Sunteți pe pagina 1din 300

M\d\lina Constantin

Maltratarea copilului -
`ntre cunoa[tere
[i interven]ie

1
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Acest volum a ap\rut `n cadrul Programului de Promovare a


Asisten]ei Sociale `n Rom=nia derulat de Asocia]ia Lumen cu sus]inere
financiar\ din partea Centrului Virtual de Resurse n Asisten]\ Social\
asistentasociala.ro [i firmei de consultan]\ Expert Projects.

EXPERT
e
PROJECTS

p
harta precede teritoriul
Www.expertprojects.ro
www.asistentasociala.ro

Www.asociatialumen.ro

Acest material este protejat de legile copyright-ului n vigoare.


Orice multiplicare neautorizat\, indiferent de suport, este interzis\
[i va fi pedepsit\ conform legii.

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale:


M\d\lina Constantin - Maltratarea copilului - `ntre
cunoa[tere [i interven]ie, Ia[i, Editura Lumen, 2004,
Romnia
Bibligr.
P: 298, cm 14,8 X 21
ISBN : 973-7766-24-5

Design copert\: Euro Market Advertising

Editura Lumen, 2004


2
M\d\lina Constantin

Maltratarea copilului -
`ntre cunoa[tere
[i interven]ie

3
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

4
Cuprins
Argument ..................................................................................... 9

Cap. I Cadru teoretic general cu privire la abuzul asupra


copilului ................................................................................ 13
1.1. Copilul victim\ a abuzului .......................................................... 13
1.1.1. Specificul protec]iei [i bun\st\rii copilului ........................................ 13
1.1.2. Abuzul asupra copilului n Romnia nainte de 1989 [i situa]ia actual\ 24
1.2. Defini]ii [i forme ale abuzului asupra copilului ............................. 28
1.2.1. Apari]ia termenului de abuz asupra copilului ....................................28
1.2.2. Conceptul de maltratare n rela]ie cu abuzul asupra copilului ........... 30
1.3. Teorii explicative privind abuzul asupra copilului ........................ 41

Cap. II Abuzul fizic asupra copilului la nivel familial ........... 53


2.1. Familia [i violen]a fizic\ mpotriva copilului ................................ 53
2.1.1. Caracteristici ale comportamentului parental abuziv n familiile
dezorganizate .................................................................................................53
2.1.2. Limita dintre comportamentul normativ [i comportamentul abuziv al
p\rin]ilor ......................................................................................................... 57
2.1.3. Violen]a fizic\ asupra copilului ca percept educa]ional n cultura
tradi]ional\ romneasc\ .................................................................................. 58
2.2. Etiologia [i factorii de risc ai abuzului asupra copilului ................ 63
2.2.1. Argumente n explicarea etiologiei abuzului .....................................63
2.2.2. Factori favorizan]i (de risc) ai apari]iei abuzului ...............................69
2.3. Copiii abuza]i fizic [i tipuri de comportamente abuzive n mediul
familial................................................................................................ 74
2.3.1. Copilul victim\ a agresiunii parentale ............................................74
2.3.2. Diferen]a dintre accident [i abuz fizic asupra copilului ..................... 78
2.3.3. Clasificarea abuzului fizic asupra copilului ....................................... 79
2.3.4. Pedeapsa corporal\ ca metod\ de disciplinare a copilului ................. 84
2.3.5. Violen]a domestic\ [i efectele ei asupra dezvolt\rii copilului ........... 90

5
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Cap. III Consecin]e psiho-sociale ale abuzului fizic asupra


copilului ................................................................................ 96
3.1. Semnele [i consecin]ele abuzului fizic .......................................... 96
3.2. Traumele [i consecin]ele lor asupra dezvolt\rii copiilor .............. 106
3.3. Copilul n situa]ia de maltratare................................................... 108

Cap. IV Neglijarea Form\ specific\ de maltratare a copilului 116


4.1. Neglijarea copilului, o violen]\ neviolent\? ............................. 116
4.2. Categorii [i tipuri de neglijare ..................................................... 118
4.3. Situa]ia neglij\rii copilului n Romnia ....................................... 123
4.4. Cauzele neglij\rii copilului .......................................................... 127
4.5. Consecin]ele neglij\rii asupra dezvolt\rii copilului ..................... 128

Cap. V - Familia [i neglijarea copilului ................................... 131


5.1. Familia ca mediu propice de dezvoltare a copilului .................... 131
5.2. Violen]a intrafamilial\ [i neglijarea copilului .............................. 134
5.3. Familia cauza n neglijare sau resurs\ n prevenirea ei ? .......... 137

Cap. VI Specificul interven]iei `n cazul copilului abuzat .... 139


6.1. Necesitatea protec]iei copilului abuzat [i principiile protec]iei
copilului ............................................................................................ 139
6.2. Modelul interven]iei sociale n re]ea [i rolul re]elei sociale n
cazurile de abuz ................................................................................ 143
6.2.1. Re]eaua social\ de rela]ii a familiei abuzive ....................................145
6.2.2. Re]eaua profesional\ [i echipa multidisciplinar\ de interven]ie ......149
6.3. Etapele specifice n investigarea cazurilor de abuz asupra copilului154
6.3.1. Semnalarea (sesizarea) abuzului ......................................................155
6.3.2. nregistrarea cazului ........................................................................157
6.3.3. Evaluarea ini]ial\ .............................................................................157
6.3.4. Evaluarea familiei ............................................................................163
6.3.5. Planificarea interven]iei ...................................................................166
6.3.6. Interven]ia ........................................................................................167
6.3.7. Evaluarea final\ ...............................................................................173
6.3.8. nchiderea cazului ............................................................................175
6.4. Obiective [i dileme n protec]ia copilului [i prevenirea abuzului 175
6
CUPRINS

Cap. VII - Studii de caz ........................................................... 180


Studiu de caz nr. 1 .............................................................................. 180
Studiu de caz nr. 2 .............................................................................. 196
Studiu de caz nr. 3 .............................................................................. 212
Studiu de caz nr. 4 .............................................................................. 230
Studiu de caz nr. 5 .............................................................................. 249
Concluzii ............................................................................................. 263

Cap. VIII - Percep]ia ie[enilor asupra cauzelor violen]ei asupra


copilului .............................................................................. 265

Concluzii generale ................................................................... 294


Bibliografie .............................................................................. 297

7
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

8
Argument

n prezent, n Romnia sistemul de protec]ie a copilului cunoa[te o


dezvoltare vizibil\ la majoritatea nivelurilor, mbun\t\]irea acestui sistem
[i cre[terea calit\]ii serviciilor oferite beneficiarilor direc]i, fiind cu-
noscute att pe plan na]ional ct [i interna]ional.
Cu toate acestea societatea romneasc\ se confrunt\ ns\ cu o problem\
grav\, aflat\, din p\cate, n plin\ ascensiune, [i anume maltratarea co-
pilului, problem\ care a nceput s\ preocupe [i s\ alarmeze societatea [i
mai ales profesioni[tii n domeniul protec]iei copilului [i familiei.
Insuficienta cunoa[tere teoretic\ a termenilor, conceptelor, teoriilor
care ]in de problematica maltrat\rii copilului, a consecin]elor acestor
fenomene asupra dezvolt\rii copilului, lacunele legislative n protec]ia
copilului, num\rul relativ redus al speciali[tilor forma]i [i cu experien]\
practic\ n acest domeniu, constituie, pe lng\ complexitatea [i difi-
cultatea interven]iei n astfel de cazuri, adev\rate obstacole n calea di-
minu\rii [i prevenirii maltrat\rii copilului.
Abuzul fizic este cea mai frecvent\ form\ de abuz asupra copilului [i
de multe ori este considerat\, din p\cate, chiar o metod\ educativ\ e-
ficient\ mai ales n mediul familial, mbr\cnd diferite forme [i avnd la
baz\ anumite percep]ii, ne]inndu-se cont sau nefiind cunoscute efectele
acestui comportament asupra copilului.
Principalul motiv pentru care mi-am ales aceast\ tem\, respectiv a-
buzul asupra copilului, l constituie faptul c\ acest domeniu este mai
pu]in cunoscut, analizat [i n]eles n ]ara noastr\, chiar dac\ abuzul se
reg\se[te frecvent la nivel familial, institu]ional [i societal.
Avnd n vedere nmul]irea vizibil\ a cazurilor de abuz asupra copilului
n societatea romneasc\, pe de o parte, [i acordarea unei importan]e
relativ sc\zute acestui fenomen social precum [i num\rul redus al

9
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

speciali[tilor n acest domeniu, pe de alt\ parte, exist\ o necesitate


stringent\ de a face cunoscut\ problematica abuzului asupra copilului, a
consecin]elor pe care le are asupra acestuia [i mai ales identificarea unor
metode de prevenire [i interven]ie eficiente [i nu n ultimul rnd formarea
unor speciali[ti care s\ intervin\ cu succes n rezolvarea unor astfel de
cazuri.
Lucrarea de fa]\, intitulat\ MALTRATAREA COPILULUI - NTRE
CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE - [i propune delimitarea abuzului
fizic asupra copilului de celelalte forme de abuz [i abordarea acestei
probleme din perspectiva mediului familial, ncepnd cu ncadrarea a-
cestei forme de abuz n conceptul de maltratare a copilului [i terminnd
cu specificul interven]iei n astfel de cazuri, ntreaga lucrare fiind tratat\
n lumina sistemului protec]iei [i bun\st\rii copilului.
Lucrarea este compus\ dintr-o parte teoretic\ (care nsumeaz\ patru
capitole) [i o parte practic\ (n care sunt tratate cinci studii de caz de abuz
fizic asupra copilului [i o microcercetare pe aceea[i tem\).
Primul capitol al lucr\rii cuprinde: o analiz\ obiectiv\ a sistemului de
protec]ie a copilului n Romnia, n special n ceea ce prive[te problema
maltrat\rii copilului, o descriere a situa]iei abuzului asupra copilului n
Romnia nainte de 1989 [i situa]ia actual\, urmat\ de identificarea a-
pari]iei termenului de abuz, delimitarea [i definirea formelor de abuz
existente [i analiza principalelor teorii explicative ale acestui fenomen.
Al doilea capitol prezint\ o analiz\ a fenomenului de abuz asupra
copilului n mediul familial. n acest capitol se reg\sesc analizate ur-
m\toarele subiecte: comportamentul parental agresiv, violen]a fizic\ ca
metod\ educativ\, etiologia [i factorii de risc ai abuzului asupra copilului,
copilul ca victim\ a agresiunii parentale, clasificarea abuzului fizic asupra
copilului, pedeapsa corporal\ ca metod\ de disciplinare a copilului [i, nu
n ultimul rnd, violen]a domestic\ [i efectele ei asupra dezvolt\rii co-
pilului.
n cel de-al treilea capitol sunt prezentate [i analizate consecin]ele
psiho-sociale ale abuzului fizic asupra copilului, un accent deosebit fiind
pus pe semnele [i consecin]ele abuzului asupra dezvolt\rii, traumele [i
consecin]ele lor [i rela]iile copilului legate de situa]ia de maltratare.

10
ARGUMENT

Capitolele patru [i cinci fac referire la fenomenul de neglijare al


copilului `n familie. Aici sunt descrise tipurile de neglijare, cauzele [i
consecin]ele acesteia [i efectele violen]ei maritale asupra `ngrijirii co-
pilului.
Ultimul capitol al lucr\rii se refer\ la specificul interven]iei n cazul
copilului abuzat. n acest capitol sunt descrise principiile protec]iei co-
pilului, metodele specifice de interven]ie n cazul abuzului asupra co-
pilului, o importan]\ deosebit\ acordndu-se n acest caz modelului in-
terven]iei sociale n re]ea. De asemenea, n capitolul patru sunt prezentate
[i descrise etapele specifice n investigarea cazurilor de abuz asupra
copilului, capitolul ncheindu-se cu identificarea [i analizarea unor o-
biective [i dileme n protec]ia copilului [i prevenirea abuzului.
n cea de-a doua parte a lucr\rii sunt prezentate [i analizate cinci studii
de caz referitoare la abuzul fizic asupra copilului n mediul familial.
De asemenea, lucrarea mai cuprinde o microcercetare pe tema abuzului
fizic asupra copilului n mediul familial, principalul scop al acestei micro-
cercet\ri fiind aflarea p\rerii p\rin]ilor cu privire la aplicarea pedepsei
fizice perceput\ ca metod\ educativ\.
Lucrarea se ncheie cu cteva concluzii generale privind situa]ia ac-
tual\ a copilului abuzat [i obiectivele principale protec]ia copilului n
Romnia.

11
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

12
Cap. I Cadru teoretic general cu privire la
abuzul asupra copilului

1.1. Copilul victim\ a abuzului

1.1.1. Specificul protec]iei [i bun\st\rii copilului

Plasarea copilului n centrul intereselor unei societ\]i trebuie s\


constituie o prioritate a tuturor factorilor implica]i [i responsabili cu
protec]ia lui.
Prin sistemele de servicii sociale destinate bun\st\rii copilului, o
societate exprim\ valoarea [i drepturile pe care le acord\ copiilor [i co-
pil\riei.
n anii care au urmat celui de-al doilea r\zboi mondial, n ]\rile oc-
cidentale, odat\ cu restabilirea situa]iei socioeconomice, sa manifestat
o important\ orientare a cercet\torilor din domeniul [tiin]elor sociou-
mane [i medicale spre protec]ia copiilor.
Renumi]i psihanali[ti, psihiatri [i psihologi ca R.A. Spirz (1946), J.
Bowlby (1951, 1954, 1960), A. Freud (1942, 1946, 1952), Winnicott
(1964), Ainsworth [i Boston (1952), E. Pikler (1969) [i al]ii [iau propus
s\ aduc\ n aten]ia opiniei publice efectele traumelor care afecteaz\ copiii
datorit\ separ\rii de p\rin]i, neglij\rii sau a condi]iilor inadecvate de
cre[tere [i de educa]ie [i s\ orienteze att pe p\rin]i ct [i pe autorit\]ile
responsabile de situa]ia copiilor spre acele nevoi ale copiilor a c\ror
13
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

ndeplinire va conduce la men]inerea s\n\t\]ii lor psihice(RothSzamos-


kzi, 1999 :15).
n acest domeniu, perioada anilor 1960 a adus schimb\ri importante n
privin]a n]elegerii consecin]elor negative ale ocrotirii copiilor n institu]ii,
n descoperirea riscurilor posibile de abuz mpotriva copiilor n propriile
lor familii, n privin]a introducerii unor programe comunitare de tip pre-
ventiv [i n stabilirea unor conven]ii interna]ionale referitoare la drepturile
copiilor. Declara]ia Drepturilor Copilului, elaborat\ de O.N.U n 1959,
atrage aten]ia membrilor Organiza]ei Unite c\ to]i copii, indiferent de
ras\, culoare, sex [i na]ionalitate, far\ nici un fel de discriminare, au
dreptul la protec]ie social\ [i la asigurarea posibilit\]ilor pentru o dez-
voltare s\n\toas\, ndeplinindu-se nevoile lor de dragoste, n]elegere, de
stimulare [i de securitate. n anii urm\tori se constat\ o dezvoltare a
cercet\rilor n ceea ce prive[te nevoile copilului, n asigurarea c\rora
familiei i revine rolul central. Nevoile copilului au fost clasificate n:
nevoi de hran\, de ad\post, de ndrumare [i educa]ie, nevoia de iden-
tificare [i apartenen]\, de a fi acceptat [i apreciat. Pe m\sur\ ns\ ce sau
nmul]it studiile cu privire la nevoile [i drepturile copilului n ntreaga
lume [i au nceput s\ fie cunoscute (att de profesioni[tii n domeniu ct
[i de opinia public\ n general), nevoile copilului sau diversificat, att ca
num\r ct [i ca importan]\, ele constituind baza pe care sau creat le-
gisla]iile interna]ionale [i na]ionale n domeniul protec]ei copilului.
Acesta a fost fundalul pe care sau elaborat legisla]iile na]ionale [i
ap\rarea copiilor de abuzuri [i neglijare n propriile lor familii, n familii
de plasament sau n institu]ii destinate protec]ei lor.
Anii 1980, [i 1990 sunt caracteriza]i pe plan interna]ional printro
cre[tere continu\ a aten]ei orientate spre acest domeniu, cauzat\, pe de o
parte, de perfec]ionarea chiar [i n ]\rile dezvoltate din punct de vedere
economic al fenomenului abuzului [i neglij\rii copilului, iar pe de alt\
parte de situa]ia din ]\rile slab dezvoltate [i n curs de dezvoltare, n care
copiii constituie cea mai vulnerabil\ categorie social\, expus\ s\r\ciei [i
violen]ei.
Efectele negative ale acestor fenomene sociale asupra dezvolt\rii in-
telectuale ale copiilor, sau asupra capacit\]ii lor de n]elegere au fost
adesea puse n discu]ie.

14
CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

Preocuparea fa]\ de bun\starea copilului este multidisciplinar\ aco-


perind aspecte multiple ale personalit\]ii copiilor, dominat\ fiind ns\ de
unghiul de vedere al profesiei de asisten]\ social\.
De fapt primele activit\]i specifice de asisten]\ social\ sau dezvoltat
[i sau specializat n domeniul ocrotirii copilului [i al familiei sale.
Categoriile de copii la care se refer\ n mod special sistemele de
protec]ie a copilului sunt:
Copiii supu[i unor rele tratamente (abuza]i sau neglija]i);
Copiii abandona]i temporar sau permanent n institu]ii de ocrotire
sau afla]i n plasament familial sau adopta]i;
Copiii cu boli cronice (SIDA, cei n\scu]i dependen]i de droguri
etc.) sau cei cu tulbur\ri de dezvoltare, deficien]e fizice, senzoriale, sau
cu dificult\]i de nv\]are [i care necesit\ ocrotire special\;
Copiii afla]i n familii care tr\iesc n s\r\cie;
Copiii din comunit\]i minoritare marginalizate;
Copiii orfani de unul sau ambii p\rin]i;
Copiii victime ale calamit\]ilor naturale, r\zboaielor sau altor
catastrofe (RothSzamoskzi, 1999, pp.16-17).
Datorit\ specificului vrstei, lipsei de experien]e sociale [i mai ales
datorit\ dependen]ei totale de adult, copiii reprezint\ cea mai vulnerabil\
categorie social\.
Copilul este o fiin]\ cu nsu[iri calitativ diferite de cele ale adultului
[i are n mod legitim dreptul de a ocupa o pozi]ie privilegiat\ [i de a se
bucura de un tratament specific (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative
Sociale, 2002: 22.).
Pentru a se dezvolta armonios, pentru a deveni un adult echilibrat [i
adaptat, copilul are nevoie de:
Dragoste din partea celor care l ngrijesc pentru a deveni un adult
echilibrat [i adaptat;
Condi]ii optime de dezvoltare fizic\ [i s\n\tate;
Un cadru familial echilibrat, f\r\ tensiuni [i conflicte, bazat pe
ata[ament [i respect ntre membrii familiei;
Condi]ii de educa]ie [i acces la informa]ie;

15
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Copilul are nevoie s\ i se recunoasc\ valorile, s\ fie recompensat


pentru realiz\rile sale, n]eles atunci cnd gre[e[te [i ajutat atunci cnd
trebuie s\ g\seasc\ solu]iile cele mai potrivite problemelor sale;
Copilul poate fi educat cu tact [i r\bdare evitnd violen]a [i
pedepsele nejustificate; acestea nu vor conduce la o disciplinare a co-
pilului ci la reac]ii contrare a[tept\rilor adultului;
Indiferen]a, ignorarea [i respingerea copilului sunt la fel de trauma-
tizante ca [i hiperprotec]ia sau preten]iile prea mari din partea adultului
(Organiza]ia Salva]i Copiii, 1999: 16).
Copilul este vulnerabil [i are nevoie de protec]ie special\ datorit\
caracteristicilor specifce vrstei:
Lipsa aproape complet\ a posibilit\]ilor fizice [i psihice de ap\rare;
Capacitatea redus\ de n]elegere a efectelor, a consecin]elor unor
ac]iuni proprii sau ale altor persoane;
Imposibilitatea de a discerne ntre inten]iile bune sau rele ale altor
persoane;
Gradul crescut de sugestibilitate [i inocen]\.
Copilul trebuie recunoscut ca persoan\ independent\ care reprezint\
o valoare n sine [i care are drepturi ce trebuie respectate.
El trebuie protejat mpotriva oric\ror forme de violen]\, maltratare,
neglijare, mpotriva explor\rii sexuale, a abuzului sexual, precum [i a
celorlalte forme de abuz.
Thoburn (1988, p.290) define[te sistemul ocrotirii copilului n ve-
derea asigur\rii bun\st\rii sale ca fiind ansamblul de servicii oferite de un
stat, prin care li se asigur\ copiilor suport material, asisten]\ medical\,
educa]ie [i locuin]\.
Thoburn distinge acest n]eles larg al sistemului ocrotirii copilului de
accep]ia restrns\ a domeniului [i anume aceea de acordare de servicii
acelor copii care nu pot atinge, sau este pu]in probabil s\ ating\, n lipsa
unor servicii specializate, standarde acceptabile de s\n\tate [i dezvoltare.
Aceast\ a doua accep]ie a termenului este mai apropiat\ aceleia n care se
folose[te azi n Romnia, termenul de sistem de protec]ie al copilului.
(RothSzamoskzi, 1999: 17) Herezog (1997) face [i ea distinc]ia ntre
sensul larg [i cel restrns al ocrotirii copilului. n primul sens, asigurarea
bun\st\rii se refer\ la ntreg evantaiul de servicii menite s\ asigure

16
CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

dezvoltarea, s\n\tatea, educa]ia [i ocrotirea tuturor copiilor iar n cel de


al doilea protec]ia copiilor este o structur\ separat\, menit\ s\ ofere sprijin
categoriilor de copii afla]i n situa]ii speciale de dificultate, fiind expu[i
unor condi]ii de cre[tere care le pun n pericol s\n\tatea psihic\ sau fizic\.
Costin et al. (1991) clasific\ serviciile de protec]ie orientate direct
c\tre copii n:
servicii care ofer\ suport familiilor;
servicii care suplimenteaz\ ngrijirea oferit\ de c\tre p\rin]i;
servicii care suplinesc ngrijirea parental\.
n prima categorie se nscrie munca asisten]ilor sociali care ofer\
suport copiilor [i p\rin]ilor, n conformitate cu criteriile de evaluare [i
interven]ie ale muncii sociale cu indivizii [i familiile. Uneori aceast\
munc\ de suport este oferit\ f\r\ ca ea sa fie cerut\ de c\tre p\rin]i, care
nu recunosc neap\rat nevoia de ajutor sau caracterul inadecvat al pro-
priului lor comportament fa]\ de copil. A doua categorie cuprinde ser-
viciile de zi destinate ocrotirii copiilor. n a treia categorie se ncadreaz\
alternativele pe care sistemul de protec]ie a copilului le are pentru cazul
n care copilul este scos din propriul c\min, sau [il pierde(RothSza-
moskzi, 1999:19).
Consider\m al\turi de Costin et al (1991) c\ pentru ca aceste forme de
servicii s\[i poat\ ndeplini menirea de a proteja copilul, ele trebuie s\
dobndeasc\ pe de o parte un caracter terapeutic, iar pe de alt\ parte un
caracter preventiv. Evaluarea riscului este ns\ o activitate complex\, care
necesit\ din partea profesionistului o evaluare detaliat\ a situa]iei.
Schema cuprinz\toare a serviciilor sociale care trebuie s\ r\spund\
cazurilor de copii afla]i n dificultate n propria lor familie, datorit\ unor
tratamente inadecvate, include servicii specializate de investiga]ie, co-
misia cu atribu]ii de decizie privind plasarea copiilor sau men]inerea lor
n familie, tribunale specializate pentru investigarea [i decizia copiilor n
care sunt implica]i copii, servicii specializate de plasament familial, [i o
re]ea de familii de plasament, un serviciu specializat de adop]ie, o re]ea a
institu]iilor reziden]iale de copii, o re]ea terapeutic\ pentru copii [i familii.
Pentru ca o astfel de re]ea de servicii sociale s\ func]ioneze, ea trebuie s\
se afle n legur\ cu serviciile poli]iei [i cele medicale, pentru c\ acestea

17
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

furnizeaz\ date indispensabile deciziilor care trebuie luate n favoarea


copiilor.
n Romnia, sistemul de protec]ie a copilului a cunoscut schimb\ri
majore dup\ 1989, schimb\ri care se impuneau, dat\ fiind dorin]a ]\rii
noastre de a se alinia la standardele interna]ionale cu privire la protec]ia
[i bun\starea copilului, precum [i recunoa[terea necesit\]ii respect\rii [i
promov\rii nevoilor [i mai ales a drepturilor copiilor, prea pu]in cunoscute
[i mediatizate n perioada comunist\, dar nu n ultimul rnd [i datorit\
contextului socioeconomic [i familial n care tr\iesc copii, majoritatea
familiilor confruntnduse cu probleme sociale diverse.
Condi]iile tot mai dificile ale vie]ii copiilor, persisten]a problemelor n
institu]iile de ocrotire [i extinderea fenomenelor de neglijare [i abuz au
condus la recunoa[terea necesit\]ii de a se renun]a la formele [i structurile
vechi [i de a accepta o concep]ie nou\ despre protec]ia copilului, concep]ie
orientat\ mai mult spre prevenirea abandonului [i ajutorarea familiilor
considerate ca fiind cele cu risc. A[a cum se arat\ n Raportul Dezvolt\rii
Umane (1995), noua lege romn\ pentru protec]ia copilului [i a familiei
trebuie s\ intre n vigoare n 1994. Ea a fost ns\ definitiv formulat\ abia
n 1997 [i adoptat\ ca lege de c\tre parlament n 1998, dup\ cteva co-
rec]iuni minimale.
Pn\ n iunie 1997 a fost pus\ n vigoare doar Legea 3/1970 pentru
protec]ia copilului. Aceasta prevedea cteva reglement\ri pentru ap\rarea
copilului dar nu prezenta posibilit\]ile de interven]ie mpotriva abuzului
fa]\ de copil, nu deschidea nici o cale pentru copilul abuzat de a se putea
adresa autorit\]ilor [i nici ca altcineva s\ dezv\luie asemenea cazuri.
Existau paragrafe n legea pentru protec]ia copilului care prevedeau po-
sibilit\]ile de a pedepsi p\rintele care neglijeaz\ copilul sau care abuzeaz\
de el, dar nu se men]ionau modalit\]ile practice, nu se ar\ta unde sau la
cine s\ se adreseze copilul, nici nu se specifica ce reprezint\ un caz de
urgen]\ [i cum s\ se ac]ioneze ntrun asemenea caz.
Iat\ principiile pe care le lu\m n considerare n analiza stadiului actual
de aplicare n Romnia a Conven]iei privind Drepturile Copilului:
respectarea primordialit\]ii interesului copilului;
afirmarea dreptului acestuia de a cre[te ntr-o familie;

18
CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

luarea n considerare a opiniei copilului n toate problemele care l


privesc;
primordialitatea siguran]ei copilului [i posibilitatea lu\rii unor m\-
suri de urgen]\ pentru asigurarea acestui deziderat;
necesitatea existen]ei unei perspective [i a unei planific\ri pe termen
lung n privin]a dezvolt\rii copilului;
asigurarea particip\rii profesioni[tilor n activit\]ile de protec]ie a
copilului;
asigurarea continuit\]ii rela]iilor copilului cu familia sa natural\;
preferin]a acord\rii unui ct mai mare sprijin pentru familiile cu
dificult\]i, naintea sau n locul ndep\rt\rii copilului din familie (Roth
Szamoskzi, 1999, pp.37 38).
Un mare pas nainte n sprijinul Conven]iei Interna]ionale privind
Drepturile Copilului a fost realizat n aria protec]iei copiilor fa]\ de abuz;
n timp ce n Legea nr.3/1970 au fost prea pu]ine men]iuni privitoare la
protec]ia copilului abuzat, acum articolul 14 din Legea 108/1998 ([i
ordonan]a 26/1997) precizeaz\ c\ serviciul specializat al D.J.P.C. trebuie
s\ intervin\ n situa]ii speciale pentru a ap\ra copilul de p\rin]ii care i
pericliteaz\ securitatea, dezvoltarea fizic\ [i integritatea moral\.
Din punct de vedere legislativ, n Romnia, ncriminarea relelor
tratamente aplicate copilului se poate face conform Codului Penal, care
sanc]ioneaz\ agresiunile produse asupra unei persoane de c\tre o alta,
Codul Familiei, care prevede dec\derea din drepturile parentale a acelor
p\rin]i care aplic\ rele tratamente copilului, [i Legii 108/1998, care reia
Ordonan]a de Urgen]\ nr. 26/1997 privind protec]ia copilului aflat n
dificultate(Muntean, Ana, 2001 :59).
Conform legii, copilul n dificultate este copilul a c\rui integritate
fizic\ [i moral\ este pus\ n pericol. Ceea ce trebuie luat n considerare
atunci cnd se apreciaz\ dac\ un copil se afl\ sau nu n dificultate este ce
sar ntmpla dac\ acest copil nu ar primi servicii [i care este efectul pe
care accesarea serviciilor lar avea asupra copilului (IX th I.S.P.C.A.N
European Conference on Child Abuse and Neglect, 2003 :4).
Se remarc\ absen]a complet\ a cuvntului abuz din textul Ordo-
nan]ei guvernamentale din iunie 1997. Aceast\ deficien]\ a fost corectat\
par]ial n Legea 108/1998 care declar\ c\ statul este obligat s\ garanteze

19
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

protec]ia copilului fa]\ de orice form\ de violen]\, inclusiv violen]\ sexu-


al\, abuzul fizic sau psihic, abandonul sau neglijarea (RothSzamoskzi,
1999: 39).
Dreptul romn face referire doar la abuz de drept, cu privire la
acele situa]ii n care un drept personal recunoscut de lege este exercitat,
cu rea credin]\, cu dep\[irea limitelor prev\zute de lege [i cu nerespectarea
scopului s\u economic [i social. Abuzul de drept este sanc]ionat de justi]ie.
n ceea ce prive[te no]iunea de abuz asupra copilului (fizic, emo]ional
sau psihic, sexual), ea nu este definit\ de c\tre legisla]ia romn\, rezultnd
doar din interpretarea prevederilor O.U.G 26/1997 [i ale Conven]ei cu
privire la Drepturile Copilului (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative
Sociale, 2002: 144).
Vom defini abuzul asupra copilului ca acea fapt\ care pune n pericol
dezvoltarea, securitatea sau integritatea fizic\ sau moral\ a copilului.
Conven]ia cu privire la Drepturile Copilului, art. 19 , restrnge cmpul de
aplicare al no]iunii de abuz determinnd ca subiec]i activi p\rin]ii, unul
din ei, reprezentantul sau reprezentan]ii legali sau orice persoan\ c\reia ia
fost ncredin]at copilul.
Pentru a stabili dac\ o anumit\ fapt\ este sau nu abuz, este util s\ se
urm\reasc\ criteriile stabilite de prevederile Conven]ei cu privire la Drep-
turile Copilului, ratificat\ de c\tre Romnia prin Legea 18/1990. O fapt\
prin care se aduce atingerea con]inutului drepturilor prev\zute n Con-
ven]ie [i prin care sunt puse n pericol dezvoltarea, securitatea sau in-
tegritatea fizic\ a copilului, reprezent\nd un abuz, sanc]ionabil ca atare.
Nu avem nc\ o lege specific\ bazat\ pe o cunoa[tere a fenomenului de
abuz [i neglijare a copilului, cu toat\ gravitatea consecin]elor pe care le
antreneaz\ acest fenomen.
Respectarea [i ap\rarea copilului mpotriva oric\ror forme de abuz
presupune asigurarea unui sistem de protec]ie adecvat, care s\ cuprind\:
definirea juridic\ a abuzului;
proceduri juridice de interven]ie;
programe na]ionale de preven]ie, sus]inere [i interven]ie;
structuri abilitate [i competente, specializate n raportarea, instru-
mentarea [i tratarea cazurilor de abuz;
stategii comune de ac]iune (Organiza]ia Salva]i Copiii, 1999: 7).

20
CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

n concluzie, reorganizarea sistemului de protec]ie a copilului n a[a


fel nct s\ se ridice la nivelul standardelor interna]ionale, s\ corespund\
necesit\]ilor copiilor, p\rin]ilor [i familiilor [i s\ se ncadreze n politica
comunit\]ilor [i localit\]ilor, este o sarcin\ foarte dificil\. Aceast\ re-
organizare reprezint\ de asemenea [i o [ans\ unic\ pentru ca munca social\
s\[i dovedeasc\ valoarea, dup\ rena[terea sa din propria-i cenu[\.
Rezisten]a sistemului de ngrijire a copilului din perioada anterioar\
(1992-1996) n adoptarea standardelor moderne euro-atlantice s-a datorat
n primul rnd absen]ei unei legisla]ii corespunz\toare. Schimbarea de
baz\ a legii pentru reglementarea protec]ei copilului a avut loc n perioada
1997-1998. Schimb\rile de structur\ legal\ sunt bine receptate de c\tre
profesioni[ti [i de majoritatea cadrelor care lucreaz\ n serviciile sociale
pentru copii.
Schimb\rile legisla]iei privitoare la abuzul fa]\ de copil nu sunt urmate
prompt de schimb\ri practice.
Aceste schimb\ri nu au reu[it s\ amelioreze pn\ acum calitatea vie]ii
unui mare num\r de copii afla]i n situa]ie dificil\ dar dau speran]e pentru
transformarea sistemului de protec]ie a copilului n direc]ia respect\rii
drepturilor sociale (RothSzamoskzi, 1999: 41).
n ultimii ani, n Romnia majoritatea serviciillor sociale s-au n-
dreptat c\tre protec]ia copilului ([i familiei), fapt explicabil, dat\ fiind
importan]a acordat\ n societate copilului, ndeplinirii nevoilor sale de
cre[tere [i dezvoltare [i rolul major al familiei n acordarea unei ngrijiri
corespunz\toare a acestora, dar [i datorit\ vulnerabilit\]ii copilului [i
nevoii sale de protec]ie n cazul n care dezvoltarea sau suprave]uirea i
sunt periclitate.
Interesul principal al adul]ilor din orice familie trebuie s\-l constituie
bun\starea copilului, iar spre acest punct se focalizeaz\ [i preocup\rile
asistentului social care lucreaz\ cu diferite familii dezavantajate sau cu
copii din reziden]e de ngrijire (Spnu, 1998: 30).
Elementele fundamentale ale sistemului de asisten]\ social\ a copilului
pot fi prezentate sistematizat astfel:
Servicii de sprijin pentru familia natural\;
Servicii de nlocuire a familiei naturale (tutel\, adop]ie, plasament,
leag\n, cas\ de copii);

21
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Servicii de evaluare a protec]iei copilului (autoritate tutelar\ n cadrul


prim\riilor, unit\]i [colare, sanitare, unit\]i de poli]ie);
Sistemul de reglementare a disputelor [i conflictelor (tribunale, re-
clama]ii, autoritate tutelar\).
Orice referire la bun\starea copilului ar trebui s\ fie asociat\ cu dou\
categorii de programe: de preven]ie [i interven]ie efectiv\.
Protejarea copilului nc\ de la na[tere mpotriva oric\rei forme de
abuz sau exploatare din partea adul]ilor familiei proprii sau a adul]ilor din
institu]iile de ngrijire specifice pentru copii, reprezint\ unul din punctele
stipulate n Conven]ia cu privire la Drepturile Copilului, semnat\ la 20
noiembrie 1989 [i ratificat\ de c\tre Romnia la 25 septembrie 1990.
Bun\starea copilului este organic legat\ de necesit\]ile acestuia, de
protec]ia lui n fa]a oric\rei forme de abuz sau tendin]\ de exploatare, de
schimb\rile negative care se pot produce n via]a sa, de posibilitatea
p\rin]ilor sau ngrijitorilor de a face fa]\ necesit\]ilor copilului, de gama
mputernicirilor pe care Tribunalul le poate folosi [i nu n ultimul rnd de
calitatea ngrijirii.
ngrijirea, n tripla sa dimensiune - fizic\, psihologic\ [i social\ -
reprezint\ un concept care explic\ standardul de via]\ al familiei [i n mod
special, bun\starea copilului n cadrul sistemului familial.
nscriindu-se n lista drepturilor copilului ngrijirea se poate carac-
teriza prin urm\toarele tr\s\turi (Sp=nu, 1998:36):
Siguran]a mediului n care este crescut copilul. Asistentul social va
ncerca s\ descopere dac\ zona de joac\ a copilului prezint\ vreun risc,
dac\ exist\ persoane care supravegheaz\ permanent copilul, n special
copilul mic (sub 3 ani), dac\ medicamentele, substan]ele chimice, toxice
sunt depozitate departe de mediul accesibil copilului;
Cur\]enia. Facilit\]ile de ocrotire [i ngrijire a copilului trebuie s\
asigure standardele sanitare de baz\. n acest sens vor fi relevante r\s-
punsurile la ntreb\ri precum: ct de curate sunt toaletele [i lenjeria intim\
a copilului, ct este de bine respectat\ norma fundamental\ de igien\
(sp\larea minilor nainte de mas\), care este atitudinea principalului
ngrijitor al copilului (mam\, rud\, baby-sitter);
Experien]a [i educa]ia ngrijitorului. Aceasta reprezint\ unul dintre
cele mai acute aspecte ale ngrijirii copilului n familie, dar [i n in-

22
CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

stitu]iile special amenajate, solicitnd o evaluare exact\ din partea a-


sistentului social, precum [i programe bine articulate de educare a n-
grijitorilor n comunitate;
Caracterul stimulativ al mediului n care este crescut [i ngrijit copilul.
Aspectul ludic al activit\]ilor adecvate vrstei copilului reprezint\ o ne-
cesitate care se nscrie n sfera stimul\rii interac]iunilor dintre copil [i
adultul care l ngrije[te.
De aceea de ngrijirea copilului depinde ns\[i buna dezvoltare (fizic\,
intelectual\, emo]ional\) a acestuia, apoi ca adolescent, tn\r [i nu n
ultimul rnd ca viitor adult.
Sunt considerate necesare [i chiar provocatoare cteva din ipotezele
care sprijin\ m\surile de ngrijire a copilului (Sp=nu, 1998: pp 36-37):
P\rin]ii care cer ajutor de la serviciile de asisten]\ social\ au resurse
care pot fi mobilizate;
Principalele surse ale dificult\]ilor parentale sunt de ordin structural:
s\r\cia, locuin]a, s\n\tatea, izolarea social\, lipsa de prosperitate;
P\rin]ii au drepturi sociale n calitate de cet\]eni, iar rolul asistentului
social este de a restabili capaciatatea p\rin]ilor de a se implica n via]a de
comunitate [i de a-[i maximiza responsabilit\]ile p\rinte[ti;
Solu]iile de spijinire a familiilor pentru ngrijirea copiilor pot fi re-
alizate prin intermediul institu]iilor din re]eaua de stat, dar [i prin in-
termediul agen]iilor sau organiza]iilor neguvernamentale, precum [i prin
activitatea de voluntariat;
Serviciile de evaluare a necesit\]ilor copiilor trebuie realizate n co-
laborare cu p\rin]ii. De aceea, aceste servicii pot fi considerate ca fiind:
servicii indirecte: sprijin acordat familiilor n comunitate prin re]eaua de
difuzare a informa]iilor referitoare la ngrijire, cre[terea [i educarea co-
piilor, servicii directe de nivel ridicat: sprijin intensiv acordat familiilor,
programe de terapie familial\.
Nici un ghid nu poate acoperi n mod exhaustiv multitudinea ris-
curilor familiei de a experimenta deprivarea social\ sau dificult\]i. Com-
binarea elementelor derivate din via]a particular\ a membrilor familiei cu
cele generate de structura social\ conduce spre eviden]ierea principalelor
categorii de probleme ale familiei, abuzul asupra copilului clasnduse
printre aceste probleme (Spnu, 1998: 38).

23
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

1.1.2. Abuzul asupra copilului n Romnia nainte de 1989 [i


situa]ia actual\

n Romnia, nainte de decembrie 1989, de[i existau abuzuri de orice


natur\, comise asupra copiilor, fie n mediile familiale, fie n mediile
institu]ionale ([coli, c\mine pentru copii etc.), acestea nu au putut fi aduse
n aten]ia opiniei publice pentru a fi sanc]ionate - moral sau penal, dup\
caz, ca urmare a t\inuirii voluntare sau involuntare a celor ce le comiteau,
precum [i a diminu\rii artificiale a acestora - ca pondere, ntindere,
gravitate [i intensitate din partea factorilor responsabili ai statului. La
acestea se adaug\ [i lipsa unor studii, cercet\ri [tiin]ifice legate de pro-
blema abuzului, care s\ permit\ radiografierea mediilor ce favorizeaz\
aceste abuzuri, stabilirea cauzelor, inciden]a [i amploarea acestui flagel,
tipologia acestora, precum [i punerea la dispozi]ia celor interesa]i a unui
evantai de metode, tehnici [i procedee de prevenire, combatere, diminuare
sau stopare a abuzurilor ndreptate mpotriva copiilor (Sursa: http//
www.cmsc.ro/abuz copii.html, consultat pe 11.10.2001). Mascarea, t\i-
nuirea, lipsa de transparen]\ [i necooperarea din partea celor implica]i,
precum [i refuzul institu]iilor abilitate de a demara aceste abuzuri m-
potriva copiilor, n detrimentul unei imagini pozitive n raport cu co-
munitatea interna]ional\, au rezultat dovezi gr\itoare de nc\lcare fla-
grant\ a drepturilor copilului.
Dup\ decembrie 1989, odat\ cu reformarea tuturor institu]iilor statului,
precum [i a presiunilor interna]ionale f\cute n urma dezv\luirilor n mass-
media na]ional\ [i interna]ional\ cu privire la o serie de abuzuri comise
mpotriva copiilor, interesul [i preocuparea pentru respectarea drepturilor
copilului, att din partea opiniei publice, ct [i din partea institu]iilor
statului romn a devenit prioritar\, ceea ce a f\cut posibil\, deopotriv\,
realizarea unor studii [i cercet\ri [tiin]ifice (chiar dac\ deocamdat\ sunt
modeste) [i elaborarea [i adoptarea unei legisla]ii corespunz\toare n ma-
terie de protec]ia drepturilor copilului, armonizat\ la cea interna]ional\.
Printre studiile [tiin]ifice efectuate n Romnia cu privire la problematica
neglij\rii [i abuzului copilului, pot fi amintite studiile de teren realizate la
Cluj (1996), pe un lot de 488 de p\rin]i [i 789 de elevi din clasele V-X,

24
CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

sub coordonarea dr. Traian Rotariu. Se mai pot ad\uga la acestea o serie
de dezbateri, seminarii, conferin]e na]ionale [i interna]ionale cu privire la
problematica abuzului mpotriva copilului, stabilindu-se definirea con-
ceptului de abuz/neglijare, amploarea, cauzele, inciden]a, tipologia, pre-
cum [i o serie de strategii de prevenire, diminuare, combatere sau stopare
a acestui flagel.

Situa]ia actual\ cu privire la fenomenul abuzului [i neglij\rii


asupra copilului n Romnia

Sursa tabelelor [i graficelor: Sondaj CURS (2000)

Tabelul 1.1.2.1.
Prevalen]a cazurilor de abuz/neglijare a copilului n Romnia, pe
total ]ar\ [i medii reziden]iale

Indici sintetici ai TO TAL M ediul


M ediul urban
abuzului/neglijrii copilului n ARA rural
N = 852
familie N = 1556 N =704
N umr % N um r % N umr %
Abuz fizic 287 18,4 124 14,6 163 23,2
N eglijare fizic 1055 67,8 538 63,1 517 73,4
Copii n fam ilii srace 867 55,7 414 48,6 453 64,3
Exploatarea copiilor de ctre 106 6,8 35 4,1 71 10,1
familie
N eglijarea educaional 888 57,1 502 58,9 386 54,8
Agresiune verbal 993 63,8 531 62,3 462 65,6
Abuz psihologic 398 25,6 198 23,2 200 28,4
N eglijare psihologic 708 45,5 333 39,1 375 53,3
Abuz sexual 1 0,1 - 0,0 1 0,1

25
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Graficul 1.1.2.1.
Indici sintetici ai abuzului/neglij\rii copilului n familie

73,4
Total tara
80
67,8 65,6 Mediu urban
70 63,1 64,3 63,8
62,3
55,7 58,9
57,1
60 54,8 Mediu
53,3rural
48,6 45,5
50 39,1
40
25,6 28,4
30 23,2 23,2
18,4
20 14,6
10,1
6,84,1
10 0,1 0,1
0

Abuz sexual
Abuz fizic

Abuz psihologic
Agresiune verbala
Neglijare fizica

Neglijare psihologica
Neglijare educationala
Copii in familii sarace

Exploatarea copiilor de
catre familie

Activitate de protec]ie a copilului abuzat

1. Activitate de protec]ie a copilului abuzat - n anul 2002

Nr. Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV


Tip caz Total
crt. 2002 2002 2002 2002
1 Numr apeluri Help-Line 64 68 51 37 220
Numr total de cazuri copii ce
2 au suferit diverse forme de abuz 78 95 85 60 318
sesizate/instrumentate n urma
apelurilor de urgen

26
CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

2. Activitate de protec]ie a copilului abuzat n anul 2003

Nr. Trim.I Trim. II Trim. III


Tip caz
crt. 2003 2003 2003
Numr total de cazuri copil ce au suferit
diverse forme de abuz
98 32 93
sesizate/instrumentate n urma apelurilor
de urgen

Sursa: Direc]ia de Asisten]\ Social\ Ia[i

Din datele prezentate n Tabelul 1.1.2.1. rezult\ c\ abuzul [i neglijarea


copilului au ponderi nsemnate n Romnia. Dintre cele patru forme de
abuz, cel psihologic ocup\ primul loc (26%), abuzul fizic locul doi (18%),
pe ultimele locuri situndu-se exploatarea copiilor n familie prin tri-
miterea lor la cer[it, la lucru sau re]inerea lor de a merge la [coal\ pentru
treburi casnice sau ngrijirea fra]ilor mai mici (7%) [i abuzul sexual
(0,1%) (Revista de Asisten]\ Social\ nr.1, 2003: 39). Asupra propor]iilor
nregistrate pentru ultimele dou\ tipuri de abuz, n special pentru cel
sexual, avem rezerve datorit\ incertitudinilor asupra sincerit\]ii decla-
ra]iilor p\rin]ilor referitoare la acest aspect. Se [tie c\, n m\sura n care o
persoan\ ntrevede consecin]ele negative ale unor ac]iuni, neconformi-
tatea lor cu normele sociale [i mai ales juridice, ea tinde s\ ascund\ (s\ nu
declare) respectivul comportament.
Ponderile nregistrate pe diferitele tipuri de neglijare ar trebui con-
siderate un semnal de alarm\ pentru societate [i autorit\]i dac\ avem n
vedere c\ formele de neglijare sunt practic anticamera abuzului: de la
neglijarea fizic\ [i psihologic\ nu mai este dect un pas pn\ la agresiunea
fizic\ sau abandonul copilului.
Analiznd distribu]ia indicilor sintetici ai abuzului [i neglij\rii co-
pilului pe medii reziden]iale (Graficul 1.1.2.1.) se constat\ inciden]a mai
mare a tipurilor respective n familiile din mediul rural comparativ cu
cele din ora[e, cu excep]ia neglij\rii educa]ionale.

27
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

1.2. Defini]ii [i forme ale abuzului asupra copilului

1.2.1. Apari]ia termenului de abuz asupra copilului

Termenul de sindrom al copilului abuzat, exprimnd morbiditatea


de dezvoltare, a fost folosit pentru prima oar\ sub egida medical\ a lui C.
H. Kempe [i a colaboratorilor s\i, n 1962 (IXth ISPCAN European
Conference on Child Abuse and Neglect, 2003: 1).
Medicul din Colorado a prezentat atunci rezultatele unor studii re-
feritoare la fracturile multiple, vizibile cu raze X, ale copiilor b\tu]i (Kem-
pe, Silverman, Steele, Droegemuller, Silver, 1962) (Ionescu, 2001: 14).
Conform statisticilor lor, realizate n America acelor ani, pn\ la 300
de copii dintr-un milion erau b\tu]i.
H. Kempe a impus medicilor pediatri din S.U.A., mai nti, [i apoi din
lumea ntreag\, n 1962, sindromul copilului b\tut, fiind recunoscut
drept ini]iatorul domeniului prevenirii abuzului [i neglij\rii copilului.
De-a lungul timpului, diferi]i cercet\tori care au studiat fenomenul
abuzului asupra copilului au propus mai multe defini]ii care doreau s\
eviden]ieze caracteristicile [i modul de abordare a acestui fenomen social.
Fenomenul de abuz asupra copilului, prezent ast\zi n toate societ\]ile
[i n rndul fiec\rei clase sociale, are la baz\ mai multe teorii universal
acceptate: medical\, psihologic\, social\, ecologic\, feminist\ [.a. Aceste
teorii conduc la definirea abuzului ca: o nc\lcare a legilor/a codului
penal, un act cu consecin]e medicale [i/sau psihologice, un fenomen multi-
dimensional rezultat din interac]iunea mai multor elemente: caracteris-
ticile p\rin]ilor [i ale copiilor, procesul de interac]iune familial\, contextul
comunitar, cultural [i social (Miftode, 2002: 7).
n literatrura de specialitate se pot reg\si urm\toarele defini]ii:
Abuz asupra copilului: profitarea de pe urma diferen]ei de putere
dintre un adult [i un copil prin desconsiderarea personalit\]ii celui de-al
doilea (RothSzamoskzi, 1999: 45) sau cauzarea inten]ionat\ a unei
v\t\m\ri ce afecteaz\ s\n\tatea fizic\ sau psihic\ a copilului(N. Freude,
1989);

28
CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

Maltratarea: orice form\ de ac]iune sau de omitere a unei ac]iuni


care este n detrimentul copilului [i are loc profitndu-se de incapacitatea
copilului de a se ap\ra, de a discerne ntre ceea ce este bine sau r\u, de a
c\uta ajutor [i de a se autoservi (Popescu, 1989: 2) sau orice form\ de
violen]\, de tentativ\ sau de brutalizare fizic\ sau mental\ sau de ne-
glijare, inclusiv violen]\ sexual\, n timpul n care copilul se afl\ n
ngrijirea p\rin]ilor, sau a unuia dintre ace[tia, sau a reprezentan]ilor legali
ai acestora, sau n ngrijirea oric\rei alte persoane c\reia i-a fost n-
credin]at (Conven]ia ONU cu privire la Drepturile Copilului, art. 19).
Rele tratamente aplicate minorului: punerea n primejdie grav\,
prin m\suri sau tratamente de orice fel, a dezvolt\rii fizice, intelectuale
sau morale a minorului de c\tre p\rin]i sau de orice persoan\ c\ruia
minorul i-a fost ncredin]at spre cre[tere [i educare (Codul Penal Romn,
art. 306).
Copil n situa]ie de risc: se refer\ la o popula]ie de copii ne-
cunoscut\ ca num\r sau ca pondere, n privin]a c\rora avem cuno[tin]\
despre comportamente [i situa]ii care indic\ posibilitatea unor rele tra-
tamente suportate de c\tre minor (diferite tipuri de neglijare sau abuz),
dar nu avem certitudinea comiterii lor n prezent (Rotariu [i colaboratorii,
1966).
Orice act prin care se produc v\t\m\ri corporale, tulbur\ri psiho-emo-
]ionale [i expuneri la situa]ii periculoase sau percepute ca fiind periculoase
de c\tre copil constituie abuz.
Comportamentele abuzive ale adul]ilor asupra copiilor sunt des n-
tlnite n literatura de specialitate [i sub denumirea de maltratare a co-
pilului, aceasta fiind folosit\ pentru a descrie tratarea neadecvat\ a co-
pilului de c\tre persoanele responsabile cu ngrijirea lui. A[adar, exist\ o
nevoie de a clarifica conceptul de maltratare n rela]ie cu abuzul asupra
copilului, de vreme ce aceste dou\ descrieri sunt adesea interschimbabile.

29
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

1.2.2. Conceptul de maltratare n rela]ie cu abuzul asupra


copilului

1.2.2.1. Apari]ia termenului de maltratare

Ap\rut n limba francez\ de-abia n 1987 (Robert, 1996), substantivul


maltratare face referin]\ la relele tratamente ale c\ror victime pot fi copiii:
violen]e fizice, psihologice, neglij\rile grave, abuzurile sexuale etc." (Io-
nescu, 2001: 13).
Chiar dac\ nu este un fenomen nou, maltratarea este un fenomen
social care a re]inut aten]ia de-abia la sfr[itul secolului al XIX-lea. Pn\
n acel moment, copiii erau considera]i proprietatea p\rin]ilor [i con-
stituiau o resurs\ economic\, reprezentnd o mn\ de lucru n plus. De
atunci, n ]\rile occidentale dezvoltate, a avut loc o redefinire cultural\ a
reprezent\rii copilului.
Din cauz\ c\ familia [i pierde calitatea de produc\tor direct, copilul
nu mai constituie un capital, ci un cost pe care p\rin]ii l accept\ sau l
refuz\. Capitalul este perceput acum ca un bun de consum afectiv. El
are o valoare afectiv\ [i este perceput ca o garan]ie a unei rela]ii afective
privilegiate. n unele cazuri, copiii pot exercita func]ii instrumentale (care
cresc n importan]\ pe m\sur\ ce statutul socio-economic al p\rin]ilor
scade) [i face oficiul de furnizor de statut [i/sau de asigurare. (Ionescu,
2001: 13)
Cercetarea a ignorat problema relelor tratamente pn\ n anii 60, cnd
un medic din Colorado, C. Henry Kempe, a prezentat rezultatele unor
studii referitoare la fracturi multiple, vizibile cu raxe X, ale copiilor b\tu]i
(Kempe, Silverman, Steele, Droegemuller, Silver, 1962).
n 1988, n lucr\rile preg\tiroare ale legii referitoare la prevenirea
relelor tratamente [i a protec]iei copilului din Fran]a, comisia de lucru a
utilizat ca defini]ie de lucru pentru copilul maltratat urm\toarea aser]iune:
copilul victim\ a p\rintelui sau a adultului care l are n grij\, fie prin
acte brutale voluntare comise contra copilului, fie prin omisiunea in-
ten]ionat\ a ngrijirilor, fapte care conduc la r\niri fizice sau compor-
tamentale, mai greu de eviden]iat pentru c\ nu las\ urme fizice; brutalit\]i

30
CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

controlate, comportamente sadice, manifest\ri rejetante, dispre]uitoare


fa]\ de copil, abandon afectiv, exigen]e educa]ionale dispropor]ionate fa]\
de capacit\]ile copilului ca [i abuzul sexual. Toate acestea afecteaz\
dezvoltarea psihoafectiv\ a copilului, putnd duce pn\ la distrugerea
corporal\ a copilului (Divet, Heleine, Morellec, 1999)( Muntean, 2001:
56).

1.2.2.2. Elemente pentru o defini]ie a conceptului de maltratare

Definirea fenomenului de maltratare a copilului poate fi f\cut\ din


punct de vedere legislativ, cultural, psihologic.
Exist\ cteva elemente definitorii ale maltrat\rii copilului:
raport inegal de for]e ntre victim\ [i agresor;
victima, copilul, se afl\ n ngrijirea agresorului;
agresorul are un acces permanent la victim\;
imoralitatea/iresponsabilitatea agresorului;
efectele se r\sfrng asupra dezvolt\rii copilului: ncetinirea,
stoparea sau regresia n dezvoltarea copilului;
maltratarea poate fi produs\ prin omisiunea unor nevoi ale
copilului (neglijare) sau prin comiterea cu inten]ie a unor acte a-
gresive mpotriva copilului (abuz);
abuzul se face cu inten]ie distructiv\;
neglijarea are loc de obicei pe un fundal al indiferen]ei [i
ignoran]ei parentale vis--vis de nevoile copilului (Muntean, 2001:
56).

Dac\ avem n vedere aceste lucruri putem spune c\, folosind cuvntul
maltratare ne referim la p\rin]i sau persoane care ngrijesc copilul ntr-un
asemenea grad nct starea s\n\t\]ii sale fizice [i/sau emo]ionale precum
[i dezvoltarea sa sunt n pericol (Kempe, 1979).
Lund n considerare cele afirmate mai sus, rezult\ c\ maltratarea
copilului cuprinde deopotriv\ actele deliberate comise mpotriva copi-
lului, care fac obiectul abuzului, dar [i lipsa sau omiterea satisfacerii unor

31
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

nevoi de baz\ ale copilului (privndu-l astfel de o dezvoltare normal\),


ntlnit\ sub denumirea de neglijare.
Astfel, o defini]ie ct mai expresiv\ a maltrat\rii poate fi cea dat\ de
dr. Popescu [i dr. R\du] (1998, p. 2-3), care aduce ca [i completare ideea
c\ abuziv\ poate deveni [i omiterea unor ac]iuni, nu numai comiterea
unor acte mpotriva copilului: maltratarea este orice form\ voluntar\ de
ac]iune sau de omitere a unei ac]iuni care este n detrimentul copilului [i
are loc profitnd de incapacitatea copilului de a se ap\ra, de a discerne
ntre ceea ce este bine sau r\u, de a c\uta ajutor [i de a se autoservi.
Conven]ia cu privire la Drepturile Copilului define[te maltratarea ca
fiind orice form\ de violen]\, v\t\mare, abuz fizic sau mental, abandon
sau neglijen]\, rele tratamente, exploatare, abuz sexual.

