,30,Ghercesti
1580427163235
6 Negoita Constantin
7 Buzdun Constantin
Str Eroilor nr.36, Garlesti
1590525163311
8 Paparoiu Victoria
Str Eroilor,85,Ghercesti
2390224163237
9 Popescu Dan
StrColonelSavoiu,29,Garlesti
1531017163261
Giuvelea Toma

Marinescu Florica

cap rez
Nmc/h

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

4.34
4.34
4.34
4.34
3.67
3.67
3.67
4.34
3.67
4.34
3.67
4.34
4.34
4.34
3.67
4.34
3.67
4.34
7.34
4.34
4.34
7.34
3.67
3.67
3.67
3.67
6.67
515.39

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G6
G4
G4
G4
G4
G4

78421
78432
78413
78409
88812
88825
78433
78402
78419
78430
78406
78437
78447
78411
78425
78443
78423
78417
78435
78441
78448
25917749
78420
78436
88818
9460212
88824

242
3253
759
794
2832
1751
1997
74
95
64
110
1536
32
944
193
170
1098
1835
236
1554
1068
125
874
1711
435
2314
7

5.67
5.34
6.67
3.67
4.34
3.67
3.67
4.34
3.67

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

78401
190858
9460210
9460191
164593
190838
9460193
88869
8110081
287998515.xls

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi
223
2713
621
787
2548
1580
1840
69
87
55
99
1306
29
792
184
170
1040
1597
219
1457
899
113
697
1335
346
1910
0

2924
10013
15778
7955
6581
9101

2411
9858
15083
7545
6224
8780

7411
5096
11938

7060
4676
11681

19
540
138
7
284
171
157
5
8
9
11
230
3
152
9
0
58
238
17
97
169
12
177
376
89
404
7
13447
513
155
695
410
357
321
351
420
257

0.199
5.669
1.449
0.073
2.984
1.795
1.648
0.052
0.084
0.094
0.115
2.415
0.031
1.596
0.094
0.000
0.609
2.499
0.178
1.018
1.774
0.126
1.858
3.947
0.934
4.241
0.073

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import
126/25.10.2013

0.199

0.19502

127/25.10.2013

5.669

5.55561

0.11339

129/25.10.2013

1.449

1.42002

0.02898

130/25.10.2013

0.073

0.07154

0.00146

132/05.11.2013

2.984

2.92432

0.05968

128/25.10.2013

1.795

1.75910

0.03590

134/13.01.2014

1.648

1.61504

0.03296

135/07.04.2014

0.052

0.05096

0.00104

136/07.04.2014

0.084

0.08232

0.00168

137/07.04.2014

0.094

0.09212

0.00188

139/13.06.2014

0.115

0.11270

0.00230

142/26.06.2014

2.415

2.36670

0.04830

141/26.06.2014

0.031

0.03038

0.00062

140/26.06.2014

1.596

1.56408

0.03192

146/30/.07.2014

0.094

0.09212

0.00188

147/30.07.2014

0.000

0.00000

0.00000

148/30.07.2014

0.609

0.59682

0.01218

149/30.07.2014

2.499

2.44902

0.04998

143/26.06.2014

0.178

0.17444

0.00356

144/07.11.2014

1.018

0.99764

0.02036

151/04.09.2014

1.774

1.73852

0.03548

145/30.07.2014

0.126

0.12348

0.00252

153/24/11/2014

1.858

1.82084

0.03716

152/24/11/2014

3.947

3.86805

0.07895

154/09/12/2014

0.934

0.91532

0.01868

50/29.10.09

4.241

4.15617

0.08483

155/24/02/2015

0.073

0.07154

0.00146

141.167

138.34362

2.82338

5.385

5.27729

0.10771

1.627

1.59446

0.03254

7.296

7.15007

0.14593

4.304

4.21791

0.08609

3.748

3.67303

0.07497

3.370

3.30259

0.06741

3.685

3.61129

0.07371

4.409

4.32081

0.08819

2.698

2.64404

0.05396

141.167

5.385 67/05.08.10
1.627 45/30.03.09
7.296 86/05.03.12
4.304 102/12.11.12
3.748 49/24.08.09
3.370 81/03.06.11
3.685 25/13.02.09
4.409 108/10.06.2013
2.698 23/13.02.09

0.00398

Page 19

Nr. Numele si prenumele


crt.

Adresa

CNP

10 Ciuca Cornel
Str Eroilor nr. 51, Garlesti
1480711163211
10
TOTAL CASNICI B2
144
TOTAL CASNICI
B1 cu un consum anual pana la 23,25 Mwh(noncasnici)
1 Cabinet Med de Familie Str Craiovei nr.1, Ghercesti
Mogoanta
Biserica Ghercesti
2 Dr.Elena
Str Eroilor nr.81, Ghercesti
3 Biserica Garlesti
Str Mocaneilor,21,Ghercesti
C.U.I.16645402/0
4 SC REUNOMIND COM IMPEX SRL Str. Colonel Savoiu nr.3, Garlesti 4 J16/1428/2004
4
TOTAL NONCASNICI B1
B2 cu un consum anual intre 23,25Mwh si 116,28 Mwh(noncasnici)
1 Gradinita Ghercesti
Str Eroilor nr.109, Ghercesti
2 Primaria Ghercesti
Str Eroilor nr.107, Ghercesti
3 Scoala Girlesti
Str Eroilor nr.69, Garlesti
Cultural
4 Caminul
Str Eroilor,105,Ghercesti
C.U.I.5650888/94
SC NELMAR COM SRL
Str.Eroilor,120,Ghercesti
J16/95/1994
5
6 SRMP
Str Eroilor, FN, Ghercesti
7 Scoala Gimnaziala GHERC Str.Craiovei nr109A,Ghercesti
TOTAL NONCASNIC B2
7
TOTAL NONCASNIC
11
155
TOTAL GENERAL

cap rez
Nmc/h
3.67
44.71

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

G4

164595

5214

6.00
3.00
3.00
4.27
16.27

G4
G4
G4
G4

14.00
4.67
4.00
6.00
17.23
3.00
12.00
60.90

G 10
G4
G4
G4
G10
G6

8110055
8110057
8110080
8110018

5246921
9460194
9460195
78440
5223479
25917747

Sef birou

Intocmit,

Ing. C.ROIBAN

ing.L.Olaru

287998515.xls

281
2612
94
6550

75470
16051
10449
7963
10074
12837
8360

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi
4981

281
2555
94
6425

74796
15839
10065
6839
9686
12598
6889

233
2.446
3712
38.968
17159 180.135
0
57
0
125
182

0.000
0.598
0.000
1.312
1.910

674
7.076
212
2.226
384
4.031
1124
11.800
388
4.073
239
2.509
1471
15.443
4492
47.158
4674
49.068
21833 229.203

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import
24/13.02.09

2.446

38.968
180.135

2.39708

0.04892

38.18857

0.77943

176.53219

3.60281

08/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

09/12.02.15

0.598

0.59800

0.00000

17/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

10/12.02.15

1.312

1.31200

0.00000

1.910

1.91000

0.00000

11/12.02.15

7.076

7.07600

0.00000

12/12.02.15

2.226

2.22600

0.00000

15/12.02.15

4.031

4.03100

0.00000

13/12.02.15

11.800

11.80000

0.00000

16/12.02.15

4.073

4.07300

0.00000

18/12.02.15

2.509

2.50900

0.00000

14/12.02.15

15.443

15.44300

0.00000

47.15800

0.00000

49.06800

0.00000

225.60019

3.60281

47.158
49.068
229.203

Page 20

Situatia consumului de gaze naturale ,consumului exprimat in unitati de energie (Mwh) MARTIE 2015 la distributia Ghercesti
PCS

Nr. Numele si prenumele


crt.

Adresa

B1 cu un consum anual pana la 23,25 Mwh(casnici)


1 Stan Aurel
Str Eroilor nr. 48, Ghecesti
2 Voican Nicolae
Str Eroilor nr.11,Ghercesti
3 Stroe Constel
Str Eroilor nr.21, Garlesti
4 Aramitu Titel
Str Eroilor nr.19, Garlesti
5 Lepadat Constantin
Str Eroilor nr.27, Garlesti
6 Stroe Constantin
Str Mocaneilor,19,Ghercesti
7 Dascalu Constantin
Str Trandafirului,7,Garlesti
8 Casangiu Maria
Str Eroilor nr. 130, Garlesti
9 Stefan Constantin
StrColonelSavoiu,10,Garlesti
10 Moaca Mitrana
Str Mocaneilor,11,Ghercesti
11 Paun Gheorghe
Str Eroilor nr. 22, Ghercesti
12 Nedelea Marcel
Str Eroilor nr.125, Ghercesti
13 Nicolae Dumitru
Str Trandafirului,5,Garlesti
14 Mogosanu Constantin
Str Eroilor,232,Ghercesti
15 Gulie Gheorghe
Str Eroilor nr. 38, Garlesti
16 Brandusa Agapita
Str Brandusa,6,Ghercesti
17 Paun Tudorel
Str Eroilor,152,Ghercesti
18 Moaca Stefan
Str Eroilor nr.136, Ghercesti
19 Florea Daniel
Str Eroilor nr.121, Ghercesti
20 Mitrache Constantin
Str Eroilor nr.89, Ghercesti
21 Calarasu Marin
Str Eroilor nr. 119, Garlesti
22 Tobos Aurica
Str Eroilor nr. 42, Garlesti
23 Popa Ioana
Str Eroilor nr. 192,Ghercesti
24 Radu Ion
Str Eroilor nr. 52, Garlesti
25 Trasca Ecaterina
Str Eroilor nr. 25, Ghercesti
26 Tica Gheorghe
Str Eroilor nr. 67, Ghercesti
27 Ezaru Mioara
Str Eroilor nr. 226,Ghercesti
28 Vaduva Voicu
Str Eroilor nr. 214,Ghercesti
29 Nistor Gheorghe
StrPrimaverii nr.7,Ghercesti
30 Ristea Nicolae
Str.Primaverii,24,Ghercesti
31 Stefan Gheorghe
Str.Primaverii,20,Ghercesti

CNP

1700303163271
1470416163267
1630201163295
1570902163193
1570303163241
1330601163241
1671113163271
2550119163223
1440729163216
2220718163253
1440427163211
1620502163311
1520914163291
1341018163251
1530424163228
2660610163264
1621101163251
1370915163258
1690511163321
1610514163218
1500823163196
1490409163258
2530605163229
1620111163256
2470209163299
1471113163242
1671025163308
1350623163234
1560710163243
1541124163218
1561230163212

cap rez
Nmc/h

3.47
4.67
2.47
3.67
3.67
3.47
3.97
4.27
3.67
3.67
3.47
4.74
3.47
1.14
1.27
1.87
3.47
1.27
1.87
3.67
3.81
2.47
2.47
3.67
3.67
3.47
1.87
7.07
4.27
3.47
3.67

0.010498

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

8110069
8110070
8110058
9460209
78405
8110061
88820
8110089
88811
78405
9460185
190813
8110073
8110075
9460196
8110074
8110041
8110042
8110079
88865
488539
8110083
78431
8110071
8110032
8110026
9460192
8110088
9460206
9460198
8110047

10133
1566
7608
4688
329
5826
1412
12290
558
641
2925
6960
1898
1286
1698
2436
970
472
5081
4575
5316
6194
1095
10928
776
1764
3512
66
5033
3196
81

9850
1548
7411
4512
305
5685
1365
12036
521
547
2778
6703
1857
1279
1601
2436
960
459
4980
4345
5179
6059
1021
10716
766
1744
3455
66
4789
3048
78

08/04.02.09

2.974

2.91452

0.05948

09/04.02.09

0.189

0.18522

0.00378

10/05.02.09

2.068

2.02664

0.04136

11/05.02.09

1.848

1.81104

0.03696

12/05.02.09

0.252

0.24696

0.00504

14/05.02.09

1.480

1.45040

0.02960

15/05.02.09

0.493

0.48314

0.00986

16/05.02.09

2.668

2.61464

0.05336

17/06.02.09

0.388

0.38024

0.00776

18/06.02.09

0.987

0.96726

0.01974

19/06.02.09

1.543

1.51214

0.03086

20/06.02.09

2.698

2.64404

0.05396

21/06.02.09

0.430

0.42140

0.00860

22/13.02.09

0.073

0.07154

0.00146

26/13.02.09

1.018

0.99764

0.02036

27/13.02.09

0.000

0.00000

0.00000

28/13.02.09

0.105

0.10290

0.00210

29/19.02.09

0.136

0.13328

0.00272

30/19.02.09

1.060

1.03880

0.02120

31/19.02.09

2.415

2.36670

0.04830

32/19.02.09

1.438

1.40924

0.02876

33/23.02.09

1.417

1.38866

0.02834

34/23.02.09

0.777

0.76146

0.01554

35/23.02.09

2.226

2.18148

0.04452

36/24.02.09

0.105

0.10290

0.00210

37/24.02.09

0.210

0.20580

0.00420

38/25.02.09

0.598

0.58604

0.01196

39/27.03.09

0.000

0.00000

0.00000

40/30.03.09

2.562

2.51076

0.05124

41/30.03.09

1.554

1.52292

0.03108

42/30.03.09

0.031

0.03038

0.00062

G4

G4

287998515.xls

283
18
197
176
24
141
47
254
37
94
147
257
41
7
97
0
10
13
101
230
137
135
74
212
10
20
57
0
244
148
3

2.974
0.189
2.068
1.848
0.252
1.480
0.493
2.668
0.388
0.987
1.543
2.698
0.430
0.073
1.018
0.000
0.105
0.136
1.060
2.415
1.438
1.417
0.777
2.226
0.105
0.210
0.598
0.000
2.562
1.554
0.031

Page 21

Nr. Numele si prenumele


crt.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Stanculescu Paraschiva
Ghitan Dumitru
Radulescu Elena
Preda Constantin
Strinu Constantin
Casangiu Cornel
Rosu Dumitru
Mihai Marian
Popescu C-ta Doina
Radut Aurica
Buleica Madalin Dumitru
Picu Petre Alin
Mitrita Marin
Cirstea Gabriela
Cirstea Gheorghe
Stan Adrian
Enache Tudor
Boanca Aurelian
Iliuta Constantin
Sirbi Viorel
Naicu Marcela
Bezna Dumitru
Stoica Iorgulescu Marin
Stefan Constanta
Zamfirache Marin
Lepadat Marin
Varzaru Marieta Daniela
Vaduva Leana
Vaduva Niculin
Ionaleanu Mitra
Capraru Marin Marcel
Popa Tudor
Simulescu Dumitru
Voda Stefana
Croitoru Patru
Sandu Marin
Pascu Nicolae
Enache Gheorghe

Adresa

Str.Primaverii.9,Ghercesti
Str.Primaverii,32,Ghercesti
Str.Eroilor nr.15, Ghercesti
Str.Eroilor nr.151, Ghercesti
Str.Eroilor,217,Ghercesti
Str.Fintinii nr.3, Ghercesti
Str.Primaverii,50,Ghercesti
Str.Primaverii,34,Ghercesti
Str.Eroilor nr.86, Ghercesti
Str.Eroilor nr.66, Ghercesti
Str.Eroilor nr.68, Ghercesti
Str.Craiovei nr.5, Ghercesti
Str.Eroilor nr.134, Ghercesti
Str.Eroilor nr.238,Ghercesti
Str.Eroilor nr.50,Ghercesti
Str.Eroilor nr.82, Ghercesti
Str Trandafirului,23,Garlesti
Str.Eroilor,250A,Ghercesti
Str.Eroilor nr.165,Ghercesti
Str.Primaverii,12,Ghercesti
Str.Eroilor nr.159, Garlesti
Str.Eroilor nr.57, Garlesti
Str.Eroilor nr.65, Garlesti
Str Trandafirului,9,Garlesti
Str.Eroilor nr.95,Garlesti
Str.Eroilor nr.29,Garlesti
Str.Mocaneilor,25,Ghercesti
Str.Eroilor,129,Ghercesti
Str.Eroilor,127,Ghercesti
Str.Eroilor nr.15, Garlesti
Str.Baraganului,4,Ghercesti
StrTrandafirului,8,Garlesti
Str.Primaverii,38,Ghercesti
StrTrandafirului,12,Garlesti
StrTrandafirului,10,Garlesti
Str Eroilor nr.25, Garlesti
StrCraiovei,4B,Ghercesti
Str.Eroilor,178, Ghercesti

CNP

2491014163290
1410111163239
2560710163288
1500911163244
1530411163259
1460814163217
1570601163271
1660423163234
2450101163289
2610726163226
1770720161035
1530701163270
1521218163245
2450604163226
1340327163244
1721210163203
1500509163270
1711203163275
1530107163240
1710122161031
2601023163233
1551014163196
1450610163213
2570829163263
1510604163250
1370309163227
2571118163201
2301024163261
1750125163229
2350203163222
1510724250523
1500406163252
1581202163242
2490302163291
1530923163282
1480928163280
1500428163267
1510218163254

cap rez
Nmc/h

3.47
3.47
1.27
4.27
3.67
3.47
3.47
3.67
1.27
3.67
3.67
3.67
1.27
4.14
3.67
4.27
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
4.61
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
4.14
4.61
5.67
3.67
4.87
3.67
3.67
3.67
4.14
3.67
3.67

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi

G4

8110090
9460188
8110050
8110016
8110031
8110054
88851
88863
88803
88801
9460197
9460184
8110052
8110056
8110027
8110001
8110014
8110011
489285
8110023
489273
8110022
78442
9460211
489275
8110019
489266
8110028
9460207
164600
9460205
489274
489270
488542
458540
9460199
190822
9460189

391
5760
861
684
276
2698
4790
4951
354
404
5770
786
2240
675
599
10193
1793
933
1644
447
794
0
483
5639
5263
1608
1105
2400
1331
4213
3017
2469
4034
6008
3642

373
5526
850
673
276
2664
4528
4713
336
330
5522
786
2211
660
583
10038
1752
926
1574
433
784
0
338
5492
5126
1517
1093
2330
1297
3848
2992
2353
3847
5936
3614

5201
0
429

4969
0
417

G4

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

287998515.xls

18
234
11
11
0
34
262
238
18
74
248
0
29
15
16
155
41
7
70
14
10
0
145
147
137
91
12
70
34
365
25
116
187
72
28
232
0
12

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import

0.189 43/30.03.09
2.457 44/30.03.09
0.115 46 Bis/01.06.12
0.115 47/29.05.09
0.000 48/09.05.09
0.357 51/29.10.09
2.753 52/28.10.09
2.499 53/29.10.09
0.189 54/29.10.09
0.777 55/29.10.09
2.604 56/29.10.09
0.000 57/28.10.09
0.304 58/06.11.09
0.157 59/17.03.10
0.168 60/17.03.10
1.627 61/17.03.10
0.430 62/17.03.10
0.073 65/05.08.10
0.735 66/06.08.10
0.147 68/05.08.10
0.105 69/06.08.10
0.000 70/03.05.10
1.522 71/03.05.10
1.543 72/05.11.10
1.438 73/05.11.10
0.955 74/04.11.10
0.126 75/05.11.10
0.735 76/22.12.10
0.357 77/22.12.10
3.832 78/22.12.10
0.262 79/22.12.10
1.218 80/30.05.11
1.963 82/22.07.11
0.756 83/29.08.11
0.294 84/29.08.11
2.436 13/05.02.09
0.000 85/16.12.11
0.126 87/04.04.12

0.189

0.18522

0.00378

2.457

2.40786

0.04914

0.115

0.11270

0.00230

0.115

0.11270

0.00230

0.000

0.00000

0.00000

0.357

0.34986

0.00714

2.753

2.69794

0.05506

2.499

2.44902

0.04998

0.189

0.18522

0.00378

0.777

0.76146

0.01554

2.604

2.55192

0.05208

0.000

0.00000

0.00000

0.304

0.29792

0.00608

0.157

0.15386

0.00314

0.168

0.16464

0.00336

1.627

1.59446

0.03254

0.430

0.42140

0.00860

0.073

0.07154

0.00146

0.735

0.72030

0.01470

0.147

0.14406

0.00294

0.105

0.10290

0.00210

0.000

0.00000

0.00000

1.522

1.49156

0.03044

1.543

1.51214

0.03086

1.438

1.40924

0.02876

0.955

0.93590

0.01910

0.126

0.12348

0.00252

0.735

0.72030

0.01470

0.357

0.34986

0.00714

3.832

3.75535

0.07665

0.262

0.25676

0.00524

1.218

1.19364

0.02436

1.963

1.92374

0.03926

0.756

0.74088

0.01512

0.294

0.28812

0.00588

2.436

2.38728

0.04872

0.000

0.00000

0.00000

0.126

0.12348

0.00252

Page 22

Nr. Numele si prenumele


crt.
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Soreanu Marius
Drugulescu Gheorghe
Rascacea Carmen
Matei Marin
Alinei Gheorghe
Amza Ilie
Calin Alesandru
Biriianu Costinel
Carstea Nicolae
Combei Ionel
Firu Gheorghita
Manda Ionel
Mogosanu Ion
Popa Aurel
Stanciu Maria
Voican Constanta
Carstea Marcel
Dinu Ion
Popescu Dan Eugen
Chiriac Ioana Nela
Iordache Ioana
Stefan Nicolae
Calarasu Nicolae
Dumitru Nicolae
Grasune Mitel
Dumitrescu Anica
Matusoiu Vasile
Moaca Sevastita
Paparoiu Constantin
Mitrache Mircea
Olteanu Danut
Secu Camelia Anca
Teianu Petrisor
Sandu Ecaterina
Nistor Ilie
Iordache Iulica
Vinatoru Gheorghe
Carstea Gheorghita

Adresa

Str.Eroilor nr.80, Garlesti


Str.Eroilor,29A,Ghercesti
Str.Eroilor nr 29,Ghercesti
StrPrimaverii,40,Ghercesti
StrPrimaverii,22,Ghercesti
Str.Eroilor nr 90 , Ghercesti
Str.Eroilor nr 43 , Ghercesti
Str.Eroilor,201,Ghercesti
Str.Eroilor nr 46 , Ghercesti
Str.Eroilor nr 58 , Ghercesti
Str.Eroilor,119,Ghercesti
Str.Eroilor nr 6,Ghercesti
StrUngurenilor,2,Ghercesti
Str.Craiovei nr.5, Ghercesti
Str.Eroilor nr 44 , Ghercesti
Str.Eroilor nr 36 , Ghercesti
Str Eroilor nr.27, Ghercesti
Str Eroilor nr.230, Ghercesti
Str Eroilor nr.28, Garlesti
Str Eroilor nr.153, Garlesti
Str Eroilor nr.79, Ghercesti
Str Eroilor nr.141, Garlesti
Str Eroilor nr.101, Garlesti
Str Eroilor nr.131, Garlesti
Str Eroilor nr.175, Ghercesti
StrGarlestenilor,1,Garlesti
Str Eroilor,159,Ghercesti
Str Mocaneilor,1,Ghercesti
Str Eroilor,184,Ghercesti
Str Primaverii,79,Ghercesti
Str Eroilor,4,Ghercesti
Str Primaverii,36-4A,Gh
Str Primaverii,46,Gh
Str Eroilor,26,Ghercesti
Str Eroilor,35,Ghercesti
Str Eroilor,71,Ghercesti
StrTrandafirului,3,Garlesti
Str Eroilor,27,Ghercesti

CNP

1900223160012
1670914380017
2780824163260
1560926163234
1560822163192
1570723163202
1610402163192
1720626163217
1360425163257
1510724163206
2390925163286
1680315163325
1640502163221
1550927163247
2540815163289
2470820163297
1540426163280
1321217163231
1571115163308
2760920163216
2410601163258
1790624163261
1560414163198
1330323163245
1640712163281
2460112163234
1671028163208
2360128163256
1490123163235
1490813163235
1680924163274
2790308424523
1670207163198
2481128163217
1410306163234
1330828163255
1840420160026
2540424163252

cap rez
Nmc/h
4.67
3.67
3.67
4.34
3.47
6.67
4.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
4.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
5.34
4.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
7.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
7.34

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G10

9460204
9460208
9460186
78444
88856
88859
88866
88858
88870
88868
88853
88864
88867
9460202
88857
88860
164591
88822
88821
888807
88815
88819
88823
164592
88805
88802
88817
164594
164597
88810
164599
164596
8808
88804
164598
88806
88813
5246919

602

581

3587
566
0
588
1690
187
2251
366
410
1422
1110
176
2468
1178
2865
2731
2741
998
2726
418
2715
274
2963
188
1878
2360
874
1171
128
2100
2242
28
367
215
153
2085
854

3419
489
0
355
1585
181
2166
356
387
1332
1004
169
2262
997
2718
2542
2573
943
2553
401
2495
263
2724
178
1714
2189
764
1098
121
1933
2053
28
342
202
145
1916
829

287998515.xls

21
168
77
0
233
105
6
85
10
23
90
106
7
206
181
147
189
168
55
173
17
220
11
239
10
164
171
110
73
7
167
189
0
25
13
8
169
25

0.220
1.764
0.808
0.000
2.449
1.102
0.063
0.892
0.105
0.241
0.945
1.113
0.073
2.163
1.900
1.543
1.984
1.764
0.577
1.816
0.178
2.310
0.115
2.509
0.105
1.722
1.795
1.155
0.766
0.073
1.753
1.984
0.000
0.262
0.136
0.084
1.774
0.262

