Sunteți pe pagina 1din 20

Referatul nr. 1 Plan Urbanistic General

1. Generalităţi

 • 1.1. Definiţii Planul Urbanistic General (PUG) are caracter director şi de reglementare operaţională. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să întocmească, să actualizeze la 5- 10 ani şi să aprobe Planul Urbanistic General (PUG), care constituie baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare în perioada de valabilitate a acestuia. Planul Urbanistic General cuprinde analiza, reglementarea si regulamentul local de urbanism pentru întregul teritoriu administrativ al unităţii de bază, delimitat conform legii, pentru suprafeţele din intravilan şi din extravilan. Toate localităţile urbane şi rurale de pe teritoriul ţării sunt obligate să deţină PUG-uri abrobate în condiţiile legii.

 • 1.2. Scop

Scopul întocmirii PUG este acela de a:

 • stabili direcţii, priorităţi şi reglementări de amenajare a teritoriului şi dezvoltare urbanistică a localităţilor,

 • de a utiliza rational şi echilibrat terenurile necesare funcţiunilor urbanistice, asigura suportul reglementar pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire. Prin elaborare PUG se fac şi precizări cu privire la zonele cu riscuri naturale.

 • 1.3. Obiective

Principalele obiective urmarite în cadrul PUG sunt:

 • stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan

 • stabilirea şi delimitarea zonelor construibile

 • stabilirea şi delimitarea zonelor funcţionale

 • optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriul lor administrative şi judeţean

 • organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii

 • stabilirea zonelor cu interdicţie temporară sau definitive de construire

 • stabilirea si delimitarea zonelor protejate şi de protecţie a acestora

 • valorificare potenţialului natural, economic şi uman

 • stabilirea modului de utilizare a terenurilor şi condiţiilor de conformare şi realizare a construcţiilor

 • modernizarea şi dezvoltarea echipării edilitare

 • evidenţierea deţinătorilor terenurilor din intravilan

 • stabilirea obiectivelor de utilitate publică

Regulamentul local de urbanism detaliază şi întăreşte reglementările enunţate în cadrul PUG.

1.4.

Probleme specifice

Problematica PUG este gradată pe mai multe categorii de unităţi în functie de încadrarea localităţilor în urban sau rural, de mărimea, complexitatea şi specificacitatea acestora. PUG-ul se poate elabora în două etape:

1. PUG preliminar- se poate elabora pentru stabilirea zonelor ce prezintă condiţiile de construire şi pentru stabilirea anumitor priorităţi;

 • 2. PUG propriu-zis

Prin elaborarea PUG-ului în aceste două etape se realizeaza o etapizare a efortului financiar.

PUG-ul reprezintă o fază premergătoare investiţiilor ci nu o fază de investiţii, din aceasta cauză avizele sau acordurile PUG au rolul corelării propunerilor PUG cu strategiile

sectoriale.

 • 1.5. Condiţii de elaborare Elaborarea unui PUG de calitate impune:

  • încredinţarea lucrării unei unităţi de proiectare cu experienţă în domeniu;

  • corelarea reglementărilor cu prevederile rezultate din planurile de amenajare teritoriala;

  • redactarea pe un suport topograpic cadastral actualizat;

  • o documentare temeinică, atât pe teren cât şi în bazele de date;

  • o analiză multicriterială integrate, în echipa multidisciplinară, pe sectoare ce intervin în dezvoltarea localităţilor;

  • emiterea unor propuneri de amenajare şi dezvoltare care să răspundă programelor initiate şi aprobate de către consiile locale;

  • fundamentarea reglementărilor pe baza concluziilor studiilor de specialitate;

  • cooperarea între beneficiar, elaborator şi organismele administraţiei locale şi central interesate.

   • 2. Metodologie de elaborare PUG

 • 2.1. Etape de elaborare Procesul elaborării PUG implică parcurgerea mai multor etape:

  • Iniţierea elaborării PUG aparţine colectivităţii locale, prin consiliul său, pe baza

 • obligativităţii prevăzută prin Hotarârea Guvernului României, precum şi a programuui de dezvoltare urbanistică a localităţii-iniţiat şi aprobat de consiliul local. Iniţierea elaborării poate aparţine şi unor personae fizice sau juridice, interesate în realizarea unor obiective pe teritoriul localităţilor.

  • Informarea populaţiei asupra intenţieii de elaborare PUG pentru teritoriul localităţii se

  face prin grija iniţiatoruui elaborării PUG. Intenţia elaborării PUG, precum şi scopul elaborării

  acestuia, se aduc la cunoştinţa populaţiei, prin afişarea informaţiilor, publicarea în presă sau difuzarea lor prin alte mijloace de comunicare în masă.

