Sunteți pe pagina 1din 40

1

Fii vesel iubit cretine, glas

R_B g
4B
a):sm<C
ii !
veS0
sel !Siu0
bit 1x
cre !ti#s
ne 0
co 1x
lin 0
d !S
m3
co 1x
lin 1
d m

2!S
na te0
rea !S
lui0
Hris1x
tos !
vi#s
ne 0
co 1x
lin 0
dm 1@s
co lin 1
dm abB

M 4B!S0!S31x! #s01x0!S31x1a)m<:s C
ie lul cel ne vi

no va at

co

lin

d m co

lin

d m

2!S
Hris tos0
ma !S
re0
le-m1x
p !
ra#s
at 0
co 1x
lin 0
dm 1@s
co lin 1
dm abB

A 4B!S0!S01x! #s01x0!S31x1a):sm<C
s tzi pe Cel ne

zu ut co

lin

d m co

lin

d m

2!S
o Fe0
cioa!S
r0
L-a 1x
ns !
cu#s
ut 0
co 1x
lin 0
dm 1@s
co lin 1
dm abB

4B
a):sm<C
n !oS0
ra !S
ul0
Vi 1x
fla !i#s
im0
co 1x
lin 0
d !S
m3
co 1x
lin 1
d m

2!S
0
a proa
pe !S
de0
Ru 1x
sa !li#s
im 0
co 1x
lin 0
dm1@s
co lin 1
dm abB

4B
a):sm<C
n !
geS0
rii !S
fru0
mos1x
cn !ta#s
au 0
co 1x
lin 0
d !S
m3
co 1x
lin 1
d m

2!S
ps to0
rii !S
se0
bu 1x
cu !
ra#s
au 0
co 1x
lin 0
dm 1@s
co lin 1
dm abB

F 4B!S0!S01x! #s01x0!S31x1a):sm<C
i

lo zo fii se-n chi na au co

lin

d m co

lin

d m

2
!S 0
01x
da ruri
scum!S
pe-I
a
du !
cea#s
au 0
co 1x
lin 0
dm 1@s
co lin 1
dm abB

P 4B!S0!S01x! #s01x0!S31x1a):sm<C
e noi s ne mn tu ias c co

lin

d m co

lin

2!S
! #s
de gre0
ea !Sla0
str 1x
mo eas
c 0
co 1x
lin 0
dm 1@s
co lin 1
dm abB
www.stavropoleos.ro

d m

4B
!S0
a):sm<C
ne-n
ve !Se0
a 1x
cest !
gra#s
ai 0
co 1x
lin 0
d !S
m3
co 1x
lin 1
d m

2!S
0
ca re-i
ca !S
lea0
c 1x
tre !
Ra#s
ai 0
co 1x
lin 0
dm 1@s
co lin 1
dm abB

C 4B!S0!S01x! #s01x0!S31x1a):sm<C
e-i bi ne

le str

mo e esc co

lin

d m co

lin

d m

2!S
pe ln0
g !S
ce0
la 1x
ce !
re#s
esc 0
co 1x
lin 0
dm 1@s
co lin 1
dm abB

4B
!S0
3
a):sm<C
i de-a
cum!S
p0
n-n1x
ve !
ci#s
e 0
co 1x
lin 0
d !S
m
co 1x
lin 1
d m

2!S
A min0
Doam!S
ne0
sla 1x
v !
i#s
e 0
co 1x
lin 0
dm 1@s
co lin 1
dm abB

www.stavropoleos.ro

Doamne, a Tale cuvinte, glas

HqV

D rVUS!!S!2!S!!!12113!`X13
oam ne

a a Ta le e cu vin te ca

re le-ai zis mai na a in

te

pUS
2!S
!11110'
s-au pli !
ni!S
it!
pre
cu um!
i!
scri
e Moi se
la car tea _
n !0q
t ie
o
@e!S
mi nu u u0
ne avV

D rVUS!!S!2!S!!!12113!`X13
in spre

r s ri

it r sa re o

stea cu

lu

mi n ma

re

pUS
2!S
!11110'
ra ze !le!Se!
+ ei
r s !
pn!
de
te pe trei crai po v _
u !0q
ie te
o
@e!S
mi nu u u0
ne avV

rV
S!!Sa!ua2
! !!12113!
`Xu1a
teaU
ua stea
lu !S
ui Hris
to os str lu ce te prea fru
mos

pUS
!!Sa!s-a2!S
de la stea
cu u !
nos!cu!11110'
ut c Me si
a
S-a _
ns !A
cutq@
o mi
e!S
nu u u0
ne avV

rV
teaU
ua S!
ma!Sa!
gii2!S
sf !
tu!!12113!`X
ie te Vit le e mul i pri i 1
me 3
te

pUS
i din !
pro!So!
fe2!S
i i !e!ra!r11110'
prunc pe Me si a-L _
a !0q
fla r
o
@e!S
mi nu u u0
ne avV

C rVUS!!S!2!S!!!12113!`X13
ra i-n pe e te r in tra r lui Hris tos

se

n chi i na

pUS
! !S
da ruri scu
um!2!S
pe h !r!!11110'
zi r i de soar ta Lui _
se !0q
mi r
o
www.stavropoleos.ro

@e!S
mi nu u u0
ne avV

D rVUS!!S!2!S! !!12113!`X13
a

ru

ri i le s r m ie a

ur smir

t m

ie

pUS
!11110'
Fe cioa !ra!Sa!le2!S
mu ul!
u !
me
te i pe crai i prea_
m!0q
re te o
@e!S
mi nu u u0
ne avV

rV
2!S
eU
Me S!
si!Si !
a-L
str !
ju!!12113!`X
ie te i cu sla v-L prea m 1
re 3
te

pUS
n ge !ri!Sii!cu2!S
c n!
te!!11110'
ce le ps to
rii cu flu _
ie !0q
re le
o
@e!S
mi nu u u0
ne avV

L rVUS!!S!2!S ! ! !12213!`X13

da ai n tru u mul i me m

ri re-n tru

n l i

me

pUS
!!11110'
pe p !
m!S
nt!2!S
m p !
ciu
i re la oa meni bu n _
vo !0q
i re
o
@e!S
mi nu u u0
ne avV

www.stavropoleos.ro

Ludai pe Dumnezeu, glas

QV

L 3V0!2!3#a0!S21x1a1x1@1a

u dai pe Dum ne zeu flo

o ri

le

dal

be

flori de mr

00!2!0#a
x! !de!A
vV
ma re le Ar hi e reu0
flo !So1
ri 1x
le 1
dal a1
be flori
mr

C 3V0!2!3#a0!S21x1a1x1@1a

S-a ns cut azi Hris tos flo

o ri

le

dal

be

flori de mr

00!2!0#a
x! !de!AmrvV
n tr-al lui A dam fo los 0
flo !So1
ri 1x
le 1
dal a1
be flori

D 3V0!2!3#a0!S21x1a1x1@1a
n

i ii i sl tai flo

o ri

le

dal

be

flori de mr

00!2
! 0#a
x! !de!A
vV
tot ce vi s-a trm
bi at 0
flo !So1
ri 1x
le 1
dal a1
be flori
mr

M3V3!2!3#a0!S21x1a1x1@1a
a

gi lor c

l to rii flo

o ri

le

dal

be

flori de mr

00!2!0#a
x! !
vV
pe Me si a s-L g sii0
flo !S
o1
ri 1x
le 1
dal a1
be flori
de !A
mr

V 3V0!2!3#a0!S21x1a1x1@1a
oi

ps tori s flu ie rai flo

o ri

le

dal

be

flori de mr

00!2!0#a
x! !
vV
sla v Lui s i cn tai0
flo !S
o1
ri 1x
le 1
dal a1
be flori
de !A
mr

C 3V0!2!3#a0!S21x1a1x1@1a

Ma

ri

a ns cut flo

o ri

le

dal

be

flori de mr

00!2!0#a
x! !de!Amr
vV
i bles te mul s-a pier dut0
flo !So1
ri 1x
le 1
dal a1
be flori

M 3V3!2!3#a0!S21x1a1x1@1a
oi

se pia tra

a lo vit flo

o ri

le

dal

be

flori de mr

00!2!0#a
x! !de!Amr
vV
i
a p a iz vo rt 0
flo !S
o1
ri 1x
le 1
dal a1
be flori
www.stavropoleos.ro

