Sunteți pe pagina 1din 24

7/23/2019 Cum se stabileste categoria de importanta a constructiilor | TKobra

TKOBRA
 ACASA BLOG LEGISLATIE NORMATIVE TEHNICE CONSULTANTA
CAUTA PE SITE 

EFICIENTA ENERGETICA FORUM  CONTACT

Cum se stabileste categoria de


importanta a constructiilor
Admin / 30 iunie 2018 / CONSTRUCTII, CONSULTANTA,
NORMATIVE / 4 COMENTARII

CUM SE STABILESTE CATEGORIA DE


IMPORTANTA A CONSTRUCTIILOR

O zielle
Anunț Test
Skalierbark
Anunț
Cloud are

Weitere

Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a


constructiilor RECENT POPULAR

Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor – TAGS COMMENTS


Metodologie de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor.

Prezentul regulament cuprinde: Recepția la terminarea


lucrărilor
Prevederi generale si principii; Factori și criterii asociate; Tabelul 1 iulie 17, 2019 • No Comment
privind factorii determinanți și criteriile asociate pentru stabilirea
Recepția la terminarea
categoriei de importanță a construcțiilor; Modul de stabilire a categoriei lucrărilor Recepția la
de importanță a construcțiilor; Formula pentru evaluarea punctajului terminarea lucrărilor
ecărui factor determinant; Tabelul 2 privind punctajul nivelului apreciat constituie un pas către
al in uenței criteriului; Tabelul 3 privind stabilirea categoriei de nalizarea unei lucrări...
importanță a construcției pe baza punctajului total; Anexa 1 – stabilirea
categoriei de importanță a construcției; Anexa 2 – Comentarii.

Tranda ri conservați
prin înghețare
I. PREVEDERI GENERALE ȘI PRINCIPII
https://tkobra.ro/cum-se-stabileste-categoria-de-importanta-a-constructiilor/ 1/24
7/23/2019 Cum se stabileste categoria de importanta a constructiilor | TKobra

1. Prezenta metodologie, elaborată în conformitate cu iunie 6, 2019 • No


”Regulamentul
 ACASA privind stabilirea
BLOG LEGISLATIEcategoriei de importanță
NORMATIVE a
TEHNICE Comment
CONSULTANTA

construcțiilor”, are ca obiect de nirea elementelor de conținut și Tranda ri conservați prin


descrierea modului de stabilire a categoriei de importanță înghețare Florile, deși
EFICIENTA ENERGETICA FORUM  CONTACT
(globală) pentru construcții, pe baza unor criterii explicite și sunt cele mai frumoase
unitare. cadouri primite de la cei...
2. Categoria de importanță stabilită și elementele de nitorii ale
acesteia, constituie o identitate sintetică pentru construcția
E.On Cool: sunt
respectivă, ind utilizate pentru: mulțumit de acest
a. diferențierea cerințelor (niveluri și, uneori, criterii de program
performanță), precum și a altor componente, în aplicarea
iunie 5, 2019 • No Comment
sistemului calității, de regulă prin:
corelarea cu clasele de importanță, în principal pe E.On Cool: sunt mulțumit
de acest program Din
baza ponderii criteriilor asociate care au implicații în
capul locului vreau să
domeniul și natura claselor de importanță considerate;
menționez faptul că...
corelarea cu modelele de asigurare a calității care
trebuie aplicate pentru construcția respectivă;
b. evidențierea unor caracteristici sau aspecte speci ce Hidranți de incendiu
ale construcției, care trebuie să facă obiectul unei tratări iunie 3, 2019 • No Comment
deosebite, situație care diferențiază chiar construcții a ate Hidranți de incendiu
în aceeași categorie de importanță; Conform cu Normativul
c. punerea în evidență a unor activități cu pondere sau privind proiectarea,
importanță mare pentru construcția respectivă, în oricare execuția și exploatarea
din fazele (concepție-proiectare, execuție, exploatare) sistemelor de alimentare
existenței acesteia; cu...
d. diferențierea în stabilirea unor decizii privind construcția
(priorități, aspecte economice ș.a.).
REVIZUIRE ŞI
3. Categoriile de importanță stabilite pentru construcții sunt: COMPLETARE
construcții de importanță excepțională (A); INSTRUCŢIUNE TEHNICĂ
construcții de importanță deosebită (B); C 197-89 – Indicativ GE
construcții de importanță normală (C); 047-2002
construcții de importanță redusă (D). mai 29, 2019 • No
4. Stabilirea categoriei de importanță a unei construcții se face de Comment
către proiectant și are în vedere următoarele principii: REVIZUIRE ŞI
a. Considerarea construcției în mod global, avându-se în COMPLETARE
vedere, deopotrivă: INSTRUCŢIUNE TEHNICĂ
construcția în sine, cu funcțiunile și caracteristicile C 197-89 – Indicativ GE
sale; 047-2002 1. OBIECT ŞI
activitățile legate de realizarea (concepție-proiectare, DOMENIU...
execuție) și exploatarea acesteia.
b. Re ectarea, în mod corespunzător, a rolului și locului
INSTRUCTIUNI TEHNICE
determinate de funcțiunile și existența sa, pe care le
PENTRU UTILIZAREA
are construcția respectivă în contextul social, cultural, CHITURILOR TIOCOLICE
economic și ecologic. LA ETANSAREA
c. Prevenirea riscurilor, prin selectarea unei categorii de ROSTURILOR ÎN 
importanță adecvate, care impune nivelul cerințelor CONSTRUCTII –
(exigențelor) esențiale și modelul de asigurare a calității, a Indicativ C 197-89

https://tkobra.ro/cum-se-stabileste-categoria-de-importanta-a-constructiilor/ 2/24
7/23/2019 Cum se stabileste categoria de importanta a constructiilor | TKobra