  • Desemnarea elaboratorului pentru PUG se poate face prin selecţie sau prin licitaţie.

  În cazul în care elaboratorul PUG este desemnat prin selecţie, elaborarea PUG este încredinţată unităţii alese dintr-un număr de trei oferte prestabilite. Principalele criterii pentru desemnare unităţii selectate sunt:

  • - capabilitatea

  • - experienţa în domeniu

  • - oferta financiară În cazul PUG-urilor pentru unităţi territorial-administrative de talie foarte mare sau de talie mare şi a căror elaborare depăşeşte plafonul legal stabilit prin acte normative, încredinţarea elaborării se face prin licitaţie.

   • Comanda pentru elaborarea PUG-ului este emisă de către elaboratorul desemnar, de

  către initiatorul lucrării.

  • Tema-program pentru PUG se întocmeşte de către emitentul comenzii, sau de către

  acesta împreună cu elaboratorul. Acesta trebuie să evidenţieze principalele probleme care trebuie soluţionate prin documentaţie.În cazul lipsei temei-program PUG se va elabora pe baza conţinutului prezentelor reglementări tehnice.

  • Tarifarea lucrării reprezintă însumarea evaluării fizice şi financiare a două categorii de

  operaţiuni:

  • - operaţiuni cuprinse în Metodologia de calcul a onorariilor şi preţurilor pentru proiectarea investiţiilor şi studiilor în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului;

  • - operaţiuni care nu sunt cuprinse în normele metodologice şi care vor fi evaluate pe baza normelor interne ale unităţii elaboratoare.

  Ambele categorii de operaţiuni se exprimă în număr de ore medii convenţionale, transformate în lei pe baza tarifului orar aprobat al unităţii elaboratoare.

  • Contractul se întocmeşte de elaborator, pe baza comenzii emitentului şi conţine

  obligaţiile părţilor semnatare în elabrarea şi recepţionarea PUG.

  • Sursele de documentare sunt foarte importante în elaborarea PUG. Este necesară

  culegerea şi interpretarea unui volum mare de informaţii din diverse domenii precum:

  prevederi sau propuneri din Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional; prevederi sau propuneri preluate din planuri de amenajarea a teriotoriului regional sau judeţean;

  studii de fundamentare a unor reglementări de bază enunţate în cadrul PUG, elaborate anterior sau concomitent cu aceasta;

  proiecte de investiţii aprobate ce intervin hotarâtor în dezvoltarea localităţii, elaborate anterior planurilor urbanistice; planuri urbanistice zonale sau de detaliu aprobate anterior elaborării PUG; evidenţe statistice privind evoluţia populaţiei, activităţilor economice, instituţiile publice şi de interes general; anchete şi observaţii locale, informaţii privind opţiunile populaţiei;

  date, informaţii şi proiecte aflate în gestiunea unor instituţii şi institute centrale, precum şi gestiunea unităţilor descentralizate ale statului.

  • Studiile de fundamentare se elaboreaza pe domenii, petru problem ce necesită

  analize detaliate de specialitate şi a căror concluzii intervin hotarâtor în enunţarea

  reglementărilor privind dezvoltarea localităţilor.

  Propunerile preliminarii de amenajare şi dezvoltare se elaborează pe baza

  rezultatelor analizei situaţiei existente, a opţiunilor populaţiei, a programului de dezvoltare lansat de colectiviţăţile locale şi a concluziilor studiilor de fundamentare.

  Consultările pe parcurs reprezintă o condiţie obligatorie în procedura de elaborare a

  PUG, prin care colectivitatea locala îşi exprimă punctul de vedere asupra propunerilor

  enunţate.

  Redactarea pieselor desenate, în vederea consultării populaţieii, într-un singur

  exemplar.

  Consultarea populaţiei se realizează prin grija beneficiarului, în cadrul unor expoziţii

  organizate la consiliul local.

  Introducerea în documentaţie a propunerilor enunţate de populaţie se face de catre

  elaboratorul PUG

  după ce acestea au fost supuse discuţiei şi acceptate de către consiliul

  local.

  Acordurile şi avizele asupra PUG se emit de către organele abilitate prin lege şi sunt

  obligatorii pentru definitivarea şi aprobarea PUG. Părtile scrise şi desenate ce formează obiectul cererii de accord sau aviz se editează,

  contra cost, de către elaboratorul PUG, într-un singur exemplar. Acordurile sau avizele asupra PUG, de orice natură, se emit fără perceperea unor taxe, în cel mult 30 de zile de la depunerea cererii de emitere a acestora.