1.2.2.3. Variabile care influen]eaz\ defini]ia maltrat\rii


Putem considera c\ maltratarea se constituie ntr-un continuum care
merge de la absen]a maltrat\rii pn\ la maltratarea extrem\.
Pragul dincolo de care putem vorbi de maltratare este subiectiv [i este
condi]ionat de diversele variabile (Ionescu, 2001: pp. 14-15):
Prima variabil\ este limita moral\ ntre bune tratamente [i maltratare.
Este greu de stabilit limita ntre normal [i patologic, fie c\ este vorba de
lipsa ngrijirii (limita ntre o educa]ie prea pu]in adecvat\ [i una ne-
adecvat\ care motiveaz\ o semnalare), modul de a exprima afec]iunea
(limita ntre o demonstra]ie de afec]iune potrivit\ sau nu) sau pedepsele
aplicate (limita intensit\]ii acceptabile a unei palme date unui copil ne-
ascult\tor).
A doua variabil\ este durata actului de maltratare. Toate familiile
tr\iesc perioade de tensiune, momente n care p\rin]ii pot ac]iona ne-
potrivit. Chiar [i p\rintele cel mai calm poate s\-[i piard\ r\bdarea [i s\-
[i strng\ de bra] copilul care face o criz\ n fa]a casei unui magazin, de
exemplu. n schimb, acest p\rinte nu va ajunge la o nl\n]uire de com-
portamente violente care s\ se constituie n maltratare.
O alt\ variabil\ de care trebuie s\ ]inem cont atunci cnd definim
pragul dincolo de care putem vorbi de maltratare este contextul socio-
cultural n care tr\ie[te copilul, pentru c\ este foarte clar c\ nu exist\ o
idee universal valabil\ referitoare la cea mai bun\ metod\ de a cre[te un

32
CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

copil. Cu alte cuvinte, pentru a fi opera]ionale, defini]iile diferitelor forme


de maltratare trebuie s\ fie adaptabile fiec\rui context socio-cultural.
n fine, defini]ia diferitelor componente regrupate n conceptul de
maltratare depinde de obiectivele profesioni[tilor. De exemplu, n pro-
fesiile juridice, pentru a lua o decizie juridic\, se pune accesul pe dovezile
de abuz, n func]ie de legea n vigoare, n timp ce, pentru a realiza o
interven]ie n favoarea copilului, profesioni[tii din domeniul s\n\t\]ii
mintale sunt preocupa]i mai ales de efectele maltrat\rii.

1.2.2.4. Tipuri de maltratare a copilului


n DSM-IV (American Psychiatric Association, 1996), conceptul de
maltratare regrupeaz\ trei componente principale: abuzul fizic (sau vio-
len]a), abuzul sexual [i neglijarea. reunite sub titulatura Probleme legate
de abuz sau neglijare, aceste componente sunt clasificate la Alte situa]ii
care pot face obiectul unui examen clinic n DSM-IV. Situa]iile din
aceast\ sec]iune sunt codificate pe Axa I. Abuzul fizic asupra unui copil
poart\ codul T74.1, abuzul sexual, T74.2, iar neglijarea, T74.0. Trebuie
men]ionat [i Y07.X [995.5], cnd motivul examin\rii se refer\ la victim\
(Ionescu, 2001: 16).
Primele dou\ componente (violen]a [i abuzul sexual) se refer\ la com-
portamente inadecvate din partea unor persoane care se afl\ n mod o-
bi[nuit ntr-un raport de autoritate cu copilul. Este vorba, de obicei, despre
adul]i, dar poate fi vorba [i despre adolescen]i (Heston, 1993). Neglijarea,
din contra, se refer\ la omiterea unor gesturi necesare unei bune dezvolt\ri
a copilului. Aceste gesturi sunt comise de persoanele care r\spund de
copil.
Trebuie s\ re]inem c\ maltratarea este de dou\ tipuri (Gabel, 1999):
1. maltrarea de criz\, care apare n mod normal n familiile cu o
func]ionare armonioas\, dar al c\ror ciclu de via]\ trece prin momente de
adaptare care le pun n pericol echilibrul intern, copiii devenind atunci
]apii isp\[itori ai crizei;
2. maltratarea transgenera]ional\, este ntlnit\ n familiile al c\ror
mod de via]\ este haotic, ale c\ror rela]ii sunt dezorganizate [i n care
caren]ele, maltrat\rile [i confundarea rolurilor se repet\ de-a lungul mai
multor genera]ii.

33
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Din punct de vedere al interven]iei n maltratare se identific\ dou\


categorii de copii: copii n situa]ii de risc de maltratare [i copii victime ale
maltrat\rii (Muntean, 2001: 56).
Copiii n situa]ii de risc de maltratare: cei care au condi]ii de existen]\
(via]\) ce risc\ s\ le pun\ n pericol s\n\tatea, moralitatea, educa]ia,
ntre]inerea, dar care nu au fost nc\ maltrata]i.
Reperarea precoce a riscului poate conduce la m\suri care s\ previn\
producerea maltrat\rii. n general necesit\ un sprijin pentru familie astfel
ca aceasta s\ devin\ capabil\ de a cre[te copilul.

Copiii victime ale matrat\rii: cei care sunt victimile violen]ei fizice,
mentale, a abuzului sexual, a neglij\rii severe cu consecin]e grave asupra
dezvolt\rii fizice [i psihice.
n general se evalueaz\ locul, forma, asocierea leziunilor, n rela]ii cu
vrsta copilului [i cu m\rturiile copilului (implicite sau explicite n com-
portamentul copilului). Adesea prin ndep\rtarea copilului de rela]ia mal-
tratant\ semnele dispar, ceea ce constituie o dovad\ n plus a maltrat\rii.
Copiii expu[i maltrat\rii formeaz\ un grup foarte eterogen. n li-
teratura de specialitate exist\ o diferen]\ uzual\ ntre patru tipuri de mal-
tratare:
copii expu[i abuzului fizic;
copii neglija]i:
copii expu[i abuzului emo]ional;
copii expu[i abuzului sexual (Killn, 1998: 26).
Termenul de abuz asupra copilului folosit pentru prima dat\ de H.
Kempe pentru a descrie copilul b\tut este ast\zi folosit pentru toate
formele de maltratare, nu doar pentru abuzul fizic, dar [i pentru formele
de neglijare [i abuz emo]ional [i sexual.
Varia]iile abuzului se nscriu pe o gam\ larg\ de intensit\]i, de la
maltratarea lejer\, simpla neglijare (indiferen]\ fa]\ de nevoile funda-
mentale ale copilului [i fa]\ de ngrijire) ori diferitele forme de abuz
emo]ional (injurii, ironie, umilire, depreciere, exigen]e sau constrngeri
nerealiste, violen]\ verbal\), pn\ la formele de abuz fizic (b\taie, schin-
giuire, explotare prin supunere la munci nepotrivite cu vrsta) [i abuz
sexual (inclusiv expunerea la situa]ii imorale). Abuzul grav, repetat, mai

34
CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

ales asupra unui copil mic, poate conduce la moarte accidental sau prin
infanticid sadic (IXth ISPCAN, European Conference on Child Abuse
and Neglect, 2003).

Abuzul fizic
Abuzul fizic este probabil cea mai frecvent\ form\ de abuz.
A fost prima form\ de abuz recunoscut\ de speciali[ti, [i definit\ de H.
Kempe, ini]iatorul domeniului prevenirii abuzului [i neglij\rii copilului,
ca fiind: atacuri neaccidentale sau injurii fizice, mergnd de la forme
minime pn\ la injurii fatale, provocate copilului de c\tre persoana care l
ngrije[te (apud, Lynch, 1985) (Muntean, 2001: 48).
Abuzul fizic asupra copilului reprezint\ ac]iunea sau lipsa de ac]iune
(singular\ sau repetat\) din partea unui p\rinte sau a unei persoane aflat\
n pozi]ie de r\spundere, putere sau ncredere care are drept consecin]\
v\t\marea fizic\ actual\ sau poten]ial\.
El presupune pedepse ca: a[ezarea n genunchi a copilului, legarea lui,
lovirea, r\nirea, otr\virea, intoxicarea etc. (Salva]i Copiii/Alternative
Sociale, 2002: 11).
n general abuzul fizic asupra copilului presupune folosirea for]ei
fizice de c\tre cel care ngrije[te copilul (p\rintele, tutorele, p\rintele de
plasament, baby-sitter) avnd ca rezultat v\t\marea copilului. Categoria
copiilor abuza]i fizic i include pe cei care au fost r\ni]i n mod deliberat,
precum [i pe cei r\ni]i datorit\ insuficientei supravegheri.
Gelles [i Straus prev\d dou\ stadii de dezvoltare a paternurilor a-
buzive [i de facilitare sau inhibare a factorilor compensatori sau des-
tabilizatori al abuzului: expresivitatea violen]ei n abuzul fizic, v\zut\ ca
modalitate de reducere a tensiunilor acumulate, dar [i ca reac]ie de r\spuns
la ac]iunea violent\ a altei persoane asupra abuzatorului [i legitimitatea
actului violent explicat prin folosirea for]ei n situa]ii sociale specia-
le(Miftode, 2002: 165).
Violen]a fizic\ se exprim\ prin diferite gesturi aplicate copilului, n
mod inten]ionat, de c\tre o alt\ persoan\, gesturi care pot merge de la
pedepse corporale excesive pn\ la comportamente extreme, care pot
pune n pericol via]a copilului. Printre consecin]ele comportamentelor
extreme care pot fi reg\site n semnal\rile referitoare la copiii abuza]i

35
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

fizic putem cita: arsurile de ]igar\, fracturile, hemoragiile interne. Acestea


sunt consecin]ele cel mai des semnalate [i identificate de medicii din
spitale, pentru c\ ele au consecin]e grave asupra dezvolt\rii copilului.
Se poate face distinc]ia ntre violen]a legitim\ pentru abuzator,
care este justificat\ n ochii acestuia (de exemplu, atunci cnd este legat\
de corectarea unui tip de comportament), [i violen]a nelegitim\, nejus-
tificat\ (ca de exemplu, arderea copilului cu ]igara) (Ionescu, 2001: 17).

Abuzul emo]ional (psihologic)


Toate formele de abuz [i neglijare a copilului au componente [i con-
secin]e psihologice. Anumite forme de maltratare au ns\, ca instrument,
tocmai mijloace de natur\ psihologic\, de aceea cercet\tori ca Garbarino,
Guttman [i Seelly (1986), precum [i Brassard, Germain [i Hart (1987) au
propus definirea abuzului psihologic ca fiind o form\ distinct\ de rele
tratamente (Roth-Szamoskzi, 1999: 49). Garbarino [i colegii s\i con-
siderau n 1986 c\ maltratarea psihologic\ nu trebuie considerat\ ca fiind
doar o consecin]\ a celorlalte forme de rele tratamente, subordonat\ fa]\
de ele, ci - dimpotriv\ - ar trebui s\ fie luat\ ca pilon central al eforturilor
de n]elegere a disfunc]ion\rii familiei, precum [i a nevoilor de protec]ie
a copilului. Garbarino [i colaboratorii definesc abuzul psihologic comis
mpotriva unui copil ca fiind atacul concertat al unui adult asupra dez-
volt\rii con[tiin]ei de sine [i a competen]ei sociale a copilului (1986, p. 8).
Abuzul emo]ional asupra copilului este un comportament comis in-
ten]ionat de un adult lipsit de c\ldur\ afectiv\, care jigne[te, batjocore[te,
ironizeaz\, devalorizeaz\, nedrept\]e[te sau umile[te verbal copilul, n
momente semnificative sau repetat, afectndu-i, n acest fel, dezvoltarea
[i echilibrul emo]ional (IXth ISPCAN European Conference on Child
Abuse and Neglect, 2003). Abuzul emo]ional reprezint\ respingerea co-
pilului ca fiin]\; fie intruziunea emo]ional\, fie ignorarea emo]iilor po-
zitive sau negative, c\lirea prin reguli stricte, f\r\ drept de negociere,
nfrico[area copilului prin izolare, nchizndu-l n spa]ii ntunecoase, f\-
cndu-l s\ a[tepte cu ncordare, dezam\gindu-l, min]indu-l, blamndu-l,
amenin]ndu-l cu abandonul, abordndu-l cu atitudini inconsecvente pen-
tru acela[i tip de gre[eli, comunicnd cu el ntr-o manier\ neclar\, am-
biental\, prea nc\rcat\, insensibil\. Tot abuz emo]ional poate fi con-

36
CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

siderat\ [i atitudinea autoritar\ dominatoare, ngrijirea [i controlul excesiv


sau discontinuu, care sufoc\ independen]a copilului. Uneori, copilul este
abuzat emo]ional prin supunerea la practici bizare-magice sau pseudo-
religioase. De men]ionat c\ toate celelalte forme de abuz au o component\
emo]ional\.
Abuzul emo]ional sau violen]a psihologic\ regrupeaz\ n acela[i timp
violen]a verbal\ (insultarea copilului, umilirea, denigrarea, respingerea,
refuzul), pedepsele abuzive [i izolarea, exigen]ele excesive, care pun
copilul n situa]ia de e[ec, sau amenin]\rile, ca, de exemplu, amenin]area
cu moartea. Violen]a psihologic\ se caracterizeaz\ printr-o form\ de vi-
olen]\ repetat\ [i sus]inut\ (Ionescu, 2001, pp. 17-18).
Fa]\ de abuzul fizic, violen]a psihologic\ este ndreptat\, de obicei,
spre copiii mai mari. Dup\ un studiu realizat de American Association for
Protecting Children (1988), copiii violenta]i psihologic au n medie 7,87
ani, n timp ce cei abuza]i fizic au 5,54 ani.
Asistarea copiilor la scenele de violen]\ dintre p\rin]ii lor este de
asemenea considerat\ o form\ specific\ de abuz emo]ional.
Latimer (1998) include expunerea la violen]a familial\ ca entitate a
maltrat\rii. Aceasta survine atunci cnd copilul este martor al violen]ei
din mediul familial. Copilul se poate afla n aceea[i camer\ sau poate
auzi schimburile verbale violente dintr-o alt\ camer\. Poate, de asemenea,
s\ observe consecin]ele unei lupte dintre p\rin]i (contuzii sau ferestre
sparte). Majoritatea copiilor martori ai violen]ei familiale v\d agresiunea
comis\ mpotriva unuia dintre p\rin]i, adesea mpotriva mamei, ns\
uneori [i mpotriva fratelui sau sorei (Ionescu, 2001: 18).

Abuzul sexual
Abuzul sexual asupra copilului este de[i con]ine certe elemente de
abuz fizic [i psihologic o categorie aparte de rele tratamente aplicate
minorului. Abuzul sexual cuprinde: atragerea, convingerea, folosirea, co-
ruperea, for]area [i obligarea minorului s\ participe la activit\]i de natur\
sexual\ sau asistarea unei alte persoane n timpul unor activit\]i care
servesc ob]inerea de c\tre adul]i a pl\cerii.

37
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Mai pe scurt, prin defini]ia sa, abuzul sexual mpotriva copilului este
obligarea sau ndemnarea acestuia, de c\tre o persoan\ adult\, s\ par-
ticipe la activit\]i sexuale care servesc pl\cerii adultului.
Abuzul sexual asupra copiilor este un fenomen nou cu care se con-
frunt\ speciali[tii [i opinia public\ n general. Este greu de estimat in-
ciden]a acestui fenomen, mai ales din cauza faptului c\ acesta nu este
raportat de obicei datorit\ mentalit\]ii p\rin]ilor sau persoanelor care
ngrijesc copiii, conform c\reia trebuie p\strat secretul presiunilor ex-
ercitate de abuzator [i, nu n ultimul rnd, datorit\ faptului c\ opinia
public\ nu este nc\ preg\tit\ pentru a reac]iona n astfel de cazuri.
Abuzul sexual este implicarea unui copil ntr-o activitate sexual\ pe
care el nu o n]elege, pentru care nu are capacitatea de a-[i da ncuviin]area
informat\, pentru care nu este preg\tit din punct de vedere al dezvolt\rii
sau care ncalc\ legile sau tabuurile sociale (apud, Raport of the Con-
sultation on Child Abuse Prevention - WHO, Organiza]ia Salva]i Copiii/
Alternative Sociale, 2002, p. 12).
Copiii sunt dependen]i de cei care i ngrijesc pentru satisfacerea ne-
voilor fizice [i emo]ionale. Din aceast\ cauz\ abuzul sexual asupra co-
piilor poate fi s\vr[it de p\rin]i, bunici (Margoliu 1992, a) [i alte rude
apropiate (Margoliu 1994), precum [i de c\tre al]i adul]i de ncredere
(de exemplu, prietenul mamei) (Margoliu 1992, b), profesorul, vecinul
sau persoana care ngrije[te copilul (Margoliu 1992, c).
Abuzul sexual s\vr[it de c\tre cei ce ngrijesc copilul cuprinde un
larg spectru de activit\]i, de la urm\rirea mpreun\ cu copilul a filmelor
sau revistelor porno pn\ la privirea adultului n timpul masturb\rii sau
practicarea unor jocuri cu tent\ sexual\, ca pip\irea [i apoi masturbarea
sau intromisiunea oral\, anal\ sau genital\. Adultul folose[te astfel copilul
pentru satisfacerea propriilor sale nevoi (Finkelhor, 1986) (Killn, 1998,
pp. 39-40).
Copilul este supus unei rela]ii de dependen]\ culpabilizatoare, n care
el trebuie s\ respecte t\cerea n ceea ce prive[te abuzurile sexuale, sub
amenin]area c\ va crea necazuri abuzatorului. Impactul abuzului sexual
depinde de identitatea abuzatorului (un abuz intra-familial - incestul n
special - este mult mai d\un\tor dect un abuz extrafamilial), de vrsta

38
CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

copilului [i de caracteristicile episoadelor de abuz sexual (frecvente, cu


sau f\r\ penetrare etc.).

Neglijarea
Considerat\ de unii autori ca o form\ specific\ de abuz, neglijarea
este incapacitatea sau refuzul adultului de a comunica adecvat cu copilul,
de a-i asigura nevoile biologice, emo]ionale, de dezvoltare fizic\ [i psi-
hic\, precum [i limitarea accesului la educa]ie (Organiza]ia Salva]i Copii/
Alternative Sociale, 2002: 13).
Neglijarea copilului presupune privarea minorului de satisfacerea
nevoilor sale biologice, emo]ionale [i de dezvoltare psihic\. Astfel, ne-
glijarea fizic\ se refer\ la privarea de alimenta]ie, de mbr\c\minte, de
medicamente sau de domiciliu; neglijarea educa]ional\ implic\ tot ceea
ce ]ine de frecventarea unei forme de nv\]\mnt, prin obligarea copilului
la alte activit\]i dect cele [colare sau la vagabondaj, iar neglijarea emo-
]ional\ presupune ignorarea evenimentelor importante din via]a copilului,
omiterea ncuraj\rilor a[teptate de copil, modalit\]ile neadecvate de r\s-
puns la nevoile sale emo]ionale (IXth ISPCAN European Conference on
Child Abuse and Neglect, 2003).
Neglijarea mai este definit\ ca reprezentnd condi]iile n care persoana
responsabil\ de ngrijirea copilului, fie inten]ionat, fie din neaten]ie, per-
mite copilului s\ experimenteze suferin]e care pot fi evitate [i/sau nu
reu[e[te s\ asigure una sau mai multe condi]ii care sunt esen]iale pentru
dezvoltarea capacit\]ilor fizice, intelectuale [i emo]ionale ale unei per-
soane,
Neglijarea pune n pericol dezvoltarea normal\ a copilului - dez-
voltarea bio-psihi-socio-cultural\ - [i, prin efecte grave pe care le produce,
necesit\ interven]ie prompt\ [i adecvat\.
Cele mai grave forme de neglijare sunt:
neasigurarea unei alimenta]ii adecvate nevoilor de dezvoltare
ale copilului;
neasigurarea unei mbr\c\min]i adecvate;
dezinteres fa]\ de starea de s\n\tate a copilului;
locuin]\ cu spa]iu [i igien\ necorespunz\toare;
insuficienta supraveghere;

39
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

lipsa de preocupare pentru educa]ia copilului;


privarea copilului de afec]iune;
abandonul copilului.

Chiar dac\ exist\ o diferen]\ uzual\ ntre tipurile de abuz asupra co-
pilului, ele se ntrep\trund, astfel nct fiecare form\ de abuz prezint\
componente din celelalte forme.
Clasificarea abuzurilor n abuz fizic, psihic, sexual este artificial\
pentru c\, de fapt, exist\ o mpletire a diferitelor forme de abuz. Abuzul
fizic are [i consecin]e psihice, abuzul sexual este nso]it de efecte fizice [i
psihice asupra copilului, abuzul economic poate deveni abuz fizic (dac\
munca dep\[e[te capacitatea fizic\ a copilului), emo]ional (mai ales dac\
munca este umilitoare) sau sexual (prostitu]ia, pornografia).
Evantaiul formelor de rele tratamente este larg, cuprinznd toate
aspectele personalit\]ii: cel fizic, cel psihic (emo]ional), cel moral [i cel
sexual. De obicei relele tratamente cuprind [i laturile fizice ale perso-
nalit\]ii, iar abuzurile sexuale sunt nso]ite cel mai adesea de v\t\m\ri
fizice [i ntotdeauna de v\t\m\ri emo]ionale. De asemenea, abuzurile
fizice au adesea repercursiuni psihice [i uneori au motiva]ii sexuale sau
sunt nso]ite n mod expres de un comportament sexual (Roth-Szamos-
kzi, 1999: 45). Dac\ formele de rele tratamente se ntrep\trund, cu att
mai mult coexist\ consecin]ele lor, care se manifest\ simultan sau con-
secutiv asupra tuturor laturilor personalit\]ii copilului, putnd induce
tulbur\ri n dezvoltarea personalit\]ii pe plan cognitiv, emo]ional, moral
[i sexual. Astfel, abuzul fizic, cel psihic sau sexual poate conduce la
retard n dezvoltarea intelectual\, la tulbur\ri de echilibru emo]ional [i la
consecin]e fizice pe plan psiho-somatic.
Abuzul de orice form\ nseamn\ profitarea de pe urma diferen]ei de
putere dintre un adult [i un copil, desconsiderarea personalit\]ii celui de-
al doilea. El poate fi reg\sit oriunde [i oricnd n istoria [i n prezentul
societ\]ii omene[ti, n art\ [i literatur\, n legendele omenirii [i n pove[tile
pentru copii. Abuzul nseamn\ violen]a adultului mpotriva copilului,
fenomen care este prezent n realitatea noastr\ ast\zi, mai aproape sau
mai departe de c\minul nostru, n func]ie nu numai de valorile noastre,

40
CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

dar [i de tradi]iile pe care le urm\m n cre[terea copiilor [i de capacitatea


de a ne controla impulsurile. (Roth-Szamoskzi, 1999: 46)

1.3. Teorii explicative privind abuzul asupra copilului

Pentru ca protec]ia copiilor mpotriva abuzurilor s\ poat\ dobndi


consisten]a procedural\, profesioni[tii au elaborat modele explicative care
s\ le permit\ n]elegerea elementelor constituive [i contextuale ale a-
pari]iei relelor tratamente (Roth-Szamoskzi, 1999: 131).
contextul de via]\ al copilului nainte de maltratarea propriu-zis\;
caracteristicile traumatice ale relelor tratamente;
reac]iile copilului [i ale agen]ilor semnificativi din mediul s\u de
via]\ ca urmare a relelor tratamente [i dezv\luirii acestora;
modul cum se suprapune maltratarea peste dezvoltarea copilului;
cursul recuper\rii n urma relelor tratamente.

1.3.1. Concep]ia medical\ privind abuzul asupra copilului


Una din primele, dar [i ast\zi influentele concep]ii privind abuzul
comis mpotriva copilului este cea care consider\ acest fenomen ca o
boal\.
Descriind simptomele dup\ care pot fi diferen]iate traumatismele
neaccidentale de cele accidentale suferite de sugari, pornind de la sin-
dromul abuzului fizic pe care l-a descris la sugari (battered baby sin-
drom), Kempe (1962) a fundamentat concep]ia medical\ privind abu-
zurile.
Pornind de la criterii medicale, s-a considerat c\ abuzul asupra co-
pilului este o boal\ suficient de bine delimitat\ pentru a fi considerat\ o
unitate specific\ de diagnostic. Patologia specific\ acestei boli const\,
primordial, n tulbur\ri de personalitate ale p\rin]ilor, tulbur\ri care se
manifest\ n rela]ia lor cu propriul copil, sub ac]iunea unor factori stresori
specifici rela]iei p\rin]i-copii (Roth-Szamoskzi, 1999: 132).

41
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Caracteristicile p\rin]ilor care [i maltrateaz\ copiii:


imaturitate
izolare social\
stima de sine redus\
ob]inere dificil\ a pl\cerii
percep]ie fals\ despre copil, adesea cu schimbarea rolurilor
frica de a r\sf\]a copilul
ncredere n valoarea pedepsei
incapacitatea de a dovedi emo]ie privind nevoile copilului [i de a
r\spunde adecvat.
Unii p\rin]i care comit abuzuri apar]in tipului de personalitate lipsit de
autocontrol, imatur, cu impulsuri violente [i agresivitate cronic\; ntr-un
alt tip s-ar ncadra acei p\rin]i care prezint\ personalit\]i rigide, lipsite de
c\ldur\, care sunt deta[a]i de copii [i de problemele lor; la unii p\rin]i care
comit abuzuri s-a g\sit un grad sc\zut de inteligen]\; dar al]ii au avut
inteligen]a normal\ sau chiar superioar\; din punctul de vedere al for]ei
personalit\]ii; unii p\rin]i au ca tr\s\turi tipice anxietatea, autoculpa-
bilizarea excesiv\, precum [i depresia cronic\, pe cnd al]ii sunt plini de
sine [i lipsi]i de remu[c\ri. Este greu s\ se asocieze n mod global o
anumit\ tipologie patologic\ la cazuistica p\rin]ilor care abuzeaz\ frecvent
copiii.
n urma unei analize a situa]iei sociale a copiilor b\tu]i, s-a constatat
c\ mul]i dintre ei proveneau din sarcini nedorite [i/sau na[teri nelegitime,
aveau p\rin]i prea tineri sau existau suspiciuni de infidelitate ntre so]i.
Factorii lega]i de statusul socio-economic pot influen]a [i ei stresul su-
portat de p\rin]i. n aceast\ concep]ie medical\, factorii sociali nu se
consider\ ca avnd o valoare explicativ\ n privin]a tulbur\rilor rela]iei
p\rinte-copil. Ei sunt ns\ considera]i ca ac]ionnd asupra factorilor de
personalitate, capacitatea de rezisten]\ la stres fiind, n concep]ia me-
dical\, o caracteristic\ de personalitate.
Pornind de la constatarea c\ p\rin]ii [i trateaz\ adesea n mod diferit
proprii copii naturali, s-au identificat anumite caracteristici ale copiilor
care, din cauza stresului indus p\rin]ilor, sporesc riscul comportamentului
abuziv. Este vorba de factori ca greutatea sc\zut\ la na[tere, prema-
turitatea, un anume handicap sau o boal\ cronic\ a copilului, tempe-

42
CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

ramentul irascibil, nelini[tit al acestuia. Ace[ti factori pot conduce la


dificult\]i sporite ale p\rin]ilor, ceea ce constribuie uneori la deficien]e
ale rela]ion\rii p\rinte-copil (Roth-Szamoskzi, 1999: 134).
Toate ncerc\rile de a stabili o tipologie foarte clar\ a p\rin]ilor de tip
abuziv par s\ conchid\ c\ nu exist\ un singur tip de tr\s\turi psihice sau
de caracteristici ale copilului sau ale situa]iei de via]\ a familiei, care s\
cauzeze instalarea unor tulbur\ri grave n rela]ia p\rinte-copil, de tipul
abuzului [i a neglij\rii copilului. Este mult mai probabil ca factorii cauzali
s\ se ntrep\trund\. Concep]ia medical\ privind abuzul are menirea, la fel
ca n cazul descrierii celorlalte boli, de a permite descrierea simptomelor,
recunoa[terea [i diferen]ierea lor, dar [i prevenirea din timp a instal\rii
bolii.
Cunoa[terea simptomatologiei [i a etiologiei permite nu numai diag-
nosticul sindromului de copil b\tut, dar permite [i identificarea pre-
ventiv\ a personalit\]ilor predispuse s\ comit\ abuzuri. n [tiin]ele me-
dicale, metodele principale de preven]ie constau n distrugerea sau re-
ducerea contactului cu agentul cauzal [i tratamentul pentru reducerea
efectului agentului cauzal care nu a putut fi evitat.
n fenomenul de abuz ndreptat mpotriva copilului, agentul cauzal
este v\zut a fi adultul care comite abuzul. Serviciile sociale [i medicale
pot ncerca depistarea acestor persoane [i influen]area lor pentru a nl\tura
sau cel pu]in pentru a reduce pericolul pentru copii (Gough, 1993).
n concluzie, modelul medical de analiz\ a cazurilor de abuz are
avantaje incontestabile. El are o clar\ tendin]\ spre obiectivitate, dorind
s\ stabileasc\ manifest\rile m\surabile ale abuzului [i neglij\rii copilului.
Cu ajutorul simptomatologiei descrise, pe baza modelului medical, s-
au ini]iat studii de prevalen]\ a fenomenului de rele tratamente ndreptate
asupra copilului. (Roth-Szamoskzi, 1999: 142).

43
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

1.3.2. Teoria transmiterii multigenera]ionale a abuzului


Concep]ia prin care problemele psihosociale se consider\ a fi tran-
smise din genera]ie n genera]ie este larg r\spndit\. Investiga]iile n
cazurile de abuz mpotriva copiilor au constatat c\ p\rin]ii abuzivi pro-
veneau din familii cu un grad crescut de violen]\, respectiv au fost ei
n[i[i abuza]i n copil\rie.
Rutter (1989) consider\ c\ atitudinile [i comportamentele parentale
sunt complexe [i nici transmiterea lor nu poate fi privit\ unidimensional.
Nu stilul parental este cel care se transmite genetic, ci, de exemplu,
predispozi]ia c\tre unele tulbur\ri psihice. Intergenera]ional se transmit,
de asemenea dar pe c\i sociale [i nu genetice condi]iile defavorizante
de locuin]\, de venit, care ac]ioneaz\ ca factori de stres social. Sus]in\torii
acestei concep]ii scot n eviden]\ transmiterea familial\ a anumitor modele
culturale, de cre[tere a copiilor, modele n care autoritatea parental\,
agresivitatea verbal\ sau fizic\, ignorarea sentimentelor copiilor (sau o-
pusul acestuia) sunt caracteristice (Roth-Szamoskzi, 1999, pp. 146-
147).
Steele [i Pollak (1968) au intervievat 60 de p\rin]i, participan]i la un
program de tratament psihosocial, care [i-au abuzat copiii. Autorii au
sus]inut c\ to]i p\rin]ii din grup fuseser\ abuza]i n copil\rie. De[i invocat
adesea ca punct de referin]\ n cercet\rile care relev\ transmiterea mo-
delelor parentale peste genera]ii, studiul a folosit o defini]ie neclar\ (prea
larg\) pentru a defini ceea ce nseamn\ experien]e traumatice datorate
abuzului n copil\rie [i nu a recurs la un grup de control, pentru a verifica
diferen]ele de frecven]\ n privin]a experien]elor raportate prin interviu.
Sintetiznd concluziile a numeroase cercet\ri care au examinat tran-
smiterea multigenera]ional\ a relelor tratamente adresate copiilor, Kau-
fman [i Zigler (1989) trag concluzie c\ nu se poate neglija pericolul
repet\rii istoriei abuzului, care este de aproximativ 30%, de 6 ori mai
mare dect n popula]ia neselec]ionat\ (de 5%).

44
CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

1.3.3. Teoria ata[amentului


Aceast\ teorie specific\ are menirea s\ deschid\ calea n]elegerii co-
recte a procesului de dezvoltare psiho-social\ normal\ a personalit\]ii n
general [i a copiilor n special.
Unul dintre cercet\torii care au deschis calea spre analiza profund\ a
acestui domeniu a fost John Bowlby. Studiile lui Bowlby au pus n lumin\
nevoia puternic\ a oric\rui copil pentru stabilirea unor leg\turi profunde
de ata[ament cu persoanele adulte (n primul rnd, desigur cu p\rin]ii, n
lipsa acestora cu bunicii sau chiar cu alte rude, vecini, educatori etc.)
[i rolul fundamental, n aceast\ privin]\, al imaginii pe care [i-o fac copiii
despre aceste persoane. n lipsa unei asemenea imagini puternice sau cel
pu]in normale [i n lipsa unui ata[ament adecvat, dezvoltarea copilului
este periclitat\ iar evolu]ia lui spre o via]\ de adult fireasc\ afectiv este
pus\ sub semnul ntreb\rii. Stabilitatea [i for]a personalit\]ii adulte [i
au originea n stabilitatea [i profunzimea sentimentelor de ata[ament a-
fectiv din timpul copil\riei (Miftode, 1998: 212).
Ata[amentul are caracter dinamic, adic\ apare, se formeaz\, se ma-
turizeaz\, atinge apogeul n anumite condi]ii ale copil\riei, se poate
deteriora sub inciden]a unor factori, sl\be[te [i chiar dispare atunci cnd
persoana ata[ant\ dispare [i ea.
Rela]iile de ata[ament au con[tient sau incon[tient misiunea de a
proteja persoana mai slab\, vulnerabil\ n raport cu factorii sau agen]ii
externi sau interni. n aceast\ perspectiv\, ata[amentul poate fi definit
drept mecanism de protec]ie (n leg\tur\ direct\ cu diferitele mecanisme
de autoap\rare ale individului n cauz\ - retragerea n sine, uitarea etc.).
Interac]iunea dintre p\rin]i [i copilul lor este decisiv\ pentru felul cum
se percepe copilul pe el nsu[i [i lumea din jurul s\u, [i cum se dezvolt\.
Interac]iunea este important\ pentru gradul [i calitatea ata[amentului
copilului fa]\ de p\rin]i.
Un ata[ament fa]\ de cineva nseamn\ s\ fii absolut dispus s\ cau]i
apropierea [i contactul cu persoana n cauz\ [i, mai presus de toate, atunci
cnd situa]ia este nesigur\.
Pare a fi o presupunere comun\ c\ exist\ ntotdeauna un ata[ament
pozitiv fa]\ de p\rin]i. Nu este a[a. Calitatea interac]iunii decide calitatea
ata[amentului.

45
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Raporturile
p\rin]i - copii

Baz\ afectiv\ Comportament social


sigur\ Ata[ament normal

Curaj
Independen]\ de
mi[care

Diminuarea
maxim\ a st\rilor
anxioase

Fig. 1
Teoria ata[amentului
Raporturi inter-variabile

Comportamentul de ata[ament poate fi cel mai bine observat atunci


cnd copilul este obosit, speriat, bolnav sau are o nevoie special\ de
ngrijire (Killn,1998: 190).
Mai multe cercet\ri efectuate au studiat n special modelele de a-
ta[ament asociate cu abuzul fizic [i neglijarea.
Schneider, Braunwald, Carlson [i Cicchetti (1985) au ar\tat c\ un
copil maltratat, spre deosebire de al]i copii, are un ata[ament nesigur fa]\
de persoanele care i acord\ ngrijire.
Crittend (1985) a descoperit c\ to]i copiii abuza]i [i neglija]i au pre-
zentat ata[ament nesigur fa]\ de p\rin]ii lor.

46
CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

Ata[amentul ntre p\rin]i [i copii apare ca un fir invizibil ntre ei.


Acolo unde p\rin]ii [i-au privat copilul [i au negat interac]iunea [i sta-
bilitatea n rela]ia cu ei, este greu s\ precizezi comportamentul de ata-
[ament al copilului.
Acolo unde ini]iativa [i lipsa de r\spundere din partea celui care ofer\
ngrijire este slab\ sau absent\, copilul se ab]ine de la comportamentul
orientat spre ata[ament.
n evaluarea ngrijirii oferite copilului este foarte important s\ ob-
serv\m calitatea interac]iunii [i a tipului semnificativ de ata[ament. Ca-
litatea ata[amentului este factorul central, la fel ca [i posibilit\]ile in-
dividuale ale copilului pentru dezvoltare, poten]ialul lui cu alte persoane.
Copiii cu ata[ament sigur sunt cei mai flexibili.
Este nevoie ca tratamentele s\ fie ndreptate spre aceste modele de
interac]iune.

1.3.4. Concep]ia ecologic\-interac]ionist\ privind abuzul


Analiza ecologic\ care studiaz\ rela]ia dintre individ [i mediul n care
tr\ie[te este o metafor\ sugestiv\ pentru concep]ia care are ca perspectiv\
de baz\ analiza [i n]elegerea rela]iei dintre individ [i propriul s\u mediu.
Modelul ecologic aplicat n asisten]a social\ a fost preluat din teoria
sistemelor, printre primii de c\tre Germain (1973, 1979).
Pentru a surprinde varietatea influen]elor de mediu, Bronfenbrenner
(1979) propune studiul unei probleme sociale concomitent, la diferite
nivele ale sistemului pe care l reprezint\ mediul social: al microsis-
temului, al mezosistemului [i al macrositemului (Roth-Szamoskzi, 1999,
pp. 154-155). Acest model a fost dezvoltat de Belsky (1980) pentru a
servi ca un cadru teoretic integrator pentru comportamentele sociale,
inclusiv cele din categoria relelor tratamente mpotriva copilului.
Analiza de la nivelul subsistemului ontogenetic se preocup\ de factorii
individuali care privesc p\rintele care comite agresiuni mpotriva copiilor
s\i (exemplu: istoria parental\, nivelul de dezvoltare intelectual\, n-
]elegerea nevoilor copilului etc.).
Microsistemul se refer\ la rela]iile familiale care constituie mediul de
via]\ proxim al copilului (tipul [i m\rimea familiei, influen]a copilului

47
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

asupra dinamicii familiale, evenimente familiale care pot avea un rol


declan[ator n producerea unor fenomene de tipul maltrat\rii).
Exosistemul este mediul mai larg de existen]\ al unui individ sau al
unei familii nucleare. El cuprinde familia l\rgit\, vecin\tatea n care lo-
cuie[te familia, comunitatea (etnic\, religioas\) de care ea apar]ine, in-
cluznd toate valorile [i rela]iile mai mult sau mai pu]in suportive din acel
sistem.
Macrosistemul este cel mai larg cadru de influen]\ asupra fenomenelor
din familie. n aceast\ categorie intr\ atitudinile societ\]ii fa]\ de violen]\
[i fa]\ de copii, a[tept\rile fa]\ de [coal\, nivelul de via]\ din societate,
politicile sociale n vigoare etc.
La nivelul tuturor acestor sisteme, Cichetti [i Rizley constat\ factorii
facilitori (de risc) [i compensatori ai maltrat\rii copilului.
Exist\ o distinc]ie ntre factorii situa]ionali stabili [i cei tranzi]ionali,
att n categoria factorilor compensatori ct [i n cea a factorilor de risc.
Printre factorii care contribuie n mod stabil la cre[terea riscului de abuz
pot fi n[irate caracteristicile de personalitate ale adultului, respectiv ale
copilului, cum ar fi: lipsa stimei de sine, experien]a unui abuz suferit n
copil\rie, dar [i izolarea social\, s\r\cia. De asemenea, se mai pune n
eviden]\ factorii de la nivelul macrosocial, cum ar fi acceptarea cultural\
a violen]ei, a pedepselor fizice etc. (Roth-Szamoskzi, 1999: 166)
Factorii tranzi]ionali de risc sunt purt\tori ai unor evenimente stresante
care ac]ioneaz\ pe durat\ mai scurt\ (dificult\]ile n via]a marital\, [o-
majul, schimb\rile din via]a familiei etc.).
Dintre factorii compensatori de durat\ putem enumera climatul fa-
milial stabil, ncrederea p\rintelui n propriile capacit\]i parentale. Dintre
factorii biologici pot fi remarca]i cei lega]i de s\n\tatea membrilor fa-
miliei, dintre factorii economici se remarc\ stabilitatea socio-economic\,
iar dintre factorii culturali, accentuarea metodelor neviolente de educare
[i socializare.
Factorii compensatori cu valoare tranzi]ional\ pot [i ei aduce progrese
n atitudinea de nemaltratare a copilului (perioadele fericite [i de armonie
din via]a unui cupul marital).
Ac]iunea factorilor stabili [i tranzi]ionali de risc aminti]i nu poate fi
determinat\ prin ea ns\[i, pentru declan[area unui comportament abuziv

48
CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

la adresa copilului. Maltratarea este explicat\ n acest model prin inter-


rela]ia factorilor compensatori [i a celor de risc. Rezult\ c\ abuzul m-
potriva copilului este un fenomen multicauzal n care factorii care privesc
dezvoltarea [i personalitatea copilului interac]ioneaz\ cu factorii perso-
nalit\]ii p\rin]ilor, interac]iunea lor trebuind analizat\ din perspectiva
nivelurilor individuale, familiale, interpersonale, organiza]ionale [i ma-
crosociale.
Perspectiva ecologic\ asupra riscului privind copilul ne trimite la
principalele rela]ii de interac]iune dintre copil, p\rin]ii s\i (sau nlocuitorii
lor) [i subsistemele modului lor de trai. (Roth-Szamoskzi, 1999: 169)
Conform principiului interac]iunii factorilor, riscurile pentru copii
provin din interac]iunile p\rin]ilor cu proprii copii, ambii prezentnd
anumite particularit\]i [i experien]e psihologice date. Aceste interac]iuni
sunt influen]ate de elementele microclimatului social, cu propriul nivel
de stres influen]at, la rndul s\u, de factori sociali independen]i de individ
sau de familie. Aceasta nsemn\ c\ ac]iunile [i atitudinile parentale de
neglijare sau de abuzare a copiilor pot fi concepute ca reac]ii inadecvate,
improprii, la stresul social. P\rin]ii care comit rele tratamente sunt deci
- n majoritatea lor indivizi cel mai adesea normali, care ncearc\ s\ fac\
fa]\ condi]iilor lor severe de via]\ cu ajutorul unor mecanisme adaptative
individuale, formate pe parcursul propriei lor dezvolt\ri ontogenetice.

1.3.5. Concep]ii de factur\ sociologic\


Analiza familiilor ce-[i maltrateaz\ copiii este concentrat\ asupra mo-
dului n care ei lupt\ cu problemele sociale [i economice, pe lng\ pro-
priile lor probleme din interiorul familiei.
Deseori ei au dificult\]i economice considerabile, se confrunt\ cu o
proast\ acomodare, condi]ii de munc\ nesigure sau lipsa unui loc de
munc\.
Modul n care ace[ti factori afecteaz\ maltratarea poate fi evaluat. Ei
sunt, de obicei, interrela]iona]i.
Simons (et al. 1966) a studiat abuzul fizic exercitat de p\rin]i n
familiile cu multe probleme. El a ar\tat c\ numai factorii socio-economici
nu sunt o cauz\ a abuzului. A fost stabilit\ o interac]iune ntre factorii
sociali, psihici [i emo]ionali. n orice caz, abuzul fizic apare mai des n

49
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

regiunile cu familii ce au un venit redus (Garbarino, 1976) [i o rat\ mare


a [omajului (Cochran [i Brassard, 197). Flatten (1983) a ar\tat c\ venitul
familial [i tipul familiei determin\ cine va deveni client al serviciului
pentru bun\starea copilului. Cu toate acestea, o situa]ie material\ bun\
poate, de asemenea, s\ ascund\ maltratarea. Tot a[a cum situa]iile e-
conomice pot fi ele nsele motivele abuzului. De exempu, lipsa de control
a impulsurilor poate conduce att la probleme economice ct [i la abuz
(Killn, 1998, pp. 206-207).
Factorii de stres pot genera efecte negative. Un singur factor nu trebuie
n mod necesar s\ reprezinte un risc deosebit.
Din ce n ce mai mul]i cercet\tori ai fenomenului maltrat\rii includ
factorii lega]i de situa]ia economic\ printre determinan]ii comportamen-
tului parental. Mai mult, mediul socio-economic (sc\zut sau ridicat) [i
calitatea suportului social al familiei sunt considerate ast\zi de autori ca
Aber et al. (1989), Mill [i Aldgate (1996), Thoburn (1997) ca fiind factori
care influen]eaz\ nu numai declan[area relelor tratamente, dar [i con-
secin]ele abuzului asupra dezvolt\rii copilului, precum [i posibilit\]ile de
interven]ie n aceste cazuri.
Al\turi de nivelul socio-economic sc\zut [i nu independent de acest
nivel se constat\ adesea ponderea crescut\ a relelor tratamente n familii
cu mul]i copii. Pentru a ilustra semnifica]ia acestui factor, Zigler [i Mall
(1898) noteaz\ c\ 40% din cazurile de maltratare din S.U.A. se petrec n
familiile cu 4 sau mai mul]i copii, de[i aceste familii sunt reprezentate
doar 20% n popula]ia total\ (Roth-Szamoskzi, 1999: 161).
n figura de mai jos este ilustrat\ leg\tura dintre factorii socio-eco-
nomici cei familiali [i caracteristicile copilului.
caracteristici caracteristici ale
clasa social parentale i dezvoltrii
familiale copilului

SES maltratare nivel de dezvoltare

nivel de adaptare
mediul familial la un nou mediu

Fig. 2
Diagrama unei teorii unificatoare a abuzului
(Aber et al., 1989)
50
CADRU TEORETIC GENERAL CU PRIVIRE LA ABUZUL ASUPRA COPILULUI

Rezultatele cercet\rii privind expunerea copiilor din jude]ul Cluj la


abuz [i neglijare (Rotariu et el., 1996) arat\ c\ riscul de abuz comis asupra
copiilor cre[te odat\ cu precaritatea st\rii materiale a familiei.
Aceast\ concluzie a rezultat din analiza r\spunsurilor la chestionare a
792 de copii [i 485 de p\rin]i. Conform tabelului de mai jos, din punctul
de vedere al riscului expunerii copiilor la abuz, familiile mai s\race se
disting clar de cele mai nst\rite. (Roth-Szamoskzi, 1999: 161)
Tabelul 1.3.1.
Starea material\ [i riscul de abuz n familie
RISCUL DE ABUZ
Starea material e l e v i p r i n i
a familiei
da total da total
36 69 50 109
mai srac
52,2% 8,7% 45% 22%
177 664 43 190
medie
26,7% 83,8% 22,6% 39,2%
13 59 43 186
mai nstrit
22% 7,4% 23,1% 38,4%
226 792 136 485
Total
28,5% 100% 28% 100%

Procentul copiilor expu[i maltrat\rii n familie cu nivel socio-eco-


nomic sc\zut este de aproape trei ori mai mare dect n familiile cu nivel
socio-economic ridicat.
Rela]iile semnificative ntre num\rul de copii din familie [i relele
tratamente mpotriva lor au reie[it [i ele din studiul de la Cluj. (Roth-
Szamoskzi, 1999: 162).
Tabel 1.3.2.
Riscul de abuz n func]ie de num\rul membrilor din familie
RISCUL DE ABUZ
Numr de
e l e v i p r i n i
copii sub 18 ani
da total da total
63 254 30 157
1 copil
24,8% 31,9% 19,1% 32,2%
97 349 69 235
2 copii
27,8% 43,9% 29,4% 48,2%
35 114 24 64
3 copii
30,7% 14,3% 37,5% 13,1%
4 copii sau 32 78 13 32
mai muli 41% 9,8% 40,6% 6,6%
227 795 136 488
Total
28,5% 100% 28% 100%

51
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Pedepsele fizice grave sunt aplicate de peste trei ori mai frecvent n
familiile cu patru [i mai mul]i copii fa]\ de cele cu un singur copil [i de
dou\ ori mai frecvent dect n familiile cu doi copii (Rotariu et al., 1996).
{i din aceast\ cercetare se confirm\, deci, c\ num\rul de copii din familie
este un factor important de cre[tere a stresului familial.
Al\turi de starea material\ [i num\rul de membri, un alt factor social
relevant pentru expunerea copiilor la riscul maltrat\rii este gradul de
izolare social\ a familiei, respectiv m\sura n care familia poate mobiliza
un suport social adecvat n favoarea ei, n cazul n care singur\ nu face
fa]\ presiunilor sociale.
De aici decurge ideea c\ riscul de rele tratamente cre[te n familiile
nucleare fa]\ de cele tradi]ionale, n care convie]uiesc simultan mai multe
genera]ii.
Un alt factor social important este apartenen]a la un grup minoritar.
Din studiul de la Cluj amintit deja (Rotariu et al., 1996) a rezultat c\
num\rul copiilor c\rora li se aplic\ pedepse fizice (n general), pedepse
fizice grave etc. este mai mare n popula]ia de rromi cuprins\ n lot.
Indicatorii dintr-un asemenea grup etnic, religios etc. nu ac]ioneaz\ se-
parat, ci sunt cu ceilal]i factori de natur\ comunitar\, ca rata delincven]ei,
condi]iile de locuit, gradul de [colarizare, accesibilitatea la servicii so-
ciale. (Roth-Szamoskzi, 1999: 163).

52
Cap. II Abuzul fizic asupra copilului la
nivel familial

2.1. Familia [i violen]a fizic\ mpotriva copilului

2.1.1. Caracteristici ale comportamentului parental abuziv n


familiile dezorganizate

Familia r\mne grupul social vital n asigurarea ngrijirii, protec]iei [i


educa]iei copilului. Factorii familiali sunt ca proximitate [i importan]\ cei
care asigur\ dezvoltarea unei personalit\]i armonioase, securizarea fizic\,
afectiv\ [i material\ a copilului.
Cu toate c\ familia trebuie s\ constituie un mediu securizant pentru
copil, aici se ntlnesc frecvent diferite forme de abuz.
Asisten]ii sociali, cei care lucreaz\ n domeniul protec]iei copilului,
se confrunt\ zilnic cu familii care nu ofer\ o ngrijire adecvat\ copiilor
lor. Copiii sunt expu[i unor tipuri diferite de neglijare, precum [i unor
comportamente abuzive din punct de vedere emo]ional, fizic sau/[i sex-
ual (Miftode, 2002: 211).
Abuzul familial este comis de membrii familiei copilului - n special
de c\tre cei n care copilul are ncredere, cei ns\rcina]i cu ngrijirea
copilului; de aceea, abuzul asupra copilului n mediul familial prezint\ un
grad mai mare de gravitate dect abuzurile comise asupra copilului n
institu]ii de ocrotire, [coli etc., datorit\ unei duble traumatiz\ri - n

53
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

urma abuzului propriu-zis [i trauma legat\ de lezarea ata[amentului


fa]\ de persoanele n care avea ncredere [i pierderea sentimentului de
securitate oferit de familie.
Exist\ familii n care rela]iile dintre membrii ei (p\rin]i-copii) sunt
afectate de diferite probleme care influen]eaz\ ciclul normal de via]\ [i
creaz\ tensiuni c\rora p\rin]ii [i copiii lor le fac fa]\ cu greu. Astfel,
principalele func]ii ale familiei - asigurarea confortului prin satisfacerea
nevoilor tuturor membrilor familiei [i cre[terea noilor genera]ii se de-
terioreaz\ treptat, iar de multe ori, pe fundalul acesta, iau na[tere com-
portamentele abuzive ndreptate asupra copilului, care pot varia de la o
palm\ peste obraz dat\ copilului pn\ la situa]ii grave care pot conduce la
infanticid.
Maltratarea poate fi mai mult sau mai pu]in grav\. Ea poate fi de
scurt\ sau de lung\ durat\. Poate fi asociat\ cu situa]ii particulare sau
poate fi cronic\. n unele familii aspectul maltrat\rii poate avea o singur\
dimensiune, pe cnd n altele copilul poate fi expus la mai multe sau chiar
la toate tipurile de maltratare.
Cu toate acestea, exist\ anumite elemente comune legate de lipsa de
cunoa[tere [i respect a nevoilor copiilor, respingere [i indiferen]\ (Sursa:
http://www.iatp.md/cnpac/copii maltrata]i/consultat pe 28.11.2003).
Unor p\rin]i le lipse[te abilitatea de a se angaja pozitiv n rela]ia lor cu
copilul [i de a da prioritate nevoilor de baz\ ale copilului naintea pro-
priilor lui nevoi. Copilul poate fi plasat n situa]ia de a tr\i n anxietate
sau grija continu\ de ceea ce s-ar putea ntmpla. Cu oricare dintre aceste
categorii am avea a face, pentru realizarea unui ajutor eficient, este indis-
pensabil\ o evaluare de ansamblu a copilului [i nevoilor sale.
De obicei, abuzuri foarte grave (cum ar fi b\taia), cu consecin]e extrem
de nefavorabile asupra procesului de dezvoltare [i maturizare psihocom-
portamental\ a copilului, se ntlnesc n cadrul familiilor unde lipsesc
dragostea, ata[amentul [i rela]iile bazate pe ncredere reciproc\. Tat\l [i
poate bate so]ia [i copiii. Aceast\ situa]ie se agraveaz\ dac\ el este al-
coolic. Mama de obicei manifest\ un comportament pasiv, de supunere
t\cut\, sus]inut de aflarea ei prelungit\ la serviciu, starea ei boln\vicioas\
sau plecarea pur [i simplu din familie.

54
ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

Ambii p\rin]i, la rndul lor, pot fi victimile unor abuzuri asem\n\toare


suferite n copil\rie. P\strnd conspira]ia, membrii familiei se comport\
de parc\ n familie totul merge perfect, for]a]i de teama incon[tient\ fa]\
de destr\marea familiei [i teama de a fi p\r\si]i. Copilul serve[te ca mijloc
de distrac]ie [i consolare pentru p\rin]i, deseori este folosit pentru muncile
din cas\ [i pentru a-i ngriji pe copiii mai mici, dar [i pentru confortul
sexual al p\rin]ilor sau pentru demonstrarea puterii.
Riscul apari]iei abuzului asupra copilului n mediul familial depinde
foarte mult de calitatea rela]ion\rii dintre p\rin]i [i copiii lor.
n evaluarea bun\st\rii copilului avem tendin]a de a acorda mai mult\
importan]\ factorilor externi dect interac]iunii dintre p\rin]i [i copii
(Killn Heap). Gray (1978) a comparat 30 de mame abuzive [i un grup de
control format din 30 de mame normale. Ea a descoperit c\ aceste grupuri
nu se diferen]iaz\ unul de altul n mod semnificativ n rela]ie cu factorii
de stres la care au fost supuse. Diferen]a semnificativ\ ntre cele dou\
grup\ri a fost abilitatea acestor mame de a reac]iona cu empatie fa]\ de
dependen]a copiilor lor [i fa]\ de comportamentele agresive (Killn,
1998: 207).
Un copil poate rezista bine unor noi dificult\]i venite din exterior dac\
interac]iunea cu p\rin]ii s\i se caracterizeaz\ prin acceptare [i angajament
pozitiv din partea lor.
Rolul empatiei n rela]ia cu abuzul a fost mai departe studiat de Le-
tournean. Ea a studiat rela]ia dintre stres [i agresiunile p\rin]ilor [i em-
patie. n datele ob]inute de la clasa de jos [i cea muncitoare ea n-a g\sit
nici o leg\tur\ ntre stres [i abuz. Pe de alt\ parte ea a descoperit c\ lipsa
de empatie a fost variabila ce a influen]at frecven]a abuzurilor n condi]ii
diferite de stres.
Studiile n care se observ\ interac]iunea dintre p\rin]i [i copii confirm\
calitatea rela]iei p\rinte-copil. Interac]iunea dintre p\rin]i [i copilul lor
este decisiv\ pentru felul cum se percepe copilul pe el nsu[i [i lumea din
jurul s\u, [i cum se dezvolt\.
Astfel, se poate spune c\ n familiile abuzive lipsa empatiei, ata[a-
mentul deficitar, slaba ndeplinire a func]iilor parentale constituie funda-
mentul pe care se construie[te abuzul asupra copilului, iar factorii externi

55
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

influen]eaz\ via]a familial\, avnd de multe ori un rol semnificativ n


consolidarea contextului maltrat\rii.
Familia trebuie s\ fie un mediu n care copilul s\ se simt\ iubit, s\ fie
n siguran]\, s\ g\seasc\ un model parental [i un model educa]ional pe
care s\-l aplice n viitor cnd va fi el nsu[i p\rinte. Dar nu ntotdeauna
familia este n armonie, uneori datorit\ unor factori interni [i externi
apare un dezacord [i o dizarmonie ce constituie un model de alterare a
rela]iilor p\rin]i-copii.
n familia dezorganizat\ supravegherea [i disciplina copiilor nu are
loc n parametri normali. Dezacordul partenerilor na[te o tensiune per-
manent\, agresivitate fizic\ [i verbal\, care antreneaz\ un stres cronic.
Ostilitatea permanent\ ntre p\rin]i se soldeaz\ cu m\suri coercitive fa]\
de copii, ceea ce le induce acestora agresivitatea (Irimescu, 2002).
P\rin]ii care nu sunt n rela]ii bune cu partenerul devin brusc nervo[i,
agresivi [i violen]i. P\rin]ii deveni]i agresivi nu controleaz\ bine ac-
tivit\]ile copilului, l pedepsesc pentru gre[eli variate, indiferent dac\ au
aspect pro-social sau antisocial. Aceste pedepse dure semnific\ mai mult
dispozi]ia sufleteasc\ a p\rintelui dect comportamentul vinovat al co-
piilor. Copilul se simte nemul]umit [i iritat, metoda violen]ei nu l nva]\
ce trebuie s\ fac\, ci cel mult ce nu trebuie s\ fac\. Se ajunge astfel la o
rela]ie nefireasc\ cu copilul [i acesta nceteaz\ s\ mai r\mn\ receptiv la
m\surile disciplinare impuse. Acest stil de rela]ie cu copilul conduce
curnd la agresivitate din partea lui, [tiut fiind c\ m\surile coercitive
repetate cresc ostilitatea [i agresivitatea.
Exist\ dou\ tipuri de p\rin]i abuzivi [i prin combinare apare [i cel de
al treilea tip:
p\rin]i abuzivi din dorin]a de a disciplina copilul;
p\rin]i abuzivi din dorin]a, con[tientizat\ sau nu, de a distruge co-
pilul;
p\rin]i abuzivi care afirm\ c\ doresc disciplinarea copilului negnd
inten]ia distructiv\.
De obicei ei sunt cei mai periculo[i c\ci nu-[i recunosc tratamentul
inacceptabil pe care l aplic\ copilului (Muntean, 2001: 64).
ntre metodele educative acceptate de o societate ca fiind potrivite
pentru copii [i eficiente, [i cele considerate ca f\cnd parte din categoria

56
ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

tratamentelor d\un\toare dezvolt\rii normale a copilului exist\ n general


o delimitare, care difer\ ns\ de la o societate la alta, de la o cultur\ la alta.