P 3V0!2!3#a0!S21x1a1x1@1a
e

po por a

a d pat flo

o ri

le

dal

be

flori de mr

00!
! 0#a
x! !de!Amr
vV
se tea lor2
le-a stm
p rat 0
flo !S
o1
ri 1x
le 1
dal a1
be flori

N 3V0!2!3#a0!S21x1a1x1@1a
oi

vi

a am pri mit flo

o ri

le

dal

be

flori de mr

00
! 2
x! !de!Amr
vV
i prea mult
ne-am!0#a
ve se lit 0
flo !S
o1
ri 1x
le 1
dal a1
be flori

P 3V0!2!3#a0!S21x1a1x1@1a
ie

tre

le Li ba nu lui flo

o ri

le

dal

be

flori de mr

00!2!0#a
x! !de!AmrvV
i
ru gii Si o nu lui 0
flo !S
o1
ri 1x
le 1
dal a1
be flori

M 3V3!2!3#a0!S21x1a1x1@1a
un

ii E

le

o nu lui flo

o ri

le

dal

be

flori de mr

00!2!0#a
x! !de!Amr
vV
i lem ne le Ra iu lui 0
flo !So1
ri 1x
le 1
dal a1
be flori

T 3V0!2!3#a0!S21x1a1x1@1a
oa

te

as tzi dn u iesc flo

o ri

le

dal

be

flori de mr

00!2!0#a
x! !de!AmrvV
cu da ni e prz nu iesc0
flo !So1
ri 1x
le 1
dal a1
be flori

3V
!2!
3#00!S
i 0
de-a cum
p n-n
ve ci e flo o2
ri 1x
le 1
dal a1
be x1
flori@
de

vV
1a
! 2!0#33!S
x! !de!Amr
mr 3
mi 3
la Dom
nu lui s fi e flo o1
ri 1x
le 1
dal a1
be flori

D 3V0!2!3#00!S21x1a1x1@
um nea voas tr bu cu ri

flo

o ri

le

dal

be

flori de

vV
1a
x! !de!Amr
mr 3
la 3
muli!2!0#33!S
ani cu ve se li e flo o1
ri 1x
le 1
dal a1
be flori

www.stavropoleos.ro

Sculai frai, glas

HrC g
2C
s ! !Snu01x
0
cu 2
lai frai
a
dor !
mi!i d!
ii430s
flo ri le !
dal
be 02s
i
de !
gra

!S
0
b!
s1x
por !ni!i d!ii02!S
flo
ri le!
dal
be cC

L 2C2s! !S 01x!! d! 430s!0 02s!


a

ra ul e

vre ie e esc flo

ri

le

dal be

ce

Vi fle

!S
0
em!l1x
nu !
me!e d!
esc02!S
flo
ri le!
dal
be cC

C 2C2s! !S 01x!! d! 430s!0 02s!

co lo S-a

ns cu u ut flo

ri

le

dal be

Cel

a tep

!S
!ud!ult02!S
0
tat!
de1x
de !
mu
flo
ri le!
dal
be cC

2C
0
i 2
sem s !
nul!Sa 01x
ces
ta !e!esd!te430s
flo ri le !
dal
be 02s
a
fla !
vei

!S prunc
! 1x
0
un
n !ie!esd!le02!S
flo
ri le!
dal
be cC

2C
! !Sns01x
a 2
t sS-a
cut Me !si!i d!a430s
flo ri le !
dal0
be 02s
pre cum !
spu

!S
1x
0
ne!
pro
fe !i!i d!a02!S
flo
ri le!
dal
be cC

2C
0
i 2
za s !
ce!S
pe01x
fn us !
ca!ad!at430s
flo ri le !
dal
be 02s
n scu !te

!Sce!n1x
0
f !
a!a d!at02!S
flo
ri le!
dal
be cC

C 2C2s! !S 01x!! d! 430s!0 02s!


ei

ce ste le lor

slu jea a au flo

!S
!a1x
0
ruri
du !
cea!a d!au02!S
flo
ri le!
dal
be cC
www.stavropoleos.ro

ri

le dal be

scum pe da

O 2C2s ! !S 31x!! d! 430s!0 32s!


Doam ne-m p ra

te sfi in te flo

ri

le

dal be

pri me te

!Sa noas
! 1x
0
tr !
ci!
ind!
ste02!S
flo
ri le!dal
be cC

T 2C2s! !S 01x!! d! 430s!0 02s!


e

ru gm ca s

pri me e eti flo

ri

le

dal be

de

la noi

!S
1x
02!S
0
da!
ruri
lu !
me!e d!
eti
flo ri le!
dal
be cC

N 2C2s! !S 01x!! d! 430s!0 02s!


oi

am

ci tit c

ne scri i e flo

ri

le dal be

no

!Sas!tro1x
0
no !
mi!i d!e02!S
flo
ri le!
dal
be cC

C 2C2s! !S 01x!! d! 430s!0 02s!

e s ne-n chi n m flo

ri

le

dal be

fru moa se

!S
da !
ruri1x
s-i!
d! d!
m02!S
flo
ri le!
dal0
be cC

A 2C2s! !S 01x!! d! 430s!0 32s!


zi

Na te rea Ta

Hris toa a se flo

ri

le

dal be

pe

A dam

!S
!!ad!se02!S
0
din!1x
iad l scoa
flo
ri le!
dal
be cC

A 2C2s! !S 01x!! d! 430s!0 02s!


zi

lu mii r

ri i t flo

ri

le

dal be

Lu

mi na

!S
cea!
ne1x
gr !i!i d!
t02!S
flo
ri le!
dal0
be cC

D 2C2s !
e

!S 01x
la stea ne-am
n v !a!ad!at430s
flo ri le !
dal3
be 32s
a fii !
de

!S
0
toi!n1x
chi !
na!a d!at02!S
flo
ri le!
dal
be cC

www.stavropoleos.ro

2C
01x
i 2
pe s !
Ti !S
ne-a
Te m !ri!i d!i 430s
flo ri le !
dal0
be 02s
Soa re !le

!S !1x
drep
t !i!i d!ii02!S
flo
ri le!
dal0
be cC

2C
!S 01x
0
2
Te s !
cu noa
tem Ii !
su!ud!
us430s
flo ri le !
dal
be 32s
R s !ri

!S
0
tul!
cel1x
de !
su!ud!
us02!S
flo
ri le!
dal
be cC

A 2C2s ! !S 01x!! d! 430s!0 32s!


s

tzi Te-ai ns cut Hris to o os flo

ri

le

dal be

Soa

re

le

!S
0
cel!lu1x
mi !
no!o d!
os02!S
flo
ri le!
dal
be cC

A 2C2s! !S 01x!! d! 430s!0 02s!


ceas t zi prea sfin

i i t flo

ri

le dal be

sr b

!S
0
toa!re1x
sl !vi!i d!t02!S
flo
ri le!
dal
be cC

N 2C2s! !S 01x!! d! 430s!0 02s!


oi

do rim ca s

fi i e flo

ri

le

dal be

la muli ani

!S
0
cu!
bu1x
cu !ri!i d!e 02!S
flo
ri le!
dal
be cC

2C
0
2
a s!
vei!Szi01x
le
se !ni!i d!ne430s
flo ri le !
dal
be 02s
i
s !pe

!S
1x
0
tre!
cei
cu !bi!i d!ne02!S
flo
ri le!
dal
be cC

T 2C2s! !S 01x!! d! 430s!0 02s!


r

ind n tru no

ro

ci i re flo

!Sn!fe1x
ri !
ci!i d!
re02!S
flo
ri le!
dal0
be cC

www.stavropoleos.ro

ri

le

dal be

i-n

de pli

L 2C2s! !S 01x!! d! 430s!0 02s!


a muli ani s-a vei fo

lo o os flo

ri

le

dal be

de Na te

!S
0
rea!
lui1x
Hris!
to!od!os02!S
flo
ri le!
dal
be cC

2C
0
ar 2
de-a s !
cum!Sp01x
n-n ve !
ci!i d!e 430s
flo ri le !
dal
be 32s
de la !
toi

!S
0
m!ri1x
re !i!i d!e 02!S
flo
ri le!
dal
be cC

www.stavropoleos.ro

Pe plai nflorit, glas leghetos

R_B

tb
!!An0
e plai
flo q!
ri it q!!A
la loc r0q!
co ri it 0V
cu !ro!So!
uA1
stro~w!
pi it

!
me!
se !A
le-sw!b
n tinA 0a
se bB

M tb!!A 0q! q!!A 3q! 0V!!S!A1~w!


