Sunteți pe pagina 1din 19

Amenajarea teritoriului si urbanismul Amenajarea teritoriului Activitatea de amenajare a teritoriului se realizeaza pe intreg teritoriul Romaniei si are la baza principiul

ierarhizarii, coeziunii si integrarii spatiale la nivel national, regional si judetean. Scopul amenajarii teritoriului este reprezentat de armonizarea la nivelul teritoriului la care face referire, a politicilor economice, sociale, ecologice si culturale pentru asigurarea unei dezvoltari echilibrate. Obiectivele amenajarii teritoriului sunt: Dezvoltarea economica si sociala echilibrata a regiunilor si zonelor, respectandu-se specificul acestora tilizarea rationala a teritoriului !onservarea si dezvoltarea diversitatii culturale si gestionarea resurselor naturale si culturale.

Activitatea de amenajare a teritorului are scop obiectiv. Urbanismul rbanismul este acea activitate care urmareste stabilirea directiilor dezvoltarii in spatiul localitatilor urbane si rurale prin raportarea la potentialul acestora si la aspiratiile locuitorilor. Obiectivele activitatilor de urbanism: "mbunatatirea conditiilor de viata Asigurarea accesului la infrastructura !rearea conditiilor pentru satisfacerea nevoilor speciale alre varstnicilor, copiilor, persoanelor cu handicap #rotejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural construit si natural Asigurarea calitatii cadrului construit, amenajat si plantat din toate localitatile urbane si rurale #rotejarea localitatilor impotriva dezastrelor naturale

Documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism $contin planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism % regulamentul general de urbanism si regulamentele locale de urbanism&

Documentatiile de amenajare a teritoriului au caracter director, adica stabilesc directiile principale de dezvoltare a unui teritoriu si sunt obligatorii pentru toate autoritatiile publice, in timp ce documentatiile de urbanism au caracter operational si stabilesc detaliile evolutiei si sunt obligatorii persoanelor fizice si juridice. Documentatii de amenajare a teritoriului: '. #lanul de amenajare a teritoriului national (. #A) zonal *. #A) judetean '. #A) national are caracter director si reprezinta sinteza programelor strategice sectoriale pe termenele mediu si lung pentru teritoriul national. #A) este compus din mai multe sectiuni iar prevederile sale sunt obligatorii pentru celelalte planuri care il deleaga. Sectiunile #A) national: !ai de comunicatie Ape +one protejate Reteaua de localitati +one de risc natural )urismul Dezvoltarea rurala

(. #A) judetean are caracter director si reprezinta modalitatea in care se va dezvolta spatiul la nivel socio-economic nu judetean. #A) judetean se reactualizeaza periodic la , ani. *. #A) zonal se realizeaza daca si in masura in care este necesara rezolvarea unor probleme specifice ale unor teritorii. Documentatiile de urbanism transpun la nivelul localitatiilor urbane si rurale propunerile cuprinse in planurile de amenajare a teritoriului national, zonal si judetean. Aceste documentatii au caracter de reglementare si stabilesc reguli ce se aplica direct asupra localitatilor si a partilor din localitate pana la nivelul parcelelor cadastrale, construind in acelasi timp elementele de fundamentare obligatorii ale certificatelor de urbanism.

Documentatiile de urbanism sunt: #lanul urbanistic general si regulamentul local aferent acestuia $# -& #lanul urbanistic zonal si regulamentul local aferent acestuia $# +& #lanul urbanistic de detaliu $# D&

Planul urbanistic general Are atat caracter director cat si de reglementare Se realizeaza la nivelul fiecarei unitati administrativ teritoriale )rebuie actualizat la cel mult '. ani Durata sa poate fi prelungita la nu mai mult de ( ani

# - cuprinde: #revederi pe termen mediu si lung cu privire la evolutia in perspectiva a localitatii Directiile de dezvoltare functionala in teritoriu )raseele coridoarelor de circulatie si de echipare prevazute in documentatiile de amenajare a teritoriului +onele de risc natural precum si masurile pentru prevenirea si atenuarea riscurilor /ista principalelor proiecte de dezvoltare si restructurare Stabilirea zonelor cu interdictie temporara si definitiva de constructie Stabilirea si delimitarea zonelor in care se preconizeaza operatiuni de regenerare urbana.

