Sunteți pe pagina 1din 5

e

Continuare curs 3 - despre tipuri de servituti

Dispunerea cladirilor in raport cu limitele laterale si de spate

DISPUNEREA CLADIRILOR IN RAPORT CU


LI 1lTELE

LATERALE SI DE SPATE

Dispunerea cladirilor pe parcela

servituti impuse prin

Dispunerea cladirilor pe p*rcela

Codul Civil

Codul Civil

Tipuri de servituti:

Tipuri de seryituti

Seruitutile potfi

Exemple:

continue (permanenie) sau neconiinue.

.
Servitutile potfi:

s
*

aparente (a carcr existenta esie ateslata de un semn vizibil de


servitute)
neaparenle - sprc ex. dreptul de trecere

servituti impuse prin

Servitute continua aparenta- o fereastE orientata spre ierenul vecin


pentu care vecinul si-a dat acordul. Servitutile aparente se dobandesc

si prin prescriere.

.
.
.

Servitute continua neaparenta - ii permii vecinului sa treaca cu


conducta de canalizare pe tecnul meu. Servitutile neapaGnte au
nevoie sa fie instituite printr-un act notarial.
Seryitute necontinua aparenta - ii permit vecinului sa ia apa din faniana
mea.
Seryitute necontinua neaparenta- interdictia lempoEra de @nsauire.

Seryitutile dintre doua terenuri se sling daca ambele terenuri intE in


prcprielairea aceleiasi persoane.

Dispunerea cladirilor pe parrela


limitele laterale si de spate

DisPIllerea cladjrilor pe parcela retrage Fata de


Jmitele laterllle si de spate

Retragerea rata de mitele iaterale de prop


E Reglementarea retrage"i cl

di

etate

asiguratti inson

lor h rapOn cu nmttele aterale,de

de slgurant
ln caz de incendiu

i spa,lorinte10are aie constru

Art 24 RCu Amplasarea m inte"orul parcelei

10r

penlru aprobarea Normelor de igieni gi a


recomandirilor privind mediul de viali al populatiei

Exhas Ordin 119/2014

iei

permnerea accesubi ma,n10r de hterven,e

Autonzarea executaHi const

retrageri fata de

Retragerea fata de limitele lalerale de proprietate

spate ale parcelei prtlvin din preocup n igien te

Necesttatea
Necest

este permSa numaidaca se respecta:

a)diStan"le minime ob:19ato"i fata de lmitele laterale,i pOSterbare ale


parceleL COnfOrrn Codu:ui Civi
b)diStan,le minime necesare interven,il
r m caz de incendiu,
stab
o pe baza avizulul unita,itentOHale de pomplen

Art. 3
(1) Amplasarea cladirilor destif,ate locuintelor trebuie s5 asigure insorirea
acestora pe o duEte de minimum 1 rZ ore la solstitiul de iarne, a
inceperilorde locuit din cladire si din locuintele invecinate,
Distanla dinlre cEdiri trebuie se fie mai mare sau cel putin egali cu
inetimea cladirii celei mai inalte, pentru a nu se umbri reciproc.
(2) ln cazul in care proiectul de amplasare a cladirilor evidentiaza ca
distanta dintre cladi.ile invecinaie este mai mica sau cel putin egala cu
inaltimea cladirii celei mai inalte, se va intocmi studiu de insorire, care
sa @nfime respectarea prevederjide la alin. (1).

:
:

de

* retrageri lhta

Dispunerea cladirilor pe parcela


Iimitele laterale si de spate

retrageri fata de

Dispunerea cladirilor pe parcela


limitele laterale si de spate

Regulamentul locrl de urbaDlsm al PUG Bucuregi


Itrtrodtrce urEitorrele UIR-uriln zona L:
Ll = subzona locuitrtelor itrdividuale ti colective mici cu maxim P+2 nivelud
n Lla = subzona locuitrtelor individuale $l colectlve hici cu Baxim P+2
dveltrri situateitr afam perihtreloi de protectie

Llb = subzona locuin elor irdividuate

'
*

niveluri situaleltr iEteriorul primtrelor de pmteclie


Llc = subzona locuiEtelor irdividuale li colective mici cu maxim P+2
nivluri situatein troile extindri ssu etrctave necoNlruite
Lld - subzona locuinfelor individuale mici cu POT sub 209lo sitoateitr
zora culoarelor plantate propuse petrtru ameliorarea climatolui ora$ulul

5i coledive mici cu maxim P+2

L2 = sutrzona locuinletor itrdividtrale ti cotective mici cu maxim P+2 ilvelui


re.lizrie pe bue unor lotir{ri anterioare
" L2a = submua locrib{elor individuale $i colective mici realizate pe baza
unor lotlzlri anterioate, cu P-P+2 niveluri, sitoate ltr afara zotrei pmtejate
" L2b = subzonr locuitrlelor itrdlvlduate ti colective mici realizate pe baze
utror lotizirl atrterioar, cu P-P+2 niveluri, sitoxte ln zone protcjate

Dispunerea cladirilor pe parcela


limitele Iaterale si de spate

Regulamentulloca:de urbanism al PUG Bucure,


Lla,Llb,Ll

retrageri fat* de

Regulamentul local de urbanism al PUG Bucurelti

Displlnerea cladirilor pe parcela retrageri fata de


nlitel laterale si de spate
RLU PUG Bucuregti
amplasarea mai mullor
construclii pe aceeagi
Parcela
distanla dintre clidiri
se poate reduce la H/2
daci fronturile opuse
nu au camere locuibile,
dar nu la mai pulin de
4 metri

Dispunerea cladirilor pe parcela


limitele laterale si de spate

retrageri fata de

Rekagerea falA de limitele laterale de proprietate


construclii 9i alinieri al Bucure;tiului- 1939

Regulamentul de

Reglementarea @nslruirii se face pe zone:

e Zonal=zonatutala
e

Zona ll = zona pentru locuinle

Zona

Zona lV =zona comercialS

ZonaV = zona indust ialS

lll = zona mixti (locuinte+come4+induslrii salubre)

Dimensiunile parcelelor depind de specificul zonei, la fel si modul de


construire.