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import
88/24.08.12

0.220

0.21560

0.00440

89/24.08.12

1.764

1.72872

0.03528

90/24.08.12

0.808

0.79184

0.01616

91/12.09.12

0.000

0.00000

0.00000

92/09.11.12

2.449

2.40002

0.04898

93/09.11.12

1.102

1.07996

0.02204

94/09.11.12

0.063

0.06174

0.00126

95/09.11.12

0.892

0.87416

0.01784

96/09.11.12

0.105

0.10290

0.00210

97/09.11.12

0.241

0.23618

0.00482

98/09.11.12

0.945

0.92610

0.01890

99/09.11.12

1.113

1.09074

0.02226

100/09.11.12

0.073

0.07154

0.00146

101/15.11.12

2.163

2.11974

0.04326

103/12.11.12

1.900

1.86200

0.03800

104/09.11.12

1.543

1.51214

0.03086

105/22.01.2013

1.984

1.94432

0.03968

106/08.04.2013

1.764

1.72872

0.03528

107/30.05.2013

0.577

0.56546

0.01154

109/21.06.2013

1.816

1.77968

0.03632

110/21.06.2013

0.178

0.17444

0.00356

111/21.06.2013

2.310

2.26380

0.04620

112/25.06.2013

0.115

0.11270

0.00230

113/01.07.2013

2.509

2.45882

0.05018

114/16.07.2013

0.105

0.10290

0.00210

115/16.07.2013

1.722

1.68756

0.03444

116/16.07.2013

1.795

1.75910

0.03590

118/06.08.2013

1.155

1.13190

0.02310

117/24.07.2013

0.766

0.75068

0.01532

120/27.09.2013

0.073

0.07154

0.00146

119/23.08.2013

1.753

1.71794

0.03506

121/25.10.2013

1.984

1.94432

0.03968

122/25.10.2013

0.000

0.00000

0.00000

123/25.10.2013

0.262

0.25676

0.00524

124/25.10.2013

0.136

0.13328

0.00272

125/25.10.2013

0.084

0.08232

0.00168

131/05.11.2013

1.774

1.73852

0.03548

133/13.11.2013

0.262

0.25676

0.00524

Page 23

Nr. Numele si prenumele


crt.
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

Adresa

CNP

Str Eroilor,39,Ghercesti
1480510163262
Str Eroilor,23,Ghercesti
1571029163271
Toma Mihaela
Str Primaverii,28B,Ghercesti
2800614160028
Ghiutunea Paula
Str Primaverii,28A,Ghercesti
2811006160033
Iordache Dan Iulian
StrAleea2Primaverii,Gherc
1630701163226
Nedelcu Daniel
Str Eroilor,49,Ghercesti
1661116163191
Mirea Ionut
Str. Primaverii nr 36A
1800409160027
Stoica Costel
Str. Eroilor nr 102 Ghercesti
1670708163295
Popa Marcel
Str.ColonelSavoiu 11,Garlesti
1510923163366
Nedelea Valeria
Str. Eroilor nr 54 Garlesti
2550428163251
Soimusi Florian
Str. Eroilor nr 110 Garlesti
1730317163301
Zamfirache Marius
Str. Trandafirului nr 51,Garlesti 1530805163304
Croitoru Traian
Str. Trandafirului nr 53,Garlesti 1670527163237
Ivan Gheorghe
Str. Eroilor nr 218 Ghercesti
1530730163282
Nedelcu Gheorghe
Str. Eroilor nr. 58 Garlesti
1530228163264
Nita Viorel
Str. Eroilor nr. 94 Garlesti
1560914290471
Aldea Liviu
Str.Primaverii,52,Ghercesti
1611005163269
Zidaru Emil
Str.Primaverii,54,Ghercesti
1580918163310
Dascalu Aurel
Str.Trandafirului,14,Garlesti
1550608163205
Paparoiu Nolica Cornel
Str. Eroilor nr. 88,Garlesti
1670530163331
Popa Minel Ilie
Str. Eroilor nr. 95,Ghercesti
1771002163231
Manda Marcel
Str. Eroilor nr. 40,Garlesti
1490611163232
Mitrache Elena
Str. Eroilor nr. 78 Garlesti
2510326163305
Ciontu Silvia Loredana
Str. Eroilor nr.190 Ghercesti
2840724160089
Ruica Sevastiana
Str. Eroilor nr.215 Ghercesti
2540127163251
Str.Eroilor nr.81, Ghercesti
1680224163332
Pirvu Vergica
Str.Eroilor nr.208, Ghercesti
1590110163254
Dupir Mircea
134
TOTAL CASNICI B1
B2 cu un consum anual intre 23,25Mwh si 116,28 Mwh(casnici)
1521109163281
1 Simionescu Mihail Constantin Str.Primaverii,23,Ghercesti
Ganta
Gheorghe
2
Str.Primaverii,26,Ghercesti
1500506163231
Str.Eroilor nr.65, Garlesti
1880509160069
3 Trasca Robert Alin
Str.Primaverii,18,Ghercesti
2550207163285
4 Sevastre Georgeta
5 Curca Costel
Str.Eroilor,135,Ghercesti
1560328160013
Str.Primaverii,30,Ghercesti
1580427163235
6 Negoita Constantin
7 Buzdun Constantin
Str Eroilor nr.36, Garlesti
1590525163311
8 Paparoiu Victoria
Str Eroilor,85,Ghercesti
2390224163237
9 Popescu Dan
StrColonelSavoiu,29,Garlesti
1531017163261
Giuvelea Toma

Marinescu Florica

cap rez
Nmc/h

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

4.34
4.34
4.34
4.34
3.67
3.67
3.67
4.34
3.67
4.34
3.67
4.34
4.34
4.34
3.67
4.34
3.67
4.34
7.34
4.34
4.34
7.34
3.67
3.67
3.67
3.67
6.67
515.39

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G6
G4
G4
G4
G4
G4

78421
78432
78413
78409
88812
88825
78433
78402
78419
78430
78406
78437
78447
78411
78425
78443
78423
78417
78435
78441
78448
25917749
78420
78436
88818
9460212
88824

242
3253
759
794
2832
1751
1997
74
95
64
110
1536
32
944
193
170
1098
1835
236
1554
1068
125
874
1711
435
2314
7

5.67
5.34
6.67
3.67
4.34
3.67
3.67
4.34
3.67

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

78401
190858
9460210
9460191
164593
190838
9460193
88869
8110081
287998515.xls

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi
223
2713
621
787
2548
1580
1840
69
87
55
99
1306
29
792
184
170
1040
1597
219
1457
899
113
697
1335
346
1910
0

2924
10013
15778
7955
6581
9101

2411
9858
15083
7545
6224
8780

7411
5096
11938

7060
4676
11681

19
540
138
7
284
171
157
5
8
9
11
230
3
152
9
0
58
238
17
97
169
12
177
376
89
404
7
13447
513
155
695
410
357
321
351
420
257

0.199
5.669
1.449
0.073
2.984
1.795
1.648
0.052
0.084
0.094
0.115
2.415
0.031
1.596
0.094
0.000
0.609
2.499
0.178
1.018
1.774
0.126
1.858
3.947
0.934
4.241
0.073

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import
126/25.10.2013

0.199

0.19502

127/25.10.2013

5.669

5.55561

0.11339

129/25.10.2013

1.449

1.42002

0.02898

130/25.10.2013

0.073

0.07154

0.00146

132/05.11.2013

2.984

2.92432

0.05968

128/25.10.2013

1.795

1.75910

0.03590

134/13.01.2014

1.648

1.61504

0.03296

135/07.04.2014

0.052

0.05096

0.00104

136/07.04.2014

0.084

0.08232

0.00168

137/07.04.2014

0.094

0.09212

0.00188

139/13.06.2014

0.115

0.11270

0.00230

142/26.06.2014

2.415

2.36670

0.04830

141/26.06.2014

0.031

0.03038

0.00062

140/26.06.2014

1.596

1.56408

0.03192

146/30/.07.2014

0.094

0.09212

0.00188

147/30.07.2014

0.000

0.00000

0.00000

148/30.07.2014

0.609

0.59682

0.01218

149/30.07.2014

2.499

2.44902

0.04998

143/26.06.2014

0.178

0.17444

0.00356

144/07.11.2014

1.018

0.99764

0.02036

151/04.09.2014

1.774

1.73852

0.03548

145/30.07.2014

0.126

0.12348

0.00252

153/24/11/2014

1.858

1.82084

0.03716

152/24/11/2014

3.947

3.86805

0.07895

154/09/12/2014

0.934

0.91532

0.01868

50/29.10.09

4.241

4.15617

0.08483

155/24/02/2015

0.073

0.07154

0.00146

141.167

138.34362

2.82338

5.385

5.27729

0.10771

1.627

1.59446

0.03254

7.296

7.15007

0.14593

4.304

4.21791

0.08609

3.748

3.67303

0.07497

3.370

3.30259

0.06741

3.685

3.61129

0.07371

4.409

4.32081

0.08819

2.698

2.64404

0.05396

141.167

5.385 67/05.08.10
1.627 45/30.03.09
7.296 86/05.03.12
4.304 102/12.11.12
3.748 49/24.08.09
3.370 81/03.06.11
3.685 25/13.02.09
4.409 108/10.06.2013
2.698 23/13.02.09

0.00398

Page 24

Nr. Numele si prenumele


crt.

Adresa

CNP

10 Ciuca Cornel
Str Eroilor nr. 51, Garlesti
1480711163211
10
TOTAL CASNICI B2
144
TOTAL CASNICI
B1 cu un consum anual pana la 23,25 Mwh(noncasnici)
1 Cabinet Med de Familie Str Craiovei nr.1, Ghercesti
Mogoanta
Biserica Ghercesti
2 Dr.Elena
Str Eroilor nr.81, Ghercesti
3 Biserica Garlesti
Str Mocaneilor,21,Ghercesti
C.U.I.16645402/0
4 SC REUNOMIND COM IMPEX SRL Str. Colonel Savoiu nr.3, Garlesti 4 J16/1428/2004
4
TOTAL NONCASNICI B1
B2 cu un consum anual intre 23,25Mwh si 116,28 Mwh(noncasnici)
1 Gradinita Ghercesti
Str Eroilor nr.109, Ghercesti
2 Primaria Ghercesti
Str Eroilor nr.107, Ghercesti
3 Scoala Girlesti
Str Eroilor nr.69, Garlesti
Cultural
4 Caminul
Str Eroilor,105,Ghercesti
C.U.I.5650888/94
SC NELMAR COM SRL
Str.Eroilor,120,Ghercesti
J16/95/1994
5
6 SRMP
Str Eroilor, FN, Ghercesti
7 Scoala Gimnaziala GHERC Str.Craiovei nr109A,Ghercesti
TOTAL NONCASNIC B2
7
TOTAL NONCASNIC
11
155
TOTAL GENERAL

cap rez
Nmc/h
3.67
44.71

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

G4

164595

5214

6.00
3.00
3.00
4.27
16.27

G4
G4
G4
G4

14.00
4.67
4.00
6.00
17.23
3.00
12.00
60.90

G 10
G4
G4
G4
G10
G6

8110055
8110057
8110080
8110018

5246921
9460194
9460195
78440
5223479
25917747

Sef birou

Intocmit,

Ing. C.ROIBAN

ing.L.Olaru

287998515.xls

281
2612
94
6550

75470
16051
10449
7963
10074
12837
8360

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi
4981

281
2555
94
6425

74796
15839
10065
6839
9686
12598
6889

233
2.446
3712
38.968
17159 180.135
0
57
0
125
182

0.000
0.598
0.000
1.312
1.910

674
7.076
212
2.226
384
4.031
1124
11.800
388
4.073
239
2.509
1471
15.443
4492
47.158
4674
49.068
21833 229.203

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import
24/13.02.09

2.446

38.968
180.135

2.39708

0.04892

38.18857

0.77943

176.53219

3.60281

08/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

09/12.02.15

0.598

0.59800

0.00000

17/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

10/12.02.15

1.312

1.31200

0.00000

1.910

1.91000

0.00000

11/12.02.15

7.076

7.07600

0.00000

12/12.02.15

2.226

2.22600

0.00000

15/12.02.15

4.031

4.03100

0.00000

13/12.02.15

11.800

11.80000

0.00000

16/12.02.15

4.073

4.07300

0.00000

18/12.02.15

2.509

2.50900

0.00000

14/12.02.15

15.443

15.44300

0.00000

47.15800

0.00000

49.06800

0.00000

225.60019

3.60281

47.158
49.068
229.203

Page 25

Situatia consumului de gaze naturale ,consumului exprimat in unitati de energie (Mwh) APRILIE 2015 la distributia Ghercesti
PCS

Nr. Numele si prenumele


crt.

Adresa

B1 cu un consum anual pana la 23,25 Mwh(casnici)


1 Stan Aurel
Str Eroilor nr. 48, Ghecesti
2 Voican Nicolae
Str Eroilor nr.11,Ghercesti
3 Stroe Constel
Str Eroilor nr.21, Garlesti
4 Aramitu Titel
Str Eroilor nr.19, Garlesti
5 Lepadat Constantin
Str Eroilor nr.27, Garlesti
6 Stroe Constantin
Str Mocaneilor,19,Ghercesti
7 Dascalu Constantin
Str Trandafirului,7,Garlesti
8 Casangiu Maria
Str Eroilor nr. 130, Garlesti
9 Stefan Constantin
StrColonelSavoiu,10,Garlesti
10 Moaca Mitrana
Str Mocaneilor,11,Ghercesti
11 Paun Gheorghe
Str Eroilor nr. 22, Ghercesti
12 Nedelea Marcel
Str Eroilor nr.125, Ghercesti
13 Nicolae Dumitru
Str Trandafirului,5,Garlesti
14 Mogosanu Constantin
Str Eroilor,232,Ghercesti
15 Gulie Gheorghe
Str Eroilor nr. 38, Garlesti
16 Brandusa Agapita
Str Brandusa,6,Ghercesti
17 Paun Tudorel
Str Eroilor,152,Ghercesti
18 Moaca Stefan
Str Eroilor nr.136, Ghercesti
19 Florea Daniel
Str Eroilor nr.121, Ghercesti
20 Mitrache Constantin
Str Eroilor nr.89, Ghercesti
21 Calarasu Marin
Str Eroilor nr. 119, Garlesti
22 Tobos Aurica
Str Eroilor nr. 42, Garlesti
23 Popa Ioana
Str Eroilor nr. 192,Ghercesti
24 Radu Ion
Str Eroilor nr. 52, Garlesti
25 Trasca Ecaterina
Str Eroilor nr. 25, Ghercesti
26 Tica Gheorghe
Str Eroilor nr. 67, Ghercesti
27 Ezaru Mioara
Str Eroilor nr. 226,Ghercesti
28 Vaduva Voicu
Str Eroilor nr. 214,Ghercesti
29 Nistor Gheorghe
StrPrimaverii nr.7,Ghercesti
30 Ristea Nicolae
Str.Primaverii,24,Ghercesti
31 Stefan Gheorghe
Str.Primaverii,20,Ghercesti

CNP

1700303163271
1470416163267
1630201163295
1570902163193
1570303163241
1330601163241
1671113163271
2550119163223
1440729163216
2220718163253
1440427163211
1620502163311
1520914163291
1341018163251
1530424163228
2660610163264
1621101163251
1370915163258
1690511163321
1610514163218
1500823163196
1490409163258
2530605163229
1620111163256
2470209163299
1471113163242
1671025163308
1350623163234
1560710163243
1541124163218
1561230163212

cap rez
Nmc/h

3.47
4.67
2.47
3.67
3.67
3.47
3.97
4.27
3.67
3.67
3.47
4.74
3.47
1.14
1.27
1.87
3.47
1.27
1.87
3.67
3.81
2.47
2.47
3.67
3.67
3.47
1.87
7.07
4.27
3.47
3.67

0.010562

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

8110069
8110070
8110058
9460209
78405
8110061
88820
8110089
88811
78405
9460185
190813
8110073
8110075
9460196
88809
8110041
8110042
8110079
88865
488539
8110083
78431
8110071
8110032
8110026
9460192
8110088
9460206
9460198
8110047

10229
1579
7670
4736
358
5866
1430
12405
587
669
2961
7074
1924
1296
1721
5
979
480
5111
4670
5383
6240
1125
10934
787
1805
3518
66
5116
3239
81

10133
1566
7608
4688
329
5826
1412
12290
558
641
2925
6960
1898
1286
1698
0
970
472
5081
4575
5316
6194
1095
10928
776
1764
3512
66
5033
3196
81

08/04.02.09

1.014

1.01400

0.00000

09/04.02.09

0.137

0.13700

0.00000

10/05.02.09

0.655

0.65500

0.00000

11/05.02.09

0.507

0.50700

0.00000

12/05.02.09

0.306

0.30600

0.00000

14/05.02.09

0.422

0.42200

0.00000

15/05.02.09

0.190

0.19000

0.00000

16/05.02.09

1.215

1.21500

0.00000

17/06.02.09

0.306

0.30600

0.00000

18/06.02.09

0.296

0.29600

0.00000

19/06.02.09

0.380

0.38000

0.00000

20/06.02.09

1.204

1.20400

0.00000

21/06.02.09

0.275

0.27500

0.00000

22/13.02.09

0.106

0.10600

0.00000

26/13.02.09

0.243

0.24300

0.00000

27/13.02.09

0.053

0.05300

0.00000

28/13.02.09

0.095

0.09500

0.00000

29/19.02.09

0.084

0.08400

0.00000

30/19.02.09

0.317

0.31700

0.00000

31/19.02.09

1.003

1.00300

0.00000

32/19.02.09

0.708

0.70800

0.00000

33/23.02.09

0.486

0.48600

0.00000

34/23.02.09

0.317

0.31700

0.00000

35/23.02.09

0.063

0.06300

0.00000

36/24.02.09

0.116

0.11600

0.00000

37/24.02.09

0.433

0.43300

0.00000

38/25.02.09

0.063

0.06300

0.00000

39/27.03.09

0.000

0.00000

0.00000

40/30.03.09

0.877

0.87700

0.00000

41/30.03.09

0.454

0.45400

0.00000

42/30.03.09

0.000

0.00000

0.00000

G4

G4

287998515.xls

96
13
62
48
29
40
18
115
29
28
36
114
26
10
23
5
9
8
30
95
67
46
30
6
11
41
6
0
83
43
0

1.014
0.137
0.655
0.507
0.306
0.422
0.190
1.215
0.306
0.296
0.380
1.204
0.275
0.106
0.243
0.053
0.095
0.084
0.317
1.003
0.708
0.486
0.317
0.063
0.116
0.433
0.063
0.000
0.877
0.454
0.000

Page 26

Nr. Numele si prenumele


crt.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Stanculescu Paraschiva
Ghitan Dumitru
Radulescu Elena
Preda Constantin
Strinu Constantin
Casangiu Cornel
Rosu Dumitru
Mihai Marian
Popescu C-ta Doina
Radut Aurica
Buleica Madalin Dumitru
Picu Petre Alin
Mitrita Marin
Cirstea Gabriela
Cirstea Gheorghe
Stan Adrian
Enache Tudor
Boanca Aurelian
Iliuta Constantin
Sirbi Viorel
Naicu Marcela
Bezna Dumitru
Stoica Iorgulescu Marin
Stefan Constanta
Zamfirache Marin
Lepadat Marin
Varzaru Marieta Daniela
Vaduva Leana
Vaduva Niculin
Ionaleanu Mitra
Capraru Marin Marcel
Popa Tudor
Simulescu Dumitru
Voda Stefana
Croitoru Patru
Sandu Marin
Pascu Nicolae
Enache Gheorghe

Adresa

Str.Primaverii.9,Ghercesti
Str.Primaverii,32,Ghercesti
Str.Eroilor nr.15, Ghercesti
Str.Eroilor nr.151, Ghercesti
Str.Eroilor,217,Ghercesti
Str.Fintinii nr.3, Ghercesti
Str.Primaverii,50,Ghercesti
Str.Primaverii,34,Ghercesti
Str.Eroilor nr.86, Ghercesti
Str.Eroilor nr.66, Ghercesti
Str.Eroilor nr.68, Ghercesti
Str.Craiovei nr.5, Ghercesti
Str.Eroilor nr.134, Ghercesti
Str.Eroilor nr.238,Ghercesti
Str.Eroilor nr.50,Ghercesti
Str.Eroilor nr.82, Ghercesti
Str Trandafirului,23,Garlesti
Str.Eroilor,250A,Ghercesti
Str.Eroilor nr.165,Ghercesti
Str.Primaverii,12,Ghercesti
Str.Eroilor nr.159, Garlesti
Str.Eroilor nr.57, Garlesti
Str.Eroilor nr.65, Garlesti
Str Trandafirului,9,Garlesti
Str.Eroilor nr.95,Garlesti
Str.Eroilor nr.29,Garlesti
Str.Mocaneilor,25,Ghercesti
Str.Eroilor,129,Ghercesti
Str.Eroilor,127,Ghercesti
Str.Eroilor nr.15, Garlesti
Str.Baraganului,4,Ghercesti
StrTrandafirului,8,Garlesti
Str.Primaverii,38,Ghercesti
StrTrandafirului,12,Garlesti
StrTrandafirului,10,Garlesti
Str Eroilor nr.25, Garlesti
StrCraiovei,4B,Ghercesti
Str.Eroilor,178, Ghercesti

CNP

2491014163290
1410111163239
2560710163288
1500911163244
1530411163259
1460814163217
1570601163271
1660423163234
2450101163289
2610726163226
1770720161035
1530701163270
1521218163245
2450604163226
1340327163244
1721210163203
1500509163270
1711203163275
1530107163240
1710122161031
2601023163233
1551014163196
1450610163213
2570829163263
1510604163250
1370309163227
2571118163201
2301024163261
1750125163229
2350203163222
1510724250523
1500406163252
1581202163242
2490302163291
1530923163282
1480928163280
1500428163267
1510218163254

cap rez
Nmc/h

3.47
3.47
1.27
4.27
3.67
3.47
3.47
3.67
1.27
3.67
3.67
3.67
1.27
4.14
3.67
4.27
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
4.61
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
4.14
4.61
5.67
3.67
4.87
3.67
3.67
3.67
4.14
3.67
3.67

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi

G4

8110090
9460188
8110050
8110016
8110031
8110054
88851
88863
88803
88801
9460197
9460184
8110052
8110056
8110027
8110001
8110014
8110011
489285
8110023
489273
8110022
78442
9460211
489275
8110019
489266
8110028
9460207
164600
9460205
489274
489270
488542
458540
9460199
190822
9460189

400
5891
901
696
276
2753
4992
5064
377
452
5869
786
2260
686
611
10197
1817
938
1667
458
808
0
532
5660
5312
1665
1105
2429
1357
4380
3038
2519
4096
6023
3670

391
5760
861
684
276
2698
4790
4951
354
404
5770
786
2240
675
599
10193
1793
933
1644
447
794
0
483
5639
5263
1608
1105
2400
1331
4213
3017
2469
4034
6008
3642

5301
0
441

5201
0
429

G4

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

287998515.xls

9
131
40
12
0
55
202
113
23
48
99
0
20
11
12
4
24
5
23
11
14
0
49
21
49
57
0
29
26
167
21
50
62
15
28
100
0
12

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import

0.095 43/30.03.09
1.384 44/30.03.09
0.422 46 Bis/01.06.12
0.127 47/29.05.09
0.000 48/09.05.09
0.581 51/29.10.09
2.134 52/28.10.09
1.194 53/29.10.09
0.243 54/29.10.09
0.507 55/29.10.09
1.046 56/29.10.09
0.000 57/28.10.09
0.211 58/06.11.09
0.116 59/17.03.10
0.127 60/17.03.10
0.042 61/17.03.10
0.253 62/17.03.10
0.053 65/05.08.10
0.243 66/06.08.10
0.116 68/05.08.10
0.148 69/06.08.10
0.000 70/03.05.10
0.518 71/03.05.10
0.222 72/05.11.10
0.518 73/05.11.10
0.602 74/04.11.10
0.000 75/05.11.10
0.306 76/22.12.10
0.275 77/22.12.10
1.764 78/22.12.10
0.222 79/22.12.10
0.528 80/30.05.11
0.655 82/22.07.11
0.158 83/29.08.11
0.296 84/29.08.11
1.056 13/05.02.09
0.000 85/16.12.11
0.127 87/04.04.12

0.095

0.09500

0.00000

1.384

1.38400

0.00000

0.422

0.42200

0.00000

0.127

0.12700

0.00000

0.000

0.00000

0.00000

0.581

0.58100

0.00000

2.134

2.13400

0.00000

1.194

1.19400

0.00000

0.243

0.24300

0.00000

0.507

0.50700

0.00000

1.046

1.04600

0.00000

0.000

0.00000

0.00000

0.211

0.21100

0.00000

0.116

0.11600

0.00000

0.127

0.12700

0.00000

0.042

0.04200

0.00000

0.253

0.25300

0.00000

0.053

0.05300

0.00000

0.243

0.24300

0.00000

0.116

0.11600

0.00000

0.148

0.14800

0.00000

0.000

0.00000

0.00000

0.518

0.51800

0.00000

0.222

0.22200

0.00000

0.518

0.51800

0.00000

0.602

0.60200

0.00000

0.000

0.00000

0.00000

0.306

0.30600

0.00000

0.275

0.27500

0.00000

1.764

1.76400

0.00000

0.222

0.22200

0.00000

0.528

0.52800

0.00000

0.655

0.65500

0.00000

0.158

0.15800

0.00000

0.296

0.29600

0.00000

1.056

1.05600

0.00000

0.000

0.00000

0.00000

0.127

0.12700

0.00000

Page 27

Nr. Numele si prenumele


crt.
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Soreanu Marius
Drugulescu Gheorghe
Rascacea Carmen
Matei Marin
Alinei Gheorghe
Amza Ilie
Calin Alesandru
Biriianu Costinel
Carstea Nicolae
Combei Ionel
Firu Gheorghita
Manda Ionel
Mogosanu Ion
Popa Aurel
Stanciu Maria
Voican Constanta
Carstea Marcel
Dinu Ion
Popescu Dan Eugen
Chiriac Ioana Nela
Iordache Ioana
Stefan Nicolae
Calarasu Nicolae
Dumitru Nicolae
Grasune Mitel
Dumitrescu Anica
Matusoiu Vasile
Moaca Sevastita
Paparoiu Constantin
Mitrache Mircea
Olteanu Danut
Secu Camelia Anca
Teianu Petrisor
Sandu Ecaterina
Nistor Ilie
Iordache Iulica
Vinatoru Gheorghe
Carstea Gheorghita

Adresa

Str.Eroilor nr.80, Garlesti


Str.Eroilor,29A,Ghercesti
Str.Eroilor nr 29,Ghercesti
StrPrimaverii,40,Ghercesti
StrPrimaverii,22,Ghercesti
Str.Eroilor nr 90 , Ghercesti
Str.Eroilor nr 43 , Ghercesti
Str.Eroilor,201,Ghercesti
Str.Eroilor nr 46 , Ghercesti
Str.Eroilor nr 58 , Ghercesti
Str.Eroilor,119,Ghercesti
Str.Eroilor nr 6,Ghercesti
StrUngurenilor,2,Ghercesti
Str.Craiovei nr.5, Ghercesti
Str.Eroilor nr 44 , Ghercesti
Str.Eroilor nr 36 , Ghercesti
Str Eroilor nr.27, Ghercesti
Str Eroilor nr.230, Ghercesti
Str Eroilor nr.28, Garlesti
Str Eroilor nr.153, Garlesti
Str Eroilor nr.79, Ghercesti
Str Eroilor nr.141, Garlesti
Str Eroilor nr.101, Garlesti
Str Eroilor nr.131, Garlesti
Str Eroilor nr.175, Ghercesti
StrGarlestenilor,1,Garlesti
Str Eroilor,159,Ghercesti
Str Mocaneilor,1,Ghercesti
Str Eroilor,184,Ghercesti
Str Primaverii,79,Ghercesti
Str Eroilor,4,Ghercesti
Str Primaverii,36-4A,Gh
Str Primaverii,46,Gh
Str Eroilor,26,Ghercesti
Str Eroilor,35,Ghercesti
Str Eroilor,71,Ghercesti
StrTrandafirului,3,Garlesti
Str Eroilor,27,Ghercesti

