Sunteți pe pagina 1din 7

SAPARD - Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale - Masura 2.

1
Finantator: Uniunea Europeana SAPARD
Infrastructura rurala este foarte redusa si prezinta disparitati foarte mari. In
majoritatea spatiului rural se remarca urmatoarele:
- drumuri locale nemodernizate sau lipsa drumurilor locale, stare de lucruri ce
are un impact neati! asupra accesului direct la reteaua rutiera sau la cea de cale
ferata precum si cele care im"unatatesc circulatia in zonele rurale si#sau
deser!esc accesul la e$ploatatiile aricole%
- reteaua de alimentare cu apa in sistem centralizat este insuficienta
- reteaua de canalizare si statiile de tratare a apelor reziduale
- in majoritatea comunelor lipseste canalizarea, iar statii de epurare nu e$ista,
apele uzate fiind de reula de!ersate in apele curatoare care tra!erseaza satele
sau sunt imprastiate pe camp.
Proramul SAPARD, prin masura de infrastructura rurala este complementar
Proramului pentru &ormalizarea 'ietii la Sate care este implementat de
(u!ernul Romaniei prin )otararea de (u!ern nr. *++#,--+ pri!ind pietruirea
drumurilor comunale si alimentarea cu apa a satelor si prin )otararea
(u!ernului nr. ./+#,--+ pri!ind contractarea si arantarea de catre (u!ern a
unui credit e$tern pentru realizarea unor prorame u!ernamentale 0alimentarea
cu apa a satelor si asiurarea de locuinte sociale1.
Prin proramul apro"at prin )(.*++#,--+ au fost finantate proiectele de
im"unatatire a infrastructurii rurale in perioada ,--+-2333, in majoritate cu
fonduri de la "uetul de stat si reprezinta sprijinul acordat de catre satul roman
pentru dotarea satelor si comunelor cu lucrari de infrastructura rutiera si
edilitara. Proramul a cuprins proiecte de interes major pentru acti!itatile locale
in limita a 435 din lucrarile in!entariate ca fiind necesare.
Proramul finantat prin )(../+#,--+ a fost creat in scopul sprijinirii si
urentarii realizarii proramului aplicat prin )(.*++#,--+. Acesta pre!ede
arantarea de catre (u!ernul Romaniei a unui credit e$tern de 463 mil USD, din
care 2/3 mil USD sunt destinati realizarii su"proramului de alimentare cu apa a
satelor.
De asemenea, Proramul SAPARD este in stransa complementaritate la ni!el
national cu Proramele P)ARE si Proramul ISPA, care !izeaza proiecte de
alimentare cu apa, canalizare, epurare si ropi ecoloice, e$clusi! pentru mediul
ur"an 0orase cu o populatie mai mare de 433.333 de locuitori1 Proramul se
desfasoara pe o perioada de + ani intre 2333-233..
Pentru anul 2333 au fost selectionate un numar de + orase pentru realizarea
statiilor de epurare si , oras pentru realizarea unei ropi ecoloice de unoi.
Un alt Proram ce !a !eni in sprijinul dez!oltarii infrastructurii rurale este cel ce
!a fi derulat de 7anca 8ondiala incepand cu anul 233,, si !a putea oferi
solicitantilor sprijin pentru cofinantare.
Prin Proramul SAPARD se !or finanta modernizari si constructii de drumuri
comunale. 9onform :eii /2, pri!ind apro"area ;rdonantei (u!ernului
64#,--+, pri!ind reimul juridic al drumurilor. Drumurile comunale cuprind:
Drumurile care siura leatura dintre:
- Resedinta de comuna si satele componenete
- ;rase si satele care ii apartin, precum si alte sate, facandu-se clar delimitarea
pe pozitii <ilometrice pentru spatiul rural.
- Drumurile !icinale =>/2,,% drumuri care deser!esc mai multe proprietati,
fiind situate la limitele acestora%
- Strazi- drumuri pu"lice in interiorul localitatilor indiferent de denumire 0strada,
"ule!ard, cale, c?ei, splai, sosea, fundatura, ulita etc.1.
@oate aceste prorame !or fi in stransa complementaritate, urmarindu-se ca prin
derularea lor sa se realizeze la ni!el national o dez!oltare interata.
9A8PU: DE A9@IU&E A: 8ASURII
'or fi sustinute urmatoarele su"masuri ce !or
putea dez!olta in cadrul lor anumite tipuri de proiecte:
Drumuri in zonele rurale.
In cadrul acestei su"masuri se !or dez!olta urmatoarele tipuri de proiecte:
- E$ecutia de drumuri comunale noi, cu prioritate pentru cele care faciliteaza
accesul la drumurile judetene si nationale si la reteaua de cai ferate.