# - are si reglementari pe termen scurt: Stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan Stabilirea modurilor de utilizare a terenurilor intravilane !orelarea dezvoltarii zonale cu organizarea retelei de circulatie Delimitarea zonelor afectate de servituri publice

0odernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare Stabilirea zonelor protejate si de protectie a monumentelor istorice si a siturilor arheologice 1ormale de proprietate si circulatia juridica a terenurilor +one cu regim special de protectie #recizarea conditiilor de amplasare si conformare a volumelor construite, amenajate si plantate +onele de risc natural precum si masurile pentru prevenirea si atenuarea riscurilor +onele de risc datorate unor depozitari istorice de deseuri

#rin # - se stabilesc acele zone al caror regim urbanistic nu poate fi modificat prin planuri urbanistice zonale sau de detaliu si de la care nu se pot abroga derogari. )ot prin # - se stabilesc si zonele cu coeficienti de utilizare a terenului $! )& mai mari de 2.

Planul Urbanistic Zonal #rin # + se stabilesc prin corelarea programelor de dezvoltare a zonei cu # reglementari cu privire la regimul de construire, functionarea zone, inaltimea ma3ima admisa, ! ), procentul de utlizare a terenului $# )&, retragerile terenului fata aliniamentul stradal si distantele fata de liniile laterale si posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale cladirilor si materialele admise. # + va cuprinde reglementari referitoare la: Organizarea retelei stradale Organizarea arhitecturala-urbanistica in functie de caracteristicile culturii urbane 0odul de utilizare a terenurilor Dezvoltarea infrastructurii edilitare Statutul juridic si circulatia terenurilor #rotejarea monumentelor istorice Servituti in zonele de protectie ale acestora

4laborarea de # +-uri este obligatorie in anumite situatii:

#entru zonele centrale ale localitatilor #entru zonele construite protejate #entru parcurile industriale, parcurile de activisti sau tehnologice #entru zone destinate hiper-magazinelor%parcuri comerciale #entru zonele de productie, parcurile culturale, zonele de dezvoltare a unor ansambluri rezidentiale nou #entru infrastructura de transport #entru zone supuse restructurarii sau regenerarii urbane #entru zone de protectie a tarmului pe o lungime de minim (.. metrii Alte zone stabilite de autoritatile publice%centrale pentru o dezvoltare omogena sau pentru o suprafata mai mare de '. hectare.

"n principiu, zonele pentru care se solicita # + se mentioneaza in # -.

Planul Urbanistic de Detaliu # D reglementeaza o singura parcela in raport cu parcelele din imediata vecinatate. # D nu modifica planurile superioare ci doar detaliaza modul de construire sub raport functional si arhitectural. # D va reglementa retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, accesul auto si pietonal, aspecte arhitectural volumetrice precum si modul de ocupare a terenului. "nitierea, finantarea, avizarea si aprobarea documentatiilor de amenajare a teritoriilor si de urbanism. De principiu, initiativa elaborarii documentatiilor de amenajare a teritoriilor si de urbanism apartine autoritatiilor publice. "n concret initiativa poate apartine si persoanelor fizice sau juridice interesate, in baza unui certificat de urbanism si dupa caz in baza unui aviz de oportunitate.

