Sunteți pe pagina 1din 6

Echipare edilitrra - I

Retele edilitare:

Echillare edilitara-1-alinlcntarea cu ap

alimentare cu

canalizare

electricitate

gaze naturale

termoficare

api

Echipare edilitara

- 1-

alimentarea cu ap{

Teri cu o experienta indelunga6 a folosirii terenului d.p.d.v. economic


declar5 neconstruibil un teren care nu poate asiguE conditii
decente de viala:
Cadrul legal:

RGU

Normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei

Regulile privind amplasarea stalpilor si a.borilor

Legi si norme specifice privind utilitatile

asigurarea echiparii edilitare


este lipsit de echipare tehnico-edilitara: alimentare cu apa, energie
electrica, evacuarea apelor uzate, telecomunicatii, gaze naturale,
e lectric'rtate
primele tEi caracteristici sunt esentiale pentru declararea
conslruibilitltii, inclusiv in legislatia rcmaneasce.

Echipare edilitara - I - alimentarea cu aptr

Echipare edilitara -

Dupa 1990, in momentulapari$ei legii privind autorizarea @nskucliilor,


existau ince orage mari care nu indeplineau criteriile de echipare
ediliiarS, motiv peniru care autorite$le rcmane au preleratsa amane
rezolvarea problemei:

Art. 13 Asigurarea echiparii edilitare

Cadru legal

prcmotorii parceErilor nu au fost obligali si asigure echiparea,


aceasti responsabilitiate revenind administratiei publice;

fost inventata o nou; formuE: pentru mai mult de 12 parcele a


devenitobligatorie echiparea ceniElizata - racord la retelele
localitilii sau rezeryarea unei suprafete de teren pentru
gospodarirea comuna16 - gospoderia de ape + retea de distribu$e in
lungul strazibr.
a

1)

- alimentarea cu apil

RGU

Autoriarea executarii consiructiilor care, p.in dimensiunile

9i

destinatia lo. presupun cheltuieli de echipare edilitarA ce depaSesc


posibiliEtile financiare ii tehnice ale administratiei publice locale ori
ale investitorilor interesati sau care nu beneficiaze de fonduri de la
bugetul de stat este inteuisa.
(2)

AutoriErea executiirii constructiilor poate fi condilionata de


stabilirea, in prealabil, prin contmct, a obligaliei efectuirii, in
parte sau total, a lucririlor de echipare edilitarl aferent6 de
citre investitorii interesali.

Echipare edilitara
Cadru legal
Art. 27

-I-

Echipare edilitara - I - alimentarea cu api

alimentarea cu api

Cadru legal

RGU

Racordarea la retelele publice de echipare ediliiaE existente

(1)

Autorizarea executarii constructiilor este

(zl

De la dispozitiile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul


organeloradministratiei publice locale, pentru locuinte individuale,
in umatoarele conditii:

{^j

Realizarea de solutii de echipare in sistem individual care sa


respecte normele sanitare si de protectie a mediului;
Beneficiarul se obliga sa racordeze constructia, potrivit regulilor
impuse de CL, la reteaua centElizata publica, atunci cand aceasla
se va realiza.

*,j

Art. 27

(3)

pemisa numai daca exista


posibilitatea racordarii de noi consumatori la retelele existente de
apa, la instalatiile de canaliza.e si de energie elecirica.

Echipare edilitara

-I-

(4)

Prevederile alin. (2) si (3) se aplica, in mod corespunzator, autorizarii


executrarii constructiilor in localhatile unde nu exista retele publice de
apa si de canalizare.

Echipare edilitara -

alimentarea cu aptr

- alimentarea cu apl

Cadru legal - RGU


Art. 30 Parcelarea
i1; [...] Pentru un numer mai mare de 12 loturi se poate autoriza
realizarea gi executarea construcliilor cu condi$a adoptarii de solulii
de echipare colective care sa respecte nomele legale de igiena Fi
de proteclie a mediului.

RGU precizeaze proprietatea pubficA asupra reFlelor edililare:

Art. 29 Proprietatea publici asupra r4eleloredilitare


il ) Retelele de apa, de Gnalizare, de drumuri publice gi alte utiliie{
aflate ln serviciul public sunt prcprietate publica a comunei, oragului,
saujudetului, dace legea nu dispune altfel;
i:ti Retelele de alimentare cu gaze, cu energie electrici gi de
tele@municalii sunt proprietate publca a siatului
i?i LucrArile prevazute la alin. (1) Si (2), indiferent de modul de
finantsre, intr6 ln proprietaEa publice.

