Sunteți pe pagina 1din 5
hn' DECLARATIE CU PRIVIRE LA VENITURI $! PROPRIETATE Subsemnatul/Sub semnata, ul defindnd funcJia de din
hn'
DECLARATIE CU PRIVIRE LA VENITURI $! PROPRIETATE
Subsemnatul/Sub semnata,
ul
defindnd funcJia de
din data de
in cadrul
!0-07 2!.A-, ales/numit
declar
prin
pe proprie rdspundere cd impreund cu sotia/soful
copiii minori
gi persoanele aflate la intrefinerea mea
am urmdtoarele venituri rcalizate incepdnd crr 0J-g!-.20!J- 9i pdna la 3LL22UJ-
gi urmdtoarele proprietdli delinute la momentul declararii:
I. VENITURI
Notd: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din straindtate.
1. Venitul obfinut la locul de muncl debaz5
162614,55 lei
17383,70\ei
)
1.3. Copii
1.4. Persoane aflate la intretinere
2. Venitul ob{inut din activitatea didacticd'nu am
1.3. Copii
3. Venitul obfinut din activitatea gtiinfifictr 9i de crea{ie- nu azt
1.2. Soj/sofie
J 4. Venitul obfinut din depuneri la institufiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare
J
4.
Venitul obfinut din depuneri la institufiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare - nu am
Tl. Titrta.
.
1.2. So{/sofie
1.3. Copii
I
Venitul obfinut din activitatea de reprezentant al statului in societi{ile comerciale-- nu qm
5.
I .1. Titular
1.3.
Copii
6.
Venitut ob(inut din dona{ii 9i mogteniri - nu am
L l. Titular
1.4.
Persoane aflate la intrelinere
7. Venitul obfinut din instrtrinarea sau definerea valorilor 4obiliare 9i a cotei-p5rfi in capitalul social al
societdtilor comerciale - nu am
I .1. Titular
1.2. So/so1ie
1.3. Copii
1.4.
Persoane aflate la intretinere
8. Venitul obfinut din"lnstrdinarea bunurilor mobile sau imobile - nu am
l.l. Titular
L2. So/sofie
1.3.
Copii
1.4.
Persoane aflate la intretinere
9. Venitul obfinut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizafii, premii etc.)- nu am
l.l. Titular
1.2. Sot/sofie
1.3. Copii
1.4. Persoane aflate la intretinere
II. BUNURI IMOBILE 1. Terenuri Notd: Se vor declara inclusiv cele aflate in strdinltate. Nr.
II. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri
Notd: Se vor declara inclusiv cele aflate in strdinltate.
Nr. cadastral
Categoria*
Anul
Suprafafa
Cota-
Valoarea
Modul de
Titularul
/localitatea
dob0ndirii
oarte
cadastralS
dobdndire
intravilan
2002
0,09 ha
I/3
300000 lei
moStenire
Dorin
Chirtoacd
teren sub
2014
0,3069 ha
0,6
525614 lei
CertiJicat de
Dorin
mo;tenire
construclie
Chirtoacd
leslamentar
nr.l049 din
04.04.2014
* Categoriile indicate sint: (l) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extrovilan; (5) alte categorii de terenuri care se
afld in circuitul civil.
2. Clidiri
Nofd; Se vor declara inclusiv cele aflate in strdin6ta'te.
