Sunteți pe pagina 1din 6

Circula{ii,

accese. stalionarea autovchiculelor

Generalite$ privind circulalia in orag

Reglementari RGU privind accesele carosabile

Reglementeri RGU privind parcajele

ReglementeriprivindproiectareacirculaliilorsiparcajelorinBucure9ti-

ad. 25 + Anexa 4

- art.33 + Anexa 5

HCGMB 66/13 aprilie 2006

Circula{ii, atcest. slalionaret

au

tovehiculelor
.urs

Circulalii,

aceese, starionarea autovehiculelor

Generalitati privind circulatia auto in

*
*
s
e

TlIl

oEs

lncer@rea continua a oraselor de a-si adapta sistemul de circulatii la


tElicul auto intr-o conlinua crestere
Masina vazuta ca un rau necesar
Un sondaj francez releva faptul ca 80% dintE peEoanele inleryievate
accepta sa petrcaca aproximaliv 1 oral zi pe drum
Necesilaiea gestionarii problemei parcarilor in oras - mari
consumatoare de spaliu

Circulalii,

accese, starionarer autovehi(ulelor

Prcblema parcarilor in oEs:


s Prcblema deiicitului de spatiu - 1 loc de parcare la domiciliu + 1 loc de
parcare la destinatie
6 Necesitaiea asigurarii echilibrului intre capacitate parkingurilor si
capacitatea strazilor cu care sunt in relatie - dscul blocarii tclicului in
anumite intervale orare

Circula!ii,

accese, stalionarea autovehiculelor

Solutii de rezolvare a p6blmslor circulatiei aulo in oras:


$ Adaph.ea sistemului de circulatii la t.aficul in cGslec
- largirea skuilot
- strapungerea de noi strazi
- Organizarea de snsuri unice pe strazi pamlele - cupluri de slBzi - sensui
unie opuse pe srazi paEll situate la o dislanta de maxim 200 de mehi si
implicand exislenla unor drazi lnsveEale de lgatura din 200 in 200 de
metri
x Fluidizarea tdicului pdn sincronizaGa semafoarelor - unda verde
* P.iorihlea acordata transpoiului in comun - benzi de cimlatie dedi@le;
unda verde pentru lEnspodul in 6mun
a Echilibrul iranspoi publlc/ tEnspoil cu masana peEonala descuBjarea
utilizadimasinii peMnale in cenlrul oEsului (ex. Pereperee unei bx de acces
in zona cenlEla cu masina peEonala - LondE) - parcarea pe duEta limitah si
scumpa. 6mpensate pdnt-un iaanspofr public efice
s Sislemul pa.k and ride - parkinguri de mari dimensiuni la inlErea in oEs
asociale cu noduri de schimb hodal (cale lerala, metrcu, autobuz, lramvai) 4
* Corelarea infrastructurii de circulalii cu zonele de densilale ddicala din oras

Circulafii,

accese. stalionarea autovehiculelor

Adminisirarea drumurilor:

s
e
s

ln Romania, Compania Nationala de Aut6tEzisi Drumuri


Nationale (CNADNR) administreaza drumurile nationale (DN),
drumurilejudetene (DJ) si cele comunale (DC); compania functioneaza
sub autroritatea Ministerului TEnsporturilor
TESeul DN, DJ, DC care trece prin localitate este administrat de
consiliul local al primariei
Consiliul local nu poate modifica taseul acestoEfaE aprobarea
CNADNR

Circula!ii,

Circ la,1,aC
Se,sta,onarea autovehiculelor

accese, stationarea autovehiculelor

MOF 1 38 bis/6.04.1998 - Ordinul ministrului transporturilor pentru


aprobarea normelor privind in.adrarea in categorii a drumurilor
nalionale + norme tehnice privind proiectarea, conslruirea si
modernizarea drumurilor + norme tehnice privind amplasarea
lucrariloredilitare, a slalpilor pentru instala{i si a pomilor in localihtile
urbane si rurale

onale europene

cele desch`e tra cu u nteinaloBal

asigum legalura capitali cu orasele resedinta

asiguE legatura inlre orasele sedinh de ,udel + l{atura d


punctele d lrscere a Irontierei
Orumuri nationale secundarc
Dtumuri iudetene - leaga municipiile resedinta de judot cu resedinlele de

de jud6t +

Alte surse bibliografice:

tansvecale, etc.

