Sunteți pe pagina 1din 3
Comisia Electorala Centralia mun. Chisinau, str. Vasile Alecsandri, nr. 119 DECLARATIE* Subsemnatul(a), Andrei Nistase 5 detinind. functia de. Avocat Ja Cabinetul Avocatului “Andrei Nastase”, candidat la Tunctia de Pregedinte al Republicii Moldova la alegerile prezidentiale din 30” in conformitate cu art.4 alin.(1) lite) din Codul electoral, declar pe propria raspundere c&: 1. inperioada | ianuarie 2014 - 31 decembrie 2015 am realizat urmatoarele venituri Ne] . italat ‘Venitul ineasat dio| ———_—_—_—Sursavenitulai | @n moneda nayionata sau in valuta strain) 1, | Venitul objinut la Tocul de munek de baz’ 0 Gero) Venitul obfinut 1a locul de munca prin O (ero) | feumul ‘Venitul objinut din activitatea didactica 0 Gero) 4. | Venitul obfinut din ectivitatea stiingific’ gi | 0 (ero) de creatie Venitul obfinut din donafi si mosteniri | Tero) Venitul obfinut din depuneri la instituyile 2514,00 Euro financiare, inclusiv la cele de peste hotare 30520,75 Lei | ~ Venitul objinut din activitateade 0 (zero) reprezentant al statului in societaile comerciale = ee _ = 7 Venitul obtinut din instrdinarea sau 0 (zero) detinerea valorilor mobiliare si a cotei-pa |__| in capitalul social al societagilor comerciale | __ 9, | Venitul objinut din instrainarea bunurilor mobile sau imobile 120716, 17 lei 10. Veniul —objinut din area in 0 ero) focatiunelarend& a bunurilor mobile sau imobile EE | 11. ] Venitul obfinut 160 563 euro indemnizatii, premiicte.) | (pensi 2, Posed cu titlu de proprietate personal si/sau comuna (cu soqul/sotia) urmatoarele bunuti Categoria* Suprafaja Nomirul* | Locul amplasirii®** Titularul lan 0,17 ha Telenesti, Mindresti | Andrei Nastase 0,71 ha Andrei Nastase_ 0,05 ha ‘Andrei Nistase | Andrei Nistase_| [Andrei Nistase Telenesti, Mindresti | Andrei Nistase_| (Casi de locuit_| 0m Casi de locuit | | Telenesti, Mindresti | Andrei Nistase | Casi d 13 m.p. Telenesti, Mindresti | Andrei Nastase __ ~ Casa de loeuit [47,20 mp. Telenesti, Mindresti | Andrei Nastase [Casi de locuit_ [31,101 Andrei Nastase | [Teren extravilan | ‘Andrei Nastase ‘Telencsti, Mindresti | Andrei Nastase ‘Mun, Chisinau, or. | Andrei Nastase Durlesti Chiginiiu, str. | Teren extravitan | Teren extravilan pea ) Apartament Teren O44 ha Mun. Chisindiu, | com.Bubuieei, s. Bie, str, Sfintu Dumitru | | [Gast de locuit | 139,40 m.p. Mun. Chisingiu, | com.Bubuieci, s. Bic, | str, Sfintu Dumitru Casi de locuit | 26atep: ‘Andrei Nastase ‘com.Bubuieci, s. Bic, str. Sfintu Dumitru com.Bubuieci, s. Bic, | I | | -_ — | Casiide locuit | 30,60 m.p. Mun. Chisinau, | Andrei Nistase | str. Sfintu Dumitru | [Casi de locuit | 20.00 m. ~) Mun. Chisinau, ndrei Nastase com.Bubu . Bie, str, Sfintu Dumitra | 0,04 ha y | ‘Andrei Nastase 156,10 mp. ‘Mun. Chisinau, ‘Andrei/Angela or.Codru, str. Niistase _ Andrei Vinaru Anna Nastas 0.25 ha ‘Mun. Chisiniu, | Andrei/Angela com.Bubuieci,s. Bic, | Nastase str. Sfintu Dumitru | | | 1 - — * Categoriile indicate sint: (1) agricol: 2) forestier: (3) intravilan; (4) extravilan; (3) alte categorii de irenurt care se afld in circuitul civil:(6) apartament; (7) casts de locuit: (8) vild: (9) spatiu comercial/de productie: (10) garaj; (11) alta avere imobild. ** Se indice: munarul de bunuri de acelasi ti ©©* Se indice doar localitatea (municipiul/ raionul, oragul/ comuna/ satul) 3. Posed cu titlu de proprictate personala si/sau comund (cu soqul/sofia) bunuri mobile: LC ~ Tipul, modelul* Numirul* Titularul | | Mercedes-Benz S 350 1 Andrei Nastase [ an Maxima 1 Andrei Nisatse lL Caiegoriile indicaie sint- camioane, remorci, vehicule motorizale, masini agricole, mijloace de transport navel, aerian gi alte mijloace de transport care sint supuse inmatriculrii potrivit leg ** Se indica mumarul de bunuri de acelasi tip. 4. Dojin cu titlu de proprietate personal si/sau comund urmatoarele conturi bancare, fonduri de investiji, forme echivalente de economisire yi investire: Tipul* Suma, Titularul valuta Cont curent 32527,00 euro ‘Andrei/Angela Nastase Cont curent 231.41 lei ‘Andrei Nastase_ Cont curent 1,00 euro ‘Andrei Nistase nt depozit 100,00 lei Andrei Nastase Cont card 14,00 euro Andrei Nastase i curent sau echivalente (inclusiv card, menjionind tipul * Categoriile indicate sint: (1) cont fonduri de investifii sau echivalente, inclusiv acestuia); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare. 5. Detin cu titlu de proprietate personala si/sau comuna urmatoarcle plasamente, obligayiuni, i. cambii, certificate de imprumut, investitii directe in moneda nafionala sau in valuta siraind: ecuri, Tipul* Numiirul de titlur/eota de Emitent titlu/societatea in care participare persoana este actionar, fondator sau asociat/beneficiar _de imprumut fea led * Caregoriile indicate sint: (1) hirtii de valoare detinute (tiluri de stat, certificate, obligatiuni): (2) aciiuni sau parti sociale in societiti comerciale: (3) cecuri: (4) cambit; (5) certificate de imprumut: (6) alte forme de investiii directe. 6. Accept verificarea datelor sus-menfionate de ctre organele competente fo 0F wth senménara *Declaratia se completeaz’ personal de candidat si va fi plasata pe pagina web oficial a Comisiei