Sunteți pe pagina 1din 2

INSPECTORATUL DE STAT iru CONSTRUCTII

INSPECTORATUL TERITORIAL itrt cotrsTRUCT[ ruOnci-isr

DiREC'IIA JUDE'T'EAUA DE CONTROL

iX

COXS]'RUC'III {A$I

PROCES VERBAL DE CONTROL

ar,

c,tlrrArrr bucnAruo

incheiat astilzi

Nr. de inregistrare la DJCC Iasi


Nr" de inreg. la societatea executantuiui
Ca urmare a controlului statului efectuat

lafalalocului de inspectorul de specialitate:

la obiectivul:

codul
ce se realizeazdinbaza autorizaliei de construire nr.
emisb de:
valabila pAnd la data de:
obiectul:
ce se executd, pe bazaproiectului nr.

verificat de

, elaborat de:

_
nr.
nr._-_

atestat M.L.P.A.T. nr.


atestat M.L.P.A.T.
atestat M.L.P.A.T.

responsabil tehnic cu executia


atestat M.L.P.A.T. nr.
---------=*=--.*-la faza determinanta:

pentru cerinlele
pentru cerinlele
pentru cerin{ele

pentru domeniile;

in prezenla executantului:
reprezentat de
cu participarea investitorului:
reprezentat de:
qi dirigintelui de qantier:
autorizalii nr.
gi a proiectantului:
reprezentat de:

InbazaprevederilorLegiinr.10l|995,aproced''iipri,,

de executie
determinante pentru rezistenla qi stabilitatea constructiilor aprobatd prin Ordinul M.L.p.A.T.
nr. 314tr/02.10.1995, a reglementdrilor tehnice in vigoare, a controlului efectuat asupra lucrdrilor din teren gi
a
documentelor privind: calitatea materialelor qi a elementelor de construclii puse in operi, calitatea lucrdrilor
ce au devenit ascunse, calitatea lucrdrilor constatatd de investitor, executant qf proiectant cu prilejul
verificarilor efectuate inbaza ob,ligafiilor legale gi contractuale; se constatd cd :
sunt (nu sunt) asigurate condiliile corespunzdtoare de continuare a execuliei lucrdrilor;
sunt (nu sunt) respectate detaliile de execulie prevdzute in plangele:
Str. Picurarinr. 162, cod 700519, tagi- Rominia I el: 0232 25.75.08; Fax: 02112 41 ,06.52;0332 41 .18,67; E.mail: ijc.iasi@isc-web.ro; www.isc-web.ro
Cont: RO89TREZ4065032XXX0 1 437 3 - T rezoreria M u n icipi ulu i lagi ; Cod fiscal 1 4234699

sunt (nu sunt) respectate prevederile reglementdrilor tehnice in vigoare:

MENTIUNI SPECIALE

Inbaza celor de mai sus:


SE ( NU SE ) AUTORJZF,AZA
CONTINUAREA EXECUTARII LUCRARILOR
Prezentul proces verbal a fost intocmit
qi originalul la DJCC Iagi.

Nume

Prenume

Semnitura

INSPECTOR

RBPREZENT.

D.ICC lasi

INVESTITOR

in 5 (cinci) exemplare, cdte un exemplar pentru fiecare

DIRIGINTE
SANTIBR

REPREZENT.

REPREZENT.

PROIECTANT

EXECUTANT

semnatar

R.T.E.