căror aplicare trebuie să conducă la performanțele mai 23, 2019 • One


 ACASAcorespunzătoare.
BLOG Între importanța construcțiilor
LEGISLATIE și cerințele CONSULTANTA
NORMATIVE TEHNICE Comment
privind calitatea acestora există o relație directă, deoarece: INSTRUCTIUNI TEHNICE
calitatea realizată asigură existența și PENTRU UTILIZAREA
EFICIENTA ENERGETICA FORUM  CONTACT
durabilitatea construcțiilor, îndeplinirea funcțiunilor CHITURILOR TIOCOLICE
acestora și previne producerea unor disfuncții; LA ETANSAREA
activitățile care trebuie să conducă la calitatea dorită, în ROSTURILOR ÎN
toate fazele, au amploarea și complexitatea sporită pe CONSTRUCTII – Indicativ
C 197-89...
măsură ce crește importanța construcției, dacă se au în
vedere:
numărul funcțiunilor și a cerințelor față de acestea, GHID PRIVIND
care in uențează în special activitățile de concepție- EXECUŢIA LUCRĂRILOR
proiectare și exploatare; DE STOPARE A IGRASIEI
natura și mărimea riscurilor ce trebuiesc prevenite, PEREŢILOR
care in uențează în special activitățile de concepție- CONSTRUCŢIILOR, CU
proiectare și execuție; MEMBRANE
IZOLATOARE RIGIDE –
durata de exploatare și condițiile de teren și de mediu,
 Indicativ...
care in uențează în special activitățile de concepție-
mai 22, 2019 • No Comment
proiectare (prin necesitatea aprecierii evoluției pe
această durată) și de exploatare; GHID PRIVIND EXECUŢIA
volumul de muncă și materiale înglobate, care LUCRĂRILOR DE STOPARE
in uențează în special activitățile de execuție. A IGRASIEI PEREŢILOR
5. Elementele principale de conținut care determină CONSTRUCŢIILOR, CU
MEMBRANE IZOLATOARE
importanța construcțiilor și fundamentează factorii determinanți
RIGIDE – Indicativ...
și criteriile asociate pentru stabilirea categoriei de importanță a
acestora sunt următoarele:
a. Implicarea vitală a construcțiilor în societate și în natură. Formulare calitate
Aceasta este determinată de riscul care apare în cazul unor pentru instalatii
disfuncții în ceea ce privește performanțele legate de unele conform C56-02
exigențe esențiale (siguranță, sănătate). aprilie 18, 2019 • No
b. Implicarea funcțională a construcțiilor în domeniile socio- Comment
economice, în mediul construit și în natură, determinată de Formulare calitate pentru
natura și amploarea funcțiunilor sociale, culturale, tehnico- instalatii conform C56-02
economice, ecologice ale construcției. Este de remarcat În acest articol veți găsi
faptul că mediul construit are și capătă o pondere din ce în toate formularele de
ce mai mare în raport cu mediul natural. calitate...
c. Caracteristicile proprii ale construcțiilor, legate de utilizarea
îndelungată, necesitatea adaptării la condițiile locale de Regulamentul privind
teren și de mediu, volumul mare de muncă și de materiale controlul de stat al
înglobate. calității în construcții
6. Categoriile de importanță se stabilesc, atât pentru construcțiile august 21, 2018 • No
noi, cât și pentru cele existente, pe baza acelorași principii și Comment
criterii.
Regulamentul privind
Pentru construcțiile existente, analiza criteriilor asociate va avea
controlul de stat al
în vedere: 
calității în construcții, din
a. Componenta cultura-istorică și social-afectivă a acestora, 05.07.2018 În vigoare de
acolo unde este cazul. la...
https://tkobra.ro/cum-se-stabileste-categoria-de-importanta-a-constructiilor/ 3/24
7/23/2019 Cum se stabileste categoria de importanta a constructiilor | TKobra

b. Faptul că, pe de o parte, condițiile de teren și de mediu


 ACASAavute în vedere
BLOG laLEGISLATIE
proiectare, s-au NORMATIVE
concretizat TEHNICE
și au acționat CONSULTANTA
Veri carea calitatii in
defavorabil asupra construcției, și că, pe de altă parte, constructii
concepțiile de alcătuire și de calcul luate în considerare la august 1, 2018 • No
EFICIENTA ENERGETICA FORUM  CONTACT
proiectare, pot să nu ofere asigurarea necesară. În aceste Comment
condiții pot necesare acțiuni și activități pentru: Veri carea calitatii in
aducerea construcțiilor în situația de a satisface constructii Controlul de
cerințele esențiale; stat al calității în
aducerea construcțiilor în situația de a satisface unele construcții Conform cu
exigențe noi privind funcțiunile acestora. Legea nr....
Observație:
În categoria construcțiilor existente, un loc aparte îl Next »
ocupă monumentele de artă și siturile istorice, care
trebuie considerate ca ind tot construcții. Fără a
necesita derogări de la modul de stabilire a
categoriei de importanță pentru acestea,
considerarea elementelor arătate în acest articol,
precum și aplicarea unor coe cienți de unicitate,
asigură pentru acest tip de construcții stabilirea
unei categorii de importanță adecvate.
7. În cadrul unui ansamblu de construcții, categoriile de importanță
se stabilesc pentru ecare obiect de construcție în parte, putând
diferi de la o construcție la alta.
Se pot stabili, de asemenea, categorii de importanță și pentru DOWNLOADS
ansambluri de construcții care au, sub anumite aspecte, un
caracter unitar (spre exemplu: situri istorice, rețele de circulație
F15 comunicare privind
sau funcționale ș.a.). încheierea executie
lucrari (0 downloads)
II. FACTORI ȘI CRITERII ASOCIATE Proces-verbal pentru
proba de etanşeitate a
8. Factorii determinanți pentru stabilirea categoriei de importanță canalelor cu nivel liber
a construcțiilor sunt următorii șase: (16 downloads)
a. importanță vitală; Proces-verbal pentru
b. importanța social-economică și culturală; proba de etanşeitate a
c. implicarea ecologică; canalelor de aer la
instalaţiile de ventilare-
d. necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare
climatizare (17
(existență);
downloads)
e. necesitatea adaptării la condițiile locale de teren și de
mediu; Proces-verbal pentru
proba de presiune la
f. volumul de muncă și de materiale necesare. Fiecare factor
conductele magistrale
determinant are câte trei criterii asociate. Toate aceste
sub presiune (20
elemente sunt prezentate în tabelul 1 și sunt analizate în downloads)
continuare. Comentarii privind aceste criterii asociate sunt
Proces-verbal pentru
date în anexa 2.Factorii determinanți și criteriile asociate a
proba de etanşeitate
pentru stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor
tuburilor ţevilor (24
Tabelul 1 downloads)

https://tkobra.ro/cum-se-stabileste-categoria-de-importanta-a-constructiilor/ 4/24
7/23/2019 Cum se stabileste categoria de importanta a constructiilor | TKobra