  În situaţia neprimirii de către beneficiar, în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiilor, a avizelor/acordurilor solicitate, PUG se consideră avizat pentru

  domeniul ce a făcut obiectul cererii de aviz/acord.

  PUG definitivat prin introducerea observaţiilor din acorduri şi avize, acceptate de către

  beneficiar, se predă beneficiarului în două exemplare complete, piese scrise şi desenate. Un exemplar complet al PUG se înaintează de către beneficiar la Consiliul judeţean, odată cu cerea de aviz către acesta.

  Aprobarea PUG se face ulterior obţinerii acordurilor şi avizelor, prin Hotărârea

  Consiliului local.

  Accesul locuitorilor la PUG aprobat se asigură prin grija Consiliului local.

  Modificarea PUG aprobat se face prin respectarea aceleiaşi proceduri de elaborare-

  avizare-aprobare, ca la PUG initial.

  2.2.

  Structurare

  PUG este structurat pe trei categorii pricipale de probleme:

  • a. Studii de fundamentare:

   • - se elaborează în scopul analizei şi reglementării unor probleme sectoriale.

   • - pot fi elaborate anterior PUG sau concomitant cu PUG.

   • - reprezintă părţi scrise şi desenate, predate elaboratorului PUG în trei exemplare.

    • b. PUG propriu-zis-cuprinde următoarele piese scrise şi desenate Piese scrise:

  • memoriul de sinteză – prezintă pe scurt principalele date şi problem rezultate din analiza stadiului actual de dezvoltare; - specific localităţilor cu grad ridicat de complexitate.

  • memoriul general - obligatoriu pentru toate localităţile; - prezintă în detaliu disfuncţionalităţile rezultate din analiza critică a situaţiei existente şi justificarea soluţiilor propuse pentru eliminarea sau diminuare acestora.

  • regulamentul local de urbanism -piesa de bază în aplicarea PUG;

  - întăreşte şi detaliază reglementările PUG. Piesele desenate sunt realizate pe suport topografic şi ilustrează urmatoarele categorii de

  probleme:

  • - încadrarea teritoriului administrativ al unităţii teritorial-administrative pentru care se elaborează PUG. Scara uzuală este 1:25000.

  • - analiza situaţiei existente, pentru toate localităţile ce compun unitatea ce face obiectul PUG, cu evidenţierea discfuncţionalităţilor. Scara uzuala 1:5000.

  • - reglementările urbanistice

  • - proprietatea asupra terenurilor şi circulaţia juridică a terenurilor.

  În situaţii deosebite, scara de redactare a planşelor poate fi 1:10000, în loc de 1:5000,

  sau 1:15000-1:25000 în loc de 1:5000. Se interzice redactarea PUG pe suport topografic vechi- care nu reflect situaţia reală din teren, sau redactarea PUG pe suport la scară aproximativă, ceea ce ar conduce la planimetrarea unor suprafeţe eronate în cadrul bilanţurilor teritoriale. c. PUG preliminar- are rolul de a răspunde, într-o primă etapă presiunilor exercitate în domeniul invetiţional, prin:

  direcţionarea dezvoltării localităţilor; determinarea unui intravilan posibil; zonificarea funcţională a teritoriului; stabilirea zonelor ce se pot autoriza pentru construire; enunţarea priorităţilor. Conţinutul minim al etapei se constituie din:

  încadrarea în teritoriu situaţia existentă reglementările urbanistice regulamentul preliminar PUG preliminar se supune aceleiaşi procedure de avizare-aprobare ca PUG propriu zis. Durata de valabilitate a PUG preliminar este de 3 ani de la data aprobării. d. Documentaţii necesare obţinerii avizelor/acordurilor- se întocmesc de către elaboratorul PUG, fiind stabilite împreună cu beneficiarul. Avizele/ acordurile sunt de 2 tipuri:

  • 1. Avize/acorduri emise de către organisme centrale interesate

  • 2. Avize/acorduri emise de către organismele teritoriale interesate.

  • 2.3. Mod de prezentare- informaţiile din partea scrisă trebuie să fie correlate cu partea desenată.

   • - piesele desenate se vor redacta în culorile şi semnele conveţionale standard.

  2.4.

  Avizarea PUG este necesară punerii în concordanţă a programului de amenajare şi dezvoltare urbanistică- materializat prin PUG – cu strategiile şi politicile de dezvoltare sectoriale.

