Sunteți pe pagina 1din 82

BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL

COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011


REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL DOLJ
MEMORIU GENERAL
ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE
Beneficiar : CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DESA
JUDEUL DOLJ
Proiectant: BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI
C. Bcre!ti" #$.A%" &c.'" a(.)" Craio*a " Do$+
,ef (roiect: ar-. Mi-ai Co+ocar
.a/a: P.U.0.
Data: MAI. 2011
P. N. 1 / 2011
__ _____ ______
C.I.F. nr. 20929755/02.02.2007
Calea Bucuresti, bl. A5, sc.4, ap.3, Craiova 1100, ol!,
tel.251/415 47", #a$ 415 47" /%.0744 571 7&5
__ _____ ______
C.I.F. nr. 20929755/02.02.2007
Calea Bucuresti, bl. A5, sc.4, ap.3, Craiova 1100, ol!,
tel.251/415 47", #a$ 415 47" /%.0744 571 7&5
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL DOLJ
MEMORIU GENERAL
ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE
Beneficiar : CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DESA
JUDEUL DOLJ
Proiectant: BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI
C. Bcre!ti" #$.A%" &c.'" a(.)" Craio*a " Do$+
COLECTI1 DE ELABORARE
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI
!"# $%&"'t: a(. M&(a& C%)%'a*
INGINERIA MEDIULUI
S.C. E+PLO0, S.R.L. ' 1&/ 347/ 1992
%ob. 0722/4&3&25 D. -"%.. P/t*0%&* I%1
REELE EDILITARE
P.2.A. ,3,/045 C.I.2. 20036,14. &1-. M&ta'(" G("%-("
REEE CAROSABILE
S.C. RADU 7 NISTOR IMOBIL IN8EST S.R.L. &1-. N&9t% D%&1
.a/a: P.U.0.
Data: MAI. 2011
P. N. 1 / 2011
BORDEROU
MEMORIU GENERAL
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
1. INTRODUCERE
1.1. ate (e recunoa)tere a *lanului +rbanistic ,eneral
1.2. -biectul *lanului +rbanistic ,eneral
1.3. .urse (ocu%entare
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTRII
2.1. /volu0ie
2.2. /le%ente ale ca(rului natural
2.3. 1ela0ii in teritoriu
2.4. Activit20i econo%ice
2.5. *opula0ia 3 ele%ente (e%o4ra#ice )i sociale
2.&. Circula0ia
2.7. Intravilan e$istent 3 5one #unc0ionale 3 Bilan0 teritorial
2.". 5one cu riscuri naturale
2.9. /c6iparea e(ilitar2
2.10. *roble%e (e %e(iu
2.11. is#unc0ionalit20i
2.12. 7ecesitate )i op0iuni ale popula0iei
3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTIC
3.1. .tu(iu (e #un(a%entare
3.2. /volu0ia posibil2, priorit20i
3.3. -pti%i8area rela0iilor in teritoriu
3.4. e8voltarea activit20ilor econo%ice
3.5. /volu0ia propriet20ii
3.&. -r4ani8area circula0iei
3.7. Intravilan propus 3 5oni#icare #unc0ional2 3 Bilan0 teritorial
3.". 92suri in 8onele cu riscuri naturale
3.9. e8voltarea ec6ip2rii e(ilitare
3.10. *rotec0ia %e(iului
3.11. 1e4le%ent2ri urbanistice
4. CONCLUZII
5. ANEXE
Ane$a 1. Cate4orii (e #olosin02 :n teritoriul a(%inistrativ
Ane$a 2. /le%ente (e bilan0 teritorial .itua0ia e$istent2 co%. esa ;con#. *.+.,. / 199"<
Ane$a 2=. Bilan0 teritorial > .itua0ia e$istent2
Ane$a 3. Centrali8atorul supraa#e0elor cuprinse :n intravilanul e$istent
Ane$a 1=. Cate4orii (e #olosin02 :n teritoriul a(%inistrativ
Ane$a 4. .c6i%buri (e teren la nivel intravilan / e$travilan
Ane$a 5. Bilan0 teritorial 3 *ropunere
Ane$a &. Centrali8atorul supra#e0elor cuprinse in intravilanul propus
Ane$a 7. Circula0ia terenurilor
PLANE DESENATE
1. *lan (e :nca(rare :n teritoriu sc. 1/400000 pl. 1
2. *lan (e :nca(rare :n teritoriul a(%inistrativ sc. 1/ 20000 pl.1.1
3. Anali8a situa0iei e$istente > is#unc0ionalit20i sc. 1/ 5000 pl.2
3. 1e4le%ent2ri 3 5oni#icare #unc0ional2 sc. 1/ 5000 pl.3
4. 1e4le%ent2ri > -r4ani8area circula0iei sc. 1/ 5000 pl.3.1
5. 1e4le%ent2ri > 1e0ele ali%entare cu ap2 )i canali8are sc. 1/ 5000 pl.4.1.
&. 1e4le%ent2ri > Ali%entare cu ener4ie electric2
)i ?eleco%unica0ii sc. 1/ 5000 pl.4.2
7. -biective (e utilitate public2 > Circula0ia terenurilor sc. 1/ 5000 pl.5
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
MEMORIU GENERAL
1. INTRODUCE
1.1. DATE DE RECUNOATERE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL
3 enu%irea lucr2rii@ *AA7 +1BA7I.?IC ,/7/1AA C-9+7A /.A > '+/B+A /.A
- Bene!"!#$% CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DESA
3 *roiectant 4eneral@ BI1-+A / A1CI?/C?+1A C-'-CA1+ 9ICAI
3 ata elabor2rii@ %ai 2011
1.2. OBIECTUL PLANULUI URBANISTIC GENERAL
1eactuali8area *lanului +rbanistic ,eneral al co%unei esa, !u(e0ul ol!.
*+, constituie (ocu%enta0ia necesar2 ce stabile)te strate4ia (e (e8voltare a co%unei esa, !u(.
ol! cu o perioa(2 (e valabilitate (e 5 > 10 ani (e la (ata aprob2rii sale.
AvDn( :n ve(ere co%ple$itatea stu(iului, :ntoc%it :n special pe ba8a anali8ei %ulticriteriale , a #ost
necesar2 o activitate :n ec6ip2, cu caracter con!u4at, pluri(isciplinar.
En ca(rul *+, sunt cuprinse priorit20ile, servitu0ile )i re4le%ent2rile urbanistice precu% )i obiectivele,
ac0iunile )i %2surile necesar a #i aplicate la ocuparea )i utili8area terenurilor, la autori8area construirii,
servin( ca ba82 la elaborarea (ocu%enta0iilor urbanistice ulterioare *+5 )i *+, repre8entDn( un
instru%ent cu valoare te6nic2 )i !uri(ic2 :n activitatea a(%inistra0iei publice locale (e aplicare a
politicii (e (e8voltare a localit20ii )i a%ena!2rii teritoriului.
.tabilirea principalelor (irec0ii (e (e8voltare, 8oni#icare #unc0ional2 (e perspectiv2 )i obiective (e
utilitate public2 s3au #2cut prin corelarea li%itelor actuale ale intravilanului cu teritoriul s2u
a(%inistrativ, :n con(i0iile respect2rii (reptului (e proprietate )i al interesului public, re8ultDn( ast#el o
nou2 li%it2 intravilan, i%pus2 (e cerin0ele, necesit20ile )i op0iunile (e or(in na0ional )i local.
.3au propus@ e$tin(erea re0elei (e (ot2ri, pentru care s3au su4erat (i#erite a%plasa%ente, investi0ii
noi (e locuin0e prin e$tin(erea 8onelor re8i(en0iale, a%plasa%ente pentru activit20i econo%ico >
pro(uctive.
-r4ani8area circula0iei, :n con(i0iile cre)terii tra#icului, cu asi4urarea unor trasee )i le42turi noi :ntre 8onele
#unc0ionale, e$tin(erea / reabilitarea spa0iilor plantate, protec0ia %e(iului, sunt ele%entele care #ac obiectul
lucr2rii.
.3au preconi8at c2i )i %2suri posibile (e co%pletare, reabilitare )i/sau (e8voltare a ec6ip2rii
te6nico3e(ilitare. Aucrarea cuprin(e anali8a critic2 a situa0iei e$istente, (is#unc0ionalit20ile )i
priorit20ile precu% )i re4le%ent2ri la nivelul in#rastructurii localit20ii, :n con(i0iile (e8volt2rii acesteia.
Aucrarea r2spun(e proble%elor, (eter%inDn( cate4oriile (e interven0ie ;per%isiuni )i restric0ii<.
Func0ie (e politica actual2 (e (e8voltare urban2, *+, r2spun(e ur%2toarelor cate4orii (e proble%e@
opti%i8area rela0iilor :n teritoriuF
#n#&!'# (!)*#+!e! e,!()en)e- .!(*n"+!/n#&!)0+! 1! 2$!/$!)0+! .e !n)e$3en+!e4
poten0ial econo%ic )i u%anF
(eli%itarea intravilanului e$istent )i propus cu stabilirea 8onelor cu poten0ial construibilF
8oni#icarea #unc0ional2 cu stabilirea / reco%an(area 8onelor ce necesit2 *+5F
con(i0ii )i posibilit20i (e reali8are )i con#or%are a construc0iilor )i a obiectivelor (e utilitate
public2F
(epistarea )i (eli%itarea 8onelor supuse riscurilor naturale )i antropiceF
reabilitarea, prote!area )i conservarea %e(iului natural )i construitF
or4ani8area circula0iei (e perspectiv2F
reabilitarea )i (e8voltarea ec6ip2rii te6nico > e(ilitareF
stabilirea 8onelor cu inter(ic0ie te%porar2 sau (e#initiv2 (e construireF
evi(en0ierea tipului (e proprietate asupra terenurilor )i a %o(ului (e circula0ie !uri(ic2 a acestoraF
stabilirea 8onelor cu valoare istoric2, peisa4istic2, ar6itectural2, a%biental2 etc., necesar a #i prote!ateF
clari#icarea re4le%ent2rilor la nivelul 8onelor )i sub8onelor #unc0ionale )i concreti8area lor :n
ca(rul G1e4ula%entului local (e +rbanis% a#erent *+,H.
stabilirea (istan0elor %ini%e (e protec0ie sanitar2, (e protec0ie )i si4uran02 con#or% nor%ativelor )i
actelor le4islative :n vi4oare.
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
E&e5en)e&e n/! "*2$!n(e 6n P.U.G.%
rea)e8area localit20ii :n vatra ei #ireasc2F
e$tin(erea intravilanului :ntr3un %o( !u(icios, cu supra#e0e necesare (e8volt2rii localit20ii sub
aspect #unc0ional ;locuire, pro(uc0ie, servicii, a4re%ent etc<F
propunerile colectivit20ii locale ca ba82 pentru %ateriali8area pro4ra%ului (e (e8voltareF
scenarii )i pro4no8e privin( poten0ialul econo%ic )i u%an al localit20iiF
ar%oni8area interesului public cu cel privatF
stabilirea obiectivelor (e utilitate public2, (e interes na0ional )i local cu in(icarea a%plasa%entelor
posibile, :n con(i0iile respect2rii (reptului (e proprietateF
ele%ente privin( reabilitarea, conservarea )i protec0ia %e(iului natural )i construitF
i(enti#icarea 8onelor supuse riscurilor naturale )i te6nolo4iceF
%2suri privin( ec6iparea te6nico3e(ilitar2, 4ospo(2rirea co%unal2, salubri8area etcF
stabilirea )i in(icarea 4ra#ic2 a 8onelor )i (istan0elor %ini%e (e protec0ie sanitar2, (e e$ploatare,
si4uran02 etc. con#or% nor%ativelor )i preve(erilor le4ale :n vi4oare.
intro(ucerea %2surilor (e protec0ie a %e(iuluiF
instituirea (e %2suri speciale (e protec0ie )i (e re4le%ent2ri speci#ice pentru ansa%bluri )i
%onu%ente cu valoare (eosebit2F
%2suri (e salubri8areF
Consult2rile la *ri%2ria esa au per%is stabilirea solicit2rilor )i preve(erilor (e (e8voltare ale trupurilor
co%unei. Acestea s3au constituit :ntr3o te%2 > pro4ra% > utili8at2 (e planul urbanistic 4eneral.
*lanul urbanistic 4eneral e(i0ia 2011 preia o serie (e (ate )i preve(eri (in *.+.,. co%una esa,
proiect nr. 210/199" aprobat (e Consiliul 'u(e0ean ol!.
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
1.2. SURSE DOCUMENTARE
LISTA STUDIILOR SI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR SAU CONCOMITENT P.U.G.
3 *lan +rbanistic ,eneral co%una esa, pr. nr. 210 / 199" ..C. *1-.*/C? Craiova aprobatF
3 9o(erni8are (ru%uri locale :n co%una esa, pr. ..C. +A1 ..1.A. Craiova, #a8a ..F.F
3 /$tin(ere re0ea (e !oas2 tensiune, co%. esa, !u(. ol!, pr.020/2007, ..C. /ner4oactiv ..1.A., #a82 *.?. I C...
3 Canali8are :n siste% centrali8at a co%unei esa, pr. nr.4/2010, ..C. i4iconstruct *ro!ect ..1.A. #a8a *.?.F
3 A%ena!area centrului civic co%una esa, pr. nr."/200", ..C. i4iconstruct *ro!ect ..1.A. #a8a ..F.F
3 Construc0ii (epo8it le4u%e3#ructe )i a%ena!are pia02 a4ro3ali%entar2 :n co%una esa, !u(. ol!,
pr. 200",..C@ 9a(ival ..1.A. Craiova, #a8a ..F.F
3 Finisa!e )tran( tineret co%una esa, pr. nr. 4/2007, ..C. i4iconstruct *ro!ect ..1.A., #a8a ..F.
3 Construire 4r2(ini02 *I2 co%una esa, pr. nr. &2/2007, ..C. Factor ..1.A., #a8a *.?.
3 1eabilitare )coal2 clasele I3IJ Gla 1u(ariH, co%una esa, !u(. ol!, pr. nr.4/2007 ?icu u%itru *.F.
Craiova, ol!, #a82 *.?.
3 1eabilitare c2%in cultural co%una esa, !u(. ol!, pr. nr. 3/2007, ?icu u%itru *.F. Craiova, ol!, #a82 ..F.
3 9o(erni8are sta(ion co%una esa, !u(. ol!, proiect nr. 5/200", ..C. i4iconstruct *ro!ect ..1.A.,
#a82 ..F.I*.?. ;:n e$ecu0ie<
SURSE DE IN7ORMA8II UTILIZATE
3 Aista 9onu%entelor, siturilor )i ansa%blurilor ar6eolo4ice > !u(. ol! > avi8at2 (e 9inisterul CulturiiF
3 In#or%a0ii irec0ia 'u(e0ean2 (e .tatistic2, irec0ia +rbanis% )i A%ena!area ?eritoriului > ol!F
3 ate culese (e proiectant :n teren )i (iscu0ii purtate cu %e%brii Consiliului Aocal, )i *ri%2ria esa.
BAZA TOPOGRA7IC
3 ?rape8e e$ecutate (e -.C.*.I. !u(. ol! sc. 1/5000
3 Ai%ita teritoriului a(%inistratic co%una esa #urni8ata (e -.C.*.I. !u(. ol!
3 *lanul (irector al co%unei esa sc. 1/25000
3 .uport topo4ra#ic (i4iti8at al co%unei esa ;#urni8at (e C. '. ol!<
METODOLOGIA UTILIZAT
Con#or%
K
,CI *1IJI7 9/?--A-,IA / /AAB-1A1/ LI C-7BI7+?+A 3 CA1+ AA
*AA7A?A+I +1BA7I.?IC ,/7/1AAK aprobat2 cu -1I7+A 9.A.*.A.?. nr. 13/7/10 %artie 1999.
- ,6i(ul cuprin8Dn( preci82ri, (etalieri )i e$e%pli#ic2ri pentru elaborarea )i aprobarea re4ula%entului
local (e urbanis% (e c2tre consiliile locale, aprobat cu or(inul 9.A.*.A.?. nr. "0/7/1".11.199&
LEGI I ACTE NORMATIVE CU CARACTER DETERMUNANT 9N ELABORAREA P.U.G.
- Ae4ea nr.2/19&" privin( or4ani8area a(%inistrativ2 a teritoriului 1epublicii .ocialiste 1o%ania
- Ae4ea nr."4/2004 privin( reor4ani8area a(%inistrativ2 a unor co%une (in !u(e0ul ol!F
- Ae4ea nr. 50/1991 ;co%pletat2 )i %o(i#icat2 prin Ae4ea nr. 453/2001, republicat2 2004 I -.+.,. nr.214/200"<
privin( autori8area e$ecut2rii construc0iilor )i unele %2suri pentru reali8area locuin0elor<.
- 1e4ula%entul 4eneral (e urbanis% aprobat prin C.,. 525/199&F
- Ae4ea nr. 350/2001, privin( a%ena!area teritoriului )i urbanis%ul / Ae4ea nr. 2"9/200& ptr. %o(i#icarea si
co%pletarea A. nr. 350/2001 privin( a%ena!area teritoriului )i urbanis%ului / -.+.,. nr. 27/200" ptr.
%o(i#icarea si co%pletarea A. nr. 350/2001 privin( a%ena!area teritoriului )i urbanis%ulF
- Ae4ea #on(ului #unciar nr. 1"/1991 I Ae4ea :%bun2t20irilor #unciare nr. "4/199&F
- Ae4ea a(%inistra0iei publice locale nr. &9/1991, republicat2F
- Ae4ea ca(astrului )i publicit20ii i%obiliare nr. 7/199&F
- Ae4ea :%bun2t20irilor #unciare nr. "4/199&F
- Ae4ea privin( protec0ia %e(iului nr. 137/1995F
- -r(onan0a ,uvernului nr. 43/1997 privin( re4i%ul (ru%urilorF
- Ae4ea nr. 71/199& privin( aprobarea *lanului (e a%ena!are a teritoriului na0ional 3 C2i (e co%unica0ii
- -r(inul 9inisterului .2n2t20ii nr. 53&/1997 pentru aprobarea 7or%elor (e i4ien2 )i a reco%an(2rilor
privin( %e(iul (e via02 al popula0ieiF
- Ae4ea apelor nr. 107/199&F
- Ae4ea nr. 33/1994 , ;%o(i#icat2/co%pletat2 prin Ae4ea nr. 255/14.12.2010< privin( e$proprierea pentru cau8a (e
utilitate public2F
- Ae4ea nr. 5/2000 privin( 8onele prote!ateF
- C,1 nr.107&/2004, privin( stabilirea proce(urii (e reali8are a evalu2rii (e %e(iu pentru planuri )i pro4ra%eF
- Ae4ea nr. 422/2001, privin( prote!area %onu%entelor istorice F
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTRII
2.1. EVOLUTIE
Cercet2rile ar6eolo4ice au (at la iveal2 :n (reptul localit20ii esa, !u(e0ul ol! ur%ele unui castru ro%an
situat :n puctul nu%it Castravi02, la 5 M% su( (e sat, :n i%e(iata apropiere a un2rii > %onu%ent cu nr. '3I3
s3A307""9 (in lista %onu%entelor istorice 2004 a 9inisterului Culturii )i Cultelor, care a (2inuit )i (up2
retra4erea aurelian2 (in 273 e.n., #iin( (istrus :n ti%p (e rev2rs2rile #lluviului un2rea.
in aceast2 perioa(2 s2p2turile au scos la iveal2 opai0e )i c2r2%i8i (e lut ars inscrip0ionate, resturi (e
sticl2rie ro%an2 )i c6iar o sabie (in #ier cu lun4i%e ;l N 1,50 %< nespeci#ic2 4la(iu%u3lui ro%an ;l N 0,70
%<, probabil apar0inDn( %i4ratorilor ulteriori veni0i (in nor( > vestul european.
*e teritoriul co%unei au #ost (escoperite ur%e %ateriale ce atest2 continuitatea popula0iei )i (up2
p2r2sirea aciei (e c2tre ro%ani.
92rturii (ocu%entare (espre satul esa 42si% (e abia :n secolul al OJI3lea cDn( boierul 1a(u,
#eciorul Jer8ii (in esa reven(ic2 (reptul (e %o)tenire asupra %o)iei.
*este trei (ecenii (ocu%entele vorbesc (espre 1a(u lo4o#2t, nepotul lui 1a(u banu, care pri%e)te :n
(ar %ai %ulte sate (in !u(e0ul 9e6e(in0i (e la 1a(u Joievo(.
in sec. OIO3lea e$ist2 nu%eroase (ocu%ente re#eritoare la #u4a peste un2re a unor locuitori (in esa.
.atul esa #2cea parte (in !u(e0ul ol!, plasa CD%pu. Entr3o situa0ie statistic2 ce cuprin(e satele, )i
nu%2rul caselor %o)ierului pe a c2rui %o)ie se 42sesc, 42si% %en0ionat2 Co%una esa alc2tuit2 (intr3
un sin4ur sat, cuprin8Dn( un nu%2r (e 197 bor(eie. 9o)ia apar0inea prin0ului sDrb 9ilo) -brenovici.
?ra(i0ia spune c2 locuitorii, (in cau8a inun(a0iilor un2rii, au #ost obli4a0i (e3a lun4ul ti%pului s2
se %ute (in loc :n loc. 9utarea era probabil :nlesnit2 (e u)urin0a construirii bor(eielor :n care locuiau.
1e#or%a a4rar2 (in 1"&4 pune cap2t situa0iei (e (epen(en02 a locuitorilor cl2ca)i, 243 #a%ilii (in
satul esa vor pri%i p2%Dnt :n ur%a :%propriet2ririi, (ar cu p2%Dnturi (e proast2 calitate.
Aocuitorii co%unei re#u82 s2 le %unceasc2 )i cer cu insisten02 s2 #ie :%propriet2ri0i :n alt2 parte )i
c6iar %utarea co%unei.
Autorit20ile prin Ior(ac6e B2l2cescu %e%bru al Co%itetului .uper Arbitru al co%unei esa se
(eclar2 :n #avoarea cererii 02ranilor.
Aocuitorii co%unei s3au :%p2r0it :n (ou2 tabere@ una sus0inea %utarea pe una (in %o)iile statului la
nor( (e actuala co%un2 .eaca (e CD%p, la o (istan02 (e circa 25 M%, iar alta care a :nvins, a#ir%Dn( c2
r2%DnDn( aici vor putea tr2i %ai u)or, (atorit2 pescuitului, le%nului )i stu#ului a#lat (in abun(en02.
En anul 1"73 localitatea se va str2%uta %ai la nor(, pe o (un2 (e nisip, :ntre balta G+turinuH la nor(
)i GBalta 9areH la su(, punDn( ba8ele pri%elor a)e82ri :n noua vatr2 a satului. Acu% se renun02 la
vec6ile bor(eie s2pate :n p2%Dnt construin(u3se case, (ar care p2strea82 :n#20i)area vec6iului bor(ei.
En 1"77 :n ti%pul r28boiului pentru in(epen(en02 trupele ro%Dne au #ost :ncartiruite aici pentru c2
ora)ul Cala#at a #ost bo%bar(at (e turci.
2.1.1. E3/&*+!# "/n()$*"+!!&/$
Aa 17 #ebruarie 1""" Consiliul co%unal solicit2 pre#ecturii s2 aprobe re#acerea (ru%urilor co%unale, iar
cD0iva ani %ai tDr8iu, :n 1"9&, se reali8ea82 alinierea str28ilor )i l2r4irea lor la l20i%ea (e 10 %, apelDn(u3se
la le4ea (ru%urilor co%binat2 cu art. 74 (in le4ea pentru e$propria0i (in 30 %artie 1"&".
Ast28i satul are un siste% (e str28i rectan4ulare.
.#Dr)itul sec. OIO este perioa(a unei activit20i intense pentru #i$area (unelor (e nisip cu planta0ii (e
salcD%. En locurile %ai !oase s3a :nlocuit salcD%ul cu specii (e plop.
*rin0ul -brenovici reali8ea82 :n anul 1"59 construc0ia pri%ei biserici (in c2r2%i(2 la esa, purtDn(
nu%ele )i 6ra%ul G.#. IulianaH, (e la nu%ele so0iei prin0ului, tot %aterialul necesar #iin( a(us (in .erbia.
Constructorii bisericii au #ost sDrbi, (in satul vecin *oiana, str2%uta0i pe ti%pul prin0ului 9ilo) -brenovici.
Actuala biseric2 cu 6ra%ul .#. 7icolae, construit2 :n 1905 (up2 proiectul ar6. Lte#an 1. .tre6aianu (in
Craiova )i re#2cut2 :n 19&& > %onu%ent cu nr. '3II3%3B30"25& (in lista %onu%entelor istorice 2004 a
9inisterului Culturii )i Cultelor > p2strea82 (in vec6ea biseric2 catapeteas%a, can(elabrele )i o serie (e icoane.
+n local propriu pentru )coala cu 4 s2li (e clas2 se reali8ea82 abia :n anul 1935 )i se e$tin(e :n 1947
cu 3 s2li (e clas2, iar :n 19&4 cu :nc2 2 s2li )i un laborator. En 1970 se reali8ea82 un nou local (e )coal2
cu " s2li (e clas2, laboratoare, bibliotec2 )i sal2 (e sport.
En 195& se construie)te c2%inul cultural.
Construc0ia localului pri%2riei, :n care #unc0iona )i )coala cu 2 s2li (e clas2, a #ost ter%inat2 :n anul
1""7. Acest local a (evenit apoi 4r2(ini02.
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
2.1.2. E3/&*+!# 2/2*&#+!e!
esa a r2%as %ult2 vre%e o unitate etnic2 :nc6is2 (eoarece %aria!ul s3a (es#2)urat :n li%itele satului.
Cata4ra#ia (in 1"31, :ntoc%it2 sub con(ucerea pre8i(entului ?itu Ben4escu, %en0ionea82 :n (reptul
co%unei esa 197 (e #a%ilii ce apar0ineau boierului biv3vel c2%inar Ior4u Bibescu.
7u%2rul total al locuitorilor (ep2)ea 1000 locuitori.
up2 1"57, co%una e$ista ca unitate a(%inistrativ2 ce nu (epin(ea (e alte sate.
in 1"31 )i pDn2 :n 1"&0 nu%2rul #a%iliilor cre)te la 27", (e8voltare ce cunoa)te un pro4res continuu.
En anul 1904 :n ur%a recens2%Dntului 4eneral al popula0iei, co%una esa nu%2ra 51" #a%ilii, cu o
popula0ie (e 2100 locuitori (in care 109" b2rba0i )i nu%ai 1002 #e%ei.
En pri%ul r28boi %o(ial 93 (e tineri vor %uri :n r28boi, #apt cu repercursiuni asupra sporului natural.
Entre anii 192231931 nu%2rul noilor n2scu0i este, :n %e(ie 70 pe an, (ar )i cu ci#re e$tre%e 91 :n 1930.
.tatistica (in 1939 care arat2 o cre)tere (e circa &00 (e locuitori :n (ecurs (e " ani, iar recens2%Dntul
popula0iei (in #ebruarie 195& evi(en0ia82 o cre)tere :n (ecurs (e 10 ani (e 42& (e locuitori.
?1. ?abelul sintetic privin( evolu0ia popula0iei )i locuin0elor@
An!!
N$.
C#(e&/$
N$. 7#5!&!!&/$ T/)#& 2/2*&#+!e B0$:#+! 7e5e!
1"31 197 215 1000
1"59 197 247 1200
1"&0 25& 14&0
1904 34" 51" 2100 109" 1002
192& 7"2 2&00
1931 7"4 297"
1939 909 355&
194& 95& 3794 125& 253"
195& 1050 103" 4193 19&" 2225
19&& 4391 2044 2347
1970 4502 2123 2379
1972 45&& 21&" 239"
1973 4&54 2210 2444
1977 4&91
1990 4795
1992 115& 1132 4990
199& 49"" 245" 2530
1997 115& 49&4 2447 2517
2000 50&3 24"& 2577
2001 507" 2477 2&01
2002 50&5 250& 2559
2003 5029 2501 252"
2004 49"3 2474 2509
2005 1505 49&7 24&9 249"
200& 1504 491" 2449 24&9
2007 1505 4912 2445 24&7
200" 1505 4"50 2409 2441
2009 1505 4"21 2394 2427
2010 4"19 nespeci#ica
t
nespeci#icat
up2 al II3lea r28boi %on(ial se observ2 o (escre)tere a nu%2rului b2rba0ilor #a02 (e cel al #e%eilor.
Entre 194&31990, :n (ecurs (e 44 (e ani, popula0ia :nre4istrea82 o cre)tere (e nu%ai 1000 locuitori, %ai
%ic2 (ecDt :n perioa(a (intre cele (ou2 r28boaie %on(iale, iar (up2 1990 o (escre)tere lent2 (ar continu2.
.e re%arc2 o cre)tere a nu%2rului (e locuin0e, accentuat2 :ntre 199& > 2005, (at2 (e la care,
consonant cu procesul (e (e4ra(are a 4riculturii, :n special privin( e$ploatarea, :ntre0inerea )i cre)terea
investi0iilor :n acest sector ocupa0ional (e ba82, nu%2rul locuin0elor r2%Dne constant iar nu%2rul
popula0iei cunoa)te o (escre)tere treptat2, locuitoriico%unei ne%aiv28Dn(u3)i un viitor convin42tor :n
locuirea co%unei.
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
2.1.3. E3/&*+!# /"*2#+!!&/$
Aocuitorii s3au ocupat (in ti%puri str2vec6i cu pescuitul, vDn2toarea, cre)terea ani%alelor )i
a4ricultura. un2rea a pus la (ispo8i0ia locuitorilor %ultiple posibilit20i@ pe)te, #Dne0e pentru cre)terea
ani%alelor precu% )i posibilitatea (e a #ace a4ricultur2 pe %ar4inea lacurilor )i b2l0ilor.
2.1.4. C$e1)e$e# #n!5#&e&/$
Anul 1"59 este anul (e vDr# privin( nu%2rul ani%alelor raportat la nu%2rul locuitorilor. e atunci
nu%2rul ani%alelor a #ost :n 4eneral :n continu2 sc2(ere.
in anul 1953, anul :n#iin02rii C.A.*.3ului, nu%2rul vitelor %ari va sc2(ea an (e an (atorit2 #aptului
c2 oa%enii s3au :nscris cu nu%2r %ic (e ani%ale.
En anul 1972 e$istau 457 vaci (e lapte )i boi pentru %unc2 la un total (e peste 1000 (e #a%ilii (e
Gceapi)tiH, #a02 (e anul 1950 cDn( nu%2rul cornutelor %ari a #ost (e peste 1000.
- tra(i0ie, acu% aban(onat2, era cre)terea vier%ilor (e %2tase cu bene#icii :n veniturile locuitorilor.
2.1.5. C*&)*$# 2&#n)e&/$
?ra(i0ional s3au cultivat 4rDul, %eiul, cDnepa )i treptat au #ost intro(use poru%bul, carto#ul, s#ecla.
En prea!%a celui (e3al II3lea r28boi %on(ial, ca ur%are a -r(onan0ei nr.1 a 0inutului -lt, se intro(uc
obli4atoriu :n cD%pia un2rii, cultura plantelor te$tile > cDnepa, inul, bu%bacul.
up2 194" s3a intro(us )i cultura s#eclei (e 8a62r, (ar :n ulti%ul ti%p s3a renun0at la aceast2 cultur2
care, :n con(i0iile solului (e aici nu este rentabil2.
Entre anii 193931947 s3a plantat pe teritoriul co%unei esa cu salcD% supra#a0a (e 27" 6a.
En anul 1934 pe %alul un2rii s3a :n#iin0at un punct pentru :nc2rcare a le%nului :n )lepurile
apar0inDn( portului Cala#at.
En perioa(a 19&031970, pe terenurile !oase (in apropierea b2l0ilor s3au plantat plopi, care (au o
pro(uc0ie (e %as2 le%noas2 %ai %are la 6ectar (ecDt salcD%ii.
*entru a u)ura transportul le%nelor (in p2(ure, (in anul 19&" a :nceput construc0ia (ru%uri
#orestiere ce str2bat p2(urile (e salcD% pe o lun4i%e (e 20 M%.
in 19&1 s3a reali8at o ca%panie (e plantare a vi0ei (e vie. up2 1974 s3au reali8at lucr2ri (e
iri4a0ii pe &1" 6a :n siste%ul inte4rat Ciuperceni3Cala#at )i 200 6a :n siste% local, a#lat acu% :n
conservare, %ai corect spus :ntr3o stare (e (e4ra(are continu2 (atorat2 nespri!inirii interesate a
#er%elor %ici privin( accesul al #olosirea apei.
e ase%enea :n stare (e se%iaban(on se 42sesc )i #ostele planta0ii (e vi02 (e vie (in soiuri superioare,
locuitorii neputDn(u3)i per%ite :ntre0inerea a(ecvat2 a culturilor )i pre#erDn( s2 le (es#iin0e8e :n %are parte,
a)a cu% au (es#iin0at )i planta0iile (e (u8i ce #or%au ba8a sericiculturii pe aceste locuri.
*entru a creiona vi8iunea relativ2 la strate4ia (e (e8voltare a a4riculturii ro%Dne)ti avut2 (e toate
4uvern2rile (e (up2 19"9, #2r2 a %erita %eritul principal privin( aceasta al lui Ion Iliescu, este su#icient s2
a%inti% c2, pentru pri%a (at2 (up2 re#or%a a4rar2 (in 1921 )i (e la pro%ul4area Constitu0iei 1o%aniei
(in 1924, Constitu0iile 1o%Dniei (e (up2 19"9 nu i%pun o li%it2 a supra#e)ei propriet20ii a4ricole.
2.1.;. Me1)e1*<*$!&e
Cele %ai r2spDn(ite au #ost cele casnice@ torsul lDnii, 0esutul 6ainelor ;ipin4elele cu 4lu42<.
9eserii precu% (ul46eria, #ier2ria sau tD%pl2ria s3au (e8voltat :n li%itele cerin0elor co%unei )i erau
e$ercitate %ai ales (e 0i4ani.
Entre cele 2 r28boaie s3a construit o %oar2 cu un %otor (e 50 C.*. la care lucrau 5 lucr2tori.
2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL
2.2.1. A52&#(#$e 6n )e$!)/$!*
Co%una esa este a%plasat2 :n partea (e su(3vest a !u(e0ului ol!, pe %alul nor(ic al #luviului
un2rea, avDn( centrul co%unei pe coor(onatele 45
0
52P latitu(ine 7or(ic2 )i 23
0
2P lon4itu(ine estic2.
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
Con#or% li%itei a(%inistrative #urni8ate (e -.C.*.I. ol!, o supra#a0a a teritoriului a(%inistrativ .e
S.). 2 =4>5-= ?# @S.). 2 =;;> ?# "/n. D!$e"+!# .e ()#)!()!"0 A*.- D/&AB alc2tuit2 (in terenuri arabile,
p2(uri, b2l0i, #Dne0e naturale )i )enalul un2rii.
2.2.2. Re&!e*&
Co%una este a)e8at2 :n lunca inun(abil2 a un2rii. 1elie#ul se pre8int2 ca o succesiune (e (une (e
nisip care :n cea %ai %are parte au #ost #i$ate prin planta0ii (e salcD%, vi02 (e vie )i v2i, :n unele (in
acestea instalan(u3se b2l0i cu l20i%ea nu prea %are, (ar lun4i%i apreciabile, %2surDn( :ntre 4 )i 7 M%.
e #apt (unele care :nso0esc un2rea :ncepDn( (in (reptul localit20ii Ciupercenii Jec6i cunosc o
:ntin(ere #oarte %are :n (reptul localit20ii esa. Entrea4a supra#a02 (e p2%Dnt este alc2tuit2 (in (une
care au o #or%2 alun4it2 pe (irec0ia vest3est, i%pri%at2 (e vDnturile (o%inante care bat (inspre vest.
/le sunt paralele cu un2rea )i au la supra#a02 o structur2, ca ur%are a #or%2rii unei p2turi
super#iciale, (e sol nisipos. .unt :ns2 )i (une pe care nu s3a putut (e8volta niciun #el (e ve4eta0ie,
vDnturile ri(icDn( pri%2vara )i toa%na nori (e nisip care :0i (au i%presia c2 te a#li :n plin (e)ert.
Acestea nu ocup2 :ns2 supra#e0e prea :ntinse, se 42sesc :n i%e(iata apropiere a un2rii, la o (istan02 (e
cel %ult 1 M%, se ter%in2 brusc :n (reptul punctului uvalu%, pentru ca nu%ai (up2 cD0iva M% s2 se
(es#2)oare iar2)i )i s2 :nso0easc2 un2rea pe toat2 latura su(ic2 a -lteniei, cunoscun( o e$tin(ere )i
%ai %are :n (reptul localit20ilor Bec6et, 2buleni, situate la 90 M% :n aval (e localitatea esa. A20i%ea
acestor (une nu (ep2)es)te 1 M%, #iin( cunoscute :n (ialectul local sub nu%ele (e Cioace.
Entre (une se 42sesc v2i ce atin4 0,532 M% l20i%e, con0inDn( terenuri #ertile care per%it ob0inerea
unor recolte bune c6iar :n anii seceto)i, (atorit2 u%i(it20ii %ai bo4ate a solului.
in loc :n loc se ri(ic2 %24uri, punctele cele %ai :nalte (e pe supra#a0a co%unei, purtDn( (i#erite
(enu%iri le4ate #ie (e unele culturi ce au pre(o%inat acolo :n ti%p, #ie (e resursele unor persoane.
En apropierea satului, la circa 300 % spre 7or(3/st se 42se)te %24ura lui C6iot > nu%ele le4at (e
se%nalele localnicilor :n ca8 (e pri%e!(ii.
