Sunteți pe pagina 1din 4

Erhipare edilitara - 2

Retele edilitare:

ts

gaze naturale

termoficare

Cadrul legal:
, RGU - asigurarea echiparii edilitare
' Normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei
. Regulile privind amplasarea stalpilor si arborilor
' Legi si norme specifice privind utilitatile

trchipare edilitara -

Echipare edilitara

reteaua electrica

Cadm legal

lnlroducere:

Ad. 27

O)

'

Diversele tipuri de cadastru:


. juridic;

.
.
,

ridicarile topografice - reprezentari ale cadrului fizic (relieI, arbori,


stalpi, etc.);
cadastrul subteran - cuprinde retelele subterane

Avizul de principiu - informeaza cu privire la existenta sau nu

retelelor in locul unde dorim sa conskuim

'

12)
lrr
ibj
(3)

Retelele se realizeaza doar pe domeniul public

(4)

- RGU
Racordarea ,a retelele publice de echipare edililara xistnle

Autorjzaea execularii conslructiilor e6le permis numai daca exista


posibilitatea racordedi de noi consumatorl la retelele existente de apa, la
insblatiilede canaliare si de energie elect.ica.
De la dispozitiil alienatului precedent se poate dercga, cu avizul organelor

administliei publice locale, pentru locuinte Indivlduale, in urmaloarel


@nditiil
Realizarea de solulii de echipare in sislem individual re sa respecte
normele snilare si de prctectis a mdiului;
Beneficiarul se obliga s Ecordez construclia, polrivit regulilor impuss de
cL, !a reteaua centraliala publica. alunci cand aceasta se va realiz6.
Penlru celelalte calegorii de conslructii se poale deroga de la prevederile
alin. (1) cu avizul administEtiei publice mmpelenle, daca bendciarul se
obliga 5a prelungeasca reteaua existenh, atunci end aceasb are
@pacitalea necese6, sau se obliga tie sa marcasca capacitatea reblelol
publice exisbnG, fie sa construiesca noi etele.
Prvederile alin. (2) si (3) se apli6, in mod @respunzatoi autodarii
xecularii construdiilor in localilatile unde nu exisla retele publice de apa si
4
de canalizare,

Echipare edilitara - reteaua electrice

Echipare edilitara reteaua electrica

Cadru leg.l - RGU


Art, 28 - Realizarea de relele Gdilitare

Art 29-Prop etatea pubca asupra retele:or edintare

11)

Extindedle de retele sau mailrile de capacitaie a retelelor edilitare


publice se realizeaza de calre investitor sau beneficiar, partial sau in
intregime, dupa caz, in conditiile @ntracielor incheiate cu consiliile
locale.

t,

i2:

Lucrarile de rccordare si de bransare la reteaua edilitara publica se


suporta in intregime de investitor sau de beneficiar.

`2,

Cadru legal

RCu

Retelele de apa,de canal

are,dedmmu

publce si alte utilltau

anate in serviciul pub c sunt propnetate pub ca a comunel orasului


Sauiudetulul daca legea nu d spune altFel

mentare cu gaze,cu energie eiectrlca si de


telecomunicali
sunt proprletate pub:ica a statulul daca legea nu
Retelele
de a

dbpune al L

o) Lucratte prevazute b Jh(1)


inantare,intra in propnetatea pub

(2

hd rentde modJ de

ca

Echipnre edilitarri - reteaua electrica


Sistemul de furnizare a energiei electrice

Functioneaa dupa acelasi principiu precum alimentarea cu apa: exista


un producaior, un tansportator, un distribuitor si un consumator

Producatorii

.
.

.
.
r

termocenlrale (pe baza de combustibili fosili) - Ludus-lernut,


Mintia-Deva, complexe energetice Rovinari, Turceni, Craiova,
Bucuresti Sud, Bozesti, Chiscani-Braila, Brazi, Paroseni, etc.
hidrocentrale-Portile de Fier I si ll (Dunare),VidEru (Arges),
LoAu-Ciunget(Lotru), Stejaru (Bistrita), etc.
centrale nucleare
producatori pe baza de energie solara
producatori pe baza de energie eoliana (Dobrcgea)

Toti producatorii sunt legati inire ei astfel incat sa se poata aproviziona si


din alta sursa. La nivel @ntinental si tarile sunt interconectate - ex.
Bulgaria se alimenta din Rusia.