Nr. Factorii Criterii asociate Proces-verbal de


 ACASA crt. determinanți
BLOG LEGISLATIE NORMATIVE TEHNICE control preliminar (25
CONSULTANTA
downloads)
1 Importanța i) Oameni implicați
Proces-verbal pentru
vitală FORUM
EFICIENTA ENERGETICA  direct în cazul unor
CONTACT
proba de etanşeitate a
disfuncții ale conductelor exterioare
construcției; de canalizare (27
downloads)
ii) Oameni implicați
Raport de
indirect în cazul unor
neconformitate
disfuncții ale
(informativ) (28
construcției; downloads)
iii) Caracterul evolutiv al Proces-verbal pentru
efectelor periculoase, proba de etanşeitate a
în cazul unor conductelor interioare
de canalizare (28
disfuncții ale
downloads)
construcției.
Proces-verbal de
2 Importanța i) Mărimea comunității control al calităţii
social- care apelează la lucrărilor în faze
economică și funcțiunile determinante (29
culturală construcției și/sau downloads)
valoarea bunurilor Proces-verbal pentru
materiale adăpostite veri carea calităţii
de construcție; lucrărilor ce devin
ascunse (29
ii) Ponderea pe care downloads)
funcțiunile Proces-verbal de
construcției o au în predare-primire front
comunitatea de lucru (29
respectivă; downloads)
Proces-verbal pentru
iii) Natura și importanța
proba de presiune la
funcțiilor respective. cald (30 downloads)
3 Implicarea i) Măsura în care Proces-verbal pentru
ecologică realizarea și proba de funcţionare a
exploatarea instalaţiei (31
construcției intervine downloads)
în perturbarea Proces-verbal de
mediului natural și a încercare a prizelor de
mediului construit; pământ (32
downloads)
ii) Gradul de in uență Proces-verbal pentru
nefavorabilă asupra proba de presiune la
mediului natural și rece (32 downloads)
construit; 
Proces-verbal de
control a continuităţii
iii) Rolul activ în
electrice şi a rezistenţei
https://tkobra.ro/cum-se-stabileste-categoria-de-importanta-a-constructiilor/ 5/24
7/23/2019 Cum se stabileste categoria de importanta a constructiilor | TKobra

protejarea/refacerea de izolaţie a
 ACASA BLOG LEGISLATIE mediului natural
NORMATIVE și
TEHNICE conductoarelor (32
CONSULTANTA

construit. downloads)
Dispoziţie de şantier
4 Necesitatea
EFICIENTA ENERGETICA FORUM i) Durata de
 CONTACT utilizare (informativ) (34
luării în preconizată; downloads)
considerare a
ii) Măsura în care Proces-verbal de
duratei de veri care-constatare a
performanțele
utilizare calităţii lucrărilor (36
alcătuirilor
(existența) downloads)
constructive depind
de cunoașterea Toate formularele
evoluției acțiunilor pentru instalatii
conform C56-02 (38
(solicitărilor) pe
downloads)
durata de utilizare;
ANEXA NR. 3 PV DE
iii) Măsura în care SUSPENDARE A
performanțele PROCESULUI DE
funcționale depind RECEPȚIE LA
de evoluția cerințelor TERMINAREA
LUCRĂRILOR + ANEXE
pe durata de utilizare.
(82 downloads)
5 Necesitatea i) Măsura în care Anexa-9-
adaptării la asigurarea soluțiilor adeverinta.pdf (120
condițiile constructive este downloads)
locale de dependentă de PUD-continut-
teren și de condițiile locale de cadru.docx (149
mediu teren și de mediu; downloads)
NORMATIV-PRIVIND-
ii) Măsura în care
COMPORTAREA-IN-
condițiile locale de TIMP-A-
teren și de mediu CONSTRUCȚIILOR-
evoluează INDICATIV-P130-
defavorabil în timp; 1999.pdf (162
downloads)
iii) Măsura în care
F16.pdf (168
condițiile locale de
downloads)
teren și de mediu
determină
activități/măsuri ETICHETE
deosebite pentru
exploatarea
construcției. ARHIVA ARSURI

6 Volumul de i) Ponderea volumului


ARTICOLE
muncă și de de muncă și de
materiale materiale înglobate;
BILIARD 
necesare
ii) Volumul și
complexitatea CANCER DE PIELE

https://tkobra.ro/cum-se-stabileste-categoria-de-importanta-a-constructiilor/ 6/24
7/23/2019 Cum se stabileste categoria de importanta a constructiilor | TKobra

activităților necesare
CARTEA TEHNICA A
 ACASA BLOG LEGISLATIE pentru menținerea
NORMATIVE TEHNICE CONSULTANTA
CONSTRUCTIEI
performanțelor
construcției pe
EFICIENTA ENERGETICA FORUM  CONTACT COMENTARII
durata de existență;

iii) Activități deosebite CONSTRUCTII CSS


în exploatarea
construcției impuse DE EVITAT
de funcțiunile
acesteia. DEPRESIE

DEVIZ GENERAL
9. Importanța vitală decurge din riscul de a provoca decesul, rănirea
EXCEL
sau îmbolnăvirea persoanelor, sau efecte de distrugere în viața
animală sau vegetală, datorită unor disfuncții ale construcției
DIETE
privind rezistența și stabilitatea, sau, după caz, izolarea termică,
etanșeitatea, durabilitatea ș.a. Din punct de vedere al efectelor
DIRIGINTE DE
produse de disfuncții ale construcțiilor, acestea pot :
SANTIER
directe, atunci când implică persoane care folosesc direct
construcțiile respective: locuiesc, desfășoară activități în ele
FORMATARE
ș.a.;
indirecte, atunci când implică persoane sau comunități care,
FOTBAL GAMING
deși nu le folosesc direct (în multe cazuri nici nu cunosc
existența sau implicațiile lor) se a ă în raza lor de acțiune
HTML
(aval de un baraj, spre exemplu);
evolutive, în cazul în care disfuncționalitatea poate produce:
INFECTII MALWARE
ampli care semni cativă, rapidă sau în timp, a
efectelor periculoase de aceeași natură, spre exemplu
LISTE
propagarea unui incendiu, degradări structurale în lanț
ș.a.
LISTE DE DEFINITII
declanșarea producerii unor efecte periculoase
cumulative, de altă natură, ca, spre exemplu, explozie,
incendiu sau contaminări în urma degradării LISTE NEORDONATE

structurale, sau invers.


LISTE ORDONATE

Criteriile asociate decurg direct din elementele arătate.