2.2.3. Re+e#*# ?!.$/<$#!"0
?eritoriul co%unei esa se :nca(rea82 :n ba8inul 6i(ro4ra#ic al un2rii, (e care este %2r4init la su(
)i care cur4e cu un (ebit %e(iu (e 5450 %c/s. Acest (ebit a pre8entat :n (ecursul ti%pului varia0ii :ntre
15000 %c/s :n 1940342 )i 2000 %c/s :n anii 194&347.
En ca(rul teritoriului nu se :ntDlnesc alte ape cur42toare ci (oar lacuri )i b2l0i :ntre (unele (e nisip,
ali%entate (in precipita0ii )i rev2rs2ri ale un2rii. En anii seceto)i acestea se re(uc #oarte %ult, iar
unele seac2 co%plet. 9ai i%portant este lacul Balta 7ea4r2 :n su(ul co%unei cu supra#a0a (e 1,2 6a
(eclarat 5on2 prote!at2 cu caracter acvatic a !u(. ol!.
Apa #reatic2 se a#l2 la o a(Dnci%e (e 5310 %, iar :n lunc2 apare la 233 %. En 8onele %l2)tinoase
acolo un(e apa nu sta4nea82 la supra#a02, apa #reatic2 se a#l2 la o a(Dnci%e (e 0,5 3 1 %.
2.2.4. C#$#")e$!()!"! <e/)e?n!"e
Con#or% stu(iului 4eote6nic pr.nr. 5&/200", ..C.Qener4 As ..1.A reali8at pentru 9o(erni8are
sta(ion co%una esa, localitatea se a#l2 :n 8ona (e seis%icitate, are un coe#icient (e seis%icitate
RsN0,1&, perioa(a (e col0 ?c N 1,5s, 4ra(ul 7
1
(e seis%icitate.
*rin situarea :n partea (e su( a !u(e0ului ol!, sub raportul particularit20ilor solurilor, teritoriul
co%unei esa apar0ine provinciei (anubiano34etice, :n care apar alterna0e (e cerno8io%uri levi4ate
nisipoase cu nisipuri nesoli(i#icate sau #oarte slab soli(i#icate )i terenuri %l2)tinoase :n 8ona (e su( )i
(e su(3est.
*e aceste soluri s3au (e8voltat p2(uri (e salcD% )i plop.
e ase%enea pe aceste soluri se cultiva :n con(i0ii bune le4u%e, vi0a (e vie, plante te6nice, poru%b, 4rDu, etc.
2.2.5. C&!5#
in punct (e ve(ere cli%atic al ac0iunilor (ate (e 82pa(2 co%una esa se 42se)te :n 8ona C,
(eter%inDn( o a(Dnci%e (e :n46e0 (e "0 c% con#or% .?A. &054.
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
A)e8at2 :n partea (e .u(3Jest a 02rii (e3a lun4ul un2rii, co%una esa bene#icia82 (e o cli%2
blDn(2 te%perat3continental2 cu in#luen0e sub%e(iteraneene. ?e%peratura %e(ie anual2 a cestor locuri
este 11,5S ;citire sta0ia %eteo Cala#at<. ?e%peratura %e(ie a iernii este (e %inus 1>2 4ra(e.
9ini%ele )i %a$i%ele e$tre%e s3au :nre4istrat :n iarna anului 1929, respectiv %inus 32 4ra(e )i :n
vara anului 1952 )i a anului 195& au #ost atinse valori (e plus 40 4ra(e.
2.2.;. Re<!5*& 2&*3!/5e)$!"
CD%pia (e su(3vest a 02rii are o %e(ie a precipita0iilor ce se ri(ic2 (e 500 > 550 %% anual.
*loile sunt reparti8ate pe trei perioa(e (istincte. Cea %ai %are cantitate (e precipita0ii ca(e la :nceputul
verii, s#Dr)itul lunii iunie / :nceputul lui iulie, cu ploi cu caracter toren0ial ce :ntDr8ie :ntre0inerea culturilor
pr2)itoare. En lipsa precipita0iilor se instale8e #recvent seceta, e$. toa%na )i pri%2vara anilor 194& > 1947.
1e4i%ul precipita0iilor este intens %ai ales toa%na :n luna octo%brie. *loile tDr8ii (e toa%n2 sunt
(e scurt2 (urat2, cel %ult o s2pt2%Dn2, (ar provoac2 %ulte nea!unsuri :n a4ricultur2.
?oa%nele sDnt tDr8ii, pDn2 aproape (e s2rb2torile (e iarn2, cu bru%e c6iar la !u%2tatea a lunii octo%brie.
Iernile sunt blDn(e, (e cele %ai %ulte ori lipsite (e 82pa(2, (ar au #ost :ns2 ierni ca cea (in anii
1953/1954 cDn( a nins #oarte %ult )i stratul (e 82pa(2 a atins 1,2 > 1,5 %.
+nul (in #eno%enele p24ubitoare pentru a(%inistrativul localitat20ii sunt inun(a0iile (e pri%2var2.
un2rea provoac2 rev2rs2ri :n #iecare an, (ar nu :ntot(eauna (e aceea)i intensitate.
*e teritoriul co%unei, e$istau 4Drle care le4au un2rea (e b2l0i, e$. 4Drla G2biloiuH )i G9a!anuluiH, :ntre
cele (ou2 r28boaie (oi %o)ieri ce st2pDneau :ntinse terenuri la esa, %r. ,6eor46e .toica )i 4.ral ,ri4orescu
punDn( s2 se sape (ou2 4Drle ce uneau un2rea cu alte b2l0i, purtDn(u3le (e atunci :ncolo nu%ele.
Fluctua0iile (e (ebit ale un2rii au provocat unele inun(a0ii catastro#ale cu% au #ost cele (in iarna
anului 1942 cDn( (atorit2 te%peraturilor sc28ute apele un2rii au :n46e0at :n special :n re4iunea (e
v2rsare )i a blocat scur4erea apei )i sloiurilor provocDn( ie)ierea (in %atc2.
Dup 1944 satul reedin de comun nu a fost inundat niciodat.
2.2.=. VCn)*$!&e
in puct (e ve(ere eolian ;ac0iunea vDntului< co%una esa se 42se)te :n 8ona B.
JDnturile (o%inante sunt vDnturile (e vest canali8ate (e Jalea un2rii. /le au i%pri%at (irec0ia
(unelor (e nisip care se :ntin( pe (istan0e (e 8eci (e M% #iin( (esp2r0ite (e v2i uneori cu ape. Aceste
vDnturi pri%2vara 4r2besc topirea 82pe8ii. En ti%pul toa%nei au o #recven02 %ai %are la s#Dr)itul lunii
octo%brie )i :nceputul lunii noie%brie.
+n alt vDnt cu o #recven02 %ai %are este criv20ul care bate pe (irec0ia 7/3/ c2tre .J3J.
provoacDn( viscole. En iarna anului 1953/1954 acest vDnt a ri(icat troiene (e cD0iva %etri care s3au
%en0inut pDn2 pri%2vara tDr8iu. *entru c2 )oseaua ce lea42 esa (e *oiana 9are are (irec0ia 73. )i
pentru c2 unele autorit20i lipsite (e unele cuno)tin0e ele%entare au (ispus (e#ri)area p2(urile (e pe
%ar4inea )oselei, s3a provocat :n82pe8irea acestui (ru% :ncDt au i8olat co%una pentru cDtva ti%p.
Acela)i lucru s3a petrecut )i :n ti%pul verii cDn( (atorit2 #recven0ei vDnturilor (e /st )i %ai ales (e
Jest, :n anu%ite puncte )oseaua a #ost a%enin0at2 (e (epo8itarea nisipului #2cDn(3o i%practicabil2.
+lterior s3a i%pus plantarea unei per(ele (e protec0ie care prote!e8e acest (ru% (e e#ectele %en0ionate.
Alte vDnturi cu o #recven02 re(us2 sunt@ vDntul .37 )i vDntul (in (irectia 73J, ulti%ul a(ucDn( iarna
cantit20i %ari (e 82pa(2, iar :n ti%pul verii ploi reci care (eter%in2 o sc2(ere brusc2 (e te%peratur2.
2.2.D. Ve<e)#+!#
Aici se :ntrep2trun( #or%a0iunile ve4etale (e step2 cu cele (e lunc2. En apropierea un2rii )i pe %ar4inea
b2l0ilor ve4eta0ia este bo4at2, %en0inDn(u3se ver(e %a!oritatea anului, cu e$cep0ia 8ilelor (e :n46e0. En ti%pul
verii ve4eta0ia su#er2 (atorit2 te%peraturilor ri(icate )i sc2(erii u%i(it20ii at%os#erice.
Je4eta0ia (e stepa este repre8entat2 (e 4ra%inee (e talie %ic2 )i care :n lunile iulie > au4ust se usuc2.
En b2l0ile (in lunca un2rii se :ntDlnesc specii co%une (e 6i(ro#ite sau 6i(ro#ile ca@ le%na %inor,
le%na trisula, tTp6a, au4usti#olia etc.
*e nisipurile situate :n lun4ul un2rii :ntre Basarabi )i 1ast, al2turi (e plante co%une se a#l2 )i
plante rarisi%e cu% sunt@ ,Tpsa #ila *aniculata, Ant6riscus Can(icina, Alcana tinctoria, ?encriu%
poliuni, 8ona esa 3 Ciuperceni (eclarat2 arie natural2 prote!at2 a !u(. ol!.
Je4eta0ia arboricol2 este repre8entat2 (e resturile unor p2(uri (e ste!ar care acopereau :n trecut
supra#e0e :ntinse, (ar care au #ost e$plorate ira0ional #2r2 preocuparea re:%p2(uririi acestora.
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
*Dlcurile care se %ai p2strea82 au #ost (eclarate %onu%ente ale naturii > *2(urea GCioaceH > esa
cu specii $ero#ite 210 6a.
En lunca un2rii se 42sesc 82voaie alc2tuite (in arbori (e esen02 %oale ;s2lcii, plopi, arini< al2turi (e
care #or%a0iuni ve4etale iubitoare (e u%e8eal2.
*e supra#e0ele (e teren ocupate (e (une (e nisip s3au plantat salcD%i care au :ntDlnit con(i0ii
(eosebite (e (e8voltare, p2(urile :nsu%Dn( o supra#a02 ce (ep2)e)te 2500 6a.
2.2.>. 7#*n#
Arealul 8onei con0ine specii (in #a%ilia ro82toarelor, a carnivorelor, reptilelor, p2s2rilor etc.
Iepurele se :ntDlne)te (in ce :n ce %ai rar cu toate c2 vDnarea lui este re4le%entat2 prin le4e.
Julpea este ani%alul carnivor cel %ai (es :ntDlnit :n aceste locuri. En%ul0irea se%nalat2 :n ulti%ul
ti%p se (atorea82 #aptului c2 nu au %ai #ost vDnate (e un ti%p :ncoace.
Aupul, ani%al :ntDlnit #recvent :n aceast2 8on2 cu ani :n ur%2, a (isp2rut aproape cu (es2vDr)ire.
En sc6i%b )i3a #2cut apari0ia porcul %istre0, ne:ntDlnit anterior, probabil toc%ai prin (ispari0ia lupilor.
+n alt ani%al s2lbatic care nu3)i are ori4inea :n aceste locuri, (ar care s3a :n%ul0it :n ulti%ii ani este
bi8a%ul, ani%al ro82tor care :)i #ace 4alerii :n p2%Dnt la #el ca )i castorul )i a c2rui blan2 este #olosit2
pentru con#ec0ionarea c2ciulilor )i 6ainelor (e blan2.
i6orul > ani%al (e noapte, este #recvent :ntDlnit (e %ulte ori c6iar :n sat provocDn( nu%eroase pa4ube.
*opDn(2ii, 6Drcio4ii, )oarecii (e cD%p, ani%ale caracteristice acestor re4iuni, sunt (es :ntDlni0i.
1eptilele@ )erpi (e ap2, )opDrle, 4u)teri, se 42sesc pe %ar4inea p2(urilor ce acoper2 (unele (e nisip.
*2s2rile sunt %ai nu%eroase (ecDt %ani#erele )i reptilele, (intre acestea a%inti%@ vrabia,
cioc2nitoarea, poru%beii s2lbatici, %ierla, privi46etoarea, cucul, sticletele, ciocDrlanul, 4raurii, ciorile.
*ri%2vara vin (inspre re4iunile cal(e ber8ele, :ntDlnin( aici con(i0iile (eosebite (e 6ran2 :n b2l0i,
iar la :nceputul lunii septe%brie p2r2sesc aceste re4iuni.
Au%ea p2s2rilor (e balt2 este repre8entat2 (e ra0a )i 4Dsca s2lbatic2, li)i0a, 0i42ncu)a, corco(elul )i
nu%eroase specii (e stDrci.
En apa b2l0ilor )i un2rii :ntDlni% pe)ti@ )tiuc2, caras, crap, lin, biba, pl2tic2, ro)ioar2, )al2u, so%n etc.
*Dn2 la al (oilea r28boi %on(ial pescuitul :n aceste b2l0i era #oarte intens, (ar :n ulti%ul ti%p a
:ncetat s2 %ai #ie o a treia ocupa0ie a locuitorilor, (atorit2 :%pu0in2rii pe)telui )i a sec2rii b2l0ilor.
2.3. RELA8II 9N TERITORIU
2.3.1. 9n"#.$#$e# 6n $e+e#*# <ene$#&0 .e &/"#&!)0+!
Ca surse (e (ocu%entare s3au #olosit@
- *lanul (e A%ena!are al ?eritoriului 1e4ional ;*A?1<F
- *lanul (e A%ena!are al ?eritoriului 'u(e0ean ;*A?'<.
- ?rape8e co%. esa sc. 1 / 5000 -.C.*.I. !u(. ol! 22.03.2011
- *lan (i4iti8at co%. esa 2011 > Consiliul 'u(. ol! > irec0ia (e +.A.?.
Co%una esa, situat2 :n e$tre%itatea su(3vestic2 a !u(e0ului ol!, :n CD%pia Ciuperceni ;subunitate a
CD%piei (e Jest a -lteniei< cu relie# #or%at (in lunca )i terasa in#erioar2 a un2rii ;terasa Ciuperceni<
acoperit2 (e (une (e nisip #i$ate prin planta0ii (e p2(uri (e salcD%i, cu cli%2 te%perat3continental2 cu
in#luen0e %e(iteraneene )i un sol aluvionar )i cerno8io% nisipos, se :nca(rea82 :n 8ona (e pro(uc0ie
a4ricol2 pentru culturi intensive (e :nalt ran(a%ent@ cereale, plante te6nice )i in(ustriale ;tutun :n special<,
le4u%e )i stru4uri precu% )i (e cre)terea a ani%alelor ;bovine, porcine, ovine< pentru consu% propriu.
Co%una esa, #ace parte (in %arile centre le4u%icole (e8voltate (e3a lun4ul un2rii.
Ca supra#a02, co%una esa este una (intre cele %ai :ntinse co%une ale !u(e0ului, (ar cu %ulte
terenuri nepuse in valoare.
Ca popula0ie, co%una se :nscrie :n ca(rul co%unelor %e(ii ;30013 5000 locuitori<, cu o popula0ie (e
4"19 locuitori la 1 iulie 2010, con#or% (atelor o#iciale statistice.
Co%una esa este situat2 la o (istan02 (e 100 M% (e Craiova, re)e(in0a !u(e0ului ol!, le42tura
:ntre cele (ou2 localit20i putDn( a #i #2cut2 prin /79 Cala#at > Craiova inter%e(iat prin .'.553 *oiana
9are > esa > Ciuperceni Cala#at.
-ra)ele cele %ai apropiate (e co%una esa sunt@
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
-ora)ul Cala#at, situat la 20 M% nor(3vest, accesibil prin .'. 553 esa3Ciuperceni3Cala#at sau
in(irect prin .'.553 > .7.55A esa3*oiana 9are3Cala#atF
- ora)ul B2ile)ti situat la 40 M% nor(3est, accesibil prin .'.553 esa > *oiana 9are .7.55A
*oiana 9are 3?unarii Jec6i >.'.5&1/ / .'.5&1A ?unarii Jec6i 3 .eaca (e CD%p 3 B2ile)ti.
A)e8area :n teritoriu ca )i con(i0iile naturale )i #unc0ionale, plasea82 co%una :n ra8a (e in#luen02 a
%unicipiului Cala#at.)i au per%is si%ultan (e8voltarea rela0iillor econo%ice )i teritoriale :n special :n
raport cu *oiana 9are, cu care se :nvecinea82.
2.3.2. Ve"!n0)0+!
3 pe li%itele (e nor( )i est se :nvecinea82 cu co%una *oiana 9are
3 pe li%ita vest se :nvecinea82 cu co%una Ciupercenii 7oi
3 pe li%ita su(, coinci(ent2 pe aceast2 8on2 cu 4rani0a 1o%Dniei, se :nvecinea82 cu 8ona #luvial2 a
un2rii care apar0ine 1epublicii Bul4aria. En por0iunea ro%Dneasc2 a #luviului co%una con0ine :n
teritoriul a(%inistrativ ostroavele Acalia ;la vest< )i *ietri) ;la est<.
2.4. ACTIVIT8I ECONOMICE
Activitatea a4ricol2 )i 8oote6nic2 constituie resursa natural2 (e ba82 a (e8volt2rii econo%ice a
co%unei esa, acestea conturDn( )i pro#ilul econo%ic a4ro38oote6nic al localit20ii.
Activitatea a4ricol2 ;con#. (ate ir.,en.'u(. (e .tatistic2< ocup2 o supra#a02 (e 4279 6a reprentDn(
55,"U (in supra#a0a a(%inistrativ2 a co%unei. *e cate4orii (e #olosin02 prepon(eren0a o au supra#e0ele
arabile ce repre8int2 300" 6a, #a02 (e celelalte cate4orii ca vii3liven8i cu 330 6a )i p2)uni3#Dne0e cu 941 6a.
.upra#a0a a4ricol2 199"@ 3299 6a :n proprietate privat2 a locuitorilor, 393 6a (e *ri%2ria esa, 10 6a.
I.C.F. ?utun, 44 6a. .ericicultura, 5 6a. eparta%entul Cultelor, 22 6a 1o%silva, 54 6a.Avicola Craiova.
?erenul arabil %a!oritar se situea82 :n partea 7 / 73/ )i / a co%unei, restul terenurile a4ricole #iin(
i8olate (atorit2 p2(urilor, (unelor )i b2l0ilor.
Cre)terea poten0ialului pro(uctiv al terenurilor a4ricole :nnainte (e 19"9 s3a reali8at prin siste%
inte4rat (e iri4a0ii Cala#at > Ciuperceni ;&1" 6a.< )i siste% local ;200 6a<, total "1" 6a ;cca. 21,5U (in
supra#a0a a4ricol2<. Aipsa inten0ionat2 a sus0inerii #inanciare a %icilor proprietari (e terenuri pentru
:ntre0inerea )i e$ploat2rea lucr2rilor a (eter%inat aban(onarea )i ine$orabila (e4ra(are a siste%elor.
*ro#ilul econo%ic (o%inant al co%unei esa este repre8entat (e pro(uc0ia ve4etal2 )i ani%al2.
?2. .upra#a0a cultivat2 199" co%una esa
S*2$##+# "*&)!3#)0
@?#B
1>>=
@?#B
T/)#& 2e A*.e+*& D/&A 1>>=
,rDu )i secar2 "05 1"073&
*oru%b 1500 155934
Carto#i 10 404&
Ae4u%e 105 10133
Floarea soarelui 100 4&35&
?3. *ro(uc0iile ob0inute la principalele culturi 199"
P$/.*"+!# $e#&!'#)0
@)/B
1>>=
@)/B
Me.!e 2e "/5*n# De(#
)/E?#
Me.!e 2e A*.e+*& D/&A
)/E?#
,rDu )i secar2 2102 2,&12 2,797
*oru%b 4500 3,000 3,914
Carto#i 100 10,000 9,"3&
Ae4u%e 2105 20,047 12,397
Floarea soarelui 50 0,500 1,050
*ro(uc0iile pre8int2 (i#eren0ieri #a02 (e alte 8one ale !u(e0ului, acestea #iin( (epen(ente (e con(i0iile
cli%atice precu% )i (e relie#ul 8onei. .e re%arc2 superioritatea co%unei esa la le4u%e.
?4. .itua0ia #on(ului #unciar co%una esa 2001 > 2009
Anul Arabil Puni Fnee Vii Livezi Total
Agricol
Pduri Ape Drumuri
C.F.
Curi
contr.
Teren
!eprod
.
Teren
neagr.
Teren
total
A " # $ % & ' ( ) * "+ "" "# "$
#++" $+#' (&) "(" $++ $+ %#)& "()% ()# "#$ "'& &$+ $$)% (''*
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
#++# $+%% (&) "(" $++ $+ %$+$ "()% (&+ "#$ "(* &$+ $$'' (''*
#++$ $+%% (&) "(" $++ $+ %$+$ "()% ($+ "#$ "** &$+ $$'' (''*
#++% $+%% (&) "(" $++ $+ %$+$ "()% ($+ "#$ "** &$+ $$'' (''*
#++& $+%% (&) "(" $++ $+ %$+$ "()% ($+ "#$ "** &$+ $$'' (''*
#++' $+%% (&) "(" $++ $+ %$+$ "()% ($+ "#$ "** &$+ $$'' (''*
#++( $+%% (&) "(" $++ $+ %$+$ "()% ($+ "#$ "** &$+ $$'' (''*
#++) $+%% (&) "(" $++ $+ %$+$ "()% ($+ "#$ "** &$+ $$'' (''*
#++* $+%% (&) "(" $++ $+ %$+$ "()% ($+ "#$ "** &$+ $$'' (''*
in tabelul ?4. .itua0ia #on(ului #unciar co%una esa 2001 > 2009 ?4. .itua0ia #on(ului #unciar
co%una esa 2001 > 2009, #urni8at (e c2tre irec0ia (e .tatistic2 !u(. ol!, cu (ate par surprin82tor (e
constante :ntre 20013 2004 )i substan0ial (i#erite #a)2 (e tabelul ?2. .upra#a0a cultivat2 199" co%una
esa, re8ult2 c2 terenul arabil cunoa)te un salt (e supra#a02 :ntre 2001 > 2002, probabil prin puneri :n
posesie ca )i teren arabil a unor supra#e0e (esecate anterior.
5oote6nia, (up2 un (eclin al e#ectivelor (e ani%ale (in anii 199131992 #a02 (e 19"9, cunoa)te o
continu2 (escre)tere la bovine )i cre)teri la porcine, ovine )i p2s2ri@
?5. /volu0ia cre)terii ani%alelor co%una esa
Ee")!3e .e #n!5#&e 1>>= 1>>D 2FF2 2F1F
Bovine 3&7 370 3 320
*orcine 500 575 1"&3 2"00
-vine 421& 41&& 3&&5 5000
*2s2ri 12000 12000 14"2" 20000
*ro(uc0iile ani%aliere nu sunt (intre cele %ai ri(icate, valori#icarea pro(uselor #2cDn(u3se %ai ales
pe pia0a co%unei )i pentru consu%ul propriu.
?&. *ro(uc0ia ani%al2 co%una esa
P$/.*"+!# #n!5#&0 1>>= 1>>D
Carne ;sacri#ic2ri< to 2"5 3
Aapte 6l &140 5351
ADn2 M4 10540 10500
-u2 %ii buc20i 720 7"0
A(%inistrativul co%unei esa cuprin(e 7"2 6a > luciu (e ape )i 17"4 6a > p2(uri, surse i%portante (e
sus0inerea econo%ic2 a popula0iei. *2(urile sunt a(%inistrate (e c2tre 1o%silva 15&0 6a )i (e particulari 224 6a.
Activitatea in(ustrial2 este repre8entat2 (e I.C.F. ?utun )i 9oara, care contribuie %o(est la veniturile
a(%inistra0iei locale.
*re8ent2% evolu0ia structurii ocupa0ionale :n co%una esa (in (ate #urni8ate (e irec0ia (e .tatistic2 !u(. ol!:
?7. .tructura ocupa0ional2 salariat2 co%una esa
o%eniu / Ani 2002 2005 200& 2007 200" 2009 2010
A4ricultur2 3 & & & 23 21 2010
In(ustrie 3 3 2 2 2 " 53
Co%er0 3 5 4 & " 12
Coteluri / 1estaurante 3 3 3 3 5 33
?ransport, (epo8itare, *.?.?.1. 3 9 3 & & " 3
Finan0e / b2nci / asi4ur2ri 3 1 2 1 1 1 5
A(%inistra0ie 3 14 15 15 1& 15 2
Env202%Dnt 3 43 43 44 44 43 9
.2n2tate Asisten02 social2 3 13 14 1& 14 10 45
?otal salaria0i 3 97 150 112 112 120 43
Lo%eri :n plat2 3" 39 5" 51 212 92 114
*opula0ie activ2 2743 3 3 3 3 3 3
*ensionari 1151 1107 10"3 1094 1093 10"7 3
En anii 200" > 2010 se constat2 o revi4orare econo%ic2 :n (o%eniul a4ricol )i in(ustrial cDt )i :n cel
(e co%er0 / 6otel2rie, (ar sectorul econo%ic privat r2%Dne total (eco%pensat #a02 (e sectorul bu4etar,
acessta (in ur%2 neDn(eplinin(u3)i %enirea :n %2sura :n care nu poate poten0a revi4orarea econo%iei.
En conclu8ie, atDt poten0ialul econo%ic cDt )i structurile econo%ice pentru valori#icarea acestuia nu
sunt inte4ral %ono#unc0ionale, (ar cel a4ricol este prepon(erent.
A:#n./n#$e# *n/$ /"*2#+!! #<$!"/&e .eA# )$#.!+!/n#&e- +!nCn. .e 5/.*& .e &/"*!$e $*$#& 1!
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
3#&!.#)e 2$!n $e'*&)#)e&e /:+!n*)e @(e$!"!"*&)*$#- 3!)!"*&)*$# .e (/!*$! (*2e$!/#$e- 2/5!"*&)*$# 6n
"/n.!+!! .e !$!<#+!e- #2!"*&)*$#- 5e1)e1*<*$!&e "/$e&#)eB- 0$0 (0 !e n!"! 2e .e2#$)e .#)/$#)0 n*5#!
&/"*!)/$!&/$ '/ne!- #* .*( &# $e.*"e$e# .$#()!"0 # n!3e&*&*! .e )$#! 1! # 3en!)*$!&/$ &/"*!)/$!&/$-
5*&+! .!n)$e "e! )!ne$! #&e<Cn. 0$0 3/!# &/$ "#&e# ()$0!n0)0+!!
2.4.1. SECTORUL TER8IAR% /$ceptDn( co%er0ul cu a%2nuntul, ali%enta0ia public2 )i sectorul
bu4etar, poten0ialul turistic pentru care ar putea ar4u%enta #oarte %ulte (in bo420iile naturale ale
arealului co%unei ;arii prote!ate, un2rea )i b2l0ile ei, situl ar6eolo4ic<, este ine$istent.
2.5. POPULA8IA. ELEMENTE DEMOGRA7ICE I SOCIALE
2.5.1. N*50$*&- ()$*")*$# 2e (e,e- .en(!)#)e 1! e3/&*+!# 2/2*&#+!e!
Co%una esa :nre4istrea82 o sc2(ere popula0ional2 (estul (e %ic2 :ntre 199" > 2010 ;14& loc. N 2,9U<
3 (ova(2 a statorniciei locuitorilor s2i > )i un ec6ilibru cvasiper#ect al pepre8ent2rii pe se$e, con#. tabel ?".
?". /volu0ia popula0iei stabile :n co%una esa
Ani / *opula0ie ?otal Fe%ei Fe%ei U
199" 49&5 2521 51,"U
2000 50&3 2577 50,9U
2001 50&5 2&01 51,4
2002 5029 2559 50,9
2003 49"3 252" 50,7
2004 49&7 2509 50,5
2005 49&7 249" 50,3
200& 491" 249& 50,"
2007 4912 24&7 50,2
200" 4"50 2441 50,3
2009 4"21 2427 50,3
2010 4"19 242& 50,3
Con#or% actualei le4i (e or4ani8are a(%inistrativ3teritorial2 a 02rii, co%una esa are :n
co%ponen0a sa un sin4ur sat co%ponent.
1aportDn( popula0ia actual2 la supra#a0a teritoriului s2u a(%inistrativ, se ob0ine o (ensitate (e &2,&
locuitori/M%
2
, %ult in#erioar2 (ensit20ii %e(ii la nivel (e !u(e0 ;cca.101 loc./M%
2
<, situDn( esa :n cate4oria
co%unelor %ari (in punct (e ve(ere al supra#e0ei )i %e(ii, (in punct (e ve(ere al nu%2rului (e locuitori.
En tabelul ur%2tor, se va pre8enta evolu0ia nu%2rului (e locuitori :nre4istra0i :n ca(rul co%unei la ulti%ele
(ou2 recens2%inte ;1977 )i 1992< )i co%parate cu (atele actuale precu% )i in(icii (e cre)tere :n lan0@
?9. /volu0ia popula0iei co%una esa
1ecens2%inte ate calculate
01.07.199"
ate calculate
2011
In(icii (e cre)tere U
1977 1992 1992/1977 199"/1992 199"/2011
4&91 4990 49&5 4"&5 10&,4 99,5 9",0
Cre)terea popula0iei cu 10&,4U :ntre 1977 > 1992, s3a (atorat in(icelui al natalit20ii #oarte ri(icat :n
ca(rul co%unei a unei etnii nu%eroase (e Gru(ariH, precu% )i (atorit2 ten(in0ei popula0iei (e a r2%Dne
pe loc, esa #iin( consi(erat2 o co%un2 i8olat2 :n teritoriu.
,1. ,ra#ic evolu0ia popula0iei pe se$e co%una esa
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
0
1000
2000
4000
:000
6000
,000
1
;
6
,
1
;
6
3
1
;
,
0
1
;
,
2
1
;
,
:
1
;
,
,
1
;
,
3
1
;
<
0
1
;
<
2
1
;
<
:
1
;
<
,
1
;
<
3
1
;
3
0
1
;
3
2
1
;
3
:
1
;
3
,
1
;
3
3
1
;
;
0
1
;
;
2
1
;
;
:
1
;
;
,
1
;
;
3
2
0
0
0
2
0
0
2
2
0
0
:
2
0
0
,
2
0
0
3
2
0
1
0
POPULATIE TOTALA BARBATI 2EMEI
Feno%enul (e (epoluare :n %e(iu rural al !u(e0ului ol!, ur%are a politicii anterioare (e (e8voltare
in(ustrial2 a centrelor urbane ;pDn2 :n anul 19"9<, care a con(us la atra4erea (e #or02 %unc2 tDn2r2, nu
este caracteristic pentru co%una esa (eoarece popula0ia tDn2r2 a pre#erat :n 4eneral, (eplasarea la
locul (e %unc2 :n unit20ile econo%ice e$istente :n ra8a ora)ului Cala#at, situat la cca. 20 M% #a02 (e
co%un2.
2.5.2. S)$*")*$# 2/2*&#+!e! 2e 2$!n"!2#&e&e <$*2e .e 3C$()0
EntrucDt :n pre8ent, structura popula0iei pe 4rupe (e vDrst2 se ur%2re)te nu%ai la nivel (e )i pe cate4orii
(e localit20i ;urban )i rural< se va pre8enta :n tabelul ur%2tor aceast2 structur2 :n %e(iu rural al !u(e0ului
ol! la recens2%Dntul (in anul 1992, co%parativ cu (atele :nre4istrate :n ca(rul co%unei esa@
?10. *opula0ia stabil2 pe principalele 4rupe (e vDrst2 199" / 2002
S2e"!!"#+!e
R*$#& G D/&A
1>>D
C/5*n# De(#
1>>D 2FF2
N$. H N$. H N$. H
0 > 14 ani &&40& 17,1 1057 21,2 944 1","
15 > 59 ani 21&49
3
55," 2950 59,1 292& 5",2
&0 ani )i peste 10522
2
27,1 9"3 19,7 1153 23,0
TOTAL 3DD12
1
1FF-
F
4>>F 1FF-F 5F23 1FF-F
.tructura popula0iei pe 4rupe (e vDrst2 pre8int2 :n tabelul ur%2tor.
?11. *opula0ia stabil2 pe principalele 4rupe (e vDrst2 2005 > 2010
S2e"!!"#+!e C/5*n# De(#
2FF5 2FF5 2FF= 2FFD 2FF> 2F1F
N$. H N$. H N$. H N$. H N$. H N$. H
0 > 19 ani 1250 25,2 1210 24,& 11"2 24,1 1130 23,3 1115 23,1 1111 23,1
19 > 59 ani 2&10 52,5 2&25 53,4 2&3& 53,7 2&27 54,2 2&19 54,3 2&17 54,3
&0 ani )i peste 1107 22,3 10"3 23,0 1094 22,3 1093 22,5 10"7 22,5 1091 22,&
TOTAL 4>;= 1FF-F 4>1D 1FF-F 4>12 1FF-F 4D5F 1FF-
F
4D21 1FF-F 4D1> 1FF-F
*on(erea %are a popula0iei tinere sub 19 ani ;V 1/5< precu% )i a popula0iei apte (e %unc2 ;15 > 59 ani<,
#a02 (e pon(erile %e(ii (in %e(iul rural, se e$plic2 prin sporul natural ri(icat )i ten(in0a (e a r2%Dne pe loc
a locuitorilor, a%bele #iin( pre%i8e ale sustenabilit20ii popula0ionale a econo%iei co%unei pe viitor.
*on(erea %ic2 a popula0iei (e &0 ani )i peste, (eci #eno%enul (e :%b2trDnire al popula0iei :ntDlnit :n %area
%a!oritate a co%unelor (in !u(e0ul ol!, nu este caracteristic )i pentru co%una esa.
2.5.3. S2/$*& n#)*$#&0 1! 5!<$#)/$!* #& 2/2*&#+!e!
S2/$*& n#)*$#&
*Dn2 :n anul 19"9, valorile absolute ale sporului natural au #ost cuprinse :ntre 30 > 47 loc. / an.
.porul natural :nre4istrea82 (up2 1991 valori ne4ative cuprinse :ntre 310 pDn2 la 325 loc./an, #eno%en
popula0ional caracteristic la scar2 na0ional2, avDn( e$plica0ii socio3econo%ice co%ple$e, i%plicDn( situa0ia
econo%ic2 actual2 precar2, i%plicarea popula0iei #e%inine 2n activit20i (e pro(uc0ie, etc.
?12. /volu0ia sporului natural al popula0iei co%unei esa 19"9 3 1997
S2e"!!"#+!e 1>D> 1>>F 1>>1 1>>2 1>>3 1>>4 1>>5 1>>; 1>>=
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
N0("*+! 3!! 70 &4 5" 53 49 50 &" 5& 50
De"e.#+! 47 &0 42 &3 &3 73 7" 72 75
S2/$ n#)*$#& 23 4 1& 310 314 323 310 31& 325
?12 bis. /volu0ia sporului natural al popula0iei co%unei esa 2000 3 2009
S2e"!!"#+!e 2FFF 2FF1 2FF2 2FF3 2FF4 2FF5 2FF; 2FF= 2FFD 2FF>
N0("*+! 3!! 57 &2 &5 54 53 53 &1 41 3" 52
De"e.#+! &3 &4 "0 "7 "0 55 71 5& 7" 73
S2/$ n#)*$#& 3& 32 315 333 327 32 310 315 340 321
,2.. /volu0ia sporului natural al popula0iei co%unei esa 2000 3 2009
0
20
:0
,0
30
100
NASCUTI 8II <0 ,: 63 64 :; 60 ,3 6, 60 0 0 6< ,2 ,6 6: 64 64 ,1 :1 43 62
DECEDATI :< ,0 :2 ,4 ,4 <4 <3 <2 <6 0 0 ,4 ,: 30 3< 30 66 <1 6, <3 <4
DECEDATI SUB 1 AN 0 1 1 0 0
1;3; 1;;0 1;;1 1;;2 1;;4 1;;: 1;;6 1;;, 1;;< 1;;3 1;;; 2000 2001 2002 2004 200: 2006 200, 200< 2003 200;
S2/$*& 5!<$#)/$!*
9i)carea %i4ratorie (up2 19"9 :nre4istrea82 valori anuale absolute ne4ative con#or% tabel ?11 / ?11 bis.
Aceste valori re#lect2 (eclinul econo%ic :nre4istrat :n aceast2 perioa(2 (e trecere la econo%ia (e pia02
capitalist2, nu%eroase unit20i econo%ice in(ustriale / a4ricole #iin( restructurate / lic6i(ate :n centrele urbane
apropiate ;e$. %unicipiul Cala#at< )i :n rural ;e$. in(ustria (e tutun, sericicultura, po%icultura, siste%ele (e
iri4a0ii<, iar personalul %uncitor (isponibili8at s3a :ntors :n 4eneral :n localit20ile (e un(e au plecat.
?13. /volu0ia sporului %i4ratoriu al popula0iei co%unei esa 19"9 3 1997
S2e"!!"#+!e 1>D> 1>>F 1>>1 1>>2 1>>3 1>>4 1>>5 1>>; 1>>=
S/(!$! 0 125 5 32 47 30 44 &1 "0
P&e"0$! 23 117 34 35 4" 44 33 &0 42
S/&. 5!<$#)/$!* 323 " 329 33 31 314 11 1 3"
?13 bis. /volu0ia sporului %i4ratoriu al popula0iei co%unei esa 19"9 3 1997
S2e"!!"#+!e 2FF5 2FF; 2FF= 2FFD 2FF>
S/(!$! 23 24 1" 1" 3
P&e"0$! 2& 35 44 44 37
S/&. 5!<$#)/$!* 33 311 32& 32& 334
En %a!oritatea a co%unelor (in !u(e0ul ol!, (up2 1990 se :nre4istra un %are nu%2r (e plec2ri )i un sol(
%i4ratoriu ne4ativ #oarte %are, ur%area :nl2tur2rii restric0iilor (e stabilire (e (o%iciliu :n centrele urbane )i
a o#ertei (e %unc2 (in /uropa (e Jest, #eno%en petrecut )i :n co%una esa.