e se le-s n

tin se

f cli i le-a prin se

la mi ij loc de

ma s

!!!A
w
ji de
m!btaA 0a
s bB

tb
0
A 1~w!
a!
lo!A
cul
din q!
frun te q!!A
cu f clii0q!
mai mul te 0V
a !
de!S
e!
Dum
ne ze eu

!!!A
AbB
i cu Fiw
ul !b
Su

tb
0q!
ar !
n!A
ju0
rul q!
lo or q!!A
cea ta sfin
i
lo or0V
stnd!
i!Si !
veA1
se ~w!
li ind

!
! !Aasw
!bA bB
cu drag
cul tnd

D tb! !A 3q! q ! !A 3q! 0V!!S !A1~w!


t

eo da t se-o pri r sa tunci cnd v zu r c tre ei flori se-a ra

! !la!Ajuw
stnd
de !b
caA 0a
t bB

tb
0
loa!
rea!A
gr
u q!
lu ui q!!A
floa rea vi0q!
nu lu ui0V
floa !
rea!Sa!
miA1
ru ~w!
lu ui

0!
w!b
flo ri!
leS !A
Dom
nu luiA bB

www.stavropoleos.ro

C tb!!A0q! q! !A 0q! 0V!!S!A1~w!


es te trei flori sfin te din Rai r s

ri te ca

re e din tre

le

! !te!A
sfin
flow
ri !bceA 0a
le bB

A tb!!A 3q! q! !A 0q! 0V!!S!A1~w!


r

a vea din fi re mai ma re-o me

ni re floa rea a gr u

lu ui

!
!A w!b
gr!
ia Dom
nu luiA bB

tb
3
0q!
A1
u!
am!Ade
la q!
fi re q!
mai ma !A
re-o
me ni re0V
cci!
de!S
e!
n-a
fi ~w!
e eu

!!!A
AbB
ct ar fiw
de !b
ru

C tb! !A 0q! q!!A 3q! 0V!!S!A1~w!


ci sa n-ar fi-n ca s nici co laci pe ma s floa rea a vi nu

lu ui

!
!A w!b
gr!
ia Dom
nu luiA bB

tb
3
0q!
A1
u!
am!Ade
la q!
fi re q
mai !
ma !A
re-o
me ni re 0V
cci!
de!Se!
n-a
fi ~w!
e eu

!!!A
AbB
ct ar fiw
de !b
ru

tb
0
!Sa!miA1
!
r!A
vin
dinq!
vi e q!!A
n-ar fi ve0q!
se
li e 0V
floa !
rea
ru ~w!
lu ui

!
gr!ia !A
Domw!b
nu luiA bB

tb
!!Ao0
A1
-a mea
me q!
ni re q!
e mai!A
nal0q!
t-n fi re 0V
cci !
de!S
e!
n-a
fi ~w!
e eu

!!!A
AbB
ct ar fiw
de!bru
www.stavropoleos.ro

tb
0q!
3q!
1
!
r-a !A
mea
che ma re q!
n-ar fi !A
cre
ti na re0V
Dom!
nu!S
ul!A
le-a
scul~w!
ta a

!
-a !
poi!A
cuw
vn!b
taA bB

A tb! !A 0q! q!!A 0q! 0V!!S!A1~w!


s cul tai flori sfin te din Rai r s

ri

te nu v a m

r i

!
w
A bB
nu!
v !A
mai
p !b
ri

C tb! !A 3q! q!!A 0q! 0V!!S!A1~w!


v-am dat din fi re chiar de la zi

di re

la tre ei n

ni re

!
nu !
mai!Aow
me !bniA 0a
re bB

C tb!!A 3q! q! !A 0q! 0V!!S!A1~w!


a-n tot a nu-o da t cu m na-n cr

ca t s

ie e ii din

Ra ai

!pe!al!Aluw
A bB
mii !b
plai

tb
0q!
A1
-a !
du!A
cei
n da arq!!A
bu nu lui0q!
plu ga ar0V
u !
na!Sa!
sa
n ~w!
ca s

!i!co!A
w!b
laci
pe maA 0a
s bB

A tb!!A0q! q!!A 0q! 0V!!S!A1~w!


l

ta bu cu

ri

e dal b ve se

li

!
sfn!ta!A
bow
te !b
zaA 0a
re bB

www.stavropoleos.ro

e -al ta a cre ti

na re

Fluierul cel pstoresc glas

QV

rV
lu !ie!Se0
rul !
ce@s
el 1
ps 00!\1!S
to re esc ha ai1
le 1x
rui 1
Doam1
ne

q!!S
cn t-un 0
vers !
du@s
um1
ne 00|
ze iesc

C rV!!S0! @s100!\1!S11x11
u gla as dul ce e mn g

io

os

ha ai le

rui Doam ne

q!!S
c a azi0
S-a !
n@s
s 1
cut 00|
Hris tos

rV
11
n!
Be!Set0
le !e @s
em1
n 00!\1!S
o
ra a ha ai1
le 1x
rui Doam
ne

q!!S
e ra au0
ci !
va@s
a 1
ps 00|
to rai

rV
i !
de!Se0
ve !
ghe@s
e 1
noap00!\1!S
tea sta au ha ai1
le 1x
rui 1
Doam1
ne

q!!S
o i i0
le !i@s
i 1
le 00|
p zeau

rV
11
n!
za!Sa0
rea !
+ a@s
a 1
pro 00!\1!S
pi
a t ha ai1
le 1x
rui Doam
ne

q!!S
un n0
ger !
di@s
in 1
cer 000
s-a ra
t

rV
11
i !
di!Sin0
gu !r@s
1
cu 00!\1!S
vn ta a ha ai 1
le 1x
rui Doam
ne

q!!S
vi no o0
vezi !
pe@s
e 1
Ma 00|
ri
a

www.stavropoleos.ro

V rV!!S0! @s100!\1!S11x11
i no o vezi c

S-a ns

cu

ut

ha ai le

rui Doam ne

q!!S
0
Dom nu ul
cel !f@s
r1
de-n 00|
ce put

rV
-a !
n!S
s0
cut !s@s
1
pre 00!\1!S
g teas c ha ai1
le 1x
rui 1
Doam1
ne

q!!S
m p 0
r !i@s
i 1
a 000
ce reas c

rV
11
-a !
n!Ss0
cut !
di@s
in 1
Du 00!\1!S
hul Sf nt ha ai 1
le 1x
rui Doam
ne

q!!S
mn tu u0
i !
to@s
or 1
pe 00|
p mnt

rV
-a !
n!S
s0
cut !
pe@s
e 1
fn 00!\1!S
us ca at ha ai1
le 1x
rui 1
Doam1
ne

q!!S
i-i a al0
lu !
mi@s
ii 1
m 00|
p rat

rV
!!Sa0
i de-a
cum !
p@s
1
n-n00!\1!S
ve ci e
ha ai1
le 1x
rui 1
Doam1
ne

q!!S
mi la a0
Dom!
nu@s
u 1
lui 000a
s
fi
e

www.stavropoleos.ro

Cntec de stea bizantin glas 1

QV

S ] os 1x
C 3v0x00x0a! os1s{}!)!S X\1k)+0
el

fr de-n

ce

put a

azi

S-a po go

r t

0PS
SrX1
]0
A#
tru
Fe @
cioa )a !
S-a os
a 1
s x\!S0
l !S
lu
it | vV 04}
e
ru !
rem
e
4}
! A+00x
0os
]0
ru rem
e
ru 0
re 1s
ru }@!S
re ru!
rem
Le
e 1
ru-i x\!S0
Do omn!S
din
Cer.k| vV
S ] os 1x
D3v0x00x0a!os1{s}!)!S X\1k)+0
e

la

rit ma a

gii aau ve

ni it

da

a ruri

0PS
S uX1
]0
! A#
s
a @
du )
u!
c os
1
St x\!S0
p !S
nu
lui | vV 04}
e
ru rem
e
4}
! A+00x
0os
Somn !S
]0
ru rem
e
ru 0
re 1s
ru }@!S
re ru!
rem
Le
e 1
ru-i x\!
Do 0
din
Cer. k| vV
S ] os 1x
U3v0x00x0a! os1s}{!)!S X\1k)+0
n de-i

ra tu

ul?