Solulia - racordarea la reteaua localilltii sau rezeryarea unei


supralete de tern penlru gospodtrrirea comunali - disfunctii: Tn
cazul in care ulterior prcprietarul vrea sa @nstruiasce iar echiparea
edilitare centralizat5 nu a fost realizaG, i se permite se fac5 pu! foEt
fos6 septica.
Peniru prciectul caselor existA obligatia ca ln interiorul casei si
existe o incapere pentru echipamentele sanitare care sa poatali
ra@rdata h sistemul @ntralizat atunci cand se va face.

li

Echipare edilitara

alimentarea cu aptr

Alimenlarea cu api potabile:


r
Sistem centralizat{azul omtelor
F Sistem individual - reglementat prin normele de

Pentru celelalte categorii de constructii se poate deroga de la


prevederile alin. (1) cu avizul administratiei publice competente,

- RGU
obligatorie amplasarea subteEne a relelelor de
alimentare cu apa, energie electrice, termolicare, telecomunicalii,
transportin comun .

-I-

RGU

construiasca noi retele.

201 1 a devenit

Echipare edilitara

Racordarea la retelele publice de echipare edililara existente

daca beneficiarul se obliga sa prelungeasca releaua exislenta,


atunci cand aceasta are capacitatea necesara, sau se obliga fie sa
mareasca capacitalea retelelor publice existenle, fie sa

Cadru legal

Dupi

- 1-

alimentarea cu api

Sistemul individual de alimentare cu ape

igieri

s
*

Sislomul individual de alimentare cu api - pu! forau fentane


E Nomele de igiena $isanatate publici privind mediul de viata al
populatiei (Ordinul 1 1 9/201 4 ce lnlocuie$te Ordinul 536/1 997)
preved reguli cu privire la alimentarea cu ape in sistem individual
Amplasarea filntanii la el pulin l0 metri de orice sursa de
poluare (latrine, gEjd, @tele, depozite de deleuri, platforme
individuale de colectare a gunoiului de gEjd, elc)
Peretii fentanii trebuie amenajati pentru a preveni orice
contaminare exterioara
Peretii fantanii rrebuie prevezuti cu ghizduil cu o ine$me de 10100 cm deasupE solului 9i 60 cm sub nivelul acestuia
jurul fantanii trebuie sa existe o zone de prctectie de 1,5 meti
in
amenajatEin pante, cimentate sau pavati, impermeabilizate gi 1t
lmprejmuiti pentru a preveni accesul animalelor.

pu, forau fantani

Fantanib/pu$rrile cu adancime mai mica de 4 metri nu au


potabiE
In Bucuresti intre 80-120 de metri
calitate.

api

existi o api de foarte buna

Toate foEiele de mice Si mare adancime sunt gestionate de Regia


Apele Romane. Focjele se execu cu avizul acestei regii.

Behip*re edilitara

-I-

alimentarea cu api

Sistemul cenlralizat de alimentare cu

*
*

Echipare edilitara-1-alilllentarea cu ap

api

Sursa de ape poate fi freatice sau de

Sistemul centra"zat de a mentare cu ap

Din staJa de tratare,apa este tnmisa c te populaJe pln reteaua de


bu e ma
d tr bulei mtre stalia de tratare,i reteaua de dist

suprafati

sta staJ:le de pompare adesea bazinele l sta,a de tratare


suntpe un deal de unde apa se scurge gravitalonal
e

Distanla intre foEje trebuie sa fie de minim 100 de metri (pentru

debit)

in jurul foGjelor, pe o raze de 10 metri se instituie o zond de


protectie sanitare sever;

TEseul dintre su6e

Apeductele sunt de obicei in subteran s.i au o zoni de proteclie


sanitar; severE - 10 metri stanga-dreapta din ax.
Orice travereare a unui apeduct se rczolvi cu un podet, asemeneat
travereirii unui rau.

D tr buttoru producatorullrebule

sa asigure canltatea de ap
persoan 2'
m nima pe zi pentru un locuitor,care este de 50"1

ap potabi :in s"uaui de calami ,naturale,trebule asigurat o

canltate de minim 5

persoanWzi
1

aPa potabila

ii statia de tEtare este apeduct ii nu face parte


din reteaua de distributie, deci nu pemite alimentarea cu ap6

Dchipftre edilitarn

- 1-

alimentarea eu apn

Sistemul centEliat de alimentare cu apa

Reteaua de distribu$e a apei cAtre @nsumaiori se organizeaza Tn


retele inelare Si nu in sistem arborescent- eliminarea disfunctiilor de
lipsa de presiune

Pentru reteaua de alimentare cu apa, limita de protectie este de 3


metri stanga-dreapla, ca un excavaiorsa poat5 intra gi sa intre$n;

reteaua

Echipare edilitara

-I-

alimentarea cu ap*

Sistemul cenlralizat de alimentare cu apa

Avizul de principiu
existe retele.

informeazi dace acolo unde dorim si construim

Atunci cand se irece la executia casei, se solicita un aviz de racord


- de abia atunci aflem dac; releaua are o capacitate suficienti - in
lipsa capacita$i, solu$a este de a prevedeain subsolul casei un
rezeryortampon (rezeryorde mare capacitate) + un hidrofor
(asigura presiunea apei pentru toate apartamentele).