MALWARE

10. Importanța social-economică și culturală decurge din funcțiunile și


MELASMA MITURI
performanțele funcționale ale construcției în domeniile:
social, construcțiile constituind o componentă principală în
MYSQL ORDINE
determinarea calității vieții (mediu protector, ambianță ș.a.)
economic, construcțiile constituind o componentă
principală în desfășurarea tuturor activităților economice, PERICOLE SOLARE

sub diverse forme, de la crearea mediului corespunzător și


PETE PIELE

până la constituirea unor componente sau părți tehnologice.

PISTRUI RIDURI
Importanța culturală poate determinată pe mai multe planuri:
https://tkobra.ro/cum-se-stabileste-categoria-de-importanta-a-constructiilor/ 7/24
7/23/2019 Cum se stabileste categoria de importanta a constructiilor | TKobra

prin funcțiuni ale construcției legate de acest domeniu al vieții


SECURITATE
sociale;
 ACASA BLOG LEGISLATIE NORMATIVE TEHNICE CONSULTANTA

prin caracteristici ale construcției care țin de domeniul culturii,


cum ar aspectul arhitectural, dar și altele; SECURITATE
EFICIENTA ENERGETICA FORUM  CONTACT INCENDIU
Was
Ange SISTEM GAMING

Anunț
SISTEM GAMING
Anunț den Al
IANUARIE 2018
Elektro
SLĂBIT SPORT
We
TENIS DE MASA
prin valoarea documentară legată de istorie și civilizație;
prin valori afective ținând de comunitățile sociale. TEXT

11. Implicarea ecologică privește relația dintre construcție și THERMALTAKE


mediu înconjurător, înțelegând prin aceasta biosfera (plante
și animale), terenul, apa și aerul. Se au în vedere următoarele TONI TUTORIAL
aspecte:
măsura în care realizarea și existența construcției duce WORDPRESS
la modi carea unor caracteristici ale mediului natural,
cum ar nivelul apelor freatice, întreruperea unor
circulații rești ș.a.;
riscul, pentru mediul rural, în cazul unor disfuncții ale
construcției;
rolul activ în protejarea sau refacerea mediului natural.
Criteriile asociate explicitează aspectele arătate.
12. Necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare
(existență) rezultă dintr-o caracteristică proprie
construcțiilor, această durată ind, de regulă, foarte mare în
sensul că este apropiată sau depășește durata de viață a
oamenilor. Implicațiile acestei caracteristici trebuie avute în
vedere în special în fazele de concepție-proiectare și
exploatare, prin asigurarea durabilității, în condițiile
evoluției, în această perioadă lungă, atât a acțiunilor asupra
construcției, cât și a cerințelor față de construcție. Legătura
dintre importanța construcției și durata de utilizare implică
mai multe planuri:
concepția și soluțiile adoptate pentru
construcție, având în vedere cele arătate;
prevederea unor programe de urmărire a
comportării în timp, pe durata de utilizare,
pentru a constata: 
evoluția acțiunilor și a parametrilor
acestora;

https://tkobra.ro/cum-se-stabileste-categoria-de-importanta-a-constructiilor/ 8/24
7/23/2019 Cum se stabileste categoria de importanta a constructiilor | TKobra

menținerea performanțelor structurale și


 ACASA BLOGdupă caz, necesitatea
LEGISLATIE unor măsuri
NORMATIVE TEHNICEpentru CONSULTANTA

readucerea acestora la nivelele cerute,


necesare;
EFICIENTA ENERGETICA FORUM  CONTACT
dependența performanțelor funcționale de
evoluția cerințelor față de construcție.
Criteriile asociate au în vedere atât durata de utilizare
(existență) preconizată, cât și dependența performanțelor
structurale și funcționale de evoluția acțiunilor și cerințelor
pe această durată.

13. Necesitatea adaptării la condițiile locale de teren și de


mediu este, de asemenea, o importantă caracteristică
speci că a construcțiilor, ea intervenind în toate fazele, la
concepție-proiectare, la execuție și în exploatare, datorită
intercondiționării dintre construcție și teren sau mediu
ambiant. Principalele aspecte care se iau în vedere sunt:
acțiuni impuse terenului de către construcție,
cum sunt solicitările fundației ș.a.;
condițiile puse construcției de către teren
(sistemul de fundare), precum și de mediu
(hidroizolații, izolare termică, protecții ș.a.);
cunoașterea evoluției sau modi cările condițiilor
de teren și de mediu pe toată durata de
existență a acesteia.
Observație: O parte din condițiile de teren și de mediu
reprezintă acțiuni, care sunt avute în vedere prin
criteriile asociate duratei de utilizare (art.12).

Criteriile asociate au în vedere măsura în care soluțiile


sunt dependente de condițiile locale de teren și de
mediu; evoluția în timp a acestor condiții precum și
necesitatea unor activități deosebite în exploatare
datorită acestor condiții.

14. Volumul de muncă și de materiale necesare reprezintă, de


regulă, valori mari. Vor avute în vedere următoarele
componente:
partea înglobată efectiv în construcție;
partea necesară pentru realizarea lucrărilor dar
neînglobată în construcție (organizarea de
șantier, lucrări provizorii ș.a.);
partea necesară pentru menținerea siguranței
construcției pe durata de utilizare;
partea aferentă unor activități deosebite în 
exploatarea construcției, impuse de funcțiunile
acesteia.

https://tkobra.ro/cum-se-stabileste-categoria-de-importanta-a-constructiilor/ 9/24
7/23/2019 Cum se stabileste categoria de importanta a constructiilor | TKobra

Criteriile asociate au în vedere cele trei componente


 ACASAprincipale,
BLOG privindLEGISLATIE
execuția, menținerea performanțelor
NORMATIVE TEHNICE și CONSULTANTA

exploatarea.

EFICIENTA ENERGETICA FORUM  CONTACT


III. MODUL DE STABILIRE A CATEGORIEI DE
IMPORTANȚĂ A CONSTRUCȚIILOR

15. Pentru stabilirea categoriei de importanță a unei construcții se


parcurg următoarele etape:
a. Analizarea caracteristicilor principale ale construcției, în
lumina criteriilor asociate celor șase factori determinanți.
b. Evaluarea punctajului factorilor determinanți, pe baza
aprecierii in uenței pe care ecare criteriu asociat o are în
determinarea importanței construcției;
c. Încadrarea preliminară a construcției în categoria de
importanță selectată;
d. Analizarea globală și de nitivarea categoriei de importanță
stabilită pentru construcție.
16. Analizarea caracteristicilor principale ale construcției se referă la:
a. Cunoașterea datelor principale privind construcția:
funcțiunile;
capacitatea/volumul;
durata de exploatare (existența);
amplasamentul;
soluțiile constructive (date preliminare în cazul
construcțiilor noi): tip materiale ș.a.;
lucrările necesare (în cazul construcțiilor noi sau
pentru intervenții la construcții existente): tehnologii,
organizarea șantierului ș.a.;
estimarea volumului de muncă, a complexității
lucrărilor și a duratei de execuție.
b. Evaluări privind implicațiile condițiilor de teren și de mediu
în realizarea (dacă este cazul) și în exploatarea construcției.
Aprecieri privind evoluția acestor condiții pe durata de
existență a construcției.
c. Aprecieri privind efectele activităților industriale, din
construcție sau din zonă, asupra acesteia. Se au în vedere
solicitările deosebite (vibrații), degajările de temperatură, de
zgomot, de mediu nociv (coroziv) ș.a.