2.5.4. Re(*$(e&e .e 5*n"0 1! 2/2*&#+!# #")!30 /"*2#)0
Jolu%ul #or0ei (e %unc2, repre8entat (e pon(erea 4rupei (e vDrst2 15 > 59 ani, cunoa)te :n co%un2
o sc2(ere cu 333 persoane :ntre ianuarie 199" ;59,1U< )i 2010 ;54,3U<, c:n( se stabili8ea82 relativ.
*on(erea (e 54,3U ;2&17 pers.< a popula0iei 19 > 59 ani, coroborat2 cu pon(erea re%arcabil2 (e 23,1U a
popula0iei 0 > 19 ani :nre4istrate :n anul 2010 :n co%una esa repre8int2 un poten0ial satis#2c2tor pentru
asi4urarea #or0ei (e %unc2 la (ata actual2 )i :n viitor, cu toat2 sc2(erea acestor pon(eri pe perioa(a
199" 3 2010.
*opula0ia activ2 concentra la acea (at2 cca. 59U (in popula0ia total2 (e la recens2%Dnt, (in care :n
a4ricultur2 cca. "&U.
*opula0ia ocupat2 repre8enta la recens2%Dnt 57U (in popula0ia total2, )i respectiv apro$i%ativ 97U
(in popula0ia activ2, re8ultDn( un 4ra( (e ocupare al #or0elor (e %unc2 (e peste 9&U.
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
AvDn( :n ve(ere (eclinul actual al anu%itor activit20i in(ustriale sau (is#unc0ionalit20i care presea82
asupra altor activit20i in(ustriale sau altor activit20i econo%ice 4enerate (e re#or%a econo%ic2 (in
aceast2 etap2 (e trecere la econo%ia (e pia023capitalist2, pon(erea popula0iei active :n ca(rul co%unei
esa, con#or% in#or%2rilor pri%ite (e la or4anele locale se va %en0ine )i :n pre8ent la 59U (in
popula0ia total2.
e ase%enea se va %en0ine )i pon(erea popula0iei ocupate la 57U (in popula0ia total2, ca ur%are a
re:ntoarcerii :n localitate a personalului %uncitor plecat (in localitate )i (isponibili8at (in unit20ile
econo%ico3in(ustriale (in ca(rul centrelor urbane (in !u(e0ul ol! sau :n a#ara lui.
.tructura popula0iei ocupate actuale pe cele trei sectoare (e activitate :n ca(rul co%unei se pre8int2
ast#el@
- sector pri%ar > 2739 .......... 9&,9
- sector secun(ar > 12 .......... 0,3
- sector ter0iar > 79 .......... 2,"
?otal > 2"30 ..........100,0
.e observ2 c2 pon(erea cea %ai %are este (e0inut2 (e sectorul pri%ar, #apt ce (e%onstrea82 c2
ocupa0ia (e ba82 a popula0iei (in co%un2 este a4ricultura.
9en0ion2% c2 :n ca(rul co%unei esa in(ustria este repre8entat2 printr3o usc2torie (e tutun cu 10
salaria0i )i o %oar2 cu 2 salaria0i. 7u%2rul naveti)tilor spre alte localit20i este aproape ine$istent.
En sectorul ter0iar ;servicii< s3au inclus to0i salaria0ii care lucrea82 :n ra%urile@ :nv202%Dnt, s2n2tate,
co%er0, activit20i #inanciare, a(%inistra0ie, transport3teleco%unica0ii etc.
Co%una esa este :nca(rat2 :n pre8ent :n centrul teritorial (e )o%a! > ora) Cala#at, care la )#Dr)itul
anului 199" :nre4istra 947 persoane cu a!utor (e )o%a!, 17"1 persoane cu aloca0ie (e spri!in )i 259
persoane pentru inte4rare pro#esional2. in in#or%a0iile pri%ite (e la or4anele locale, :n co%un2 ar
e$ista cca. 79 )o%eri.
En anul 200" nu%2rul acestora crescuse la 212 )o%eri iar :n 2009 coborDse la 92 )o%eri.
- rata s2r2ciei &2,4U
- pro#un8i%ea s2r2ciei 21,4U
- severitatea s2r2ciei 9," U
- nu%2rul (e s2raci 311"
*e perioa(a 2002 > 2010, structura ocupa0ional2 salariat2 :n co%una esa este pre8entat2 :n tabelul ?7,
con#or% (atelor #urni8ate (e irec0ia (e .tatistic2 !u(. ol!.
?7. .tructura ocupa0ional2 salariat2 co%una esa
o%eniu / Ani 2002 2005 200& 2007 200" 2009 2010
A4ricultur2 3 & & & 23 21 53
In(ustrie 3 3 2 2 2 " 12
Co%er0 3 5 4 & " 33
Coteluri / 1estaurante 3 3 3 3 5 3
?ransport, (epo8itare, *.?.?.1. 3 9 3 & & " 5
Finan0e / b2nci / asi4ur2ri 3 1 2 1 1 1 2
A(%inistra0ie 3 14 15 15 1& 15 9
Env202%Dnt 3 43 43 44 44 43 45
.2n2tate Asisten02 social2 3 13 14 1& 14 10 43
?otal salaria0i 3 97 150 112 112 120 114
Lo%eri :n plat2 3" 39 5" 51 212 92 3
*opula0ie activ2 2743 3 3 3 3 3 3
*ensionari 1151 1107 10"3 1094 1093 10"7 1091
in tabel, precu% )i (in 4ra#icul ,3 pre8entat %ai !os, se (e(uc ur%2toarele@
3 o revi4orare a activit20ii salariate :n a4ricultur2, cu cre)tere (e 3,&& 0ri :n 100932010 #a02 (e 2007 la
nivelul #or0ei (e %unc2 salariate,
3 o revi4orare u)oar2 a activit20ii salariate :n sectoarele co%er0 0i transporturi,
3 o re(ucere (e cu 37,5U a sectorului s2n2tate > asisten02 social2 :n anul 2010 #a02 (e anul 2007,
3 o pon(ere constant2 a sectorului :nv202%Dnt ,
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
3 apari0ia sectorului (e construc0ii :n anul 2009 ,
3 apari0ia sectorului (e 6otelier :n anul 2009 ,
3 o re(ucere )i o sta4nare a sectorului in(ustriei prelucr2toare :ncepDn( cu anul 2005,
/$ceptDn( anul 2002, nu e$ist2 (ate centrali8ate privin( popula0ia activ2 :n co%una esa.
3
.e re%arc2 nu%2rul i%portant al pensionarilor C.A.*., a#lat :n (escre)tere treptat2 prin (ecesul natural.
Fluctua0ia evolu0iei structurii ocupa0ionale a co%unei esa re#lect2 lipsa i%ei strate4ii na0ionale privin(
(e8voltarea a4riculturii )i satului ro%Dnesc, i%putabil2 #actorilor politici care s3au perin(at la putere ti%p
(e (ou28eci (e ani :n 1o%Dnia, strate4ie care nu este creionat2 nici la ora actual2.
Ga#&' G4
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
,
4
6
;
1
1:
:4
14
,
2
:
4
2
16
:4
1:
,
2
,
6
1
16
::
1,
24
2
,
,
1
1,
::
1:
21
2
,
3
3
6
1
1
16
:4
10
0 10 20 40 :0 60
AGRICULTURA
INDUSTRIE
PRELUCRATOARE
CONSTRUCTII
COMERT
TRANSPORT,
DEPOZITARE, POSTA,
COMUNICATII =
PERSOANE
HOTELURI SI
RESTAURANTE
ACTI8ITATI 2INANCIARE,
BANCARE SI DE
ASIGURARI
ACTI8ITATI
PRO2ESIONALE,
STIINTI2ICE SI TEHNICE
ADMINISTRATIA PUBLICA
IN8ATAMANT
SANATATE SI
ASISTENTA SOCIALA
200; = 120
2003 = 112
200< = ;6
200, = 3;
2006 = ;:
?otalurile pe cate4orii (e salaria0i / an s3au ob0inut prin :nsua%area nr. (e persoane pe
4ate4orii (e salaria0i con#or% (ate o#erite (e c2tre irec0ia 1e4ional2 (e .tatistic2 ol!.
2.5.5. 7/n.*& .e &/"*!n+e
7u%2rul total (e locuin0e :n co%una esa :n anul 1997 era (e 115&, :nsu%Dn( 4170 ca%ere, cu o
supra#a02 locuibil2 total2 (e 54025%p. in totalul locuin0elor, 99,"U sunt proprietate privat2.
7u%2rul (e 4ospo(2rii era la recens2%Dntul (in 1992 ast#el@
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
?14 > .itua0ia co%parativ2 #on( construit anii 1992 / 2009
Co%. /.A Aocuitori ,ospo(arii 7r. locuin0e .. loc. ;%p<
1992 4990 1132 "70 54021
2009 4"21 1355 1505 7"202
*entru 4rupa (e in(icatori privin( spa0ialitatea locuin0elor, :n co%una esa, se :nre4istrea82 valori
superioare sau co%parabile cu cele ale %e(iei pe !u(e0 sau pe 0ar2.
.e %ai constat2 c2 :n 1992 e$ista un nu%2r (e 3&2 (e 4ospo(2rii :n care nu se construise nici3o
locuin02 iar :n 2009 un nu%2r (r 150 4ospo(2rii (ispuneau (e cDte (ou2 locuin0e construite, a%bele
situa0ii #iin( ciu(ate, pri%a re#lectDn( ine$isten0a presiunii (e construire, iar cea (e3a (oua su4erDn(
construirea unor locuin0e abnor%e, :n sensul c2 acestea sDnt %ai(e4rab2 un #el (e ane$e care nu
respect2 supra#e0ele #unc0ionale nor%ate prin Ae4ea nr. 14/199& GAe4ea Aocuin0eiH.
?14
C/5*n# De(#
R/5Cn!# 1>>2
1>>2 2FF>
10,"2 %p /pers. 1&,12 %p /pers. 11,50 %p loc. / pers.
1,50 pers./ca%er2 1,07 pers./ca%er2 1,20 persoan2 / ca%er2
.upra#a0a (es#2)urat2 %e(ie / locuin02 ..(.
%e( / locuin02
N 52 %
2
la nivelul anului 2009 su4erea82 #ie c2 locuin0ele
e(i#icate (up2 1992 nu respect2 supra#e0ele %ini%e pe #unc0iuni a#erente A 114/199& > Ae4ea Aocuin0ei, #ie c2
s3au cartat ca locuin0e )i ane$e 4ospo(2re)ti, locuite ca ur%are a :n#iin02rii (e noi #a%ilii.
Al0i in(icatori anali8a0i au #ost nu%2rul (e persoane/4ospo(2rie )i nu%2rul (e ca%ere/4ospo(2rie.
En co%un2 se :nre4istrau :n 199"@ 4,41 pers./4ospo(2rie, 3,"0 ca%ere/4ospo(2rie, valori peste %e(ia
pe 0ar2, care este (e 3,1 persoane/4ospo(2rie )i c6iar superioare %e(iei (e 2,& ca%ere/4ospo(2rie.
En co%una esa e$ist2 e$ist2 o cere i%portant2 (e teren intravilan pentru :n#iin0area (e noi
4ospo(2rii / locuin0e corespun82toare actualelor cerin0e (e calitate a vie0ii.
*roble%ele sunt le4ate )i (e lipsa (ot2rilor )i a ec6ip2rii corespun82toare a locuin0elor.
2.5.;. C/n"&*'!!
3 co%una esa (ispune (e un poten0ial u%an relativ sc28ut ;cca. 4"19 persoane<, ocupat prepon(erent
:n a4ricultura, #unc0iunea (o%inant2 :n structura econo%ico3social2 )i principala surs2 (e venituri )i
ocupare a resurselor (e %unc2.
3 eclinul volu%ului (e activitate :n ra%urile (e ba82 ;(up2 1992< are consecin0e ne4ative asupra
#olosirii resurselor (e %unc2, asupra calit20ii vie0ii popula0iei )i a asi4ur2rii resurselor #inanciare
necesare reali82rii unor pro4ra%e (e %o(erni8are a localit20ii.
Acest #apt (eter%in2 #eno%enul (e navetis% spre ora)ul Cala#at sau c6iar (e e%i4ra0ie spre 8onele
/uropei cu o#ert2 (e %unc2 %ai bun2.
2.;. CIRCULA8IA. SITUA8IA EXISTENT I DIS7UNC8IONALIT8I
Co%una esa este situat2 la (istan0a (e 100 M% (e Craiova, re)e(in0a !u(e0ului ol!, le42tura :ntre
cele (ou2 localit20i putDn( a #i #2cut2 prin /79 Cala#at > Craiova inter%e(iat prin .'.553 *oiana 9are
> esa > Ciuperceni Cala#at.
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
-ra)ele cele %ai apropiate (e co%una esa sunt@
-ora)ul Cala#at, situat la 20 M% nor(3vest, accesibil prin .'. 553 esa3Ciuperceni3Cala#at sau
in(irect prin .'.553 > .7.55A esa3*oiana 9are3Cala#atF
- ora)ul B2ile)ti situat la 40 M% nor(3est, accesibil prin .'.553 esa > *oiana 9are .7.55A
*oiana 9are 3?unarii Jec6i >.'.5&1/ / .'.5&1A ?unarii Jec6i 3 .eaca (e CD%p 3 B2ile)ti.
?eritoriul a(%inistrativ al co%unei este str2b2tut (e traseul (ru%ului .'. 553, #ace le42tura spre
vest cu co%una Ciupercenii 7oi trece prin centrul co%unei esa sc6i%bDn(u3)i (irec0ia cu 90 4ra(e
spre nor( spre co%una *oiana 9are.
in 1"9& re0eaua stra(al2 s3a (e8voltat :ntr3un siste% (e str28i rectan4ulare )i este alc2tuit2 (in
str28i cu l20i%ea (e 10%, ne%o(erni8ate > unele pietruite.
?raseul ' 553 are valori locale )i tra#ic re(us pe teritoriul co%unei, )i este (e tipul (ru%uri as#altice.
*o8i0ia 4eo4ra#ic2 a co%unei este e$centic2 tra#icului (e tran8it )i a transportului :n co%un %a!or.
Cea %ai apropiat2 sta0ie (e C.F. este *oiana 9are, lea4at2 prin ra%i#ica0ie, la C.F. Craiova3Cala#at.
C!$"*&#+!# $*)!e$0% Fa02 (e situa0ia (e la (ata elabor2rii *.+.,. Co%una esa 199", situa0ia
circula0iei rutiere este %ult :nbun2t20it2 prin reu)irea #inan02rii )i prin reali8area :n teren a proiectului
3 9o(erni8are (ru%uri locale :n co%una esa, pr. ..C. +A1 ..1.A. Craiova, #a8a ..F. o %are
parte a (ru%urilor locale ale co%unei ;A N &,&"1 M%.< #iin( %o(erni8ate :n solu0ie (e %i$tur2 as#altic2F
12%Dne ca acest e#ort s2 #ie continuat pe 8onele r2%ase :nc2 ne%o(erni8ate )i pe 8onele ce vor #i
intro(use :n intravilan, con#or% pl. 7r. 3.1. 1e4le%ent2ri > -r4ani8area circula0iei.
Ca (is#unc0ionalit20i se pot %en0iona@
3 trasee relativ sinuoase ale circula0iei rutiere ne%o(erni8ate, re8ultat al lipsei unui re4ula%ent #er%
(e construire privin( alinia%entul )i re4i%ul (e aliniere la (ru%urile publice (ar )i al lipsei e#ortului
autorit20ilor locale (e (up2 19"9 privin( posibile sc6i%buri (e teren prin co%pensare pentru ob0inerea
unor trasee rectilinii ale acestor str28iF
*roiectantul nu3)i per%ite s2 propun2 corectarea prin co%pensare a acestor trasee (ecDt :ntr3o %2sur2
%ini%2, :ntrucDt nu este stributul le4al al elaboratorului (e *.+.,. s2 propun2 %o(i#ic2ri care intr2 :n
contra(ic0ie cu statutul propriet20ii, (ar *ri%2ria esa este :n %2sur2 s2 (e%are8e (ili4en0e :n acest sens.
3 e$isten0a %ultor intersec0ii abnor%e, :n sensul c2 a$ele c2ilor (e circula0ie nu conver4 :n intersec0ii
pentru asi4urarea continuit20ii traseului nu%ai (atorit2 #aptului c2 la un anu%it %o%ent (at a #ost
autori8at2 ;sau s3a e$ecutat neautori8at< construirea :n 8ona intersec0iei, #2r2 a se #o)osi oportunitatea
i%puneri retra4erii alinia%entului :n cau82 (e utilitate public2F
3 trasee ilo4ice )i G:n (ublur2G ;inutile< ale circula0iilor (e pe 8ona (e su(3est a satului (e re)e(in02,
care (eservesc ine#icient #ronturile (e locuin0e )i pun serioase proble%e privitoare la respectarea
4eo%etriei :n plan a intersec0iilor ;ra8e (e 4ira8ie %ini% a(%ise<
3 lipsa cvasi4eneral2 a )an)urilor (e 4ar(2F
3 lipsa (e parca!e a%ena!ate la principalele (ot2ri ;8ona *ri%2rie > C2%in Cultural > Biseric2<.
C!$"*&#+!# 2!e)/n#&0% este repre8entat2 cvasi%a!oritar (in trotuare (in p2%Dnt, respectiv (e
spa0iul (intre )an0urile (e 4ar(2 )i alinia%ente ;li%itele la (o%eniul public ale propriet20ilor<.
*e %a!oritatea traseelor va #i 4reu (e conservat l20i%i nor%ate (e trotuare, :n ipote8a %o(erni82rii
circula0iilor rutiere )i a reali82rii )an)urilor (e 4ar(2, #2r2 retra4erea alinia%entelor, lucru 4reu (e
reali8at (atorit2 construirii #oarte avansate a %ultora (intre locuin0ele e$istente.
En 8ona (ot2rilor principale ;8ona *ri%2rie > C2%in Cultural > Biseric2<.e$ist2 %ici petece (e
pietonal (alat, concepute nepro#esional )i su4erDn( Mitscul, incoeren0a )i lipsa (e pro#esionalis% a
abor(2rii te6nice, acela)i lucru putDn( #i a#ir%at )i privitor la parc2rile propuse acestei 8one.
?ra(ucerea :n teren ale re4le%ent2rilor (e urbanis% este o activitate care trebuie ur%2rit2 pas cu
pas, cu 4estionarea per%anent2 a propunerilor (in *.+.,., :n ca8 contrar acestea r2%DnDn( liter2
%oart2 (atorit2 i%posibilit20ii reali82rii treptate a con(i0iilor reali82rii acestora )i > %ai %ult c6iar > a
apari0iei unor con(i0ii anta4onice reali82rii propunerilor re4le%entate.
2.=. INTRAVILAN EXISTENT E ZONE 7UNC8IONALE E BILAN8 TERITORIAL
Co%una esa are o sin4ur2 localitate care este )i re)e(in02 (e co%un2 (eno%inat2 +.?.1.1 )i > con#or%
*.+.,. Co%una esa 199" aprobat, cinci trupuri intravilane separate (eno%inate +.?.1. 2...&.
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
.upra#a0a total2 a intravilanului e$istent, inclusiv trupurile +.?.1. 2...& este, con#or% *.+.,. Co%.
esa 199" aprobat, (e S) I 33>-44 ?# repre8entDn( 4,53U (in teritoriul a(%inistrativ al co%unei.
*e 8one #unc0ionale, bilan0ul teritorial al supra#e0elor cuprinse :n intravilanul e$istent pe :ntrea4a
co%un2 este pre8entat :n tabelul 1.
.e re%arc2 ocuparea %a!oritar2 a supra#e0ei intravilanului (e c2tre 5-7A / A-C+I7B/ ;71,&1U<.
*roasta 4estiune urbanistic2 a supra#e0elor parcelelor e$istente ;a%plasarea nere4le%entat2 a
locuin0elor / e$cesul (e ane$e :n ca(rul parcelei< nu %ai per%ite reali8area (e noi locuin0e pe acela)i lot.
*resiunea locuitorilor :n solicitarea (e noi terenuri construibile, coroborat2 cu popuulis%ul
succesivelor Consilii Aocale, au con(us la acceptarea tacit2 prin a(i0ionare la localitatea (e re)e(in02 a
noi )i noi terenuri pe care s3a e$ecutat un nu%2r i%portant (e locuin0e, unele autori8ate tacit, altele
neautori8ate. *entru a reinstaura con(i0iile (e le4alitate urbanistic2 )i pentru c2 solicitarea (e noi ast#el
(e terenuri construibile continu2 (in partea locitorilor co%unei, autoritatea local2 a consi(erat
necesitatea i%perioas2 a e$tin(erii supra#e0ei intravilane a localit20ii re)e(in02 (e co%un2.
En co%para0ie cu 5-7A / A-C+I7B/, celelalte 8one #unc0ionale ale co%unei ocup2 supra#e0e
nese%ni#icative. e re%arcat po8i0ia +7I?ABI I7+.?1IAA/ LI /*-5I?/ ce ocup2 un procent
(e 4,"3U, CWI 1+?I/1/ cu 10,9U )i 5-7A 1/B/A/ /IAI?A1/ cu 9,&U.
ANEXA 1 G CATEGORII DE 7OLOSIN8 9N TERITORIUL ADMINISTRATIV
TERITORIU
ADMINISTRATI
V AL UNIT8II
DE BAZA
CATEGORII DE 7OLOSIN8 @?#B
A<$!"/& Ne#<$!"/&
TOTAL
Arabil
*2)uni
3#Dne0e
Jii Aive8i *2(uri Ape ru%uri
Cur0i3
constr.
7epro(
.
EXTRAVILAN 290&,"
1
924,00
29&,"
"
29,52
17"4,0
0
730,0
0
92,20 37,57 52",5" 7329,5&
INTRAVILAN
137,19 5,00 3,12 0,4" 3 3 30,"0
1&1,4
3
1,42 339,44
TOTAL 3044,0
0
929,00
300,0
0
30,00
17"4,0
0
730,0
0
123,00
199,0
0
530,00 7&&9,00
H .!n )/)#& 39,&9U 12,11U 3,91U 0,39U 23,27U 9,52U 1,&0U 2,&0U &,91U 100U
ANEXA 2
ELEMENTE DE BILAN8 TERITORIAL
SITUA8IA EXISTENT COMUNA DESA @"/n. P.U.G. E 1>>DB
ZONE 7UNC8IONALE
SUPRA7E8E
INTRAVILAN
J# H
1. 5on2 locuin0e 243,1 71,&1
2. 5on2 inst. *ublice )i servicii 2," 0,"2
3. 5on2 unit. In(. epo8ite, unit. A4ro38oot.
;(in care<@
19,2& 5,&7
3 +nit. in(. )i (epo8ite 1&,4 4,"3
3 +nit. a4ro38oote6nice 2,"& 0,"4
4. 5on2 sp. Jer8i, sport )i a4ree%ent 3,4" 1,02
5. 5on2 c2i (e co%unica0ii rutiere 37,0 10,9
&. 5on2 4osp. co%unal2 ;ci%itir< 1,31 0,3"
7. 5on2 a#ectat2 lucr2rilor e(ilitare 32,5" 9,&0
". Alte 8one 3 3
TOTAL 33>-44 1FF
atorit2 (es2vDr)irii reconstituirii (reptului (e proprietate pro(use (e la (ata :ntoc%irii *.+.,. Co%una esa
199" pDn2 :n pre8ent, con#or% .uport topo4ra#ic (i4iti8at al co%unei esa, #urni8at (e C. '. ol!, raportul
Cate4oriilor (e #olosin02 :n ca(rul teritoriului a(%inistrativ )i Bilan0ul teritorial al situa0iei e$istente s3a
%o(i#icat con#or% ane$elor 1= )i 2= (in pa4ina ur%2toare.
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
ANEXA 3
C/7?1AAI5A?-1+A .+*1/F/?/A-1 C+*1I7./ I7 I7?1AJIAA7+A /OI.?/7?
+.?.1.1 > Aocalitate 27",50 6a
+.?.1.2 > Fer%2 sericicol2 1,20 6a
+.?.1.3 3 Fer%2 viticol2 0,70 6a
+.?.1.4 3 Fer%2 avicol2 9,00 6a
+.?.1.5 > I.A.. Avicola 7,30 6a
+.?.1.& > A%ena!are 8on2 (epo8itare
(e)euri %ena!ere
1,44 6a
?otal intravilan 339,44 6a
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
ANEXA 1K
CATEGORII DE 7OLOSIN8 9N TERITORIUL ADMINISTRATIV
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
ANEXA 2K @"/n. "#&"*&#+!e :#'0 .e .#)eB
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
2.=.1. ZONE 7UNC8IONALE
ZONA DE LOCUIN8E
Aceasta este principala bene#iciar2 a supra#e0ei intravilanului construit e$istent, avDn( 243,1 6a (in
totalul supra#e0elor ocupate ale co%unei )i se (es#2)oar2 :n tra%a rectan4ular2 (e (irec0ie 73. / /3J a
re0elei stra(ale caracteristic localit20ilor ro%Dne)ti (un2rene #oste castre ro%ane la ori4ine.
Cea %ai %are parte a locuin0elor sunt *arter )i nu%ai 1U *I1, #iin( (e #actur2 satis#2c2toare prin
utili8area unor %ateriale (e construc0ie cu (urabilitate :n ti%p.
For%a (e proprietate pre(o%in2 este proprietatea privat2.
Fa02 (e situa0ia (e la (ata elabor2rii *.+.,. Co%una esa 199" aprobat, 8ona (e locuin0e a proli#erat pe
peri%etre necuprinse :n intravilanul e$istent aprobat, #ie prin construire neautori8at2 sau autori8at2 tacit, #ie
prin (eci8ii nere4le%entate prin (ocu%enta0ii urbanistice (e nivel *.+.5. pentru intro(ucere :n intravilan,
#apte recunoscute (e c2tre autoritatea local2 care :nve(erea82 )i presiunea constant2 a locuitorilor
re#eritoare la noi cereri (e terenuri (e construire pentru #unc0iunea (e locuin0e in(ivi(uale. Ast#el, la (ata
actual2 e$ist2 un nu%2r (e locuin0e e(i#icate :n e$travilan, cu prec2(ere pe li%ita (e su( a acestuia.
Feno%enul (e construire nere4le%entat2 sau insu#icient re4le%entat2 ;c2tre li%ita (e est / su(3est, pe
loturile puse :n posesie pe #osta p2)une co%unal2< a (eter%inat )i aban(onarea tra%ei rectan4ulare
consacrate a circula0iei rutiere, cu re8ultatul apari0iei unor intersti0ii )i trasee aleatoare 4reu (e siste%ati8at.
Feno%enele (escrise (enot2 cu evi(en02 lipsa (e e$perien02 a personalului responsabil +.A.?. (in
ca(rul pri%2riei esa, lipsa ur%2ririi :n teren, (ar )i lipsa solicit2rii spri!inului irec0iei +.A.?. C.'. ol! :n
actul (e eliberare a Certi#icatelor (e +rbanis%
*re8enta (ocu%enta0ie :)i propune, con#or% solicit2rii :nte%eiate a A(%inistra0iei Aocale )i a
Consiliului Aocal al Co%unei esa, e$tin(erea intravilanului cu #unc0iunea (e locuire )i o preci8are %ai
#er%2 a re4ula%entului (e construire pe parcele.
ZONA UNIT8I INDUSTRIALE I DE DEPOZITARE E ZONA AGRO-ZOOTEJNIC
ocup2 :%preun2 o supra#a02 (e 19,2& 6a ;repre8entDn( 5,&7U< este #or%at2 (in@ A4ro%ec, ..C.
Avicola ..A., +sc2toria (e ?utun )i 9oara ;situa0ia con#or% *.+.,. Co%una esa 199" aprobat<.
+nit20ile a4ro3in(ustriale #or%au, la nivelul anului 199", trupuri intravilane (istincte, respectiv@
3 +.?.1.2 3 Fer%a .ericicol2 3 .t N 1,2& 6a 3 proprietate (e stat
3 +.?.1.3 3 Fer%a Jiticol2 3 .t N 0,70 6a 3 proprietate (e stat
3 +.?.1.4 > I.A... Avicola > Fer%2 pal%ipe(e 3 .t N 9,00 6a 3 proprietate (e stat
3 +.?.1.5 > I.A... Avicola 3 .t N 7,30 6a 3 proprietate (e stat
Aa ora actual2 situa0ia este ur%2toarea@
3 #er%a sericicol2 s3a (es#iin0at ca #unc0iune a4ro3in(ustrial2, (evenin( proprietate privat2 cu
caracter (e trup intravilan +.?.1.2 .t. N 1,40 6a.
3 #er%a viticol2 a p2strat #unc0iunea a4ro3in(ustrial2, (evenin( proprietate privat2 cu caracter (e
trup intravilan +.?.1.3 .t. N 0,49 6a
3 +.?.1.4 I +.?.1.5 s3au co%asat p2strDn( #unc0iunea a4ro3in(ustrial2, (evenin( proprietate privat2
cu caracter (e trup intravilan +.?.1.4 .t. N ",40 6a.
e)i nu (e0ine% (ate privitoare la pro(uc0ia econo%ic2 reali8at2 la (ata actual2 :n aceste trupuri
intravilane, #aptul c2 s3a renun0at la pro(uc0ia sericicol2 ;+.?.1.2 3planta0ia (e (u8i< )i c2 :n ca(rul
+.?.1.1 %icile unit20i (e in(ustrie local2 ;+sc2toria (e tutun, 9oara< )i3au re(us pDn2 la anulare
activitatea (enot2 un re4res al #unc0iunii in(ustriale prelucr2toare a localit20ii, este, poate , obiectiv (ar
re4retabil :n conte$tul :n care o#erta (e locuri (e %unc2 salariat2 este #oarte re(us2 la ora actual2 )i :n
care e#ortul autorit20ilor locale ar trebui s2 :ncura!e8e investi0ii alternative nepoluante la econo%ia
a4rar2 ;in(ustrie local2 prelucr2toare a pro(uselor a4ro3in(ustriale<.
ZONA SPA8II VERZI- SPORT I AGREMENT ocup2 supra#e0e (e 3,4" 6a ;1,02U< repre8entDn(
sta(ionul, parcuri, scuaruri, planta0ii (e alinia%ent, supra#a02 total insu#icient2 con#or% nor%elor (e %e(iu
:n vi4oare ;2& %
2
/locuitor, ec6ivalent N 11,57 6a. necesar<. - cau82 o repre8int2 re4i%ul (e aliniere e$cesiv
avansat c2tre alinia%entul la stra(2 a locuin0elor e$ecutate :n ti%p, #2r2 a conserva 8ona (e spa0iu ver(e la
stra(2, :n bene#iciul pre8erv2rii e$cesive ca teren arabil / vii / live8i c2tre posteriorul loturilor / parcelelor,
acestea (in ur%2 avDn( o ve4eta0ie %ai re(us2 )i pr perioa(2 %ai scurt2.
- relativ2 opti%i8are :n acest sens )i privin( o#erta (e a4ree%ent pentru locuitori o a(uc #inali8area
e$ecu0iei (e reabilitare a sta(ionului co%unal, proiect nr. 5/200", ..C. i4iconstruct *ro!ect ..1.A.,
#a82 ..F.I*.?. ;:n e$ecu0ie<, precu% )i a e$ecu0iei 3 Finisa!e )tran( tineret co%una esa, pr. nr.
4/2007, ..C. i4iconstruct *ro!ect ..1.A., #a8a ..F.
ZONA CU 7UNC8IUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC@ inclu(e cl2(irile pentru
:nv202%Dnt, s2n2tate, culte, a(%inistra0ie etc. )i ocup2 supra#a0a (e 2," 6a repre8entDn( 0,"&U (in
total. Li aceast2 #unc0iune este slab repre8entat2 ca procent :n intravilanul e$istent.
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
- caracteristic2 ne4ativ2 a 8onei (e #unc0iuni co%ple$e este caracterul (i#u8 al reparti82rii acesteia
:n ca(rul +.?.1.1, ur%are a e$ecut2rii la intervale %ari (e ti%p a obiectivelor (e utilitate public2, #2r2
ur%2rirea consecvent2 a coa4ul2rii unui centru civic %ai repre8entativ.
A(%inistra0ia local2 a #2cut e#orturi privin( cre)terea volu%ului )i calit20ii 8onei (e #unc0iuni
co%ple$e, ac6i8i0ionDn( prin licita0ie public2 (ocu%enta0iile@
3 A%ena!area centrului civic co%una esa, pr. nr."/200", ..C. i4iconstruct *ro!ect ..1.A. #a8a ..F.F
3 Construc0ii (epo8it le4u%e3#ructe )i a%ena!are pia02 a4ro3ali%entar2 :n co%una esa, !u(. ol!,
pr. 200",..C@ 9a(ival ..1.A. Craiova, #a8a ..F.F
3 Finisa!e )tran( tineret co%una esa, pr. nr. 4/2007, ..C. i4iconstruct *ro!ect ..1.A., #a8a ..F.
3 Construire 4ra(ini0a *I2 co%una esa, pr. nr. &2/2007, ..C. Factor ..1.A., #a8a *.?.
3 1eabilitare )coal2 clasele I3IJ Gla 1u(ariH, co%una esa, !u(. ol!, pr. nr.4/2007 ?icu u%itru *.F.
Craiova, ol!, #a82 *.?.
3 1eabilitare c2%in cultural co%una esa, !u(. ol!, pr. nr. 3/2007, ?icu u%itru *.F. Craiova, ol!, #a82 ..F.
Entre aceste obiective, unele s3au )i e$ecutat, repre8entDn( succese %eritorii ;Finisa!e )tran(, 1eabilitare
c2%in cultural, Construire 4r2(ini02 *I2, 1eabilitare )coal2 1u(ari<, altele sunt proiecte (e valoare (iscutabil2,
re#lectDn( lipsa e$perti8ei pe (o%eniu ;A%ena!area centrului civic co%una esa<, iar altele ur%ea82 s2
#ie #inan0ate ;Construc0ii (epo8it le4u%e3#ructe )i a%ena!are pia02 a4ro3ali%entar2 :n co%una esa<.
A%inti%, :n conte$tul reali82rilor ec6ivoce ca valoare ar6itectural > urbanistic2, noul se(iu al
*ri%2riei esa, cu aspect (e cas2 (e 0ar2 )i a%ena!2ri e$terioare re8olvate stDn4aci )i ne#inali8ate
;ra%p2 6an(icap u)or 6alucinant2, lipsa a%ena!2rii parc2rii publice *ri%2rie, scar2 e$terioar2 cu #oarte
%ulte trepte neinter%e(iate (e po(est, etc<.
EntrucDt investi0iile publice :n obiective (e interes public sunt :%pre!ur2ri rare la nivelul unei
co%une, era pre#erabil2 o consultan02 %ai cali#icat2 la elaborarea te%elor (e proiectare.
.tructura siste%ului (e institu0ii )i (ot2ri (e interes public este ur%2toarea@
DOTARI ADMINISTRATIVE ?15
3 1. se(iu pri%2rie
3 2. se(iu poli0ie
3 3. po)t2
3 cl2(ire parter, stare bun2, cu #unc0iune (estinat2
3 :n cl2(ire *I4 i%proprie #unc0iunii
3 :n cl2(ire privat2 i%proprie #unc0iunii
DOTRI DE 9NVTMLNT
Lcoal2 4eneral2 1" s2li (e clas23 cl2(ire proprie, in stare bun2
Lcoal2 clase I3IJ sat 1u(ari 3 cl2(ire proprie nou2, in stare bun2
,r2(ini0a 3 cl2(ire nou2, :n stare bun2
SNTATE
10. Far%acie 3 #unc0ionea82 :ntr3o cl2(ire proprietate particular2.
11. ispensar u%an 3 #unctionea82 :ntr3o cl2(ire bun2, are 1 cabinet %e(icin2 intern2 )i 2 %e(ici )i
un cabinet sto%atolo4ic cu un scaun, #2r2 %e(ic. Func0ionea82 :ntr3o cl2(ire proprietate particular2.
CULTUR I CULTE
7. Biserica K.#Dntul 7icolae ;%on. 1"&0< este a%plasat2 in 8ona central2 a localit20ii. Biserica este
%onu%ent (e ar6itectur2 cuprins2 in Aista aprobat2 (e C79A.I.
". Biserica a(ventist2 ;:n incinta ci%itirului co%unal<
12. C2%inul cultural 3 este o construc0ie parter, stare satis#2c2toare. Capacitatea s2lii (e spectacole
este (e 150 locuri. En pre8ent, cl2(irea este utili8at2 pentru #unc0iunea pe care o are.
13. 9onu%entul eroilor c28u0i 2n pri%ul r28boi %on(ial ;:n 8ona central2<
SERVICII
+nit20i co%erciale )i (e ali%enta0ie public2
14. 9a4a8in 3 construc0ie parter
15. */C-
1&. ?Dr4 s2pt2%Dnal
En localitate %ai sunt unit20i )i (e ali%entatie public2 %ici, apartinDn( (e sectorul privat, care
#unc0ionea82 in spa0iile construc0iilor (e locuin0e sau in construc0ii provi8orii.
ACTIVIT8I 7INANCIAR - BANCARE
En localitate nu #unc0ionea82 o#icii ale B2ncilor.
