Sunteți pe pagina 1din 10

LEGE Nr.

7 din 18 februarie 2004 *** Republicat


privind Codul de conduit a func#ionarilor publici
EMITENT: PARLAMENTUL ROMNIEI
PUBLICAT$ N: MONITORUL OFICIAL NR. 525 din 2 august 2007

*) Republicat n temeiul art. II din Legea nr. 50/2007 pentru modificarea &i
completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduit a func#ionarilor publici,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 194 din 21 martie 2007, dndu-
se textelor o nou numerotare.
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit a func#ionarilor publici a fost publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 157 din 23 februarie 2004.

CAP. 1
Domeniul de aplicare &i principii generale

ART. 1
Domeniul de aplicare
(1) Codul de conduit a func#ionarilor publici, denumit n continuare cod de conduit,
reglementeaz normele de conduit profesional a func#ionarilor publici.
(2) Normele de conduit profesional prevzute de prezentul cod de conduit sunt
obligatorii pentru persoanele care ocup o func#ie public n cadrul autorit#ilor &i
institu#iilor publice ale administra#iei publice centrale &i locale, precum &i n cadrul
autorit#ilor administrative autonome, denumite n continuare autorit#i &i institu#ii
publice.
ART. 2
Obiective
Obiectivele prezentului cod de conduit urmresc s asigure cre&terea calit#ii
serviciului public, o bun administrare n realizarea interesului public, precum &i s
contribuie la eliminarea birocra#iei &i a faptelor de corup#ie din administra#ia public,
prin:
a) reglementarea normelor de conduit profesional necesare realizrii unor raporturi
sociale &i profesionale corespunztoare crerii &i men#inerii la nivel nalt a prestigiului
institu#iei func#iei publice &i al func#ionarilor publici;
b) informarea publicului cu privire la conduita profesional la care este ndrept#it s
se a&tepte din partea func#ionarilor publici n exercitarea func#iilor publice;
c) crearea unui climat de ncredere &i respect reciproc ntre cet#eni &i func#ionarii
publici, pe de o parte, &i ntre cet#eni &i autorit#ile administra#iei publice, pe de alt
parte.
ART. 3
Principii generale
Principiile care guverneaz conduita profesional a func#ionarilor publici sunt
urmtoarele:
a) suprema#ia Constitu#iei &i a legii, principiu conform cruia func#ionarii publici au
ndatorirea de a respecta Constitu#ia &i legile #rii;
b) prioritatea interesului public, principiu conform cruia func#ionarii publici au
ndatorirea de a considera interesul public mai presus dect interesul personal, n
exercitarea func#iei publice;
c) asigurarea egalit#ii de tratament a cet#enilor n fa#a autorit#ilor &i institu#iilor
publice, principiu conform cruia func#ionarii publici au ndatorirea de a aplica acela&i
regim juridic n situa#ii identice sau similare;
d) profesionalismul, principiu conform cruia func#ionarii publici au obliga#ia de a
ndeplini atribu#iile de serviciu cu responsabilitate, competen#, eficien#, corectitudine
&i con&tiinciozitate;
e) impar#ialitatea &i independen#a, principiu conform cruia func#ionarii publici sunt
obliga#i s aib o atitudine obiectiv, neutr fa# de orice interes politic, economic,
religios sau de alt natur, n exercitarea func#iei publice;
f) integritatea moral, principiu conform cruia func#ionarilor publici le este interzis
s solicite sau s accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru al#ii, vreun avantaj ori
beneficiu n considerarea func#iei publice pe care o de#in, sau s abuzeze n vreun fel de
aceast func#ie;
g) libertatea gndirii &i a exprimrii, principiu conform cruia func#ionarii publici pot
s-&i exprime &i s-&i fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept &i a bunelor
moravuri;
h) cinstea &i corectitudinea, principiu conform cruia n exercitarea func#iei publice &i
n ndeplinirea atribu#iilor de serviciu func#ionarii publici trebuie s fie de bun-credin#;
i) deschiderea &i transparen#a, principiu conform cruia activit#ile desf&urate de
func#ionarii publici n exercitarea func#iei lor sunt publice &i pot fi supuse monitorizrii
cet#enilor.
ART. 4
Termeni
n n#elesul prezentei legi, urmtorii termeni se definesc astfel:
a) func#ionar public - persoana numit ntr-o func#ie public n condi#iile Legii nr.
188/1999 privind Statutul func#ionarilor publici, republicat**);
b) func#ie public - ansamblul atribu#iilor &i responsabilit#ilor stabilite de autoritatea
sau institu#ia public, n temeiul legii, n scopul realizrii competen#elor sale;
c) interes public - acel interes care implic garantarea &i respectarea de ctre
institu#iile &i autorit#ile publice a drepturilor, libert#ilor &i intereselor legitime ale
cet#enilor, recunoscute de Constitu#ie, legisla#ia intern &i tratatele interna#ionale la care
Romnia este parte;
d) interes personal - orice avantaj material sau de alt natur, urmrit ori ob#inut, n
mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru al#ii, de ctre func#ionarii publici prin
folosirea reputa#iei, influen#ei, facilit#ilor, rela#iilor, informa#iilor la care au acces, ca
urmare a exercitrii func#iei publice;
e) conflict de interese - acea situa#ie sau mprejurare n care interesul personal, direct
ori indirect, al func#ionarului public contravine interesului public, astfel nct afecteaz
sau ar putea afecta independen#a &i impar#ialitatea sa n luarea deciziilor ori ndeplinirea
la timp &i cu obiectivitate a ndatoririlor care i revin n exercitarea func#iei publice
de#inute;
f) informa#ie de interes public - orice informa#ie care prive&te activit#ile sau care
rezult din activit#ile unei autorit#i publice ori institu#ii publice, indiferent de suportul
ei;
g) informa#ie cu privire la date personale - orice informa#ie privind o persoan
identificat sau identificabil.
------------
**) Legea nr. 188/1999 a fost republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 365 din 29 mai 2007.