2.1.2. Limita dintre comportamentul normativ [i


comportamentul abuziv al p\rin]ilor

Fenomenul de abuz asupra copilului este prezent n toate societ\]ile


[i n rndul fiec\rei clase sociale, el fiind considerat un fenomen multi-
dimensional rezultat din interac]iunea mai multor elemente: caracteris-
ticile p\rin]ilor [i ale copiilor, procesul de interac]iune familial\, contextul
comunitar, cultural [i societal (Miftode, 2002: 157).
Atunci cnd se delimiteaz\ atitudinea normal\ fa]\ de copil de ceea ce
se consider\ un comportament abuziv este foarte important contextul
socio-cultural n care tr\ie[te copilul precum [i nivelul de acceptare al
societ\]ii vizavi de violen]\, pedeaps\ fizic\, statutul copilului n societate
etc.
Astfel, definirea unui comportament ca fiind abuz/maltratare a co-
pilului trebuie s\ fie adaptabil\ (n acord) cu acel context cultural [i social
n care copilul tr\ie[te, de valorile [i normele pe care le promoveaz\
respectiva societate.
Un exemplu din Canada arat\ c\ violen]a apare atunci cnd un adult
folose[te cuvinte considerate ofensatoare fa]\ de copil (e[ti r\u, nu e[ti
bun de nimic). Este de neconceput folosirea b\t\ii ca metode educativ\.
n schimb, n alte culturi, respectarea autorit\]ii parentale, supunerea
copilului [i utilizarea pedepsei corporale fac parte din normele culturale.
Ne referim la tradi]iile educative din ]\rile mediteraneene [i la pedepsele
corporale folosite de unele [coli din Anglia (Ionescu, 1999: 15).
n cercetarea sa privind analiza rela]iei mam\-copil n Romnia, Vaida
(1998) nscrie abandonul copilului n contextul social, economic [i politic
al unui regim post-totalitar, al unei societ\]i n criz\. Ea sus]ine c\ a-
bandonul, n m\sura n care constituie un fenomen, reprezint\ un sim-
ptom al societ\]ii romne[ti actuale. Abandonul nu este doar o problem\
singular\ n fa]a unei situa]ii individuale imediate, ci este [i un r\spuns la
o problem\ colectiv\.

57
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Fiecare tip de civiliza]ie selec]ioneaz\ un anumit comportament nor-


mativ, acceptat ca tratare bun\ a copilului, dincolo de care ar ncepe
comportamentul abuziv, respectiv maltratarea.
Un comportament este considerat ntr-o societate dat\ ca fiind abuziv,
dac\ el dep\[e[te standardul obi[nuit al comunit\]ii. Desemnarea unui
anumit comportament din cadrul familial ca fiind abuz sau neglijare
depinde de o serie de factori sociali [i culturali (Roth-Szamoskzi, 1999:
64).
B\taia peste fund sau o palm\ dat\ unui copil sunt considerate n
Romnia forme acceptabile de pedepse date de c\tre p\rin]i. Chiar dac\
un p\rinte aplic\ aceste forme de pedeaps\ n mod frecvent (chiar zilnic),
nici un asistent social, orict de vehement s-ar mpotrivi b\t\ii, nu ar
putea considera justificat\ pedepsirea p\rintelui, sau dec\derea lui din
drepturile de p\rinte numai pe aceast\ baz\, nici dac\ acest stil parental ar
prezenta urm\ri pe planul comportamentului [i al echilibrului emo]ional
al copilului.
Recunoa[terea normelor culturale mai strnse sau mai largi nu n-
seamn\ ns\ c\ profesionistul interesat de copil s\ nu ncerce s\ intervin\
n folosul unui copil afectat de un asemenea stil parental. Interven]ia sa
nu va avea ns\ un fundament la fel de ferm ca n cazul n care legile
interzic cu des\vr[ire b\taia. (Roth-Szamoskzi, 1999: 64)
n Suedia sau n Olanda, astfel de pedepse sunt ilegale [i dac\ se
dovede[te c\ un p\rinte le aplic\ frecvent, el poate fi judecat [i condamnat
pentru abuz fizic mpotriva propriului copil.

2.1.3. Violen]a fizic\ asupra copilului ca percept educa]ional n


cultura tradi]ional\ romneasc\

n ultimii 25-30 de ani s-a ncercat s\ se r\spund\ la ntrebarea: de ce


p\rin]ii [i abuzeaz\ fizic copiii? Mul]imea de date este considerabil\. n
ceea ce prive[te neglijarea sunt mai pu]ine schimb\ri (Wolok, 1990), iar
n abuzul emo]ional, nc\ [i mai pu]ine (Covitz, 1986 [i Rohner, 1986). n
timpul ultimilor ani s-a ridicat adesea aceast\ problem\ (Finkelhofer,
1988, Furnis, 1991) (Killn, 1998: 110). V\zut\ n totalitate, se poate

58
ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

vorbi chiar de o cre[tere a volumului de cuno[tin]e despre p\rin]i n situa]ii


de maltratare.
n ciuda preocup\rii [i distan]\rii noastre, exist\ o baz\ mai bun\ dect
n vremurile dinainte, pentru a se n]elege de ce se ntmpl\ inacceptabilul,
de ce a nu gndi devine regul\ [i care sunt circumstan]ele, care-i fac pe
unii s\ abuzeze [i pe al]ii s\ devin\ salvatori.
Abuzul asupra copilului este favorizat de rela]ionarea p\rinte-copil
deficitar\, de caracteristicile p\rintelui, ale copilului, de modelul cultural
de educare al copilului existent n comunitate, dar nu n ultimul rnd de
situa]ia socio-economic\ [i contextul familial.
Diferite [tiri [i reportaje despre abuzuri asupra copiilor sunt difuzat
frecvent pe toate canalele de televiziune, astfel c\ romnii sunt con[tien]i
de existen]a acestei probleme n societate. Cunoa[terea se limiteaz\ ns\
doar la cazurile de violen]\ extrem\.
Studiile efectuate n perioada 1990-2000 arat\ o nr\ut\]ire a calit\]ii
vie]ii copiilor din Romnia. Maltratarea copilului n societatea rom-
neasc\ se manifest\ att n mediul social ct [i n cel familial.
Percep]ia adul]ilor asupra abuzului relev\ lipsa acut\ de comunicare [i
mentalitatea educativ\ punitiv\ lipsit\ de empatie pentru copil (ca de
exemplu: Trebuie s\ fii sever cu copilul, B\taia e rupt\ din rai!,
A[a am fost crescut [i eu, Nu po]i s\ cre[ti un copil f\r\ s\-l ba]i)
(Sursa: http://www.cmsc.ro/abuzcopii.html, consultat pe 11.10.2003).
Abuzul este favorizat de factori obiectivi (mentalitatea romneasc\ ce
consider\ b\taia drept un mijloc educativ sigur, s\r\cia, [omajul, apar-
tenen]a la un grup social defavorizat, familiile monoparentale) [i de factori
subiectivi (perceperea copilului n mod nerealist, tendin]a de a considera
copilul r\spunzator pentru satisfacerea nevoilor adultului [i nu invers,
a[tept\ri nerealiste din partea adultului privind colaborarea copilului,
incapacitatea adultului de a avea o rela]ie bazat\ pe empatie cu copilul [i
de a-[i st\pni propriile frust\ri, care se r\sfrng, astfel, asupra copilului).

Orice adult crede c\-[i poate exercita liber dreptul de a-l pedepsi pe
copil, mai ales cnd este vorba despre propriul copil. Pedeapsa fizic\ este
folosit\ pentru a provoca durere. Pedeapsa minor\, cea care nu pericliteaz\
fizic copilul, prin repetare sau folosit\ impropriu, n concordan]\ cu

59
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

faptele comise, poate conduce la traume psihice [i variaz\ de la lovirea cu


palma pn\ la utilizarea unor obiecte dure, r\nirea, legarea, provocarea de
arsuri, trasul de p\r sau chiar otr\virea (IXth ISPCAN European Con-
ference on Child Abuse and Neglect, 2003). n m\sura n care lovirea
produce v\t\mare, risc substan]ial pentru s\n\tate/integritate corporal\,
pedeapsa grav\ devine abuz fizic. La fel poate fi considerat\ exploatarea
puterii de munc\ a copilului.
Gradul abuzului difer\ n func]ie de v\t\marea produs\ copilului. For-
me grave, periculoase pentru s\n\tatea copiilor apar uneori printre mo-
dalit\]ile educative aplicate copiilor de c\tre un p\rinte, care-[i exercit\
dreptul de a pedepsi copilul.
E greu de decis unde ncepe abuzul grav, aceasta mai ales cnd este
vorba de o pedeaps\ administrat\ copilului. Orict de toleran]i am fi cu
privire la dreptul p\rin]ilor de a-[i educa copiii [i de a-[i alege metodele
educative, abuzul ncepe atunci cnd s\n\tatea psihic\ sau fizic\ a co-
pilului este pus\ n pericol. Pornind de la aceasta, consider\m c\ studiul
fenomenului de abuz [i neglijare poate porni de la relevarea prevalen]ei
unor fenomene poten]ial cauzatoare de abuzuri, induse n comportamen-
tele punitive ale p\rin]ilor (Roth-Szamoskzi, 1999: 47).
P\rintele [i atribuie drepturi depline asupra modului n care [i cre[te
[i [i educ\ copilul. Dac\ toate lucrurile ar merge bine, nu avea de a face
cu attea situa]ii n care copii sunt supu[i la atitudini incorecte, nepotrivite
sau la diferite forme de abuz n propriile lor familii, al c\ror num\r, din
p\cate, cre[te pe zi ce trece.
Din punct de vedere cultural, n Romnia, diferitele forme de violen]\
sunt bine tolerate de c\tre societate. Reamintim n sensul acesta rezultatele
studiului ntreprins de EPOCH (End Physical Punishment of Children
Worldwide) n 1992:
96% din popula]ia adult\ din Romnia nu consider\ c\ a p\lmui
copilul nseamn\ a-l umili;
84% dintre p\rin]i utilizeaz\ p\lmuirea copilului ca metod\ de
educa]ie.
Reamintim de asemenea studiul nostru ntreprins pe trei genera]ii,
care, de[i a avut loc n 1997 (Muntean, 1999), rezultatele lui nu se

60
ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

ndep\rteaz\ prea tare de rezultatele ob]inute de EPOCH n 1992


(Muntean, 2001: 63).
ntr-o cercetare condus\ n 1997, n Timi[oara, [coala general\ nr. 22,
pe un lot de:
32 de copii/elevi n clasa a VII-a;
36 de p\rin]i ai acestor copii;
34 de bunici ai acelora[i copii
au rezultat cteva date semnificative care arat\ c\ de la o genera]ie la
alta con[tiin]a efectelor nocive ale b\t\ii cre[te, n vreme ce inciden]ele de
abuz fizic asupra copiilor scad, de[i nu n aceea[i m\sur\ (Muntean, 1999).
Astfel: copiii recunosc n propor]ie de 68,7% c\ sunt b\tu]i, n vreme
ce p\rin]ii lor, doar 18,7% consider\ c\ b\taia copilului este o metod\
potrivit\ de educa]ie.
Apare un procent de aproape 50% de copii care sunt b\tu]i, de[i p\rin]ii
lor [tiu c\ aceasta nu este o metod\ adecvat\ de educa]ie.
n genera]ia p\rin]ilor, 78,1% au fost b\tu]i de c\tre p\rin]ii lor, actualii
bunici. Deci 60% dintre p\rin]i care au fost b\tu]i n copil\rie sunt con-
[tien]i de efectele negative ale b\t\ii. Cu toate acestea, ei utilizeaz\ b\taia
n rela]ia cu copilul lor.
Ei consider\ n propro]ie de 84,3% c\ b\taia este o metod\ necesar\ n
educa]ie.
Aceea[i cercetare a investigat de asemenea opinia public\ cu privire la
b\taia copilului. Rezultatele arat\ c\ opinia public\ consider\ c\ n familia
romn\ abuzul fizic al copilului se ntlne[te cu o frecven]\ de 90% (80%
consider\ c\ este un fenomen generalizat [i frecvent ntlnit), 16,6%
consider\ b\taia ca o metod\ educativ\ indispensabil\, iar 20% c\ este o
metod\ uneori necesar\.
n cultura tradi]ional\ romneasc\ a-]i bate copilul semnific\ a face
om din el [i un percept educa]ional te nva]\ s\ nu ascuzi bta de copil. Se
[tie c\ unde d\ mama cre[te, iar b\taia e rupt\ din rai. Copilului i dai o
mam\ de b\taie, [.a.m.d.
Dac\ mentalitatea [i recomand\ aceste practici, propria ta experien]\
de copil ]i le confirm\, [i nu exist\ nici o [coal\ pentru cea mai dificil\ [i
important\ meserie, aceea de p\rinte, p\rintele va apela la b\taie [i

61
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

pedepse fizice f\r\ a se ntreba prea mult asupra consecin]elor [i a c\uta


alternative. (Muntean, 2001: 63)
n absen]a unei preg\tiri de specialitate, chiar [i persoanele care lu-
creaz\ cu copiii, sunt deci a[a zi[ii profesioni[ti, vor fi tributarii aceleia[i
mentalit\]i, att n rela]ia cu proprii copii ct [i cu cei c\rora le ofer\
serviciile. Mentalitatea se instaleaz\ n golul l\sat de ignoran]\.
S-au prelucrat diferite categorii ale abuzului fizic. Unele dintre ele fac
diferen]e ntre pedepsele disciplinare [i abuzul fizic. Unii accentueaz\
asupra faptului c\ scopurile sunt diferite. Disciplinarea dore[te s\-l educe
pe copil, indiferent de faptul c\ suntem sau nu de acord cu forma folosit\.
Arat\ vergeaua [i strici copilul. Un preot norvegian o spune alt fel:
Cel ce-[i iube[te copilul, l pedepse[te. De cealalt\ parte, abuzul asupra
copilului arat\ r\bufnirile tensiunilor interioare ale p\rin]ilor (Killn,
1998: 29).

n unele ]\ri (de exemplu Norvegia) disciplinarea fizic\ este deja in-
terzis\ prin lege, ceea ce nu este cazul Romniei, din nefericire. Pe-
depsirea fizic\ a copilului constituie nc\, n societatea romneasc\, un
mijloc de educare considerat mai sigur dect alte alternative [i chiar unul
firesc, dat\ fiind diferen]a de putere [i pozi]ia copilului n cadrul fa-
miliei, cu att mai mult cu ct disciplinarea fizic\ a fost folosit\ genera]ii
de-a rndul, [i chiar p\rin]ii nu au beneficiat de un alt tratament n
copil\ria lor, care ar fi putut s\-i ajute s\ identifice alte mentalit\]i de a-[i
educa propriul copil f\r\ a-i afecta acestuia s\n\tatea [i dezvoltarea fizic\
[i psihic\.
B\taia afecteaz\ ceea ce este mai important sensibilitatea copilului.
Chiar dac\ a fost s\ zicem, vinovat, copilul b\tut are impresia c\ este
nen]eles, [i nu este numai o impresie, b\taia r\ne[te profund demnitatea,
l poate face s\ piard\ ncrederea n sine [i n ceilal]i, diminueaz\ co-
municabilitatea [i sociabilitatea [i na[te timiditatea (Irimescu, 2002).
Sub aspectul psihologic, mecanismul producerii maltrat\rii copilului
precum [i consecin]ele nu difer\ fundamental de la o societate la alta.
Ceea ce difer\ sunt formele [i frecven]a de manifestare a maltrat\rii
copilului. Aceste elemente circumstan]iale ale maltrat\rii sunt n rela]ie

62
ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

cu fundalul socio-economic [i cultural, care reprezint\ unul din elementele


de sus]inere a fenomenului.
Vom g\si ns\ mereu acelea[i raporturi definitorii ntre agresor [i vic-
tim\ [i acelea[i aspecte ale personalit\]ii celor implica]i.
Sub aspectul consecin]elor, nu exist\ diferen]e de la o cultur\ la alta;
ceea ce se atinge n maltratare sunt structurile de baz\ ale fiin]ei umane.
Acestea condi]ioneaz\ capacitatea individului de a se adapta eficient, de
a avea o via]\ autonom\, ceea ce nseamn\ inteligen]\ [i creativitate n
g\sirea solu]iilor la micile [i marile probleme ale adapt\rii, [i de a cre[te
copii s\n\to[i [i normali (Muntean, 2001: 64).

2.2. Etiologia [i factorii de risc ai abuzului asupra


copilului

2.2.1. Argumente n explicarea etiologiei abuzului


Abuzul asupra copilului este explicat ca un fenomen multicauzal, n
care factorii care privesc dezvoltarea [i personalitatea copilului interac-
]ioneaz\ cu factorii personalit\]ii p\rin]ilor interac]iune ce trebuie a-
nalizat\ din perspectiva nivelurilor individuale, interpersonale, institu-
]ionale [i macrosociale.
Autori precum Bronfenbrenner (1979), Carlson (1984), Garbarino,
Guttman [i Seely (1986) n explicarea cauzelor abuzului iau n considerare
elementele situate la diferite niveluri ale mediului social:
al microsistemului: tipul [i m\rimea familiei, natura rela]iilor fa-
miliale, roluri [i paternuri interac]ionale, influen]a copilului asupra di-
namicii familiale, istoricul familial, evenimentele familiale cu rol de
declan[are a abuzului;
al mezosistemului: familia l\rgit\, vecin\tatea, comunitatea etnic\,
religioas\, normele sociale, locul de munc\, valorile [i rela]iile suportive [i
al macrosistemului: atitudinea societ\]ii fa]\ de violen]\ [i fa]\ de
copii, stereotipuri de sex [i rol, nivelul de trai din societate, probleme
sociale, politici sociale (Miftode, 2002, pp. 162-163).

63
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

La nivelul tuturor acestor sisteme, Cichetti [i Rizley constat\ factori


facilitatori (de risc) [i factori compensatori ai maltrat\rii copilului (Tabelul
2.2.1.1.) (Roth-Szamoskzi, 1999: 167).

Tabelul 2.2.1.1.
Factorii compensatori [i cei de risc care influen]eaz\ maltratarea
copilului
N iv e lu l
Factori

N iv e lu l N iv e lu l e xo sistem u lu i N iv e lu l
o n to ge n etic , m icro so c ial (re laiile i m ac ro sistem u lu i
in d iv id u al (al fam ilie i) c o m p o n e n te le (al so c ie tii)
c o m u n itii)
In te lig e n a F am ilia are S u p o rt so cial U n tip d e
p rin ilo r; c o p ii sn to i; ad e cv at n c u ltu r care
T alen te le lo r C e l p u in u n reeau a so c ia l; p ro m o v eaz
sp e ciale; p rin te p o ate P u in e rsp u n d e re a fa
N iv elu l lo r o fe ri su p o rt e v en im en te d e co p ii;
COMPENSATORI

rid ic at d e c o p ilu lu i: stre san te ; U n tip d e


co lariz are; F am ilia are u n P u te rn ic c u ltu r care se
C o n tiin a u n u i statu t so c io - afiliere n o p u n e v io len ei
tre cu t e co n o m ic c o m u n itate a i ap r v ictim ile ;
trau m atizan t acc ep tab il relig io as; P ro sp eritate
(p relu c rarea (sigu ran a E x p e rie n e e co n o m ic .
ab u zu lu i su ferit b u n strii c o lare p o z itiv e
n co p ilrie) c o tid ie n e ) ale ad u lilo r i
n fiare a c o p iilo r d in
fizic p lc u t; fam ilie ;
D ep rin d erile In te rv e n ii
in te rp erso n ale terap e u tic e
b u n e. p ro fitab ile
p en tru p rin i;

Isto ria T en siu n ile o m aj; A cc ep tare a


in d iv id u al a m aritale ; Izo lare a so cial c u ltu ral a
p rin ilo r T u lb u rri d e a fam ilie i; v io le n ei;
c u p rin d e c o m p o rtam e n t L ip sa A cc ep tare a
e x p erie n a ale c o p iilo r; su p o rtu lu i n c u ltu ral a
ab u zu lu i; B o li cro n ice ale reeau a so c ia l; p ed e p selo r fizic e
DE RISC

Stim a d e sin e c o p iilo r; S lab e leg tu ri ap lic ate co p iilo r;


sczu t a F am ilia cu u n d e p rie te n ie i C o n sid e rarea
p rin ilo r n iv elu l sin gu r p rin te; v e cin tate; c o p iilo r c a fiin d
sczu t d e S tatu t so cio - E x p e rie n e p ro p rietate a
in te lig en i d e e co n o m ic sc z u t. c o lare p rin ilo r;
co lariz are, p ro b le m atic e N iv elu l crescu t
d e p rin d e rile (co rijen e ), d e src ie n
in p e rp erso n ale rep eten ii, re laii p o p u laie .
in eficien te ten sio n ate c u
e d u cato rii,
ab sen teism .

(Kaufman [i Zigler, 1989, p. 189)

Factorii de risc sunt purt\torii unor evenimente stresante ce ac]ioneaz\


pe o durat\ scurt\ de timp, n timp ce factorii compensatori permit stabilirea

64
ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

armoniei n ngrijirea [i educarea copiilor [i ofer\ o baz\ privind


receptivitatea nevoilor copilului.
n explicarea fenomenului de abuz asupra copilului s-au elaborat mai
multe concep]ii [i teorii menite s\ identifice cauzele maltrat\rii: medical\,
psihologic\, social\, ecologic\ etc.

Unii cercet\tori pun accentul pe patologia autorului maltrat\rii ca


etiologie principal\: scoruri ridicate la m\sur\torile psihopatologice (Wil-
liams [i Finkelhor, 1990), distorsiuni cognitive (Seidman, Marshal, Hud-
son [i Robertson, 1994), percep]ii negative [i a[tept\ri nerealiste fa]\ de
copii (Azar, Barnes [i Twentyman, 1988). Este adev\rat c\ mamele din
familiile n care g\sim situa]ii de maltratare cronic\ sunt adesea foarte
depresive, n special din momentul na[terii copilului care face obiectul
semnal\rii. Ele au un accentuat sentiment de neputin]\ fa]\ de rezolvarea
problemelor cu care se confrunt\ familia [i nu se simt ntr-o pozi]ie de
autoritate fa]\ de copil; ele simt c\ acesta de]ine controlul situa]iei. Se
observ\, de altfel, frecventa parentificare a copilului de la care mama
a[teapt\ s\ umple golul afectiv pe care l-a tr\it n copil\rie. A[adar, aceast\
mam\ nu-[i poate asuma n mod corect rolul de p\rinte [i nu poate spera
n ob]inerea unor satisfac]ii din asta. (Ionescu, 1999: 23).
Alte teorii se elaboreaz\ n jurul transmiterii intergenera]ionale a mal-
trat\rii. Observ\m, ntr-adev\r, c\ unele familii care maltrateaz\ sunt
cunoscute de mai multe genera]ii de c\tre profesioni[tii din domeniul
social. Aceste familii tr\iesc la marginea societ\]ii [i nu frecventeaz\
dect marginali. Astfel, este foarte greu pentru un copil maltratat care
provine din acest mediu s\ evolueze. n schimb, chiar dac\ faptul de a
cre[te ntr-un mediu n care domne[te violen]a constituie un model
educativ negativ, nu to]i adul]ii care au fost maltrata]i n copil\rie devin
parteneri sau p\rin]i violen]i. Invers, nu to]i adul]ii care maltrateaz\
provind dintr-un mediu n care se exercitau acte de maltratare. A[adar,
transmiterea intergenera]ional\ trebuie s\ fie considerat\ drept o etiologie
ca oricare alta.
Se pune accentul pe factorii lega]i de contextul familial [i de mediu, n
special pe [omaj, s\r\cie, lipsa sus]inerii sociale (Whipple [i Webster-
Stratton, 1991). Cercet\rile lui Polansky, Ammons [i Gaudin (1985) ale

65
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

lui Bouchard [i Desfosss (1989), Garbarino [i Sherman (1980) [i Palacio-


Quintin, Couture, Poquet, Jourdan-Ionescu, Lacharit, Ethier, Dias, Des-
aulniers, Cot, Coderr [i Calille (1995) au scos n relief faptul c\ familiile
n care maltratarea este cronic\ au re]ele sociale reduse [i nesatisf\c\toare.
n acela[i timp, nu [tiu s\ foloseasc\ resursele comunit\]ii. Mai mult,
p\rin]ii care maltrateaz\ cronic dovedesc o participare social\ mai redus\.
Copiii acestora sunt, de asemenea, mai pu]in implica]i social. Se pare c\
ansamblul familiei, [i nu numai mama, este supus acestei st\ri de sin-
gur\tate, de izolare social\ [i de absen]\ a sus]inerii sociale.
Incapacitatea p\rin]ilor de a intra n contact [i de a ntre]ine rela]ii
sociale reciproce pare a fi responsabil\ de izolarea social\ n care tr\iesc
ace[tia [i nu numai s\r\cia ecologiei lor sociale (Polansky [i colab., 1985).
S\ adaug\m la aceasta c\ o mam\ c\ruia i lipse[te sprijinul social risc\ s\
aib\ probleme rela]ionale cu copilul s\u, mai mult dect o mam\ care nu
este izolat\ (Dumas [i Wahler, 1985). Re]eaua social\ disfunc]ional\ a
familiei poate deci participa la etiologia maltrat\rii copilului.
Diverse situa]ii de criz\ familial\ (divor], adop]ie, recompunere fa-
milial\, doliu, sinucidere, alcoolism, toxicomanie) care sunt generatoare
de angoase pot constitui baza maltrat\rii (Raoult, 1999). (Ionescu, 2001:
24)
Adesea, poate fi vorba de un act de maltratare trec\tor, legat de mo-
mentul de criz\; de exemplu, n momentul unui divor], tat\l poate deveni
violent fa]\ de copii, iar mama depresiv\, din cauza problemelor pe care
trebuie s\ le dep\[easc\. Dup\ ce trece criza, p\rin]ii vor mp\rt\[i din nou
momente agreabile cu copiii lor [i vor restabili un sistem educativ eficient,
f\r\ violen]\ sau neglijare.
Evident, dac\ criza familial\ din copil\rie a fost de scurt\ durat\,
copilul va suferi foarte pu]in consecin]ele actelor de maltratare la care a
fost supus. n schimb, un copil care tr\ie[te ntr-o familie confruntat\ cu
mai multe crize, care se ntind pe mai mul]i ani (separare urmat\ de
alcoolism, apoi de sinuciderea unuia dintre p\rin]i, atunci cnd cel\lalt se
rec\s\tore[te) va fi, f\r\ ndoial\, subiect al maltrat\rii de lung\ durat\.
Este clar c\ maltratarea este un fenomen care poate avea cauze mul-
tiple: patologia p\rin]ilor, caren]ele rela]ionale copil-p\rinte, problemele
familiei. Regrupnd factorii de risc n care copilul se confrunt\ [i

66
ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

regrupndu-i n raport cu copilul nsu[i, cu p\rin]ii s\i sau cu mediul n


care tr\ie[te, putem lua n considera]ie diferitele variabile etiologice ale
maltrat\rii.
Bazndu-se pe perspectiva ecologic\ dezvoltat\ de Bronfenbrenner
(1979, 1996), figura 2.2.1.1. reprezint\ diferitele niveluri de risc care pot
afecta copilul ntr-o anumit\ etap\ a dezvolt\rii sale. Diferi]ii factori care
intervin n dezvoltarea uman\ se influen]eaz\ reciproc, dup\ o concep]ie
sinoptic\ a efectelor de interac]iune ntre diversele contexte de via]\ (Ro-
bin, 1997).
Fig. 2.2.1.1.
Viziunea ecosistemic\ a factorilor de protec]ie (Jourdan-Ionescu,
1998)

Factori de risc

Factori de risc Mediul social Factori de risc


Familie
Caracteristici
individuale
COPII

Factori de risc
Factori de risc

Observ\m c\, n cea mai mare parte a studiilor, copiii maltrata]i apar]in
unor familii dezorganizate, cu nivel socio-economic defavorizat. Astfel
de caracteristici care influen]eaz\ func]ionarea microsistemului familial
constituie, de la bun nceput, factori de risc de maltratare. ntr-adev\r,
copilul poate tr\i ntr-un context n care coexist\ diverse riscuri de mediu
(de exemplu: s\r\cia, o re]ea social\ compus\ numai din adul]i n care
copilul nu poate s\ aib\ ncredere), diverse riscuri familiale (de exemplu:

67
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

num\r crescut de copii n familii, mam\ foarte tn\r\, tat\ alcoolic sau
toxicoman) [i chiar unele riscuri legate de propriile caracteristici (s\n\tate
fragil\, stim\ de sine redus\, tulbur\ri de limbaj, de exemplu). Printre
caracteristicile individuale ale copilului putem sublinia [i prezen]a unui
handicap sau a unei boli cronice. Un copil care a fost descoperit la na[tere
ca purt\tor de trisomie 21 (sindrom Down) sau care este atins de o a-
fec]iune, provoac\ la p\rin]i un [oc ce poate duce la dorin]a de abandon
sau la rela]ii de cuplu marcate de violen]\ legat\ de g\sirea unui vinovat.
Mergnd n sensul cauzelor multiple care interac]ioneaz\ n maltratare,
Marceline Gabel (1999) enumer\ fenomenele urm\toare (Ionescu, 2001:
26):
factorii socio-economici;
factorii psihologici (psihoz\, abuz de droguri, alcoolism, defici-
en]\);
factori de mediu (izolare, lipsa sprijinului social);
factori lega]i de istoria familiei (separare, doliu, [omaj);
factori educativi (pedepse corporale);
factori lega]i de dezvoltarea normal\ a unui copil mic (exersarea
controlului sfincterian, tulbur\ri de somn, refuz alimentar etc.);
factori lega]i de existen]a unui copil sau de caracteristicile a-
cestuia (nu corespunde copilului imaginar sau reparator n ceea ce
prive[te sexul, o tr\s\tur\ fizic\ etc.);
factori de ordin interactiv.
Ace[ti factori pot fi regrupa]i dup\ modelul ecosistemic n trei grupuri:
cei care provin din caracteristicile copilului, cei n leg\tur\ cu carac-
tersticile p\rin]ilor, cei care provin din mediul familial [i din mediul
nconjur\tor.
Exist\ indicatori ai riscului de maltratare a copilului care apar adesea
nc\ nainte de na[terea copilului, n comportamentul parental [i pe care
specialistul trebuie s\ fie capabil s\-l descifreze. Pe de alt\ parte, ace[tia
nu trebuie lua]i izolat, ci doar prin cumularea mai multor semne.
Ansamblul de elemente de mai jos creaz\ pentru personalul medico-
social [ansa unei evalu\ri iar pentru familii schi]eaz\ tipul de sprijin sau
de ajutor necesar.

68
ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

Evaluarea va permite apoi pesonalului din domeniul social s\ aleag\


din evantaiul mijloacelor de care dispune pe acelea care se potrivesc cel
mai bine pentru a veni n sprijinul copilului [i al p\rin]ilor s\i.
M\sura de sprijin sau de acompaniere trebuie explicat\ familiei, de-
oarece acceptul familiei condi]ioneaz\ reu[ita proiectului de interven]ie
conceput spre a servi intereselor copilului [i ale p\rin]ilor s\i (Ghid
pentru profesioni[ti, 2003: 3).
Identificarea precoce a factorilor de risc trebuie s\ permit\ imple-
mentarea unor ac]iuni preventive de natur\ social\, educativ\, psihologic\.
Acestea la rndul lor trebuie s\ fac\ obiectul unor monitoriz\ri [i evalu\ri
regulate.

2.2.2. Factori favorizan]i (de risc) ai apari]iei abuzului


Factori de risc
1. Perioada sarcinii [i primele luni de via]\ ale copilului
(a) Perioada peri-natal\:
negarea [i ascunderea sarcinii, sarcin\ nedorit\, neacceptat\;
sarcin\ tr\it\ subiectiv ca fiind dificil\;
antecedente de moarte subit\ sau deces al unui copil;
antecedente obstretice, avorturi spontane sau provocate, spitaliz\ri
n timpul sarcinii;
situa]ia actual\ a mamei: izolare, ruptur\ afectiv\, disfunc]ii con-
jugale;
vrst\ mic\ a mamei sau sarcini apropiate;
lipsa unui domiciliu stabil, condi]ii proaste de locuit;
condi]ii de via]\ care implic\ o oboseal\ excesiv\ (condi]ii de
munc\, navet\);
antecedente de plasament provizoriu sau alte tipuri de protec]ie
social\ a unor copii ai familiei respective;
absen]a unui proiect de viitor pentru copilul care urmeaz\ s\ se
nasc\ sau pentru modul n care urmeaz\ s\ fie ngrijit;
absen]a unui sprijin social.

69
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

(b)Perioada [ederii n maternitate:


c\utarea [i reconsiderarea semnalelor nregistrate n perioada pre-
natal\;
na[tere dificil\ cu probleme, prematur\ sau ntrziat\;
separarea mamei de copil imediat dup\ na[tere;
intoleran]a mamei la ]ipetele copilului;
anxietate excesiv\ generat\ de ngrijirile care se impun pentru copil;
copil cu malforma]ii sau cu un handicap;
n general, rela]ii proaste cu copilul;
refuzul mamei de a vedea copilul, de a se ocupa de el;
dificult\]i n hr\nirea copilului;
conduite sau inten]ii inadecvate;
impulsuri (tendin]e) periculoase reale sau care pot fi b\nuite;
depresie sau psihoz\ post-natal\;
descoperirea unor elemente sociale, familiale, de risc ([omaj, absen]a
unui domiciliu stabil);
absen]a preg\tirilor pentru venirea copilului;
internare f\r\ acte a mamei n vederea na[terii;
fuga mamei din spital [i abandonul copilului;
prelungirea din motive psiho-sociale a [ederii n spital;
internarea prelungit\ a copilului datorit\ proastei condi]ii fizice.
(c) Intoarcerea acas\:
reconsiderarea indicatorilor de risc din perioada precedent\;
mam\ depresiv\;
mam\ care de la na[tere se neglijeaz\;
`ngrijiri inadecvate ale copilului;
copii prezentnd diferite tulbur\ri (alimentare, de somn);
cazarea n centrul maternal;
cererea de plasament a copilului.
(d) La ncheierea concediului maternal, preluarea ngrijirii copilului:
lipsa unui aranjament pentru ngrijirea copilului pe perioada ct
p\rin]ii sunt pleca]i la munc\;
cerere de plasament pe o perioad\ determinat\;
instabilitatea plasamentului;
utilizarea regulat\ de medicamente calmante;

70
ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

conflict ntre p\rin]i [i persoanele care ngrijesc copilul (cre[\, fa-


milie etc.);
spitaliz\ri repetate.
Este de notat faptul c\ orice femeie care na[te trece prin unele di-
ficult\]i n anumite perioade, f\r\ a pune ns\ n pericol dezvoltarea
copilului s\u.

2. Caracteristici parentale, caracteristici ale copilului [i condi]ii


socio-economice [i familiale (IXth ISPCAN European Conference on
Child Abuse and Neglect, 2003):

(a) Caracteristici parentale (sau ale adultului abuzator):


adul]ii abuzatori au suferit, la rndul lor, episoade de maltratare sau au
avut o copil\rie nefericit\, conformndu-se modelului comportamental al
c\ror victime au fost. Adul]ii respectivi au nevoie de suport [i de re-
zolvarea psihologic\ a problemelor r\mase din copil\rie;
consum\ excesiv alcool, droguri;
sufer\ de boli mentale (depresie, inclusiv comportament suicidar
ori psihotic) sau au o s\n\tate precar\, care nu le permite s\ securizeze
via]a copilului;
sunt imaturi din punct de vedere mental sau afectiv, instabili
emo]ional, cu prag sc\zut de toleran]\ a frust\rilor [i cu dificult\]i de
adaptare, lipsi]i de empatie rela]ional\. Nu-[i pot amna propria satisfac]ie
[i [i descarc\ stresul pe loc. Sunt ostili [i rejectivi pentru c\ nu au
ncredere n propriile lor abilit\]i. Caut\ suport parental protector n
propriul lor copil pe care-l ncarc\ emo]ional cu probleme personale;
au cuno[tin]e sumare despre dezvoltarea copilului, nu-l apreciaz\
corect, nu-l accept\, nu-l aprob\;
au a[tept\ri nerealiste din partea lui (privitor la reac]ii, perfor-
man]e);
au un stil educativ conflictual (fie autoritar, critic, intolerant, ostil,
restrictiv, fie hiperprotector anxios sau perfec]ionist, fie indolent, in-
diferent);
comunicarea lor este ambigu\, nu [tiu cum s\-[i exprime tr\irile
fa]\ de cei apropia]i, nu pot separa sentimentul pozitiv fa]\ de copil de

71
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

sentimentul negativ fa]\ de ceea ce a comis copilul. Are o rigiditate re-


la]ional\ [i o rat\ crescut\ de agresivitate;
egocentrism sau/[i ata[ament redus fa]\ de un copil nedorit, ale
c\rui nevoi nu le n]elege [i nu le satisface;
sunt izola]i social, se tem c\ vor fi respin[i, nu ncearc\ s\ se
apropie;
le lipse[te imagina]ia, spiritul ludic;
au comportamente perverse, sadice fa]\ de copil;
antecedente de violen]\ sau acte delictuale ale p\rin]ilor;
familie tradi]ional\ care folose[te b\taia ca metod\ educativ\;
orientarea [i aderarea la o grupare filosofic\ sau religioas\ care
impune anumite interdic]ii (asisten]\ medical\, impiedicarea accesului la
informare etc.).
(b) Caracteristici ale copilului:
na[tere prematur\, probleme prenatale, peri- sau postnatale (mai
ales dificult\]i de alimentare sau necesitatea spitaliz\rii timpurii);
boln\vicios n primii ani de via]\, cu un handicap, cu nevoi
speciale cu aspect dezagreabil sau cu retard;
copil instabil, cu tulbur\ri de aten]ie, greu de disciplinat;
asem\narea copilului cu o persoan\ fa]\ de care p\rintele are
resentimente mai mult sau mai pu]in con[tiente [i fa]\ de care nu-[i poate
direc]iona violen]a;
statutul copilului (adulterin, din alte rela]ii etc.);
[edere nafara familiei;
(c) Condi]ii socio-economice [i familiale
antecedente penale sau familiale semnificative (divor], secrete ale
familiei);
p\rinte unic sau n rela]ie de coabitare;
vrsta p\rin]ilor n covaria]ie cu clasa social\;
intervalul dintre na[teri;
separarea copilului de mam\ mai mult de 14 ore dup\ na[tere;
absen]a hr\nirii la sn;
izolare social\ a familiei sau conflicte maritale;
aglomerare n spa]iul de domiciliu;
stres economic, s\r\cie;
stres profesional;
72
ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

pierderi situa]ionale ([omaj, decese, mut\ri frecvente, accidente etc.);


transmiterea multigenera]ional\ a anxiet\]ii sau a violen]ei, care se
repet\ [i determin\ anumite valori culturale ce guverneaz\ via]a familiei;
confuzii ntre genera]ii;
al]i copii ai familiei care se afl\ n servicii de protec]ie a copilului;
o nou\ sarcin\.

Factorii de risc cei mai frecven]i n maltratare (Palicari, 2001)

COPILUL PARINII
Probleme de sntate fizic;
Nivel redus de colarizare
Natere prematur/greutate mic la
Probleme de sntate mintal
natere;
Probleme legate de consumul de
Probleme perinatale; alcool/drog
Vrsta mic a mamei la naterea
Probleme de dezvoltare a copilului
de vrst mic primului copil
Probleme de comportament Nivel intelectual sczut al mamei
de vrst mic Maltratri n copilrie
CARACTERISTICI ncarcerarea unuia dintre prini
ALE FACTORILOR Handicap important sau boal
DE RISC cronic a unuia din familie

CONTEXT FAMILIAL SAU


DE MEDIU

S\r\cie
Instabilitatea structurii familiale
Frecven]a ridicat\ a mut\rilor
Num\r mare al copiilor
n familie
Violen]\ conjugal\

(Adaptat dup\ Jourdan-Ionescu, 1998)

73
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

nl\n]uirea cauzal\ a victimiz\rii


}innd cont de multitudinea [i posibilele combina]ii ale factorilor
enumera]i, un incident de abuz se poate desf\[ura dup\ urm\torul al-
goritm:
Situa]ii stresante, frecvente, pe termen lung;
Adul]i abuzatori, ale c\ror caracteristici i determin\ s\ aprecieze
diferit rela]ia cu copilul fa]\ de adul]ii normali;
Stres emo]ional, provocat reciproc de adult [i de copil;
Diminuarea autocontrolului [i inhibi]iei comportamentale;
Iminen]a abuzului asupra copilului.

2.3. Copiii abuza]i fizic [i tipuri de comportamente


abuzive n mediul familial

2.3.1. Copilul victim\ a agresiunii parentale


Uneori p\rin]ii [i ndeplinesc bine func]iile de p\rin]i, dar n situa]ii
de criz\ ajung s\-[i abuzeze copilul, iar alteori ace[tia [i neglijeaz\ de la
bun nceput copilul [i l expun constant la abuzuri fizice [i emo]ionale.
Din nefericire, cele mai multe abuzuri asupra copilului au loc n
familie, iar forma de abuz cea mai frecvent ntlnit\ este abuzul fizic.
Copilul este o fiin]\ vulnerabil\; v\t\mat, el prezint\ adesea semne
fizice cu diverse grade de gravitate: hematoame, echimoze, fracturi, ar-
suri. leziuni interne, pl\gi, dilacer\ri. Nu toate leziunile fizice sunt ns\
accidentale. Agresarea copilului n mod deliberat de c\tre adultul n grija
c\ruia se afl\ el, provocarea de leziuni sau otr\virea lui, este definit\ ca
abuz fizic. Acest fel de abuz este nso]it de traume psihice imediate sau
ulterioare (Popescu, R\du], 1998) care trebuie luate [i ele n considerare
n cazul aprecierii gravit\]ii actului violent. Pecora et al. (1992) dau o
defini]ie care merge n acela[i sens [i anume: abuzul fizic este v\t\marea
produs\ neaccidental de persoana n grija c\reia se afl\ un copil la un
moment dat (Roth-Szamoskzi, 1999: 46). n privin]a acestui tip de
defini]ie se pune ntrebarea dac\ nu ar trebui incluse aici [i acele forme de

74
ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

violen]\ care nu au provocat v\t\m\ri la comitere, dar care include, prin


repetare, probabilitatea crescut\ a v\t\m\rilor (de exemplu, cazul n care
p\rintele arunc\ spre copil cu diverse obiecte de pild\, cu scaunul [i ar
putea foarte u[or s\-l r\neasc\). Ideea extinderii defini]iei nu se produce
doar c\ rezultant\ a durerii fizice, ci [i ca urmare a amenin]\rii cu violen]a
[i a tr\irii iminen]ei acesteia. Dar judecarea comportamentelor n func]ie
de majoritatea legilor existente se face n mai mic\ m\sur\ pe seama
inten]iilor oamenilor [i n mai mare m\sur\ pe seama actelor comise
efectiv [i a consecin]elor acestora. A[adar, profesioni[tii au nevoie de
criterii de diferen]iere ntre diversele tipuri de abuzuri, criterii pe care le
construiesc pornind de la nivelul de suferin]\ produs\ copilului (Mardiker,
1996).
Categoria copiilor abuza]i fizic i include pe cei care au fost r\ni]i n
mod deliberat, precum [i pe cei r\ni]i datorit\ insuficientei supravegheri.
Semnele uzuale ale abuzului fizic sunt contuziile [i arsurile (Mobbs,
1986). Contuziile pot ap\rea de la ciupituri, lovituri, trntiri ale copilului.
Pute]i g\si exemple de contuzii pe spatele sau fundul copilului, l\sate de
palme sau obiecte, urme de degete pe obraji, pe picioare sau bra]e, de la
ciupituri, precum [i ochi vine]i ca urmare a loviturilor primite. Pe lng\
aceste r\ni, cara arat\ folosirea unor obiecte sau a minilor, exist\ acele
contuzii care nu arat\ foarte diferit de cele pe care copiii [i le fac adesea
la joac\. Localizarea r\nii, vrsta copilului [i explica]ia felului n care
acestea au ap\rut, pot indica totu[i abuzul. Arsurile provin adesea de la
]ig\ri. Ele pot fi, de asemenea, produse cu ajutorul nc\lzitoarelor sau al
fierului de c\lcat (Killn, 1998: 27).
Asemenea semne vizibile ale traumei sunt [ocante [i trezesc furia,
protestul [i disperarea noastr\. Nu reu[im de fiecare dat\ s\ observ\m
suferin]a, anxietatea, neajutorarea [i disperarea copilului, experien]ele
sale avute cu un adult, care nu mai are control asupra propriilor acte [i
care este capabil s\ provoace v\t\m\ri fizice. Astfel, copilul este l\sat s\
se adapteze [i s\ fac\ singur fa]\ acestor experien]e abuzive care vin din
partea celor care se consider\ c\ ar trebui s\-l protejeze. Aceste experien]e
se cumuleaz\ v\t\m\rilor emo]ionale, care, pe termen lung, pot avea
efecte mult mai serioase.

75
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Situa]ia poate fi chiar [i mai complicat\, datorit\ faptului c\ v\t\m\rile


cele mai grave nu au n mod necesar nici un semn exterior, cum ar fi de
exemplu, loviturile la cap f\cute unui copil mic, mai ales bebelu[ilor.
Scutur\ri puternice provocate copiilor de vrst\ mic\ pot duce la un efect
de biciuire a capului (Dykes, 1996), v\t\mare care ar putea ap\rea n alte
circumstan]e, cum ar fi accident de ma[in\ (ciocnire frontal\). Acest efect
poate conduce la snger\ri ale meningelui, n membrana protectoare a
creierului, sau n interiorul ochiului. C\derile sau loviturile la cap pot
conduce la serioase v\t\m\ri ale creierului, chiar dac\ acestea nu sunt
observate imediat. Este vorba de copilul care a fost trntit de nenum\rate
ori cu capul de mas\ pentru c\ nu se opre[te din plns. Aceste lovituri pot
avea serioase consecin]e cum ar fi epilepsia, paralizia [i ntrzierea n
dezvoltare. Sechelele pot, de multe ori, s\ nu fie evidente dect trziu, [i
atunci s\ nu fie asociate cu abuzul.
Alte v\t\m\ri provenite frecvent din abuzul fizic deliberat sunt minile
[i picioarele rupte. Razele X pot ar\ta, de asemenea, semne ale unor
fracturi anterioare. Este posibil ca abuzul s\ se fi perpetuat dintr-o pe-
rioad\ cu mult anterioar\ apari]iei [ansei ca o persoan\ sau situa]ie s\
permit\ depistarea acestuia. Dac\ un copil are anumite probleme de s\-
n\tate, cum ar fi o fragilitate a oaselor (osteogenez\ imperfect\) (Peterson
[i McAllison, 1989; Carty, 1988) iritant\, dar nu neap\rat foarte grea,
manevrarea mai dur\ a copilului poate avea serioase consecin]e care cu
u[urin]\ pot fi considerate ca abuz fizic, cu toate c\ aceste consecin]e nu
ar fi fost att de severe n cazul unui copil s\n\tos.
Exist\ situa]ii care pot fi asociate cu aceste tipuri de abuz. n con-
flictele maritale, agresiunea care se dore[te direc]ionat\ spre unul din so]i
poate fi adesea canalizat\ spre copil. n situa]iile n care copilul respins
devine turbulent, el ajunge s\-i nnebuneasc\ pe p\rin]i. Copilul pare s\
func]ioneze n familie ca un fel de ]ap isp\[itor. P\rin]ii, [i adesea fra]ii
[i surorile, [i descarc\ frust\rile [i agresivitatea pe copil. Toate acestea
sunt probabil mult mai pronun]ate n cazul [omajului extins sau al altor
dificult\]i. O situa]ie mult mai complicat\ pare s\ apar\ atunci cnd copilul
reprezint\ o proiec]ie negativ\ pentru p\rin]i. Unii dintre ace[ti copii sunt
rejecta]i n mod extrem nc\ de la nceput, totul petrecndu-se cu repetate
abuzuri fizice. (Killn, 1998: 28).

76
ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

Spaima trece, vn\t\ile dispar, oasele se sudeaz\. Cu toate acestea


copilul tr\ie[te mai departe n incertitudinea [i anxietatea unui nou abuz.
Nencrederea, atmosfera emo]ional\ din cas\ [i atitudinile p\rin]ilor sunt
nc\ prezente, iar toate acestea l duc pe copilul abuzat fizic ntr-o stare
confuz\ (Rohner [i Rohner, 1980; Covitz, 1986; Garbarino, 1986; Flaser,
1993).
Copilul nva]\ s\ se perceap\ ca un copil r\u care nu merit\ dragoste
[i ngrijire. Se a[teapt\ s\ fie respins. Pentru a nu risca o nou\ respingere,
va ncerca s\ se apere folosindu-[i toate eforturile pentru a evita strnirea
furiei celor mari. Copilul tr\ie[te zilnic n aceast\ situa]ie, la nivele diferite
de con[tientizare. De la o zi la alta copilul se obi[nuie[te cu faptul c\
adultul l abuzeaz\.
S-au prelucrat diferitele categorisiri ale abuzului fizic. Unele fac di-
feren]a ntre r\nile dovedite sau admise a fi deliberate [i suspiciunea
legat\ de asemenea r\niri. Altele fac diferen]a ntre abuzul activ [i cel
pasiv. Dac\ p\rin]ii recunosc sau nu faptul c\ au cauzat v\t\m\ri copilului
depinde foarte mult de rela]ia lor cu asistentul social. Este foarte greu de
evaluat dac\ v\t\marea produs\ este urmarea unui act deliberat sau este
urmarea pasivit\]ii [i neprotej\rii copilului.
S-a propus ca modalitate de limitare a conceptului de abuz asupra
copilului s\ se considere doar v\t\m\rile produse n mod deliberat. Acest
lucru este ns\ extrem de dificil de evaluat. Gradul de inten]ie este adesea
neclar chiar p\rin]ilor.
De multe ori exist\ o leg\tur\ strns\ ntre pedepsele fizice, percepute
ca metode de educare a copiilor, [i abuzul fizic asupra copilului. Este greu
de realizat ns\ o diferen]iere clar\ n practic\. (Killn, 1998: 28)
Ceea ce ncepe ca o rela]ie disciplinar\ poate sfr[i ca abuz, deoarece
decisiv, din acest moment, este modul n care p\rin]ii [i vor st\pni
tensiunile interne. Disciplinarea fizic\ este deja interzis\ prin lege n
unele ]\ri. Potrivit legii norvegiene (Legea copilului 1981, paragraful
30): Nu este permis\ expunerea copilului la violen]\ sau comportarea
fa]\ de acesta n orice alt mod prin care s\n\tatea lui emo]ional\ [i fizic\
ar putea fi periclitat\. V\t\marea fizic\ este, cu toate acestea, doar
temporar\, chiar dac\ este vorba despre una serioas\. Spaima, precum [i
climatul emo]ional asociat sunt p\trunz\toare [i de durat\.

77
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Clausen [i Crittenden (1991) au g\sit c\ abuzul emo]ional a fost prezent


n aproape toate cazurile de abuz fizic [i c\ abuzul emo]ional a fost cel
care a cauzat cele mai mari daune dezvolt\rii copilului.
Abuzul emo]ional trebuie s\ fie n centrul aten]iei noastre.
Este important s\ fim con[tien]i c\ m\rimea sau gravitatea v\t\m\rii
nu e n mod necesar o m\sur\ a gradului de patologie a familiei.
Consecin]a abuzului fizic depinde [i de anumite elemente de [ans\,
cum ar fi cazul n care copilul trntit cade pe cimentul unei nc\peri de
baie n compara]ie cu cel care cade pe carpet\. Exist\ tendin]a de a ne
concentra aten]ia asupra v\t\m\rii n sine [i mai pu]in asupra situa]iei n
care aceasta a avut loc, ceea ce ne dep\rteaz\ de o evaluare clar\ a situa]iei
familiale n momentul apari]iei r\nii. n modul acesta, limitele familiei,
precum [i resursele acesteia sunt slab evaluate. (Killn, 1998: 30)

2.3.2. Diferen]a dintre accident [i abuz fizic asupra copilului


n general, atunci cnd p\rin]ii abuzatori sunt interoga]i cu privire la
contextul abuzului, ace[tia nu recunosc c\ ei sunt cei implica]i direct n
comiterea abuzului asupra propriului copil [i reclam\ un accident care s-a
ntmplat f\r\ ca unul din ei s\ aib\ vreo participare.
Pentru a putea deosebi abuzul de accident este necesar s\ cunoa[tem
caracteristicile accidentului [i caracteristicile abuzului asupra copilului.
De o real\ importan]\ n acest sens este colaborarea ntre speciali[tii care
investigheaz\ cazul [i cu care asistentul social lucreaz\ n echip\ (psi-
hologi, medici, educatori, poli]i[ti etc.), a c\ror p\rere ca profesioni[ti are
un rol decisiv n stabilirea situa]iei reale: abuz sau accident.
Accidentarea copilului este neinten]ionat\ [i se refer\ la r\nirea ce are
loc atunci cnd adultul este mai pu]in precaut fa]\ de riscuri (oboseala,
stres, furie) sunt rezultatul unor izbucniri f\r\ inten]ia de a r\ni copilul
[i nu acte sadice, premeditate (Irimescu, 2002). Accidentele au loc da-
torit\:
Pierderii controlului (copilul este mpins);
Dispute [i violen]\ marital\ (copilul intervine ntre p\rin]i n
momentul incidentului);
Consumul de alcool/drog;

78
ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

Lipsa de supraveghere a copilului.


Pentru a deosebi abuzul de accident trebuie cunoscute cteva ca-
racteristici ale abuzului (Miftode, 2002: 165):
existen]a unei perioade lungi [i inexplicabile de la incident pn\
la prezentarea la tratament (abuz). n cazul unui accident p\rin]ii
aduc copiii la medic ntr-o or\, maxim dou\;
p\rin]ii nu ofer\ o explica]ie coerent\ [i concis\ n leg\tur\ cu
leziunile copilului;
p\rin]ii devin iritabili dac\ sunt ntreba]i asupra mprejur\rilor
care au condus la producerea accidentului, manifest\ ostilitate, au
o certitudine diferit\ de suferin]a parental\;
p\rin]ii ncearc\ s\ schimbe subiectul abordnd alte probleme;
existen]a unor rapoarte medicale anterioare, r\niri, accident\ri
care trebuie citite de asistentul social naintea interviului ini]ial;
diagnosticul pus de medicul care a examinat copilul (exemplu:
cazul copiilor ar[i cu ]igara de concubinul mamei/violen]a fizic\
asupra copilului de c\tre concubinul mamei - ambii oligofreni);
comportamentul non-verbal al copilului (team\, plng cnd se
apropie cel ce i-a abuzat, manifest\ nelini[te la desp\r]irea de ce-
l\lalt p\rinte [i au tendin]a de a le cere acestora tot mai multe
favoruri, de a sta tot mai mult timp mpreun\. De asemenea, ma-
nifest\ reluctan]\ n a exploata restul lumii [i tr\iesc sentimentul c\
le lipse[te dragostea [i sprijinul).
n situa]ii de stres, de tensiune, copilul este mai fericit dac\ nu
este mpreun\ cu p\rintele care l abuzeaz\;
ngrijirea inversat\ - copilul caut\ n acest mod constant s\ aib\
grij\ de p\rin]i servesc mama cu o ]igar\ [i aduc b\uturi alcoolice,
n general r\spund cererilor formulate de p\rin]i.