# D e necesar in urmatoarele situatii: parcuri industriale, super magazine, hiper magazine, parcuri comerciale, parcuri industriale, parcuri culturale, zone de productie, zone de dezvoltare a unor ansambluri rezidentiale noi, infrastructura de transport. "n situatia e3tinderii intravilanuil localitatii cu cel putin '.... m( pentru functiuni de locuire sau cu cel putin ,... m( pentru functiuni de servicii%produse. #artea de finantare. Activitatile de amenajare a teritoriului si de urbanism se finanteaza in principiu din bugetele locale ale autoritatiilor administrativ teritoriale. # + si # D pot fi finantate si de persoane fizice sau juridice interesate, in anumite situatii deosebite finantarea se poate asigura si din fonduri destinate cercetarii, dezvoltarii regionale si altele asemenea. Avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism se face de catre autoritatiile locale%centrale $/egea *,.%(..' din legislatia constructiilor&. Documentatiile supuse avizarii si emitentii de avize se stabilesc prin ordonante ale ministrului lucrarilor publice. Avizarea documentatiilor de interes general, cu e3ceptia # D-urilor se face fara percepere de ta3a, de asemenea perioada de valabilitate a documentatiilor se stabileste de autoritatea locala, abilitata sa aprobe documentatia. 5alabilitatea documentatiilor aprobate se e3tinde pentru investitiile inceput in timpul perioadei de valabilitate pana la finalizarea acesteia. !a procedura, documentatiile intocmite conform legii cu toate avizele si acrodurile prevazute de lege si solicitate prin certificatul de urbanism se promoveaza de primar spre aprobare !onsiliului general sau local, avand la baza referatul arhitectului sef in termen de ma3im *. zile de la data inregistrarii documentatiilor la registratura primarie. "n termen de ma3im *. zile de la finalizarea dezbaterii publice si intaintarea e3punerii de motive elaborate de primar sau de presedintele !onsiliului judetean si a raportului de specialitate elaborat de arhitectul sef, !onsiliul judetean%local au obligatia de a emite o hotarare de aprobare sau respingere a documentatie de urbanism. 6u pot fi initiate si aprobate documentatii de urbanism avand ca scop intrarea in legalitate a unor constructii edificate fara autorizatie de construire sau care nu respecta prevederile autorizatie de construire. Anularea hotararilor de apobare a documentatiilor de urbanism emise cu incalcarea prevederilor legale se cere in conditiile legii de prefect in urma controlului de legalitate sau la sesizarea arhitectului sef, autoritatilor centrale de specialitate, a inspectorului general al "S! $"nspectoratul de stat in constructii&. "n concret autoritatile administratiile publice centrale%locale au responsabilitatea organizarii, desfasurarii si finantarii procesului de participare a publicului in cadrul activitatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism $/egea (*.%(..*, cu privirea la transparenta in administratia publica si /egea ,(%(..*, /egea ,22%(..', Ordin 0/#)/ (7.'%(.'.&.

Regulamentul general de urbanism

R- are drept temei legal hotararea guvernului ,(,%'889. R- este sistemul unitar de norme tehnice si juridice care sta la baza elaborarii planului de amenajare a teritoriului, planurilor urbanistice si a regulamentelor locale de urbanism. #rin R- se stabilesc regulile de ocupare a terenurilor, de amplasare a constructiilor precum si a amenajorilor aferente acestuia. Domeniul de aplicare -: R- se aplica in proiectarea si realizarea tuturor constructiilor si amenajarilor amplasate pe orice categorie de terenuri, sunt e3ceptate de la aplicare constructiile militare precum si cele cu caracter special. Reguli de baza privind moduri de ocupare a terenului: Setul de reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit: Reguli referitoare la constructia pe terenuri agricole din e3travilan, aratandu-se in lege ca este permisa construirea insa aceasta trebuie facuta de asemenea maniera incat sa evite prejudicierea activitatilor agricole Reguli referitoare la constructia pe terenuri agricole din intravilan, punandu-se accent pe ocuparea cat mai rationala a terenului $completarea zonelor centrale, aplasarea constructiilor si a retelelor tehnice edilitare in ansamblul compact& Set de reguli referitor la suprafetele impadurite: 43ecutarea constructiilor si amenajarii aferente acestora pe terenuri cu destinatie forestiera este interzis 43ceptie cu privire la cabane Set de reguli referitor la resursele subsolului: "n zonele care contin resurse ale subsolului este interzisa constructia altor imobile decat cele industriale Set de reguli referitor la resursele de apa si platforme meteorologice: 4ste interzisa construirea in albiile minore ale cursului de apa si in cuvetele lacurilor, e3ceptie fac lucrarile de poduri, cai ferate, drumuri de traversare, lucrari de gospodarire a apelor Set de reguli referitor la zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate: Autorizarea constructiilor care prin amplasament volumetrie, aspect arhitectural, materiale utilizare, invelitoare sau culori depreciaza valoare peisajului este interzisa

Autorizarea constructiilor in parcuri nationale, rezervatii naturale sau alte zone protejate de interes national se poate face numai cu avizul a * ministere $ 0inisterul 0ediului, Agriculturii, )urismului & +one naturale protejate -: includ valoarea patrimoniului natural construit $ avizul 0inisterului !ulturii, )urismului& Set de reguli cu privire la siguranta constructiilor si apararea interesului public:

'. Reguli cu privire la e3punerea la riscuri naturale $ este interzisa construirea in zonele e3puse la riscuri naturale: mlastina, alunecari de teren&. (. Reguli cu privire la e3punearea la riscuri tehnologice $ este interzisa e3ecutarea constructiilor in zone de servitute si de protectie a sistemelor de alimentare cu energie electrica, conducte de gaze, apa, canalizare, cai de comunicatii& *. Reguli referitoare la realizarea unor constructii cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice, acestea putandu-se realiza numai pe baza unui studiu de impact. Set de reguli referitoare la asigurarea compatibilitatii functiunilor $ amplasarea unei constructii intr-o zona se va face cu asigurarea compatibilitatii dintre destinatia constructiei si functionarea dominanta a zonei: in zona constructiilor de sanatate nu se pot realiza edificii poluante&: Reguli referitoare la procentul de ocupare a terenului $ o constructie se va realiza cu conditia ca procentrul de ocupare a terenului sa nu depasesca limita ma3ima impusa de regulament & Set de reguli referitoare la lucrarile de utilitate publica $e3ecutarea altor constructii pe terenuri rezervate in planul de amenajare a teritoriului pentru realizarea de lucrari de utilitate publica, este interzisa& Set de reguli referitoare la conditiile de amplasare si conformare a constructiilor: Reguli de amplasare si retragere minim obligatorie Reguli referitoare la orientarea fata de punctele cardinale $asigurarea insoririi& Amplasarea fata de drumurile publice Reguli referitoare la amplasarea fata de cai navigabile e3istente si cursuri de apa potential navigabile, unde se pot efectua o serie de lucrari cu avizul 0inisterului transporturilor

Amplasarea fata de cai ferate din administrarea !1R SA $zona de protectie de '.. metrii de la linia cadastrala !1R& Reguli privind amplasarea fata de aeroport Set de reguli referitor la retragerea fata de fasia de protectie a frontierei de stat Set de reguli referitor la amplasarea fata de aliniament: "n zonele construite compact, constructiile vor fi situate obligatoriu la aliniamentul constructiilor e3istente Retragerea constructiilor fata de aliniament este permisa daca se respecta coerenta si caracterul fronturilor stradale Aliniamentul este definit de regulament ca fiind limita dintre domeniul privat si domeniul public Set de reguli referitor la amplasarea in interiorul parcelei: )rebuie pastrate limitele obligatorii fata de limitele posterioare si anterioare ale parcelei stabilite de codul civil Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Reguli cu privire la accesele carosabile $autorizarea unei constructii este permisa numai daca e3ista acces la drumul public, direct sau prin servitute& Accesul la drumul public trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a incendiilor Reguli cu privire la accesele pietonale Reguli cu privire la accesele persoanelor cu handicap Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara Reguli cu privire la racordarea la retelele publice edilitare e3istente $este permisa racodarea numai in masura posibilului& Set de reguli referitor la realizarea de retele edilitare $interzicerea montarii supraterane a echipamentului tehnic& Set de reguli referitor la forma si dimensiunile terenului si ale constructiilor: #arcelare ca fiind operatiunea de divizare a unui teren in minim 2 loturi

"naltimea constructiilor; se poate construii cu respectarea inaltimi medii a constructiilor invecinate si fara ca diferenta de inaltime sa depaseasca ( niveluri Reguli referitoare la aspectul e3terior al constructiilor, nu trebuie sa contravina functiunilor acestora Set de reguli referitor la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri: #arcajele trebui realizate intr-un numar specific destinatiei si capacitatii constructiei Spatiile verzi si plantate $se instituie obligativitatea mentinerii sau creearii de astfel de spatii&

#ana la aprobarea # - si a regulilor locale de urbanism, se aplica acest regulament.

Certificatul de urbanism ! este actul de informare prin care autoritatile administrativ publice, judetene sau locale fac cunoscut regimul juridic, economic si tehnic al imobilelor precum si conditiile necesare in vederea realizarii unor investitii, tranzactii imobiliare sau altor operatiuni imobiliare. ! se emite obligatoriu in urmatoarele situatii: "n vederea e3ecutarii de lucrari de constructie "n vederea concesionarii de terenuri "n vederea adjudecarii prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice in faza de studiu de fezabilitate #entru cerere in justitie si operatiuni notariale privind circulatia imobiliara atunci cand aceste operatiuni au fa obiect impartiri $dezmembrari, oricomasari& de parcele in scopul realizarii de lucrari de constructie sau cand au ca obiect constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil

! va contine o serie de informatii e3istente la data solicitarii si conforme planurilor urbanistice aferente precum si a planurilor de amenajare a teritoriului cu privire la: '. Regimul juridic: Situarea imobilului in intravilan sau in e3travilan

6atura proprietatii sau titlul asupra imobilului Servitutile care greveaza imobilul Dreptul de preemptiune +ona de utilitate publica "ncluderea imobilului in listele monumentelor instorice, monumentelor naturii ori in zona de protectie a acestora

(. Regimul economic: 1olosinta actuala Destinatia stabilita prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate in vigoare Reglementari ale administratiei publice centrale sau locale cu privire la obligatiile fiscale ale investitorului si alte prevederi rezultate din hotarari ale consiliului local sau judetean cu privire la zona in care se afla imobilul

*. Regimul tehnic: "nformatii din documentatiile de urbanism din planul cadastral, din planurile de amenajare a teritoriului precum si restrictiile impuse in situatia in care zona are un regim urbanistic special $zona protejata, interdictii de construire& Obligatii sau constrangeri de natura urbanistica ce trebuie sa fie avute in vedere la proiectarea investitiei $regimul de aliniere a terenului si constructie fata de drumurile publice adiacente, retragerile si distantele obligatorii la amplasarea constructiilor fata de proprietatile vecine, elemente privind volumetria sau aspectul general al cladirii in raport cu imobilele invecinate, inaltimea ma3ima admisa pentru constructiile noi si caracteristicile volumetrice ale acestora e3primate atat ca numar de niveluri cat si in metrii, procentul ma3im de ocupare a terenului si coeficientul ma3im de utilizare a terenului, dimensiunile si suprafetele minime sau ma3ime ale parcelelor in cazul proiectelor de parcelare& 4chiparea cu utilitati e3istente si referiri la noi capacitati prevazute in documentatii aprobate anterior !irculatia pietonilor si a autovehiculelor precum si accesle auto si parcajele. se emite pentru realizarea unei lucrari de constructii ! va mai

Atunci cand ! cuprinde si: -

!erintele urbanistice specifice amplasarii Avizele si acordurile legale necesare in vederea autorizarii

Obligatia de a contacta autoritatea competenta pentru protectia mediului fie pentru obtinerea punctului de vedere sau dupa caz a documentului necesar autorizarii

"n situatii deosebite autoritatea publica poate cere: 4laborarea unui # + 4laborarea unui # D !ompletarea documentatiilor care insotesc cererea de eliberare autorizatiei de constructie Studii de specialitate $de circulatie, istoric, de amenajare peisagistica, de impact asupra mediului, de insorire& Avize de la organismele competente pentru: zone cu regim de protectie sau cu restrictie de construire pentru protejarea monumentelor instorice, pentru zone cu trafic aerian, pentru drumuri, pentru retele electrice si de comunicatii, pentru magistralele de transport de gaze, pentru cursul de apa, pentru statii meteo, pentru surse de apa, pentru zone si constructii cu caracter militar& 43pertize tehnice sau de audit energetic

! se emite in termen de cel mult *. de zile de la data depunerii cererii mentionandu-se obligatoriu scopul in vederea caruia a fost eliberat. Solicitantul ! este orice persoana fizica sau juridica interesata sa primeasca informatiile specifice acestuia. Documentele necesare eliberarii ! : '. !ererea tip care trebuie completata cu elementele de identificare ale solicitantului si cu elementele de identificare ale imobilului (. Documente care definesc scopul solicitarii $planuri cadastrale sau topografice, e3trase de carte funciara, planuri de incadrare in zona& *. Documentul de plata a ta3ei de eliberare a ! #rocedura de eliberare: 4tapa verificarii -: verificarea daca cererea e completata corect, elementele de identificare ale imobilului si solicitantului, daca este declarat scopul, daca e3ista documentul de plata, daca e3ista plan cadastral si e3tras de carte funciara. 4tapa redactarii -: se inscriu toate informatiile ! .

4tapa semnarii -: conform legii, ! se emite si se semneaza de autoritatea competenta sa emita autorizatia de construire%desfiintare: de presedintele consiliului judetea%primar, de secretarul consiliului, de arhitectul sef sau persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului $lipsa semnaturilor atrage nulitatea actului&. si de asemenea sunt facute publice

! se inscriu intr-un registru de evidenta a ! prin afisarea unei liste la sediul emitentului. 5alabilitatea ! : -

4mitentul certificatului va fi cel care stabileste valabilitatea pe un termen intre 9-(2 luni de la data emiterii. 5alabilitatea inceteaza daca titularul cererii renunta la intentia de a construi sau nu se solicita prelungirea valabilitatii acestuia, cu cel putin ', zile inainte de e3pirarea valabilitatii, daca se doreste prelungirea valabilitatii inainte de e3pirare, prelungirea nu va depasii '( luni.

