Sunteți pe pagina 1din 94

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

UNIVE RS IT AT E A DE ARH ITE CT URA I URB ANIS M " IO N MINCU"


C E N T R U L D E C E R C E T A R E , P R ! E C T A R E, E " P E R T ! # A R E $ ! C N % U L T ! N & . ' .0 ( + 0 ( + %trada Academiei '( ) *+, T e l e , o n - . ' / 0 / 10 ( * , . ' .0 2 / 0 3 /,

4 a5- 61+7'.'*0.20/1 , E ) m a i l - rect orat 8i ai m 0ro , B U C U R E % T ! ) 9 + ' + 2 , R M A N ! A

PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIUL BUCURETI ETAPA FINAL


MAPA 4

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL MUNICIPIULUI BUCURETI


CONINUT: T!TLUL ! T!TLUL !! T!TLUL !!! ANE"E '0 DE4!N!:!! ALE TERMEN!L R UT!L!#A:! =N RE&ULAMENTUL L CAL DE URBAN!%M AL MUN!C!P!ULU! BUCURE$T! *0 CADRUL LE&AL DE ELAB RARE A RE&ULAMENTULU! L CAL DE URBAN!%M PENTRU MUN!C!P!UL BUCURE$T! ) PRE%CR!P:!! &ENERALE0 ) PRE%CR!P:!! %PEC!4!CE PE # NE, %UB# NE $! UN!T;:! TER!T R!ALE DE RE4ER!N:;0 ) B!ECT!<E DE UT!L!TATE PUBL!C;0

PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIUL BUCURETI ETAPA FINAL


MAPA 4

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL MUNICIPIULUI BUCURETI

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

'

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

TITLUL I PRESCRIPII GENERALE.


DOMENIU DE APLICARE. Pre?entul regulament se aplic@ pe teritoriul cuprins An limitele intraBilanului e5istent al Municipiului Bucureti, precum i pe teritoriul cuprins An e5tinderea acestui intraBilan, con,orm Planului Urbanistic &eneral al Municipiului Bucureti din anul '222C*+++0 CORELRI CU ALTE DOCUMENTAII. Regulamentul Local de Urbanism este corelat cu preBederile urmDtoarelor Planuri Urbanistice #onale aprobate sau An curs de aprobare'0 PU# ) #ona CentralD a Municipiului BucuretiE *0 PU# ) AmenaFare a traseului RGului DGmboBiHa pe teritoriul Municipiului BucuretiE .0 PU# ) #ona de nord a CapitaleiE 10 PU# ) #ona Lacurilor ColentineiE /0 PU# > #one proteFate ?one proteFate An Municipiul Bucureti0 30 PU# > %ector 3 Pre?entul regulament menHine ) cu unele reactuali?@ri i adaptDri inerente ) acele preBederi din regulamentele anterioare, ale cDror e,ecte sunt imprimate An con,iguraHia cadrului construit al Capitalei sau Ai menHin actualitatea prin comparaHie cu regulamentele actuale din di,erite alte mari orae europene0 D!<!#!UNEA TERENULU! =N # NE, %UB# NE $! UNITI TERITORIALE DE REFERIN. Regulamentul cuprinde preBederi cu priBire teritoriale de re,erinHDI. ZONE CUPRINSE N INTRAVILAN C. ZONA CENTRAL CP - SUBZONA CENTRAL SITUAT N LIMITELE ZONEI DE PROTECIE A VALORILOR ISTORICE I ARHITECTURAL URBANISTICE CP - #ona centralD An care se menHine con,iguraHia Hesutului urban tradiHionalCP ! ) %ub?ona centralD suprapusD peste nucleul istoricE CP " ) %ub?ona centralD proteFatD datoritD Balorilor arIitecturale i urbanistice, adiacentD nucleului istoric, aBGnd con,iguraHia Hesutului urban tradiHional, ,ormatD din clDdiri medii i Analte, dispuse pe aliniament i alcDtuind un ,ront relatiB continuu la stradDE la urmDtoarele ?one, sub?one i unitDHi

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

CP # ) %ub?ona centralD proteFatD datoritD Balorilor urbanistice, aBGnd con,iguraHia Hesutului urban tradiHional, ,ormatD din clDdiri cu puHine niBeluri 6P) PJ.7, retrase de la aliniament i dispuse i?olat sau grupatE CP$ - %ub?ona Dealului PatriarIiei, a Dealului Radu <odD i a Bisericii DomniHa BDlaa CP% ) %ub?ona centralD ,ormatD din inserHii de clDdiri reali?ate An ultimele decenii An interiorul ?onei proteFate& CP4 ) %ub?ona nucleului central comercial i de a,aceri0 CA - ZONA CENTRAL SITUAT N AFARA LIMITELOR ZONEI PROTE'ATE CA ) %ub?ona centralD cu ,uncHiunea de centru de a,aceri cu clDdiri de AnDlHime medie i accente AnalteE CA$ ) %ub?ona centralD cu ,uncHiuni comple5e, cu clDdiri de AnDlHime medie i Analte, cu regim de construire continuu sau discontinuuE CA% ) %ub?ona centralD cu ,uncHiuni comple5e, cu clDdiri de AnalHime medie i Analte, cu regim de construire continuu i discontinuu, aBand un rol deosebit in con,igurarea siluetei localitDHii spre DGmboBiHa0 CB - ZONE SITUATE N AFARA PERIMETRULUI CENTRAL CARE GRUPEAZ FUNCIUNI COMPLE(E DE IMPORTAN SUPRAMUNICIPAL I MUNICIPAL . CB ) sub?one dispersate e5istente An a,ara ?onelor proteFateE CB$ ) sub?one dispersate e5istente An ?one proteFateE CB% ) poli terHiari principaliE CB4 ) campusuri uniBersitare, unitDHi de cercetare, parcuri tiinHi,iceE CB4! ) parcuri tiinHi,iceE CB4" ) campusuri uniBersitareE CB4# ) unitDHi de cercetare0 CB) ) centre de con,erinHe i e5po?iHii internaHionale0 CB * > centrul internaHional de studii ecumenice <DcDreti M ) ZONA MI(T CONIN+ND INSTITUII, SERVICII I ECHIPAMENTE PUBLICE, SERVICII DE INTERES GENERAL -SERVICII MANAGERIALE, TEHNICE, PROFESIONALE, SOCIALE, COLECTIVE I PERSONALE, COMER, HOTELURI, RESTAURANTE, RECREERE., ACTIVITI PRODUCTIVE MICI, NEPOLUANTE I LOCUINE. M ) sub?ona mi5tD situatD An ?ona proteFatDE
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

M$ ) sub?ona mi5tD cu clDdiri aBGnd regim de construire continuu sau discontinuu i AnDlHimi ma5ime de PJ'1E M% ) sub?ona mi5tD cu clDdiri aBGnd regim de construire continuu sau discontinuu i AnDlHimi ma5ime de PJ10 F ) ZONA ACTIVITILOR LEGATE DE CULTE L ) ZONA DE LOCUIT L ) SUBZONA LOCUINELOR INDIVIDUALE I COLECTIVE MICI P/ , P/$ L ! ) locuinHe indiBiduale i colectiBe mici cu ma5im PJ* niBeluri situate An a,ara perimetrelor de protecHieL ! ) An regim continuu 6 Aniruit7E L !$ ) An regim grupat 6cuplat7E L !% ) An regim i?olat0 L " ) locuinHe indiBiduale i colectiBe mici cu ma5im PJ* niBeluri situate An interiorul perimetrelor de protecHieL " ) An regim continuu 6Aniruit7E L "$ ) An regim grupat 6cuplat7E L "% ) An regim i?olat0 L # ) locuinHe indiBiduale i colectiBe mici cu ma5im PJ* niBeluri situate An noile e5tinderiE L 0 ) locuinHe indiBiduale mici cu parcele cu P TK$1L situate An ?ona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei0 L$ ) SUBZONA LOCUINELOR INDIVIDUALE I COLECTIVE MICI CU P ) P/$ NIVELURI REALIZATE PE BAZA UNOR LOTIZRI ANTERIOARE L$! ) locuinHe indiBiduale i colectiBe mici reali?ate pe ba?a unor loti?Dri anterioare cu P ) PJ* niBeluri situate An a,ara ?onei proteFateL$! ) cu locuinHe proiectate standard i?olate& L$!$ ) cu locuinHe proiectate standard cuplate0 L$" ) locuinHe indiBiduale i colectiBe mici reali?ate pe ba?a unor loti?Dri anterioare cu P) PJ* niBeluri situate An ?one proteFateL$" ) cu locuinHe proiectate standard i?olate& L$"$ ) cu locuinHe proiectate standard cuplate. L% ) SUBZONA LOCUINELOR COLECTIVE MEDII -P/%-4. SITUATE N ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENIALE L%! ) sub?ona locuinHelor colectiBe medii cu PJ. > PJ/ niBeluri ,ormGnd ansambluri preponderent re?idenHiale situate An a,ara ?onei proteFateE L%" ) sub?ona locuinHelor colectiBe medii cu PJ. > PJ/ niBeluri ,ormGnd ansambluri preponderent re?idenHiale situate An ?ona proteFatD0
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

L4 ) SUBZONA LOCUINELOR COLECTIVE NALTE CU P/*-P/ 1 NIVELURI, SITUATE N ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENIALE: L4! ) sub?ona locuinHelor colectiBe Analte cu PJ3)'+ niBeluri, ,ormGnd ansambluri preponderent re?idenHiale, situate An a,ara ?onei proteFateE L4" ) sub?ona locuinHelor colectiBe Analte cu PJ3)'+ niBeluri, ,ormGnd ansambluri preponderent re?idenHiale, situate An ?ona proteFatD0 A ) ZONA DE ACTIVITI PRODUCTIVE A ) #ona de actiBitDHi agro)industriale0 A$) #ona actiBitDHilor productiBe i de serBiciiA$! ) %ub?ona unitDHilor predominant industrialeE A$" ) %ub?ona unitDHilor industriale i de serBiciiA$" ) ActiBitDHi productiBe, de depo?itare comercialD i alte serBicii legate de accesul pe cDi rutiereE A$"$ ) ActiBitDHi productiBe, de depo?itare comercialD i de transporturi legate de accesul pe cale ,eratDE A$# ) ActiBitDHi terHiare pentru ?ona industrialDE A% ) %ub?ona unitDHilor mici i miFlocii productiBe i de serBiciiE A4 ) UnitDHi industriale mici i miFlocii productiBe i de serBicii dispersateE A) ) Parcuri de actiBitDHi0 B ) ZONA ACTIVITILOR BALNEARE I TURISTICE B ) %ub?ona de turism, tratament i loisir balnearE B$ ) %ub?ona pentru case de BacanHD0 V ) ZONA SPAIILOR VERZI V ) %paHii Ber?i publice cu acces nelimitat V ! ) Parcuri, grDdini i scuaruri publice oraeneti i ,Gii plantate publiceE V " ) %cuaruri i amenaFDri sportiBe publice din ?onele re?idenHialeE V # ) %paHii plantate proteFateE V$ ) %paHii Ber?i publice cu acces limitat de ,olosinHD speciali?atDV$! ) &rDdini Botanice i #oologiceE V$" ) Parcuri E5po?iHionaleE V$# ) Mu?eul %atuluiE V% ) %paHii Ber?i pentru agrementV%! ) Ba?e de agrement, parcuri de distracHiiE V%" ) Comple5e i ba?e sportiBeE V4 ) %paHii Ber?i pentru protecHia cursurilor de apD i ?onelor umedeE V) ) Culoare de protecHie ,aHD de in,rastructura teInicDE V* ) PDduri de agrementE V2 ) PDduri i plantaHii ,orestiereE V3 ) PDduri i ,Gii plantate de protecHie sanitarD0

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

T ) ZONA TRANSPORTURILOR T ) %ub?ona transporturilor rutiereT ! ) UnitDHi de transporturi i?olateE T " ) UnitDHi de trans,erE T$ ) #ona transporturilor pe cale ,eratDE T% ) #ona transporturilor aeriene0 G ) ZONA DE GOSPODRIE COMUNAL G ) %ub?ona construcHiilor i amenaFDrilor i?olate pentru gospodDrie comunalDE G$ ) %ub?ona cimitirelorG$! ) sub?ona cimitirelorE G$" ) sub?ona cimitirelor proteFate0 S ) ZONA CU DESTINAIE SPECIAL R ) ZONA ECHIPAMENTELOR TEHNICE MA'ORE

II. ZONE SITUATE N AFARA INTRAVILANULUI I A TERITORIULUI ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI BUCURETI E( ) #one re?erBate pentru traseul autostrD?ilor i pentru noilor accese ,eroBiareE E($ ) #one re?erBate pentru e5tinderea unor ,uncHiuni de producHie, de distribuHie i comercialeE E(% ) #one re?erBate pentru e5tinderea unor instituHii i serBicii publiceE E(4 ) #one re?erBate pentru e5tinderea locuinHelorE E() ) #one re?erBate pentru turism i recreereE E(* ) #one re?erBate pentru e5tinderea unor spaHii plantate cu rol de ameliorare a climatului urban i de protecHieE E(2 ) Alte perimetre de protecHie > ecologicD, arIeologicD, peisagisticD, sanitarD etc0E E(3 ) #one re?erBate pentru actiBitDHi agricoleE E(4 ) #one care necesitD re,acerea peisaFului degradatE

OBSERVAII PRIVIND ALCTUIREA REGULAMENTULUI: '0 =n mod normal, An regulamentele urbanistice din alte tDri europene, obiectiBele de utilitate publicD ) construcHii i spaHii plantate i amenaFate ) nu ,ac obiectul preBederilor regulamentare deoarece acestea sunt proteFate prin lege, au An maForitate ca bene,iciar i responsabil aceeai autoritate publicD localD care eliberea?D certi,icatele de urbanism i autori?aHiile de construire i deci nu pot ,ace obiectul speculei ,unciare i imobiliare0 Deoarece An Hara noastrD, aplicare practicD a regulamentelor reAncepe dupD un Iiatus de decenii, s)a considerat necesarD o protecHie suplimentarD a obiectiBelor de utilitate publicD i, An consecinHD, acestea ,ac obiectul unor articole de regulament0
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

*0 Deoarece Regulamentul Local de Urbanism este un document opo?abil An FustiHie, structura acestuia a urmat u?anHele An acest domeniu din HDrile cu o AndelungatD e5perienHD de aplicare, utili?are i reactuali?are a unor ast,el de regulamenteE ast,el s)a Hinut seama de ,aptul cD 6a7 preBederile trebuie sD ,ie simplu i clar e5primate, ,DrD posibilitatea de interpretare di,eritD, 6b7 nu se admite trimiteri de la preBederile care priBesc o unitate teritorialD de re,erinHD la alta, cIiar dacD apar unele repetDri, 6c7 An ca?ul unor situaHii insu,icient de clare, documentul scris preBalea?D asupra celui gra,ic0 .0 PreBederile Regulamentului au ,ost adaptate situaHiei de tran?iHie An care au apDrut sporadic sau AncD AntGr?ie sD Ai ,acD simHitD pre?entD noi tipuri de grupDri de ,uncHiuni, motiB pentru care e5istD un grad ridicat de ,le5ibilitate care sD permitD de?Boltarea acestora0 10 =ntrucGt o parte importantD a localitDHii a ,ost con,iguratD pe ba?a unor regulamente anterioare, preBederile acestui regulament menHin, restituie i interpretea?D An raport cu e5igenHele actuale, dispo?iHiile din regulamentele precedente0 /0 =n ca?ul unor particularitDHi eBidente, unele dintre preBederile acestui regulament au preBalat ,aHD de preBederile Regulamentului &eneral de Urbanism, ca de e5emplu cele priBind ?ona proteFatD0 30 Pentru loti?Drile e5istente, An special pentru cele proteFate i pentru cele reali?ate cu clDdiri standard cuplate sau i?olate, condiHiile de construire au ,ost restituite dupD mDsurDtorile din planurile cadastrale, pentru a se eBita deteriorarea calitDHii locuirii i a aspectului general al acestor ?one datoritD unor presiuni speculatiBe0 90 Deoarece An planul la scara 5$1 111 nu este posibilD indicarea gra,icD a unitDHilor de re,erinHD, acest plan urmea?D sD ,ie AnsoHit de detalieri pe cartiere la scara 5)111 sub ,orma unui album care Ba constitui o ba?D mai uor de utili?at An Bederea acordDrii certi,icatelor de urbanism i autori?aHiilor de construire0 (0 Pre?entul Regulament Local de Urbanism este AnsoHit de un M&Iid de aplicare M 6Mapa 17 0

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

I. ZONE CUPRINSE IN INTRAVILAN

C. ZONA CENTRAL
CP SUBZONA CENTRAL SITUAT N LIMITELE ZONEI DE PROTECIE A VALORILOR ISTORICE SI ARHITECTURAL URBANISTICE

CP ) #ona centralD An care se menHine con,iguraHia Hesutului urban tradiHionalCP ! ) %ub?ona centralD suprapusD peste nucleul istoricE CP " ) %ub?ona centralD proteFatD datoritD Balorilor arIitecturale i urbanistice, adiacentD nucleului istoric, aBGnd con,iguraHia Hesutului urban tradiHional, ,ormatD din clDdiri medii i Analte, dispuse pe aliniament i alcDtuind un ,ront relatiB continuu la stradDE CP # ) %ub?ona centralD proteFatD datoritD Balorilor urbanistice, aBGnd con,iguraHia Hesutului urban tradiHional, ,ormatD din clDdiri cu puHine niBeluri 6P ) PJ.7, dispuse pe aliniament An regim continuu sau retrase de la aliniament i dispuse i?olat sau grupat0 CP$ ) %ub?ona Dealului PatriarIiei, a Dealului Radu <odD i a Bisericii DomniHa BDlaa0 CP% ) %ub?ona centralD ,ormatD din inserHii de clDdiri reali?ate An ultimele decenii An interiorul ?onei proteFate0 CP4 ) %ub?ona nucleului central comercial i de a,aceri situat An ?ona proteFatD0 &ENERAL!T;:!- CARACTERUL # NE! #ona centralD situatD An interiorul limitelor de protecHie a Balorilor istorice i arIitectural urbanistice pDstrea?D ,ragmentar Hesutul urban re?ultat din succesiunea di,eritelor etape de preci?are a tramei stradale ca trasee i pro,ile i de reconstrucHie spontanD sau ba?atD pe regulamente urbanistice ori proiecte0 AceastD ?onD conHine marea maForitate a monumentelor de arIitecturD din Bucureti, alcDtuitD din cele mai importante i mai repre?entatiBe clDdiri destinate ,uncHiunilor publice, biserici sau ,oste cDldiri re?idenHiale de mare Baloare istoricD, arIitecturalD i memorialD adDpostind acum di,erite alte ,uncHiuni, clDdiri de locuit, Anscrise An lista monumentelor i propuse a ,i Anscrise con,orm studiului de ,undamentare, toate acestea AnsoHite de clDdiri cu Baloare arIitecturalD sau numai de acompaniere0
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

<aloarea deosebita a ?onei constD An e5istenHa Antr)un perimetru uor de parcurs pietonal a unor areale aparHinGnd unor di,erite perioade istorice care sunt su,icient de ample pentru a con,eri o atmos,erD proprie bine de,initD0 AceastD diBersitate pe arii coerente necesitD o protecHie specialD deoarece repre?intD atractiBitate pentru) turismul urban ) sursD importantD de Benituri pentru locuitori i deci i pentru bugetul localE ) inBestitorii importanHi ) datoritD prestigiului cultural con,erit localitDHii de e5istenHa unor Balori arIitectural)urbanistice0 #ona se compune din urmatoarele sub?oneCP ) #ona centralD An care se menHine con,iguraHia Hesutului urban tradiHionalCP ! ) %ub?ona centralD suprapusD peste nucleul istoricE CP " ) %ub?ona centralD proteFatD datoritD Balorilor arIitecturale i urbanistice, adiacenHa nucleului istoric, aBGnd con,iguraHia Hesutului urban tradiHional, ,ormatD din clDdiri medii i Analte 6PJ3 i peste7, dispuse pe aliniament i alcDtuind un ,ront relatiB continuu la stradD0 CP # ) %ub?ona centralD proteFatD datoritD Balorilor urbanistice, aBGnd con,iguraHia Hesutului urban tradiHional, ,ormatD din clDdiri cu puHine niBeluri 6P ) PJ.7, retrase de la aliniament i dispuse i?olat sau grupat0 CP$ ) %ub?ona Dealului PatriarIiei, a Dealului Radu <odD i a Bisericii DomniHa BDlaa) CP% ) %ub?ona centralD ,ormatD din inserHii de clDdiri reali?ate An ultimele decenii An interiorul ?onei proteFateE CP4 ) %ub?ona nucleului central comercial i de a,aceri0 =ntreaga ?onD centralD proteFatD ,ace obiectul unui P0U0#0 cu un regulament mai detaliat care a Hinut seama de preBederile Regulamentului Local de Urbanism0 rice interBenHie An ?ona proteFatD necesitD aBi?e de specialitate con,orm legii0 =n Bederea autori?Drii se impun Fusti,icDri suplimentare prin desene, ,otomontaFe, macIete, pentru orice interBenHie asupra clDdirilor declarate sau propuse a ,i declarate monumente de arIitecturD, a celor cu Baloare arIitecturalD i ambientalD, pentru amplasarea, con,igurarea Bolumetriei i pentru aspectul arIitectural al unor noi clDdiri i amenaFari, pentru demolari de construcHii para?itareE toate acestea Bor ,i puse An relaHie cu monumentele istorice i cu clDdirile cu Baloare arIitecturalD i ambientalD e5istente An imediata Becinatate i An ?ona de co) Bi?ibilitate de '++ metri0 De la ca? la ca?, se pot solicita i alte studii suplimentare de inserHie An Bederea autori?Drii0 %EC:!UNEA !- UT!L!#ARE 4UNC:! NAL; ART!C LUL ' ) UT!L!#;R! ADM!%E CP ! / CP " / CP # ) se menHin nescIimbate acele utili?Dri iniHiale ale clDdirilor care corespund cerinHelor actuale sau se admite reBenirea la acestea 6Bursa de <alori70 %e admit conBersii ale ,uncHiunilor An condiHiile An care orice scIimbare de destinaHie a clDdirilor monument de arIitecturD i din centrul istoric se aBi?ea?D con,orm legiiE ) se admit conBersii ,uncHionale compatibile cu caracterul ?onei i cu statutul de protecHie al clDdirilor pentru ,uncHiuni publice de interes supramunicipal i municipal administratiBe, culturale, de AnBDHDmGnt, ,uncHiuni terHiare superioare, media, edituri,
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

agenHii, comerH, serBicii pro,esionale i personale, loisir i turism, cu condiHia menHinerii pe ansamblu a unei ponderi a locuinHelor de minim .+L din aria construitD des,DuratDE ) se recomandD eBentual o notD de speciali?are a strD?ilor, mai ales pietonale, prin predominanHa ,ie a unui comerH de obiecte de artD, biFutieri i consignaHii, ,ie a unor ca,enele, ceainDrii, mici restaurante speciali?ate, distracHii, mici Ioteluri, pensiuni, cluburi, sedii ale unor asociaHii, etc0E ) se admite e5tinderea Badurilor comerciale pe toate strD?ile din cadrul Centrului <ecIi i utili?area pentru ,uncHiuni atractiBe pentru turism a curHilor clDdirilor, a subsolurilor i a mansardelorE ) se admite acoperirea cu sticlD a curHilor An Bederea trans,ormDrii lor An spaHii ,uncHionale interioareE ) se Bor menHine actiBitDHile productiBe manu,acturiere compatibile cu statutul ?onei centrale proteFate i atractiBe pentru turismul culturalE actiBitDHile incompatibile Bor ,ace obiectul unor programe de conBersie sau relocare con,orm P0U0#0E ) An ca?ul conBersiei i e5tinderii ,uncHiunilor din clDdirile actuale, ca i An ca?ul introducerii unor noi ,uncHiuni i al reconstrucHiei unor clDdiri ,DrD Baloare este necesarD dispunerea la parterul clDdirilor i An curHi a acelor ,uncHiuni care permit accesul liber al locuitorilor i turitilor0 CP " / CP # ) se admite, An ca?ul conBersiei ,uncHiunilor din clDdirile actuale care nu sunt sau nu se propun a ,i declarate monumente de arIitecturD i An ca?ul reconstrucHiei unor clDdiri ,DrD Baloare, introducerea unor ,uncHiuni publice i ,uncHiuni de interes general care permit accesul liber al locuitorilor i turitilor la parterul clDdirilor aBGnd preponderent caracter de comerH i serBicii de standard ridicat- maga?ine de lu5, restaurante, co,etDrii, ca,enele, baruri, agenHii, bDnci i o,icii bancare, Ioteluri, birouri diBerse, serBicii colectiBe i personale, distracHii, serBicii pentru recreere, ateliere manu,acturiere, locuinHe cu partiu adecBat pro,esiunilor liberale etcE ) se admite, An ca?ul conBersiei ,uncHiunilor din clDdirile actuale care nu sunt sau nu se propun a ,i declarate monumente de arIitecturD i An ca?ul reconstrucHiei unor clDdiri ,DrD Baloare, introducerea unor ,uncHiuni publice i ,uncHiuni de interes general aBGnd preponderent caracter comercial de lu5 i serBicii speciali?ate- maga?ine speciali?ate, anticariat, consignaHie, repre?entanHe comerciale, agenHii, bDnci i o,icii bancare, birouri diBerse pentru pro,esiuni liberale i consultanHD, sedii de asociaHii diBerse, ateliere manu,acturiere, locuinHe0 ART!C LUL * ) UT!L!#;R! ADM!%E CU C ND!:! N;R! CP ! / CP " / CP # ) se admite conBersia locuinHelor An alte ,uncHiuni numai An ca?ul menHinerii unei ponderi a acestora de minim .+L din aria construitD des,DuratD, atGt pe ansamblul sub?onei cGt i pe ,iecare operaHiune urbanisticD ) de e5emplu, de reabilitare a unei insuleE ) se admit restaurante de orice tip care comerciali?ea?D pentru consum bDuturi alcoolice numai la o distanHD de minim '++ metri de instituHiile publice i lDcaele de cultE ) parterul clDdirilor Ba ,i destinat unor spaHii comerciale, restaurante i serBicii accesibile publiculuiE

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

'+

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

) se admit ,ronturi An care la parter publicul sD nu aibD acces cu condiHia ca lungimea unor ast,el de segmente sD nu depDeascD 1+ metri i sD grupe?e cel mult douD construcHii adiacente0 CP ! J CP " / CP # ) se admit e5tinderi sau reconstrucHii ale clDdirilor e5istente lipsite de Baloare cu urmatoarele douD condiHii6'7 ) ,uncHiunea e5istentD sD nu stGnFeneascD BecinDtDHile sau, An ca? contrar, proiectul sD demonstre?e eliminarea sursei de incomodare sau poluareE 6*7 ) proiectul sD asigure ameliorarea aspectului construcHiei i amenaFDrilor i o mai bunD integrare An ?ona proteFatD0 ART!C LUL . ) UT!L!#;R! !NTER#!%E CP " / CP # / CP 0 ) se inter?ic urmDtoarele utili?Dri) actiBitDHi care pot proBoca degradarea clDdirilor proteFate sau sunt incompatibile cu statutul de ?onD proteFatDE ) actiBitDHi productiBe poluante, cu risc teInologic sau incomode prin tra,icul generatE ) construcHii proBi?orii de orice naturDE ) depo?itare en)grosE ) depo?itarea pentru BGn?are a unor cantitDHi mari de substanHe in,lamabile sau to5iceE ) actiBitDHi care utili?ea?D pentru depo?itare i producHie terenul Bi?ibil din circulaHiile publice sau din instituHiile publiceE ) depo?itDri de materiale re,olosibileE ) plat,orme de precolectare a deeurilor urbaneE ) staHionarea i gararea autoBeIicolelor An construcHii multietaFateE ) lucrDri de terasament de naturD sD a,ecte?e amenaFDrile din spaHiile publice i construcHiile de pe parcelele adiacenteE ) orice lucrDri de terasament care pot sD proBoace scurgerea apelor pe parcelele Becine sau care AmpiedicD eBacuarea i colectarea apelor meteorice0

%EC:!UNEA !! ) C ND!:!! DE AMPLA%ARE ECN!PARE $! C N4 RMARE A CL;D!R!L R ART!C LUL 1 ) CARACTER!%T!C! ALE PARCELEL R 6%UPRA4ETE, 4 RME, D!MEN%!UN!7 CP ! J CP " / C6 # / CP$ ) se menHin nescIimbate dimensiunile i ,ormele actuale ale parcelelor din ?ona proteFatD ) se considerD construibile parcelele aBGnd minim )1 mp i un ,ront la stradD de minim 3.1 m An ca?ul construcHiilor Aniruite dintre douD calcane laterale i de minim $.1 metri An ca?ul construcHiilor cuplate i i?olateE parcelele sub )1 mp pentru a deBeni construibile, este necesar sD se comase?e cu una dintre parcelele adiacenteE - An ca?ul comasDrii parcelelor se Bor menHine amprentele BecIii loti?Dri prin amenaFDrile din curHi ) dalaFe, parapete, Fardiniere ,i5e, plantaHii, etc0 CP% / CP4 ) se considerD construibile parcelele cu supra,aHa de minim 1++ mp i ,ront la stradD de minim ) metri0
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

''

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

ART!C LUL / ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R 4A:; DE AL!N!AMENT CP ! J CP " / C6 # / CP% / CP4 ) la intersecHiile dintre strD?i aliniamentul Ba ,i racordat printr)o linie perpendicularD pe bisectoarea ungIiului dintre strD?i aBGnd o lungime de minim $,1 metri pe strD?ile de categoria ! i a !!)a i de *,1 metri pe strD?ile de categoria a !!!)a0 CP ! / CP% / CP4 ) se menHine nescIimbatD situaHia e5istentD de raportare la aliniamentE CP " ) construcHiile se Bor amplasa pe aliniamentE CP # ) construcHiile se Bor amplasa cu o retragere minimD de la aliniament de 4.1 mE CP$ ) se menHine situaHia e5istentD cu luarea An considerare a posibilitDHii completDrii laturii sudice a palatului PatriarIal i punerea An Baloare a curHii de onoare din partea de est0 ART!C LUL 3 ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R 4A:; DE L!M!TELE LATERALE $! P %TER! ARE ALE PARCELEL R CP ! ) se menHine nescIimbatD situaHia actualDE CP " ) clDdirile se Bor alipi de calcanele clDdirilor AnBecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pGnD la o distanHD de ma5im $1.1 metri de la aliniamentE clDdirile se Bor retrage ,aHD de limita posterioarD la o distanHD de cel puHin FumDtate din AnalHimea clDdirii mDsuratD la corniD dar nu mai puHin de ).1 metriE - An ca?ul An care parcela se AnBecinea?D numai pe una dintre limitele laterale cu o clDdire aBGnd calcan pe limita de proprietate iar pe cealaltD laturD se AnBecinea?D cu o clDdire retrasa de la limita lateralD a parcelei i aBGnd pe ,aHada lateralD ,erestre, noua cladire se Ba alipi de calcanul e5istent iar ,aHD de limita opusD se Ba retrage obligatoriu la o distanHD egalD cu Fumatate din AnDlHime, dar nu mai puHin de %.1 metriE - se inter?ice construirea pe limita parcelei dacD aceasta este i linia de separaHie ,aHD de o clDdire publicD retrasD de la limita lateralD a parcelei sau ,aHD de o bisericD ortodo5DE ) clDdirile se Bor retrage ,aHD de limita posterioarD la o distanHD de cel puHin FumDtate din AnDlHimea clDdirii mDsuratD la corniD, dar nu mai puHin de ).1 metri0 CP # ) An ca?ul An care pe una din limitele laterale ale parcelei e5istD calcanul unei construcHii AnBecinate, noua clDdire se Ba alipi la acest calcan pe o lungime de ma5im ),1 metri de la aliniament iar ,aHD de limita opusD a parcelei se Ba retrage la o distanHD egalD cu FumDtate din AnDlHimea la corniD, dar nu mai puHin de %,1 metriE - An ca?ul An care parcela se AnBecinea?D cu clDdiri retrase ,aHD de limitele laterale ale parcelei, noua clDdire se Ba retrage obligatoriu ,aHD de ambele limite laterale ale parcelei la o distanHD egalD cu FumDtate din AnDlHime dar nu mai puHin de %.1 metriE - se inter?ice construirea pe limita parcelei dacD aceasta este i linia de separaHie ,aHD de o clDdire publicD retrasD de la limita lateralD a parcelei sau ,aHD de o bisericD ortodo5DE
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

'*

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

- clDdirile se Bor retrage ,aHD de limita posterioarD la o distanHD de cel puHin FumDtate din AnDlHimea clDdirii mDsuratD la cornise dar nu mai puHin de ).1 metri0 - distanHD dintre clDdirea unei biserici i limitele laterale ale parcelei ca i de cea posterioarD este de minim 1.1 metriE ART!C LUL 9 ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R UNELE 4A:; DE ALTELE PE ACEEA$! PARCEL; CP ! / CP$ / CP% / CP4 ) se menHine nescIimbatD situaHia e5istentDE dacD din necesitDHi ,uncHionale sunt necesare unele completDri, e5tinderi sau demolDri, acestea se Bor e,ectua pe ba?a studiilor de impact An ?ona proteFatD, con,orm legii0 CP ! / CP # ) se admite acoperirea curHilor la clDdirile An ,ormD de U la clDdirile cu ,uncHiuni de birouri, Ioteluri, comerH, recreere care pot deBeni ast,el spaHii ,uncHionale de tip galerii, Iall ) uri, ?one de recepHie, sDli de e5po?iHie, etc0 CP " / CP # ) clDdirile Bor respecta Antre ele distanHe egale cu FumDtate din AnDlHimea la cornie a celei mai Analte dintre eleE ) distanHa se poate reduce la 'C1 din AnDlHime numai An ca?ul An care ,aHadele pre?intD calcane sau ,erestre care nu asigurD luminarea unor AncDperi ,ie de locuit, ,ie pentru alte actiBitDHi ce necesitD luminD naturalD0 ART!C LUL ( ) C!RCULA:!! $! ACCE%E CP ! / CP " / CP # / CP$ / CP% ) parcela este construibilD numai dacD are asigurat un acces carosabil de minim %.1 metri dintr)o circulaHie publicD An mod direct sau prin drept de trecere legal obHinut prin una din proprietDHile AnBecinateE CP " / CP4 ) An ca?ul ,ronturilor continue la stradD se Ba asigura un acces carosabil An curtea posterioarD printr)un pasaF care sD permitD accesul autoBeIicolelor de stingere a incendiilor0 CP ! / CP " / CP # / CP$ / CP% / CP4 ) An toate ca?urile este obligatorie asigurarea accesului An spaHiile publice a persoanelor Iandicapate sau cu di,icultDHi de deplasare0 ART!C LUL 2 ) %TA:! NAREA AUT <EN!C LEL R CP ! / CP " / CP # / CP$ / CP% / CP4 ) staHionarea BeIicolelor se admite numai An interiorul parcelei, deci An a,ara circulaHiilor publiceE ) An ca?ul An care nu e5istD spaHiu su,icient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se Ba demonstra prin pre?entarea ,ormelor legale amenaFarea unui parcaF propriu sau An cooperare ori concesionarea locurilor necesareE aceste parcaFe se Bor situa la distanHa de ma5im '/+ metri0 ART!C LUL '+ ) =N;L:!MEA MA"!M; ADM!%!B!L; A CL;D!R!L R CP ! J CP$ ) se Ba menHine situaHia e5istentDE

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

'.