Analizarea în vedere stabilirea tuturor datelor necesare pentru


realizarea unei judecăți de valoare privind criteriile asociate factorilor
determinanți.

Analizarea are la bază:

https://tkobra.ro/cum-se-stabileste-categoria-de-importanta-a-constructiilor/ 10/24
7/23/2019 Cum se stabileste categoria de importanta a constructiilor | TKobra

tema-program privind realizarea construcției, precum și alte


documente (speci
 ACASA BLOG cații LEGISLATIE
contractuale, prevederi
NORMATIVElegale ș.a.), în ceeaCONSULTANTA
TEHNICE

ce privește construcțiile noi;


cartea tehnică a construcției sau, în cazul în care este incompletă,
EFICIENTA ENERGETICA FORUM  CONTACT
trebuie realizată reconstituirea acesteia sau completarea cu
datele necesare.

17. Evaluarea punctajului ecărui factor determinant se face pe baza


următoarei formule:

P(n)K(n) = (n) x p(i) / n(i)

în care:

P(n) – punctajul factorului determinant (n) (n=1…6);

k(n) – coe cient de unicitate, stabilit conform prevederilor de la punctul


19;

p(i) – punctajul corespunzător criteriilor (i) asociate factorului


determinant (n), stabilit conform prevederilor de la punctul 18;

n(i) – numărul criteriilor (i) asociate factorului determinant (n), luate în


considerare [n(i)=3];

Valoarea punctajului factorului determinant, rezultată din calcul, se


rotunjește la numere întregi, în plus.

18. Punctajul pentru ecare criteriu asociat factorilor determinanți,


precizați în tabelul 1, se determină pe baza aprecierii nivelului
in uenței pe care o are criteriul respectiv, conform tabelului 2.

Se acordă numai una din valorile întregi arătate în tabel.

Tabelul 2

Nivelul apreciat al in uenței Punctajul p(i)
criteriului
https://tkobra.ro/cum-se-stabileste-categoria-de-importanta-a-constructiilor/ 11/24
7/23/2019 Cum se stabileste categoria de importanta a constructiilor | TKobra

 ACASA Inexistent
BLOG LEGISLATIE 0 TEHNICE
NORMATIVE CONSULTANTA

Redus 1
EFICIENTA ENERGETICA FORUM  CONTACT
Mediu 2

Apreciabil 4

Ridicat 6

Aprecierea nivelului de in uență se face:

prin considerarea efectelor în ipoteza producerii situației celei mai


defavorabile, atunci când criteriul are în vedere riscul prin
disfuncții sau evoluții nefavorabile;
prin aprecierea situației corespunzătoare, atunci când criteriul are
în vedere funcțiuni sau alte caracteristici ale construcției.

19. Coe cientul de unicitate, care de regulă este egal cu 1, poate


stabilit supraunitar dar având valoarea maximă 2, în cazul unor
construcții având un caracter deosebit, unic, fapt care determină
necesitatea stabilirii, pentru acestea, a unei categorii de
importanță superioare celei care ar rezulta prin aplicarea
punctajului aferent criteriilor asociate factorilor determinanți.
Astfel, spre exemplu, acest coe cient se aplică unei construcții
obișnuite sub aspect structural și al funcțiunilor utilitare, dar care
este declarată monument istoric sau de artă.
20. Încadrarea preliminară a construcției în categoria de importanță
selectată se face pe baza punctajului total obținut prin însumarea
punctajului celor șase factori determinanți, prin compararea
acestuia cu grupele de valori corespunzătoare categoriilor de
importanță, stabilite în tabelul 3.

Tabelul 3

21. Analizarea globală și de nitivarea categoriei de importanță


stabilită pentru construcții se referă la reexaminarea aprecierilor
privind categoriile asociate factorilor determinanți și a motivării 
acestora în forma scrisă. În urma cestui demers se stabilește
de nitiv categoria de importanță a construcției, astfel:

https://tkobra.ro/cum-se-stabileste-categoria-de-importanta-a-constructiilor/ 12/24
7/23/2019 Cum se stabileste categoria de importanta a constructiilor | TKobra

prin de nitivarea încadrării preliminare, în cazul în care


 ACASAaceasta se dovedește
BLOG adecvată;
LEGISLATIE NORMATIVE TEHNICE CONSULTANTA

prin modi carea încadrării preliminare, pe baza unei


motivații corespunzătoare, cuprinzând argumente pentru
EFICIENTA ENERGETICA FORUM  CONTACT
modi carea punctajului acordat inițial sau pentru alte
considerente suplimentare.
22. Categoria de importanță stabilită și rămasă de nitivă pentru o
construcție, va consemnată în formă scrisă, cu precizarea
punctajului acordat pentru ecare criteriu asociat, și a ponderii
factorilor determinanți, precum și cu menționarea succintă a
motivațiilor privind aplicarea unui coe cient supraunitar de
unicitate sau alte considerate adoptate.

În anexa 1 este prezentat un model de formular pentru consemnarea


categoriei de importanță a construcției.

Descarcă  Anexa-1-Stabilirea-categoriei-de-importanta-a-
constructiei.pdf (437 downloads)

Anexa 2

COMENTARII PRIVIND CRITERIILE CARE DETERMINĂ


IMPORTANȚA CONSTRUCȚIILOR
Comentariile prezintă unele considerente avute în vedere la explicitarea
criteriilor asociate factorilor determinanți, pentru stabilirea categoriei
de importanță a construcțiilor.

Aceste considerente nu impun și nu limitează punctele de vedere ale


proiectantului, care stabilește categoria de importanță a construcției în
cunoștință de cauză, în funcție de caracteristicile și situația acesteia.

În cele ce urmează sunt reluate criteriile, în ordinea și notațiile din


metodologie (tabelul 1).