Autorizatia de construire Autorizatia de construire este actul final de autoritate al Administratiei #ublice in baza caruia se pot e3ecuta lucrari de construire si in baza caruia se asigura aplicarea masurilor legale referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, e3ploatarea si

postutilizarea constructiilor, cu privire la construirea, desfiintarea constructiilor, a instalatiilor aferente si a amenajarilor. !onform legii, autorizatia de contruire este obligatorie pt: '. /ucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, e3tindere, reabilitare, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel precum si a instalatiilor aferente cu e3ceptia lucrarilor scutite de autorizatie. (. !onstruire, reconstruire, consolidare, protejare, restaurare , conservare la monumetele istorice, la ane3ele acestora, la constructii amplasate in zone de protectie a monumentelor, in zone construite protejate ori la constructii cu valoare arhitecturala sau istorica deosebita. *. /ucrari de construire, reconstruire, modificare, e3tindere, reparare, modernizare si reabilitare, la cai de comunicatie de orice fel, lucrari de arta, retele si dotari tehnico-edilitare, transamente si racorduri, imbunatatiri funciare, lucrari hidrotehnice, lucrari pentru noi capacitati de producatie. 2. "mprejmuiri, si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, locuri de joaca si agrement, piete sau alte locuri publice. ,. /ucrari de foraje si e3cavari pentru studii geotehnice si prospectiuni geologice, e3plotari de cariere si balastiere, sonde. 9. /ucrari, amenajari si constructii provizorii pentru organizarea de santiere. 7. Organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote. <. /ucrari de constructii cu caracter provizoriu precum chioscuri, tonete, cabine, spatii de e3punere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, copertine si pergole situate pe caile si spatiile publice 8. Ane3e gospodaresti. '.. !imitire

/ucrari e3ceptate de la autorizatie: '. Reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt e3ecutate. (. Reparatii la inlocuiri de tamplarie interioara si e3terioara daca se pastreaza forma si dimensiunile golurilor si a tamplariei. *. Reparatii si inlocuiri la sobe de incalzit. 2. +ugraveli si vopsitorii interioare.

,. +ugraveli si vopsitorii e3terioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor. 9. Reparatii si intalatii interioare, la bransamente si racorduri e3terioare aferente constructiilor in limitele proprietatii, montare de sisteme locale de incalzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, montare de aparate individuale de climatizare si%sau de contorizare a consumului de utilitati. 7. Reparatii si inlocuiri la pardoseli, reparatii, inlocuiri sau reabilitari a elementelor de fatada, fara modificarea calitatii si formei arhitecturale a acestora precum: finisaje interioare si e3terioare, tencuieli, placaje, altele asemenea; trotoare, ziduri de sprijin sau scari de acces. <. /ucrari de reabilitare energetica a anvelopei si%sau a acoperisului $daca nu se schimba sistemul constructiv la cladiri de locuit individuale cu cel mult * nivele. 8. /ucrari de intretinere la caile de comunicatii si la intalatii aferente '.. /ucrari de investigare, e3pertizare, cercetare, conservare si restaurare a componentelor artistice ale monumentelor istorice cu avizul 0inisterului !ulturii. ''. /ucrari de foraje si sondaje geotehnice pentru constructiile importanta normala sau redusa situate inafara zonei de protectie a zacamintelor acvifere. '(. /ucrari de constructii funerare, subterane si supraterane cu avizul administratiei cimitirului. '*. /ucrari de compartimentare provizorie nestructurala. '2. /ucrari pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau inchise, destinate difuzarii presei, cartilor si florilor, amplasate direct pe sol, fara fundatii, platforme si fara alte racorduri decat cel electric. Daca oricare dintre lucrarile de mai sus se e3ecuta la monumente istorice, ane3e ale acestora, constructii din zone de protectie ale monumentelor istorice, precum si la imobile cu valoare arhitecturala deosebita sau istorica este obligatorie obtinerea autorizatiei de construire. Solicitantul autorizatiei-: Autorizatia de construire poate fi solicitata de orice persoana fizica%juridica, titulara a unui drept real asupra imobilului si care ca urmare a acestuia are dreptul de a e3ecuta lucrari de construire $ / ,.%'88', / '.%'88,&.