*
*
*
*

Circula(ii,

na

s Drunud nationale prlncipale -

Sunt prezentate profilele tGnsve6ale ale diferitelor tipuri de drumuri din


mediul urban sau rural

Virgil loanid - Cr,lrulatia in o@sul modern


Radu Laurian - Urbarismu,
6 Detaliaza aspecle privind circulatia in oEs, profile

llrumu

@mune, municipii, oras6, obieclive turistjce, poduri. aercpoduri, tc. : leaga


orasele si municipiile inlre ele
Drumurile comunal - laga orasele sau resedinlele de 6muna de satele
apadinatoare
Drumud vlclnale - drumud ce deseNesc mai mulle prcpriebti fiind situate la

limileleacestoa

Circula!ii,

accese, starionarea autovehiculelor

accese, stalionarea autovehiculelor

Tipurl de stmzi din ohs:


r cabgoria I - maglstrale (DN-ud in municipiu) - au minim 3 f ire pe sns
(latim benzii *le de 3,50 metri) indusiv tEnspod in comun
r Cabgoria ll - st6zi de legatuE - fac legatura inlre zonele functionale al6
orasului si cele de lo@it- minim 2 fk pe sns (latimea benzii ede de 3,50
mehi) incluEiv transpoi in @mun
* categoria lll . stEzlle colecloare - olecteaza Iluxudle dln zonele functionale
@nducandu-le spre st@lle d legetura su magislBlF 1 tirpe sens (3,50

meti)

$ categoda

lV .

stEzlle de Iolosinb locala - I fir pe *6s (latime 4,0 metri)

Drumurlle publlce din afaE tocalitatilor trebuie sa se continue cu drumurl de


acelsi Eng sau supedoi in inteilorul aesto6.
Tretuarele au o latime cuprinsa inlre 1,0 si 4,0 metrl in fundie de inbnsitatea
circulatiei pietonale.
10

( rme feh" d P rectarea CO Strulrea

"ode

lzarea dalmuril

Circulalii,

Circula.tii, accese, sta{ionarea autovehiculelor

Tipuri de stEzi din oasi


e Cabgorla I . magistEle (DN-uri in municipiu) - au minim 3 tire pe
(latimea benzii este de 3,50 meki) induElv tEnspod in @mun

*ns

accese, sta!ionarea autovehiculclor

Tipuri de srazi din orasr


ft Categoria ll - st6zi de legatura

- fac legatura inlre zonele funclionale ale


orasului sl cele de locuil - mlnlm 2 fire pe sens (latimea benzi esle de 3,50
metri) inclusiv tanspod in comun

:l41

___

Lil

flilculalii,

Cirtulafii,

acccse, slatiolrarca autovehi{ulclor

Tipuri de strazi di6 oras:


* Categoria lV . skazile de deservire locala

Tipuri de strazi din oras:


s Categoria lll . strazile colecioare - coleclaza f,uxurile dln zonele funcUonal6
conducandule spre slrazile de legalura sau magistale- 1 fir pe sens (3,50

met

accese, staiionarca autoYt'hiculelor

- I

f r pe sens (lalime 4,0

met

E:

Circula{ii,

accese, stalionarea autoyehieulelor

Circula,i,aCCese,stationarea antovehicIIlelor

A"

Circula!ii,

accese. slationxrea autol'ehi{ulel$r

Circulatii,

5:pROFttu cARACt= EE OE SrttA

aecese. stafionarea autovehieulelor

Roglementari RGU privind circulatiile si parcaiele


Dimensionarea locurilor de parcare
parcare la suprafala - 1 loc de parcarei 2,5 x 5 metl = 12,5 mp
Dimens onarea parcarilor de suprafala: 1 loc = 25 mp (loc + spatiu manevra)
Dimensionarea parcarilor sublsran: 1 loc = 30-35 mp (loc + spaliu manevra +
slalpi)