CNP

1900223160012
1670914380017
2780824163260
1560926163234
1560822163192
1570723163202
1610402163192
1720626163217
1360425163257
1510724163206
2390925163286
1680315163325
1640502163221
1550927163247
2540815163289
2470820163297
1540426163280
1321217163231
1571115163308
2760920163216
2410601163258
1790624163261
1560414163198
1330323163245
1640712163281
2460112163234
1671028163208
2360128163256
1490123163235
1490813163235
1680924163274
2790308424523
1670207163198
2481128163217
1410306163234
1330828163255
1840420160026
2540424163252

cap rez
Nmc/h
4.67
3.67
3.67
4.34
3.47
6.67
4.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
4.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
5.34
4.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
7.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
7.34

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G10

9460204
9460208
9460186
78444
88856
88859
88866
88858
88870
88868
88853
88864
88867
9460202
88857
88860
164591
88822
88821
888807
88815
88819
88823
164592
88805
88802
88817
164594
164597
88810
164599
164596
8808
88804
164598
88806
88813
5246919

676

602

3669
584
0
629
1766
195
2275
374
429
1578
1150
182
2546
1262
2936
2814
2837
1044
2804
432
2806
289
3047
196
1922
2438
919
1220
138
2162
2338
35
390
227
161
2133
854

3587
566
0
588
1690
187
2251
366
410
1422
1110
176
2468
1178
2865
2731
2741
998
2726
418
2715
274
2963
188
1878
2360
874
1171
128
2100
2242
28
367
215
153
2085
854

287998515.xls

74
82
18
0
41
76
8
24
8
19
156
40
6
78
84
71
83
96
46
78
14
91
15
84
8
44
78
45
49
10
62
96
7
23
12
8
48
0

0.782
0.866
0.190
0.000
0.433
0.803
0.084
0.253
0.084
0.201
1.648
0.422
0.063
0.824
0.887
0.750
0.877
1.014
0.486
0.824
0.148
0.961
0.158
0.887
0.084
0.465
0.824
0.475
0.518
0.106
0.655
1.014
0.074
0.243
0.127
0.084
0.507
0.000

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import
88/24.08.12

0.782

0.78200

0.00000

89/24.08.12

0.866

0.86600

0.00000

90/24.08.12

0.190

0.19000

0.00000

91/12.09.12

0.000

0.00000

0.00000

92/09.11.12

0.433

0.43300

0.00000

93/09.11.12

0.803

0.80300

0.00000

94/09.11.12

0.084

0.08400

0.00000

95/09.11.12

0.253

0.25300

0.00000

96/09.11.12

0.084

0.08400

0.00000

97/09.11.12

0.201

0.20100

0.00000

98/09.11.12

1.648

1.64800

0.00000

99/09.11.12

0.422

0.42200

0.00000

100/09.11.12

0.063

0.06300

0.00000

101/15.11.12

0.824

0.82400

0.00000

103/12.11.12

0.887

0.88700

0.00000

104/09.11.12

0.750

0.75000

0.00000

105/22.01.2013

0.877

0.87700

0.00000

106/08.04.2013

1.014

1.01400

0.00000

107/30.05.2013

0.486

0.48600

0.00000

109/21.06.2013

0.824

0.82400

0.00000

110/21.06.2013

0.148

0.14800

0.00000

111/21.06.2013

0.961

0.96100

0.00000

112/25.06.2013

0.158

0.15800

0.00000

113/01.07.2013

0.887

0.88700

0.00000

114/16.07.2013

0.084

0.08400

0.00000

115/16.07.2013

0.465

0.46500

0.00000

116/16.07.2013

0.824

0.82400

0.00000

118/06.08.2013

0.475

0.47500

0.00000

117/24.07.2013

0.518

0.51800

0.00000

120/27.09.2013

0.106

0.10600

0.00000

119/23.08.2013

0.655

0.65500

0.00000

121/25.10.2013

1.014

1.01400

0.00000

122/25.10.2013

0.074

0.07400

0.00000

123/25.10.2013

0.243

0.24300

0.00000

124/25.10.2013

0.127

0.12700

0.00000

125/25.10.2013

0.084

0.08400

0.00000

131/05.11.2013

0.507

0.50700

0.00000

133/13.11.2013

0.000

0.00000

0.00000

Page 28

Nr. Numele si prenumele


crt.
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

Adresa

CNP

Str Eroilor,39,Ghercesti
1480510163262
Str Eroilor,23,Ghercesti
1571029163271
Toma Mihaela
Str Primaverii,28B,Ghercesti
2800614160028
Ghiutunea Paula
Str Primaverii,28A,Ghercesti
2811006160033
Iordache Dan Iulian
StrAleea2Primaverii,Gherc
1630701163226
Nedelcu Daniel
Str Eroilor,49,Ghercesti
1661116163191
Mirea Ionut
Str. Primaverii nr 36A
1800409160027
Stoica Costel
Str. Eroilor nr 102 Ghercesti
1670708163295
Popa Marcel
Str.ColonelSavoiu 11,Garlesti
1510923163366
Nedelea Valeria
Str. Eroilor nr 54 Garlesti
2550428163251
Soimusi Florian
Str. Eroilor nr 110 Garlesti
1730317163301
Zamfirache Marius
Str. Trandafirului nr 51,Garlesti 1530805163304
Croitoru Traian
Str. Trandafirului nr 53,Garlesti 1670527163237
Ivan Gheorghe
Str. Eroilor nr 218 Ghercesti
1530730163282
Nedelcu Gheorghe
Str. Eroilor nr. 58 Garlesti
1530228163264
Nita Viorel
Str. Eroilor nr. 94 Garlesti
1560914290471
Aldea Liviu
Str.Primaverii,52,Ghercesti
1611005163269
Zidaru Emil
Str.Primaverii,54,Ghercesti
1580918163310
Dascalu Aurel
Str.Trandafirului,14,Garlesti
1550608163205
Paparoiu Nolica Cornel
Str. Eroilor nr. 88,Garlesti
1670530163331
Popa Minel Ilie
Str. Eroilor nr. 95,Ghercesti
1771002163231
Manda Marcel
Str. Eroilor nr. 40,Garlesti
1490611163232
Mitrache Elena
Str. Eroilor nr. 78 Garlesti
2510326163305
Ciontu Silvia Loredana
Str. Eroilor nr.190 Ghercesti
2840724160089
Ruica Sevastiana
Str. Eroilor nr.215 Ghercesti
2540127163251
Str.Eroilor nr.81, Ghercesti
1680224163332
Pirvu Vergica
Str.Eroilor nr.208, Ghercesti
1590110163254
Dupir Mircea
134
TOTAL CASNICI B1
B2 cu un consum anual intre 23,25Mwh si 116,28 Mwh(casnici)
1521109163281
1 Simionescu Mihail Constantin Str.Primaverii,23,Ghercesti
Ganta
Gheorghe
2
Str.Primaverii,26,Ghercesti
1500506163231
Str.Eroilor nr.65, Garlesti
1880509160069
3 Trasca Robert Alin
Str.Primaverii,18,Ghercesti
2550207163285
4 Sevastre Georgeta
5 Curca Costel
Str.Eroilor,135,Ghercesti
1560328160013
Str.Primaverii,30,Ghercesti
1580427163235
6 Negoita Constantin
7 Buzdun Constantin
Str Eroilor nr.36, Garlesti
1590525163311
8 Paparoiu Victoria
Str Eroilor,85,Ghercesti
2390224163237
9 Popescu Dan
StrColonelSavoiu,29,Garlesti
1531017163261
Giuvelea Toma

Marinescu Florica

cap rez
Nmc/h

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

4.34
4.34
4.34
4.34
3.67
3.67
3.67
4.34
3.67
4.34
3.67
4.34
4.34
4.34
3.67
4.34
3.67
4.34
7.34
4.34
4.34
7.34
3.67
3.67
3.67
3.67
6.67
515.39

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G6
G4
G4
G4
G4
G4

78421
78432
78413
78409
88812
88825
78433
78402
78419
78430
78406
78437
78447
78411
78425
78443
78423
78417
78435
78441
78448
25917749
78420
78436
88818
9460212
88824

249
3536
790
837
2956
1825
2052
79
102
71
119
1636
32
1023
201
170
1194
1886
246
1671
1106
131
936
1937
455
2460
26

5.67
5.34
6.67
3.67
4.34
3.67
3.67
4.34
3.67

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

78401
190858
9460210
9460191
164593
190838
9460193
88869
8110081
287998515.xls

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi
242
3253
759
794
2832
1751
1997
74
95
64
110
1536
32
944
193
170
1098
1835
236
1554
1068
125
874
1711
435
2314
7

3160
10193
15948
8089
6837
9278

2924
10013
15778
7955
6581
9101

7583
5224
12080

7411
5096
11938

7
283
31
43
124
74
55
5
7
7
9
100
0
79
8
0
96
51
10
117
38
6
62
226
20
146
19
6114
236
180
170
134
256
177
172
128
142

0.074
2.988
0.327
0.454
1.310
0.782
0.581
0.053
0.074
0.074
0.095
1.056
0.000
0.834
0.084
0.000
1.014
0.539
0.106
1.236
0.401
0.063
0.655
2.387
0.211
1.542
0.201

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import
126/25.10.2013

0.074

0.07400

0.00000

127/25.10.2013

2.988

2.98800

0.00000

129/25.10.2013

0.327

0.32700

0.00000

130/25.10.2013

0.454

0.45400

0.00000

132/05.11.2013

1.310

1.31000

0.00000

128/25.10.2013

0.782

0.78200

0.00000

134/13.01.2014

0.581

0.58100

0.00000

135/07.04.2014

0.053

0.05300

0.00000

136/07.04.2014

0.074

0.07400

0.00000

137/07.04.2014

0.074

0.07400

0.00000

139/13.06.2014

0.095

0.09500

0.00000

142/26.06.2014

1.056

1.05600

0.00000

141/26.06.2014

0.000

0.00000

0.00000

140/26.06.2014

0.834

0.83400

0.00000

146/30/.07.2014

0.084

0.08400

0.00000

147/30.07.2014

0.000

0.00000

0.00000

148/30.07.2014

1.014

1.01400

0.00000

149/30.07.2014

0.539

0.53900

0.00000

143/26.06.2014

0.106

0.10600

0.00000

144/07.11.2014

1.236

1.23600

0.00000

151/04.09.2014

0.401

0.40100

0.00000

145/30.07.2014

0.063

0.06300

0.00000

153/24/11/2014

0.655

0.65500

0.00000

152/24/11/2014

2.387

2.38700

0.00000

154/09/12/2014

0.211

0.21100

0.00000

50/29.10.09

1.542

1.54200

0.00000

155/24/02/2015

0.201

0.20100

0.00000

64.576

64.57600

0.00000

2.493

2.49300

0.00000

1.901

1.90100

0.00000

1.796

1.79600

0.00000

1.415

1.41500

0.00000

2.704

2.70400

0.00000

1.869

1.86900

0.00000

1.817

1.81700

0.00000

1.352

1.35200

0.00000

1.500

1.50000

0.00000

64.576

2.493 67/05.08.10
1.901 45/30.03.09
1.796 86/05.03.12
1.415 102/12.11.12
2.704 49/24.08.09
1.869 81/03.06.11
1.817 25/13.02.09
1.352 108/10.06.2013
1.500 23/13.02.09

Page 29

Nr. Numele si prenumele


crt.

Adresa

CNP

10 Ciuca Cornel
Str Eroilor nr. 51, Garlesti
1480711163211
10
TOTAL CASNICI B2
144
TOTAL CASNICI
B1 cu un consum anual pana la 23,25 Mwh(noncasnici)
1 Cabinet Med Individual
Str Craiovei nr.1, Ghercesti
Dr.Elena Mogoanta

2
3
4

Biserica Garlesti

Str Eroilor nr.81, Ghercesti


Str Mocaneilor,21,Ghercesti

SC REUNOMIND COM IMPEX SRL

Str. Colonel Savoiu nr.3, Garlesti

Biserica Ghercesti

C.U.I.16645402/0
4 J16/1428/2004

TOTAL NONCASNICI B1
B2 cu un consum anual intre 23,25Mwh si 116,28 Mwh(noncasnici)
1 Gradinita Ghercesti
Str Eroilor nr.109, Ghercesti
2 Primaria Ghercesti
Str Eroilor nr.107, Ghercesti
3 Scoala Girlesti
Str Eroilor nr.69, Garlesti
Cultural
4 Caminul
Str Eroilor,105,Ghercesti
C.U.I.5650888/94
SC NELMAR
COM SRL
Str.Eroilor,120,Ghercesti
J16/95/1994
5
SRMP
6
Str Eroilor, FN, Ghercesti
7 Scoala Gimnaziala GHERC Str.Craiovei nr109A,Ghercesti
TOTAL NONCASNIC B2
7
TOTAL NONCASNIC
11
155
TOTAL GENERAL
4

SCHIMBAT CONTOR

Brandusa Agapita

cap rez
Nmc/h
3.67
44.71

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

G4

164595

5309

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi
5214

95
1690
7804

1.003
17.850
82.426

6.00

G4

8110055

281

281

0.000

3.00
3.00
4.27
16.27

G4
G4
G4

8110057
8110080
8110018

2635
94
6587

2612
94
6550

23
0
37

0.243
0.000
0.391
0.634

14.00
4.67
4.00
6.00
17.23
3.00
12.00
60.90

G 10
G4
G4
G4
G10

60

G6

5246921
9460194
9460195
78440
5223479
25917747

75577
16359
10555
8594
11100
13006
8580

75470
16051
10449
7963
10074
12837
8360

107
1.130
308
3.253
106
1.120
631
6.665
1026
10.835
169
1.785
220
2.324
2567
27.112
2627
27.746
10431
110.172

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import
24/13.02.09

1.003

17.850
82.426

1.00300

0.00000

17.85000

0.00000

82.42600

0.00000

08/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

09/12.02.15

0.243

0.24300

0.00000

17/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

10/12.02.15

0.391

0.39100

0.00000

0.634

0.63400

0.00000

11/12.02.15

1.130

1.13000

0.00000

12/12.02.15

3.253

3.25300

0.00000

15/12.02.15

1.120

1.12000

0.00000

13/12.02.15

6.665

6.66500

0.00000

16/12.02.15

10.835

10.83500

0.00000

18/12.02.15

1.785

1.78500

0.00000

14/12.02.15

2.324

2.32400

0.00000

27.11200

0.00000

27.74600

0.00000

110.17200

0.00000

27.112
27.746
110.172

seria 88809
PV TRANSGAZ
117.293 Mwh
11105 Nmc

Sef birou

Intocmit,

Ing. C.ROIBAN

ing.L.Olaru

287998515.xls

Page 30

Situatia consumului de gaze naturale ,consumului exprimat in unitati de energie (Mwh) MAI 2015 la distributia Ghercesti
PCS

Nr. Numele si prenumele


crt.

Adresa

B1 cu un consum anual pana la 23,25 Mwh(casnici)


1 Stan Aurel
Str Eroilor nr. 48, Ghecesti
2 Voican Nicolae
Str Eroilor nr.11,Ghercesti
3 Stroe Constel
Str Eroilor nr.21, Garlesti
4 Aramitu Titel
Str Eroilor nr.19, Garlesti
5 Lepadat Constantin
Str Eroilor nr.27, Garlesti
6 Stroe Constantin
Str Mocaneilor,19,Ghercesti
7 Dascalu Constantin
Str Trandafirului,7,Garlesti
8 Casangiu Maria
Str Eroilor nr. 130, Garlesti
9 Stefan Constantin
StrColonelSavoiu,10,Garlesti
10 Moaca Mitrana
Str Mocaneilor,11,Ghercesti
11 Paun Gheorghe
Str Eroilor nr. 22, Ghercesti
12 Nedelea Marcel
Str Eroilor nr.125, Ghercesti
13 Nicolae Dumitru
Str Trandafirului,5,Garlesti
14 Mogosanu Constantin
Str Eroilor,232,Ghercesti
15 Gulie Gheorghe
Str Eroilor nr. 38, Garlesti
16 Brandusa Agapita
Str Brandusa,6,Ghercesti
17 Paun Tudorel
Str Eroilor,152,Ghercesti
18 Moaca Stefan
Str Eroilor nr.136, Ghercesti
19 Florea Daniel
Str Eroilor nr.121, Ghercesti
20 Mitrache Constantin
Str Eroilor nr.89, Ghercesti
21 Calarasu Marin
Str Eroilor nr. 119, Garlesti
22 Tobos Aurica
Str Eroilor nr. 42, Garlesti
23 Popa Ioana
Str Eroilor nr. 192,Ghercesti
24 Radu Ion
Str Eroilor nr. 52, Garlesti
25 Trasca Ecaterina
Str Eroilor nr. 25, Ghercesti
26 Tica Gheorghe
Str Eroilor nr. 67, Ghercesti
27 Ezaru Mioara
Str Eroilor nr. 226,Ghercesti
28 Vaduva Voicu
Str Eroilor nr. 214,Ghercesti
29 Nistor Gheorghe
StrPrimaverii nr.7,Ghercesti
30 Ristea Nicolae
Str.Primaverii,24,Ghercesti
31 Stefan Gheorghe
Str.Primaverii,20,Ghercesti

CNP

1700303163271
1470416163267
1630201163295
1570902163193
1570303163241
1330601163241
1671113163271
2550119163223
1440729163216
2220718163253
1440427163211
1620502163311
1520914163291
1341018163251
1530424163228
2660610163264
1621101163251
1370915163258
1690511163321
1610514163218
1500823163196
1490409163258
2530605163229
1620111163256
2470209163299
1471113163242
1671025163308
1350623163234
1560710163243
1541124163218
1561230163212

cap rez
Nmc/h

3.47
4.67
2.47
3.67
3.67
3.47
3.97
4.27
3.67
3.67
3.47
4.74
3.47
1.14
1.27
1.87
3.47
1.27
1.87
3.67
3.81
2.47
2.47
3.67
3.67
3.47
1.87
7.07
4.27
3.47
3.67

0.010746

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

8110069
8110070
8110058
9460209
78405
8110061
88820
8110089
88811
78405
9460185
190813
8110073
8110075
9460196
88809
8110041
8110042
8110079
88865
488539
8110083
78431
8110071
8110032
8110026
9460192
8110088
9460206
9460198
8110047

10238
1590
7681
4742
382
5873
1443
12423
601
679
2971
7089
1937
1307
1737
26
989
487
5115
4688
5385
6253
1139
10973
793
1813
3521
66
5131
3239
83

10229
1579
7670
4736
358
5866
1430
12405
587
669
2961
7074
1924
1296
1721
5
979
480
5111
4670
5383
6240
1125
10934
787
1805
3518
66
5116
3239
81

08/04.02.09

0.097

0.09700

0.00000

09/04.02.09

0.118

0.11800

0.00000

10/05.02.09

0.118

0.11800

0.00000

11/05.02.09

0.064

0.06400

0.00000

12/05.02.09

0.258

0.25800

0.00000

14/05.02.09

0.075

0.07500

0.00000

15/05.02.09

0.140

0.14000

0.00000

16/05.02.09

0.193

0.19300

0.00000

17/06.02.09

0.150

0.15000

0.00000

18/06.02.09

0.107

0.10700

0.00000

19/06.02.09

0.107

0.10700

0.00000

20/06.02.09

0.161

0.16100

0.00000

21/06.02.09

0.140

0.14000

0.00000

22/13.02.09

0.118

0.11800

0.00000

26/13.02.09

0.172

0.17200

0.00000

27/13.02.09

0.226

0.22600

0.00000

28/13.02.09

0.107

0.10700

0.00000

29/19.02.09

0.075

0.07500

0.00000

30/19.02.09

0.043

0.04300

0.00000

31/19.02.09

0.193

0.19300

0.00000

32/19.02.09

0.021

0.02100

0.00000

33/23.02.09

0.140

0.14000

0.00000

34/23.02.09

0.150

0.15000

0.00000

35/23.02.09

0.419

0.41900

0.00000

36/24.02.09

0.064

0.06400

0.00000

37/24.02.09

0.086

0.08600

0.00000

38/25.02.09

0.032

0.03200

0.00000

39/27.03.09

0.000

0.00000

0.00000

40/30.03.09

0.161

0.16100

0.00000

41/30.03.09

0.000

0.00000

0.00000

42/30.03.09

0.021

0.02100

0.00000

G4

G4

287998515.xls

9
11
11
6
24
7
13
18
14
10
10
15
13
11
16
21
10
7
4
18
2
13
14
39
6
8
3
0
15
0
2

0.097
0.118
0.118
0.064
0.258
0.075
0.140
0.193
0.150
0.107
0.107
0.161
0.140
0.118
0.172
0.226
0.107
0.075
0.043
0.193
0.021
0.140
0.150
0.419
0.064
0.086
0.032
0.000
0.161
0.000
0.021

Page 31

Nr. Numele si prenumele


crt.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Stanculescu Paraschiva
Ghitan Dumitru
Radulescu Elena
Preda Constantin
Strinu Constantin
Casangiu Cornel
Rosu Dumitru
Mihai Marian
Popescu C-ta Doina
Radut Aurica
Buleica Madalin Dumitru
Picu Petre Alin
Mitrita Marin
Cirstea Gabriela
Cirstea Gheorghe
Stan Adrian
Enache Tudor
Boanca Aurelian
Iliuta Constantin
Sirbi Viorel
Naicu Marcela
Bezna Dumitru
Stoica Iorgulescu Marin
Stefan Constanta
Zamfirache Marin
Lepadat Marin
Varzaru Marieta Daniela
Vaduva Leana
Vaduva Niculin
Ionaleanu Mitra
Capraru Marin Marcel
Popa Tudor
Simulescu Dumitru
Voda Stefana
Croitoru Patru
Sandu Marin
Pascu Nicolae
Enache Gheorghe

Adresa

Str.Primaverii.9,Ghercesti
Str.Primaverii,32,Ghercesti
Str.Eroilor nr.15, Ghercesti
Str.Eroilor nr.151, Ghercesti
Str.Eroilor,217,Ghercesti
Str.Fintinii nr.3, Ghercesti
Str.Primaverii,50,Ghercesti
Str.Primaverii,34,Ghercesti
Str.Eroilor nr.86, Ghercesti
Str.Eroilor nr.66, Ghercesti
Str.Eroilor nr.68, Ghercesti
Str.Craiovei nr.5, Ghercesti
Str.Eroilor nr.134, Ghercesti
Str.Eroilor nr.238,Ghercesti
Str.Eroilor nr.50,Ghercesti
Str.Eroilor nr.82, Ghercesti
Str Trandafirului,23,Garlesti
Str.Eroilor,250A,Ghercesti
Str.Eroilor nr.165,Ghercesti
Str.Primaverii,12,Ghercesti
Str.Eroilor nr.159, Garlesti
Str.Eroilor nr.57, Garlesti
Str.Eroilor nr.65, Garlesti
Str Trandafirului,9,Garlesti
Str.Eroilor nr.95,Garlesti
Str.Eroilor nr.29,Garlesti
Str.Mocaneilor,25,Ghercesti
Str.Eroilor,129,Ghercesti
Str.Eroilor,127,Ghercesti
Str.Eroilor nr.15, Garlesti
Str.Baraganului,4,Ghercesti
StrTrandafirului,8,Garlesti
Str.Primaverii,38,Ghercesti
StrTrandafirului,12,Garlesti
StrTrandafirului,10,Garlesti
Str Eroilor nr.25, Garlesti
StrCraiovei,4B,Ghercesti
Str.Eroilor,178, Ghercesti

CNP

2491014163290
1410111163239
2560710163288
1500911163244
1530411163259
1460814163217
1570601163271
1660423163234
2450101163289
2610726163226
1770720161035
1530701163270
1521218163245
2450604163226
1340327163244
1721210163203
1500509163270
1711203163275
1530107163240
1710122161031
2601023163233
1551014163196
1450610163213
2570829163263
1510604163250
1370309163227
2571118163201
2301024163261
1750125163229
2350203163222
1510724250523
1500406163252
1581202163242
2490302163291
1530923163282
1480928163280
1500428163267
1510218163254

cap rez
Nmc/h

3.47
3.47
1.27
4.27
3.67
3.47
3.47
3.67
1.27
3.67
3.67
3.67
1.27
4.14
3.67
4.27
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
4.61
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
4.14
4.61
5.67
3.67
4.87
3.67
3.67
3.67
4.14
3.67
3.67

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi

G4

8110090
9460188
8110050
8110016
8110031
8110054
88851
88863
88803
88801
9460197
9460184
8110052
8110056
8110027
8110001
8110014
8110011
489285
8110023
489273
8110022
78442
9460211
489275
8110019
489266
8110028
9460207
164600
9460205
489274
489270
488542
458540
9460199
190822
9460189

408
5932
922
704
276
2760
4996
5099
394
491
5895
786
2277
697
619
10198
1839
950
1676
471
822
0
563
5671
5321
1686
1106
2432
1382
4416
3042
2542
4121
6031
3685

400
5891
901
696
276
2753
4992
5064
377
452
5869
786
2260
686
611
10197
1817
938
1667
458
808
0
532
5660
5312
1665
1105
2429
1357
4380
3038
2519
4096
6023
3670

5314
0
453

5301
0
441

G4

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

287998515.xls

8
41
21
8
0
7
4
35
17
39
26
0
17
11
8
1
22
12
9
13
14
0
31
11
9
21
1
3
25
36
4
23
25
8
15
13
0
12