  • 2.5. Aprobarea- elaboratorul PUG prezintă lucrarea şi completările aduse în urma avizelor/acordurilor primite, iar în urma analizării lucrărilor şi votului majoritar al consilierilor locali, PUG-ul se aprobă. Actul scris de aprobare a PUG şi a Regulamentului local de urbanism este Hotărârea Consiliului local.

  • 2.6. Aplicare- PUG-ul şi regulamentul local de urbanism sunt utilizate pentru probleme legate de amenajare şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor.

   • 3. Conţinutul Planului Urbanistic General

  • 3.1. Municipii cu peste 100 000 de locuitori A. Piese scrise:

  Volumul 1 Memoriu de sinteză Acesta conţine:

  • - Foaia de gardă, conţinând titlul şi capitol lucrării, însemnele unităţii elaboratoare, semnături şi data.

  • - Borderoul general al PUG, piese scrise şi desenate, subproiectanţi ai studiilor de fundamentare.

  • - Cuprinsul memoriului de sinteză

   • 1. Introducere

    • 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

    • 1.2. Obiectul lucrării

    • 1.3. Surse documentare

 • 2. Stadiul actual al dezvoltării

  • 2.1. Date de sinteză

  • 2.2. Analiza situaţiei existente

  • 2.3. Disfuncţionalităţi

  • 2.4. Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei

 • 3. Propuneri de dezvoltare urbanistică

  • 3.1. Evoluţie posibilă-Priorităţi

  • 3.2. Principale reglementări

  • 3.3. Obiective de utilitate publică

  • 3.4. Concluzii

 • Volumul 2 Memoriu general Acesta conţine:

  • - Foaia de gardă, conţinând titlul şi capitol lucrării, însemnele unităţii elaboratoare, semnături şi data.

  • - Cuprinsul memoriului general:

  1.

  Introducere

  • 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

  • 1.2. Obiectul lucrării

  • 1.3. Surse documentare

  • 2. Stadiul actual al dezvoltării

   • 2.1. Evoluţie

   • 2.2. Elemente ale cadrului general

   • 2.3. Relaţii în teritoriu

   • 2.4. Potenţial economic

   • 2.5. Populaţia. Elemente demografice şi sociale.

   • 2.6. Circulaţie

   • 2.7. Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial

   • 2.8. Zone cu riscuri natural

   • 2.9. Echipare edilitară

    • 2.10. Probleme de mediu

    • 2.11. Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei

 • 3. Propuneri de dezvoltare urbanistică

  • 3.1. Studii de fundamentare

  • 3.2. Evoluţie posibilă, priorităţi

  • 3.3. Optimizarea relaţiilor în teritoriu

  • 3.4. Dezvoltarea activităţilor

  • 3.5. Evoluţia populaţiei

  • 3.6. Organizarea circulaţiei

  • 3.7. Intravilan propus. Zonificare funcţională. Bilanţ teritorial

  • 3.8. Măsuri în zonele cu riscuri natural

  • 3.9. Dezvoltarea echipării edilitare

   • 3.10. Protecţia mediului

   • 3.11. Regementări urbanistice

   • 3.12. Obiective de utilitate publică

 • 4. Concluzii – Măsuri în continuare

 • 5. Anexe (scheme, cartograme, grafice)

 • Volumul 3 Regulament local de urbanism

  Este structurat astfel:

  • I. Dispoziţii generale

   • 1. Rolul RLU

  II.

  • 2. Baza legală a elaborării

  • 3. Domeniul de aplicare

  Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor

  • 4. Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit.

  • 5. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public.

  • 6. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii.

  • 7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.

  • 8. Reguli cu privire la echiparea edilitară.

  • 9. Regulii cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii.

  III.

  10. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri. Zonificarea funcţională

  IV.

  11. Zone şi subzone funcţionale Prevederi la nivelul zonelor funcţionale din intravilan L - Zona pentru locuinţe IS - Zona pentru instituţii şi servicii

  ID- Zona pentru unităţi industrial şi depozitare A - Zona pentru unităţi agricole C – Zona pentru căi de comunicaţii SP- Zona pentru spaţii verzi amenajate, perdele de protecţie, sport şi agrement DS- Zona cu destinaţie specială GC –Zona pentru gospodărie comunală TE – Zona pentru echipare edilitară

  V.

  Prevederi privind modul de ocupare a terenurilor din extravilan

  VI.

  TA Terenuri agricole TF Terenuri forestiere TH Trenuri aflate permanent sub ape TC – Terenuri ocupate de căi de comunicaţie TN - Terenuri neproductive TS – Terenuri cu destinţie specială Unităţi teritoriale de referinţă

  B. Piese desenate

  Piese de bază

  1.