IMPORTANȚA VITALĂ 

https://tkobra.ro/cum-se-stabileste-categoria-de-importanta-a-constructiilor/ 13/24
7/23/2019 Cum se stabileste categoria de importanta a constructiilor | TKobra

1. Importanța vitală se referă la riscul privind sănătatea și viața


oamenilor,
 ACASA care poate săLEGISLATIE
BLOG apară în urma unor disfuncții
NORMATIVE ale
TEHNICE CONSULTANTA

construcției. Riscul trebuie analizat sub aspectul naturii și amplorii,


avându-se în vedere modul de manifestare:
EFICIENTA ENERGETICA FORUM  CONTACT
prin vătămare zică, mergând până la deces, în urma unor
disfuncții structurale (rupere, prăbușire ș.a.);
prin vătămare progresivă, în timp, a stării de sănătate în
urma unor disfuncții (regim de temperatură sau umiditate,
vibrații, zgomot ș.a.).

Luarea în considerare a efectelor indirecte re ectă, pe de o parte, gradul


de periculozitate (diferențiind un pod de un baraj), spre exemplu și, pe
de altă parte, natura pericolului (avarierea unei construcții cu pericol de
explozie sau contaminare chimică, față de una neutră). pe care le poate
avea degradarea sau avarierea construcției.

Pentru toate criteriile asociate importanței vitale se consideră situația


care ar apare în cazul unor disfuncții totale ale construcției, având în
vedere că evitarea acestor efecte determină:

stabilirea cerințelor de performanță necesare;


amploarea și complexitatea activităților de concepție-proiectare;
măsurile necesare pentru asigurarea calității în toate fazele de
existență a construcției (concepție-proiectare, execuție,
exploatare), prin modele de asigurare a calității corespunzătoare;
activitățile necesare pentru exploatarea construcției.

Implicarea (expunerea) directă sau indirectă are în vedere, pe de o


parte, funcțiunile construcției, care determină un anumit grad de
ocupare sau capacitate (directă) și, pe de altă parte, situarea sau natura
funcțiunilor care determină o anumită arie de răspândire a efectelor
(indirecte), care poate să e inexistentă sau redusă în cazul unui pod
izolat, dar apreciabilă sau ridicată în cazul unei construcții adăpostind
procese chimice periculoase.

IMPORTANȚA SOCIAL-ECONOMICĂ ȘI CULTURALĂ

2. Importanța social-economică și culturală are în vedere atât


funcțiunile și performanțele funcționale ale construcției, cât și
mărimea comunității care apelează sau este implicată de acestea.

Mărimea comunității trebuie privită sub toate aspectele. Astfel, o


construcție pentru o instituție publică poate să implice comunități
mergând până la nivel regional sau național (spre exemplu, cele legate 
de rețelele vitale, de apărare ș.a.).

https://tkobra.ro/cum-se-stabileste-categoria-de-importanta-a-constructiilor/ 14/24
7/23/2019 Cum se stabileste categoria de importanta a constructiilor | TKobra

În aceeași ordine de idei, trebuie avută în vedere și valoarea bunurilor


materiale
 ACASAadăpostite de construcție
BLOG (situație care
LEGISLATIE poate diferenția,
NORMATIVE TEHNICE spre CONSULTANTA

exemplu, modul de tratare a unui hangar pentru avioane, față de un


depozit obișnuit).
EFICIENTA ENERGETICA FORUM  CONTACT

Ponderea pe care o au funcțiunile construcției în comunitatea


respectivă re ectă, în principal, două aspecte:

Home affaire Vitrinenaufs

279,99 EUR
Anunț www.Moebel24.de

Weitere Infos

măsura în care acea comunitate depinde de funcțiunile


construcției;
măsura în care funcțiunile construcției respective pot suplinite
de alte construcții (diferențiind, spre exemplu, un spital dintr-o
comunitate izolată, care trebuie să cuprindă mai multe secții și are
o altă structurare, față de un spital specializat dintr-un oraș,
aceasta având in uență cel puțin asupra activităților de
concepție-proiectare).

Natura și importanța funcțiunilor trebuie analizate în corelație cu


primele două categorii. Se poate avea în vedere următorul tablou,
considerând însă interconexiunile care apar (în special în ceea ce
privește domeniul social cu cel economic):

social
apărare
sănătate
formare (școală, sport ș.a)
administrare
locuire
economice
energie, apă
transport
alimentație
produse industriale
servicii
culturale

active (săli, amenajări ș.a.)
pasive (monumente, situri ș.a.)
https://tkobra.ro/cum-se-stabileste-categoria-de-importanta-a-constructiilor/ 15/24
7/23/2019 Cum se stabileste categoria de importanta a constructiilor | TKobra

Trebuie acordată atenție analizei construcțiilor existente sub aspectul


importanței
 ACASAsocial-culturale,
BLOG luând în considerare:
LEGISLATIE NORMATIVE TEHNICE CONSULTANTA

valoarea memorială, arhitecturală;


EFICIENTA ENERGETICA FORUM  CONTACT
vechimea;
caracterul de reprezentativitate (în localitate sau în zonă).

Acestea pot necesita măsuri pentru asigurarea existenței și menținerea


unor performanțe pe o durată mare de timp, cu implicații în activitățile
de concepție-proiectare, execuție și exploatare, care, de regulă, pun
probleme deosebite pentru acest gen de construcții.

IMPORTANȚA ECOLOGICĂ
3. Importanța ecologică are în vedere:

a) Relația dintre construcția dată în exploatare și mediul înconjurător. Se


consideră atât construcția în sine, cât și efectele funcțiunilor acesteia,
evidențiindu-se:

măsura în care intervin în modi carea unor caracteristici ale


mediului (ridicarea nivelului apelor freatice, întreruperea unor
circulații rești ș.a.);
integrarea, pe criterii funcționale, estetice, ș.a. în ansamblul din
care fac parte.

b) Măsura în care realizarea construcției a condus sau conduce la


modi carea (sau degradarea) mediului înconjurător. Se vor avea în
vedere și lucrările provizorii sau auxiliare, în special în cazul unor
construcții realizate în zone izolate sau care au întindere mare (căi de
comunicație, spre exemplu), atât realizarea lor, cât și dezafectarea lor și
reintegrarea zonei în natură.

c) Gradul de in uență nefavorabilă asupra mediului în cazul unor


disfuncții ale construcției, în principal prin:

degradări sau distrugeri în domeniul biosferei (plante, animale);


modi carea compoziției apei, aerului sau terenului;
degradări / distrugeri ale unor construcții din zonă.

d) Rolul activ în protejarea sau refacerea mediului natural se referă la


situația în care, fără a avea ca funcțiune (principală) protejarea mediului,
construcția poate contribui la un asemenea obiectiv.