au

n tre

ba at

0PS
) !SceaX1
]0
A#
rod
a @
tu un
mu os
ult 1
s-a x\!S0
m !S
ni
at | vV 04}
e
ru !
rem
e
4}
! A+00x
0os
]0
ru rem
e
ru 0
re 1s
ru }@!S
re ru!
rem
Le e 1
ru-ix\!S0
Do omn!S
din
Cer.k| vV
x 0x0a! os 1s}{ !) !S X\1k) +0
S ] o s1x
M 3v00
a

gii

au

ple cat pe

rod l

s nd

stea

ua

0PS
) !S iX1
]0
! A#
lu
mi @
n nd
ca os
a1
lea x\!S0
a
a !S
r
tnd| vV 04}
e
ru rem
e
4}
! A+00x
0os
]0
ru rem
e
ru 0
re 1s
ru }@!S
re ru!
rem
Le e 1
ru-ix\!S0
Do omn!S
din
Cer.k| vV
S ] o s1x
V 3v0x00x0a!os1s}{!)!S X\1k)+0
e

nind

la

sus

ei

s-au bu cu

ra at

0PS
) !S nulX1
]0
! A#
dnd pe @
Do om
i os
i 1
s-au x\!S0

n !S
chi
nat | vV 04}
e
ru rem
e
www.stavropoleos.ro

4}
! A+00x
0os
]0
ru rem
e ru 0
re 1s
ru }@!S
re ru!
rem
Le e 1
ru-ix\!S0
Do omn!S
din
Cer.k| vV
x 0x0!
a os 1s}{!) !S \
X 1k) +0
S ] os1x0
A3v00
ur

au

a dus smi ir n-au n chi

na at

PS
) !S p1
X Ce os
x !S0
! A#
ie @
scu um
e 1
lui \
Prea a !S] 0
nalt | vV 04}
e
ru rem
e 4}
ru
! A+00x
0os
]0
rem
e
ru0
re 1s
ru }@!S
re ru!
rem
Le e 1
ru-ix\!S0
Do omn!S
din
Cer.k| vV
x 0x0a!os1s{}!) !S \
X 1k)+0os
S ]
10
x
3v00
n

ge

rii cn tau p s tori

flu ie

ra au

ce

rul

PS
) !tu-n
S X1
]0
! A#
p @
m n
tre os
eg 1
se x\!S0
ve e !S
se
leau| vV 04}
e ru rem
e 4}
ru
! A+00x
0os
]0
rem
e
ru 0
re 1s
ru }@!S
re ru !
rem
Le e 1
ru-i x\!S0
Do omn!S
din
Cer.k| vV
x 0x0a!os1s}{!) !S \
X 1k)+0os
S ]
10
x
A3v00
s

tzi toa

lu mea a

se bu cu

pe

St p

PS
S 1
X t os
x !S0
! A#
nu-L @
c )!
n
1
i-L\
la
a !S
u] 0
d | vV 0
e 4}
ru rem
e 4}
ru
! A+00x
0os
]0
rem
e
ru 0
re 1s
ru }@!S
re ru!
rem
Le e 1
ru-ix\!S0
Do omn!S
din
Cer.k| vV

www.stavropoleos.ro

Cobort-a, glas 8

HrC

Ts

C0a 2 1~ 0 1! \! ! 2 aV0 # 1 1 0
o

bo

t-a

co bo

r t

co

bo

t-a

Du

hul

\!A
Sfnt vV 1C
la a~ 1
u \!
a !
bi 1
se !
ri \ !
ci !i !
laA1
i 1
coa 0
na 1
Pre 0
ces
\!A
tii cC

I 0a 2 1~ 0 1 ! \ ! ! 2 a V0 # 1 10
coa

na

mai chiin tre

ba r

ce

ves te-ai

dus

\!a!ArvV 1C
! na
!1
! \!
! A1
ves a~ 1
te \ bu
du ce-n
a !
r Du
hul 1
Sfnt 0
cnd 1
Se 0
po
\!
goa !A
rcC

S0a 2 1~ 0 1 ! \ ! ! 2V a 0 # 1 10
fn

ta

Fe

cioa

ra Ma

ri a

va

nas

pe

Me

\!si !Aa vV 1C
!1
! \!
i a~ 1
um \ !
bl din
ca s-n
ca !
s !
i A1
ni 1
me 0
nea 1
nu 0
o
\!
la !A
scC

D0a 2 1~ 0 1! \! ! 2V a 0 # 1 1 0
ar

ia

pe-n se

ra at

n tr-un grajd s-a

\!A
!A1
zat vV 1C
i-a a~ 1
ns \ !
cut !
pe 1
fn !
us \!
ca!
at prunc
fru 1
mos 0
i 10
lu mi
\!A
nat cC

F0a 2 1~ 0 1! \ ! ! 2Va 0 # 1 1 0
ru

mos

nu

me

ce I-a

da at

Ii

sus Hris

tos

\!A
vV 1C
fru a~ 1
mos \ !
nu !
me1
ce !
I-a\!
pu !
us !I A 1
i 1
sus 0
Hris 10
tos Ii
i rat
\!A
sus cC
www.stavropoleos.ro

Cntec de stea Trei Crai de la Rsrit glas


T, prelucrat
g
QV
dup Anton Pann (varianta cu text complet)

h 1x1}!
; S+wU
D ]! !S !od
T !c 1xVPS@C\1V!1
rei Crai

de

la

ri

it

spre e

e stea + a

!=s
r mers
!S p!`X
}; im+wU
au c !l_0a
to rit vV i-au
du p 1
cum$`X
ci i1
ti !S
p D ]!!S
n
!od
x lo 33'
h u
la a !a=s
Ie !ru_0a
sa lim vV 3M
a 0
co 0
da c-au _
a _V
ju !u1
`X+1'
h ori 1x
uns
stea__!
ua-n no o2
li ~!
s-a_\0!S
+ as
cu uns+11x
i le-a 1
fost a 1}
a s!
se
_3'
!oS OV
_0a
plim ba )
a s!aX\+!c
prin
ra 3
a }!n
tre ba.

vV

h 1x1!S
}; +wU
D ]! !S !od
U !c 1xVPS@C\1V!1
n de

S-a

ns

cu

u ut

zi

c nd

u un crai ma a

!=s
a re !
de_0a
cu rnd vV r!S
ia rp
I !`X
ro od1
m $`X
p 1
ra };!atS +wU
a aD ]!a!Su
!od
=s
x grab33'
ha
zi i !
ind
s-a !
tul_0a
bu rat vV 3M
pe 0
crai 0
nic i-a _
che_V
ma !a1
`Xat+1'
h ai 1x
_\0!S
svru
i __!
n
ta a2
n ~!
i-an
tre
ba at+11x
is pi 1
tin a 1}
du-i!
_3'
se to )
os!
osX\+!c
ca!sS OV
a 3
fle }!
pe_0a
Hris tos.

vV

!ci1x
h 1x
cu VP
grai S@
a C\1V
d !1
o 1
ga };!atS +wU
foa aD ]!ar!Ste!od
lo o

!=s
!S p!`X
1
or li !
s-a_0a
ru gat vV r
zi cnd
mer ge ei
de $`X
a a1
fla };!
aiS +wU
i
iD ]!i!S
ve
www.stavropoleos.ro

!od
=s
x s 33'
he
ni i !
ind
m !n_0a
tin ai vV 3M
s 0
merg0
m-n chin_
i _V
e !e1
`Xeu+1'
h u 1x
! _\0!S
ca __!
u
nu u2
ia ~Dum
ne
ze eu+11x
cra ii 1
da a 1}
c s!
au
_3'
S OV
ple ca )as!atX\+!c
stea!ua
iar 3
s-a }+!a_0a
r tat.

vV

!c 1x
h au 1x
!Se!od
i-au
mersVP
p S@
n C\1V
a !a1
st 1
tu };!utS+wU
u
uD ]!
und
ra a

!=s
_0a
a prun!
cul
ns cut vV r!S
i cup
toi !`X
s-a au1
bu $`X
cu u1
ra };!
atS +wU
pe eD ]!e !S
Hris
!od
_0a
x ruri 33'
h a
to o !os=s
da !
cau
a flat vV 3M
cu 0
da 0
s-au n _
chi _V
na !a1
`Xat+1'
h un 1x
_\0!S
a da cau
s!
ca __!
la
u u2
ma ~!
rem
p
ra at+11x
i na 1
poi 1}
_3'
pur ce )es!esX\+!cpe!alS OV
t 3
ca }!le_0a
au mers.