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import

0.086 43/30.03.09
0.441 44/30.03.09
0.226 46 Bis/01.06.12
0.086 47/29.05.09
0.000 48/09.05.09
0.075 51/29.10.09
0.043 52/28.10.09
0.376 53/29.10.09
0.183 54/29.10.09
0.419 55/29.10.09
0.279 56/29.10.09
0.000 57/28.10.09
0.183 58/06.11.09
0.118 59/17.03.10
0.086 60/17.03.10
0.011 61/17.03.10
0.236 62/17.03.10
0.129 65/05.08.10
0.097 66/06.08.10
0.140 68/05.08.10
0.150 69/06.08.10
0.000 70/03.05.10
0.333 71/03.05.10
0.118 72/05.11.10
0.097 73/05.11.10
0.226 74/04.11.10
0.011 75/05.11.10
0.032 76/22.12.10
0.269 77/22.12.10
0.387 78/22.12.10
0.043 79/22.12.10
0.247 80/30.05.11
0.269 82/22.07.11
0.086 83/29.08.11
0.161 84/29.08.11
0.140 13/05.02.09
0.000 85/16.12.11
0.129 87/04.04.12

0.086

0.08600

0.00000

0.441

0.44100

0.00000

0.226

0.22600

0.00000

0.086

0.08600

0.00000

0.000

0.00000

0.00000

0.075

0.07500

0.00000

0.043

0.04300

0.00000

0.376

0.37600

0.00000

0.183

0.18300

0.00000

0.419

0.41900

0.00000

0.279

0.27900

0.00000

0.000

0.00000

0.00000

0.183

0.18300

0.00000

0.118

0.11800

0.00000

0.086

0.08600

0.00000

0.011

0.01100

0.00000

0.236

0.23600

0.00000

0.129

0.12900

0.00000

0.097

0.09700

0.00000

0.140

0.14000

0.00000

0.150

0.15000

0.00000

0.000

0.00000

0.00000

0.333

0.33300

0.00000

0.118

0.11800

0.00000

0.097

0.09700

0.00000

0.226

0.22600

0.00000

0.011

0.01100

0.00000

0.032

0.03200

0.00000

0.269

0.26900

0.00000

0.387

0.38700

0.00000

0.043

0.04300

0.00000

0.247

0.24700

0.00000

0.269

0.26900

0.00000

0.086

0.08600

0.00000

0.161

0.16100

0.00000

0.140

0.14000

0.00000

0.000

0.00000

0.00000

0.129

0.12900

0.00000

Page 32

Nr. Numele si prenumele


crt.
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Soreanu Marius
Drugulescu Gheorghe
Rascacea Carmen
Matei Marin
Alinei Gheorghe
Amza Ilie
Calin Alesandru
Biriianu Costinel
Carstea Nicolae
Combei Ionel
Firu Gheorghita
Manda Ionel
Mogosanu Ion
Popa Aurel
Stanciu Maria
Voican Constanta
Carstea Marcel
Dinu Ion
Popescu Dan Eugen
Chiriac Ioana Nela
Iordache Ioana
Stefan Nicolae
Calarasu Nicolae
Dumitru Nicolae
Grasune Mitel
Dumitrescu Anica
Matusoiu Vasile
Moaca Sevastita
Paparoiu Constantin
Mitrache Mircea
Olteanu Danut
Secu Camelia Anca
Teianu Petrisor
Sandu Ecaterina
Nistor Ilie
Iordache Iulica
Vinatoru Gheorghe
Carstea Gheorghita

Adresa

Str.Eroilor nr.80, Garlesti


Str.Eroilor,29A,Ghercesti
Str.Eroilor nr 29,Ghercesti
StrPrimaverii,40,Ghercesti
StrPrimaverii,22,Ghercesti
Str.Eroilor nr 90 , Ghercesti
Str.Eroilor nr 43 , Ghercesti
Str.Eroilor,201,Ghercesti
Str.Eroilor nr 46 , Ghercesti
Str.Eroilor nr 58 , Ghercesti
Str.Eroilor,119,Ghercesti
Str.Eroilor nr 6,Ghercesti
StrUngurenilor,2,Ghercesti
Str.Craiovei nr.5, Ghercesti
Str.Eroilor nr 44 , Ghercesti
Str.Eroilor nr 36 , Ghercesti
Str Eroilor nr.27, Ghercesti
Str Eroilor nr.230, Ghercesti
Str Eroilor nr.28, Garlesti
Str Eroilor nr.153, Garlesti
Str Eroilor nr.79, Ghercesti
Str Eroilor nr.141, Garlesti
Str Eroilor nr.101, Garlesti
Str Eroilor nr.131, Garlesti
Str Eroilor nr.175, Ghercesti
StrGarlestenilor,1,Garlesti
Str Eroilor,159,Ghercesti
Str Mocaneilor,1,Ghercesti
Str Eroilor,184,Ghercesti
Str Primaverii,79,Ghercesti
Str Eroilor,4,Ghercesti
Str Primaverii,36-4A,Gh
Str Primaverii,46,Gh
Str Eroilor,26,Ghercesti
Str Eroilor,35,Ghercesti
Str Eroilor,71,Ghercesti
StrTrandafirului,3,Garlesti
Str Eroilor,27,Ghercesti

CNP

1900223160012
1670914380017
2780824163260
1560926163234
1560822163192
1570723163202
1610402163192
1720626163217
1360425163257
1510724163206
2390925163286
1680315163325
1640502163221
1550927163247
2540815163289
2470820163297
1540426163280
1321217163231
1571115163308
2760920163216
2410601163258
1790624163261
1560414163198
1330323163245
1640712163281
2460112163234
1671028163208
2360128163256
1490123163235
1490813163235
1680924163274
2790308424523
1670207163198
2481128163217
1410306163234
1330828163255
1840420160026
2540424163252

cap rez
Nmc/h
4.67
3.67
3.67
4.34
3.47
6.67
4.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
4.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
5.34
4.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
7.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
7.34

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G10

9460204
9460208
9460186
78444
88856
88859
88866
88858
88870
88868
88853
88864
88867
9460202
88857
88860
164591
88822
88821
888807
88815
88819
88823
164592
88805
88802
88817
164594
164597
88810
164599
164596
8808
88804
164598
88806
88813
5246919

717

676

3701
596
2
637
1813
202
2288
384
443
1598
1160
182
2558
1309
2960
2829
2854
1057
2819
449
2852
300
3072
203
1923
2460
936
1234
150
2176
2375
36
408
239
168
2150
855

3669
584
0
629
1766
195
2275
374
429
1578
1150
182
2546
1262
2936
2814
2837
1044
2804
432
2806
289
3047
196
1922
2438
919
1220
138
2162
2338
35
390
227
161
2133
854

287998515.xls

41
32
12
2
8
47
7
13
10
14
20
10
0
12
47
24
15
17
13
15
17
46
11
25
7
1
22
17
14
12
14
37
1
18
12
7
17
1

0.441
0.344
0.129
0.021
0.086
0.505
0.075
0.140
0.107
0.150
0.215
0.107
0.000
0.129
0.505
0.258
0.161
0.183
0.140
0.161
0.183
0.494
0.118
0.269
0.075
0.011
0.236
0.183
0.150
0.129
0.150
0.398
0.011
0.193
0.129
0.075
0.183
0.011

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import
88/24.08.12

0.441

0.44100

0.00000

89/24.08.12

0.344

0.34400

0.00000

90/24.08.12

0.129

0.12900

0.00000

91/12.09.12

0.021

0.02100

0.00000

92/09.11.12

0.086

0.08600

0.00000

93/09.11.12

0.505

0.50500

0.00000

94/09.11.12

0.075

0.07500

0.00000

95/09.11.12

0.140

0.14000

0.00000

96/09.11.12

0.107

0.10700

0.00000

97/09.11.12

0.150

0.15000

0.00000

98/09.11.12

0.215

0.21500

0.00000

99/09.11.12

0.107

0.10700

0.00000

100/09.11.12

0.000

0.00000

0.00000

101/15.11.12

0.129

0.12900

0.00000

103/12.11.12

0.505

0.50500

0.00000

104/09.11.12

0.258

0.25800

0.00000

105/22.01.2013

0.161

0.16100

0.00000

106/08.04.2013

0.183

0.18300

0.00000

107/30.05.2013

0.140

0.14000

0.00000

109/21.06.2013

0.161

0.16100

0.00000

110/21.06.2013

0.183

0.18300

0.00000

111/21.06.2013

0.494

0.49400

0.00000

112/25.06.2013

0.118

0.11800

0.00000

113/01.07.2013

0.269

0.26900

0.00000

114/16.07.2013

0.075

0.07500

0.00000

115/16.07.2013

0.011

0.01100

0.00000

116/16.07.2013

0.236

0.23600

0.00000

118/06.08.2013

0.183

0.18300

0.00000

117/24.07.2013

0.150

0.15000

0.00000

120/27.09.2013

0.129

0.12900

0.00000

119/23.08.2013

0.150

0.15000

0.00000

121/25.10.2013

0.398

0.39800

0.00000

122/25.10.2013

0.011

0.01100

0.00000

123/25.10.2013

0.193

0.19300

0.00000

124/25.10.2013

0.129

0.12900

0.00000

125/25.10.2013

0.075

0.07500

0.00000

131/05.11.2013

0.183

0.18300

0.00000

133/13.11.2013

0.011

0.01100

0.00000

Page 33

Nr. Numele si prenumele


crt.
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

Adresa

CNP

Str Eroilor,39,Ghercesti
1480510163262
Str Eroilor,23,Ghercesti
1571029163271
Toma Mihaela
Str Primaverii,28B,Ghercesti
2800614160028
Ghiutunea Paula
Str Primaverii,28A,Ghercesti
2811006160033
Iordache Dan Iulian
StrAleea2Primaverii,Gherc
1630701163226
Nedelcu Daniel
Str Eroilor,49,Ghercesti
1661116163191
Mirea Ionut
Str. Primaverii nr 36A
1800409160027
Stoica Costel
Str. Eroilor nr 102 Ghercesti
1670708163295
Popa Marcel
Str.ColonelSavoiu 11,Garlesti
1510923163366
Nedelea Valeria
Str. Eroilor nr 54 Garlesti
2550428163251
Soimusi Florian
Str. Eroilor nr 110 Garlesti
1730317163301
Zamfirache Marius
Str. Trandafirului nr 51,Garlesti 1530805163304
Croitoru Traian
Str. Trandafirului nr 53,Garlesti 1670527163237
Ivan Gheorghe
Str. Eroilor nr 218 Ghercesti
1530730163282
Nedelcu Gheorghe
Str. Eroilor nr. 58 Garlesti
1530228163264
Nita Viorel
Str. Eroilor nr. 94 Garlesti
1560914290471
Aldea Liviu
Str.Primaverii,52,Ghercesti
1611005163269
Zidaru Emil
Str.Primaverii,54,Ghercesti
1580918163310
Dascalu Aurel
Str.Trandafirului,14,Garlesti
1550608163205
Paparoiu Nolica Cornel
Str. Eroilor nr. 88,Garlesti
1670530163331
Popa Minel Ilie
Str. Eroilor nr. 95,Ghercesti
1771002163231
Manda Marcel
Str. Eroilor nr. 40,Garlesti
1490611163232
Mitrache Elena
Str. Eroilor nr. 78 Garlesti
2510326163305
Ciontu Silvia Loredana
Str. Eroilor nr.190 Ghercesti
2840724160089
Ruica Sevastiana
Str. Eroilor nr.215 Ghercesti
2540127163251
Str.Eroilor nr.81, Ghercesti
1680224163332
Pirvu Vergica
Str.Eroilor nr.208, Ghercesti
1590110163254
Dupir Mircea
2860921160033
Cirmiz Cristina Maria Ana
Str.Trandafirului
nr36A,Garlesti
Str. Primaveri nr 92 Ghercesti
1801030160025
Ravigan Marin
136
TOTAL CASNICI B1
B2 cu un consum anual intre 23,25Mwh si 116,28 Mwh(casnici)
1521109163281
1 Simionescu Mihail Constantin Str.Primaverii,23,Ghercesti
2 Ganta Gheorghe
Str.Primaverii,26,Ghercesti
1500506163231
Str.Eroilor nr.65, Garlesti
1880509160069
3 Trasca Robert Alin
Str.Primaverii,18,Ghercesti
2550207163285
4 Sevastre Georgeta
5 Curca Costel
Str.Eroilor,135,Ghercesti
1560328160013
Str.Primaverii,30,Ghercesti
1580427163235
6 Negoita Constantin
7 Buzdun Constantin
Str Eroilor nr.36, Garlesti
1590525163311
Giuvelea Toma

Marinescu Florica

cap rez
Nmc/h

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

4.34
4.34
4.34
4.34
3.67
3.67
3.67
4.34
3.67
4.34
3.67
4.34
4.34
4.34
3.67
4.34
3.67
4.34
7.34
4.34
4.34
7.34
3.67
3.67
3.67
3.67
6.67
4.34
4.17
523.90

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G6
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

78421
78432
78413
78409
88812
88825
78433
78402
78419
78430
78406
78437
78447
78411
78425
78443
78423
78417
78435
78441
78448
25917749
78420
78436
88818
9460212
88824
78439
78428

257
3612
792
837
2986
1854
2069
83
109
81
126
1656
34
1052
209
171
1211
1890
252
1724
1110
137
944
2029
468
2472
43
0
0

5.67
5.34
6.67
3.67
4.34
3.67
3.67

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

78401
190858
9460210
9460191
164593
190838
9460193
287998515.xls

3228
10230
16039
8103
6907
9297
7644

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi
249
3536
790
837
2956
1825
2052
79
102
71
119
1636
32
1023
201
170
1194
1886
246
1671
1106
131
936
1937
455
2460
26
0
0

3160
10193
15948
8089
6837
9278
7583

8
76
2
0
30
29
17
4
7
10
7
20
2
29
8
1
17
4
6
53
4
6
8
92
13
12
17
0
0
2020
68
37
91
14
70
19
61

0.086
0.817
0.021
0.000
0.322
0.312
0.183
0.043
0.075
0.107
0.075
0.215
0.021
0.312
0.086
0.011
0.183
0.043
0.064
0.572
0.043
0.064
0.086
0.991
0.140
0.129
0.183
0.000
0.000

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import
126/25.10.2013

0.086

0.08600

0.00000

127/25.10.2013

0.817

0.81700

0.00000

129/25.10.2013

0.021

0.02100

0.00000

130/25.10.2013

0.000

0.00000

0.00000

132/05.11.2013

0.322

0.32200

0.00000

128/25.10.2013

0.312

0.31200

0.00000

134/13.01.2014

0.183

0.18300

0.00000

135/07.04.2014

0.043

0.04300

0.00000

136/07.04.2014

0.075

0.07500

0.00000

137/07.04.2014

0.107

0.10700

0.00000

139/13.06.2014

0.075

0.07500

0.00000

142/26.06.2014

0.215

0.21500

0.00000

141/26.06.2014

0.021

0.02100

0.00000

140/26.06.2014

0.312

0.31200

0.00000

146/30/.07.2014

0.086

0.08600

0.00000

147/30.07.2014

0.011

0.01100

0.00000

148/30.07.2014

0.183

0.18300

0.00000

149/30.07.2014

0.043

0.04300

0.00000

143/26.06.2014

0.064

0.06400

0.00000

144/07.11.2014

0.572

0.57200

0.00000

151/04.09.2014

0.043

0.04300

0.00000

145/30.07.2014

0.064

0.06400

0.00000

153/24/11/2014

0.086

0.08600

0.00000

152/24/11/2014

0.991

0.99100

0.00000

154/09/12/2014

0.140

0.14000

0.00000

50/29.10.09

0.129

0.12900

0.00000

155/24/02/2015

0.183

0.18300

0.00000

156/16/04/2015

0.000

0.00000

0.00000

157/23/04/2015

0.000

0.00000

0.00000

21.707

21.70700

0.00000

0.731

0.73100

0.00000

0.398

0.39800

0.00000

0.978

0.97800

0.00000

0.150

0.15000

0.00000

0.752

0.75200

0.00000

0.204

0.20400

0.00000

0.656

0.65600

0.00000

21.707

0.731 67/05.08.10
0.398 45/30.03.09
0.978 86/05.03.12
0.150 102/12.11.12
0.752 49/24.08.09
0.204 81/03.06.11
0.656 25/13.02.09

Page 34

Nr. Numele si prenumele


crt.

Adresa

CNP

8 Paparoiu Victoria
Str Eroilor,85,Ghercesti
2390224163237
9 Popescu Dan
StrColonelSavoiu,29,Garlesti
1531017163261
10 Ciuca Cornel
Str Eroilor nr. 51, Garlesti
1480711163211
10
TOTAL CASNICI B2
146
TOTAL CASNICI
B1 cu un consum anual pana la 23,25 Mwh(noncasnici)
1 Cabinet Med Individual
Str Craiovei nr.1, Ghercesti
Dr.Elena Mogoanta

2
3
4

Biserica Garlesti

Str Eroilor nr.81, Ghercesti


Str Mocaneilor,21,Ghercesti

SC REUNOMIND COM IMPEX SRL

Str. Colonel Savoiu nr.3, Garlesti

Biserica Ghercesti

C.U.I.16645402/0
4 J16/1428/2004

TOTAL NONCASNICI B1
B2 cu un consum anual intre 23,25Mwh si 116,28 Mwh(noncasnici)
1 Gradinita Ghercesti
Str Eroilor nr.109, Ghercesti
2 Primaria Ghercesti
Str Eroilor nr.107, Ghercesti
3 Scoala Girlesti
Str Eroilor nr.69, Garlesti
Cultural
4 Caminul
Str Eroilor,105,Ghercesti
C.U.I.5650888/94
SC NELMAR
COM SRL
Str.Eroilor,120,Ghercesti
J16/95/1994
5
6 SRMP
Str Eroilor, FN, Ghercesti
7 Scoala Gimnaziala GHERC Str.Craiovei nr109A,Ghercesti
TOTAL NONCASNIC B2
7
TOTAL NONCASNIC
11
157
TOTAL GENERAL
4

cap rez
Nmc/h

4.34
3.67
3.67
44.71

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

G4
G4
G4

88869
8110081
164595

5274

5224

12125
5339

12080
5309

50
45
30
485
2505

0.537 108/10.06.2013
0.484 23/13.02.09
0.322 24/13.02.09
5.212
26.919

6.00

G4

8110055

281

281

0.000

3.00
3.00
4.27
16.27

G4
G4
G4

8110057
8110080
8110018

2635
94
6590

2635
94
6587

0
0
3

0.000
0.000
0.032
0.032

14.00
4.67
4.00
6.00
17.23
3.00
12.00
60.90

G 10
G4
G4
G4
G10

G6

5246921
9460194
9460195
78440
5223479
25917747

75577
16382
10555
8594
11196
13084
8580

75577
16359
10555
8594
11100
13006
8580

0
23
0
0
96
78
0
197
200
2705

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import

0.000
0.247
0.000
0.000
1.032
0.838
0.000
2.117
2.149
29.068

0.537

0.53700

0.00000

0.484

0.48400

0.00000

0.322

0.32200

0.00000

5.21200

0.00000

26.91900

0.00000

5.212
26.919

08/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

09/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

17/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

10/12.02.15

0.032

0.03200

0.00000

0.032

0.03200

0.00000

11/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

12/12.02.15

0.247

0.24700

0.00000

15/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

13/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

16/12.02.15

1.032

1.03200

0.00000

18/12.02.15

0.838

0.83800

0.00000

14/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

2.11700

0.00000

2.14900

0.00000

29.06800

0.00000

2.117
2.149
29.068

PV TRANSGAZ
8.221 Mwh
765 Nmc
Sef birou

Intocmit,

Ing. C.ROIBAN

ing.L.Olaru

287998515.xls

Page 35

Situatia consumului de gaze naturale ,consumului exprimat in unitati de energie (Mwh) IUNIE 2015 la distributia Ghercesti
PCS

Nr. Numele si prenumele


crt.

Adresa

B1 cu un consum anual pana la 23,25 Mwh(casnici)


1 Stan Aurel
Str Eroilor nr. 48, Ghecesti
2 Voican Nicolae
Str Eroilor nr.11,Ghercesti
3 Stroe Constel
Str Eroilor nr.21, Garlesti
4 Aramitu Titel
Str Eroilor nr.19, Garlesti
5 Lepadat Constantin
Str Eroilor nr.27, Garlesti
6 Stroe Constantin
Str Mocaneilor,19,Ghercesti
7 Dascalu Constantin
Str Trandafirului,7,Garlesti
8 Casangiu Maria
Str Eroilor nr. 130, Garlesti
9 Stefan Constantin
StrColonelSavoiu,10,Garlesti
10 Moaca Mitrana
Str Mocaneilor,11,Ghercesti
11 Paun Gheorghe
Str Eroilor nr. 22, Ghercesti
12 Nedelea Marcel
Str Eroilor nr.125, Ghercesti
13 Nicolae Dumitru
Str Trandafirului,5,Garlesti
14 Mogosanu Constantin
Str Eroilor,232,Ghercesti
15 Gulie Gheorghe
Str Eroilor nr. 38, Garlesti
16 Brandusa Agapita
Str Brandusa,6,Ghercesti
17 Paun Tudorel
Str Eroilor,152,Ghercesti
18 Moaca Stefan
Str Eroilor nr.136, Ghercesti
19 Florea Daniel
Str Eroilor nr.121, Ghercesti
20 Mitrache Constantin
Str Eroilor nr.89, Ghercesti
21 Calarasu Marin
Str Eroilor nr. 119, Garlesti
22 Tobos Aurica
Str Eroilor nr. 42, Garlesti
23 Popa Ioana
Str Eroilor nr. 192,Ghercesti
24 Radu Ion
Str Eroilor nr. 52, Garlesti
25 Trasca Ecaterina
Str Eroilor nr. 25, Ghercesti
26 Tica Gheorghe
Str Eroilor nr. 67, Ghercesti
27 Ezaru Mioara
Str Eroilor nr. 226,Ghercesti
28 Vaduva Voicu
Str Eroilor nr. 214,Ghercesti
29 Nistor Gheorghe
StrPrimaverii nr.7,Ghercesti
30 Ristea Nicolae
Str.Primaverii,24,Ghercesti
31 Stefan Gheorghe
Str.Primaverii,20,Ghercesti

CNP

1700303163271
1470416163267
1630201163295
1570902163193
1570303163241
1330601163241
1671113163271
2550119163223
1440729163216
2220718163253
1440427163211
1620502163311
1520914163291
1341018163251
1530424163228
2660610163264
1621101163251
1370915163258
1690511163321
1610514163218
1500823163196
1490409163258
2530605163229
1620111163256
2470209163299
1471113163242
1671025163308
1350623163234
1560710163243
1541124163218
1561230163212

cap rez
Nmc/h

3.47
4.67
2.47
3.67
3.67
3.47
3.97
4.27
3.67
3.67
3.47
4.74
3.47
1.14
1.27
1.87
3.47
1.27
1.87
3.67
3.81
2.47
2.47
3.67
3.67
3.47
1.87
7.07
4.27
3.47
3.67

0.010633

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

8110069
8110070
8110058
9460209
78405
8110061
88820
8110089
88811
78405
9460185
190813
8110073
8110075
9460196
88809
8110041
8110042
8110079
88865
488539
8110083
78431
8110071
8110032
8110026
9460192
8110088
9460206
9460198
8110047

10248
1603
7691
4758
392
5883
1452
12436
616
685
2979
7100
1947
1307
1757
47
998
493
5115
4703
5397
6264
1152
11014
800
1813
3521
66
5145
3239
83

10238
1590
7681
4742
382
5873
1443
12423
601
679
2971
7089
1937
1307
1737
26
989
487
5115
4688
5385
6253
1139
10973
793
1813
3521
66
5131
3239
83

08/04.02.09

0.106

0.10600

0.00000

09/04.02.09

0.138

0.13800

0.00000

10/05.02.09

0.106

0.10600

0.00000

11/05.02.09

0.170

0.17000

0.00000

12/05.02.09

0.106

0.10600

0.00000

14/05.02.09

0.106

0.10600

0.00000

15/05.02.09

0.096

0.09600

0.00000

16/05.02.09

0.138

0.13800

0.00000

17/06.02.09

0.159

0.15900

0.00000

18/06.02.09

0.064

0.06400

0.00000

19/06.02.09

0.085

0.08500

0.00000

20/06.02.09

0.117

0.11700

0.00000

21/06.02.09

0.106

0.10600

0.00000

22/13.02.09

0.000

0.00000

0.00000

26/13.02.09

0.213

0.21300

0.00000

27/13.02.09

0.223

0.22300

0.00000

28/13.02.09

0.096

0.09600

0.00000

29/19.02.09

0.064

0.06400

0.00000

30/19.02.09

0.000

0.00000

0.00000

31/19.02.09

0.159

0.15900

0.00000

32/19.02.09

0.128

0.12800

0.00000

33/23.02.09

0.117

0.11700

0.00000

34/23.02.09

0.138

0.13800

0.00000

35/23.02.09

0.439

0.43900

0.00000

36/24.02.09

0.074

0.07400

0.00000

37/24.02.09

0.000

0.00000

0.00000

38/25.02.09

0.000

0.00000

0.00000

39/27.03.09

0.000

0.00000

0.00000

40/30.03.09

0.149

0.14900

0.00000

41/30.03.09

0.000

0.00000

0.00000

42/30.03.09

0.000

0.00000

0.00000

G4

G4

287998515.xls

10
13
10
16
10
10
9
13
15
6
8
11
10
0
20
21
9
6
0
15
12
11
13
41
7
0
0
0
14
0
0

0.106
0.138
0.106
0.170
0.106
0.106
0.096
0.138
0.159
0.064
0.085
0.117
0.106
0.000
0.213
0.223
0.096
0.064
0.000
0.159
0.128
0.117
0.138
0.439
0.074
0.000
0.000
0.000
0.149
0.000
0.000

Page 36

Nr. Numele si prenumele


crt.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Stanculescu Paraschiva
Ghitan Dumitru
Radulescu Elena
Preda Constantin
Strinu Constantin
Casangiu Cornel
Rosu Dumitru
Mihai Marian
Popescu C-ta Doina
Radut Aurica
Buleica Madalin Dumitru
Picu Petre Alin
Mitrita Marin
Cirstea Gabriela
Cirstea Gheorghe
Stan Adrian
Enache Tudor
Boanca Aurelian
Iliuta Constantin
Sirbi Viorel
Naicu Marcela
Bezna Dumitru
Stoica Iorgulescu Marin
Stefan Constanta
Zamfirache Marin
Lepadat Marin
Varzaru Marieta Daniela
Vaduva Leana
Vaduva Niculin
Ionaleanu Mitra
Capraru Marin Marcel
Popa Tudor
Simulescu Dumitru
Voda Stefana
Croitoru Patru
Sandu Marin
Pascu Nicolae
Enache Gheorghe

