Sunteți pe pagina 1din 4

Planul urbanistic zonal

Planul urbanistic zonal

instrument de planificare urbana de

reglementare specifica, prin care se coardoneaza dezvoltarea

uftanistica integrata a unor zone din localilate, caraclerizate pdnttun grad ridicat de complexitate sau

printro dinamica urbana'

accentuata.
Planul urbanistic zonal asigurc corelarea programelorde dezvoltare
utbana integrata a zonei cu PUG.

DOCIT IENTATII DE URBANIS lDE TIP P ;Z

(Legea 350/200'1

Planul urbanistic zonal

Planul urbanistic zonal

prin cererea de emitere a CU se solicila o modificare a


prevederilordocumentatiilor de urbanism pentru zona respecliva,
aulorilatea publisa are dreplul ca, prin cerlificatul de urbanism :

Daca

.
..
-

Avizul de oportunitaie cuprinde:

,
.

Sa respinga cererea de modifi@re

autoriarea investitiei de elaborarea si aprobarea


unui PUZ
Sa conditioneze autorizarea investiliei de aprobarea unui PIJZ
numai h baza unui aviz de oportunitate intocmit de structura
specializata condusa de arhileclul sef
Sa condiiioneze

Piese scrise: memoriu tehnic explicativ


Piese desenate: incadrare in zona; plan topogratic/cadastral cu zona
de studiu, @nceptul propus- plan de situatie cu prezentarea
functiunilor, a vecinatatilor, modul de asigurare a acceselor.

Prin avizul de oportunitate se stabilesc:


Teriioriul care umeaza a fi reglementat prin PUZ
Categoriile functionale si eventuale seruituti
lndicatorii urbanisticiobligatorii- limitele minime si maxime
Dotiarile de interes public ne@sare, asiguErea acceselor, parcajelor si

.
.
-

Sa solicite elaborarea unui PUD


Sa permita intocmirea documentatiei iehnice pentru autorizatia de
@nstruire (Legea 3501200'1, aft. 321

utilitatilor

Capacitatile detEnsportadmise.
4

Planul urbanistic zonal

Documentatia PUZ cuprinde:

Piesedesenate(planse):

lncadEre in tefitoriu/ documentaiii de urbanism aprcbate


Analiza situatiei exisiente (scara 1/1000; 1/2000)
Reglementari urbanislice

zonificarc si echipare edilitaE

Proprietatea asupE terenurilor si circulatia iuridica a terenurilor,

Piesescrise:

Memoriu de prezentarc
Regulament local de urbanism
prescriptii prevederile

PUZ

intaresle si detaliaza sub lorma de


5

Piese scrise afcrcntc PUZ regulamelltullocal dc

urbanism
Despre Regulamentul Local de urbanism

Baza ega a a cOnlnutu u RLU:

RGU

HG 525/1996
e9ea 350 2001 cu modincal e si completan e

Leg s ala de urban sm

Norme tehn ce in vigoare p v nd construcl e,crcu atme,echiparea,


spal e verzl,etc
:

Normele de giena s recomandan e pttv nd mediul de viata al popu atei

RegulanlentuIIocal de urbanism

Continutu:cadru:
Precizat p"n:

pnr*

1.

teBUli iiu

5.
6
i
i

Rl*lriNuorivii<irr6ura.:i@nrtilcirorlr,r.tq.rr.!rn!e.e.!)!lpulii.
ofllli d r,.rr!\n.e \i ..ir.eeri mi.'ne ,rbiifnrdi
{es!i.. prillt rr{!Rrn,er au:es.?r! r{.,nB,iltrla,ii
Rr(uli r! p;vi:c inc.h,na'& lriiire'a

la

!^!t'?ar: ndrr.A3rii rndrut,;.,i !!orriar.'a

1!.aegul .u ,ne.. ir 3r,pias,r..