- 8odernizarea drumurilor comunale cu prioritate pentru cele care faciliteaza
accesul la drumurile judetene si nationale si la reteaua de cai ferate.
Alimentarea cu apa in sistem centralizat in zonele rurale
In cadrul acestei su"masuri se !or dez!olta urmatoarele tipuri de proiecte:
- E$ecutia unor lucrari noi de alimentare cu apa 0captare, aductiune, statie de
tratare, rezer!or de inmaazinare, retea de distri"utie1%
- E$tinderea si#sau modernizarea, dupa caz a: aductiunilor si retelelor de
distri"utie, rezer!oarelor de inmaazinare a apei, statiilor de pompare, statiilor
de tratare%
9analizari in sistem centralizat in zonele rurale
In cadrul acestei su"masuri se !or dez!olta urmatoarele tipuri de proiecte:
- E$ecutia unor lucrari noi de canalizare 0retea de canale colectoare a apelor
uzate manajere, statia de epurare, statia de pompare, unde este cazul, canale de
e!acuare a apelor uzate1
- E$tinderea si#sau modernizarea, dupa caz, a retelelor de canale colectoare a
apelor uzate menajere, statiilor de epurare, statiilor de pompare si a canalelor de
e!acuare apelor epurate, tratarea apelor uzate.
Beneficiari
- 9onsiliile locale comunale
- Asocieri de tip partenerial cu statut juridic intre consiliile locale comunale
7eneficiarii pu"lici se !or anaja sa realizeze lucrarile in conformitate cu
leislatia nationala in !ioare 0;( ,,/#,---, pri!ind ac?izitiile pu"lice1, si cu
reulile comunitare sta"ilite conform Acordului 8ultianual de Ainantare%
Ser!iciul, furnizarea si contractele de munca sta"ilite in cadrul cooperarii
9omunitare pentru tarile terte.
Zone eliibile
Proiectul !a fi amplasat in spatiul rural definit conform :eii.
!osturi eliibile
@oate in!estitii pre!azute 9ampul de actiune al masurii
9?eltuielile elii"ile, asa cum sunt ele pre!azute in Relementarea 9omisiei
09E1 nr. 2+*-#,---:
- 9onstruirea de proprietati imo"iliare cu e$ceptia cumpararii de terenuri%
- Ac?izitii de mijloace informatice si softBare pentru monitorizarea proceselor
de productie si controlul calitatii acestora%
- 9?eltuieli enerale, cum ar fi plata ar?itectilor ininerilor si consultantilor, a
studiilor de feza"ilitate, ac?izitionarea de patent si licente, care sa nu depaseasca
,25 din aceste c?eltuieli.
- 8odernizarea constructiilor si a instalatiilor e$istente,
- Ac?izitii de ec?ipamente noi, care corespund normelor U.E.
!osturi neeliibile
Ac?izitionarea de mijloace de transport
"aloarea #roramului
'aloarea finantarii este de ,*3.......+. EUR
Drumuri comunale +*.444.444
Apa pota"ila *2.+44.444
9analizare 22..33.333
!aracteristicile #roramului
- Proiectele pu"lice sunt proiecte de infrastructura care nu enereaze !enituri
su"stantiale, in consecinta aportul dat fiind de ,335 din costul elii"il total.
- In cadrul acestei masuri !or putea fi finantate proiecte a caror !aloare totala
elii"ila este cuprinsa intre ,33 333 EUR; si , 333 333 EUR;.
- Un "eneficiar poate primi ajutor de doua ori in limita sumei ma$ime elii"ille
a masurii pe perioada derularii proramului SAPARD.
(rantul este compus in eneral din sume pu"lice dupa cum urmeaza:
- minim 2*5 contri"utie nationala 0"uetul national sau local1%
- Pana la +*5 contri"utie comunitara
- Rata de ,33 5 poate fi aplicata pentru proiectele pu"lice care nu enereaza
!enituri nete su"stantiale.
- Acti!itatile din cadrul proiectului elii"ile se !or desfasura dupa semnarea
contractului cu e$ceptia studiilor de feza"ilitate si te?nice, in limita procentului
apro"at in cadrul masurii.
- Plata sprijinului financiar !a fi facuta pe "aza de documente justificati!e care
sa pro"eze realizarea acti!itatilor si elii"ilitatea acestora. :uindu-se in
considerare optiunile "eneficiarilor, plata poate fi facuta intr-o sinura transa la
sfarsitul proiectului sau in ma$imul 6 transe.