2.3.3. Clasificarea abuzului fizic asupra copilului


Pentru profesioni[tii implica]i n acordarea unor diverse forme de
asisten]\ copiilor (medici, educatori, asisten]i sociali, psihologi), nivelul
de s\n\tate fizic\ al unui copil constituie principalul criteriu de apreciere

79
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

a ngrijirii acordate copilului de c\tre persoanele care au aceast\ n-


datorire (Roth-Szamoskzi, 1999: 46). S\n\tatea fizic\ este un standard
central al calit\]ii vie]ii copilului. Criteriul grijii fa]\ de s\n\tatea copilului
[i al c\ut\rii surselor de v\t\mare fizic\ este central n protec]ia copilului.
Este important de [tiut c\ nici un semn luat n considerare nu ne
permite afirmarea unei situa]ii de maltratare. Anumite boli sau accidente
pot provoca simptome asem\n\toare.
Uneori, ns\, locul, partea de corp unde ap\rea leziunea, forma ei,
asocierea ntre anumite tipuri de leziuni, ]innd seama [i de vrsta co-
pilului, sunt suficiente pentru a afirma existen]a unor situa]ii de mal-
tratare.
Se poate ntmpla ca semnele [i simptomele identificate s\ dispar\
prin ndep\rtarea copilului de mediul s\u familial. Dac\ se petrece acest
lucru, diagnosticul se poate considera confirmat prin chiar acest fapt
(Ghid pentru profesioni[ti, 2003: 6).
Gradul abuzului difer\ n func]ie de v\t\marea produs\ copilului. n
func]ie de gravitatea v\t\m\rilor [i de consecin]ele lor asupra s\n\t\]ii [i
dezvolt\rii copilului, abuzul fizic se poate clasifica n urm\toarele ca-
tegorii (Miftode, 2002, pp. 166-167):
v\t\m\ri corporale u[oare: vn\t\i, pl\gi, eroziuni (pe fa]\, pe zone
mari din trunchi, spate, fese, coapse, pe zone neexpuse vederii directe), n
forme neobi[nuite, agregate sau oglindind instrumentul cu care au fost
produse, n stadii diferite de vindecare; arsuri de gradul unu, doi sau trei
provocate de c\ldura uscat\ sau umed\ (arsuri de ]igar\ sau trabuc, arsuri
pe fese [i organele genitale indicnd imersia n lichid fierbinte; arsuri
provocate de funie pe bra]e, membre inferioare, gt sau trunchi, arsuri a
c\ror configura]ie indic\ forma obiectului cu care au fost produse);
alopecie (chelie) consecutiv\ smulgerii repetate, brutale a p\rului;
v\t\m\ri corporale (oase, mu[chi) sau v\t\m\ri ale organelor in-
terne, caracterizate prin schimbarea colora]iei normale, durere, deformare
sau imobilitate; fracturi ale oaselor lungi (bra], picior), fracturi n diferite
stadii de vindecare, fracturi multiple la copilul sub 2 ani, rupturi de
organe, hemoragie intern\, lovituri la nivelul capului (fracturi craniene,
ale mandibulei, ale piramidei nazale, edem cerebral, hematom subdural,
hemoragii retiniene). C\derile sau loviturile la cap pot conduce la serioase

80
ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

v\t\m\ri ale creierului chiar dac\ acestea nu sunt observate imediat


(exemplu, copilul care a fost trntit de nenum\rate ori cu capul de mas\
pentru c\ nu se opre[te din plns. Aceste lovituri pot avea serioase
consecin]e, cum ar fi: epilepsia paralizia [i ntrzierea n dezvoltare.
Fracturile cele mai frecvent ntlnite sunt cele ale membrelor, ale
coastelor precum [i fracturi la nivelul craniului.
Fracturi ale membrelor: felul n care apar din punct de vedere clinic [i
n radiografii depinde de vrsta copilului.
la sugari: deformarea grosolan\ a unui membru este foarte rar\.
se nregistreaz\ mai degrab\ o umfl\tur\, neputin]a sau durerea la
realizarea anumitor mi[c\ri (cele mai frecvente sunt fracturile de diafiz\,
cele prin smulgere metafiziar\);
la copiii mai mari, fracturile de membre nu au nici un caracter
specific. B\nuiala existen]ei unor rele tratamente aplicate copilului (sin-
dromul Silverman) vine din asocierea fracturilor cu alte leziuni sem-
nificative sau din descoperirea unor fracturi vechi.
Fracturile coastelor [i ale craniului sunt dificil de identificat n absen]a
unor radiografii. (Ghid pentru profesioni[ti, 2003: 7).
acte periculoase (acte ce constituie un risc sever pentru s\n\tate,
securitatea sau bun\starea copilului) introducerea n organismul co-
pilului altfel dect sub control medical a oric\rei substan]e care ar putea
afecta temporar sau permanent func]iile unuia sau mai multor organe [i
]esuturi (exemplu, folosirea inadecvat\ a substan]elor cu regim special, a
medica]iei prescrise, a medicamentelor curente [i a cantit\]ilor mari de
alcool, Folosirea de c\tre femeile gravide din neglijen]\ [i/sau nechib-
zuin]\ a substan]elor toxice pentru f\t [i care pot determina na[terea unui
copil cu dependen]e sau deficien]e fizice sau neeurologice, administrarea
unei diete necorespunz\toare vrstei copilului (diete bizare, sare n exces),
electrocutarea, necarea sau sufocarea, lovirea capului copilului de zid
sau de alte obiecte, trasul de p\r, conducerea ma[inii sub influen]a al-
coolului [i avnd un copil n ma[in\, lovirea copilului cu b\]ul, cureaua
sau cu alte obiecte n cap, peste organele genitale sau n p\r]i moi ale
corpului, r\sucirea for]at\ sau ndoirea p\r]ilor corpului copilului, dis-
ciplinarea fizic\ a unui copil mic; folosirea armelor mortale n apropierea
unui copil.

81
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Este foarte greu de evaluat dac\ v\t\marea produs\ este urmarea unui
act deliberat sau este urmarea pasivit\]ii [i neprotej\rii copilului.
S-a propus ca modalitate de limitare a conceptului de abuz asupra
copilului s\ se considere doar v\t\m\rile produse n mod deliberat. Acest
lucru este dificil de evaluat, gradul de inten]ie este adesea neclar chiar
p\rin]ilor.
pedepsele crude sau inumane (acte ce cauzeaz\ suferin]\ fizic\ [i/sau
psihic\ extrem\): refuzul de a da copilului mncare sau ap\ pe perioade
ndelungate; constrngerea copilului de a sta n cad\ cu ap\ rece, de-
privarea de somn, ncuierea copilului afar\ pe vreme rece [i f\r\ haine
potrivite, ncuierea copilului n locuri ntunecoase pentru perioade lungi
de timp, constrngerea copilului s\ m\nnce materiale necomestibile (ex-
emplu: s\pun, ]ig\ri, trabuc), imobilizarea copilului n c\tu[e sau frnghii,
folosirea unor [ocuri electrice de tensiune joas\.
minori exploata]i prin munc\ - folosirea copilului la activit\]i care
dep\[esc capacit\]ile [i rezisten]a sa fizic\. Aceste tipuri de activit\]i pot
afecta echilibrul psihic al copilului, dac\ sunt contrare preocup\rilor spe-
cifice vrstei sale, sunt njositoare (exemplu: cer[itul) [i mpiedic\ re-
alizarea sa [colar\ sau profesional\.

Cazuri particulare (Ghid pentru profesioni[ti, 2003: 9)


Intoxica]ii ale copilului, datorate toxicomaniei p\rin]ilor, unei st\ri de
dependen]\ alcoolic\ sau consumului excesiv de medicamente al p\rin-
]ilor;
Sindromul Munchausen prin intermediar
P\rin]ii pot fi responsabili pentru o patologie indus\ prin administrarea
voluntar\ a unor medicamente sau prin sus]inerea existen]ei unor simpto-
me la copil care nu au fost niciodat\ confirmate de speciali[ti. n ambele
cazuri, p\rin]ii solicit\ medicilor [i personalului medical numeroase in-
vestiga]ii medicale sau chirurgicale, victimiznd copilul. Poate fi invocat
de c\tre p\rin]i orice semn func]ional pentru a ob]ine investiga]iile [i
procedurile dureroase [i distructive pentru copil.
Sindromul copilului scuturat (text extras din Copilul n dificultate).
Este o form\ de rele tratamente aplicate copilului cu vrst\ sub un an
sau chiar sub [ase luni; evaluarea gravit\]ii manifest\rii ]ine seama de

82
ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

vrsta copilului victim\, de tabloul clinic ini]ial care poate pune sub
semnul ntreb\rii prognosticul vital [i de severitatea sechelelor neuro-
logice.
R\mne principala cauz\ a decesului consecutiv relelor tratamente:
aproximativ 15% dintre acestea.
n 1972, un pediatru radiolog, John Caffey introduce termenul devenit
clasic de sindrom al copilului scuturat, whiplash shaken infant syn-
drome prin care descrie un tablou clinic cuprinznd hemoragii retiniene,
hematom subdural sau subacehnoidian [i absen]a oric\ror leziuni externe
ale traumatismului.
Diagnosticarea relelor tratamente la un sugar de cteva luni este un
proces complex [i dificil n absen]a unor semne exterioare ale trauma-
tismului [i a identific\rii factorilor de risc.
Scuturatul copilului se poate petrece ntr-un context de violen]\ in-
ten]ionat\ dar [i de comportamente inadecvate, inconsecvente, ale p\-
rin]ilor sau ale celor care ngrijesc sugarul, mai ales datorit\ ignor\rii
gravit\]ii poten]iale a unor astfel de manevre. Scuturatul copilului poate
ap\rea la un moment dat ca fiind mai acceptabil [i mai pu]in periculos
dect lovirea lui, ca r\spuns la tensiunea pe care o creaz\ prin scncetul
nencetat, iritant. Adeseori consecin]ele scutur\rii sunt prezentate de c\tre
p\rin]i sau ngrijitori n cadrul unei boli a copilului. n aceast\ situa]ie
diagnosticul este nc\ [i mai dificil de stabilit. Este boala autentic\? Sem-
nele scutur\rii sunt oare anterioare sau posterioare bolii? Toate acestea
sunt probleme greu de rezolvat n practic\.
Echipele care lucreaz\ cu astfel de cazuri sunt foarte preocupate [i
solicitate emo]ional [i de aceea se impune func]ionarea n pluridisci-
plinaritate pentru a se proteja de proiec]iile agresive sau de minimaliz\ri
sau dramatiz\ri excesive atunci cnd se iau m\surile necesare n astfel de
situa]ii.
Categoriile de copii care se pot diferen]ia dup\ gravitatea efectelor
abuzului sunt (Roth-Szamoskzi, 1999: 48):
copiii supu[i abuzului fizic minor (suprafe]e de piele nro[ite, leziuni
u[oare);
copiii supu[i abuzului fizic major (cap spart, mini, coaste rupte,
arsuri etc.);

83
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

categoria copiilor cu risc. Aceasta se refer\ la o popula]ie de copii


necunoscut\ precis ca num\r sau ca pondere, n privin]a c\rora avem
cuno[tin]\ despre comportamente [i situa]ii care indic\ posibilitatea unor
rele tratamente care ar fi suportate de c\tre minor (diferite tipuri de ne-
glijare sau de abuz), dar nu avem certitudinea comiterii lor n prezent.
Studiile care se ocup\ de prevalen]a fenomenului de abuz n popula]ie pot
da indicii estimative privind ponderea acestor copii.
categoria minorilor exploata]i prin munc\ face parte din aceast\
n[irare deoarece se refer\ la includerea copilului n activit\]i care de-
p\[esc capacit\]ile rezisten]ei sale fizice.
Un raport al Institutului Na]ional de Cercetare [tiin]ific\ n domeniul
Muncii [i Protec]iei Sociale (dup\ Popa, 20.03.1998) prezint\ date dup\
care 5,66% dintr-un lot de familii intervievate au declarat c\ [i trimit
unul sau mai mul]i copii sub 15 ani la munc\, iar 2,83% au evitat s\
r\spund\ (f\r\ s\ nege ns\). Dintre muncile prestate de copii se indic\ un
procent de 23,2% de copii care cer[esc, 21,6% ncarc\, descarc\ sau car\
marf\, 10,8% spal\ ma[ini, 8,6% sunt vnz\tori ambulan]i, mai ales de
ziare, iar al]ii strng gunoaie, fac cur\]enie, muncesc n agricultur\ sau
zootehnie. Dintre copiii care muncesc, 53,1% au declarat c\ muncesc n
timpul anului [colar, 26,6% chiar n timpul programului de studii, 10,7%
afirm\ c\ munca nu i-a silit s\ abandoneze [coala, dar sunt mult mai
obosi]i, iar 14,4% recunosc c\ munca i-a mpiedicat s\ urmeze [coala.

2.3.4. Pedeapsa corporal\ ca metod\ de disciplinare a copilului


Ce este pedeapsa corporal\?
Pedeapsa corporal\ sau fizic\ nseamn\ folosirea for]ei fizice cu in-
ten]ia de a cauza un grad de durere sau disconfort, avnd ca scop dis-
ciplinarea, corectarea [i controlul, schimbarea comportamentului sau din
credin]a c\ este util n educarea copilului.
Suferin]a fizic\ poate fi cauzat\ prin mai multe metode, cum ar fi:
lovirea copilului cu mna sau cu un obiect, ciupirea, trasul de p\r, scu-
turarea etc.

84
ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

Leg\tura dintre pedeapsa corporal\ [i cea psihic\


Pedeapsa corporal\ (fizic\) poate avea efecte psihice asupra copilului
(exemplu: cauzeaz\ sc\derea stimei fa]\ de sine, triste]e, ru[ine, depresie
etc.). Violen]a psihic\, care include tratamente umilitoare sau degradante
[i amenin]\ri la adresa copilului poate fi la fel sau chiar mai d\un\toare
pentru copil (IXth ISPCAN European Conference on Child Abuse and
Neglect, 2003).
Dimensiunea problemei
Este dificil s\ ob]inem date reale despre folosirea pedepsei fizice
asupra copilului. P\rin]ii ([i educatorii) au tendin]a s\ nu raporteze acest
fenomen [i este imposibil s\ ob]inem informa]ii de la copiii mici. Att
eviden]ele statistice ct [i cele populare arat\ c\ pedeapsa corporal\ este
aplicat\ n aproape toate societ\]ile, ceea ce nseamn\ c\ n ntreaga lume
milioane de copii sunt pedepsi]i fizic [i emo]ional de aceia care ar trebui
s\-i ngrijeasc\. Pedeapsa corporal\ este aplicat\ copiilor, acas\, la [coal\,
n institu]iile medicale, la locurile lor de munc\, pe str\zi.
Pn\ acum 11 ]\ri au interzis aplicarea pedepsei corporale asupra co-
piilor.
Acceptarea social\
Exist\ justific\ri comune pentru justificarea pedepsei corporale n di-
ferite culturi [i contexte. Argumentele principale care sus]in aplicarea
pedepsei corporale sunt: copiii au nevoie de metoda aceasta de dis-
ciplinare pentru a nv\]a ceea ce este r\u [i ceea ce este bine, pentru a-i
respecta pe cei mai n vrst\, pentru a munci din greu [i a fi supus; cum
sunt crescu]i copiii este problema familiei, nu a societ\]ii; pedeapsa
corporal\ a fost aplicat\ de-a lungul genera]iilor [i nu s-a ntmplat nimic
r\u cu cei c\rora li s-a aplicat; p\rin]ii sunt uneori foarte stresa]i din cauza
s\r\ciei sau suprasolicit\rii [i nu sunt de acord c\ solu]ia este ndep\rtarea
cauzelor acestor stresuri.
Impactul asupra copiilor
R\ni fizice [i psihice
Cercet\rile f\cute n diverse ]\ri arat\ severitatea efectelor negative a
pedepsei corporale asupra copilului. Copiii ar putea suferi r\ni care ne-
cesit\ aten]ie medical\, las\ urme permanente [i pot cauza chiar moarte.

85
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Lovirea copiilor poate cauza snger\ri, leziuni ale organelor interne, pro-
bleme de vedere.
n unele ]\ri au fost raportate modalit\]i de pedeaps\ corporal\ ca:
for]area copilului s\ stea ore ntregi n soare, s\ fumeze ardei iute, ceea ce
poate cauza tuse [i vom\, s\ [i contorsioneze trupul [i s\ stea ore ntregi
n acea pozi]ie, ceea ce poate cauza r\ni sau snger\ri; trasul de p\r [i de
urechi etc.
Cercet\rile au demonstrat c\ exist\ o corela]ie direct\ ntre pedeapsa
corporal\ [i depresie, stima de sine sc\zut\, inadaptare social\ [i rela]ii
s\race cu p\rin]ii [i cu autorit\]ile.
Pedeapsa corporal\ (sau fizic\) devine abuz fizic atunci cnd atrage
dup\ sine consecin]e care pun n pericol s\n\tatea fizic\ [i psihic\ a
copilului [i are efecte negative asupra dezvolt\rii acestuia.
Pedepsele minore aplicate n mod obi[nuit nu d\uneaz\ s\n\t\]ii [i
integrit\]ii corporale a copilului. Nici ele nu sunt ns\ total lipsite de
pericol pentru s\n\tatea sa mental\.
Folosite n mod repetat, impropriu sau n neconcordan]\ cu faptele
comise, ele pot s\ conduc\ la traume psihice, deoarece transmit copilului
mesajul violen]ei fizice. Ele pot fi considerate abuzive [i n cazurile cnd,
f\r\ s\ fie ie[ite din comun, sunt aplicate foarte des copiilor, dar [i atunci
cnd pedepsele nu corespund gre[elilor comise de copil sau cnd ele sunt
menite s\ aduc\ satisfac]ii adultului, nu s\ corecteze comportamentul
copilului.
Abuzive sunt considerate n primul rnd pedepsele din categoria celor
grave, pe care le definim ca cele care comport\ un risc substan]ial pentru
s\n\tatea [i integritatea corporal\ a minorului, chiar la o singur\ aplicare
(arsuri cauzate copilului, nfometarea acestuia, folosirea unor instrumente
periculoase a unui furtun sau cablu, a unui cu]it etc. folosirea cu-
rentului electric [i altele provocatoare de urme adnci [i r\ni.
De la pedeapsa corporal\ la abuzul fizic asupra copilului
La nivelul familiei sanc]iunea poate lua diferite forme:
moral\ (dezaprobare, avertizare, critic\, admonestare);
n plan matrimonial economic (anularea surselor de bani, a jo-
curilor, obiecte vestimentare promise etc.);

86
ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

interdic]ii [i priva]iuni (interzicerea vizion\rii unor spectacole,


a particip\rii la unele jocuri sportive, excursii etc.);
sanc]iuni prin activit\]i;
multiplicarea sarcinilor casnico-gospod\re[ti, teme, exerci]ii,
probleme n plus fa]\ de cele cerute la [coal\, repetarea de mai
multe ori a unor teme nereu[ite (Mitrofan [i Mitrofan, 1991).
Pentru a avea efect pozitiv, sanc]iunea trebuie s\ fie, pe de o parte,
corespunz\toare [i concordant\ culpei, [i pe de alt\ parte, adaptat\ la
particularit\]ile psihologice specifice vrstei [i particularit\]ile psiho-
logice individuale. Pentru un copil sensibil, emotiv, deosebit de im-
presionabil simpla aluzie la unele abateri [i nerealiz\ri au efecte mult mai
puternice dect sanc]iunile mai severe asupra unui copil mai pu]in sensibil
[i mai pu]in impresionabil. P\rin]ii trebuie s\ manifeste mult\ grij\, mult\
r\bdare [i mult tact n aplicarea sanc]iunii/pedepsei, n a[a fel nct aceasta
s\ nu aib\ efecte psiho-traumatizante asupra personalit\]ii copilului. Din
categoria pedepselor trebuie exclus\ lovirea fizic\, b\taia care afecteaz\
puternic demnitatea copilului. P\rin]ii nu trebuie s\ ]in\ cont n modul lor
de a-[i educa copiii de proverbe de tipul b\taia e rupt\ din rai, nu
ascunde bta de copil, l bat ca s\-l fac om (Muntean, Ana, 1999)
(Irimescu, 2002).
Ei pot face o confuzie ntre educarea, disciplina copilului [i maltratarea
lui. C\ci dac\ proverbele [i spun cum s\ disciplinezi copilul folosind
b\]ul, ele nu [i spun pn\ unde s\ mergi cu folosirea lui [i n ce moment
m\surile disciplinatorii devin distructive pentru copil, trec n opusul in-
ten]iei p\rintelui de a face om din el.
Departe de a constitui o simpl\ ciocnire urmat\ de o durere fizic\
trec\toare, b\taia are o semnifica]ie mult mai profund\ [i mai grav\ pentru
psihicul copilului. n primul rnd, b\taia este forma cea mai manifest\ de
umilire. Un copil supus unei maltrat\ri nu este ndurerat pentru c\ l
doare, ci traumatizat din cauza reprezent\rii demnit\]ii sale c\lcate brutal
n picioare de c\tre p\rinte.
n cazul folosirii pedepsei, p\rintele trebuie s\ `l ajute pe copil s\
n]eleag\ bine n ce a constat abaterea [i de ce este necesar\ m\sura luat\
pentru ca evitarea conduitei negative s\ se bazeze nu pe fric\ [i team\ ci
pe convingere.

87
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Educa]ia copilului este strict dependent\ de maturitatea noastr\


privind capacitatea noastr\ de a n]elege micul univers, pe care copilul [i-
l formeaz\ nc\ de la primul contact cu lumea exterioar\. Nu trebuie
sc\pat din vedere faptul c\, copilul [i formeaz\ personalitatea n condi]iile
lui de via]\ [i n mprejur\rile n care [i desf\[oar\ activitatea lui psihic\.
El nu trebuie considerat ca un mecanism al perceperii voin]ei noastre, dar
nici ca o fiin]\ ce prezint\ [i la unele interese, uneori neinteresante, dar
plin de dorin]e, sentimente ce trebuie stimulate n cadrul complexit\]ii
factorului educa]ional. Spiritul lui de observa]ie, imagina]ia, perceperea,
gndirea [i orice conexiune pozitiv\ n rela]ia copilului cu mediu se
des\vr[e[te numai sub influen]a unei bune educa]ii familiale. (Irimescu,
2002).
P\rin]ii admiratori ai comport\rilor brutale pierd r\bdarea de a-[i dirija
copiii n mod ra]ional. Ei vor s\ impun\ cu for]\ felul lor de gndire [i
ac]iune, ceea ce constituie o gre[eal\. P\lmuirea copilului nu trebuie
considerat\ ca o necesitate pedagogic\. E adev\rat c\ unii copii trag
nv\]\minte serioase dup\ asemenea pedepse, dar al]ii sunt revolta]i asupra
felului n care p\rin]ii voi s\-i conving\. Cnd pedepsirea prin p\lmuire
este de nenl\turat, ceea ce se ntmpl\ foarte rar, poate da [i rezultate
bune. Impresia l\sat\ copilului, n cazul acesta, poate fi de lung\ durat\,
iar copilul s\ evite pe viitor asemenea constrngeri. Reprimarea brusc\ a
unor purt\ri nepermise poate fi d\un\toare, c\ci dac\ nu este ndrept\]it\
poate crea complexe care s\ preg\teasc\ la copil o stare de revolt\ per-
manent\.
Argumente mpotriva folosirii pedepsei fizice:
limitele ntre pedeapsa fizic\ [i abuz pot fi adese ambigue orice
p\rinte care apeleaz\ la pedeapsa fizic\ poate n anumite condi]ii s\ e-
volueze spre abuz;
pedeapsa fizic\ face parte din categoria nt\riri negative (frica de
durere sau de lovituri nu pot constitui o motiva]ie autentic\ pentru un
comportament deziderabil);
recurgerea frecvent\ la pedeapsa fizic\ implic\ precocitatea ca-
pacit\]ii [i autorit\]ii parentale. n cazul n care copilul r\spunde doar la
pedeapsa fizic\, putem aprecia c\ autoritatea p\rin]ilor [i-a pierdut pu-
terea;

88
ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

pedeapsa fizic\ are ca rezultat formarea la copil a unei mentalit\]i


de nvins [i nu de nving\tor.
Diferen]a ntre disciplinare [i abuz este foarte bine eviden]iat\ n
tabelul urm\tor, unde sunt prezentate caracteristicile disciplin\rii copilului
care nu au efecte negative asupra acestuia [i caracteristicile disciplin\rii
considerate drept abuz asupra copilului.

Tabel 2.3.4.1.
Diferen]a ntre disciplinare [i abuz (Muntean, 2001: 65) (prelucrat
dup\ Mitchell [i Withman, 1994)

Nr.
Disciplin A b u z
crt.
Msurile luate de adult sunt Msurile sunt lipsite de logic:
relaionate n mod logic cu legtura ntre fapt i pedeaps este
1
comportamentul indisciplinat al abstract
copilului
Nu se face un proces copilului; Copilul i comportamentul lui sunt
2 copilul nu este judecat judecate i etichetate: eti un copil
ru, prost etc.
Pedeapsa se refer doar la situaia Se refer la greelile din trecut i la
3
prezent alte greeli care se cumuleaz
Are ca i consecin dezvoltarea Dezvolt motivaia extrinsec a
motivaiei intrinseci a copilului copilului (a face cum trebuie pentru
(copilul face lucrurile cum trebuie a scpa de pedeaps)
4
din proprie iniiativ i nu impuse
de control dinafar) i a sensului
autodisciplinei
Copilul nu este umilit i supus Copilul este umilit de adult i supus
5
cu for
Exist o oarecare libertate (ntre Nu permite alternative i nici nu
6 anumite limite tiute de copil) de implic gndirea copilului asupra
alegere a pedepsei situaiei
Copilul nva s-i asume Adultul are responsabilitatea
7 responsabilitatea pentru faptele sale reaciilor i a comportamentelor
copilului
Are la baz conceptul de respect i Se bazeaz pe o relaie
8 egalitate ntre copil i adult inferior/superior, dominant i
control al adultului asupra copilului
Dezvolt capacitatea copilului de a Dezvolt n copil sentimentul c
9 rezolva probleme doar adulii pot rezolva problemele
copiilor
Demonstreaz copilului dragostea Demonstreaz copilului ostilitatea
10
i afeciunea adultului adultului fa de el

89
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Consecin]e sociale ale pedepsei fizice


Cel mai puternic mesaj transmis neinten]ionat copilului prin folosirea
pedepsei corporale este acela c\ violen]a este un comportament acceptabil,
c\ este n regul\ cu o persoan\ puternic\ s\ foloseasc\ for]a pentru a
corecta pe cel mai slab. Aceasta ajut\ la perpetuarea unui ciclu al violen]ei
n familie [i societate.

2.3.5. Violen]a domestic\ [i efectele ei asupra dezvolt\rii


copilului

Violen]a intra-familial\ este un act sau un ansamblu de acte la s\-


vr[irea c\rora se folose[te un anumit grad de for]\ fizic\, realizat n
cadrul unui grup care ndepline[te func]ii familiale. (L.A.D.O. 1997).
Violen]a domestic\ afecteaz\ func]ionarea familiei n cele mai evidente
dar [i n cele mai ascunse mecanisme ale ei. Ea conduce la construirea
unor destine nefericite pentru to]i membrii ei. C\ci efectele nu sunt doar
acum [i aici, ci ele repercuteaz\ ntr-un viitor f\r\ limite.
Func]ia principal\ a familiei, cre[terea copiilor, este distorsionat\, cu
largi [i dramatice consecin]e n viitor. Perturbarea acestei func]ii se petrece
n general, ca o stare de boal\ cronic\ ce se acutizeaz\ n momentele
evenimentelor de violen]\. Cercet\rile arat\ c\ trauma copiilor care cresc
ntr-o atmosfer\ de violen]\, chiar dac\ nu ei sunt victimele directe, este
mai intens\ [i cu consecin]e mai profunde [i mai de durat\ dect n cazul
copiilor care sunt victime directe ale abuzurilor [i neglij\rii din partea
p\rin]ilor (Catheline, Marcelli, 1999) (Muntean, 2001: 65).
Func]iile parentale nu mai pot fi mplinite. O mam\ victim\ a violen]ei
so]ului este mai pu]in capabil\ s\ asigure ngrijirile de baz\ necesare
copilului (hran\, cas\, haine, s\n\tate fizic\, sau s\-l protejeze pe acesta
de r\niri, accidente, pericole fizice sau sociale). Cople[it\ de ru[ine pentru
ceea ce i se ntmpl\, de sentimentul e[ecului n cea mai important\
rela]ie interpersonal\, de teroare, de autoacuza]ii (Polman, 1994) femeia
nu mai este capabil\ de a juca nici unul din rolurile impuse de via]a
familiei.

90
ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

Comportamentul agresiv al p\rin]ilor are consecin]e nefavorabile a-


supra procesului de dezvoltare [i maturizare psiho-comportamental\ a
copilului. Violen]a n familie duce la perturb\ri emotiv-ac]ionale ale per-
sonalit\]ii, la un nivel mintal sc\zut, la incapacitate de a-[i controla [i
nfrna tendin]ele [i impulsurile, la tulbur\ri de caracter, tulbur\ri ale
afectivit\]ii, imaturizare caracterologic\, inadaptare social\.
Copiii martori, supu[i indirect agresiunii intrafamiliale manifest\ o
anumit\ nesiguran]\, o lips\ de ncredere n ei, de unde [i lipsa ini]iativei.
Sunt timizi, anxio[i, cu un oarecare grad de infantilism. Inteligen]a este n
cel mai bun caz de nivel mediu. Climatul familial conflictual i determin\
s\ fug\ de realitate, s\ se retrag\ n fantezie. Sunt prezente tulbur\ri de
contact, sentimente de culpabilitate [i complexe de inferioritate. Iden-
titatea de sine este perturbat\, performan]ele sunt diminuate iar randa-
mentul [colar este sc\zut. Au nevoie de n]elegere [i afec]iune (Violen]a
n familie, 1998, pp. 35-36).
Majoritatea copiilor care tr\iesc ntr-un mediu familial dominat de
violen]\ sunt foarte timizi, intr\ foarte greu n contact cu ceilal]i, nu au
ini]iativ\. Prezint\ serioase deficien]e de socializare familial\ [i [colar\,
concretizate prin fug\ de acas\, abandon [colar, consum de alcool, ac-
ceptarea unor anturaje nefaste care au exacerbat labilitatea lor moral\ [i
afectiv\ [i au constituit factori favorizan]i pentru comportament delin-
cvent.
Reac]ia [i structurarea personalit\]ii copilului care cre[te ntr-o at-
mosfer\ violent\ nu este uniform\ pentru to]i indivizii. Intervine aici
fenomenul de rezilien]\ a copilului care-i va face pe unii dintre ei, c]iva
mai puternici, s\ fac\ fa]\ for]ei distructive a violen]ei domestice [i s\
scape mai pu]in marca]i. Este ns\ o [ans\ pe care o au doar unii copii, [i
n virtutea c\reia nu poate fi neglijat efectul nociv al violen]ei domestice
asupra dezvolt\rii noilor genera]ii.
Traumele care au loc n afara familiei nu zdruncin\ fundamental
ncrederea copilului n lumea exterioar\ deoarece se p\streaz\ nealterat\
figura parental\ care l poat\ ap\ra, sistemul de rela]ii [i siguran]a intra-
familial\ r\mnnd neatinse. Schema este relativ simpl\: lumea este pe-
riculoas\ [i amenin]\toare, dar acas\ exist\ siguran]\ [i sus]inere demn\
de ncredere.

91
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

O situa]ie mult mai complex\ apare atunci cnd, n cazurile violen]ei


familiale, chiar persoanele de ncredere devin agresori. Aici eforturile de
compensare ale copilului ajung ntr-o nfund\tur\ periculoas\. Copilul nu
mai are criterii prin care s\ diferen]ieze ntre figurile de rela]ie prietenoase
[i du[m\noase, amenin]\toare [i de ajutor (Revista de Securitate Co-
munitar\, nr. 5/2002: 62).
ntr-un climat familial dominat de violen]\ [i rela]ii bazate pe a-
gresivitate [i supunere, copiii sunt cei care au cel mai mult de suferit.
Copiii sufer\ al\turi de mamele lor adev\rate traume, ei pot fi supu[i
continuu att abuzului emo]ional, ct [i abuzului fizic, iar n unele cazuri
abuzului sexual.

Trauma psihic\ suportat\ de c\tre copil i poate afecta acestuia starea


de s\n\tate mental\ [i somatic\, existnd [i posibilitatea de perpetuare
transgenera]ional\ a maltrat\rii.

Analiza pe tipuri de conflicte intrafamiliale (ceart\, violen]\/b\taie


ntre so]i [i consum de alcool) relev\ c\ abuzul are valorile mai mari n
familiile n care este prezent\ violen]a ntre so]i [i existen]a unui b\utor
nr\it (de b\uturi alcoolice) (Abuzul [i neglijarea copilului n familie n
Revista de Asisten]\ Social\ nr.1/2003: 45). Situa]ia este valabil\ pentru
trei forme de abuz analizate: fizic, educa]ional [i psihologic. n cazul
abuzului fizic, valoarea acestuia ajunge la aproape 50% n familiile cu
violen]\ [i consum mare de alcool, comparativ cu 18% pe total ]ar\ (Gra-
ficul nr. 2.3.5.). Se precizeaz\ c\, pe baza declara]iilor subiec]ilor pro-
por]ia gospod\riilor n care exist\ violen]\ ntre so]i este n e[antion de
8%, iar a familiilor n care cel pu]in un membru al familiei este b\utor
nr\it este de 10%.

92
ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

Graficul 2.3.5.
Forme de abuz/neglijare a copiilor n func]ie de faptul dac\ p\rin]ii
se ceart\ sau nu (Revista de asisten]\ social\ nr. 1/2003: 46)

350,00%

300,00%
7 5,0 0%

67 ,00 %

250,00%

4 6,4 0% 41 ,30 %

45 ,30 %

4 7,1 0%
200,00%
31 ,70 %

6 4,3 0%
2 7,0 0%
66 ,00 % 4 1,5 0%
51 ,40 %
150,00% 62 ,40 %

1 0,7 0% 1 3,9 0%

15 ,10 % 5 8,7 0% 15 ,10 %

11 ,90 %

100,00% 5 3,6 0%
7,20% 48 ,60 %
9 2,9 0%

84 ,00 % 3,20%
77 ,50 % 2 ,70 %

6 9,7 0%
50,00%
5 9,0 0%
56 ,20 %

3 9,3 0%
32 ,10 % 28 ,00 %
1 9,6 0%
1 2,6 0% 10 ,80 %
0,00 %

Foarte des Des Nu prea des Rar Foarte rar Niciodata

Neglijare psihologica 75,00% 67,00% 41,30% 47,10% 41,50% 51,40%


Abuz psihologic 46,40% 45,30% 31,70% 27,00% 13,90% 15,10%
Neglijare educationala 64,30% 66,00% 62,40% 58,70% 53,60% 48,60%
Abuz educational 10,70% 15,10% 11,90% 7,20% 3,20% 2,70%
Neglijare fizica 92,90% 84,00% 77,50% 69,70% 59,00% 56,20%
Abuz fizic 39,30% 32,10% 28,00% 19,60% 12,60% 10,80%

93
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Concluzii
n Romnia, abuzul [i neglijarea copilului reprezint\ ast\zi o problem\
acut\, ntruct copilul nu este ferit de pericole [i de v\t\mare nici m\car n
snul familiei.
Dimensiunile cantitative privind amploarea fenomenului, varietatea
de tipuri sau forme de abuz [i neglijare a copilului n familie ne arat\ c\
avem de-a face cu situa]ii nedorite, uneori dramatice, care afecteaz\, ntr-
un fel sau altul, majoritatea familiilor au copii minori din Romnia. Chiar
dac\ anumite forme de abuz sau neglijare nu sunt grave n sine sau se
produc cu frecven]\ redus\, ele pot avea efecte nedorite n ceea ce prive[te
comportamentul acestor copii n viitoarea lor calitate de p\rin]i (Abuzul
[i neglijarea copilului n familie, n Revista de Asisten]\ Social\ nr.1/
2003, pp. 49-50).
Din p\cate, pedeapsa fizic\ aplicat\ copiilor de c\tre p\rin]i, b\taia,
continu\ s\ fie un fenomen destul de r\spndit n Romnia [i n societ\]ile
contemporane [i este una dintre formele cele mai uzuale folosite de
p\rin]i n educarea sau disciplinarea copilului.
n Romnia, potrivit datelor de sondaj, b\taia este practicat\ n aproape
jum\tate din num\rul gospod\riilor cu copii n ntre]inere (47,2%). Dintre
acestea, 79% din cazuri, copiii sunt b\tu]i numai cu mna, n 16% cu
mna [i diverse obiecte [i n 5% din cazuri numai cu obiecte. ]innd
seama de specificul unor modele culturale pe care le are pedepsirea fizic\
a copilului, se poate realiza o distinc]ie ntre pedeapsa fizic\ tradi]ional\
sau conven]ional\, abuzul fizic [i pedeapsa fizic\ sever\.
Chiar dac\ pedeapsa fizic\ tradi]ional\ (b\taia cu mna n urma c\ruia
nu r\mne urme) de]ine ponderea cea mai important\ n structura pedepsei
fizice aplicate copilului (37,7%) trebuie s\ semnal\m propor]iile relativ
nsemnate ale gospod\riilor n care sunt aplicate forme mai grave de
pedeaps\ fizic\, cum sunt b\taia cu diferite obiecte (10%), lovirea co-
pilului oriunde se nimere[te atunci cnd p\rintele este sup\rat (21%) sau
acea form\ sever\ de b\taie n urma c\reia copilului i r\mn urme (5,5%)
(Abuzul [i neglijarea copilului n familie, n Revista de Asisten]\ Social\
nr.1/2003, pp. 49-50). Aceast\ din urm\ propor]ie, chiar dac\ se reduce la
0,5%, pentru cazurile cu frecven]\ ridicat\ (se ntmpl\ des [i foarte des),

94
ABUZUL FIZIC ASUPRA COPILULUI LA NIVEL FAMILIAL

prin extrapolarea la nivelul popula]iei de minori ne arat\ ca n aceast\


situa]ie se afl\ circa 25.000 de copii.
Faptul c\ [i p\rin]ii [i copiii asociaz\ pedepsirea fizic\ cu disciplina
sau ndreptarea gre[elilor nseamn\ c\ att p\rin]ii, ct [i copiii, trebuie
educa]i cu privire la existen]a altor moduri eficiente [i nonviolente de
disciplinare [i instruire a copiilor, astfel ca ei s\ poat\ nv\]a n alt mod s\
disting\ binele de r\u, prin ncurajarea lor atunci cnd se comport\ bine
[i, n situa]ii contrare, aplicarea unor penalit\]i nonviolente.
Abuzul [i neglijarea sunt comportamente fundamentale pe anumite
modele culturale bine nr\d\cinate, n condi]iile existen]ei [i conjug\rii
mai multor factori de risc din mediul familial, [colar sau social, de aceea
se impune informarea [i schimbarea atitudinilor tuturor factorilor im-
plica]i copii, p\rin]i, pedagogi, personal medical, poli]i[ti, judec\tori,
factori politici.
Schimbarea mentalit\]ii fa]\ de problema abuzului [i neglij\rii se poate
realiza numai printr-o educare [i informare sus]inut\ a actorilor sociali cu
privire la dimensiunile [i consecin]ele psihologice, medicale [i sociale ale
fenomenului. De aceea, se impun elaborarea [i derularea de programe,
metodologii [i servicii pentru prevenirea [i interven]ia n cazurile de abuz
[i neglijare.
Analiza comparativ\ a rezultatelor acestor cercet\ri ntreprinse pn\
acum n Romnia cu privire la abuzul [i neglijarea copilului n familie
relev\ anumite regularit\]i privind formele de manifestare [i cauzele a-
cestui fenomen. Factorii comuni care apar n toate analizele [i pot fi
considera]i cauze ale abuzului [i neglij\rii copilului sunt s\r\cia, nivelul
sc\zut de educa]ie [i informare, conflictele [i destr\marea familiilor, alco-
olismul [i comportamentul deviant al p\rin]ilor. (Revista de Aisten]\
Social\ nr.1/2003: 5)
Cercet\rile [i studiile efectuate n ceea ce prive[te maltratarea copilului
confirm\ leg\tura strns\ de asociere dintre formele de abuz [i cele de
neglijare. Relele tratamente aplicate copiilor n familie se ntrep\trund [i
afecteaz\ puternic personalitatea copilului.

95
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Cap. III Consecin]e psiho-sociale ale


abuzului fizic asupra copilului

3.1. Semnele [i consecin]ele abuzului fizic


Efectele abuzului fizic asupra copilului sunt deosebit de periculoase
pentru dezvoltarea normal\ a personalit\]ii copilului, [i nu de pu]ine ori
prezint\ un risc major pentru s\n\tatea fizic\ [i psihic\ a acestuia, n
cazuri grave putnd conduce chiar la deces.
Abuzul nedepistat [i netratat produce modific\ri grave n structurarea
personalit\]ii copilului, cu repercursiuni majore n timp. Pe termen scurt,
efectele abzului sunt mai u[or de identificat, analizat [i de ameliorat, dar
de cele mai multe ori efectele lui nefaste nso]esc individul de-a lungul
ntregii vie]i. Cu ct interven]ia [i recuperarea se fac mai trziu fa]\ de
momentul producerii abuzului, cu att sunt mai dificile [i cu [anse mai
reduse de succes (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative sociale, 2002:
20).
Consecin]ele abuzului asupra copilului pot fi clasificate n trei mari
categorii:
Se pot distinge consecin]ele directe ale maltrat\rii, consecin]e asupra
dezvolt\rii copilului [i consecin]e pe termen lung (Ionescu, 1999: 28).

96
CONSECIN}E PSIHO-SOCIALE ALE ABUZULUI FIZIC ASUPRA COPILULUI

Consecin]e directe
Putem s\ ne d\m seama c\ un copil a fost supus unei forme de abuz
(sau neglijare) observnd [i analiznd modific\rile produse n compor-
tamentul s\u n compara]ie cu cel cunoscut pn\ n acel moment (Or-
ganiza]ia Salva]i Copiii/Alternative sociale, 2002: 19).
Imediat dup\ comiterea abuzului, simptomatologia dezvoltat\ de vic-
tim\ este preponderent de tip somatic [i emo]ional.
n ceea ce prive[te consecin]ele directe ale maltrat\rii, putem men]ine
consecin]ele fizice ale abuzului [i violen]ei fizice ca, de exemplu, arsuri,
pl\gi, contuzii, fracturi repetitive [i multiple, fragilitate somatic\ (Io-
nescu, 1999: 28). Pe lng\ consecin]ele fizice, maltratarea d\ na[tere [i la
diferite tulbur\ri psihopatologice la copil: tulbur\ri psihosomatice, tul-
bur\ri ale sferei sfincteriene (enurezis, de exemplu), tulbur\ri alimentare
(grea]\, anorexie, bulimie), tulbur\ri ale somnului (insomnii, vise an-
xioase), tulbur\ri de comportament (agresivitate sau retragere, automu-
tilare), depresie, tulbur\ri nevrotice (fobii, ca de exemplu teama de n-
tuneric) sau psihotice (disociere, percep]ie gre[it\ a pericolului, gnduri
cople[itoare).
S\ subliniem c\ tulbur\rile psihopatologice prezentate de copiii mal-
trata]i nu au nimic specific. Acestea pot fi [i semnul unei st\ri de dis-
confort psihologic a copilului, f\r\ nici o leg\tur\ cu maltratarea.
n general, semnele maltrat\rii fizice pot fi constatate la urm\toarele
niveluri:
Starea general\: confruntarea cu situa]iile de abuz consum\ e-
nergetic, ceea ce conduce la ntrzierea dezvolt\rii staturo-ponderale [i
mentale, deficit al limbajului, caren]e alimentare, tulbur\ri de somn;
Tulbur\ri cu exprimare somatic\: rahitism, insomnii precoce,
enurez\, encoprez\, dermatoze, nanism, psihosocial, anorexie mental\;
Aspect clinic: diverse leziuni consecutive traumatismelor directe
(echimoze, escoria]ii, hematoame n locuri neobi[nuite, zgrieturi, p\r
smuls), fracturi osoase, deform\ri ale membrelor, leziuni la nivelul sis-
temului nervos central (dizabilit\]i motorii, deficite senzoriale, paralizii
oculare, convulsii, com\), hemoragii cerebrale sau retiniene, leziuni ale
organelor interne;

97
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Manifest\ri comportamentale, polarizate fie spre ascultare necon-


di]ionat\, fie spre instabilitate: nu vrea s\ se a[eze, motiveaz\ ciudat
urmele de pe corp/nu-[i aminte[te cauza lor, evit\ orice confruntare cu
p\rintele, pare excesiv de docil, mpietrit sau bizar, cu reac]ii de ap\rare
fizic\ motivate sau, dimpotriv\, manifestnd teribilsm [i volen]\ n re-
la]iile interpersonale, atitudini provocatoare, din nevoia disperat\ de a
atrage aten]ia, hiperactivitate generat\ de frust\rile repetate etc.;
Tr\iri emo]ionale: team\, nencredere, curiozitate sc\zut\ sau
absent\, vigilen]\ anxioas\, copil meduzat (nlemnit) fa]\ de anturaj,
vulnerabilitate la situa]ii stresante, dificult\]i de autocontrol, de n]elegere,
nv\]are, vise, co[maruri, mnie, motiva]ie s\rac\, frica de separare (IXth
ISPCAN European Conference Preveting Child Abuse and Neglect, 2003).
Trebuie men]ionat faptul c\ nici un semn luat n considerare n mod
izolat nu ne permite afirmarea existen]ei unei situa]ii de maltratare. Anu-
mite boli sau accidente pot provoca simptome asem\n\toare.
Uneori ns\, partea de corp unde apare leziunea, forma ei, asocierea
ntre anumite tipuri de leziuni, ]innd seama [i de vrsta copilului, sunt
suficiente pentru a afirma existen]a unor situa]ii de maltratare.
Se poate ntmpla ca semnele [i simptomele identificate s\ dispar\
prin ndep\rtarea copilului de mediul s\u familial. Dac\ se petrece acest
lucru, diagnosticul se poate considera confirmat chiar prin acest fapt
(Ghid pentru profesioni[ti, 2003: 6).
Relele tratamente aplicate copilului pot fi ntlnite la orice vrst\ a
copilului [i n toate mediile. n timp ce maltratarea fizic\ este cel mai
adesea u[or de identificat prin semnele caracteristice care pot fi iden-
tificate pe corpul copilului, suferin]ele psihologice sau abuzurile sexuale
sunt mai greu de identificat. De aceea profesioni[tii care lucreaz\ cu
copilul trebuie s\ aib\ capacitatea de a recunoa[te semnele care pot sugera
existen]a unor suferin]e mai pu]in evidente.

98
CONSECIN}E PSIHO-SOCIALE ALE ABUZULUI FIZIC ASUPRA COPILULUI

Consecin]e asupra dezvolt\rii copilului


Cea mai mare parte a cercet\rilor privitoare la consecin]ele relelor
tratamente asupra dezvolt\rii copilului au fost efectuate n Statele Unite [i
se refer\ la maltratare n general. Studiile care precizeaz\ tipul de mal-
tratare la care copilul este supus sunt rare [i, atunci cnd este cazul, este
vorba frecvent de abuzul sexual (Ionescu, 1999: 29).
Ori, efectele maltrat\rii asupra dezvolt\rii copilului depind de diferite
variabile, dintre care prima este, n mod evident, tipul de maltratare. Alte
variabile, la fel de importante, sunt:
gravitatea [i frecven]a episoadelor de maltratare;
stadiul de dezvoltare pe care copilul l-a atins n momentul e-
pisodului;
autorul maltrat\rii;
plasarea n afara familiei din motive de maltratare;
sexul copilului;
sprijinul existent (de exempul, re]eaua social\ a copilului);
variabilele sistemului familial.
La acestea se mai pot ad\uga:
nivelul de comprehensiune al victimei;
caracteristicile personale ale victimei (vulnerabilitate sau re-
zisten]\ la stres);
caracteristicile abuzului (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative
sociale, 2002: 20).
Studiile realizate n Marea Britanie [i Statele Unite avnd un e[antion
reprezentativ de copii maltrata]i au eviden]iat corela]ia dintre abuz fizic [i
dezvoltarea fizic\, mental\, cognitiv\ [i progresul educa]ional al acestora.
Cele mai evidente efecte ale abuzului fizic asupra copiilor sunt observate
n sfera comportamentului, copiii maltrata]i fizic fiind predispu[i pre-
zent\rii unor tulbur\ri de comportament. De asemenea, abilitatea cog-
nitiv\ [i progresul n educa]ie au fost g\site ca fiind mai sc\zute n
compara]ie cu acei copii care nu au suferit abuz fizic. Cealalt\ component\
a studiilor o reprezint\ rela]ia dintre maltratarea fizic\ a copilului [i
comportamentul s\u antisocial ca viitor adult. Un num\r semnificativ de
adolescen]i infractori au fost abuza]i fizic n copil\rie, ceea ce valideaz\
una din ipotezele studiilor amintite (Spnu, 1998: 79).

99
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Dac\ n copil\rie dezvoltarea copiilor este distorsionat\ din cauza


abuzurilor fizice n primul rnd, dar [i emo]ionale ale adul]ilor asupra
copiilor, ulterior ace[tia vor manifesta o ncredere minim\ n p\rin]i, n
general n adul]i, [i se vor caracteriza prin inabilitatea de a tolera a-
ta[amentul, apropierea, precum [i incapacitatea de a controla impulsurile
agresive: func]ionarea personalit\]ilor ca viitori adul]i poate fi, deci,
deficitar\. Abuzarea fizic\ a copilului contribuie la realizarea unui de-
zechilibru ntre principalele activit\]i specifice vrstei: hr\nire, odihn\,
joac\, conduce la un nivel sc\zut al stimei de sine [i auto-ncrederii,
mpiedic\ dezvoltarea unui sentiment puternic de ata[ament fa]\ de o
persoan\ apropiat\ [i, nu n cele din urm\, marcheaz\ puternic sensi-
bilitatea copilului.
Unele dintre caracteristicile individuale sau de mediu pot totu[i con-
stitui factori protectivi care vor permite copiilor s\ compenseze efectele
maltrat\rii.
Putem cita ca exemplu de factor de protec]ie de mediu: o re]ea de
sus]inere social\ n cartier, existen]a unui model de reu[it\ [colar\ sau
implicarea n activit\]i sportive. Pe plan individual, abilit\]ile de rezolvare
a problemelor, capacit\]ile bune de coping (de a face fa]\), ncrederea n
sine [i robuste]ea pe planul s\n\t\]ii constituie factori de protec]ie (Kimchi
[i Shaffner, 1990) (Ionescu, 1999: 30).
Evident, nu numai prezen]a factorilor de protec]ie pot ap\ra copilul de
efectele devastatoare ale maltrat\rii ci mai ales, interac]iunea dintre fac-
torii de risc [i factorii de protec]ie va influen]a consecin]ele abuzului
asupra copilului.
De la vrsta cea mai mic\, maltratarea are efecte asupra dezvolt\rii
copilului att pe plan afectiv, ct [i asupra celorlalte aspecte ale dezvolt\rii
[i asupra adapt\rii [colare.

100
CONSECIN}E PSIHO-SOCIALE ALE ABUZULUI FIZIC ASUPRA COPILULUI

Consecin]ele pe plan afectiv


Copiii care sunt sau au fost supu[i relelor tratamente manifest\ un
ata[ament care face dovada lipsei de securitate (Egeland [i Sroufe, 1981;
Schneider-Rosen, Braunwald, Carlson [i Cicchetti, 1985), un tip de ata-
[ament atipic denumit dezorganizat/dezorientat sau model de tip D. Acest
ata[ament dezorganizat se exprim\ prin comportamente bizare, care apar
n rela]iile cu persoanele care se ocup\ de copii, ca, de exemplu, n-
treruperi sau blocaje n rela]ie. Copiii maltrata]i au, n general, modele de
ata[ament atipic de tip D (n 80% dintre cazuri, n compara]ie cu mai
pu]in de 20% pentru o popula]ie de copii care nu au fost maltrata]i)
(Carlson, Cicchetti, Barnett, Braunwald, 1989, apud Ionescu, 1999: 30).
Exprimarea emo]iilor este, de asemenea, influen]at\ de existen]a mal-
trat\rii. Copiii maltrata]i exprim\ mai pu]in afecte pozitive dect ceilal]i
copii. Copiii abuza]i fizic exprim\ multe afecte negative (Gaensbauer [i
Hiatt, 1984). Copiii violenta]i dau, de asemenea, dovad\ de hipervigilen]\
[i au reac]ii rapide la stimulii agresivi (Lewis, 1992 [i Hennesy, Rabideau,
Cicchetti [i Cummings, 1994). nseamn\ c\, ntr-o situa]ie social\ nor-
mal\, copiii supu[i violen]elor nu [i adapteaz\ reac]iile fa]\ de ceilal]i, ca
o reac]ie la episoadele dramatice pe care le-au tr\it. n fa]a unor abord\ri
amicale, copiii maltrata]i vor avea reac]ii nepotrivite, de exemplu, de
evitare (George [i Main, 1979) (Ionescu, 1999: 32). De asemenea, vor
reac]iona agresiv la exprim\rile emo]ionale ale celorlal]i. Mai mul]i autori
subliniaz\ agresivitatea copiilor care au fost martori ai violen]ei conjugale
(Miller-Perin [i Perrin, 1999).
Imaginea de sine a copiilor maltrata]i nu se poate elabora n mod
satisf\c\tor. Steele (1997) [i Kaufman [i Cicchetti (1989) evoc\ respectul
de sine redus [i faptul c\ ace[tia percep o diminuare a competen]elor.
n cazul abuzului fizic sentimentele de inferioritate persist\ [i la vrsta
adult\. Comunicarea este dificil\, marcat\ de violen]\. Violen]a este tr\it\
ca o modalitate de schimb, ca un ata[ament interpersonal, mai ales dac\ a
fost un model parental de agresivitate. Se produce o stranie identificare
cu acest model, pentru c\ violen]a a fost perceput\ de copil ca un semn al
interesului p\rintelui fa]\ de el (IXth ISPCAN European Conference on
Child Abuse and Neglect, 2003).

101
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Dup\ Palacio-Quintin (1991), copiii maltrata]i se percep ca avnd mai


multe comportamente negative [i mai pu]ine pozitive, n compara]ie cu
copiii care nu au fost supu[i unor acte de maltratare. n func]ie de tipul de
maltratare, unele variabile intermediare modific\ impactul maltrat\rii
asupra stimei de sine: este cazul gravit\]ii, pentru abuzul fizic (Kinard,
1982).
Diferitele experien]e tr\ite de copiii maltrata]i faptul de a fi victim\
[i/sau martor al violen]ei contribuie la dezvoltarea unor personalit\]i
socialmente anxioase, deta[ate, care evit\ contactele cu ceilal]i sau re-
ac]ioneaz\ inadecvat prin comportamente agresive (Lewis, D. O., 1992,
apud Ionescu: 32).

Consecin]e asupra celorlalte aspecte ale dezvolt\rii copilului


Alte consecin]e ale maltrat\rii afecteaz\ dezvoltarea fizic\, motorie,
cognitiv\ [i de limbaj a copilului, ca [i capacit\]ile de autonomie, com-
peten]ele sociale, achizi]iile pe planul comportamentelor adaptive [i, n
sfr[it, capacit\]ile ludice.
Copiii maltrata]i sunt mai frecvent spitaliza]i din cauza relelor tra-
tamente la care sunt supu[i (abuzul fizic). Pe planul dezvolt\rii fizice se
observ\ mai ales impactul v\t\m\rilor n cazul copiilor maltrata]i fizic
(Ammerman [i Galvin, 1998).