vV

!cre1x
h or 1x
cum VP
le-a S@
fostC\1V
lo !o1
i 1
zi };!isS +wU

D ]!n!Sge!od
ru u

!=s
_0a
; atS +wU
ul noap!
tea
n vis vV r!S
ia rp
I !`X
ro od1
m $`X
p 1
ra }!
v D ]! !S
znd
!od
x ru 33'
h i
c-a a !a=s
fost !n_0a
e lat vV 3M
foar 0
te 0
s-a ne _
c _V
ji !i 1
`Xit+1'
h a 1x
oa __!
ste
ma a2
re ~!a_\0!S
por
ni it+11x
in Vit 1
le a 1}
em s!a
_3'
S OV
in tra )as !Xat\ +!c
muli!co
coni3
mici}!a_0a
t iat.
www.stavropoleos.ro

vV

V
@C\1V!1
h 1x1}!
; S+wU
D ]! !S ! od
P !c 1xPS
n la

pai

spre

ze

e e

ce

mi

ii

to

ot prunci m

!=s
run !
ei_0a
co pii vV r!S
de doip
ani!`X
i i 1
mai $`X
n1
jo };!
osS +wU
ca aD ]!a!Ss
!od
x ra 33'
h o
ta a !a=s
e !
pe_0a
Hris tos. vV 3M
O, 0
ti 0
nul crud _
I _V
ro !o1
`Xod+1'
h es 1x
mu __!
rin ble e2
tem~!
de_\0!S
no
ro od+11x
ne fi 1
ind a 1}
el s!
bu
_3'
S OV
_0a
cu ro )
os!
osX\+!c
de!
na
te 3
rea }!
lui
Hris tos.

www.stavropoleos.ro

vV

Colind Sus la vrful muntelui (bradul i teiul) glas

QV

T s

S 0V0x40a1s~!_ !S3!S3\1! S! !A 2s! !S 3


us

la

vr

fu

ul mu un te e lui

sus

la vr fu ul mu un te

!Se0
lui | v V 1k
Ai ~!
le 1s
rui 10a
Doam nem<C 1!S
n mij!lo!cuA2
ul s!co!So0!S
dru u0
lui | vV

0V
S oa
\
! S!do!Au2s
\! !S
mi 0
snt x4
do 0a
u 1
~s !
le_ !S
em0
ni !i00x
re 1
mi snt
le
em

0!S
\ oa re | v V1
C bra dul!verde
! A2
ni i 00x
Ai k~!1s
le rui 1
Doam0a
ne m<1!S
e s\!te!Se0!S
iu ul \
0|vV
alb

0V
\ i-a !
i-a 0
mn x4
do 0a
u 1
~s !se_ !Se0
sf !S 01
desc
mnS !
do!Au2s
\!
se!Se

0!S
\
v V 1k
10a
A2
sf 0|
desc
Ai ~!le1s
rui Doam
ne m<C 1!S
zi se!
bra!du
ul s\!
c!S0!S
tre e \
0|vV
tei

0V
_ !Sa0
!S 01
\ eti mi !teS !iu!Ale2s
i 0
te x4
iu 0a
le 1
e ~s !
fra
te e-mi
e \!
fra!Sa

0!S
0|
\ eti v V 1k
te e-mi
Ai ~!le1s
rui 10a
Doam ne m<C 1!S
cu mi!ne!
ceA2
e s\!te!Se0!S
sf \
0|vV
deti
\
! S ! !A 2s\! !S
C 0V0x40a1~s !_ !S0!S 01

eu

snt

un

le em de

e brad c eu snt u un le em

0!S
\brad v V 1k
de e0|
Ai ~!
le 1s
rui 10a
Doam ne m<C 1
la !S
toi!
oa!
meA2
e s\!
ni!Si 0!S
li i-s \
0|vV
drag

www.stavropoleos.ro

\
! S ! !A 2s\! !S
T 0V0x40a1~s !_ !S0!S 01
u

eti tei

pu

tre e g ios

tu eti tei pu

u tre e

0!S
\ ios v V 1k
!S 0!S
g 0|
Ai ~!
le 1s
rui 10a
Doam ne m<C 1!S
i nu !
eti!niA2
ici s\!de-un
fo o \
0|vV
los
S \
1! S! !A 2s\! !S
B 0V0x40a1~s !_ !S0!00x
a

eu

snt u

un

le emn de e trea b

ba eu snt u un le emn

0!S
\
C c to!Si me
! !teA2
de e00x
trea
b | v V1
Ai k~!1s
le rui 1
Doam0a
nem<1
e s\!ri!Sii 0!S
m -n\
00x
trea b |vV
S \
1! S! !A 2s\! !S
C 0V0x40a1~s !_ !S0!00x
a

re

un

de

m g se

te

ca re un de

e m

0!S
\
C de i !
g 00x
se
te | v V1
Ai k~!1s
le rui 1
Doam0a
ne m<1!S
coa!neA2
e s\!
m!S0!S
cro o \
00x
ie te |vV
S \
1! S ! !A 2s\! !S
P 0V0x40a1~s !_ !S0!00x
e

mar gini m

zu u gr ve

te

pe mar gini m zu u

0!S
\
C cu a !ur !mA2
gr 00x
ve
te | v V1
Ai k~!1s
le rui 1
Doam0a
nem<1!S
s\!
po!So0!S
le e \
00x
ie te |vV
S \
1! S! !A 2s\! !S
0V0x40a1~s !_ !S0!00x
i-n

bi

se

ri

c m ba

i-n bi se ri

i c

0!S
\ ba g | v V1
C toa t !lu !
A2
m 00x
Ai k~!1s
le rui 1
Doam0a
ne m<1!S
mea
a s\!
mi!Si0!S
se e \
00x
roa g |vV

www.stavropoleos.ro

S \
1! S! !A 2s\!!S
L 0V0x40a1~s !_ !S0!00x
a

bi

se

ri

c m du

ce

la bi se ri

i c

0!S
\ du ce | v V1
C tot po!po!ruA2
m 00x
Ai k~!1s
le rui 1
Doam0a
nem<1!S
u-i s\!fa!Sa 0!S
ce e \
00x
cru ce |vV

0V
S \ pu ne 1
n 0
bi x4
se 0a
ri 1
i ~s !
c_ !S0
m !00x
n !
bi S!
se!Ari2s
i \!
c !S

0!S
\ pu ne | v V1
0a
C oa me !
m 00x
Ai k~!1s
le rui 1
Doam
ne m<1!S
nii !sA2
s\!se!Se0!S
n \
00x
chi ne |vV
\
! S ! !A 2s\! !S
T 0V0x40a1~s !_ !S0!S 01
u

bra du

le

r i

i nos

tu bra du le

0!S
\nos v V 1k
!S 0!S
i i 0|
Ai ~!
le 1s
rui 10a
Doam ne m<C 1!S
tu nu!
eti!niA2
ici s\!
de-un
fo o \
0|vV
los
S \
1! S! !A 2s\! !S
B 0V0x40a1~s !_ !S0!00x
a

eu

snt

un

le emn de e trea b

ba eu snt u un le emn

0!S
\
10a
C c to!Si !
de e00x
trea
b | v V1
Ai k~!1s
le rui Doam
ne m<1
me!teA2
e s\!ri!Sii0!S
m -n\
00x
trea b |vV
S \
1! S! !A 2s\! !S
C 0V0x40a1~s !_ !S0!00x
a

re

un

de

m g se

te

ca re un de e m

0!S
\
10a
C de in!dri!lA2
g 00x
se
te | v V1
Ai k~!1s
le rui Doam
ne m<1!S
s\!
m!S0!S
cro o \
00x
ie te |vV

www.stavropoleos.ro

\
! S ! !A 2s\! !S
D 0V0x40a1~s !_ !S0!S 01
in

mi

ne

fa

ac

i in dri

la

din mi ne fa ac i in

0!S
\ la v V 1k
dri i 0|
Ai ~!
le 1s
rui 10a
Doam ne m<C 1!S
de-a co!
pr!
biA2
i s\!
se!Se 0!S
ri i \
0|vV
ca
\
! S ! !A 2s\! !S
C 0V0x40a1~s !_ !S0!S 01

de n-ar

fi

i in dri

la

c de n-ar fi

i in

0!S
\ la v V 1k
dri i 0|
Ai ~!
le 1s
rui 10a
Doam ne m<C 1!S
n bi !
se !riA2
i s\!
ca!Sar0!S
plo o \
0|vV
ua
\
! S ! !A 2 s\! !S
A 0V0x40a1~s !_ !S0!S 01
u