- "eneficiarii tre"uie sa mentionaze clar in documentele conta"ile toate
operatiunile pri!itoare la respecti!a in!estitie%
- un "eneficiar poate primi un ajutor de doua ori in perioada 2333-233., in
limita sumei ma$ime elii"ile in cadrul masurii%
- "eneficiarii pot solicita sprijin pentru un nou proiect dupa finalizarea completa
a proiectului anterior%
- "eneficiarul !a cola"ora si !a prezenta orice informatie solicitata de oficialii
8.A.A., Aentia SAPARD, 9omisia U.E. sau alte structuri autorizate sa
controleze si sa auditeze implementarea proiectului%
- sprijinul acordat !a fi recuperat daca o"iecti!ele sprijinite nu sunt folosite
conform scopului destinat sau in cazul in care acestea au fost !andute sau
inc?iriate pe o perioada de * ani dupa finalizarea proiectului 0data ultimei
transe1.
Documente necesare
Potentialul "eneficiar !a tre"ui sa ane$eze la cererea de finantare urmatoarele
documente:
- Studiul de feza"ilitate intocmit conform ordinului nr. +/6-46#& al 8inistrului
Ainantelor si al 8inistrului :ucrarilor Pu"lice si Amenajarii @eritoriului, pentru
apro"area &ormalor 8etodoloice pri!ind continutul cadru de oranuzare a
licitatiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare si decontare a e$ecutiei
lucrarilor%
- )otararea 9onsiliului :ocal al comunei "eneficiare referitoare la necesitatea
in!estitiei , urmare a unui Proces 'er"al prin care sa se ateste ca majoritatea
locuitorilor sunt de acord cu aceasta in!estitie.
- E$istenta unei Decizii a 9onsiliului :ocal care sa ateste ca lucrarile sunt
pre!azute in "uetul local pentru perioada realizarii in!estitiei. Respecti!a
Decizie a 9onsiliului :ocal !a tre"ui sa mentioneze de asemenea care sunt
costurile neelii"ile care !or fi suportate de catre Primarie pe perioada derularii
in!estitiei%
- 9ertificatul de ur"anism continand lista a!izelor necesare pentru demararea
in!estitiei, cum ar fi de e$emplu:
titlu de proprietate asupra terenurilor necesare,
a!iz de consum a eneriei electrice,
in functie de tipul in!estitiei se !or solicita si alte a!ize specifice necesare
- acord de mediu, insotit dupa caz de studiu de impact conform :eii nr.
,4+#2333 pri!ind protectia mediului si ;rd. ,2*#,--. al 8inistrului Apelor
Padurilor si Protectiei 8ediului pentru apro"area Procedurii de relementare a
acti!itatilor economice si sociale cu impact asupra mediului si ;rdinului nr.
2+/#,--. pri!ind apro"area Reulamentului de licenta pentru ela"oarea studiilor
de impact asupra mediului%
- ultimul "ilant al anului precedent depunerii proiectului.
- A!izul directiei de finante care sa ateste ca "eneficiarul proiectului nu are
datorii catre "uetul de stat sau "uetul asiurarilor sociale, altele decat
imprumuturile "ancare pentru care este respectat raficul de ram"ursare, pierderi
sau ta$e fiscale neplatite%
- Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca aplicantul nu
"eneficiaza de finantare prin alte prorame pentru proiectul care face o"iectul
sprijinului SAPARD%
- 9azier judiciar al responsa"ilului de proiect%
- A!izul sanitar !eterinar eli"erat de institutiile a"ilitate care sa ateste ca
proiectul este in conformitate cu leislatia nationala.
- Anajamentul 9onsiliului :ocal pentru suportarea c?eltuielilor de intretinere%
- Anajamentul 9onsiliului :ocal pentru ela"orarea studiului te?nic sau de
insusire a unui studiu te?nic deja intocmit.
$nstitutii #rin care se %eruleaza #roramul
Aentiile SAPARD
Data lansare
estimati! + mai 2332
!on%itii %e eliibilitate enerale
- @re"uie sa se demonstreze utilitatea te?nica si functionala a proiectelor prin
memoriu justificati! si studiu de feza"ilitate
- Proiectele !or tre"ui sa demonstreze impactul lor asupra acti!itatii economice
printr-un studiu cost#"eneficiu.
