Sunteți pe pagina 1din 1

r- JELICA htCiDOViI

i',4U_i'TI C IP I'JT-, CF,N $ ['JAU

PRf AR. GENEF._AL

nr" /03- din oY.os. fY

-" **;-':-^ 1a
L,Lr Pr.rvrrE r sisiarealu-crdrtlor de cons ire

d-in str. F{icolae Milescu Sp[tarul

25.07"2A15 gi dezacar LLacatartlor din blocu-l de locuinte nr'. 23 drn str. Nicotrae

28.12"2AA6,,Frivind administratta public6 Loca16", art. i6 din I-egea ru'" tr35 din
t7 .46"2A16 ,,Frivirad statutul municipiului Chigin ", priinanui generaL aI
rnunicipiuluiChigin DISFUIdE:

n-r. I59-clI5 din 15.A7.2A16, eliberatd Societ i Cornercta\e,,ADER.C-{N{PEX"

eu locatarii. .

poliiie Ciocaira (dl Sergiu Fatragcu) vor asigura co olui executdrti prezeniei
..Ji^.^ ^ -] +2 |
Lr-[DIJoJl-I LII.