Sunteți pe pagina 1din 2
‘a candidatilor la alegerile pentru functia de Pregedinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotirirea Comisiei electorale Centrale nr. 113 din 18 august 2016 Comisia Electorali Central DECLARATIE* Subsemnatul(a), Ma Ryn Lue Pee. + detinind functia de RSA ye GL Peaepitiae LIA la LP LALI LAF tt L. ZLOU PL (Es ACCEL DOV AL at la funcfia de Presedinte al Republicii Moldova Ia alegerile prezidentiale ding” 2016, in conformitate cu ar.44 alin.(1) lite) din Codul electoral, declar pe propria rdspundere ca: 1. fn perioada 1 ianuarie 20! Y- 31 decembrie 20) 5 am realizat urmatoarele venituri: Nr Sursa venitulut Venitul ineasat de (in moned& nafionalé sau in valuta strtind) 1. | Venitul objinut la locul de munca de bazi 35.5, Ga 2, | Venitul objinut la locul de muncd prin cumul 3._| Venitul objinut din activitatea didactica 4. | Venitul obfinut din a de creatie 3._| Venitul obfinut din donafii si mosteniri = 6. | Venitul objinut din depuneri la institujiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare 7. | Venitul obfinut din activitatea de reprezentant al statului in societitile _ comerciale 8._| Venitul objinut din fnstriinarea sau definerea valorilor mobiliare si a cotei-parti in capitalul social al societajilor comerciale 9. | Venitul objinut din instrdinarea bunurilor mobile sau imobile 10. | Venitul obfinut din. darea_—_in locajiune/arendd a bunurilor mobile sau = imobile TI, | Venitul objinut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizatii, premii ete.) tatea stiinfificd gi 2, Posed cu titlu de proprictate personala si/sau comund (cu soful/sofia) urmatoarele bunuri Suprafaga Numarul** Locul Titularul amplasarii*** m= Zz Chisin Glee “Pw fl 2 Th 2a Mona | LPL * Categoriile indicate sint: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri care se aflé in circuitul civil,(6) apartament; (7) casd de locuit; (8) vila; (9) spajiu comercial/de productie; (10) garaj; (11) alta avere imobild, ** Se indicé numarul de bunuri de acelasi tip *** Se indica doar localitatea (municipiul/ raionul, oragul/ comuna/ satul) 3. Posed cu titlu de proprictate personald si/sau comuna (cu sotul/sotia) bunuri mobile: Tipul, modelul* Numiruls* Titularul Categoriile indicate sint. camioane, remorci, vehicle motorizate, masini agricole, mijloace de transport naval, aerian $i alte mijloace de transport care sint supuse inmatriculdrii potrivit le ** Se indicd numérul de bunuri de acelasi tip. 4, Detin cu ttlu de proprietate personalé si/sau comund urmatoarele conturi bancare, fonduri de investtii, forme echivalente de economisire si investire: Tipul* Suma, Titularul valuta Z TOO CLL E+ [liPle Vjey¥ePA | 200 doC CER | Lupe MAP ax | L O Ce py. Me Pip_ LAB LAG * Categoriile indicate sint: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card, mentionind tipul acestuia); (2) depozit bancar sau echivatente; (3) fonduri de investitié sau echivalente, inclusiv _fonduri privaie de pensii sau alte sisteme cu acumulare. $. Dein eu ttly de proprietate personalé 5i/sau comund urmitoarele plasamente, obligatiuni, cecuri, cambii, certificate de imprumut, investiii directe in moned§ nafionald sau in valuta strdin’: Emitent titlu/societatea in care Tipul* Numirul de titlari/eota de persoana este actionar, participare fondator sau asociatibeneficiar de imprumut * Categoriile indicate sint: (1) hirtii de valoare definute (lithiri de stat, certificate, obligafiuni): (2) acjiuni sau parjl sociale in societdyi comerciale; (3) cecuri; (4) cambii; (5) certificate de Imprumut; (6) alte forme de investift directe. 6. Accept verificarea datelor sus-menfionate de catre organele competente. A» 1K wh semnétura *Declarafia se completeazii personal de candidat si va fi plasatd pe pagina wed o1yciald a Comisiei .ctorale Centrale (www.cee.md) la rubrica "Alegeri prezidentiale...”.