Ghidul pHvind metodologia de elaborare si conunutu cadru al

ne

sptl vrr:i i niFreri,

nr_ zoNrf rc&tA tuiotoxAg


I 1 u^i!;t,.,i rrhunltrt, tu.ddnnle

PUZ(reglementarea tehnica aprobata pln Ordinul MLPAT


,76 N 16082000)

Ghid p vind elaborarea si aprc barea regulamentelo

locale de

uttanism(reglementare tehnica aprclbata pln Ordinul MLPAT


21 N

10042000)

Regul*nrentul local de urbanism

Regulamentul local de urbanism


Unitale teritoriala de roferinta

Unitate teriioriala de referinta = subdiviziune urbanisti@ a teritoriului


unitatii administEtiv-teritoriale, delimitata pe limile cadastEle,
camcterizata prin omogenitate funciionala si morfologica dpdv

ln cazul PUG Municipiul Bucuresti

urbanislic si arhitecfural, avand ca s@p reglementarea urbanistica


omogena. (Legea 350 DOO1, Anexa

2\

UTR se delimiieaza dupa caz in functie de:

Eliel si peisaj cu GEcteristici similare,

evolutie istorica uniiara

sistem parcelar si mod de construire omogen,

intrc anumita perioada,

tolosinte de aceeasinatura a terenurilorsi mnstructiilor

regim iuridic al imobilelor similar, (Legea 350/200'1, Anexa 2)

UTR se definesle in

trei caracterislici:

11

s
*

Functiuneadominanta

lnaltimea maxima admisa

Regimul de construire (continuu/dis@ntinuu)

funclie de

Regulamenlul local de urbanism PIJG Municipiul Bucuresti

Titlul I - Prescriptii generale

1. Domeniudeaplicare

2.
3.
4.
5.
6.

Corelari cu alte documentatii


Conditii de aplicarc
Derogari de la prevederile regulamentului
Conditii de construibilitate a parcelelor
Diviziunea terenului in zone, subzone si unitati teritoriale de referinta

delinirea UTR: functiuni dominante; regim de construire (coontinuu,


discontinuu); inaltimea maxima admisa

Regulamentul local de urbanism PUG Municipiul Bucuresti

Exemplificare- UTR L

Titlul ll

Prescriptii specifice pe zone, subrone si unilati teriloriale de

zona de locuil

referinta

Generalitati: caracterul zonei

- zona centrala
- zona mixta
L- zona de locuit
A- Zona activitatilor

Subzone si unitati teritoriale de refednta: L1 (locuinte individuale si colective

mici cu maxim P+2 niveluri); L2(subzone locuintelor individuale si colective

V - Zona spatiilor

mici cu maxim P+2 niveluri realizate pe

prcductive

vezi

niveluri situate in ansambluri preponderent)

Secliunea l: ulilizare funclionala


Articolul 1 - Utiliari admise
ma.iore

zone situate in araE teritoriului

L-

zona de locuit

lotizarilor anterioare), L3

preponderentrezidentiale), L4 (subzone locuintelor collective P+s-P+10

- zona transporturilor
G - zona gospodariei comunale
S - zona cu destinatie speciala
R- zona echipamentelortehnice

EX

baa

(subzone locuintelor Goleclive medii P+3-P+4 niveluri situate in ansambluri

adminisfaliv

Articolul2
15

Ariicolul 3

Sectiunea 2: condilii de amplasare ale parcelelor (suprafut, forme,

Lrtilizari admise cu
Ulilizari

@nditionari

intezise

zona de locuit

dimensiuni)
Articolul 4

Sectiunea lll: posibilitati maxime de ocupare si utilizare a terenului

Caracteristici ale parcelelor (supEfete, forme, dimensiuni)

Articolul5 -Amplasarea cladirilor fata de aliniament

Arti@lul 15

prccent maxim de ocupare a terenului (POT)

Articolul 6 -Amplasarea cladirilor fata de limiiele latemle si posterioare ale

Arti@lul 16

coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

Parcelelor
Articolul 7 -Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela

a6ese

ArticolulS

Circulatii si

Articolul

Stationarea autovehiculelor

I-

Articolul 10
Articolul

lnaltimea maxima admisibila a cladirilor

Arti@lul

- Aspectul exterior al cladirilor


12 - Conditii de echipare edilitara

Articolul

13-Spatiiliberesispatiiplantate

1 1

t6