Dispunerea cladirilor pe parcela - retrageri fata de


limilele latsrale si de spale

Dispunerea cladirilor pe parcela


limitele Iaterale si de spate

Retragerea fati de limllele lalerale ds proprietate


constructii 9i alinieri al Bucuregtiului- 1939

Retragerea fata de limitele laterale de proprietate


construclii 9i alinieri al Bucurrttiului- 1939

Regulamentul da

relrageri fata de

Regulamentul de

lncura.ieazi un tip de construire dens specific modelului europeant


* in clasa lll de constructii (zona mixtA: de locuire+comert+induslrii

m m cal L

dn

T
1
:
a

Ex. Bulevardele Magheru, Elisabeta, Kogalniceanu: H cornisa = 21,0


penlru bulevarde ma larg de 35 d6 meti, H cornise.27,0 meri.

m ar

e Reglementarea retragerilorfali de limitele lalerale se face in mod


distincl peniru parcelarile noi ti pentru cele existente.

Pentru a contracara prcblema distanlelor reduse fala de limitele


laterale de proprielate, recomand6 orientare ferestrelor inciperilor

anexe spre limitele laterale

Dispunerea cladirilor pe parcela - retrageri fata de


limitcle Iatcrale si de spate

Dispunerea cladirilor pe parcela - relrageri fata de


lintitele laterale si de spate

Relragerea faia de limltele laterale da proprietate


constru4ii 9i alini.ri al Bucurelliului- 1939

Rgulamentul d construclii li allnieri al Bucurettiului- 1939


Clasa ll a (zona pntru locuinte) de constructii
Dpendinlele/anexele pol fi amplasate pe limila lateraldrde tund daci:
. Acopere un calcan

Regulamentul de

Reglementari pentru clasa ll - zona pentru locuinte.


Pentru parcelerile noi, retragerea clidirilor fata de [mita de proprietate
laterali kebuie si Iie de cel putin 1/3 din in6llimea de desupra solului
s Pentru brenurile existente, retragerea fati de limita lateraE de
proprietate va fi de 1/4 din inal-{me.
* Retragereanu poatefi mai mici de 2,50 metri.

Sunt executate din zidarie

r----i----

.--'

-.-iio.r--j
i-:

i-

Retragerea fa!5 de limiia de spale:


* Pentru parcelerile noi, cel putin % din ineHmea constructiei, socotiE
pane b pbngeul superioral catului considerat.
f, Penuu terenurile existenle, cel putin 1/3 din in6[imea considerata.
* Retragerea trebuie se fie de cel putin 3 metri.
* Banda de construibilitate este de 15 metri pentru parceleri noi si de 20

Dispunerea cladirilor pe parcela


limitelc lateFale Si de spate

Dispunerea cladirilor pe parcela - retrageri fata de


limitele laterale si de spate

Regul mentu!de con3tru` ,ia nie al Bucure, ulu 1939


Clasa ll b de construoll :

Regulameniul dq constructii gi alinieri al Bucureftiului-'1939


ClaEa ll b de constructii

retragc

ri fata de

, Clldi.ile principale nu trebuie si

depigeasci alinierea de ,und


15 m de alinierca faladelor pentru parceliri noi ii la 20 m
pentru parcel6ri existenle.

,ixati la

Dispunerea cladililor pe parcela


limitele laterale si de spate

retrageri lhta de

Regulamentul de construclii 9i alinieri al Bucurettiului- 1939

Dispunerea cladirilor pe parcela


limitele laterale si de spate

retrageri fata de

Regulamentul de construclii 9i alinieri al Bucurettiului- 1939


Clasa ll b de constructii

Clidirile principale nu trebuie si depigoasce alinierea de fund

fixata h 20 de metri de la alinierea ratadelor pentru parceleri noi 9i


la 25 de metri pentru parcellri existente.

Dispunerea cladirilor pe parcela


Iimitele Iaterale si de spate

rtrageri fata de

Regulamentul de construclii 9i alinieri al Bucureltiului. l939


Clasa lll de conslructii (zona mixta - locuire+comert+industrii

Dispunerea eladirilor pe parcela


Iimitele laterale si de spate

Exoerienta siraitra
,

strainatate

/.

retrageri fata de

Paris
- POS
&i@ OEWFtMmt

ertemple din

retrageri fata de

Regulametrtul de coutructii fi alitrieri al Bucue$tiului- 1939


Ch6a III de coNtructii (zotrr mixta - locuh+comefr+itrdustii srlubre)
- cezul parcelelor exlstehte cu o rdanclme mai micl de 12 metrl

Dispunerea cladirilor pe parcela


limitele laterale si de spate

Documente reglementare

0,

:)

Dispunerea cladirilor pe pareela


Iimitele laterale si de spate
Experienla straina

POS Paris

retrageri fata de

Dispunerea eladirilor pe p*rcela


Iirnitele laterale si de spate
Experienla straina

p.

"

l-il72

P..6tlin:de

, & F,
l3

retrageri fata d

POS Paris

L1

p-

P,'

srlidGi

d6 P,