rul

s-a ar stri

ca

u rul i

s-a ar

0!S
\ ca v V 1k
stri i 0|
Ai ~!le1s
rui 10a
Doam ne m<C 1
i-ar !S
fi-a!
mar!deA2
e s\!ci!Sin0!S
stea a \
0|
vV
ta
\
! S ! !A 2s\! !S
0V0x40a1~s !_ !S0!S 01
s

ta-i bra

du

ul

ce el stu u fos

s t-ai bra du ul ce el

0!S
\ fos v V 1k
10a
! !nuA2
stu u0|
Ai ~!
le 1s
rui Doam
ne m<C 1!S
s ta-i Dom
ul s\!
ce !S
el0!S
fru u \
0|vV
mos
S \
1! S! !A 2s\! !S
A0V0x40a1~s !_ !S0!00x
s

ta-i

tu

fa

cea a stu u foa

as ta-i tu fa

a cea a

0!S
\
C as ta-i Doam
! !na
A2
stu u 00x
foa
s | v V1
Ai k~!1s
le rui 1
Doam0a
nem<1!S
a s\!
cea!Sa0!S
fru u \
00x
moa s |vV

www.stavropoleos.ro

Noua azi ne-a rsrit glas

eN s
#C
o 0
u x3
azi zN1
ne-a !Ar2
s 1k
rit ,<V1'
Dom!
nul!!S
I i1
sus aC2
Hris!A
tosm<C $0x
Me si

3z
a N1
cel !A
mult21k
do rit ,<V2'
Dom!
nu!Sul!I!Si1
sus a1
Hris @a
tos

nN

<C
D #C0x3zN1!A 21k,<V1'!!!S1aC2!Am$0x
in

Fe

cioa r S-a ns cut

Dom nul I i sus Hris tos

3z
lap N1
te !A
S-a21k
cre scut ,<V2'
Dom!nu!Sul!I!Si1
sus a1
Hris @a
tos

cu

nN

#C
!A 21k
!!S
m<C $0x
n 0
scu x3
te zN2
ce S-a-n
f at ,<V1'
Dom!
nul
I i1
sus aC2
Hris!A
tos
i n

3z
bra N1
e !A
S-a21k
pur tat ,<V2'
Dom!
nu!Sul!I!Si1
sus a1
Hris@a
tos

nN

C #C0x3zN2!A 21k,<V1'!!!S1aC2!Am<C$0x
um

ro bul S-a sme rit

Dom nul I i sus Hris tos

3z
!A 21k
noi N1
ne-a mn
tu it ,<V2'
Dom!
nu!Sul!I!Si1
sus a1
Hris @a
tos

www.stavropoleos.ro

i pe

nN

Mrire-ntru cele nalte glas

QV g
4a
2
V!riS!
re!S
e-n
tru$c
ce1
le V`
e X1
nal 1
te 1a
toa !
teS!
ste!Se2
le $c
le 3
s V!S

!3vV
1
sal te !c
sal
te V`eX1
ce 10!S
rul i p 1
mn11a
tul la !uS!
de!Se2
se $c
tot1
Cu V
00a
vn tul vV

4a
2$
n V!
truS!
ce!Sei2
de $c
sus1
m V`X1
ri 1
re 1a
la !
oaS !
me!S
eni
bu n-nc3
vo V!oS

!3vV
i re !c
pe1
p V`X1
mnt10!S
s
fi e e 1
pa 1
ce 1a
cu !
miS!
nu!Su2
nea$c
ce2
se V
00a
fa ce vV

4a
!S !bi!Si2
oi V!
sS!l!S2
u $c
dm1
c V`
nX1
tn 11a
du-L i prea
ne $c
cu3
v V!
nS

!3vV
tn du-L !c
pe1
Ce V`
e X1
la 10!S
ce ne a a1
ra 1
t 1a
Lu !
miS!na!Sa2
cea $c
ne-n2
se V
00a
ra t vV

4a
V!S!n!Ss2
!S!a!Sa2
S-a
cut $c
mult1
sfi V`inX1
i 11a
t s mn
cea$c
r3
s V!S

!3vV
1
1
ri t !c
din
a V`aX1
Du 10!S
hu lui Sf nt
ro 1
u 1a
mult!aS!ju!Su2
t $c
toa2
re V
00a
no u vV

4a
V!S !da!Sa2
in braz
cea $c
ne1
a V`aX1
ra 11a
t din !
MaS!ri!Si2
a $c
Prea3
cu V!uS

!0vV
!c
ra t
ce1
+ e V`
esX1
te 10!S
Ii sus Hri is1
to `
os 1a
Dom !
nulS!lu!Su2
mii$c
de1
fo V
0a
los vV
www.stavropoleos.ro

mpratul Romei, glas

QV g
vV !c
!c
x AuU
3
m3
p !S\!SOS
ra a tul @
Ro a3
meirV
gust S!
st!!A
p nea
mul
te !Se\!SOS
ri a

@a
x i VU
vV 31`X
lu 3
miir
el S!
po !
run!A
cea
ca-n a a 1
sa '!
m!!!_31`X
p r i
e tot po o
1'
! !_!c
_ !AevvV
po !
rul!
s se-n
scri e ca`aX1
s 1x
se 1
ti 0$`X
e
ca a1
s 1x
se !ti

!ca3
x craiU
!!!A
r !S\!SOS
n Iu @
de a3
ea rV
I Srod
e ravV !c
ce3
zi !Si\!SOS
ceau din

@a
x toa VU
S! !pli!Anea
vV 32`X
!!
!_32`X
Ro 3
ma r
te le-m
toi s 1
mear'!
g la-n
scri
e re s-i a a
1'
! !lor!!_!c
_ !ArevvV
ra te-a
a ve re f`X1
r 1x
sc 1
de 0$`X
re
f 1
r 1x
sc !
de

!ci3
x de U
vmer
V !c3
di !Sin\!SOS
Ga a li @
le a3
ea rV
la S!
Na!!A
za ret
s-a !Sa\!S
i iO
Ma S

vV lea g 1
@a
x la VU
ri 3
a r
Vit S!
le!
em !A
drept 32`X
nul '!
na!te!
rii!_32`X
sa le de a a
1'
_ !ArevvV
spus !
ce!!!_!c
bi ne a re c`X1
le 1x
gea-i1
ta 0$`X
re c 1
le 1x
gea-i!ta

vV dar3
!ci3
x locU
S!!!A
ea !Sa\!SOS
n ce @
ta a3
te rV
nu i-a
+ a flat !c
la !Sa\!SOS
cmp deo

@a
x VU
vV 31`X
par 3
te r
de-un
s S!
la!a!A
dat
cnd e e1
zu '!
s!o !
dih!_32`X
neas c cea su ul
1'
!_ !AcvvV
i !
so!!
si s !_!c
nas c Fi`
inX1
a 1x
ce 1
reas 0$`X
c Fi in1
a 1x
ce reas
a rV
x US! ! !AvV !c3!S\!SOS
D !c3!S\!SOS@3
u p

miez de noap te prun cul s-a ns cut n ge

reas ca

@a
x cn VU
vV 31`X
'! !tu!!_31`X
oas 3
te r
tnd S!
s-a!
v!A
zut
lui Hri is1
tos Mn
i to rul de
vi i
1'
_ !ArulvvV
a !
!
D!t!_!c
to rul i`iX1
F 1x
c 1
to 0$`X
rul i i1
F 1x
c !to
www.stavropoleos.ro

Acum am vzut minune, glas

Hwg g
tv@
_13!!
cum1a
am ~0x
v !
zut
mi nu ne Le ru@s
lui 1
Doam2121a
ne ce ea ce

!Sn!ge!
0v?
rul!
spu
ne

A tv@1a~0x!_1a!! @s12121a!S
cum toa

te s-au pli nit Le ru lui Doam ne

te s-au fost

!
pro!fe!A
itv?

Dtv@1a~0x!_1a!! @s11121a!S
es pre Me

si

a Hris tos Le ru lui Doam ne

toa

te s-au pli

!
v?
nit !
fru !A
mos

U tv@1a~0x!_1a!! @s11121a!S
n

de + es

te-a cu ma om Le ru lui Doam ne

pre cum a fost

!
v?
So!
lo !A
mon

S tv@1a~0x!_1a!! @s12121a!S
cn

te

le

lu

ia Le ru lui Doam ne din cn ta re-A

!!!A
ce lu iav?