Adresa

Str.Primaverii.9,Ghercesti
Str.Primaverii,32,Ghercesti
Str.Eroilor nr.15, Ghercesti
Str.Eroilor nr.151, Ghercesti
Str.Eroilor,217,Ghercesti
Str.Fintinii nr.3, Ghercesti
Str.Primaverii,50,Ghercesti
Str.Primaverii,34,Ghercesti
Str.Eroilor nr.86, Ghercesti
Str.Eroilor nr.66, Ghercesti
Str.Eroilor nr.68, Ghercesti
Str.Craiovei nr.5, Ghercesti
Str.Eroilor nr.134, Ghercesti
Str.Eroilor nr.238,Ghercesti
Str.Eroilor nr.50,Ghercesti
Str.Eroilor nr.82, Ghercesti
Str Trandafirului,23,Garlesti
Str.Eroilor,250A,Ghercesti
Str.Eroilor nr.165,Ghercesti
Str.Primaverii,12,Ghercesti
Str.Eroilor nr.159, Garlesti
Str.Eroilor nr.57, Garlesti
Str.Eroilor nr.65, Garlesti
Str Trandafirului,9,Garlesti
Str.Eroilor nr.95,Garlesti
Str.Eroilor nr.29,Garlesti
Str.Mocaneilor,25,Ghercesti
Str.Eroilor,129,Ghercesti
Str.Eroilor,127,Ghercesti
Str.Eroilor nr.15, Garlesti
Str.Baraganului,4,Ghercesti
StrTrandafirului,8,Garlesti
Str.Primaverii,38,Ghercesti
StrTrandafirului,12,Garlesti
StrTrandafirului,10,Garlesti
Str Eroilor nr.25, Garlesti
StrCraiovei,4B,Ghercesti
Str.Eroilor,178, Ghercesti

CNP

2491014163290
1410111163239
2560710163288
1500911163244
1530411163259
1460814163217
1570601163271
1660423163234
2450101163289
2610726163226
1770720161035
1530701163270
1521218163245
2450604163226
1340327163244
1721210163203
1500509163270
1711203163275
1530107163240
1710122161031
2601023163233
1551014163196
1450610163213
2570829163263
1510604163250
1370309163227
2571118163201
2301024163261
1750125163229
2350203163222
1510724250523
1500406163252
1581202163242
2490302163291
1530923163282
1480928163280
1500428163267
1510218163254

cap rez
Nmc/h

3.47
3.47
1.27
4.27
3.67
3.47
3.47
3.67
1.27
3.67
3.67
3.67
1.27
4.14
3.67
4.27
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
4.61
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
4.14
4.61
5.67
3.67
4.87
3.67
3.67
3.67
4.14
3.67
3.67

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi

G4

8110090
9460188
8110050
8110016
8110031
8110054
88851
88863
88803
88801
9460197
9460184
8110052
8110056
8110027
8110001
8110014
8110011
489285
8110023
489273
8110022
78442
9460211
489275
8110019
489266
8110028
9460207
164600
9460205
489274
489270
488542
458540
9460199
190822
9460189

424
5963
937
716
276
2769
4996
5129
420
522
5919
786
2294
711
625
10203
1866
971
1686
487
844
0
591
5685
5348
1712
1106
2448
1411
4450
3062
2566
4148
6039
3702

408
5932
922
704
276
2760
4996
5099
394
491
5895
786
2277
697
619
10198
1839
950
1676
471
822
0
563
5671
5321
1686
1106
2432
1382
4416
3042
2542
4121
6031
3685

5330
0
465

5314
0
453

G4

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

287998515.xls

16
31
15
12
0
9
0
30
26
31
24
0
17
14
6
5
27
21
10
16
22
0
28
14
27
26
0
16
29
34
20
24
27
8
17
16
0
12

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import

0.170 43/30.03.09
0.330 44/30.03.09
0.159 46 Bis/01.06.12
0.128 47/29.05.09
0.000 48/09.05.09
0.096 51/29.10.09
0.000 52/28.10.09
0.319 53/29.10.09
0.276 54/29.10.09
0.330 55/29.10.09
0.255 56/29.10.09
0.000 57/28.10.09
0.181 58/06.11.09
0.149 59/17.03.10
0.064 60/17.03.10
0.053 61/17.03.10
0.287 62/17.03.10
0.223 65/05.08.10
0.106 66/06.08.10
0.170 68/05.08.10
0.234 69/06.08.10
0.000 70/03.05.10
0.298 71/03.05.10
0.149 72/05.11.10
0.287 73/05.11.10
0.276 74/04.11.10
0.000 75/05.11.10
0.170 76/22.12.10
0.308 77/22.12.10
0.362 78/22.12.10
0.213 79/22.12.10
0.255 80/30.05.11
0.287 82/22.07.11
0.085 83/29.08.11
0.181 84/29.08.11
0.170 13/05.02.09
0.000 85/16.12.11
0.128 87/04.04.12

0.170

0.17000

0.00000

0.330

0.33000

0.00000

0.159

0.15900

0.00000

0.128

0.12800

0.00000

0.000

0.00000

0.00000

0.096

0.09600

0.00000

0.000

0.00000

0.00000

0.319

0.31900

0.00000

0.276

0.27600

0.00000

0.330

0.33000

0.00000

0.255

0.25500

0.00000

0.000

0.00000

0.00000

0.181

0.18100

0.00000

0.149

0.14900

0.00000

0.064

0.06400

0.00000

0.053

0.05300

0.00000

0.287

0.28700

0.00000

0.223

0.22300

0.00000

0.106

0.10600

0.00000

0.170

0.17000

0.00000

0.234

0.23400

0.00000

0.000

0.00000

0.00000

0.298

0.29800

0.00000

0.149

0.14900

0.00000

0.287

0.28700

0.00000

0.276

0.27600

0.00000

0.000

0.00000

0.00000

0.170

0.17000

0.00000

0.308

0.30800

0.00000

0.362

0.36200

0.00000

0.213

0.21300

0.00000

0.255

0.25500

0.00000

0.287

0.28700

0.00000

0.085

0.08500

0.00000

0.181

0.18100

0.00000

0.170

0.17000

0.00000

0.000

0.00000

0.00000

0.128

0.12800

0.00000

Page 37

Nr. Numele si prenumele


crt.
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Soreanu Marius
Drugulescu Gheorghe
Rascacea Carmen
Matei Marin
Alinei Gheorghe
Amza Ilie
Calin Alesandru
Biriianu Costinel
Carstea Nicolae
Combei Ionel
Firu Gheorghita
Manda Ionel
Mogosanu Ion
Popa Aurel
Stanciu Maria
Voican Constanta
Carstea Marcel
Dinu Ion
Popescu Dan Eugen
Chiriac Ioana Nela
Iordache Ioana
Stefan Nicolae
Calarasu Nicolae
Dumitru Nicolae
Grasune Mitel
Dumitrescu Anica
Matusoiu Vasile
Moaca Sevastita
Paparoiu Constantin
Mitrache Mircea
Olteanu Danut
Secu Camelia Anca
Teianu Petrisor
Sandu Ecaterina
Nistor Ilie
Iordache Iulica
Vinatoru Gheorghe
Carstea Gheorghita

Adresa

Str.Eroilor nr.80, Garlesti


Str.Eroilor,29A,Ghercesti
Str.Eroilor nr 29,Ghercesti
StrPrimaverii,40,Ghercesti
StrPrimaverii,22,Ghercesti
Str.Eroilor nr 90 , Ghercesti
Str.Eroilor nr 43 , Ghercesti
Str.Eroilor,201,Ghercesti
Str.Eroilor nr 46 , Ghercesti
Str.Eroilor nr 58 , Ghercesti
Str.Eroilor,119,Ghercesti
Str.Eroilor nr 6,Ghercesti
StrUngurenilor,2,Ghercesti
Str.Craiovei nr.5, Ghercesti
Str.Eroilor nr 44 , Ghercesti
Str.Eroilor nr 36 , Ghercesti
Str Eroilor nr.27, Ghercesti
Str Eroilor nr.230, Ghercesti
Str Eroilor nr.28, Garlesti
Str Eroilor nr.153, Garlesti
Str Eroilor nr.79, Ghercesti
Str Eroilor nr.141, Garlesti
Str Eroilor nr.101, Garlesti
Str Eroilor nr.131, Garlesti
Str Eroilor nr.175, Ghercesti
StrGarlestenilor,1,Garlesti
Str Eroilor,159,Ghercesti
Str Mocaneilor,1,Ghercesti
Str Eroilor,184,Ghercesti
Str Primaverii,79,Ghercesti
Str Eroilor,4,Ghercesti
Str Primaverii,36-4A,Gh
Str Primaverii,46,Gh
Str Eroilor,26,Ghercesti
Str Eroilor,35,Ghercesti
Str Eroilor,71,Ghercesti
StrTrandafirului,3,Garlesti
Str Eroilor,27,Ghercesti

CNP

1900223160012
1670914380017
2780824163260
1560926163234
1560822163192
1570723163202
1610402163192
1720626163217
1360425163257
1510724163206
2390925163286
1680315163325
1640502163221
1550927163247
2540815163289
2470820163297
1540426163280
1321217163231
1571115163308
2760920163216
2410601163258
1790624163261
1560414163198
1330323163245
1640712163281
2460112163234
1671028163208
2360128163256
1490123163235
1490813163235
1680924163274
2790308424523
1670207163198
2481128163217
1410306163234
1330828163255
1840420160026
2540424163252

cap rez
Nmc/h
4.67
3.67
3.67
4.34
3.47
6.67
4.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
4.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
5.34
4.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
7.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
7.34

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G10

9460204
9460208
9460186
78444
88856
88859
88866
88858
88870
88868
88853
88864
88867
9460202
88857
88860
164591
88822
88821
888807
88815
88819
88823
164592
88805
88802
88817
164594
164597
88810
164599
164596
8808
88804
164598
88806
88813
5246919

762

717

3724
596
2
637
1846
209
2297
396
459
1611
1170
182
2570
1317
2989
2842
2860
1062
2831
467
2890
312
3086
212
1923
2477
955
1242
161
2189
2413
36
423
253
175
2159
855

3701
596
2
637
1813
202
2288
384
443
1598
1160
182
2558
1309
2960
2829
2854
1057
2819
449
2852
300
3072
203
1923
2460
936
1234
150
2176
2375
36
408
239
168
2150
855

287998515.xls

45
23
0
0
0
33
7
9
12
16
13
10
0
12
8
29
13
6
5
12
18
38
12
14
9
0
17
19
8
11
13
38
0
15
14
7
9
0

0.478
0.245
0.000
0.000
0.000
0.351
0.074
0.096
0.128
0.170
0.138
0.106
0.000
0.128
0.085
0.308
0.138
0.064
0.053
0.128
0.191
0.404
0.128
0.149
0.096
0.000
0.181
0.202
0.085
0.117
0.138
0.404
0.000
0.159
0.149
0.074
0.096
0.000

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import
88/24.08.12

0.478

0.47800

0.00000

89/24.08.12

0.245

0.24500

0.00000

90/24.08.12

0.000

0.00000

0.00000

91/12.09.12

0.000

0.00000

0.00000

92/09.11.12

0.000

0.00000

0.00000

93/09.11.12

0.351

0.35100

0.00000

94/09.11.12

0.074

0.07400

0.00000

95/09.11.12

0.096

0.09600

0.00000

96/09.11.12

0.128

0.12800

0.00000

97/09.11.12

0.170

0.17000

0.00000

98/09.11.12

0.138

0.13800

0.00000

99/09.11.12

0.106

0.10600

0.00000

100/09.11.12

0.000

0.00000

0.00000

101/15.11.12

0.128

0.12800

0.00000

103/12.11.12

0.085

0.08500

0.00000

104/09.11.12

0.308

0.30800

0.00000

105/22.01.2013

0.138

0.13800

0.00000

106/08.04.2013

0.064

0.06400

0.00000

107/30.05.2013

0.053

0.05300

0.00000

109/21.06.2013

0.128

0.12800

0.00000

110/21.06.2013

0.191

0.19100

0.00000

111/21.06.2013

0.404

0.40400

0.00000

112/25.06.2013

0.128

0.12800

0.00000

113/01.07.2013

0.149

0.14900

0.00000

114/16.07.2013

0.096

0.09600

0.00000

115/16.07.2013

0.000

0.00000

0.00000

116/16.07.2013

0.181

0.18100

0.00000

118/06.08.2013

0.202

0.20200

0.00000

117/24.07.2013

0.085

0.08500

0.00000

120/27.09.2013

0.117

0.11700

0.00000

119/23.08.2013

0.138

0.13800

0.00000

121/25.10.2013

0.404

0.40400

0.00000

122/25.10.2013

0.000

0.00000

0.00000

123/25.10.2013

0.159

0.15900

0.00000

124/25.10.2013

0.149

0.14900

0.00000

125/25.10.2013

0.074

0.07400

0.00000

131/05.11.2013

0.096

0.09600

0.00000

133/13.11.2013

0.000

0.00000

0.00000

Page 38

Nr. Numele si prenumele


crt.
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Adresa

CNP

Str Eroilor,39,Ghercesti
1480510163262
Str Primaverii,28B,Ghercesti
2800614160028
Ghiutunea Paula
Str Primaverii,28A,Ghercesti
2811006160033
Iordache Dan Iulian
StrAleea2Primaverii,Gherc
1630701163226
Nedelcu Daniel
Str Eroilor,49,Ghercesti
1661116163191
Mirea Ionut
Str. Primaverii nr 36A
1800409160027
Stoica Costel
Str. Eroilor nr 102 Ghercesti
1670708163295
Popa Marcel
Str.ColonelSavoiu 11,Garlesti
1510923163366
Nedelea Valeria
Str. Eroilor nr 54 Garlesti
2550428163251
Soimusi Florian
Str. Eroilor nr 110 Garlesti
1730317163301
Zamfirache Marius
Str. Trandafirului nr 51,Garlesti 1530805163304
Croitoru Traian
Str. Trandafirului nr 53,Garlesti 1670527163237
Ivan Gheorghe
Str. Eroilor nr 218 Ghercesti
1530730163282
Nedelcu Gheorghe
Str. Eroilor nr. 58 Garlesti
1530228163264
Nita Viorel
Str. Eroilor nr. 94 Garlesti
1560914290471
Aldea Liviu
Str.Primaverii,52,Ghercesti
1611005163269
Zidaru Emil
Str.Primaverii,54,Ghercesti
1580918163310
Dascalu Aurel
Str.Trandafirului,14,Garlesti
1550608163205
Paparoiu Nolica Cornel
Str. Eroilor nr. 88,Garlesti
1670530163331
Popa Minel Ilie
Str. Eroilor nr. 95,Ghercesti
1771002163231
Manda Marcel
Str. Eroilor nr. 40,Garlesti
1490611163232
Mitrache Elena
Str. Eroilor nr. 78 Garlesti
2510326163305
Ciontu Silvia Loredana
Str. Eroilor nr.190 Ghercesti
2840724160089
Ruica Sevastiana
Str. Eroilor nr.215 Ghercesti
2540127163251
Str.Eroilor nr.81, Ghercesti
1680224163332
Pirvu Vergica
Str.Eroilor nr.208, Ghercesti
1590110163254
Dupir Mircea
2860921160033
Cirmiz Cristina Maria Ana
Str.Trandafirului
nr36A,Garlesti
Str.
Primaveri
nr
92
Ghercesti
1801030160025
Ravigan Marin
135
TOTAL CASNICI B1
B2 cu un consum anual intre 23,25Mwh si 116,28 Mwh(casnici)
1521109163281
1 Simionescu Mihail Constantin Str.Primaverii,23,Ghercesti
Ganta
Gheorghe
2
Str.Primaverii,26,Ghercesti
1500506163231
Str.Eroilor nr.65, Garlesti
1880509160069
3 Trasca Robert Alin
Str.Primaverii,18,Ghercesti
2550207163285
4 Sevastre Georgeta
5 Curca Costel
Str.Eroilor,135,Ghercesti
1560328160013
Str.Primaverii,30,Ghercesti
1580427163235
6 Negoita Constantin
7 Buzdun Constantin
Str Eroilor nr.36, Garlesti
1590525163311
8 Paparoiu Victoria
Str Eroilor,85,Ghercesti
2390224163237
Giuvelea Toma
Toma Mihaela

cap rez
Nmc/h

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

4.34
4.34
4.34
3.67
3.67
3.67
4.34
3.67
4.34
3.67
4.34
4.34
4.34
3.67
4.34
3.67
4.34
7.34
4.34
4.34
7.34
3.67
3.67
3.67
3.67
6.67
4.34
4.17
519.56

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G6
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

78421
78413
78409
88812
88825
78433
78402
78419
78430
78406
78437
78447
78411
78425
78443
78423
78417
78435
78441
78448
25917749
78420
78436
88818
9460212
88824
78439
78428

265
792
837
3012
1885
2069
88
117
81
134
1671
34
1079
219
171
1223
1895
252
1732
1115
142
954
2062
480
2492
60
0
0

5.67
5.34
6.67
3.67
4.34
3.67
3.67
4.34

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

78401
190858
9460210
9460191
164593
190838
9460193
88869
287998515.xls

3285
10250
16101
8192
6963
9317
7681
5326

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi
257
792
837
2986
1854
2069
83
109
81
126
1656
34
1052
209
171
1211
1890
252
1724
1110
137
944
2029
468
2472
43
0
0

3228
10230
16039
8103
6907
9297
7644
5274

8
0
0
26
31
0
5
8
0
8
15
0
27
10
0
12
5
0
8
5
5
10
33
12
20
17
0
0
1700
57
20
62
89
56
20
37
52

0.085
0.000
0.000
0.276
0.330
0.000
0.053
0.085
0.000
0.085
0.159
0.000
0.287
0.106
0.000
0.128
0.053
0.000
0.085
0.053
0.053
0.106
0.351
0.128
0.213
0.181
0.000
0.000

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import
126/25.10.2013

0.085

0.08500

0.00000

129/25.10.2013

0.000

0.00000

0.00000

130/25.10.2013

0.000

0.00000

0.00000

132/05.11.2013

0.276

0.27600

0.00000

128/25.10.2013

0.330

0.33000

0.00000

134/13.01.2014

0.000

0.00000

0.00000

135/07.04.2014

0.053

0.05300

0.00000

136/07.04.2014

0.085

0.08500

0.00000

137/07.04.2014

0.000

0.00000

0.00000

139/13.06.2014

0.085

0.08500

0.00000

142/26.06.2014

0.159

0.15900

0.00000

141/26.06.2014

0.000

0.00000

0.00000

140/26.06.2014

0.287

0.28700

0.00000

146/30/.07.2014

0.106

0.10600

0.00000

147/30.07.2014

0.000

0.00000

0.00000

148/30.07.2014

0.128

0.12800

0.00000

149/30.07.2014

0.053

0.05300

0.00000

143/26.06.2014

0.000

0.00000

0.00000

144/07.11.2014

0.085

0.08500

0.00000

151/04.09.2014

0.053

0.05300

0.00000

145/30.07.2014

0.053

0.05300

0.00000

153/24/11/2014

0.106

0.10600

0.00000

152/24/11/2014

0.351

0.35100

0.00000

154/09/12/2014

0.128

0.12800

0.00000

50/29.10.09

0.213

0.21300

0.00000

155/24/02/2015

0.181

0.18100

0.00000

156/16/04/2015

0.000

0.00000

0.00000

157/23/04/2015

0.000

0.00000

0.00000

18.076

18.07600

0.00000

0.606

0.60600

0.00000

0.213

0.21300

0.00000

0.659

0.65900

0.00000

0.947

0.94700

0.00000

0.595

0.59500

0.00000

0.213

0.21300

0.00000

0.393

0.39300

0.00000

0.553

0.55300

0.00000

18.076

0.606 67/05.08.10
0.213 45/30.03.09
0.659 86/05.03.12
0.947 102/12.11.12
0.595 49/24.08.09
0.213 81/03.06.11
0.393 25/13.02.09
0.553 108/10.06.2013

Page 39

Nr. Numele si prenumele


crt.

Adresa

CNP

9 Popescu Dan
StrColonelSavoiu,29,Garlesti
1531017163261
10 Ciuca Cornel
Str Eroilor nr. 51, Garlesti
1480711163211
11 Marinescu Florica
Str Eroilor,23,Ghercesti
1571029163271
11
TOTAL CASNICI B2
146
TOTAL CASNICI
B1 cu un consum anual pana la 23,25 Mwh(noncasnici)
1 Cabinet Med Individual
Str Craiovei nr.1, Ghercesti
Dr.Elena Mogoanta

2
3
4

Biserica Garlesti

Str Eroilor nr.81, Ghercesti


Str Mocaneilor,21,Ghercesti

SC REUNOMIND COM IMPEX SRL

Str. Colonel Savoiu nr.3, Garlesti

Biserica Ghercesti

C.U.I.16645402/0
4 J16/1428/2004

TOTAL NONCASNICI B1
B2 cu un consum anual intre 23,25Mwh si 116,28 Mwh(noncasnici)
1 Gradinita Ghercesti
Str Eroilor nr.109, Ghercesti
2 Primaria Ghercesti
Str Eroilor nr.107, Ghercesti
3 Scoala Girlesti
Str Eroilor nr.69, Garlesti
Cultural
4 Caminul
Str Eroilor,105,Ghercesti
C.U.I.5650888/94
SC NELMAR
COM SRL
Str.Eroilor,120,Ghercesti
J16/95/1994
5
6 SRMP
Str Eroilor, FN, Ghercesti
7 Scoala Gimnaziala GHERC Str.Craiovei nr109A,Ghercesti
TOTAL NONCASNIC B2
7
TOTAL NONCASNIC
11
157
TOTAL GENERAL
4

cap rez
Nmc/h

3.67
3.67
4.34
49.05

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi

G4
G4
G4

8110081
164595
78432

12174
5363
3679

12125
5339
3612

49
24
67
533
2233

0.521 23/13.02.09
0.255 24/13.02.09
0.712 127/25.10.2013
5.667
23.743

6.00

G4

8110055

281

281

0.000

3.00
3.00
4.27
16.27

G4
G4
G4

8110057
8110080
8110018

2635
94
6590

2635
94
6590

0
0
0

0.000
0.000
0.000
0.000

14.00
4.67
4.00
6.00
17.23
3.00
12.00
60.90

G 10
G4
G4
G4
G10

G6

5246921
9460194
9460195
78440
5223479
25917747

75577
16382
10555
8594
11340
13127
8580

75577
16382
10555
8594
11196
13084
8580

0
0
0
0
144
43
0
187
187
2420

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import

0.000
0.000
0.000
0.000
1.532
0.457
0.000
1.989
1.989
25.732

0.521

0.52100

0.00000

0.255

0.25500

0.00000

0.712

0.71200

0.00000

5.66700

0.00000

23.74300

0.00000

5.667
23.743

08/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

09/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

17/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

10/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

0.000

0.00000

0.00000

11/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

12/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

15/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

13/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

16/12.02.15

1.532

1.53200

0.00000

18/12.02.15

0.457

0.45700

0.00000

14/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

1.98900

0.00000

1.98900

0.00000

25.73200

0.00000

1.989
1.989
25.732

PV TRANSGAZ
6.55 Mwh
616 Nmc
Sef birou

Intocmit,

Ing. C.ROIBAN

ing.L.Olaru

287998515.xls

Page 40

Situatia consumului de gaze naturale ,consumului exprimat in unitati de energie (Mwh) IULIE 2015 la distributia Ghercesti
PCS

Nr. Numele si prenumele


crt.