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

CP " / CP # ) AnDlHimea ma5imD admisibilD este egalD cu distanHa dintre aliniamenteE pot ,i adDugate suplimentar douD niBeluri cu condiHia retragerii acestora An limitele unui arc de cerc cu ra?a de 4.1 metri continuat cu tangenta sa la 4) gradeE ) An ca?ul An care la intersecHii e5istD deFa o marcare pe colH a po?iHiei ,aBori?ate a clDdirilor printr) un plus de AnDlHime, se admite pe colH depDirea AnDlHimii ma5ime admisibile cu cel mult un niBel0 ART!C LUL '' ) A%PECTUL E"TER! R AL CL;D!R!L R CP ! / CP$ ) orice interBenHie asupra ,aHadelor e5istente, ca i modul de reali?are al unor completDri sau e5tinderi, elemente de mobilier urban, signalectica necesitD studii de specialitate, aBi?at con,orm legiiE CP ! ) An ca?ul utili?Drii ,uncHionale a mai multor parcele pentru o nouD construcHie, se Ba menHine e5primarea An plan i An arIitectura ,aHadelor a amprentelor parcelarului iniHial0 CP " / CP # / CP% / CP4 ) orice interBenHie asupra monumentelor de arIitecturD declarate sau propuse a ,i declarate, se Ba putea reali?a numai An condiHiile legiiE pentru restul clDdirilor i pentru noile clDdiri propuse se Ba Hine seama de caracterul ?onei i de caracteristicile clDdirilor din pro5imitate ca Bolumetrie, arIitectura ,aHadelor, materiale de construcHie, ,irme, a,isaF, publicitateE An aceastD ?onD arIitectura se Ba subordona cerinHelor de coerenHa la scarD urbanDE - An Bederea autori?Drii pot ,i cerute studii suplimentare de inserHie pentru noile clDdiri i Fusti,icDri gra,ice, ,otomontaFe sau macIete pentru interBenHii asupra clDdirilor e5istente sau noi inserHiiE ) se inter?ic imitaHii stilistice dupD arIitecturi strDine ?onei, imitaHii de materiale sau utili?area improprie a materialelor, utili?area culorilor stridente sau strDlucitoareE - ,irmele, sistemele de a,iaF i publicitate, elementele de mobilier urban Bor respecta Baloarea ?onei proteFate i arIitectura clDdirilor0 CP4 ) noile interBenHii Bor urmDri creterea gradului de coerenHa i Bor e5prima caracterul comercial i de a,aceri al nucleului central din perioada interbelicD atGt prin arIitectura clDdirilor, amenaFarile e5terioare cGt i prin elementele de mobilier urban, ,irme, reclame, iluminat nocturn, BegetaHie0 ART!C LUL '* ) C ND!:!! DE ECN!PARE ED!L!TAR; CP ! / CP " / CP # / CP$ / CP% / CP4 ) toate construcHiile Bor ,i racordate la reHelele edilitare publiceE - An ca?ul alimentDrii cu apD din surse proprii se Ba obHine acordul autoritDHii competente - se recomandD la clDdirile dispuse pe aliniament ca racordarea burlanelor la canali?area pluBialD sD ,ie ,DcutD pe sub trotuare pentru a se eBita producerea gIeHiiE - se Ba asigura An mod special eBacuarea rapidD i captarea apelor meteorice An reHeaua de canali?areE - toate noile branamente pentru electricitate i telecomunicaHii Bor ,i reali?ate AngropatE - se inter?ice dispunerea antenelor T<)satelit An locuri Bi?ibile din circulaHiile publice i se recomandD eBitarea dispunerii Bi?ibile a cablurilor T<0 '1 U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

ART!C LUL '. ) %PA:!! L!BERE $! %PA:!! PLANTATE CP ! / CP " / CP # / CP$ / CP% / CP4 ) spaHiile libere Bi?ibile din circulaHiile publice Bor ,i tratate ca grDdini de ,aHadDE - curHile interioare accesibile publicului Bor ,i tratate cu paBaFe decoratiBe, elemente de mobilier urban, plantaHii, decoratiBe inclusiB pe ,aHadeE - spaHiile neconstruite i neocupate de accese i trotuare de gardD Bor ,i Anierbate i plantate cu un arbore la ,iecare 11 mpE - se recomandD ca pentru AmbunDtDHirea microclimatului i pentru protecHia construcHiei sD se eBite impermeabili?area terenului peste minimum necesar pentru acceseE - se Ba aBea An Bedere subordonarea oricDror elemente de mobilier urban caracterului clDdirilor i condiHionarea reali?Drii lor de aceleai aBi?e de specialitate ca i construcHiile0 ART!C LUL '1 ) =MPREOMU!R! CP ! / CP " / CP # / CP$ / CP% / C ) se Ba menHine caracterul e5istent al AmpreFmuirilor ast,el- gardurile spre stradD Bor ,i transparente, Bor aBea AnDlHimea de minim $.11 metri dacD sunt con,orm BecIilor regulamenteE gardurile Bor aBea un soclu opac de circa 1.*1 m0, partea superioarD ,iind transparentD reali?atD din ,ier ,orFat sau plasD metalicD i Bor putea ,i dublate de gard BiuE pe limitele laterale i posterioare gardurile Bor ,i opace i Bor aBea AnDlHimea minima de $.)1 metriE - construcHiile publice Bor putea ,ace e5cepHie ca dimensiuni i calitate a decoraHiei gardurilor i porHilor de intrare0

%EC:!UNEA !!!- posibilitDHi ma5ime de ocupare i utili?are a terenului


ART!C LUL '/ ) PR CENT MA"!M DE CUPARE A TERENULU! 6P T L7

CP / CP " / CP # / CP$ ) se Ba menHine situaHia e5istentDE ) se admite acoperirea integralD a curHilor An ,ormD de U0 CP% ) P.O.T. 7!897 *1: , cu posibilitatea acoperirii restului terenului An proporHie de 2) L cu clDdiri cu ma5im * niBeluri 63 metri7 pentru actiBitDHi comerciale, sDli de spectacole etc0 CP4 ) P.O.T. 7!897 2): , cu posibilitatea acoperirii restului terenului An proporHie de 2) L cu clDdiri cu ma5im * niBeluri 63 metri7E ) pentru ,uncHiunile publice se Bor respecta normele speci,ice sau tema bene,iciarului0 ART!C LUL '3 ) C E4!C!ENT MA"!M DE UT!L!#ARE A TERENULU! 6CUT7 CP / CP " / CP # / CP$ ) con,orm caracterului ?onei proteFateE
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

'/

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

CP% ) CUT 7!897 ; $.$ 76.ADC576.<=>=? ) pentru ,uncHiunile publice se Bor respecta normele speci,ice sau tema bene,iciarului0 CP4 ) CUT 7!897 ; $.4 76.ADC576.<=>=? ) pentru ,uncHiunile publice se Bor respecta normele speci,ice sau tema bene,iciarului0

CA ) ZONA CENTRAL SITUAT N AFARA LIMITELOR ZONEI PROTE'ATE


&ENERAL!T;:!- CARACTERUL # NE!0 #ona se compune din urmDtoarele pDrHi ale ?onei centrale care sunt situate An a,ara ?onei proteFateCA ) %ub?ona centralD cu ,uncHiunea de centru de a,aceri cu clDdiri de AnDlHime medie i accente AnalteE CA$ ) %ub?ona centralD cu ,uncHiuni comple5e, cu clDdiri de AnDlHime medie i Analte, cu regim de construire continuu sau discontinuuE CA% ) %ub?ona centralD cu ,uncHiuni comple5e, cu clDdiri de AnalHime medie i Analte, cu regim de construire continuu i discontinuu, aBGnd un rol deosebit An con,igurarea siluetei localitDHii spre DGmboBiHaE P>=@=0=>9A= !#=B<C9 >=DCA!7=?< #!>= 6>E@9? 09? #E?B90=>=?<= 0= !?B!7"AC 6>9@9?0 7E0CA 0= 0=F@EA<!>= ! AE#!A9<GH99 I9 ! FE?=9 #=?<>!A= !C JEB< 6>=AC!<=, 0=F@EA<!<= I9 0=<!A9!<= 6>9? >=DCA!7=?<CA P.U.Z. ZE?! C=?<>!AG ! MC?9#969CAC9 BC#C>=I<9. %EC:!UNEA ! - UT!L!#ARE 4UNC:! NAL;0 ART!C LUL ' ) UT!L!#;R! ADM!%E0 CA J CA$ / CA% ) se admit ,uncHiuni de interes general speci,ice unui centru de a,aceri) sedii de companii i ,irme An construcHii speciali?ate pentru birouriE ) serBicii ,inanciar)bancare i de asigurDriE ) serBicii autonome aBansate 6manageriale, teInice i pro,esionale7E ) serBicii pentru cercetare)de?BoltareE ) serBicii de ,ormare ) in,ormareE ) biblioteci,mediateciE '3

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

) pota i telecomunicaHii 6releu in,astructurD7E ) edituri, centre mediaE ) actiBitDHi asociatiBe diBerseE ) Ioteluri pentru turismul de a,aceri i alte spaHii de recepHieE ) e5po?iHii, galerii de artDE ) serBicii pro,esionale, colectiBe i personale, serBicii speciali?ate pentru comerH i pentru ,uncHionarea ?onei centrale, pentru AntreHinere i grupuri sanitareE ) restaurante, co,etDrii, ca,enele, baruri, teraseE ) centre comerciale, maga?ine cu pla?D interioarD, galerii comerciale, comerH cu obiecte de artDE ) casino, dancing, cinemaE ) centre de recreere i sport An spaHii acoperite i descoperiteE ) mici unitDHi productiBe manu,acturiere i de depo?itare mic)gros legate de ,uncHionarea ?onei centraleE ) locuinHe cu parHiu special aBGnd incluse spaHii pentru pro,esiuni liberaleE ) parcaFe multietaFate de descongestionare a circulaHiei An ?ona centralD proteFatD0 CA J CA$ / CA% ) se admit ,uncHiuni publice repre?entatiBe de importanHD supramunicipalD i municipalD re?ultate An urma procesului de moderni?are i descentrali?are, instituHii de coordonare a AglomeraHiei Urbane Bucureti a Regiunii ( Bucureti > !l,oB i altele similare, sedii ale unor organisme internaHionale i ?onal > europene, AnBDHDmGnt superior de tip urban, asistenHD socialD serBicii medicale, strD?i i piaHete pietonale, plantaHii decoratiBe, reclame, mobilier urban i elemente de artD decoratiBD0 ART!C LUL * ) UT!L!#;R! ADM!%E CU C ND!:! N;R!0 CA J CA$ / CA% ) se admit clDdiri cu ,uncHiuni care nu permit accesul liber al publicului cu condiHia ca la niBelul parterului i me?aninului ,rontul spre stradD sD ,ie destinat unor spaHii accesibile locuitorilor i turitilor ) comerH, e5po?iHii, restaurante recreere, serBicii personale i colectiBe etc0E ) se admit la parterul clDdirilor ,uncHiuni care nu permit accesul liber al publicului numai cu condiHia ca acestea sD nu repre?inte mai mult de .+L din ,rontul strD?ilor i sD nu se grupe?e mai mult de douD ast,el de clDdiriE ) se admit locuinHe la niBelurile superioare ale clDdirilor aBGnd alte ,uncHiuni, de pre,erinHD un partiu special de adaptat ?onei centrale de a,aceriE ) se admite conBersia in alte ,unctiuni a locuintelor situate in cladiri e5istente cu condiHia menHinerii a unei ponderi a locuinHelor de minim .+ L din totalul ariei construite des,DuratE ) se admit restaurante de orice tip care comerciali?ea?D pentru consum bDuturi alcoolice numai dacD sunt situate la o distanHD de minim '++ metri de instituHiile publice repre?entatiBe i de lacDele de cultE ) se menHin unitDHile productiBe actuale cu condiHia asigurDrii compatibilitDHii ca ,uncHionare i aspect cu ?ona centralD0 ART!C LUL . ) UT!L!#;R! !NTER#!%E CA / CA$ / CA% ) se inter?ice epui?area re?erBei de teren pentru centrul de a,aceri prin admiterea neselectiBD a unor unor ,unctiuni in,erioare statutului acestei ?one0
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

'9

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

CA / CA $ / CA % ) sunt inter?ise urmDtoarele tipuri de actiBitDHi i de lucrDri) actiBitDHi productiBe poluante, cu risc teInologic sau incomode prin tra,icul generatE ) construcHii proBi?orii de orice naturDE ) depo?itare en grosE ) depo?itarea pentru BGn?are a unor cantitDHi mari de substanHe in,lamabile sau to5iceE ) actiBitDHi care utili?ea?D pentru depo?itare i producHie terenul Bi?ibil din circulaHiile publice sau din instituHiile publiceE ) depo?itDri de materiale re,olosibileE ) staHii de AntreHinere autoE ) spDlDtorii cIimiceE ) plat,orme de precolectare a deeurilor urbaneE ) staHionarea i gararea autoBeIicolelor An construcHii multietaFateE ) lucrDri de terasament de naturD sD a,ecte?e amenaFDrile din spaHiile publice i construcHiile de pe parcelele adiacenteE ) orice lucrDri de terasament care pot sD proBoace scurgerea apelor pe parcelele Becine sau care AmpiedicD eBacuarea i colectarea apelor meteorice0

%EC:!UNEA !!- C ND!:!! DE AMPLA%ARE, ECN!PARE $! C N4!&URARE A CL;D!R!L R0 ART!C LUL 1 ) CARACTER!%T!C! ALE PARCELEL R 6%UPRA4E:E, 4 RME, D!MEN%!UN!70 CA / CA$ / CA% ) con,orm P0U0# cu urmDtoarele recomandDri ) sunt necesare operaHiuni ,unciare de regrupare a parcelelor prin cumpDrare cu e5ercitarea dreptului de preempHiune, prin scIimb sau prin e5propriere pentru cau?D de utilitate publicD de cDtre administraHia localD sau centralD a terenurilor pentru instituHii i serBicii publiceE ) An ca?ul construcHiilor publice dispuse i?olat terenul minim este de 111 mp cu un ,ront la stradD de minim %1.11 metri0 CA / CA$ / CA% ) necesitD operaHiuni ,unciare de regrupare a parcelelor de cDtre promotorii de inBestiHiiE ) se considerD construibile parcelele aBGnd minim 311 mp i un ,ront la stradD de minim ),11 metri, An ca?ul construcHiilor Anscrise dintre douD calcane laterale i de minim $1,11 metri An ca?ul construcHiilor cuplate la un calcan lateral sau i?olate0 ART!C LUL / ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R 4A:; DE AL!N!AMENT0 ) racordarea aliniamentelor la intersecHiile strD?ilor se Ba ,ace printr)o linie perpendicularD pe bisectoarea ungIiului dintre aliniamente, aBGnd lungimea de $.11 metri pe strD?ile de categoria !>a i a !!)a i de *.11 metri pe cele de categoria a !!!)a0
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

'(

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

CA / CA$ / CA% ) con,orm P0U0# cu urmDtoarele preci?Dri) clDdirile care adDpostesc ,uncHiuni publice repre?entatiBe se Bor amplasa retrase de la aliniament la o distanHD de minim *.11 metri cu condiHia sD nu lase Bi?ibile calcane ale clDdirilor situate pe limitele laterale ale parcelelorE ) An raport cu caracterul strD?ilor e5istente clDdirile pot ,i dispuse pe aliniament sau pot ,i retrase cu condiHia sD nu lase aparente calcane ale clDdirilor AnBecinateE ) clDdirile se amplasea?D pe aliniamentul cDtre traseele i spaHiile e5clusiB pietonale con,orm P0U0#0, ,ie continuu, ,ie grupat sau i?olat dar legate prin portice0 ART!C LUL 3 ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R 4A:; DE L!M!TELE LATERALE $! P %TER! ARE ALE PARCELEL R0 CA / CA$ / CA% ) con,orm P0U0# cu urmDtoarele recomandDri ) clDdirile care adDpostesc ,uncHiuni publice repre?entatiBe se pot amplasa i?olat sau An regim continuu sau discontinuuE ) clDdirile care adDpostesc ,uncHiuni de interes general i locuinHe Bor alcDtui ,ronturi continue prin alipire de calcanele clDdirilor AnBecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pGnD la o distanHD de ma5im $1.11 metri de la aliniamentE ) An ca?ul An care parcela se AnBecinea?D cu o clDdire care pre?intD calcan pe una dintr limitele laterale ale parcelei, iar pe cealaltD laturD se AnBecinea?D cu o clDdire retrasD de limita lateralD a parcelei i aBGnd pe ,aHada lateralD ,erestre ale unor AncDperi care necesitD lumina naturalD, noua clDdire se Ba alipi de calcanul e5istent, iar ,aHD de limita opusD se Ba retrage obligatoriu la o distanHD egalD cu FumDtate din AnDlHime, dar nu mai puHin de 4.11 metriE ) se inter?ice construirea pe limita lateralD a parcelei daca aceasta este i linia de separaHie ,aHD de o clDdire publicD dipusD i?olat sau ,aHD de o bisericD ortodo5D E An acest ca? se admite o retragere ,aHD de limitele parcelei egalD cu FumDtate din AnDlHimea la cornie, dar nu mai puHin de 4.11 metriE ) clDdirile se Bor retrage ,aHD de limita posterioarD la o distanHD de cel puHin FumDtate din AnDlHimea clDdirii mDsuratD la cornie, dar nu mai puHin de ).11 metriE ) se inter?ice construirea pe limita posterioarD a parcelei, cu e5cepHia ca?ului An care e5istD un calcan al unei clDdiri principale, iar noua construcHie se limitea?D la acoperirea acestuia0 ART!C LUL 9 ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R UNELE 4A:; DE ALTELE PE ACEEA$! PARCEL;0 CA / CA$ / CA% ) con,orm P0U0# cu urmDtoarele) clDdirile Bor respecta Antre ele distanHe egale cu FumDtate din AnDlHimea la cornie a celei mai Analte dintre eleE ) distanHa se poate reduce la 54 din AnDlHime, dar nu mai puHin de *.11 metri numai An ca?ul An care ,aHadele pre?intD calcane sau ,erestre care nu asigurD luminarea unor AncDperi ,ie de locuit, ,ie pentru alte actiBitDHi ce necesitD lumina naturalDE ) curHile pot ,i construite An proporHie de 2) L compact Antre aliniamentul posterior situat la $1,11 metri de cel principal i limitele parcelei cu condiHia sD nu se depDeascD AnDHimea de $ niBeluri 6ma5im 3 metri70 ART!C LUL ( ) C!RCULA:!! $! ACCE%E0 '2

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

CA / CA$ / CA% ) con,orm P0U0# cu urmDtoarele) parcela este construibilD numai dacD are asigurat un acces carosabil de minim 4.11 metri dintr)o circulaHie publicD An mod direct sau prin drept de trecere legal obHinut prin una din proprietDHile AnBecinateE ) An ca?ul ,ronturilor continue la stradD se Ba asigura la ,iecare %1,11 metri de ,ront la stradD cGte un acces carosabil An curtea posterioarD printr)un pasaF care sD permitD accesul autoBeIicolelor de stingere a incendiilorE ) An toate ca?urile este obligatorie asigurarea accesului An spaHiile publice a persoanelor Iandicapate sau cu di,icultDHi de deplasare0 ART!C LUL 2 ) %TA:! NAREA AUT <EN!C LEL R0 CA / CA$ / CA% ) con,orm P0U0# cu urmDtoarele recomandDri ) staHionarea BeIicolelor se admite numai An interiorul parcelei, deci An a,ara circulaHiilor publiceE ) An ca?ul An care nu e5istD spaHiu su,icient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se Ba demonstra prin pre?entarea ,ormelor legale amenaFarea unui parcaF propriu sau An cooperare ori concesionarea locurilor necesare Antr)un parcaF colectiBE aceste parcaFe Bor ,i situate la distanHD de ma5im )1 metri0 ART!C LUL '+ ) =N;L:!MEA MA"!M; ADM!%!B!L; A CL;D!R!L R0 CA ) nu se limitea?D AnDHimea ma5imD a clDdirilorE ) pentru clDdirile ,oarte Analte 6peste )1 metri7 se Ba pre?enta Fusti,icarea con,iguraHiei de ansamblu HinGndu >se seama de seama de modul de percepere de pe principalele trasee de circulaHie, de pe splaiuri i de pe corniele DGmboBiHei i Colentinei0 CA$ / CA% ) con,orm P0U0#0 cu urmDtoarele condiHionDri) respectarea An planul aliniamentului a unei AnDlHimi la cornie egalD cu distanHa dintre aliniamente i retragerea Bolumelor mai Analte la o distanHD egalD cu di,erenHa ,aHD de aceasta, dar nu mai puHin de 4,11 mE ) AnDlHime ma5imD admisibilD P P J '+ 6%%.11 m7 pe strD?i cu * ,ire de circulaHieE P P J 3 6$ .11 m7 pe strD?i cu 4 ,ire de circulaHie P P J . 6 $.11 m7 pe strD?i cu $ ,ire de circulaHie0 ) se admite depDirea cu ma5im douD niBeluri retrase ,aHD de planul ,aHadei An interiorul unui cerc cu ra?a de 4.11 metri i tangenta la 1/ grade la acestaE ) An ca?ul racordDrii Antre strD?i aBGnd regim di,erit de AnDlHime, dacD di,erenHa este de un singur niBel, se Ba prelungi regimul cel mai Analt spre strada secundarD pe o lungime de )1.11 metri daca strada are 3 sau 1 ,ire de circulaHie i pe o lungime de $).11 metri dacD strada are * ,ire de circulaHieE dacD regimul di,erD cu douD niBeluri sau peste, se Ba reali?a o descretere An trepte, primul tronson prelungind AnDlHimea clDdirii de pe strada principalD pe o lungime minimD de $)m ART!C LUL '' ) A%PECTUL E"TER! R AL CL;D!R!L R CA / CA$ / CA% ) con,orm P0U0# cu urmDtoarele condiHionDri) aspectul clDdirilor Ba Hine seama de caracterul general al ?onei i de arIitectura clDdirilor din BecinDtate cu care se a,lD An relaHii de co)Bi?ibilitateE ) se Ba asigura o tratare similarD a tuturor ,aHadelor aceleiai clDdiri aBGnd An Bedere
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

*+

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

perceperea acestora din clDdirile AnalteE ) se Ba acorda atenHie modului de tratare a acoperiurilor sau teraselor perceptibile Antr) o perspectiBD descendentD din clDdirile AnalteE ) se inter?ice a,ectarea aspectului arIitectural al clDdirilor prin dispunerea neadecBatD a reclamelor pe plinurile ,aHadelor, parapete, balcoane etc0 CA ) aspectul clDdirilor, reclamelor i elementelor de mobilier urban Ba ,i subordonat cerinHelor speci,ice unui ?one centrale de a,aceri dictate de e5primarea prestigiului inBestitorilor0 ART!C LUL '* ) C ND!:!! DE ECN!PARE ED!L!TAR;0 CA / CA$ / CA% ) con,orm P0U0# cu urmDtoarele condiHionDri- toate clDdirile Bor ,i racordate la reHelele teInico)edilitare publiceE - An ca?ul alimentDrii cu apD din surse proprii se Ba obHine acordul autoritDHii competente ) datD ,iind intensitatea circulaHiei pietonale, racordarea burlanelor la canali?area pluBialD este obligatoriu sD ,ie ,acutD pe sub trotuare pentru a se eBita producerea gIeHiiE ) se Ba asigura An mod special eBacuarea rapida i captarea apelor meteorice An reHeaua de canali?areE ) se inter?ice dispunerea antenelor T<)satelit An locuri Bi?ibile din circulaHiile publice i dispunerea Bi?ibilD a cablurilor CAT<0 ART!C LUL '. ) %PA:!! L!BERE $! %PA:!! PLANTATE0 CA / CA$ / CA% ) con,orm P0U0# cu urmDtoarele condiHionDri) spaHiile neconstruite i neocupate de accese i trotuare de gardD Bor ,i Anierbate i plantate cu un arbore la ,iecare '11 mpE ) se recomandD cD pentru AmbunDtDHirea microclimatului i pentru protecHia construcHiei sD se eBite impermeabili?area terenului peste minimum necesar pentru accese, circulaHii pietonale, teraseE ) se recomandD AnBer?irea teraselor clDdirilor An proporHie de 21 L00 ) parcaFele la sol Bor ,i plantate cu un arbore la ,iecare 1 locuri de parcare i Bor ,i AnconFurate cu un gard Biu de minim .$1 metri0 ART!C LUL '1 ) =MPREOMU!R!0 CA / CA$ / CA% ) con,orm P0U0# cu urmDtoarele condiHionDri) gardurile spre stradD Bor ,i transparente, Bor aBea AnDlHimea de $,11 metri , Bor aBea un soclu opac de circa 1.*1 metri i Bor putea ,i dublate de gard BiuE gardurile dintre proprietDHi Bor ,i opace i Bor aBea AnDlHimea de $,)1 metriE ) marcarea limitei proprietDHii An ca?ul parterelor cu ,uncHiuni accesibile publicului se poate ,ace prin paBaFe decoratiBe, parapete, Fardiniere, etcE

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

*'

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

%EC:!UNEA !!!- posibilitDHi ma5ime de ocupare i utili?are a terenului0


ART!C LUL '/ ) PR CENT MA"!M DE CUPARE A TERENULU! 6P T70 CA ) 2) :E CA$ / CA% - pentru clDdiri cu * ?9@=AC>9 I9 6=B<= - P.O.T. 7!897 ; 21: , cu posibilitatea acoperirii restului curHii An proporHie de 9/L cu clDdiri cu ma5im $ niBeluri 3 6metri7 pentru aciBitDHi comerciale, sDli de spectacole etc0E - pentru clDdirile sub * ?9@=AC>9 P.O.T. 7!897 ; *1:,cu posibilitatea acoperirii restului curHii An proporHie de 2): cu clDdiri cu ma5im $ niBeluri -3 7=<>9. pentru aciBitDHi comerciale, sDli de spectacole etc0E ) pentru ,uncHiunile publice se Bor respecta normele speci,ice sau tema bene,iciarului0 ART!C LUL '3 ) C E4!C!ENT MA"!M DE UT!L!#ARE A TERENULU! 6CUT70 CA > ?C B= A979<=!FG, >=#E7!?0!"9A 4,) 76.ADC576.<=>=?& CA$ / CA% ) pentru clDdiri cu 3 niBeluri i peste CUT 7!897 ; $.4 76. ADC576. <=>=? ) pentru clDdirile sub 3 niBeluri CUT 7!897 ; $,.$ 76.ADC576.<=>=?& ) pentru ,uncHiunile publice se Bor respecta normele speci,ice sau tema bene,iciarului0

CB - ZE?= S9<C!<= 9? !J!>! P=>97=<>CAC9 C=?<>!A, #!>= D>C6=!FG JC?#H9C?9 #E76A=8= 0= 976E><!?HG SC6>!-MC?9#96!AG B9 MC?9#96!AG .
#ona contine unele dintre cele mai importante nuclee strategice de de?Boltare a Municipiului situate An a,ara ?onei centrale, care Bor putea con,eri Capitalei un nou prestigiu, o ecIilibrare ,uncHionalD si noi calitDHi estetic > con,iguratiBe, An condiHiile unei o,erte diBersi,icate i parHial imediat accesibile inBestitorilor0 #ona se compune din urmatorele sub?one si unitati de re,erintaCB > serBicii publice publice dispersate e5istente in a,ara ?onelor proteFateE CB $ serBicii publice dispersate e5istente in ?one proteFateE CB % ) poli urbani principali 6E' reali?abili An prima etapD7Nr0 ' * . 1 Polul Autostrada Bucureti ) Piteti Berceni 6E'7 Berceni <est B!& ) Berceni 6E'7 Na0 brut * / 1 +,( Na0 net ' *,/ * +,1 **

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

/ 3 9 ( 2 '+ '' '* '. '1 '/ '3 '9 '( '2 *+ *' ** *. *1

Cantemir ) $incai 6E'7 Colentina 6E*7 CrGngai DorobanHi 6E'7 Drumul Taberei 6E'7 4ilaret 6E'7 4undeni 6E'7 &ara de Nord 6E'7 &iurgiului 6E'7 Lacul DamboBiHa Lacul Morii bor 6E'7 rIideelor 6E'7 Panduri ) Cobuc Pantelimon PiaHa <ictoriei RaIoBa %DlaF Titan 6E'7 <DcDreti TE<!A

.,/ .,9 * . /,* *,9 1 /,/ ( ',. 3,/ '9,. *,1 *. .,2 * . 3,9 *,/ .,/ $3,)

',9/ ',(/ ' ',/ *,3 ',./ * *,9/ 1 +,3/ .,*/ (,3/ ',* '',/ ',2/ ' ',/ .,./ ',*/ ',9/ *2,2)

CB 4 ) campusuri uniBersitare, unitDHi de cercetare, parcuri tiinHi,iceE CB 4! > parcul tiinHi,ic <DcDreti CB 4" > campusuri uniBersitare CB 4# > unitDHi de cercetare CB ) > centre de con,erinHe i e5po?iHii internaHionale0 CB * > centrul internaHional de studii ecumenice <DcDreti Pentru orice noi interBenHii Bor ,i necesare An sub?oneleCB / CB $ > Planuri Urbanistice de Detaliu CB % / CB 4 / CB ) / CB * ) Planuri Urbanistice #onale %ECT!UNEA ! - UT!L!#ARE 4UNCT! NALA ART!C LUL '0 UT!L!#AR! ADM!%E CB / CB $ - institutii si serBicii publice supramunicipale si municipale, sedii ale unor organisme e5trateritoriale

CB % ) institutii si serBicii publice supramunicipale si municipale, sedii ale unor organisme e5trateritoriale, serBicii ,inanciar)bancare si de asigurari, posta si telecomunicatii 6releu in,ostructura7, serBicii aBansate manageriale, teInice si pro,esionale 6sedii de companii si ,irme in cladiri speciali?ate7E
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

*.