Abuzul fizic provoac\ efecte neurologice care ating regiunile creierului


ce r\spund de memorie, de nv\]are [i de regularizarea afectelor [i de
exprimarea emo]iilor (Neuberger, 1997) (Ionescu, 1999: 32).
n ceea ce prive[te dezvoltarea motorie, copiii maltrata]i ob]in, n
general, rezultate inferioare n ceea ce prive[te motricitatea, n compara]ie
cu copiii de aceea[i vrst\ care nu au fost supu[i maltrat\rii (Fitch, Cadol,
Goldson, Wendell, Schwartz [i Jackson, 1976; Appelbaum, 1979; Palacio-
Quintin [i Jourdan-Ionescu, 1994). Ei dovedesc o coordonare mediocr\
(Hughes [i Di Brezzo, 1987) [i au deficite perceptivo-motorii (Tarter,
Hegedeus, Winston [i Alterman, 1984).
Indiferent de controlul evalu\rii de c\tre p\rin]i, profesori sau cei de o
vrst\ cu ei, copiii maltrata]i apar ca avnd competen]e sociale mai reduse

102
CONSECIN}E PSIHO-SOCIALE ALE ABUZULUI FIZIC ASUPRA COPILULUI

dect ceilal]i copii (Salzinger, Feldman, Hammer [i Rosario, 1991; Tri-


ckett, 1993; Feldman, Salinger, Rosario, Alvarado [i colab., 1995). Com-
peten]ele sociale reduse pot fi puse, f\r\ ndoial\, n leg\tur\ cu tipul de
ata[ament dezorganizat care i caracterizeaz\ pe ace[ti copii.
Se constat\ de asemenea o ntrziere pe planul dezvolt\rii jocului.
Howard (1986) arat\ c\ se uit\ mai mult la televizor copiii mici maltrata]i
fizic pe care i-a studiat (12 copii de la unu la cinci ani [i 12 copii neabuza]i
de aceea[i vrst\ [i din acela[i mediu socio-economic) dect copiii ne-
abuza]i de vrst\ pre[colar\ (cu o or\ [i jum\tate mai mult pe zi). Deci,
copiii maltrata]i au mai pu]in ocazia s\ se joace, ceea ce duce la o n-
trziere de 8,4 luni a dezvolt\rii la nivelul jocului, fa]\ de vrsta real\
(mai ales la nivelul imit\rii [i a particip\rii) (Howard, A. C., 1986, apud
Ionescu, 1999: 34). Pe lng\ acest retard, constat\m c\ cei maltrata]i
folosesc mai pu]in jocul simbolic [i c\ prefer\ jocurile repetitive pe care
le joac\ singuri (Alessandri, 1991). Mediul familial n care tr\iesc pro-
moveaz\ rar schimburile n jurul jocului, familiile care maltrateaz\ (fie c\
este vorba de maltratare cronic\ sau trec\toare) oferindu-[i rar ocazia de
a se juca n mod pl\cut mpreun\.
Jocul repetitiv al copilului, sc\derea gradului s\u de creativitate,
reducerea capacit\]ii sale de nv\]are sunt semne ale regresului n an-
samblu al comportamentului celui abuzat (Roth-Szamoskzi, 1999: 121).

Consecin]ele pe planul adapt\rii [colare


Maltratarea are consecin]e nefavorabile asupra performan]ei [colare n
general (Dodge Reyome, 1988) sau, n special, asupra lecturii (Oats [i
Peacock, 1984) [i a matematicii (Eckenrode, Laird [i Doris, 1993). Este
afectat progresul [colar. Se remarc\ existen]a unui num\r mult mai mare
de [colari repeten]i.: 50% dintre cei violen]i repet\ primul an de [coal\
(Erickson [i colab., 1989). n majoritatea cazurilor, ace[ti copii nu be-
neficiaz\ de sus]inere familial\ pentru realizarea temelor, nici de o mo-
tiva]ie extern\ pentru reu[ita [colar\ (Erickson, M. F. and colab., apud
Ionescu, 1999: 34).
Adesea copii abuza]i au performan]e [colare slabe, ceea ce le scade
statutul n grupul de elevi, reducndu-le [ansele de integrare [colar\. Le

103
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

lipsesc resursele motiva]ionale de a se mobiliza n vederea realiz\rii [co-


lare. Se ntmpl\ ca, n cazul unui copil abuzat n mod cronic retragerea
acestuia, nchiderea n sine, demobilizarea sa s\ fie att de pronun]ate,
nct copilul s\ creeze falsa impresie a unuia cu handicap mental (Roth-
Szamoskzi, 1999: 122).
Copiii expu[i la violen]\ conjugal\ prezint\ dificult\]i de nv\]are care
duc, de asemenea, la probleme [colare. Aceste dificult\]i sunt legate de
ciclul de violen]\ la care sunt martori (tensiune, agresiune, remisiune,
reconciliere) [i climatul de teroare n care tr\iesc (Beaudoin [i Turcotte,
1999).
Acest bilan] al studiilor referitoare la impactul maltrat\rii asupra
dezvolt\rii copiilor mici arat\ c\ la copiii supu[i maltrat\rii dezvoltarea
este afectat\ de ceea ce au tr\it pe plan afectiv, al rela]iilor familiale,
[colare etc. (Ionescu, 1999: 35).

Consecin]e pe termen lung ale abuzului fizic


Numeroase efecte ale maltrat\rii constatate pe termen scurt nu se
atenueaz\ pe termen lung. Din contr\, de-a lungul anilor, maltratarea va
produce consecin]e care vor fi asociate marginaliz\rii persoanei. Ado-
lescentul nu se va sim]i bine cu sine nsu[i [i va avea comportamente
antisociale. Va avea mai des tendin]a de a avea probleme legate de con-
sumul de droguri sau alcool, tulbur\ri alimentare, de a se confrunta cu o
sarcin\ n adolescen]\, de a fi delincvent, de a se prostitua etc. (Latimer,
1998) (Latimer, 1998, apud Ionescu, 1999: 35).
Ata[amentul dezorganizat tr\it de copilul maltratat se reg\se[te la
adult, care are ata[amente ce dovedesc lips\ de siguran]\ - descrise drept
patologie rela]ional\ de Cicchetti (1990). n rela]iile de dragoste pe care
le tr\iesc sunt n mod frecvent subiecte de violen]\ conjugal\.
Pentru c\ nu au avut modele educative adecvate, atitudinile parentale
ale acestor adul]i sunt nepotrivite (Ionescu, 1999: 36).
Observ\m tendin]a de a reproduce ciclul intergenera]ional al maltrat\rii
(Ethier, 1992). Aceast\ tendin]\ a fost constatat\ referitor la mamele vi-
olente (Cappel [i Heiner, 1990); n prezent, pu]ine cercet\ri se refer\ la
ta]ii abuzatori.

104
CONSECIN}E PSIHO-SOCIALE ALE ABUZULUI FIZIC ASUPRA COPILULUI

Consecin]ele abuzului fizic asupra dezvolt\rii copilului au fost n-


delung studiate. Unii autori consider\ c\, n urma abuzului fizic copiii au
nv\]at c\ lumea lor este una imprevizibil\, adesea un loc periculos, iar
adul]ii care i ngrijesc pot fi furio[i, depresivi [i distan]i. Lng\ un p\rinte
abuziv, ata[amentul copilului este afectat, determinndu-l pe acesta s\ se
perceap\ ca fiind incompetent, neiubit [i de neiubit (Miftode, 2002:
167). La maturitate prezint\ adesea probleme afective (depresie, triste]e,
anxietate). Ei devin limita]i n perceperea propriilor sentimente [i n-
tmpin\ dificult\]i n interpretarea [i reac]ionarea la expresiile emo]ionale
ale altora.
Studiile asupra copiilor abuza]i fizic au identificat att comportamente
agresive verbal [i fizic, ct [i comportamente evitante. Ca reac]ie la
conflict sau la o problem\ copiii abuza]i recurg la un tip de ostilitate
verbal\ sau fizic\ sau la obedien]\ pasiv\ pentru a rezolva problema sau
pentru a-[i satisface nevoile (Helfer, Kempe, Krugman, apud Miftode,
2002: 168).
Dezvoltarea psihologic\ este puternic marcat\ de abuzul suferit ma-
nifestndu-se la nivelul comunic\rii, rela]ion\rii, afectivit\]ii [i al ni-
velului intelectual.
Consecin]ele pe termen lung ale diferitelor forme de maltratare sunt,
a[a cum putem constata, multiple. Ceea ce este ngrijor\tor e faptul c\
acestea tind s\ se cumuleze de-a lungul timpului (Ionescu, 1999: 36).
Este esen]ial ca astfel de consecin]e s\ fie reduse prin punerea n
practic\ a unor interven]ii, att tradi]ionale (terapie individual\, educa]ie
familial\, art-terapie etc.), ct [i inovatoare (familii de sprijin, asocierea
mai multor tipuri de interven]ii, exprimarea emo]iilor prin intermediul
computerului, grupuri de sus]inere virtuale). n contextul social actual
este esen]ial [i se impune n mod special, utilizarea la maximum a re-
surselor comunitare [i dezvoltarea factorilor de protec]ie individual\ sau
familial\.

105
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

3.2. Traumele [i consecin]ele lor asupra dezvolt\rii


copiilor

Relele tratamente au asupra copilului efectele unui eveniment tra-


umatic.
n categoria evenimentelor traumatice intr\ dezastrele naturale, ac-
cidentele de munc\, de circula]ie, cele casnice etc. [i v\t\m\rile inten-
]ionate produse de oameni. n aceast\ ultim\ categorie intr\ toate actele
violente comise de unii mpotriva altora. Garbarino et al. (1992) de-
limiteaz\ dou\ categorii ale victimelor unor evenimente traumatice: vic-
timele primare, care sufer\ direct de pe urma evenimentului [i victimele
secundare, care asist\ la ntmpl\ri de natur\ traumatic\, exercitate asupra
unor persoane ndr\gite (Roth-Szamoskzi, 1999: 106).
Victim\ primar\ este copilul accidentat grav de c\tre un coleg, copilul
abuzat fizic (sau sexual), copilul bolnav care nu este dus la medic, a-
dolescenta ironizat\ continuu de mama sa [i izolat\ de colegii s\i etc.
Victimele secundare sunt acei copii care sunt martori ai violen]elor din
familie (cnd, de exemplu, un copil asist\ la b\taia crunt\ la care sunt
supu[i fra]ii sau mama, sau cnd sora mai mic\ asist\ la violarea sorei mai
mari) etc.; n toate aceste cazuri reac]iile copiilor sunt comparabile cu ale
celor din situa]ia de victim\ primar\, avnd adesea consecin]e traumatice.
n ultimele dou\ decenii, o direc]ie important\ a cercet\rilor privind
abuzul ndreptat asupra copiilor s-a orientat asupra studiilor clinice pri-
vind consecin]ele violen]ei asupra comportamentului lor. ntr-o anchet\
desf\[urat\ asupra unui lot de p\rin]i a 3334 de copii, Straus [i Gelles
(1987) au g\sit c\ la copiii supu[i violen]ei tulbur\rile de comportament
erau n mod semnificativ mai frecvente dect la copiii care nu au avut
experien]e traumatice (Roth-Szamoskzi, 1999: 106). Aceste probleme
comportamentale ale copiilor abuza]i au cuprins diferite tulbur\ri de
adaptare la cerin]ele mediului social: crize de furie (17,5% fa]\ de 10%),
e[ec [colar (16,1% fa]\ de 6,2%) r\u [i neascult\tor acas\ (15,7% fa]\ de
8%), rela]ii de prietenie cu minori problem\ (10,9% fa]\ de 2,3%).
n anul 1980, prin includerea n manualul DSM-III (revizuit n 1987),
s-a recunoscut sindromul de stres post-traumatic (Post Traumatic Stres

106
CONSECIN}E PSIHO-SOCIALE ALE ABUZULUI FIZIC ASUPRA COPILULUI

Disorder-PTSD), ca fiind o categorie aparte de diagnostic oficial a-


plicabil\ n cazurile copiilor care au suferit experien]e traumatice. PTSD
se diferen]iaz\ de formele acute ale reac]iei la stres (Acute Stres Disorder-
AST). n cadrul ambelor sindroame, sunt incluse anxietatea accentuat\,
generalizat\, depresia, pierderea respectului de sine, retragerea n sine,
comportamentele de evitare, de negare, de furie [i cele agresive (Roth-
Szamoskzi, 1999: 106). Dac\ fenomenele descrise apar n primele patru
s\pt\mni de la ac]iunea evenimentului traumatic [i se rezolv\ n aceast\
perioad\, atunci capacitatea de adaptare a organismului copilului a biruit
stresul, nu va suferi de PTSD. Dac\ ns\ simptomele persist\ mai mult de
o lun\, consecin]ele psihice se vor prelungi pentru perioade de timp greu
de determinat, adesea - n lipsa unui ajutor de specialitate pentru toat\
via]a.
n func]ie de persisten]a stresorilor, Terr (1991) deosebe[te traumele
de tip I (rezultat n urma unui singur atac) [i cele de tipul al II-lea (n urma
unei serii de atacuri). Cele dou\ traume duc la percep]ii [i consecin]e pe
termen lung diferite. Trauma de tipul I este numit\ [i trauma de [oc [i este
amintit\ detaliat, de obicei ea este consecin]a unui singur eveniment
traumatic. O traum\ de gradul al II-lea este o traum\ durabil\ care poate
avea drept consecin]e negarea [i anestezia emo]ional\; frecvent apar de-
personalizarea [i disocierea (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative So-
ciale, 2002: 45).
Adaptarea la traum\ se realizeaz\ prin intrarea n func]iune a me-
canismelor de ap\rare. Copiii se str\duiesc s\ uite de traumele lor cronice,
s\ evite s\ se gndeasc\ la ele sau s\ vorbeasc\ despre ele. Diminuarea
reactivit\]ii la lumea exterioar\ [i insensibilitatea psihic\ (ncremenirea)
au semnifica]ia desensibiliz\rii n fa]a durerii provocate de abuz.

n literatur\ sunt descri[i o serie de factori care influen]eaz\ gradul de


traumatizare. Ace[tia sunt:
Expunerea la traum\. Cu ct persoana este mai implicat\ n eveni-
mentul traumatic [i expus\ o perioad\ mai lung\ de timp, cu att este mai
mare riscul dezvolt\rii unei psihopatologii.

107
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Rela]ia cu victima. Rela]ia cu victima este unul dintre factorii cei


mai importan]i asocia]i traumei psihice. Cu ct mai apropiat\ este rela]ia,
cu att mai mare este riscul de traumatizare.
Severitatea stresului. Nu numai r\spunsul imediat la un eveniment
stresant influen]eaz\ capacitatea de r\spuns adaptativ. Studiile arat\ c\
aceia care manifest\ reac]ii severe (exemplu: atacuri de panic\ sau di-
sociere) prezint\ un risc mai mare de traumatizare.
Perceperea amenin]\rii. Impresia subiectiv\ a individului despre
evenimentul traumatic poate fi mai important\ dect evenimentul n sine.
Astfel, persoanele care percep evenimentul ca extrem de amenin]\tor vor
dezvolta reac]ii traumatice (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative So-
ciale, 2002: 45).
Consecin]ele actelor inten]ionate de violen]\ orientate mpotriva unui
copil nu se restrng, a[adar, numai la nivelul fizic al v\t\m\rii produse, ci
se extind la nivelul psihic, transformndu-se n leziuni greu de vindecat,
care pot afecta chiar structura creierului infantil.
Actele inten]ionate de violen]\ submineaz\ ncrederea fundamental\
a copilului n umanitate [i poate crea o inabilitate pe via]\ de a dezvolta
rela]ii apropiate, de ncredere (Garbarino et al., 1992) (Garbarino, et
al., 1992, apud Roth-Szamoskzi, 1999: 109).
Simptomele care caracterizeaz\ tulburarea posttraumatic\ transpun pe
plan psihic [ocul violent, p\trunz\tor, generaliznd astfel efectele lui
asupra ntregii personalit\]i.

3.3. Copilul n situa]ia de maltratare


Abordarea acestei tematici se poate realiza din dou\ puncte de vedere
care vizeaz\:
tr\s\turile nn\scute ale copilului care afecteaz\ [i sunt afectate de
situa]ia de maltratare;
percep]iile [i reac]iile copilului legate de situa]ia de maltratare.

108
CONSECIN}E PSIHO-SOCIALE ALE ABUZULUI FIZIC ASUPRA COPILULUI

Tr\s\turile nn\scute ale copilului


Fiecare copil este unic exist\ numeroase diferen]e temperamen-
tale ntre noii n\scu]i.
Thomas (1968) face urm\toarea clasificare a copiilor:
copilul dificil;
copilul de care te po]i apropia cu greu;
copilul cuminte (Killn, 1998, apud IXth ISPCAN European Con-
ference Preveting Child Abuse and Neglect, 2003).
n continuare ne vom opri asupra extremelor: copilul cuminte [i
copilul dificil:
Copilul cuminte:
manifest\ o anumit\ regularitate n comportament (fapt pentru care
devine previzibil);
reac]ioneaz\ pozitiv la noi stimuli;
abilitate de adaptare la noi schimb\ri (de mediu, alimentare etc.);
intensitate moderat\ a reac]iilor sale.
Copilul dificil:
are un somn [i obiceiuri de via]\ neregulate;
accept\ cu greu noul tip de hran\ ce i se ofer\;
se adapteaz\ cu greu sau deloc la schimb\ri;
prezint\ reac]ii negative [i intense.
Este u[or de imaginat modul n care ace[ti factori constitu]ionali de
baz\ ai copilului trezesc n p\rin]i reac]ii diferite. Astfel:
copiii cumin]i le ofer\ p\rin]ilor sentimentul de a fi ni[te p\rin]i
buni, le dau convingerea c\ lucrurile vor merge bine cerc bun.
copiii dificili au nevoi diverse, greu de intuit [i de satisf\cut de
p\rin]i, care stabilesc cu copilul ntr-un mod dificil o interac]iune pozitiv\,
fapt care le genereaz\ sentimentul e[ecului, care ar putea duce la formarea
unui cerc vicios. Aici p\rin]ii reac]ioneaz\ n mod negativ la ac]iunile
copilului, iar copilul care nregistreaz\ atitudinea p\rin]ilor devine mai
dificil\ [i prin aceasta nt\re[te reac]iile negative ale p\rin]ilor.
Este ns\ cunoscut faptul c\ n general:
copiii dificili care sunt ngriji]i de mame sensibile vor prezenta o
dezvoltare normal\, iar

109
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

copiii cumin]i, cu poten]ial, care vor avea o ngrijire necores-


punz\toare [i lipsit\ de afec]iune vor prezenta o dezvoltare s\r\c\cioas\
(Killn, 1998).
Capacit\]ile nn\scute ale copilului vor afecta:
comportamentul de ata[ament al copilului;
interac]iunea cu mediul;
dezvoltarea sa ulterioar\.
Al\turi de anumitele tr\s\turi temperamentale ale copilului dificil,
prematuritatea [i dizabilit\]ile fizice sau emo]ionale ale copilului, pot fi n
anumite condi]ii factori provocatori ai situa]iilor abuzive.
Percep]iile [i reac]iile copilului legate de situa]ia de maltratare
Strategii de supravie]uire
Percep]ia mprejur\rilor
Copilul va dezvolta sentimente de ncredere sau nencredere fa]\ de
mediu n func]ie de modul n care nevoile sale de baz\, cele emo]ionale
precum [i cele fizice sunt sau nu satisf\cute.
Copilul care este expus maltrat\rilor n timpul primilor ani ai vie]ii
va dezvolta un ata[ament nesigur fa]\ de p\rin]i [i va avea dificult\]i n
stabilirea ncrederii n ceilal]i. Pe m\sur\ ce va cre[te, [i va crea o imagine
negativ\ att despre lume ct [i despre sine. El va interpreta [i percepe
mediul n baza experien]elor tr\ite n propriul c\min.
Dac\ copilul [i va rezolva conflictul de baz\ al dezvolt\rii pe varianta
nencrederii, abilitatea sa de a rezolva viitoarele conflicte ntr-un mod
pozitiv, va fi mult redus\ (Killn, 1998: p. 85).
Probleme de dependen]\
Situa]iile de maltratare sunt caracterizate printr-o satisfacere inadec-
vat\ a nevoilor. Insatisfacerea nevoilor creeaz\ probleme de dependen]\
care se dezv\luie cel mai adesea n dou\ moduri diferite: o dependen]\
deschis\ [i una defensiv\.
Dependen]a deschis\ se poate manifesta ca o tendin]\ constant\ spre
contacte fizice, comportament de c\utare a aten]iei, preocupare pentru
controlul [i st\pnirea altora, ncerc\ri permanente de a mul]umi [i de a fi
acceptat de c\tre p\rin]i.
Dependen]a defensiv\ se manifest\ ca o independen]\ excesiv\ [i o
retragere emo]ional\, att fa]\ de p\rin]i, ct [i fa]\ de al]i adul]i.

110
CONSECIN}E PSIHO-SOCIALE ALE ABUZULUI FIZIC ASUPRA COPILULUI

Aceast\ dependen]\ defensiv\ se poate prezenta ca o atitudine rece [i


dificil\ n care copilul pare s\ se poarte ca [i cum nu i-ar p\sa de nimeni.
Reac]ii de suferin]\ n separare
Spitz (1946) [i Bowlby (1960) au realizat primele descrieri legate de
depresia copiilor care se instaleaz\ n momentul separ\rii acestora de
p\rin]i. Este, de asemenea, interesant\ descrierea reac]iilor copiilor mici
n timpul spitaliz\rii f\r\ p\rin]i, att timp ct sunt avute n vedere si-
tua]iile de maltratare. n aceste situa]ii este posibil ca profesioni[tii s\
g\seasc\ diferite explica]ii pentru faptul ca n situa]iile de maltratare
copiii prezint\ n mod surprinz\tor att de slabe reac]ii cnd sunt muta]i
din casele lor (n institu]ii, familii foster). Notele de caz cum ar fi: s-a
adaptat foarte repede sau pare a fi fericit\ [i nu ntreab\ niciodat\ de
mama sa pot fi interpretate ca un semn al adapt\rii [i sunt considerate ca
fiind resurse ale copilului, ns\ o asemenea lips\ a reac]iilor dramatice la
copilul care este mutat din propria familie poate ar\ta c\t de v\t\mat este
acel copil (Killn, 1998: p. 88).
Anxietatea [i agresivitatea copiilor afla]i n situa]ii de maltratare pot fi
adesea cople[itoare. Ace[ti copii [i tr\iesc anxietatea n situa]ii concrete
de abuz [i sunt anxio[i n leg\tur\ cu situa]ii abuzive ce pot ap\rea n
viitor, anxietate ce poate deveni cronic\. Ei fac fa]\ sentimentelor lor n
moduri diferite. Agresivitatea nseamn\ pentru mul]i cea mai bun\ metod\
de ap\rare [i mul]i dintre ei au nv\]at acas\ cum s\ se descurce n situa]iile
problematice, fiind agresivi. Acei copii care au fost supu[i abuzului fizic
se arat\ a fi mai agresivi fa]\ de ceilal]i copii care nu au fost crescu]i mtr-
un mediu violent. De asemenea, agresivitatea manifestat\ la vrsta adult\
poate fi observat\ nc\ din primii doi ani de gr\dini]\ (Iacobson [i Straker,
1982). Ace[ti copii n loc s\-[i canalizeze agresivitatea nspre proprii
p\rin]i, o revars\ asupra altor persoane. Astfel, observ\m c\ cei mici
preiau comportamentele p\rin]ilor de la o vrst\ foarte mic\. Unii copii
interiorizeaz\ anxietatea [i agresivitatea devenind autodistructivi, de-
prima]i, retra[i [i evitnd contactele cu ceilal]i.
Disocierea
Se pare c\, n general, copiii folosec mult mai des dect adul]ii di-
socierea ca mecanism de ap\rare pentru a se proteja de consecin]ele
psihice ale traumelor suportate (Putnam, 1993). Folosirea disocierii [i

111
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

neg\rii creaz\ copilului posibilitatea de a se elibera de simptomele [i


amintirile abuzului. Astfel amnezia total\ sau par]ial\ a abuzului poate
persista luni sau chiar ani.
Unii pretind c\ experien]ele traumatice repetate sunt reamintite mai
pu]in complet dect un singur episod traumatic (Terr, 1988). Un copil
care a suferit abuzuri repetate poate fi, din aceast\ cauz\, mai pu]in capabil
s\-[i aminteasc\ ce s-a ntmplat dect un copil care a fost expus abuzului
o singur\ dat\.
Deprimarea
Depresia copiilor poate fi adesea observat\ n jocul lor. Copiii au
nevoie s\ se joace, ei se joac\ pentru a se distra, dar [i pentru a nv\]a. n
timpul jocului ei tr\iesc diferite experien]e. Mul]i copii afla]i n situa]ii de
maltratare aproape c\ nu se joac\ deloc, acesta fiind un mod de a-[i
exprima depresia. n cazurile n care se joac\, o fac ntr-un mod stereotip
(Killn, 1998: 93).
Terr a folosit conceptul de joc posttraumatic, pentru a desemna acest
tip de joc. Acest copil este n]epenit n anumite experien]e c\rora nu le
poate face fa]\, [i exteriorizeaz\ aceasta, de exemplu, n desenele sale.
Reac]ii psihosomatice
S\n\tatea fizic\ joac\ un rol important n dezvoltarea unui copil [i n
rela]ia sa cu situa]ia de maltratare. Copiii care sunt crescu]i n condi]ii
stresante sunt mai boln\vicio[i dect al]i copii. Ace[ti copii au nevoie de
un limbaj psihologic. Ei [i comunic\ sentimentele de nepl\cere prin
intermediul limbajului durerii [i prin diferite simptome pe care le prezint\,
lucru care este [i interesant, dar [i ngrijor\tor, atta vreme ct aici sunt
implicate dimensiunile abuzului emo]ional [i sindromul Munchausen,
prin mputernicire.
Imaginea de sine stima de sine
O important\ cale de dezvoltare a imaginii de sine a copilului o
reprezint\ percep]ia lui despre p\rin]i. P\rin]ii abuzivi i comunic\ de
timpuriu copilului faptul c\ nu este suficient de bun, c\ nu este dorit, [i c\
el este cel responsabil pentru tot ce se ntmpl\ r\u n familie. Simte c\
nimeni nu se ocup\ de el. El va dezvolta de-a lungul timpului o imagine
de sine distorsionat\ [i negativ\ [i o stim\ de sine sc\zut\. (Killn, 1998:
94)

112
CONSECIN}E PSIHO-SOCIALE ALE ABUZULUI FIZIC ASUPRA COPILULUI

Teoria anxiet\]ii [i vinov\]iei loialitatea [i p\strarea secretului


Copiii depun un efort deosebit n ncercarea de a n]elege situa]ia n
care se afl\. Ei ncearc\ s\ interpreteze situa]iile [i s\ explice compor-
tamentul agresorului ntr-un mod n care s\-l plaseze pe acesta ntr-o
lumin\ bun\, n timp ce copilul ia asupra sa ntreaga responsabilitate [i
vin\. Procesul de interpretare depinde de vrsta cognitiv\ a copilului.
Aceste lucruri s-au observat att n situa]ii de abuz fizic, abuz sexual, n
situa]iile abuzului de alcool al p\rin]ilor.
Aici copii care au semnalat de timpuriu lumii adulte faptul c\ sunt
implica]i n astfel de activit\]i au primit, drept r\spuns, nencrederea [i
negarea. Astfel li s-a confirmat faptul c\ ei sunt cei care gre[esc.
ntrzieri de dezvoltare
Copiii care au fost expu[i diferitelor tipuri de abuz prezint\ adesea
diferite grade de retard n dezvoltarea neurologic\, cognitiv\, ct [i n
dezvoltarea psihomotorie. Acestea pot fi observate nc\ din primele luni
de via]\ (Appelbaum, 1980).
Probleme de nv\]are
Avnd att probleme de concentrare a aten]iei, ct [i ntrzieri de
dezvoltare este inevitabil ca ace[ti copii s\ prezinte diferite tipuri [i grade
de probleme de nv\]are. Tr\irile lor n rela]iile cu al]i copii [i adul]i sunt
caracteristice pozi]iei de ap\rare.
Retardul mental
Cercet\rile f\cute asupra copiilor care au fost expu[i abuzului fizic au
ar\tat o apari]ie relativ mare a retardului mental la ace[ti copii. O parte a
acestuia este de natur\ organic\, dar poate fi, de asemenea, [i rezultatul
interac]iunii copil-p\rinte. Poate fi cauzat att de leziuni cerebrale, sub-
alimentare, precum [i de un abuz emo]ional continuu.
n leg\tur\ cu strategiile de supravie]uire [i conducere n situa]ii de
maltratare, dup\ Grey [i Kempe (1976), copilul oscileaz\ ntre strategia
de comportament exagerat de bine adaptat (overadjusted) [i comporta-
mentul hiperactiv [i distructiv (acting aut) (Roth-Szamoskzi, 1999:
124).
Cei care apar]in primului grup se comport\ astfel nct s\ ndepli-
neasc\ dorin]ele [i a[tept\rile adul]ilor. Ei sunt adesea hipersensibili la
semnalele trimise de adul]i, semnale legate de modul n care copilul ar

113
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

trebui s\ se comporte. Ace[ti copii folosesc o mare parte din resursele


proprii pentru a face fa]\ acestor a[tept\ri (Killn, 1998: 101). Cei care
apar]in celuilalt grup prezint\ un comportament continuu provocator,
agresiv, distructiv [i hiperactiv. Dac\ vom p\trunde n spatele acestor
aparent diferite strategii de supravie]uire vom descoperi acelea[i sen-
timente de neajutorare, vinov\]ie, confuzie, axietate, mnie, goliciune
sufleteasc\, deprimare [i agresivitate.
Dup\ Killn (1996), la rndul ei, supradaptarea se poate manifesta n
diferite forme. n cazul copiilor cu un comportament supraadaptat, supra-
controlat, ea a pus n eviden]\:
grupul copiilor care [i duc cu bine la ndeplinire sarcinile, sunt
lupt\tori activi [i nving, nu se las\ comple[iti de abuz;
grupul celor care adopt\ rolul de a avea grij\ de p\rin]ii lor;
copii care se str\duiesc s\ nu ias\ n eviden]\ [i de aceea sunt
retra[i, pasivi (Roth-Szamoskzi, 1999: 124).

Dintre comportamentele explozive, impulsive (acting out) au fost i-


dentificate tipurile:
agresiv
distructiv
f\r\ odihn\
de m\sc\rici
Aceast\ clasificare nu nseamn\ c\ un copil va prezenta doar una sau
alta dintre aceste manifest\ri, ele putnd alterna, n func]ie de situa]ia de
fapt sau de starea emo]ional\ n care se afl\ copilul. De exemplu, copilul
de obicei t\cut [i retras poate prezenta uneori comportamente impulsive,
cu explozii de furie mpotriva unui coleg; copilul pasiv poate deveni
autoagresiv, f\cnd o tentativ\ de suicid; copilul maltratat deosebit de
dotat, creativ, ambi]ios, poate renun]a dintr-o dat\ la planurile sale [i
poate prezenta comportamente antisociale. Dup\ Killn, strategiile de
supravie]uire adoptate de copii depind de tipul de temperament, de nivelul
de dezvoltare fizic\, de sensibilitatea lor, creativitatea [i capacitatea lor
intelectual\.
Strategiile de supravie]uire [i st\pnire a situa]iei reprezint\ mo-
dalitatea copilului de a face fa]\ situa]iei de maltratare, de a se ap\ra att

114
CONSECIN}E PSIHO-SOCIALE ALE ABUZULUI FIZIC ASUPRA COPILULUI

mpotriva propriilor sentimente, ct [i a mediului nconjur\tor. Cu ajutorul


acestor strategii ei [i asigur\ un anumit control asupra situa]iei sau n cel
mai r\u caz, o iluzie a control\rii situa]iei (Irimescu, 2002).

Concluzii
Pentru profesionistul implicat n investigarea situa]iilor de rele tra-
tamente mpotriva copilului [i n acordarea de suport copilului [i familiei
sale sau celor care-l ngrijesc este foarte important ca simptomele descrise
anterior s\ fie recunoscute. De[i aceste simptome se reg\sesc [i n alte
sindroame clinice dect al celor ce deriv\ din maltratare, ele r\mn totu[i
indicatori care trebuie s\-l fac\ pe profesionist s\ ridice problema po-
sibilit\]ii maltrat\rii copilului [i s\ analizeze cu grij\ aceast\ posbilitate
(Roth-Szamoskzi, 1999: 126).
Un prim scop al analizei simptomelor este acela de a stabili diag-
nosticul corect privind cauzele care se ascund nd\r\tul unor schimb\ri n
comportamentul unui copil. Scopul final este ns\ acela de a ajuta copilul
s\ dep\[easc\ situa]ia dificil\ n care se afl\ ca urmare a supunerii sale la
diverse forme de rele tratamente, iar interven]ia care urmeaz\ s\ o pla-
nific\m n interesul copilului nu poate s\ nu porneasc\ de la semnele sale
de suferin]\.

115
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Cap. IV Neglijarea Form\ specific\ de


maltratare a copilului

4.1. Neglijarea copilului, o violen]\ neviolent\?


n momentul n care se vorbe[te despre abuz asupra copilului gndul
ne zboar\ automat la abuzul sexual, fizic [i/sau emo]ional. ntr-adev\r,
am fost [i suntem nv\]a]i cu cazuri foarte dure [i grave pe care att
literatura de specialitate c=t [i mass-media ni le prezint\ cu obstina]ie.
Uit\m ns\ o form\ de maltratare care este [i ea foarte important\: ne-
glijarea copilului.
Conform standardelor psihiatrice (DSM-IV), n cadrul conceptului de
maltratare, neglijarea este cea de-a treia component\ (cod T 74.0), fiind
caracterizat\ printr-o omitere a satisfacerii unor nevoi esen]iale ale co-
pilului. Dac\ ntr-un caz de abuz clasic p\rintele produce o v\t\mare
direct\ a copilului, n cazul neglij\rii adultul respectiv uit\ s\ aib\ grij\
de copil. Aceast\ diferen]iere ne poate sugera ideea c\ neglijarea nu este
att de grav\. Nimic mai fals, c\ci din punct de vedere al efectelor asupra
copilului, n multe cazuri nu exist\ diferen]e, suferin]a psihologic\ [i
fizic\ fiind de multe ori la fel de mare (Revista de Securitate Comunitar\,
Anul II, nr. 5/2002: 69). n literatura romneasc\ o defini]ie a maltrat\rii
o g\sim la dr. Popescu [i dr. R\du]: maltratarea este orice form\ voluntar\
de ac]iune sau de omitere a unei ac]iuni care este n detrimentul copilului
[i are loc profitnd de incapacitatea copilului de a se ap\ra, de a discerne
ntre ceea ce este bine sau r\u, de a c\uta ajutor [i de a se autoservi.

116
NEGLIJAREA - FORM| SPECIFIC| DE MALTRATARE A COPILULUI

Neglijarea poate fi definit\ ca: incapacitatea sau refuzul adultului de


a comunica adecvat cu copilul, de a-i asigura nevoile biologice, emo]ionale,
de dezvoltare fizic\ [i psihic\, precum [i limitarea accesului la educa]ie
(Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative Sociale, 2002: 13).
Neglijarea mai este definit\ ca reprezentnd condi]iile n care per-
soana responsabil\ de ngrijirea copilului, fie inten]ionat, fie din neaten]ie
permite copilului s\ experimenteze suferin]e care pot fi evitate [i/sau nu
reu[e[te s\ asigure una sau mai multe condi]ii care sunt esen]iale pentru
dezvoltarea capacit\]ilor fizice, intelectuale [i emo]ionale ale unei per-
soane (Gaudin, 1993 apud Miftode, 2002: 178).
Dac\ abuzul asupra copilului se face cu inten]ie distructiv\, neglijarea
are loc de obicei pe un fundal al indiferen]ei [i ignoran]ei parentale vizavi
de nevoile copilului. Formele de maltratare de multe ori se ntrep\trund
simultan sau consecutiv n familiile problem\. n momentul n care c\ut\m
informa]ii de specialitate, cea referitoare la abuz abund\, pentru c\ pre-
cizia [i acurate]ea diagnosticului este mai mare. Literatura american\
(Faller, 1981) ne spune c\ raport\rile cazurilor de neglijare sunt de cinci
ori mai numeroase dect cele de abuz.
Alte studii, cum este cel efectuat de Erickson [i Egeland n 1996 ne
spun c\ din 2,7 milioane de copii maltrata]i n 1990 n S.U.A., 45% erau
cazuri de neglijare, 25% violen]e fizice [i 16% abuzuri sexuale. Raport\ri
similare se g\sesc n Fran]a [i Quebec (Canada) tinznd s\ men]in\ pro-
centul neglij\rii ca cel mai ridicat (Revista de Securitate Comunitar\,
Anul II, nr. 5/2002: 69). Actele izolate [i minore de neglijare au o pro-
babilitate sc\zut\ de a mpiedica o dezvoltare s\n\toas\ a copilului. Se-
sizarea apare atunci cnd actele respective se succed temporal [i gradual.
De multe ori, neglijarea este un predictor al unor viitoare abuzuri (anti-
camera abuzului).

117
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

4.2. Categorii [i tipuri de neglijare


n literatura de specialitate sunt men]ionate mai multe categorii [i
forme de neglijare a copilului de c\tre proprii p\rin]i, foarte des ntlnite
de practicienii n domeniul protec]iei copilului [i familiei.
Dup\ Miller-Perrin [i Perrin avem neglijare grav\ atunci cnd nevoile
vitale nefiind ndeplinite, via]a copilului este n pericol [i neglijare ge-
neral\ ce implic\ insuficienta asigurare de c\tre p\rin]i sau tutori legali a
nevoilor legate de alimenta]ie, mbr\c\minte, locuin]\, ngrijiri medicale
(Revista de Securitate Comunitar\, Anul II, nr. 5/2002: 69).
La Faller (1981) g\sim o trecere n revist\ mai exhaustiv\ (Revista de
Securitate Comunitar\, Anul II, nr. 5/2002: 69):

E[ec n cre[terea copilului:


hr\nire proast\/inadecvat\;
deprivare nutri]ional\ ce apare atunci cnd p\rintele nu asigur\
copilului o hran\ adecvat\ [i adaptat\ vrstei;
nedezvoltarea fizic\ a copilului f\r\ cauze organice: p\rin]ii nu
reu[esc s\-[i hr\neasc\ copilul datorit\ lipsei:
a) unor cuno[tin]e adecvate privind tehnica hr\nirii;
b) unor resurse financiare suficiente;
c) ata[amentului fa]\ de copil;
apar ntrzieri n n\l]imea [i greutatea copilului sugar [i antepre-
[colar;
nedezvoltarea psihosocial\ datorit\ depriv\rii de suport emo]ional.

Neglijare fizic\, ce presupune lipsa asigur\rii unei locuin]e adecvate,


mbr\c\minte sau ngrijire fizic\. Inciden]a acestei categorii este mare
att n S.U.A., de 9 copii dintr-o 1000 dup\ Costin (Roth, 1999) dar [i n
Romnia (9,4% ntr-o cercetare efectuat\ de Rotariu pe 485 familii din
Cluj).

Nesupraveghere adecvat\. Se refer\ n special la p\rin]ii care [i las\


timp ndelungat copiii f\r\ supraveghere. Unora dintre copii li se refuz\
accesul n locuin]\, sau sunt supraveghea]i de adul]i ce pot abuza de ei.

118
NEGLIJAREA - FORM| SPECIFIC| DE MALTRATARE A COPILULUI

Factorii ce sunt lua]i n considerare fac apel la durata, vrsta [i maturitatea


copilului. Intervin ns\ [i factori culturali: De exemplu, n Quebec copii
nu pot fi l\sa]i f\r\ supraveghere pn\ la [ase ani, pe cnd n S.U.A.
aceast\ perioad\ ajunge la [apte ani.

Neglijare medical\ este considerat\ neacordarea asisten]ei medicale


copiilor, cu consecin]e grave asupra s\n\t\]ii [i vie]ii lor.

Neglijare educa]ional\ este astfel definit\ doar n raport cu copilul


din familie [i const\ n nefrecventarea regulat\ a unei forme de educa]ie
adecvate, ceea ce poate duce la deprivare educa]ional\ [i cultural\. n
Romnia, conform cercet\rii efecuate de Rotariu n 1996 formele prin-
cipale se manifest\ prin neasigurarea de c\tre p\rin]i a rechizitelor ne-
cesare (13,1% dintre elevi) [i dezinteresul lor fa]\ de [coal\ (10,7% n
aprecierea profesorilor). O alt\ cauz\ a acestui fenomen o constituie
obligarea copiilor de a-[i ngriji fra]ii mai mici sau de a munci.

Neglijare emo]ional\, cea din urm\ men]ionat\ dar nu ultima. De[i ea


ca [i abuzul emo]ional este foarte des citat\ [i invocat\ n diferite conven]ii
[i legi, este foarte greu de f\cut dovada existen]ei ei. O defini]ie poate fi
lipsa sprijinului emo]ional att de necesar copilului pentru cre[terea lui
armonioas\ [i s\n\toas\. n general acesta ar trebui s\ se manifeste din
fraged\ copil\rie, implicnd elemente de atingere fizic\, mngieri, co-
municare verbal\ ntre p\rinte [i copil. Un climat afectiv rece poate con-
duce la tulbur\ri de personalitate.
O alt\ categorie a neglij\rii este admiterea de practici contrare in-
teresului copilului, cum ar fi privitul ndelung la televizor (6 8 ore/zi),
acceptarea unei alimenta]ii nes\n\toase, cum ar fi exclusiv bazat\ pe
dulciuri etc. (preluat dup\ Ciofu, C., 1993).

La tipurile de neglijare descrise mai sus se mai adaug\ [i altele, cum ar fi:
Alte tipuri de neglijare emo]ional\ - alte neglij\ri ale nevoilor e-
mo]ionale ale copilului (cum ar fi de exemplu restric]ii exagerate evidente,
a[tept\ri nepotrivite fa]\ de vrst\/sexul copilului sau nivelul de dezvoltare
etc.) (Miftode., 2003: 179).

119
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Abandon [i supraveghere inadecvat\: comportamentul p\rin]ilor


care `[i abandoneaz\ copiii prin excluderea copilului din familie, tri-
miterea copilului pe strad\ sau dezinteres pentru cre[terea [i ngrijirea
copilului. Legisla]ia romneasc\ cu privire la declan[area judec\toreasc\
a abandonului a stabilit la 6 luni perioada maxim\ de timp dup\ care un
copil este declarat abandonat.
Din punct de vedere psihologic declararea abandonului la [ase luni
de dezinteres din partea p\rin]ilor biologici (ncetarea oric\rei forme de
leg\turi [i raporturi afective normale) reprezint\ o alt\ form\ de mal-
tratare a copilului, prin neglijarea nevoilor lui de interac]iune cu un adult
de referin]\ (Muntean, 2001: 250, apud Miftode, 2002: 179).
Abandonul copilului este considerat o form\ sever\ de neglijare.
Se poate vorbi de abandon sau de abandon camuflat. Teama de a fi
abandonat apare la copiii cu natur\ sensibil\, cu ocazia unui eveniment
oarecare care rupe sau sl\be[te leg\turile familiale. Putem cita, de ex-
emplu, un deces, o nen]elegere conjugal\, o c\l\torie etc. (Muntean,
2001: 250, apud Miftode, 2002: 179)
n Vocabularul de psihopedagogie [i de psihiatrie a copilului (1973),
Lafon define[te abandonul ca neglijarea copilului de c\tre p\rin]i sau
substitu]ii acestora. Vorbim despre situa]ie de abandon atunci cnd co-
pilul este n mod real abandonat, adic\ reprezentan]ii naturali, pentru un
motiv sau altul, au refuzat sau au pierdut vremelnic [i n totalitate dreptul
de a-l ngriji. Abandonul copilului de c\tre p\rin]ii lui poate fi temporar
sau definitiv:
expulzarea din c\min pe timpul zilei sau al nop]ii, sau dezinteres
fa]\ de lipsa de acas\ a copilului (situa]ii care conduc la fenomenul
cunoscut sub numele de copiii str\zii);
l\sarea copilului timp ndelungat nesupravegheat;
abandonarea copilului la o persoan\, ntr-un spital sau ntr-o in-
stitu]ie de ocrotire [i lipsa de interes fa]\ de copilul astfel p\r\sit
(Roth-Szamoskzi, 1999: 80).

O categorie aparte de copii neglija]i sunt cei fugi]i de acas\, care


tr\iesc n afara unui c\min copiii str\zii. Atunci cnd sunt depista]i de
profesioni[ti, ei prezint\ numeroase semne de retard [i de tulbur\ri n

120
NEGLIJAREA - FORM| SPECIFIC| DE MALTRATARE A COPILULUI

dezvoltare [i comportament. De asemenea, se pot constata multiple semne


de suferin]\, ca urmare a diferitelor tipuri de neglijare [i maltratare, la
care copiii fugi]i au fost expu[i chiar nainte de a-[i p\r\si domiciliul. n
ciuda dezvolt\rii serviciilor sociale de protec]ie a copilului, num\rul
acestor copii pare s\ fie n cre[tere n ntreaga lume, dovedind, de fapt,
incapacitatea formelor existente ast\zi de protec]ie a minorilor s\ de-
pisteze [i s\ stopeze cazuri grave de rele tratamente. Mul]i copii ai str\zii
provin din familii conflictuale, cu un microclimat tensionat, de violen]\,
cu p\rin]i alcoolici. Dat\ fiind fluctua]ia mare a acestor copii [i lipsa
documentelor, o estimare a dimensiunilor fenomenului n Romnia este
greu de realizat. Prin extrapolarea unor cercet\ri efectuate de lucr\torii
sociali stradali, s-a estimat c\ existau n 1966, aproximativ 4300 de copii
ai str\zii, dintre care 2000 permanent n strad\ (Carta alb\ a copilului,
apud Roth-Szamoskzi Maria, 1999: 87).
Copiii str\zii sunt n mod permanent expu[i la mizerie, violen]\, frig,
boli acute [i contagioase (de piele, digestive, T.B.C., respiratorii, cu tran-
smitere sexual\ etc.) consum de substan]e care creaz\ dependen]\ (]ig\ri,
alcool, droguri), prostitu]ie [i abuzuri sexuale.
Din toate cele men]ionate pn\ aici, rezult\ c\ neglijarea copilului are
mai multe dimensiuni:
neglijarea fizic\:
neglijare alimentar\
neglijare vestimentar\
neglijarea igienei
neglijarea locuin]ei
neglijare medical\
neglijare n educa]ie
neglijare afectiv\ (emo]ional\)
abandonul copilului
Neglijarea copilului poate fi episodic\ sau cronic\. Neglijarea epi-
sodic\ sau contextual\ este mai pu]in grav\ pentru c\ dispare atunci cnd
factorii de risc care au dus la apari]ia neglij\rii dispar (de exemplu, con-
textul separar\rii parentale). Neglijarea cronic\ este mai dramatic\ pentru
c\ afecteaz\ familiile defavorizate care duc lips\ de resurse (afective,
intelectuale, financiare, educa]ionale etc.) (Ionescu, 1999: 20). Adesea,

121
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

n aceste cazuri, constat\m transmiterea intergenera]ional\ a neglij\rii.


Plasarea unui copil ca urmare a unei neglij\ri grave nu rezolv\ problema,
pentru c\ se poate anun]a foarte repede o alt\ sarcin\. Pentru Oxley (1999),
copilul purt\tor de speran]\ renvie la na[terea sa traumatismele pe care
p\rin]ii le-au tr\it. Pentru c\ se simt pu[i n pericol, p\rin]ii nu pot i-
dentifica nevoile acestuia [i l maltrateaz\. Consecin]ele omiterii de c\tre
p\rin]i a unor gesturi (copil prost hr\nit, prost mbr\cat, a c\rui igien\ las\
de dorit, lipsit de ngrijire n ciuda simptomelor evidente) fac posibil\
identificarea copilului neglijat. Alte tipuri de neglijare, ca, de exemplu,
cea referitoare la supravegherea copilului nu vor fi semnalate dect atunci
cnd apar accidente. Putem distinge [i neglijare afectiv\, adic\ omiterea
unor comportamente care s\ arate afec]iunea fa]\ de copil. Aceast\ ne-
glijare este cel mai greu de identificat, n ciuda efectelor sale majore
asupra dezvolt\rii socio-afective a copilului.
De[i consecin]ele neglij\rii sunt adesea grave datorit\ caracterului lor
cronic, adev\rata r\spndire a fenomenului n popula]ie, n afara cazurilor
raportate, este pu]in cunoscut\. Neglijarea de tipul dezinteresului grav al
p\rintelui fa]\ de copil, mergnd pn\ la renun]area preocup\rii fa]\ de el,
este o form\ extrem\, care se nscrie n mod evident n spectrul maltrat\rii
copilului (Roth-Szamoskzi Maria, 1999: 80). n literatura de specia-
litate, formele severe de neglijare sunt de fapt considerate abuzuri, fiind
forme de omisiuni ale unor ac]iuni care pot avea consecin]e foarte grave
asupra dezvolt\rii personalit\]ii copilului.
De obicei, ns\, neglijarea este mai pu]in evident\: copilului i se acord\
hran\, dar insuficient\, inadecvat\ calitativ, sau numai dup\ ce a obosit de
plns din cauza foamei; copilul este mbr\cat, dar cu haine nepotrivite, n
care nu se simte bine, sau este luat n derdere n colectivitate; prime[te,
totu[i, o anumit\ ngrijire din partea p\rin]ilor, aceasta fiind ns\ insu-
ficient\, dup\ cum men]ioneaz\ Killn K.

122
NEGLIJAREA - FORM| SPECIFIC| DE MALTRATARE A COPILULUI

4.3. Situa]ia neglij\rii copilului n Romnia


n anul 2000, Autoritatea Na]ional\ pentru Protec]ia Copilului [i A-
dop]ie n colaborare cu CURS [i cu asisten]\ tehnic\ din partea Orga-
niza]iei Mondiale a S\n\t\]ii, au efectuat un studiu cu privire la fenomenul
abuzului [i neglij\rii copilului n ]ara noastr\.
n urma acestui amplu studiu s-a constatat c\ neglijarea fizic\, re-
zultat\ din iresponsabilitatea sau incapacitatea familiei de a asigura co-
piilor bunurile necesare unei vie]i decente la nivelul standardului mediu
existent pe ]ar\ are valori foarte ridicate n Romnia (Revista de Asisten]\
Social\ nr. 1/2003: 40): p\rin]ii din 62% din gospod\riile cu copii au
declarat c\ nu pot asigura alimentele de baz\ pentru ntreaga familie [i
77% c\ nu pot asigura copiilor bunurile necesare. Rezultatele acestui
sondaj sunt confirmate de studiile ample asupra fenomenului s\r\ciei din
Romnia. n Raportul Na]ional al Dezvolt\rii Umane Romnia, 1999,
se consemneaz\ o rat\ a s\r\ciei de 31% pe total ]ar\, rat\ ce ajunge n
cazul gospod\riilor cu 3 copii la 60%, iar n cazul celor cu 4 copii [i mai
mul]i la 80% (raportul citat, p. 45). Unele din consecin]ele grave ale
acestei situa]ii se reflect\ n propor]ia de 3,5% dintre gospod\rii care au
fost evacuate din cas\ cu copiii [i 7% c\rora le-au fost oprite gazele sau
apa pentru c\ nu le-au putut achita. Este firesc deci s\ recunoa[tem c\
acest tip de neglijare se reg\se[te adesea n familiile s\race, n care p\rin]ii
nu reu[esc s\ ob]in\ cele necesare unui trai decent al familiei, incluznd
aici elementele esen]iale ale alimenta]iei, ale condi]iilor de locuit, ale
vestimenta]iei care s\ acopere nevoile biologice de baz\ ale copiilor
(Roth-Szamoskzi, 1999, pp. 81-82). P\rin]ii cu un venit minim sunt
adesea for]a]i de situa]ia n care se g\sesc (lipsa unei locuin]e adecvate,
imposibilitatea de a cump\ra alimenta]ia potrivit\) s\ nu ofere, n ciuda
bunelor lor inten]ii, suficient\ ngrijire fizic\ copiilor lor. Extrapolnd n
popula]ia total\ propor]ia gospod\riilor n care s-a produs abandonul
copilului (0,4%), rezult\ c\ num\rul acestor gospod\rii este de 12.000.
n privin]a neglij\rii medicale ca form\ a neglij\rii fizice, se apreciaz\
c\ aceasta are valori destul de mari dac\ lu\m n considerare consecin]ele
grave pe care le poate avea acest tip de neglijare asupra s\n\t\]ii [i dez-
volt\rii armonioase a copilului.

123
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Graficul 4.3.1.
Neglijare fizic\

Abandonarea unor copii (3,8%) 6

Familiei i-au fost oprite utilit\]ile 5


pe motive de neplat\ (7,1%)
Familia a fost evacuat\ din cas\ cu copii (3,5%) 4
P\rin]ii nu pot asigura alimentele
de baz\ pentru ntreaga familie (62,3%) 3
P\rin]ii nu pot cump\ra copiilor [i alte lucruri
dect cele strict necesare, pe care ace[tia 2
[i le-ar dori (85,1%)
P\rin]ii nu pot asigura copiilor 1
bunurile necesare (77,2%)
0 50 100
1. Copil cu acces limitat la resurse economice sau sociale
P\rin]ii duc insuficient sau deloc
copiii la controale medicale 7
copii de pn\ la 1 an (13,9%)

copii de pn\ la 3ani (30,1%) 5


copii de 4-18 ani (21,1%)

P\rin]ii nu [i-au dus copiii la vaccinare, de[i au fost anun]a]i (5,1%) 3


Copilul nu este consultat de un doctor,
ci este tratat n familie (11,1%)
Copiii sunt trata]i cu leacuri b\be[ti de c\tre 1
persoane din afara familiei (0,8%)
0 10 20 30 40
2. Neglijare medical\

Copiii au suferit diverse accidente


mai grave (8,4%)
intoxicare [i/sau otr\vire substan]e (0,4%) 7
c\deri de la n\l]ime(etaj, gard, pom...) (0,5%)
accident de ma[in\ (0,2%) 5
Arsuri, op\riri (1,7%)

lovit de diverse obiecte sau animale (0,6%) 3


fracturi, entorse (4,6%)
paralizii, pareze, handicapuri (0,3%) 1

0 2 4 6 8 10
3. Lipsa sau insuficienta supreveghere

124
NEGLIJAREA - FORM| SPECIFIC| DE MALTRATARE A COPILULUI

Propor]iile nregistrate n sondaj pentru familiile care nu [i duc copiii


la controale medicale la diferite grupe de vrste se situeaz\ ntre 14% [i
30%. Prima propor]ie referitoare la copiii pn\ la un an este destul de
ridicat\ [i poate fi unul din factorii care contribuie la plasarea Romniei
pe primul loc n Europa n privin]a mortalit\]ii infantile (Revista de
Asisten]\ Social\ nr. 1/2003: 41). O parte din p\rin]i nu con[tientizeaz\
n suficient\ m\sur\ pericolul pe care l poate reprezenta pentru s\n\tatea
copilului nevaccinarea mpotriva unei boli grave, chiar n situa]ia n care
au fost anun]a]i (5,1% dintre familii), ceea ce ar putea afecta circa 250.000
de copii, sau tratarea empiric\ n familii n locul unui consult de spe-
cialitate (11%), chiar dac\ serviciile medicale pentru copii sunt gratuite.
Mai mult, circa 1% din gospod\riile popula]iei apeleaz\ la tratamente cu
leacuri b\be[ti pentru vindecarea copiilor.

Un alt tip de neglijare a copilului [i anume neglijarea emo]ional\ sau


psihologic\ se manifest\ n principal prin absen]a unei ac]iuni, absen]a
grijii sau mai bine-zis indiferen]a fa]\ de copil, fa]\ de nevoile sale de
formare [i dezvoltare psihic\.
Consecin]ele directe ale unui astfel de atitudini de indiferen]\ sunt
greu de determinat, dar ele vor ap\rea cu siguran]\ n comportamentul [i
capacitatea de rela]ionare [i integrare psihologic\ a copilului.
Din cele patru seturi de indicatori utiliza]i, ponderea cea mai mare o
de]in cei referitori la lipsa sau insuficienta comunicare cu copilul: aproape
o cincime din p\rin]i petrec mai pu]in de o or\ pe zi cu copiii lor, fie c\
este vorba de copii sub 10 ani, fie de cei cu vrste ntre 11-17 ani. Motivul
principal invocat de ace[tia este lipsa timpului, afectat n mare m\sur\
serviciului sau c\ut\rii acestuia (n cazul [omerilor), muncii n agricultur\
sau treburilor casnice; n 25% dintre gospod\riile cu copii ntre 8-17 ani,
copilul este foarte rar sau nu este consultat deloc atunci cnd se iau
decizii importante n familii. n acest sens pare a fi edificator [i faptul c\
n 17% din gospod\rii, p\rin]ii nu-[i consult\ copiii n privin]a [colii pe
care o vor urma (Revista de Asisten]\ Social\ nr. 1/2003: 43).
Neglijarea emo]ional\ ia [i forma lipsei de afec]iune: p\rin]ii [i mn-
gie sau s\rut\ copilul foarte rar sau niciodat\ (9%); nu l laud\ sau nu l
ncurajeaz\ (6%), nu l ascult\ niciodat\ dac\ dore[te s\ spun\ ceva (4%).