Adresa

B1 cu un consum anual pana la 23,25 Mwh(casnici)


1 Stan Aurel
Str Eroilor nr. 48, Ghecesti
2 Voican Nicolae
Str Eroilor nr.11,Ghercesti
3 Stroe Constel
Str Eroilor nr.21, Garlesti
4 Aramitu Titel
Str Eroilor nr.19, Garlesti
5 Lepadat Constantin
Str Eroilor nr.27, Garlesti
6 Stroe Constantin
Str Mocaneilor,19,Ghercesti
7 Dascalu Constantin
Str Trandafirului,7,Garlesti
8 Casangiu Maria
Str Eroilor nr. 130, Garlesti
9 Stefan Constantin
StrColonelSavoiu,10,Garlesti
10 Moaca Mitrana
Str Mocaneilor,11,Ghercesti
11 Paun Gheorghe
Str Eroilor nr. 22, Ghercesti
12 Nedelea Marcel
Str Eroilor nr.125, Ghercesti
13 Nicolae Dumitru
Str Trandafirului,5,Garlesti
14 Mogosanu Constantin
Str Eroilor,232,Ghercesti
15 Gulie Gheorghe
Str Eroilor nr. 38, Garlesti
16 Brandusa Agapita
Str Brandusa,6,Ghercesti
17 Paun Tudorel
Str Eroilor,152,Ghercesti
18 Moaca Stefan
Str Eroilor nr.136, Ghercesti
19 Florea Daniel
Str Eroilor nr.121, Ghercesti
20 Mitrache Constantin
Str Eroilor nr.89, Ghercesti
21 Calarasu Marin
Str Eroilor nr. 119, Garlesti
22 Tobos Aurica
Str Eroilor nr. 42, Garlesti
23 Popa Ioana
Str Eroilor nr. 192,Ghercesti
24 Radu Ion
Str Eroilor nr. 52, Garlesti
25 Trasca Ecaterina
Str Eroilor nr. 25, Ghercesti
26 Tica Gheorghe
Str Eroilor nr. 67, Ghercesti
27 Ezaru Mioara
Str Eroilor nr. 226,Ghercesti
28 Vaduva Voicu
Str Eroilor nr. 214,Ghercesti
29 Nistor Gheorghe
StrPrimaverii nr.7,Ghercesti
30 Ristea Nicolae
Str.Primaverii,24,Ghercesti
31 Stefan Gheorghe
Str.Primaverii,20,Ghercesti

CNP

1700303163271
1470416163267
1630201163295
1570902163193
1570303163241
1330601163241
1671113163271
2550119163223
1440729163216
2220718163253
1440427163211
1620502163311
1520914163291
1341018163251
1530424163228
2660610163264
1621101163251
1370915163258
1690511163321
1610514163218
1500823163196
1490409163258
2530605163229
1620111163256
2470209163299
1471113163242
1671025163308
1350623163234
1560710163243
1541124163218
1561230163212

cap rez
Nmc/h

3.47
4.67
2.47
3.67
3.67
3.47
3.97
4.27
3.67
3.67
3.47
4.74
3.47
1.14
1.27
1.87
3.47
1.27
1.87
3.67
3.81
2.47
2.47
3.67
3.67
3.47
1.87
7.07
4.27
3.47
3.67

0.010600

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

8110069
8110070
8110058
9460209
78405
8110061
88820
8110089
88811
78405
9460185
190813
8110073
8110075
9460196
88809
8110041
8110042
8110079
88865
488539
8110083
78431
8110071
8110032
8110026
9460192
8110088
9460206
9460198
8110047

10254
1616
7702
4767
402
5890
1459
12447
632
690
2987
7109
1958
1322
1773
64
1006
498
5115
4716
5397
6280
1161
11051
805
1817
3521
66
5155
3239
83

10248
1603
7691
4758
392
5883
1452
12436
616
685
2979
7100
1947
1307
1757
47
998
493
5115
4703
5397
6264
1152
11014
800
1813
3521
66
5145
3239
83

08/04.02.09

0.064

0.06400

0.00000

09/04.02.09

0.138

0.13800

0.00000

10/05.02.09

0.117

0.11700

0.00000

11/05.02.09

0.095

0.09500

0.00000

12/05.02.09

0.106

0.10600

0.00000

14/05.02.09

0.074

0.07400

0.00000

15/05.02.09

0.074

0.07400

0.00000

16/05.02.09

0.117

0.11700

0.00000

17/06.02.09

0.170

0.17000

0.00000

18/06.02.09

0.053

0.05300

0.00000

19/06.02.09

0.085

0.08500

0.00000

20/06.02.09

0.095

0.09500

0.00000

21/06.02.09

0.117

0.11700

0.00000

22/13.02.09

0.159

0.15900

0.00000

26/13.02.09

0.170

0.17000

0.00000

27/13.02.09

0.180

0.18000

0.00000

28/13.02.09

0.085

0.08500

0.00000

29/19.02.09

0.053

0.05300

0.00000

30/19.02.09

0.000

0.00000

0.00000

31/19.02.09

0.138

0.13800

0.00000

32/19.02.09

0.000

0.00000

0.00000

33/23.02.09

0.170

0.17000

0.00000

34/23.02.09

0.095

0.09500

0.00000

35/23.02.09

0.392

0.39200

0.00000

36/24.02.09

0.053

0.05300

0.00000

37/24.02.09

0.042

0.04200

0.00000

38/25.02.09

0.000

0.00000

0.00000

39/27.03.09

0.000

0.00000

0.00000

40/30.03.09

0.106

0.10600

0.00000

41/30.03.09

0.000

0.00000

0.00000

42/30.03.09

0.000

0.00000

0.00000

G4

G4

287998515.xls

6
13
11
9
10
7
7
11
16
5
8
9
11
15
16
17
8
5
0
13
0
16
9
37
5
4
0
0
10
0
0

0.064
0.138
0.117
0.095
0.106
0.074
0.074
0.117
0.170
0.053
0.085
0.095
0.117
0.159
0.170
0.180
0.085
0.053
0.000
0.138
0.000
0.170
0.095
0.392
0.053
0.042
0.000
0.000
0.106
0.000
0.000

Page 41

Nr. Numele si prenumele


crt.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Stanculescu Paraschiva
Ghitan Dumitru
Radulescu Elena
Preda Constantin
Strinu Constantin
Casangiu Cornel
Rosu Dumitru
Mihai Marian
Popescu C-ta Doina
Radut Aurica
Buleica Madalin Dumitru
Picu Petre Alin
Mitrita Marin
Cirstea Gabriela
Cirstea Gheorghe
Stan Adrian
Enache Tudor
Boanca Aurelian
Iliuta Constantin
Sirbi Viorel
Naicu Marcela
Bezna Dumitru
Stoica Iorgulescu Marin
Stefan Constanta
Zamfirache Marin
Lepadat Marin
Varzaru Marieta Daniela
Vaduva Leana
Vaduva Niculin
Ionaleanu Mitra
Capraru Marin Marcel
Popa Tudor
Simulescu Dumitru
Voda Stefana
Croitoru Patru
Sandu Marin
Pascu Nicolae
Enache Gheorghe

Adresa

Str.Primaverii.9,Ghercesti
Str.Primaverii,32,Ghercesti
Str.Eroilor nr.15, Ghercesti
Str.Eroilor nr.151, Ghercesti
Str.Eroilor,217,Ghercesti
Str.Fintinii nr.3, Ghercesti
Str.Primaverii,50,Ghercesti
Str.Primaverii,34,Ghercesti
Str.Eroilor nr.86, Ghercesti
Str.Eroilor nr.66, Ghercesti
Str.Eroilor nr.68, Ghercesti
Str.Craiovei nr.5, Ghercesti
Str.Eroilor nr.134, Ghercesti
Str.Eroilor nr.238,Ghercesti
Str.Eroilor nr.50,Ghercesti
Str.Eroilor nr.82, Ghercesti
Str Trandafirului,23,Garlesti
Str.Eroilor,250A,Ghercesti
Str.Eroilor nr.165,Ghercesti
Str.Primaverii,12,Ghercesti
Str.Eroilor nr.159, Garlesti
Str.Eroilor nr.57, Garlesti
Str.Eroilor nr.65, Garlesti
Str Trandafirului,9,Garlesti
Str.Eroilor nr.95,Garlesti
Str.Eroilor nr.29,Garlesti
Str.Mocaneilor,25,Ghercesti
Str.Eroilor,129,Ghercesti
Str.Eroilor,127,Ghercesti
Str.Eroilor nr.15, Garlesti
Str.Baraganului,4,Ghercesti
StrTrandafirului,8,Garlesti
Str.Primaverii,38,Ghercesti
StrTrandafirului,12,Garlesti
StrTrandafirului,10,Garlesti
Str Eroilor nr.25, Garlesti
StrCraiovei,4B,Ghercesti
Str.Eroilor,178, Ghercesti

CNP

2491014163290
1410111163239
2560710163288
1500911163244
1530411163259
1460814163217
1570601163271
1660423163234
2450101163289
2610726163226
1770720161035
1530701163270
1521218163245
2450604163226
1340327163244
1721210163203
1500509163270
1711203163275
1530107163240
1710122161031
2601023163233
1551014163196
1450610163213
2570829163263
1510604163250
1370309163227
2571118163201
2301024163261
1750125163229
2350203163222
1510724250523
1500406163252
1581202163242
2490302163291
1530923163282
1480928163280
1500428163267
1510218163254

cap rez
Nmc/h

3.47
3.47
1.27
4.27
3.67
3.47
3.47
3.67
1.27
3.67
3.67
3.67
1.27
4.14
3.67
4.27
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
4.61
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
4.14
4.61
5.67
3.67
4.87
3.67
3.67
3.67
4.14
3.67
3.67

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi

G4

8110090
9460188
8110050
8110016
8110031
8110054
88851
88863
88803
88801
9460197
9460184
8110052
8110056
8110027
8110001
8110014
8110011
489285
8110023
489273
8110022
78442
9460211
489275
8110019
489266
8110028
9460207
164600
9460205
489274
489270
488542
458540
9460199
190822
9460189

435
5978
960
727
276
2776
5018
5155
445
542
5935
786
2315
725
653
10204
1895
980
1695
504
873
0
616
5705
5361
1733
1106
2457
1438
4487
3069
2584
4165
6056
3714

424
5963
937
716
276
2769
4996
5129
420
522
5919
786
2294
711
625
10203
1866
971
1686
487
844
0
591
5685
5348
1712
1106
2448
1411
4450
3062
2566
4148
6039
3702

5344
0
476

5330
0
465

G4

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

287998515.xls

11
15
23
11
0
7
22
26
25
20
16
0
21
14
28
1
29
9
9
17
29
0
25
20
13
21
0
9
27
37
7
18
17
17
12
14
0
11

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import

0.117 43/30.03.09
0.159 44/30.03.09
0.244 46 Bis/01.06.12
0.117 47/29.05.09
0.000 48/09.05.09
0.074 51/29.10.09
0.233 52/28.10.09
0.276 53/29.10.09
0.265 54/29.10.09
0.212 55/29.10.09
0.170 56/29.10.09
0.000 57/28.10.09
0.223 58/06.11.09
0.148 59/17.03.10
0.297 60/17.03.10
0.011 61/17.03.10
0.307 62/17.03.10
0.095 65/05.08.10
0.095 66/06.08.10
0.180 68/05.08.10
0.307 69/06.08.10
0.000 70/03.05.10
0.265 71/03.05.10
0.212 72/05.11.10
0.138 73/05.11.10
0.223 74/04.11.10
0.000 75/05.11.10
0.095 76/22.12.10
0.286 77/22.12.10
0.392 78/22.12.10
0.074 79/22.12.10
0.191 80/30.05.11
0.180 82/22.07.11
0.180 83/29.08.11
0.127 84/29.08.11
0.148 13/05.02.09
0.000 85/16.12.11
0.117 87/04.04.12

0.117

0.11700

0.00000

0.159

0.15900

0.00000

0.244

0.24400

0.00000

0.117

0.11700

0.00000

0.000

0.00000

0.00000

0.074

0.07400

0.00000

0.233

0.23300

0.00000

0.276

0.27600

0.00000

0.265

0.26500

0.00000

0.212

0.21200

0.00000

0.170

0.17000

0.00000

0.000

0.00000

0.00000

0.223

0.22300

0.00000

0.148

0.14800

0.00000

0.297

0.29700

0.00000

0.011

0.01100

0.00000

0.307

0.30700

0.00000

0.095

0.09500

0.00000

0.095

0.09500

0.00000

0.180

0.18000

0.00000

0.307

0.30700

0.00000

0.000

0.00000

0.00000

0.265

0.26500

0.00000

0.212

0.21200

0.00000

0.138

0.13800

0.00000

0.223

0.22300

0.00000

0.000

0.00000

0.00000

0.095

0.09500

0.00000

0.286

0.28600

0.00000

0.392

0.39200

0.00000

0.074

0.07400

0.00000

0.191

0.19100

0.00000

0.180

0.18000

0.00000

0.180

0.18000

0.00000

0.127

0.12700

0.00000

0.148

0.14800

0.00000

0.000

0.00000

0.00000

0.117

0.11700

0.00000

Page 42

Nr. Numele si prenumele


crt.
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Soreanu Marius
Drugulescu Gheorghe
Rascacea Carmen
Matei Marin
Alinei Gheorghe
Amza Ilie
Calin Alesandru
Biriianu Costinel
Carstea Nicolae
Combei Ionel
Firu Gheorghita
Manda Ionel
Mogosanu Ion
Popa Aurel
Stanciu Maria
Voican Constanta
Carstea Marcel
Dinu Ion
Popescu Dan Eugen
Chiriac Ioana Nela
Iordache Ioana
Stefan Nicolae
Calarasu Nicolae
Dumitru Nicolae
Grasune Mitel
Dumitrescu Anica
Matusoiu Vasile
Moaca Sevastita
Paparoiu Constantin
Mitrache Mircea
Olteanu Danut
Secu Camelia Anca
Teianu Petrisor
Sandu Ecaterina
Nistor Ilie
Iordache Iulica
Vinatoru Gheorghe
Carstea Gheorghita

Adresa

Str.Eroilor nr.80, Garlesti


Str.Eroilor,29A,Ghercesti
Str.Eroilor nr 29,Ghercesti
StrPrimaverii,40,Ghercesti
StrPrimaverii,22,Ghercesti
Str.Eroilor nr 90 , Ghercesti
Str.Eroilor nr 43 , Ghercesti
Str.Eroilor,201,Ghercesti
Str.Eroilor nr 46 , Ghercesti
Str.Eroilor nr 58 , Ghercesti
Str.Eroilor,119,Ghercesti
Str.Eroilor nr 6,Ghercesti
StrUngurenilor,2,Ghercesti
Str.Craiovei nr.5, Ghercesti
Str.Eroilor nr 44 , Ghercesti
Str.Eroilor nr 36 , Ghercesti
Str Eroilor nr.27, Ghercesti
Str Eroilor nr.230, Ghercesti
Str Eroilor nr.28, Garlesti
Str Eroilor nr.153, Garlesti
Str Eroilor nr.79, Ghercesti
Str Eroilor nr.141, Garlesti
Str Eroilor nr.101, Garlesti
Str Eroilor nr.131, Garlesti
Str Eroilor nr.175, Ghercesti
StrGarlestenilor,1,Garlesti
Str Eroilor,159,Ghercesti
Str Mocaneilor,1,Ghercesti
Str Eroilor,184,Ghercesti
Str Primaverii,79,Ghercesti
Str Eroilor,4,Ghercesti
Str Primaverii,36-4A,Gh
Str Primaverii,46,Gh
Str Eroilor,26,Ghercesti
Str Eroilor,35,Ghercesti
Str Eroilor,71,Ghercesti
StrTrandafirului,3,Garlesti
Str Eroilor,27,Ghercesti

CNP

1900223160012
1670914380017
2780824163260
1560926163234
1560822163192
1570723163202
1610402163192
1720626163217
1360425163257
1510724163206
2390925163286
1680315163325
1640502163221
1550927163247
2540815163289
2470820163297
1540426163280
1321217163231
1571115163308
2760920163216
2410601163258
1790624163261
1560414163198
1330323163245
1640712163281
2460112163234
1671028163208
2360128163256
1490123163235
1490813163235
1680924163274
2790308424523
1670207163198
2481128163217
1410306163234
1330828163255
1840420160026
2540424163252

cap rez
Nmc/h
4.67
3.67
3.67
4.34
3.47
6.67
4.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
4.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
5.34
4.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
7.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
7.34

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G10

9460204
9460208
9460186
78444
88856
88859
88866
88858
88870
88868
88853
88864
88867
9460202
88857
88860
164591
88822
88821
888807
88815
88819
88823
164592
88805
88802
88817
164594
164597
88810
164599
164596
8808
88804
164598
88806
88813
5246919

807

762

3746
600
18
637
1871
209
2310
405
473
1623
1178
182
2580
1323
3012
2855
2866
1062
2842
487
2924
328
3100
220
1923
2490
972
1248
170
2201
2440
40
443
266
182
2180
855

3724
596
2
637
1846
209
2297
396
459
1611
1170
182
2570
1317
2989
2842
2860
1062
2831
467
2890
312
3086
212
1923
2477
955
1242
161
2189
2413
36
423
253
175
2159
855

287998515.xls

45
22
4
16
0
25
0
13
9
14
12
8
0
10
6
23
13
6
0
11
20
34
16
14
8
0
13
17
6
9
12
27
4
20
13
7
21
0

0.477
0.233
0.042
0.170
0.000
0.265
0.000
0.138
0.095
0.148
0.127
0.085
0.000
0.106
0.064
0.244
0.138
0.064
0.000
0.117
0.212
0.361
0.170
0.148
0.085
0.000
0.138
0.180
0.064
0.095
0.127
0.286
0.042
0.212
0.138
0.074
0.223
0.000

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import
88/24.08.12

0.477

0.47700

0.00000

89/24.08.12

0.233

0.23300

0.00000

90/24.08.12

0.042

0.04200

0.00000

91/12.09.12

0.170

0.17000

0.00000

92/09.11.12

0.000

0.00000

0.00000

93/09.11.12

0.265

0.26500

0.00000

94/09.11.12

0.000

0.00000

0.00000

95/09.11.12

0.138

0.13800

0.00000

96/09.11.12

0.095

0.09500

0.00000

97/09.11.12

0.148

0.14800

0.00000

98/09.11.12

0.127

0.12700

0.00000

99/09.11.12

0.085

0.08500

0.00000

100/09.11.12

0.000

0.00000

0.00000

101/15.11.12

0.106

0.10600

0.00000

103/12.11.12

0.064

0.06400

0.00000

104/09.11.12

0.244

0.24400

0.00000

105/22.01.2013

0.138

0.13800

0.00000

106/08.04.2013

0.064

0.06400

0.00000

107/30.05.2013

0.000

0.00000

0.00000

109/21.06.2013

0.117

0.11700

0.00000

110/21.06.2013

0.212

0.21200

0.00000

111/21.06.2013

0.361

0.36100

0.00000

112/25.06.2013

0.170

0.17000

0.00000

113/01.07.2013

0.148

0.14800

0.00000

114/16.07.2013

0.085

0.08500

0.00000

115/16.07.2013

0.000

0.00000

0.00000

116/16.07.2013

0.138

0.13800

0.00000

118/06.08.2013

0.180

0.18000

0.00000

117/24.07.2013

0.064

0.06400

0.00000

120/27.09.2013

0.095

0.09500

0.00000

119/23.08.2013

0.127

0.12700

0.00000

121/25.10.2013

0.286

0.28600

0.00000

122/25.10.2013

0.042

0.04200

0.00000

123/25.10.2013

0.212

0.21200

0.00000

124/25.10.2013

0.138

0.13800

0.00000

125/25.10.2013

0.074

0.07400

0.00000

131/05.11.2013

0.223

0.22300

0.00000

133/13.11.2013

0.000

0.00000

0.00000

Page 43

Nr. Numele si prenumele


crt.
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Adresa

CNP

Str Eroilor,39,Ghercesti
1480510163262
Str Primaverii,28B,Ghercesti
2800614160028
Ghiutunea Paula
Str Primaverii,28A,Ghercesti
2811006160033
Iordache Dan Iulian
StrAleea2Primaverii,Gherc
1630701163226
Nedelcu Daniel
Str Eroilor,49,Ghercesti
1661116163191
Mirea Ionut
Str. Primaverii nr 36A
1800409160027
Stoica Costel
Str. Eroilor nr 102 Ghercesti
1670708163295
Popa Marcel
Str.ColonelSavoiu 11,Garlesti
1510923163366
Nedelea Valeria
Str. Eroilor nr 54 Garlesti
2550428163251
Soimusi Florian
Str. Eroilor nr 110 Garlesti
1730317163301
Zamfirache Marius
Str. Trandafirului nr 51,Garlesti 1530805163304
Croitoru Traian
Str. Trandafirului nr 53,Garlesti 1670527163237
Ivan Gheorghe
Str. Eroilor nr 218 Ghercesti
1530730163282
Nedelcu Gheorghe
Str. Eroilor nr. 58 Garlesti
1530228163264
Nita Viorel
Str. Eroilor nr. 94 Garlesti
1560914290471
Aldea Liviu
Str.Primaverii,52,Ghercesti
1611005163269
Zidaru Emil
Str.Primaverii,54,Ghercesti
1580918163310
Dascalu Aurel
Str.Trandafirului,14,Garlesti
1550608163205
Paparoiu Nolica Cornel
Str. Eroilor nr. 88,Garlesti
1670530163331
Popa Minel Ilie
Str. Eroilor nr. 95,Ghercesti
1771002163231
Manda Marcel
Str. Eroilor nr. 40,Garlesti
1490611163232
Mitrache Elena
Str. Eroilor nr. 78 Garlesti
2510326163305
Ciontu Silvia Loredana
Str. Eroilor nr.190 Ghercesti
2840724160089
Ruica Sevastiana
Str. Eroilor nr.215 Ghercesti
2540127163251
Str.Eroilor nr.81, Ghercesti
1680224163332
Pirvu Vergica
Str.Eroilor nr.208, Ghercesti
1590110163254
Dupir Mircea
2860921160033
Cirmiz Cristina Maria Ana
Str.Trandafirului
nr36A,Garlesti
Str.
Primaveri
nr
92
Ghercesti
1801030160025
Ravigan Marin
135
TOTAL CASNICI B1
B2 cu un consum anual intre 23,25Mwh si 116,28 Mwh(casnici)
1521109163281
1 Simionescu Mihail Constantin Str.Primaverii,23,Ghercesti
Ganta
Gheorghe
2
Str.Primaverii,26,Ghercesti
1500506163231
Str.Eroilor nr.65, Garlesti
1880509160069
3 Trasca Robert Alin
Str.Primaverii,18,Ghercesti
2550207163285
4 Sevastre Georgeta
5 Curca Costel
Str.Eroilor,135,Ghercesti
1560328160013
Str.Primaverii,30,Ghercesti
1580427163235
6 Negoita Constantin
7 Buzdun Constantin
Str Eroilor nr.36, Garlesti
1590525163311
8 Paparoiu Victoria
Str Eroilor,85,Ghercesti
2390224163237
Giuvelea Toma
Toma Mihaela

cap rez
Nmc/h

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

4.34
4.34
4.34
3.67
3.67
3.67
4.34
3.67
4.34
3.67
4.34
4.34
4.34
3.67
4.34
3.67
4.34
7.34
4.34
4.34
7.34
3.67
3.67
3.67
3.67
6.67
4.34
4.17
519.56

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G6
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

78421
78413
78409
88812
88825
78433
78402
78419
78430
78406
78437
78447
78411
78425
78443
78423
78417
78435
78441
78448
25917749
78420
78436
88818
9460212
88824
78439
78428

274
797
837
3031
1904
2074
92
125
89
140
1681
43
1111
228
171
1228
1898
259
1745
1136
147
963
2081
492
2519
71
0
0

5.67
5.34
6.67
3.67
4.34
3.67
3.67
4.34

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

78401
190858
9460210
9460191
164593
190838
9460193
88869
287998515.xls

3339
10275
16155
8192
7013
9337
7706
5345

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi
265
792
837
3012
1885
2069
88
117
81
134
1671
34
1079
219
171
1223
1895
252
1732
1115
142
954
2062
480
2492
60
0
0

3285
10250
16101
8192
6963
9317
7681
5326

9
5
0
19
19
5
4
8
8
6
10
9
32
9
0
5
3
7
13
21
5
9
19
12
27
11
0
0
1612
54
25
54
0
50
20
25
19

0.095
0.053
0.000
0.201
0.201
0.053
0.042
0.085
0.085
0.064
0.106
0.095
0.339
0.095
0.000
0.053
0.032
0.074
0.138
0.223
0.053
0.095
0.201
0.127
0.286
0.117
0.000
0.000

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import
126/25.10.2013

0.095

0.09500

0.00000

129/25.10.2013

0.053

0.05300

0.00000

130/25.10.2013

0.000

0.00000

0.00000

132/05.11.2013

0.201

0.20100

0.00000

128/25.10.2013

0.201

0.20100

0.00000

134/13.01.2014

0.053

0.05300

0.00000

135/07.04.2014

0.042

0.04200

0.00000

136/07.04.2014

0.085

0.08500

0.00000

137/07.04.2014

0.085

0.08500

0.00000

139/13.06.2014

0.064

0.06400

0.00000

142/26.06.2014

0.106

0.10600

0.00000

141/26.06.2014

0.095

0.09500

0.00000

140/26.06.2014

0.339

0.33900

0.00000

146/30/.07.2014

0.095

0.09500

0.00000

147/30.07.2014

0.000

0.00000

0.00000

148/30.07.2014

0.053

0.05300

0.00000

149/30.07.2014

0.032

0.03200

0.00000

143/26.06.2014

0.074

0.07400

0.00000

144/07.11.2014

0.138

0.13800

0.00000

151/04.09.2014

0.223

0.22300

0.00000

145/30.07.2014

0.053

0.05300

0.00000

153/24/11/2014

0.095

0.09500

0.00000

152/24/11/2014

0.201

0.20100

0.00000

154/09/12/2014

0.127

0.12700

0.00000

50/29.10.09

0.286

0.28600

0.00000

155/24/02/2015

0.117

0.11700

0.00000

156/16/04/2015

0.000

0.00000

0.00000

157/23/04/2015

0.000

0.00000

0.00000

17.087

17.08700

0.00000

0.572

0.57200

0.00000

0.265

0.26500

0.00000

0.573

0.57300

0.00000

0.000

0.00000

0.00000

0.530

0.53000

0.00000

0.212

0.21200

0.00000

0.265

0.26500

0.00000

0.201

0.20100

0.00000

17.087

0.572 67/05.08.10
0.265 45/30.03.09
0.573 86/05.03.12
0.000 102/12.11.12
0.530 49/24.08.09
0.212 81/03.06.11
0.265 25/13.02.09
0.201 108/10.06.2013

Page 44

Nr. Numele si prenumele


crt.

Adresa

CNP

9 Popescu Dan
StrColonelSavoiu,29,Garlesti
1531017163261
10 Ciuca Cornel
Str Eroilor nr. 51, Garlesti
1480711163211
11 Marinescu Florica
Str Eroilor,23,Ghercesti
1571029163271
11
TOTAL CASNICI B2
146
TOTAL CASNICI
B1 cu un consum anual pana la 23,25 Mwh(noncasnici)
1 Cabinet Med Individual
Str Craiovei nr.1, Ghercesti
Dr.Elena Mogoanta

2
3
4

Biserica Garlesti

Str Eroilor nr.81, Ghercesti


Str Mocaneilor,21,Ghercesti

SC REUNOMIND COM IMPEX SRL

Str. Colonel Savoiu nr.3, Garlesti

Biserica Ghercesti

C.U.I.16645402/0
4 J16/1428/2004

TOTAL NONCASNICI B1
B2 cu un consum anual intre 23,25Mwh si 116,28 Mwh(noncasnici)
1 Gradinita Ghercesti
Str Eroilor nr.109, Ghercesti
2 Primaria Ghercesti
Str Eroilor nr.107, Ghercesti
3 Scoala Girlesti
Str Eroilor nr.69, Garlesti
Cultural
4 Caminul
Str Eroilor,105,Ghercesti
C.U.I.5650888/94
SC NELMAR
COM SRL
Str.Eroilor,120,Ghercesti
J16/95/1994
5
6 SRMP
Str Eroilor, FN, Ghercesti
7 Scoala Gimnaziala GHERC Str.Craiovei nr109A,Ghercesti
TOTAL NONCASNIC B2
7
TOTAL NONCASNIC
11
157
TOTAL GENERAL
4

cap rez
Nmc/h

3.67
3.67
4.34
49.05

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi

G4
G4
G4

8110081
164595
78432

12204
5389
3738

12174
5363
3679

30
26
59
362
1974

0.318 23/13.02.09
0.276 24/13.02.09
0.625 127/25.10.2013
3.837
20.924

6.00

G4

8110055

281

281

0.000

3.00
3.00
4.27
16.27

G4
G4
G4

8110057
8110080
8110018

2635
94
6595

2635
94
6590

0
0
5

0.000
0.000
0.053
0.053

14.00
4.67
4.00
6.00
17.23
3.00
12.00
60.90

G 10
G4
G4
G4
G10

G6

PV TRANSGAZ
6.148 Mwh
580 Nmc

5246921
9460194
9460195
78440
5223479
25917747

75577
16382
10555
8594
11475
13127
8580

75577
16382
10555
8594
11340
13127
8580

0
0
0
0
135
0
0
135
140
2114

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import

0.000
0.000
0.000
0.000
1.431
0.000
0.000
1.431
1.484
22.408

0.318

0.31800

0.00000

0.276

0.27600

0.00000

0.625

0.62500

0.00000

3.83700

0.00000

20.92400

0.00000

3.837
20.924

08/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

09/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

17/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

10/12.02.15

0.053

0.05300

0.00000

0.053

0.05300

0.00000

11/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

12/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

15/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

13/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

16/12.02.15

1.431

1.43100

0.00000

18/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

14/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

1.43100

0.00000

1.48400

0.00000

22.40800

0.00000

1.431
1.484
22.408

Adaugat la PV 9886mc,respectiv 103.783Mwh


109.931
10466

Sef birou

Intocmit,

Ing. C.ROIBAN

ing.L.Olaru

287998515.xls

Page 45

Situatia consumului de gaze naturale ,consumului exprimat in unitati de energie (Mwh) AUGUST 2015 la distributia Ghercesti
PCS

Nr. Numele si prenumele


crt.