ZONA CILOR DE COMUNICATIE SI TRANSPORTURI
.3a (escris la cap3 2.&3 Circula0ia. .itua0ia e$istent2 )i (is#unc0ionalit20i
ZONE CONSTRUITE PROTEMATE
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
/ste evi(en0iat2 e$isten0a unui peri%etru :n care au #ost (escoperite ur%e ar6eolo4ice > Castrul 1o%an
sec. III e.n. Castravi0a, a#lat pe lista %onu%entelor istorice 2004 a 9inisterului Culturii )i Cultelor la nr.'3
I3s3A307""9 )i biserica cu 6ra%ul G.#. 7icolaeH, (atDn( (inaintea anului 1"&0 ;re#2cut2 19&&< a#lat2, :n
lista %onu%entelor istorice 2004 a 9inisterului Culturii )i Cultelor, la nr. '3II3%3B30"25&.
Biserica %onu%ent, a%plasat2 :n vecin2tatea su(3estic2 a .e(iului *ri%2riei esa, necesit2 instituirea
peri%etrului (e protec0ie pe ra82 (e 100 %, :n interiorul acestui peri%etru #iin( obli4atorie ob0inerea Avi8ului
Co%isiei 9onu%entelor (e Ar6itectur2 )i .iturilor Istorice pentru eliberarea Autori8a0iei (e Construire pentru
orice cate4orie (e interven0ie (e construire, inclu8Dn( cele (e repara0ii capitale, consoli(2ri, construc0ii (e
(ru%uri, construc0ii civile )i in(ustriale (e orice #el.
9ai a%inti% 9onu%entul /roilor 128boiului pentru 1e:ntre4irea 7ea%ului 19143191", %onu%ent (e
i%portan02 local2, e(i#icat :n spiritul :n0elesului ini0ial al ter%enului ;lat. %onere / a rea%inti< a%plasat :n
intersec0ia a(iacent2 bisericii.
ZONE NATURALE PROTEMATE
e)i la linita (e nor( a a(%inistrativului co%unei esa , :n apropiatul estic al ' 553 :nt2lni% situl
7atural Balte 7ea4r2, iar la li%ita su(ic2 a a(%inistrativului, riveran #luviului un2rea, :ntDlni% situl
natural Balta Aata )i %onu%entul natural *2(urea GCioaceH, toate trei (eclarate arii prote!ate, :ntrucDt
obiectul 1eactuali8are *.+.,. Co%una esa este repre8entat (e re4le%entare intravilanului acestei
co%une iar respectivele situri nu sDnt con0inute nici :n intravilanul e$istent, nici :n cel e$tins, nu se pun
proble%e (e coe$isten02 :ntre teritoriul intravilan )i respectivele situri naturale.
Aceasta nu :nsea%n2 c2 autoritatea local2 trebuie s2 le i4nore e$isten0a, ci (i%potriv2, ocrotin(u3le
)i > :%preun2 cu %onu%entele ar6eolo4ice )i (e ar6itectur2, inte4rDn(u3le :n circuitul turistic al
localit20ii, s2 #ac2 (in aceasta un avanta! )i un bene#iciu pentru (e8voltarea co%unit20ii.
ZONA UNIT8ILOR DE GOSPODRIE COMUNAL E ECJIPARE EDIITAR
5ona unit20ilor (e 4ospo(2ri co%unal2 este repre8entat2 (e cele (ou2 cilnitire e$istente ;21<.
+n obiect i%portant, neprev28ut :n *.+.,. Co%una esa 199" aprobat, este repre8entat (e sta0ia (e
epurare, parte inte4rant2 a investi0iei Canali8are :n siste% centrali8at a co%unei esa, pr. nr.4/2010, ..C.
i4iconstruct *ro!ect ..1.A. #a8a *.?. a#lat2 :n e$ecu0ie.
Aa acestea se a(au42 un nu%2r i%portant (e posturi (e trans#or%are ;*.?.A. / *.?.5.<.
e)i :n *.+.,. Co%una esa 199" aprobat s3a prev28ut loca0ia pentru e$ecutarea unei plat#or%e (e
colectare a 4unoiului %ena!er, preve(ere pe care actuala (ocu%enta0ie o preia, (atorit2 e8it2rilor la
nivelul Consiliului 'u(e0ean ol! privin( re8olvarea colect2rii 4unoiului acesata nu s3a #inali8at nici
pDn2 :n pre8ent, r2%DnDn( obiectiv al (ocu%enta0iei (e #a02.
DIS7UNC8IONALIT8I LA NIVELUL ZONELOR 7UNC8IONALE
3 necoa4ularea unei 8one centrale repre8entative, (e#init2 (e #unc0iuni co%ple$e (e interes public, care,
:n co%una esa au o reparti8are (i#u82 :n ca(rul +.?.1.1F
3 sta4narea )i c6iar re4resul 8onei in(ustriei locale ca alternativ2 la econo%ia a4rar2F
3 nepre8ervarea :n ti%p a alinia%entelor la stra(2 ale locuin0elor, care s2 per%it2 o re8olvare corect2 )i
co%o(2 a %o(erni82rii circula0iei rutiere )i a ec6p2rii e(ilitare5
3 insu#icien0a supra#e0elor (e spa0ii ver8i 0i a (ot2rilor (e a4ree%ent5
3 #ra4%entarea puternic2 a #on(ului #unciar pe (e0in2tori ceea ce con(uce la o e$ploatare (i#icil2 a
p2%Dntului cu %i!loace %ecani8ateF
3 (e8or4ani8area activit20ilor (e ac6i8i0ii )i valori#icare a cerealelor )i plantelor a4ricoleF
3 ine$isten0a #on(urilor (e (e8voltare 3 investi0ii in (o%eniuF
3 starea %aterial2 precar2 a popula0iei )i ne(e8voltarea sectorului K:ntreprin(eri %ici )i %i!lociiKF
2.D. ZONE CU RISCURI NATURALE
En peri%etrul intravilan e$istent nu sunt 8one cu riscuri naturale %a!ore care s2 necesite %2suri speciale
(e protec0ie sau inter(ic0ii (e construire. .e i%pune totu)i reali8area (e stu(ii 4eote6nice pentru obiectivele
(e utilitate public2 )i reali8area (e re#erate 4eote6nice la e$ecutarea locuin0elor noi ca solicitare a
certi#icatelor (e urbanis% eliberate :n ve(erea ob0inerii autori8a0iei (e construire, cu prec2(ere pe 8onele
li%itro#e intravilanului e$istent, un(e , o serie (e terenuri au #ost asecate (e pu0in2 vre%e.
.e %ai poate consi(era c2, :n con(i0iile solului (in 8on2, constituit %a!oritar (in alterna0e (e
cerno8io%uri levi4ate nisipoase cu nisipuri nesoli(i#icate sau #oarte slab soli(i#icate asociate cu
ac0iunea vDnturilor (o%inante pe perioa(a secetoas2 cu renun0area la planta0iile po%icole cu r2(2cin2
arborescent2 )i la culturile iri4ate, se poate repeta #eno%enul (e (e)erti#icare caracteristic antebelic.
2.>. ECJIPAREA EDILITAR
2.>.1. G/(2/.0$!$e# #2e&/$
#B S!)*#+!e e,!()en)0
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
1e0eaua 6i(ro4ra#ic2 a teritoriului a(%inistrativ al co%unei esa se co%pune :n principal (in #luviul un2rea
;4rani02 teritoriu na0ional< care :l bor(ea82 pe latura su( )i (intr3o serie (e b2l0i naturale ali%entate prin i8voare
proprii )i prin inun(a0iile perio(ice (e pri%2var2 ale #luviului, (intre care a%inti%@
:n a(iacentul nor( al intravilanului@
3 Balta 7ea4r2 > arie prote!at2
:n riveranul nor(ic al #luviului un2rea@
3 Balta Aata > arie prote!at2 ;c2tre li%ita est a a(%inistrativului co%unei<F
3 Balta 2noica > ;c2tre li%ita est a a(%inistrativului co%unei<F
3 Aacul Cotoli4a ;la li%ita central su(ic2 a a(%inistrativului co%unei<F
3 Aacul lui *op ;la vest (e A. Cotoli4a<F
:n a(iacentul nor( b2l0ilor riverane un2rii, avDn( :nc2 o4lin8i (e ap2@
3 Balta Bulboaca, Balta *orculuiF
b2l0i asecate )i (ate :n circuitul a4ricol@
3 Balta Leba8ului, Balta Cop2ceni, Balta Cop2celu, Balta Cocianu, Balta lui 9arin.
Aluviunile a(use (e inun(a0iile #luviului au 4enerat :n ti%p o ve4eta0ie #orestier2 bo4at2 alc2tuit2 (in
salcie, plop )i salcD%, cu rol i%portant :n stabili8area terenurilor, re(ucerea curen0ilor (e talve4 )i
a(2postirea unei #aune speci#ice variate.
Enainte (e 1944, acest siste% 6i(ro4ra#ic natural avea un potrn0ial (e autoco%pensare :n perioa(ele (e
e$ce(ent (e precipita0ii )i reali8e 2n acela)i ti%p un ecosiste% cu re%arcabil poten0ial econo%ic natural
;piscicol, cine4etic, #orestier< pentru locuitorii (in Jalea un2rii, cu in#luen0e cli%atice bene#ice :n perioa(ele
(e (e#icit (e u%i(itate.
Entre 19&5 3 19"9 :n 8on2 s3a construit un co%ple$ interco%unal inte4rat (e canale (e asecare / iri4a0ii,
construit :n scopul inte4r2rii :n circuitul a4ricol a unor #oste supra#e0e (e terenuri nisipoase, pe care s3au
instituit :ntinse planta0ii po%icole (e %are ran(a%ent ;piersic, cais, (u(, etc.<, avDn( )i scopul (e #i$are a
terenului nisipos al 8onei.
e)i siste%ul (e iri4a0ii a #ost construit cu valori (e investi0ie e$tre%e (e i%portante ;canale pereeate,
canale (in beton pre#abricat suspen(ate, (e tip ape(uct, sta0ii (e po%pare, posturi (e trans#or%are<, (up2
19"9 acesta a #ost l2sat :n para4in2 (atorit2 unui co%ple$ (e #actori care 0in (e lipsa interesat2 (e vi8iune
a re4i%ului politic (intre 19903199& privin( strate4ia a4ricol2 a 02rii )i privin( proprietatea a4ricol2, lips2
(e vi8iune perpetuat2 la #el (e interesat (e toate re4i%urile succesoare.
Coroborat cu %o(i#ic2rile %acrocli%atice ale ulti%ului (eceniu )i cu un proces treptat, (ar continuu,
(e (e#ri)2ri ale 8onelor :%p2(urite, (ispari0ia a%belor siste%elor (e protec0ie > (i%inuare a e#ectelor
inun(a0iilor a((uce perio(ic pa4ube econo%ice i%portante econo%iei private )i bu4etului (e stat.
.atul re)e(in02 (e co%un2 este ap2rat pe laturile (e nor( )i su( (e (ou2 se4%ente (in acest #ost siste%
(e canale (e iri4a0ii, actual%ente cu rol (e ap2rare :%potriva inun(a0iilor, a#lat :ntr3o stare %e(iocr2 (e
:ntre0inere, :n sensul c2 relative :nierbat )i cu pereul nereabilitat.
.ituarea trupului re)e(in02 (e co%un2 la (istan02 %are (e 8onele riverane #luviului un2rea #ace ca
trupul intravilan principal s2 nu #ie e$pus inun(a0iilor %a!ore.
:B D!(*n"+!/n#&!)0+!%
- aban(onarea #unc0ional2 )i a conserv2rii siste%ului (e iri4a0ii al co%uneiF
3 continuarea procesului (e (e#ri)are a 8onelor :%p2(urite )i planta0iilor (e po%i #ructi#eriF
3 col%atarea )i lipsa :ntre0inerii )an)urilor (e 4ar(2 pa traseele (ru%urilor co%unale.
2.>.2. A&!5en)#$e "* #20
A)e8at2 :n lunca un2rii, localitatea esa interceptea82 nivelul Dn8ei #reatice la a(Dnci%i :ntre 0,5
&,5% #a02 (e sol, #unc0ie (e %or#olo4ia terenului )i nivelul apei #luviului.
En #ora!ele e$istente :n 8ona localit20ii s3au ob0inut (ebite (e 5,"3" l/s, cu 4rosi%i :ntre 3 > 19 % ale
stratului acvi#er stabili8at la a(Dnci%i :ntre 2 > &,5 %.
Culcu)ul stratului acvi#er este constituit (in nisipuri, nisipuri > pietri)uri > bolov2ni) cu 4rosi%i :ntre
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
4>12 %, peste care se interceptea82 un strat (e nisip cu (e8voltare (iscontinu2.
in punct (e ve(ere c6i%ic apa se :nca(rea82 :n li%itele a(%inisibile )i e$cep0ionale (e potabilitate .?A..
#B S!)*#+!e e,!()en)0
Co%una esa (ispune (e un siste% centrali8at #unc0ional (e ali%entare cu ap2 potabil2 )i incen(iu,
(i%ensionat pentru o perspectiv2 (e 25 ani, i%ple%entat prin strate4ia 1e4iunii (e (e8voltare 4 .u(3
Jest -ltenia, (e#init2 :n ca(rul anali8elor e#ectuate la nivel national )i re4ional.
*rin i%ple%entarea proiectului s3au ob0inut avanta!e privin( :%bunata0irea con(itiilor (e trai, a calit20ii
%e(iului, relans2rii econo%ice, ocupareii #or0ei (e %unc2 )i a sporiririi 4ra(ului (e s2n2tate :n localitate.
.iste%ul centrali8at (e ali%entare cu ap2 are ur%2toarele co%ponente@
3 #ront captareF 3 con(uct2 a(uc0iuneF
3 4ospo(2rie (e ap2F 3 con(uct2 principal2 (istribu0ieF
3 re0ele (istribu0ie :n localitateF
Front captare
Frontul (e captare@ (ou2 #ora!e (e a(Dnci%e (e 90 )i 105% ce asi4ur2 un (ebit (e X 3 l/sec. #iecare, :n
total & l/sec., (ebit ce asi4ur2 consu%ul potabil )i incen(iu pentru o perspectiv2 (e 25 ani alocalit20ii.
Gospodria de ap asi4ur2 :n%a4a8inarea, (e8in#ec0ia )i po%parea apei spre consu%atori.
3 En%a4a8inarea@ re8ervor %etalic cilin(ric (e &00 %c cu %e%bran2, po8at suprateran, (e tip vertical,
i8olat ter%ic )i prev28ut cu )tu0urile necesare racor(urilor pentru instala0iile te6nolo4ice.
3 e8in#ec0ia se reali8ea82 printr3o sta0ie cu clor 4a8os.
3 ,ospso(2ria (e ap2 este (i%ensionat2 )i e$ecutat2 la capacitatea #inal2.
Pompare i Hidrofor
*entru reali8area (ebitului )i a presiunii :n re0eau, este reali8at2 o sta0ie (e 6i(ro#or, ec6ipat2 pentru
capacitatea #inal2 )i este %ontat2 :ntr3o construc0ie (in tip container, %ontat2 pe un posta%ent (in beton.
.ta0a (e po%pare este ec6ipat2 pentru capacitatea #inal2 ast#el@
3 4rup (e po%pare co%pus (in 3 electropo%pe ap2 rece (e consu% I incen(iu e$terior, (oua :n
#unctiune , una (e re8erva > %onta! verticalF YpN35,0%c/6F CN50%CAF
3 2 recipiente (e 6i(ro#or cu %e%bran2 inter)an!abil2, presostat, ventil (e si4uran02, %ano%etru,
#unc0ionare auto%ati8at2 (e 1000 litri #iecare.
Reea de distribuie a apei
1e0eaua (e (istribu0ie este reali8eat2 (in polietilen2 (e :nalt2 (ensitate, */I cu (ia%etrul cuprins
:ntre &3 $ 3,&)i1&0 $ ",9 %%, *n & bar, av:n( lun4i%ea total2 (e 19.730%.
*e re0ea sunt a%plasate ci)%ele stra(ale publice )i 6i(ran0i e$teriori (e incen(iu.
in consi(erente (e si4uran0a #unc0ion2rii instala0iei (e ali%entare cu ap2 )i (e p2strare a calit20ii apei,
:n !urul capt2rii (e ap2 se constitue 8on2 (e protec0ie sanitar2 cu re4i% sever.
Hidrani de incendiu
Ci(ran0ii au (ia%etrul n &5%% )i sunt racor(a0i cu con(ucte */I n 110 $ &,3 prin inter%e(iuil
unui teu (e racor( ine4al. Fiecare 6i(rant este %ontat pe un %asiv (in beton si%plu.
Ali%entarea cu ap2 potabil2 a 4ospo(2riilor in(ivi(uale neracor(ate :nc2 la re0eaua (e ali%entare cu
ap2, se reali8ea82 )i prin inter%e(iul #DntDnilor s2pate sau #orate. Acestea au (ebite in#luen0ate (e re4i%ul
precipita0iilor, iar apa acestora nu are caracteristicile (e potabilitate.
:B D!(*n"+!/n#&!)0+!
9o%entan nu sunt (is#unc0ionalit20i :n siste%ul (e ali%entare cu ap2, cu e$cep0ia #aptului c2
locuin0ele construite :n e$travilan nu sDnt racor(ate :nc2 la re0eaua (e ali%entare cu ap2.
e alt#el, re0eaua (e ali%entare cu ap2 este nou e(i#icat2.
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
2.>.3.1. C#n#&!'#$e #2e *'#)e
#B S!)*#+!e e,!()en)0
Aa (ata actual2, co%una esa nu (ispune (e re0ea (e canali8are a apelor u8ate %ena!ere.
:B D!(*n"+!/n#&!)0+!
Apele u8ate sunt (eversate necontrolat (irect :n #actorul sol, cu e#ect ne4ativ asupra st2rii (e con#ort )i
s2n2tate cDt )i asupra %e(iului :ncon!ur2tor, :n special prin poluarea pDn8ei #reatice (e %e(ie )i %ic2
a(Dnci%e, care :n este accesat2 )i e$ploatat2 prin #DntDnile (in 4ospo(2riile popula0iei. .itua0ia este
necorespun82toare atDt (in punct (e ve(ere al respect2rii le4isla0iei :n vi4oare cDt )i (in punct (e ve(ere
al alinierii la cerin0ele econo%ice )i le4islative actuale.
Actual%ente este :n curs (e reali8are o re0ea (e canali8are :n siste% centrali8at :n ra%i#ica0ie, :n lun4i%e
(e 13,5 M%, con#. pr. GCanali8are :n siste% centrali8at a co%unei esaH pr. nr.4/2010, ..C. i4iconstruct
*ro!ect ..1.A. #a8a *.?., care s2 preia apele u8ate evacuate (in 4ospo(2riile e$istente, s2 le transporte catre o
sta0ie (e epurare, )i s2 le (everse8e :ntr3un e%isar e$istent :n 8ona cea %ai (e !os a localit20ii.
1e0eaua proiectata se va po8a pe a$ul (ru%urilor (in peri%etrul localitatiii, la %ini% 1% sub cota
carosabilului si va #i e$ecutata (in tuburi *JC3R,2503400%% acoperite cu capace (e tip carosabil.
*e re0eaua (e canali8are se vor e$ecuta c2%ine (e vi8itare )i (e inspec0ie (in ** pe alinia%ente la
%a$i% 70 % unul (e altul, :n punctele (e sc6i%bare a (irec0iei )i la intersec0ii (e canale.
?opo4ra#ia terenului i%pune reali8area pe re0eaua (e canali8are a 3 ;trei< sta0ii (e po%pare.
.tatiile (e po%pare sunt ec6ipate cu (ou2 electropo%pe sub%ersibile pentru apa u8ata, cu rotor
toc2tor ;1 I 1 1 <, avDn( coracteristici (isticte pentru #iecare (in ele, ast#el@
- Staia de pompare, SP.l- po%pea8a apa u8ata la c2%inul %ena!er.
.tatia (e po%pare se va ec6ipa cu 1 I 1 1, electropo%pe sub%ersibile pentru apa u8ata, cu rotor
toc2tor, avan( caracteristici @ N I 5F 5"E?- JI 13 5CA- PI =-5 OP.
- Staia .e pompare SP.2-
.tatia (e po%pare se va ec6ipa cu 1 I 1 1, electropo%pe sub%ersibile pentru apa u8ata, cu rotor
toc2tor, avan( caracteristici @ N I 14-FF 5"E?- JI 12 5CA- PI 1-= OP.
3 Staia (e pompare SP.3-
.tatia (e po%pare se va ec6ipa cu 1 I 1 1, electropo%pe sub%ersibile pentru apa u8ata, cu rotor
toc2tor, avan( caracteristici @ N I 2>-3F 5"E?- JI 12 5CA- P I 4-4 OP.
Con(uctele (e re#ulare la sta0iile (e po%pare, se e$ecut2 (in teava */C, cu (ia%etre N 140 Z 90 %%,
*n.&. .1 17.&, #unc0ie (e po%pele ce ec6ipea82 #iecare sta0ie (e po%pare.
S)#+!# .e e2*$#$e
.tatia (e epurare este a%plasata la peste 350 % (e 8ona (e locuinte, pe teren (o%eniul public *ri%2rie.
.tatia (e epurare a apelor u8ate %ena!ere are ur%atoarele co%ponente @
3 retele te6nolo4ice 3 ca%ine (e canali8are
3 treapta (e epurare %ecanica 3 ba8inul e4ali8are, o%o4eni8are si po%pare
3 (ebit%etre 3treapta (e epurare %ecanica #inala
3 treapta (e epurare biolo4ica 3 unitatea (e (e8in#ectie are ultra violete
3 ba8in (e colectare 3 po%pare se(i%ent pri%ar
3 unitatea (e (e86i(ratare na%ol 3 plat#or%a pentru containere
3 bT3pass 4eneral 3 utilitati a#erente plat#or%ei
.ta0ia (e epurare este a%plasata :n 8ona cea %ai !oas2 a localit20ii la (istan02 (e peste 300% #ata (e
4ospo(aria (e ap2 a co%unei.
Apele u8ate evacuate sunt (e provenien02 #ecaloi(o3%ena!era )i 3 con#or% nor%ativului ,*10&304 3
:nc2rc2rile cu poluan0i se calculea82 pe ba8a cantit20ilor speci#ice (e i%purit20i pe locuitor / 8i, a(ic2 @
3 %aterii totale :n suspensie ;9?.< &0 4r/o%.8i
3 poluan0i or4anici bio(e4ra(abili e$pri%a0i :n ;CB-5< 40 4r/o%.8i
3 a8ot a%oniacal ;7C4< & 4r/o%.8i
3 #os#or total ;*tot < 2,5 4r/o%.8i
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
Concentra0iile (e substan0e poluante :n apa bruta, con#or% breviarului (e calcul )i concentra0iile li%it2
%a$i% a(%ise con#or% nor%ativului 7?*A 001/2002, respectiv e#icien0a (e epurare necesara, sunt@
?1&
enu%ire in(icator
C#$#")e$!()"! "?!5!"e
#&e #2e! *'#)e
C/n"en)$#) &# &!5!)#
5#,!5# #.5!(#
E!"!en)# .e
e2*$#$e ne"e(#$#
@5<EIB @5<EIB @HB
9aterii totale :n suspensie ;9?.< 351-1 Q 35 D2->
Consu% bioc6i%ic (e o$i4en ;CB-5< 324-1 Q 25 >2-21
A8ot a%oniacal ;7C4I< 5>-4 Q2 =4-4=
Fos#or total *6. total 13-5 Q 1 ;D-15
*entru reali8area 4ra(ului (e epurare necesar )i :n(eplinirea con(i0iilor i%puse (e 7?*A 001/2002
K7or%ativ privin( stabilirea li%itelor (e :nc2rcare cu poluan0i a apelor u8ate in(ustriale sau or2)ene)ti :n
receptoriK proiectul propune reali8area unei sta0ii (e epurare %ecano3biolo4ica co%pact2.
Bransa%entele (e la c2%inele stra(ale la c2%inele care #ac racor(area la 2,3 sau 4 4ospo(arii vor #i
e$ecutate (in *.J.C. tip.+ cu n N 1&0 %%.
e la c2%inul %ena!er A se va continua colectorul principal, pDn2 la ca%inul %ena!er 9 pe o lun4i%e
(e apro$ 1200%, la locul (e a%plasare al sta0iei (e epurare %onobloc )i apoi e%isarul (in 8on2.
1e0eaua (e canali8are are pant2 su#icient2 pentru reali8area, la (ebitul orar
%a$.
, a vite8ei (e autocur20ire
(e 0,7 %/s )i (e ero8iune. .e va evita atin4erea vite8ei %a$i%e (e 5 %/s a apei u8ate pentru eli%inarea
ero8iuneii canalelor prin #rec2rea nisipurilor sau a altor %aterii cu (uritate ri(icat2 antrenate (e apa u8at2.
*e por0iunile un(e vite8a (e autocur20ire nu poate #i asi4urat2, se prev2( c2%ine (e sp2lare ;capetele (e
re0ea )i a tronsoanele secun(are cu (ebite #oarte %ici care necesit2 un pro4ra% ri4uros (e cur20are a re0elei.
e la sta0ia (e epurare, apa tratat2 (escarc2 :n e%isar printr3un canal (eversor n 400 %% si o 4ura (e
(eversare reali8at2 :ntr3un bloc (e beton )i prev28ut2 cu 4r2tar contra :n#un(2rii.
I52$eA5*!$e ()#+!e .e e2*$#$e
*eri%etrul sta0iei (e epurare va #i i%pre!%uit con#or% 7or%elor sanitare :n vi4oare. I%pre!%uirea se
va #ace pe stDlpi (in 0eava )i plas2 (e sar%2, cu acces controlat.
2.>.3.2.CANALIZARE APE PLUVIALE
#B S!)*#+!e e,!()en)0
Aa (ata actual2, co%una esa (ispune (e un siste% #ra4%entar (e )an0uri (e 4ar(2, terenul nisipos al
8onei preluDn( relativ #unc0iunea (e (renare a apelor %eteorice.
:B D!(*n"+!/n#&!)0+!
Lan0urile (e 4ar(2 e$istente sunt pu0ine, prost :ntre0inute, cu sec0iuni nesatis#2c2toare )i #2r2 ie)ire la e%isar.
Le# proiect@ Ar6. 9i6ai Co!ocaru *r. .pecialitate@ In4. 9itrac6e ,6eor46e
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
2.>.4. A&!5en)#$e "* ene$<!e e&e")$!"0
#B S!)*#+!e e,!()en)0
Aocalitatea esa este racor(at2 la siste%ul ener4etic na0ional printr3o linie electric2 aerian2 (ublu
circuit A/A 20RJ Iri4a0ii esa, care sose)te (in .ta0ia 110/20 RJ Cala#at .u( le4Dn( posturile (e
trans#or%are (e 20/0,4 RJ (in interiorul localit20ii )i se :nc6i(e :n bucl2 prin linia electric2 aerian2 A/A
20RJ ali%entat2 (in eriva0ia .:rbi 3 .ta0ia 110/20 RJ Basarabi. A%bele linii A/A 20RJ (e racor(are
la siste%ul ener4etic na0ional au trasee paralele (in (irec0ia nor( )i relativ apropiate (e .'.53 *oiana
9are pDn2 :n 8ona pu0urilor (e ali%entare cu ap2, (up2 care se bi#urc2, pri%a c2tre est / su(3est cu o
ra%i#ica0ie spre su( :n intravilanul e$istent )i ra%i#ica0ie c2tre est paralel cu canalul (e iri4a0ii / asecare
latur2 nor( co%un2 )i cea (e3a (oua intrDn( (irect spre su( :n intravilanul e$istent al co%unei.
*osturile (e trans#or%are ali%entate, aeriene *.?.A. pe unul sau 2 stDlpi (e beton ar%at sau :n cabin2
(e 8i(2rie ;*.?.C.5. +sc2torie (e ?utun, *?C5 Avicola esa< sunt ur%2toarele@
3 *?A 1 esa 20/0,4 RJ 3 250 RJA
3 *?A 2 esa 20/0,4 RJ 3 250 RJA 3 centru > *ri%2rie
3 *?A 3 esa 20/0,4 RJ 3 100 RJA
3 *?A 4 esa 20/0,4 RJ 3 100 RJA
3 *?A 9oar2 esa 20/0,4 RJ 3 250 RJA
3 *?C5 +sc2torie ?utun esa 20/0,4 RJ 3 250 RJA
3 *?A 20/0,4 RJ 3 250 RJA 3 A4ro%ec #ost CA*
3 *?A IA. esa 20/0,4 RJ 3 250 RJA
3 *?C5 20/0,4 RJ 3 1&0 RJA > Avicola esa
3 *?A ,osp. Ap2 esa 20/0,4 RJ 3 100 RJA
3 *?A .** esa 20/0,4 RJ 3 250 RJA
3 *?A .1* esa 20/0,4 RJ 3 1&0 RJA
1acor(urile (e %e(ie tensiune sunt po8ate aerian pe stDlpi B.A. cu con(uctori #unie (e -I3Al, i8olate.
Co%una (ispunea re0ea (e (istribu0ie 0,4 RJ par0ial2 :nainte (e 19"9, care, pentru c2 a con(us la lun4i%i (e
racor(uri abnor%e la locuin0e, a #ost (e8voltat2 :ntre 200"32009 :n ba8a (ocu%enta0iei aprobate G/$tin(ere
re0ea (e !oas2 tensiune, co%. esa, !u(. ol!H, pr.020/2007, ..C. /ner4oactiv ..1.A., #a82 *.?. I C...
1e0elele (e (istribu0ie (e !oas2 tensiune sunt aeriene pe stDlpi (e beton ar%at (in con(ucte #unie (e
alu%iniu nei8olate sau con(ucte torsa(ate (e 35 sau 50 %%p, (up2 (estina0ie.
Ilu%inatul stra(al este cu vapori (e %ercur sau #luorescent :n centru )i incan(escent cu restul localit20ii cu
con(ucte torsa(ate (e 1&%%p.
:B D!(*n"+!/n#&!)0+!
1e0eaua (e (istribu0ie e$istent2 este :n stare relativ bun2 (e #unc0ionare, (ar o serie (e 4ospo(2rii s:nt
ali%entate :nc2 prin racor(uri cu lun4i%i %ari )i trasee nesiste%ati8ate (atorit2 neacoperirii su#iciente a
intravilanului e$istent (e c2tre actuala re0ea.
1elativ #recventele :ntreruperi (e curent )i c2(eri (e tensiune pot #i re8olvate prin intro(ucere (e
(is!unctoare (e bran)a%ent, cu li%itare (e putere la nivelul puterii stipulate :n contractul (e.
Aa nivelul consu%atorilor (is#unc0ionalitatea cea %ai (es :ntDlnit2 este le4at2 (e starea (e
:%b2trDnire, u8ur2 #i8ic2 )i %oral2 a ec6ipa%entelor (e bran)a%ent.
Li re0eaua (e ilu%inat public are un 4ra( (e u8ur2 ri(icat. .tr28ile laterale ale localit20ii au %ulte
l2%pi ie)ite (in #unc0iune.
.e i%pune o repara0ie capital2 a acestei re0ele.
2.>.5. Te&e/n!e
#B S!)*#+!# e,!()en)0
En co%un2 e$ist2 cablu cu #ibr2 optic2 pe toate st28ile, %a!oritatea locuitorilor #iin( abona0i la tele#onie #i$2.
e ase%enea e$ist2 %ontat2 )i o anten2 (e tele#onie %obil2 , a #ir%ei -ran4e.
En co%un2 e$ist2 racor(uri tele#onice aeriene (e3a lun4ul ' 55" 3 *oiana 9are, c Avicola esa )i a c la
?rup B saivane oi, :n total sunt 290 (e abona0i tele#onici persoane #i8ice )i 10 abona0i persoane !uri(ice.
:B D!(*n")!/n#&!)0)!
*entru traseele aeriene ale re0elei se %ai :ntDlnesc )i stDlpi (e le%n, :n special pe str28ile laterale.
+nele por0iuni ale re0elei necesit2 :nlocuirea con(uctorilor (atorit2 vec6i%ii )i u8urii acestora.
Le# proiect@ Ar6. 9i6ai Co!ocaru *r. .pecialitate@ In4. 9itrac6e ,6eor46e
2.>.;. Re+e&e .e #&!5en)#$e "* <#'e n#)*$#&e E Te$5/!"#$e
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
#B S!)*#+!# e,!()en)0
En co%un2 nu e$ist2 re0ele (e ali%entare 4a8e naturale, solu0ia reali82rii unui racor( (e :nalt2 I %e(ie
presiune )i a constituirii unei re0ele (e (istribu0ie #iin( abia :n stu(iu )i (e :n(ep2rtat2 perspectiv2.
Enc2l8irea 2i prepararea apei cal(e %ena!ere a locuin0elor )i a obiectivelor (e utilitate public2 se reali8ea82
#ie prin sobe cu co%bustibil soli( le%nul (e #oc, #ie cu centrale ter%ice (e incint2 / aparta%ent utili8Dn( (rept
co%bustibil le%nul (e #oc / co%bustibil lic6i( sau ener4ie electric2
:B D!(*n")!/n#&!)0)!
Aipsa re0elelor (e 4a8e naturale constituie o (is#unc0ionalitate %a!or2 :n sine, a#ectDn( nivelul (e con#ort )i i4ien2
al popula0iei, precu% )i ca(rul natural, prin t2ierile siste%atice (in arealul silvic pentru asi4urarea le%nului (e #oc.
2.1F. PROBLEME DE MEDIU
/le%entele (e ca(ru natural ;relie#, cli%2, con(i0ii 4eote6nice, 6i(rolo4ice, cli%2, spa0ii ver8i, #aun2,
cursuri )i o4lin8i (e ap2<, resursele solului )i subsolului, riscurile naturale, %onu%entele ale naturi )i istorice
)i re0eaua c2ilor (e co%unica0ie s3au pre8entat la capitolele )i para4ra#ele a#erente tratate anterior.
1eiter2% pre8en0a unui sit ar6eolo4ic, respectiv ur%ele unui castru ro%an situat :n puctul nu%it
Castravi02, la 5 M% su( (e sat, :n i%e(iata apropiere a un2rii > %onu%ent cu nr. '3I3s3A307""9 (in lista
%onu%entelor istorice 2004 a 9inisterului Culturii )i Cultelor.
1eiter2%, (e ase%enea, pre8en0a unor arii naturale prote!ate, respectiv@
3 Balta 7ea4r2 > arie prote!at2 situat2 :n a(iacentul nor( al intravilanuluiF
3 Balta Aat2 > arie prote!at2 ;c2tre li%ita est a a(%inistrativului co%unei< :n riveranul nor(ic al un2riiF
3 8ona esa 3 Ciuperceni (eclarat2 arie natural2 prote!at2 a !u(. ol!.
Je4eta0ia arboricol2 este repre8entat2 (e resturile unor p2(uri (e ste!ar care acopereau :n trecut
supra#e0e :ntinse, (ar care au #ost e$plorate ira0ional #2r2 preocuparea re:%p2(uririi acestora.
*Dlcurile care se %ai p2strea82 au #ost (eclarate %onu%ente ale naturii > *2(urea GCioaceH > esa cu
specii $ero#ite 210 6a.
AvDn( un pro#il econo%ic prepon(erent a4rar )i (e in(ustrie prelucr2toare a pro(uselor a4ro3
8oote6nice )i a plantelor te6nice ;tutunul< a#lat2 :n (eclin accelerat, econo%ia intravilanului localit20ii nu
are un i%pact ne4ativ i%portant asupra #actorilor (e %e(iu, reali8area investi0iilor privin( intro(ucerea
re0elei centrali8ate (e canali8are %ena!er2 ;inclusiv a sta0iei (e epurare< )i a re0elei centrali8ate (e
ali%entare cu ap2 ur%Dn( s2 re(uc2 )i %ai %ult acest i%pact ne4ativ.
- proble%2 care va trebui solu0ionat2 este aceea a 4estion2rii (e)eurilor %ena!ere, localitatea
ne#inali8Dn( pDn2 la aceast2 (at2 propunerea *.+.,. esa 199" privin( in#iin0area plat#or%ei (e
(epo8itare / sortare / e$pe(i0ie 4unoi %ena!er sau a unei 4ropi ecolo4ice (epo8itare 4unoi %ena!er.
atorit2 #aptului c2 :n a(%inistrativul co%unei esa sunt con0inute arii naturale prote!ate, (ac2 A.*.9. ol!
va evalua ca necesar, se va proce(a la :ntoc%irea unui stu(iu (e evaluare con#or%2, ane$2 la (ocu%enta0ia
pre8ent2, cu conclu8iile )i %2surile care se i%pun 0i care vor #i preluate :n pre8enta (ocu%enta0ie.
2.1F.1. D!(*n"+!/n#&!)0+! G P$!/$!)0+! @5e.!*B
En opinia elaboratorului, intravilanul co%unei esa, (e)i nu se con#runt2 cu (e8ec6ilbre %a!ore
i%plicDn( #actorii (e %e(iu, con0ine ur%2toarele (is#unc0ionalit20i@
3 lipsa unei plat#or%e (e (epo8itare a 4unoiului %ena!erF
3 insu#icien0a spa0iilor ver8i plantateF
3 insu#icien0a (ot2rilor (e sport 3 a4ree%entF
Aa nivelul teritoriului a(%inistrativ se constat2 ur%2toarela (is#unc0ionalit20i@
3 aban(onarea siste%ului (e iri4a0ii )i i%plicit a planta0iilor a4ricole )i po%icole pe terenurile
nisipoase, cu consecin0e :n reapari0ia #eno%enului (e (e)erti#icareF
3 aban(onarea unei vi8iuni coerente privin( 4estionarea privin( 4estiunea 6i(rolo4ic2 pe perioa(ele
e$ce(entare bianuale, #ie prin ec6ilibrarea natural2 prin inter%e(iul b2l0ilor riverane un2rii ;ca :n
perioa(a antebelic2<, #ie prin re4i% (e asec2ri cu preluarea e$ce(entului %a$i%elor bianuale prin siste%ul
(e iri4a0ii inte4rat ;ca :n perioa(a 19&5319"9< F
3 preocuparea re(us2 privin( punerea :n circuit turistic a ariilor prote!ate.