125
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

De[i apar n propor]ii mai mici, ]inem s\ semnal\m [i situa]ii la n care


p\rin]ii se ceart\ sau se bat n fa]a copiilor (4%), precum [i insuficienta
supraveghere a copilului (3,4% dintre p\rin]i nu [tiu [i nu verific\ cu cine
[i petrece copilul timpul liber). Ca urmare, n 2,2% dintre gospod\rii
(66.000) copilul/copiii a/au fugit cel pu]in o dat\ de acas\.

Neglijarea educa]ional\ a copilului se manifest\ att direct, prin de-


zinteresul p\rin]ilor fa]\ de rezultatele [colare ale copilului (6% dintre
p\rin]i nu au fost niciodat\ la [coal\ s\ se intereseze de copil), dar [i
indirect, prin dezinteresul fa]\ de tipul de c\r]i sau programe TV pe care
le vizioneaz\ copiii: 32% dintre p\rin]i nu le interzic copiilor vizionarea
filmelor cu violen]e, iar 22% [i las\ copiii n fa]a televizorului mai mult
de 3 ore pe zi (n medie).
Graficul 4.3.2.
Neglijare educa]ional\ Romnia total (procent din total
gospod\rii)

n ultimul an p\rin]ii nu au fost niciodat\ la [coal\ s\ se intereseze de copii 5,6%

7 P\rin]ii nu se intereseaz\ ce c\r]i citesc copii lor 19,2%

P\rin]ii nu le interzic copiilor s\ citeasc\ anumite c\r]i


nespecifice vrstei lor 21,6%

5 Copii sunt l\sa]i s\ vizioneze programe TV n medie 3


[i mai mult de 3 ore pe zi 22,1%

Vizioneaz\ orice fel de film 15,6%

3 Vizioneaz\ filme poli]iste 10,3%

Vizioneaz\ filme de dragoste 4,4%

1
P\rin]ii nu interzic copiilor vizionarea
anumitor tipuri de filme 32,2%

0 10 20 30 40
Procentele se refer\ la gospod\riile cu cel pu]in un copil la [coal\
Neglijarea educa]ional\

Dup\ cum reiese din studiul realizat n 2000, n Romnia rata neglij\rii
copilului este ngrijor\toare, pentru majoritatea tipurilor de neglijare.
Ponderile nregistrate pe diferitele tipuri de neglijare ar trebui considerate
un semnal de alarm\ pentru societate [i autorit\]i dac\ avem n vedere c\

126
NEGLIJAREA - FORM| SPECIFIC| DE MALTRATARE A COPILULUI

formele de neglijare sunt practic anticamera abuzului: de la neglijare


fizic\ [i psihologic\ nu mai este dect un pas la agresiunea fizic\ sau
abandonul copilului.

4.4. Cauzele neglij\rii copilului


Factorul cel mai adesea incriminat n cazurile neglij\rii copilului este
atitudinea parental\ perturbat\, datorit\ tulbur\rii rela]iei copil-p\rinte.
Este cazul unor familii cu disfunc]ii n rela]ii, care dup\ C. Ciofu (1998)
sunt urm\toarele: familiile dezorganizate sau dizarmonice [i familiile cu
personalit\]i nevrotice sau cu p\rin]i incapabili de a se adapta la caracterul
copilului. Cea mai des incriminat\ este atitudinea mamei, care, n urma
unor tulbur\ri psihice temporare sau cronice (nevroze, depresii, tulbur\ri
de lacta]ie, imaturitate emo]ional\, schizofrenie [i altele) poate omite
asigurarea condi]iilor de cre[tere adecvate nevoilor vrstei copilului.
Neglijarea copilului de c\tre adultul n grija c\ruia el se afl\ se poate
datora unor reac]ii la factori stresan]i din mediul psihosocial (Roth-
Szamoskzi 1999, pp. 89-90).
n cazul mamelor, asemenea atitudine s-ar putea datora unor factori
multipli: nsingurarea mamei prin p\r\sirea familiei de c\tre so] sau prin
dezinteresul acestuia, nepreg\tirea psihologic\ a mamei pentru ndatoririle
ei, adesea din cauza vrstei prea tinere, sau n urma unor tulbur\ri de
personalitate, cople[irea mamei de obliga]ii profesionale, fie n urma unor
ambi]ii profesionale, fie din cauza presiunii materiale din familie, lipsa
de suport oferit mamei din partea re]elei ei sociale. n cazul unui p\rinte
cu mai mul]i copii, afec]iunea sc\zut\ fa]\ de unul anume se poate pune n
rela]ie cu anumite caracteristici ale copilului: prezen]a unui handicap,
anumite caracteristici fizice sau psihice, care sunt adesea puse de p\rinte
pe prim plan prin compara]ie cu tr\s\turile sorei sau fratelui. n familiile
cu astfel de atitudini parentale, copilul cu nevoi speciale prezint\ riscul
cel mai mare de a fi neglijat. (Acest lucru este pus n eviden]\ cel mai bine
de concep]ia socio-biologic\ a maltrat\rii).

127
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

4.5. Consecin]ele neglij\rii asupra dezvolt\rii copilului


Semnele neglij\rii copilului
1. Starea general\: copilul nfometat ori alimentat nepotrivit, ne-
igienizat, cu aspect vestimentar neadecvat, pedepsit s\ nu m\nnce sau s\
nu doarm\, care nu-[i cunoa[te ziua na[terii ori prime[te n dar obiecte
nepotrivite, care nu are cu cine vorbi despre problemele sale ori nu are un
program de via]\ adecvat vrstei sale, r\mnnd mult timp nesuprave-
gheat;
2. Somatic [i comportamental: hipo- sau hiperponderal, boln\vicios,
cu un comportament variind de la polul inhibi]iei pn\ la agita]ie;
3. Tr\iri emo]ionale (n func]ie de vrst\): neata[at, introvert, cu vo-
cabular sumar, incapabil s\ comunice, s\ se joace sau cu o foame de
stimuli (extrem de instabil), cu retard [colar, n ciuda unui intelect bun
(pseudoretard mental), nemotivat pentru efort cognitiv, insuficient de
matur ca dezvoltare volitiv\, incapabil de a stabili rela]ii interpersonale
durabile (IXth ISPCAN European Conference on Child Abuse and Ne-
glect, 2003).

Consecin]ele neglij\rii
Dezvoltarea copilului supus neglij\rii este serios afectat\. Lipsa r\s-
punsurilor sau stimul\rii poate duce la dezvolt\ri ntrziate psihomotorii
[i de limbaj, precum [i la o slab\ concentrare. Un copil la 12 luni poate
ar\ta ca unul de [ase luni. Pe m\sur\ ce trece timpul ace[ti copii vor
nceta s\ mai plng\ [i s\-[i comunice propriile nevoi. Gnguritul lor
natural nu se va dezvolta ntr-un limbaj normal. Ei nu au [ansa s\ ex-
ploreze [i s\ nve]e ceva legat de mediul nconjur\tor aflat dincolo de
locul n care dorm. Oricum, unii dintre ace[ti copii pot recupera sur-
prinz\tor de repede, att pe plan fizic ct [i pe plan emo]ional, dac\,
atunci cnd sunt nc\ bebelu[i vor fi admi[i ntr-un spital sau institu]ie
pentru copii sau n foster home (Killn, 1997: 30). Ei m\nnc\ cu
l\comie [i r\spund prompt la grija adul]ilor [i c[tig\ n greutate, [i
dezvolt\ limbajul [i prosper\. Dac\ ngrijirea lor se mbun\t\]e[te doar
atunci cnd sunt mai mari ei vor recupera din punct de vedere fizic, dar nu

128
NEGLIJAREA - FORM| SPECIFIC| DE MALTRATARE A COPILULUI

chiar a[a de mult din punct de vedere emo]ional. Se poate ntmpla ca


latura emo]ional\ s\ fie v\t\mat\ pentru toat\ via]a. Din nou, dac\ ne
concentr\m doar asupra aspectului fizic, ne vom distan]a sau vom nega
aspectul invizibil mult mai serios, poate permanent, al v\t\m\rii emo-
]ionale. Neglijarea grav\ nu d\uneaz\ doar sferei emo]ionale a copilului,
ci afecteaz\ [i dezvoltarea sa fizic\. Uneori neglijarea poate avea con-
secin]e mult mai serioase dect abuzul fizic. Cunoa[tem faptul c\ lipsa
unei hr\niri adecvate afecteaz\ ntotdeauna dezvoltarea timpurie a cre-
ierului. Neglijen]a legat\ de c\utarea unui tratament medical sau de ur-
m\rirea acestuia poate avea serioase consecin]e. n ciuda importan]ei
deosebite a neglij\rii, aceasta se bucur\ de o aten]ie redus\ att din partea
profesioni[tilor, ct [i a mass-media (Killn, 1997: 30). n cazul neglij\rii
va trebui parcurs\ o cale lung\ pn\ se va ajunge n momentul de criz\.
A[a cum spunea Grittenden (1992) printre copiii neglija]i nu r\mn
supravie]uitori care s\ se plng\ sau s\ protesteze. Asta scoate n eviden]\
aspectele distructivit\]ii sale. Prin faptul c\ ucide spiritul celor care au
supravie]uit fizic, neglijen]a nu las\ nici un martor.
Neglijarea poate fi de asemenea mai pu]in evident\ [i nu neap\rat
continu\. Copilul poate fi ridicat doar dup\ ce a ]ipat suficient de mult.
Poate primi hran\, dar nu neap\rat suficient\ sau adecvat\ ntotdeauna.
Poate avea haine, dar nu neap\rat adecvate, poate primi afec]iune [i n-
grijire din partea p\rin]ilor, ns\ prea pu]ine.
Numero[i copii neglija]i preiau un fel de rol de adult la o vrst\ fraged\
pentru a compensa ceea ce p\rin]ii lor nu le-au oferit. Ei trebuie s\ se
ngrijeasc\ de ei n[i[i [i adesea de proprii p\rin]i. Se ntmpl\ ca acest
copil s\ fie l\udat de c\tre adul]i pentru precau]iile [i comportarea sa
matur\ f\r\ ns\ ca cineva s\ observe faptul c\ el e privat de copil\ria sa;
e poate cea mai important\ daun\ care s-ar putea s\ nu fie observat\ dect
mult mai trziu.
n plan emo]ional, tabloul consecin]elor neglij\rii poate fi extrem de
diferit. Copilul neglijat este marcat de o atitudine de indiferen]\ sau
timiditate [i de incapacitatea de a-[i organiza activitatea liber. Nu este
curios, are tulbur\ri de aten]ie, un prag prea sc\zut sau, dimpotriv\, prea
ridicat de toleran]\ a frust\rilor, somatizeaz\ u[or (cefalee, gre]uri, dureri
abdominale, diverse cenestopatii), nu este dispus s\ fac\ efort cognitiv,

129
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

nu are nivelul de aspira]ii pe termen lung (nu se poate proiecta n viitor)


(IXth ISPCAN European Conference on Child Abuse and Neglect, War-
saw, 2003). ~n plan social copilul neglijat stabile[te contacte interper-
sonale fragile, are dificult\]i de adaptare [i ncearc\ s\-[i suplineasc\
nevoile nesatisf\cute, uneori prin fapte antisociale (individual sau adernd
la grupuri de delincven]i) cu consum de droguri, fug\ de acas\, ab-
senteism, nsu[ire deficitar\ a normelor etico-morale.
Consecin]ele negative ale neglij\rii asupra dezvolt\rii copilului nu
sunt inevitabile. Au fost identifica]i factori care fie diminueaz\, fie a-
graveaz\ efectele neglij\rii asupra copilului. Stabilitatea mediului fa-
milial constituie un factor pozitiv, diminund efectele negative ale a-
buzului, n timp ce multiplele plasamente, stresul cotidian [i depresia
p\rin]ilor contribuie la agravarea consecin]elor neglij\rii, ac]ionnd ne-
gativ asupra dezvolt\rii (Miftode, 2002: 180)

130
FAMILIA {I NEGLIJAREA COPILULUI

Cap. V - Familia [i neglijarea copilului

5.1. Familia ca mediu propice de dezvoltare a copilului


Copilul este o fiin]\ cu nsu[iri calitative diferite de cele ale adultului
[i are n mod legitim dreptul de a ocupa o pozi]ie privilegiat\ [i de a se
bucura de un tratament specific. S\n\tatea, dezvoltarea [i educa]ia co-
pilului trebuie s\ fie n centrul preocup\rilor familiei.
Familia r\mne grupul social vital n asigurarea ngrijirii, protec]iei
[i educa]iei copilului. n contextul schimb\rilor sociale, se constat\ o
diversificare a modelelor familiale: frecven]a crescnd\ a coabit\]ilor
(concubinaje), cre[terea num\rului divor]urilor, a familiilor monoparen-
tale, op]iunea unor femei de a avea un copil n afara c\s\toriei, noile
forme coexistnd cu modelul clasic al familiior conjugale (Organiza]ia
Salva]i Copiii/Alternative Sociale, 2002: 22).
Dezvoltarea personalit\]ii copilului este rezultatul unui ansamblu de
factori: familiali, [colari, comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate
[i importan]\ cei care asigur\ dezvoltarea unei personalit\]i armonioase,
securizarea fizic\, afectiv\ [i material\ a copilului.
Mediul familial se constituie din:
membrii familiei ntre care exist\ rela]ii complexe de a c\ror
func]ionalitate depinde eficien]a [i succesul n dezvoltarea, direc-
]ionarea [i integritatea social\ a copilului;
spa]iul de locuit cu totalitatea dot\rilor de care dispune, care pot
sau nu s\ r\spund\ nevoilor familiei.

131
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Indiferent de modul de organizare, mediul familial ntemeiat pe un


sistem de interac]iuni afective intense este apt de a reac]iona la trebuin]ele
copilului, de a participa [i favoriza elaborarea personalit\]ii, a imaginii de
sine [i despre lume. Familia este cea mai n m\sur\ s\ r\spund\ nevoilor
copiilor. Aceasta este din punct de vedere afectiv cea mai adecvat\ tre-
buin]elor lui, pentru c\ numai rela]iile afective [i sentimentele de dragoste
l fac pe p\rinte s\ n]eleag\ [i s\ intuiasc\ copilul [i starea lui de copil\rie.
n familie, copilul [i poate satisface nevoile sale primare, [i poate ma-
nifesta frust\rile inevitabile, temperate de dragostea p\rin]ilor (Orga-
niza]ia Salva]i Copiii/Alternative Sociale, 2002: 22). n familie, copilul
poate s\-[i investeasc\ toate resursele emo]ionale, s\ nve]e s\ [i le con-
troleze. Pentru c\ asigurarea unui mediu afectiv va constitui garan]ia
pentru o dezvoltare armonioas\.
Familia este mediul esen]ial care poate influen]a dezvoltarea [i des-
tinul copilului prin securizare material\, dragoste [i educa]ie.
Valorile dup\ care func]ioneaz\ o familie matur\, s\n\toas\ sunt ca-
pacitatea de a iubi [i de a munci cu scopul producerii bunurilor necesare
convie]uirii. O func]ie definitorie a familiei este cea de a genera iubire
fa]\ de to]i membrii s\i.
Familia este prin defini]ie cadrul de satisfacere al nevoilor membrilor
ei. Nevoile de baz\, fiziologice sunt la fel de importante ca [i nevoia de
securitate, de dragoste [i apartenen]\, de recunoa[tere. Toate aceste nevoi
categorisite de Maslow ca fiind nevoi de tip D, care apar prin lips\ [i
mping individul la a c\uta satisfac]ie depind de ceilal]i, de cei din jurul
individului, de ceilal]i membri ai familiei. Este evident faptul c\ o familie
n care leg\turile dintre membrii ei nu sunt de dragoste [i respect, nu
poate constitui un cadru propice de satisfacere a nevoilor umane [i deci
de dezvoltare normal\ ( Muntean, 2001: 143).
Nevoile fiin]ei umane, modul n care sunt mplinite sau dimpotriv\
modul n care sunt neglijate ele, determin\ caracteristicile de dezvoltare
ale fiin]ei umane. Un copil se dezvolt\ optim, devine o fiin]\ normal\,
capabil\ de a fi fericit\ [i de a-i face ferici]i pe cei din jurul s\u, sau
dimpotriv\ evolueaz\ spre comportamente [i st\ri mai pu]in normale, n
func]ie de modul n care cei din jur, n primul rnd p\rin]ii, [tiu s\ vin\ n

132
FAMILIA {I NEGLIJAREA COPILULUI

ntmpinarea nevoilor lui [i s\ n]eleag\, n satisfacerea acestor nevoi,


caracteristicile care ]in de vrsta copilului.
O exprimare succint\ a func]iilor parentale ar fi c\ func]ia de p\rinte
presupune a veni n ntmpinarea nevoilor copilului pentru o dezvoltare
normal\, a acompania deci copilul [i nu a-l dirija n dezvoltarea lui.
Imaturitatea p\rin]ilor, problemele lor emo]ionale, multe avndu-[i r\-
d\cinile n propria copil\rie, anumite boli mentale sau un grad de retard
mental, alcoolismul [i consumul de substan]e care deconecteaz\ p\rintele
de la realitate vor determina incapacitatea p\rintelui de a ndeplini fun-
c]iile care i revin n rela]ia cu copilul ( Muntean, 2001: 143).

Exist\ cteva abilit\]i de care p\rintele are nevoie pentru a putea fi un


p\rinte bun. Cele mai importante astfel de abilit\]i [i de care depinde
modul n care p\rintele [i percepe copilul (nevoile [i dezvoltarea lui
emo]ional\) sunt:
abilitatea de a percepe copilul n mod real;
abilitatea de a accepta c\ este responsabilitatea adul]ilor s\ sa-
tisfac\ nevoile copilului [i nu invers;
abilitatea de a avea a[tept\ri realiste n privin]a capacit\]ii co-
pilului de a face fa]\ diferitelor situa]ii;
abilitatea de a empatiza cu copilul;
abilitatea de a se angaja pozitiv n interac]iune cu copilul;
abilitatea de a da prioritate nevoilor copilului;
abilitatea de a-[i nfrna durerea [i agresivitatea n fa]a copilului.
Uneori p\rin]ii [i ndeplinesc bine func]iile de p\rin]i, dar n situa]ii
mai dificile, de criz\, ajung s\-[i neglijeze sau s\-[i abuzeze copilul, iar
alteori ace[tia [i neglijeaz\ de la nceput copilul [i l expun constant
diferitelor tipuri de neglij\ri, mai ales neglij\ri fizice [i emo]ionale. n
general, neglijarea copilului apare pe un fundal al indiferen]ei [i ignoran]ei
parentale vizavi de nevoile copilului. Fiind preocupat n mod constant de
alte probleme, mai mult sau mai pu]in familiale, p\rintele uit\ s\ aib\
grij\ de copil, s\ se ocupe de el.
Cauzele care duc la apari]ia fenomenului de neglijare a copilului n
propria familie au fost ndelung studiate [i analizate de c\tre speciali[tii n
protec]ia copilului [i familiei. Astfel, cauzele neglij\rii nu difer\ foarte

133
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

mult de cele care conduc la abuzul asupra copilului [i, n general, ele ]in
de caracteristicile copilului, ale p\rin]ilor, de contextul familial [i social
n care tr\ie[te copilul.
Este foarte adev\rat c\, de multe ori, conflictele intrafamiliale con-
stituie factorul favorizant apari]iei neglij\rii copilului de c\tre p\rin]i.
Astfel, func]iile [i rolurile parentale sunt distorsionate, preocuparea pentru
copil trece n plan secundar, iar efectele caracteristice violen]ei intra-
familiale sunt resim]ite puternic de copii, att pe plan afectiv ct [i n
planul dezvolt\rii fizice [i sociale.

5.2. Violen]a intrafamilial\ [i neglijarea copilului


Violen]a domestic\ afecteaz\ func]ionarea familiei, n toate structurile
sale. Familia devine astfel mai pu]in transparent\ [i deschis\ mediului
social imediat: familia l\rgit\, vecinii, prietenii, colegii. De aici provine
tendin]a de izolare social\, element caracteristic n dinamica violen]ei
domestice. Func]ia principal\ a familiei, cre[terea copiilor, este distor-
sionat\, consecin]ele fiind dramatice [i de lung\ durat\. ntr-un climat
violent, nevoile de baz\ ale copiilor nevoia de siguran]\, de via]\ or-
donat\, de dragoste sunt profund neglijate. Func]iile parentale nu mai
pot fi ndeplinite. O mam\ victim\ a violen]ei so]ului este mai pu]in
capabil\ s\ asigure ngrijirile de baz\ necesare copilului (hran\, cas\,
igien\, haine, s\n\tate fizic\) sau s\-l protejeze pe acesta de r\niri, ac-
cidente, pericole fizice sau sociale. Cople[it\ de ru[ine pentru ceea ce i se
ntmpl\, de sentimentul e[ecului n cea mai important\ rela]ie inter-
personal\, de teroare, de autoacuza]ii, femeia nu mai este capabil\ de a
juca nici unul din rolurile impuse de via]a familiei (Popescu, Muntean,
1998: 40). Astfel se explic\ num\rul mare de accidente domestice ale
c\ror victime sunt copiii. Desigur, mama nu ar fi vrut s\-[i vad\ copilul la
sec]ia de urgen]\ a unui spital, ars de oala cu ap\ fierbinte care s-a r\sturnat
peste el, dar nu a mai fost capabil\ s\-i dea copilului aten]ie, s\ fie prezent\
[i s\ se bucure de el. n atmosfera de violen]\, copilul devine cel mai
adesea neglijat, expus tuturor relelor, de fapt r\mne ntr-o singur\tate
umplut\ doar de ]ipetele celor din jur. Investiga]ii sumare n cazurile de

134
FAMILIA {I NEGLIJAREA COPILULUI

copii neglija]i scot la iveal\ violen]a din c\minele lor, care nu mai las\
copilului locul de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta normal. ntr-
un c\min marcat de violen]\, nici mama [i nici tat\l nu se mai pot preocupa
n mod eficient de stimularea copilului pe planul cunoa[terii [i al ex-
perien]elor sociale. Ei [i pierd din ochii copilului autoritatea de care ar
trebui s\ se bucure ca p\rin]i. n locul autorit\]ii p\rinte[ti se instaleaz\
teroarea, care nu educ\, nu formeaz\, ci poate doar frna dezvoltarea
mental\ [i afectiv\ a copilului. Copilul va nv\]a o singur\ regul\: s\ se
fereasc\ cu orice pre] de agresiuni. Mama, odat\ ce este direct afectat\ de
violen]a partenerului de via]\, nu-[i va mai dezvolta la ntreaga capacitate
abilit\]ile sale materne (empatia, acceptarea copilului cu imaturitatea
specific\ vrstei, dragostea [i capacitatea de a-l r\spl\ti pentru ceea ce
face, de a-l face s\ se simt\ important, valoros).
Consecin]ele nendeplinirii func]iilor parentale afecteaz\ modul n
care se structureaz\ personalitata copilului. Imaginea de sine, ncrederea
n ceilal]i [i n propriile for]e, devine nesigur\, fragil\, tulburat\ de cele
mai mici disfunc]ii care apar, copilul fiind incapabil s\ fac\ fa]\ unor
situa]ii dificile, care ar cere rezolvarea unor probleme prin propriile for]e
[i prin implicarea celorlal]i. Cu o imagine de sine slab\, nencrez\tor n
for]ele sale, copilul este sortit e[ecului, un e[ec care nu nseamn\ doar
nemplinirea, nerealizarea, nefericirea unui individ, dar n acela[i timp
nseamn\ o pierdere la nivelul ntregii societ\]i (Popescu, Muntean,
1998: 40).
Reac]ia [i structurarea personalit\]ii copilului, care cre[te ntr-o at-
mosfer\ violent\ nu este uniform\ pentru to]i indivizii. Intervine aici
fenomenul de rezilien]\ al copilului, care-i va face pe unii dintre ei, c]iva
mai puternici, mai noroco[i, s\ fac\ fa]\ for]ei distructive a violen]ei
domestice [i s\ scape mai pu]in marca]i. Este ns\ o [ans\ pe care o au
doar unii copii [i n virtutea c\reia nu poate fi neglijat efectul nociv al
violen]ei domestice asupra dezvolt\rii noilor genera]ii.
ntr-un studiu amplu condus de Hetherington et. al. s-a alc\tuit o ie-
rarhie a gradului de suferin]\ [i consecin]e nefaste a calit\]ii vie]ii familiei
asupra dezvolt\rii copilului. S-a constatat c\:
suferin]a cea mai intens\ [i cu repercursiunile cele mai severe o
provoac\ familia monoparental\ matern\ n care continu\ conflictele, dup\
separare;
135
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

suferin]\ intens\ tr\iesc copiii afla]i n familii aparent organizate,


unite, dar cu numeroase conflicte;
situa]ie mult mai bun\ o au copiii care tr\iesc n familie mono-
parental\ matern\, f\r\ conflicte;
cea mai bun\ situa]ie o au copiii care tr\iesc cu ambii p\rin]i, f\r\
conflicte (Muntean, 2001: 50).
Copiii care cresc n familii violente dezvolt\ comportamente [i condi]ie
fizic\ ce-i fac u[or de recunoscut. Ei prezint\:
Probleme fizice, boli inexplicabile, expus la accidente n cas\ [i
nafara casei, dezvoltare fizic\ mai lent\;
Probleme emo]ionale [i mentale: anxietate m\rit\. Sim]\mnt de
culpabilitate, fric\ de abandon, izolare, fric\ de r\niri [i moarte, manie;
Probleme psihologice: nencredere n sine, depresie, compara]ii cu
via]a mai fericit\ a colegilor;
Probleme de comportament: agresivitate sau pasivitate la agresiunile
celorlal]i, probleme cu somnul, enurezis, b\t\i, fuga de acas\, sarcini la
vrste mici, mutilare, consum de alcool, droguri, comportament defensiv
[i minciun\;
Probleme [colare: nencredere, eliminare, schimb\ri bru[te n per-
forman]ele [colare, lipsa de maniere sociale, lipsa de concentrare;
Identificare cu eroi negativi.
Un lucru mai pu]in luat n considerare pn\ acum este faptul c\ n
rndul tinerilor a crescut fenomenul sinuciderilor [i a tentativelor de suicid
[i c\ pe primul loc n rndul cauzelor se afl\ climatul familial deteriorat [i
slaba comunicare n cadrul familiei.

136
FAMILIA {I NEGLIJAREA COPILULUI

5.3. Familia cauza n neglijare sau resurs\


n prevenirea ei ?
Familia este institu]ia social\ cea mai des ntlnit\ n societatea mo-
dern\. Existen]a ei implic\ ns\ [i riscuri. Dezideratul social ne cere
fiec\ruia s\ ne form\m o familie nou\, [i fiecare din noi suntem membri
ai familiei de origine. ns\ cine ne nva]\ cum s\ ne form\m o familie, ce
roluri s\ adopt\m?
Conform teoriilor de nv\]are, noi suntem de mici instrui]i ntr-o ma-
nier\ nedirijat\ n acest sens, copiind modelele de comportament din jurul
nostru, care pot fi mai mult sau mai pu]in adecvate. Una dintre cauzele
neglij\rii sunt tocmai aceste proaste comportamente pe care tindem s\ le
reproducem (Revista de Securitate Comunitar\, Anul II, nr. 5/2002: 70).
Conform studiilor efectuate de diver[i cercet\tori, Zamfir 1993, Hristu
1998, n societatea romneasc\ exist\ o strns\ corela]ie ntre s\r\cie [i
neglijare, copiii fiind categoria cea mai afectat\ azi. n 1994, 37% dintre
copii tr\iau sub limita s\r\ciei. O bun\ parte din cazurile de neglijare au
la baz\ ra]iuni economice, resursele de care dispune familia nefiind su-
ficiente. Dup\ Costin (Roth, 1999) familiile ce au niveluri sc\zute de
venit tind mai degrab\ s\ [i neglijeze copiii (36,8%) dect s\-i expun\
altor forme de abuz (19,9%), pe cnd n familiile cu venituri ridicate
procentul neglij\rii a coincis cu cel al abzului (4,4%). Un prim pas pentru
a contracara nivelul s\r\ciei l constituie programele de sus]inere socio-
economic\ [i de cre[tere a calit\]ii vie]ii. Diverse programe ini]iate de
ONG-uri din domeniul asisten]ei sociale ofer\ sprijin n acest sens. ns\
pentru a produce schimb\ri structurale este nevoie de mai mult. Un prim
pas a fost f\cut ncepnd din ianuarie 2002 de Guvernul Romniei, care a
introdus legea venitului minim garantat.
Orice strategie de succes trebuie s\ se adreseze familiei ca sistem,
]innd cont de rela]iile existente n interiorul ei, neuitnd c\ interven]ia se
face n interesul copilului.
n ultimii 40 de ani cercet\torii din domeniu au ajuns la concluzia c\
men]inerea copilului n familie este de preferat oric\ror alte forme de
institu]ionalizare. n acest scop se ncearc\ pentru prima dat\ a se interveni

137
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

la nivelul p\rin]ilor prin forme adecvate (sprijin finanaciar, abordare te-


rapeutic\ interdisciplinar\). Din aceast\ ecua]ie nu este uitat niciodat\
copilul, bun\starea [i calitatea vie]ii lui fiind principalii indicatori ai
succesului interven]iei (Revista de Securitate Comunitar\, Anul II, nr. 5/
2002: 70). n cazul n care interesul copilului nu mai este satisf\cut n
familia de origine se apeleaz\ la familia extins\, [i apoi vine solu]ia
plasamentului familial, sau, ca ultim\ solu]ie prev\zut\ de speciali[tii n
domeniu, adop]ia copilului.
ntr-o lume n care toate institu]iile [i toate tipurile de raporturi sociale
se schimb\ n ritm accelerat, familia nu poate s\ r\mn\ neschimbat\ [i nu
trebuie absolutizat un model sau altul de organizare familial\ sau de
interac]iune p\rin]i-copii. Nu se poate recomanda o re]et\ universal
valabil\ a familiei bune din punctul de vedere al reu[itei n dezvoltarea
copilului, n securizarea acestuia, n asigurarea succesului de integrare
(Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative Sociale, 2002: 39).
Ingredientele sunt extrem de numeroase [i mai ales cantit\]ile
optime [i modul de combinare trebuie adecvate fiec\rei situa]ii particulare.
Aceasta se raporteaz\ la multe elemente: preg\tirea/profesia p\rin]ilor,
stil de via]\, vrstele [i particularit\]ile p\rin]ilor, obiective-motiva]ii,
aspira]ii, poten]ial, repere culturale sau religioase. n loc de concluzie
putem spune c\ poten]area [i eficientizarea resurselor familiei este e-
sen]ial\ pentru evitarea [i renun]area la fenomenul neglij\rii copiilor.
Nimeni nu spune c\ este u[or sau simplu, ns\ fiecare familie reintegrat\
n cursul normal al societ\]ii este un model pozitiv, cu reale valen]e de
contaminare a societ\]ii.

138
SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

Cap. VI Specificul interven]iei `n cazul


copilului abuzat

6.1. Necesitatea protec]iei copilului abuzat [i principiile


protec]iei copilului

Ceea ce a ap\rut de mult\ vreme nu poate disp\rea brusc


Interven]ia implic\ s\ cuno[ti ct mai multe posibile solu]ii pentru a o
alege pe cea mai pertinent\ n situa]ia dat\. (Ionescu, {., 1999)
Interven]ia eficient\ n cazul copilului victim\ a abuzului sau ne-
glij\rii necesit\ timp, resurse umane [i materiale, pentru a putea r\spunde
att nevoilor care genereaz\ situa]ia n care copilul este maltratat, ct [i
consecin]elor care apar, la nivelul tuturor celor implica]i, [i care se reflect\
dramatic n procesul de dezvoltare a copilului (Miftode, 2002: 180).
Practicienii, cercet\torii, oamenii legii, politicienii sunt de acord c\
interven]ia trebuie s\ se fac\ n numele [i pentru interesul suprem al
copilului. Interesul superior al copilului este o sintagm\ acceptat\ [i u-
tilizat\ adesea nainte de a fi pe deplin n]eleas\. Ea este con]inut\ [i
promulgat\ prin documente [i reglement\ri interna]ionale. n numele ei
sunt formulate legile privind drepturile copilului.
ntr-o abordare global\ interesul suprem al copilului presupune sa-
tisfacerea nevoilor impuse de o dezvoltare normal\. Drepturile copilului
reprezint\ nevoile lui pentru o dezvoltare optim\, necunoscute [i ridicate
la rang de lege care creaz\ obliga]ii egale pentru to]i cei care se implic\ n
via]a copilului (Ionescu, 1999: 124).

139
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Nevoile copilului sunt cunoscute mai nti de c\tre cercet\tori [i spe-


ciali[ti, aduse la cuno[tin]\ practicienilor [i impuse prin legi, n gestul
suprem al oric\rui stat [i al lumii ntregi de a-[i proteja noile genera]ii.
Formularea acestor nevoi [i a resurselor necesare satisfacerii lor a
impus familia n aten]ia speciali[tilor, n ultimii 40 de ani. Familia este
identificat\ ca fiind cel mai propice mediu de dezvoltare a copilului.
Uneori apare o oarecare feti[izare a no]iunii de familie. n realitate, nu
ntotdeauna ntlnim familii foarte bune [i p\rin]i foarte buni. Dovada o
constituie frecven]a cazurilor de maltratare a copilului att n familie, ct
[i n institu]iile construite pe baza modelului familiei.
Diverse teorii privind familia [i func]ionarea ei au condus la for-
mularea unor paradigme ce pot fi utile speciali[tilor echipei multidis-
ciplinare chemate s\ intervin\ n situa]ii de abuz a copilului. Prin con-
fruntarea lor, poate fi negociat\ strategia cea mai adecvat\ unei situa]ii
date.
Abuzul [i neglijarea copilului implic\ mediul de via]\ al copilului luat
n totalitate. n anumite situa]ii de excep]ie, n cazul copiilor abandona]i
sau orfani, familia este nlocuit\ cu servicii dezvoltate de sistemul de
protec]ie a copilului, iar func]iile p\rintelui revin personalului care n-
grije[te copilul (Ionescu, 1999: 126).
Abuzul copilului reprezint\ a[adar un proces interac]ional [i multi-
factorial (Killn, 1993). Interven]iile se vor axa pe interac]iunea multi-
plilor factori identifica]i de intervenien]i ca participnd la producerea [i
men]inerea situa]iilor de maltratre a copilului. De aceea, o strategie e-
clectic\ r\spunde cel mai bine intereselor copilului victim\ a abuzului [i
aflat n procesul de reabilitare.
Consecin]ele abuzului ating toate laturile bio-psiho-socio-culturale
ale fiin]ei umane [i reprezint\, n acela[i timp, nc\lcarea drepturilor co-
pilului (Miftode, 2002: 180). De aceea, n elaborarea strategiilor de
interven]ie trebuie s\ se ]in\ seama de toate aspectele existen]iale ale
copilului victimizat: psihologice, sociale [i culturale [i, n acela[i timp, s\
aib\ un aspect corectiv pentru agresor [i de reabilitare pentru familia care
a constituit mediul de producere a situa]iei abuzive.
n ultimul deceniu se sus]ine din ce n ce mai clar [i mai argumentat
ideea c\ serviciile de protec]ie a copilului trebuie s\ lucreze ntr-o rela]ie

140
SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

de parteneriat cu p\rin]ii, nu mpotriva acestora: asistentul social [i p\-


rintele s\ aib\ o agend\ comun\, cu scopuri convenite mpreun\ [i clar
formulate, n vederea rezolv\rii problemelor familiei (Aldgate, 1997,
apud Roth-Szamoskzi, 1999: 22).
Rezultatele muncii comune se vor exprima n ac]iuni, ale c\ror con-
secin]e vor viza copilul: interesul supeior al copilului va deveni esen]a
interven]iei.
Baza valoric\ pe care s-a ntemeiat protec]ia copilului n ultimul de-
ceniu, n lumea ntreag\, a fost Conven]ia Interna]ional\ privind Drep-
turile Copilului (semnat\ de toate ]\rile membre O.N.U. n 1989 [i ra-
tificat\ de Parlamentul Romniei n 1990). Ca urmare, principiile pro-
tec]iei copilului au devenit urm\toarele (Roth-Szamoskzi, 1999, pp. 22-24):
Primordialitatea interesului copilului fa]\ de cel al tuturor celorlal]i
actori sociali este specificul oric\rei ac]iuni de protec]ie a copilului. n
Conven]ia Interna]ional\ privind Drepturile Copilului (1989) se specific\:
n toate ac]iunile care-i privesc pe copii, fie c\ sunt luate de institu]ii
publice sau private de ocrotire social\, fie de c\tre tribunale, autorit\]i
administrative sau de organe legislative, intersele superioare ale copilului
trebuie s\ fie luate n considerare cu prioritate (articolul 3). Modul n care
o societate pune n aplicare acest principiu demonstreaz\ pre]uirea real\
acordat\ viitoarei genera]ii.
Aceasta presupune, totodat\, principiul n]elegerii copilului ca o per-
sonalitate unitar\, cu un ansamblu de nevoi interrela]ionale. Satisfacerea
acestor nevoi depinde de persoanele din mediul copilului [i de serviciile
medicale educative [i sociale create de societate.
Perspectiva ecologic\ se refer\ la n]elegerea dezvolt\rii umane n
cadrul contextual propriu, punndu-se n eviden]\ leg\tura dintre individ,
familia sa [i mediul social, din aceast\ perspectiv\, situa]ia copilului
nevoile sale, sunt analizate n contextul cultural [i social al familiei din
care face parte. Problemele legate de cre[terea copilului n familie, abuzul
([i neglijarea) copilului sunt privite n ansamblul problemelor familiei,
iar interven]ia la nivelul uneia dintre componentele sistemului este a-
nalizat\ prin prisma ac]iunii acesteia asupra celorlalte componente ale
sistemului.

141
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Perspectiva competen]ei clien]ilor se refer\ la punerea accentului pe


capacit\]ile copilului [i cele ale familiei. Pentru munca n familia unui
copil aflat n pericol trebuie descoperite resursele p\rin]ilor, ale celorlal]i
membri ai familiei, ale grupurilor de auto-ajutor etc. Aceast\ perspectiv\
mai nseamn\ implicarea clientului respectiv a copilului - n toate de-
ciziile care-l privesc, respectndu-se op]iunile [i argumentele sale.
Principiul planific\rii n perspectiv\ (sau al permanen]ei) se refer\ la
necesitatea cunoa[terii scopului final al investiga]iei [i interven]iei [i
organizarea unui set de activit\]i pe termen lung, consistente, cu un pro-
gram, cu o metod\ consecvent\ de lucru. Thoburn (1998) subliniaz\
importan]a asigur\rii permanen]ei pentru sentimentul de stabilitate, att
de important n via]a copilului.
Perspectiva dezvolt\rii se refer\ la n]elegerea schimb\rilor care survin
n diferite perioade de via]\. Teoriile care explic\ dezvoltarea stadial\ (de
exemplu, teoria lui E. Erickson) permit n]elegerea sarcinilor [i crizelor
specifice fiec\rui stadiu de via]\, factorii promotori ai schimb\rii [i re-
lativitatea atitudinilor parentale n diferitele perioade ale dezvolt\rii.
Pespectiva familiei n protec]ia copilului porne[te de la ideea dup\
care familia este contextul natural de via]\ al copilului, deci familia
r\mne unitatea central\ asupra c\ruia se concentreaz\ interven]ia care
vizeaz\ copilul. De asemenea, din punct de vedere legal pn\ la de-
c\derea p\rin]ilor din drepturile lor parentale p\rin]ilor le revin drepturi
[i responsabilit\]i fundamentale privind educarea propriilor copii.
Ata[amentul din rela]ia p\rinte-copil este un fundament emo]ional
puternic [i este temeiul dezvolt\rii sentimentului de identitate al copiilor
chiar n condi]iile unor rela]ii tensionate iar ruperea acestor rela]ii
emo]ionale nu este n interesul acestora. De aceea ac]iunile de protec]ie a
copilului se vor orienta spre prevenirea dezintegr\rii familiei. n cazul n
care un copil este scos din familie, pentru a i se asigura protec]ia, acest
principiu va trebui s\ nsemne p\strarea leg\turilor copilului cu propria
familie n cea mai mare m\sur\ posibil\ [i desf\[urarea unei munci sus-
]inute cu familia n vederea cre\rii condi]iilor rentoarcerii copilului.

142
SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

Fig. 6.1.1. Principiile protec]iei copilului

6.2. Modelul interven]iei sociale n re]ea [i rolul re]elei


sociale n cazurile de abuz
Maltratarea reprezint\ o disfunc]ie a rela]iei dintre copil [i adultul n
puterea c\ruia se afl\ copilul. Dac\ aceast\ putere este utilizat\ pentru a
face r\u copilului, dac\ adultul nu [i asum\ responsabilitatea ngrijirii
copilului, copilul apare ca victim\ n rela]ia cu adultul (Ionescu, 1999:
130).
Maltratarea unui copil este ns\ n rela]ie cu ntreaga comunitate, care
favorizeaz\ sau tolereaz\ producerea fenomenului, [i se r\sfrnge n spa-
]iul cultural al acesteia.
Tipurile de interven]ie se refer\ la nivelurile sociale diferite pe care le
]inte[te [i le implic\. n literatura de specialitate se reg\sesc trei modele
sau tipuri de interven]ie n cazul abuzului asupra copilului, din a c\ror
variat\ combina]ie poate rezulta succesul:

143
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

modelul lucrului pe caz (unitatea de interven]ie este copilul-


victim\, adultul-agresor [i familia (institu]ia) care constituie mediul
maltratant);
modelul companiilor de sensibilizare la nivelul comunitar [i
politic (influen]eaz\ contextul socio-cultural al interven]iilor);
modelul interven]iei sociale n re]ea (Ionescu, 1999: 130).
Interven]ia social\ n re]ea este considerat\ ca avnd un grad ridicat de
eficacitate n cazurile de maltratare a copilului, datorit\ cre[terii res-
ponsabilit\]ii parentale [i mbun\t\]irii rolului parental, a diminu\rii de-
penden]ei fa]\ de asistentul social sau alt profesionist care intervine n
cazurile de abuz [i, totodat\, rupe izolarea social\ n care tr\iesc, n
general, familiile abuzive.
n cazul modelului de interven]ie social\ n re]ea, interven]iile trebuie
s\ urm\reasc\, cu mult\ creativitate, sistematic, ini]ierea [i func]ionarea
re]elelor sociale n jurul celor implica]i n situa]ii de maltratare a copilului
[i n primul rnd a copilului victim\. Experien]a unor proiecte a de-
monstrat eficien]a, costurile mici [i rezultatele remarcabile ale acestor
tipuri de interven]ie.
Re]elele se alc\tuiesc din serviciile [i profesioni[tii implica]i n in-
terven]ie, dar [i din persoane exterioare sistemului de servicii. Aceste
persoane pot apar]ine familiei extinse sau pot fi voluntari care se implic\
pentru sprijinirea copilului, familiei, institu]iei. Uneori, ace[ti voluntari,
pe lng\ disponibilitatea de a se implica, au [i o experien]\ proprie cu
situa]ii de maltratare, ceea ce le d\ o experien]\ incontestabil\ (Ionescu,
1999: 133).
Re]elele [i grupurile de suport social au un efect educativ [i terapeutic
incontestabil care, n anumite situa]ii, poate fi mai adecvat dect o anumit\
form\ de terapie, dar ntotdeauna poate completa cu succes o form\ de
terapie individual\.
Dac\ terapeutul nu urm\re[te abordarea p\rin]ilor prin re]ea, munca
terapeutic\ cu aceste familii poate face s\ creasc\ dependen]a lor de te-
rapeut, iar acesta se va g\si n situa]ia de a fi unica re]ea social\ a
familiei, f\cnd astfel s\ sporeasc\ starea de izolare [i de neputin]\ a
familiei.

144
SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

Grupurile pot juca un important rol preventiv n cazul familiilor


tinere. n Scandinavia, grupurile de sprijin cu rol preventiv s-au dezvoltat
n jurul clinicilor pentru copii [i p\rin]i, uneori n cooperare cu serviciile
locale de protec]ie a copilului (Killn, apud Ionescu, 1999: 134).
Acest mod de func]ionare nlesne[te ini]ierea grupurilor de reflec]ie
comunitar\. Analiznd cazurile ap\rute n comunitate, nevoile [i resursele
disponibile, barierele care apar n interven]ie, speciali[tii care alc\tuiesc
aceste grupuri au urm\toarele roluri:
identificarea [i ini]ierea verigilor absente din re]eaua serviciilor de
interven]ie;
planificarea unei politici de mbog\]ire a resurselor existente la
nivelul comunit\]ilor;
chestionarea permanent\ a eficien]ei cadrului legislativ existent.

6.2.1. Re]eaua social\ de rela]ii a familiei abuzive


Rolul re]elei sociale n cazurile de abuz este deosebit de important, ca
fiind o resurs\ valoroas\ care poate fi utilizat\ cu succes n cazul in-
terven]iei n situa]ii de maltratare, n special dac\ este combinat\ cu
celelalte tipuri de interven]ie, respectiv modelul lucrului pe caz [i al
campaniilor de sensibilizare comunitar\.
Rela]iile sociale ale copiilor [i ale p\rin]ilor afecteaz\ n mod direct [i
indirect (mai ales prin efectul asupra p\rin]ilor) dezvoltarea copilului.
Rela]iile sociale ac]ioneaz\ ca un filtru n interac]iunea dintre copil [i
societate. Influen]a familiei asupra dezvolt\rii sociale a copilului poate fi
minimalizat\ prin rela]iile sociale extinse.
Re]eaua de rela]ii sociale poate proteja indivizii fa]\ de efectele stre-
sului, inclusiv ale stresului financiar [i este de importan]\ deosebit\ pentru
dezvoltarea copilului. Siguran]a c\ exist\ oameni care vor ajuta [i proteja,
creeaz\ securitate [i ata[ament [i va contribui la dezvoltarea identit\]ii,
att la copii ct [i la p\rin]i. Un sistem de leg\turi bine pus la punct are, de
asemenea, o func]ie de sus]inere a normelor (Killn, 1998: 195).
Re]eaua de rela]ii sociale este important\ pentru rezolvarea adecvat\ a
problemelor n situa]ii de criz\. Caplan a descoprit c\ apartenen]a la un
sistem de rela]ii a fost decisiv\ pentru ie[irea din criz\.

145
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Am subevaluat importan]a re]elei sociale n asistarea copilului [i a


familiei [i am supraevaluat importan]a profesioni[tilor referitor la re]eaua
de rela]ii. Am ignorat posibilitatea ca familiile s\ prefere s\ fie ajutate n
cadrul re]elei lor de rela]ii sociale mai degrab\ dect de noi. Noi vom
petrece pn\ la o or\, dou\ pe s\pt\mn\ cu familia, n timp ce persoanele
din re]eaua ei de rela]ii sociale pot fi disponibile, ntr-o m\sur\ mai mic\
sau mai mare, tot timpul (Killn, 1998: 196).
Familiile care [i neglijeaz\ copiii nu au parte de re]eaua de prieteni [i
rude de care celelalte familii sunt dependente pentru a-[i cre[te copiii.
Singur\tatea [i izolarea sunt ele nsele asociate cu abuzul.
Cnd ngrijirea dat\ de p\rin]i este deficitar\, leg\turile sociale devin
deosebit de importante. Existen]a unui adult din afara familiei de care
copilul s\ se poat\ ata[a poate fi crucial\ pentru modul n care va su-
pravie]ui maltrat\rii.
Rela]iile sociale ale copiilor [i p\rin]ilor sunt rareori evaluate atent.
Clien]ii vorbesc deseori de conflictele [i frust\rile ce le au n rela]iile
lor sociale, f\r\ ca profesioni[tii s\ le exploreze direct. Dar cu toate acestea
cunoa[tem o serie de re]ele de leg\turi, deoarece un num\r de familii
care-[i abuzeaz\ copiii provin din aceea[i re]ea. De asemenea, s-a n-
tmplat s\ fim contacta]i de un membru al re]elei de leg\turi sociale a
familiei sau ca acesta s\ fie prezent la vizite.
Deseori consider\m rela]iile sociale ca pe ceva sup\r\tor, ceva ce ne
deranjeaz\ munca [i de care ne-am distan]at, iar teama de a nc\lca con-
fiden]ialitatea a f\cut [i mai dificil\ explorarea acestora.
Aten]ia s-a concentrat n primul rnd asupra p\rin]ilor, ceea ce ne-a
limitat interesul pentru leg\turile sociale ale copilului. Deseori [tim foarte
pu]in despre ele, cu att mai mult cu ct sunt n schimbare.
Con[tientizarea importan]ei rela]iilor scoate n eviden]\ necesitatea
de a explora posibilele dificult\]i [i resurse ale acestora. Evolu]iile din
practic\ [i cercetare sunt pe cale s\ ne dea o baz\ pentru evaluarea acestor
situa]ii (Killn, 1997: 197).
Deseori apar conflicte ntre familii [i rela]iile lor. Aceste conflicte se
pot manifesta mai mult sau mai pu]in continuu sau din cnd n cnd. Ele
pot preceda ruperea contactului [i izolarea. Exist\ o rela]ie strns\ ntre
func]iile parentale [i func]iile n alte roluri sociale. A[a cum a eviden]iat

146
SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

Bjrk (1989), o re]ea nu se creeaz\ de la sine, ci individul este cel care o


creaz\ [i o men]ine. Poate fi v\zut\ ca oglind\ a personalit\]ii. Lumea
interioar\ a persoanei este proiectat\ n lumea exterioar\
Legat de ajutorul primit din partea re]elei de rela]ii sociale pot fi
men]ionate grupurile de sprijin sau de ajutor reciproc, care au caracter
preventiv de cele mai multe ori n cazul maltrat\rii copilului, dar sunt
eficiente [i n perioada ulterioar\ comiterii abuzului.
Grupurile pentru p\rin]i sunt o parte din noile dezvolt\ri n abord\rile
n re]ea. Acestea reduc izolarea [i vin n ntmpinarea unor nevoi de
ngrijire. Rela]iile n grupul unde participan]ii d\ruiesc [i primesc, con-
tribuie la sporirea respectului de sine mai mult dect atunci cnd par-
ticipan]ii se afl\ ntr-o rela]ie de primire a ajutorului.
S-a accentuat [i s-a ilustrat educa]ia parental\. n acela[i timp, ele au
furnizat posibilit\]i pentru dezvoltarea unor func]ii sociale, mp\rt\[irea
[i rezolvarea problemelor [i dezvoltarea respectului de sine al p\rin]ilor
(Killn, 1997: 398).
De asemenea, ajutorul vecinilor este foarte important [i util n cazul
familiilor care rela]ioneaz\ deficitar cu copiii lor. Ace[tia pot oferi sprijin
att p\rin]ilor, ct [i copiilor, ori de cte ori este nevoie, mai ales n
situa]ii de criz\ pentru familie. Nu de pu]ine ori vecinii au fost cei care au
sesizat autorit\]ile despre cazuri de copii abuza]i sau [i-au oferit ajutorul
neoficial la ndep\rtarea situa]iei de maltratare [i/sau mbun\t\]irea re-
la]ion\rii p\rin]i-copii.
Voluntarii sunt considera]i de asemenea ca avnd un rol important n
ajutorarea p\rin]ilor [i copiilor care au avut experien]a unui abuz. De cele
mai multe ori ace[ti voluntari sunt preg\ti]i pentru a oferi sprijin acestor
familii de c\tre profesioni[tii care instrumenteaz\ cazurile respective, iar
ajutorul lor const\ n satisfacerea unor nevoi specifice respectivelor fa-
milii sau ajutarea acestora n ndeplinirea anumitor activit\]i (prieteni de
familie voluntari).
Cei care ajut\ p\rin]ii ac]ioneaz\ ca prieteni de familie neprofe-
sioni[ti, pentru a suplini neajunsurile re]elei deficitare pe care o are adesea
familia (Killn, 1997: 404).
Membrii familiei extinse (rudele) dar [i prietenii de familie constituie
de cele mai multe ori baza re]elei de rela]ii sociale a familiei respective,

147
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

sprijinul necondi]ionat [i permanent al acestora fiind deosebit de im-


portant n identificarea solu]iilor n situa]ii de criz\ (cum ar fi abuzul
asupra copilului) [i dep\[irea acestor situa]ii, sus]inerea moral\, afectiv\,
uneori economic\ [i mbun\t\]irea calit\]ii vie]ii copiilor [i p\rin]ilor
afecta]i de situa]ia de maltratare.
Cea mai frecvent\ metod\ utilizat\ de c\tre speciali[ti n vederea i-
dentific\rii re]elei de rela]ii sociale a unei familii este metoda h\r]ii eco.
Harta eco precizeaz\ locul unei persoane sau a familiei sale n contextul
social. La ntocmirea ei se va folosi un set de coduri men]ionat n legend\.
Harta eco ofer\ r\spunsuri la urm\toarele ntreb\ri (Hartman, A., 1983):
Care sunt rela]iile dintre membrii familiei?
Cum interac]ioneaz\ familia cu rudele, prietenii [i vecinii?
Membrii familiei au locuri de munc\?
Copii au acces la sistemul educa]ional?
Care sunt performan]ele intelectuale ale membrilor familiei?
Familia are un venit suficient pentru a acoperi cheltuielile de n-
tre]inere, hran\, transport, educa]ie?
Familia particip\ la activit\]i religioase, sociale, culturale?
Membrii familiei sunt marca]i de stres? (Miftode, 2002: 198).
Din p\cate, nu ntotdeauna re]eaua de rela]ii sociale a familiei are o
influen]\ pozitiv\ asupra membrilor familiei respective. Exist\ numeroase
cazuri cnd anumite rela]ii sociale au contribuit substan]ial la apari]ia
abuzului asupra copilului prin influen]a negativ\ exercitat\ de membrii
cercului social al p\rin]ilor asupra acestora din urm\; de asemenea, nu de
pu]ine ori abuzatorul provine din cercul social al familiei respective
(exist\ situa]ii cnd vecinii, prietenii c\rora p\rin]ii le-au l\sat sub su-
praveghere copilul l abuzeaz\ fizic sau chiar sexual sau nu au grij\ de el,
copilul fiind astfel expus accidentelor care i pericliteaz\ via]a etc.).
Astfel de medii pot expune copiii la comportamente necritice din
partea adul]ilor n leg\tur\ cu violen]a, amenin]\rile, sexualitatea. Pot fi
att copii care sunt maltrata]i acas\ ct [i copii care nu sunt. Copiii pot fi
adu[i n situa]ii n care loialitatea fa]\ de propria re]ea de rela]ii sociale
[i amenin]\rile din partea celui care abuzeaz\ s\ mpiedice mult timp
descrierea abuzului (Killn, 1998: 201).

148
SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

Re]eaua de leg\turi sociale joac\ un rol central n func]ionarea familiei


[i n cre[terea copiilor. Cercul familiei influen]eaz\ copiii direct sau in-
direct prin p\rin]i [i alte contacte exterioare.
Re]elele au fost private ca resurse, dar este la fel de important s\ ne
gndim c\ modelele [i contactele acesteia pot fi distructive.
Deseori familiilor care [i maltrateaz\ copiii le lipsesc rela]iile bune,
au cercuri sociale supranc\rcate sau au conflicte importante n rela]ia cu
ele. Copiii supravie]uiesc cel mai bine maltrat\rii dac\ au un ata[ament
fa]\ de o persoan\ adult\ din re]ea, din afara familiei (Killn, 1998: 202).
Rela]iile pot fi [i o resurs\ [i o piedic\. Pentru practica noastr\ este
important\ includerea unei analize a re]elei ntr-o evaluare exhaustiv\.
Este important s\ identific\m barierele care mpiedic\ dezvoltarea de
rela]ii de suport [i poten]ialul pe care l au familia, vecinii [i al]ii.
Astfel o importan]\ major\ o are re]eaua de servicii sociale specializate
[i profesioni[tii care intervin n situa]iile de abuz.

6.2.2. Re]eaua profesional\ [i echipa multidisciplinar\ de


interven]ie
Kari Killn (1998) n lucrarea Copilul maltratat afirma c\ o in-
terven]ie eficace, centrat\ pe consolidarea raportului social de re]ea, ne-
cesit\ implicarea profesioni[tilor n vederea solu]ion\rii problemelor [i a
sprijinirii cu competen]\ a familiilor.
n cazul modelului de interven]ie social\ n re]ea, re]elele se alc\tuiesc
din personae exterioare sistemului de servicii [i din serviciile [i pro-
fesioni[tii implica]i n interven]ie. Astfel, avem dou\ tipuri de re]ele:
primar\ [i secundar\.
Prin re]ea primar\ n]elegem unitatea de via]\ social\ care grupeaz\
persoane care se cunosc [i care sunt unite unele cu altele prin leg\turi de
rudenie, prietenie, vecin\tate sau munc\ (Brodeur, Rousseau, apud Mif-
tode, 2003: 480).
Prin re]eaua secundar\ n]elegem acea form\ de reprezentare a in-
stitu]iilor sociale care au o existen]\ oficial\, sunt structurate n mod
precis, ndeplinesc func]ii specifice [i ofer\ servicii particulare (Sanicola,
Lia apud Miftode 2003: 480).