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

cercetare)de?Boltare, edituri, serBicii pentru mediaE centre de in,ormare, biblioteca) mediatecaE actiBitati asociatiBe diBerseEserBicii pro,esionale, colectiBe si personale, Ioteluri pentru turismul de a,aceri si alte spatii de receptie, restaurante co,etarii, ca,enele, baruri, comert, e5po?iHii, recreere 6casino, dancing, cinema, centre de recreere, sport7 in spatii acoperite si descoperite, sali de con,erinte, spectacole i sport de di,erite capacitati cu serBiciile ane5a, locuinte cu partiu special pentru pro,esiuni liberale, AnBDHDmGnt superior i de ,ormare continuD, ) unitati mici si miFlocii speciali?ate in actiBitati de productie abstracta si concreta in domenii de Bar,E actiBitDHi manu,acturiere si depo?itare mic)gros legate de ,unctionarea polului tertiar, parcaFe multietaFateE CB 4! - parcul tiinHi,ic de in,ormaticD 6so,t7 <DcDreti CB 4" ) spatii pentru inBatamant superior, auditoriu academic, serBicii uniBersitare, biblioteca)mediateca, camine, restaurante, birouri si ateliere de intretinere, spatii sociale si medicale pentru studenti, spatii acoperite si descoperite pentru sport si loisir, locuinte pentru pro,esori si pro,esori)Bi?itatori, club pro,esori, comert, serBicii personale, parcaFeE CB 4# ) spatii pentru cercetare independente sau grupate cu inBatamantul superior din campusE CB ) ) sali de con,erinte de di,erite capacitati cu serBiciile ane5a, birouri proprii serBiciilor legate de ,unctionarea centrului, serBicii de necesare con,erintelor, sali de e5po?itie, biblioteca)mediateca, centru de presa, posta si telecomunicatii 6nod de in,ostructura7, birouri diBerse, centru de ,ormare)in,ormare cuprin?and o grupare de sali de seminarii si con,erinte, Ioteluri pentru turismul de a,aceri, restaurante, comert, loisir parcaFe multietaFateE ) paBilioane de e5po?itie, plat,orme de e5punere, birouri, ateliere, restaurante, loisir in spatii acoperite si in spatii libere, alte serBicii, parcaFeE CB * ) centru de studii si cercetari, biblioteca)mediateca, sali de con,erinte si e5po?itii, arIiBa, centru de conserBare si restaurare de carte BecIe, spatii pentru traduceri, editare de ,acsimile si de noi publicatii, ateliere de reproducere pe di,eriti suporti a materialelor destinate scIimburilor internationale, centru de per,ectionare, librarie, gradina, parcaFe i ) An cadrul MDnDstirii reconstituite <DcDreti ) ca?are pentru personalul permanent 6in sistem monaIal i C sau laic si pentru inBitaHi si cursanHi, biserica re,DcutD <DcDretiE ART!C LUL * ) UT!L!#AR! ADM!%E CU C ND!T! NAR! CB ) e5tinderile si scIimbarile de pro,il se admit cu conditia nu incomode?e prin poluare si tra,ic ,unctiunile inBecinateE CB $ > e5tinderile si scIimbarile de pro,il trebuie sa ,ie compatibile cu statutul ?onei proteFateE *1

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

CB % / CB 4 J CB * ) intrucat reali?area acestor obiectiBe se Ba derula in timp, se recomanda ca prin PU# terenul ramas nea,ectat in prima etapa si pastrat in re?erBa sa ,ie amenaFat sumar ca un spatiu plantat accesibil locuitorilor, Begetatia importanta urmand sa ,aca parte din amenaFarea de,initiBa a ?onei0 CB ) ) se admite comert cu Ban?area cu amanumtul numai pentru ma,urile pre?entate in scop promotional in perioada e5po5itiilor0 CB / CB $ / CB % / CB 4 / CB ) / CB * > se Ba asigura An toate locurile publice accesul persoanelor cu Iandicap motor CB % se Bor asigura circulaHii i piaHete pietonale precum si scuaruri atractiBe pentru recreere An cadru urban An pondere de minim '+L din supra,aHa de teren0 CB / CB $ / CB % / CB 4 / CB ) / CB * > An pro5imitatea aeroporturilor se Ba respecta aBi?ul autoritatii aeronautice priBind conditiile impuse de culoarului de ?borE

ART!C LUL . ) UT!L!#AR! !NTER#!%E CB / CB $ / CB % / CB 4 / CB ) / CB * ) se inter?ic) orice alte actiBitati care nu corespund caracterului ?onei si prin aceasta pre?inta riscul indepartarii inBestitorilor interesatiE - actiBitati productiBe poluante, cu risc teInologic sau incomode prin tra,icul generatE ) constructii proBi?orii de orice naturaE ) depo?itare en grosE ) depo?itari de materiale re,olosibileE ) plat,orme de precolectare a deseurilor urbaneE ) lucrari de terasament de natura sa a,ecte?e utili?area terenurilor inBecinateE ) orice lucrari de terasament care pot sa proBoace scurgerea apelor pe parcelele Becine sau care impiedica eBacuarea si colectarea apelor meteorice CB $ ) se inter?ic ,unctiunile incompatibile cu statutul de ?ona proteFataE %ECT!UNEA !! ) C ND!T!! DE AMPLA%ARE ECN!PARE %! C N4 RMARE A CLAD!R!L R

ART!C LUL 1 ) CARACTER!%T!C! ALE PARCELEL R 6%UPRA4ETE, 4 RME, D!MEN%!UN!7 CB ) se Bor re?erBa terenuri pentru institutii si serBicii publice parcelat in module aBand supra,ata minima de 111 mp0 si un ,ront la strada de minim %1.1 metriE

CB $ ) se recomanda menHinerea parcelDrii caracteristce ?onei proteFate, aBand supra,ata minima de 411 mp0 si un ,ront la strada de minim ) metriE cei interesati au posibilitatea sa concesione?e sau sa cumpere una sau mai multe parcele adiacente cu condiHian sD se menHinD amprenta parcelarului tradiHionalE

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

*/

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

CB % / CB 4 / CB ) / CB * ) con,orm PU# cu recomandarea unei loti?Dri de minim 311 mp0 si un ,ront la strada de minim 3.1 metri in ca?ul ,ronturilor continue si de minim $4.1 metri in ca?ul ,ronturilor discontinue ART!C LUL / ) AMPLA%AREA CLAD!R!L R 4ATA DE AL!N!AMENT CB ) serBiciile publice Bor ,i retrase de la aliniament cu minim '+ metri sau Bor ,i dispuse pe aliniament in ,unctie de caracterul strD?ii, de pro,ilul actiBitatii si de normele e5istenteE ) cladirile care alcatuiesc ,ronturi continue Bor aBea o adancime ,ata de aliniament care nu Ba depasi *+0+ metri 6aliniament posterior7

CB $ - pe stra?ile din ?onele proteFate se Ba mentine situatia e5istenta de con,igurare a ,ronturilor stradale > ca retragere minimD sau dispunere pe aliniamentE ) serBiciile publice Bor ,i amplasate pe aliniament in ca?ul in care inaltimea ma5ima la cornise nu depaseste distanta dintre aliniamente ) daca inaltimea cladirii in planul aliniamentului depaseste distanta dintre aliniamente, cladirea se Ba retrage de la aliniament cu o distanta minima egala cu plusul de inaltime al cladirii ,ata de distanta dintre aliniamentele stra?ii, dar nu cu mai putin de 4.1 metriE ,ac e5ceptie de la aceasta regula numai situatiile de marcare prin plus de inaltime a intersectiilor si intoarcerile si racordarile de inaltime a cladirilor pe stra?ile laterale E ) cladirile care alcatuiesc ,ronturi continue Bor aBea o adancime ,ata de aliniament care nu Ba depasi $1.1 metri 6aliniament posterior7 CB % / CB 4 / CB ) / CB * ) se recomanda o retragere de '+ metri de la aliniamentE ) cladirile care alcatuiesc ,ronturi continue Bor aBea o adancime ,ata de aliniament care nu Ba depasi $1.1 metri 6aliniament posterior7 ART!C LUL 3 ) AMPLA%AREA CLAD!R!L R 4ATA DE L!M!TELE LATERALE $! P %TER! ARE ALE PARCELEL R CB / CB $ ) clDdirile publice se Bor amplasa de regulD in regim i?olat ) clDdirile care Bor alcatui ,ronturi continue se Bor alipi de calcanele cladirilor inBecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pana la o distanta de ma5im $1.1 la aliniamentE ) An ca?ul ,ronturilor discontinue, in care parcela se AnBecinea?a numai pe una dintre limitele laterale cu o clDdire aBand calcan pe limita de proprietate iar pe cealalta laturD se inBecinea?a cu o clDdire retrasa de la limita lateralD a parcelei si aBGnd pe ,aHada laterala ,erestre, noua cladire se Ba alipi de calcanul e5istent iar ,ata de limita opusa se Ba retrage obligatoriu la o distanta egala cu Fumatate din inaltime dar nu mai putin de *.1 metriE ) cladirile se Bor retrage ,ata de limita posterioara a parcelei la o distanta de cel putin Fumatate din inaltimea cladirii masurata la cornise dar nu mai putin de *.1 metriE ) distanta dintre cladirea unei biserici si limitele laterale si posterioara ale parcelei este de minim 1.1 metriE CB % / CB 4 / CB ) / CB * ) con,orm PU#E *3

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

ART!C LUL 9 ) AMPLA%AREA CLAD!R!L R UNELE 4A:; DE ALTELE PE ACEEA$! PARCELA CB / CB $ / CB % / CB 4 / CB ) / CB * ) cladirile Bor respecta intre ele distante egale cu inaltimea la cornise a celei mai inalte dintre eleE ) distanta se poate reduce la Fumatate din inaltime dar nu mai putin de 30+ metri numai in ca?ul in care ,atadele pre?inta calcane sau ,erestre care nu asigura luminarea unor incaperi ,ie de locuit, ,ie pentru alte actiBitati permanente ce necesita lumina naturalaE

ART!C LUL ( ) C!RCULAT!! %! ACCE%E CB / CB $ / CB % / CB 4 K CB ) / CB * ) parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil direct de minim .0+ metri dintr)o circulatie publicaE CB / CB $ / CB % ) in ca?ul ,ronturilor continue la strada se Ba asigura un acces carosabil in curtea posterioara printr)un pasaF dimensionat ast,el incat sa permita accesul autoBeIicolelor de stingere a incendiilorE distanta dintre aceste pasaFe masurata pe aliniament nu Ba depasi %1.1 metri0 CB 4 / CB * ) con,orm PU#E CB ) ) con,orm PU#E circulatiile carosabile din campusuri i s?b?one de cercetare Bor ,i preBa?ute cu deniBelari transBersale pentru temperarea Bite?ei autoBeIicolelorE CB / CB $ / CB % / CB 4 / CB ) / CB * ) in toate ca?urile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor Iandicapate sau cu di,icultati de deplasare0 ART!C LUL 2 ) %TAT! NAREA AUT <EN!C LEL R CB / CB $ / CB % / CB 4 / CB ) / CB * ) stationarea autoBeIicolelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in a,ara circulatiilor publiceE ) locurile de parcare se dimensionea?a con,orm normelor speci,ice si se dispun in constructii supra C subterane sau in parcaFe amenaFate la sol care Bor ,i plantate cu minim un arbore la 1 masini si Bor ,i inconFurate cu gard Biu de '0*+ m inaltimeE / CB $ / CB % / CB 4 / CB ) / CB * ) in ca?ul in care nu se pot asigura in limitele parcelei locurile de parcare normate, se Ba demonstra 6prin pre?entarea ,ormelor legale7 amenaFarea pe un alt amplasament a unui parcaF propriu sau in cooperare ori concesionarea locurilor necesare intr)un parcaF comun multietaFatE aceste parcaFe Bor ,i situate la distanta de ma5im '/+ metri0

CB

ART!C LUL '+ ) !NALT!MEA MA"!MA ADM!%!B!LA A CLAD!R!L R

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

*9

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

CB

/ CB $ - inaltimea ma5ima admisibila nu Ba depDHi distanHa dintre aliniamente 6inaltimi ma5ime in planul aliniamentului de PJ3 pe stra?ile cu 1 ,ire de circulatie si PJ. pe stra?ile cu doua ,ire de circulatie7E - pentru asigurarea coerentei imaginii cadrului construit, inaltimea cladirilor de pe o strada principala cu ,ronturi continue sau discontinue se Ba intoarce si pe stra?ile secundare care debusea?a in aceasta pe o lungime de )1.1 metri pe stra?ile de 1 ,ire de circulatie si pe o lungime de $) metri pe stra?ile cu doua ,ire de circulatie sau mai putinE in acest spatiu se recomanda racordarea in trepte a inaltimii cladirilor de pe strada considerata principala cu inaltimea cladirilor de pe strada secundara daca di,erenta dintre acesatea este mai mare de doua niBeluriE ) se admite ca la intersectii inaltimea ma5ima sa ,ie depasita cu cel mult doua niBeluri, retrase An Dnteriorul unui arc de cerc cu ra?a de * metri pe o distanta de ma5im ).1 metri de la intersectia aliniamentelor0 CB % - nu se limitea?D AnDlHimea clDdirilor CB 4 / CB ) / CB * ) con,orm PU# CB * ) inaltimea cladirilor Ba ,i stabilita printr)un studiu de Bolumetrie care Ba lua in considerare modul in care se percepe silueta Bolumelor reconstituite ale MDnDstirii <DcDreti ART!C LUL '' ) A%PECTUL E"TER! R AL CLAD!R!L R CB / CB $ / CB % / CB 4 / CB ) / CB * ) con,orm P0U0# cu urmatoarele recomandari in Bederea elaborarii acestuiaE CB - aspectul e5terior al cladirilor aspectul cladirilor Ba e5prima caracterul si repre?entatiBitatea ,unctiunii i Ba tine seama de caracterul general al ?onei si de arIitectura cladirilor din Becinatate cu care se a,la in relatii de co)Bi?ibilitate0 CB $ - aspectul e5terior al cladirilor Ba tine seama de caracterul general al ?onei si de arIitectura cladirilor din Becinatate i a monumentelor de arIitecturD cu care se a,la in relatii de co)Bi?ibilitate0 ) in Bederea autori?arii Bor ,i cerute studii suplimentare de insertie i interBentie asupra cladirilor din ?ona proteFatD 6Fusti,icari gra,ice, ,otomontaF, macIeta7 E ) se inter?ic imitatii stilistice dupa arIitecturi straine ?onei, imitatii de materiale sau utili?area improprie a materialelor, utili?area culorilor stridente sau stralucitoareE CB % - aspectul cladirilor Ba ,i subordonat cerintelor speci,ice unei diBersitati de ,unctiuni si e5primarii prestigiului inBestitorilor 6 similar unui centru de a,aceri7 dar cu conditia reali?arii unor ansambluri compo?itionale care sa tina seama de caracterul general al ?onei si de arIitectura cladirilor din Becinatate cu care se a,la in relatii de co) Bi?ibilitateE CB % / CB 4 / CB ) / CB * ) aspectul cladirilor Ba e5prima caracterul si repre?entatiBitatea ,unctiunii si Ba raspunde e5igentelor actuale ale arIitecturii europene de McoerentaQ si MelegantaQE *(

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

ART!C LUL '* ) C ND!T!! DE ECN!PARE ED!L!TARA CB / CB $ / CB % / CB 4 / CB ) / CB * ) toate cladirile Bor ,i racordate la retelele teInico)edilitare publice i la sistemele moderne de telecomunicatii ba?ate pe cabluri din ,ire opticeE ) An ca?ul alimentDrii cu apD din surse proprii se Ba obHine acordul autoritDHii competente ) se inter?ice dispunerea antenelor T<)satelit in locuri Bi?ibile din circulatiile publice si dispunerea Bi?ibila a cablurilor T<E CB / CB $ / CB % / CB 4 / CB ) / CB * ) data ,iind intensitatea circulatiei pietonale, racordarea burlanelor la canali?area pluBiala este obligatoriu sa ,ie ,acuta pe sub trotuare pentru a se eBita producerea gIetiiE

ART!C LUL '. > %PA:!! PLANTATE CB / CB $ / CB % / CB 4 / CB ) / CB * ) spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda Bor ,i Anierbate si plantate cu un arbore la ,iecare 11 mp0 ) se Bor identi,ica, pastra si proteFa in timpul e5ecutarii constructiilor arborii importanti e5istenti aBand peste 4.1 metri inaltime si diametrul tulpinii peste ).1 cm0E in ca?ul taierii unui arbore se Bor planta in scIimb alti 1 arbori in perimetrul spaHiilor publice plantate din pro5imitateE ) pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor se Ba eBita impermeabili?area terenului peste minimum necesar pentru accese, circulaHii pietonale, teraseE ) parcaFele amenaFate la sol Bor ,i plantate cu minim un arbore la 1 masini i Bor ,i AnconFuratre cu un gard Biu de minim .$1 metri AnDlHimeE ) in ?ona cu terenuri contractile se Bor eBita speciile care prin tipul de radacina pot mari sensibilitatea la umiditate a terenului de ,undare iar in ?onele de Bersanti ale cornielor Colentinei i DGmboBiHei se recomanda speciile care prin tipul de rDdDcini contribuie la stabili?area pantelor

ART!C LUL '1 ) !MPREOMU!R! CB / CB $ / CB % / CB 4 / CB ) / CB * ) gardurile spre strada Bor ,i transparente, Bor aBea inaltimea de .31 metri, Bor aBea un soclu opac de circa 1.41 m0, partea superioara ,iind reali?ata din ,ier ,orFat sau plasa metalica si Bor putea ,i dublate de gard BiuE

CB % > spre trotuare Hi circulaHii pietonale, nu sunt obligatorii garuri dar se Ba putea preBedea marcarea apartenenHei spaHiului prin di,erenHe de paBaFe, borduri, garduri Bii, terase etc0 %ECT!UNEA !!!TERENULU! P %!B!L!TAT! MA"!ME DE CUPARE %! UT!L!#ARE A

ART!C LUL '/ ) PR CENT MA"!M DE CUPARE A TERENULU! 6P T7


U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

*2

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

CB / CB $ ) pentru ,unctiunile publice se Bor respecta normele speci,ice sau tema bene,iciarului #C >=#E7!?0!>=! 0= ! B= E6<! 6=?<>C POT 7!897 ; )1: CB % POT 7!897 21: cu posibilitatea acoperirii restului terenului An proporHie de '++ L cu clDdiri cu ma5im * niBeluri 6( metri7 pentru sDli cu di,erite utili?Dri CB 4 / CB ) / CB * ) POT 7!897 ; )1: ART!C LUL '3 ) C E4!C!ENT MA"!M DE UT!L!#ARE A TERENULU! 6CUT7 CB - pentru ,unctiunile publice se Bor respecta normele speci,ice sau tema bene,iciarului dar ,ara a se depDi CUT ma5im P *,1 mp0ADCCmp0teren pentru clDdiri cu 3 i mai multe niBeluri i CUT ma5im *,* pentru clDdiri cu .)1) niBeluri - pentru ,unctiunile publice normele speci,ice sau tema bene,iciarului0se Bor adapta la caracteristicile ?onei proteFate

CB $

CB % ) CUT 7!897 ; 4,) 76.ADC576.<=>=? - pentru ,unctiunile publice se Bor respecta normele speci,ice sau tema bene,iciarului0

M. ZONA MI(T
M ZONA MI(T CONIN+ND INSTITUII, SERVICII I ECHIPAMENTE PUBLICE, SERVICII DE INTERES GENERAL -SERVICII MANAGERIALE, TEHNICE, PROFESIONALE, SOCIALE, COLECTIVE I PERSONALE, COMER, HOTELURI, RESTAURANTE, RECREERE., MICI ACTIVITI PRODUCTIVE I LOCUINE . &ENERAL!T;:!- CARACTERUL # NE!0 #ona este constituitD din di,erite ,uncHiuni publice sau de interes general i din locuinHe dispuse An lungul principalelor artere de circulaHie, An prelungirea ?onei centrale i a polilor principali urbani, An centrele de cartier i An Furul altor puncte de concentrare a locuitorilor 6gDri, autogDri, ?one de actiBitDHi etc070
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

.+

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

=n aceasta ?onD se admite conBersia locuinHelor An alte ,uncHiuni, cu condiHia ca acestea sD continue sD repre?inte cel puHin %1L din ADC0 Este recomandabil, ca pentru ?ona mi5tD care se reali?ea?D prin conBersia i e5tinderea blocurilor recent reali?ate, sD se elabore?e Planuri Urbanistice #onale An lungul principalelor artere de circulaHie An Bederea asigurDrii coerenHei imaginii urbane i a bunei ,uncHionalitDHi a ?onei preponderent re?idenHiale adiacente situate An planul secund0 #ona se compune din urmDtoarele sub?one i0unitDHi teritoriale de re,erinHDM ) sub?ona mi5tD situatD An ?ona proteFatDE M$ ) sub?ona mi5tD cu clDdiri aBGnd regim de construire continuu sau discontinuu i AnDHimi ma5ime de PJ'1 niBeluriE M% ) sub?ona mi5tD cu clDdiri aBGnd regim de construire continuu sau discontinuu i AnDHimi ma5ime de PJ1 niBeluri0 %EC:!UNEA !- UT!L!#ARE 4UNC:! NAL;0 ART!C LUL ' ) UT!L!#;R! ADM!%E0 M / M$ / M% ) sunt admise urmDtoarele utili?Dri) instituHii, serBicii i ecIipamente publice de niBel supramunicipal, municipal, de sector i de cartierE ) sedii ale unor companii i ,irme, serBicii pentru Antreprinderi, proiectare, cercetare, e5perti?are, consultanHD An di,erite domenii i alte serBicii pro,esionaleE ) serBicii sociale, colectiBe i personaleE ) sedii ale unor organi?aHii politice, pro,esionale etc0E ) lDcauri de cultE ) comerH cu amDnuntulE ) depo?itare mic)grosE ) Ioteluri, pensiuni, agenHii de turismE ) restaurante, baruri, co,etDrii, ca,enele etcE ) sport i recreere An spaHii acoperiteE ) parcaFe la sol i multietaFateE ) spaHii libere pietonale, pasaFe pietonale acoperiteE ) spaHii plantate ) scuaruriE ) locuinHe cu partiu obinuitE ) locuinHe cu partiu special care includ spaHii pentru pro,esiuni liberale0 ART!C LUL * ) UT!L!#;R! ADM!%E CU C ND!:! N;R!0 M / M$ / M% ) clDdirile Bor aBea la parterul orientat spre stradD i spre traseele pietonale ,uncHiuni care admit accesul publicului An mod permanent sau con,orm unui program de ,uncHionare speci,ic i Bor ,i preBD?ute cu Bitrine luminate noapteaE se admit actiBitDHi An care accesul publicului nu este liber numai cu condiHia sD nu repre?inte
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

.'

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

mai mult de .+L din lungimea strD?ii incluse An ?ona mi5tD i sD nu ,orme?e segmente de ast,el de ,ronturi mai lungi de 1+ metriE ) se inter?ice locali?area restaurantelor care comerciali?ea?D bDuturi alcoolice la o distanHD mai micD de '++ metri de serBicii i ecIipamente publice i de bisericiE ) pentru orice utili?Dri se Ba Hine seama de condiHiile geoteInice i de ?onare seismicDE ) An ?onele e5istente se admite conBersia locuinHelor An alte ,uncHiuni, cu condiHia menHinerii ponderii locuinHelor An proporHie de minim .+ L din ADCE ) se admite completarea cu clDdiri comerciale An interspaHiile dintre blocuri cu condiHia sD se menHinD accesele carosabile i trecerile pietonale necesare i sD se respecte cerinHele de protecHie a clDdirilor e5istente0 M ) orice interBenHie An ?onele proteFate Bor respecta preBederile legiiE se recomandD menHinerea actiBitDHilor sau introducerea actiBitDHilor compatibile cu caracterul ?onei proteFate0 ART!C LUL . ) UT!L!#;R! !NTER#!%E0 M / M$ / M% ) se inter?ic urmDtoarele utili?Dri) actiBitDHi productiBe poluante, cu risc teInologic sau incomode prin tra,icul generatE ) construcHii proBi?orii de orice naturDE ) depo?itare en grosE ) staHii de AntreHinere autoE ) curDHDtorii cIimiceE ) depo?itDri de materiale re,olosibileE ) plat,orme de precolectare a deeurilor urbaneE ) depo?itarea pentru BGn?are a unor cantitDHi mari de substanHe in,lamabile sau to5iceE ) actiBitDHi care utili?ea?D pentru depo?itare i producHie terenul Bi?ibil din circulaHiile publice sau din instituHiile publiceE ) lucrDri de terasament de naturD sD a,ecte?e amenaFDrile din spaHiile publice i construcHiile de pe parcelele adiacenteE ) orice lucrDri de terasament care pot sD proBoace scurgerea apelor pe parcelele Becine sau care AmpiedicD eBacuarea i colectarea apelor meteorice0 %EC:!UNEA !!- CondiHii de amplasare, ecIipare i con,igurare a clDdirilor0 ART!C LUL 1 ) Caracteristici ale Parcelelor 6supra,eHe, ,orme, ) Dimensiuni70 M ) se Bor menHine caracteristicile parcelarului din ?ona proteFatD M$ / M% ) cu urmDtoarele condiHionDri pentru sub?ona mi5tD din lungul principalelor artere i pentru ?ona de e5tindere) An ca?ul construcHiilor publice dispuse i?olat, terenul minim este de 111 mp, cu un ,ront la stradD de minim %1.11 metriE ) pentru celelalte categorii de ,uncHiuni, se recomandD loti?area terenului An parcele aBGnd minim )11 mp i un ,ront la stradD de minim $.11 metri, An ca?ul construcHiilor Aniruite dintre douD calcane laterale i de minim 3.11 metri An ca?ul
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

.*

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

construcHiilor cuplate la un calcan lateral sau independenteE An ,uncHie de necesitDHi Bor putea ,i concesionate sau cumpDrate una sau mai multe parcele adiacente0 M$ / M% ) terenul liber dintre construcHiile e5istente pe care se poate reali?a inserHia unor clDdiri comerciale se Ba delimita printr)un PU# elaborat pentru tot traseul strD?ii prin care se Ba asigura coerenHa cadrului construit, respectarea distanHelor minime ,aHD de clDdirile e5istente care sD asigure o ,uncHionare corectD, eBitarea blocDrii acceselor carosabile i pietonale e5istente, conserBarea arborilor e5istenHi0 ART!C LUL / ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R 4A:; DE AL!N!AMENT M ) se Ba respecta caracterul ?onei proteFate prin menHinerea tipului tradiHional de raportare la aliniamentE M$ / M% ) ecIipamentele publice Bor ,i retrase de la aliniament cu minim * ) 1 metri sau Bor ,i dispuse pe aliniament An ,uncHie de caracterul strD?ii, de pro,ilul actiBitDHii i de normele e5istenteE ) la intersecHia dintre strD?i aliniamentul Ba ,i racordat printr)o linie perpendicularD pe bisectoarea ungIiului dintre strD?i aBGnd o lungime de minim $.11 metri pe strD?i de categoria !, a !!)a i de *.11 metri pe strD?i de categoria a !!!)a0 M$ / M% - An ca?ul strD?ilor cu ,ronturi continue dispuse pe aliniament, noile clDdiri care nu sunt serBicii sau ecIipamente publice se amplasea?D pe aliniamentE se pot accepta retrageri de minim ).11 metri numai cu condiHia ca clDdirile adiacente sD ,ie retrase ,aHD de limitele laterale ale parcelelor i sD pre?inte ,aHade lateraleE An ca?ul An care clDdirile de pe parcelele adiacente pre?intD calcane este obligatorie alipirea la acesteaE ) clDdirile care alcDtuiesc ,ronturi continue Bor aBea o adGncime ,aHD de aliniament care nu Ba depDi $1 metri 6aliniament posterior70 M$ / M% ) An ca?ul strD?ilor cu ,ronturi continue sau discontinue retrase ,aHD de aliniament se Ba respecta o retragere de minim ).11 metri0 ART!C LUL 3 ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R 4A:; DE L!M!TELE LATERALE $! P %TER! ARE ALE PARCELEL R0 M ) se Ba respecta caracterul ?onei proteFate prin menHinerea retragerilor curente ,aHD de limitele parcelelor0 M$ / M% ) clDdirile publice se Bor amplasa An regim i?olat, retragerea ,aHD de limitele laterale Bor ,i de minim FumDtate din AnDlHimea la cornie, dar nu mai puHin de ).11 metri, retragerea ,aHD de limitele posterioare Ba ,i de minim FumDtate din AnDlHimea la cornie, dar nu mai puHin de *.11 metriE M$ / M% ) clDdirile se Bor alipi de calcanele clDdirilor AnBecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pGnD la o distanHD de ma5im $1.11 metri de la aliniamentE ) An ca?ul An care parcela se AnBecinea?D numai pe una dintre limitele laterale cu o clDdire aBGnd calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltD laturD se AnBecinea?D cu o clDdire retrasD de la limita lateralD a parcelei i aBGnd pe ,aHada lateralD ,erestre, noua clDdire se Ba alipi de calcanul e5istent, iar ,aHD de limita opusD se Ba retrage obligatoriu la o distanHD egalD cu FumDtate din AnDlHime, dar nu mai puHin de %.11 metriE An ca?ul An
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

..