Documentatia necesara pentru autorizatie: '. !ertificatul de urbanism

(. Dovada titlului asupra imobilului *. Documentatia tehnica -: se depune in doua e3emplare din care unul ramane la emitent $primaria& iar celalalt se elibereaza solicitantului vizat spre neschimbare 2. Avizele, acordurile si punctul de vedere%actul administrativ al Autoritatii de 0ediu ,. Studii de specialitate 9. Rapoarte de e3pertiza tehnica 7. Rapoarte de audit energetic%alte asemenea, solicitate prin ! Dupa ce se depune cererea de autorizare si documentatia si dupa ce se plateste ta3a aferenta si incepe procedura de verificare, in acest sens e3ista sedii specializate la nivel de oras, comuna, municipiu%!= si verfica daca cererea: - este adresata corect - este completata corect - daca ! este valabil - daca scopul ! corespunde cu cel din cerere - daca e3ista dovada titlului solicitantului - daca documentatia tehnica este completa si conforma cu legea - daca e3ista avizele si studiile cerute prin ! - daca e3ista referate de verificare a proiectului si eventualele referate de e3pertizare tehnica - daca e3ista dovada platii ta3elor - daca documentatia este semnata si parafata de un arhitect membru OAR $ Ordinul Arhitectilor din Romania& 43ista si o e3aminare tehnica.5erificarea tehnica: - datele si conditiile cerute prin ! - reglementarile din lege cu privire la intocmirea si continutul proiectelor - competenta de semnare a proiectantilor - verificarea proiectelor de verificatori atestati - respectarea conditiilor impuse prin avize, acorduri, studii de specialitate si altele cerute prin ! . Autorizatia de construire se semneaza de primar si de presedintele != $daca nu semneaza in persoana, autorizatia este nula&, de secretarul != si de arhitectul sef. 5alabilitatea autorizatiei de construire -: sunt doua termene care se inscriu in Ad!: ' durata de valabilitate a autorizatiei ( durata de e3ecutie a lucrarilor "n durata de valabilitate a Ad! solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile autorizate -: daca a anuntat inceperea lucrarilor in aceasta perioada valabilitatea autorizatiei se e3tinde pe intreaga durata a e3ecutiei lucrarilor. 5alabilitatea se poate prelungi o singura data cu cel mult '( luni si ea trebuie solicitata cu cel putin ', zile inainte de e3pirarea termenului de valabilitate. #ierederea valabilitatii autorizatiei $isi pierde valab. daca&: - n-au fost incepute lucrarile in termenul de valabilitate, initial sau prelungit - n-au fost finalizate lucrarile in termenul de e3ecutie

s-au modificat conditiile, datele, sau continutul documentatiei care a stat la baza Ad!

Daca lucrarile au fost intrerupte pe o perioada mare de timp, fara luarea masurilor de conservare, lucrarile nou autorizate nu vor putea incepe decat avand la baza o documentatie tehnica ce respecta concluziile unui raport de e3pertiza a lucrarilor e3ecutate. Sanctiunile nerespectarii legii ,.%'88' cu privire la autorizarea lucrarilor de constructie. !onform legii ,.%'88' constituie infractiuni urmatoarele fapte: '. 43ecutarea fara Ad! ori de desfiintare precum si nerespectarea prevederilor acestora , a lucrarilor de construire, reconstruire, e3tindere, reparare, consolidare, protejare, conservare, precum si orice alte lucrari de constructii reprezentand monumente istorice, ane3e ale acestora, constructii amplasate in zona de protectie a acestora sau in zone construite protejate, constructii cu valoare arhitecturala deosebita -: se pedepsesc cu inchisoare de la * luni la * ani sau amenda. (. !ontinuarea e3ecutarii lucrarilor dupa dispunerea opririi acestora de catre organele competente -: se sanctioneaza cu inchisoare de de la * luni la * ani sau cu amenda. *. "ntocmirea sau semnarea proiectelor tehnice sau a proiectelor pentru autorizarea e3ecutarii lucrarilor de constructie, pentru alte specialitati decat cele certificate prin diploma universitara -: se sanctioneaza cu inchisoare de de la * luni la * ani sau cu amenda. 2. Refuzul emiterii ! .