CAP. 2
Norme generale de conduit profesional a func#ionarilor publici

ART. 5
Asigurarea unui serviciu public de calitate
(1) Func#ionarii publici au obliga#ia de a asigura un serviciu public de calitate n
beneficiul cet#enilor, prin participarea activ la luarea deciziilor &i la transpunerea lor n
practic, n scopul realizrii competen#elor autorit#ilor &i ale institu#iilor publice.
(2) n exercitarea func#iei publice, func#ionarii publici au obliga#ia de a avea un
comportament profesionist, precum &i de a asigura, n condi#iile legii, transparen#a
administrativ, pentru a c&tiga &i a men#ine ncrederea publicului n integritatea,
impar#ialitatea &i eficacitatea autorit#ilor &i institu#iilor publice.
ART. 6
Loialitatea fa# de Constitu#ie &i lege
(1) Func#ionarii publici au obliga#ia ca, prin actele &i faptele lor, s respecte
Constitu#ia, legile #rii &i s ac#ioneze pentru punerea n aplicare a dispozi#iilor legale, n
conformitate cu atribu#iile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2) Func#ionarii publici trebuie s se conformeze dispozi#iilor legale privind
restrngerea exerci#iului unor drepturi, datorat naturii func#iilor publice de#inute.
ART. 7
Loialitatea fa# de autorit#ile &i institu#iile publice
(1) Func#ionarii publici au obliga#ia de a apra n mod loial prestigiul autorit#ii sau
institu#iei publice n care &i desf&oar activitatea, precum &i de a se ab#ine de la orice
act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Func#ionarilor publici le este interzis:
a) s exprime n public aprecieri neconforme cu realitatea n legtur cu activitatea
autorit#ii sau institu#iei publice n care &i desf&oar activitatea, cu politicile &i
strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
b) s fac aprecieri neautorizate n legtur cu litigiile aflate n curs de solu#ionare &i
n care autoritatea sau institu#ia public n care &i desf&oar activitatea are calitatea de
parte;
c) s dezvluie informa#ii care nu au caracter public, n alte condi#ii dect cele
prevzute de lege;
d) s dezvluie informa#iile la care au acces n exercitarea func#iei publice, dac
aceast dezvluire este de natur s atrag avantaje necuvenite ori s prejudicieze
imaginea sau drepturile institu#iei ori ale unor func#ionari publici, precum &i ale
persoanelor fizice sau juridice;
e) s acorde asisten# &i consultan# persoanelor fizice sau juridice n vederea
promovrii de ac#iuni juridice ori de alt natur mpotriva statului sau autorit#ii ori
institu#iei publice n care &i desf&oar activitatea.
(3) Prevederile alin. (2) lit. a) - d) se aplic &i dup ncetarea raportului de serviciu,
pentru o perioad de 2 ani, dac dispozi#iile din legi speciale nu prevd alte termene.
(4) Dezvluirea informa#iilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor
care con#in asemenea informa#ii, la solicitarea reprezentan#ilor unei alte autorit#i ori
institu#ii publice, este permis numai cu acordul conductorului autorit#ii sau institu#iei
publice n care func#ionarul public respectiv &i desf&oar activitatea.
(5) Prevederile prezentului cod de conduit nu pot fi interpretate ca o derogare de la
obliga#ia legal a func#ionarilor publici de a furniza informa#ii de interes public celor
interesa#i, n condi#iile legii, sau ca o derogare de la dreptul func#ionarului public de a
face sesizri n baza Legii nr. 571/2004 privind protec#ia personalului din autorit#ile
publice, institu#iile publice &i din alte unit#i care semnaleaz nclcri ale legii.
ART. 8
Libertatea opiniilor
(1) n ndeplinirea atribu#iilor de serviciu, func#ionarii publici au obliga#ia de a
respecta demnitatea func#iei publice de#inute, corelnd libertatea dialogului cu
promovarea intereselor autorit#ii sau institu#iei publice n care &i desf&oar activitatea.
(2) n activitatea lor, func#ionarii publici au obliga#ia de a respecta libertatea opiniilor
&i de a nu se lsa influen#a#i de considerente personale sau de popularitate. n exprimarea
opiniilor, func#ionarii publici trebuie s aib o atitudine conciliant &i s evite generarea
conflictelor datorate schimbului de preri.
ART. 9
Activitatea public
(1) Rela#iile cu mijloacele de informare n mas se asigur de ctre func#ionarii
publici desemna#i n acest sens de conductorul autorit#ii sau institu#iei publice, n
condi#iile legii.