A tv@1a~0x!_1a!! @s11121a!S
cum vom cn

ta

noi Le ru lui Doam ne

tim pa

ne

!!
v?
i-n
cim!A
poi

V tv@1a~0x!_1a!! @s11121a!S
i

no

su

ri

oa

ra mea Le ru lui Doam ne

!!
di na!A
Sav?
www.stavropoleos.ro

vi

no

la gr

C tv@1a~0x!_1a!! @s11121a!S
-a

flo

rit

ro

zi

Le ru lui Doam ne din

Fe cioa ra

!!!A
Ma ri av?

Dtv@1a~0x!_13!! @s12121a
in

oa

chim i din A

na Le ru lui Doam ne

ca

se

!S
! !c!0v?
pli neas
tai na

T tv@1a~0x!_13!! @s12121a
ai na

cea

din veac as cun s Le ru lui Doam ne

de

!S !ne!p !
0a
geri
trun
s v?

S tv@1a~0x!_13!! @s12121a

tre cem

Pa

les

ti

na Le ru lui Doam ne

un de a-n

!S
0a
flo!
rit!lu!mi
na v?

S tv@1a~0x!_1a!! @s12121a!S
mer gem

i-n Vi

fle em Le ru lui Doam ne noi mi nu nea

!
v?
s-o!
ve!A
dem

C tv@1a~0x!_1a!! @s11121a!S
u

ge

rii

stri gm Le ru lui Doam ne

cu

ei

s ne

!
v?
bu!
cu!A
rm

S tv@1a~0x!_13!! @s12121a
la

sla

v sla

v i

e Le ru lui Doam ne mi

!S
nu!
lui!!0a
s fi e v?
www.stavropoleos.ro

la Dom

COLIND: COLO SUS PE LNG LUN


glas
T
QV S

0V
o 0
lo x4
sus 0z
pe !
e S 2ln !
g !
luUS
n 1
co !S
lo #0z
sus pe !
e S 31~
ln g

!
!!
!A 0|v
V
lu n
S +!
co3
rin x !
de!
neS Doam
ne

E 0V0x40z!S 2- ! ! US1 !S #0z!S 31~


s te-un sca

u un de o dih n

es te-un sca u un de

!
!A 0|v
V
dih!
n!
S +!
co 3
rin x !
de !
neS Doam
ne

0V
ar 0
pe x4
sca 0z
u !
unS 2ci !
ne!
a US
de 1
iar !S
pe #0z
sca u !
unS 31~
ci ne

!
!A 0|v
V
a !
de !
e S +!
co 3
rin x !
de !
ne S Doam
ne

0V
!!
a 0
de x4
a 0z
de !
e S 2Mai ca
SfnUS
t 1
a !S
de #0z
a de !
e S 31~
Mai ca

!
!A 0|v
V
Sfn!t!
S +!
co 3
rin x !
de !
ne SDoam
ne

0V
u-n 0
Fi x4
u 0z
fru !uS 2mos !
n!
braUS
cu-n !S
Fi #0z
u fru !uS 31~
mos n
e 1

!
!A 0|v
V
bra!e!e S +!
co 3
rin x !
de !
neS Doam
ne

F 0V0x40z!S 2-! ! US1 !S #0z!S 31~


i

ul pln ge e Mai ca-Izi ce

Fi ul pln ge e Mai ca-I

!
!A 0|v
V
zi !
ce !eS +!
co 3
rin x !
de !
neS Doam
ne

0V
! !guUS
aci 0
Fi x4
u 0z
le !
e S 2taci Dra
le 1
taci !S
Fi #0z
u le !
e S 31~
taci Dra

!
!A 0|v
V
gu !
le !e S +!
co 3
rin x !
de !
neS Doam
ne

0V
0
e 0z
Ma !
a S 2ma !
i-a !
daUS
re 1
c !S
e Ma !
a S 31~
ma i-a
i x4
i #0z

!
!A 0|v
V
da !
re !
e S +!
co 3
rin x !
de !
ne SDoam
ne
www.stavropoleos.ro

D 0V0x40z!S 2- ! ! US1 !S #0z!S 31~


o

u me re

e do u pe re

do u me re e do

!
S !A 0|v
V
pe !
re !
e S +!
co 3
rin x !
de !
ne Doam
ne

0V
!S 2!S #0z
!S 31~
i 0
Ti-i x4
ju 0z
ca a-n
Rai !
cu !
e US
le 1
i Ti-i
ju ca a-n
Rai cu

!e !
!A 0|v
V
le !
e S +!
co 3
rin x !
de !
ne SDoam
ne

0V
i 0
che x4
i 0z
le !
e S 2Ra !
iu !
lu US
ui 1
i !S
che #0z
i le !eS 31~
Ra iu

!
!A 0|v
V
lu !
u!
uiS +!
co 3
rin x !
de !
ne SDoam
ne

0V
i-i 0
des x4
chi 0z
de !
e S 2i-i !
n !
chiUS
de 1
i-i !S
des #0z
chi de !eS 31~
i-i n

!
!A 0|v
V
chi !
de !e S +!
co 3
rin x !
de !
neS Doam
ne

www.stavropoleos.ro

O, ce veste minunat glas

eN s
#C0
ce x3
ves N0
te 1`X
mi i1
nu !
na@=s
a
a !tAcm<C $0x
n Vit 3
le N0
em

2`X
A <C 3N
1a
!
x !Sce!
!1x
ni i2
s-a !
ra@=s
a
a !
tcm
as z@
tzis2
S-a !S
ns!cut
Cel 1
frde-n
put+ cum
au
21x
1a
x! !Sce!put+!
1x
spus pro!
roA!oS1
cii a~,<V 1a
as ~@s
tzi2
S-a !S
ns!cut
Cel1
fr de-n
cum
au 1
spus
1x
pro !roA!oS0
cii anN

C #C0x3N01`X1! @=s!Acm<C $0x3N0

la

Vit

le

em Ma ri

s vr ind c

1`X
A <C 3N
1a
x cel!So!ra
+!1x
l 1
to !ri@=s
i
i !acm
n z@
tr-uns1
mic !S
s!
la
ln 1
g-a !
a ns
11x
+!1x
cut pe !
MeA!siS1
a a~,<V 1a
n ~@s
tr-un1
mic !S
s!
la1a
ln 1
g-a x!
cel!So!
ra
a ns 1
cut
1x
pe !
MeA!siS0
a anN

P #C0x3N01`X1! @=s!Acm<C $0x3N0


e

Fi

ul

al Su nu u

u me

Ta tl

L-a

tri

1`X
cm
A <C 3N
!
x !Sas!+!1x
mi is2
n !lu@=s
u
u !
me
s z@
se s1
na !Sas!c1a
i 1
s crea
c s ne
21x
x! !Sas!+!1x
mn tu !
iaA!
asS1
c a~,<V 1a
s ~@s
se 1
na !S
as!
c1a
i 1
s crea
c s ne 1
mn
1x
tu !
iaA!
asS0
c anN

www.stavropoleos.ro

Tu eti lumina cea sfnt, glas

QV g
3C
2s
u 0
eti x1
lu '!
miS !
na!
cea
a !
sf!S
n@cC
t 42s
flo o _!ri!S
le!
da!Sal@4V
be Pre

0x
cis 1
t ' !S
bla!
gos!)lo!vi0a
t |vV

C 3C0x1'!S!! 2s!!S @cC 42s_!!S!!S @4V


-ai

ns

cut pe Fi u ul sf nt

flo

ri le da al be

oa

0x
vV
me 1
ni ' !S
lor!
pe!)
p!A
mnt

T 3C0x1'!S!! 2s!!S @cC 42s_!!S!!S @4V


u

eti cin ste n ge e rea as c

flo

ri le da al be

0x
0a
sla 1
v ' !Sa !
pos!)to !
leas
c |vV

B 3C0x1'!S!! 2s!!S @cC 42s_!!S!!S @4V


i

ru

in

a si h s trea as c

flo

ri le da al be

0x
' !S !na!)hi!
0a
dej 1
dea mo
ceas
c |vV

L 3C0x1'!S! ! 2s!!S @cC 42s_!!S!!S @4V


a

toi sfin ii eti cu u

nu u n

flo

ri le da al be

cu

0x
!S !
al 1
tu 'Fiu
m!)
pre!u0a
n |vV

T 3C0x1'!S!! 2s!!S @cC 42s_!!S!!S @4V


oi

se

sa

tu r cu

ti i ne

flo

ri le da al be

de

0x
0a
dum 1
ne ' !S
ze!
ias!)c!
pi
ne |vV

T 3C0x1'!S!! 2s!!S @cC 42s_!!S!!S @4V


u

eti

iz vor de vi

a a

0x
0a
dpi1
bi ' !S
ne!
cu !)
dul!
cea
|vV
www.stavropoleos.ro

flo

ri le da al be

3C
42s
i 0
eti x1
Mai '!
c-aS !
de!v2s
!ra!Sa@cC
t
flo o _!
ri!S
le!
da!S
al@4V
be c-ai