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

care aceastD limitD separD de ?ona re?idenHialD, de o ,uncHiune publicD sau de o bisericD, distanHa se maForea?D la ).11 metriE ) se inter?ice construirea pe limita parcelei dacD aceasta constituie linia de separaHie dintre ?ona mi5tD i ?ona re?idenHialD, o ,uncHiune publicD sau o bisericD, ca?uri An care se admite reali?area noilor clDdiri numai cu o retragere ,aHD de limitele laterale ale parcelei egalD cu FumDtate din AnDlHimea la cornie, dar nu mai puHin de ).11 metriE ) distanHa dintre clDdirea unei biserici ortodo5e i limitele laterale i posterioare ale parcelei este de minim 1.11 metriE ) clDdirile se Bor retrage ,aHD de limita posterioarD la o distanHD de cel puHin FumDtate din AnDlHimea clDdirii mDsuratD la corniD, dar nu mai puHin de ).11 metriE ) se recomandD ca, pentru respectarea intimitDHii locuinHelor, parapetul ,erestrelor de pe ,aHadele laterale ale clDdirilor din ?ona mi5tD cu alte ,uncHiuni decGt locuinHe care sunt orientate spre locuinHele de pe parcelele laterale situate la mai puHin de 1.11 metri, sD aibD parapetul ,erestrelor la minim .41 metri de la pardoseala AncDperilorE ) An ca?ul clDdirilor comerciale i de producHie se admite regimul compact de construire cu condiHia respectDrii celorlalte preBederi ale regulamentului0 ART!C LUL 9 ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R UNELE 4A:; DE ALTELE PE ACEEA$! PARCEL;0 M ) se Ba respecta caracterul ?onei proteFate prin menHinerea distanHelor caracteristiceE M$ / M% ) clDdirile Bor respecta Antre ele distanHe egale cu FumDtate din AnDlHimea celei mai AnalteE distanHa se poate reduce la FumDtate din AnDlHime, dar nu mai puHin de *.11 metri numai An ca?ul An care ,aHadele pre?intD calcane sau ,erestre care nu asigurD luminarea unor AncDperi ,ie de locuit, ,ie pentru alte actiBitDHi permanente care necesitD luminD naturalD0 ART!C LUL ( ) C!RCULA:!! $! ACCE%E0 M ) se Ba menHine modul de acces pe parcelD caracteristic ?onei proteFateE M$ / M% ) parcela este construibilD numai dacD are asigurat un acces carosabil de minim 4.11 metri lDHime dintr)o circulaHie publicD An mod direct sau prin drept de trecere legal obHinut prin una din proprietDHile AnBecinateE ) An ca?ul ,ronturilor continue la stradD, se Ba asigura un acces carosabil An curtea posterioarD printr)un pasaF dimensionat ast,el AncGt sD permitD accesul autoBeIicolelor de stingere a incendiilorE distanHa dintre aceste pasaFe mDsuratD pe aliniament nu Ba depDi %1.11 metriE ) se pot reali?a pasaFe i curHi comune priBate sau accesibile publicului permanent sau numai An timpul programului de ,uncHionare precum i pentru pentru accese de serBiciuE ) An toate ca?urile este obligatorie asigurarea accesului An spaHiile publice a persoanelor Iandicapate sau cu di,icultDHi de deplasare0 ART!C LUL 2 ) %TA:! NAREA AUT <EN!C LEL R0 M / M$ / M% ) staHionarea autoBeIicolelor necesare ,uncHionDrii di,eritelor actiBitDHi se admite numai An interiorul parcelei, deci An a,ara circulaHiilor publiceE
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

.1

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

) An ca?ul An care nu se pot asigura An limitele parcelei locurile de parcare normate, se Ba demonstra 6prin pre?entarea ,ormelor legale7 reali?area unui parcaF An cooperare ori concesionarea locurilor necesare Antr)un parcaF colectiBE aceste parcaFe Bor ,i situate An cadrul centrului de cartier sau An ?ona adiacentD la o distanHD de ma5im $)1 metriE ) se recomandD ca gruparea prin cooperare a parcaFelor la sol sD se ,acD An supra,eHe dimensionate i dispuse ast,el AncGt sD permitD ulterior, odatD cu creterea gradului de motori?are, construirea unor parcaFe supraetaFate0 ART!C LUL '+ ) =N;L:!MEA MA"!M; ADM!%!B!L; A CL;D!R!L R0 M ) An ?ona proteFatD se Ba respecta alinierea cornielor e5istenteE An ca?ul unor Bolume care depDesc AnDlHimea BecinDtDHilor imediate pentru acordarea autori?aHiei se Bor pre?enta Fusti,icDri suplimentare priBind Anscrierea An ?ona proteFatD i relaHiile cu monumentele e5istente 6sau propuse a ,i declarate7 care sunt situate An limita de 11 metri precum i priBind impactul noii Bolumetrii asupra siluetei interioare i generale a BucuretilorE M$ / M% ) AnDlHime ma5imD admisibilD pentru clDdirile dispuse pe aliniamentP P / 1 6%%.1 m07 pe strD?i cu * ,ire de circulaHieE P P / * 6$ .1 m07 pe strD?i cu 4 ,ire de circulaHieE P P / % 6 $.1 m07 pe strD?i cu $ ,ire de circulaHie0 ) se admite depDirea cu ma5im douD niBeluri numai cu condiHia ca acestea sD ,ie retrase An interiorul unui arc de cerc cu ra?a de 4,1 metri i a tangentei la acesta la 4) gradeE se admite marcarea intersecHiilor prin ma5im douD niBeluri situate An planul ,aHadei numai pe o lungime de '/0+ metri de la punctul de intersecHie al aliniamentelorE M$ / M% ) dacD AnDlHimea clDdirii depDete distanHa dintre aliniamente, clDdirea se Ba retrage de la aliniament cu o distanHD minimD egalD cu plusul de AnDlHime al clDdirii ,aHD de distanHa Antre aliniamentele strD?ii, dar nu cu mai puHin de ),1 metriE ,ac e5cepHie de la aceastD regulD numai Antoarcerile i racordDrile de AnDlHime a clDdirilor pe strD?ile laterale con,orm aliniatului anteriorE M / M$ / M% ) AnDlHimea clDdirilor de pe o stradD principalD cu ,ronturi continue sau discontinue se Ba Antoarce i pe strD?ile secundare care debuea?D An aceasta pe o lungime de )1.11 metri pe strD?ile de 3 i 1 ,ire de circulaHie i pe o lungime de $).11 metri pe strD?ile cu douD ,ire de circulaHie sau mai puHinE An acest spaHiu se recomandD racordarea An trepte a AnDlHimii clDdirilor de pe strada consideratD principalD cu AnDlHimea clDdirilor de pe strada secundarD dacD di,erenHa dintre acestea este mai mare de douD niBeluri0 ART!C LUL '' ) A%PECTUL E"TER! R AL CL;D!R!L R M ) orice interBenHii Bor necesita studii de inserHie aBi?ate con,orm legiiE ) se inter?ice modi,icarea aspectului clDdirilor e5istente prin tratarea di,eritD a ,inisaFului parterului de cel al niBelurilor superioare sau acoperirea cu ,irme a parapetului ,erestrelor de la primul niBelE

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

./

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

M$ /M% ) aspectul clDdirilor Ba ,i subordonat cerinHelor speci,ice unei diBersitDHi de ,uncHiuni i e5primDrii prestigiului inBestitorilor dar cu condiHia reali?Drii unor ansambluri compo?iHionale care sD HinD seama de rolul social al strD?ilor comerciale, de particularitDHile sitului, de caracterul general al ?onei i de arIitectura clDdirilor din BecinDtate cu care se a,lD An relaHii de co)Bi?ibilitateE ) aspectul clDdirilor Ba e5prima caracterul i repre?entatiBitatea ,uncHiunii i Ba rDspunde e5igenHelor actuale ale arIitecturii europene de McoerenHDQ i MeleganHDQE ) pentru ,irme, a,iaF i mobilier urban se Ba asigura coerenHa pe arterele principale pe ba?a unor studii i aBi?e suplimentare0 ART!C LUL '* ) C ND!:!! DE ECN!PARE ED!L!TAR;0 M / M$ / M% ) toate clDdirile Bor ,i racordate la reHelele teInico)edilitare publiceE ) An ca?ul alimentDrii cu apD din surse proprii se Ba obHine acordul autoritDHii competenteE ) se Ba asigura posibilitatea racordDrii la sistemele moderne de telecomunicaHiiE ) datD ,iind intensitatea circulaHiei pietonale, racordarea burlanelor la canali?area pluBialD este obligatoriu sD ,ie ,DcutD pe sub trotuare pentru a se eBita producerea gIeHiiE ) se Ba asigura An mod special eBacuarea rapidD i captare a apelor meteorice din spaHiile re?erBate pietonilor, din spaHiile minerali?ate i din spaHiile plantate cu ga?onE ) se inter?ice dispunerea antenelor T<) satelit An locuri Bi?ibile din circulaHiile publice i dispunerea Bi?ibilD a cablurilor T<0 ART!C LUL '. ) %PA:!! L!BERE $! %PA:!! PLANTATE M / M$ / M% ) se Bor identi,ica, proteFa i pDstra An timpul e5ecutDrii construcHiilor arborii importanHi e5istenHi aBGnd peste 4.11 metri AnDlHime i diametrul tulpinii peste ).11 cmE An ca?ul tDierii unui arbore se Bor planta An scIimb alHi 1 arbori An perimetrul unor spaHii plantate publice din apropiereE ) An grDdinile de ,aHadD ale ecIipamentelor publice minim 41: din supra,aHD Ba ,i preBD?utD cu plantaHii AnalteE ) terenul care nu este acoperit cu construcHii, plat,orme i circulaHii Ba ,i acoperit cu ga?on i plantat cu un arbore la ,iecare 11 mpE ) se recomandD ca minim 2): din terasele neutili?abile i 1: din terasele utili?abile ale construcHiilor sD ,ie amenaFate ca spaHii Ber?i pentru ameliorarea microclimatului i a imaginii o,erite cDtre clDdirile AnBecinateE ) parcaFele Bor ,i plantate cu un arbore la ,iecare 4 locuri de parcare i Bor ,i AnconFurate cu un gard Biu de ,$1 metri AnDlHimeE ) An ?ona cu terenuri contractile se Bor eBita speciile care prin tipul de rDdDcinD pot mDri sensibilitatea la umiditate a terenului de ,undareE ART!C LUL '1 ) =MPREOMU!R!0 .3

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

M ) se Ba respecta tipul e5istent de AmpreFmuiri cu condiHia ca acestea sD aibD socluri opace cDtre stradDE An ca?ul uni,icDrii ,uncHiunilor interioare a mai multor clDdiri se Ba menHine prin tratarea terenului amprenta parcelarului tradiHionalE M / M$ / M% ) se recomandD separarea spre stradD a terenurilor ecIipamentelor publice i bisericilor cu garduri transparente de $,11 metri AnDlHime din care 1,*1 metri soclu opac, dublate de gard Biu0 &ardurile de pe limitele laterale i posterioare Bor ,i opace i Bor aBea AnDlHimea de minim $,$1 metri ) spaHiile comerciale i alte serBicii retrase de la aliniament pot ,i lipsite de gard, pot ,i separate cu borduri sau cu garduri Bii i pot ,i utili?ate ca terase pentru restaurante, ca,enele etc %EC:!UNEA !!!- P %!B!L!T;:! MA"!ME DE CUPARE $! UT!L!#ARE A TERENULU! ART!C LUL '/ ) PR CENT MA"!M DE CUPARE A TERENULU! 6P T7 M ) #E?JE>7 #!>!#<=>CAC9 FE?=9 6>E<=L!<=& M$ ) P.O.T. 7!897 21:, cu posibilitatea acoperirii restului terenului An proporHie de 2): #C #AG09>9 #C 7!897 $ ?9@=AC>9 -3 7=<>9.& - pentru ,uncHiunile publice se Bor respecta normele speci,ice sau tema bene,iciarului0 M% ) P.O.T. 7!897 *1L, cu posibilitatea acoperirii restului terenului An proporHie de 2): #C #AG09>9 #C 7!897 $ ?9@=AC>9 -3 7=<>9. pentru actiBitDHi comerciale, sDli de spectacole, garaFe, etc0 ART!C LUL '3 ) C E4!C!ENT MA"!M DE UT!L!#ARE A TERENULU! 6CUT7 M ) #E?JE>7 #!>!#<=>CAC9 FE?=9 6>E<=L!<=& M$ ) CUT 7!897 ; $.4 76.ADC576.<=>=? ) pentru ,uncHiunile publice se Bor respecta normele speci,ice sau tema bene,iciarului0 M% ) CUT 7!897 ; $.$ 76.ADC576.<=>=? ) pentru ,uncHiunile publice se Bor respecta normele speci,ice sau tema bene,iciarului0

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

.9

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

F. ZONA ACTIVITILOR LEGATE DE CULTE


F - ZONA ACTIVITILOR LEGATE DE CULTE
&ENERAL!T;:!- CARACTERUL # NE! #ona se compune dintr)o unicD unitate teritorialD de re,erinHD care conHine lDcaurile de cult i clDdirile cu ,uncHiuni legate de culte0 %EC:!UNEA !- UT!L!#ARE 4UNC:! NAL; ART!C LUL ' ) UT!L!#;R! ADM!%E0 F ) sunt admise urmDtoarele utili?Dri- lDcauri de cultE - serBicii pentru culteE - actiBitDHi sociale ale asociaHiilor religioaseE - actiBitDHi complementare pentru bisericile paroIiale din ansamblurile re?idenHiale ,ormate din locuinHe colectiBe necesare pentru ritualuri religioase care nu pot aBea loc An apartamentele blocurilor 6de e5emplu capele pentru priBegIi la ritul ortodo57E - mDnDstiri0 ART!C LUL * ) UT!L!#;R! ADM!%E CU C ND!:! N;R!0 F ) pentru lacaurile de cult ortodo5e se Ba asigura spaHiul necesar AnconFurDrii bisericii de cDtre procesiunile de credincioiE ) la celelalte culte se Bor respecta cerinHele speci,ice acestora0

ART!C LUL . ) UT!L!#;R! !NTER#!%E0 F - orice tipuri de actiBitDHi care nu sunt legate de culte0

%EC:!UNEA !!- C ND!:!! DE AMPLA%ARE, ECN!PARE $! C N4!&URARE A CL;D!R!L R ART!C LUL 1 ) CARACTER!%T!C! ALE PARCELEL R 6%UPRA4E:E, 4 RME, D!MEN%!UN!70 F ) parcela este construibilD numai dacD are acces direct dintr)o strada publicDE ) supra,aHa minimD construibilD este de 1++ mp0 cu e5cepHia mDnDstirilor a cDror supra,aHD minimD Ba ,i de /+++ mp0 ) ,rontul minim la stradD este de '/ metri0

ART!C LUL / ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R 4A:; DE AL!N!AMENT0


U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

.(

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

) pentru bisericile ortodo5e se Ba asigura o retragere de minim *.1 metri de la aliniamentE ) lDcaurile pentru celelalte culte sau actiBitDHile complementare Bor respecta regulamentul de pe unitDHile de re,erinHa adiacente0

ART!C LUL 3 ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R 4A:; DE L!M!TELE LATERALE $! P %TER! ARE ALE PARCELEL R0 F ) bisericile ortodo5e Bor ,i retrase cu 1.1 metri de la limitele laterale i posterioare ale parcelelorE - celelalte lDcauri de cult ca i oricare dintre actiBitDHile complementare pot ,i dispuse An regim de construire continuu sau discontinuu, respectGnd o retragere de la limita lateralD a - proprietDHii egalD cu cel puHin FumDtate din AnDlHimea la cornie a Bolumului dominant dar nu mai puHin de ).1 metri An ca?ul AnBecinDrii cu o clDdire retrasD de la limita parceleiE - este obligatoriu ca noua clDdire sD se alipeascD de calcanele clDdirilor dispuse pe una sau pe ambele limite laterale ale parceleiE - clDdirile se Bor retrage ,ata de limita posterioarD la o distanta egalD cu cel puHin FumDtate din AnDlHimea Bolumului principal dar nu cu mai puHin de ).1 metri0 ART!C LUL 9 ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R UNELE 4A:; DE ALTELE PE ACEEA$! PARCEL;0 F ) clDdirile de pe aceeai parcelD se Bor dispune la o distanHD egalD cu FumDtate din AnDlHime a clDdirii celei mai Analte dar nu mai puHin de *.1 metriE distanHa se poate reduce la FumDtate numai dacD pe ,aHadele respectiBe nu sunt accese An clDdire i nu sunt AncDperi An care se des,DoarD actiBitDHi care necesitD lumina naturalD0

ART!C LUL ( ) C!RCULA:!! $! ACCE%E0 F - toate parcelele Bor aBea asigurat un acces carosabil direct dintr)o circulaHie publicD0

ART!C LUL 2 ) %TA:! NAREA AUT <EN!C LEL R0 F ) Bor ,i asigurate parcaFele necesare An a,ara circulaHiilor publice0

ART!C LUL '+ ) =NAL:!MEA MA"!M; ADM!%!B!L; A CL;D!R!L R0 F ) AnDlHimea clDdirilor complementare situate An regim de construire continuu dispuse pe aliniament Ba respecta AnDlHimea ,ronturilor An care acestea se Anscriu i regula ca AnDlHimea clDdirii sD nu depDeascD distanHa dintre aliniamenteE ) AnDlHimea clDdirilor de cult nu se limitea?D0

ART!C LUL '' ) A%PECTUL E"TER! R AL CL;D!R!L R

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

.2

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

) aspectul clDdirilor Ba e5prima ,uncHiunea, se Ba Anscrie An caracterul ?onei i Ba Hine seama de BecinDtDHiE ) aspectul clDdirilor din ?onele proteFate se Ba aBi?a con,orm legii i pe ba?a unor Fusti,icDri suplimentare priBind modul de Anscriere An limitele de '++ metri ,aHD de monumentele de arIitectura e5istente i propuse cu care se a,lD An relaHii de coBi?ibilitate0

ART!C LUL '* ) C ND!:!! DE ECN!PARE ED!L!TAR;0 F - toate clDdirile Bor ,i racordate la reHelele publice de ecIipare edilitarD0

ART!C LUL '. ) %PA:!! L!BERE $! %PA:!! PLANTATE F ) spaHiul liber dintre clDdire i aliniament Ba ,i tratat peisagistic i plantat An proporHie de minim 41: cu arboriE ) terenul neocupat cu clDdiri, trotuare de gardD i accese Ba ,i Anierbat i plantat cu un arbore la ,iecare 11 mp0 ART!C LUL '1 ) =MPREOMU!R!0 F ) clDdirile Bor ,i AnconFurate spre stradD cu un gard transparent, decoratiB, cu un soclu opac de 1.41 metri aBGnd AnDlHimea totalD de ma5im $.$1 m0 i minim .31 m0 dublat de un gard BiuE ) pe limitele laterale i posterioare ale parcelei gardurile Bor aBea AnDlHimea de minim $.$1 i Bor ,i transparente sau semi ) opace An ca?ul AnBecinDrii cu spaHii plantate, locuinHe colectiBe medii i mari sau circulaHii pietonale i Bor ,i opace An ca?ul AnBecinDrii cu locuinHe indiBiduale i colectiBe mici sau cu actiBitDHi cu care se pot stGnFeni reciproc0

%ECT!UNEA !!!- P %!B!L!T;:! MA"!ME DE CUPARE $! UT!L!#ARE A TERENULU!0 ART!C LUL '/ ) PR CENT MA"!M DE CUPARE A TERENULU! 6P T70 F - con,orm caracteristicilor speci,ice ,iecDrui cult0

ART!C LUL '3 ) C E4!C!ENT MA"!M DE UT!L!#ARE A TERENULU! 6CUT70 F - con,orm caracteristicilor speci,ice ,iecDrui cult0

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

1+

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

L. ZONA DE LOCUIT
L. ZONA DE LOCUIT
#ona se compune din urmDtoarele sub?one i unitDHi de re,erinHDL ) SUBZONA LOCUINELOR INDIVIDUALE I COLECTIVE MICI P/ , P/$ L ! ) locuinHe indiBiduale i colectiBe mici cu ma5im PJ* niBeluri situate An a,ara perimetrelor de protecHieL ! ) An regim continuu 6 Aniruit7E L !$ ) An regim grupat 6cuplat7E L !% ) An regim i?olat0 L " ) locuinHe indiBiduale i colectiBe mici cu ma5im PJ* niBeluri situate An interiorul perimetrelor de protecHieL " ) An regim continuu 6Aniruit7E L "$ ) An regim grupat 6cuplat7E L "% ) An regim i?olat0 L # ) locuinHe indiBiduale i colectiBe mici cu ma5im PJ* niBeluri situate An noile e5tinderiE L 0 ) locuinHe indiBiduale mici cu parcele cu P TK*+L situate An ?ona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei0 L$ ) SUBZONA LOCUINELOR INDIVIDUALE I COLECTIVE MICI CU P)P/$ NIVELURI REALIZATE PE BAZA UNOR LOTIZRI ANTERIOARE L$! ) locuinHe indiBiduale i colectiBe mici reali?ate pe ba?a unor loti?Dri anterioare cu P ) PJ* niBeluri situate An a,ara ?onei proteFateL$! ) cu locuinHe proiectate standard i?olate& L$!$ ) cu locuinHe proiectate standard cuplate0 L$" ) locuinHe indiBiduale i colectiBe mici reali?ate pe ba?a unor loti?Dri anterioare cu P) PJ* niBeluri situate An ?one proteFateL$" ) cu locuinHe proiectate standard i?olate& L$"$ ) cu locuinHe proiectate standard cuplate. L % - SUBZONA LOCUINELOR COLECTIVE MEDII -P / %-4. SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENIALE L%! ) sub?ona locuinHelor colectiBe medii cu PJ. > PJ/ niBeluri ,ormGnd ansambluri preponderent re?idenHiale situate An a,ara ?onei proteFate L%" ) sub?ona locuinHelor colectiBe medii cu PJ. > PJ/ niBeluri ,ormGnd ansambluri preponderent re?idenHiale situate An ?ona proteFatD0 L4 ) SUBZONA LOCUINELOR COLECTIVE NALTE CU P/*-P/ 1 NIVELURI, SITUATE N ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENIALE:
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

1'

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

L4! ) sub?ona locuinHelor colectiBe Analte cu PJ3)'+ niBeluri, ,ormGnd ansambluri preponderent re?idenHiale, situate An a,ara ?onei proteFateE L4" ) sub?ona locuinHelor colectiBe Analte cu PJ3)'+ niBeluri, ,ormGnd ansambluri preponderent re?idenHiale, situate An ?ona proteFatD0

L ) SUBZONA LOCUINELOR INDIVIDUALE I COLECTIVE MICI P/ , P/$ &ENERAL!T;:!- CARACTERUL # NE! %ub?ona se compune din urmDtoarele unitDHi de re,erinHDL ! ) locuinHe indiBiduale i colectiBe mici cu ma5im PJ* niBeluri situate An a,ara perimetrelor de protecHieL ! ) An regim continuu 6 Aniruit7E L !$ ) An regim grupat 6cuplat7E L !% ) An regim i?olat0 L " ) locuinHe indiBiduale i colectiBe mici cu ma5im PJ* niBeluri situate An interiorul perimetrelor de protecHieL " ) An regim continuu 6Aniruit7E L "$ ) An regim grupat 6cuplat7E L "% ) An regim i?olat0 L # ) locuinHe indiBiduale i colectiBe mici cu ma5im PJ* niBeluri situate An noile e5tinderiE L 0 ) locuinHe indiBiduale mici cu parcele cu P TK*+L situate An ?ona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei0 %EC:!UNEA !- UT!L!#ARE 4UNC:! NAL; ART!C LUL ' ) UT!L!#;R! ADM!%E L ! / L " / L # / L 0 ) locuinHe indiBiduale i colectiBe mici cu ma5im PJ* niBeluri An regim de construire Aniruit, cuplat sau i?olat0 ART!C LUL * ) UT!L!#;R! ADM!%E CU C ND!:! N;R! L ! / L " / L # / L 0 ) se admite mansardarea clDdirilor e5istente, cu luarea An calculul coe,icientului de utili?are a terenului a unei supra,eHe des,Durate pentru niBelul mansardei de ma5im *1L din aria unui niBel curentE ) se admit ,uncHiuni comerciale i serBicii pro,esionale cu condiHia ca supra,aHa acestora sD nu depDeascD $)1 mp ADC i sD nu genere?e transporturi greleE aceste ,uncHiuni Bor ,i dispuse la intersecHii i se Ba considera cD au o arie de serBire de $)1 metriE
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

1*

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

L # / L 0 ) reali?area locuinHelor este condiHionatD de e5istenHD unui PU# aprobat con,orm legii0 ART!C LUL . ) UT!L!#;R! !NTER#!%E L ! / L " / L # / L 0 ) se inter?ic urmDtoarele utili?Dri- ,uncHiuni comerciale i serBicii pro,esionale care depDesc supra,aHD de */+ mp ADC, generea?D un tra,ic important de persoane i mDr,uri, au program prelungit dupD orele $$.11, produc poluareE - actiBitDHi productiBe poluante, cu risc teInologic sau care sunt incomode prin tra,icul generat 6peste ) autoBeIicule mici pe ?i sau BeIicole de transport greu7, prin utili?area incintei pentru depo?itare i producHie, prin deeurile produse ori prin programul de actiBitate prelungit dupD orele $$.11E - ane5e pentru creterea animalelor pentru producHie i sub?istenHDE - depo?itare en grosE - depo?itDri de materiale re,olosibileE - plat,orme de precolectare a deeurilor urbaneE - depo?itarea pentru BGn?are a unor cantitDHi mari de substanHe in,lamabile sau to5iceE - actiBitDHi productiBe care utili?ea?D pentru depo?itare i producHie terenul Bi?ibil din circulaHiile publiceE - staHii de betoaneE - autoba?e i staHii de AntreHinere autoE - spDlDtorii cIimiceE - lucrDri de terasament de naturD sD a,ecte?e amenaFDrile din spaHiile publice i construcHiile de pe parcelele adiacenteE - orice lucrDri de terasament care pot sD proBoace scurgerea apelor pe parcelele Becine sau care AmpiedicD eBacuarea i colectarea rapidD a apelor meteorice0 %EC:!UNEA !!- C ND!:!! DE AMPLA%ARE, ECN!PARE $! C N4!&URARE A CL;D!R!L R ART!C LUL 1 ) CARACTER!%T!C! ALE PARCELEL R 6%UPRA4E:E, 4 RME, D!MEN%!UN!7 L ! / L " / L # ) se considerD construibile parcelele care Andeplinesc urmDtoarele condiHii cumulate6'7 ) dimensiuni minimeRegimul de Dimensiune Dimensiune minimD Dimensiune minimD An construire minimD An ca?ul An ?one proteFate alte ?one concesionDrii terenuluiR %upra,aHa 4ront %upra,aHa 4ront %upra,aHa 4ront mp0 m0 mp0 m0 mp0 m0 =niruit '/+ ( */+ '+ '/+ ( Cuplat *++ '* ./+ '* */+ '* !?olat *++ '* ./+ '1 ./+ '1 ParcelD de ) ) Reducere Reducere Reducere Reducere 1. U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

colH

cu /+mp

,ront cu */L pentru ,iecare ,aHadD

cu /+mp

,ront cu */L pentru ,iecare ,aHadD

* ) con,orm Regulamentului &eneral de Urbanism


Pentru L 'd > /++ mp Pentru L'd > minim '1 m

6*7 ) adGncimea parcelei sD ,ie mai mare sau cel puHin egalD cu lDHimea acesteia. ART!C LUL / ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R 4A:; DE AL!N!AMENT ) la intersecHia dintre strD?i aliniamentul Ba ,i racordat printr)o linie perpendicularD pe bisectoarea ungIiului dintre strD?i aBGnd o lungime de minim $.1 metri pe strD?i de categoria !, a !!)a i de *.1 metri pe strD?i de categoria a !!!)a0 L ! /L " ) clDdirile se dispun pe aliniament cu e5cepHia celor a cDror AnalHime depDete distanHa dintre aliniamente, ca? An care se Bor retrage cu di,erenHa dintre AnDlHime i distanHa dintre aliniamente dar nu cu mai puHin de 4.1 metriE ) clDdirile nu Bor ,i depDi adGncimea de ) metri de la aliniament0 L !$ / L !% / L "$ / L "% ) clDdirile se Bor retrage de la aliniament cu minim 4.1 metri pe strD?i de categoria !!! i ).1 metri pe strD?i de categoria !! i !0 L # J L 0 ) con,orm PU# cu urmDtoarele condiHionDri) clDdirile se Bor retrage ,aHD de aliniament cu o distanHa de minim ).1 metri pentru a permite An Biitor parcarea celei de a doua maini An a,ara circulaHiilor publice i pentru a permite plantarea corectD a unor arbori An gradina de ,aHadD ,DrD riscul de deteriorare a gardurilor i a trotuarelor de protecHieE ) An ca?ul clDdirilor Aniruite pe parcelele de colH nu se admit decGt clDdiri cu ,aHade pe ambele strD?i 6semi)cuplate sau i?olate70 ART!C LUL 3 ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R 4A:; DE L!M!TELE LATERALE $! P %TER! ARE ALE PARCELEL R L ! / L " ) clDdirea construitD An regim Aniruit se Ba alipi pe limitele laterale de calcanele de pe parcelele AnBecinate pe o adGncime de ma5im ).1 metri, cu e5cepHia celor de colH care Bor Antoarce ,aHade spre ambele strD?iE ) An ca?ul segmentDrii Aniruirii, spre interspaHiu se Bor Antoarce ,aHade care Bor ,i retrase de la limita proprietaHii la o distanHD de cel puHin FumDtate din AnDlHimea la corniD An punctul cel mai Analt ,aHD de teren, dar nu cu mai puHin de %.1 metriE se Ba respecta aceeai preBedere i An ca?ul An care Aniruirea este AnBecinatD cu o ,uncHiune publicD sau cu o unitate de re,erinHD aBGnd regim de construire discontinuuE L !$ / L "$ ) clDdirile semi)cuplate se Bor alipi de calcanul clDdirii de pe parcelD alaturatD i se Bor retrage ,aHD de cealaltD limita la o distanHD de cel puHin FumDtate din AnDlHimea la cornie An punctul cel mai Analt ,aHD de teren, dar nu cu mai puHin de %.1 metriE An ca?ul
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

11

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

An care parcela se AnBecinea?D pe ambele limite laterale cu clDdiri retrase ,aHD de limita proprietDHii aBGnd ,aHade cu ,erestre, clDdirea se Ba reali?a An regim i?olatE L !% / L "% ) clDdirile se Bor retrage ,aHD de limitele laterale ale parcelei cu cel puHin FumDtate din AnDlHimea la cornie dar nu cu mai puHin de %.1 metriE L # / L 0 ) con,orm PU#, cu respectarea condiHionDrilor anterioare de la articolul *E L " ) An ca?ul loturilor puHin adGnci se acceptD retragerea clDdirilor i?olate pe latura posterioarD a parcelei numai An ca?ul An care pe aceastD limitD e5istD deFa calcanul unei clDdiri principale de locuit, iar adosarea respectD AnDlHimea i lDHimea acestui calcan, preBederea ne,iind BalabilD An ca?ul unor ane5e i garaFeE

L ! / L " / L # J L 0 ) retragerea ,aHD de limita posterioarD a parcelei Ba ,i egalD cu Fumatate din AnDlHimea la corniD, mDsuratD An punctul cel mai Analt ,aHD de teren dar nu mai puHin de ).1 metri0 ART!C LUL 9 ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R UNELE 4A:; DE ALTELE PE ACEEA$! PARCEL; L ! / L " / L # / L 0 - distanHa minimD dintre clDdirile de pe aceeai parcelD Ba ,i egalD cu AnDlHimea la corniD a clDdirii celei mai Analte pentru ,aHadele cu camere locuibileE distanHa se poate reduce la FumatDte dar nu la mai puHin de 4.1 metri dacD ,ronturile opuse nu au camere locuibileE ART!C LUL ( ) C!RCULA:!! $! ACCE%E L ! / L " / L # J L 0 ) parcela este construibilD numai dacD are asigurat un acces carosabil de minim 4.1 metri lDHime dintr)o circulaHie publicD An mod direct sau prin drept de trecere legal obHinut prin una din proprietDHile AnBecinateE ) locuinHele Aniruite Bor aBea asigurat un acces An partea posterioarD a parcelei de minim $,) metri0 ART!C LUL 2 ) %TA:! NAREA AUT <EN!C LEL R L ! / L " / L # / L 0 ) staHionarea autoBeIicolelor se admite numai An interiorul parcelei, deci An a,ara circulaHiilor publice0 ART!C LUL '+ ) =N;L:!MEA MA"!M; ADM!%!B!L; A CL;D!R!L R L ! / L " / L # / L 0 ) AnDlHimea ma5imD a clDdirilor Ba ,i PJ* 6 1 metri7E L ! / L " ) se admit depDiri de -$ metri numai pentru alinierea la cornia clDdirilor AnBecinate An ca?ul regimului de construire Aniruit sau cuplat0 ART!C LUL '' ) A%PECTUL E"TER! R AL CL;D!R!L R

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

1/

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

L ! / L " / L # / L 0 ) clDdirile noi sau modi,icDrileCreconstrucHiile de clDdiri e5istente se Bor integra An caracterul general al ?onei i se Bor armoni?a cu clDdirile AnBecinate ca arIitecturD i ,inisaFeE ) garaFele i ane5ele Bi?ibile din circulaHiile publice se Bor armoni?a ca ,inisaFe i arIitecturD cu clDdirea principalDE ) se inter?ice ,olosirea a?bocimentului i a tablei strDlucitoare de aluminiu pentru acoperirea clDdirilor, garaFelor i ane5elorE L " ) orice interBenHii An ?ona proteFatD se Bor aBi?a An condiHiile legii0 ART!C LUL '* ) C ND!:!! DE ECN!PARE ED!L!TAR; L ! / L " / L # / L 0 ) toate clDdirile Bor ,i racordate la reHelele teInico)edilitare publiceE ) la clDdirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canali?area pluBialD Ba ,i ,DcutD pe sub trotuare pentru a se eBita producerea gIeHiiE ) se Ba asigura An mod special eBacuarea rapidD i captarea apelor meteorice An reHeaua de canali?areE ) toate noile branamente pentru electricitate i tele,onie Bor ,i reali?ate AngropatE ) se inter?ice dispunerea antenelor T<)satelit An locuri Bi?ibile din circulaHiile publice i se recomandD eBitarea dispunerii Bi?ibile a cablurilor CAT<0

ART!C LUL '. ) %PAT!! L!BERE %! %PAT!! PLANTATE L ! / L " / L # - spaHiile libere Bi?ibile din circulaHiile publice Bor ,i tratate ca grDdini de ,aHadDE ) spaHiile neconstruite i neocupate de accese i trotuare de gardD Bor ,i plantate cu ga?on i cu un arbore la ,iecare 11 mpE ) se recomandD ca pentru AmbunDtDHirea microclimatului i pentru protecHia construcHiei sD se eBite impermeabili?area terenului peste minimum necesar pentru accese0 ART!C LUL '1 ) =MPREOMU!R! L ! / L " / L # / L 0 ) AmpreFmuirile spre stradD Bor aBea AnDlHimea de minim $.11 metri din care un soclu opac de 1.*1 i o parte transparentD dublatD sau cu gard BiuE ) gardurile spre limitele separatiBe ale parcelelor Bor ,i opace cu AnDlHimi de ma5im $.)1 metri0 %EC:!UNEA !!!- P %!B!L!T;:! MA"!ME DE TERENULU! CUPARE $! UT!L!#ARE A

ART!C LUL '/ ) PR CENT MA"!M DE CUPARE A TERENULU! 6P T7 L ! / L " / L # ) POT 7!897 ; 4): L 0 ) POT 7!897 ; $1: ART!C LUL '3 ) C E4!C!ENT MA"!M DE UT!L!#ARE A TERENULU! 6CUT7
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

13

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

L ! / L "/ L # L 0

) CUT 7!897 6=?<>C M?GAH979 P/ ; 1.4 76 ADC576 <=>=? ) CUT 7!897 6=?<>C M?GAH979 P/$ ; .% 76 ADC576 <=>=? ) CUT 7!897 6=?<>C M?GAH979 P/ ; 1,4 76 ADC576 <=>=? ) CUT 7!897 6=?<>C M?GAH979 P/$ ;1,* 76 ADC576 <=>=?