Adresa

B1 cu un consum anual pana la 23,25 Mwh(casnici)


1 Stan Aurel
Str Eroilor nr. 48, Ghecesti
2 Voican Nicolae
Str Eroilor nr.11,Ghercesti
3 Stroe Constel
Str Eroilor nr.21, Garlesti
4 Aramitu Titel
Str Eroilor nr.19, Garlesti
5 Lepadat Constantin
Str Eroilor nr.27, Garlesti
6 Stroe Constantin
Str Mocaneilor,19,Ghercesti
7 Dascalu Constantin
Str Trandafirului,7,Garlesti
8 Casangiu Maria
Str Eroilor nr. 130, Garlesti
9 Stefan Constantin
StrColonelSavoiu,10,Garlesti
10 Moaca Mitrana
Str Mocaneilor,11,Ghercesti
11 Paun Gheorghe
Str Eroilor nr. 22, Ghercesti
12 Nedelea Marcel
Str Eroilor nr.125, Ghercesti
13 Nicolae Dumitru
Str Trandafirului,5,Garlesti
14 Mogosanu Constantin
Str Eroilor,232,Ghercesti
15 Gulie Gheorghe
Str Eroilor nr. 38, Garlesti
16 Brandusa Agapita
Str Brandusa,6,Ghercesti
17 Paun Tudorel
Str Eroilor,152,Ghercesti
18 Moaca Stefan
Str Eroilor nr.136, Ghercesti
19 Florea Daniel
Str Eroilor nr.121, Ghercesti
20 Mitrache Constantin
Str Eroilor nr.89, Ghercesti
21 Calarasu Marin
Str Eroilor nr. 119, Garlesti
22 Tobos Aurica
Str Eroilor nr. 42, Garlesti
23 Popa Ioana
Str Eroilor nr. 192,Ghercesti
24 Radu Ion
Str Eroilor nr. 52, Garlesti
25 Trasca Ecaterina
Str Eroilor nr. 25, Ghercesti
26 Tica Gheorghe
Str Eroilor nr. 67, Ghercesti
27 Ezaru Mioara
Str Eroilor nr. 226,Ghercesti
28 Vaduva Voicu
Str Eroilor nr. 214,Ghercesti
29 Nistor Gheorghe
StrPrimaverii nr.7,Ghercesti
30 Ristea Nicolae
Str.Primaverii,24,Ghercesti
31 Stefan Gheorghe
Str.Primaverii,20,Ghercesti

CNP

1700303163271
1470416163267
1630201163295
1570902163193
1570303163241
1330601163241
1671113163271
2550119163223
1440729163216
2220718163253
1440427163211
1620502163311
1520914163291
1341018163251
1530424163228
2660610163264
1621101163251
1370915163258
1690511163321
1610514163218
1500823163196
1490409163258
2530605163229
1620111163256
2470209163299
1471113163242
1671025163308
1350623163234
1560710163243
1541124163218
1561230163212

cap rez
Nmc/h

3.47
4.67
2.47
3.67
3.67
3.47
3.97
4.27
3.67
3.67
3.47
4.74
3.47
1.14
1.27
1.87
3.47
1.27
1.87
3.67
3.81
2.47
2.47
3.67
3.67
3.47
1.87
7.07
4.27
3.47
3.67

0.010616

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

8110069
8110070
8110058
9460209
78405
8110061
88820
8110089
88811
78405
9460185
190813
8110073
8110075
9460196
88809
8110041
8110042
8110079
88865
488539
8110083
78431
8110071
8110032
8110026
9460192
8110088
9460206
9460198
8110047

10269
1629
7713
4777
405
5898
1462
12461
648
699
2997
7125
1973
1330
1794
88
1014
504
5115
4731
5398
6295
1169
11081
810
1820
3525
66
5168
3239
94

10254
1616
7702
4767
402
5890
1459
12447
632
690
2987
7109
1958
1322
1773
64
1006
498
5115
4716
5397
6280
1161
11051
805
1817
3521
66
5155
3239
83

08/04.02.09

0.159

0.15900

0.00000

09/04.02.09

0.138

0.13800

0.00000

10/05.02.09

0.117

0.11700

0.00000

11/05.02.09

0.106

0.10600

0.00000

12/05.02.09

0.032

0.03200

0.00000

14/05.02.09

0.085

0.08500

0.00000

15/05.02.09

0.032

0.03200

0.00000

16/05.02.09

0.149

0.14900

0.00000

17/06.02.09

0.170

0.17000

0.00000

18/06.02.09

0.096

0.09600

0.00000

19/06.02.09

0.106

0.10600

0.00000

20/06.02.09

0.170

0.17000

0.00000

21/06.02.09

0.159

0.15900

0.00000

22/13.02.09

0.085

0.08500

0.00000

26/13.02.09

0.223

0.22300

0.00000

27/13.02.09

0.255

0.25500

0.00000

28/13.02.09

0.085

0.08500

0.00000

29/19.02.09

0.064

0.06400

0.00000

30/19.02.09

0.000

0.00000

0.00000

31/19.02.09

0.159

0.15900

0.00000

32/19.02.09

0.011

0.01100

0.00000

33/23.02.09

0.159

0.15900

0.00000

34/23.02.09

0.085

0.08500

0.00000

35/23.02.09

0.318

0.31800

0.00000

36/24.02.09

0.053

0.05300

0.00000

37/24.02.09

0.032

0.03200

0.00000

38/25.02.09

0.042

0.04200

0.00000

39/27.03.09

0.000

0.00000

0.00000

40/30.03.09

0.138

0.13800

0.00000

41/30.03.09

0.000

0.00000

0.00000

42/30.03.09

0.117

0.11700

0.00000

G4

G4

287998515.xls

15
13
11
10
3
8
3
14
16
9
10
16
15
8
21
24
8
6
0
15
1
15
8
30
5
3
4
0
13
0
11

0.159
0.138
0.117
0.106
0.032
0.085
0.032
0.149
0.170
0.096
0.106
0.170
0.159
0.085
0.223
0.255
0.085
0.064
0.000
0.159
0.011
0.159
0.085
0.318
0.053
0.032
0.042
0.000
0.138
0.000
0.117

Page 46

Nr. Numele si prenumele


crt.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Stanculescu Paraschiva
Ghitan Dumitru
Radulescu Elena
Preda Constantin
Strinu Constantin
Casangiu Cornel
Rosu Dumitru
Mihai Marian
Popescu C-ta Doina
Radut Aurica
Buleica Madalin Dumitru
Picu Petre Alin
Mitrita Marin
Cirstea Gabriela
Cirstea Gheorghe
Stan Adrian
Enache Tudor
Boanca Aurelian
Iliuta Constantin
Sirbi Viorel
Naicu Marcela
Bezna Dumitru
Stoica Iorgulescu Marin
Stefan Constanta
Zamfirache Marin
Lepadat Marin
Varzaru Marieta Daniela
Vaduva Leana
Vaduva Niculin
Ionaleanu Mitra
Capraru Marin Marcel
Popa Tudor
Simulescu Dumitru
Voda Stefana
Croitoru Patru
Sandu Marin
Pascu Nicolae
Enache Gheorghe

Adresa

Str.Primaverii.9,Ghercesti
Str.Primaverii,32,Ghercesti
Str.Eroilor nr.15, Ghercesti
Str.Eroilor nr.151, Ghercesti
Str.Eroilor,217,Ghercesti
Str.Fintinii nr.3, Ghercesti
Str.Primaverii,50,Ghercesti
Str.Primaverii,34,Ghercesti
Str.Eroilor nr.86, Ghercesti
Str.Eroilor nr.66, Ghercesti
Str.Eroilor nr.68, Ghercesti
Str.Craiovei nr.5, Ghercesti
Str.Eroilor nr.134, Ghercesti
Str.Eroilor nr.238,Ghercesti
Str.Eroilor nr.50,Ghercesti
Str.Eroilor nr.82, Ghercesti
Str Trandafirului,23,Garlesti
Str.Eroilor,250A,Ghercesti
Str.Eroilor nr.165,Ghercesti
Str.Primaverii,12,Ghercesti
Str.Eroilor nr.159, Garlesti
Str.Eroilor nr.57, Garlesti
Str.Eroilor nr.65, Garlesti
Str Trandafirului,9,Garlesti
Str.Eroilor nr.95,Garlesti
Str.Eroilor nr.29,Garlesti
Str.Mocaneilor,25,Ghercesti
Str.Eroilor,129,Ghercesti
Str.Eroilor,127,Ghercesti
Str.Eroilor nr.15, Garlesti
Str.Baraganului,4,Ghercesti
StrTrandafirului,8,Garlesti
Str.Primaverii,38,Ghercesti
StrTrandafirului,12,Garlesti
StrTrandafirului,10,Garlesti
Str Eroilor nr.25, Garlesti
StrCraiovei,4B,Ghercesti
Str.Eroilor,178, Ghercesti

CNP

2491014163290
1410111163239
2560710163288
1500911163244
1530411163259
1460814163217
1570601163271
1660423163234
2450101163289
2610726163226
1770720161035
1530701163270
1521218163245
2450604163226
1340327163244
1721210163203
1500509163270
1711203163275
1530107163240
1710122161031
2601023163233
1551014163196
1450610163213
2570829163263
1510604163250
1370309163227
2571118163201
2301024163261
1750125163229
2350203163222
1510724250523
1500406163252
1581202163242
2490302163291
1530923163282
1480928163280
1500428163267
1510218163254

cap rez
Nmc/h

3.47
3.47
1.27
4.27
3.67
3.47
3.47
3.67
1.27
3.67
3.67
3.67
1.27
4.14
3.67
4.27
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
4.61
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
4.14
4.61
5.67
3.67
4.87
3.67
3.67
3.67
4.14
3.67
3.67

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi

G4

8110090
9460188
8110050
8110016
8110031
8110054
88851
88863
88803
88801
9460197
9460184
8110052
8110056
8110027
8110001
8110014
8110011
489285
8110023
489273
8110022
78442
9460211
489275
8110019
489266
8110028
9460207
164600
9460205
489274
489270
488542
458540
9460199
190822
9460189

447
5997
990
739
276
2789
5048
5186
471
569
5948
786
2345
740
653
10205
1919
1014
1706
526
906
0
644
5720
5374
1756
1109
2474
1470
4514
3073
2603
4182
6061
3728

435
5978
960
727
276
2776
5018
5155
445
542
5935
786
2315
725
653
10204
1895
980
1695
504
873
0
616
5705
5361
1733
1106
2457
1438
4487
3069
2584
4165
6056
3714

5368
0
487

5344
0
476

G4

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

287998515.xls

12
19
30
12
0
13
30
31
26
27
13
0
30
15
0
1
24
34
11
22
33
0
28
15
13
23
3
17
32
27
4
19
17
5
14
24
0
11

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import

0.127 43/30.03.09
0.202 44/30.03.09
0.318 46 Bis/01.06.12
0.127 47/29.05.09
0.000 48/09.05.09
0.138 51/29.10.09
0.318 52/28.10.09
0.329 53/29.10.09
0.276 54/29.10.09
0.287 55/29.10.09
0.138 56/29.10.09
0.000 57/28.10.09
0.318 58/06.11.09
0.159 59/17.03.10
0.000 60/17.03.10
0.011 61/17.03.10
0.255 62/17.03.10
0.361 65/05.08.10
0.117 66/06.08.10
0.234 68/05.08.10
0.350 69/06.08.10
0.000 70/03.05.10
0.297 71/03.05.10
0.159 72/05.11.10
0.138 73/05.11.10
0.244 74/04.11.10
0.032 75/05.11.10
0.180 76/22.12.10
0.340 77/22.12.10
0.287 78/22.12.10
0.042 79/22.12.10
0.202 80/30.05.11
0.180 82/22.07.11
0.053 83/29.08.11
0.149 84/29.08.11
0.255 13/05.02.09
0.000 85/16.12.11
0.117 87/04.04.12

0.127

0.12700

0.00000

0.202

0.20200

0.00000

0.318

0.31800

0.00000

0.127

0.12700

0.00000

0.000

0.00000

0.00000

0.138

0.13800

0.00000

0.318

0.31800

0.00000

0.329

0.32900

0.00000

0.276

0.27600

0.00000

0.287

0.28700

0.00000

0.138

0.13800

0.00000

0.000

0.00000

0.00000

0.318

0.31800

0.00000

0.159

0.15900

0.00000

0.000

0.00000

0.00000

0.011

0.01100

0.00000

0.255

0.25500

0.00000

0.361

0.36100

0.00000

0.117

0.11700

0.00000

0.234

0.23400

0.00000

0.350

0.35000

0.00000

0.000

0.00000

0.00000

0.297

0.29700

0.00000

0.159

0.15900

0.00000

0.138

0.13800

0.00000

0.244

0.24400

0.00000

0.032

0.03200

0.00000

0.180

0.18000

0.00000

0.340

0.34000

0.00000

0.287

0.28700

0.00000

0.042

0.04200

0.00000

0.202

0.20200

0.00000

0.180

0.18000

0.00000

0.053

0.05300

0.00000

0.149

0.14900

0.00000

0.255

0.25500

0.00000

0.000

0.00000

0.00000

0.117

0.11700

0.00000

Page 47

Nr. Numele si prenumele


crt.
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Soreanu Marius
Drugulescu Gheorghe
Rascacea Carmen
Matei Marin
Alinei Gheorghe
Amza Ilie
Calin Alesandru
Biriianu Costinel
Carstea Nicolae
Combei Ionel
Firu Gheorghita
Manda Ionel
Mogosanu Ion
Popa Aurel
Stanciu Maria
Voican Constanta
Carstea Marcel
Dinu Ion
Popescu Dan Eugen
Chiriac Ioana Nela
Iordache Ioana
Stefan Nicolae
Calarasu Nicolae
Dumitru Nicolae
Grasune Mitel
Dumitrescu Anica
Matusoiu Vasile
Moaca Sevastita
Paparoiu Constantin
Mitrache Mircea
Olteanu Danut
Secu Camelia Anca
Teianu Petrisor
Sandu Ecaterina
Nistor Ilie
Iordache Iulica
Vinatoru Gheorghe
Carstea Gheorghita

Adresa

Str.Eroilor nr.80, Garlesti


Str.Eroilor,29A,Ghercesti
Str.Eroilor nr 29,Ghercesti
StrPrimaverii,40,Ghercesti
StrPrimaverii,22,Ghercesti
Str.Eroilor nr 90 , Ghercesti
Str.Eroilor nr 43 , Ghercesti
Str.Eroilor,201,Ghercesti
Str.Eroilor nr 46 , Ghercesti
Str.Eroilor nr 58 , Ghercesti
Str.Eroilor,119,Ghercesti
Str.Eroilor nr 6,Ghercesti
StrUngurenilor,2,Ghercesti
Str.Craiovei nr.5, Ghercesti
Str.Eroilor nr 44 , Ghercesti
Str.Eroilor nr 36 , Ghercesti
Str Eroilor nr.27, Ghercesti
Str Eroilor nr.230, Ghercesti
Str Eroilor nr.28, Garlesti
Str Eroilor nr.153, Garlesti
Str Eroilor nr.79, Ghercesti
Str Eroilor nr.141, Garlesti
Str Eroilor nr.101, Garlesti
Str Eroilor nr.131, Garlesti
Str Eroilor nr.175, Ghercesti
StrGarlestenilor,1,Garlesti
Str Eroilor,159,Ghercesti
Str Mocaneilor,1,Ghercesti
Str Eroilor,184,Ghercesti
Str Primaverii,79,Ghercesti
Str Eroilor,4,Ghercesti
Str Primaverii,36-4A,Gh
Str Primaverii,46,Gh
Str Eroilor,26,Ghercesti
Str Eroilor,35,Ghercesti
Str Eroilor,71,Ghercesti
StrTrandafirului,3,Garlesti
Str Eroilor,27,Ghercesti

CNP

1900223160012
1670914380017
2780824163260
1560926163234
1560822163192
1570723163202
1610402163192
1720626163217
1360425163257
1510724163206
2390925163286
1680315163325
1640502163221
1550927163247
2540815163289
2470820163297
1540426163280
1321217163231
1571115163308
2760920163216
2410601163258
1790624163261
1560414163198
1330323163245
1640712163281
2460112163234
1671028163208
2360128163256
1490123163235
1490813163235
1680924163274
2790308424523
1670207163198
2481128163217
1410306163234
1330828163255
1840420160026
2540424163252

cap rez
Nmc/h
4.67
3.67
3.67
4.34
3.47
6.67
4.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
4.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
5.34
4.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
7.34
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
3.67
7.34

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G10

9460204
9460208
9460186
78444
88856
88859
88866
88858
88870
88868
88853
88864
88867
9460202
88857
88860
164591
88822
88821
888807
88815
88819
88823
164592
88805
88802
88817
164594
164597
88810
164599
164596
8808
88804
164598
88806
88813
5246919

854

807

3769
607
38
637
1906
223
2319
413
489
1639
1188
182
2593
1329
3030
2865
2871
1065
2854
507
2963
338
3113
228
1924
2503
991
1256
183
2218
2482
40
469
280
192
2195
855

3746
600
18
637
1871
209
2310
405
473
1623
1178
182
2580
1323
3012
2855
2866
1062
2842
487
2924
328
3100
220
1923
2490
972
1248
170
2201
2440
40
443
266
182
2180
855

287998515.xls

47
23
7
20
0
35
14
9
8
16
16
10
0
13
6
18
10
5
3
12
20
39
10
13
8
1
13
19
8
13
17
42
0
26
14
10
15
0

0.499
0.244
0.074
0.212
0.000
0.372
0.149
0.096
0.085
0.170
0.170
0.106
0.000
0.138
0.064
0.191
0.106
0.053
0.032
0.127
0.212
0.414
0.106
0.138
0.085
0.011
0.138
0.202
0.085
0.138
0.180
0.446
0.000
0.276
0.149
0.106
0.159
0.000

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import
88/24.08.12

0.499

0.49900

0.00000

89/24.08.12

0.244

0.24400

0.00000

90/24.08.12

0.074

0.07400

0.00000

91/12.09.12

0.212

0.21200

0.00000

92/09.11.12

0.000

0.00000

0.00000

93/09.11.12

0.372

0.37200

0.00000

94/09.11.12

0.149

0.14900

0.00000

95/09.11.12

0.096

0.09600

0.00000

96/09.11.12

0.085

0.08500

0.00000

97/09.11.12

0.170

0.17000

0.00000

98/09.11.12

0.170

0.17000

0.00000

99/09.11.12

0.106

0.10600

0.00000

100/09.11.12

0.000

0.00000

0.00000

101/15.11.12

0.138

0.13800

0.00000

103/12.11.12

0.064

0.06400

0.00000

104/09.11.12

0.191

0.19100

0.00000

105/22.01.2013

0.106

0.10600

0.00000

106/08.04.2013

0.053

0.05300

0.00000

107/30.05.2013

0.032

0.03200

0.00000

109/21.06.2013

0.127

0.12700

0.00000

110/21.06.2013

0.212

0.21200

0.00000

111/21.06.2013

0.414

0.41400

0.00000

112/25.06.2013

0.106

0.10600

0.00000

113/01.07.2013

0.138

0.13800

0.00000

114/16.07.2013

0.085

0.08500

0.00000

115/16.07.2013

0.011

0.01100

0.00000

116/16.07.2013

0.138

0.13800

0.00000

118/06.08.2013

0.202

0.20200

0.00000

117/24.07.2013

0.085

0.08500

0.00000

120/27.09.2013

0.138

0.13800

0.00000

119/23.08.2013

0.180

0.18000

0.00000

121/25.10.2013

0.446

0.44600

0.00000

122/25.10.2013

0.000

0.00000

0.00000

123/25.10.2013

0.276

0.27600

0.00000

124/25.10.2013

0.149

0.14900

0.00000

125/25.10.2013

0.106

0.10600

0.00000

131/05.11.2013

0.159

0.15900

0.00000

133/13.11.2013

0.000

0.00000

0.00000

Page 48

Nr. Numele si prenumele


crt.
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Adresa

CNP

Str Eroilor,39,Ghercesti
1480510163262
Str Primaverii,28B,Ghercesti
2800614160028
Ghiutunea Paula
Str Primaverii,28A,Ghercesti
2811006160033
Iordache Dan Iulian
StrAleea2Primaverii,Gherc
1630701163226
Nedelcu Daniel
Str Eroilor,49,Ghercesti
1661116163191
Mirea Ionut
Str. Primaverii nr 36A
1800409160027
Stoica Costel
Str. Eroilor nr 102 Ghercesti
1670708163295
Popa Marcel
Str.ColonelSavoiu 11,Garlesti
1510923163366
Nedelea Valeria
Str. Eroilor nr 54 Garlesti
2550428163251
Soimusi Florian
Str. Eroilor nr 110 Garlesti
1730317163301
Zamfirache Marius
Str. Trandafirului nr 51,Garlesti 1530805163304
Croitoru Traian
Str. Trandafirului nr 53,Garlesti 1670527163237
Ivan Gheorghe
Str. Eroilor nr 218 Ghercesti
1530730163282
Nedelcu Gheorghe
Str. Eroilor nr. 58 Garlesti
1530228163264
Nita Viorel
Str. Eroilor nr. 94 Garlesti
1560914290471
Aldea Liviu
Str.Primaverii,52,Ghercesti
1611005163269
Zidaru Emil
Str.Primaverii,54,Ghercesti
1580918163310
Dascalu Aurel
Str.Trandafirului,14,Garlesti
1550608163205
Paparoiu Nolica Cornel
Str. Eroilor nr. 88,Garlesti
1670530163331
Popa Minel Ilie
Str. Eroilor nr. 95,Ghercesti
1771002163231
Manda Marcel
Str. Eroilor nr. 40,Garlesti
1490611163232
Mitrache Elena
Str. Eroilor nr. 78 Garlesti
2510326163305
Ciontu Silvia Loredana
Str. Eroilor nr.190 Ghercesti
2840724160089
Ruica Sevastiana
Str. Eroilor nr.215 Ghercesti
2540127163251
Str.Eroilor nr.81, Ghercesti
1680224163332
Pirvu Vergica
Str.Eroilor nr.208, Ghercesti
1590110163254
Dupir Mircea
2860921160033
Cirmiz Cristina Maria Ana
Str.Trandafirului
nr36A,Garlesti
Str.
Primaveri
nr
92
Ghercesti
1801030160025
Ravigan Marin
135
TOTAL CASNICI B1
B2 cu un consum anual intre 23,25Mwh si 116,28 Mwh(casnici)
1521109163281
1 Simionescu Mihail Constantin Str.Primaverii,23,Ghercesti
Ganta
Gheorghe
2
Str.Primaverii,26,Ghercesti
1500506163231
Str.Eroilor nr.65, Garlesti
1880509160069
3 Trasca Robert Alin
Str.Primaverii,18,Ghercesti
2550207163285
4 Sevastre Georgeta
5 Curca Costel
Str.Eroilor,135,Ghercesti
1560328160013
Str.Primaverii,30,Ghercesti
1580427163235
6 Negoita Constantin
7 Buzdun Constantin
Str Eroilor nr.36, Garlesti
1590525163311
8 Paparoiu Victoria
Str Eroilor,85,Ghercesti
2390224163237
Giuvelea Toma
Toma Mihaela

cap rez
Nmc/h

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

4.34
4.34
4.34
3.67
3.67
3.67
4.34
3.67
4.34
3.67
4.34
4.34
4.34
3.67
4.34
3.67
4.34
7.34
4.34
4.34
7.34
3.67
3.67
3.67
3.67
6.67
4.34
4.17
519.56

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G6
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

78421
78413
78409
88812
88825
78433
78402
78419
78430
78406
78437
78447
78411
78425
78443
78423
78417
78435
78441
78448
25917749
78420
78436
88818
9460212
88824
78439
78428

285
797
840
3049
1934
2075
107
137
98
146
1692
49
1149
240
171
1233
1901
262
1757
1153
151
972
2104
505
2547
91
21
5

5.67
5.34
6.67
3.67
4.34
3.67
3.67
4.34

G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

78401
190858
9460210
9460191
164593
190838
9460193
88869
287998515.xls

3383
10288
16201
8192
7065
9350
7730
5416

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi
274
797
837
3031
1904
2074
92
125
89
140
1681
43
1111
228
171
1228
1898
259
1745
1136
147
963
2081
492
2519
71
0
0

3339
10275
16155
8192
7013
9337
7706
5345

11
0
3
18
30
1
15
12
9
6
11
6
38
12
0
5
3
3
12
17
4
9
23
13
28
20
21
5
1825
44
13
46
0
52
13
24
71

0.117
0.000
0.032
0.191
0.318
0.011
0.159
0.127
0.096
0.064
0.117
0.064
0.403
0.127
0.000
0.053
0.032
0.032
0.127
0.180
0.042
0.096
0.244
0.138
0.297
0.212
0.223
0.053

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import
126/25.10.2013

0.117

0.11700

0.00000

129/25.10.2013

0.000

0.00000

0.00000

130/25.10.2013

0.032

0.03200

0.00000

132/05.11.2013

0.191

0.19100

0.00000

128/25.10.2013

0.318

0.31800

0.00000

134/13.01.2014

0.011

0.01100

0.00000

135/07.04.2014

0.159

0.15900

0.00000

136/07.04.2014

0.127

0.12700

0.00000

137/07.04.2014

0.096

0.09600

0.00000

139/13.06.2014

0.064

0.06400

0.00000

142/26.06.2014

0.117

0.11700

0.00000

141/26.06.2014

0.064

0.06400

0.00000

140/26.06.2014

0.403

0.40300

0.00000

146/30/.07.2014

0.127

0.12700

0.00000

147/30.07.2014

0.000

0.00000

0.00000

148/30.07.2014

0.053

0.05300

0.00000

149/30.07.2014

0.032

0.03200

0.00000

143/26.06.2014

0.032

0.03200

0.00000

144/07.11.2014

0.127

0.12700

0.00000

151/04.09.2014

0.180

0.18000

0.00000

145/30.07.2014

0.042

0.04200

0.00000

153/24/11/2014

0.096

0.09600

0.00000

152/24/11/2014

0.244

0.24400

0.00000

154/09/12/2014

0.138

0.13800

0.00000

50/29.10.09

0.297

0.29700

0.00000

155/24/02/2015

0.212

0.21200

0.00000

156/16/04/2015

0.223

0.22300

0.00000

157/23/04/2015

0.053

0.05300

0.00000

19.373

19.37300

0.00000

0.467

0.46700

0.00000

0.138

0.13800

0.00000

0.488

0.48800

0.00000

0.000

0.00000

0.00000

0.552

0.55200

0.00000

0.138

0.13800

0.00000

0.255

0.25500

0.00000

0.754

0.75400

0.00000

19.373

0.467 67/05.08.10
0.138 45/30.03.09
0.488 86/05.03.12
0.000 102/12.11.12
0.552 49/24.08.09
0.138 81/03.06.11
0.255 25/13.02.09
0.754 108/10.06.2013

Page 49

Nr. Numele si prenumele


crt.