Se face mențiunea, mai ales în legătură cu aspectele menționate la 


punctele a) . . . c), că se au în vedere toate activitățile necesare
(concepție-proiectare, execuție, exploatare), pentru asigurarea integrării
https://tkobra.ro/cum-se-stabileste-categoria-de-importanta-a-constructiilor/ 16/24
7/23/2019 Cum se stabileste categoria de importanta a constructiilor | TKobra

în natură, prevenirea degradării naturii și prevenirea unor disfuncții (care


pot ACASA
și de altă natură
BLOGdecât cele considerate la
LEGISLATIE punctul 1).TEHNICE
NORMATIVE CONSULTANTA

DURATA DE UTILIZARE FORUM


EFICIENTA ENERGETICA  CONTACT

4. Durata de utilizare (existență) determină luarea în considerare a


evoluției, pe perioada respectivă, atât a cerințelor față de
performanțele construcției, cât și a acțiunilor (solicitărilor), in uențând,
prin aceasta, mai ales activitățile de concepție-proiectare și de
exploatare a construcției. Aprecierea in uenței acestei evoluții depinde
de funcțiunile construcției.

Bademod
AnunțWäh
Entdecken
Anunț
VERYVOGA

Jetzt ein

Se face referire la durata de existență, deoarece, pentru unele categorii


de importanță, între care monumentele, nu se poate vorbi de utilizare în
sensul obișnuit.

NECESITATEA ADAPTĂRII LA CONDIȚIILE LOCALE DE


TEREN ȘI DE MEDIU
5. Necesitatea adaptării la condițiile locale de teren și de mediu

Intercondiționarea construcție-mediu este o componentă permanentă


care trebuie avută în vedere, sub aspectele evidențiate ca criterii
asociate, mai cu seamă în activitățile de concepție-proiectare și
exploatare. Ea trebuie considerată în relație cu criteriile de la punctul 4.

VOLUMUL DE MUNCĂ ȘI DE MATERIALE ÎNGLOBATE


6. Volumul de muncă și de materiale înglobate privește atât realizarea
propriu-zisă a construcției, cât și activitățile legate de menținerea
performanțelor construcției pe durata de utilizare (existență).

***************

La stabilirea categoriei de importanță trebuie avute în vedere și


următoarele considerente de ordin general. 
a) Prezența permanentă în toate domeniile vieții, precum și durata mare
de existență a construcțiilor, determină asocierea unei imagini a
https://tkobra.ro/cum-se-stabileste-categoria-de-importanta-a-constructiilor/ 17/24
7/23/2019 Cum se stabileste categoria de importanta a constructiilor | TKobra

acestora care presupune, printre altele, construcțiile ca având


performanțele
 ACASA necesare BLOG în permanență,
LEGISLATIEele constituind
NORMATIVEelemente
TEHNICE CONSULTANTA

stabile, imuabile în timp. Calitatea construcțiilor, care îndreptățește


această imagine, le este conferită – în principal – în faza de concepție-
EFICIENTA ENERGETICA FORUM  CONTACT
proiectare. Proiectantul tinde, prin soluțiile adoptate în funcție de
condiții, la o minimalizare rațională a riscurilor. În gura 2.1 sunt arătate
elemente ale conceptelor privind importanța și calitatea construcțiilor,
din care rezultă:

asigurarea construcțiilor privind exigențele vitale (siguranță,


sănătate) trebuie satisfăcută indiferent de categoria de
importanță;
domeniul exigențelor de performanță importante avute în vedere
crește cu categoria de importanță;
performanțele construcției (calitatea realizată și întreținută)
trebuie să asigure satisfacerea acestor deziderate în condiții de
e ciență maximă.

În acest context, sistemul calității în construcții – care cuprinde și


stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor – constituie un mijloc
care trebuie să asigure aceste deziderate, prin:

eliminarea acelor abateri care conduc la nesatisfacerea


exigențelor esențiale vitale;
evitarea / minimizarea abaterilor care conduc la disconfort;
realizarea e cienței maxime prin uniformizarea și minimizarea
raportului între performanțe și exigențe.

Desigur că variabilitatea performanțelor (inițiale și în timp) trebuie


stăpânită mai bine pentru construcțiile mai importante, deoarece are, în
mod normal, și o in uență mai mare.

b) Pentru construcțiile existente se subînțelege că activitățile de


concepție-proiectare și execuție au fost efectuate, categoria de
importanță ind stabilită în aceleași condiții. În plus, construcțiile
existente pot pune probleme de concepție-proiectare și de execuție,
privind:

determinarea unor caracteristici și performanțe, legate de


cerințele esențiale și lucrări de intervenții pentru asigurarea
acestora, dacă este necesar;
modernizarea, transformarea, conservarea unor construcții.

Se face observația că aplicarea, la proiectare, a unei soluții, pentru care 


n-au fost avute în vedere toate elementele care să asigure durabilitatea,
protejarea mediului ș.a., determină – de regulă – măsuri de intervenție

https://tkobra.ro/cum-se-stabileste-categoria-de-importanta-a-constructiilor/ 18/24
7/23/2019 Cum se stabileste categoria de importanta a constructiilor | TKobra

ulterioară care necesită, așa cum s-a arătate, activități de proiectare și


execuție,
 ACASAcare trebuie
BLOGavute înLEGISLATIE
vedere la stabilirea categoriei
NORMATIVE de
TEHNICE CONSULTANTA

importanță a construcțiilor existente.

EFICIENTA ENERGETICA FORUM  CONTACT


c) La stabilirea, de către proiectant, a corespondenței dintre categoria
de importanță a unei construcții și clasele de importanță avute în
vedere, sub diferite aspecte, se vor lua în considerare punctajele
acordate pentru criteriile asociate factorilor determinanți, a căror
pondere trebuie să evidențieze această decizie. Astfel, un punctaj
ridicat privind importanța vitală conduce cu necesitate la prevederea,
pentru construcția respectivă. a unei clase ridicate privind calcului de
rezistență și stabilitate (conform, spre exemplu, P100-92 și STAS
10107/0-90 – pentru construcții din beton armat) și rezistență la foc
(conform P118-83).