(2) Func#ionarii publici desemna#i s participe la activit#i sau dezbateri publice, n
calitate oficial, trebuie s respecte limitele mandatului de reprezentare ncredin#at de
conductorul autorit#ii ori institu#iei publice n care &i desf&oar activitatea.
(3) n cazul n care nu sunt desemna#i n acest sens, func#ionarii publici pot participa
la activit#i sau dezbateri publice, avnd obliga#ia de a face cunoscut faptul c opinia
exprimat nu reprezint punctul de vedere oficial al autorit#ii ori institu#iei publice n
cadrul creia &i desf&oar activitatea.
ART. 10
Activitatea politic
n exercitarea func#iei publice, func#ionarilor publici le este interzis:
a) s participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) s furnizeze sprijin logistic candida#ilor la func#ii de demnitate public;
c) s colaboreze, n afara rela#iilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care
fac dona#ii ori sponsorizri partidelor politice;
d) s afi&eze, n cadrul autorit#ilor sau institu#iilor publice, nsemne ori obiecte
inscrip#ionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candida#ilor acestora.
ART. 11
Folosirea imaginii proprii
n considerarea func#iei publice de#inute, func#ionarilor publici le este interzis s
permit utilizarea numelui sau imaginii proprii n ac#iuni publicitare pentru promovarea
unei activit#i comerciale, precum &i n scopuri electorale.
ART. 12
Cadrul rela#iilor n exercitarea func#iei publice
(1) n rela#iile cu personalul din cadrul autorit#ii sau institu#iei publice n care &i
desf&oar activitatea, precum &i cu persoanele fizice sau juridice, func#ionarii publici
sunt obliga#i s aib un comportament bazat pe respect, bun-credin#, corectitudine &i
amabilitate.
(2) Func#ionarii publici au obliga#ia de a nu aduce atingere onoarei, reputa#iei &i
demnit#ii persoanelor din cadrul autorit#ii sau institu#iei publice n care &i desf&oar
activitatea, precum &i persoanelor cu care intr n legtur n exercitarea func#iei publice,
prin:
a) ntrebuin#area unor expresii jignitoare;
b) dezvluirea unor aspecte ale vie#ii private;
c) formularea unor sesizri sau plngeri calomnioase.
(3) Func#ionarii publici trebuie s adopte o atitudine impar#ial &i justificat pentru
rezolvarea clar &i eficient a problemelor cet#enilor. Func#ionarii publici au obliga#ia
s respecte principiul egalit#ii cet#enilor n fa#a legii &i a autorit#ilor publice, prin:
a) promovarea unor solu#ii similare sau identice raportate la aceea&i categorie de
situa#ii de fapt;
b) eliminarea oricrei forme de discriminare bazate pe aspecte privind na#ionalitatea,
convingerile religioase &i politice, starea material, sntatea, vrsta, sexul sau alte
aspecte.
(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale &i profesionale care s asigure demnitatea
persoanelor, eficien#a activit#ii, precum &i cre&terea calit#ii serviciului public, se
recomand respectarea normelor de conduit prevzute la alin. (1) - (3) &i de ctre
celelalte subiecte ale acestor raporturi.
ART. 13
Conduita n cadrul rela#iilor interna#ionale
(1) Func#ionarii publici care reprezint autoritatea sau institu#ia public n cadrul unor
organiza#ii interna#ionale, institu#ii de nv#mnt, conferin#e, seminarii &i alte activit#i
cu caracter interna#ional au obliga#ia s promoveze o imagine favorabil #rii &i
autorit#ii sau institu#iei publice pe care o reprezint.
(2) n rela#iile cu reprezentan#ii altor state, func#ionarilor publici le este interzis s
exprime opinii personale privind aspecte na#ionale sau dispute interna#ionale.
(3) n deplasrile externe, func#ionarii publici sunt obliga#i s aib o conduit
corespunztoare regulilor de protocol &i le este interzis nclcarea legilor &i obiceiurilor
#rii gazd.
ART. 14
Interdic#ia privind acceptarea cadourilor, serviciilor &i avantajelor
Func#ionarii publici nu trebuie s solicite ori s accepte cadouri, servicii, favoruri,
invita#ii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, prin#ilor,
prietenilor ori persoanelor cu care au avut rela#ii de afaceri sau de natur politic, care le
pot influen#a impar#ialitatea n exercitarea func#iilor publice de#inute ori pot constitui o
recompens n raport cu aceste func#ii.
ART. 15
Participarea la procesul de luare a deciziilor
(1) n procesul de luare a deciziilor, func#ionarii publici au obliga#ia s ac#ioneze