2.11. DIS7UNC8IONALIT8I
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
Acestea se %ani#est2 pon(erat la nivelul co%unei esa, intercorelate pe %ai %ulte paliere, respectiv al
interac0iunii ca(ru natural > activitate u%an2, ca(ru econo%ic > ca(ru social > (e%o4ra#ie > perspective
(e (e8voltare, ca(ru urban > nivelul (e co%#ort al locuirii > rela0ii :n tritoriu.
Aceste (is#unc0ionalit20i au #ost evi(en0iate la nivelul #iec2rui capitol )i subcapitol anterior.
En pre8entare sintetic2 , (is#unc0ionalit20i %a!ore sunt ur%2toarele@
a< la nivelul teritoriului a(%inistrativ@
3 aban(onarea ;(enu%it2 pre0ios Gtrecere :n conservareG< a %arilor siste%e inte4rate (e iri4a0ii e(i#icate
:n 8on2, practic invita0ia la #urt a tuturor ele%entelor (e%ontabile ale acestora )i ruinarea p2r0ilor #i$e, #apt
care a con(us la i%posibilitatea practic2rii unei a4riculturi per#or%ante )i la (ispari0ia unui nu%2r
consi(erabil (e locuri (e %unc2 salariat2 an4renat2 :n %entenan0a siste%uluiF
3 re4resul sectorului a4ricol (atorat #ra4%ent2rii e$ploata)iiloe a4ricole :n parcele %ici proprietate privat2 care,
nesus0inute prin pro4ra%e na0ionale (e asisten02 a #er%elor in(ivi(uale ale %icilor proprietari, nu au putut s2 %ai
practice a4ricultur2 per#or%ant2:n siste% iri4at, aceasta con(ucDn( la sc2(erea (rastic2 a veniturilor popula0iei
rurale, la apari0ia )o%a!ului )i a asistanatului social populist3(e%a4o4ic care sti%ulea82 > :n #apt > lipsa (e ini0iativ2,
lenea )i (ispari0ia (ra4ostei pentru p2%Dnt, pentru %o(ul (e via02 rural ale 02ranilorF
3 aban(onarea cultiv2rii tutunului )i a planta0iilor sericicole, cu consecin02 :n (ec2(erea %ici)or
in(ustrii prelucr2toare locale, :n per(ere (e venituri )i louri (e %unc2F
3 ne#ructi#icarea e$isten0ei unor situri ar6eolo4ice )i a unor arii naturale prote!ate, care, puse a(ecvat :n
valoare, pot constitui atrac0ii ale turis%ului cultural :n co%una esaF
a< la nivelul teritoriului intravilan@
3 necoa4ularea unei 8one centale repre8entative, (atorat2 e(i#ic2rii :n ti%p pe a%plasa%ente (isparate a
obiectivelor (e interes public, #apt care (enot2 #ie ine$isten0a unor sc6i0e (e siste%ati8are sau planuri
urbanistice, #ie neur%2rirea aplic2rii lor sau / )i reali8area (e stu(ii (e #e8abilitate ec6ivoce pro#esionalF
3 re8olvare ec6ivoc2 )i nerepre8entativ2 ar6itectural )i #unc0ional a localului *ri%2riei esaF
3 nerespectarea :n ti%p, cu prec2(ere (up2 19"9, a re4i%ului (e aliniere )i alinia%entului la (ru%urile publice la
construirea locuin0elor, precu% )i neinterven0ia *ri%2riei privin( anu%ite sc6i%buri par0iale co%pensate (e teren
pentru reali8area unor trasee re4ulari8ate ale circula0iei rutiere )i pentru pre8ervarea spa0iilor ver8i plantate c2tre
(o%eniul public :n 4ospo(2riile in(ivi(ualeF
3 insu#icien0a spa)iilor ver8i plantate, (atorat2 celor ar2tate %ai susF
3 nere8olvarea solu0iei (e colectare a 4unoiului %ena!er, (atorat2 solu0iilor a%bi4ue )i ne(e#initive
in(icate (e c2tre C.'. ol! ;ini0ial plat#or%2 4eneral2 (e (epo8itare cu a%plasa%ent :n trupul intravilan
+.?.1.&, ulterioar plat#or%e locale (ispersate pe str28i, revenire la solu0ia ini0ial2<F
3 lipsa (e ini0iativ2 privin( apari0ia sectorului a4roturistic, pentru care vecin2tate #luviului un2rea )i
b2l0ile (in riveranul acesteia sDnt oportunit20i reale ;6anuri )i ca%pin4uri pesc2re)ti, etc.<
2.12. NECESIT8I I OP8IUNI ALE POPULA8IEI
En vi8iunea popula0iei co%unei, :%p2rt2)it2 (e c2tre autoritatea local2, principala necesitate resi%0it2 este aceea
(e (e noi terenuri pentru construirea (e locuin0e. Aceast2 necesitate / op0iune a popula0iei repre8int2 un #eno%en
4eneral :n :ntre4 %e(iu rural ro%Dnesc, (e)i, anali8at :n (etaliu, (e la co%un2 la co%un2, :n #oarte %ulte ca8uri
apare contra(ic0ia :ntre nu%2rul (escrec2tor per%anent al popula0iei )i nevoia (e noi locuin0e. Aceasta cu%ulea82
a4ravanta re(ucerii supra#e0elor (e teren arabil al localit20ilor, #apt %ai pu0in sesi8abil la ora actual2, cDn( un procent
i%portant (in terenul arabil al 02rii st2 nee$ploatat (atorit2 lipsei resurselor #inanciare ale %icilor proprietari.
En plan psi6olo4ic, #eno%enul are e$plica0ia :n cei cinci8eci (e ani (e co%unis% :n care oa%enilor le3a
#ost :n4r2(it2 la %a$i% posibilitatea posesiei (e locuin0e proprietate privat2, co%unis%ul anvi8a!Dn( :n
plan (octrinar o lu%e #2r2 proprietate privat2.
En ca8ul co%unei esa, (e)i cele spuse %ai sus r2%Dn a(ev2rate, solicitarea are )i un caracter obiectiv, pe (e o
parte (e%o4ra#ic popula0ia avDn( o re%arcabil2 stabilitate, iar pe (e alta pentru c2 nu%2rul (e locuin0e construite
:n e$travilan in(uce (e!a un (e#icit (e le4alitate care trebuie solu0ionat prin e$tin(erea e$travilanului.
/$tin(erea e$travilanului se re#er2 strict la +.?.1.1 > a c2rei #unc0iune este :n procent covDr)itor cea (e
locuin0e in(ivi(uale pe lot, e$clu8Dn(u3se suspiciunea privitoare la inten0ia speculei (e terenuri.
?rebuie avut2 :n ve(ere (e8voltarea in#rastructurii ;circula0ii %o(erni8ate, re0ele ali%entare cu ap2,
ener4ie electric2 )i canali8are< la nivelul intravilanului e$tins, 4aran0ie a con#ortului locuirii.
?rebuie (epuse toate e#orturile pentru atra4erea (e investi0ii :n turis%ul (e toate 4enurile potrivite
localit2)ii ;etno3turis%, turis% cultural, cine4etic< pentru a #ructi#ica bo420iile locurilor.
3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTIC
3.1. STUDII DE 7UNDAMENTARE
*entru rea%bularea topo4ra#ic2 s3au utili8at
3 ?rape8e e$ecutate (e -.C.*.I. !u(. ol! sc. 1/5000
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
3 Ai%ita teritoriului a(%inistratic co%una esa #urni8ata (e -.C.*.I. !u(. ol!
3 *lanul (irector al co%unei esa sc. 1/25000
3 .uport topo al co%unei esa ;#urni8at (e C. '. ol!<
*entru partea (e 4eote6nie s3a asi%ilat G.tu(iul ,eote6nic > 9o(erni8are .ta(ion Aocalitatea esaG
*r. 7r. 5&/200" ..C. Qener4 ..1.A. coroborat cu (atele privin( strati4ra#ia 4enetic2 a relie#ului.
Con#or% (iscu0iilor in#or%ale purtate la irec0ia +.A.?. C.'. ol! )i la A.*.9. 'u(. ol!, va #i reali8at, :n
%2sura :n care A.*.9. ol! va #or%ula o ast#el (e solicitare la pri%a )e(in02 C.A.?. a 4rupului (e lucrul,
proiectantul va :ntoc%i un .tu(iu (e evaluare a(ecvat2 care va (eveni parte la pre8en8a (ocu%enta0ie )i ale
c2rei conclu8ii )i reco%an(2ri se vor :ncorpora :n capitolele propunerilor (e or4ani8are urbanistic2.
3.2. EVOLU8IA POSIBIL - PRIORIT8I
Ca(rul natural, con(i0iile 4eo4ra#ice )i pe(o3cli%atice ca )i situarea :n teritoriu sunt pre%i8e ale
(e8volt2rii :n perspectiv2 a co%unei, :n ba8a econo%iei cu caracter pre(o%inant a4ricol. Enca(rarea :n
re0eaua (e localit20i a !u(e0ului ol!, asi4urarea le42turilor cu localit20ile acestuia prin inter%e(iul c2ilor
(e co%unica0ie rutier2 e$istente, constituie pre%i8e ale (e8volt2rii co%unei :n perspectiv2 rela0iilor
interco%unale )i i%plicit inter!u(e0ene.
,ra(ul (e (otare cu obiective publice (e interes perio(ic )i oca8ional al satului re)e(int2 (e co%un2, :i
con#er2 acestuia posibilitatea (e8volt2rii.
.ituarea e$centric2 a co%unei esa e$centic #a02 (e c2ile %a!ore (e circula0ie rutier2 )i #eroviar2 ca )i
(istan0a relativ %are #a02 (e %unicipiul Craiova ;apro$. 100 M%.<, re)e(in0a !u(e0ului ol! repre8int2
relative 6an(icapuri privin( rela0iile (e sc6i%b cu vecin2t20ile :n(ep2rtate.
?otu)i, accesibilitatea #a02 (e ur%2toarele %unicipii@
- ora)ul Cala#at, situat la 20 M% nor(3vest, accesibil prin .'. 553 esa3Ciuperceni3Cala#at sau
in(irect prin .'.553 > .7.55A esa3*oiana 9are3Cala#at
- ora)ul B2ile)ti situat la 40 M% nor(3est, accesibil prin .'.553 esa > *oiana 9are .7.55A
*oiana 9are 3?unarii Jec6i >.'.5&1/ / .'.5&1A ?unarii Jec6i 3 .eaca (e CD%p 3 B2ile)ti
eli%in2 acest 6an(icap, consi(erDn( )i :%pre!urarea c2 ora)ul Cala#at este )i port la un2re.
*riorit20ile principale privin( (e8voltarea viitoare a co%unei esa, e$pri%Dn(, pe (e o parte po8i0ia
autorit20ilor locale ;Consiliul Aocal co%una esa, *ri%2ria co%unei esa< )i (orin0a locuitorilor s2i )i
avDn(, pe (e alt2 parte, un caracter obiectiv, consonant cu vi8iunea elaboratorului, sDnt ur%2toarele@
3 e$tin(erea 8onei (e locuin0e in(ivi(uale pe lot prin %2rirea intravilanului satului re)e(in02 (e co%un2
+.?.1 1 pe toate li%itele intravilanului actualF
3 #inali8area lucr2rilor :n e$ecu0ie a re0elelelor e(ilitare ;ali%entare cu ap2, ali%entare cu ener4ie electric2,
canali8are< )i (e %o(erni8are a circula0iei rutiere )i e$tin(erea acestora pe 8ona (e e$tin(ere a intravilanF
3 #inali8area sta0iei (e epurare a#lat2 :n e$ecu0ieF
3 capacitarea locuitorilor, prin spri!in a(ecvat (in partea autorit2)ii locale, privin( reali8area
racor(urilor 4ospo(2riilor in(ivi(uale la re0elele (e ali%entare cu ap2 )i (e canali8are, :n ca8 contrar calea
c2tre ri(icarea calit20ii locuirii #iin( parcurs2 nu%ai pe !u%2tateF
En lipsa unor planuri (e a%ena!are 3 a teritoriului a(%inistrativ au #ost luate in consi(era0ie )i incluse in
pre8entul proiect ele%entele (in .tu(iul (e a%ena!area teritoriului !u(etului ol! )i ale sec0iunilor *A?7.
.ituarea co%unei esa la 20 M% (e %unicipiul Cala#at )i rela0ia #acil2 cu acest %unicipiu, reali8at2 prin
(ru%ul !u(e0ean .'.535, #avori8ea82 pot atra4e investi0ii :n coa4ularea unei a4riculturi per#or%ante, ca )i
:n posibile in(ustrii sectoriale nepoluante.
?rupurile localit20ii vor #i pre8entate :n capitolele ur%2toare.
Acestea au su#erit %o(i#ic2ri, #ie prin e$tin(ere ;+.?.1.1 3 re)e(in0a (e co%un2<, #ie prin restrDn4ere )i
co%asare, (ispari0ie sau apari0ie (e trupuri noi.
3.3. DEZVOLTAREA RELA8ILOR 9N TERITORIU
Ca surse (e (ocu%entare s3au #olosit@
- *lanul (e A%ena!are al ?eritoriului 1e4ional ;*A?1<F
- *lanul (e A%ena!are al ?eritoriului 'u(e0ean ;*A?'<.
- ?rape8e co%. esa sc. 1 / 5000 -.C.*.I. !u(. ol! 22.03.2011
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
- *lan (i4iti8at co%. esa 2011 > Consiliul 'u(. ol! > irec0ia (e +.A.?.
Co%una esa, situat2 :n e$tre%itatea su(3vestic2 a !u(e0ului ol!, :n CD%pia Ciuperceni ;subunitate a
CD%piei (e Jest a -lteniei<, se :nca(rea82 :n 8ona (e pro(uc0ie a4ricol2 pentru culturi intensive (e :nalt
ran(a%ent@ cereale, plante te6nice )i in(ustriale ;tutun :n special<, le4u%e )i stru4uri precu% )i (e cre)terea a
ani%alelor ;bovine, porcine, ovine< pentru consu% propriu.
Co%una esa, #ace parte (in %arile centre le4u%icole (e8voltate (e3a lun4ul un2rii, #iin( una (intre
cele %ai :ntinse co%une ale !u(e0ului, (ar cu %ulte terenuri nepuse in valoare.
Ca popula0ie, co%una se :nscrie :n ca(rul co%unelor %e(ii ;30013 5000 locuitori<, cu o popula0ie (e
4"19 locuitori la 1 iulie 2010, con#or% (atelor o#iciale statistice.
Co%una esa este situat2 la o (istan02 (e 100 M% (e Craiova, re)e(in0a !u(e0ului ol!, le42tura putDn(
a #i #2cut2 prin /79 Cala#at > Craiova inter%e(iat prin .'.553 *oiana 9are > esa > Ciuperceni Cala#at.
-ra)ele cele %ai apropiate (e co%una esa sunt@
-ora)ul Cala#at, situat la 20 M% nor(3vest, accesibil prin .'. 553 esa3Ciuperceni3Cala#at sau
in(irect prin .'.553 > .7.55A esa3*oiana 9are3Cala#atF
- ora)ul B2ile)ti situat la 40 M% nor(3est, accesibil prin .'.553 esa > *oiana 9are .7.55A
*oiana 9are 3?unarii Jec6i >.'.5&1/ / .'.5&1A ?unarii Jec6i 3 .eaca (e CD%p 3 B2ile)ti.
A)e8area :n teritoriu )i con(i0iile naturale / #unc0ionale, plasea82 co%una :n ra8a (e in#luen02 a %unicipiului
Cala#at )i au per%is (e8voltarea rela0iillor econo%ice :n special :n raport cu *oiana 9are, cu care se :nvecinea82.
Ve"!n0)0+!
3 pe li%itele (e nor( )i est se :nvecinea82 cu co%una *oiana 9are
3 pe li%ita vest se :nvecinea82 cu co%una Ciupercenii 7oi
3 pe li%ita su(, coinci(ent2 pe aceast2 8on2 cu 4rani0a 1o%Dniei, se :nvecinea82 cu 8ona #luvial2 a
un2rii care apar0ine 1epublicii Bul4aria. En por0iunea ro%Dneasc2 a #luviului co%una con0ine :n teritoriul
a(%inistrativ ostroavele Acalia ;la vest< )i *ietri) ;la est<.
eplas2rile pentru %unc2 sunt :n %o%entul actual re(use, ur%are a recesiunii econo%ice %ani#estat2 :n
%unicipiul Cala#at. 1eluarea :n %o%entul relans2rii econo%ice se va #ace cu autoturis%ul )i autobu8ul.
En teritoriul co%unei sunt preconi8ate (e8volt2ri (e intravilan :nso0ite (e restrDn4eri ale unor incinte
a4ricole, ec6iparea te6nico 3 e(ilitar2 )i terenurile necesare plat#or%ei (e (epo8itare a 4unoiului %ena!er,
or4ani8area circula0iei rutiere, valori#icarea punctelor (e interes turistic )i stabilirea peri%etrelor (e interes
istoric, ar6eolo4ic sau a ariilor naturale prote!ate.
3.4. DEZVOLTAREA ACTIVIT8ILOR ECONOMICE
3.4.1. A")!3!)0+! !n.*()$!#&e- .e2/'!)#$e 1! .e "/n()$*"+!!.
Activit20ile in(ustriale ce se (es#D)oar2 in co%un2 sunt re(use )i se :nca(rea82 %ai %ult in s#era
prest2rilor (e servicii, a %icilor in(ustrii, precu% )i :n s#era co%er0ului en 4ros.
*entru valori#ic2riea superioar2 a a pro(uc0iei a4ricole, pot ap2rea unit20i ale in(ustriei %ici ini0iate cu
prec2(ere (e :ntreprin82tori particulari, actual e$istDn( (is#unc0ionalit20i :n 8onele econo%ice %en0inute.
Asi4urarea cu utilit20i a acestora va putea #i rentabil2 prin cooperarea acestora la reali8area ec6ip2rii
te6nico 3 e(ilitare.
in (atele (e0inute :n pre8ent, nu re8ult2 solicit2ri in sensul (e8volt2rii in(ustriale, (ar aceste ini0iative
ar con(uce la crearea (e noi locuri (e %unc2 pentru popula0ie.
1elansarea econo%ic2 a localit2lilor, a$at2 pe valori#icarea resurselor solului, a capacit20ilor e$istente
)i #or0ei (e %unc2 necesit2 reor4ani8area, rete6nolo4i8area )i rentabili8area unit20ilor e$istente precu% )i
:n#iin0area unor noi unit2ti.
3.4.2. A<$!"*&)*$#
?eritoriul a(%inistrativ al co%unei se :nca(rea82 (in punct (e ve(ere al 8on2rii pro(uc0iei a4ricole :n
8ona caracteri8at2 prin cultura cerealelor, plantelor te6nice ;tutun<, le4u%icultur2. *o%icultur2,
sericicultur2, 8oote6nie )i avicultur2 .
e8voltarea asocia0iilor a4ricole particulare poate asi4ura posibilitatea e$ploat2rii terenului a4ricol pe
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
supra#e0e %ari, prin utili8area intensiv2 a %i!loacelor %ecani8ate (e pro(uc0ie, ac6i8i0ionarea (e noi
utila!e )i repunerea :n #unc0iune a siste%elor (e iri4a0ii aban(onate nera0ional.
es#acerea pro(uselor a4ricole se va reali8a :n siste%ul pie0ei libere, i(eal2 #iin( :n#iin0area (e c2tre
pro(uc2torii asocia0i a unor ba8e (e colectare )i (istribu0ie spre valori#icare a pro(uselor proprii.
3.4.3. De'3/&)#$e# #")!3!)0+!&/$ )*$!()!"e 1! .e #<$e5en).
AvDn( in ve(ere oportunit20ile o#erite (e e$isten0a :n trupul +.?.1.1 re)e(in02 (e co%un2 a Bisericii
K.#Dntul 7icolae ;%on. 1"&0<, a%plasat2 :n 8ona central2, %onu%ent (e ar6itectur2 cuprins2 :n Aista
aprobat2 (e C79A.I, a sitului ar6eolo4ic ;ur%ele unui castru ro%an situat :n puctul nu%it Castravi02, la 5 M%
su( (e sat, :n i%e(iata apropiere a un2rii > %onu%ent cu nr. '3I3s3A307""9 (in lista %onu%entelor istorice
2004 a 9inisterului Culturii )i Cultelor, care a (2inuit )i (up2 retra4erea aurelian2 (in 273 e.n., #iin( (istrus :n
ti%p (e rev2rs2rile #lluviului un2rea<, a ariilor naturale prote!ate Balta 7ea4r2 ;vercin2tatea nor( +.?.1.1< )i
Balta Aata )i %onu%entul natural *2(urea GCioaceH ;riveranul #luviului un2rea<, ca )i a peisa!ului
caracteristic )i pitoresc al #luviului un2rea )i a b2l0ilor riverane, se pot ini0ia activit20i 0inDn( (e turis%ul
cultural )i (e a4roturis% ;cabane, (ebarca(ere cu lotci )i ca%pin4uri pesc2re)ti<, %eniuri caracteristice
8onei ;ciorb2 pesc2reasc2, vDnat (e (e balt2, etc.< prin e#ortul autorit20ii locale (ar )i al ini0iativei private a
localnicilor :n acest sens.
e ase%enea, pentru poten0area etnoturis%ului )i a4roturis%ului, se pot relua la nivel (e 4ospo(2rie
in(ivi(ual2, ocupa0ii tra(i0ionale, atDt ca %e)te)u4uri ;lin4urarii )i c2l(2rarii (in 1u(ari, torc2tori (e lDn2
)i 0es2tori (e scoar0e oltene)ti< care pot rotun!i veniturile #a%iliilor, cDt )i ca trai :n 4ospo(2rie, prin care se
poate o#eri ca8are peste noapte )i o %as2 #ru4al2 )i rustic2, :n tra(i0iile locurilor.
7u prin %anele )i (iscoteci vo% revi4ora satul ro%Dnesc, ci prin re42sirea r2(2cinilor sale a(Dnci care
stau s2 #ie re(escoperite prin su#letul 02ranului autentic, cel :n(r24ostit (e satul lui.
3.4.4. A&)e #")!3!)0)!
*entru a veni :n spri!inul pro(uc2torilor a4ricoli :n sensul (es#acerii pe plan local a unor pro(use a4ro3
ali%entare, (ar )i :n cel al locuitorilor, *ri%2ria Aocal2 a ac6i8i0ionat prin licita0ie public2 (ocu%enta0ia
GConstruc0ii (epo8it le4u%e3#ructe )i a%ena!are pia02 a4ro3ali%entar2 :n co%una esa, !u(. ol!H,
pr. 200", ..C@ 9a(ival ..1.A. Craiova, #a8a ..F., pre8ervDn( :n acest sens trupul +.?.1.5= ca
a%plasa%ent al viitoarei pie0e a4ro3ali%entare a co%uneiF
Aceast2 propunere vi8ea82 )i ec6iparea te6nico 3 e(ilitar2.a#erent2, con#or% nor%elor sanitare )i (e
protec0ia %e(iului :n vi4oare.
En acela)i sens s3a #2cut propunerea spri!inirii (e c2tre autoritatea local2 privin( :n#iin0area (e c2tre
pro(uc2torii asocia0i a unor ba8e (e colectare )i (istribu0ie spre valori#icare a pro(uselor proprii, prin
:n(ru%area te6nic2 a acestora privitor la :ntoc%irea (e (ocu%enta0ii (e #e8abilitate pentru accesarea (e
#on(uri nera%bursabile.
3.5. EVOLUTIA POPULATIEI -
En ulti%ii ani, (atorit2 (eclinului econo%ic, a pro#un(elor %o(i#ic2ri )i i%plicit social econo%ice
;(eteriorarea nivelului (e trai :n special< s3a :nre4!strat sc2(erea continu2 :n %e(iu rural a popula0iei :n
4eneral, (eter%inat2 (e sc2(erea natalit20ii ca ur%are a le4ali82rii :ntreruperilor (e sarcin2, a cre)terii ratei
%ortalit20ii, ceeace a con(us la cre)terea pon(erii 4rupei (e vDrst2 (e &0 (e ani )i peste ;c.ca 24U< in
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
ca(rul co%unei.
e aceea preli%in2rile #2cute asupra evolu0iei au avut la ba82 principiile politicii (e%o4ra#ice (e
sti%ulare a cre)terii naturale a popula0iei )i (e utili8area cDt %ai co%plet2 a resurselor (e %unc2 la nivel
(e co%un2.
En varianta I3a Kcre)terea biolo4ic2K, esti%area evolu0iei nu%2rului (e locuitori s3a #2cut nu%ai pe ba8a
%e(iei pon(erate 2000 > 2009 a sporului natural, care a :nre4istrat nu%ai valori ne4ative ;:n %e(ie > 17,1
locuitori/an<, (eter%inDn(u3se o popula0ie (e apro$i%ativ 45&2 locuitori pDn2 :n anul 202& ;varianta %ini%2<.
En varianta a II3a Kcre)terea biolo4ic2 I spor %i4ratoriuK esti%area evolu0iei nu%2rului (e locuitori pe ba8a
%e(iei pon(erate 2000 > 2009 con(uce la perspective )i %ai (escura!atoare, (eter%inDn(u3se o popula0ie (e
apro$i%ativ 42&2 locuitori pDn2 :n anul 202& ;varianta %ini%2<.
En varianta a III3a, cea a relans2rii econo%ice atDt la nivel na0ional, cDt )i ca ur%are a i%ple%ent2rii
propunerilor (in pre8entul *.+.5., ;e$tin(ere intravilan sat (e re)e(in02, i%bun2t20irea con(i0iilor (e
locuire prin #inali8area ec6ip2rii e(ilitare )i a %o(erni82rii c2ilor (e circula0ie rutier2, relansarea
pro(uc0iei a4ricole per#or%ante )i a in(ustriei locale, cu consecin02 :n cre)terea o#ertei (e %unc2 salariat2,
(e8voltarea etnoturis%ului, a turis%ului cutural )i a4roturis%ului, retra4erea :n co%una natal2 a unor
#a%ilii stabilite :n centrele urbane, etc.< esti%area nu%2rului (e locuitori a luat :n consi(erare o cre)tere
%e(ie anual2 (e 0,7U a sporului cu%ulat al popula0iei, (eter%inDn(u3se o popula0ie (e apro$i%ativ 4924
locuitori pDn2 :n anul 202&.
?17
.*/CIFICABI/ /OI.?/7? 3 2010 *1-*+. 3 202&
Jar.I Jar.II Jar.III
/.A 4"19 45&2 42&2 4924
POPULATIA OCUPAT I RESURSE DE MUNC
Cu tot (eclinul econo%ic :nre4istrat :n aceast2 etap2 (e trecere la econo%ia (e pia02 )i cel al nu%2rului
popula0iei :n %e(iul rural :n 4eneral, 0inDn( sea%a (e situa0ia %o(erat2 a acestor #eno%ene :n Co%una esa,
(e #aptul c2 :n 2002 popula0ia activ2 era (e 2743 persoane (in totalul (e 5029 locuitori ;54,5U< iar :n 2010
popula0ia apt2 (e %unc2 era (e 54,3 (in totalul (e 4"19 locuitori, ceeace su4erea82 o reparti0ie ec6ilibrat2 )i
constant2 a acestui se4%ent :n pira%i(a (e%o4ra#ic2 )i a poten0ialului biolo4ic, :n %2sura :n care relansarea
econo%ic2 se va pro(uce e$ist2 o re8erv2 corespun82toare (e #or02 (e %unc2 la nivelul co%unei.
*re%i8ele cre)terii nu%2rului popula0iei active sDnt ur%2toarele@
(e8voltarea / crearea sectoarele ter0iar )i secun(ar :n econo%ie ;in(ustrii prelucr2toare (e pro(use a4ro3
te6nice, turis%, %e)te)u4uri<, care s2 corespun(2 necesit20ilor (i#eritelor cate4orii (e popula0ieF
asi4urarea prioritr2 a ec6ip2rii in#rastructurale ;ec6ipare e(ilitar2, %o(erni8area circula0iei< )i cre)terea nivelului
(ot2rilor localit20ii, pentru reali8area unor con(i0ii (e via02 si %unc2 co%parabile cu cele (in %e(iul urban.
Consi(erDn( pon(erea popula0iei ocupate tot la un procent (e 54U (in popula0ia esti%at2 nn anul 2025
;J.III<, se pre8int2 in tabelul ur%2tor, structura popula0iei ocupate pe cele 3 sectoare (e activitate atDt la
nivel (e co%un2@
?1"
.peci#ca0ie *1I9A1 ./C+7A1 ?/1BIA1 ?-?AA
7r. U 7r. U 7r. U 7r. U
Co%una esa 23&9 "",& 113 4,3 191 7,1 2&73 100,0
3.;. ORGANIZAREA CIRCULA8IEI RUTIERE I A TRANSPORTULUI 9N COMUN
is#unctionalit20ile pre8entate :n ca(rul anali8ei situa0iei e$istente, privin( traseele (ru%urilor !u(e0ene
)i co%unale )i intersectiile acestora au con(us la ur%2toarele propuneri@
#B C!$"*&#+!# $*)!e$0 !n)e$"/5*n#&0
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
%en0inerea traseului (ru%ului !u(e0ean ' 553 Cala#at > Ciupercenii 7oi > esa > *oiana 9are la
i%portan0a actual2, cu %o(erni8area acestuia pe A N 2,39" M%., con#or% pro#il ?3 p. 3.1 G1e4le%ent2ri /
-r4ani8area circula0iei /*ro#ile caracteristice str28iG )i cu %o(erni8area intersec0iilorF
:B C!$"*&#+!# $*)!e$0 &/"#&0
-r4ani8area circula0iei locale prive)te ierar6i8area )i %o(erni8area circula0iei carosabile.
.3au ur%2rit ur%2toarele@
3 %o(erni8area inelelor (e circula0ie principal2 care s2 asi4ure le42tura cu (ru%ul !u(e0ean )i cu sub8onele #unc0ionaleF
3 reali8area circula0iei carosabile %o(erni8ate pe supra#e0ele nou intro(use :n intravilan, inclusiv pe li%itele noului
intravilan +.?.1.1, care s2 asi4ure le42tura cu noile sub8one #unc0ionaleF
a%ena!area intersec0iilor )i %o(erni8area circula0iei secun(are :n scopul re(ucerii nu%2rului (e puncte
(e con#lict )i #luenti82rii circula0iei.
?otalul circula0iei carosabile propuse spre :n#iin0are sau %o(erni8are este (e A N 42,01 M%. (in care
str28i cate4oria a IJ3 alei A N 0,"45 M%.
*lan)a 3.1G1e4le%ent2ri / -r4ani8area circula0iei /*ro#ile caracteristice str28iG pre8int2 pro#ile transversale
ale str28ilor #unc0ie (e cate4oria (e i%portan02, inclu8Dn( 4abaritele circula0iilor carosabile )i pietonale ;trotuare<.
.iste%ul rutier propus va #i cel #olosit la %o(erni8area recent e$ecutat2, respectiv@
3 substrat nisip 4ros. 7 c%.
3 strat balast 4ros. 20 c%.
3 strat piatr2 spart2 4ros. 15 c%.
3 strat le42tur2 beton as#altic (esc6is BA25 4ros. 5 c%.
3 strat u8ur2 beton as#altic BA1& 4ros. 4 c%.
*rin alinia%entele la (ru%urile publice propuse :n re4le%ent2rile pre8entei (ocu%enta0ii se
inten0ionea82 capacitarea autorit20ii locale privin( revenirea la bunele practici instituite :nc2 (in 1"9&
privin( (e8voltarea :n viitor a unei re0ele (e stra(ale cu trasee coliniare )i cu l20i%i ale prospectului stra(al
%ai 4eneroase, care s2 per%it2 reali8area trotuarelor )i )an0urilor (e 4ar(2 nor%ate.
.pa0iile re8ervate pentru parca!e, vor #i situate :n 8ona central2 ale localit20ii )i :n 8ona activit20ilor
sportive, consi(erDn(u3se c2 aceste 8one vor (eveni perio(ic puncte (e a4lo%er2ri (e tra#ic.
*entru incintele unit20ilor a4ro3econo%ice / in(ustriale )i pentru incintele locuin0elor popula0iei spa0iile
pentru parcre vor #i asi4urate :n peri%etrul acestora.
"B C!$"*&#+!# 2!e)/n#&0
Actual%ente aceasta este (eservit2, :n 4eneral, (e trotuare (e p2%Dnt, cu e$cep0ia unor %ici cD%puri
(alate :n 8ona bisericii > c2%inului cultural, avDn( :n perspectiv2 #inali8area unui %ic proiect %o(est
ac6i8i0ionat prin licita0ie public2 ;A%ena!area centrului civic co%una esa, pr. nr."/200", ..C. i4iconstruct
*ro!ect ..1.A. #a8a ..F.<. /ste necesar2 e$tin(erea re0elei pietonale %o(erni8ate ;trotuare (in (ale pre#abricate
sau beton turnat<, co%#or% pl. 3.1 G1e4le%ent2ri / -r4ani8area circula0iei /*ro#ile caracteristice str28iG, cu
prec2(ere pe circula0iile principale )i :n pri%ul rDn( :n 8ona se(iului *ri%2rie Aocal2.
(< T$#n(2/$)*& 6n "/5*n@ se reali8ea82 prin autobu8e )i %icrobu8e (e c2l2tori 4estionate (e #ir%e (e
transport private, solicitarea #iin( re(us2 )i ne#iin( rentabil2 4estionarea acesteia (e c2tre *ri%2ria Aocal2.
eB C!$"*&#+!# e$/3!#$0
Co%una esa are nu%ai acces in(irect, printr3o (eriva0ie rutier2 (in ' 553, la un canton (e cale #erat2
(in apropierea co%unei *oiana 9are sau, tot prin ' 553, la 4ara Cala#at.
*r. .pecialitate@ in4. 1a(u 7icolae
3.=. INTRAVILAN PROPUS
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
ZONI7ICARE 7UNC8IONALA E BILAN8 TERITORIAL
GENERALIT8I
Ca ur%are a necesit20ilor (e (e8voltare, 8onele #unc0ionale ;trupurile intravilane< e$istente vor su#eri
%o(i#ic2ri :n structura )i %2ri%ea lor, prin e$tin(erea / restrDn4erea / co%asarea / (ispari0ia celor e$istente
sau apari0ia altora noi, :n %o(ul ur%2tor@
3 supra#a0a intravilanului localit20ii (e re)e(in02 +.?.1.1 se e$tin(e peri%etral, noua li%it2 inclu8Dn(
toate supra#e0ele (e teren ocupate (e constructii (e locuin0e e$istente :n e$travilanul actual precu% )i
supra#e0ele necesare (e8volt2rii pe perioa(a (eter%inat2 (e valabilitatea noului *.+.,. ce va #i aprobatF
3 :n ca(rul +.?.1.1 s3a evi(en0iat )i :n plan)a (e 1e4ula%ent supra#a0a (e 5&,42 6a ;11,13U< cu
(estina0ie (e teren arabil intravilan ;vii, live8i, solarii le4u%e< pe care proprietarii 4ospo(2riilor )i3au
re8ervat3o pe li%itele (e #un( ale 4ospo(2riilor, #apt care, (e)i posibil #recvent :n co%unele !u(e0ului, pare
o caracteristic2 a :npropriet2ririi (e (up2 1"&4 :n aceast2 co%un2F
3 terenurile intro(use :n teritoriul intravilan +.?.1.1 > re)e(in0a (e co%un2, care :n pre8ent sunt :n
#olosin0a a4ricol2 vor c2p2ta (estina0ia (e 8on2 (e locuin0e pe lot, con#or% preve(erilor *.+.,. pre8entF
3 restrDn4erile intravilanelor actuale +.?.1.4 I +.?.1.5 )i co%asarea lor :n trupul intravilan +.?.1.4 au
#ost (eter%inate (e restrDn4erile activit20ilor unor sectoare econo%ice )i :%p2r0irea terenurilor la locuitori,
:n ba8a Ae4ii #on(ului #unciarF
3 re(i%ensionarea )i re(estinarea trupurilor +.?.1. 2 )i +.?.1.3 s3a #2cut atDt (atorit2 privati82rii
terenului acestor trupuri, a aban(on2rii #unc0iunii anterioare ;+.?.1.2. > Fer%2 sericicol2<, cDt )i a
e$cl(erii (in supra#a02 a terenului cuprins :n arie natural2 prote!at2 <+.?.1.3 > Balta 7ea4r2<F
3 :n#iin0area noilor trupuri intravilane s3a (ecis pentru pre8ervarea (e teren / prote!area unor (ot2ri (e
interes public ;+.?.1.5= 3 *ia02 A4ro / +.?.1.7 I +.?.1." > *u0uri #orate ali%entare ap2 co%una esa<.
*entru %arcarea (i#eren0elor :ntre supra#e0ele cuprinse :n intravilanele e$istente )i cele cuprinse :n
intravilanele propuse, %en0ion2% c2 :n plan)ele re#eritoare la *roprietatea asupra terenurilor s3au
evi(en0iat atDt li%ita intravilanului e$istent, con#or% *+, 19"9 aprobat cDt )i li%ita intravilanul propus :n
ca(rul *+, etapa II3a ;1eactuali8are *.+.,. Co%una esa, !u(. ol!<.
Intro(ucerile :n intravilan au #ost con#or%e cu op0iunile locuitorilor co%unei )i cu propunerile cuprinse
:n te%a aprobat2 (e Consiliul Aocal.
Ane,# 4
3.=.2. ZONI7ICARE 7UNC8IONALA
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
+nul (intre obiectivele (e ba82 ale planului urbanistic 4eneral :l constituie or4ani8area 8onelor
#unc0ionale :n teritoriul intravilan propus.