ANEXA 3

https://tkobra.ro/cum-se-stabileste-categoria-de-importanta-a-constructiilor/ 19/24
7/23/2019 Cum se stabileste categoria de importanta a constructiilor | TKobra

TABEL CU EXEMPLE DE STABILIRE A CATEGORIEI DE


 ACASA BLOG LEGISLATIE NORMATIVE TEHNICE CONSULTANTA
IMPORTANȚĂ PENTRU UNELE TIPURI DE CONSTRUCȚII

EFICIENTA ENERGETICA FORUM  CONTACT

Was kost
Angebote
Anunț Leich
Anunț Alltag!
Elektromob

Weitere

RELATED POSTS

Admin / CONSULTANTA Admin / CONSTRUCTII,


827 VIZUALIZARI CONSULTANTA
2301 VIZUALIZARI

Registrul de
evidenta a activitatii

dirigintelui de
santier
https://tkobra.ro/cum-se-stabileste-categoria-de-importanta-a-constructiilor/ 20/24
7/23/2019 Cum se stabileste categoria de importanta a constructiilor | TKobra

 ACASA BLOG
Drepturile,
LEGISLATIE NORMATIVE TEHNICE CONSULTANTA

obligatiile si
EFICIENTA ENERGETICA FORUMraspunderile
 CONTACT

responsabilului
tehnic cu executia

Tags: categoria de importanta a constructiilor, cum stabilesc categoria


de importanta

COMENTARII(4)

Cocea Adrian / 14 MARTIE 2019  RĂSPUNDE

Buna ziua.
Cum s-ar putea modi ca categoria de importanta din C in D,
avand in vedere ca e o casa cu P+M, unifamiliala?
In documentele necesare obtinerii autorizatiei de
constructie (in 2016) a fost incadrata la categoria C, iar
acum, la nalizarea ei, avand in vedere aceasta incadrare si
datorita modi carilor legislative survenite, avem alte
obligatii pe care atunci nu le aveam, adica acum e nevoie de
diriginte de santier, PTh, pentru a putea face receptia la
terminarea lucrarilor.
Multumesc anticipat.

Admin Autor / 14 MARTIE 2019  RĂSPUNDE

Conform cu acest regulament, la punctul 4,


proiectantul construcției este cel care stabiliește
preliminar și apoi de nitiv categoria de importanță.
La punctele 20 și 21 se indică faptul ca proiectantul
poate modi ca încadrarea preliminară a categoriei
de importanță, motivând corespunzător și în scris:

 21. Analizarea globală și de nitivarea


categoriei de importanță stabilită
pentru construcții se referă la
reexaminarea aprecierilor privind

categoriile asociate factorilor
determinanți și a motivării acestora în
https://tkobra.ro/cum-se-stabileste-categoria-de-importanta-a-constructiilor/ 21/24
7/23/2019 Cum se stabileste categoria de importanta a constructiilor | TKobra

forma scrisă. În urma cestui demers se


 ACASA BLOG
LEGISLATIE NORMATIVE TEHNICE CONSULTANTA
stabilește de nitiv categoria de
importanță a construcției, astfel:
– prin de nitivarea încadrării
EFICIENTA ENERGETICA FORUM  CONTACT

preliminare, în cazul în care aceasta se


dovedește adecvată;
– prin modi carea încadrării
preliminare, pe baza unei motivații
corespunzătoare, cuprinzând
argumente pentru modi carea
punctajului acordat inițial sau pentru
alte considerente suplimentare.

În acest sens trebuie să luați legătura cu proiectantul


contractat de dvs. ce v-a întocmit documentația
tehnică pentru autorizația de construire pentru a
vedea punctul său de vedere.
În plus, vă invit să citiți și noul regulament privind
efectuarea recepției pe care îl puteți descărca de la
nalul articolului.

Admin Autor / 24 AUGUST 2018  RĂSPUNDE

Mulțumim pentru comentariul dvs., dn-a Viorica. Tabelul


respectiv face parte din regulamentul cu pricina, ind extras
așa cum a fost conceput de specialiștii care au făcut și legea
și metodologia de aplicare. Personal sunt total de acord cu
faptul că locuințele familiale trebuie să se încadreze la
categoria de importanță D. Ca să nu mai vorbesc de
corelarea cu noua lege a recepțiilor.
O zi frumoasă.

Viorica / 24 AUGUST 2018  RĂSPUNDE

Oare specialistii romani nu au bun simt in a citi o lege ? in a


pune in aplicare o prevedere legala , chiar daca e ilogica ?
din tabelul cu exemple, anexa 3, rezulta ca nici macar o casa
unifamiliala la parter nu se incadreaza in categoria D
atunci, la nivel national, din doar 4 categorii de importanta, 
inseamna ca D-ul este doar pentru cotetele de porci si
anexele din gospodarie , daca nici o casa unifamiliala nu se

https://tkobra.ro/cum-se-stabileste-categoria-de-importanta-a-constructiilor/ 22/24
7/23/2019 Cum se stabileste categoria de importanta a constructiilor | TKobra

incadreaza in D, avand 6 puncte ?


 ACASAlogic era ca cle 6 puncte
BLOG sa e prinse
LEGISLATIE in categoria
NORMATIVE D , nu in C, CONSULTANTA
TEHNICE

daca gandim ca se noteaza ecare din cei 6 factori cu 1,


reprezentand nivel redus de in uenta al criteriilor speci ce
EFICIENTA ENERGETICA FORUM  CONTACT
este aberant, o casa de locuit nu poate decat in clasa de
importanta redusa ! oricat de prost ai sta cu logica.

SPUNE-TI PAREREA

Comentariu*

Nume*

Email*

Website

TRIMITE

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. A ă cum sunt


procesate datele comentariilor tale.

NAVIGARE RAPIDA DIVERSE PROFIL CONTACT

ACASA HomePage Autenti care


  
BLOG Blog WordPress.org
LEGISLATIE Contact 

NORMATIVE TEHNICE Certi cate de


CONSULTANTA performanta
energetica
EFICIENTA ENERGETICA
Politica cookie
FORUM
Forum
CONTACT

https://tkobra.ro/cum-se-stabileste-categoria-de-importanta-a-constructiilor/ 23/24
7/23/2019 Cum se stabileste categoria de importanta a constructiilor | TKobra

 ACASA BLOG LEGISLATIE NORMATIVE TEHNICE CONSULTANTA


TKobra Copyright © 2019. Theme by MyThemeShop

EFICIENTA ENERGETICA FORUM  CONTACT

https://tkobra.ro/cum-se-stabileste-categoria-de-importanta-a-constructiilor/ 24/24

S-ar putea să vă placă și