conform prevederilor legale &i s &i exercite capacitatea de apreciere n mod
fundamentat &i impar#ial.
(2) Func#ionarilor publici le este interzis s promit luarea unei decizii de ctre
autoritatea sau institu#ia public, de ctre al#i func#ionari publici, precum &i ndeplinirea
atribu#iilor n mod privilegiat.
ART. 16
Obiectivitate n evaluare
(1) n exercitarea atribu#iilor specifice func#iilor publice de conducere, func#ionarii
publici au obliga#ia s asigure egalitatea de &anse &i tratament cu privire la dezvoltarea
carierei n func#ia public pentru func#ionarii publici din subordine.
(2) Func#ionarii publici de conducere au obliga#ia s examineze &i s aplice cu
obiectivitate criteriile de evaluare a competen#ei profesionale pentru personalul din
subordine, atunci cnd propun ori aprob avansri, promovri, transferuri, numiri sau
eliberri din func#ii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluznd orice
form de favoritism ori discriminare.
(3) Se interzice func#ionarilor publici de conducere s favorizeze sau s defavorizeze
accesul ori promovarea n func#ia public pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate
sau alte criterii neconforme cu principiile prevzute la art. 3.
ART. 17
Folosirea prerogativelor de putere public
(1) Este interzis folosirea de ctre func#ionarii publici, n alte scopuri dect cele
prevzute de lege, a prerogativelor func#iei publice de#inute.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de
acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori ac#iuni de control,
func#ionarilor publici le este interzis urmrirea ob#inerii de foloase sau avantaje n
interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
(3) Func#ionarilor publici le este interzis s foloseasc pozi#ia oficial pe care o de#in
sau rela#iile pe care le-au stabilit n exercitarea func#iei publice, pentru a influen#a
anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite msuri.
(4) Func#ionarilor publici le este interzis s impun altor func#ionari publici s se
nscrie n organiza#ii sau asocia#ii, indiferent de natura acestora, ori s le sugereze acest
lucru, promi#ndu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.
ART. 18
Utilizarea resurselor publice
(1) Func#ionarii publici sunt obliga#i s asigure ocrotirea propriet#ii publice &i private
a statului &i a unit#ilor administrativ-teritoriale, s evite producerea oricrui prejudiciu,
ac#ionnd n orice situa#ie ca un bun proprietar.
(2) Func#ionarii publici au obliga#ia s foloseasc timpul de lucru, precum &i bunurile
apar#innd autorit#ii sau institu#iei publice numai pentru desf&urarea activit#ilor
aferente func#iei publice de#inute.
(3) Func#ionarii publici trebuie s propun &i s asigure, potrivit atribu#iilor care le
revin, folosirea util &i eficient a banilor publici, n conformitate cu prevederile legale.
(4) Func#ionarilor publici care desf&oar activit#i publicistice n interes personal sau
activit#i didactice le este interzis s foloseasc timpul de lucru ori logistica autorit#ii
sau a institu#iei publice pentru realizarea acestora.
ART. 19
Limitarea participrii la achizi#ii, concesionri sau nchirieri
(1) Orice func#ionar public poate achizi#iona un bun aflat n proprietatea privat a
statului sau a unit#ilor administrativ-teritoriale, supus vnzrii n condi#iile legii, cu
excep#ia urmtoarelor cazuri:
a) cnd a luat cuno&tin#, n cursul sau ca urmare a ndeplinirii atribu#iilor de serviciu,
despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaz s fie vndute;
b) cnd a participat, n exercitarea atribu#iilor de serviciu, la organizarea vnzrii
bunului respectiv;
c) cnd poate influen#a opera#iunile de vnzare sau cnd a ob#inut informa#ii la care
persoanele interesate de cumprarea bunului nu au avut acces.
(2) Dispozi#iile alin. (1) se aplic n mod corespunztor &i n cazul concesionrii sau
nchirierii unui bun aflat n proprietatea public ori privat a statului sau a unit#ilor
administrativ-teritoriale.
(3) Func#ionarilor publici le este interzis furnizarea informa#iilor referitoare la
bunurile proprietate public sau privat a statului ori a unit#ilor administrativ-teritoriale,
supuse opera#iunilor de vnzare, concesionare sau nchiriere, n alte condi#ii dect cele
prevzute de lege.