149
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Printre caracteristicile acestui tip de re]ea ntlnim:


nu apare n mod natural;
membrii re]elei [i stabilesc rela]iile n func]ie de serviciile pe
care le furnizeaz\ sau pe care le primesc;
rolurile persoanelor implicate n re]ea determin\ natura rela]iilor
manifestate ntre ele;
factorii normativi (juridici) [i cei economici joac\ un rol mai
important n acest domeniu dect rela]iile de reciprocitate.
Profesioni[tii [i speciali[tii care intervin n cazurile de abuz asupra
copiilor, precum [i serviciile pe care ace[tia le ofer\, constituie re]eaua
secundar\ (sau profesional\) a familiei aflate n situa]ia de abuz asupra
propriului copil.
n func]ie de serviciul la care se face semnalarea cazului de abuz se
formeaz\ [i echipa de intrerven]ie. n general, echipa va fi alc\tuit\ din
medic, asistent social, psiholog, jurist, poli]ist (Miftode, 2003: 153).
Fiecare membru al echipei are sarcini precis descrise, prin specificul
profesiei [i al serviciului din care provine, dar, n acela[i timp, anumite
interven]ii vor fi mai pu]in specifice [i vor constitui sarcini comune pentru
to]i membrii echipei.
Medicul implicat n interven]ie, membru al echipei, poate fi pediatru,
medic de familie, neuropsihiatru, medicul din clinica de copii, avnd o
preg\tire special\ n domeniul prevenirii abuzului copilului.
Func]ionarea echipei presupune desemnarea unei persoane-cheie
(persoan\ responsabil\, persoan\ releu) pentru caz. De regul\, persoana
cheie este asistentul social care are n acest rol, urm\toarele sarcini
(Killn, 1998: 291):
1. s\ asigure corecta colectare [i nregistrare n documente a infor-
ma]iilor rezultate din interven]iile tuturor membrilor echipei;
2. s\ refere cazul la serviciile existente n comunitate;
3. s\ fie persoana de leg\tur\ ntre membrii echipei;
4. s\ fie persoana de contact pentru profesionistul care intervine ntr-
un anumit moment, legat de problemele care pot ap\rea;
5. s\ fie persoana de contact direct, permanent pentru caz;
6. s\ convoace [i s\ organizeze ntlnirile pentru discu]iile de caz;

150
SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

7. s\ aib\ n permanen]\ o inventariere actualizat\ a nevoilor [i re-


surselor existente la indivizii implica]i, dar [i n comunitate, pentru cazul
dat;
8. s\ monitorizeze cazul.
Managementul de caz este impus de necesitatea optimiz\rii activit\]ii,
ceea ce nu se poate ob]ine f\r\ impunerea unor reguli sau principii de
proiectare, administrare, conducere [i control, f\r\ o gestionare a tuturor
activit\]ilor.
Managementul poate fi definit opera]ional prin activit\]ile ce se im-
pun, obligatorii [i maniera epiric\, prin activit\]ile n fapt, prin ceea ce
asistentul social reu[e[te s\ fac\.

Criteriile de performan]\ care se a[teapt\ de la asistentul social ce pot


fi numite n cazul abuzului sunt (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative
Sociale, 2002: 124):
1. evaluarea ini]ial\ a cazului [i stabilirea caracteristicilor cazului;
2. evaluarea factorilor de risc prezen]i [i elaborarea unui plan pentru
asigurarea siguran]ei copilului;
3. evaluarea familiei din punct de vedere al riscurilor repet\rii a-
buzului;
4. identificarea necesit\]ilor psihice [i fizice ale copilului;
5. acordarea ajutorului de urgen]\ pentru copil [i familie;
6. identificarea nevoilor copilului [i familiei;
7. identificarea modalit\]ilor de interven]ie [i serviciilor ce pot in-
terveni pentru reducerea factorilor de risc ai abuzului;
8. dezvoltarea, mpreun\ cu familia, a planurilor de interven]ie pentru
reducerea efectelor abuzului [i a elimin\rii/diminu\rii factorilor de risc;
9. stabilirea de acorduri cu familia pentru reducerea factorilor de risc;
10. evaluarea permanent\ a situa]iei [i a evolu]iei interven]iei;
11. hot\rrea momentului nchiderii cazului.
Ne confrunt\m, de obicei, cu familii care sunt cunoscute de mai multe
servicii. Posibilit\]ile pe care fiecare profesie le are pentru observa]ie
variaz\ datorit\ diferitelor roluri [i servicii.
O evaluare comprehensiv\ depinde de integrarea observa]iilor dis-
parate. Acest proces necesit\ n]elegerea func]iilor [i obiectivelor prin-

151
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

cipale ale diferitelor servicii, contextul legilor cu care oper\m [i po-


sibilit\]ile [i limit\rile pe care le ofer\ acestea.
Asisten]ii sociali au nevoie adesea s\ coopereze cu al]i profesioni[ti
pentru evaluarea anumitor aspecte ale situa]iei de ngrijire a copilului [i
ata[amentului s\u fa]\ de p\rin]i [i posibilii p\rin]i de plasament.
n familiile n care copilul este expus abuzului sexual, fizic, este ne-
cesar ca institu]iile de s\n\tate [i cele sociale s\ coopereze cu poli]ia [i
sistemul legal (Killn, 1998: 291).
Tratamentul familiilor abuzive solicit\ o cooperare intermediar\ vast\.
A trata singur o familie n afara cadrului oferit de institu]ii este un de-
ziderat greu realizabil.
Cooperarea cu diferi]i profesioni[ti n cadrul protec]iei sociale pentru
copii este foarte important\.
Este nevoie de o gam\ larg\ de abord\ri terapeutice la care pot con-
tribui multe grupuri profesioniste. Aceste abord\ri cuprind sprijin moral
[i ajutor din partea asistentului medical, ajutor acordat de consultantul
sau supervizorul din cas\, tratament n grup pentru copii [i p\rin]i, tra-
tament individual sau familial, pn\ la tratamente n institu]ie, abord\ri n
re]ea, tratament medical [i plasamente n alte familii etc.
Cooperarea ntre servicii are o func]ie important\ n faza preocup\rii,
a evalu\rii [i n faza tratamentului. Cooperarea va fi diferit\ n faze diferite
ale tratamentului (Killn, 1998: 291).
Nici un profesionist luat izolat nu-[i poate asuma responsabilitatea
gir\rii unui caz de maltratare a copilului, n care exist\ riscul frn\rii
dezvolt\rii, al stop\rii sau al regresului [i chiar al mor]ii copilului victim\.
Fiecare membru al echipei este n acela[i timp reprezentantul unui
serviciu, astfel nct func]ionarea echipei multidisciplinare implic\ o in-
terven]ie la nivel inter-institu]ional.
ntlnirile echipei se planific\ prin planul de interven]ie care este un
document al interven]iei produs de echip\. ntlnirile au rolul de com-
pletare reciproc\ a informa]iei asupra interven]iei [i n acela[i timp de
armonizare a ac]iunilor [i de concentrare a lor. Aceste ntlniri, [i mai ales
concluziile lor cu privire la procesul de interven]ie, sunt consemnate n
procese-verbale care vor r\mne n dosarul cazului, la dispozi]ia mem-
brilor echipei care doresc s\ [i verifice informa]iile (Ionescu, 1999: 154).

152
SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

Este ns\ un risc major ca activitatea echipei, bine selec]ionat\ [i


preg\tit\, s\ devin\ abuziv\ pentru copilul maltratat. Este un aspect care
adesea se pierde din vedere tocmai datorit\ pledoariei care se face n
favoarea interven]iei n echipa multidisciplinar\. Solicitarea copilului, de
c\tre fiecare membru al echipei, la repetarea relat\rii experien]ei tra-
umatizante reprezint\ o reiterare a abuzului [i astfel sentimentele copilului
sunt reactualizate. Reac]iile copilului pot fi variate. n]elegerea lor corect\
depinde de buna preg\tire a intervenientului. Copilul retr\ie[te eveni-
mentul care i-a atenuat, blocat sau produs un regres n dezvoltare. A[adar
echipa trebuie s\ [i organizeze n a[a fel planul de interven]ie nct
relatarea copilului victim\ s\ se fac\ fa]\ de o singur\ persoan\ membr\ a
echipei.
De aceea, planul de interven]ie [i activitatea de caz elaborate de
echipa interdisciplinar\ trebuie s\ aib\ n vedere cteva principii (Io-
nescu, 2001, apud Miftode, 2002: 181):
Etica rela]iei n echip\ - gestionarea informa]iilor este mai grea atunci
cnd ele sunt mp\rt\[ite unui grup lipsa discre]iei este o traum\ pentru
copilul abuzat, iar discern\mntul actorului social n stabilirea circum-
stan]elor n care el va transmite [i discuta date despre cazul respectiv,
reprezint\ m\sura profesionalismului [i competen]ei sale face trimitere la
valori morale ca dreptul la intimitate [i respect al persoanelor implicate.

Confiden]ialitatea este o cerin]\ expres\ pentru echipa n cadrul c\reia


se discut\ cazul. nc\ de la nceputul interven]iei familia [i copilul vor fi
preg\ti]i asupra demersului de discutare a cazului n echip\ explicndu-li-
se scopul [i avantajele acestei proceduri. Ei au nevoie s\ aib\ ncredere n
membrii echipei, s\ se simt\ liberi de a le ncredin]a informa]ii [i pre-
ocup\ri [i s\ se simt\ confortabil discutnd anumite subiecte. Explicarea
diferitelor forme de confiden]ialitate (exemple: doctor/pacient, preot/e-
noria[) copiilor [i p\rin]ilor contribuie la n]elegerea scopului interven]iei.
Decizia n echip\ cere ca rivalit\]ile [i orgoliile s\ fie dep\[ite, iar n
activitatea lor profesioni[tii sociali au mare nevoie s\ fie n]ele[i, motiva]i
[i sus]inu]i pentru a putea duce povara grea [i plin\ de ncerc\ri emo]ionale
reprezentat\ de situa]ia de abuz asupra copilului.

153
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Principiile de lucru ale echipei de interven]ie, alc\tuit\ din profesioni[ti


cu autoritate, sunt deschiderea, acceptarea [i toleran]a, iar respectarea
acestor principii de lucru ntre membrii echipei [i ntre ace[tia [i be-
neficiari va condi]iona eficien]a interven]iei.
Cooperarea ntre cele dou\ re]ele ale familiei, respectiv re]eaua primar\
(rela]iile sociale ale familiei cu comunitatea) [i re]eaua secundar\ (pro-
fesioni[tii care intervin [i serviciile specializate) prezint\ o importan]\
deosebit\, f\r\ aceast\ cooperare nefiind asigurat\ eficien]a interven]iei
n cazul abuzului asupra copilului.
Colaborarea cu comunitatea este foarte necesar\ n astfel de cazuri.
Asisten]ii sociali care r\spund de caz trebuie s\ cunoasc\ bine re-
sursele comunitare, astfel nct acestea s\ fie utilizate n scopul culegerii
de informa]ii [i reducerii riscurilor de abuz ([i neglijare) [i s\ sus]in\
copilul [i familia (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative Sociale, 2002:
123).

6.3. Etapele specifice n investigarea cazurilor de abuz


asupra copilului
Exist\ patru procese cheie n munca cu copiii [i familiile [i fiecare
dintre ele trebuie realizat ca s\ putem aduce mbun\t\]iri n via]a copiilor
n dificultate. Aceste procese sunt evaluarea, planificarea, interven]ia [i
reevaluarea. n orice stadiu ar putea fi nevoie de referin]e din partea unei
alte agen]ii sau a comunit\]ii.
Cnd un copil este referit unei agen]ii pentru protec]ia copilului,
ncepe procesul de protec]ie a copilului, printr-o evaluare ini]ial\ a si-
tua]iei copilului [i a ceea ce se va ntmpla, prin luarea m\surilor urgente
dac\ este necesar, prin conferin]e de caz unde este necesar [i prin re-
evaluare (IXth ISPCAN European Conference onChild Abuse and Ne-
glect, 2003).
Copilul n dificultate este, conform legii, un copil a c\rui integritate
fizic\ [i moral\ este pus\ n pericol. Ceea ce trebuie luat n considerare
atunci cnd se apreciaz\ dac\ un copil se afl\ sau nu n dificultate este ce

154
SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

s-ar ntmpla dac\ acest copil nu ar primi servicii [i care este efectul pe
care accesarea serviciilor l-ar avea asupra copilului.

6.3.1. Semnalarea (sesizarea) abuzului


A semnala situa]ia unui copil abuzat nseamn\ deja a-l proteja.
Pentru a g\si o solu]ie corespunz\toare n fa]a unei situa]ii de risc [i/
sau abuz trebuie ca aceasta s\ fie semnalat\ mai nti serviciilor com-
petente. n practic\ ns\ un num\r semnificativ de cazuri nu sunt semnalate
sau sunt semnalate prea trziu, atunci cnd consecin]ele asupra copilului
sunt deja prea grave sau chiar ireversibile (Miftode, 2002: 186).
Factorii care sunt n rela]ie cu semnalarea:
factorii de tip legal;
caracteristicile profesionistului (a. forma]ia profesional\ - sta-
tistic, semnaleaz\ abuzul n primul rnd medicii [colari, urma]i de
pediatri [i generali[ti; b. valorile morale);
experien]ele anterioare de semnalare;
caracteristicile victimei se semnaleaz\ mai repede cazurile de
abuz n care victime sunt copiii foarte mici;
tipul de maltratare: abuzul fizic grav [i abuzul sexual sunt cel mai
frecvent semnalate;
caracteristicile maltrat\rii frecven]a, gravitatea, actualitatea/
neactualitatea n media;
rela]ia dintre persoana care maltrateaz\ [i copilul respectiv;
gradul de dependen]\ a copilului;
calitatea probelor [i indiciilor.

Cine face sesizarea?


Sesizarea se poate face de c\tre orice persoan\ care intr\ n contact cu
copilul [i care are cuno[tin]\ de comiterea unui abuz sau de nc\lcarea
drepturilor copilului (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative Sociale,
2002, p. 117):
personalul medical care lucreaz\ cu copii: medici, asisten]i sociali
etc.;

155
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

profesioni[ti din domeniul s\n\t\]ii mentale: psihologi, psihiatri,


psihoterapeu]i, consilieri, psihopedagogi;
educatori, profesori;
poli]i[ti;
preo]i;
speciali[ti din cadrul serviciilor sociale: asisten]i sociali, juri[ti,
lucr\tori sociali etc.
copiii n[i[i;
O.N.G.-uri;
alte persoane din comunitate: vecini, rude etc.

Unde se face sesizarea?


Sesizarea se face la Serviciul Public pentru Protec]ia Copilului
(SPSPC) Direc]ia General\ Jude]ean\ pentru Protec]ia Drepturilor Co-
pilului, serviciul de Autoritate Tutelar\ din cadrul Prim\riei, Poli]iei sau
O.N.G.-uri care au activitate n domeniul protec]iei copilului (Orga-
niza]ia Salva]i Copiii/Alternative Sociale, 2002: 118).

Cine preia sesizarea?


Un lucr\tor din cadrul institu]iei sesizate nregistreaz\ sesizarea [i o
transmite serviciului specializat.

Cum poate fi f\cut\ [i ce trebuie s\ cuprind\ sesizarea?


Sesizarea poate fi direct\, telefonic sau n scris; persoana care face
sesizarea poate cere s\ se p\streze confiden]ialitatea asupra identit\]ii
sale.
Con]inutul sesiz\rii trebuie s\ cuprind\ informa]ii despre:
datele de identificare ale copilului (nume, vrst\, adres\);
date de identificare ale persoanei care se presupune c\ a comis
abuzul (nume, adres\, vrst\);
tipul de abuz reclamat;
locul unde s-a produs abuzul;
care au fost semnele care au determinat sesizarea abuzului de c\tre
reclamant etc.

156
SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

Este foarte important ca informa]iile s\ fie prezentate ct mai detaliat


pentru a putea stabili forma de abuz sesizat\ [i veridicitatea informa]iilor.

6.3.2. nregistrarea cazului


Se realizeaz\, conform procedurii institu]iei la care a fost f\cut\ se-
sizarea, n deplin\ confiden]ialitate [i cu respectarea normelor juridice.
Persoana care preia sesizarea trebuie s\ ntrebe cine?, ce?, cum?, unde, de
ce? pentru a elimina, pe ct posibil, riscul ca sesizarea s\ aib\ la baz\ alte
motiva]ii dect cele de buni cet\]eni [i pentru a deduce gravitatea abuzului
[i nevoia de interven]ie imediat\.

6.3.3. Evaluarea ini]ial\


Evaluarea se raporteaz\ la no]iunea de risc, la pericolul pe care-l re-
prezint\ o situa]ie dat\ pentru copil. n acest sens, scopul evalu\rii este
aprecierea existen]ei vreunui pericol pentru copil [i a gradului de pe-
riculozitate a factorilor care pun n pericol dezvoltarea fizic\ sau/[i psihic\
sau chiar via]a copilului.
Asistentul social are, prin mandatul s\u profesional, menirea de a
evalua dac\ standardele ngrijirii unui copil corespund sau nu criteriilor
ngrijirii suficient de bune sau, cu alte cuvinte, dac\ un anumit copil se
afl\ sau nu n primejdie. Standardele ngrijirii satisf\c\toare a copilului se
refer\ la gradul de siguran]\ prezentat de mediul n care tr\ie[te copilul
(Roth-Szamoskzi: 1999: 177).
Considernd calitatea ngrijirii copilului pe o ax\, la polul opus si-
guran]ei se situeaz\ riscul relelor tratamente ale copilului, care se pot
concretiza n periclitarea dezvolt\rii sale fizice, psihice sau chiar a vie]ii
sale.
Dup\ Killn, greut\]ile specifice investiga]iei protec]iei copiilor provin
din con[tientizarea importan]ei unui bun contact cu p\rin]ii, contact de
care va depinde munca ulterioar\ de interven]ie. Sarcina este ns\ dificil\
[i contradictorie pentru asistentul social care are ca interes prioritar bu-
n\starea copilului.

157
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Atta timp ct copilul nu este n pericol acut, este important s\ n-


cerc\m s\ stabilim [i s\ men]inem o rela]ie n care p\rin]ii s\ se simt\
suficient de siguri, nct s\ poat\ vorbi despre copil, despre ei n[i[i [i
despre situa]ia lor. Aceasta nseamn\ ca ei s\ se simt\ n siguran]\ ... n
perioada n care sunt investiga]i (Killn, 1997, apud Roth-Szamoskzi
Maria: 179).
Pentru a putea interveni, cu scopul de a preveni situa]ia de maltratare
creat\ de p\rin]i destul de buni, este necesar ca p\rin]ii s\ fie capabili s\
recunoasc\ situa]ia de maltratare. O premis\ favorabil\ este, de asemenea,
dorin]a lor de a schimba situa]ia [i schimbarea se poate realiza printr-o
cooperare activ\. Motiva]ia cooper\rii este unul din factorii decisivi pen-
tru mbun\t\]irea ngrijirii copilului.
Investiga]ia cere, nc\ de la primii pa[i, ncercarea de a coopera cu
familia, pentru ca rela]ia astfel constituit\ cu ocazia primelor ntlniri s\
poat\ reprezenta o baz\ pentru interven]ia ulterioar\.
Evaluarea ini]ial\ se refer\ la faza post-sesizare [i are la baz\ dou\
linii directoare:
informa]iile raportate s\ se nscrie n defini]ia abuzului;
ct de urgent\ este interven]ia (Organiza]ia Salva]i Copiii/
Alternative Sociale, 2002: 118).

Pentru a fi ct mai siguri de existen]a abuzului este necesar ca s\


parcurgem trei pa[i esen]iali:
1. culegerea de informa]ii suficiente pentru a se permite adoptarea
unei decizii asupra copilului;
2. evaluarea informa]iilor culese pentru a ne asigura c\ este posibil un
abuz;
3. verificarea informa]iilor primite pentru a avea garan]ia unui abuz.
n general, investiga]ia ini]ial\ va cuprinde:
descrierea tipului de maltratare care constituie motivul ngrijor\rii
pentru serviciul de protec]ie a copilului;
aprecierea gradului de vulnerabilitate a copilului (n func]ie de
vrst\ [i gradul s\u de maturitate);
informa]iile despre persoana care presupunem c\ a comis abuzul
mpotriva copilului;

158
SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

informa]ii despre istoria de via]\ a p\rin]ilor [i atitudinea lor


actual\ privind copilul (Roth-Szamoskzi, 1999: 181).
nc\ din aceast\ faz\ asistentul social se poate confrunta cu puternice
reac]ii emo]ionale ca urmare a constat\rii unui abuz. De aceea se re-
comand\ ca deja n aceast\ faz\ de nceput asistentul social s\-[i pun\
n aplicare bunele deprinderi de intervievare: s\ fie un bun ascult\tor, s\
nu trag\ concluzii pripite. n acest stadiu de nceput nu este nevoie de a
confrunta p\rin]ii, ci de a men]ine o atitudine neutr\, de nejudecare a
situa]iei, caracterizat\ mai mult de ncercarea de a fi empatici [i de a
n]elege circumstan]ele care au condus la supozi]ia relelor tratamente.
Evaluarea ini]ial\ (sau investiga]ia) se concentreaz\ n general asupra
riscului la care este expus copilul n mediul familial.
No]iunea de secven]\ dinamic\ risc-pericol a unit factorii predis-
ponibili [i cei situa]ionali, nu doar n interiorul [i n jurul familiei, dar [i
n re]eaua asisten]ilor sociali care au influen]\ asupra lor. Vorbim despre
copiii cu risc [i de asisten]ii sociali care [i asum\ riscurile n deciziile pe
care le iau privind situa]ia copiilor afla]i sub supravegherea lor (Cooper,
Ball, 1993: 76).
n procesul de evaluare ini]ial\ un rol important l au ceilal]i speciali[ti:
personalul medical care poate fi implicat n identificarea naturii [i
gravit\]ii abuzului [i n evaluarea nevoilor medicale ale copilului [i/sau
familiei;
psihologii [i psihiatrii pot fi implica]i n evaluarea oric\rui presupus
abuz n validarea acestor ipoteze;
personalul din alte servicii comunitare de care familia sau copilul
au beneficiat n trecut pot fi surse de informare [i ac]iune n cazuri de
urgen]\;
poli]i[tii pot deveni membri ai echipei de investigare [i surs\ de
informa]ii n cazul n care abuzatorul este n baza de date a poli]iei sau a
avut loc sesiz\ri anterioare cu privire la alte abuzuri.
Evaluarea unui presupus abuz asupra copilului trebuie s\ se desf\[oare
ntr-o manier\ ordonat\, structurat\ pentru a ob]ine ct mai multe in-
forma]ii [i pentru a evalua riscurile [i siguran]a copilului.
Odat\ ce se stabile[te existen]a unui abuz este important s\ se sta-
bileasc\ urgen]a interven]iei, n func]ie de gradul de risc n care se afl\

159
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

copilul [i tipul de abuz la care a fost supus (Organiza]ia Salva]i Copiii/


Alternative Sociale, 2002: 119).
Prima ntrebare la care echipa multidisciplinar\ de interven]ie trebuie
s\ r\spund\ este: ce s-a petrecut [i gravitatea pericolului n care se afl\
copilul, [i nu cine a comis fapta.
Prima ntrebare care se pune, ca [i prima m\sur\ care se ia, au ca scop
asigurarea securit\]ii copilului.
Dac\ situa]ia prezint\ un grad mare de pericol pentru via]a copilului,
este necesar\ o m\sur\ imediat\ de protec]ie a copilului, care se poate
realiza prin internare de urgen]\ la un spital, de exemplu, ceea ce nu va da
de b\nuit p\rin]ilor [i va preveni dezvoltarea unei atitudini defensive din
partea lor (Muntean, 2001: 136).
n cazul abuzului fizic, copilul necesit\ de cele mai multe ori spi-
talizare [i ngrijiri medicale corespunz\toare, ceea ce presupune scoaterea
copilului din mediul familial abuziv [i internarea acestuia (Acest lucru
este valabil [i pentru cazurile de abuz sexual sau de neglijare fizic\).
n acest caz, evaluarea [i investigarea situa]iei va continua dup\ ce s-a
luat m\sura de siguran]\ pentru copil. Nu putem risca s\ l\s\m copilul s\
a[tepte n situa]ia abuziv\ pn\ la ncheierea evalu\rii ini]iale a situa]iei n
care se afl\ (Muntean, 2001: 136).
n evaluarea ini]ial\ a situa]iei de abuz asistentul social va urm\ri
ob]inerea ct mai multor informa]ii, date, cu privire la apari]ia abuzului,
a caracteristicilor acestuia [i a contextului maltrat\rii.
Toate aceste informa]ii sunt ob]inute de la membrii familiei respective:
de la copilul abuzat, de la p\rintele abuziv, de la ceilal]i membri a familiei
(fra]ii copilului, p\rintele cel\lalt etc.), prin intervievarea acestora de
c\tre asistentul social (sau alt membru al echipei multidisciplinare).
To]i membrii familiei trebuie intervieva]i individual pentru a se stabili
o rela]ie de ncredere [i pentru a m\ri acurate]ea informa]iilor ob]inute
(Wiehe, 1996, apud Miftode, 2002: 188).
De preferat este ca membrii familiei s\ fie intervieva]i n urm\toarea
ordine: copilul identificat, fra]ii sau al]i copii din cadrul familiei, adul]ii
care nu sunt presupu[i a fi comis abuzul, persoana care este presupus\ a fi
maltratat copilul, familia ca ntreg.

160
SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

Fiecare ntlnire trebuie planificat\ [i trebuie s\ se ia n considerare


urm\toarele aspecte: locul n care se vor desf\[ura interviurile, durata,
frecven]a interviurilor [i num\rul persoanelor care particip\ la interviu
(Miftode, 2002: 188).

Intervievarea copilului identificat


Scopul interviului ini]ial cu copilul este de a ob]ine informa]ii privind
abuzul, de a evalua siguran]a imediat\ a copilului [i de a ob]ine informa]ii
despre p\rin]i [i familie.
Informa]iile pe care un manager de caz ncearc\ s\ le ob]in\ de la
copil sunt urm\toarele: ce s-a ntmplat, cnd, unde [i cine a fost prezent;
starea actual\ a copilului; tipul, gravitatea [i cronicitatea abuzului; ca-
racteristicile copilului; programul zilnic al copilului; identitatea altor
persoane care au informa]ii despre starea copilului [i despre situa]ia fam-
ilial\; persoane care locuiesc mpreun\ cu familia; rela]ia copilului cu
fra]ii, familia extins\ [i/sau alte persoane semnificative; percep]ia co-
pilului asupra rela]iilor dintre membrii familiei; percep]ia copilului despre
cum se rezolv\ problemele familiale; sentimentele [i rela]ia copilului cu
p\rin]ii [i fra]ii; comportamente sau sentimente neobi[nuite sau nepo-
trivite; descrierea (observarea) vecin\t\]ii, resurse disponibile [i gradul
de violen]\ (Miftode, 2002: 189).
Intervievarea copiilor ridic\ urm\toarele probleme: vocabularul li-
mitat al copiilor, specificul rela]iei adult-copil [i dificultatea copiilor de a
n]elege situa]ia de interviu. Din aceast\ cauz\, intervievatorul va trebui
s\ acorde o deosebit\ aten]ie construirii rela]iei dintre el [i copil, ex-
plicndu-i scopul interviului, atragerea copilului pentru a-l implica n
interviu, precum [i sprijinirea copilului de a se sim]i confortabil.
Interviul cu copilul abuzat va viza, pe lng\ ob]inerea informa]iilor
legate de abuz, aspecte [i probleme legate de percep]ia copilului asupra
propriei familii, precum [i elemente de educa]ie [i securitate legate de
situa]ia de abuz.

161
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Intervievarea fra]ilor
Scopul acestor interviuri este de a evalua nivelul de vulnerabilitate al
fra]ilor, de a culege informa]ii despre natura [i gravitatea abuzului [i de a
ob]ine informa]ii suplimentare cu privire la familie informa]ii utile n
evaluarea riscului de abuz asupra copilului identificat [i a fra]ilor s\i.
Exemple de informa]ii pe care un manager de caz trebuie s\ le ob]in\
de la fra]i: caracteristicile, comportamentele [i sentimentele fra]ilor; in-
forma]ii despre presupusul abuz; dac\ au fost [i ei abuza]i [i dac\ da, cum,
unde, cnd, pentru ct timp; alte informa]ii despre p\rin]i (comportamente
frecvente, m\suri disciplinare, probleme) informa]ii care nu au putut fi
ob]inute de la copilul identificat sau confirmarea acestora (Miftode,
2002: 195).

Intervievarea p\rintelui nonabuziv


n interviul cu p\rintele nonabuziv se urm\re[te aflarea informa]iilor
pe care acesta le [tie despre presupusul abuz, culegerea informa]iilor
legate de riscul abuz\rii [i determinarea capacit\]ii p\rintelui de a proteja
copilul (copiii) dac\ va fi cazul.
Astfel de informa]ii ar putea fi: descrierea presupusului abuz, sen-
timente privind abuzul [i serviciile sociale; capacitatea de a proteja co-
pilul; metode de discplinare [i rela]ia cu copilul; rela]ia cu presupusul
p\rinte abuziv, roluri n familie; modul de rezolvare a problemelor; istoria
educa]ional\, consumul de droguri [i alcool; rela]iile cu familia extins\ [i
climatul de vecin\tate [i comunitate.

Intervievarea presupusului abuzator


Scopul acestui interviu este de evaluare a rela]iilor presupusului a-
buzator la dezv\luirea abuzului [i culegerea altor informa]ii despre per-
soana sa [i despre familie n leg\tur\ cu riscul [i siguran]a copilului
(Miftode, 2002: 195).
Exemple de informa]ii care pot fi ob]inute de la presupusul abuzator:
modul n care descrie ceea ce s-a ntmplat n leg\tur\ cu orice presupus
abuz; reac]ia sa la incident [i fa]\ de servciiile sociale; starea sa emo]ional\
actual\, mai ales privind posibilitatea de a r\ni pe viitor copilul; rela]ia sa

162
SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

cu copilul [i cu al]i membri ai familiei; metode de comunicare [i nivelul


de afectivitate; consumul de alcool/droguri; rela]iile sale n afara familiei;
descrierea familiei (inclusiv situa]ia financiar\); permisiunea de a vedea
copilul; disponibilitatea de a accepta ajutor.

ncheierea mpreun\ cu p\rin]ii


Dup\ terminarea interviurilor, asistentul social trebuie s\ reuneasc\
familia pentru: a rezuma informa]iile [i impresiile obi[nuite, a ar\ta in-
teresul fa]\ de familie [i a oferi informa]ii despre urm\torii pa[i, inclusiv
dac\ vor beneficia de asisten]\ sau dac\ va fi nevoie de interven]ia tri-
bunalului, a demonstra apreciere pentru participarea la acest proces.

6.3.4. Evaluarea familiei


Odat\ stabilit\ existen]a abuzului asupra copilului [i luarea m\surii
urgente de protec]ie a copilului, se trece la etapa de evaluare a familiei.
Aceast\ ac]iune are drept scop identificarea cauzelor care au dus la
producerea abuzului, a factorilor de risc existen]i [i a m\surilor imediate
[i pe termen lung ce pot fi adoptate n cadrul planului de interven]ie
(Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative Sociale, 2002: 120).
n cazul abuzului asupra copilului se impune o evaluare detaliat\ a
situa]iei familiale pentru a se stabili dac\ mediul familial al copilului i
poate satisface nevoile [i asigura dezvoltarea sau dac\ riscul la care este
expus copilul n familia sa biologic\ este prea mare, nu poate fi ndep\rtat,
[i i pericliteaz\ acestuia dezvoltarea sau chiar via]a.
Abuzul asupra copilului este mai mult dect un colaps parental sau o
criz\ de familie; el are o dinamic\ proprie ce presupune trecut, prezent [i
viitor. Foarte important este elementul viitor, deoarece se poate n-
tmpla ca p\rin]ii s\ prezinte la un moment dat o manifestare com-
portamental aberant\, cu risc minim de repetare [i atunci nu trebuie
ntreprinse ac]iuni radicale de intrerven]ie (Organiza]ia Salva]i Copiii/
Alternative Sociale, 2002: 120).

163
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Evaluarea familiei trebuie s\ cuprind\ urm\toarele elemente:


nivelul de trai asigurat copilului;
dezvoltarea copilului;
func]ionarea actual\ a familiei;
semnifica]ia istoriei familiei;
experien]e abuzive tr\ite de p\rin]i;
ce trebuie schimbat n dinamica familiei pentru a preveni abuzul;
care este pronosticul de schimbare;
care sunt efectele abuzului asupra celorlal]i membri ai familiei.
Factorii familiali care influen]eaz\ situa]ia copiilor sunt greu de sur-
prins n primul rnd datorit\ ntrep\trunderii lor.

Punctele de reper recomandate n general pentru evaluarea rela]iilor


copilului cu p\rin]ii lor:
rela]iile dintre p\rin]i;
rela]iile de munc\ ale p\rin]ilor;
personalitatea p\rin]ilor [i rela]iile lor cu proprii p\rin]i;
re]eaua social\ a familiei n care cre[te copilul;
modul de asigurare a nevoilor de baz\;
ngrijirea s\n\t\]ii;
sentimentul de siguran]\ al copiilor (con[tiin]a de a fi proteja]i);
accesul la [coal\/educa]ie;
consumul de alcool/droguri;
probleme comportamentale ale copilului;
simptome posttraumatice;
caracteristici culturale/etnice;
caracterul de violen]\ domestic\;
caracteristici de ngrijire a copilului;
s\n\tatea psihic\, echilibru emo]ional;
conflicte cu legea, cu poli]ia;
elementele situa]iei materiale ale familiei (Roth-Szamoskzi, 1999:
194).
Evaluarea familiei dup\ modelul sistematic se bazeaz\ pe interviul
sistematic cu membrii familiei [i tinde n primul rnd la depistarea acelor
atitudini dominante care pot conduce la v\t\marea copilului, iar n al

164
SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

doilea rnd, - ceea ce este tot att de important la evaluarea resurselor


energetice, emo]ionale, de suport intern sau extern ale familiei.
Competen]ele familiei sunt evaluate, din punct de vedere sistemic, [i
n func]ie de modul n care familia func]ioneaz\ n prezent raportat la
evolu]ia sa anterioar\. Genograma [i harta eco sunt dou\ tehnici ce pot
oferi informa]ii n acest sens.
Genograma sau arborele familial descrie tipurile de rela]ii [i eve-
nimentele care s-au desf\[urat de-a lungul genera]iilor. Na[terea, decesele,
divor]urile, crizele [i alte evenimente semnificative din via]\ pot fi n-
registrate pe scurt. O prezentare de caz poate fi condensat\ n cteva
pagini (Coulshead, 1993: 123). Genograma se completeaz\ de c\tre
asistentul social mpreun\ cu familia [i ajut\ la dezv\luirea regulilor
nescrise ale familiei, secretelor. Citirea unei genograme pe mai multe
genera]ii poate conduce la sesizarea anumitor evenimente care se repet\
n familia respectiv\ cu o anumit\ frecven]\ (abuzul fizic, divor]ul).
Ecomapa reprezint\ un instrument cu ajutorul c\ruia asistentul social
precizeaz\ grafic locul individului [i al familiei n context social evi-
den]iind natura rela]iilor existente, intensitatea conflictelor; ca [i geno-
grama, ecomapa se realizeaz\ cu ajutorul unor coduri [i simboluri care
exprim\ o gam\ variat\ de raporturi inter-individuale [i sociale ale su-
biec]ilor analiza]i (Spnu, 1998: 162).

Pentru realizarea genogramelor [i ecomapelor asistentul social trebuie


s\ stabileasc\ raporturi autentice de comunicare cu membrii familiei,
ceea ce conduce la diminuarea treptat\ a semnifica]iilor miturilor [i ta-
buurilor aduse de genera]iile trecute care pot crea obstacole n rezolvarea
problemelor. Observa]ia, ca [i ascultarea activ\ sunt metode prin care
asistentul social contribuie la sprijinirea familiei realiznd o proiectarea
grafic\ a rela]iilor din interiorul familiei, sau a raporturilor familiei ca
sistem cu alte sisteme, coordonnd astfel procesul de schimbare n cadrul
familiei.
Pentru formarea unei imagini mai clare asupra mediului familial se
mai pot utiliza de c\tre profesioni[tii din echipa interdisciplinar\, teste [i
scale ca de exemplu Inventarul de simptome indicatoare a abuzului, Scara

165
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

coeficientului de stres parental, Inventarul de simptome indicatoare ale


traumei la copii, Scara pentru depistarea abuzului [i traumei.
Toate aceste informa]ii vor fi folosite n identificarea problemelor, a
factorilor de risc [i n elaborarea planului de interven]ie. Asistentul social
va stabili, de comun acord cu familia, scopurile [i sarcinile determinate
de planul de interven]ie.
Con[tientizarea abuzului de c\tre membrii familiei [i uneori chiar de
c\tre abuzator, face ca sarcina asistentului social [i a echipei de interven]ie
s\ fie mai u[oar\ pentru c\ actorii principali vor fi motiva]i pentru schim-
bare. De asemenea, asumarea rolurilor stabilite n cadrul negocierilor de
elaborare a planului de interven]ie, va fi f\cut\ n mod con[tient [i res-
ponsabil (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative Sociale, 2002: 120).

6.3.5. Planificarea interven]iei


Dup\ evaluarea familiei urm\toarea etap\ este cea de stabilire a pla-
nului de interven]ie, care are la baz\ informa]iile culese de asistentul
social. n cadrul planific\rii interven]iei se stabilesc obiectivele ce trebuie
atinse, priorit\]ile, ce tip de interven]ie va fi folosit, care vor fi speciali[tii
implica]i etc.
Planul de interven]ie se ntocme[te pe baza unei evalu\ri complete a
tuturor factorilor implica]i, a nevoilor [i resurselor existente. Planul ca
concerta toate eforturile, ntr-o logic\ ]intit\ pentru reabilitarea copilului
[i schimbarea mediului de via]\ maltratant n unul favorabil cre[terii [i
educ\rii copilului (Ionescu, 1999: 144).
Instrumentarea cazului reprezint\ mecanismul pentru protec]ia co-
pilului, reducerea riscurilor [i tratarea efectelor abuzului asupra copilului.
Obiectivele planific\rii sunt:
identificarea, mpreun\ cu familia, a strategiilor care vor ameliora
efectele abuzului;
furnizarea unui ghid clar [i specific de interven]ie pentru schim-
barea condi]iilor care au dus la producerea abuzului;
stabilirea unor indicatoare de evaluare a progresului clientului
pentru a m\sura eficacitatea interven]iei;

166
SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

asigurarea unui cadru de lucru pentru punerea n practic\ a de-


ciziilor (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative Sociale, 2002: 121).

Planul de interven]ie se construie[te pentru cele trei niveluri ale in-


terven]iei:
1. nivelul inter-instu]ional [i multidisciplinar: la nivelul institu]iilor
implicate, planul va preciza responsabilit\]ile n fiecare din pa[ii con-
stituen]i ai planului general de interven]ie;
2. nivelul re]elei sociale: la nivelul re]elelor sociale, planul va i-
dentifica [i acorda responsabilit\]ile corespunz\toare unor persoane din
mediul de via]\ al copilului. Interven]iile la nivelul re]elei sociale vor
beneficia de o evaluare continu\ realizat\ prin supervizarea [i nregistrarea
rezultatelor de c\tre un specialist, membru al echipei de interven]ie;
3. nivelul individual, care presupune procese educa]ionale, terapeutice
[i de consiliere, concentrate pe unitatea de interven]ie (p\rinte, copil,
interac]iunea p\rinte-copil, familia).
Planul de interven]ie, bazat pe evaluarea situa]iei, va fixa tipul de
interven]ie cel mai nimerit pentru fiecare actor implicat n maltratarea
copilului (Ionescu, 1999: 145).
Obiectivele planului de interven]ie vor fi discutate [i cu beneficiarii:
copilul [i familia.

6.3.6. Interven]ia
Interven]ia n cazul abuzului asupra copilului este una sistemic\, co-
pilul fiind parte a sistemului familial, accentul punndu-se pe modificarea
rela]iilor copilului cu ceilal]i membri ai sistemului.
Interven]ia se centreaz\ pe urm\toarele dou\ direc]ii: juridic (sta-
bilirea unei m\suri de protec]ie a copilului [i stabilirea unei m\suri co-
rective pentru abuzator) [i recuperator (centrat\ pe copil, pe abuzator, pe
familie) (Miftode, 2002: 198). Rezultatul optim n cazul copiilor supu[i
relelor tratamente de c\tre proprii p\rin]i ar fi ca, dup\ interven]ia n
familie, aceasta s\ r\mn\ intact\ [i copilul s\ poat\ tr\i n siguran]\, cu
un bun suport emo]ional, n cadrul propriei familii. Aceasta depinde ns\
de o serie de factori care privesc:

167
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

p\rintele abuzator (gravitatea abuzului comis, m\sura n care


p\rintele accept\ responsabilitatea faptelor comise, num\rul [i severitatea
celorlalte eventuale probleme ale sale alcoolism, comportament violent,
boal\ psihic\, deficien]\ mintal\);
p\rintele care nu a comis abuzul (modul de reac]ie n urma
descoperirii comiterii abuzului asupra copilului, calitatea rela]iei sale cu
victima, dependen]a sa de persoana care a comis abuzul, num\rul [i
severitatea celorlalte eventuale probleme ale sale alcoolism, compor-
tament violent, boal\ psihic\, deficien]\ mental\).
Deoarece interven]iile cu p\rin]ii nu conduc obligatoriu la norma-
lizarea situa]iei n care se afl\ copilul victim\, iar acesta continu\ s\
ntmpine riscul de a fi maltratat de c\tre p\rin]ii s\i, n interven]iile cu
p\rin]ii este necesar\ o evaluare ini]ial\ [i permanent\ a [anselor de
reu[it\ (Ionescu., 1999: 157). Acest lucru se impune din dou\ motive:
exist\ familii care nu pot fi schimbate [i interven]ia va fi f\r\ succes
[i epuizant\ pentru intervenient;
copilul cre[te, se dezvolt\, se schimb\ n raport cu vrsta [i nu
a[teapt\ pn\ cnd interven]ia are succes.
Din aceste motive trebuie ac]ionat de urgen]\ n interesul copilului.
Uneori, n interven]iile n situa]ii de maltratare a copilului exist\ tendin]a
de a neglija p\rintele abuziv [i de a concentra interven]ia pe copil f\r\ a
lua n aten]ie agresorul (p\rintele). Ambele atitudini sunt cu att mai
d\un\toare n interven]ie cu ct sunt mai rigide [i mp\rt\[ite de to]i
membrii echipei de interven]ie.
Familia reprezint\ mediul natural de via]\ al copilului, iar acesta are
nevoie de familie. Dac\ interven]ia se face pentru interesul suprem al
copilului, atunci familia copilului trebuie s\ redevin\ func]ional\ [i apt\
de a primi [i cre[te copilul. Lucrul cu p\rin]ii copiilor devine o verig\
obligatorie a interven]iilor pentru rezolvarea situa]iilor de abuz a co-
pilului. Ceea ce poate diferi de la un caz la altul, n leg\tur\ cu familia,
sunt modalit\]ile de interven]ie.
P\rin]ii au [i ei nevoie de o experien]\ emo]ional\ pozitiv\, s\ simt\ c\
exist\ o preocupare pentru ei ca fiin]e umane, c\ sunt ap\ra]i. Dac\ scopul
interven]iei este modificarea atitudinii parentale [i a practicilor de cre[tere

168
SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

a copiilor, acestea pot fi mediate de personal paramedical: asistent social,


voluntar, educatorul de la gr\dini]\ sau personalul din centre specializate.
n anumite condi]ii interven]ia poate ap\rea beneficiarilor ca fiind
punitiv\. Acest sentiment de vin\ [i de pedeaps\ pentru cele petrecute l
tr\iesc familiile atunci cnd interven]iile sunt intruzive [i n consecin]\
distructive.
Plasarea imediat\ a copilului nafara familiei, n institu]ii de protec]ie,
practic\ frecvent\ n Romnia, absen]a unui dialog necesar, d\ familiei
sentimentul de culp\ [i pedeaps\. Att copilul ct [i familia [i vor pierde
ncrederea c\ pot fi ajuta]i [i c\ situa]ia poate fi corectat\. Interven]iile
punitive nu rezolv\ nimic ci, dimpotriv\, se adaug\ compunndu-se vec-
torial cu abuzul tr\it de copil (Ionescu., 1999: 158).
P\rin]ii pot manifesta deseori reac]ii defensive, care mpiedic\ co-
municarea sincer\ [i reparatorie. Abilit\]ile intervenientului de a dep\[i
aceste reac]ii se bazeaz\ pe n]elegere [i toleran]\. Empatia are rolul de a
dezv\lui baza unor reac]ii mai greu de descifrat.
n comunicarea cu p\rin]ii abuzivi intervenientul [i ofer\ sprijinul [i
disponibilitatea.
Cel mai important lucru de care membrii echipei de interven]ie trebuie
s\ ]in\ cont n decizia final\ pe care o adopt\ n cadrul interven]iei este
gradul de risc care amenin]\ copilul n mediul familial [i factorii care
predispun la abuz, dar [i cei care pot sc\dea riscul v\t\m\rii copilului.
Rolul asistentului social este de a decide asupra nivelului de risc
(grav, mediu, sc\zut), care amenin]\ copilul. Decizia nu se va putea lua
numai pe seama factorilor care evalueaz\ primejdia, respectiv compor-
tamentul persoanei care poate pune copilul n pericol. Analiza va trebui s\
raporteze reciproc ac]iunea factorilor cu tendin]\ de a cre[te riscul v\t\-
m\tii. Un astfel de exemplu este modelul propus de Walker pentru e-
valuarea riscului de abuz fizic (Roth-Szamoskzi, 1999: 206).

169
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Caracteristici Caracteristici
Caracteristici ale Context Context
ale ale celui care Rezultant
copilului social situaional
fptuitorului nu comite abuz
Risc crescut: Risc crescut: Risc crescut: sunt Risc Risc Abuz
sunt prezeni sunt prezeni prezeni crescut: se crescut:
numeroi numeroi numeroi factori constat nivel ridicat
factori de factori de de personalitate prezena a de stres
personalitate personalitate predispozani la multor situaional
predispozani predispozani abuz, alturi de factori de
la abuz, la abuz, alturi lipsa unor risc serios
alturi de de lipsa unor persoane de
lipsa unor persoane de susinere
persoane de susinere
susinere
Risc minor: Risc minor: Risc minor: sunt Risc Condiii de
sunt prezeni sunt prezeni prezeni minor: se stres
numeroi numeroi numeroi factori constat situaional
factori de factori de de personalitate prezena a moderat
personalitate personalitate predispozani la multor
predispozani predispozani abuz factori de
la abuz la abuz risc
Risc sczut: Risc sczut: Risc sczut: Risc Condiii de Lipsa
personalitate personalitate personalitate sczut: se stres abuzului
adaptat, fr adaptat, fr adaptat, fr constat situaional
factori factori factori prezena sczut
predispozani predispozani predispozani la unor
la abuz la abuz abuz factori de
risc

Tabel. 6.3.6.1. Model de evaluare a abuzului fizic, dup\ Walker,


1988.

Modelele constituite n sprijinul asisten]ilor sociali ajut\ la elaborarea


unui plan mental, pe baza c\ruia se pot raporta reciproc factorii pre-
dispozan]i [i compensatori la riscul de abuz.
Pe baza tututor categoriilor de factori obiectivi [i subiectivi enumera]i,
n privin]a evalu\rii necesit\]ii de interven]ie se pot diferen]ia trei tipuri:
1. cazuri de risc major care se preteaz\ la ocrotirea copilului de
c\tre autorit\]i;
2. cazuri de risc minor care provoac\ o atitudine de ngrijorare din
partea autorit\]ilor, concretizat\ n ncerc\ri de mbun\t\]ire a situa]iei
copilului [i de nl\turare a pericolului;
3. cazurile lipsite de risc.

170
SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

n cazurile interven]iei, utilizndu-se metoda rezolv\rii de probleme [i


a centr\rii pe sarcin\, se vor fixa problemele, se vor avea n vedere re-
sursele, se vor planifica ]elurile [i modalitatea de a le ob]ine.
Acest tip de planificare a interven]iei se va relua n cazul fiec\ruia din
componentele sistemului luat n calcul: persoana abuzatorului, persoana
care nu comite abuzuri, copilul victim\ nsu[i, contextul social [i situa]ia
stresant\ care poate declan[a abuzul.

Pe baza analizei familiilor se pot desprinde urm\toarele tipuri de


decizii (Coulborn, 1993, apud Roth-Szamoskzi, 1999: 209):

Tipul 1
n cazul ob]inerii unor informa]ii pozitive privind att cel care a comis
abuzuri, ct [i membrul familiei care ofer\ suport, se vor aplica etapele
terapiei de familie, n scopul reunific\rii ei. Se vor fixa urm\toarele o-
biective:
reducerea la minimum a riscului repet\rii abuzului de c\tre f\ptuitor,
prin ndep\rtarea acestuia de copil [i acordarea unei terapii individuale;
terapie individual\ pentru copilul abuzat;
terapie individual\ pentru p\rintele care ofer\ suport copilului;
terapia cuplului persoana f\ptuitoare-persoana care ofer\ suport;
reunirea familiei [i continuarea terapiei familiale.

Tipul 2
n cazul ob]inerii unor informa]ii negative privind abuzatorul [i de
informa]ii pozitive privind membrul de familie care ofer\ suport, se vor
ini]ia m\suri care s\ conduc\ la ndep\rtarea f\ptuitorului de familie,
urmat\ de:
terapie individual\ pentru copil;
terapie individual\ cu p\rintele care ofer\ copilului suport;
terapie individual\ cu p\rintele f\ptuitor.

Tipul 3
n cazul ob]inerii unor informa]ii negative privind membrul de familie
care ar trebui s\ ofere suport (o stare acut\ de depresie) [i informa]ii

171
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

pozitive privind f\ptuitorul, se recomand\ plasarea temporar\ a copilului


pentru ngrijire (ntr-o familie/institu]ie). Se vor lua urm\toarele m\suri
care s\ gr\beasc\ revenirea copilului n familia proprie:
terapie individual\ pentru copil, oferindu-i suport pentru trauma
suferit\ [i pentru separarea de p\rin]i;
terapie individual\ pentru ambii p\rin]i: reabilitarea p\rintelui care
nu a comis abuzuri va permite revenirea copilului n familia proprie [i
reevaluarea situa]iei;
terapia cuplului;
terapia familiei;
reunificarea gradual\ a familiei.

Tipul 4
n cazul ob]inerii unor informa]ii negative din partea ambilor p\rin]i,
se recomand\ plasarea pe termen lung, sau chiar permanent\ a copilului
n ngrijire (ntr-o familie/institu]ie). Se vor lua urm\toarele m\suri:
dec\derea din drepturi p\rinte[ti;
terapia individual\ a copilului;
terapie pentru p\rin]i-substitut.

M\sura de interven]ie cea mai des folosit\ const\ n scoaterea co-


pilului din mediul abuziv [i plasarea temporar\ a acestuia n afara familiei.
M\sura este uneori traumatizant\ pentru copil, acesta tr\ind dilema celui
abuzat, dar [i a celui ndep\rtat din familie (Miftode, 2002: 201).
Aceste m\suri de protec]ie a copilului se iau n temeiul O.U.G. 26/
1997 de c\tre Comisia pentru Protec]ia Copilului la propunerea Direc]iei
pentru Protec]ia Copilului, n cazul n care r\mnerea acestuia n mediul
familial este contraindicat\. Aceste m\suri sunt (Organiza]ia Salva]i Co-
piii/Alternative Sociale, 2002: 145):
plasament n regim de urgen]\;
plasamentul copilului la o familie sau persoane din familia l\rgit\;
plasamentul copilului ntr-o familie asistat\;
plasamentul copilului la serviciul public specializat sau la un
organism privat autorizat;

172
SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

ncredin]area copilului unei persoane, familii sau organism privat


autorizat;
ncredin]area provizorie a copilului c\tre serviciul public spe-
cializat;
ncredin]area copilului, n vederea adop]iei, n ultim\ instan]\.
Pentru eficien]a interven]iei n situa]ii de maltratare a copilului [i mai
ales pentru prevenirea unor noi abuzuri, este absolut necesar\ [i o ac]iune
la nivelul mediului, comunit\]ii, a serviciilor specializate, deoarece f\r\ o
schimbare a mentalit\]ii sociale vizavi de fenomenul abuzului asupra
copilului, eficien]a interven]iei pe termen lung este pus\ sub semnul
ntreb\rii.
Se impune, din acest punct de vedere, acordarea unei aten]ii deosebite
abord\rii p\rin]ilor prin re]eaua social\ din jurul lor, [i prin grupurile de
sprijin (pentru victime, familii [i agresori); prin supervizarea continu\ a
acestor alternative n interven]ie de c\tre reprezentan]ii servciilor sociale,
acestea se dovedesc eficiente [i reduc considerabil riscul apari]iei de noi
abuzuri asupra copiilor, o mare parte din specificul acestor interven]ii
fiind educativ.
De asemenea, de o real\ importan]\ n abordarea situa]iilor de abuz
sunt campaniile de sensibilizare la nivelul comunitar [i politic care in-
fluen]eaz\ contextul socio-cultural al interven]iilor.
Func]ionarea re]elelor este condi]ionat\ de nivelul de educa]ie a co-
munit\]ii. Educa]ia determin\ sensibilitatea [i disponibilitatea oamenilor
de a ajuta. S-a dovedit c\ largile campanii de sensibilizare a comunit\]ii
au ca efect o reducere semnificativ\ a cazurilor, n special a abuzului [i
neglij\rii fizice (Miftode, 2002: 201).

6.3.7. Evaluarea final\


Varietatea tipurilor de interven]ie utilizate n protec]ia copilului im-
plic\ raportarea rezultatelor la criterii foarte diferite, adoptate carac-
teristicilor clientului [i specificului muncii.
Evaluarea final\ a efectelor ob]inute se face prin raportarea a[tep-
t\rilor (incluse n obiective) la rezultatele reale, concrete (schimb\rile

173
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

reu[ite, drumul parcurs, par]ial sau total, eventualele reajust\ri ale de-
mersului [i scopului (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative Sociale,
2002: 122).
Se urm\re[te siguran]a copilului, reducerea riscurilor de abuz, par-
ticiparea beneficiarilor, atingerea obiectivelor intermediare [i finale.
Aceast\ etap\ trebuie s\ implice familia n con[tientizarea [i deter-
minarea comportamentelor observabile modificate n urma interven]iei.
Ea se face prin ntlniri periodice de grup, att cu echipa, ct [i cu familia.
Evaluarea este un proces complex, menit s\ contribuie la mbun\t\]irea
practicii. Pentru ca evaluarea s\ poat\ fi considerat\ eficient\, ea trebuie
planificat\ de la nceputul interven]iei. deci, proiectul unei interven]ii va
trebui s\ cuprind\ indicatorii evalu\rii, indicatori m\surabili care s\ indice
schimbarea (Miftode, 2002: 204).
De exemplu, n evaluarea eficien]ei plasamentului unui copil abuzat
]inem seama de urm\toarele: s-a respectat durata stabilit\ ini]ial, n familia
natural\, s-au eliminat/minimalizat cauzele care au condus la m\surarea
plas\rii copilului n afara familiei, s-au atins obiectivele de interven]ie n
favoarea copilului evaluate la niveluri diferite: s\n\tate, educa]ie, rela]ii
interpersonale, dezvoltare emo]ional\, cre[terea stimei de sine, reducerea
nivelului de stres etc.
Hill et al. (1996) [i al]ii consider\ c\, n general, n procesul de evaluare
a rezultatelor muncii sociale, dar n special atunci cnd interven]ia vizeaz\
copiii, trebuie luat\ n considerare [i opinia persoanei pe care s-a cercetat
interven]ia (a clientului).
De asemenea, se vor lua n considerare evalu\rile din partea par-
ticipan]ilor implica]i n procesul asist\rii, ca de exemplu cele ale cadrelor
didactice, bunicilor, ale celorlalte rude, ale medicilor etc. (Roth-Sza-
moskzi, 1999: 215).
Evaluarea rezultatelor nu nseamn\ ntotdeauna sfr[itul interven]iei
ci o faz\ pentru o posibil\ reconsiderare a activit\]ii, pentru un nou
nceput, mai ales dac\ problema nu a fost definitiv rezolvat\.