-r4ani8area 8onelor #unc0ionale a avut :n ve(ere anali8a situa0iei e$istente, asi4urarea le42turilor :ntre
8onele #unc0ionale ale localit20ii, (e8voltarea ar%oioas2 :n perspectiv2 a 8onelor #unc0ionale
*rincipalele 8one #unc0ionale, pe sate co%ponente, sunt ur%2toarele@
#B ZONA CENTRAL I ALTE 7UNC8IUNI DE INTERES PUBLIC
5ona central2, cuprin8Dn( principalele obiective (e utilitate public2 e$istente )i propuse ale localit20ii,
avDn( supra#a0a incintelor (e 4,52 6a. ;0,"9U<, are o (ispunere (i#u82 :n ca(rul +.?.1.1 > trupul re)e(in02
(e co%un2, ocupDn( o supra#a02 esti%at2 relativ (e 5,74 6a. /(i#icarea :n ti%p a institu0iilor publice nu a
reu)it s2 coa4ule8e un ansa%blu repre8entativ ca centru (e co%un2. /ste, probabil, ca8ul %a!orit20ii
co%unelor (in 0ar2 care au trecut prin pericolul etapei (e Gsiste%ati8are rural2G (in perioa(a co%unist2,
(in #ericire ne#inali8at, (ar care a con(us ca, (up2 19"9, s2 nu (ispun2 (e planuri (e urbanis% coerente )i
(e re8erve (e terenuri prestabilite pentru viitoarele investi0ii publice co%asate :n centre (e co%un2
repre8entative, situa0ie co%plicat2 )i (e aplicarea insu#icient pre42tit2 a Ae4ii nr,1"/1991.
- peri%etrare #or%al2 a 8onei centrale ar #i relativ coinci(ent2 cu peri%etrul (e protec0ie al Bisericii
.#. 7icolae ;%on. 1"40, nr.'3I3s3A307""9 Aista 9A.I<, :ntruc:t acesta cuprin(e biserica respectiv2, se(iul
*ri%2riei esa, C2%inul Cultural, Cre)a, *o)ta, Far%acia )i un spa0iu co%ercial, cu e$tensie spre est pentru a
cuprin(e )i cl2(irea Lcolii ,enerale.
A%ena!area centrului co%unei cu ceva (ala!e, un pac6et (e parc2ri la .'.553 )i a unui %ic s[uar (alat /
plantat va cre)te repre8entativitatea 8onei. 5ona se a#l2 a%plasat2 :n !urul intersec0iei (e #rDn4ere a .'.553
(inspre (irec0ia 73. spre (irec0ia /3J.
.ituarea 8onei centrale :n centrul (e 4reutate al satului asi4ur2 le42turi (irecte cu 8ona (e locuit
or4ani8at2 :n !urul acesteia.
*re8entul *.+.,. a e$tins supra#a)a alocat2 (ot2rilor prin re8ervarea terenului +.?.1.5= ;. N 1,00 6a.<
nou :n#iin0at la nor( (e +3?.1.1 pentru a%plasarea viitoarei pie0e a4ro3ali%entare.
/laborarea unui *lan urbanistic 8onal pentru aceast2 8on2 nu pare oportun2, 2ntrucDt autoritatea !ocal2
nu are :n ve(ere, (eoarece nu %ai sDnt necesare, investi0ii publice care s2 necesite re8erv2ri (e terenuri
supuse ucare s2 intre sub inter(ic0ie te%porare (e construire.
*entru cre)terea repre8entativit20ii 8onei este necesar2 respectarea re4i%ului (e aliniere )i a
alinia%entului propuse la (ru%urile publice, con#or% *ro#ile caracteristice str28i pl.3 G1e4le%ent2ri >
-r4ani8area circula0ieiG, precu% )i lucr2ri %ai intense (e a%ena!are constDn( :n reali8area (e parc2ri
stra(ala la obiectivele (e interes public, (ala!e, trotuare, spa0ii ver8i plantate > parc or4ani8at, eventual
ilu%inat sceno4ra#ic nocturn, #Dnt:ni publice, etc.
:B ZONA DE LOCUIN8E & 7UNC8IUNI COMPLEMENTARE
?19
5ona (e locuin0e ;6a< / U
:n teritoriul intravilan aprobat :n teritoriul intravilan propus
+.?.1. 1 147,4" / 43,45U 3&5,34 / 72,11U
?otal
147,4" / 43,45U 3&5,34 / 72,11U
Anali8a parcelarului :n sub8onele (e locuit e$istente in(ic2 #aptul c2 or4ani8area acestora s3a #2cut
(up2 o parcelare prestabilit2 nu%ai :n ce prive)te parcelarea survenit2 tras2rii re0elei stra(ale (e8voltate
:ntr3un siste% (e str28i rectan4ulare )i alc2tuit2 (in str28i cu l20i%ea (e 10%. reali8at2 :n 1"9&. +lterior )i
cu prec2(ere (up2 19"9, parcelele (e teren a#erente locuin0elor (evin neor(onate, c6iar alinia%entul la la
(ru%urile publice (eter%inDn( trasee sinuase )i > pe alocuri 3 incoerente.
En 8ona (e locuit se %ani#est2 ur%2toarele (is#unc0ionalit20i@
3 e$isten0a unui nu%2r (e case :n stare proast2 (in %ateriale ne(urabile )i care necesit2 re#acerea lorF
3 e$isten0a unui nu%2r (e case p2r2site, nelocuite )i ne:ntre0inute, a#late in stare reaF
3 e$isten0a unor %ari supra#e0e (e teren a4ricol :n intravilan ;#un(uri (e loturi s N5&,42 6a / 11,15U< care
nu pot #i utili8ate pentru construc0ii, nee$istDn( acceseF
3 nerespectarea unui alinia%ent )i a unui re4i% (e aliniere la (ru%urile publice pentru #oarte %ulte (in locuin0ele
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
e(i#icate :n ti%p (up2 19"9, #apt care, coroborat cu lipsa (e ini0iativ2 a autorit20ilor locale succesive privin(
co%pens2ri / e$proprieri par0iale :n cau82 (e utilitate public2 ale unor por0iuni (e parcel2, a 4enerat trasee sinuose
(e circula0ii rutiere, cu intersec0ii abnor%e )i cu prospecte care nu per%it reali8area unor trasee rutiere lineare, a
unor trasee co%o(e pentru re0elele e(ilitare )i unor trotuare / )an0uri (e 4ar(2 / ri4ole nor%ateF
3 e$isten0a unui nu%2r relativ %are (e locuin0e construite neautori8at :n e$travilan, aceasta #iin( una (in
cau8ele care a recla%at %2rirea intravilanului +.?.1.1F
e$isten0a a nu%eroase solicit2ri (e construire (e locuin0e :n localitate, aceasta #iin( principala cau82
care a recla%at %2rirea intravilanului +.?.1.1.
En ba8a solicit2rilor :nsu)ite (e c2tre autoritatea local2, planul urbanistic 4eneral propune e$tin(erea
intravilanului trupului +.?.1.1 re)e(in02 (e co%un2 pe toate cele patru laturi, cu scopul aloc2rii #unc0iunii
(e locuire pe supra#a0a nou intro(us2 in intravilan.
?erenurile pe care se reali8ea82 e$tin(erea 8onei (e locuit +.?.1.1 repre8int2 terenuri proprietate
particular2 ale unor cet20eni care )i3au %ani#estat (orin0a (e a construi )i un tronson al canalului (e iri4a0ii
latur2 nor( a co%unei.
*lanul urbanistic 4eneral propune, prin re4ula%entul instituit re#eritor la alinia%ent )i la re4i%ul (e
aliniere )i reabilitarea :n ti%p a #on(ului construit cu #unc0iunea (e locuire.
7ONDUL DE LOCUIT SI ORGANIZAREA STRUCTURAL A ZONEI DE LOCUIT
Anali8a situa0iei e$istente a #on(ului locuibil corelat2 cu esti%area popula0iei :n perspectiv2 con(uce la
stabilirea necesarului total (e 4ospo(2rie )i locuin0e@
T2F G S!)*#+!# "/52#$#)!30 /n. "/n()$*!) #n!! 1>>2 E 2FF> E 2F2; @e()!5#$eB
Co%. /.A Aocuitori ,ospo(arii 7r. locuin0e .. loc. ;%p<
7r. *ers /
locuin02
.. loc.;%p< /
persoan2
1992 4990 1132 "70 54021 5,73 10,"2
2009 4"21 1355 1505 7"202 3,20 1&,22
202&3var. III 4924 1&41 1&41 55395 3,00 1",&&
*entru anul 202& ;esti%at< s3a luat :n consi(erare trecerea treptat2 la locuin0e uni#a%iliale (e trei
persoane, cu #unc0iuni )i supra#e0e nor%ate con#or% A.114/199&, :n pre%i8a c2 tinerii (in actualele
4ospo(2rii :)i vor :nte%eia 4ospo(2riile )i locuin0ele proprii iar %o)tenitorii r2%a)i :n actualele 4ospo(2rii
:)i vor reconstrui locuin0ele actuale la stan(ar(e (e via02 %o(erne.
In(icatorii speci#ici (e locuire re#eritori la aria locuibil2, nu%2r locuin0e, se vor :nbun2t20i :n #unc0ie (e
%2ri%ea noilor locuin0e. Cresterea supra#e0ei locuibile pe locuitor, #inali8area %o(erni82rii circula0iei rutiere
)i a re0elelor (e ali%entare cu ap2 )i canali8are, precu% )i e$tin(erea acestora pe 8onele nou intro(use :n
intravilan vor ri(ica nivelul (e con#ort o#erit (e 8ona (e locuit.
"B ZONA UNIT8ILOR INDUSTRIALE I DE DEPOZITARE
+nit20ile e$istente se %en0in la %2ri%ea actual2, ne#iin( e$clus2 :n#iin0area altora noi prin pro%ovarea
(e *lanuri +rbanistice 5onale (ac2 apar oportunit20i investi0ionale (in aria in(ustriilor %ici prelucr2toare
)i care s2 nu pro(uc2 poluan0i asupra #actorilor (e %e(iu.
Actual%ente vorbi% (e +sc2toria (e tutun, 9oar2 )i Brut2rie.
"B ZON UNIT8I AGRICOLE
*lanul urbanistic propune %en0inerea unit20ilor care )i3au p2strat pro#ilul, a)a cu% s3au re(i%ensionat
)i / sau s3au co%asat ele prin privati8are, respectiv +.?.1.2 / s N 1,49 6a. ;#osta planta0ie sericicol2<,
+.?.1.3 / s N 0,49 6a. ;#osta #er%2e viticol2< )i +.?.1.4 / s N ",40 6a. ;#osta #er%2e (e pal%ipe(e<.
.B ZONA DE SPA8II VERZI PLANTATE G PARC ORGANIZAT- RECREERE I SPORT
Aceast2 8on2 este slab repre8entat2 :n intravilanul localit20ii e$istente ;s N 3,4" 6a 31,02U con#or% *.+.,.
199" )i s N 5,79 6a ;1,14U con#or% ba82 (e (ate<, respectiv prin prin terenul (e #otbal e$istent ;po8.17<, prin
ben8ile ver8i (e :nca(rare prev28ute :n lun4ul circula0iilor rutiere e$istente.
*ropunerea pre8ent2 reali8ea82 o supra#a02 (e s N 12,4& 6a 32,4&U ;25,3 %p/loc< :n ca(rul +.?.1.1,
8ona cu #unc0iune (e locuire. Cu%ulDn( supra#e0ele (e live8i )i vii ce se p2strea82 :n intravilan, respectiv 2,03
6a, a!un4e% la o supra#a02 (e spa0ii ver8i plantate (e 14,49 6a. 1aportat la supra#a0a prev28ut2 (e actualele
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
nor%e (e %e(iu :n vi4oare ;2& %
2
/locuitor, ec6ivalent N 12," 6a. necesar<, se poate spune c2 se acoper2
supra#a0a nor%at2 ;29,42 %p/loc.<.
Consi(er2% :ns2 c2 solu0ia propus2 prin pre8entul *.+.,., respectiv aceea (e a trans#or%a cele (ou2 %ari
parcele (e teren nepro(uctiv :n parcuri or4ani8ate, a(ucDn( un a(aos (e 1,2 6a spa0iu ver(e cu (estina0ie
speci#ic2 (e a4ree%ent / loisir, este cea care ar trebui s2 prevale8e ca op0iune a autorit20ii locale.
B ZONA DE GOSPODRIE COMUNAL
5ona (e 4ospo(2rie co%unal2 este constituit2 :n pre8ent (in@.
cele (ou2 ci%itire e$istente a%plasate c2tre partea central nor( > vestic2 a +.?.1.1, unul (in ci%itire
con0inDn( )i o capel2 ;biseric2<F
sta0ia (e epurare a%plasat2 la li%ita su( a localit20ii, a#lat2 :n curs (e #inali8are
5ona (e 4ospo(2rie co%unal2 se va (e8volta prin a%plasarea / a%ena!area :n partea (e est a re)e(in0ei (e
co%un2 a unei plat#or%e (e (epo8itare a 4unoiului ;trup +.?.1.&, s N 1,0 6a.<, :n ve(erea salubri82rii localit20ii.
<B ZONA DOTRILOR DE ECJIPARE EDILITAR
5ona cuprin(e (ot2rile noi propuse, a#erente ec6ip2rii e(ilitare :n e$ecu0ie )i (e8voltare, respectiv@
pu0urile (e ap2 ;trup +.?.1.7, s N 0,09 6a.I trup +.?.1.7, s N 0,09 6a.< a%plasate spre li%ita nor( a +.?.1.1F
4ospo(2ria (e ap2 po8.2& a%plasat2 tot spre li%ita nor( a +.?.1.1F
re0ea nou construit2 (e ali%entare cu ap2 pentru :ntre4 +.?.1.1 e$istent, care se va (e8volta con#or%
propunerii (in pl.4.1 G1e4le%ent2ri > 1e0ele ali%entare cu ap2 )i canali8areGF
re0ea nou construit2 (e canali8are %ena!er2 pentru :ntre4 +.?.1.1 e$istent, care se va (e8volta con#or%
propunerii (in pl.4.1 G1e4le%ent2ri > 1e0ele ali%entare cu ap2 )i canali8areGF
re0ea nou (e8voltat2 (e ali%entare ali%entare cu ener4ie electric2 )i tele#onie pentru :ntre4 +.?.1.1
e$istent, care se va (e8volta con#or% propunerii (in pl.4.2 G1e4le%ent2ri > 1e0ele ali%entare cu ener4ie
electric2 3 ?ele#onieGF
posturile (e trans#or%are ali%entate, aeriene *.?.A. pe unul sau 2 stDlpi (e beton ar%at sau :n cabin2
(e 8i(2rie ;*.?.C.5. +sc2torie (e ?utun, *?C5 Avicola esa< sunt ur%2toarele@
3 *?A 1 esa 20/0,4 RJ 3 250 RJA
3 *?A 2 esa 20/0,4 RJ 3 250 RJA 3 centru > *ri%2rie
3 *?A 3 esa 20/0,4 RJ 3 100 RJA
3 *?A 4 esa 20/0,4 RJ 3 100 RJA
3 *?A 9oar2 esa 20/0,4 RJ 3 250 RJA
3 *?C5 +sc2torie ?utun esa 20/0,4 RJ 3 250 RJA
3 *?A 20/0,4 RJ 3 250 RJA 3 A4ro%ec #ost CA*
3 *?A IA. esa 20/0,4 RJ 3 250 RJA
3 *?C5 20/0,4 RJ 3 1&0 RJA > Avicola esa
3 *?A ,osp. Ap2 esa 20/0,4 RJ 3 100 RJA
3 *?A .** esa 20/0,4 RJ 3 250 RJA
3 *?A .1* esa 20/0,4 RJ 3 1&0 RJA
re0ea nou %o(erni8at2 par0ial (e circula0ie rutier2 ;%i$tur2 as#altic2< pentru str28ile principale +.?.1.1
e$istent, care se va (e8volta con#or% propunerii (in pl. 3.1 G1e4le%ent2ri > -r4ani8area circula0ieiGF
Bilan0ul teritorial propus este pre8entat :n ane$a nr. 2. ;?.15<
Ane,# 5
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
3.D. MSURI IN ZONELE CU RISCURI NATURALE
En peri%etrul intravilan e$istent nu sunt 8one cu riscuri naturale %a!ore care s2 necesite %2suri speciale (e
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
protec0ie sau inter(ic0ii (e construire. .e i%pune totu)i reali8area (e stu(ii 4eote6nice pentru obiectivele (e
utilitate public2 )i reali8area (e re#erate 4eote6nice la e$ecutarea locuin0elor noi ca solicitare a certi#icatelor (e
urbanis% eliberate :n ve(erea ob0inerii autori8a0iei (e construire, cu prec2(ere pe 8onele li%itro#e
intravilanului e$istent, un(e , o serie (e terenuri au #ost asecate (e pu0in2 vre%e.
.e %ai poate consi(era c2, :n con(i0iile solului (in 8on2, constituit %a!oritar (in alterna0e (e cerno8io%uri
levi4ate nisipoase cu nisipuri nesoli(i#icate sau #oarte slab soli(i#icate asociate cu ac0iunea vDnturilor
(o%inante pe perioa(a secetoas2 cu renun0area la planta0iile po%icole cu r2(2cin2 arborescent2 )i la
culturile iri4ate, se poate repeta #eno%enul (e (e)erti#icare caracteristic antebelic.
Ca o %2sur2 bene#ic2 prevenirii riscului (e)erti#ic2rii se su4erea82 posibilitatea repunerii :n #unc0iune a
siste%ului (e iri4a0ii 0i a relu2rii pro(uc0iei a4ricole iri4ate (e :nalt ran(a%ent, prin unirea #er%elor %ici
:n asocia0ii a4ricole care > )i cu spri!inul autorit20ilor locale )i centrale > s2 poat2 accesa #on(uri pentru
reini0ierea / re:n#iin0area a4riculturii intensive. ?rebuie e$plicat proprietarilor c2 aceste asocia0ii se%ni#ic2
4estionarea co%un2 nu%ai a siste%ului (e iri4a0ii )i plani#icarea o%o4en2 a culturilor )i (istribu0iei
pro(uselor a4ricole, neavDn( ni%ic (e3a #ace cu proprietatea co%un2 asupra terenurilor.
3.>. DEZVOLTAREA ECJIPRII EDILITARE
3.>.1. GOSPODRIREA APELOR
#B S!)*#+!e e,!()en)0
1e0eaua 6i(ro4ra#ic2 a teritoriului a(%inistrativ al co%unei esa se co%pune :n principal (in #luviul un2rea
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
;4rani02 teritoriu na0ional< care :l bor(ea82 pe latura su( )i (intr3o serie (e b2l0i naturale ali%entate prin i8voare
proprii )i prin inun(a0iile perio(ice (e pri%2var2 ale #luviului, (intre care a%inti%@
:n a(iacentul nor( al intravilanului@
3 Balta 7ea4r2 > arie prote!at2
:n riveranul nor(ic al #luviului un2rea@
3 Balta Aat2 > arie prote!at2 ;c2tre li%ita est a a(%inistrativului co%unei<F
3 Balta 2noica > ;c2tre li%ita est a a(%inistrativului co%unei<F
3 Aacul Cotoli4a ;la li%ita central su(ic2 a a(%inistrativului co%unei<F
3 Aacul lui *op ;la vest (e A. Cotoli4a<F
:n a(iacentul nor( b2l0ilor riverane un2rii, avDn( :nc2 o4lin8i (e ap2@
3 Balta Bulboaca, Balta *orculuiF
b2l0i asecate )i (ate :n circuitul a4ricol@
3 Balta Leba8ului, Balta Cop2ceni, Balta Cop2celu, Balta Cocianu, Balta lui 9arin.
Aluviunile a(use (e inun(a0iile #luviului au 4enerat :n ti%p o ve4eta0ie #orestier2 bo4at2 alc2tuit2 (in
salcie, plop )i salcD%, cu rol i%portant :n stabili8area terenurilor, re(ucerea curen0ilor (e talve4 )i
a(2postirea unei #aune speci#ice variate.
Enainte (e 1944, acest siste% 6i(ro4ra#ic natural avea un potrn0ial (e autoco%pensare :n perioa(ele (e e$ce(ent
(e precipita0ii )i reali8e 2n acela)i ti%p un ecosiste% cu re%arcabil poten0ial econo%ic natural ;piscicol, cine4etic,
#orestier< pentru locuitorii (in Jalea un2rii, cu in#luen0e cli%atice bene#ice :n perioa(ele (e (e#icit (e u%i(itate.
Entre 19&5 3 19"9 :n 8on2 s3a construit un co%ple$ interco%unal inte4rat (e canale (e asecare / iri4a0ii,
construit :n scopul inte4r2rii :n circuitul a4ricol a unor #oste supra#e0e (e terenuri nisipoase, pe care s3au
instituit :ntinse planta0ii po%icole (e %are ran(a%ent ;piersic, cais, (u(, etc.<, avDn( )i scopul (e #i$are a
terenului nisipos al 8onei.
e)i siste%ul (e iri4a0ii a #ost construit cu valori (e investi0ie e$tre%e (e i%portante ;canale pereeate,
canale (in beton pre#abricat suspen(ate, (e tip ape(uct, sta0ii (e po%pare, posturi (e trans#or%are<, (up2
19"9 acesta a #ost l2sat :n para4in2 (atorit2 unui co%ple$ (e #actori care 0in (e lipsa interesat2 (e vi8iune a
re4i%ului politic (intre 19903199& privin( strate4ia a4ricol2 a 02rii )i privin( proprietatea a4ricol2, lips2 (e
vi8iune perpetuat2 la #el (e interesat (e toate re4i%urile succesoare.
Coroborat cu %o(i#ic2rile %acrocli%atice ale ulti%ului (eceniu )i cu un proces treptat, (ar continuu, (e
(e#ri)2ri ale 8onelor :%p2(urite, (ispari0ia a%belor siste%elor (e protec0ie > (i%inuare a e#ectelor
inun(a0iilor a((uce perio(ic pa4ube econo%ice i%portante econo%iei private )i bu4etului (e stat.
.atul re)e(in02 (e co%un2 este ap2rat pe laturile (e nor( )i su( (e (ou2 se4%ente (in acest #ost siste% (e
canale (e iri4a0ii, actual%ente cu rol (e ap2rare :%potriva inun(a0iilor, a#lat :ntr3o stare %e(iocr2 (e
:ntre0inere, :n sensul c2 relative :nierbat )i cu pereul nereabilitat.
.ituarea trupului re)e(in02 (e co%un2 la (istan02 %are (e 8onele riverane #luviului un2rea #ace ca trupul
intravilan principal s2 nu #ie e$pus inun(a0iilor %a!ore.
:B D!(*n"+!/n#&!)0+!% - aban(onarea #unc0ional2 )i a conserv2rii siste%ului (e iri4a0ii al co%uneiF
3 continuarea procesului (e (e#ri)are a 8onelor :%p2(urite )i planta0iilor (e po%i #ructi#eriF
3 col%atarea )i lipsa :ntre0inerii )an)urilor (e 4ar(2 pa traseele (ru%urilor co%unale.
"B P$/2*ne$!% 3 (ecol%atarea, pereerea )i :ntre0inerea )an)urilor (e 4ar(2 pa traseele (ru%urilor co%unaleF
- re#unc0ionali8area ;(ecol%atarea, reabiltarea pereului (in beton< siste%ului (e iri4a0ii
canale (e ap2rare al co%uneiF
Le# proiect@ Ar6. 9i6ai Co!ocaru *r. .pecialitate@ In4. 9itrac6e ,6eor46e
3.>.2. ALIMENTAREA CU APA
#B S!)*#+!e e,!()en)0
Co%una esa (ispune (e un siste% centrali8at #unc0ional (e ali%entare cu ap2 potabil2 )i incen(iu,
(i%ensionat pentru o perspectiv2 (e 25 ani, i%ple%entat prin strate4ia 1e4iunii (e (e8voltare 4 .u(3Jest
-ltenia, (e#init2 :n ca(rul anali8elor e#ectuate la nivel national )i re4ional.
*rin i%ple%entarea proiectului s3au ob0inut avanta!e privin( :%bunata0irea con(itiilor (e trai, a calit20ii
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
%e(iului, relans2rii econo%ice, ocupareii #or0ei (e %unc2 )i a sporiririi 4ra(ului (e s2n2tate :n localitate.
.iste%ul centrali8at (e ali%entare cu ap2 are ur%2toarele co%ponente@
3 #ront captareF 3 con(uct2 a(uc0iuneF
3 4ospo(2rie (e ap2F 3 con(uct2 principal2 (istribu0ieF
3 re0ele (istribu0ie :n localitateF
Front captare
Frontul (e captare@ (ou2 #ora!e (e a(Dnci%e (e 90 )i 105% ce asi4ur2 un (ebit (e X 3 l/sec. #iecare, :n
total & l/sec., (ebit ce asi4ur2 consu%ul potabil )i incen(iu pentru o perspectiv2 (e 25 ani alocalit20ii.
Gospodria de ap asi4ur2 :n%a4a8inarea, (e8in#ec0ia )i po%parea apei spre consu%atori.
3 En%a4a8inarea@ re8ervor %etalic cilin(ric (e &00 %c cu %e%bran2, po8at suprateran, (e tip vertical,
i8olat ter%ic )i prev28ut cu )tu0urile necesare racor(urilor pentru instala0iile te6nolo4ice.
3 e8in#ec0ia se reali8ea82 printr3o sta0ie cu clor 4a8os.
3 ,ospso(2ria (e ap2 este (i%ensionat2 )i e$ecutat2 la capacitatea #inal2.
Pompare i Hidrofor
*entru reali8area (ebitului )i a presiunii :n re0eau, este reali8at2 o sta0ie (e 6i(ro#or, ec6ipat2 pentru
capacitatea #inal2 )i este %ontat2 :ntr3o construc0ie (in tip container, %ontat2 pe un posta%ent (in beton.
.ta0a (e po%pare este ec6ipat2 pentru capacitatea #inal2 ast#el@
3 4rup (e po%pare co%pus (in 3 electropo%pe ap2 rece (e consu% I incen(iu e$terior, (oua in
#unctiune , una (e re8erva > %onta! verticalF YpN35,0%c/6F CN50%CAF
3 2 recipiente (e 6i(ro#or cu %e%bran2 inter)an!abil2, presostat, ventil (e si4uran02, %ano%etru,
#unc0ionare auto%ati8at2 (e 1000 litri #iecare.
Reea de distribuie a apei
1e0eaua (e (istribu0ie este reali8eat2 (in polietilen2 (e :nalt2 (ensitate, */I cu (ia%etrul cuprins :ntre
&3 $ 3,&)i1&0 $ ",9 %%, *n & bar, av:n( lun4i%ea total2 (e 19.730%.
*e re0ea sunt a%plasate ci)%ele stra(ale publice )i 6i(ran0i e$teriori (e incen(iu.
in consi(erente (e si4uran0a #unc0ion2rii instala0iei (e ali%entare cu ap2 )i (e p2strare a calit20ii apei, :n
!urul capt2rii (e ap2 se constitue 8on2 (e protec0ie sanitar2 cu re4i% sever.
Hidrani de incendiu
Ci(ran0ii au (ia%etrul n &5%% )i sunt racor(a0i cu con(ucte */I n 110 $ &,3 prin inter%e(iuil unui
teu (e racor( ine4al. Fiecare 6i(rant este %ontat pe un %asiv (in beton si%plu.
Ali%entarea cu ap2 potabil2 a 4ospo(2riilor in(ivi(uale neracor(ate :nc2 la re0eaua (e ali%entare cu ap2,
se reali8ea82 )i prin inter%e(iul #DntDnilor s2pate sau #orate. Acestea au (ebite in#luen0ate (e re4i%ul
precipita0iilor, iar apa acestora nu are caracteristicile (e potabilitate.
:B D!(*n"+!/n#&!)0+!
9o%entan nu sunt (is#unc0ionalit20i :n siste%ul (e ali%entare cu ap2, cu e$cep0ia 4ospo(2riilor
neracor(ate :nc2 la siste%ul public (e ap2.
"B P$/2*ne$!
.e propune e$tin(erea re0elei (e ali%entare cu ap2 cu con(ucte (in */I cu ( N &3390%%. pe str28ile
un(e nu a #ost prev28ut2 :n pri%a etap2 )i :n 8onele (e e$tin(ere a intravilanului.
/ste necesar2 respectarea peri%etrelor (e protec0ie sanitar2 sever2 pentru surs2 ;pu0urile #orate< sta0ia (e
ap2, autori8ate con#or% C.,.1. 930/2005
/ste necesar )i un e#ort al a(%inistra0iei locale privin( racor(area tuturor 4ospo(2riilor la re0ea.
Le# proiect@ Ar6. 9i6ai Co!ocaru *r. .pecialitate@ In4. 9itrac6e ,6eor46e
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
NOTE DE CALCUL
CALCULUL NECESARULUI DE APA PENTRU COMUNA DESA3JUDE DOLJ
N"'"9a*. >" a$a $"1t* '"1t" $%$*.at" 9" >"t"?&1a '%1#%? STAS 14:4/200,.
N*?a L%'*&t%& @ 6000
S$%*. $%$*.at&"& @ 0 ABC
P"&%a>a
$"9$"'t&Da @ 26 Aa1&C
N*?a '%19*?at%&
@ 6000
P"1t* 'a.'*.*. >"E&t".% 'aa't"&9t&'" 9=a* #%.%9&t 1%?" >" 1"'"9a >" a$a 9ta1>a>&Fat" $"1t* a$.&'a" *1&#%?a, '%1t&1*t" &1 STAS 14:4/ 200,.
NECESAR DE APA SI CERINTA DE APA:
N"'"9a*. >" a$a "$"F&1ta 9*?a 'a1t&tat&.% >" a$a .&Dat" .%'% Ea19a?"1t t*t*% E"1"#&'&a&.%, *t&.&Fat%&.%.
N
@
N- G N$ G Na-."' G N&
C"&1ta >" a$a "$"F&1ta 'a1t&tat"a >" a$a 'a" t"E*&" $"."Data >" .a 9*9a $"1t* 9at&9#a'""a 1"'"9a*.*& at&%1a. >" a$a a.
E"1"#&'&a*.*& / *t&.&Fat%*.*&.
C @ H$ I H9 I J KN- G N$ G Na-."' G N&L
*1>":
N- @ N"'"9a >" a$a $"1t* '%19*? -%9$%>a"9'
N$
@
N"'"9a >" a$a $"1t* '%19*? $*E.&'
Na-.
E'. @
N"'"9a >" a$a $"1t* a-"1t& "'%1%?&'&
NR&
@
N"'"9a >" a$a $"1t* "#a'""a "F"D"& >" &1'"1>&*
4P
@
'%"#&'&"1t >" ?a)%a" a 1"'"9a*.*& >" a$a $"1t* a t&1" 9"a?a >" $&">"&." t"(1&'" &1 %E&"'t"." 9&9t"?*.*& >" a.&?"1ta" '* a$a
4S
@
'%"#&'&"1t >" 9"D&t*t" $"1t* a'%$"&"a 1"'"9&tat&.% $%$&& a." 9&9t"?*.*& >" a.&?"1ta" '* a$a: &1 9tat&a >" tata", 9$a.a"a
"F"D%a".%, 9$a.a"a "t"."& >" >&9t&E*t&", "t'.
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
ELEMENTELE COMPONENTE ALE NECESARULUI DE APA
C%1#%? SR 14:4/1 = 200,, $&1 $%&"'t*. >" #ata 9" D% a9&-*a t%ta. *?at%a"." 'at"-%&& >" a$a:
a5 a(a (entr ne*oi 6o&(o7are&ti: Ea*t, $"$aat (a1a, 9$a.at*. '%$*.*&, 9$a.at*. *#".% 9& Da9".%, '*at"1&a .%'*&1t"&, *t&.&Fa"a MC=*.*&,
$"'*? 9& $"1t* a1&?a." >" $" .a1-a -%9$%>a&&." $%$&& a." .%'*&t%&.%5
#5 a(a (entr ne*oi (#$ice: *1&tat& >" &1Data?a1t >" t%at" -a>".", '"9" 9$&ta.", $%.&'.&1&'&, Ea& $*E.&'", 'a1t&1", 'a?&1", (%t".*&,
"9ta*a1t", ?a-aF&1", '%#"ta&&, *1&tat& $"1t* $"$aa"a .%'a.a a Ea*t*&.% a'%&t%a", #a1ta1& >" Ea*t a$a5
e5 a(a (entr ne*oi$e (ro(rii a$e &i&te8$i 7e a$i8entare c a(a: $"$aa"a 9%.*t&&.% >" "a't&D&, 9$a.a"a #&.t".%, 9$a.a"a a>*'t&*1&.%,
9$a.a"a '%1>*'t".% "t".".% >" >&9t&E*t&" 9& 9$a.a"a "F"D%a".%5
f5 nece&ar 7e a(a (entr aco(erirea (ier7eri$or: $&">"& &1"D&taE&." &1 9&9t"?*. >" >&9t&E*t&" >at%&ta aDa&&.% 9& &?$"#"'t&*1&.% >" "N"'*t&"5
65 nece&ar 7e a(a (entr co8#aterea incen7ii$or 3 &1 a'"9t 'aF 9&9t"?*. >" >&9t&E*t&" a9&-*a 9& 'a1t&tat&&." >" a$a 1"'"9a" '%?Eat"&& &1'"1>&&.%5
P&1 $%&"'t*. >" #ata n 9" D% a9&-*a *?at%a"." 'at"-%&& >" a$a:
c5 a(a (entr ne*oi$e 6o&(o7are&ti in nitati in7&tria$e:
75 a(a (ota#i$a (entr a$te fo$o&inte care *or fi a&i6rate 7in &r&e in7e(en7ente 3 &1 a'"9ata 'at"-%&" &1ta 9t%$&t*. 9taF&.%, 9$a.at*.
$&"t".% 9& a. 9taF&.%, 9t%$&t*. 9$at&&.% D"F&, 9$a.a"a "t"."& >" 'a1a.&Fa". P"1t* a'"9t" #%.%9&1t" "9t" "'%?a1>at a 9" *t&.&Fa 9*9"
a.t"1at&D" >" a$a 1"tatata Ka$a >"'a1tata >&1 a*, a$a >&1 .a'*&, a$a 9*Et"a1a >&1 9tat*. #"at&' >" 9*$a#ataL5
DEBITELE CARACTERISTICE ALE NECESARULUI DE APA:
9 /i 8e7 = >"E&t*. ?">&* F&.1&'5 a'"9ta "$"F&1ta ?">&a D%.*?".% >" a$a *t&.&Fat" F&.1&' &1 >"'*9*. *1*& a1 A?
4
/F&C
9 /i 8e7 @ 1/1000 I KJ NK&L I O9K&LL A?
4
/F&C
9 /i 8a: = >"E&t*. ?aN&? F&.1&'5 a'"9ta "$"F&1ta D%.*?*. >" a$a *t&.&Fat &1 F&*a '* '%19*? ?aN&? &1 >"'*9*. *1*& a1 A?
4
/F&C
9 /i 8a: @ 1/1000 I KJ NK&L I O9K&L I HF&K&LL A?
4
/F&C
9 orar 8a: = >"E&t*. %a ?aN&? "$"F&1ta Da.%a"a ?aN&?a a '%19*?*.*& %a &1 F&*a KF&."."L '* '%19*? ?aN&?, &1 >"'*9*. *1*& a1 A?
4
/(C
9 or 8a: @ K1/1000L I K1/2:L I KJ NK&L I O9K&L I HF&K&L I H%K&LL A?
4
/F&C
NK&L @ 1*?a >" *t&.&Fat%&
O9K&L @ >"E&t 9$"'&#&'5 'a1t&tat"a ?">&" F&.1&'a 1"'"9aa *1*& '%19*?at%, &1 ./'%19*?at% 9& F&
HF&K&L @ '%"#&'&"1t >" Da&at&" F&.1&'a5 9" "N$&?a 9*E #%?a aEat"&& Da.%&& '%19*?*.*& F&.1&' #ata >" ?">&", a>&?"19&%1a.
H%K&L @ '%"#&'&"1t >" Da&at&" %aa5 9" "N$&?a 9*E #%?a aEat"&& Da.%&.% ?aN&?" %a" a." '%19*?*.*& #ata >" ?">&", &1 F&.".". '* '%19*?
?aN&?, a>&?"19&%1a.
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
PENTRU CA;UL DE .ATA:
D"E&t" >" a$a $"1t* 1"D%& -%9$%>a"9t&.
O-
A>?
4
/%?,F&C
HF& N.
'%19./F%1a
P
Z%1" &1 'a" a$a 9" >&9t&E*&" $&1 '&9?"." a?$.a9at" $" 9taF&, #aa 'a1a.&Fa". 60.00 2 2300 6,
Z%1" &1 'a" a$a 9" >&9t&E*&" $&1 '&9?"." a?$.a9at" &1 '*t&." 'a9".%, #aa 'a1a.&Fa". 60.00 1.30 2000 :0
Z%1" '* -%9$%>a&& aDa1> &19ta.at&& &1t"&%a" >" a$a "'", 'a.>a 9& 'a1a.&Fa", '* $"$aa"a
&1>&D&>*a.a a a$"& 'a.>".
100.00 1.:0 200 :
Z%1" '* -%9$%>a&& aDa1> &19ta.at&& &1t"&%a" >" a$a "'", 'a.>a 9& 'a1a.&Fa", '* $"$aa"a
'"1ta.&Fata a a$"& 'a.>".
160.00 1.46 0 0
D"E&t" >" a$a $"1t* 1"D%& $*E.&'"
O$
A>?
4
/UM,F&C
HF&
N. '%19.
/'at. '%19*?