f,

Pentru consumul locuintelor, capacitatea e suflcienti, mai


complicata este asigurarea capacite{i de api pentru hidEnli - tb se
existe 2 hidranti la o distanF de max 70 metri - solutia - prevederea
unei rezerve de ape pentru incendiu (necesite spaiii adecvate)

Echipare edilitara

- 1-

alimentarea eu api

Sistemul centralizat de alimentare cu

api

Echipare edilitara

-I-

alimsntarea cu

tpI

Conven!ii de reprezentare

SN 30S &m

in general, retelele noi 9i viitoare sunt amplasate pe domeniul public

In aecut, deoarece terenul apa4inea statului sau din motive de


urgente de executie, degi reteaua era pozilionata pe strade,
executantji au realizat{ pe tEseul cel mai scurt
ex. Apanova pentru a elibera un aviz de principiu Tn Bucuregti,
trimite cererea catre maistrul de zoni care cunoalte traseul exact

>`

, ,"i

)0

"

Zona de protectie Sanmara sever


stanga.dreapta

pt apeducte-10 met

Zona de prolectie pentru reteaua de a mentare cu apa_3


metri stanga_dreapta

Echipare edilitara -

- sistemul de canalizare

Sislemul de canalizare - existe doue tipuri de sistem:


s Sistem mixt - apele uzate menajere cat ii cele pluviale sunt
condusein acelagi loc
s Sistem divizor/separativ - existe conducte speciale separate
pentru apele menajere

pentru cele pluviale.

s.i

Volumul cel mai maE de ape e$e dat de apele de ploaie: penbu sistemul
mixt, inginerii nici nu mai iau in seama volumul de ap6 uzata
mena.ieri, dimensionarea fecandu-se in Eport cu volumul de ape
pluviale.

Eehipare edilitara

Echipare edilitara

- 1-

-I-

sistemul de can

sistemul de canalizare

Necesitatea exislenlei unui echilibru lntre supEfelele ocupate de


@nstructii/platfome qi sol vegetal care poate absorbi din apele

lnainte de deverearea apelor uzate in rauri trebuie se existe o stalie de


ePufare.

Echipare edilitara

- 1-

sistemul de canalizare

Reprezentare grafici

H,,cr:

pluviale

Ex. Voluniari - existau crcvuri (zone In care argila esie la suprafate)


care determinau beltiri pe suprafete mari - ceea ce s-a crezut a fi
sistem de ;rigalii eE un sistem de canale de desecare ce conduceau
apele pluviale sprc Valea Saulei
Ex. Scoala Americana - sub terenul de sport, existe bazine enorme
unde se aduna apa de ploaie utilizate mai apoi in irigarea spatiilor

vezi

4
,

DN 90 cm

diametrul nominal al conductei

725t625-cotacanalizani

Echipare edilitara -

- sistemul

de canalizare

Daci prin pant5 nu se poate ajunge la canal ci sub, undeva pe teren


se face un rezevor cu statie de pompare spre canalizare

Solutii altemaiive - in partea de proiectare, casa se fle amplasata


mai aproape de aliniament sau sa Iie fecute o sistematizare verticala
a terenului care se permiE amplasarea conductei de canalizare mai

sus

Echip*re edilitara

-I-

Echipare edilitara - I - sistemul de canalizare

sistemul de canalizare

Rezolvarea in detaliu a canalizerii

Cazul zonlor depresionare

- realizarea unei canalizeri bcale ce


@nduce apele spre un bazin colector de unde, prin intemediul unei
stalii de pompare apa uzati este lmpin$ spre canalizarea p.incipala
(ex. zone depresionare Bucuregli: Floreasca, bune parte din Giulesli,
partea de margine a Sect. 3)

- 10 metrj mloana ap; = 1 atmosfere


Necesitatea peryederii unor cemine de vizitare pentru ruperea
presiunii, din 10 Tn 10 metri, uneori chiar din 5 in 5 metri

Cazul oragelor de munle

Rezolvareain detaliu a canalizerii


r
Cazul oragelor de munle - 10 metri coloane ape = 1 atmosterE
necesitaiea peryederii unor cemine de vizilare pentru ruperea
presiunii, din '10 in 10 metri, uneori chiar din 5 in 5 metri

Cazul oragelor de campie - fiind necesara o panti minime,


ajungem cu canalizarea la adancimi foarte mari - solu$a: momente
de rupere, cu sta$i de pompare, astfel lncat sa ramana h o @tA
convenabiE
z7

Echipare etlilitara

-I-

sistemul de canalizare

Rezolvareain delaliu a canalizirii

- tiind necesara o panta minima,


aiungem cu canalizarea la adancimi foarte mari - solutia: momente
de rupere, cu statii de pompare, astfel lncat sA r6mane h o cota
Cazul oragelor de cSmpie
@nvenabila

Echipar edilitara

- 1-

sistemul de canalizare