L$ ) SUBZONA LOCUINELOR INDIVIDUALE I COLECTIVE MICI CU P)P/$ NIVELURI REALIZATE PE BAZA UNOR LOTIZRI ANTERIOARE &ENERAL!T;:!- CARACTERUL # NE! %ub?ona se compune din urmDtoarele tipuri de loti?Dri anterioare cu locuinHe indiBiduale i colectiBe miciL$! ) locuinHe indiBiduale i colectiBe mici reali?ate pe ba?a unor loti?Dri anterioare cu P ) PJ* niBeluri situate An a,ara ?onei proteFateL$! ) cu locuinHe proiectate standard i?olate& L$!$ ) cu locuinHe proiectate standard cuplate0 L$" ) locuinHe indiBiduale i colectiBe mici reali?ate pe ba?a unor loti?Dri anterioare cu P) PJ* niBeluri situate An ?one proteFateL$" ) cu locuinHe proiectate standard i?olate& L$"$ ) cu locuinHe proiectate standard cuplate. Problemele ridicate de aceastD sub?onD sunt Bariate, unele loti?Dri constituind reper pentru cel mai Analt niBel de locuire, motiB pentru care sunt proteFate 6cartier Oianu, cartier <atra LuminoasD, Cotroceni7, altele, mai modeste, ,iind Biabile sau a,lGndu)se Antr)un stadiu aBansat de u?urD0 Toate dimensiunile loturilor precum i regulile dupD care au ,ost reali?ate iniHial, rDmGn i astD?i Balabile0 =n timp, An unele ca?uri, au apDrut modi,icDri, adDugiri i inserHii de alte clDdiri, generGnd situaHii necorespun?Dtoare pentru BecinDtDHi0 Procesul de reconstrucHie i moderni?are a locuinHelor de pe aceste loti?Dri este normal i ineBitabil, dar tran?iHia la case mult mai mari i cu un numDr mai ridicat de niBeluri este consideratD ca ,iind o potenHialD cau?D de deteriorare a calitDHii locuirii i de nemulHumiri ale locuitorilor datorate reducerii Ansoririi, iluminDrii naturale, intimitDHii locuinHelor i apariHiei disonanHelor Antr)o ?onD coerentD, toate acestea aBGnd e,ecte negatiBe asupra Balorii proprietDHii i indirect asupra Beniturilor la bugetul local0 Cea mai di,icilD problemD este ridicatD de loti?Drile cu case standard cuplate An care re,acerea unei unitDHi de locuire semi)cuplatD impune lucrDri similare pentru unitatea cu care se cuplea?D, mai ales dacD Antre cele douD construcHii e5istD numai un ?id comun0

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

19

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

Din aceste motiBe, pentru eliberarea autori?aHiei de construire, se impune pre?entarea unui plan de situaHie cu Antreaga loti?are care sD ilustre?e respectarea regulilor proprii loti?Drii respectiBe0 %EC:!UNEA !- UT!L!#ARE 4UNC:! NAL; ART!C LUL ' ) UT!L!#;R! ADM!%E L$! / L$" ) locuinHe i?olateE L$!$ / L$"$ ) locuinHe cuplate0

ART!C LUL * ) UT!L!#;R! ADM!%E CU C ND!:! N;R! L$! / L$" ) se admit ,uncHiuni comerciale i serBicii pro,esionale cu condiHia ca supra,aHa acestora sD nu depDeasca $)1 mp ADC i sD nu a,ecte?e linitea, securitatea i salubritatea ?oneiE L$! / L$" ) se admite pentru moderni?area dotDrii locuinHelor cu bDi i grupuri sanitare, e5tinderea clDdirii An partea posterioarD cu o supra,aHD construitD la sol de ma5im $.1 m0p0 L$" ) orice modi,icare a Bolumetriei i arIitecturii ,aHadelor Ba necesita Fusti,icDri suplimentare pentru integrarea An caracterul ?onei i Ba aBea aBi?e de specialitate con,orm legii0 ART!C LUL . ) UT!L!#;R! !NTER#!%E L$! / L$" ) se inter?ic urmDtoarele utili?Dri ,uncHiuni comerciale i serBicii pro,esionale care depDesc supra,aHa de $)1 mp ADC, generea?D un tra,ic important de persoane i mDr,uri, au program prelungit dupD ora **0++, produc poluareE actiBitDHi productiBe poluante, cu risc teInologic sau incomode prin tra,icul generatE construcHii proBi?orii de orice naturDE depo?itare en)grosE depo?itDri de materiale re,olosibileE plat,orme de precolectare a deeurilor urbaneE creterea animalelor pentru sub?istenHDE depo?itarea pentru BGn?are a unor cantitDHi mari de substanHe in,lamabile sau to5iceE actiBitDHi care utili?ea?D pentru depo?itare i producHie terenul Bi?ibil din circulaHiile publice sau din instituHiile publiceE staHii de betoaneE lucrDri de terasament de naturD sD a,ecte?e amenaFDrile din spaHiile publice i construcHiile de pe parcelele adiacenteE orice lucrDri de terasament care pot sD proBoace scurgerea apelor pe parcelele Becine sau care impiedicD eBacuarea i colectarea apelor meteorice0 1( U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

L$" ) se inter?ic orice interBenHii de naturD sD contraBinD statutului de ?onD proteFatD i caracterului general al loti?Drii0 %EC:!UNEA !!- C ND!:!! DE AMPLA%ARE ECN!PARE $! C N4 RMARE A CL;D!R!L R ART!C LUL 1 ) CARACTER!%T!C! ALE PARCELEL R 6%UPRA4E:E, 4 RME, D!MEN%!UN!7 L$! / L$" ) se menHin dimensiunile i ,orma parcelarului iniHial care Baria?D Antre %11 i )11 mp i au An general ,rontul la stradD cuprins Antre $ ) 4 metri pentru construcHiile cuplate i ) ) 3 metri pentru construcHiile i?olateE ) dacD o parcelD neconstruitD dintr)o loti?are are o supra,aHD i un ,ront de dimensiuni mai mici decGt celelalte parcele 6de e5emplu parcelele de colH7, aceasta se poate considera construibilD numai dacD terenul nu proBine din subAmpDrHirea anterioarD a unei parcele de dimensiuni normale pentru loti?area respectiBD, are o supra,aHD mai micD cu cel mult )1.1 mp i un ,ront la stradD 6sau ambele ,ronturi An situaHia de parcele de colH7 mai redus cu cel mult $)LE ART!C LUL / ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R 4A:; DE AL!N!AMENT L$! / L$" ) se menHin retragerile din planurile iniHiale de loti?are care Baria?D de la loti?are la loti?are Antre dispunerea clDdirilor pe aliniament i retrageri de circa 4.1 ) ).1 metriE ) se menHine limita pGnD la care se considerD An planurile iniHiale parcela construibilD 6aliniament posterior70 ART!C LUL 3 ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R 4A:; DE L!M!TELE LATERALE $! P %TER! ARE ALE PARCELEL R L$! / L$" - clDdirile Bor respecta regimul de construire propriu loti?DriiE ) retragerea ,aHD de limita posterioarD a parcelei Ba ,i determinatD de aliniamentul posterior al loti?Drii care Ba putea ,i depDit numai pentru e5tinderi An supra,aHa de ma5im $.1 mp construiHi la sol i numai An ca?ul An care distanHa ,aHD de limita posterioarD Ba ramGne egalD cu Fumatate din AnalHime dar nu mai puHin de ).1 metriE L$!$ / L$"$ ) clDdirile se Bor dispune respectGnd sistemul de cuplare pe o adGncime care nu Ba depDi ) metri de la aliniament, cu o retagere ,aHD de limita lateralD opusD a parcelei egalD cu FumDtate din AnDlHimea la corniD, dar nu mai puHin de %.1 metriE ) se inter?ice dispunerea clDdirilor semicuplate cu calcanul Bi?ibil din circulaHia publicD cu e5cepHia ca?ului An care una dintre clDdirile de pe loturile AnBecinate AncalcD regula de cuplare, iar noua clDdire respectD regula BalabilD pentru Antreaga loti?areE ) An ca?ul unui lot remanent impar, An care clDdirile de pe ambele parcele laterale sunt cuplate i sunt retrase de la limita parcelei pre?entGnd ,aHade cu ,erestre ale unor AncDperi locuibile, clDdirea se Ba reali?a i?olat i se Ba retrage de la limitele laterale ale parcelei la o distanHD egalD cu FumDtate din AnDlHimea la corniD, dar nu cu mai puHin de %.1 metri dacD ,rontul parcelei este de minim $.1 m0

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

12

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

ART!C LUL 9 ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R UNELE 4A:; DE ALTELE PE ACEEA$! PARCEL; L$! / L$" ) nu este ca?ulE ) garaFele i alte ane5e se pot amplasa pe limita de proprietate cu condiHia sD nu depDeascD AnDlHimea gardului cDtre parcelele AnBecinate 6 $.$1 m070 ART!C LUL ( ) C!RCULA:!! $! ACCE%E L$! / L$" ) parcela este construibilD numai dacD are asigurat un acces carosabil de minim 4.1 metri lDHime dintr)o circulaHie publicD An mod direct sau prin drept de trecere legal obHinut prin una din proprietDHile AnBecinate0 ART!C LUL 2 ) %TA:! NAREA AUT <EN!C LEL R L$! / L$" ) staHionarea autoBeIicolelor se admite numai An interiorul parcelei, deci An a,ara circulaHiilor publice0 ART!C LUL '+ ) =N;L:!MEA MA"!M; ADM!%!B!L; A CL;D!R!L R L$! / L$" ) AnDlHimea ma5imD a clDdirii mDsuratD de la niBelul terenului la corniD Ba respecta AnDlHimea ma5imD preBD?utD prin proiectul iniHial al loti?DriiE ) se admite mansardarea clDdirilor e5istente cu arpantD, cu condiHia luDrii An calculul CUT > ului a unei supra,eHe suplimentare de minim *1L din aria construitD la sol a clDdiriiE L$!$ / L$"$ ) se inter?ice supraetaFarea clDdirilor standardi?ate cuplate dacD nu se respectD Articolul 3 i dacD nu se reali?ea?D simultan supraetaFarea ambelor clDdiri cuplate0 ART!C LUL '' ) A%PECTUL E"TER! R AL CL;D!R!L R L$! / L$" ) clDdirile noi sau modi,icDrileCreconstrucHiile de clDdiri e5istente se Bor integra An caracterul general al ?onei i se Bor armoni?a cu clDdirile AnBecinate ca arIitecturD i ,inisaFeE ) clDdirile Bor ,i preBD?ute sau nu cu acoperi, ,uncHie de caracterul iniHial al loti?DriiE ) garaFele i ane5ele Bi?ibile din circulaHiile publice se Bor armoni?a ca ,inisaFe i arIitecturD cu clDdirea principalDE ) se inter?ice ,olosirea a?bocimentului i tablei strDlucitoare de aluminiu pentru acoperirea clDdirilor, garaFelor i ane5elorE L$" ) orice interBenHie An ?onele proteFate se Bor aBi?a con,orm legii0 ART!C LUL '* ) C ND!:!! DE ECN!PARE ED!L!TAR; L$! / L$" ) toate clDdirile Bor ,i racordate la reHelele teInico)edilitare publiceE ) se Ba asigura eBacuarea rapidD i captarea apelor meteorice An reHeaua de canali?areE ) toate noile branamente pentru electricitate i tele,onie Bor ,i reali?ate AngropatE ) se inter?ice dispunerea antenelor T<)satelit An locuri Bi?ibile din circulaHiile publice i se recomandD eBitarea dispunerii Bi?ibile a cablurilor T<0 /+

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

ART!C LUL '. ) %PA:!! L!BERE $! %PA:!! PLANTATE L$! / L$" ) spaHiile libere Bi?ibile din circulaHiile publice Bor ,i tratate ca grDdini de ,aHadDE ) spaHiile neconstruite i neocupate de accese i trotuare de gardD Bor ,i Anierbate i plantate cu cel putin un arbore la ,iecare 11 mpE ) se recomandD ca pentru AmbunDtDHirea microclimatului i pentru protecHia construcHiei sD se eBite impermeabili?area terenului peste minimum necesar pentru accese0 ART!C LUL '1 ) =MPREOMU!R! L$! / L$" - se Ba menHine caracterul e5istent al AmpreFmuirilor ast,el) gardurile spre stradD Bor ,i transparente, Bor aBea ma5im $.$1 m AnDlHime i minim .)1 m AnDlHime din care un soclu opac de 1.41 m i Bor ,i dublate de gard BiuE ) gardurile spre limitele separatiBe Bor putea ,i opace cu AnDlHimi de ma5im $.$1 metri care Bor masca spre Becini garaFe, sere, ane5e0

%EC:!UNEA !!!-

P %!B!L!T;:! TERENULU!

MA"!ME DE

CUPARE $! UT!L!#ARE A

ART!C LUL '/ ) PR CENT MA"!M DE CUPARE A TERENULU! 6P T7 L$! / L$" ) POT 7!897 ; @! >=B6=#<! POT 9?9H9!A !A AE<9FG>99, 0!> ?C 7!9 7CA< 0= 4):. ART!C LUL '3 ) C E4!C!ENT MA"!M DE UT!L!#ARE A TERENULU! 6CUT7 L$! / L$" ) CUT 7!897 6=?<>C M?GAH979 P/ ; 1.4 76 ADC576 <=>=? ) CUT 7!897 6=?<>C M?GAH979 P/$ ; .% 76 ADC576 <=>=?

L % - SUBZONA LOCUINELOR COLECTIVE MEDII -P / %-4. SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENIALE &ENERAL!T;:!- CARACTERUL # NE! #ona se compune din urmDtoarele sub?one i unitDHi de re,erinHDL%! ) sub?ona locuinHelor colectiBe medii cu PJ. > PJ/ niBeluri ,ormGnd ansambluri preponderent re?idenHiale situate An a,ara ?onei proteFate L%" ) sub?ona locuinHelor colectiBe medii cu PJ. > PJ/ niBeluri ,ormGnd ansambluri preponderent re?idenHiale situate An ?ona proteFatD0 Pentru ansamblurile e5istente, noile cerinHe ale locuitorilor i dis,uncHionalitDHile cau?ate de nerespectarea proiectelor iniHiale sau de unele modi,icDri arbitrare ale cadrului construit i
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

/'

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

amenaFat Bor impune interBenHii corectiBe pentru care Ba ,i necesar sD se elabore?e PU#)uri parHiale aBGnd urmatoarele obiectiBe6'7 clari,icarea di,erenHerii apartenenHei terenurilor publice 6circulaHii publice, ecIipamente publice, spaHii plantate publice, ,Gii de teren a,erent reHelelor edilitare publice etc07 de cele care Bor reBeni An indiBi?iune proprietarilor 6persoane ,i?ice sau Furidice7, urmGnd a ,i gestionate de cDtre asociaHiile de locatari, sau diBerse societDHi economice mi5teE 6*7 eliminarea cau?elor dis,uncHionalitDHilor i poluDrilor care nemulHumesc locuitoriiE 6.7 re,acerea amenaFDrilor e5terioare i An special a spaHiilor plantate, a locurilor de FoacD pentru copii i a parcaFelorE 617 e5tinderea i completarea ecIipamentelor publice de,icitareE 6/7 ameliorarea aspectului clDdirilor i amenaFDrilorE 637 diminuarea insecuritDHii i in,racHionalitDHii prin delimitarea i marcareaCAngrDdirea spaHiilor a,erente locuinHelor colectiBe pe grupDri de blocuriE 697 introducerea unor re?olBDri alternatiBe ciBili?ate la proli,ererea abu?iBD a garaFelor indiBidualeE 6(7 adecBarea la situaHia de locali?are An ?ona de protecHie a monumentelor de arIitecturD0 Pentru noile ansambluri re?idenHiale situate An e5tinderea intraBilanului se Bor reali?a operaHiuni urbanistice pe ba?a unor Planuri Urbanistice #onale cu urmDtoarele recomandDri6'7 operaHiunile sD se reali?e?e An parteneriat public)priBat, sectorului public reBenindu)i responsabilitDHi priBind operaHiunile ,unciare prealabile, lucrDrile principale de in,rastructurD, ecIipamentele publice, locuinHele sociale i amenaFDrile plantate publice precum i garantarea calitDHii generale a operaHiunii An care intrD bani publiciE 6*7 mDrimea unei operaHiuni sD nu depDeascD un numDr de ma5im '+++ locuinHeE 6.7 locuinHele sociale sD ,ie integrate Antr)o pondere de ma5im .+L An orice operaHiune de construire a locuinHelor0 %EC:!UNEA !- UT!L!#ARE 4UNC:! NAL; ART!C LUL ' ) UT!L!#;R! ADM!%E L%! / L%" ) sunt admise urmDtoarele utili?Dri) locuinHe An proprietate priBatDE ) construcHii a,erente ecIipDrii teInico)edilitareE ) amenaFDri a,erente locuinHelor- cDi de acces carosabile i pietonale priBate, parcaFe, garaFe, spaHii plantate, locuri de FoacD pentru copii, amenaFDri de sport pentru tineret, AmpreFmuiri0 ART!C LUL * ) UT!L!#;R! ADM!%E CU C ND!:! N;R! L%! ) locuinHele din clDdiri colectiBe medii pot ,i de standard mediu sau ridicatE ) locuinHele sociale nu Bor depDi $1:-%1: din numDrul total al locuinHelor dintr)o operaHiune urbanisticD i nu Bor distona An nici o priBinHD An raport cu locuinHele An proprietate priBatDE ) se admit ecIipamente publice la parterul blocurilor de locuit cu urmDtoarele condiHii ) cabinetele medicale de la parterul blocurilor Bor aBea un acces separat de cel al locatarilor
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

/*

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

) creele i grDdiniHele Bor aBea un acces separat de cel al locatarilor i Bor dispune An utili?are e5clusiBD de o supra,aHD minimD de teren de 11 mpE ) se admite conBersia locuinHelor de la parter An spaHii comerciale e5clusiB pentru produse cerute de aproBi?ionarea ?ilnicD, numai la intersecHii de strD?i i numai An limitele unei ra?e de serBire de $)1 metriE ) se admit spaHii pentru administrarea grupurilor de peste )1 ) 21 apartamente proprietate priBatD, eBentual cu locuinHa administratoruluiCportarului angaFat permanent0 L%" ) clDdirile medii de locuinHe din ?onele proteFate se Bor Anscrie An e5igenHele acesteia i Bor ,i aprobate con,orm legii pe ba?a aBi?elor de specialitate0 ART!C LUL . ) UT!L!#;R! !NTER#!%E L%! ) se inter?ice conBersia locuinHelor e5istente din clDdirile colectiBe An alte ,uncHiuni sau construirea unor locuinHe colectiBe mi5tate cu alte ,uncHiuni cu e5cepHia celor speci,icate la Articolul *E ) se inter?ice utili?area spaHiilor care deFa au ,Dcut obiectul conBersiei pentru depo?ite, alimentaHie publicD i alte actiBitDHi de naturD sD incomode?e locuinHeleE ) se inter?ic urmDtoarele lucrDri) construcHii comerciale i de alimentaHie publicDE ) construcHii pentru actiBitDHi productiBeE ) curDHDtorii cIimiceE ) construcHii proBi?orii de orice naturDE ) depo?itare en)gros sau mic)grosE ) depo?itDri de materiale re,olosibileE ) plat,orme de precolectare a deeurilor urbaneE ) depo?itarea pentru BGn?are a unor cantitDHi mari de substanHe in,lamabile sau to5iceE ) autoba?eE ) staHii de AntreHinere autoE ) staHii de betoaneE ) lucrDri de terasament de naturD sD a,ecte?e amenaFDrile din spaHiile publice i construcHiile AnBecinateE ) orice lucrDri de terasament care pot sD proBoace scurgerea necontrolatD a apelor meteorice sau care impiedicD eBacuarea i colectarea acestora0

L%" ) reali?area clDdirilor colectiBe Analte de locuinHe An ?ona proteFatD Ba ,ace obiectul unor studii speciale i Bor ,i aprobate con,orm legii0 %ecHiunea !!- condiHii de amplasare, ecIipare i con,ormare a clDdirilor Articolul 1 ) caracteristici ale parcelelor 6supra,eHe, ,orme, dimensiuni7 L%! ) con,orm PU#E ) clDdirile colectiBe de locuit pot ,i dispuse ,iecare pe un lot propriu aBGnd acces direct dintr)o circulaHie publicD sau pot ,i grupate pe un teren utili?at An comun cu accesele asigurate din circulaHia publicD prin intermediul unor circulaHii priBate0
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

/.

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

L%" ) se inter?ice introducerea An loti?Drile anterioare proteFate a locuinHelor colectiBe medii prin un,icarea parcelelor i ridicarea niBelului de AnDlHimeE ) An ?ona proteFatD locuinHele colectiBe medii Bor menHine caracteristicile parcelarului e5istent sau amprentele acestuia An ca?ul uni,icDrii mai multor parcele i Al Bor e5prima Bolumetric prin segmentarea ,aHadelor0 ART!C LUL / ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R 4A:; DE AL!N!AMENT L%! ) con,orm PU# cu urmDtoarele recomandDri priBind ?onele de e5tindere) clDdirile se Bor retrage de la aliniament cu minim 4.1 metri pe strD?i de categoria !!! i *.1 metri pe strD?i de categoria !! i !, dar nu cu mai puHin decGt di,erenHa dinHre AnalHimea construcHiilor si distanHa dintre aliniamenteE L%" ) An ca?ul e5istenHei retragerilor de la aliniament, se Ba respecta situaHia din ?ona proteFataE ) An ca?ul An care An ?ona proteFata cladirile sunt dispuse pe aliniament An ,ront continuu, noile cladiri se Bor dispune deasemeni pe aliniament An ca?ul situDrii la intersecHia unor strD?i aBGnd situDri di,erite ale clDdirilor ,aHD de aliniament, noile clDdiri Bor asigura racordarea prin Antoarecerea retragerii de aliniament i pe strada aBGnd cladirile dispuse pe aliniament pe o distanHD egalD cu cea dintre aliniamentele ,ronturilor opuse, cu condiHia sD nu ramGnD calcane Bi?ibile0 ART!C LUL 3 ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R 4A:; DE L!M!TELE LATERALE $! P %TER! ARE ALE PARCELEL R L%! ) con,orm PU# cu urmDtoarele condiHionDri pentru ?onele de e5tindere) clDdirile i?olate Bor aBea ,aHade laterale i se Bor retrage de la limitele parcelei la o distanHD cel puHin egalD cu FumDtate din AnDlHimea la corniD a clDdirii mDsuratD An punctul cel mai Analt ,aHD de terenE ) clDdirile se pot cupla pe una dintre laturile laterale ale parcelei pe o adGncime de ma5im ).1 metri de la aliniament, ,iind retrase ,aHD de cealaltD limitD lateralD cu o distanHD cel puHin egalD cu FumDtate din AnDlHimea la corniD a clDdirii mDsuratD An punctul cel mai Analt ,aHD de terenE ) clDdirile care se Anscriu An regim de construire continuu se alipesc pe o adGncime de ma5im ).1 metri de calcanele situate pe limitele laterale ale parcelelor cu e5cepHia parcelelor de colH unde se Ba Antoarce ,aHada An condiHiile de aliniere ale strD?ii lateraleE ) retragerea ,aHD de limita posterioarD a parcelei Ba ,i cel puHin egalD cu AnDlHimea clDdiriiE L%" ) An ,uncHie de regimul de construire, clDdirea se alipete pe o adGncime de ma5im ).11 metri ,ie de douD calcane de pe limitele parcelei, ,ie dacD e5istD pe o limitD un calcan, iar ,aHD de cealaltD limitD clDdirea AnBecinatD este retrasD, noua clDdire se alipete de calcanul e5istent i se retrage de cealaltD limitD la o distanHD cel puHin egalD cu FumDtate din AnalHimea la corniD a clDdirii0 =n ca?ul clDdirilor i?olate, retragerea ,aHD de limitele laterale ale parcelei, Ba ,i la o distanHD cel puHin egalD cu FumDtate din AnalHimea la corniD a clDdirii mDsuratD An punctul cel mai Analt ,aHD de teren dacD pe ,aHadele clDdirilor AnBecinate sunt ,erestre ale unor AncDperi de locuitE distanHa se poate reduce la /1

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

FumDtate, dar nu mai puHin de %.1 metri An ca?ul An care pe ,aHadele laterale ale clDdirilor AnBecinate sunt numai ,erestre ale dependinHelor i casei scDrii0 L%! / L%" ) retragerea ,aHD de limita posterioarD a parcelei Ba ,i cel puHin egalD cu FumDtate din AnDlHimea la corniD a clDdirii mDsuratD An punctul cel mai Analt ,aHD de teren, dar nu mai puHin de ).1 metri0 ART!C LUL 9 ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R UNELE 4A:; DE ALTELE PE ACEEA$! PARCEL; L%! / L%" ) con,orm PU# cu urmDtoarele condiHionDri) Antre ,aHadele Anspre care sunt orientate camere de locuit distanHa Ba ,i egalD cu AnalHimea clDdirii celei mai AnalteE distanHa se poate reduce la FumDtate An ca?ul An care pe ,aHadele opuse sunt numai ,erestre ale dependinHelor i ale casei scDrii0 ART!C LUL ( ) C!RCULA:!! $! ACCE%E L%! / L%" ) clDdirile Bor aBea asigurat An mod obligatoriu accesul dintr)o circulaHie publicD ,ie direct, ,ie, An ca?ul utili?Drii terenului An comun de cDtre mai multe clDdiri, prin intermediul unei strD?i priBate0 ART!C LUL 2 ) %TA:! NAREA AUT <EN!C LEL R L%! / L%" ) con,orm PU# i normelor An BigoareE ) staHionarea autoBeIicolelor Ba ,i asiguratD An a,ara spaHiilor publice0 ART!C LUL '+ ) =N;L:!MEA MA"!M; ADM!%!B!L; A CL;D!R!L R L%! ) con,orm PU# cu urmDtoarele condiHionDri) AnDlHimea ma5imD admisibilD este egalD cu distaHa dintre aliniamenteE An ca?ul An care AnDlHimea depDete distanHa dintre aliniamente, clDdirea se Ba retrage de la aliniament la o distanHD egalD cu di,erenHa dintre acestea, dar nu mai puHin de 4.11 metriE ) se admite depDirea cu ma5im douD niBeluri numai cu condiHia ca acestea sD ,ie retrase An interiorul unui arc de cerc i a tangentei la acesta, la 4) grade0 L%" ) An toate ca?urile, Fusti,icarea AnDlHimii clDdirilor, se Ba ,ace An raport cu monumentele situate An limita distanHei de 11 metri E ) An ca?ul Bolumelor situate pe colH, la racordarea Antre strD?i aBGnd regim di,erit de AnDlHime, dacD di,erenHa este de un singur niBel, se Ba prelungi regimul cel mai Analt spre strada secundarD pe Antreaga parcelDE dacD regimul di,erD cu douD sau mai multe niBeluri se Ba reali?a o descretere An trepte, primul tronson prelungind AnalHimea clDdirii de pe strada principalD pe o lungime minimD egalD cu distanHa dintre aliniamenteE ) se admite depDirea cu ma5im douD niBeluri numai cu condiHia ca acestea sD ,ie retrase An interiorul unui arc de cerc i a tangentei la acesta, la 4) grade0 ART!C LUL '' ) A%PECTUL E"TER! R AL CL;D!R!L R