  Încadrarea în teritoriu (scara uzuală 1:25 000), cuprinde:

  • - limite

  • - folosinţa terenurilor

   
  • - bilanţ teritorial

  2.

  Situaţia existentă-disfuncţionalităţi (scara uzuală 1:5 000), cuprinde:

  • - limite

   
  • - zonificare

  • - drumuri

  • - străzi

   
  • - disfuncţionalităţi

  • - priorităţi

  3.

  Reglementări urbanistice-zonificare (scara uzuală 1: 5000), cuprinde:

  • - limite

  • - zonificare funcţională

  • - drumuri

  • - străzi

  • - reglementări

   
  • - bilanţ teritorial

   

  4.

  Reglementări- echipare edilitară (scara uzuală 1:5 000), cuprinde:

   
  • - alimentare cu apă

  • - canalizare

  • - alimentare cu energie electrică

  • - telecomunicaţii

   
  • - alimentare cu căldură

  • - alimentare cu gaze

   

  5.

  Proprietatea asupra terenurilor (scara uzuală 1:5000), cuprinde:

  • - Tipuri de proprietate asupra terenurilor din intravilan

   
  • - Circulaţia terenurilor

  • - Obiective de utilitate publică Piese ajutătoare

  3.2.

  Municipii şi oraşe sub 30 000 locuitori

  Luând ca bază categoria localităţilor cu peste 100 000 de locuitori, această categorie prezinta următoarele simplificări:

   

  1.

  Renunţarea la unele piese:

   

  a.

  Studii de fundamentare:

   
  • - Relaţii periurbane

  • - infrastructură majoră

  • - anchete socio-urbanistice

  • - evoluţia activităţilor economice.

   

  b.

  PUG

   
  • - memoriu de sinteză

  • - analize sectoriale.

   

  2.

  Reducerea pieselor cu caracter de obligativitate şi trecerea lor în categoria pieselor

  facultative.

  • a. Studii fundamentare

  • - circulaţie

  • - protecţia mediului

  • - zone construite protejate

  • - evoluţia socio-demografică.

   • b. Documentaţii pentru avize

  • - protecţia mediului

  • - circulaţie.

  • 3.3. Comune

  Planul Urbanistic general are aceeaşi structura ca cel intocmit în cazul municipiilor cu

  peste 100 000 de locuitori, singura diferenţă fiind renunţarea la Volumul 1 – Memoriu de sinteza.

  4.

  Conținutul cadru al documentațiilor privind avize și acorduri

  4.1. Documentații pentru avize/acorduri din partea organismelor centrale

  interesate

  • Documentațiile pentru avizul MLPAT

  Ca instituție specializată a administrației centrale care pune în aplicare Programul de Guvernare și răspunde de aplicarea principiilor și programelor specifice, precum și de coordonarea acțiunilor de amenajarea teritoriului și de urbanism, MLPAT emite avizul său asupra PUG, pentru categoriile prevăzute de lege. Solicitarea avizului MLPAT se face de către beneficiarul PUG, prin depunerea într-un exemplar intergral al PUG, inclusiv studiile de fundamentare, RLU și avizele/acordurile

  obținute. În urma analizării documentașiei, MLPAT poate emite aviz favorabil, aviz cu recomandări sau condiții pentru etapele ulterioare, sau poate restotui documentații pentru completări. Părțile scrise și desenate, reținute de MLPAT la emiterea avizului, se completează de către

  elaboratorul PUG.

  • Documentații pentru avizul Ministerului Transporturilor(MT)

  Aceasta conține părți din PUG, piese scrise și desenate, care ilustrează:

  • - reglementară de organizare și modernizare a circulației în intravilan, în relațiile ce intervin între căile de comunicație gestionate de MT și zonele funcționale învecinate;

  • - concluziile analizei situației existente și propunerile de organizare a căilor de comunicație pe cuprinsul teritoriului administrativ al unității ce face obiectul PUG; Suportul pentru elaborarea documentației necesare solicitării avizului MT îl reprezintă capitolele specifice din memoriul general și memoriile studiilor de fundamentare, precum și piesele desenate, încadrarea în teritoriu, reglementări urbanistice – zonificare și planșe din studiile de circulație. Documentația pentru solicitarea avizului MT va cuprinde tratarea problematicii pentru toate categoriile de căi de comunicație existente/propuse pe teritoriul ce face obiectul PUG. Fiecare categorie de căi de comunicație se înaintează în dosar separat, transmise simultan la MT, pentru analiză în departamentele de specialitate. Se recomandă consultarea prealabilă a MT, pe parcursul elaborării PUG. La analiza documentației în cadrul MT este necesară prezența elaboratorului PUG și a beneficiarului

  pentru susţinerea propunerilor.