Echipare edilitam - reteaua lectrica

Echipare edilitara

reteaua elctrica

Conventii de reprezentare

"
"

Transportatorii

Distribuiiorii

- leaga produ@torii inte ei


cumpara de la lransportatori pentru a vinde populatiei

TEnsportul energiei se lace la tensiuni inalte (pe traseele LEA)=> necesita


realizarea de statii de tEnsfomare de mari dimensiuni, situaie la
periferia oEsului, de unde, curentul de medie tensiune circula prin
reteaua de distributie catre posturile de fansformare locale (tensiune
obisnuita de 220 V), inainte de a distribui energia catre @nsumaiori.
" nu este posibila ra@rdarea directa la LEA.
Modifcarea Anexei 1 a RGU in mai 201 1, prin care se inlerice in
localilati Ezolvarea cu cabluri electrice aeriene.

cjt= cablu dejoas, tensiure (zona de prolectie

Echipare edilitara

reteaua electrica

Echipare edilitar&

90 de cm

reteaua electrica

Conventii de roprezentare
Cablurile de inalta tensiune sunt de imporlanta slEtegica, zona de
protectiefiind precizata prin avizul specilicfurnizorului:

clt-

cabh de iMlh tensiutrc ll0 kV -tru este posibila racordarea


tebuind sa trerca prinh-utr post de

LEA 20 kv

LEA > 20 kV

0 metri stanga-dreapta (culoar de 20 de metri);

-15 melri stanga{reapta (culoar de 30 de metri)

reteaua de energie termica

Echip*re edilitarx - reteaila de gaz

Echipare edilitara

Releaua de gaze

Reteaua de energie termica

Transportul gazelor natuEle se face prin conducle magistEle, la


presiune ridicata. Pentru a fi disaibuite catre consumatorii din oras,
este necesara o reducere a presiunii - statiile de reducere a presiunii,

Centralele electrice de lermoficare (CET) produc caldura sub forma de


abur. ln punctele temice, aburul esie transfomat in apa calda pentru a
alimenta mai apoi radiatoarele (caloriferele) locuintelor (< 80 grade
Celsius).

'

zona de prolectie eE iniiial de 50 de metri, mai apoi fiind extinsa la


100 de metri - impiedicarea lurtului.

"

Pe proprietate, toate conductele de gaze trebuie sa lie aparenie.

Echipare edilitara

reteaua de energie termica

TEnsportul apei calde si a aburului se face prin galerii edilitare

vizitabile.

Distanta de protectie fata de galeriile edilitare vizitabile continand


@nductele de incalzire (apa calda si aburul) este de 3 meai.

Echipare edilitara

reteaua de gaz

Logica dispunerii retelelor pe traseul strazii:


galerii edilitare vizitabile

, DISTNTACATIS!ffi
*
.
.

Echipare edilitara

reteaua de gaz

Logica dispunerii retelelor pe traseul strazii:

Retelele electrice subterane si cele de telecomunicatii s pozeaa seParat,


d o pane si de alb a srazii
Retelele de gaze se pozeaza pe padea necarcsabila a st6zil, pe padea
opusa canalelor de energie temica si a canalialiilorlelefonice

D{STffiACATfuW

Reteaua de apa esle dispusa cat mai depart do canalizare


Reteaua de gaze naturale trebuie dispusa departe de releaua de
canalizare
Sunt necesare anumite distante intre cablurile electrice
inter[erentele magnetice.

pentu a evita
16

Ethipare edilitara - rcteaua de energie teilnica


convenlii de

3 DN 200

reprezentare

mm.3

: nli ?ac nrr,


,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,-,,'

conducte de incalzire cu diameful nominal de 200 mm


18

Echipare edilitarn
Conventii de reprezentare

!ry

ig!'$r

Zonr

lrritr.r seveH pt
- l0 metl sarng.-drcrptr

de protecfie

lpeducte

Zonr

de protectir
rlibentrE cu sF

dreipt

pentu rcteam

de

- 3 betri dergr-

de prote.de pcrho .eterul de


dlsfrtbutte . cji- 90 cm ltargr-drerpt!

Zonr

LEA< 20 kV - l0 Eenl stanga-dreaptr!


LEA>20 kV- 15 metri strrgr dE.pta
Gue

rrtErle -zon. d. protecte

100

meEi Srnqa-drerptr

Te.moffcare - 3 mebl rhngr-dre.pta de


la g.le.i! edilitm rfftabill
19