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

//

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

L%! ) con,orm PU#, cu condiHia integrDrii An particularitaHile ?onei i armoni?Drii cu BecinDtDHile imediateE L%" ) Bolumetria noilor clDdiri ca i modul de reali?are a ,aHadelor necesitD un studiu de specialitate, aBi?at con,orm legii0 ART!C LUL '* ) C ND!:!! DE ECN!PARE ED!L!TAR; L% ! / L% " ) con,orm PU# cu urmDtoarele condiHionDri) toate construcHiile Bor ,i racordate la reHelele edilitare publiceE ) se inter?ice dispunerea antenelor T<)satelit An locurile Bi?ibile din circulaHiile publice i dispunerea Bi?ibilD a cablurilor CAT<0 ART!C LUL '. ) %PA:!! L!BERE $! %PA:!! PLANTATE L%! / L%" ) con,orm PU# cu urmDtoarele condiHionDri) terenul liber rDmas An a,ara circulaHiilor, parcaFelor i circulaHiilor, Ba ,i plantat cu un arbore la ,iecare 11 mpE ) terenul amenaFat ca spaHii de Foc, de odiInD i grDdini de ,aHadD decoratiBe Ba repre?enta cel puHin )1L din supra,aHa totalD a terenului liberE ) An orice operaHiune e,ectuatD pe un teren mai mare de )111 mp, se Ba preBedea ca din aceste spaHii minim 1L sD ,ie destinate ,olosinHei An comun0 ART!C LUL '1 ) =MPREOMU!R! L%! / L%" ) An ca?ul clDdirilor i?olate sau cuplate retrase de la stradD, gardurile spre stradD Bor ,i transparente, Bor aBea AnDlHimea de ma5im $,$1m i minim .)1m din care soclu opac de 1.41m, partea superioarD ,iind reali?atD din ,ier sau plasD metalicD i dublate de un gard BiuE AmpreFmuirile de pe limitele laterale i posterioare ale parcelelor Bor ,i opace din ?idDrie sau lemn, Bor aBea AnDlHimea de $.$1m i panta de scurgere Ba ,i orientatD spre parcela proprietarului AmpreFmuirii0 %EC:!UNEA !!!- P %!B!L!T;:! MA"!ME DE TERENULU! CUPARE $! UT!L!#ARE A

ART!C LUL '/ ) PR CENT MA"!M DE CUPARE A TERENULU! 6P T7 L%! / L%" ) POT 7!897 P/%-) ; %1: ART!C LUL '3 ) C E4!C!ENT MA"!M DE UT!L!#ARE A TERENULU! 6CUT7 L%! / L%" ) CUT 7!897 P/%-) ; ,1

L4 ) SUBZONA LOCUINELOR COLECTIVE NALTE CU P/*-P/ 1 NIVELURI, SITUATE N ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENIALE:
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

/3

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

&ENERAL!T;:!- CARACTERUL # NE! #ona se compune din urmDtoarele sub?one i unitDHi de re,erinHDL4! ) sub?ona locuinHelor colectiBe Analte cu PJ3)'+ niBeluri, ,ormGnd ansambluri preponderent re?idenHiale, situate An a,ara ?onei proteFateE L4" ) sub?ona locuinHelor colectiBe Analte cu PJ3)'+ niBeluri, ,ormGnd ansambluri preponderent re?idenHiale, situate An ?ona proteFatD0 Noile cerinHe ale locuitorilor, dis,uncHionalitDHile e5istente i costurile mai ridicate de AntreHinere a acestor locuinHe Bor impune interBenHii corectiBe pentru care Ba ,i necesar sD se elabore?e PU#)uri parHiale aBGnd urmDtoarele obiectiBe6'7 ridicarea acestei categorii de locuinHe la un standard ridicat sau cIiar de lu5E 6*7 clari,icarea di,erenHierii apartenenHei terenurilor publice 6circulaHii publice, ecIipamente publice, spaHii plantate publice, ,Gii de teren a,erent reHelelor edilitare publice, etc07 de cele care Bor reBeni An indiBi?iune proprietarilor 6persoane ,i?ice sau Furidice7, urmGnd a ,i gestionate de cDtre asociaHiile de locatari, sau diBerse societDHi economice mi5teE 6.7 eliminarea cau?elor dis,uncHionalitDHilor i poluDrilor care nemulHumesc locuitoriiE 617 re,acerea amenaFDrilor e5terioare i An special a spaHiilor plantate i de FoacD pentru copiiE 6/7 e5tinderea i completarea ecIipamentelor publice de,icitareE 637 ameliorarea aspectului clDdirilor si amenaFarilorE 697 diminuarea insecuritDHii prin delimitarea i marcareaCAngrDdirea spaHiilor a,erente locuinHelor colectiBe pe grupDri de blocuri sau blocuri i?olateE 6(7 introducerea unor re?olBDri alternatiBe ciBili?ate la proli,ererea abu?iBD a garaFelor indiBidualeE 627 adecBarea la situaHia de locali?are An ?ona de protecHie a monumentelor de arIitecturD0 ART!C LUL ' ) UT!L!#;R! ADM!%E ClDdirile Analte situate An ?onele de protecHie se menHin An situaHia actualD0 %e considerD inoportun ca An Biitor sD se mai dispunD blocuri Analte de locuit An ?onele proteFate0 %EC:!UNEA ! - UT!L!#ARE 4UNC:! NAL; L4! ) sunt admise urmatoarele utili?Dri) locuinHe An proprietate de standard ridicatE ) amenaFDri a,erente locuinHelor- cDi de acces carosabile i pietonale priBate, parcaFe, garaFe semiAngropate i subterane, spaHii plantate, locuri de FoacD pentru copii, spaHii pentru sport i loisir 6eBentual piscinD descoperitD7, construcHii pentru ecIiparea teInicD, AmpreFmuiriE L4" ) numai pe ba?a unui PU# aprobat0 ART!C LUL * ) UT!L!#;R! ADM!%E CU C ND!:! N;R! L4! ) se admit spaHii pentru administrarea grupurilor de peste .+ ) 3+ apartamente proprietate priBatD, eBentual cu locuinHa administratoruluiCportarului angaFat permanent0 ART!C LUL . ) UT!L!#;R! !NTER#!%E
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

/9

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

L4! ) se inter?ice conBersia locuinHelor An alte ,uncHiuniE ) se inter?ice dispunerea locuinHelor sociale An clDdiri AnalteE ) se inter?ic urmDtoarele lucrDri) actiBitDHi comerciale i productiBeE ) construcHii proBi?orii de orice naturDE ) depo?itare en gros sau mic)grosE ) depo?itDri de materiale re,olosibileE ) plat,orme de precolectare a deeurilor urbaneE ) depo?itarea pentru BGn?are a unor cantitDHi mari de substanHe in,lamabile sau to5iceE ) autoba?eE ) staHii de AntreHinere autoE ) staHii de betoaneE ) lucrDri de terasament de naturD sD a,ecte?e amenaFDrile din spaHiile publice i construcHiile AnBecinateE ) orice lucrDri de terasament care pot sD proBoace scurgerea necontrolatD a apelor meteorice sau care impiedicD eBacuarea i colectarea acestora0 L4" ) An general se inter?ice reali?area clDdirilor colectiBe Analte de locuinHe An ?ona proteFatD0 Pentru situaHii speciale, se Ba reali?a PU# cu obHinerea tuturor aBi?elor preBD?ute de lege0 %EC:!UNEA !!- C ND!:!! DE AMPLA%ARE, ECN!PARE $! C N4 RMARE A CL;D!R!L R ART!C LUL 1 ) CARACTER!%T!C! ALE PARCELEL R 6%UPRA4E:E, 4 RME, D!MEN%!UN!7 L4! ) con,orm PU#E ) clDdirile de locuit pot ,i dispuse ,iecare pe un lot propriu aBGnd acces direct dintr)o circulaHie publicD sau pot ,i grupate pe un teren utili?at An comun cu accesele asigurate din circulaHia publicD prin intermediul unor circulaHii priBateE L4" ) nu este ca?ul decGt urmare a unui PU# aprobat0 ART!C LUL / ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R 4A:; DE AL!N!AMENT L4 ! ) con,orm PU#, cu urmDtoarele recomandDri priBind ?onele de e5tindere) clDdirile se Bor dispune i?olat i se Bor retrage de la aliniament cu minim 4.1 metri pe strD?ile de categoria !!! i *.1 metri pe cele de categoria !! sau !, dar nu cu mai puHin decGt di,erenHa dintre AnalHimea construcHiilor i distanHa dintre aliniamenteE L4 " ) nu este ca?ul decGt urmare a unui PU# aprobat0 ART!C LUL 3 ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R 4A:; DE L!M!TELE LATERALE $! P %TER! ARE ALE PARCELEL R L4! ) con,orm PU# cu urmDtoarele condiHionDri pentru ?onele de e5tindere) clDdirile i?olate Bor aBea ,aHade laterale i se Bor retrage de la limitele parcelei la o distanHD cel puHin egalD cu FumDtate din AnDlHimea la corniD a clDdirii mDsuratD An punctul cel mai Analt ,aHD de terenE aceastD distanHD se poate reduce la FumDtate dacD segmentele de ,aHadD care se opun nu au ,erestre ale camerelor de locuit0
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

/(

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

) retragerea ,aHD de limita posterioarD a parcelei Ba ,i cel puHin egalD cu FumDtate din AnDlHimea la corniD a clDdirii mDsuratD An punctul cel mai Analt ,aHD de teren, dar nu mai puHin de ).1 metri0 ART!C LUL 9 ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R UNELE 4A:; DE ALTELE PE ACEEA$! PARCEL; L4! ) con,orm PU#, cu urmDtoarele condiHionDri) Antre ,aHadele spre care sunt orientate camere de locuit distanHa Ba ,i egalD cu AnalHimea clDdirii celei mai AnalteE distanHa se poate reduce la FumDtate An ca?ul An care pe ,aHadele opuse sunt numai ,erestre ale dependinHelor i ale casei scDriiE L4 " ) con,orm PU# aprobat con,orm legii0 ART!C LUL ( ) C!RCULA:!! $! ACCE%E L4! / L4" ) clDdirile Bor aBea asigurat An mod obligatoriu accesul dintr)o circulaHie publicD ,ie direct, ,ie, An ca?ul utili?Drii terenului An comun de cDtre mai multe clDdiri, prin intermediul unei strD?i priBate0 ART!C LUL 2 ) %TA:! NAREA AUT <EN!C LEL R L4! / L4" ) con,orm PU# i normelor An BigoareE ) staHionarea autoBeIicolelor Ba ,i asiguratD An a,ara spaHiilor publice0 ART!C LUL '+ ) =N;L:!MEA MA"!M; ADM!%!B!L; A CL;D!R!L R L4! ) con,orm PU#, cu urmDtoarele condiHionDri) AnDlHimea ma5imD admisibilD este P J '+ niBeluriE An ca?ul An care AnDlHimea depDete distanHa dintre aliniamente, clDdirea se Ba retrage de la aliniament la o distanHD egalD cu di,erenHa dintre acestea, dar nu mai puHin de 4.11 metriE ) se admite depDirea cu ma5im douD niBeluri, numai cu condiHia ca acestea sD ,ie retrase An interiorul unui arc de cerc i a tangentei la acesta, la 4) gradeE L4" ) con,orm unui PU# aprobat con,orm legiiE ) se admite depDirea cu ma5im douD niBeluri, numai cu condiHia ca acestea sD ,ie retrase An interiorul unui arc de cerc i a tangentei la acesta, la 4) grade0 ART!C LUL '' ) A%PECTUL E"TER! R AL CL;D!R!L R L4! ) con,orm PU#, cu condiHia intregrDrii An particularitDHile ?onei i armoni?Drii cu BecinDtDHile imediateE ) terasele Bi?ibile de pe AnDlHimile AnconFurDtoare Bor ,i AnBer?ite pe minim 21L din supra,aHDE L4" ) con,orm unui PU# aprobat con,orm legii0 ART!C LUL '* ) C ND!:!! DE ECN!PARE ED!L!TAR; L4! / L4" ) con,orm PU# cu urmDtoarele condiHionDri) toate construcHiile Bor ,i racordate la reHelele edilitare publiceE /2

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

) se inter?ice dispunerea antenelor T<)satelit An locuri Bi?ibile din circulaHiile publice i dispunerea Bi?ibilD a cablurilor CAT<0 ART!C LUL '. ) %PA:!! L!BERE $! %PA:!! PLANTATE L4! ) con,orm PU#, cu urmDtoarele condiHionDri) terenul liber rDmas An a,ara circulaHiilor, parcaFelor i circulaHiilor Ba ,i plantat cu un arbore la ,iecare 11 mpE ) terenul amenaFat ca spaHii de Foc, de odiInD i grDdini de ,aHadD, decoratiBe, Ba repre?enta cel puHin )1L din supra,aHa totalD a terenuluiE ) An orice operaHiune e,ectuatD pe un teren mai mare de )111 mp, se Ba preBedea ca din aceste spaHii minim 1L sD ,ie destinate ,olosinHei An comun0 ART!C LUL '1 ) =MPREOMU!R! L4! ) An ca?ul clDdirilor i?olate sau cuplate retrase de la stradD, gardurile spre stradD Bor ,i transparente, Bor aBea AnalHimea de ma5im $.$1m i minim .31m din care soclu opac de 1.41m, ,iind dublate de un gard BiuE AmpreFmuirile de pe limitele laterale i posterioare ale parcelelor Bor aBea ma5im $.$1 metri i Bor ,i opace sau transparente, An ,uncHie de pre,erinHele de intimitate ,aHD de BecinDtDHi0 %EC:!UNEA !!!- P %!B!L!T;:! MA"!ME DE CUPARE $! UT!L!#ARE A TERENULU! ART!C LUL '/ ) PR CENT MA"!M DE CUPARE A TERENULU! 6P T7 L4! / L4" ) P T ma5im P *+L ART!C LUL '3 ) C E4!C!ENT MA"!M DE UT!L!#ARE A TERENULU! 6CUT7 L4! / L4" ) CUT ma5im P '01

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

3+

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

A. ZONA DE ACTIVITI PRODUCTIVE


A - # NA DE ACT!<!T;:! PR DUCT!<E
UN!T;:! TER!T R!ALE DE RE4ER!N:; A ) #ona de actiBitDHi agro)industrialeE A$ ) #ona actiBitDHilor productiBe i de serBiciiA$! ) %ub?ona unitDHilor predominant industrialeE A$" ) %ub?ona unitDHilor industriale i de serBiciiA$" ) ActiBitDHi productiBe, de depo?itare comercialD i alte serBicii legate de accesul pe cDi rutiereE A$"$ ) ActiBitDHi productiBe, de depo?itare comercialD i alte serBicii legate de accesul pe cale ,eratD0 A$# ) ActiBitDHi de serBicii i depo?itare0 A% ) #ona unitDHilor mici i miFlocii productiBe i de serBiciiE A4 ) UnitDHi industriale mici i miFlocii, dispersate An teritoriul orauluiE A/ - P!>#C>9 0= !#<9@9<GH9 -<=N?EAED9#=.. %EC:!UNEA !- UT!L!#AREA 4UNC:! NAL; ART!C LUL ' ) UT!L!#;R! ADM!%E Pentru toate plat,ormele industriale Ba ,i necesarD elaborarea unor Planuri Urbanistice #onale0 Pentru toate UTR sunt admise utili?Dri compatibile cu caracteristicile de ,uncHionare pentru di,eritele tipuri de unitDHiE An ca?ul An care aceste caracteristici nu permit de?Boltarea actiBitDHilor iC sau este necesarD scIimbarea destinaHiei se cere PU# 6reparcelareCcon,ormare70 A ) ActiBitDHi productiBe agro)industriale nepoluante des,Durate An construcHii agro) industriale mari, distribuHia i depo?itarea bunurilor i materialelor, cercetarea agro) industrialD care necesitD supra,eHe mari de teren0 Cuprind supra,eHe de parcare pentru angaFaHi, accese auto sigure i su,icient spaHiu pentru camioane > AncDrcat, descDrcat i maneBre0 =n mod obinuit sunt permise actiBitDHile care necesitD spaHii mari An Furul clDdirilor i care nu generea?D emisii poluante0

A$ ) ActiBitDHi industriale i serBicii pentru AntreprinderiA$! ) ActiBitDHi industriale productiBe nepoluante des,Durate An construcHii industriale mari, cercetarea care necesitD supra,eHe mari de teren0 Cuprind supra,eHe de parcare pentru angaFaHi, accese auto sigure i su,icient spaHiu pentru camioane > AncDrcat, descDrcat i maneBre0 =n mod obinuit, actiBitDHile permise sunt cele care creea?D
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

3'

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

discon,ortCincomodare, necesitD spaHii mari An Furul clDdirilor pentru depo?itarea materiei prime i a produselor obHinute i care nu generea?D emisii poluante0 A$" ) ActiBitDHi industriale productiBe i de serBicii, !MM cu pro,il nepoluant des,Durate An construcHii industriale mari i miFlocii, distribuHia i depo?itarea bunurilor i materialelor produse, cercetarea industrialD care necesitD supra,eHe mari de teren0 Cuprind supra,eHe de parcare pentru angaFaHi, accese auto sigure i su,icient spaHiu pentru camioane > AncDrcat, descDrcat i maneBre0 =n mod obinuit actiBitDHile permise sunt cele care creea?D discon,ortCincomodare, actiBitDHi care se des,Doara An Antregime An clDdiri 6mai puHin parcare, AncDrcat, descDrcat i maneBrD7, necesitD spaHii mari An Furul clDdirilor pentru depo?itarea materiei prime i a produselor obHinute i care nu generea?D emisii poluante0 A$# ) ActiBitDHi terHiare pentru ?ona industrialD, transporturi, depo?itare comercialD, serBicii comerciale legate de transporturi i depo?itare ) An % ma5 de %111 mp ADC 6 )11 mp % BGn?are7, per amplasament indiBidual, care necesitD supra,eHe mari de teren0 Cuprind supra,eHe de parcare pentru angaFaHi, accese auto sigure i su,icient spaHiu pentru camioane > AncDrcat, descDrcat i maneBre0 =n mod obinuit actiBitDHile permise sunt cele care creea?D An mod redus discon,ortCincomodare, actiBitDHi care se des,DoarD An Antregime An clDdiri 6mai puHin parcare, AncDrcat, descDrcat i maneBrD7, nu necesitD spaHii mari An Furul clDdirilor pentru depo?itarea materiei prime i a produselor obHinute i care nu generea?D emisii poluante0 A% ) ActiBitDHi productiBe des,Durate An construcHii industriale mici i miFlocii, destinate distribuHiei i depo?itDrii bunurilor i materialelor, cercetDrii industriale i anumitor actiBitDHi comerciale 6dar nu de BGn?are cu amDnuntul7 care necesitD supra,eHe mari de teren0 Cuprind supra,eHe de parcare pentru angaFaHi, accese auto sigure i su,icient spaHiu pentru camioane > AncDrcat, descDrcat i maneBre0 =n mod obinuit actiBitDHile permise sunt cele care creea?D An mod redus discon,ortCincomodare, actiBitDHi care se des,Doara An Antregime An clDdiri 6mai puHin parcare, AncDrcat, descDrcat i maneBrD7, nu necesitD spaHii mari An Furul clDdirilor pentru depo?itarea materiei prime i a produselor obHinute i care nu generea?D emisii poluante0 A4 ) ActiBitDHi productiBe, des,Durate An construcHii industriale mici i miFlocii, care nu necesitD supra,eHe mari de teren0 Cuprind supra,eHe de parcare pentru angaFaHi, accese auto sigure i su,icient spaHiu pentru camioane > AncDrcat, descDrcat i maneBre0 =n mod obinuit actiBitDHile permise sunt cele care nu creea?D discon,ortCincomodare, actiBitDHi care se des,DoarD An Antregime An clDdiri 6mai puHin parcare, AncDrcat, descDrcat i maneBrD7, nu necesitD spaHii mari An Furul clDdirilor pentru depo?itarea materiei prime i a produselor obHinute i care nu generea?D emisii poluante0 A) ) Parcuri de actiBitDHiCteInologice ) ActiBitDHi productiBe din domenii de BGr,, serBicii cone5e, cercetare > de?Boltare, ,ormare pro,esionalD, transporturi, depo?itare, e5po?iHii, ,acilitDHi pentru angaFaHi i clienHi0 A /A$ / A% ) &araFe publice sau priBate0 ART!C LUL * ) UT!L!#;R! ADM!%E CU C ND!:! N;R! 3*

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

A , A$!, A$" , A$"$ ) ActiBitDHile actuale Bor ,i permise An continuare cu condiHia diminuDrii cu cel puHin /+L a poluDrii actuale An termen de / ani e5tinderea sau conBersia actiBitDHilor actuale Ba ,i permisD cu condiHia sD nu agraBe?e situaHia poluDrii) se pot locali?a cu aceleai condiHii de diminuare a poluDrii urmDtoarele ,uncHiuni- Con,orm PU#'0 !mplantDri comple5e de birouri inclu?Gnd oricare din urmDtoarele utili?Dria7 birouri pro,esionale sau de a,aceriE b7 serBicii pentru a,aceriE c7 instituHii ,inanciare sau bancareE d7 restaurant 6conBenHional70 *0 !mplantDri comple5e industriale inclu?Gnd oricare din urmDtoarele utili?Dria7 producHie manu,acturierDE b7 birouri pro,esionale sau de a,aceri ,ie ca utili?are principalD, ,ie ca utili?are secundarDE c7 construcHii destinate cercetDrii i de?BoltDrii cu e5cepHia celor care utili?ea?D substanHe e5plo?iBe sau to5ice con,orm preBederilor legaleE d7 depo?ite i comple5e BGn?Dri en)gros cu e5cepHia celor care utili?ea?D substanHe e5plo?iBe sau to5ice con,orm preBederilor legaleE e7 depo?ite i comple5e BGn?Dri en)detail numai pentru produse care nu pot ,i transportate la domiciliu cu autoturismul propriu sau cu ta5iE ,7 restaurant 6conBenHional70 A$#, A%, A4 ) se admite depo?itare comercialD i comerH An % ma5 de %111 mp ADC 6 )11mp supra,aHD de BGn?are7 per unitate iCsau amplasamentE A4 ) An ca?ul abandonDrii pro,ilului actual pot ,i reali?ate An loc garaFe i parcaFe publice supraetaFateE A) ) se admit numai actiBitDHi care se situea?D An ?ona teInologiilor de BGr,0 ART!C LUL . ) UT!L!#;R! !NTER#!%E ) Con,orm PU#E ) =n toate unitDHile teritoriale de re,erinHD ale ?onei A se inter?ice amplasarea unitDHilor de AnBDHDmGnt i orice alte serBicii de interes general An interiorul limitelor An care poluarea depDete CMA0 A , A$, A% ) %e inter?ice amplasarea locuinHelorE A4 ) %e inter?ice amplasarea unitDHilor de AnBDHDmGnt i alte serBicii de interes general, a oricDror alte serBicii nespeci,icate la punctul Art0*0 A) ) %e inter?ice locali?area unor actiBitDHi productiBe i de serBicii care nu se Anscriu An categoria celor cu teInologie de BGr,0 ART!C LUL .a ) CA#UR! %PEC!ALE > E"CEP:!! =n toate unitDHile teritoriale de re,erinHD ale ?onei A sunt permise An mod e5cepHional urmDtoarele'0 Cabinete medicaleE
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

3.

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

*0 NeliporturiE .0 ricare din serBiciile pentru actiBitatile admise0

%EC:!UNEA !!- C ND!:!! DE AMPLA%ARE, ECN!PARE $! C N4!&URARE A CL;D!R!L R ART!C LUL 1 ) CARACTER!%T!C! ALE PARCELEL R 6%UPRA4E:E, 4 RME, D!MEN%!UN!7 ) Con,orm PU#E ) Pentru a ,i construibile parcelele Bor aBea un ,ront minim la stradD de )1,11 metri An toate UTR din ?ona A i o supra,aHD minimD de %111 mp0 Parcelele cu dimensiuni i supra,eHe mai mici decGt cele anterior speci,icate nu sunt construibile pentru actiBitDHi productiBe0 Dimensiunile se pastrea?D i An ca?ul parcelelor noi apDrute prin diBi?iunea unor parcele anterioare 6prin scIimb, AnstrDinare, etc070 =n ca?ul An care An momentul aprobDrii pre?entului regulament parcelele au dimensiuni mai mici decGt cele speci,icate anterior, este necesarD relocarea unitDHilor productiBe respectiBe An termen de ) ani de la data aprobDrii pre?entului regulament0 ART!C LUL / ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R 4A:; DE AL!N!AMENT ) la intersecHia dintre strD?i aliniamentul Ba ,i racordat printr)o linie perpendicularD pe bisectoarea ungIiului dintre strD?i aBGnd o lungime de minim $.1 metri pe strD?i de categoria !, a !!)a i de *.1 metri pe strD?i de categoria a !!!)a0 A , A$, A%, A4, A) ) Prin PU# se Bor preci?a retragerile de la aliniamente spre strD?ile perimetrale i interioare, ele Bor ,i AnsD obligatoriu mai mari de 1,11 metri pe strD?ile de categoria !)a si a !!)aE *,11 metri pe strD?ile de categ0 a !!!)a0 ART!C LUL 3 ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R 4A:; DE L!M!TELE LATERALE $! P %TER! ARE ALE PARCELEL R A , A$, A%, A4, A) ) Con,orm PU#E ) ClDdirile pot ,i alipite de construcHiile de pe parcelele alDturate An ca?ul An care acestea se situea?D pe limita de proprietate i nu pre?intD incompatibilitDHi 6trepidaHii, risc teInologic7E ) =n toate celelalte ca?uri, clDdirile se dispun i?olat de limitele laterale ale parcelei la o distanHD egalD cu FumDtate din AnDlHime, dar nu mai puHin de *.11 metriE ) =n toate ca?urile retragerea ,aHD de limita posterioarD a parcelei Ba ,i de minim *.11 metriE ) =n ca?ul clDdirilor amplasate pe parcele situate cDtre alte unitDHi teritoriale de re,erinHD decGt A, se inter?ice amplasarea clDdirilor pe limita parcelei cDtre aceste alte ?oneE ) %e Bor respecta distanHele minime egale cu FumDtate din AnDlHimea clDdirii, dar nu mai puHin de *.11 metri ,aHD de limitele laterale i posterioare ale parcelelor0 Nu se admite amplasarea, pe ,aHadele laterale orientate spre alte unitDHi teritorile de re,erinHD 6An
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

31

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

special serBicii publice i locuinHe7, a calcanelor sau a ,erestrelor cu parapetul sub ,41 metri de la niBelul solului0 ART!C LUL 9 ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R UNELE 4A:; DE ALTELE PE ACEEA$! PARCEL; A , A$, A%, A4, A) - DistanHa Antre clDdiri Ba ,i egalD cu FumDtate din AnDlHimea clDdirii celei mai Analte, dar nu mai puHin de *,11 metriE ) DistanHa de mai sus se poate reduce la FumDtate dacD nu sunt accese An clDdire iCsau dacD nu sunt ,erestre care sD lumine?e AncDperi An care se des,Doara actiBitDHi permanenteE ) =n toate ca?urile se Ba Hine seama de condiHiile de protecHie ,aHD de incendii i alte norme teInice speci,ice0 ART!C LUL ( ) C!RCULA:!! $! ACCE%E A , A$, A%, A4, A) ) Con,orm PU#E ) Pentru a ,i construibile, toate parcelele trebuie sa aibD acces dintr)o cale publicD sau priBatD sau sD bene,icie?e de serBitute de trecere , legal instituitD, printr)o proprietate adiacentD aBGnd o laHime de minim 4.11 metri pentru a permite accesul miFloacelor de stingere a incendiilor i a miFloacelor de transport grele0 Accesele An parcele, din strD?ile de categoria ! i !! se Bor asigura dintr)o dublurD a cDilor principale de circulaHie0 A , A$, A%, A) ) %e Bor asigura trasee pentru transporturi agabaritice i grele0 ART!C LUL 2 ) %TA:! NAREA AUT <EN!CULEL R A , A$, A%, A4, A) ) Con,orm PU#E ) staHionarea BeIiculelor atGt An timpul lucrDrilor de construcHii)reparaHii cGt i An timpul ,uncHionDrii clDdirilor se Ba ,ace An a,ara drumurilor publice, ,iecare unitate aBGnd preBa?ute An interiorul parcelei spaHii de circulaHie, AncDrcare i AntoarcereE - An spaHiul de retragere ,aHD de aliniament, ma5im 1+L din teren poate ,i re?erBat parcaFelor cu condiHia AnconFurDrii acestora cu un gard Biu aBGnd AnDlHimea de minimum ,$1 m0 ART!C LUL '+ ) =N;L:!MEA MA"!M; ADM!%; A CL;D!R!L R ) Con,orm PU#E A , A$ ) se Bor respecta AnDlHimi ma5ime ale clDdirilor de $1,1 metriE A% ) se Bor respecta AnDlHimi ma5ime ale clDdirilor de 4,1 metriE A4 ) AnDlHimea clDdirilor nu Ba depDi AnDlHimea ma5imD admisibilD An unitDHile de re,erinHD AnconFurDtoareE A , A$, A%, A4, A) ) AnDlHimea pe strD?ile interioare nu Ba depDi distanHa Antre aliniamente A , A$, A%, A4, A) ) An culoarele re?erBate liniilor electrice AnDlHimea se subordonea?D normelor speci,ice0 ART!C LUL '' ) A%PECTUL E"TER! R AL CL;D!R!L R 3/

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

A , A$, A%, A4, A) ) Bolumele construite Bor ,i simple i se Bor armoni?a cu caracterul ?onei i cu BecinDtDHile imediateE ) ,aHadele posterioare i laterale Bor ,i tratate arIitectural la acelai niBel cu ,aHada principalDE ) tratarea acoperirii clDdirilor Ba Hine seama de ,aptul cD acestea se percep din clDdirile mai Analte AnconFurDtoare, An special din cele cu ,uncHiuni publiceE ART!C LUL '* ) C ND!:!! DE ECN!PARE ED!L!TAR; A , A$, A%, A4, A) ) toate clDdirile Bor ,i racordate la reHelele publice de apD i canali?are i se Ba asigura preepurarea apelor u?ate, inclusiB a apelor meteorice care proBin din AntreHinerea i ,uncHionarea instalaHiilor, din parcaFe, circulaHii i plat,orme e5terioareE - An ca?ul alimentDrii cu apD din surse proprii se Ba obHine acordul autoritDHii competente ART!C LUL '. ) %PA:!! L!BERE $! %PA:!! PLANTATE A , A$, A%, A4, A) ) orice parte a terenului incintei Bi?ibilD dintr)o circulaHie publicD, inclusiB de pe calea ,eratD, Bor ,i ast,el amenaFate AncGt sD nu altere?e aspectul general al localitDHii0 ) supra,eHele libere din spaHiul de retragere ,aHD de aliniament Bor ,i plantate cu arbori An proporHie de minim 41L ,ormGnd de pre,erinHD o perdea BegetalD pe tot ,rontul incinteiE ) supra,eHele libere neocupate cu circulaHii, parcaFe i plat,orme ,uncHionale Bor ,i plantate cu un arbore la ,iecare $11 mpE se inter?ic plantaHiile de plop, steFar, arin, salcie i alte specii cu rDdDcini piBotante care pot pune An pericol stabilitatea construcHiilor0 ART!C LUL '1 ) =MPREOMU!R! A , A$, A%, A4, A) ) AmpreFmuirile spre stradD Bor ,i transparente cu AnDlHimi de minim $.11 metri din care un soclu de 1.*1 m0, Bor ,i dublate cu un gard Biu0 =n ca?ul necesitDHii unei protecHii suplimentare se recomandD dublarea spre interior la $.)1 metri distanHD, cu un al doilea gard transparent de $.)1 m AnDlHime, Antre cele douD garduri ,iind plantaHi arbori i arbutiE ) porHile de intrare Bor ,i retrase ,aHD de aliniament pentru a permite staHionarea BeIicolelor teInice Anainte de admiterea lor An incintD, pentru a nu incomoda circulaHia pe drumurile publice de categoria ! i a !!)a i cele care au transport An comunE SECTIUNEA III: POSIBILITI MA(IME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI ART!C LUL '/ ) PR CENT MA"!M DE CUPARE $! UT!L!#ARE A TERENULU! A , A$ ) Con,orm PU#, dar nu peste 31LE A%, A4 ) con,orm PU# dar nu peste *1LE A) ) Con,orm PU# dar nu peste 41LE
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