Adresa
Categoria*
Anul
Suprafafa
Cota-
Valoarea
Actul care
Titu-
dob0n-
parte
cadastrali
certifictr
larul
dirii
provenien{a
nronriettrtii
casd de locuit
2014
234,4 m.p
0,6
778,189 lei
CertiJicat de
Dorin
mo$tenire
Chirtoacd
testamenlar
nr. I 049 din
04.04.2014
lei
Certifcat de
garaJ
2014
16,2 m.p
0,6
28318
Dorin
mo$tenire
Chirtoacd
leslamenlar
nr.1049 din
04.04.2014
garaJ
201 4
25,1 m.p
0,6
43175 lei
CertiJicat de
Dorin
mo$rcntre
Chirtoacd
leslamenlar
nr.l049 din
04.04.20 t 4
Certifical de
beci
2014
12,7 m.p
0,6
7058lei
Dorin
mo$tewre
Chirtoacd
teslamenlar
nr.l049 din
04.04.20t 4
garaj
Dorin
0,6
36708 lei
Certifical de
2014
21 m.p
mo$enire
Chirtoacd
teslamentar
nr. I 049 din
04.04,20t 4
21949\ei
Certificat de
0,6
Dorin
Anexa
2014
19 m.p
morlenire
Chirtoqcd
gospodareasca
teslamenlar
nr.l049 din
04.04.20 t 4
*;0
Dorin
apartament
201 5
72
m.p
500000 lei
Contract de
lanzare -
Chirtoacd
cumpafare
din 20.1
I .201 5
Categoriile indicate sint: (1) aparta, nent; (2) casd de locuit; (3) vild; (4) spaliu comercial/de producfie; (5) garaj; (6)
altd qvere imobild.
III. BTJNURI MOBILE t Autoturisme, camioane, transport naval, aerian remorci, vehicule motorizate, naqini gi alte
III. BTJNURI MOBILE
t
Autoturisme, camioane,
transport naval, aerian
remorci, vehicule motorizate, naqini
gi alte mijloace de transport care sunt
agricole, mijloace de
supuse inmatriculirii
,f
potrivit legii
Valoarea (in lei)
conform
documentului care
certifictr provenienfa
Locul
Nr. de
Titu-
Tipul,
Anul de
Modul de
Anul
inregistririi
inregis-
larul
modelul
fabricafie
dobindire
dob6n-
dirii
trare
nrooriettrtii
CJC 442
28400 lei
Chisindu
Opel
Astra
I 993
campdrare
2003
Chisindu
CKS 857
BMW 3]8
96000 lei
1997
folosinld
2012
W. ACTIVE FINANCIARE
L. Conturi bancare, fonduri.de investifii, forme echivalente de economisire pi investire
Nord; Se vor declara inclusiv cele aflate in bdnci sau institulii financiare din sn[in6tate.
Denumirea institufiei
care administreazi gi
(l)
cont curent sau echivalente (inclusiv card, menliontndtip I acestuia); (2) depozit bsncar
* Categoriile indicate stnt:
squ eihivalente; (3)
fonduri de iwestilii sau echivalente, inclusiv fonduri pritate de pensii sau alte sisteme cu
acumulare.
2. plasamente, obligafiuni, cecuri, cambii, certificate de imprumut, investifii directe in
monedii na{ionald sau in valutl striinii
Tipul*
Numlrul de titluri/cota
Dobinda
Emitent titlu/societatea in care
persoana este acfionar, fondator
sau asociat/beneficiar de
de participare
imorumut
hirtii de valoare delinute (titluri de stat, certificate, obligaliuni); (2) acliuni sau pdrli
* Categoriile indicqte stnt: (l)
(3) cecuri; (4) camb'ii; (5) certificate de tmprumut; (6) alteforme de iwestilii directe.
sociale in societdti comerciale;
3. Alte documente care incorporeazi drepturi patrimonide
Notd: Se vor declara inclusiv cele aflate in strdindtate.
V. COTA.PARTE IN CAPITALUL SOCIAL AL SOCTETATTLOR COMERCTALE Denumirea Sediul, adresa Tipul de Valoarea de
V. COTA.PARTE IN CAPITALUL SOCIAL
AL SOCTETATTLOR COMERCTALE
Denumirea
Sediul, adresa
Tipul de
Valoarea de
Cota de
Titularul
intreprinderii
iuridictr
activitate
cumotrrare
Darticipare
VI. DATORII
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanfii emise in beneficiul unor terfi,
imprumuturi gi credite
Notd: Sevor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strf,intrtate.
Creditor
Contractat
Scadent la
Rata dob6nzii
Suma inifialtr
Valuta
Debitor
ln anul
Modagroindbank
201 3
2033
I0%
-3 r s.000
lei
Prezenta declarafie constituie act public gi r[spund potrivit legii pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.
-')-
Data complet[rii ']$ o->"La 1[
s-emnrtura