Adresa

CNP

9 Popescu Dan
StrColonelSavoiu,29,Garlesti
1531017163261
10 Ciuca Cornel
Str Eroilor nr. 51, Garlesti
1480711163211
11 Marinescu Florica
Str Eroilor,23,Ghercesti
1571029163271
11
TOTAL CASNICI B2
146
TOTAL CASNICI
B1 cu un consum anual pana la 23,25 Mwh(noncasnici)
1 Cabinet Med Individual
Str Craiovei nr.1, Ghercesti
Dr.Elena Mogoanta

2
3
4

Biserica Garlesti

Str Eroilor nr.81, Ghercesti


Str Mocaneilor,21,Ghercesti

SC REUNOMIND COM IMPEX SRL

Str. Colonel Savoiu nr.3, Garlesti

Biserica Ghercesti

C.U.I.16645402/0
4 J16/1428/2004

TOTAL NONCASNICI B1
B2 cu un consum anual intre 23,25Mwh si 116,28 Mwh(noncasnici)
1 Gradinita Ghercesti
Str Eroilor nr.109, Ghercesti
2 Primaria Ghercesti
Str Eroilor nr.107, Ghercesti
3 Scoala Girlesti
Str Eroilor nr.69, Garlesti
Cultural
4 Caminul
Str Eroilor,105,Ghercesti
C.U.I.5650888/94
SC NELMAR
COM SRL
Str.Eroilor,120,Ghercesti
J16/95/1994
5
6 SRMP
Str Eroilor, FN, Ghercesti
7 Scoala Gimnaziala GHERC Str.Craiovei nr109A,Ghercesti
TOTAL NONCASNIC B2
7
TOTAL NONCASNIC
11
157
TOTAL GENERAL
4

cap rez
Nmc/h

3.67
3.67
4.34
49.05

Tip
contor

Seria
contor

Index
nou

Index Consum ConsumM


mc
wh
vechi

G4
G4
G4

8110081
164595
78432

12241
5415
3798

12204
5389
3738

37
26
60
386
2211

0.393 23/13.02.09
0.276 24/13.02.09
0.637 127/25.10.2013
4.098
23.471

6.00

G4

8110055

281

281

0.000

3.00
3.00
4.27
16.27

G4
G4
G4

8110057
8110080
8110018

2635
94
6598

2635
94
6595

0
0
3

0.000
0.000
0.032
0.032

14.00
4.67
4.00
6.00
17.23
3.00
12.00
60.90

G 10
G4
G4
G4
G10

G6

5246921
9460194
9460195
78440
5223479
25917747

75577
16382
10555
8594
11587
13157
8580

75577
16382
10555
8594
11475
13127
8580

0
0
0
0
112
30
0
142
145
2356

Nr.
ConsumM Consum Consum
contract whrotunjit Mwh
Mwh
furnizare
intern
import

0.000
0.000
0.000
0.000
1.190
0.318
0.000
1.508
1.540
25.011

0.393

0.39300

0.00000

0.276

0.27600

0.00000

0.637

0.63700

0.00000

4.09800

0.00000

23.47100

0.00000

4.098
23.471

08/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

09/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

17/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

10/12.02.15

0.032

0.03200

0.00000

0.032

0.03200

0.00000

11/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

12/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

15/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

13/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

16/12.02.15

1.190

1.19000

0.00000

18/12.02.15

0.318

0.31800

0.00000

14/12.02.15

0.000

0.00000

0.00000

1.50800

0.00000

1.54000

0.00000

25.01100

0.00000

1.508
1.540
25.011

PV TRANSGAZ
7.304 Mwh
688 Nmc
Sef birou

Intocmit,

Ing. C.ROIBAN

ing.L.Olaru

287998515.xls

Page 50

luna NOIEMBRIE 2014


GHERCESTI
datele lunii trebuie introduse
mc
consum
Pv transgaz

23.66
24.427
1.032418

13.798
0.282
3.118
0.064
2.943
0.060
3.327
0.068

14.2457
0.290743
3.219444
0.065709
3.03834
0.06201
3.434951
0.070107

14.246
0.291
3.219
0.066
3.038
0.062
3.435
0.07

intern
import
intern
import
intern
import
intern
import

B1 casnici

intern
import
B1 noncasnici intern
import
B2 casnici
intern
import
B2 noncasnici intern
import
B3 noncasnici intern
import

intern
import
intern
import
intern
import
intern
import

B1 casnici

24.427
Mwh
consum
Pv transgaz

251.435
259.589
1.03243

146.635
2.993
33.139
0.676
31.275
0.638
35.357
0.722

151.3908
3.089629
34.21332
0.698294
32.28896
0.658969
36.50399
0.745043

151.391
3.09
34.213
0.698
32.289
0.659
36.504
0.745

intern
import
B1 noncasnici intern
import
B2 casnici
intern
import
B2 noncasnici intern
import
B3 noncasnici intern
import

259.589
luna IANUARIE 2015
GHERCESTI
datele lunii trebuie introduse
mc
consum
Pv transgaz

40.779
31.4
0.770004

24.538
0.501
0.225
0.000
6.131
0.125
9.259
0.000

18.89451
0.385625
0.173251
0
4.720798
0.096348
7.129469
0

18.895
0.386
0.173
0.000
4.721
0.096
7.129
0

intern
import
intern
import
intern
import
intern
import

B1 casnici

intern
import
B1 noncasnici intern
import
B2 casnici
intern
import
B2 noncasnici intern
import
B3 noncasnici intern
import

intern
import
intern
import
intern

B1 casnici

31.400
Mwh
consum
Pv transgaz

431.156
331.995
0.770011

259.442
5.295
2.379
0.000
64.821

199.7734
4.077133
1.831857
0
49.91293

199.773
4.077
1.832
0
49.913

intern
import
B1 noncasnici intern
import
B2 casnici
intern

1.323 1.018702
97.896 75.38103
0.000
0

1.019 import
75.381 intern
0.000 import

import
B2 noncasnici intern
import
B3 noncasnici intern
import

331.995
luna FEBRUARIE 2015
GHERCESTI
datele lunii trebuie introduse
mc
consum
Pv transgaz

32.084
33.628
1.048124

17.974
0.652
0.267
0.000
5.225
0.189
7.777
0.000

18.83905
0.683303
0.279849
0
5.475927
0.198615
8.151258
0

18.839
0.683
0.280
0.000
5.476
0.199
8.151
0

intern
import
intern
import
intern
import
intern
import

B1 casnici

intern
import
B1 noncasnici intern
import
B2 casnici
intern
import
B2 noncasnici intern
import
B3 noncasnici intern
import

intern
import
intern
import
intern
import
intern
import

B1 casnici

33.628
Mwh
consum
Pv transgaz

337.684
353.938
1.048134

189.177
6.862
2.810
0.000
54.988
1.994
81.853
0.000

198.2831
7.191969
2.945256
0
57.63431
2.09045
85.79289
0

198.283
7.192
2.945
0
57.634
2.09
85.794
0.000

intern
import
B1 noncasnici intern
import
B2 casnici
intern
import
B2 noncasnici intern
import
B3 noncasnici intern
import

353.938
luna MARTIE 2015
GHERCESTI
datele lunii trebuie introduse
mc
consum
Pv transgaz

21.833
25.234
1.155773

13.178
0.269
0.182
0.000
3.638
0.074
4.492
0.000

15.23082
0.31086
0.210351
0
4.204419
0.085812
5.191734
0

15.231
0.311
0.210
0.000
4.204
0.086
5.192
0

25.234

intern
import
intern
import
intern
import
intern
import

B1 casnici

intern
import
B1 noncasnici intern
import
B2 casnici
intern
import
B2 noncasnici intern
import
B3 noncasnici intern
import

Mwh
consum
Pv transgaz

229.203
264.907
1.155775

138.344
2.823
1.910
0.000
38.189
0.779
47.158
0.000

159.894
3.263191
2.207529
0
44.13738
0.900845
54.50402
0

159.894
3.263
2.208
0
44.137
0.901
54.504
0.000

intern
import
intern
import
intern
import
intern
import

B1 casnici

intern
import
B1 noncasnici intern
import
B2 casnici
intern
import
B2 noncasnici intern
import
B3 noncasnici intern
import

264.907
luna MARTIE 2015 conform dorintelor MEDIAS
GHERCESTI
datele lunii trebuie introduse
mc
consum
Pv transgaz

21.833
46.126
2.112673

13.178
0.269
0.182
0.000
3.638
0.074
4.492
0.000

27.84089
0.56823
0.384507
0
7.685386
0.156858
9.490129
0

27.841
0.568
0.385
0.000
7.685
0.157
9.49
0

intern
import
intern
import
intern
import
intern
import

B1 casnici

intern
import
B1 noncasnici intern
import
B2 casnici
intern
import
B2 noncasnici intern
import
B3 noncasnici intern
import

intern
import
intern
import
intern
import
intern
import

B1 casnici

46.126
Mwh
consum
Pv transgaz

229.203
484.225
2.112647

138.344
2.823
1.910
0.000
38.189
0.779
47.158
0.000

292.2712
5.964805
4.035156
0
80.67896
1.64666
99.6282
0

292.271
5.965
4.035
0
80.679
1.647
99.628
0.000

intern
import
B1 noncasnici intern
import
B2 casnici
intern
import
B2 noncasnici intern
import
B3 noncasnici intern
import

484.225
luna APRILIE 2015
GHERCESTI
datele lunii trebuie introduse
mc
consum
Pv transgaz

10.431
11.105
1.064615

6.114 6.509057
0.000
0
0.060 0.063877
0.000
0
1.690
1.7992
0.000
0

6.509
0.000
0.064
0.000
1.799
0.000

intern
import
intern
import
intern
import

B1 casnici

intern
import
B1 noncasnici intern
import
B2 casnici
intern
import

2.567 2.732867
0.000
0

2.733 intern
0.000 import

B2 noncasnici intern
import
B3 noncasnici intern
import

11.105
Mwh
consum
Pv transgaz

110.172
117.293
1.064635

64.576
0.000
0.634
0.000
17.850
0.000
27.112
0.000

68.74989
0
0.674979
0
19.00374
0
28.86439
0

68.750
0.000
0.675
0.000
19.004
0.000
28.864
0.000

intern
import
intern
import
intern
import
intern
import

B1 casnici

intern
import
B1 noncasnici intern
import
B2 casnici
intern
import
B2 noncasnici intern
import
B3 noncasnici intern
import

117.293
luna MAI 2015
GHERCESTI
datele lunii trebuie introduse
mc
consum
Pv transgaz

2.705
0.765
0.28281

2.020
0.000
0.003
0.000
0.485
0.000
0.197
0.000

0.571275
0
0.000848
0
0.137163
0
0.055713
0

0.571
0.000
0.001
0.000
0.137
0.000
0.056
0.000

intern
import
intern
import
intern
import
intern
import

B1 casnici

intern
import
B1 noncasnici intern
import
B2 casnici
intern
import
B2 noncasnici intern
import
B3 noncasnici intern
import

intern
import
intern
import
intern
import
intern
import

B1 casnici

0.765
Mwh
consum
Pv transgaz

29.068
8.221
0.28282

21.707 6.139165
0.000
0
0.032 0.00905
0.000
0
5.212 1.474056
0.000
0
2.117 0.598729
0.000
0

6.139
0.000
0.009
0.000
1.474
0.000
0.599
0.000

intern
import
B1 noncasnici intern
import
B2 casnici
intern
import
B2 noncasnici intern
import
B3 noncasnici intern
import

8.221
luna IUNIE 2015
GHERCESTI
datele lunii trebuie introduse
mc

consum
Pv transgaz

2.42
0.616
0.254545

1.700 0.432727
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.533 0.135673
0.000
0
0.187
0.0476
0.000
0

0.432
0.000
0.000
0.000
0.136
0.000
0.048
0.000

intern
import
intern
import
intern
import
intern
import

B1 casnici

intern
import
B1 noncasnici intern
import
B2 casnici
intern
import
B2 noncasnici intern
import
B3 noncasnici intern
import

intern
import
intern
import
intern
import
intern
import

B1 casnici

0.616
Mwh
consum
Pv transgaz

25.732
6.55
0.254547

18.076 4.601189
0.000
0
0.000
0
0.000
0
5.667 1.442517
0.000
0
1.989 0.506294
0.000
0

4.601
0.000
0.000
0.000
1.443
0.000
0.506
0.000

intern
import
B1 noncasnici intern
import
B2 casnici
intern
import
B2 noncasnici intern
import
B3 noncasnici intern
import

6.550
luna IULIE 2015
GHERCESTI
datele lunii trebuie introduse
mc
consum
Pv transgaz

2.114
10.466
4.950804

1.612
0.000
0.005
0.000
0.362
0.000
0.135
0.000

7.980696
0
0.024754
0
1.792191
0
0.668359
0

7.981
0.000
0.025
0.000
1.792
0.000
0.668
0.000

intern
import
intern
import
intern
import
intern
import

B1 casnici

intern
import
B1 noncasnici intern
import
B2 casnici
intern
import
B2 noncasnici intern
import
B3 noncasnici intern
import

intern
import
intern
import
intern
import
intern
import

B1 casnici

10.466
Mwh
consum
Pv transgaz

22.408
109.931
4.905882

17.087 83.8268
0.000
0
3.837 18.82387
0.000
0
0.053 0.260012
0.000
0
1.431 7.020317
0.000
0

83.827
0.000
18.824
0.000
0.260
0.000
7.020
0.000

109.931

intern
import
B1 noncasnici intern
import
B2 casnici
intern
import
B2 noncasnici intern
import
B3 noncasnici intern
import

a NOIEMBRIE 2014
PISCU

TOTAL PISCU+GHERCESTI

1.054
0.021
0.257
0.005
0
0
2.238
0.046
4.339
0.089
8.049

15.300
0.312
3.476
0.071
3.038
0.062
5.673
0.116
4.339
0.089
32.476

intern
import
intern
import
intern
import
intern
import
intern
import

B1 casnici

11.143
0.227
2.718
0.055
0
0
23.679
0.483
45.908
0.937
85.15

162.534
3.317
36.931
0.753
32.289
0.659
60.183
1.228
45.908
0.937
344.739

intern
import
intern
import
intern
import
intern
import
intern
import

B1 casnici

B1 noncasnici
B2 casnici
B2 noncasnici
B3 noncasnici

B1 noncasnici
B2 casnici
B2 noncasnici
B3 noncasnici

na IANUARIE 2015
STEJARI

TOTAL STEJARI+GHERCESTI

1.200
0.024
0.567
0.000
0
0
1.464
0.000
8.101
0.000
11.356

20.095
0.410
0.740
0.000
4.721
0.096
8.593
0.000
8.101
0.000
42.756

12.707
0.259
6.007
0.000
0

212.480
4.336
7.839
0.000
49.913

intern
import
intern
import
intern
import
intern
import
intern
import

B1 casnici
B1 noncasnici
B2 casnici
B2 noncasnici
B3 noncasnici

intern B1 casnici
import
intern B1 noncasnici
import
intern B2 casnici

0
15.510
0.000
85.822
0.000
120.305

1.019
90.891
0.000
85.822
0.000
452.300

import
intern B2 noncasnici
import
intern B3 noncasnici
import

a FEBRUARIE 2015
STEJARI

TOTAL STEJARI+GHERCESTI

1.131
0.041
0.492
0.000
0
0
1.285
0.000
7.583
0.000
10.532

19.970
0.724
0.772
0.000
5.476
0.199
9.436
0.000
7.583
0.000
44.160

intern
import
intern
import
intern
import
intern
import
intern
import

B1 casnici

12.052
0.437
5.243
0.000
0
0
13.693
0.000
80.804
0.000
112.229

210.335
7.629
8.188
0.000
57.634
2.090
99.487
0.000
80.804
0.000
466.167

intern
import
intern
import
intern
import
intern
import
intern
import

B1 casnici

B1 noncasnici
B2 casnici
B2 noncasnici
B3 noncasnici

B1 noncasnici
B2 casnici
B2 noncasnici
B3 noncasnici

una MARTIE 2015


STEJARI

1.242
0.025
0.155
0.000
0
0
1.002
0.000
7.675
0.000
10.099

TOTAL STEJARI+GHERCESTI

16.473
0.336
0.365
0.000
4.204
0.086
6.194
0.000
7.675
0.000
35.333

intern
import
intern
import
intern
import
intern
import
intern
import

B1 casnici
B1 noncasnici
B2 casnici
B2 noncasnici
B3 noncasnici

13.253
0.270
1.654
0.000
0
0
10.694
0.000
81.916
0.000
107.787

173.147
3.533
3.862
0.000
44.137
0.901
65.198
0.000
81.916
0.000
372.694

intern
import
intern
import
intern
import
intern
import
intern
import

B1 casnici
B1 noncasnici
B2 casnici
B2 noncasnici
B3 noncasnici

015 conform dorintelor MEDIAS


STEJARI

TOTAL STEJARI+GHERCESTI

1.242
0.025
0.155
0.000
0
0
1.002
0.000
7.675
0.000
10.099

29.083
0.593
0.540
0.000
7.685
0.157
10.492
0.000
7.675
0.000
56.225

intern
import
intern
import
intern
import
intern
import
intern
import

B1 casnici

13.253
0.270
1.654
0.000
0
0
10.694
0.000
81.916
0.000
107.787

305.524
6.235
5.689
0.000
80.679
1.647
110.322
0.000
81.916
0.000
592.012

intern
import
intern
import
intern
import
intern
import
intern
import

B1 casnici

B1 noncasnici
B2 casnici
B2 noncasnici
B3 noncasnici

B1 noncasnici
B2 casnici
B2 noncasnici
B3 noncasnici

una APRILIE 2015


STEJARI

0.724
0.000
0.004
0.000
0
0

TOTAL STEJARI+GHERCESTI

7.233
0.000
0.068
0.000
1.799
0.000

intern B1 casnici
import
intern B1 noncasnici
import
intern B2 casnici
import

0.355
0.000
3.902
0.000
4.985

3.088
0.000
3.902
0.000
16.090

7.753
0.000
0.043
0.000
0
0
3.802
0.000
41.791
0.000
53.389

76.503
0.000
0.718
0.000
19.004
0.000
32.666
0.000
41.791
0.000
170.682

intern B2 noncasnici
import
intern B3 noncasnici
import

intern
import
intern
import
intern
import
intern
import
intern
import

B1 casnici
B1 noncasnici
B2 casnici
B2 noncasnici
B3 noncasnici

luna MAI 2015


STEJARI

TOTAL STEJARI+GHERCESTI

0.590
0.000
0.000
0.000
0
0
0.022
0.000
2.144
0.000
2.756

1.161
0.000
0.001
0.000
0.137
0.000
0.078
0.000
2.144
0.000
3.521

intern
import
intern
import
intern
import
intern
import
intern
import

B1 casnici

6.346
0.000
0.000
0.000
0
0
0.237
0.000
23.055
0.000
29.638

12.485
0.000
0.009
0.000
1.474
0.000
0.836
0.000
23.055
0.000
37.859

intern
import
intern
import
intern
import
intern
import
intern
import

B1 casnici

B1 noncasnici
B2 casnici
B2 noncasnici
B3 noncasnici

B1 noncasnici
B2 casnici
B2 noncasnici
B3 noncasnici

luna IUNIE 2015


STEJARI

TOTAL STEJARI+GHERCESTI

0.379
0.000
0.000
0.000
0
0
0.000
0.000
1.997
0.000
2.376

0.811
0.000
0.000
0.000
0.136
0.000
0.048
0.000
1.997
0.000
2.992

intern
import
intern
import
intern
import
intern
import
intern
import

B1 casnici

4.064
0.000
0.000
0.000
0
0
0.000
0.000
21.411
0.000
25.475

8.665
0.000
0.000
0.000
1.443
0.000
0.506
0.000
21.411
0.000
32.025

intern
import
intern
import
intern
import
intern
import
intern
import

B1 casnici

B1 noncasnici
B2 casnici
B2 noncasnici
B3 noncasnici

B1 noncasnici
B2 casnici
B2 noncasnici
B3 noncasnici

luna IULIE 2015


STEJARI

TOTAL STEJARI+GHERCESTI

0.451
0.000
0.000
0.000
0
0
0.000
0.000
2.288
0.000
2.739

8.432
0.000
0.025
0.000
1.792
0.000
0.668
0.000
2.288
0.000
13.205

intern
import
intern
import
intern
import
intern
import
intern
import

B1 casnici

4.829
0.000
0.000
0.000
0
0
0.000
0.000
24.503
0.000
29.332

88.656
0.000
18.824
0.000
0.260
0.000
7.020
0.000
24.503
0.000
139.263

intern
import
intern
import
intern
import
intern
import
intern
import

B1 casnici

B1 noncasnici
B2 casnici
B2 noncasnici
B3 noncasnici

B1 noncasnici
B2 casnici
B2 noncasnici
B3 noncasnici

pentru vanzari captivi


mc
Mwh
15.300
162.534
0.312
3.317
3.476
36.931
0.071
0.753
3.038
32.289
0.062
0.659
5.673
60.183
0.116
1.228
4.339
45.908
0.089
0.937
32.476
344.739

pentru vanzari captivi


mc
Mwh
20.095
212.480
0.410
4.336
0.740
7.839
0.000
0.000
4.721
49.913
0.096
1.019
8.593
90.891
0.000
0.000
8.101
85.822
0.000
0.000
42.756
452.300

B1 casnici
B1 noncasnici
B2 casnici
B2 noncasnici
B3 noncasnici

B1 casnici
B1 noncasnici
B2 casnici
B2 noncasnici
B3 noncasnici

pentru vanzari captivi


mc
Mwh
19.970
210.335
0.724
7.629
0.772
8.188
0.000
0.000
5.476
57.634
0.199
2.090
9.436
99.487
0.000
0.000
7.583
80.804
0.000
0.000
44.160
466.167

pentru vanzari captivi


mc
Mwh
16.473
173.147
0.336
3.533
0.365
3.862
0.000
0.000
4.204
44.137
0.086
0.901
6.194
65.198
0.000
0.000
7.675
81.916
0.000
0.000
35.333
372.694

B1 casnici
B1 noncasnici
B2 casnici
B2 noncasnici
B3 noncasnici

B1 casnici
B1 noncasnici
B2 casnici
B2 noncasnici
B3 noncasnici

pentru vanzari captivi


mc
Mwh
29.083
305.524
0.593
6.235
0.540
5.689
0.000
0.000
7.685
80.679
0.157
1.647
10.492
110.322
0.000
0.000
7.675
81.916
0.000
0.000
56.225
592.012

B1 casnici
B1 noncasnici
B2 casnici
B2 noncasnici
B3 noncasnici

pentru vanzari captivi


mc
Mwh
7.233
76.503 B1 casnici
0.000
0.000
0.068
0.718 B1 noncasnici
0.000
0.000
1.799
19.004 B2 casnici
0.000
0.000

3.088
0.000
3.902
0.000
16.090

32.666 B2 noncasnici
0.000
41.791 B3 noncasnici
0.000
170.682

pentru vanzari captivi


mc
Mwh
1.161
12.485
0.000
0.000
0.001
0.009
0.000
0.000
0.137
1.474
0.000
0.000
0.078
0.836
0.000
0.000
2.144
23.055
0.000
0.000
3.521
37.859

pentru vanzari captivi


mc
Mwh

B1 casnici
B1 noncasnici
B2 casnici
B2 noncasnici
B3 noncasnici

0.811
0.000
0.000
0.000
0.136
0.000
0.048
0.000
1.997
0.000
2.992

8.665
0.000
0.000
0.000
1.443
0.000
0.506
0.000
21.411
0.000
32.025

pentru vanzari captivi


mc
Mwh
8.432
88.656
0.000
0.000
0.025
18.824
0.000
0.000
1.792
0.260
0.000
0.000
0.668
7.020
0.000
0.000
2.288
24.503
0.000
0.000
13.205
139.263

B1 casnici
B1 noncasnici
B2 casnici
B2 noncasnici
B3 noncasnici

B1 casnici
B1 noncasnici
B2 casnici
B2 noncasnici
B3 noncasnici

BILANT GHERCESTI PE ANUL 2015

Distributia
GHERCESTI
PV TRANSGAZ
Mwh
mc

Ian 15

Feb 15 Mart 15 Apr 15 Mai 15 Iun 15

Iul 15

331.995

353.938

264.907

117.293

8.221

6.55

109.931

31400

33628

25234

11105

765

616

10466

Consum efectiv(citit)
Mwh
mc

431.156

337.684

229.203

110.172

29.068

25.732

22.408

40779

32084

21833

10431

2705

2420

2114

PV - Consum
efectiv(Mwh)

-99.161

16.254

35.704

7.121

-20.847

-19.182

87.523

BILANT '15(Mwh)

-99.161

-82.907

-47.203

-40.082

-60.929

-80.111

7.412

Ing. sef,
ing. M. Baciu

Sef birou,
ing. C. Roiban

Intocmit,
ing. L. Olaru