- :a realizarea lucrarilor se !or utiliza numai materiale arementate conform
relementarilor nationale in !ioare, precum si leislatiei si standardelor
nationale armonizate cu leislatia U.E.% aceste materiale tre"uie sa fie in
concordanta cu pre!ederile )( nr. +..#,--+ si a :eii ,3#,--* pri!ind
o"liati!itatea utilizarii de materiale arementate la e$ecutia lucrarilor de
alimentare cu apa, canalizare si drumuri%
- Proiectul tre"uie sa se incadreze in prioritatile propuse prin PU( - Planul de
ur"anism eneral si Planurile de Amenajare a @eritoriului
- Reimul juridic al terenului pe care se e$ecuta lucrarea tre"uie sa fie inclus in
proprietate pu"lica%
- 7eneficiarul proiectului se anajeaza sa ela"oreze studiul te?nic in cel mult .
luni de la apro"area proiectului%
- Decizia 9onsilului comunei "eneficiare cu referire la necesitatea in!estitiei
urmare a Procesului 'er"al care atesta ca majoritatea locuitorilor comunei sunt
de acord cu in!estitia%
- Anajamentul 9onsilului :ocal de a suporta c?eltuielile de intretinere%
- Acordul de mediu insotit dupa caz de studiu de impact.
!on%itii %e eliibilitate s#ecifice
Pentru su"masura drumuri in zonele rurale
- proiectele realizate in cadrul acestei su"masuri sa nu permita construirea
drumurilor de pamant%
- Proiectele tre"uie sa-si demonstreze compati"ilitatea cu relementarile de
mediu nationale si europene care sunt transpuse si se !or implementa pe
perioada proramului SAPARD 0!ezi Ane$a nr. , si Ane$a nr. 21, prin
prezentarea acordului de mediu pentru in!estitia propusa pentru modernizarea
drumurilor locale si prin prezentarea studiului de impact pentru construirea de
noi drumuri comunale.
- proiectele sa nu permita utilizarea udroanelor%
- Proiectele propuse tre"uie sa respecte pre!ederile leii /2#,--+ pentru
apro"area ;.(. nr. 64#,--+, pri!ind reimul juridic al drumurilor si &ormele
@e?nice pri!ind proiectarea, construirea, rea"ilitarea, modernizarea, intretinerea,
repararea, administrarea si e$ploatarea drumurilor pu"lice ela"orate si apro"ate
prin ;rdin de 8inisterul @ransporturilor.
- proiectele tre"uie sa includa amenajarea prin im"racaminti adec!ate, a
intrarilor drumurilor de e$ploatare din pamant%
- Proiectele tre"uie sa propuna drumuri pu"lice cu un profil trans!ersal si o
structura a sistemului rutier, corespunzator cateoriei functionale si clasei
te?nice respecti!e%
- proiectele care propun drumuri pietruite tre"uie sa pre!ada ca dupa operatia de
pietruire sa se e$ecute operatiunile de impermea"ilizare si sta"ilizare a stratului
de rulare prin tratamente "ituminoase du"le cu pietris, pietris concasat sau
cri"luri%
- proiectele tre"uie sa pre!ada ca realizarea colectarii apelor pro!enite din
precipitatii se !a face prin riole, santuri si podete de descarcare%
Pentru su"masura alimentare cu apa in sistem centralizat in zonele rurale:
- prezentarea studiilor ?idroloice care sa confirme e$istenta sursei de apa in
cantitatea suficienta%
- Proiectele tre"uie sa-si demonstreze compati"ilitatea cu relementarile de
mediu nationale precum si cu relementarile europene in domeniu adoptate prin
leislatia nationala si acestea se !or implementa pe perioada proramului
SAPARD 0!ezi Ane$a nr., si Ane$a nr. 21, prin prezentarea studiului de impact
pentru e$ecutia de noi lucrari de alimentari cu apa si pentru e$tinderea celor
e$istente si prin prezentarea acordului de mediu pentru lucrarile de modernizare
a celor e$istente.
- inmaazinarea apei pota"ile se !a face numai in rezer!oare inc?ise%
- pomparea in reteaua pu"lica a apei din fantanile e$istente in !atra satului sa nu
fie permisa%
- sa se foloseasca numai aductiuni inc?ise%
- pentru toate tipurile de captare 0su"terana, iz!oare, de suprafata1 sa fie
instituite in mod o"liatoriu zonele de protectie sanitara in conformitate cu )(.
,3,#,--+
- populatia deser!ita sa fie de minim *33 locuitori.
Pentru su"masura canalizare in sistem centralizat in zonele rurale:
- Proiectul tre"uie sa ai"a studiu de feza"ilitate apro"at de catre ser!iciile
specializate din cadrul 8APP8
- Sunt permise numai proiectele care rezol!a e!acuarea su"stantelor retinute in
reteaua de canalizare si#sau e!acuarea namolului rezultat din statiile de tratarea
apei
Proiectele tre"uie sa-si demonstreze compati"ilitatea cu relementarile de mediu
nationale, precum si cu standardele comunitatii europene in domeniu, adoptate
de leislatia nationala, si aceste proiecte !or fi implementate pe perioada
Proramului SAPARD 0Ane$a nr. , si Ane$ reciclarea si eliminarea produsilor
reziduali si a altor deseurilor noci!e.