Contraventii Raspunderea contraventionala se prescrie in ( ani. !onstituie contraventii urmatoarele fapte: e3ecutarea sau desfiintarea totala sau partiala, fara Ad! sau de desfiintare a oricaror lucrari prevazute de lege, cu e3ceptia celor care e3ecutate fara autorizare constituie infractiuni, se sanctioneaza cu amenda e3ecutarea sau desfiintarea, totala sau partiala cu nerespectarea prevederilor Ad! sau a proiectului tehnic dar si continuarea e3ecutarii lucrarilor de construire fara solicitarea unei noi autorizatii atunci cand acest lucru se impune, se sanctioneaza cu amenda. aprobarea furnizarii de utilitati urbane ca urmare a e3ecutarii de lucrari de bransament si racorduri pentru constructii noi neautorizate.

mentinerea dupa e3pirarea termenului prevazut prin Ad! sau dupa terminarea lucrarilor neautorizate, ori adaptate in alte scopuri fata de cele prevazute in autorizatie, a constructiilor, lucrarilor si a amenajarilor cu caracter provizoriu neaducerea terenului in starea initiala, dupa terminarea lucrarilor precum si nerealizarea lucrarilor de curatare, amenajare sau degajare a amplasamentului sau a terenului adiacent, ocupat temporar pe durata constructiei impiedicarea sau sustrangerea de la efectuarea controlului prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau neprezentarea documentelor solictate neanuntarea datei inceperii lucrarii de constructiei autorizate neemiterea ! ( in termenul prevazut de lege, precum si emiterea ! ( incomplete, cu date eronate, care nu contin lista cuprinzand avizele si acordurile necesare, sau eliberarea acestora conditionat de elaborarea probabila a unor documentatii de urbanism, sau refuzul nejustificat, sau conditionarea furnizarii informatiilor de interes public neemiterea Ad! in termenul legal emiterea de Adc sau de desfiintare in lipsa unui drept real asupra imobilului care sa confere dreptul de a solicita autorizatia, in lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentatiei de urbanism, in baza unor documentatii incomplete sau elaborate in neconcordanta cu ! , ! !ivil, continutul cadru al proiectului, fara avizele si acordurile legale si neverificate, in lipsa e3pertizei tehnice pentru punerea in siguranta a integrarii constructiei $ in cazul consolidarii& sau in baza altor documente decat cele prevazute de lege neorganizarea si nee3ercitarea controlului privind disciplina in constructii de catre compartimentele abilitate, din cadrul != si al !/ sau neurmarirea modului de indeplinire a dispozitiilor "S! $ "nspectoratului de Stat in !onstructii&, se sanctioneaza neindeplinirea la termenul stabilit a masurilor dispuse de "S! la controlul anterior refuzul nejustificat sau obstructionarea sub orice forma a accesului persoanelor fizice sau a persoanelor juridice la informatiile de interes public, se sanctioneaza

Odata cu aplicarea amenzii se va dispune oprirea e3ecutarii lucrarilor si dupa caz luarea masurilor de incadrare a lucrarilor in prevederile Ad! sau de desfiintare a

lucrarilor efectuate fara autorizatie, intr-un termen stabilit prin procesul verbal $intrarea in legalitate&. "n masura in care in termenul stabilit de organul constatator nu se indeplineste cerinta legala stipulata de acesta, se va dispune desfiintarea constructiilor realizate fara autorizatie sau cu incalcarea acesteia. #entru a se dispune intrarea in legalitate, este important ca pentru obtinerea Ad! sa nu fie nevoie de modificarea documentatiilor de urbanism e3istente. Aceasta desfiintare a contructiilor se poate face de catre autoritatea publica fara sesizarea instantelor judecatoresti si pe cheltuiala contravenientului, daca constructia sau lucrarile se afla pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori a unitatilor Administrativ )eritoriale. Domeniul de aplicare al legii '.%'88, privind calitatea in constructii, se refera la toate contructiile, la toate lucrarile de modernizare, modificare, transformare, consolidare si reparare cu e3ceptia cladirilor pentru locuinte cu parter si p>' etaj, ane3ele gospodaresti ale acestora situate in mediul rural si in satele ce apartin oraselor si cu e3ceptia constructiilor provizorii.

Obligatii si raspunderi ale investitorilor