Sunteți pe pagina 1din 2

65. Ce se intelege prin autonomia Corpului?

Autonomia este in general situatia celui care nu depinde de nimeni, care are deplina libertate in
actiunile sale. Autonomia Corpului face din aceasta un organism de autoreglementare in profesie;
aceasta presupune nesubordonarea vreunei autoritati.Corpul, prin regulamentul sau, prin statutul
sau, nu este subordonat vreunui organism statal. Dimpotriva, prin delegatia primita din partea
autoritatilor publice, acorda si retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil si de
contabil autorizat si are dreptul sa controleze competenta si moralitatea membrilor sai. Prin
organele alese, Corpul este reprezentat in fata autoritatilor publice, precum si in raporturile cu
persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate. Corpul colaboreaza cu organele de
specialitate ale statului in elaborarea de norme legate de profesia contabila, dar normele de lucru,
specifice profesiei, care sunt rezultatul activitatii Corpului.
68. Ce atributii are Conferintei Nationale Ordinara ?
Conferinta nationala are urmatoarele atributii:
a) stabileste directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si
de contabil autorizat;
b)aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Experitior Contabili si Contabililor
Autorizati, modificarile si completarile acestuia, avizate de Ministerul Finantelor si de Ministerul
Justisiei, precum si Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si a
contabililor autorizati;
c) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului Expertilor Contabili si
Contabililor
Autorizati;
d)aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor
Autorizati si a filialelor acestuia, precum si pentru aparatul propriu al acestora;
e)alege si revoca membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor
Autorizati ai comisiei de cenzori a acestuia;
f)examineaza activitatea desfasurata de Consiliul Superior si de consiliile filialelor Corpului
Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si dispune masurile necesare;
g)hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor
Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati in conformitate cu prevederile art. 16, la
propunerea comisiei superioare de disciplina. Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferinta
nationala poate fi facuta la Sectia contencios administrativ a Curtii de Apel, in termen de 30 de zile
de la data instiintarii oficiale. Hotarrile Curtii de Apel sunt definitive.
h)aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor filialelor Corpului
Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati;
i)alege si revoca presedintele si doi membri ai comisiei superioare de disciplina
j)Indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta ordonanta
69. Ce atributii are Consiliul Superior ?
Consiliul Superior are urmatoarele atributii:
a) alege dintre membrii sai 5 vicepresedinti ai Consiliului Superior: 4 dintre acestia sunt alesi dintre
expertii contabili, iar unul dintre contabilii autorizati;
b) asigura elaborarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului,
solicitnd avizele Ministerului Finantelor si Ministerului Justitiei; regulamentul de organizare si
functionare nu va fi inaintat pentru aprobare fara avizele favorabile ale celor doua ministere;
c) asigura elaborarea si completarea Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor
contabili si contabililor autorizati;
d) asigura administrarea si gestionarea patrimoniului Corpului;
e) delibereaza asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil si de contabil
autorizat;
f) vegheaza ca Regulamentul privind dobndirea calitatii de expert contabil si contabil autorizat sa
fie strict aplicata;
g) asigura coordonarea activitatii consililor filialelor; stabilind metodologia de elaborare a bugetului
de venituri si cheltuieli alCorpului;
h) aproba statele de functii ale Corpului si filialelor;
i) asigura participarea membrilor sai in cadrul unor comisii de studii si cercetari destinate a face sa

progreseze profesia si stiinta contabila sau in diverse grupe de lucru din cadrul institutiilor
guvernamentale si neguvernamentale, la solicitarea acestora;
j) decide in termen de 30 de zile asupra contestatiilor facute impotriva hotarrilor luate de Comisia
superioara de disciplina;
k) aproba normele privind desfasurarea activitatii curente a compartimentelor si verigilor
organizatorice ale Corpului;
l) ia toate masurile necesare pentru desfasurarea in bune conditi a activitatii de acordare a vizei
anuale pentru exercitarea profesiei si a celei de asigurare a riscului profesional de catre toti
membrii Corpului;
m) Indeplineste alte atributii prevazute de lege, regulament si hotararile Conferintei Nationale a
expertilor contabili si contabililor autorizati.
71. Care sunt atribuiile Adunrii generale ale filialei CECCAR?
Atribuiile Adunrii generale ale filialei CECCAR sunt:
Aproba raportul de activitate prevazut de Consiliul filialei pentru perioada raportata.
Aproba executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul expirat, insotit de raportul cenzorilor
asupra gestiunii filialei , precum si bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul viitor;.
Ia cunostinta de raportul Consiliului filialei privind rezultatele analizei activitatii profesionale a
membrilor contabili si aproba lista membrilor care vor fi supusi controlului de calitate in anul viitor;
Alege si revoca presedintele si membrii Comisiei de Disciplina a filialei.
Alege si revoca presedintele si membrii Consiliului, precum si cenzorii;
Propune dintre membrii sai, candidatii pentru functia de presedinte si de membru in Consiliul
Superior;
Adopta lista membrilor de onoare ai filialei.
Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de Regulament, de Codul etic national al
profesionistilor contabili sau hotarate de Consiliul Superior.
106. Ce se intelege prin publicitate in profesia contabila?
Publicitatea in practica contabila se face in limitele stricte prevazute de Codul etic si fara a fi
afectate interesele celorlalti membri ai CECCAR. Ea trebuie sa indeplineasca mai multe atribute:
- informarea obiectiva a publicului;
- decenta;
- increderea;
- bunul-gust.

S-ar putea să vă placă și