33

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

ART!C LUL '3 ) C E4!C!ENT MA"!M DE UT!L!#ARE A TERENULU! A , A$ ) con,orm PU# , se recomandD un coe,icient Bolumetric de utili?are a terenului care sD nu depDeascD ) mcCmp terenE A%, A4 ) con,orm PU# se recomandD ca acest coe,icient sD nu depDeascD 4 mcC mp terenE A) ) con,orm PU# se recomandD sD nu se depDeascD 4,) mcCmp teren0

B. ZONA ACTIVITILOR BALNEARE I TURISTICE


B ) ZONA ACTIVITILOR BALNEARE I TURISTICE
&ENERAL!T;:!- CARACTERUL # NE!0 B - %ub?ona de turism i tratament balnear- centre balneare legate de resursele de ape termaleE - unitDHi turistice grupate sau dispersate0 B$ ) %ub?ona caselor de BacanHD0 Pentru deBoltarea unor noi tipuri de ast,el de sub?one sau trans,ormarea acestora i pentru noile case de BacanHD care grupea?D mai mult de * parcele este necesar sD se elabore?e Planuri Urbanistice #onale0 %EC:!UNEA !- UT!L!#ARE 4UNC:! NAL; ART!C LUL ' ) UT!L!#;R! ADM!%E0 B ) con,orm PU# cu recomandarea de a se admite urmDtoarele ,uncHiuni- tratament balnearE - Ioteluri cu ,acilitDHi pentru tratament balnearE - Ioteluri cu ,acilitDHi pentru con,erinHe, reuniuni de a,aceri i tiinHi,iceE - restauranteE - distracHii An spaHii acoperite si descoperiteE - tabere pentru copii i tineretE - ba?e de cantonament pentru sporturi de per,ormanHDE
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

39

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

mic comerH pentru turismE sport An spaHii acoperite i descoperiteE punct de prim aFutorE adDposturi, buBeteE mobilier urbanE grupuri sanitareE spaHii pentru administrarea i AntreHinerea ?oneiE tabere pentru copii i tineretE ba?e de cantonament pentru sporturi de per,ormanHDE cluburi0

B$ ) case de BacanHD cu locuire nepermanentD0 ART!C LUL * ) UT!L!#;R! ADM!%E CU C ND!:! N;R!0 B , B$ ) toate ,uncHiunile admise Bor ,i dispuse ast,el AncGt sD ,orme?e enclaBe An interiorul spaHiului plantat, ,iind cGt mai puHin pre?ente An peisaF i mai ales cGt mai puHin Bi?ibile pe malul lacurilor0 ART!C LUL . ) UT!L!#;R! !NTER#!%E0 B ) sunt inter?ise orice ,uncHiuni care nu au legaturD cu tratamentul balnear i turismulE ) sunt inter?ise orice clDdiri i amenaFDri care scad atractiBitatea ?onei prin diminuarea Balorii peisagistice i ecologice prin agresarea peisaFului, prin irosirea resursei balneare, prin proBocarea de intense aglomerDri, poluDri i circulaHii, prin diminuarea BegetaHiei i distrugerea Iabitatului ,aunei locale sau contraBin normelor de protecHie stabilite pe plan local0 ) sunt inter?ise orice clDdiri si amenaFDri care nu respectD limita de protecHie de )1 metri ,aHD de malul lacurilor i ) metri ,aHD de cursurile de apD0 %EC:!UNEA !!- C ND!:!! DE AMPLA%ARE, ECN!PARE $! C N4!&URARE A CL;D!R!L R0 ART!C LUL 1 ) CARACTER!%T!C! ALE PARCELEL R 6%UPRA4E:E, 4 RME, D!MEN%!UN!70 B ) con,orm PU#E B$ ) dimensiunea minimD construibilD a loturilor este de )1 mp0 ART!C LUL / ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R 4A:; DE AL!N!AMENT0 B ) con,orm PU#E B$ ) clDdirile Bor ,i dispuse i?olat i Bor ,i retrase cu minim ).1 m0 de la aliniament0 ART!C LUL 3 ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R 4A:; DE L!M!TELE LATERALE $!
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

3(

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

P %TER! ARE ALE PARCELEL R0 B ) con,orm PU# B$ ) clDdirile Bor ,i retrase cu minim %.1 m0 de la limitele laterale ale parcelei i cu minim ).1 m0 de la limita posterioarD a acesteia0 ART!C LUL 9 ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R UNELE 4A:; DE ALTELE PE ACEEA$! PARCEL;0 B ) con,orm PU#E B$ ) nu este ca?ul0 ART!C LUL ( ) C!RCULA:!! $! ACCE%E0 B ) con,orm PU# cu recomandarea sD se limite?e An cGt mai mare mDsurD circulaHia autoBeIicolelor An interiorul ?onei de agrementE B$ ) parcelele sunt construibile numai dacD au acces direct la un drum public sau bene,icia?D de drept de trecere legal obHinut cu o lDHime de minim %.1 m0 ART!C LUL 2 ) %TA:! NAREA AUT <EN!C LEL R0 B ) con,orm PU#E B$ ) BeIicolele Bor staHiona numai An spaHiul parceleiE pentru Bi?itatori se Bor preBedea prin PU# parcaFe con,orm normelor An Bigoare ART!C LUL '+ ) =N;L:!MEA MA"!M; ADM!%!B!L; A CL;D!R!L R0 B ) con,orm PU# cu recomandarea sD nu se depDeascD AnDlHimea de 4.1 metri0 Pentru construcHii mai Analte se Ba pre?enta un studiu al impactului An peisaFE B$ ) ma5im PJ'0 ART!C LUL '' ) A%PECTUL E"TER! R AL CL;D!R!L R B ) con,orm PU#, cu recomandarea ca orice clDdire sD se integre?e An peisaFE B$ ) aspectul caselor de BacanHD Ba ,i in concordanHD cu utili?area acestora i cu caracterul ?onei etnogeogra,ice0 ART!C LUL '* ) C ND!:!! DE ECN!PARE ED!L!TAR;0 B ) con,orm PU#, se Ba inter?ice reali?area oricDrei construcHii care nu este racordatD la reHelele publice de alimentare cu apa i canali?are0 ) An ca?ul alimentDrii cu apD din surse proprii se Ba obHine acordul autoritDHii
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

32

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

competente B$ ) An mod obligatoriu toate casele de BacanHD Bor ,i racordate la reHelele publice de alimentare cu apD, de canali?are i de alimentare cu energie electricD0 ART!C LUL '. ) %PA:!! L!BERE $! %PA:!! PLANTATE B ) con,orm PU#E B , B$ ) tDierea oricDrui arbore pentru reali?area unor amenaFDri i construcHii se Ba compensa An mod obligatoriu prin plantarea altor F=#= !>"E>9 i replantarea acelora care An interBalul de timp de ) ani de la plantare nu s)au de?Boltat normal sau s)au uscat0 ART!C LUL '1 ) =MPREOMU!R!0 B ) con,orm PU#E B , B$ ) AmpreFmuirile Bor ,i de ma5im $.$1 m0 i minim de .31 m0 AnalHime din care un soclu opac de 1.41 m0 i o parte transparentD reali?atD din ,ier, plasD metalicD sau lemn, dublate cu gard BiuE AmpreFmuirile dintre proprietDHi Bor ,i opace i de ma5im $.$1 m0AnDlHime0 %EC:!UNEA !!!- P %!B!L!T;:! MA"!ME DE CUPARE $! UT!L!#ARE A TERENULU!0 ART!C LUL '/ ) PR CENT MA"!M DE CUPARE A TERENULU! 6P T70 B ) Con,orm P0U0#0 cu condiHia ca An interiorul culoarelor Ber?i pentru ameliorarea climatului i An ,Gia de circa )1 metri de)a)lungul Lacurilor Colentinei, Morii i <DcDreti, ponderea supra,eHei de teren ocupatD cu clDdiri, plat,orme, circulaHii carosabile i pietonale sD nu depDeascD )L din supra,aHa ?onei B$ ) case de BacanHD parter ) P TP $1L ) case de BacanHD P J ' ) P TP $1L ART!C LUL '3 ) C E4!C!ENT MA"!M DE UT!L!#ARE A TERENULU! 6CUT70 B ) con,orm PU#E B$ ) case de BacanHD P ) CUTP 1.$ ) case de BacanHD P J ' ) CUTP 1.%

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

9+

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

V. ZONA SPAIILOR VERZI


V - ZONA SPATIILOR VERZI
&ENERAL!TAT! - CARACTERUL # NE! V - %paHii Ber?i publice cu acces nelimitat V ! - Parcuri, grDdini, scuaruri i ,Gii plantate publiceE V " AmenaFDri sportiBe publice V # ) %paHii plantate proteFateE V$ - %paHii Ber?i publice de ,olosinHD speciali?atDV$! - &rDdini Botanice i #oologiceE V$" - Parcuri E5po?iHionaleE V$# - Mu?eul %atuluiE V% - %patii Ber?i pentru agrementV%! ) Ba?e de agrement, parcuri de distracHiiE V%" ) Comple5e i ba?e sportiBeE V4 - %patii Ber?i pentru protecHia cursurilor de apa i ?onelor umedeE V) - Culoare de protecHie ,aHD de in,rastructura teInicDE V* - PDduri de agrementE V2 - PDduri i plantaHii ,orestiereE V3 - PDduri i ,Gii plantate de protecHie sanitarD0 Pentru &radina #oologicD, noile parcuri, ba?e de agrement, parcuri de distracHii i pentru noile comple5e i ba?e sportiBe sunt necesare Planuri Urbanistice #onale0 %ECT!UNEA ! - UT!L!#ARE 4UNC:! NAL; ART!C LUL ' ) UT!L!#;R! ADM!%E V ! ) sunt admise numai ,uncHiunile de spaHiu plantat public constGnd in ) spatii plantateE ) circulaHii pietonale din care unele oca?ional carosabile pentru AntreHinerea spatiilor plantate i oglin?ilor de apDE ) mobilier urban, amenaFDri pentru Foc i odiInDE ) construcHii pentru e5po?iHii, actiBitDHi culturale 6spaHii pentru spectacole i biblioteci An aer liber, paBilioane cu utili?are ,le5ibilD sau cu di,erite tematici7, alimentaHie publicD i comerHE ) adDposturi, grupuri sanitare, spaHii pentru administrare i AntreHinereE ) parcaFe0 V " ) sunt admise amenaFDri pentru practicarea sportului An spaHii descoperite0 V # - se menHin ,uncHiunile speci,ice An ?onele Ber?i proteFate ) nu se admit nici un ,el de interBenHii care deprecia?D caracterul spaHiului plantat proteFat sau modi,icarea proiectului iniHialE
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

9'

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

V$! / V$" / V$# ) sunt admise numai construcHiile legate de programul speci,ic ,uncHiunii speciali?ate0 V%! / V%" - sunt admise construcHiile si instalaHiile speci,ice con,orm proiectelor legal aBi?ate0 V4 / V) / V* / V2 / V3 - con,orm legilor si normelor in Bigoare0 ART!C LUL * ) UT!L!#;R! ADM!%E CU C ND!:! N;R! V # - orice interBenHie necesita documentaHii speci,ice aprobate de organele competente in con,ormitate cu preBederile Legii nr0 '.9C'22/ si cu normele de protecHie stabilite pe plan local0 V* - se admite utili?area pentru agrement cu condiHia ca prin dimensionarea si con,igurarea spatiilor libere ,DrD BegetaHie AnaltD sD nu ,ie diminuat e,ectul de ameliorare a climatului local0 ART!C LUL . ) UT!L!#;R! !NTER#!%E V - V3 ) se inter?ic orice interBenHii care contraBin legilor si normelor in Bigoare0 V / V$ - se inter?ic orice scIimbDri ale ,uncHiunilor spatiilor Ber?i publice si speciali?ateE - se inter?ice conBersia grupurilor sanitare An spaHii comercialeE - se inter?ice locali?area tonetelor i tarabelor prin decuparea spaHiilor plantate adiacente trotuarelor0 V # - nu se admit nici un ,el de interBenHii care deprecia?D caracterul ?onei protaFateE ) este inter?isa An perimetrul de protecHie amplasarea de obiectiBe i des,Durarea de actiBitDHi cu e,ecte dDunDtoare asupra BegetaHiei i amenaFDrillor 0 V) ) se inter?ic orice amenaFDri care sa atragD locuitorii in spatiile de protecHie ,ata de in,rastructura teInica repre?entata de circulaHii maFore si de reHele de transport a energiei electrice si ga?elor0 V* - se inter?ice reali?area caselor de Bacanta in a,ara perimetrelor stabilite prin regulament 6sub?ona B *70 V - V3 - se inter?ice tDierea arborilor ,DrD autori?aHia autoritDHii locale abilitate0 %ECT!UNEA !! - C ND!:!! DE AMPLA%ARE, ECN!PARE $! C N4!&URARE A CL;D!R!L R ART!C LUL 1 ) CARACTER!%T!C! ALE PARCELEL R 6%UPRA4E:E, 4 RME, D!MEN%!UN!7 V - V3 - con,orm studiilor de specialitate aBi?ate con,orm legii0 ART!C LUL / ) AMPLA%AREA CLAD!R!L R 4ATA DE AL!N!AMENT
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

9*

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

V - V3 - con,orm studiilor de specialitate aBi?ate con,orm legii0 ART!C LUL 3 ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R 4A:; DE L!M!TELE LATERALE $! P %TER! ARE ALE PARCELEL R0 V - V3 - con,orm studiilor de specialitate aBi?ate con,orm legii0 ART!C LUL 9 ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R UNELE 4A:; DE ALTELE PE ACEEA$! PARCEL;0 V - V3 - con,orm studiilor de specialitate aBi?ate con,orm legiiE ART!C LUL ( ) C!RCULA:!! $! ACCE%E0 V - V3 - con,orm studiilor de specialitate aBi?ate con,orm legiiE ) se Ba asigura accesul din circulaHiile publice a aleilor oca?ional carosabile 6pentru AntreHinere, aproBi?ionare, drum de IalaF7 care Bor ,i tratate ca alei principale0 ART!C LUL 2 ) %TA:! NAREA AUT <EN!C LEL R0 V - V3 ) parcaFele se Bor dimensiona i dispune An a,ara circulaHiilor publice con,orm normelor speci,ice i proiectelor de specialitate legal aprobate0 ART!C LUL '+ ) =N;L:!MEA MA"!M; ADM!%!B!LA A CL;D!R!L R V - V3 cu e5cepHia instalaHiilor, AnDlHimea ma5imD a clDdirilor nu Ba depDi P J * niBeluri0 ART!C LUL '' ) A%PECTUL E"TER! R AL CL;D!R!L R0 V - V3 - con,orm studiilor de specialitate aBi?ate con,orm legiiE ) se recomandD adecBarea arIitecturii clDdirilor la caracterul di,eritelor categorii de spaHii plantate0 ART!C LUL '* ) C ND!:!! DE ECN!PARE ED!L!TAR;0 V - V3 - con,orm studiilor de specialitate aBi?ate con,orm legiiE V / V$ / V% ) se recomandD e5tinderea sistemului de colectare a apelor meteorice An ba?ine decoratiBe pentru a ,i utili?ate pentru AntreHinerea spaHiilor plantate0 ART!C LUL '. ) %PA:!! L!BERE $! %PA:!! PLANTATE V V3 > plantaHiile Analte se Bor dispune con,orm normelor speci,ice pentru ,iecare categorie de spaHii plantateE ) toate parcaFele Bor ,i obligatoriu plantate cu cel puHin un arbore la patru locuri de parcare i Bor ,i AnconFurate de un gard Biu de ,$1 metri AnDlHime0 ) se recomandD, din considerente ecologice i de economisire a cIeltuielilor de AntreHinere de la buget, utili?area speciilor locale adaptate condiHiilor climatice i 9.

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

,aBorabile ,aunei antropo,ile speci,ice, cu e5cepHia segmentelor decoratiBe cu caracter special din ?onele V i V$0 ART!C LUL '1 ) =MPREOMU!R! V - V3 - con,orm normelor speci,ice e5istenteE se recomandD An intraBilan =mpreFmuiri transparente de $,11 metri AnDlHime din care un soclu opac de 1,*1 metri dublate de gard BiuE V ! > spre deosebire de parcuri i grDdini, scuarurile i ,Giile plantate nu Bor ,i AngrDdite dar Bor ,i separate de trotuare ,ie prin parapet de +03+ cm AnDlHime, ,ie prin borduri An lungul cDrora, pe o distanHD de minim +,/ metri terenul Ba ,i coborGt cu minim +,'+ metri sub niBelul pDrHii superioare a bordurii pentru Ampiedica poluarea cu pra, proBocatD de scurgerea pDmGntului pe trotuare0 %EC:!UNEA !!!- P %!B!L!T;:! MA"!ME DE CUPARE $! UT!L!#ARE A TERENULU! ART!C LUL '/ ) PR CENT MA"!M DE CUPARE A TERENULU! 6P T7 V / V$ / V4 P T cu construcHii, circulaHii, plat,orme P ma5im ) L cu e5cepHia spaHiilor plantate proteFate 6< 'c7 care se menHin con,orm proiectului iniHial0 V% - P T cu construcHii, circulaHii, plat,orme P ma5im %1L V) / V3 ) ,DrD obiect0 V* / V2 ) con,orm normelor speci,ice An Bigoare i PU# aBi?at con,orm legiiE ART!C LUL '3 ) C E4!C!ENT MA"!M DE UT!L!#ARE A TERENULU! 6CUT7 V / V$ - CUT 7!897 1.$ 76. ADC5 76. <=>=?, cu e5cepHia spaHiilor plantate proteFate 6V #7 care se menHin con,orm proiectului iniHial0 V% ; CUT 7!897 1.%) 76. ADC5 76. <=>=? B!C con,orm normelor speci,ice An Bigoare i PU# aBi?at con,orm legiiE V) / V3 > ,DrD obiect0 V* / V2 ) con,orm normelor speci,ice An Bigoare i PU# aBi?at con,orm legiiE

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

91

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

T. ZONA TRANSPORTURILOR
T - ZONA TRANSPORTURILOR
&ENERAL!T;:!- CARACTERUL # NE!0 !ntrucat aspectul general al municipiului este puternic in,luentat de imaginile o,erite catre principalele cai de acces rutier si ,eroBiar ca si de cDtre legatura dintre aeroport si centrul localitatii, se Ba acorda o atentie sporita considerentelor estetice in acordarea autori?atiilor de construire pentru sub?onele de transporturi0 Aspectul o,erit de spatiul a,erent caii ,erate, constituind o carte de Bi?ita pentru municipiu, Ba ,i necesar sa ,aca obiectul unui studiu de ansamblu si a unor programe de ameliorare An condiHiile pre?entului regulament pentru intreg traseul cDilor de acces An municipiu cuprins Antre gDri i linia de centurD precum i pe tot traseul acesteia0 TotodatD, aBGnd An Bedere poluarea ,onicD a locuinHelor cau?atD de distanHa redusD a acestora ,aHD de linia ,eratD, Ba ,i necesar ca in sectoarele An care aceastD distanHD este sub '/ metri sD ,ie reali?ate ?iduri anti,onice sau construcHii cu acelai rol pe ba?a unor studii de specialitate0 #ona transporturilor se compune din urmDtoarele sub?one T ) %ub?ona transporturilor rutiereT ! ) Unitati de transporturi i?olateE T " ) UnitDHi de trans,erE T$ ) #ona transporturilor pe cale ,erataE T% - #ona transporturilor aeriene0 %EC:!UNEA ! - UT!L!#ARE 4UNC:! NALA ART!C LUL ' ) UT!L!#AR! ADM!%E T > noi cDi publice de circulaHie T ! ) autogDri i alte constructii si amenaFari pentru gararea si intretinerea miFloacelor de transport rutiere cu tonaF i gabarit admis pe strD?ile din Municipiu pentru transportul de cDlDtori i mar,a, precum si serBiciile ane5e a,erenteE parcaFe i garaFe0 T " ) constructii si amenaFari pentru gararea si intretinerea miFloacelor de transport greu rutier si pentru trans,erul mar,urilor transportate in miFloace de transport cu tonaF si gabarit care nu sunt admise in localitate, insataltii teInice de trans,er, precum si serBiciile ane5e a,erente, parcaFe, garaFeE ) constructii si amenaFari pentru depo?itarea, reambalarea i e5pedierea produselor transportate, spaHii i construcHii de e5punere i comerciali?are a produselor pentru comerHul en gros i numai pentru comerHul en detail cu mDr,uri care nu pot ,i transportate la domiciliu cu automobilul personal 6elemente de construcHie i ,inisaF,
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

9/

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

mobilier, ambarcaHiuni i diBerse alte produse pentru AntreHinerea grDdinilor, camping, etc07 ) serBicii pentru transportatorii in tran?it - birouri, telecomunicaHii, moteluri, resaurante, destindereE ) BamDE ) unitDHi de producHie i montaFE T$ ) gDri, instalatii, constructii si depo?ite necesare ,unctionarii serBiciilor ,eroBiareE ) serBicii publice si de interes general compatibile cu ,unctionarea serBiciilor ,eroBiareE ) lucrari de terasamente i spaHii a,erente necesare ,unctional i pentru siguranHa transportului ,eroBiarE ) lucrari de terasamente si plantatii necesare ameliorarii aspectului peisagisticE T% ) aeroporturi, instalatii, constructii si depo?ite necesare ,unctiunarii serBiciilor de transporturi de bunuri si persoane, parcaFeE ) serBicii publice si de interes general compatibile cu ,unctionarea serBiciilor de transporturi aerieneE ) lucrari de terasamente necesare ,unctionalE ) lucrari de terasamente si plantatii necesare asigurarii calitatii aspectului peisagistic0

ART!C LUL * ) UT!L!#AR! ADM!%E CU C ND!T! NAR! T / T$ / T% - con,orm studiilor de specialitate0 ART!C LUL . > UT!L!#;R! !NTER#!%E T / T$ / T% se inter?ic orice utili?Dri care a,ectea?D buna ,uncHionare i diminuea?D posibilitDHile ulterioare de moderni?are sau e5trindere0 T " se inter?ice comerciali?area en detail a produselor care pot ,i transportate la domiciliu cu automobilul propriu sau cu ta5i0 %EC:!UNEA !!- C ND!:!! DE AMPLA%ARE ECN!PARE $! C N4 RMARE A CL;D!R!L R ART!C LUL 1 ) CARACTER!%T!C! ALE PARCELEL R 6%UPRA4ETE, 4 RME, D!MEN%!UN!7 T / T$ / T% ) pentru construcHiile de birouri parcela minimD construibilD este de 411 mp, cu un ,ront la stradD de minim ) metri ) pentru noi incinte i pentru e5tinderi ale incintelor teInice se Bor elabora Planuri Urbanistice #onale sau de Detaliu con,orm normelor speci,ice00 T$ / T% ) con,orm studiilor de specialitate0 ART!C LUL / ) AMPLA%AREA CLAD!R!L R 4ATA DE AL!N!AMENT0

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

93

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

T / T$ / T% ) clDdirile noi sau reconstruite pentru birouri se Bor se Bor dispune pe aliniament An ca?ul An care pe strada respectiBD maForitatea clDdirilor mai noi se a,lD An aceastD situaHie sau se Bor retrage la o distanHD de minim *,1 metri An ca?ul An care ,ronturilor dominant noi sunt retrase de la stradD0 T / T$ / T% ) An ca?ul incintelor teInice se impun retrageri ale clDdirilor de la aliniament la o distanHD de minim minim 1.1 metri pe strD?ile de categoria ! i !! i de minim 3.1 metri pe strD?ile de categoria !!!0 T$ / T% ) con,orm studiilor de specialitate0 ART!C LUL 3 ) AMPLA%AREA CLAD!R!L R 4ATA DE L!M!TELE LATERALE %! P %TER! ARE ALE PARCELEL R T / T$ / T% ) distanta ,ata de limitele parcelei Ba ,i de minim Fumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de *,1 metriE T$ / T% ) con,orm studiilor de specialitate0 ART!C LUL 9 ) AMPLA%AREA CLAD!R!L R UNELE 4ATA DE ALTELE PE ACEEA%! PARCELA T / T$ / T% - An toate ca?urile se Bor respecta normele teInice speci,iceE T / T$ / T% pentru clDdiri de birouri sau pentru incinte pentru care nu sunt norme speci,ice, distanHa minimD dintre clDdiri Ba ,i egalD cu FumDtate din AnDlHimea la cornie a clDdirii celei mai Analte dar nu mai puHin de 30+ metriE distanHa de mai sus dintre clDdiri se poate reduce la FumDtate dacD nu sunt accese An clDdire i nu sunt ,erestre care luminea?D AncDperi An care se des,DoarD actiBitDHi permanenteE T$ / T% ) con,orm studiilor de specialitate0 ART!C LUL ( ) C!RCULAT!! %! ACCE%E T / T$ / T% ) se Ba asigura accesul in incinte numai direct dintr)o circulaHie publicaE ART!C LUL 2 ) %TAT! NAREA AUT <EN!C LEL R T / T$ / T% - staHionarea autoBeIicolelor se Ba asigura An a,ara circulaHiilor publiceE ) An ca?ul strD?ilor cu transport An comun i a arterelor de penetrare An Municipiu stationarea autoBeIicolelor pentru admiterea in incinta se Ba asigura in a,ara spatiului circulatiei publiceE ) in spatiul de retragere de la aliniament se poate re?erBa ma5im 1+L din teren pentru parcaFe ale salariatilor si clientilorE ART!C LUL '+ ) !NALT!MEA MA"!MA ADM!%!B!LA A CLAD!R!L R

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

99

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

T / T$ / T% - AnDlHimea clDdirilor An planul ,aHadei nu Ba depDi distanHa dintre aliniamente i nici AnDlHimea ma5imD admisD An unitDHile de re,erinHD adiacente, cu e5cepHia instalaHiilor teInice0 T$ / T% ) con,orm studiilor de specialitate0 ART!C LUL '' ) A%PECTUL E"TER! R AL CLAD!R!L R T / T$ / T% ) Bolumele construite Bor simple si se Bor armoni?a?a cu caracterul ?onei si cu Becinatatile imediateE ) ,atadele posterioare si laterale Bor ,i tratate arIitectural la acelasi niBel cu ,atada principalaE ) tratarea acoperirii cladirilor Ba tine seama de ,aptul dacD acestea se percep din clDdirile AnconFuratoare mai AnalteE T An ca?ul autogDrilor noi din pro5imitatea locuinHelor, ?onelor comerciale i a polilor urbani se recomandD soluHionDri care sD permitD acoperirea i AncIiderea spaHiilor de parcare i Ambarcare An pentru reducerea discom,ortului utili?atorilor clDdirilor AnBecinate0

T% - tratarea acoperirii cladirilor Ba tine seama de ,aptul cD acestea se percep la ateri?area i decolarea aeronaBelor0 ART!C LUL '* ) C ND!T!! DE ECN!PARE ED!L!TARA T / T$ / T% ) toate cladirile Bor ,i racordate la retelele publice de apa si canali?are si se Ba asigura preepurarea apelor u?ate, inclusiB a apelor meteorice care proBin din parcaFe, circulatii si plat,orme e5terioareE An ca?ul alimentDrii cu apD din surse proprii se Ba obHine acordul autoritDHii competente0

ART!C LUL '. ) %PA:!! L!BERE $! %PA:!! PLANTATE T / T$ / T% An limitele standardelor teInice de siguranHD a circulaHiei, utili?area spaHiilor libere i amenaFarea peisagisticD a plantaHiilor din aceste sub?one, atGt An intraBilan cGt i An e5traBilan 6pGnD la linia de centurD7, se subordonea?D e5igenHelor de calitate a imaginii Capitalei, ,iind MporHileQ repre?entatiBe de AntrareE T / T$ / T% ) orice parte a terenului incintelor sau culoarelor Bi?ibile din circulatiile publice, inclusiB de pe calea ,erata, Bor ,i ast,el amenaFate incat sa nu altere?e aspectul general al localitatiiE se inter?ic depo?itDri de materiale, piese sau utilaFe degradate, resturi de amenaFDri de antier abandonate, plat,orme cu supra,ete deteriorate, menHinerea construcHiilor abandonate nerecuperabile, terenuri degradate i lipsite de BegetaHie, gropi de acumulare a apelor meteorice, depo?ite de deeuri etc0 ) supra,etele libere din spatiul de retragere ,ata de aliniament Bor ,i plantate cu arbori in proportie de minim 41L ,ormand de pre,erinta o perdea Begetala pe tot ,rontul incinteiE
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

9(

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

) supra,etele libere neocupate cu circulatii, parcaFe si plat,orme ,unctionale Bor ,i plantate cu un arbore la ,iecare $11 mp0 T$ / T% ) con,orm studiilor de specialitate0 ART!C LUL '1 ) =MPREOMU!R! T / T$ / T% ) impreFmuirile spre strada Bor ,i transparente cu inaltimi de ma5im .31 metri din care un soclu opac de 1.41 m0, Bor ,i dublate cu gard BiuE in ca?ul necesitatii unei protectii suplimentare se recomanda dublarea spre interior la $.)1 m distanta cu un al doilea gard transparent sau de opacitatea necesarD de $.$1 m inaltime, intre cele doua garduri ,iind plantati dens arbori si arbustiE ) porHile de intrare An incinte Bor ,i retrase ,ata se aliniament pentru a permite stationarea BeIicolelor inainte de admitarea lor in incinta pentru a nu incomoda circulatia pe drumurile publice de penetrare An Municipiu sau a celor care au transport An comun0 T$ terenul a,erent cDilor ,erate Ba ,i AngrDdit pe ambele laturi ale culoarelor An limitele intraBilanului pe ba?a unor modele standardE ) oriunde distanHa dintre calea ,eratD i locuinHe este mai micD de '/ metri se Bor reali?a An loc de garduri, ?iduri de protecHie anti,onicD de minim 10+ metri AnDlHime0 %EC:!UNEA !!!- P %!B!L!T;:! MA"!ME DE CUPARE $! UT!L!#ARE A TERENULU! ART!C LUL '/ ) PR CENT MA"!M DE CUPARE A TERENULU! 6P T70 T / T$ / T% ) P T ma5im ) L

#ona construibilD T$, T% ) incinte principale ale transporturilor aeriene i pe cale ,eratD 6aeroporturi, gDri7 T / T$ / T% !ncinte teInice dispersate, cu sau ,DrD clDdiri de birouri T / T$ / T% !ncinte teInice An ?one industriale T / T$ / T% Birouri T / T$ / T% Birouri ) cu condiHia ca sD nu se depDeascD o adGncime de *+ metri ,aHD de aliniament iar din restul curHii sD poatD ,i construitD o pondere de 9/L cu clDdiri aBGnd ma5im * niBeluri 6( metri70

Nr0 niBeluri P T ma5im L con,orm studiilor de specialitate ', * i . 1 i / 3 i peste ) ', * i . 1 i / 3 si peste 9+ /+ /+ (+ 9+ 9+ 9+

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

92

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

ART!C LUL '3 ) C E4!C!ENT MA"!M DE UT!L!#ARE A TERENULU! 6CUT70 T / T$ / T% C0U0T0 ma5im ) mp0ADC C mp0 teren sau C0U0T0 Bolumetric ) mc0 C mp0 teren0
#ona construibilD T$, T% ) incinte principale ale transporturilor aeriene i pe cale ,eratD 6aeroporturi, gDri7 T / T$ / T% - incinte teInice dispersate, cu sau ,DrD clDdiri de birouri T / T$ / T% ) incinte teInice An ?one industriale T / T$ / T% - birouri nr niBeluri CUT ) Bolumetric ) con,orm studiilor de specialitate ',+ ',3 *,+ *,1 *,1 ) CUT

' * . 1 si / 3 si peste )