CAP. 3
Coordonarea, monitorizarea &i controlul aplicrii normelor de conduit profesional

ART. 20
Rolul Agen#iei Na#ionale a Func#ionarilor Publici
(1) Agen#ia Na#ional a Func#ionarilor Publici coordoneaz, monitorizeaz &i
controleaz aplicarea normelor prevzute de prezentul cod de conduit, exercitnd
urmtoarele atribu#ii:
a) urmre&te aplicarea &i respectarea, n cadrul autorit#ilor &i institu#iilor publice, a
prevederilor prezentului cod de conduit;
b) elaboreaz studii &i analize privind respectarea prevederilor prezentului cod de
conduit;
c) colaboreaz cu organiza#iile neguvernamentale care au ca scop promovarea &i
aprarea intereselor legitime ale cet#enilor n rela#ia cu func#ionarii publici.
(2) Prin activitatea sa, Agen#ia Na#ional a Func#ionarilor Publici nu poate influen#a
derularea procedurii de lucru a comisiilor de disciplin din cadrul autorit#ilor &i
institu#iilor publice.
ART. 21
Rolul autorit#ilor &i institu#iilor publice
(1) n scopul aplicrii eficiente a dispozi#iilor prezentului cod de conduit,
conductorii autorit#ilor &i institu#iilor publice vor desemna un func#ionar public, de
regul din cadrul compartimentului de resurse umane, pentru consiliere etic &i
monitorizarea respectrii normelor de conduit.
(2) Persoanele prevzute la alin. (1) exercit urmtoarele atribu#ii:
a) acordarea de consultan# &i asisten# func#ionarilor publici din cadrul autorit#ii sau
institu#iei publice cu privire la respectarea normelor de conduit;
b) monitorizarea aplicrii prevederilor prezentului cod de conduit n cadrul autorit#ii
sau institu#iei publice;
c) ntocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduit de
ctre func#ionarii publici din cadrul autorit#ii sau institu#iei publice.
(3) Atribu#iile prevzute la alin. (2) se exercit n temeiul unui act administrativ emis
de conductorul autorit#ii sau institu#iei publice sau prin completarea fi&ei postului cu
atribu#ia distinct de consiliere etic &i monitorizare a respectrii normelor de conduit.
(4) Rapoartele prevzute la alin. (2) lit. c), aprobate de conductorul autorit#ii sau
institu#iei publice, se comunic func#ionarilor publici din cadrul autorit#ii sau institu#iei
publice &i se transmit trimestrial, la termenele &i n forma standard stabilite prin
instruc#iuni de Agen#ia Na#ional a Func#ionarilor Publici.
(5) Rapoartele autorit#ilor &i institu#iilor publice privind respectarea normelor de
conduit vor fi centralizate ntr-o baz de date necesar pentru:
a) identificarea cauzelor care determin nclcarea normelor de conduit profesional,
inclusiv a constrngerilor sau amenin#rilor exercitate asupra unui func#ionar public
pentru a-l determina s ncalce dispozi#ii legale n vigoare ori s le aplice
necorespunztor;
b) identificarea modalit#ilor de prevenire a nclcrii normelor de conduit
profesional;
c) adoptarea msurilor privind reducerea &i eliminarea cazurilor de nerespectare a
prevederilor legale.
ART. 22
Publicitatea cazurilor de nclcare a normelor de conduit
(1) Raportul anual cu privire la managementul func#iei publice &i al func#ionarilor
publici, care se ntocme&te de Agen#ia Na#ional a Func#ionarilor Publici, trebuie s
cuprind &i urmtoarele date:
a) numrul &i obiectul sesizrilor privind cazurile de nclcare a normelor de conduit
profesional;
b) categoriile &i numrul de func#ionari publici care au nclcat normele de conduit
moral &i profesional;
c) cauzele &i consecin#ele nerespectrii prevederilor prezentului cod de conduit;
d) eviden#ierea cazurilor n care func#ionarilor publici li s-a cerut s ac#ioneze sub
presiunea factorului politic.
(2) Agen#ia Na#ional a Func#ionarilor Publici poate s prezinte n raportul anual, n
mod detaliat, unele cazuri care prezint un interes deosebit pentru opinia public.