  Vor fi tratate următoarele probleme principale:

  • - trasee majore existente/propuse;

  • - modernizări ale drumurilor și străzilor existente (lărgiri, îmbrăcăminți, etc.);

  • - regim de aliniere corespunzător la traversarea intravilanului de căile de comunicație, în funcție de clasarea căilor de comunicație și funcțiunea zonei ce o traversează;

  • - propuneri de pasaje denivelate, modernizarea unor intersecții;

  Documentația către MT va cuprinde propunerile de organizare ce sunt specifice activității de amenajare a teritoriului și urbanismului. Elementele specifice gestionării suprafețelor respective de teren sunt atribuții ce revin MT.

  • Documentații pentru avizul Autorității Naționale pentru Turism

  Acestea conțin părți din PUG, piese scrise și desenate, care ilustrează potențialul tursitic

  ce formează obiectul PUG, precum și propuneri de valorificare a acestui potențial.

  • Documentații pentru avizul Ministerului Sănătății

  Documentațiile sunt necesare în cazul existenței pe teritoriul unitățiicare face obiectiul PUG a potențialului balnear, ce poate fi valorificat prin modernizare și dezvoltare.

  • Documentații pentru avizul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de

  Interne, Serviciul Român de Informații

  Se înaintează distinct pentru cele 3 instituții și vor cuprinde:

  • - piese scrise;

  • - piese desenate;

   • Documentații pentru avizele altor organisme centrale interesate

  Acestea se elaborează după caz și se înaintează către:

  • - Ministerul Mediului

  • - Ministerul Culturii

  • - Regii autonome

  Fiecare documentație ilustrează problemele specifice, în piese scrise și desenate.

  4.2.

  Documentații

  interesate

  pentru

  avize/acorduri

  din

  partea

  organismelor

  teritoriale

  • Avizul Consiliului local se emite pe baza documentației definitive predate (PUG și

  RLU)

  • Avizul unic al Consiliului Județean – reprezentat de Comisia tehnică de urbanism și

  amenajarea teritoriului, constituită prin Hotărârea Consiliului local, se emite pe baza exemplarului complet al PUG și a extraselor din PUG înaintate, în prealabil, către

  organismele teritoriale interesate, precum:

  • - Gestionarul surselor de apă potabilă, al rețelor de aducțiune și distribuție, precum și al rețelor de canalizare

  • - Administratorii teritoriali ai căilor de comunicații

  • - Gestionarul rețelor de transport și distribuție al energiei electrice

  • - Gestionarul rețelor de telecomunicații

  • - Gestionarul surselor și rețelor de alimentare cu căldură

  • - Gestionarul rețelor de alimentare cu gaze naturale

  • - Direcția județeană pentru protecția mediului

  • - Inspectoratul jedețean pentru sănătate publică

  • - Grupul pompierilor militari

  • - Protecție civilă

  • - Comisia județeană pentru protecția patrimoniului istoric și cultural

  • - Alte instituții județene – a căror activitate coordonează învățământul, sănătatea, cultura, sportul, drumurile județene și comunale, circulația, fondul forestier.

   • Avizul Oficiului județean pentru cadastrul agricol și organizare a teritoriului

  agricol

  • Avizul Oficiului județean de cadastru, geodezie și cartografie

  Documentația înaintată simultan celor duoă oficii cuprinde piese scrise, extrase din memoriul general, ilustrând categoriile de folosință a terenurilor, intravilan-extravilan,

  precum și piese desenate, ilustrând relația intravilan existent – intravilan propus (situația existentă, reglemtări urbanistice, zonificare), precum și identificarea trupurilot

  intravilanului propus (încadrarea în teritoriu).

  Întocmirea și transmiterea de documentații pentru obținearea avizelor/acordurilor se

  corelează cu categoriile de localități ce fac obiectul PUG.