Art. 25 Accese carosabile


(1) Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca

exista

posibilitati de acces la drumurile publice, direct sau prin seryitute,


conform destinatiei @nstructiei.
CaEcteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa pemita
interyenlia mijloacelor de slingere a inqendiilor.
(2) ln mod exceptional se poate autoriza executarea constructiilor faE
indeplinirea conditiilor prevazutre la alin. 1, cu avizul unitatii teritoriale
de pompieri,
(3) Numarul si @nfiguralia acceselor prevazute la alin. 1 se determina
conform anexei nr. 4.
(4) Orice acces la drumurile publice se va Jace conform avizului si
autorizatiei speciale de construire, elibeEie de administratorul
acestora,

Circulalii,

accese, stalionft rea autovehiculelor

Circula{ii,

accese, stfltionarea autovehiculelor

Reglementari RGU privind circulatiile si parcajele

Ex. Pentru constructiile de locuinlei

Anqxa 4 - accese carosabile- listeaza prevederi privind circulatiile


penku diferitele caiegorii de functiuni (administralive, financiar-bancare,
comerciale, culte si cultura, invatamant, sanatate, sport si agrement,

Locuinte unitamiliale cu acces sr lol propnu


o necesitiatea asigurarii unor accese carosabile peniru locatari si a
unui acces carosabil pentru colectarea deseurilor menaiere si
penlru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, alei
carosabile in inieriorul zonelor parcelate - minim 3,5 m latame
pentru cele sub 25 de metri lungimet pentru cele mai lungi de 25 de
metri sun{ necesare supralargiri si suprafete pentru manevre de
intoarcere
* Pentru parcelari pe doua randuri, accesul la parcelele din spate se va
realiza prin alei de deseryire locala (fundaturi) - penhu cele sub 30 de
metri, o banda de 3,5 metri latime; pentru cele de max 100 metri - 2
benzi (7 metri) cu trotuar pe cel putin o lalura si supralargiri pentru
menevre de intoarcere la capat.

t
*
*

turism, locuinte)
Din ce categorie de strazi se asigura accesul
Ce tipuri de accese sunt necesare
Dimensionarea cailor de acces. etc.

Circula{ii,

accese, stfl tionarea autovehiculclor

Circulajii.

accese, stalionarea autovehiculelor

RGU art. 33 - Parcaje

RGUAnexa5-Parcaje

i1i Autorizarea executadi construcliilor care, prin destinatie, necesita


spatii de parcare se emite numai daca exista posibilitatea realizarii

lmpune dimensionarea parcalelor confom normativului Pl32-93 in


funclie de categoria localitatil in care sunt amplasate @nslructiile.

acestora in afara domeniului public.


i:) Prin exceptie de la prevederile alin. 1, utllizarea domeniului public
pentru spatii de parcare se stabileste prin autorizatia de conslruire
de calre delegatiile permanente ale consiliilor judetene sau de
catre primari, conform legii.
1$ Suprafata parcajelor se determina in functie de destinatia si de

Stabileste numarul minim de locuri de parcare in ,unctie de calegoria


de constructii (administrative, flnanciar-bancare, comerciale, culte si
cultura, invatamant, sanatate, spgri si agrement, turism, locuinte)

capacitatea constructiei,

Circululii,

confom anexei 5.

accese, stationarer autovehiculelor

RGUAnexa5-Parcaie

in comun.

t00%.

- proiectarea circulatiilor si parcaielor in


Bucuresti
Art. 5 - Constructiile de locuinlo
5.1. Subzonele locuintelor unif.miliale cu acces si lot propriu
'1 loc de parcare / 1 locuinta cu Sdesf < 1 00 mp
2 locuri de parcare / 1 locuinta cu Sdesf > 100 mp.
HCGMB 66/13 aprilie 2006

Exemplu - conslructiile de locuinte:


ln functie de indicele de motoizare a localitratii vor fi prevazute locuri de
parcare dupa cum urmeaza:
'l loc de parcar I 1.5 locuinte unifamiliale cu lot propriu;
'l loc de parcare/ 1.3 aparlamente penlru locuinte semicoleciive cu
acces propriu si lot folosil in comun
1 loc de parcare/2-10 apartamenie in locuinle colective cu acces si lot