S'%a.a E."D 60.00 1.:0 200
Ma-aF&1
C%19*?at% 6.00 1.:0 0
A1-a)at 40.00 1.:0 10
B&%*& A1-a)at 40.00 1.:0 40
A.&?"1tat&" $*E.&'a
C%19*?at% 16.00 1.:0 400
A1-a)at 40.00 1.:0 3
4or<i5
2
2.60
4P 2 1.16
4S 2 1.0<
N @
2<6,; ?
4
/F& @ 4,1; ./9
C @
44,,6 ?
4
/F& @ 4,3; ./9
Q F& ?"> @ 2<6,; A?
4
/F&C 44,,6
Q F& ?aN @ 610,0 A?
4
/F&C ,21,0
Q %a ?aN @ 46,< A?
4
/(C ;,1 ./9
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
NECESARUL DE APA PENTRU COMBATEREA E.ECTI1A A INCENDIILOR:
1I @ 0,, I J 1)IQ&&IT& G 4,, I J Q&"IT" G 4,, I J Q&"IT9 A?
4
C *1>":
8I @ D%.*?*. >" a$a &1?a-aF&1at &1 ?
4
1) @ 1*?a*. >" )"t*& &1 #*1't&%1a" 9&?*.ta1a
Q&& @ >"E&t*. a9&-*at >" *1 )"t .a (&>a1t&& &1t"&%& A./9C
T& @ t&?$*. t"%"t&' >" #*1't&%1a" a. (&>a1t&.% &1t"&%& A?&1C
Q&" @ >"E&t*. a9&-*at >" (&>a1t&& "Nt"&%& A./9C
T" @ t&?$*. t"%"t&' >" #*1't&%1a" a. (&>a1t&.% "Nt"&%& A?&1C
Q&9 @ >"E&t*. $"1t* 9t&1-""a &1'"1>&&.% '* &19ta.at&& 9$"'&a." A./9C
T9 @ t&?$*. >" #*1't&%1a" a. &19ta.at&&.% 9$"'&a." >" 9t&19 &1'"1>&& A%"C
PENTRU: 9ie 2 10.00 A./9C
n+ @ 0 Te 2 4 A(C
9ii @ 2.60 A./9C 9i& 2 0.00 A./9C
Ti @ 10 A?&1C T& 2 0 A(C
1I 2 =>?.>> A?
4
C
NECESARUL DE APA PENTRU CONSUM LA UTILI;ATOR IN TIMPUL STIN0ERII INCENDIILOR:
1con& @ a I Q% ?aN&? IT" A?
4
C *1>":
a 2 0.< = '%"#&'&"1t $"1t* "t"."." >" )%a9a $"9&*1" *1>" '%?Eat""a &1'"1>&&.% 9" #a'" '* a)*t%*. ?%t%$%?$".% #%?at&&.% >" $%?$&"&
1con& @ @%"A
A?
4
C
CALCULUL 1OLUMULUI RE;ER1ORULUI DE INMA0A;INARE
=. RE;ER1A PROTEJATA 3 RE;ER1A INTAN0IBILA DE INCENDIU
1RI @ 8I G 8'%19 A?
4
C
1RI @ =))"A A?
4
C
D*$a '%19*?a"a a$"& &1 *?a '%?Eat"&& &1'"1>&&.% 1%?at", "#a'""a "F"D"& >" a$a t"E*&" 9a 9" "a.&F"F" '* >"E&t*. Q& &1 t&?$*. T& .
9RI @ K8RI / TRI L I 2: A?
4
/F&C
TRI @ 2: %"
9RI @ =>?"> A?
4
/F&C
@. RE;ER1A DE COMPENSARE
S" 9taE&."9t" '%1#%? STAS :1,6
1RC @ AKaGEL/100C I QF& ?aN A?
4
C
KaGEL @ :0 APC
1RC @ @'? A?
4C
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
). 1OLUMUL DE A1ARIE
S" 9taE&."9t" '%1#%? STAS :1,6
1A1 @ Q?&1 I KTA8 = T&A8L = QR I TA8 A?
4
C
98in
2
>"E&t*. ?&1&? 1"'"9a $"1t* #*1't&%1a"a 9&9t"?*.*& >" a.&?"1ta" '* a$a $" >*ata aDa&"&. P"1t* .%'a.&tat& 9" '%19&>"a ,0=30P >&1
>"E&t*. F&.1&' ?aN&?.
TA12 >*ata ?aN&?a >" "?">&"" a *1"& aDa&& $" '&'*&t*. a?%1t" >" "F"D% 9a* '". >" 9'%at"" >&1 #*1't&*1" a $%?$".%
TiA12 >*ata ?aN&?a $"1t* a" 9" a>?&t" 9'%at""a '%?$."ta a a.&?"1ta&& '* a$a a .%'a.&tat&.%
9B 2 >"E&t*. 'a" $%at" #& %Et&1*t >&1 a.t" 9*9" '%19&>"at" 'a #*1't&%1"aFa .a 'a$a'&tat" ?aN&?a
Q?&1 @ 40,30 A?
4
/(C T&A8 @ 0 A%"C
TA8 @ , A%"C QR @ 0.00 A?
4
/F&C
1A1 @ =?'"? A?
4C
1OLUMUL TOTAL AL RE;ER1ORULUI
1RE;ER1OR @ 8RI G 8C G 8A8 A?
4
C
3 1RE;ER1OR@ %%> A?
4
C
DEBITELE PENTRU DIMENSIONAREA SI 1ERI.ICAREA SCHEMEI DE ALIMENTARE CU APA:
=.T%at" %E&"'t"." 9& "."?"1t"." 9'("?"& 9&9t"?*.*& >" a.&?"1ta" '* a$a 7e $a ca(tare $a &tatia 7e tratare &1'.*9&D a'"9t"a, 9" >&?"19&%1"aFa a9t#".:
9IC @ HPIHSIQF& ?aN G HPIHSIQRI
9RI @ >"E&t*. >" "#a'"" a "F"D"& &1ta1-&E&." >" &1'"1>&*
@.T%at" %E&"'t"." 9& "."?"1t"." 9'("?"& 9&9t"?*.*& >" a.&?"1ta" '* a$a 7e $a &tatia 7e tratare $a re/er*oare$e 7e in8a6a/inare, 9" >&?"19&%1"aFa a9t#".:
9BIC @ QIC / HS
).T%at" "."?"1t"." '%?$%1"1t" a." 9'("?"& 9&9t"?*.*& >" a.&?"1ta" '* a$a in a*a$ 7e re/er*oare$e 7e in8a6a/inare, 9" >&?"19&%1"aFa a9t#".:
9IIC @ HPIQ%a ?aN G HPIJ 1)IO&&
n+ C 9ii@ N*?a*. >" )"t*& 9& >"E&t"." (&>a1t&.% &1t"&%& K9iiL $"1t* &1'"1>&& 9&?*.ta1" 'a" 9" '%?Eat >&1 &1t"&%
PENTRU CA;UL DE .ATA:
A?
4
/%aC A./9C
9IC @ 1<2.603 :<.;1;
9BIC @ 1,1.224 ::.<3:
9IIC @ 420.0;3 33.;1,
DEBIT UNI2ORM DISTRIBUIT 2UNCTIONARE @ 0.00<<4 ./9,?
LUNGIME TOTALA RETEA DISTRIBUTIE @ 11.600.00 ?
P"1t* >&?"19&%1a" (&>a*.&'a a "t"."& >" >&9t&E*t&" 9& a>*'t&*1" 9" #%.%9"9t" ".at&a C("FS :
D @ C I KR I JL
1/2
9a* Q @ A I C I KR I JL
1/2
&1 'a" :
D @ D&t"Fa #.*&>*.*&
Q @ D"E&t*. #.*&>*.*&
A @ "9t" a&a 9"'t&*1&& ta19D"9a." a '%1>*'t"&
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
R @ aFa (&>a*.&'a, R@A/P @ D1/:5 A = 9"'t&*1"a D&" a '*"1t*.*& >" #.*&>, P = $"&?"t*. *>at
C @ '%"#&'&"1t*. C("FS 'a.'*.at >*$a ".at&a Ma1&11-
J @ $a1ta (&>a*.&'a >&9$%1&E&.a J @ TH/.
C @ K1/1L I R
1/,
1 @ '%"#&'&"1t >" *-%F&tat", 1%tat K1/1L @ H
P"1t* >"t"?&1a"a $&">"&& >" 9a'&1a $" t%19%a1", 9" a$.&'a ".at&a P%&9"*&..":
( @ KU I l / DL I KD
2
/ 2 I -L A?C *1>":
l @ .*1-&?"a t%19%1*.*& "9$"'t&D, V1 W?5
U @ '%"#&'&"1t*. >" "F&9t"1ta (&>a*.&'a .&1&aa, '" 9" >"t"?&1a '* ".at&a C%."E%%W=M(&t":
1 / U1/2 @ =2 I .%-AKH/4,< I DL G K2,61 / R" I U1/2LC
D @ >&a?"t?. &1t"&% a. '%1>*'t"&, V1 '?5
H @ *-%F&tat"a aE9%.*ta a '%1>*'t"&5
R" @ 1*?a*. R"S1%.>9 'a" 9" 'a.'*."aFa '* ".at&a:
R" @ D I D / \
\ @ 1,4 I 10
=,
?
2
/9 .a t @ 10XC
!"# $%&"'t: A(. M&(a& C%)%'a* P. S$"'&a.&tat": I1-. M&ta'(" G("%-("
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
3.>.3.1. CANALIZARE APE UZATE
#B S!)*#+!e e,!()en)0
Aa (ata actual2, co%una esa nu (ispune (e re0ea (e canali8are a apelor u8ate %ena!ere.
:B D!(*n"+!/n#&!)0+!
Apele u8ate sunt (eversate necontrolat (irect :n #actorul sol, cu e#ect ne4ativ asupra st2rii (e con#ort )i
s2n2tate cDt )i asupra %e(iului :ncon!ur2tor, :n special prin poluarea pDn8ei #reatice (e %e(ie )i %ic2
a(Dnci%e, care :n este accesat2 )i e$ploatat2 prin #DntDnile (in 4ospo(2riile popula0iei. .itua0ia este
necorespun82toare atDt (in punct (e ve(ere al respect2rii le4isla0iei :n vi4oare cDt )i (in punct (e ve(ere
al alinierii la cerin0ele econo%ice )i le4islative actuale.
"B P$/2*ne$!
Actual%ente este :n curs (e reali8are o re0ea (e canali8are :n siste% centrali8at :n ra%i#ica0ie, :n lun4i%e
(e 13,5 M%, con#. pr. GCanali8are :n siste% centrali8at a co%unei esaH pr. nr.4/2010, ..C. i4iconstruct
*ro!ect ..1.A. #a8a *.?., care s2 preia apele u8ate evacuate (in 4ospo(2riile e$istente, s2 le transporte catre o
sta0ie (e epurare, )i s2 le (everse8e :ntr3un e%isar e$istent :n 8ona cea %ai (e !os a localit20ii.
1e0eaua proiectata se va po8a pe a$ul (ru%urilor (in peri%etrul localitatiii, la %ini% 1% sub cota
carosabilului si va #i e$ecutata (in tuburi *JC3R,2503400%% acoperite cu capace (e tip carosabil.
*e re0eaua (e canali8are se vor e$ecuta c2%ine (e vi8itare )i (e inspec0ie (in ** pe alinia%ente
la %a$i% 70 % unul (e altul, :n punctele (e sc6i%bare a (irec0iei )i la intersec0ii (e canale.
?opo4ra#ia terenului i%pune reali8area pe re0eaua (e canali8are a 3 ;trei< sta0ii (e po%pare.
.ta0iile (e po%pare tip ?-* &5, reali8ate :n #ibr2 (e sticl2 ran#orsat2 sau :n BA pre#abricat sunt
#or%ate (in@
3 panou (e controlF 3 capac (e vi8itareF
3 ori#iciu intrare cablu (e ali%entareF 3 ori#iciu preaplinF
3 ori#iciu re#ulareF 3 ori#iciu aspiratieF
3 po%peF 3 sen8ori (e nivelF
i%ensiunile sta0iilor (e po%pare@
3 (ia%etrul@ 1000 %%F 3 a(anci%ea (e :n4ropare@ %a$i% & % (e la nivelul soluluiF
.tatiile (e po%pare sunt ec6ipate cu (ou2 electropo%pe sub%ersibile pentru apa u8ata, cu rotor
toc2tor ;1 I 1 1 <, avDn( coracteristici (isticte pentru #iecare (in ele, ast#el@
- Staia de pompare, SP.l- po%pea8a apa u8ata la c2%inul %ena!er.
.tatia (e po%pare se va ec6ipa cu 1 I 1 1, electropo%pe sub%ersibile pentru apa u8ata, cu rotor
toc2tor, avan( caracteristici @ N I 5F 5"E?- JI 13 5CA- PI =-5 OP.
- Staia .e pompare SP.2-
.tatia (e po%pare se va ec6ipa cu 1 I 1 1, electropo%pe sub%ersibile pentru apa u8ata, cu rotor
toc2tor, avan( caracteristici @ N I 14-FF 5"E?- JI 12 5CA- PI 1-= OP.
3 Staia (e pompare SP.3-
.tatia (e po%pare se va ec6ipa cu 1 I 1 1, electropo%pe sub%ersibile pentru apa u8ata, cu rotor
toc2tor, avan( caracteristici @ N I 2>-3F 5"E?- JI 12 5CA- P I 4-4 OP.
Con(uctele (e re#ulare la sta0iile (e po%pare, se e$ecut2 (in teava */C, cu (ia%etre N 140 Z 90 %%,
*n.&. .1 17.&, #unc0ie (e po%pele ce ec6ipea82 #iecare sta0ie (e po%pare.
S)#+!# .e e2*$#$e
.tatia (e epurare este a%plasata la peste 350 % (e 8ona (e locuinte, pe teren (o%eniul public *ri%2rie.
.tatia (e epurare a apelor u8ate %ena!ere are ur%atoarele co%ponente @
3 retele te6nolo4ice 3 ca%ine (e canali8are
3 treapta (e epurare %ecanica 3 ba8inul e4ali8are, o%o4eni8are si po%pare
3 (ebit%etre 3treapta (e epurare %ecanica #inala
3 treapta (e epurare biolo4ica 3 unitatea (e (e8in#ectie are ultra violete
3 ba8in (e colectare 3 po%pare se(i%ent pri%ar
3 unitatea (e (e86i(ratare na%ol 3 plat#or%a pentru containere
3 bT3pass 4eneral 3 utilitati a#erente plat#or%ei
.ta0ia (e epurare este a%plasata :n 8ona cea %ai !oas2 a localit20ii la (istan02 (e peste 300% #ata (e
4ospo(aria (e ap2 a co%unei.
Apele u8ate evacuate sunt (e provenien02 #ecaloi(o3%ena!era )i 3 con#or% nor%ativului ,*10&304 3
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
:nc2rc2rile cu poluan0i se calculea82 pe ba8a cantit20ilor speci#ice (e i%purit20i pe locuitor / 8i, a(ic2 @
3 %aterii totale :n suspensie ;9?.< &0 4r/o%.8i
3 poluan0i or4anici bio(e4ra(abili e$pri%a0i :n ;CB-5< 40 4r/o%.8i
3 a8ot a%oniacal ;7C4< & 4r/o%.8i
3 #os#or total ;*tot < 2,5 4r/o%.8i
Concentra0iile (e substan0e poluante :n apa bruta, con#or% breviarului (e calcul )i concentra0iile li%it2
%a$i% a(%ise con#or% nor%ativului 7?*A 001/2002, respectiv e#icien0a (e epurare necesara, sunt@@
?21
enu%ire in(icator
C#$#")e$!()"! "?!5!"e
#&e #2e! *'#)e
C/n"en)$#) &# &!5!)#
5#,!5# #.5!(#
E!"!en)# .e
e2*$#$e ne"e(#$#
@5<EIB @5<EIB @HB
9aterii totale :n suspensie ;9?.< 351-1 Q 35 D2->
Consu% bioc6i%ic (e o$i4en ;CB-5< 324-1 Q 25 >2-21
A8ot a%oniacal ;7C4I< 5>-4 Q2 =4-4=
Fos#or total *6. total 13-5 Q 1 ;D-15
*entru reali8area 4ra(ului (e epurare necesar )i :n(eplinirea con(i0iilor i%puse (e 7?*A 001/2002
K7or%ativ privin( stabilirea li%itelor (e :nc2rcare cu poluan0i a apelor u8ate in(ustriale sau or2)ene)ti :n
receptoriK proiectul propune reali8area unei sta0ii (e epurare %ecano3biolo4ica co%pact2.
Bransa%entele (e la c2%inele stra(ale la c2%inele care #ac racor(area la 2,3 sau 4 4ospo(arii vor #i
e$ecutate (in *.J.C. tip.+ cu n N 1&0 %%.
e la c2%inul %ena!er A se va continua colectorul principal, pDn2 la ca%inul %ena!er 9 pe o lun4i%e
(e apro$ 1200%, la locul (e a%plasare al sta0iei (e epurare %onobloc )i apoi e%isarul (in 8on2.
1e0eaua (e canali8are are pant2 su#icient2 pentru reali8area, la (ebitul orar
%a$.
, a vite8ei (e autocur20ire (e
0,7 %/s )i (e ero8iune. .e va evita atin4erea vite8ei %a$i%e (e 5 %/s a apei u8ate pentru eli%inarea ero8iuneii
canalelor prin #rec2rea nisipurilor sau a altor %aterii cu (uritate ri(icat2 antrenate (e apa u8at2.
*e por0iunile un(e vite8a (e autocur20ire nu poate #i asi4urat2, se prev2( c2%ine (e sp2lare ;capetele (e
re0ea )i a tronsoanele secun(are cu (ebite #oarte %ici care necesit2 un pro4ra% ri4uros (e cur20are a re0elei.
e la sta0ia (e epurare, apa tratat2 (escarc2 :n e%isar printr3un canal (eversor n 400 %% si o 4ura (e
(eversare reali8at2 :ntr3un bloc (e beton )i prev28ut2 cu 4r2tar contra :n#un(2rii.
I52$eA5*!$e ()#+!e .e e2*$#$e
*eri%etrul sta0iei (e epurare va #i i%pre!%uit con#or% 7or%elor sanitare :n vi4oare. I%pre!%uirea se
va #ace pe stDlpi (in 0eava )i plas2 (e sar%2, cu acces controlat.
Prin prezentul P.U.G. se propune extinderea reelei de canalizareape uzate menajere n execuie i
pentru zonele nou introduse n intravilanul trupului U.T.R.1 localitate reedin! de comun!".
3.>.3.2. CANALIZARE APE PLUVIALE
#B S!)*#+!e e,!()en)0
Aa (ata actual2, co%una esa (ispune (e un siste% #ra4%entar (e )an0uri (e 4ar(2, terenul nisipos al
8onei preluDn( relativ #unc0iunea (e (renare a apelor %eteorice.
:B D!(*n"+!/n#&!)0+!
Lan0urile (e 4ar(2 e$istente sunt pu0ine, prost :ntre0inute, cu sec0iuni nesatis#2c2toare )i #2r2 ie)ire la e%isar.
"B P$/2*ne$!
/ste necesar2 e$ecurarea (e )an0uri (e 4ar(2 pereeate, :ntr3un siste% unitar ;co%unicant prin po(e0ele
tubulare ale acceselor :n 4ospo(2rii )i racor(are la e%isar<, avDn( sec0iuni %ini%e con#or% pro#ilelor (e
(ru%uri (in ca(rul pl. 3.1 G1e4le%ent2ri > -r4ani8area circula0ieiG.
Le# proiect@ Ar6. 9i6ai Co!ocaru *r. .pecialitate@ In4. 9itrac6e ,6eor46e
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
NOTE DE CALCUL
CANALI;ARE MENAJERA" PENTRU COMUNA DESA DJUDE DOLJ
P%$*.at&" :
DESA @ 6000 .%'*&t%&
N*?a L%'*&t%& @ 6000
S$%*. $%$*.at&"& @ 0 ABC
P"&%a>a
$"9$"'t&Da @ 26 Aa1&C
N*?a '%19*?at%&
@ 6000
P"1t* 'a.'*.*. >"E&t".% 'aa't"&9t&'" 9=a* #%.%9&t 1%?" >" 1"'"9a >" a$a 9ta1>a>&Fat" $"1t* a$.&'a"
*1&#%?a, '%1t&1*t" &1 STAS 14:4/ 200,.
DEBITELE CARACTERISTICE DE APE U;ATE:
9 /i 8e7 = >"E&t*. ?">&* F&.1&' A?
4
/F&C
9 /i 8e7
@ K Q* I NLE L / 1000 A?
4
/F&C
9 /i 8a: = >"E&t*. ?aN&? F&.1&' A?
4
/F&C
9 /i 8a: @ Q* F& ?"> I WF& A?
4
/F&C
9 orar 8a: = >"E&t*. ?aN&? %a A?
4
/%aC
9 orar 8a:
@ Q* F& ?aN I K W%a / 2: L A?
4
/%aC
9 orar 8in = >"E&t*. ?&1&? %a A?
4
/%aC
9 orar 8in
@ Q* F& ?aN I K $ / 2: L A?
4
/%aC
NLE @ 1*?a >" .%'*&t%& "'(&Da."1t&
Q* @ >"E&t 9$"'&#&' a. "9t&t*t&"& >" a$a = >"E&t 'a" '*$&1>" a$" *Fat" ?"1a)"" $%D"1&t" >&1 *t&.&Fa"a
$"1t* '%19*? -%9$%>a"9', a$" *Fat" $%D"1&t" >&1 '%19*?*. >" a$a $*E.&', a$" *Fat" $%D"1&t" >" .a
a-"1t& "'%1%?&'&,
HF& @ '%"#&'&"1t >" Da&at&" F&.1&'a5 9" "N$&?a 9*E #%?a aEat"&& Da.%&& '%19*?*.*& F&.1&' #ata >" ?">&",
a>&?"19&%1a.
H% @ '%"#&'&"1t >" Da&at&" %aa5 9" "N$&?a 9*E #%?a aEat"&& Da.%&.% ?aN&?" %a" a." '%19*?*.*& #ata
>" ?">&", &1 F&.".". '* '%19*? ?aN&?, a>&?"19&%1a.
$ @ '%"#&'&"1t a>&?"19&%1a.
Q *
@ Q 9 A?
4
/F& , ?
4
/%aC = >"E&t*. >" a$a >" a.&?"1ta" 'aa't"&9t&' a. '"&1t"& >" a$a
Ca1t&tat"a >" a$a *Fata "9t" &>"1t&'a '* '"a $".*ata >&1 9&9t"?*. '"1ta.&Fat >" a.&?"1ta" '* a$a. N*
"N&9ta a$" *Fat" $".*at" >&1 a.t" 9*9" >"'at 9&9t"?*. '"1ta.&Fat >" a.&?"1ta" '* a$a.
S&9t"?*. >" 'a1a.&Fa" Da #& "N"'*tat "ta19 , #aa &1#&.tat&& 9a* "N#&.tat&& >"'& 1* 9" Da t&1" '%1t >" >"E&t*.
>" a$a $aaF&t.
PENTRU CA;UL DE .ATA:
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
D"E&t" >" a$a $"1t* 1"D%& -%9$%>a"9t&. Q9
A>?
4
/%?,F&C
HF&
N.
'%19./F%1a
P
Z%1" &1 'a" a$a 9" >&9t&E*&" $&1 '&9?"." a?$.a9at" $" 9taF&,
#aa 'a1a.&Fa".
60.00 2 2300 6,
Z%1" &1 'a" a$a 9" >&9t&E*&" $&1 '&9?"." a?$.a9at" &1 '*t&."
'a9".%, #aa 'a1a.&Fa".
60.00 1.30 2000 :0
Z%1" '* -%9$%>a&& aDa1> &19ta.at&& &1t"&%a" >" a$a "'", 'a.>a
9& 'a1a.&Fa", '* $"$aa"a &1>&D&>*a.a a a$"& 'a.>".
100.00 1.:0 200 :
Z%1" '* -%9$%>a&& aDa1> &19ta.at&& &1t"&%a" >" a$a "'", 'a.>a
9& 'a1a.&Fa", '* $"$aa"a '"1ta.&Fata a a$"& 'a.>".
130.00 1.46 0 0
D"E&t" >" a$a $"1t* 1"D%& $*E.&'"
Q9
A>?
4
/UM,F&C
HF&
N.
'%19. /'at.
'%19*?
B&%*& 2*1't&%1a ,0.00 1.:0 40
S'%a.a E."D 40.00 1.:0 200
4or
2
4.00
( 2 0.10
9 /i 8e7
@ ,00 A?
4
/F&C
9 /i 8a: @ 3:0 A?
4
/F&C
9 orar 8a:
@ <0 A?
4
/(C
9 orar 8in
@ 3,<: A?
4
/(C
!"# $%&"'t: A(. M&(a& C%)%'a* P. S$"'&a.&tat": I1-. M&ta'(" G("%-("
3.>.4. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
#B S!)*#+!e e,!()en)0
Aocalitatea esa este racor(at2 la siste%ul ener4etic na0ional printr3o linie electric2 aerian2 (ublu
circuit A/A 20RJ Iri4a0ii esa, care sose)te (in .ta0ia 110/20 RJ Cala#at .u( le4Dn( posturile (e
trans#or%are (e 20/0,4 RJ (in interiorul localit20ii )i se :nc6i(e :n bucl2 prin linia electric2 aerian2 A/A
20RJ ali%entat2 (in eriva0ia .:rbi 3 .ta0ia 110/20 RJ Basarabi. A%bele linii A/A 20RJ (e racor(are
la siste%ul ener4etic na0ional au trasee paralele (in (irec0ia nor( )i relativ apropiate (e .'.53 *oiana
9are pDn2 :n 8ona pu0urilor (e ali%entare cu ap2, (up2 care se bi#urc2, pri%a c2tre est / su(3est cu o
ra%i#ica0ie spre su( :n intravilanul e$istent )i ra%i#ica0ie c2tre est paralel cu canalul (e iri4a0ii / asecare
latur2 nor( co%un2 )i cea (e3a (oua intrDn( (irect spre su( :n intravilanul e$istent al co%unei.
*osturile (e trans#or%are ali%entate, aeriene *.?.A. pe unul sau 2 stDlpi (e beton ar%at sau :n cabin2
(e 8i(2rie ;*.?.C.5. +sc2torie (e ?utun, *?C5 Avicola esa< sunt ur%2toarele@
3 *?A 1 esa 20/0,4 RJ 3 250 RJA
3 *?A 2 esa 20/0,4 RJ 3 250 RJA 3 centru > *ri%2rie
3 *?A 3 esa 20/0,4 RJ 3 100 RJA
3 *?A 4 esa 20/0,4 RJ 3 100 RJA
3 *?A 9oar2 esa 20/0,4 RJ 3 250 RJA
3 *?C5 +sc2torie ?utun esa 20/0,4 RJ 3 250 RJA
3 *?A 20/0,4 RJ 3 250 RJA 3 A4ro%ec #ost CA*
3 *?A IA. esa 20/0,4 RJ 3 250 RJA
3 *?C5 20/0,4 RJ 3 1&0 RJA > Avicola esa
3 *?A ,osp. Ap2 esa 20/0,4 RJ 3 100 RJA
3 *?A .** esa 20/0,4 RJ 3 250 RJA
3 *?A .1* esa 20/0,4 RJ 3 1&0 RJA
1acor(urile (e %e(ie tensiune sunt po8ate aerian pe stDlpi B.A. cu con(uctori #unie (e -I3Al, i8olate.
Co%una (ispunea re0ea (e (istribu0ie 0,4 RJ par0ial2 :nainte (e 19"9, care, pentru c2 a con(us la lun4i%i
(e racor(uri abnor%e la locuin0e, a #ost (e8voltat2 :ntre 200"32009 :n ba8a (ocu%enta0iei aprobate G/$tin(ere
re0ea (e !oas2 tensiune, co%. esa, !u(. ol!H, pr.020/2007, ..C. /ner4oactiv ..1.A., #a82 *.?. I C...
1e0elele (e (istribu0ie (e !oas2 tensiune sunt aeriene pe stDlpi (e beton ar%at (in con(ucte #unie (e
alu%iniu nei8olate sau con(ucte torsa(ate (e 35 sau 50 %%p, (up2 (estina0ie.
Ilu%inatul stra(al este cu vapori (e %ercur sau #luorescent :n centru )i incan(escent cu restul
localit20ii cu con(ucte torsa(ate (e 1&%%p.
:B D!(*n"+!/n#&!)0+!
1e0eaua (e (istribu0ie e$istent2 este :n stare relativ bun2 (e #unc0ionare, (ar o serie (e 4ospo(2rii s:nt
ali%entate :nc2 prin racor(uri cu lun4i%i %ari )i trasee nesiste%ati8ate (atorit2 neacoperirii su#iciente a
intravilanului e$istent (e c2tre actuala re0ea.
1elativ #recventele :ntreruperi (e curent )i c2(eri (e tensiune pot #i re8olvate prin intro(ucere (e
(is!unctoare (e bran)a%ent, cu li%itare (e putere la nivelul puterii stipulate :n contractul (e.
Aa nivelul consu%atorilor (is#unc0ionalitatea cea %ai (es :ntDlnit2 este le4at2 (e starea (e
:%b2trDnire, u8ur2 #i8ic2 )i %oral2 a ec6ipa%entelor (e bran)a%ent.
Li re0eaua (e ilu%inat public are un 4ra( (e u8ur2 ri(icat. .tr28ile laterale ale localit20ii au %ulte
l2%pi ie)ite (in #unc0iune.
.e i%pune o repara0ie capital2 a acestei re0ele.
"B P$/2*ne$!
*rin e$tin(erea intravilanului propus2 prin *.+.,., se propune e$tin(erea re0elei (e (istribu0ie A/A
0,4 RJ pe 8onele nou intro(use )i (e8voltarea acesteia :n intravilanul e$istent, con#or% pl. 4.2. G1e0ele
ali%entare cu ener4ie electrica 3 ?eleco%unica0iiG
Con#or% breviar (e calcul (e %ai !os, puterea necesar2 pentru total intravilan propus va #i asi4urat2
(in posturile (e trans#or%are e$istente la ora actual2 )i (in posturi (e nou propuse (up2 cu% ur%ea82@
#unc0iunea (e locuire trup +?1 1 cre)te cu supra#a0a (e@ . N 492,52 6a I 320,1" 6a N 172,34 6a
4&" 4ospo(2rii */*I1Z2 ;1405 loc. esti%a0i<
7ivelul (e putere esti%at pentru o 4ospo(2rie la nivelul postului (e trans#or%are ;pentru consu%atorii (in %e(iul
rural este (e 0,71M]/pers<, ;con#. */ >132 > 95<. Acest necesar (e putere se re#er2 la un aparta%ent ;4ospo(2rie< (e
2Z5 ca%ere cu o (otare cu receptoare electro3casnice cu e$ceptia celor (e :nc2l8it sau (e preparare a 6ranei.
3 *uterea %a$i% si%ultan absorbit2 (e noile locuin0e va #i
*
%sa
N0,71$1405N99" M]
3 *uterea aparent2 ;.
u
< necesar a #i livrat2 (e posturile (e trans#or%are
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
!"
# #Pmsa
$
u
1219
9 , 0
99" 1 , 1
cos
1 , 1
= = =

un(e 1,1 > coe#icient ce 0ine cont (e c2(erile (e tensiune pe linie )i cos^ > #actor (e putere a(%isibil ;cos^N0,9<.
*entru a asi4ura acest necesar (e putere se va instala ur%2toarele posturi (e trans#or%are@
3 1 post *?A 250 RJA a%plasat prin prelun4irea A/A 20 RJ (in *?A 250RJA Gla %oar2G spre li%ita est
intavilan propus ;c2tre ie)irea spre Ciupercenii 7oi< care va (eservi atDt 4ospo(2riile cDt )i ilu%inatul public pe
8ona (e e$tin(ere intravilan vest / nor( 3 estF
3 1 post *?A 250 RJA a%plasat la intrarea A/A 20 RJ esa > .?. Cala#at .u( pe latura nor( a intravilanului,
care va (eservi atDt 4ospo(2riile cDt )i ilu%inatul public pe 8ona (e e$tin(ere intravilan nor(F
3 1 post *?A 250 RJA ali%entat (in ra%ura est a A/A 20 esa > .?. Cala#at .u( pe latura nor( a intravilan,
care va (eservi atDt 4ospo(2riile cDt )i ilu%inatul public pe 8ona (e e$tin(ere intravilan nor( 3 estF
3 1 post *?A 250 RJA a%plasat prin prelun4irea A/A 20 RJ l:n42 sta0ia (e epurare po8. 2", care va (eservi
atDt sta0ia (e epurare, cDt )i 4ospo(2riile )i ilu%inatul public pe 8ona (e e$tin(ere intravilan su(F
3 1 post *?A 250 RJA a%plasat prin prelun4irea A/A 20 RJ spre vest #a02 (e sta0ia (e epurare po8. 2", care va
(eservi atDt 4ospo(2riile cDt )i ilu%inatul public pe 8ona (e e$tin(ere intravilan su( / su( 3 estF
*ropunerea este in#or%ativ2, ur%Dn( ca e$tin(erea re0elelor (e %e(ie tensiune )i (e (istribu0ie !oas2 tensiune s2
se #inali8e8e :n ur%a unui stu(iu (e solu0ie )i a unei (ocu%enta0ii (e specialitate la #a8a *.?. I / :ntoc%ite (e
proiectan0i a4reea0i :n acest sens.
A%plasarea posturilor (e trans#or%are propuse precu% )i traseele A/A 20 RJ nou propuse au #ost #i4urate :n pl.
4.2. G1e4le%ent2ri / Ali%entare cu ener4ie electric2 3 ?eleco%unica0iiG.
/$tin(erea re0elei (e !oas2 tensiune, precu% )i a re0elei (e tele#onie nu s3a #i4urat, r2%DnDn( la (ispo8i0ia
proiectantului #a8ele *.?. I ./. preci8area traseelor acestora, con#or% unui stu(iu (e coe$isten02.
En proiectarea )i e$ecutarea retelelor (e ali%entare cu ener4ie electric2 se vor respecta ur%atoarele@
.?A. 234 3Bransa%ente electrice. Con(i0ii (e proiecatare si e$ecu0ie
*/ 10& 37or%ativ pentru construc0ia liniilor electrice (e !oas2 tensiune.
*/ 107 37or%ativ pentru proiectarea re0elelor (e cabluri electrice.
*/ 132 37or%ativ pentru proiectarea re0elelor (e (istribu0ie public2.
*/ 155 37or%ativ pentru proiectarea si e$ecutarea bransa%entelor pentru cla(iri civile .
.e inter8ice construirea (e locuin0e sau alte cl2(iri sub A/A 20 RJ )i :n interiorul culoarului (e
protec0ie al A/A 20RJ ;4 % stDn4a / (reapta (in a$ A/A< con#or% */ 104/95.
Aa proiectarea (ocu%enta0ie s3a 0inut sea%a (e@
3 */ 104/95 3 Construirea A/A peste 1000JF
3 */ 10&/"9 3 Construirea A/A (e !oas2 tensiuneF
3 */ 132/95 3 *roiectare re0ele electrice !oas2 tensiuneF
3 */ 145/"5 3 .tabilirea puterii econo%ice la posturile (e trans#or%are.
3.>.5. TELE7ONIE
#B S!)*#+!# e,!()en)0
En co%un2 e$ist2 cablu cu #ibr2 optic2 pe toate st28ile, %a!oritatea locuitorilor #iin( abona0i la tele#onie
#i$2. e ase%enea e$ist2 %ontat2 )i o anten2 (e tele#onie %obil2 , a #ir%ei -ran4e.
En co%un2 e$ist2 racor(uri tele#onice aeriene (e3a lun4ul ' 55" 3 *oiana 9are, c Avicola esa )i a c la
?rup B saivane oi, :n total sunt 290 (e abona0i tele#onici persoane #i8ice )i 10 abona0i persoane !uri(ice.
:
:B D!(*n")!/n#&!)0)!
*entru traseele aeriene ale re0elei se %ai :ntDlnesc )i stDlpi (e le%n, :n special pe str28ile laterale.
+nele por0iuni ale re0elei necesit2 :nlocuirea con(uctorilor (atorit2 vec6i%ii )i u8urii acestora.
"B P$/2*ne$!
En con(i0iile e$tin(erii e$traor(ianre a re0elelor (e tele#onie %obil2, este 4reu (e a#ir%at, #2r2
reali8area (e c2tre ..C. 1o%?eleco% a unui stu(iu :n acest sens, (ac2 actuala re0ea necesit2 e$tin(ere
#unc0ie (e solici2rile (e racor(are. in acest %otiv, traseele nou propuse pentru re0eaua (e tele#onie #i$2
sDnt in#or%ative, cu atDrt %ai %ult cu cDt societatea respectiv2 este cu capital %a!oritar privat.
1eco%an(area *.+.,. se re#er2 :n principal la :nbun2t20irea calit20ii re0elei e$istente, :n principal
privin( reali8area (e trasee proprii sau / )i :nbun2t20irea solu0iei (e coe$isten02 cu re0eaua electric2 (e
!oas2 tensiune.
3.>.;. RE8ELE DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE E TERMO7ICARE
#B S!)*#+!# e,!()en)0
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
En co%un2 nu e$ist2 re0ele (e ali%entare 4a8e naturale, solu0ia reali82rii unui racor( (e :nalt2 I %e(ie
presiune )i a constituirii unei re0ele (e (istribu0ie #iin( abia :n stu(iu )i (e :n(ep2rtat2 perspectiv2.
Enc2l8irea )i prepararea apei cal(e %ena!ere a locuin0elor )i a obiectivelor (e utilitate public2 se reali8ea82
#ie prin sobe cu co%bustibil soli( le%nul (e #oc, #ie cu centrale ter%ice (e incint2 / aparta%ent utili8Dn( (rept
co%bustibil le%nul (e #oc / co%bustibil lic6i( sau ener4ie electric2
:
:B D!(*n")!/n#&!)0)!