  • 5. Planșe de bază ale PUG

  • 1. Încadrarea în teritoriu ( planşa la scara uzuală 1:25.000): Limite, Folosinţa terenurilor,

  Bilanţ teritorial;

  • 2. Situația existentă - Disfuncționalități ( planşa la scara uzuală 1:5.000): Limite,

  Zonificare, Drumuri, Străzi, Disfuncţionalităţi, Priorităţi;

  • 3. Reglementări Urbanistice - Zonificare ( planşa la scara uzuală 1:5.000): Limite,

  Zonificare funcţională, Drumuri, Străzi, Reglementări, Bilanţ teritorial;

  • 4. Reglementări – Echipare edilitară ( planşa la scara uzuală 1:5.000): Alimentare cu :Apă,

  Canalizare, Energie electrică, Telecomunicaţii, Căldură, Gaze;

  • 5. Proprietatea asupra terenurilor ( planşa la scara uzuală 1:5.000): Tipuri de proprietate a

  terenurilor din intravilan, Circulaţia terenurilor, Obiective de utilitate publică propuse;

  Exemple:

  • 1. încadrarea în teritoriu

  - Protecție civilă - Comisia județeană pentru protecția patrimoniului istoric și cultural - Alte instituții județene
  • 2. PUG-situaţia existentă.Disfuncţionalităţi

  3. Reglementări urbanistice -Zonificare 4. Reglementări – Căi de comunicaţie 13
  • 3. Reglementări urbanistice-Zonificare

  3. Reglementări urbanistice -Zonificare 4. Reglementări – Căi de comunicaţie 13
  • 4. Reglementări – Căi de comunicaţie

  5. Proprietatea asupra terenurilor 14
  • 5. Proprietatea asupra terenurilor

  5. Proprietatea asupra terenurilor 14

  6.

  Documentație topografică pentru recepția la OCPI a planurilor suport PUG

  Documentaţia topografică pentru recepţia suportului topografic al PUG, cuprinde:

  • a) borderoul;

  • b) dovada achitării tarifelor legale;

  • c) cererea de recepţie;

  • d) copia avizului de începere a lucrării;

  • e) inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune ce vor defini limita intravilanului

  propus, în format digital, obţinute în urma măsurătorilor sau a ortofotoplanului;

  • f) calculul analitic al suprafeţei unităţii administrativ-teritoriale, precum şi al suprafeţei

  existente şi propuse a fiecăruia dintre intravilanele componente;

  • g) memoriul tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea şi

  modul de stocare, organizare şi reprezentare a datelor, preciziile obţinute, suprafaţa unităţii

  administrativteritoriale (în ha), suprafaţa intravilanului existent şi propus, calculată din

  coordonatele punctelor de contur;

  • h) descrierea limitei intravilanului propus, în format analogic şi digital;

  • i) planul topografic (în format analogic şi digital - dxf) la o scară convenabilă (scara 1:5.000 -

  1:1.000 sau, în cazuri speciale, 1:10.000), astfel încât să cuprindă limita unităţii

  administrative-teritoriale, limita vechiului intravilan, propunerea pentru limita intravilanului nou;

  • j) fişierul .cpxml.

   • 7. Culori și semne convenționale specifice PUG

     

  LIMITE TERITORIALE

   

  1

  Nr.

  Denumire

  Culoare

  Nr.

  Denumirea

  Semn

  Observații

  Simbol

  Simbol

   

  1.1

             
   

  1.1.1

  Limita

  1.1.1 Limita Banda

  Banda

   

  teritoriului

  mov spre

   

  LTN

  național

  exterior

   
         

  1.1.2

  Limita

  1.1.2 Limita

  Limita

  teritoriului

   

  LT

  teritoriului

  negru

  LTJ

  județean

  aministrativ

   
     

  Limita

     

  1.1.3

  teritoriului

  1.1.3 teritoriului

  LTM

  municipiului,

  LTO

  orașului,

  LTC

  comunei

   

  2

  FOLOSINȚA ȘI DESTINAȚIA TERENURILOR

   

  Nr.

   

  Culoare

  Nr.

   

  Culoarea

  Nr.

   

  Semn

  Simbol

  Denumire

  Simbol

  Denumirea

  Simbol

  Denumire

  Culoare

   

  2.1

     

  2.1.1

         
  2.1 2.1.1
     

  2.1.1.1

  Arabil

  TAA

     
  Nr. Culoare Nr. Culoarea Nr. Semn Simbol Denumire Simbol Denumirea Simbol Denumire Culoare 2.1 2.1.1 2.1.1.1

  2.1.2.2

  Grădini

  legume

  Terenuri

  gablen

  Arabil

  galben

  TAAG

  TA

  agricole

  citron

  TAA

  citron

     
  TA agricole citron TAA citron
   

  2.1.2.3

  Orezării

  TAAO

     
  Nr. Culoare Nr. Culoarea Nr. Semn Simbol Denumire Simbol Denumirea Simbol Denumire Culoare 2.1 2.1.1 2.1.1.1