Din totalul locurilor de parcare

Cazul Bucure;tiului

locuintelor semiqoleclivel coleclive cu acces si lol


folosil in comun

5.2. Subzonele

loc de parcare / 1 apartament cu Sdesl < 100 mp


2 locui de parcare / 1 apartamentcu Sdesf> '100 mp
'1

vorti prevazute garaje in procent de 605.3. Subzonele locuintelor colective (blocuri)


1 loc de parcare / 1 apartament + 20% din totalul de locuri de parcare,
pentru vizitatori

Cazul Bucuregtiului

Cazul Bucuregtiului

HCGMB 66/13 aprilie 2006

Bucuresii

proieclarea circulatiilor si parcajelor in

- proiectarea circulatiilor si parcaielor in


Bucuresli
Constructii cu functiuni comerciale, amenajari pentru
agrement, sportive:

HCGMB 66/13 aprilie 2006


Ar1. 7.

Asigurarea numarului de locuri dc parcare esle obligaiorio pentru


obtinerea ayizelor/acordurilor necesare eliberarii auloriatiei de

conslruire.

Nerealizarca numarului de locuri - pentru zona exlerioara inelului


principal de circulatie, 10,000 de euro,l loc nerealizat, pent.u
maxim 20Yo din norma calculala.

'I loc de parcare/ 20 mp ai supEfetei desfasurate + 10% locuri de parcare


pentru salariati/aprcvizionare

*
a
r

Din totalul de locuri de parcare calculate, se vor prevedea garaje in


proeent de 75% din care maxim 25% la sol, atunci cand @nditiile de
amplasament permit acest lucru
Accesele rutiere catre aceste parcaje se vor asigura numai pe artere
de circulalie de categoria a lll.a.
Se vor asigura in intedorul parcelei spatii pentru circulatia pietonala,

spatii pentru circulatia ruliera, platforme pentru parcarea


autovehiculelorde mare tonaj penlru aprovizionare/aulocare,spatii

plantate.

Cazul Bucares,tiului

Cazul Bucureqtiului

HCGMB 66113 aprilie 2005 - proiectarea circulatiilor si parcaielor in


Bucuresti - artere caiegoria I - trotuare de minim 6 melri sau 5 metri
daca nu exista tramvai

HCGTUB 66/13

aprilie 2006

Bucuresli

proiectarea circulatillor si parcajelor in

Artere categoria I cu zona proprie pentru tramvai

Cazul Bucuregtiului

HCGMB 66/'13

Bucuresti

aprilie 2006

CazuI Bucuregtiului

proiectarea circulatiilor si parcajelor in

Artere categoria I cu zona proprie pentru tramvai

HCGilB 66/13 aprilie 2006 - proiectarea circulatiilor si parcaielor in


Bucuresti
ArteG Gtegoria ll
metri

trotuare de minim 3 metri, zone vezi de minim 2

Cazul Bucuregtiului

Cazul Bucure"stiului

HCGMB 66/13 aprilie 2006

Bucuresti

proieclarea circulatiilor si parcajelor in

Bucuresli

Artere categoria ll - cu zona pentru tEmvai inglobata carosabilului

Bucuresti

proiectarea circulaliilor si parcaielor in

Artere categoria ll - penlru arterele de categoria I si ll avand frontui


fragmentale sau constituite din parcele cu o deschidere sub 20 metri,
se vorasiguE artere locale de minim 6,0 meiri latime.

Cazul Bucureqtiului

Cazul Bucureqtiului

HCGMB 56/13 aprilie 2006

HCGMB 66/13 aprllie 2006

proieclarea circulaiiilor si parcajelor in

HcctB

65113

aprille 2006

proiechrea circulatiilor 5l pamieloa in

Adere calegora lV - sensuri unice si fundaturi

Artere categoria lll


Fundalure cu lungime de max. 50 m
prevazuta cu bucla de inloarcere cu
raza mlnima de 6 melri,

THE END

BucuEti