'*

' * . 1 si / 3 si peste

',+ ',3 *,+ *,* *,1

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

(+

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

G. ZONA DE GOSPODRIE COMUNAL


G ) ZONA DE GOSPODARIE COMUNAL
&ENERAL!T;:!- CARACTERUL # NE!0 #ona este alcDtuitD din urmDtoarele sub?oneG ) sub?ona construcHiilor i amenaFDrilor pentru gospodDrie comunalDE G$ ) sub?ona cimitirelorG$! ) sub?ona cimitirelorE G$" ) sub?ona cimitirelor proteFate0 %EC:!UNEA ! - UT!L!#ARE 4UNC:! NAL;0 ART!C LUL ' ) UT!L!#;R! ADM!%E0 G ) construcHii, instalaHii i amenaFDri pentru gospodDria comunalD) birouri autonomeE )incinte teInice cu clDdiri i instalaHii pentru sistemul de alimentare cu apD, canali?are, alimentare cu energie electricD i termicD, transportul public urban, salubritate, AntreHinerea spaHiilor plantate 6 tratate An R0L0U0 la capitolul < > %paHii Ber?i70 G$ - cimitire i clDdiri ane5D- cimitireE - capelD mortuarDE - mausoleu ) osuarE - circulaHii carosabileE - parcaFeE - circulaHii pietonaleE - plantaHiiE - paBilion pentru administraHie, depo?itare i ane5e sanitare0 ART!C LUL * ) UT!L!#;R! ADM!%E CU C ND!:! N;R!0 G ) se Bor asigura ?onele de protecHie preBD?ute prin norme0 G$ ) se Ba asigura con,orm normelor o ?onD de protecHie de )1.1 metriE ) se Ba asigura pentru noile cimitire o densitate mai redusD a locurilor de Beci 6minim 2.)7E ) 3.1 mp0teren pentru un loc de Beci, circulaHii carosabile i pietonale ciBili?ate i o pondere mai ridicatD a BegetaHiei potriBit rolului de reculegere i respectului cuBenit0 G$" ) An cimitirele care sunt incluse An categoria ?onelor proteFate sunt inter?ise orice lucrDri care a,ectea?D traseele amenaFDrii iniHiale, construcHiile ,unerare monumente de arIitecturD i artD precum i plantaHiile0
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

('

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

ART!C LUL . ) UT!L!#;R! !NTER#!%E0 G ) pentru incintele situate An ?one re?idenHiale se inter?ic orice actiBitDHi care pre?intD risc teInologic i produc poluare prin natura actiBitDHii sau prin transporturile pe care le generea?DE G$ ) se inter?ice densi,icarea cimitirelor e5istente prin ocuparea aleilor i distrugerea BegetaHiei din lungul acestora sau din aria perimetralD0 %EC:!UNEA !!- C ND!:!! DE AMPLA%ARE, ECN!PARE $! C N4!&URARE A CL;D!R!L R0 ART!C LUL 1 ) CARACTER!%T!C! ALE PARCELEL R 6%UPRA4E:E, 4 RME, D!MEN%!UN!70 G ) pentru di,erite serBicii i birouri supra,aHa minimD a parcelei este de 411 mp0 i un ,ront la stradD de minim ) metri0 ) pentru incintele teInice, An ,uncHie de comple5itatea impactului ,uncHiunii An teritoriul AnconFurDtor, se Ba elabora un Plan Urbanistic #onal sau de Detaliu i un studiu de impact asupra mediului0 ART!C LUL / ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R 4A:; DE AL!N!AMENT0 ) la intersecHia dintre strD?i aliniamentul Ba ,i racordat printr)o linie perpendicularD pe bisectoarea ungIiului dintre strD?i aBGnd o lungime de minim $.1 metri pe strD?i de categoria !, a !!)a i de *.1 metri pe strD?i de categoria a !!!)a0 G ) clDdirile noi sau reconstruite pentru birouri se Bor dispune pe aliniament An ca?ul An care pe strada respectiBD maForitatea clDdirilor mai noi se a,lD An aceastD situaHie sau se Bor retrage la o distanHD de minim *.1 metri An ca?ul An care maForitatea ,ronturilor dominant noi sunt retrase de la stradDE ) An ca?ul incintelor teInice situate An ?one de actiBitDHi industriale, de serBicii i depo?itare, se impun retrageri ale clDdirilor de la aliniament la o distanHD de minim 1.1 metri pe strD?ile de categoria ! i !! i de minim 3.1 metri pe strD?ile de categoria !!!0 ART!C LUL 3 ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R 4A:; DE L!M!TELE LATERALE $! P %TER! ARE ALE PARCELEL R0 G ) distanHa clDdirilor ,aHD de limitele parcelei Ba ,i de minim FumDtate din AnDlHimea clDdirii dar nu mai puHin de *.1 metriE ) se inter?ice alipirea clDdirilor cu ,uncHiuni teInice de calcanele clDdirilor cu ,uncHiuni publice i de locuit An ca?ul producerii unor ?gomote i BibraHii sau An care au loc procese de producHie non)stop 6. scIimburi70 ART!C LUL 9 ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R UNELE 4A:; DE ALTELE PE ACEEA$! PARCEL;0
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

(*

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

G ) distanHa minima Antre clDdiri Ba ,i egalD cu media AnDlHimilor ,ronturilor opuse dar nu mai puHin de *.1 metri sau con,orm normelor teInice speci,iceE ) distanHa de mai sus dintre clDdiri se poate reduce la FumDtate dacD nu sunt accese An clDdire i nu sunt ,erestre care luminea?D AncDperi An care se des,DoarD actiBitDHi permanenteE ) An toate ca?urile se Bor respecta normele teInice speci,ice0 ART!C LUL ( ) C!RCULA:!! $! ACCE%E0 G ) se Ba asigura accesul An incinte numai direct dintr)o circulaHie publicDE G$ ) se Bor asigura circulaHiile carosabile i pietonale An pondere de circa ) L din supra,aHa totalD a cimitiruluiE ART!C LUL 2 ) %TA:! NAREA AUT <EN!C LEL R0 G ) staHionarea pentru admiterea An incintD se Ba asigura An a,ara spaHiului circulaHiei publiceE )locurile de parcare Bor ,i asigurate An a,ara circulaHiilor publiceE )An spaHiul de retragere de la aliniament se poate re?erBa ma5im 41L din teren pentru parcaFe ale salariaHilor i Bi?itatorilorE G$ ) parcaFele se Bor asigura An a,ara circulaHiei publice i Bor ,i plantate cu un arbore la 1 locuri de parcare0 ART!C LUL '+ ) =N;L:!MEA MA"!M; ADM!%!B!L; A CL;D!R!L R0 G ) AnDlHimea clDdirilor nu Ba depDi $.1 metri cu e5cepHia instalaHiilor i a courilorE G$ ) nu este ca?ul0 ART!C LUL '' ) A%PECTUL E"TER! R AL CL;D!R!L R G ) Bolumele construite Bor ,i simple i se Bor armoni?a cu caracterul ?onei i cu BecinDtDHile imediateE ) ,aHadele posterioare i laterale Bor ,i tratate arIitectural la acelai niBel cu ,aHada principalDE ) tratarea acoperirii clDdirilor Ba Hine seama de ,aptul cD acestea se percep din clDdirile AnconFurDtoareE G$ ) se Ba Hine seama de caracterul ,uncHiunii0 ART!C LUL '* ) C ND!:!! DE ECN!PARE ED!L!TAR;0 G ) toate clDdirile Bor ,i racordate la reHelele publice de apD i canali?are i se Ba asigura preepurarea apelor u?ate, inclusiB a apelor meteorice care proBin din intreHinerea i ,uncHionarea instalaHiilor, din parcaFe, circulaHii i plat,orme e5terioareE ) An ca?ul alimentDrii cu apD din surse proprii se Ba obHine acordul autoritDHii competente G$ ) se Bor asigura puncte de apD din reHea publicDE ) se Ba asigura un punct sanitarE
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

(.

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

) se Ba asigura un spaHiu de depo?itare a ,lorilor o,ilite i a altor deeuriE ) se Ba sigura colectarea i eBacuarea rapidD la reHeaua publicD de canali?are a apelor meteorice0 ART!C LUL '. ) %PA:!! L!BERE $! %PA:!! PLANTATE G ) orice parte a terenului incintei Bi?ibilD dintr)o circulaHie publicD, inclusiB de pe calea ,eratD, Bor ,i amenaFate ast,el AncGt sD nu altere?e aspectul general al localitDHiiE ) supra,eHele libere din spaHiul de retragere ,aHD de aliniament Bor ,i plantate cu arbori An proporHie de minim 41L ,ormGnd de pre,erinHD o perdea BegetalD pe tot ,rontul incinteiE ) parcaFele din dreptul ,aHadei Bor ,i AnconFurate de un gard Biu de .$1 metri i Bor ,i plantate cu un arbore la ,iecare 1 locuri de parcareE ) supra,eHele libere neocupate cu circulaHii, parcaFe i plat,orme ,uncHionale Bor ,i plantate cu un arbore la ,iecare $11 mp0E G$ ) se Bor asigura plantaHii Analte pe aleile principale i la limita e5terioarD a incintei An proporHie de minim ) L din supra,aHa totalD a cimitirului0 ART!C LUL '1 ) =MPREOMU!R!0 G ) impreFmuirile spre stradD Bor ,i transparente cu AnDlHimi de minim $.11 metri din care un soclu de 1.*1 m0, Bor ,i dublate cu gard BiuE An ca?ul necesitDHii unei protecHii suplimentare se recomandD dublarea spre interior la $.)1 metri distanHD cu un al doi)lea gard transparent de $.)1 m AnDlHime, Antre cele douD garduri ,iind plantaHi arbori i arbutiE ) porHile de intrare Bor ,i retrase ,aHD de aliniament pentru a permite staHionarea BeIicolelor teInice Anainte de admiterea lor An incintD pentru a nu incomoda circulaHia pe drumurile publiceE G$ ) impreFmuirile spre stradD Bor ,i semi ) opace sau opace, Bor ,i tratate arIitectural An mod discret potriBit ,uncHiunii, aBGnd AnDlHimi de ma5im $,11 metriE ) se Ba acorda atenHie modului de tratare arIitecturalD a accesului0 %EC:!UNEA !!!- P %!B!L!T;:! MA"!ME DE CUPARE $! UT!L!#ARE A TERENULU!0 ART!C LUL '/ ) PR CENT MA"!M DE CUPARE A TERENULU! 6P T70 G ) P T ma5im P )1: G$ ) supra,aHa totalD pentru un loc de Beci Ba ,i de 2.) - 1 mp0 din care ) L circulaHii carosabile i pietonale, ) L plantaHii i L construcHii0 ART!C LUL '3 ) C E4!C!ENT MA"!M DE UT!L!#ARE A TERENULU! 6CUT70 G ) CUT P ,3 mp ADC C mp0teren G$ ) CUT ; 1, ) mp ADC C mp0teren
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

(1

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

S. ZONA CU DESTINAIE SPECIAL


S - ZONA CU DESTINAIE SPECIAL
&ENERAL!T;:!- CARACTERUL # NE!0 #ona este alcDtuitD din urmDtoarele sub?one i unitDHi de re,erinHDS > sub?ona cu destinaHie specialD cu caracter urban ,ormatD din- unitDHi militareE - unitDHi aparHinGnd seBiciilor specialeE - penitenciareE - unitDHi de protecHie ciBilD i de pa?D contra incendiilorE - unitDHi de poliHie0 S$ > sub?ona cu destinaHie specialD An care ponderea spaHiilor plantate este dominantD din considerente de ameliorare a climatului Capitalei prin crearea unor culoare Ber?i0 AC JEB< 7=?H9?C<= <E!<= AE#!A9FG>9A= =89B<=?<= M? 6>=F=?< #C C?=A= >=B<>9#H99 M? FE?! S $ 6>9@9?0 A979<!>=! BC6>!J=H=AE> !#E6=>9<= #C #AG09>9 I9 #9>#CA!H99 A! ) : 09? <=>=? I9 A979<!>=! M?GAH9799 #AG09>9AE> A! 7!897 P / $ ?9@=AC>9. EA9"=>!>=! !C<E>9F!H99AE> 0= #E?B<>C9>= B= J!#= #C >=B6=#<!>=! ?E>7=AE> B6=#9J9#= I9 #C !@9F=A= 79?9B<=>=AE> <C<=A!>= #E?JE>7 A=D9AE> M? @9DE!>=. Din considerente urbanistice se recomandD ca unitDHile care necesitD o protecHie specialD An priBinHa Bi?ibilitDHii incintei sD ,ie AmpreFmuite spre stradD cu un gard transparent cu AnDlHimea de ma5im $.$1 metri i minim .31 metri din care un soclu opac de 1.41 metri, dublat spre interior la circa $.)1 metri de un al doilea gard de AnDlHimea i opacitatea necesarD, Antre cele douD garduri ,iind dispuse plantaHii dense de arbori i arbuti0 ART!C LUL '/ ) PR CENT MA"!M DE CUPARE A TERENULU! 6P T70 S ) P T ma5im con,orm normelor speci,ice > recomandabil )1 L0 S$ - P T ma5im ) L AnclusiB circulaHiile carosabile i pietonale pentru ?ona situatD Antre $oseaua Ale5andriei, BuleBardul &Iencea i limita teritoriului administratiB al Municipiului pGnD la care se Ba e5tinde intraBilanul0 ART!C LUL '3 ) C E4!C!ENT MA"!M DE UT!L!#ARE A TERENULU! 6CUT70 S - CUT con,orm normelor speci,ice ) recomandabil ,3 mp ADC C mp0teren S$ ) CUT ma5im ; 1, ) mp ADC C mp0teren
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

(/

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

R. ZONA ECHIPAMENTELOR TEHNICE MA'ORE


R ) ZONA ECHIPAMENTELOR TEHNICE MA'ORE
&ENERAL!T;:!- CARACTERUL # NE!0 #ona conHine construcHii i instalaHii a,erente ecIipDrii teInice maFore, inclusiB sediile unor regii cu arii de competenHD supramunicipale0 %EC:!UNEA ! - UT!L!#ARE 4UNC:! NAL;0 ART!C LUL ' ) UT!L!#;R! ADM!%E0 R ) construcHii i instalaHii a,erente ecIipDrii teInice maFore0 ART!C LUL * ) UT!L!#;R! ADM!%E CU C ND!:! N;R!0 R ) se Bor respecta normatiBele teInice speci,ice0 ART!C LUL . ) UT!L!#;R! !NTER#!%E0 R ) pentru incintele situate An ?one re?idenHiale i mi5te sau An care se produc aglomerDri de populaHie se inter?ic orice actiBitDHi care pre?inta risc teInologic i produc poluare prin natura actiBitDHii sau prin transporturile pe care le generea?D0 %EC:!UNEA !!- C ND!:!! DE AMPLA%ARE, ECN!PARE $! C N4!&URARE A CL;D!R!L R0 ART!C LUL 1 ) CARACTER!%T!C! ALE PARCELEL R 6%UPRA4E:E, 4 RME, D!MEN%!UN!7 R) se menHin incintele actuale cu condiHia diminuDrii poluDrii i riscurilor teInologice, An ca? contrar se Ba aBea An Bedere relocarea acestoraEE pentru noi incinte i pentru e5tinderi ale incintelor teInice se Bor elabora Planuri Urbanistice #onale sau de DetaliuE pentru noi incinte se recomandD locali?Dri An ?ona de tip AE pentru noi birouri sunt admise locali?Dri An ?onele CA, CB, CM i An noii poli urbani, supra,aHa minimD a parcelei construibile ,iind de 411 mp0

ART!C LUL / ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R 4A:; DE AL!N!AMENT0 (3

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

R ) clDdirile noi sau reconstruite pentru birouri se Bor se Bor dispune pe aliniament An ca?ul An care pe strada respectiBD maForitatea clDdirilor mai noi se a,lD An aceastD situaHie sau se Bor retrage la o distanHD de minim *.1 metri An ca?ul An care ,ronturilor dominant noi sunt retrase de la stradDE ) An ca?ul incintelor teInice se impun retrageri ale clDdirilor de la aliniament la o distanHD de minim minim 1.1 metri pe strD?ile de categoria ! i !! i de minim 3.11 metri pe strD?ile de categoria !!!0 ART!C LUL 3 ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R 4A:; DE L!M!TELE LATERALE $! P %TER! ARE ALE PARCELEL R0 R ) distanHa ,aHD de limitele laterale i posterioare ale parcelor Ba ,i de minim FumDtate din AnDlHimea clDdirii dar nu mai puHin de *.11 metri0 ART!C LUL 9 ) AMPLA%AREA CL;D!R!L R UNELE 4A:; DE ALTELE PE ACEEA$! PARCEL; R ) An toate ca?urile se Bor respecta normele teInice speci,iceE ) An ca?ul An care nu e5istD ast,el de norme, distanHa minimD dintre clDdiri Ba ,i egalD cu FumDtate din AnDlHimea la cornie a clDdirii celei mai Analte dar nu mai puHin de *.11 metriE distanHa de mai sus dintre clDdiri se poate reduce la FumDtate dacD nu sunt accese An clDdire i nu sunt ,erestre care luminea?D AncDperi An care se des,DoarD actiBitDHi permanente0 ART!C LUL ( ) C!RCULA:!! $! ACCE%E R ) se Ba asigura accesul An incinte numai direct dintr)o circulatie publicD0 ART!C LUL 2 ) %TA:! NAREA AUT <EN!C LEL R0 R ) staHionarea pentru admiterea An incintD se Ba asigura An a,ara spaHiului circulaHiei publice prin retragerea porHii de accesE ) An spaHiul de retragere al clDdirilor de la aliniament se Ba re?erBa ma5im 41 L din teren pentru parcaFe ale salariaHilor i Bi?itatorilor0 0 ART!C LUL '+ ) =N;L:!MEA MA"!M; ADM!%!B!L; A CL;D!R!L R R ) AnDlHimea clDdirilor An planul ,aHadei nu Ba depDi distanHa dintre aliniamente i nici AnDlHimea ma5imD admisD An unitDHile de re,erinHD adiacente, cu e5cepHia instalaHiilor teInice0 ART!C LUL '' ) A%PECTUL E"TER! R AL CL;D!R!L R R ) Bolumele construite Bor simple i se Bor armoni?a cu caracterul ?onei i cu BecinDtDHile imediateE ) ,aHadele laterale i posterioare Bor ,i tratate arIitectural la acelai niBel cu ,aHada principalDE ) tratarea acoperirii clDdirilor Ba Hine seama de ,aptul dacD acestea se percep din clDdirile AnconFuratoare0
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

(9

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

ART!C LUL '* ) C ND!:!! DE ECN!PARE ED!L!TAR;0 R ) toate clDdirile Bor ,i racordate la reHelele publice de apD i canali?are i se Ba asigura preepurarea apelor u?ate, inclusiB a apelor meteorice care proBin din parcaFe, circulaHii i diBerse alte plat,orme e5terioare0 ) An ca?ul alimentDrii cu apD din surse proprii se Ba obHine acordul autoritDHii competente ART!C LUL '. ) %PA:!! L!BERE $! %PA:!! PLANTATE R ) orice parte a terenului incintei Bi?ibilD dintr)o circulaHie publicD, inclusiB de pe calea ,eratD, Bor ,i ast,el amenaFate i utili?ate AncGt sD nu altere?e aspectul general al localitDHiiE ) supra,eHele libere din spaHiul de retragere ,aHD de aliniament Bor ,i plantate cu arbori An proporHie de minim 41 L, ,ormGnd de pre,erinHD o perdea BegetalD pe tot ,rontul incinteiE ) An dreptul ,aHadei parcaFele Bor ,i AnconFurate de un gard Biu cu AnDlHimea de .$1 metri i se Ba preBedea plantarea unui arbore la ,iecare 1 mainiE ) supra,eHele libere neocupate cu circulaHii, parcaFe i plat,orme ,uncHionale Bor ,i plantate cu ga?on i cu un arbore la ,iecare $11 mp0 ART!C LUL '1 ) =MPREOMU!R!0 R ) AmpreFmuirile spre stradD Bor ,i transparente cu AnDlHimi de ma5im $.$1 metri i minim .31 metri din care un soclu opac de 1,41 metri i Bor ,i dublate cu gard BiuE An ca?ul necesitDHii unei protecHii suplimentare se recomandD dublarea spre interior la $.)1 metri distanHD cu un al doilea gard transparent de $.$1 metri AnDlHime, Antre cele douD garduri ,iind plantaHi arbori i arbustiE ) pentru a nu incomoda circulaHia pe drumurile publice, se recomandD ca porHile de intrare sD ,ie retrase ,aHD de aliniament pentru a permite staHionarea BeIicolelor teInice Anainte de admiterea lor An incintD0 %EC:!UNEA !!!- P %!B!L!T;:! MA"!ME DE CUPARE $! UT!L!#ARE A TERENULU!0 ART!C LUL '/ ) PR CENT MA"!M DE CUPARE A TERENULU! 6P T7 R ) P T ma5im ) LE
#ona construibilD !ncinte teInice dispersate, cu sau ,DrD clDdiri de birouri !ncinte teInice An ?one industriale Birouri Birouri ) cu condiHia ca sD nu se depDeascD o adGncime de *+ metri ,aHD de aliniament, iar din restul curHii sD poatD ,i construitD o
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

Nr0 niBeluri ', * i . 1 i / 3 i peste ) ', * i . 1 i / 3 i peste

P T ma5im L 9+ /+ /+ (+ 9+ 9+ 9+

((

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

pondere de 9/L cu clDdiri aBGnd ma5im * niBeluri 6( metri70

ART!C LUL '3 ) C E4!C!ENT MA"!M DE UT!L!#ARE A TERENULU! 6CUT70 R ) C0U0T0 ma5im ) mp0ADC C mp0 teren sau C0U0T0 Bolumetric ) mc0 C mp0 teren0
#ona construibilD !ncinte teInice dispersate, cu sau ,DrD clDdiri de birouri nr niBeluri ' * . 1 si / 3 i peste ) ' * . 1 i / 3 i peste CUT ',+ ',3 *,+ *,1 *,1 ) ',+ ',3 *,+ *,* *,1 CUT ) Bolumetric )

!ncinte teInice An ?one industriale Birouri

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

(2

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

II. ZONE SITUATE IN AFARA TERITORIULUI ADMINISTRATIV


II. ZONE SITUATE IN E(TRAVILAN
&ENERAL!TAT! - CARACTERUL # NE! Pentru proteFarea posibilitDHilor de de?Boltare a Capitalei, An Planul de AmenaFare a Teritoriului !ntercomunal Bor ,i luate An considerare urmDtoarele necesitDHi de ocupare i utili?are a terenului din Furul teritoriului administratiB al Municipiului BucuretiE( - ?one re?erBate pentru traseul autostrD?ilor i pentru noilor accese ,eroBiare ) teren necesar pentru asigurarea circulaHiei riBeranilor i amenaFarea peisagisticD a aceeselor An CapitalD

E( $ > #one re?erBate pentru poli de trans,er dintre circuitele transcontinentale i cele locale, similar cu T ", conHinGnd) constructii si amenaFari pentru gararea si intretinerea miFloacelor de transport greu rutier si pentru trans,erul mar,urilor transportate in miFloace de transport cu tonaF si gabarit care nu sunt admise in localitate, insataltii teInice de trans,er, precum si serBiciile ane5e a,erente, parcaFe, garaFeE ) constructii si amenaFari pentru depo?itarea, reambalarea i e5pedierea produselor transportate, spaHii i construcHii de e5punere i comerciali?are a produselor pentru comerHul en gros i numai pentru comerHul en detail cu mDr,uri care nu pot ,i transportate la domiciliu cu automobilul personal 6elemente de construcHie i ,inisaF, mobilier, ambarcaHiuni i diBerse alte produse pentru AntreHinerea grDdinilor, camping, etc07 ) serBicii pentru transportatorii in tran?it - birouri, telecomunicaHii, moteluri, resaurante, destindereE ) BamDE ) unitDHi de producHie i montaFE E( % > #one re?erBate pentru e5tinderea unor instituHii i serBicii publice 6similar cu CB70 E( 4 ) #one re?erBate pentru e5tinderea locuinHelor 6similar cu L70 E( ) > #one re?erBate pentru turism i recreere0 6%imilar cu B i V7 E( * ) #one re?erBate pentru e5tinderea unor spaHii plantate cu rol de ameliorare a climatului urban i de protecHie 6similar cu V70 E( 2 > Alte perimetre de protecHie > ecologicD, arIeologicD, peisagisticD, sanitarD etc0 6similar cu V70
U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

2+

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

E( 3 > #one re?erBate pentru actiBitDHi agricole0 E( 4 > #one care necesitD re,acerea peisaFului degradat0 RE%TR!CT!! PR <!# R!! REC MANDATE E( ) se recomandD inter?icerea in mod proBi?oriu a reali?Drii oricDror construcHii de,initiBe, pGnD la aprobarea studiilor de ,e?abilitate, aprobarea PAT!C i reactuali?area PU& > urilor comunelor0

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

2'

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

ANE(A

DEFINITIILE TERMENILOR UTILIZATI IN REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL MUNICIPIULUI BUCURETI


!n pre?entul Regulament Local de Urbanism in a,ara termenilor preci?ati prin M&Iidului cuprin?and preci?ari, detalieri si e5empli,icari pentru elaborarea regulamentului local de urbanismQ , aprobat cu rdinul MLPAT nr0 (+CNC'223, au ,ost utili?ati si alti termeni aBand urmatorul intelesACT!<!TAT! TERT!ARE P actiBitati de serBicii de toate categoriile con,orm Clasi,icarii ActiBitatilor din Economia Nationala > Comisia Nationala de %tatistica, '22*0 CENTRU DE A4ACER! P parte a ?onei centrale care grupea?a cele mai importante serBicii manageriale, teInice si pro,esionale 6grupate in cladiri speciali?ate pentru birouri multietaFate ) dar nu peste PJ3 niBeluri con,orm celor mai recente studii de marSeting )7 serBicii ,inanciar)bancare, serBicii pro,esionale pentru persoane ,i?ice si Furidice, posta si telecomunicatii, agentii diBerse 6imobiliare, de turism etc07, edituri, centre media, centre si galerii de e5po?itii, Ioteluri, restaurante, comert general, speciali?at si de lu5, serBicii colectiBe si personale, actiBitati ale diBerselor organi?atii economice, patronale si pro,esionale, loisir si sport in spatii acoperite, mici actiBitati productiBe speciali?ate sau necesare pentru ,unctionarea altor actiBitati din centrul de a,aceri, depo?ite mic)gros, locuinte cu partiu special care includ spatii pentru pro,esiuni liberale 6birouri de aBocatura cabinete medicale, birouri de consultanta pentru impo?itare etc07, stra?i si piatete pietonale pentru loisir urban, parcaFe multietaFate0 !nstitutiile si serBiciile publice pot ,i locali?ate in centrul de a,aceri dar nu participa la de,inirea acestuia nici ,unctional, nici ca indici P T si CUT0 Centrele de a,aceri sunt totodata priBite ca principala concentrare de locuri de munca cu cali,icare medie si superioara din localitate0 C MERT EN &R % P societati comerciale care se ocupa cu acIi?itionarea, depo?itarea, reambalarea si distribuirea mar,urilor catre comerciantii detailisti0 C MERT C DEP #!TE M!C)&R % P ,iliera intermediara de depo?ite in care intra mar,uri in ambalaFe de comerciali?are, in cantitati reduse si cu rulaF rapid pentru aproBi?ionarea maga?inelor si care se locali?ea?a in ?ona centrala, in ?ona mi5ta si in centrele de cartierE ast,el de depo?ite pot asigura si aproBi?ionarea la domiciliu a clientilor0 !0M0M0 P intreprinderi mici si miFlocii compuse dinunitati micro > sub '+ angaFatiE unitati mici > intre '+ si '++ angaFatiE unitati miFlocii > intre '++ si /++ angaFati0

%ER<!C!! %! ECN!PAMENTE PUBL!CE P serBiciile publice care sunt ,inanHate de la buget, se stabilesc prin norme si sunt destinate tuturor locuitorilorE in mod special termenul de ecIipamente publice se re,era la serBiciile publice structurate in retea la 2*

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

niBel de ?ona re?identiala si de cartier > crese, dispensare, gradinite, scoli, licee, biblioteci de cartier etc0 %ER<!C!! DE !NTERE% &ENERAL 6%AU %ER<!C!! C MERC!ALE7 P societati, companii, ,irme, asociatii care asigura contra cost sau in sistem non)pro,it o larga gama de serBicii pro,esionale, teInice, sociale, colectiBe sau personale0 P L! URBAN! C TERT!AR! P grupari comple5e de actiBitati predominant din sectorul tertiar care au rol strategic in de?Boltarea localitatii, se situea?a in locuri priBilegiate ca sit si ca accesibilitate atat din e5teriorul localitatii cat si din ?ona centrala si compensea?a lipsa spatiilor din centrul de a,aceri0 ActiBitatile speci,ice polilor de de?Boltare sunt- serBicii manageriale, teInice, pro,esionale 6speciali?ate pentru intreprinderi7, ,inanciar)bancare, de asigurari care sunt dispuse in cladiri speciali?ate de birouri, in general inalteE - serBicii si institutii publice care nu au legaturi directe cu publicul si care ,ac parte din Mindustria tertiaruluiQ de culegere, prelucrare, stocare si di,u?are a in,ormatiei prin miFloace moderne de telecomunicatii 6 birouri teritoriale pentru impo?ite etc7E - serBicii pro,esionale 6pentru persoane ,i?ice si Furidice7, recomandabil a ,i amplasate peste spatii comerciale sau in cladiri de ma5im PJ. niBeluriE - unitati de cercetare)de?BoltareE - centre de ,ormare si per,ectionareE - unitati productiBe cu teInologii de Bar,, nepoluante si ,ara transporturi greleE - unitati productiBe mici manu,acturiere pentru produse necesare altor unitati si persoanelor care se a,la in cuprinsul polului tertiarE - comert, serBicii, restaurante, recreere pentru salariati si clientiE - depo?ite comerciale si e5po?itii cu Ban?are numai pentru mar,uri a,late in campanii promitionale si mar,uri care nu pot ,i transportate la domiciliu cu autoturismul personalE - Ioteluri pentru a,aceriE - locuinte cu partiu special, incIiriate de catre ,irme pe termen lung sau care includ spatii pentru pro,esiuni liberaleE - mari parcaFe multietaFate0

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

2.

Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucureti

ANE(A $

CADRUL LEGAL DE ELABORARE A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM PENTRU MUNICIPIUL BUCURETI.


Codul CiBilE Legea ,ondului ,unciar nr0 '(C'22'E Legea administratiei publice locale nr032C'22' si completeriE Legea nr0/+C'22' priBind autori?area e5ecutarii constructiilor si unele masuri pentru reali?area locuintelor si completariE Legea nr0 '+C'22/ priBind calitatea in constructiiE Legea nr0 '.9C'22/ priBind protectia mediuluiE Legea nr0 9C'223 priBind cadastrul si publicitatiea imobiliaraE Legea nn0*3C'223 > Codul silBicE rdinul MLPAT nr0 2'C'22' priBind ,ormularele, procedura de autori?are si continutul documentatiilorE rdinul Ministerului %anatatii pentru aprobarea Normelor de igiena priBind modul de Biata al populatieiE N&R nr /*/C'223 pentru aprobarea Regulamentului &eneral de UrbanismE rdinul nr0 .1CNCM .+C.1**C1**' din '22/ al MLPAT, M!, MAPN, %R!, pentru aprobarea Preci?arilor priBind aBi?area documentatiilor de urbanism si amenaFarea teritoriului, precum si a documentatiilor teInice pentru autori?area constructiilor E rdinul Ministerului Transporturilor nr0 13C'22( pentru aprobarea Normelor teInnice priBind stabilirea clasei teInice a drumurilor publiceE

Di,erite alte reglementari teInice in domeniuE Planul de AmenaFare a Teritoriului National > sectiunile !)!< MCarta <erdeQ priBind politica de de?Boltare regionalD An Romania, elaboratD de &uBernul Romaniei si Comisia Europeana

U0A0U0!0M0 > C0C0P0E0C0 *+++

21