  2.1.2.4

  Sere

  TAAS

  Terenuri

  verde

           
  Terenuri verde

  2.2

  forestiere

  inchis

  2.2.1

  2.2.1.1

   

  Păduri

  verde inchis

  Păduri

  TFP

  TF

  TFP

     

  2.2.1.2

   
  TF TFP 2.2.1.2

  Perdele

  TFPP

  protecţie

  2.3.1

     

  2.3.1.1

   
  2.3.1 2.3.1.1

  Terenuri

     

  Ape

  curgatoare

  aflate

  albastru

  albastru

  THAc

  2.3.

  permanent

  THA

  Ape

  2.3.1.2

  Lacuri şi

  2.3. permanent THA Ape 2.3.1.2 Lacuri şi

  sub ape

     

  THAb

  bălţi

  naturale

     

  CONSTRUCȚII AFERENTE REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE

   

  6

  Nr.

  Denumire

  Culoare

  Nr.

  Denumirea

  Semn

  Observații

             
  CONSTRUCȚII AFERENTE REȚELELOR TEHNICO -EDILITARE 6 Nr. Denumire Culoare Nr. Denumirea Semn Observații 6.1.1 Centrale hidro-
   
  • 6.1.1 Centrale hidro-

  electrice

   
  • 6.1.2 Centrale termo-

  electrice

  6.1.2 Centrale termo- electrice

  6.1

  Energie

  verde

  electrică

   
         
  CONSTRUCȚII AFERENTE REȚELELOR TEHNICO -EDILITARE 6 Nr. Denumire Culoare Nr. Denumirea Semn Observații 6.1.1 Centrale hidro-
   
  • 6.1.3 Centrale atomo-

  electrice

   

  Stații

  • 6.1.4 transformare

  Stații 6.1.4 transformare
  ELEMENTE FUNCȚIONALE 4 Nr. Denumire Nr. Denumirea Culoare Semn Observații Reședință de 4.1.1 grena La județ
  ELEMENTE FUNCȚIONALE
  4
  Nr.
  Denumire
  Nr.
  Denumirea
  Culoare
  Semn
  Observații
  Reședință de
  4.1.1
  grena
  La
  județ
  scări mai
  mici de
  1:50.000
  Reședință de
  4.1.2
  portocaliu
  cu
  comună
  diamentrul
  diferențiat
  după
  numărulde
  4.1.3
  Municipiu
  roșu închis
  locuitori.
  Rețeaua de
  4.1
  localități
  4.1.4
  Oraș
  roșu deschis
  La
  4.1.5
  Sat
  galben
  scari mai
  mari de
  1:50.000
  Localitate
  4.1.6
  balneară sau/și
  verde
  turistică
  CARACTERISTICI DE ORIENTARE ȘI CLIMĂ
  7
  Nr.
  Denumire
  Culoare
  Semn
  Observații
  Se orientează pe
  plan conform
  Orientare
  7.1
  negru
  planului
  cardinală
  topografic de
  bază
  REGLEMENTĂRI 3 Nr. Denumire Nr. Denumirea Culoare Semn Observații Domeniul public al statului sau al roșu
  REGLEMENTĂRI
  3
  Nr.
  Denumire
  Nr.
  Denumirea
  Culoare
  Semn
  Observații
  Domeniul public
  al statului sau al
  roșu
  3.1.1
  unităților
  deschis
  administrativ -
  teritoriale
  Tipul de
  Domeniul privat
  proprietate
  al statului sau al
  3.1
  asupra
  3.1.2
  unităților
  ocru
  terenurilor
  administrativ -
  teritoriale
  Proprietate
  privată a
  3.1.3
  galben
  personalor fizice
  și juridice
  CĂI DE COMUNICAȚIE 5 Nr. Denumire Nr. Denumirea Culoare Semn Observații 5.1.1 Autostrăzi verde Drumuri 5.1.2
  CĂI DE COMUNICAȚIE
  5
  Nr.
  Denumire
  Nr.
  Denumirea
  Culoare
  Semn
  Observații
  5.1.1
  Autostrăzi
  verde
  Drumuri
  5.1.2
  roșu închis
  naționale
  Drumuri
  5.1.3
  roșu
  județene
  Drumuri
  5.1
  Căi rutiere
  5.1.4
  portocaliu
  comunale
  Linia de
  culoare verde
  Drumuri de
  dublează
  verde
  5.1.5
  interes
  semnul
  deschis
  turistic
  corespunzător
  categoriei de
  drum
  5.1.6
  Străzi, ulițe
  negru