CAP. 4
Dispozi#ii finale

ART. 23
Rspunderea
(1) nclcarea dispozi#iilor prezentului cod de conduit atrage rspunderea
disciplinar a func#ionarilor publici, n condi#iile legii.
(2) Comisiile de disciplin au competen#a de a cerceta nclcarea prevederilor
prezentului cod de conduit &i de a propune aplicarea sanc#iunilor disciplinare, n
condi#iile legii.
(3) Func#ionarii publici nu pot fi sanc#iona#i sau prejudicia#i n niciun fel pentru
sesizarea cu bun-credin# a comisiei de disciplin competente, n condi#iile legii, cu
privire la cazurile de nclcare a normelor de conduit.
(4) n cazurile n care faptele svr&ite ntrunesc elementele constitutive ale unor
infrac#iuni, vor fi sesizate organele de urmrire penal competente, n condi#iile legii.
(5) Func#ionarii publici rspund potrivit legii n cazurile n care, prin faptele svr&ite
cu nclcarea normelor de conduit profesional, creeaz prejudicii persoanelor fizice
sau juridice.
ART. 24
Armonizarea regulamentelor interne de organizare &i func#ionare
n termen de 60 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi, autorit#ile &i
institu#iile publice vor armoniza regulamentele interne de organizare &i func#ionare sau
codurile de conduit specifice, potrivit dispozi#iilor prezentului cod de conduit, n
func#ie de domeniul lor de activitate.
ART. 25
Asigurarea publicit#ii
Pentru informarea cet#enilor, compartimentele de rela#ii publice din cadrul
autorit#ilor &i institu#iilor publice au obliga#ia de a asigura publicitatea &i de a afi&a
codul de conduit la sediul autorit#ilor sau institu#iilor publice, ntr-un loc vizibil.
ART. 26
Intrarea n vigoare
Prezentul cod de conduit intr n vigoare la 15 zile de la data publicrii n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I.

---------------