Aipsa re0elelor (e 4a8e naturale constituie o (is#unc0ionalitate %a!or2 :n sine, a#ectDn( nivelul (e
con#ort )i i4ien2 al popula0iei, precu% )i ca(rul natural, prin t2ierile siste%atice (in arealul silvic pentru
asi4urarea le%nului (e #oc.
"B P$/2*ne$!
A(%inistra0ia local2 trebuie s2 #ac2 e#orturi convin42toare pentru accesarea #on(urilor necesare
a(uc0iunii 4a8elor naturale :n co%un2, :n %2sura :n care un stu(iu :n acest sens (e%onstrea82
receptivitatea )i (eter%inarea popula0iei co%unei la e#ortul :n acest sens.
Le# proiect@ Ar6. 9i6ai Co!ocaru *r. .pecialitate@ In4. 9itrac6e ,6eor46e
3.>.=. GOSPODRIE COMUNAL
#B S!)*#+!# e,!()en)0
En co%un2 nu e$ist2 o sta0ie (e epurare care 4estionea82 apele u8ate provenite (in canali8area %ena!er2.
Aa (ata :ntoc%irii (ocu%enta0iei nu era re8olvat2 colectarea / (epo8itarea / evacuarea 4unoiului %ena!er.
:
:B D!(*n")!/n#&!)0)!
3 neinstituirea 8onei (e protec0ie sanitar2 pentru sta0ia (e epurare nou construit2F
3 lipsa plat#or%ei ecolo4ice pentru colectarea / (epo8itarea / evacuarea 4unoiului %ena!er.
"B P$/2*ne$!
.3a instituit 8ona (e protec0ie sanitar2 a sta0iei (e epurare )i s3a prev28ut o #2)ie (e planta0ie (e
protec0ie spre locuit, i%punDn( inter(ic0ie (e#initiv2 (e con(struire pe supra#a0a 8onei (e protec0ieF
.3a prev28ut re8erva (e teren pentru viitoarea plat#or%2 (e colectare / sortare / e$pe(i0ie a 4unoiului
%ena!er, p2strDn(u3se loca0ia (in *.+.,. 199" aprobat ;+.?.1.& / / s N 1,00 6a.<
Le# proiect@ Ar6. 9i6ai Co!ocaru *r. .pecialitate@ In4. 9itrac6e ,6eor46e
3.1F. PROTEC8IA MEDIULUI
3.1F.1. S!)*#+!# e,!()en)0
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
/le%entele (e ca(ru natural ;relie#, cli%2, con(i0ii 4eote6nice, 6i(rolo4ice, cli%2, spa0ii ver8i, #aun2,
cursuri )i o4lin8i (e ap2<, resursele solului )i subsolului, riscurile naturale, %onu%entele ale naturi )i
istorice )i re0eaua c2ilor (e co%unica0ie s3au pre8entat la capitolele )i para4ra#ele a#erente tratate anterior.
1eiter2% pre8en0a unui sit ar6eolo4ic, respectiv ur%ele unui castru ro%an situat :n puctul nu%it
Castravi02, la 5 M% su( (e sat, :n i%e(iata apropiere a un2rii > %onu%ent cu nr. '3I3s3A307""9 (in
lista %onu%entelor istorice 2004 a 9inisterului Culturii )i Cultelor.
1eiter2%, (e ase%enea, pre8en0a unor arii naturale prote!ate, respectiv@
3 Balta 7ea4r2 > arie prote!at2 situat2 :n a(iacentul nor( al intravilanuluiF
3 Balta Aat2 > arie prote!at2 ;c2tre li%ita est a a(%inistrativului co%unei< :n riveranul nor(ic al un2riiF
3 8ona esa 3 Ciuperceni (eclarat2 arie natural2 prote!at2 a !u(. ol!.
Je4eta0ia arboricol2 este repre8entat2 (e resturile unor p2(uri (e ste!ar care acopereau :n trecut
supra#e0e :ntinse, (ar care au #ost e$plorate ira0ional. #2r2 preocuparea re:%p2(uririi acestora.
*Dlcurile care se %ai p2strea82 au #ost (eclarate %onu%ente ale naturii > *2(urea GCioaceH > esa cu
specii $ero#ite 210 6a.
AvDn( un pro#il econo%ic prepon(erent a4rar )i (e in(ustrie prelucr2toare a pro(uselor a4ro3
8oote6nice )i a plantelor te6nice ;tutunul< a#lat2 :n (eclin accelerat, econo%ia intravilanului localit20ii nu
are un i%pact ne4ativ i%portant asupra #actorilor (e %e(iu, reali8area investi0iilor privin( intro(ucerea
re0elei centrali8ate (e canali8are %ena!er2 ;inclusiv a sta0iei (e epurare< )i a re0elei centrali8ate (e
ali%entare cu ap2 ur%Dn( s2 re(uc2 )i %ai %ult acest i%pact ne4ativ.
- proble%2 care va trebui solu0ionat2 este aceea a 4estion2rii (e)eurilor %ena!ere, localitatea
ne#inali8Dn( pDn2 la aceast2 (at2 propunerea *.+.,. esa 199" privin( in#iin0area plat#or%ei (e
(epo8itare / sortare / e$pe(i0ie 4unoi %ena!er sau a unei 4ropi ecolo4ice (epo8itare 4unoi %ena!er.
atorit2 #aptului c2 :n a(%inistrativul co%unei esa sunt con0inute arii naturale prote!ate, :n %2sura :n care
A.1.*.9. ol! va evalua ca necesar, se va proce(a la :ntoc%irea unui stu(iu (e evaluare con#or%2, ane$2 la
(ocu%enta0ia pre8ent2, cu conclu8iile )i %2surile care se i%pun 0i care vor #i preluate :n pre8enta (ocu%enta0ie.
3.1F.2. D!(*n"+!/n#&!)0+! G P$!/$!)0+!
En opinia elaboratorului, intravilanul co%unei esa, (e)i nu se con#runt2 cu (e8ec6ilbre %a!ore
i%plicDn( #actorii (e %e(iu, con0ine ur%2toarele (is#unc0ionalit20i@
3 lipsa unei plat#or%e (e (epo8itare a 4unoiului %ena!erF
3 insu#icien0a spa0iilor ver8i plantateF
3 insu#icien0a (ot2rilor (e sport 3 a4ree%entF
3 lipsa interven0iei pentru eli%inarea terenurilor nepro(uctive intravilaneF
3 neinstituirea peri%etrelor (e protec0ie nor%ate #a02 (e sursele (e poluare ;sta0ia (e epurare<.
Aa nivelul teritoriului a(%inistrativ se constat2 ur%2toarela (is#unc0ionalit20i@
3 aban(onarea siste%ului (e iri4a0ii )i i%plicit a planta0iilor a4ricole )i po%icole pe terenurile
nisipoase, cu consecin0e :n reapari0ia #eno%enului (e (e)erti#icareF
3 aban(onarea unei vi8iuni coerente privin( 4estionarea privin( 4estiunea 6i(rolo4ic2 pe perioa(ele
e$ce(entare bianuale, #ie prin ec6ilibrarea natural2 prin inter%e(iul b2l0ilor riverane un2rii ;ca :n
perioa(a antebelic2<, #ie prin re4i% (e asec2ri cu preluarea e$ce(entului %a$i%elor bianuale prin siste%ul
(e iri4a0ii inte4rat ;ca :n perioa(a 19&5319"9< F
3 preocuparea re(us2 privin( punerea :n circuit turistic a ariilor prote!ate.
3.1F.3. P$!/$!)0+! .e !n)e$3en+!e
*rin planul urbanistic 4eneral se propun ur%2toarele %2suri@
(i%inuarea pDn2 la eli%inare a surselor (e poluare, :n principal prin e$tin(erea re0elelor (e canali8are
%ena!er2 )i (e ali%entare cu ap2 (e curDn( :n#iin0ate pe toat2 supra#a0a intravilanului +.?.1.1F
(epo8itarea controlat2 a (e)eurilor %ena!ere prin a%plasarea )i a%ena!area plat#or%ei (e colectare /
sortare )i e$pe(i0ie a 4unoiului %ena!er +.?.1.& po8. 29F
instituirea 8onelor (e protec0ia #a02 (e sursele (e poluare ;sta0ia (e epurare po8. 2" )i viitoarea
plat#or%2 (e colectare / sortare )i e$pe(i0ie a 4unoiului %ena!er +.?.1.& po8. 29<F
instituirea 8onelor (e protec0ia sever2 #a02 (e #a02 (e sursele (e ali%entare cu ap2 ;.ta0ia (e ali%entare
cu ap2 po8. 2& )i pu0urile #orate captare ap2 po8. 27 / +.?.1. 7 I +.?.1. "< con#. C.,. 930/2005.
trans#or%area terenurilor intravilane nepro(uctive :n sub8one (e spa0ii ver8i plantate )i parcuri
co%unale or4ani8ateF
(eli%itarea 8onelor prote!ate )i intro(ucerea acestora :n circuitul turistic cine4etic.
3.11. REGLEMENTRI URBANISTICE
*lanul urbanistic 4eneral a stabilit, prin propunerile #or%ulate@
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
solu0ia 4eneral2 (e or4ani8are )i (e8voltare a localit20ii esa
co%una se co%pune (intr3un trup principal +.?.1.1 > localitatea (e re)e(in02, sin4urul care a(2poste)te
#unc0iunea (e locuire )i #unc0iuni co%ple%entare )i alte )ase trupuri cu #unc0iuni (i#erite ;#er%e a4ricole
private > +.?.1.2, +.?.1.3, +.?.1.4 / teren re8ervat *ia02 A4ro > +.?.1.5= / teren re8ervat *lat#or%2 (e
colectare3sortare3e$pe(itie 4unoi %ena!er > +.?.1." / pu0uri #orate > +.?.1.7, +.?.1."F
;ve8i pl. 3. G1e4ula%ent > 5oni#icare #unc0ional2G<

principalele repere ale (e8volt2rii )i li%ita teritoriului intravilan propus pentru toate trupurile co%unei
3 (e8voltarea socio3econo%ic2 va r2%Dne prepon(erent (epen(ent2 (e a4ricultura aplicat2 intensiv, cu
i%perativul (e8volt2rii sectorului ter0iar al turis%ului cultural,cine4etic, al a4roturis%ului )i %e)te)u4urilorF
3 intravilanul co%unei a evoluat :n %o(ul ur%2tor ;ve8i pl. 3. G1e4ula%ent > 5oni#icare #unc0ional2G<@
3 +.?.1.1 > localitatea (e re)e(in02, e$tin(ere relativ concentric2 :n bene#iciul #unc0iunii (e locuire,
(e la 320, 1" 6a. la 493,0& 6a, respectiv cu I 172,"" 6a.
3 +.?.1.2 > #er%2 privat2, e$tin(ere (e la 1,2& 6a. la 1,49 6a, respectiv cu I 0,23 6a.
3 +.?.1.3 > #er%2 viticol2 privat2, (i%inuare (e la 0,70 6a. la 0,49 6a, respectiv cu 3 0,21 6a.
3 +.?.1.4 > #er%2 avicol2 privat2 constituit2 (in co%asarea #ostelor #er%e avicole I.A...
;+.?.1.4I+.?.15<, (i%inuare (e la 1&,30 6a. la ",40 6a, respectiv cu > 7,90 6a.
3 +.?.1.5= > re8ervare teren *ia02 A4ro prin cu%p2rare, respectiv I 2,00 6a.
3 +.?.1.& > re8ervare teren *lat#or%2 colectare3sortare3e$pe(i0ie 4unoi %ena!er, ne%o(i#ivat, 1 6a.
3 +.?.1.7 I +.?.1." > *u0uri #orate, e$tin(ere cu 0,09 I 0,1 N I 0,1" 6a.
or4ani8area c2ilor (e co%unica0ii, a circula0iei carosabile )i pietonale
3 s3a p2strat re0eaua %o(erni8at2 e$istent2, s3a propus continuarea %o(erni8area (ru%urilor co%unale
e$istente )i ec6iparea cu (ru%uri %o(erni8ate a noilor supra#e0e intravilane intro(use, pe trasee coerente :n
%2sura construitului (e!a e$istentF s3a propus %o(erni8area intersec0iilor, a (ru%ului !u(e0ean ' 553 pe
teritoriul co%uneiF :n pro#ilele caracteristice str28i s3au re4le%entat un re4i% (e aliniere )i un
alinia%ent pentru construc0ii care s2 per%it2 reali8area trotuarelor, a canalelor (e 4ar(2 )i a traseelor
pentru po8area re0elelor (e ali%entare cu ap2, ener4ie electric2 )i canali8are ;ve8i pl. 3.1. G-r4ani8area
Circula0iei / *ro#ile caracteristice str28iG<F

or4ani8area intravilanului pe 8one #unc0ionale )i stabilirea (estina0iei terenurilo r
3 teritoriul intravilan a #ost or4ani8at :n unit2ti teritoriale (e re#erint2, :n #unc0ie (e criterii (e
o%o4enitate )i (e a%plasare #at2 (e repere i%portante ale localit2tii. .tabilirea re4i%ului (e :n2l0i%e
s
propus )i a in(icatorilor propu)i *-? )i C+? s3a #2cut :n #unc0ie (e (estina0ia #iec2rei 8one, (e (estina0ia
cl2(irilor propuse / e$istente, relie#ul terenului )i al0i #actori (e in#luent2F
3 aceste propuneri sunt evi(en0iate )i la nivelul 8onelor )i sub8onelor #unc0ionale cu speci#icarea pentru
#iecare unitate teritorial2 (e re#erin02 ;+?1< a ur%2toarelor ele%ente@
inter(ic0iile te%porare (e construire pentru 8onele care necesit2 stu(ii supli%entare (e urbanis%
;*+5 sau *+< pDn2 la aprobarea acestoraF
inter(ictii (e#initive (e construire pentru 8onele (e protec0ie sanitar2 nor%ateF
restrictii privin( re4i%ul (e :n2lti%e propusF
restrictii privin( %o(ul (e utili8are al terenului %ani#estate prin in(ici (e control *-? )i C+?F
con(i0ii (e a%plasare )i con#or%are a construc0iilor
.olutia (e or4ani8are urbanistic2 este e$pri%at2 4ra#ic in plan)a 3 K1e4le%ent2ri / 8oni#icare #unc0ional2K.
8onele prote!ate a#erente %onu%entelor (e ar6itectur2 )i siturilor ar6eolo4ice
3 :n ca(rul +.?.1.1, pentru Biserica .#. 7icolae ;%on. 1"40, nr.'3I3s3A307""9 Aista 9A.I< se institue
8ona (e protec0ie 1N100 %, sub li%ita c2reia orice act (e (es#iin0are, construire, consoli(are, e$tin(ere,
supraeta!are a construc0iilor se va autori8a nu%ai cu avi8ul Co%isie 9oni%entelor )i .iturilor Istorice (e
pe lDn42 C.'. ol!. *entru poten0area valorii %onu%entului este necesar2 reali8area unei parc2ri %ai
coerente pe stra(a a(iacent2 )i intro(ucerea acestuia :n circuitul turistic cultural.
8onele prote!ate sanitar pentru (ot2rile ali%entarea cu ap2 ;surse captare, 4ospo(2ria (e ap2<
/ste necesar2 respectarea peri%etrelor (e protec0ie sanitar2 sever2 pentru surs2 ;pu0urile #orate< po8.27
)i sta0ia (e ap2 po8.2&, necesar a #i autori8ate con#or% C.,.1. 930/2005
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
peri%etrele (e protec0ie nor%ate pentru sursele (e poluare (in intravilan
3 la sta0ia (e epurare po8.2" se instituie un peri%etru (e protec0ie sanitar2 1N300 %. iar la plat#or%a (e
colectare3sortare3e$pe(i0ie 4unoi %ena!er po8.29 % un peri%etru (e protec0ie sanitar2 1N1000 %. :n
interiorul c2rora se institue inter(ic0ie (e#initiv2 (e construire.
prote!area unor supra#e0e (in e$travilan ;situri ar6eolo4ice )i arii naturale prote!ate<
3 castrul ro%an situat :n puctul nu%it Castravi02, la 5 M% su( (e sat, :n i%e(iata apropiere a un2rii >
%onu%ent cu nr. '3I3s3A307""9 (in lista %onu%entelor istorice 2004 a 9inisterului Culturii )i
Cultelor, :%preun2 cu ulti%ele (escoperiri relevate (e s2p2turile ar6eolo4ice (in 8on2 ;te8aurul (e
%one(e %e(ievale< trebuie %ai bine puse :n valoare )i inte4rate :n circuitul turistic cultural al 8onei,
prin pliante, 62r0i turistice, in(icatoare, etc. )i intro(use, printr3o (ocu%enta0ie (e nivel *.+.5.
aprobat2 :n Consiliul Aocal al co%unei esa, ca trup cu #unc0iune cultural2 :n intravilanul co%unei.
3 ariile naturale prote!ate Balta Aata )i Balta 7ea4r2 trebuiesc 0i ele cuprinse :n circuitul turistic
cine4etic al co%unei )i populari8ate prin pliante, 62r0i turistice, in(icatoare, etc.
stabilirea valorii %a$i%e a in(icilor urbanistici ce caracteri8ea82 %o(ul (e utili8are al terenului
Anali8a sta(iului actual (e (e8voltare, necesit20ile #unc0ionale ale localit20ii precu% )i solicit2rile
popula0iei au (eter%inat ur%2toarele cate4orii (e interven0ie@
/$tin(erea )i reconsi(erarea !u(icioas2 a li%itelor intravilanului :n ve(erea 8oni#ic2rii #unc0ionale )i
asi4ur2rii cerin0elor (e terenuri pentru locuire, institu0ii publice, pro(uc0ie, 8one plantate etc.
Co%pletarea #on(ului locuibil cu construc0ii noi (e locuin0e in(ivi(uale cu re4i% (e :n2l0i%e *>
*I1Z2.
*rin re4ula%entul a#erent *+, sunt stabilite re4i%ul (e :n2l0i%e (e aliniere precu% )i in(icii
urbanistici %a$i% a(%isibili ;*-? )i C+?< (e ocupare )i utili8are a terenului.
9o(erni8area locuin0elor e$istente, :%bun2t20irea con#ortului, renovarea celor (e4ra(ate, c2utarea
(e solu0ii )i %ateriale care s2 con(uc2 la o i%a4ine %o(ern2 )i a4reabil2, a%ena!area arterelor :n ve(erea
(eservirii unor #unc0iuni (e interes public ;co%er0, s2n2tate, servicii etc.<.
1eabilitarea )i reinte4rarea :n ca(rul 0esutului urban a unor 8one (e locuin0e %ar4inale,
corelarea #unc0ional2 4lobal2 :ntre acestea )i 8ona central2.
1evitali8area 8onei centrale prin reali8area pr. nr."/200", ..C. i4iconstruct *ro!ect ..1.A.
#a8a ..F.HA%ena!area centrului civic co%una esaH, e$terioar2 :n ve(erea ob0inerii unei i%a4ini
a%bientale %ai repre8entative ;(ala!e, s[uaruri plantate, parc2ri publice<, %o(erni8area )i renovarea
construc0iilor e$istente ;C2%inul Cultural, etc.<.
I(enti#icarea unor terenuri posibile pentru obiective (e utilitate public2 :n 8one (e (e8voltare
re8i(en0ial2 ; 8one ver8i (e parc, planta0ii (e a4re%ent< pe terenurile nepro(uctiveF
Co%pletarea )i or4ani8area tra%ei stra(ale )i a circula0iei :n 4eneral, a%ena!area intersec0iilor
)i no(urilor i%portante.
1eabilitarea, co%pletarea, :%bun2t20irea calit20ii in#rastructurii te6nico3e(ilitare :n ve(erea
cre)terii 4ra(ului (e con#ort urban )i al locuirii, asi4urarea protec0iilor (e si4uran02 )i e$ploatare.
.tabilirea 8onelor ce necesit2 inter(ic0ie te%porar2 (e construire )i pentru care se reco%an(2
elaborare *+5 sau *+ (up2 ca8 ;po8. 29 3 plat#or%a (e colectare a 4unoiului, po8.2" 3 sta0ia (e epurare<.
.e vor a(opta pro4ra%e )i solu0ii (e prevenire )i co%batere a #actorilor poluan0i.
.e va ur%2ri prote!area %e(iului natural )i construit, %ai ales :n ca8ul %onu%entelor )iu
ansa%blurilor istorice )i (e ar6itectur2.
.tabilirea 8onelor cu inter(ic0ie (e#initiv2 (e construire pentru 8one cu re4i% sever (e protec0ie,
culoare A/A, 8one (e protec0ie sanitar2, ;po8. 29 3 plat#or%a (e colectare a 4unoiului, po8.2" 3 sta0ia (e epurare<.
I(enti#icarea surselor %a!ore (e poluare, stabilirea %2surilor i%e(iate :n scopul prote!2rii,
reabilit2rii )i conserv2rii %e(iului natural )i construit valorosF
e ase%enea se va stabili situa0ia !uri(ic2 privin( proprietatea actual2 asupra terenurilor
in(icDn(u3se cate4oria obiectivelor (e utilitate public2 )i %o(ul (e circula0ie a terenurilorF
1eabilitarea, co%pletarea, :%bun2t20irea calit20ii in#rastructurii te6nico3e(ilitare :n ve(erea
cre)terii 4ra(ului (e con#ort urban )i al locuirii.
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
Un!)0+! )e$!)/$!#&e .e $ee$!n+0 G UTR
En scopul unei %ai bune )i e#iciente aplicabilit20i a preve(erilor *+, s3a stabilit :%p2r0irea teritoriului
intravilan :n unit20i teritoriale (e re#erin02 +?1, (eli%itate (up2 ur%2toarele criterii@
Func0iune pre(o%inant2
Ai%ite ca(astrale )i naturale
A$ele str28ilor principale
.ub aspectul re4le%ent2rilor se (istin4 ur%2toarele cate4orii@
+?1 :n care 8ona este re8i(en0ial2 prin e$celen02 con0in:n( 8ona (ot2rilor ;8ona central2< :n %o(
(i#u8, (eli%itat2 conven0ionalF
+?1 trupuri i8olate :n teritoriu cu (i#erite #unc0iuni.
.3au evi(en0iat ast#el 7 +?13uri :n ca(rul teritoriului.
ANEXA ;
CENTRALIZATORUL SUPRE7ETELOR CUPRINSE IN INTRAVILANUL PROPUS
+.?.1.1 > Aocalitate (e re)e(in02 493,0& 6a
+.?.1.2 > Fer%2 a4ricol2 privat2 1,49 6a
+.?.1.3 3 Fer%2 a4ricol2 privat2 0,49 6a
+.?.1.4 3 Fer%2 avicol2 privat2 ",40 6a
+.?.1.5= 3 *ia0a A4ro3ali%entar2 2,00 6a
+.?.1.& > *lat#or%2 colectare/sortare / e$pe(i0ie
4unoi %ena!er
1,00 6a
+.?.1.7 > *u0 #orat 0,09 6a
+.?.1." > *u0 #orat 0,10 6a
?otal intravilan 50&,&3 6a
7-?W@ En ba8a structurii o#erite (e *+, se va c2uta evitarea ocup2rii :ntD%pl2toare a terenurilor,
i%punDn(u3se, (up2 ca8 :ntoc%irea *+5 sau *+. .e inter8ice toto(at2 e#ectuarea construc0iilor )i
a%ena!2rilor (e orice #el #2r2 autori8a0ii (e construire, :nc2lcarea obli4ativit20ilor trebuin( a #i sanc0ionat2.
e ase%enea, se inter8ice orice lucrare ce ar pro(uce pre!u(icierea %e(iului, natural )i construit valoros
sau/)i rela0iile (e bun2 vecin2tate.
*entru o )i %ai a%2nun0it2 :n0ele4ere s3a (ispus :ntoc%irea volu%ului G1e4ula%ent local (e urbanis%
a#erent *+,H, :n ca(rul c2ruia s3a tratat #iecare +?1 :n parte, printr3o anali82 ri4uroas2, stabilin(u3se
prescrip0iile (e construibilitate, re4le%ent2ri cuprin8Dn( prescrip0ii speci#ice pe +?1 )i obiectivele (e
utilitate public2, acolo un(e a #ost ca8ul.
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
3.11. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC E CIRCULA8IA TERENURILOR
Aista obiectivelor (e utilitate public2, corespun82toare popula0iei preli%inate, este cuprins2 in ane$a 9.
a< I(enti#icarea tipului (e proprietate asupra terenurilor
in acest punct (e ve(ere, terenurile intravilane ale loclait20ii sunt@
(o%eniul public (e interes na0ional !u(e0ean sau localF
(o%eniul privat (e interes na0ional !u(e0ean sau localF
terenuri proprietate privat2 a persoanelor #i8ice sau !uri(ice.
Aceast2 i(enti#icare a #ost #2cut2 con#or% re4istrelor a4ricole )i a planurilor ca(astrale )i se re42se)te
:n pl. 5 K-biective (e utilitate public2 / Circula0ia terenurilorK.
b< eter%inarea circula0iei terenurilor :ntre (e0in2tori, :n #unc0ie (e necesit20ile (e a%plasare a noilor
ob!ective (e utilitate pubic2.
Au #ost evi(en0iate ur%2toarele %o(uri (e circula0ie a terenurilor :ntre (e0in2tori@
terenuri ce se inten0ionea82 a #i trecute :n (o%eniul public al unit20ilor a(%inistrativ teritorialeF
terenuri a#late :n (o%eniul privat (estinate concesion2riiF
terenuri a#late:n :n (o%eniul privat (estinate sc6i%bului.
En (o%eniul public al unit20ilor a(%inistrativ 3 teritoriale sunt sau se inten0ionea82 a #i trecute
terenurile necesare pentru@
terenuri pentru reali8area circula0iei carosabile )i / sau pietonale,
captare ape subterane ;pu0uri #orate< po8.27, 4ospo(2ria (e ap2 po8.2&, sta0ia (e epurare po8.2",
plat#or%a (e colectare3sortare3e$pe(i0ie a 4unoiului po8.29,
terenuri pentru spa0ii ver8i, str28i noi, a%plasa%ente investi0ii ;*ia0a A4ro po8.24<.
?erenuri a#late :n (o%eniul privat (estinate sc6i%bului.
repre8int2 intro(ucerea :n intravilan a terenurilor a4ricole reparti8ate locuitorilor :n scopul sc6i%b2rii
(estina0iei ini0iale ;a4ricole< :n construc0ii (e locuin0e.
/ste necesar ca pe parcelele %ari (e teren neocupat cu construc0ii s2 #ie elaborate (ocu%enta0ii (e urbanis%.
En ceeace prive)te co%una esa, :ntDlni% toate tipurile (e proprietate )i (e s6i%buri (e teren
%en0ionate %ai sus, cu e$cep0ia terenurilor a#late :n (o%eniul privat (estinate concesion2rii.
Con#or% cerin0ei *ri%2riei esa )i a Consiliului Aocal al Co%unei esa, aprobat2 prin C.C.A.
nr. .../..05.2011 )i trans%is2 proiectantului prin plan)a ane$2 la (ocu%enta0ie, e$pri%Dn( (orin0a
popula0iei co%unei privin( construirea (e noi locuin0e s3a (orit e$tin(erea intravilanului cu supra#a0ele
ur%2toare@
3 teren arabil N 153,17 6a.
3 teren nepro(uctiv N 2,&0 6a.
3 teren p2)une N 0,&9 6a.
3 (ru%uri (e e$ploatare N &,41 6a.
3 canale iri4a0ii N 4,33 6a.
T/)#& I 1;=-1> ?#.
12%Dne la latitu(inea Consiliului 'u(e0ean ol! nivelul la care se va aproba e$tin(erea intravilanului
propus2 prin pre8enta (ocu%enta0ie ca ur%are a solicit2rii *ri%2riei co%unei esa )i a consiliului Aocal
al co%unei esa.
En pa4inile ur%2toare pre8ent2% tabelele ane$2 repre8entDn( circula0ia terenurilor :n intravilanul
propus al co%unei esa, precu% )i lista obiectivelor (e utilitate public2 e$istente )i propuse :n ca(rul
co%unei.
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
Ane,# =
CI1C+AABIA ?/1/7+1IA-1
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
4. C-7CA+5II
A)e8area 4eo4ra#ic2, situarea :n teritoriu, le42turile cu co%unele (in !u(e0 )i con(i0iile 4eo3cli%atice
sunt pre%i8e #avorabile (e8volt2rii :n perspectiv2 a co%unei, :n ba8a econo%iei pre(o%inant a4ricole.
Asi4urarea (reptului (e proprietate asupra terenurilor, :n ba8a Ae4ii Fon(ului Funciar, prin punerea :n
posesia cet20enilor a parcelelor (e teren a4ricol, crea82 pre%ise noi, (e (e8voltare a sectorului particular
in econo%ia a4ricol2.
*lanul urbanistic 4eneral 3 elaborat pentru trupurile co%ponente ale co%unei, are :n ve(ere stabilirea
li%itei teritoriului intravilan pentru #iecare trup, or4ani8area ar%onioas2 a 8onelor #unc0ionale :n teritoriul
intravilan propus, asi4urarea le42turilor :ntre 8onele #unc0ionale )i a le42turilor :ntre cu localit20i
:nvecinate.
.3a avut :n ve(ere :n principal@
3 asi4urarea (e terenuri pentru construirea (e noi locuinteF
3 intrarea :n le4alitate :n ceeace prive)te construirea neautori8at2 a unui nu%2r i%portant (e locuin0e :n
e$travilanul e$istentF
3 re8ervarea terenurilor pentru reali8area :n perspectiv2 a unor obiective (e interes public ;+.?.1.5= 3
po8.24 *ia0a A4ro3ali%entar2<F
3 cuprin(erea :n intravilan a unor obiective (e utilitate public2 reali8ate :n teren :n a#ara intravilanului
e$istent@ po8.2& > .ta0ia (e ali%entare cu ap2, po8.27 > *u0uri captare ap2, po8.2" > .ta0ia (e epurareF
3 reiterarea viabilit20ii a%plasa%entului po8.29 > *lat#or%2 (e colectare3sortare3e$pe(i0ie a 4unoilui
%ena!er, ca obiectiv prioritar pentru autoritatea local2F
3 stabilirea peri%etrelor (e protec0ie sanitar2 con#or% preve(erilor le4ale pentru obiectivele cu e%isii
poluante ;.ta0ia (e epurare )i *lat#or%2 (e colectare3sortare3e$pe(i0ie a 4unoilui %ena!er< )i a celor (e
protec0ie sanitar2 sever2 pentru sursele (e ap2 )i sta0ia (e ali%entare cu ap2F
3 reiterarea 8onei (e protec0ie %onu%ent Biserica .#. 7icolae ;%on. 1"40, nr.'3I3s3A307""9 Aista
9A.I< con#or% le4iiF
3 preci8area conven0ional2 a unei 8one centrale, ca 8on2 ce necesit2 aten0ie (eosebit2 pentru a (eveni
repre8entativ2.
*lanul urbanistic 4eneral a evi(en0iat or4ani8area circula0iilor, stabilirea unit20ilor teritoriale (e
re#erin02, in(icatori propu)i privin( 4ra(ul (e ocupare a terenului.
e ase%enea, *+, a preci8at 8onele prote!ate, valoroase (in punt (e ve(ere istoric, ar6itectural )i 3 nu
:n ulti%ul rDn( 3 a propus %2suri (e reabilitare )i prote!are a %e(iului natural si construit.
*lanul urbanistic 4eneral cuprin(e )i 1e4ula%entul (e urbanis% care (e#ine)te re4ulile ce per%it a se
cunoa)te care sunt posibilit20ile (e utili8are )i ocupare a terenului.
up2 aprobarea sa la nivelul Consiliului co%unal )i la nivelul Consiliului !u(e0ean, *lanul +rbanistic
,eneral (evine un act (e autoritate a(%inistrativ2, asi4urDn( con(i0iile %ateriali82rii co%petentelor
co%unei :n #unc0ie (e (o%eniul (e ac0ionare )i (e re4le%entare avut :n ve(ere )i (e ca(rul le4islativ.
*lanul (e %2suri )i ac0iuni in continuare se stabile)te :n rapbrt cu proble%ele speci#ice )i prioritare ale
localit20ii.
*lanul urbanistic 4eneral este #2cut public cet20enilor co%unei.
es#2)urarea :n continuare a proiect2rii are :n ve(ere elaborarea stu(iilor (e specialitate, a planurilor
urbanistice 8onale )i (e (etaliu pentru 8one sau obiective speci#icate sau nou propuse, pentru respectarea
re4ula%entului 4eneral (e urbanis%, (ar )i pentru preve(erea noilo obiective :n 8ona central2 a
localiit20ii, :n scopul con#eririi unei %ai %ari repre8entativit20i.
Aplicarea perseverent2 a re4le%ent2rilor pre8entului *.+.,. propus constituie 4aran0ia con#i4ur2rii
unei localit20i %ai a(ecvate cerin0elor (e8volt2rii, avDn( la ba82 principiul subsi(isrit20ii.
Le# proiect
Ar6. 9i6ai Co!ocaru
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
;. ANEXE
ANEXA 1 G CATEGORII DE 7OLOSIN8 9N TERITORIUL ADMINISTRATIV
TERITORIU
ADMINISTRATIV
AL UNIT8II DE
BAZA
CATEGORII DE 7OLOSIN8 @?#B
A<$!"/& Ne#<$!"/&
TOTAL
Arabil
*2)uni
3#Dne0e
Jii Aive8i *2(uri Ape ru%uri
Cur0i3
constr.
7epro(.
EXTRAVILAN 290&,"1 924,00 29&,"" 29,52 17"4,00 730,00 92,20 37,57 52",5" 7329,5&
INTRAVILAN 137,19 5,00 3,12 0,4" 3 3 30,"0 1&1,43 1,42 339,44
TOTAL 3044,00 929,00 300,00 30,00 17"4,00 730,00 123,00 199,00 530,00 7&&9,00
H .!n )/)#& 39,&9U 12,11U 3,91U 0,39U 23,27U 9,52U 1,&0U 2,&0U &,91U 100U
ANEXA 2
ELEMENTE DE BILAN8 TERITORIAL
SITUA8IA EXISTENT COMUNA DESA @"/n. P.U.G. E 1>>DB
ZONE 7UNC8IONALE
SUPRA7E8E
INTRAVILAN
J# H
1. 5on2 locuin0e 243,1 71,&1
2. 5on2 inst. *ublice )i servicii 2," 0,"2
3. 5on2 unit. In(. epo8ite, unit. A4ro38oot.
;(in care<@
19,2& 5,&7
3 +nit. in(. )i (epo8ite 1&,4 4,"3
3 +nit. a4ro38oote6nice 2,"& 0,"4
4. 5on2 sp. Jer8i, sport )i a4ree%ent 3,4" 1,02
5. 5on2 c2i (e co%unica0ii rutiere 37,0 10,9
&. 5on2 4osp. co%unal2 ;ci%itir< 1,31 0,3"
7. 5on2 a#ectat2 lucr2rilor e(ilitare 32,5" 9,&0
". Alte 8one 3 3
TOTAL 33>-44 1FF
ANEXA 3
C/7?1AAI5A?-1+A .+*1/F/?/A-1 C+*1I7./ I7 I7?1AJIAA7+A /OI.?/7?
+.?.1.1 > Aocalitate 27",50 6a
+.?.1.2 > Fer%2 sericicol2 1,20 6a
+.?.1.3 3 Fer%2 viticol2 0,70 6a
+.?.1.4 3 Fer%2 avicol2 9,00 6a
+.?.1.5 > I.A.. Avicola 7,30 6a
+.?.1.& > A%ena!are 8on2 (epo8itare
(e)euri %ena!ere
1,44 6a
?otal intravilan 339,44 6a
.e# proiect
Ar6. 9i6ai Co!ocaru
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
ANEXA 1K
CATEGORII DE 7OLOSIN8 9N TERITORIUL ADMINISTRATIV
Le# proiect
Ar6. 9i6ai Co!ocaru
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
ANEXA 2K @"/n. "#&"*&#+!e :#'0 .e .#)eB
Le# proiect
Ar6. 9i6ai Co!ocaru
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
Ane,# 4
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
Ane,# 5
Le# proiect
Ar6. 9i6ai Co!ocaru
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
ANEXA ;
CENTRALIZATORUL SUPRE7ETELOR CUPRINSE IN INTRAVILANUL PROPUS
+.?.1.1 > Aocalitate (e re)e(in02 493,0& 6a
+.?.1.2 > Fer%2 a4ricol2 privat2 1,49 6a
+.?.1.3 3 Fer%2 a4ricol2 privat2 0,49 6a
+.?.1.4 3 Fer%2 avicol2 privat2 ",40 6a
+.?.1.5= 3 *ia0a A4ro3ali%entar2 2,00 6a
+.?.1.& > *lat#or%2 colectare/sortare / e$pe(i0ie
4unoi %ena!er
1,00 6a
+.?.1.7 > *u0 #orat 0,09 6a
+.?.1." > *u0 #orat 0,10 6a
?otal intravilan 50&,&3 6a
Le# proiect
Ar6. 9i6ai Co!ocaru
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
Ane,# =
CI1C+AABIA ?/1/7+1IA-1
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011
REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL DOLJ
MEMORIU GENERAL
ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE
.a/a: P.U.0.
Data: MAI. @>==
P. N. 1 / 2011
__ _____ ______
C.I.F. nr. 20929755/02.02.2007
Calea Bucuresti, bl. A5, sc.4, ap.3, Craiova 1100, ol!,
tel.251/415 47", #a$ 415 47" /%.0744 571 7&5
BIROU DE ARHITECTUR COJOCARU MIHAI REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA DESA, JUDEUL D0LJ PR.1 / 2011