0x
ns 1
cut ' !S
Fiu!
fr!)
de!
ta0a
t |vV

M3C0x1'!S!! 2s!!S @cC 42s_!!S!!S @4V


ai

ti i mai ci in sti i t

flo

ri le da al be

de

0x
0a
ct 1
soa ' !S
re!
le !)
mai !
sfn
t |vV

3C
2s
n 0
tru x1
to '!
tulS !
eti!sfi
in !i!Si @cC
t 42s
flo o _!ri!S
le!
da!S
al@4V
be i

0x
de 1
Da ' !S
vid !
pro!)fe!i0a
t |vV

D 3C0x1'!S!! 2s!!S @cC 42s_!!S!!S @4V


e-n

lep tul So lo o mo o on

flo

ri le da al be

0x
! !)de!onAvV
de 1
drep ' !S
tul Ghe

E 3C0x1'!S!! 2s!!S @cC 42s_!!S!!S @4V


ti

ies

lea s l lu u

i i

flo

ri le da al be

0x
car 1
tea ' !S
pe!
cet!)lu!i0a
t |vV

C 3C0x1'!S!! 2s!!S @cC 42s_!!S!!S @4V


a

re

ne scri e cu u dre ep ii

flo

ri le da al be

un

0x
!S !n!)e !
de 1
do 'resc
lep0a
ii |vV

3C
! !ve2s
i 0
de-a x1
cum '!
pS n-n
e !ci!Si@cC
e 42s
flo o _!ri!S
le!
da!Sal@4V
be mi

0x
la 1
Dom' !S
nu!
lui!)s!fi0a
e vV

www.stavropoleos.ro

Dauzi gazd, glas 8

HrC

Ts

D0C 0s0 4a ) 2d 0 p ! _~0s00a+2aC


a

uzi

gaz

ori

na

uzi da

uzi

gaz

ori

! S2
!S@
na
u '!
u uzi
toa 0s
ca-n 0
cer 0
i a0
sluj 0
ba-n0
rai cC

T 0 C0s0 4a ) 2d 0 p ! _~0s0 0a+2aC


oa

ca-n cer

cu um

tea a

toa ca-n cer cum

!
b S2
tea '!
a !
a S@
sluj 0s
ba-n 0
rai 0
cum a0
o 0
f 0
cea cC

D0C 0s0 4a ) 2d 0 p ! _~0s0 0a+2aC


um

ne

zeu

cu um cu

vn

ta

Dum ne

zeu cum

cu

! S2
vn
ta '!
a!
a S@
Mai 0s
ca 0
sfn 0
t a0
se 0
ru 0
ga cC
d 0p ! _~ 0s 0 0 a+2aC
0C0s0 4a ) 2
i

stai

tot

pri

ve eti

stai

tot

! S2
!S@
pri
ve '!
e eti
cum 0s
f 0
cea 0
sluj a0
be 0
ce 0
reticC

0 C0s0 4a ) 2d 0 p ! _~0s0 0 a+2aC


n

ge

rii

ind

stl

p ri

ge

rii

ind

!
stlS2
p '! !
riS @
cn 0s
tau 0
sfin 0
te a0
le 0
cn 0
tri cC

P0C 0s0 4a ) 2d 0 p ! _~0s0 0 a+2aC


en tru-n fiu

ce

s-a

ns

cu ut pen tru-n fiu

ce

s-a

! S2
@ 0s
ns
cu '!
u!
ut S Dom
nul 0
nost 0
f a0
r-n 0
ce 0
put cC

C0C 0s0 4a ) 2d 0 p ! _~0s00a+2Ca

s-a

ns

cu ut

pe

m nt

!pS2
m '! !
ntS @
Fi 0s
ul 0
Ta 0
t a0
lui 0
Cel 0
SfntcC
www.stavropoleos.ro

s-a

ns

cut

pe

Cobort-a cobort (2), glas

QV

s 4a !3!S!)s!X20x!!S!Aq@r!S
C 0V03
o

bo

t-a co o

bo r t co

bo

r t-a co bo

r t

20x
nu de !
mu!S
ult!Aaq
co @1a
bo rt vV

0V
s rul 4a
!3!S
@r!S
n 0
ge 3
lui Du
um ne!
ze)se!
euX2
n 0x
ge !
ru!S
ul!
luiAq
Dum
ne ze e eu

20x
pe sfn !
tu!S
ul!Alq
ca@1a
al Su vV
s 4a !3!S!)s!X20x!!S!Aq@r!S
P 0V03
rin

tur nul

bi se e

ri ci i ii prin tur nu ul bi se

ri

ci

i ii

20x
n
u !
a!Sa !A
+ alq
ta @1a
ru lui vV

0V
s coa4a
i-o 0
i 3
n !3!S
l-a a-n tre!
ba)sa!atX2
i-o 0x
i !
coa!Sa!
nAq
la-n@r!S
tre ba a at

20x
ce ves !
te!Se !A
ne-aiq@1a
mai a flat vV
s 4a !3!S!)s!X20x!!S!Aq@r!S
V 0V03
es

te

bu

n v ves te e esc ves te

bu u n v ves te e esc

20x
@1a
ves te !
de!Se!Ala q
Domn
ce resc vV
s 4a !3!S!)s!X20x!!S!Aq@r!S
C 0V03

vrea mai ca Pre e cis ta a a c vrea Ma ai ca Pre cis

20x
s nas !c!S !A
peq
Me@1a
si a vV

www.stavropoleos.ro

ta a a

s 4a !3!S!)s!X20x! !S !Aq@r!S
A 0V03
um blat i-a c

u ta a at a

um bla at i-a c

ta a at

20x
p n !
t!S
r!A
ziuq
pe-n@1a
se rat vV
s 4a !3!S!)s!X20x!!S!Aq@r!S
N 0V03
i meni s

la nu u i-a da a at ni meni s la nu i-a da a at

20x
i-a ns !
cu!Sut!A
peq
fn@1a
us cat vV
s 4a !3!S!)s!X20x!!S!Aq@r!S
T 0V03
ot

graj dul s-a

lu u mi na a at tot graj du ul s-a lu mi na a at

20x
ps to !
ri!S
ii !A
s-auq@1a
spi mn tat vV

0V
s trei4a
)s!usX2
Aq
i 0
cei 3
crai !3!S
c s-au!du
i 0x
cei !
tre!S
ei!
crai
c @r!S
s-au du u us

20x
scum pe !
da!Sa !A
ruri q@1a
de-au a dus vV
s 4a !3!S!)s!X20x!!S!Aq@r!S
A 0V03
ur smir n

t m ie a

20x
de ma !
re!Se !A
foq
los@10a
s fi
e vV

www.stavropoleos.ro

ur smi ir n i

t m ie e

Colindia glas

eN

C 0aN1xq!S2! !2!c!!S!A1x@2`X2N3
o

lin

di

a a nu-i mai mul t s tr ias c

ci ne-a as cul t

qc
A1
A 1x
sus!la!Sa!
cer
o x@
2`X
n l1
2Q!
m la cre!S
e!A
tini
jos @
o-n2`X
chi i1
nmNanN

O 0Na1xq!S2!!2!c!!S!A1x@2`X1N0
-n chi nm cu u ve se li e

i cu u mul t

bu cu

u ri

qC
!AA 1x
A1
c-am!a!S
a juns
sea @
ra 2`X
de-a a1
ju 2Q!!S
un i-a b !tr
nu x@
lui 2`X
Cr 1
ciunNanN

0a
!c !ti!Si!utA 1x
us N1
mai xq
sus !S
v-am2
!!2
nl a at ce-am
tot @
v-am2`X
c n1
tat Na

qC
A 1x
A 1x
r !
m!S
i!A
om
bun@
s 2`X
n 1
to 2Q!
os c-ai fo!S
ost!A
gaz
da @2`X
lui Hri is1
tos aNnN

www.stavropoleos.ro