174
SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

6.3.8. nchiderea cazului


Se consider\ cazul nchis atunci cnd factorii de risc care au dus la
abuz s-au redus sau au ncetat s\ mai existe [i familia este capabil\ s\
r\spund\ nevoilor copilului f\r\ ajutorul serviciilor sociale.
Uneori cazurile se nchid datorit\ rezisten]ei familiei la procesul de
interven]ie iar alteori prin preluarea copilului de institu]iile de protec]ie
social\ (Organiza]ia Salva]i Copiii/Alternative Sociale, 2002: 123).

6.4. Obiective [i dileme n protec]ia copilului [i prevenirea


abuzului
Dac\ lu\m n considerare frecven]a mare a cazurilor de abuz a copiilor
n comunit\]ile noastre, banalitatea [i simplitatea unor cazuri dublate de
consecin]ele dramatice la care conduc interven]iile f\cute cu autoritate [i
lips\ de n]elegere, nevoia cre\rii unor servicii pentru familie [i copil se
impune cu stringen]\.
Crearea oric\rui serviciu de specialitate trebuie s\ nceap\ cu for-
marea speciali[tilor [i cu asigurarea unei superviz\ri a intervenien]ilor.
Pentru c\ suntem la nceput de drum, inspirndu-ne din experien]a
acumulat\ n alte ]\ri, putem evita e[ecurile inerente nv\]\rii prin n-
cercare [i eroare. Realitatea noastr\ socio-economic\ nu permite copierea
unor servicii, proiecte, interven]ii din alte culturi, dar informa]ia corect\
asupra dezvolt\rii lucrurilor n alte p\r]i ale lumii ne poate inspira [i
orienta propriul drum (Ionescu, 1999: 161).

Educarea comunit\]ii ar facilita crearea re]elelor n jurul familiilor [i,


de asemenea, ar reduce inciden]a abuzurilor n cazul p\rin]ilor care sunt
deruta]i de sarcina de a disciplina copilul [i ncapabili s\ imagineze singuri
solu]ii n situa]iile provocatoare create de un copil mai dificil.
Trebuie s\ dezvolt\m o implicare comunitar\ larg\. Sunt necesare
ac]iuni educative care s\ dezvolte sentimentul responsabilit\]ii [i al im-
plic\rii n ceea ce se ntmpl\ copiilor [i familiilor din vecin\tatea noastr\.

175
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Aceast\ atitudine poate fi garan]ia func]ion\rii serviciilor, a cre\rii de noi


servicii de calitate [i chiar a dezvolt\rii legisla]iei.
Mentalitatea comunit\]ii cu privire la fenomen devine esen]ial\ n
momentul ini]ierii unor servicii de specialitate.
Exist\ deja experien]e care se constituie ca argumente ale afirma]iei.
Astfel, au fost nfiin]ate linii telefonice de urgen]\ pentru semnalarea
cazurilor de maltratare. Deoarece comunit\]ile din Romnia au nc\ au un
mare grad de toleran]\ fa]\ de violen]\ [i o sensibilitate foarte sc\zut\ fa]\
de gravitatea consecin]elor maltrat\rii copilului, apelurile telefonice sunt
ns\ rare. n plus, mentalitatea este puternic impregnat\ de ideea vie]ii
private a familiei: Rufele murdare se spal\ n familie.
n sensibilizarea opiniei publice, sunt absolut indispensabile stabilirea
urm\toarelor etape: percep]ia [i recunoa[terea fenomenului, detectarea [i
monitorizarea acestuia, urmnd apoi solu]ionarea printr-o terapie com-
plex\, mai ales n cadrul unei preven]ii primare eficiente. n procesul de
detectare [i recunoa[tere, un rol important revine mass-mediei. Prin in-
terven]ia unor profesioni[ti, dar [i prin specializarea unor ziari[ti, se impun
campanii de educare a publicului n problemele copilului (Sursa: http://
www.cmsc.ro/abuzcopii.html, consultat pe 11.10.2001). Majoritatea p\-
rin]ilor nu [tiu cum s\-[i educe copiii fie i neglijeaz\, fie i supra-
protejeaz\ [i numai arareori i maturizeaz\, printr-o sensibilitate cu sarcini,
pe m\sura lor, recompensate, ulterior, cu aprecieri care le construiesc
ncrederea n sine, [i de aceea, ei nu pot fi culpabiliza]i pentru lucruri pe
care nu le cunosc.
De aici, apare nevoia imperativ\ a unor programe de educa]ie pa-
rental\. n plus p\rin]ii trebuie n]ele[i, ntruct [i ei poart\ povara pro-
priilor experien]e negative din copil\rie, de care nu s-au eliberat.
Mass-media reprezint\, n acela[i timp, veriga central\ n rela]ia dintre
O.N.G.-uri [i institu]iile guvernamentale. O.N.G.-urile fiind, de regul\,
ca ini]iative, cu un pas naintea politicii autorit\]ilor, ar trebui sprijinite de
acestea, [i nu obstruc]ionate. Necesitatea modific\rii mentalit\]ilor noastre
poate avea loc printr-un program na]ional de educa]ie [i formare, centrat
pe copil [i pro-copil.
Modificarea legisla]iei n domeniul protec]iei copilului este de ase-
menea un obiectiv important avut n vedere de autorit\]ile [i speciali[tii

176
SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

n domeniu. O legisla]ie adecvat\ vizavi de abuzul asupra copilului ar


facilita considerabil munca de interven]ie a profesioni[tilor n aceste
cazuri.
n prezent, legisla]ia romn\ nu opereaz\ cu termenii juridici de abuz
[i neglijare la copil. n art. 109, Cod penal, apar men]iuni vagi despre
relele tratamente aplicate minorului. n ceea ce prive[te agresorul, la
sanc]iunile prin deten]ie, legisla]ia romn\ nu ofer\ alternativa unor re-
educ\ri prin tratament psihoterapeutic a acestuia, a recuper\rii lui psiho-
afective, cum se ntmpl\ n Occident.
For]area cadrului juridic nu se poate realiza dect printr-o presiune
asupra politicienilor, parlamentarilor, prin spargerea conspira]iei t\cerii
la nivel na]ional [i prin formarea unui curent de opinie ferm de con-
damnare a abuzurilor. Acest deziderat a devenit, ns\, realitate abia dup\
1990, cnd Romnia a aderat [i a ratificat mai multe conven]ii [i tratate
interna]ionale n materie de protec]ia copilului, [i pe baza acestora, a
elaborat [i adoptat o legisla]ie modern\, compatibil\ cu cea european\,
care vizeaz\ respectarea drepturilor copilului, ns\, din nefericire, nu este
suficient mediatizat\ [i cunoscut\, mai ales n rndul popula]iei (Sursa:
http://www.cmsc.ro/abuzcopii.html, consultat pe 11.10.2001).
Prevenirea abuzului asupra copilului este un demers etic [i prioritar n
domeniul protec]iei copilului [i o ac]iune imperios necesar\ a serviciilor
sale.
Exist\ n general trei tipuri de prevenire pe care asistentul social
poate s\ le aplice:
Primar\, care se adreseaz\ unui segment de popula]ie. Exemplu:
programe cu elevii pentru combaterea abuzului;
Secundar\. care se practic\ n mediile disfunc]ionale [i cu situa]ii
de risc sporit;
Ter]iar\, care se adreseaz\ mediilor n care abuzul deja exist\ [i al
c\rei scop este s\ reduc\ recidiva [i factorii de risc (Organiza]ia Salva]i
Copiii/Alternative Sociale, 2002: 128).

177
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Activiti de
Activiti de
prevenire
prevenire n Aciuni n Aciuni n Aciuni n
Desfurate de
domeniul comunitate coal familie
servicii publice i
medical
O.N.G.-uri
Educaie
Vizite la Grupuri de pentru copii Suport pentru
domiciliul noilor ajutorare i care s-i Educaia prinilor familii aflate
nscui autoajutorare nvee cum s n criz
se protejeze
Programe Politici care Monitorizare
Programe de
de suport pentru s elimine Programe de pentru
prevenire a
copiii cu nevoi pedepsele ajutorare a prinilor familiile cu
srciei
speciale fizice risc crescut
Programe de
Programe educaie i
Consiliere pre i Campanii pentru copii Servicii de ajutorare
post natal media cu nevoi intervenie n criz pentru
speciale familiile cu
risc crescut
Susinerea
Educaie
reelelor Tratament pentru
pentru viaa Consiliere
naturale de copilul abuzat
de familie
sprijin
Programe
integrate n
Educaie curriculum Aciuni de prevenie
pentru prini colar cu multidisciplinare
privire la
abuz

Obiectivele principale n prevenirea maltrat\rii copilului ar putea fi


grupate astfel (Palicari, 2001):
Reperarea situa]iilor de risc.
Informarea/formarea copiilor ca:
S\ [tie s\ spun\ NU!
S\ solicite ajutor;
S\-[i cunoasc\ drepturile;
S\ capete stima de sine;
S\ [tie la cine s\ apeleze n caz de nevoie.
Formarea adul]ilor [i crearea cadrului legislativ adecvat.
Cooperarea cu p\rin]ii [i copilul n vederea stabilirii alternativelor.

178
SPECIFICUL INTERVEN}IEI ~N CAZUL COPILULUI ABUZAT

Elaborarea unui cod de bune practici n acord cu deontologia


profesional\.
Crearea unui cadru opera]ional de semnalare a oric\rei forme de
abuz sau neglijare [i a unui sistem de interven]ie eficient.
Luarea n ngrijire, n echip\ multidisciplinar\ a tuturor cazurilor
cu risc, a copiilor maltrata]i [i a familiilor acestora.
Pateneriat cu presa [i dezvoltarea re]elelor de sprijin.
Preg\tirea profesioni[tilor pentru prevenirea maltrat\rii copiilor n
familii.
Schimbarea mentalit\]ii fa]\ de problema abuzului [i neglij\rii se
poate realiza numai printr-o educare [i informare sus]inut\ a actorilor
sociali cu privire la dimensiunile [i consecin]ele psihologice, medicale [i
sociale ale fenomenului. De aceea, se impun elaborarea [i derularea de
programe, metodologii [i servicii pentru prevenirea [i interven]ia n ca-
zurile de abuz [i neglijare.(Revista de Asisten]\ Social\, nr. 1/2003,
Bucure[ti).

179
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Cap. VII - Studii de caz

Studiu de caz nr. 1

Prezentarea problemei
Copilul M.T., n\scut la 30.04.1993 n Ia[i, locuie[te mpreun\ cu tat\l
[i cu bunicii paterni ntr-o cas\ dintr-un cartier ie[ean. P\rin]ii b\ie]elului
au divor]at n 1997, iar copilul a fost ncredin]at prin hot\rre judec\-
toreasc\ tat\lui (deoarece, la acea dat\, mama minorului nu avea o locuin]\
proprie).
Tat\l are un comportament abuziv fa]\ de copil [i de cele mai multe ori
l trateaz\ ca pe un mic anim\lu], desconsiderndu-l [i interzicndu-i o
mul]ime de lucruri (de altfel normale pentru vrsta copilului), de multe
ori amenin]ndu-l cu b\taia sau ncuindu-l n cas\.
Tat\l minorului are aceast\ conduit\ fa]\ de copil de cnd este adeptul
cultului religios Oastea Domnului. Bunicii paterni ai copilului au putere
limitat\ n ceea ce prive[te reglarea comportamentului tat\lui fa]\ de
copilul lui; p\rerile lor nu sunt luate n considerare de c\tre tat\, acesta
spunnd c\ el este cel care [tie cel mai bine cum s\ [i creasc\ [i s\-[i
educe copilul.
Minorului M.,T. nu i s-a permis s\ p\streze rela]ia cu mama sa dup\
divor], tat\l interzicndu-i cu des\vr[ire s\ o vad\. Cu toate acestea,
mama copilului l viziteaz\ pe acesta n casa bunicilor cnd tat\l este la
serviciu, dar f\r\ a intra n cas\ (la geam sau n spatele u[ii: minorul este

180
STUDII DE CAZ

de multe ori ncuiat n cas\, pn\ vine tat\ de la serviciu). Mama copilului
(n prezent rec\s\torit\) dore[te s\-l ia pe copil, dar tat\l se mpotrive[te,
neconsidernd-o n stare s\ creasc\ un copil.
Bunicii paterni dezaprob\ regimul abuziv [i teroarea psihic\ n care
este nevoit s\ tr\iasc\ nepo]elul lor, care de altfel este un copil cuminte [i
bun la nv\]\tur\, dar nu se pot mpotrivi voin]ei tat\lui, care este n
general agresiv, recalcitrant [i nu suport\ s\ fie contrazis sau s\ primeasc\
sfaturi.
Nemaiputnd s\ suporte regimul abuziv al tat\lui, copilul M., T. a
fugit de la domiciliu n luna mai a anului 2002, fiind g\sit pe strad\,
plngnd la por]ile oamenilor, de doamna V.,A., care a sesizat Direc]ia de
Asisten]\ Social\ Ia[i pentru a g\si o form\ de ocrotire pentru minorul n
cauz\.

Sesizarea cazului
1. Date de identificare ale persoanei care a sesizat abuzul: V.,A.
asistent maternal;
2. Date de identificare ale copilului: M.,T. (9 ani), jude]ul Ia[i;
3. Date de identificare ale presupusului abuzator: M.,G. (49 ani), tat\l
copilului;
4. Tipul de abuz reclamat: abuz fizic [i neglijare;
5. Institu]ia la care a fost sesizat cazul: Direc]ia de Asisten]\ Social\ Ia[i.

Cazul copilului M., T. a fost sesizat Direc]iei de Asisten]\ Social\ Ia[i


de c\tre doamna V., A. (asistent maternal). Aceasta l-a g\sit ntr-o di-
minea]\ pe copil plngnd n strad\. Copilul era mbr\cat sumar [i p\rea
dezam\git. ntrebat de V.,A. de ce plnge, copilul a r\spuns c\ tat\l s\u l-
a b\tut [i l-a izgonit de acas\, [i c\ nu are unde sta.
Doamna V.,A. a telefonat la Direc]ia de Asisten]\ Social\ la 983 [i a
informat personalul Direc]iei c\ a g\sit pe strad\ un copil care plnge [i
sus]ine c\ a fost b\tut [i alungat de acas\.
Un asistent social al Direc]iei de Asisien]\ Social\ s-a deplasat la
domiciliul doamnei V.,A. pentru a afla mai multe informa]ii [i pentru a
vedea minorul n cauz\.

181
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Astfel, s-a constatat c\ minorul se nume[te M.,T., este elev n clasa a


II-a [i locuie[te cu tat\l [i cu bunicii paterni. Doamna V.,A. a declarat
asistentului social c\ M.,T. a afirmat c\ tat\l s\u (M.,G., n vrst\ de 37 de
ani) l pedepse[te foarte des, l ceart\, l ncuie n cas\, iar cu o sear\ n
urm\ l-a alungat de acas\ pe motiv c\ este neascult\tor. Copilul nu mai
dore[te s\ se ntoarc\ acas\ deoarece i este fric\ de tat\l s\u. Minorul n
cauz\ a fost ad\postit la Centrul de Primire n Regim de Urgen]\ prin
decizie de urgen]\, pn\ la evaluarea situa]iei sale.

nregistrarea cazului
Cazul copilului M.,T. a fost preluat de Direc]ia de Asisten]\ Social\
Ia[i, Biroul Protec]ia Copilului Abuzat, urmnd a fi investigat, evaluat\
situa]ia copilului [i a familiei [i n final adoptarea unei m\suri care s\
garanteze siguran]a [i protec]ia copilului minor.

Evaluarea ini]ial\
Intervievarea membrilor familiei minorului abuzat
Evaluarea ini]ial\ a situa]iei copilului M.,T. a vizat strngerea ct mai
multor informa]ii cu privire la starea actual\ a copilului, ce s-a ntmplat
n cadrul familiei, tipul, gravitatea [i cronicitatea abuzului suferit, per-
soanele care locuiesc cu familia [i rolul lor, resurse disponibile, rela]ia
copilului cu p\rin]ii, persoana abuzatorului, riscul repet\rii abuzului etc.
Pentru ob]inerea acestor informa]ii aistentul social a intervievat to]i
membrii familiei copilului M.,T., primul cu care s-a discutat despre si-
tua]ia respectiv\ fiind copilul.
Din discu]iile purtate cu copilul [i din cele declarate de acesta, s-au
constatat urm\toarele lucruri:
tat\l l pedepse[te de cte ori dore[te s\ se joace cu al]i copii (vecini,
colegi); l love[te, l amenin]\, l ceart\;
i este interzis s\ se joace cu ceilal]i copii de seama lui ntruct tat\l
i afirm\ c\ ace[tia i doresc r\ul [i c\ provin din medii sociale cu abateri
comportamentale;

182
STUDII DE CAZ

copilul nu este alimentat corespunz\tor (i este interzis consumul


de carne ntruct este considerat\ a fi toxic\), pentru a respecta canoanele
impuse de cultul Oastea domnului;
i se impune s\ citeasc\ doar c\r]i biserice[ti, f\r\ a avea acces la
literatura specific\ vrstei;
este sechestrat n imobil (la domiciliu s-au constatat lac\te la u[a de
la intrare, la [ifonier, la frigider, la ferestre) f\r\ a i se permite s\ comunice
nici m\car cu bunicii paterni care au acela[i domiciliu;
nu i se permite s\ vizioneze sau s\ audieze programe la televizor
sau la radio (emisiuni pentru copii, desene animate, filme pentru copii).
Ini]ial, copilul a declarat asistentului social c\ este deseori b\tut de
tat\l s\u [i izgonit din cas\ pe fondul consumului de alcool, [i c\ de multe
ori a dormit n p\dure f\r\ ca tat\l s\u s\ se intereseze unde este.
Ulterior, s-a descoperit c\ tat\l nu consum\ alcool, deoarece religia a
c\rui adept este interzice acest lucru.
Motivul pentru care copilul a min]it la nceput a fost o form\ de a
atrage aten]ia asupra sa, de a determina pe cineva s\ l ajute, dar [i pentru
a-i g\si tat\lui s\u mai multe defecte, care s\ accentueze imaginea de
p\rinte abuziv.
De asemenea, copilul M.,T. a declarat asistentului social c\ mama lui
este moart\, ulterior descoperindu-se c\ aceasta tr\ie[te, dar este divor]at\
de tat\l copilului, [i l viziteaz\ pe copil, dar f\r\ [tirea tat\lui [i mereu
doar la fereastr\ (printre gratii) sau comunicnd pe dup\ u[\. Tat\l co-
pilului nu o las\ pe mam\ s\ se apropie de copil [i nici s\ o viziteze. Din
cele relatate de copil, rezult\ c\ acesta este foarte ata[at de mam\ [i a
min]it n leg\tur\ cu mama deoarece dore[te s\ o protejeze de furia tat\lui
s\u (copilul nu vrea s\ [tie c\ el se vede cu mama lui deoarece tat\l l-ar
pedepsi aspru, pe el [i pe mama sa, ntruct crede c\ aceasta din urm\ l-
ar influen]a negativ [i nu l poate educa corespunz\tor).
Minorul M.,T. a afirmat de asemenea c\ tat\l s\u este din ce n ce mai
r\u cu el, l ceart\ foarte des, l amenin]\, i critic\ orice comportament,
nu l las\ cu copiii de vrsta lui la joac\ [i rareori se intereseaz\ de situa]ia
lui [colar\. Copilul i-a mai spus asistentului social c\ n ultima vreme
tat\l l b\tea, spunndu-i c\ este pedepsit pentru diverse lucruri. Uneori,

183
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

tat\l l lovea dup\ ce ncuia u[a, astfel c\ bunicii paterni nu puteau


interveni.
Astfel, ceea ce la nceputul evalu\rii situa]iei copilului [i chiar de la
sesizarea cazului acestuia speciali[tii au considerat a fi abuz psihic [i
neglijare, s-a dovedit n cele din urm\ abuz fizic asupra copilului, acesta
fiind pedepsit n mod regulat cu b\taia de c\tre tat\, sub motiva]ia im-
punerii disciplinei [i respectului copilului, tat\l considernd pedeapsa
fizic\ asupra minorului ca fiind legitim\.
Cele afirmate de copilul M.,T. s-au confirmat n urma anchetei la
domiciliu [i n urma discu]iilor purtate cu bunicii paterni ai copilului
(care au acela[i domiciliu), respectiv M.,L. (70 ani) [i M.,I. (66 ani).
Bunicii minorului nu sunt deloc de acord cu comportamentul abuziv al
tat\lui fa]\ de copil, dar, din p\cate, nu pot interveni de cele mai multe ori
n favoarea copilului, deoarece tat\l nu le accept\ p\rerea, nu vrea s\-i
asculte [i consider\ c\ nu vor dect s\-i [tirbeasc\ autoritatea n ochii
copilului. Bunicul partern a afirmat c\, ori de cte ori intervine ntre el [i
copil, tat\ devine recalcitrant [i se manifest\ mai agresiv ca de obicei,
adresndu-le cuvite dure [i amenin]\ri att lui ct [i so]iei, bunica co-
pilului. De asemenea, bunicul a declarat asistentului social c\ de cele mai
multe ori se afl\ n imposibilitatea de a ap\ra copilul ntruct pedepsele
sunt f\cute cu u[a nchis\, iar orice ncercare a b\trnilor de a interveni
determin\ o irascibilitate mai mare din partea tat\lui cu repercursiuni
directe asupra copilului.
Cei doi bunici sunt ata[a]i de copil, iar copilul are ncredere n ei [i i
iube[te. Acestora le este mil\ de nepo]elul lor [i doresc s\ l ajute [i
ncearc\ mereu s\ mbun\t\]easc\ rela]ia tat\lui cu minorul, dar pn\ n
prezent f\r\ nici o reu[it\.
Bunicii copilului sunt de p\rere c\ tat\l lui M.,T. s-a schimbat mult
dup\ ce a trecut n cultul religios Oastea Domnului [i a adoptat toate
canoanele foarte severe [i cu multe interdic]ii, ace[tia afirmnd c\ tat\l
dore[te s\-l creasc\ pe M.,T. n spiritul acestei religii; bunicilor li se pare
comportamentul tat\lui abuziv fa]\ de minor [i consider\ c\ i pune a-
cestuia n pericol dezvoltarea fizic\ [i psihic\, prin pedepsele pe care i le
aplic\, prin lipsa dragostei (pe care nu i-o arat\ niciodat\), prin interdic]iile
(aberante) pe care i le impune, prin faptul c\ nu-i permite s\-[i vad\ mama etc.

184
STUDII DE CAZ

Cu toate c\ este fiul lor, bunicii copilului M.,T. consider\ c\, dat\ fiind
aceast\ situa]ie, copilul este n pericol lng\ tat\l s\u [i totodat\ consider\
c\ ar fi mult mai bine ca M.,T. s\ locuiasc\ cu mama lui biologic\, care
]ine la el [i pe care copilul o iube[te, [i unde ar fi n siguran]\ [i ar putea
cre[te la fel ca ceilal]i copii de vrsta lui.
Bunicii copilului nu au apelat niciodat\ la autorit\]ile specializate
pentru a le informa despre situa]ia copilului, deoarece s-au temut c\ acest
lucru l va sup\ra mult pe tat\, iar repercursiunile vor fi grave [i l vor
afecta direct pe copil. Din aceast\ cauz\, au p\strat t\cerea asupra acestei
situa]ii.
Asistentul social a purtat discu]ii despre starea actual\ a copilului [i
despre efectele regimului la care este supus [i cu tat\l minorului, domnul
M.,G.
Tat\l copilului nu s-a ar\tat foarte dispus s\ coopereze cu asistentul
social, manifestnd un comportament ostil [i de respingere. Cu toate
acestea, el nu a negat cele afirmate de copil, ns\ a sus]inut c\ aceste
restric]ii [i pedepsele sunt pentru ca acesta s\ beneficieze de o educa]ie
corespunz\toare, s\ nve]e s\ deosebeasc\ binele de r\u etc.
Domnul M.,G. nu consider\ comportamentul s\u ca fiind unul abuziv,
ci comportamentul unui p\rinte responsabil, care dore[te s\-[i nve]e
copilul de mic respectarea regulilor [i cum s\ duc\ o via]\ ordonat\. n
ceea ce prive[te pedepsele fizice, tat\l sus]ine c\ au un rol pur educativ, [i
nu le consider\ d\un\toare pentru s\n\tatea [i dezvoltarea fizic\ [i psihic\
a copilului, afirmnd c\ pedepsele [i/sau restric]iile la care este supus
copilul nu sunt chiar att de intense [i de frecvente pe ct a declarat
minorul.
De asemenea, tat\l copilului a considerat inoportun\ [i inutil\ inten]ia
asistentului social, afirmnd c\ nu accept\ s\-i spun\ nimei cum s\-[i
creasc\/educe copilul [i c\ nu va renun]a la pedepse atta timp ct el
consider\ c\ sunt binevenite [i c\ astfel copilul nu-i va ie[i din cuvnt [i
va fi un copil-model. Tat\l a refuzat orice sprijin din partea asistentului
social sau al altui membru al echipei multidisciplinare de interven]ie,
sus]innd c\ el [tie ce este cel mai bine pentru copilul s\u.
Asistentul social a luat leg\tura [i cu mama copilului, doamna L.,B.
(30 ani), n prezent rec\s\torit\, care, n urma insisten]ei asistentului social

185
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

s-a prezentat la sediul institu]iei mpreun\ cu actualul so] [i cu bunicul


patern. Mama copilului a afirmat c\ [tie n ce situa]ie se afl\ copilul ei,
dar c\ i este interzis\ prezen]a n preajma copilului [i c\ a fost amenin]at\
de fostul so]. Doamna L.,B. a declarat c\ vrea s\ l ia pe M.,T. s\ locuiasc\
cu dnsa [i c\ ]ine mult la copil, dar c\ nu poate face acest lucru deoarece
copilul a fost ncredin]at tat\lui n urma divor]ului prin hot\rre jude-
c\toreasc\. Mama minorului a cerut sprijinul asistentului social pentru a-
i fi ncredin]at ei copilul spre cre[tere [i educare, deoarece consider\ c\
M.,T. este n pericol dac\ mai locuie[te mpreun\ cu tat\l s\u.

Starea fizic\ [i psihic\ a copilului n urma evalu\rii


Copilul M.,T. a fost g\sit pe strad\ de doamna V.,A. n stare de [oc,
plngnd [i spunnd c\ a fost b\tut [i alungat de acas\ de tat\l s\u [i c\ nu
vrea s\ se mai ntoarc\ la el.
Minorul a fost supus unor evalu\ri de c\tre membrii echipei de in-
terven]ie (asistent social, psiholog, medic). n urma evalu\rilor s-a con-
statat c\ M.,T. prezenta pe suprafa]a corpului urme mai vechi de lovituri
(vn\t\i) [i era foarte slab pentru vrsta sa.
De asemenea, copilul era foarte speriat, izbucnea n plns foarte des [i
repeta mereu c\ tat\l s\u l pedepse[te, l ]ine ncuiat n cas\ de multe ori,
nu l las\ la joac\, l ceart\ f\r\ vreun motiv ntemeiat, nu l las\ s\-[i vad\
mama etc.
Speciali[tii care au evaluat starea copilului au constatat c\ acesta era
pur [i simplu terorizat de tat\, pedepsit frecvent [i supus unor restric]ii
aproape aberante, amenin]at cu izgonirea de acas\, supus frecvent a-
buzului fizic [i psihic.
Copilului i este foarte team\ de tat\l lui, care nu l iube[te [i nu l
accept\ a[a cum este el (un copil de 9 ani cu caracteristicile specifice
acestei vrste). Crede c\ tat\l s\u nu l vrea [i c\ el gre[e[te, de aceea este
pedepsit.
M.,T. este vizibil afectat [i de divor]ul p\rin]ilor, faptul c\ mama nu
mai este cu el [i nu i este permis s\ o vad\, iar el este foarte ata[at de ea.
Actualul mediu familial este perceput de copil ca unul negativ, lipsit
de dragostea parental\, coercitiv [i ostil; singurul lucru pozitiv este con-

186
STUDII DE CAZ

siderat rela]ia lui cu bunicii paterni, dar [i aceasta este controlat\ de


tat\.
Copilul sus]ine c\ nu vrea s\ se mai ntoarc\ acas\ la tat\l s\u deoarece
i este fric\ c\ va fi pedepsit din nou [i [i dore[te s\ locuiasc\ cu mama sa
sau cu bunicii, f\r\ tat\.

Evaluarea familiei
Semnifica]ia mediului ambiant, trecut [i actual
P\rin]ii minorului M.,T., respectiv doamna L.,B. [i domnul M.,G. s-au
c\s\torit n 1992, M.,T. n\scndu-se n 1993. Tat\l copilului lucra ca
brancardier la un spital din Ia[i (unde lucreaz\ [i n prezent), iar mama
copilului nu lucra (se ocupa de gospod\rie).
n 1997 cei doi so]i au divor]at. Cel care a cerut divor]ul a fost tat\l
copilului, motivul invocat fiind infidelitatea so]iei, precum [i faptul c\
aceasta nu este n stare s\ creasc\ un copil. Orice ncercare a so]iei de
a-i explica c\ aceste lucruri sunt doar nchipuiri de-ale so]ului a fost
zadarnic\.
Cu toate c\ acuza]ia de infidelitate pe care o aducea so]ul mamei lui
M.,T. era fals\ [i f\r\ nici o dovad\ real\, [i cu toate c\ bunicii paterni ai
copilului au ncercat s\-l conving\ pe M.,G. s\ renun]e la ideea divor]ului,
acesta nu s-a r\zgndit.
n urma pronun]\rii divor]ului, copilul a fost ncredin]at prin hot\rre
judec\toreasc\ tat\lui, datorit\ faptului c\, la acea dat\, mama nu avea
locuin]\ proprie [i nici un loc de munc\ care s\-i asigure un venit stabil.
Tot n aceast\ perioad\, tat\l copilului a devenit adeptul cultului re-
ligios Oastea Domnului, care se pare c\ a schimbat foarte mult rela]iile
acestuia cu to]i membrii familiei. Tat\l minorului era [i nainte de a deveni
adeptul acestei religii precum [i nainte de divor] agresiv, att verbal ct
[i fizic [i destul de sever cu M.,T., ns\, din cele relatate de membrii
familiei minorului, aceste comportamente s-au agravat dup\ ce tat\l a
devenit adeptul acestui cult.
Copilul M.,T. este supus n mod repetat de c\tre tat\ la anumite res-
tric]ii, are interdic]ii de la ce alimente s\ consume pn\ la interdic]ia de a-
[i vedea mama, este supus repetat pedepselor fizice [i amenin]\rilor, f\r\

187
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

ca bunicii paterni, care nu sunt de acord cu toate aceste lucruri, s\ poat\


interveni pentru a-l ap\ra.
Copilul simte c\ tr\ie[te ntr-un mediu familial ostil, c\ nu este iubit de
tat\l s\u [i i este fric\ de acesta. Faptul c\ p\rintele de care s-a ata[at
(mama) nu este lng\ el contribuie [i mai mult la tr\irea sentimentului de
nesiguran]\, de fric\ pentru ceea ce s-ar putea ntmpla cu el dac\ tat\l
continu\ s\ aib\ acest comportament fa]\ de el.

Func]ionarea actual\ a familiei


n prezent familia copilului M.,T. este compus\ din tat\l s\u [i bunici
paterni, to]i locuind n aceea[i cas\. Dup\ divor]ul celor doi p\rin]i, tat\l
a interzis copilului s\-[i vad\ mama (s\ o viziteze) [i, de asemenea, le-a
interzis bunicilor copilului s\-i permit\ mamei s\-l vad\ pe M.,T. Cu toate
acestea, mama minorului l viziteaz\ pe acesta pe ascuns (cnd tat\l este
la serviciu), cu acordul bunicilor, dar nu reu[e[te niciodat\ s\ discute cu el
cum ar trebui sau s\ fac\ diferite lucruri mpreun\ deoarece i este fric\ s\
intre n cas\, s\ nu afle so]ul [i astfel s\ devin\ mai agresiv cu M.,T.
Acest lucru are un impact negativ puternic asupra copilului, care se
simte n permanen]\ sever controlat, amenin]at, n nesiguran]\. Faptul c\
nu poate avea o rela]ie normal\ cu mama lui, iar rela]ia actual\ cu tat\l
este bazat\ pe supunere, amenin]\ri [i pedeaps\, are grave repercursiuni
asupra copilului, el sim]indu-se deseori vinovat de situa]ia existent\ [i de
ceea ce se ntmpl\ n familia lui.
Rela]ia copilului T. cu bunicii este o rela]ie afectuoas\, bazat\ pe
n]elegere [i ajutor, bunicilor fiindu-le mil\ de nepotul lor [i ncercnd s\-l
ajute n rela]ia lui cu tat\l, dar f\r\ mult succes, deoarece tat\l copilului nu
le ia aproape niciodat\ n seam\ sfaturile [i consider\ c\ vor s\ l alinte
prea mult pe copil [i s\-i [tirbeasc\ autoritatea.
Rela]iile familiei lui M.,T. cu comunitatea sunt destul de reduse; ne-
avnd prieteni apropia]i, membrii familiei lui T. rela]ioneaz\ doar cu
c]iva vecini, dar [i aceste rela]ii sunt controlate de tat\l copilului, care i
consider\ pe vecini ca fiind persoane ce provin din medii sociale cu
abateri comportamentale, [i cu care familia lui nu ar trebui s\ aib\ rela]ii

188
STUDII DE CAZ

apropiate (n special copilul). Cel\lalte rude ale familiei M. locuiesc n


ora[e diferite [i se viziteaz\ rar.

70 66 70 64

37 30

Genograma familiei M.

Biserica

Locul
Asistent
de munc\ social
(servicii
sociale)

37 30

Vecini, { coal\
prieteni

Familia
l\rgit\
(bunicii)

LEGENDA
l Rela]ie puternic\
l Rela]ie tranzitorie
l Rela]ie tensionat\
l Persoana care se implic\ mai mult

Ecomapa familiei M.

189
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Nivelul de trai asigurat copilului


Familia copilului M.,T. locuie[te ntr-un imobil format din trei camere
(dintre care dou\ sunt locuite de bunicii paterni). Locuin]a este mobilat\
decent, este dotat\ cu toate utilit\]ile, igienizat\, [i ofer\ condi]ii decente
pentru ntre]inerea [i cre[terea minorului.
Veniturile lunare ale familiei se compun din aloca]ia copilului M.,T.,
pensia bunicului patern [i salariul tat\lui, suma lunar\ fiind de aproximativ
2.300.000 lei.
Principalele cheltuieli ale familiei M. sunt cele legate de gospod\rie
(alimente, utilit\]i, mbr\c\minte etc.) [i ntre]inerea copilului M.,T.
Tat\l este foarte sever cu cheltuielile legate de cre[terea copilului; n
fiecare zi i repro[eaz\ copilului c\ m\nnc\ cam mult [i c\ are cam multe
haine [i astfel banii se cheltuie repede [i el are multe datorii.
Aspectul vestimentar al copilului ns\ demonstreaz\ contrariul. De
asemenea, tat\l i interzice s\ consume anumite alimente (n special carne)
[i foarte rar cump\r\ dulciuri minorului. (Bunicii i cump\r\ dulciuri f\r\
[tirea tat\lui).
Minorul nu are acces la c\r]i specifice vrstei sale (cu excep]ia celor
de [coal\), tat\l silindu-l s\ citeasc\ doar c\r]i biserice[ti.
Familia copilului M.,T. se descurs\ greu din punct de vedere material,
cu numeroase datorii, ns\ lucrul cel mai grav l constituie faptul c\ multe
dintre nevoile de baz\ ale copilului sunt ignorate sau satisf\cute par]ial.

Dezvoltarea copilului
n urma evalu\rii copilului M.,T. de c\tre membrii echipei interdis-
ciplinare, s-a constatat faptul c\ minorul nu este dezvoltat corespunz\tor
vrstei pe care o are; copilul era foarte slab [i mic de n\l]ime n propor]ie
cu vrsta lui. Medicii care au examinat copilul au constatat pe corpul
acestuia urme de lovituri n diferite stadii de vindecare. De asemenea, s-
a constatat c\ M.,T. are anumite probleme organice legate n mod direct
de alimenta]ie (caren]e de vitamine, calciu, fier etc.).
Din punct de vedere psiho-social, copilul are un comportament normal,
de]ine achizi]ii sociale corespunz\toare vrstei sale, nu are tendin]e

190
STUDII DE CAZ

deviante de comportament. Cu toate acestea, M.,T. prezint\ unele tulbur\ri


de natur\ emo]ional\, cu accese de plns, insomnie, izolare de ceilal]i
membri ai familiei, consecin]e directe a tratamentului abuziv la care este
supus de tat\l s\u. Minorul a fugit de la domiciliu de cteva ori, revenind
singur acas\ sau c\utat [i adus napoi de c\tre bunici. (Copilul a declarat
c\ el nu a vrut s\ fug\ de acas\, dar c\ i era fric\ de tat\l s\u [i de b\taie).

Efectele abuzului asupra celorlal]i membri ai familiei


Tratamentul abuziv al tat\lui asupra copilului M.,T., precum [i com-
portamentul agresiv [i autoritar al acestuia i afecteaz\ foarte mult [i pe
bunicii paterni ai copilului care locuiesc n aceea[i cas\.
Ace[tia sunt [i ei amenin]a]i de c\tre tat\, mai ales atunci cnd ncearc\
s\ intervin\ n ap\rarea minorului. Bunicilor le este mil\ de suferin]a
nepotului lor pe care l iubesc foarte mult [i dezaprob\ atitudinea tat\lui
fa]\ de acesta, cu att mai mult cu ct copilul nu are vreo vin\. Orice
ncercare a bunicilor de a mbun\t\]i rela]ia tat\-copil [i de a-l determina
pe tat\ s\-[i schimbe comportamentul a fost n zadar, tat\l devenind [i mai
agresiv dac\ ace[tia interveneau.
Mama copilului, care locuie[te n prezent cu noul ei so], este [i ea
afectat\ de situa]ia copilului s\u, de care este foarte ata[at\, dar nu poate
face nimic pentru a-l ajuta deoarece, dup\ divor], copilul a fost ncredin]at
tat\lui, care ulterior i-a interzis mamei s\-l mai vad\ pe acesta. Minorul [i
mama sa se v\d pe ascuns (cnd tat\l este la serviciu), dar comunic\
foarte pu]in [i destul de rar. Mama copilului dore[te foarte mult s\ l ia pe
acesta n grija ei, considernd c\ dezvoltarea copilului este serios pe-
riclitat\ de tratamentul pe care i-l aplic\ tat\l.

Ce trebuie schimbat n dinamica familiei pentru a preveni


abuzul?
n prezent rela]iile interpersonale n cadrul familiei M. sunt tensionate
[i dominate de frecvente conflicte cauzate de comportamentul agresiv [i
autoritar al tat\lui, n ceea ce prive[te pe copilul M.,T., copilul fiind supus
n mod repetat agresiunilor fizice [i verbale, interdic]iilor de tot felul etc.

191
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

n vederea diminu\rii riscurilor repet\rii abuzului asupra minorului


M.,T. sunt necesare anumite schimb\ri n comportamentul membrilor
familiei M. [i al interrela]ion\rii dintre ace[tia, un accent deosebit pu-
nndu-se pe:
mbun\t\]irea calit\]ii rela]iei tat\-copil prin con[tientizarea tat\lui
asupra efectelor comportamentului s\u asupra dezvolt\rii [i integrit\]ii
fizice [i psihice a minorului [i a nevoii copilului de afectivitate;
rela]ia pozitiv\ a bunicilor paterni cu minorul M.,T. [i ncurajarea
acestei rela]ii (persoane de sus]inere);
men]inerea leg\turii copilului cu mama sa prin vizite reciproce [i
petrecerea a ct mai mult timp mpreun\ (eventual mpreun\ [i cu tat\l [i
bunicii copilului), n vederea cre\rii [i men]inerii unor rela]ii afective
normale;
satisfacerea nevoilor de baz\ ale copilului M.,T. de c\tre membrii
familiei, f\r\ a-l supune pe acesta regulilor sau valorilor unei credin]e
religioase de care este str\in [i care i pericliteaz\ s\n\tatea [i dezvoltarea
fizic\, psihic\ [i social\.

Planificarea interven]iei
Principalul obiectiv al interven]iei n cazul copilului M.,T. l constituie
crearea/asigurarea unui mediu propice cre[terii [i dezvolt\rii fizice, psi-
hice [i sociale a acestuia prin ndep\rtarea/diminuarea factorilor care au
condus la abuz - schimbarea mediului de via]\ maltratant n unul favorabil
cre[terii [i educ\rii copilului.
n cadrul interven]iei se va avea n vedere con[tientizarea abuzului de
c\tre membrii familiei (inclusiv abuzatorul) [i motivarea existent\ pentru
schimbare a acestora, precum [i responsabilizarea persoanelor implicate.
De asemenea vor fi exploatate de c\tre membrii echipei de interven]ie
resursele familiale [i extrafamiliale, precum [i nevoile copilului (acestea
fiind considerate priorit\]i) [i a celorlal]i membri ai familiei.
n ceea ce prive[te institu]iile /profesioni[tii implica]i, echipa de in-
terven]ie va fi format\ din: asistent social, psiholog, medic, jurist.

192
STUDII DE CAZ

La nivelul re]elei sociale se vor identifica [i acorda responsabilit\]ile


corespunz\toare persoanelor semnificante din mediul de via]\ al copilului
(n acest caz persoanele de sus]inere pentru minor sunt bunicii paterni [i
mama acestuia cu care M.,T. are rela]ii afective puternice).
La nivelul individual interven]ia va urm\ri acordarea de terapie in-
dividual\ [i consiliere persoanelor implicate n situa]ia de abuz n func]ie
de necesit\]i (urm\rindu-se n special recuperarea psihic\ a minorului n
cauz\).
n urma evalu\rii ini]iale a situa]iei copilului M.,T. precum [i a familiei
acestuia, s-a constatat de c\tre speciali[tii care au investigat cazul faptul
c\ mediul familial n care tr\ie[te minorul este unul abuziv, dominat de
conflicte bazate pe autoritate [i agresivitate din partea tat\lui, care pune n
pericol integritatea fizic\ [i psihic\ a copilului.
S-a constatat de asemenea c\ nevoile de baz\ ale copilului sunt ne-
glijate n familie [i exist\ anumite interdic]ii din partea tat\lui n ceea ce
prive[te stilul de via]\ al minorului care sunt n contradic]ie cu necesit\]ile
specifice vrstei acestuia.
Din discu]iile avute cu membrii familiei M. (bunicii, tat\l, mama,
copilul) a reie[it c\ tat\l nu este dispus s\ renun]e la atitudinea sa fa]\ de
M.,T., considernd-o benefic\ pentru educa]ia acestuia.
Persoanele care sus]in pozi]ia copilului, respectiv bunicii paterni [i
mama copilului, sunt dispuse s\ colaboreze cu speciali[tii care se ocup\
de caz n vederea lu\rii unei decizii favorabile pentru M.,T. [i pentru
stoparea abuzului.
Avnd n vedere aceste aspecte, se propun urm\toarele:
consilierea p\rintelui abuzator, respectiv tat\l, n vederea corect\rii
comportamentului fa]\ de minor;
accentuarea [i men]inerea rela]iei pozitive dintre bunicii paterni [i
copil [i utilizarea acestei resurse n procesul de recuperare fizic\ [i psihic\
a minorului M.,T.;
cooperarea speciali[tilor cu mama [i cu bunicii paterni n vederea
identific\rii unei solu]ii optime n favoarea copilului, care s\-i asigure un
mediu corespunz\tor dezvolt\rii normale, securitate [i afec]iune;
schimbarea mediului de via]\ maltratant n unul favorabil cre[terii
[i educ\rii copilului;

193
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

identificarea unei m\suri temporare de protec]ie a copilului pn\


cnd se va g\si o m\sur\ permanent\ de ocrotire care s\-i ofere copilului
siguran]\ [i condi]ii normale de cre[tere [i educare.

Interven]ia
Membrii echipei interdisciplinare de interven]ie au ncercat s\ re-
alizeze o consiliere a tat\lui privind comportamentul acestuia fa]\ de
copil, ns\ acesta din urm\ a refuzat orice form\ de colaborare cu spe-
ciali[tii.
Asistentul social a ncercat chiar ncheierea unei conven]ii privind
atitudinea tat\lui fa]\ de copil, ns\ [i de aceast\ dat\ el a considerat
interven]ia asistentului social ca fiind dep\[it\ [i cu caracter distructiv
fa]\ de educa]ia copilului. Tat\l minorului chiar a precizat n scris c\ nu
declar c\ nu voi mai pedepsi copilul.
Mama copilului, n prezent rec\s\torit\ [i cu o situa]ie material\ bun\,
s-a ar\tat dispus\ s\ colaboreze cu asistentul social [i [i-a ar\tat dorin]a de
a-l lua n ngrijirea ei pe M.,T., mama avnd o rela]ie pozitiv\ cu acesta.
De men]ionat c\ mama este sus]inut\ n acest sens de bunicii paterni ai
copilului, care de asemenea consider\ c\ minorul este n pericol dac\ mai
locuie[te cu tat\l s\u n aceste condi]ii.
ntruct nu exist\ o baz\ legal\, nu s-a putut realiza integrarea copilului
n familia mamei (copilul a fost ncredin]at tat\lui dup\ divor] prin ho-
t\rre judec\toreasc\). Astfel, mama a fost sf\tuit\ s\ se prezinte la Tri-
bunalul Ia[i pentru a cere rencredin]area minorului, deoarece motivul
pentru care copilul a fost ncredin]at tat\lui a disp\rut, iar acesta din urm\
se face vinovat de rele tratamente aplicate minorului, periclitndu-i dez-
voltarea [i integritatea fizic\ [i psihic\ copilului M.,T.
Avnd n vedere cele men]ionate mai sus [i c\ minorul M.,T. nu se
poate rentoarce la domiciliul tat\lui, iar demersurile privind rencre-
din]area copilului la mam\ nu au fost finalizate, s-a propus ca acesta s\ fie
plasat n regim de urgen]\ la Centrul Familia Nostra pn\ la solu]ionarea
legal\ a cazului.

194
STUDII DE CAZ

Pa[ii interven]iei:
1. Plasarea copilului n regim de urgen]\ la Centrul Familia Nostra
pn\ la solu]ionarea situa]iei juridice a copilului M.,T.
2. Men]inerea rela]iei dintre mam\ [i copil, respectiv bunici-copil pn\
la reglementarea situa]iei.
3. Sus]inerea mamei [i consilierea acesteia n vederea cererii rencre-
din]\rii copilului M.,T. n favoarea ei.
4. ncredin]area copilului familiei mamei biologice dup\ ob]inerea
rencredin]\rii legale a minorului.
5. Terapie individual\ pentru copil, oferirea de suport pentru dep\[irea
traumei suferite.
6. Terapie individual\ cu persoanele care ofer\ suport (respectiv mama
[i bunicii paterni) n vederea sprijinirii recuper\rii acestuia.
7. Terapie individual\ cu p\rintele abuzator.
8. Evaluarea situa]iei copilului [i a gradului de adaptare n noul mediu
familial n mod periodic (lunar).
9. Monitorizarea cazului o perioad\ de 6 luni dup\ ncheierea in-
terven]iei.

Evaluarea final\
n urma ncredin]\rii copilului M.,T. familiei mamei biologice a a-
cestuia, speciali[tii care au investigat cazul au constatat c\ M.,T. s-a
reintegrat repede n mediul familial, adaptndu-se u[or la noua sa situa]ie.
Minorul manifest\ un real ata[ament fa]\ de mam\, ct [i fa]\ de noul
so] al acesteia, care l iube[te [i este preocupat de situa]ia lui, M.,T.
p\streaz\ leg\tura cu bunicii paterni, care l viziteaz\ la domiciliul mamei.
Datorit\ asisten]ei psihologice de care a beneficiat copilul, dar [i spri-
jinului din partea noii sale familii, acesta a dep\[it efectele traumei tat\lui,
n prezent avnd o dezvoltare normal\ din punct de vedere fizic, psihic [i
social corepunz\toare vrstei.
n urma reevalu\rii situa]iei minorului M.,T., membrii echipei de in-
terven]ie au constatat c\ noul mediu familial al acestuia ofer\ siguran]\ [i
nu exist\ riscul de apari]ie a unor noi abuzuri asupra sa. De asemenea,
s-au identificat, att de c\tre speciali[ti ct [i de familia copilului, mo-

195
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

dific\ri pozitive observabile n comportamentul lui M.,T. [i o mbun\t\]ire


considerabil\ a st\rii generale a copilului, fapt care certific\ integrarea [i
adaptarea acestuia n noul mediu familial.

nchiderea cazului
Cazul copilului M.,T. a fost nchis odat\ cu identificarea m\surii per-
manente de ocrotire a acestuia [i anume ncredin]area copilului T. mamei
biologice, [i prin ndep\rtarea n acest mod a factorilor de risc care au
condus la abuz (ndep\rtarea copilului de p\rintele abuzator). Speciali[tii
care au instrumentat cazul minorului M.,T. au considerat, n urma re-
evalu\rii situa]iei acestuia, c\ noua familie este capabil\ s\ r\spund\
nevoilor copilului f\r\ ajutorul serviciilor sociale.

Studiu de caz nr. 2

Prezentarea general\ a problemei


Feti]a E.,A. n vrst\ de 11 ani, elev\ n clasa a IV-a, locuie[te mpreun\
cu mama sa, E.,B., n vrst\ de 34 ani ntr-un bloc dintr-un cartier ie[ean,
`ntr-o garsonier\ apar]innd statului.
Copilul provine dintr-o rela]ie de concubinaj a mamei, tat\l biologic al
feti]ei fiind decedat. n prezent feti]a se afl\ n ngrijirea mamei, care
sufer\ de afec]iuni psihice destul de grave, nu are un loc de munc\ [i
resurse materiale/financiare suficiente pentru a-i asigura copilului un trai
decent.
Minora n cauz\ este agresat\ de mam\ n mod repetat, att verbal ct
mai ales fizic; copilul este lovit cu diferite obiecte n cap [i restul corpului,
este mu[cat\ de mam\ de mini, tras\ de p\r, lovit\ cu picioarele de c\tre
aceasta, mama invocnd diferite motive: neastmp\rul feti]ei, crizele de
nervi datorate afec]iunilor psihice de care sufer\, lipsa resurselor materiale
etc.
De asemenea, copilul este neglijat fizic de c\tre mam\ (sunt zile cnd
copilul m\nnc\ doar pine, nu are haine potrivite etc.) [i exploatat de
196
STUDII DE CAZ

c\tre aceasta: feti]a este de multe ori trimis\ la cer[it (n bloc sau n alt\
parte), iar dac\ revine f\r\ nimic acas\ este b\tut\ de c\tre mam\ [i l\sat\
fl\mnd\.
n ultimul timp, doamna E.,B. nu vrea s\-[i mai lase feti]a la [coal\,
motivnd c\ nu are banii necesari [i c\ feti]a nu nva]\. Faptele ns\
demonstreaz\ contrariul, minora dorind s\ nve]e [i avnd rezultate sa-
tisf\c\toare la [coal\.
n anul 1997 (cnd starea de s\n\tate a mamei ncepuse s\ se de-
terioreze) mama a solicitat internarea copilului ntr-un centru de pla-
sament, deoarece nu are venituri pentru a o cre[te [i urmeaz\ s\ se in-
terneze la spitalul de psihiatrie pentru a urma un tratament.
Deoarece copilul era lipsit de condi]ii de cre[tere [i educare n familie,
s-a luat m\sura de ocrotire a copilului prin internarea acestuia n Centrul
la Plasament Prim\verii. Peste dou\ s\pt\mni, mama a venit la in-
stitu]ia respectiv\ [i [i-a luat feti]a (f\r\ s\ cear\ permisiunea personalului),
pentru a ncasa aloca]ia copilului. Cnd a adus-o napoi, mama a fost
mustrat\ de personalul centrului pentru c\ a comis o ilegalitate. S\pt\mna
urm\toare ns\, doamna E.,B. a venit din nou la centru [i a luat feti]a
acas\, f\r\ s\ o mai aduc\ napoi, insistnd c\ o iube[te [i este dreptul ei
s\ o creasc\, motivnd autorit\]ilor c\ s\n\tatea i s-a ameliorat [i se simte
capabil\ s\-[i ngrijeasc\ copilul. Astfel, copilul a r\mas n grija mamei,
ns\ a r\mas n aten]ia autorit\]ilor timp de doi ani (pn\ n anul 1999).
Cu timpul, starea de s\n\tate psihic\ a mamei s-a nr\ut\]it, iar
aceasta a nceput s\ aib\ manifest\ri violente cu repercursiuni directe
asupra feti]ei E.,A. Copilul este agresat frecvent de mam\, pedepsit, trimis
la cer[it, neglijat, nu este l\sat s\ mearg\ la [coal\ etc.
Posibilit\]ile materiale ale familiei sunt precare: mama a lucrat ca
ngrijitoare la o asocia]ie de locatari, dar n prezent nu mai lucreaz\,
singurul venit fiind ajutorul social [i aloca]ia copilului.
Doamna E.,B. nu posed\ acte personale (le-a pierdut), nu are un loc de
munc\, iar de curnd a primit ordin de evacuare din locuin]\, din cauza
datoriilor. E.,B. [i maltrateaz\ copilul n mod repetat, lovind-o pe feti]\
cu picioarele, cu pumnii, cu diverse obiecte. Feti]a a apelat de multe ori la
vecini pentru a o ap\ra de mam\. Vecinii familiei E. se tem de doamna

197
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

E.,B., deoarece aceasta este recalcitrant\, agresiv\, nu st\ de vorb\ cu


nimeni, prezint\ manifest\ri violente pe fondul consumului de alcool. Cu
toate acestea, majoritatea vecinilor sunt ngrijora]i de situa]ia feti]ei E.,A.
care tr\ie[te ntr-un real pericol.

Sesizarea cazului
1. Date de identificare ale persoanei care a sesizat abuzul: B.,I. (42
ani) vecin\ de bloc;
2. Date de identificare ale copilului: E.,A. (11 ani), jude]ul Ia[i;
3. Date de identificare ale presupusului abuzator: E.,B. (34 ani), mama
copilului;
4. Tipul de abuz reclamat: abuz fizic, emo]ional [i neglijare;
5. Institu]ia la care a fost sesizat cazul: Direc]ia de Asisten]\ Social\
Ia[i.

Cazul copilului E.,A. a fost sesizat la nceputul lunii aprilie 2002 de


doamna B.,I., vecin\ de bloc cu familia E, care, mergnd n vizit\ la scara
vecin\ (unde locuia familia E.), a auzit un copil plngnd foarte tare [i
rugndu-se s\ nu mai fie b\tut. Deoarece a mai auzit-o plngnd [i cnd
a plecat spre cas\ (dup\ 3 ore), doamna B.,I. A ntrebat vecinii sc\rii unde
locuia copilul cum se nume[te acesta [i care este situa]ia lui.
Aflnd de la vecini ce se ntmpl\ cu feti]a [i situa]ia ei familial\,
doamna B.,I. a devenit preocupat\ de soarta feti]ei [i a considerat necesar
s\ anun]e autorit\]ile competente.
Astfel, doamna B.,I,. a telefonat la Direc]ia de Asisten]\ Social\ la 983
(help-line) [i a anun]at personalul c\ o feti]\ de la scara vecin\ este b\tut\
n mod frecvent cu cruzime de mama ei care are probleme psihice, este
trimis\ la cer[it [i neglijat\ fizic de c\tre aceasta.
La domiciliul doamnei B.,I. s-a deplasat un asistent social al Direc]iei
de Asisten]\ Social\ pentru a afla mai multe informa]ii importante n
leg\tur\ cu acest caz. Astfel, a rezultat c\ minora E.,A. n vrst\ de 11 ani,
elev\ n clasa a IV-a, este abuzat\ fizic [i psihic de c\tre mam\ pe fondul
unor probleme psihice ale acesteia, este de multe ori trimis\ la cer[it de
c\tre mam\, nu este l\sat\ la [coal\.

198
STUDII DE CAZ

Asistentul social a discutat cu mama feti]ei despre comportamentul


acesteia fa]\ de copil; mama ns\ s-a ar\tat plin\ de regrete [i remu[c\ri
pentru cele ntmplate, declarnd c\ [i iube[te foarte mult feti]a [i c\ nu
vrea s\ se despart\ de ea, [i c\ abuzul nu se va mai repeta.
La aceast\ dat\ nu a fost luat\ nici o m\sur\ de protec]ie pentru copil,
deoarece s-a observat o schimbare pozitiv\ n comportamentul mamei,
cazul minorei r\mnnd ns\ n aten]ia Biroului de Protec]ie a Copilului
Abuzat.
La sfr[itul lunii mai 2002 (dup\ o lun\ de la sesizarea doamnei B.,I.),
copilul E.,A. s-a prezentat la sediul Direc]iei de Asisten]\ Social\, de-
clarnd asisten]ilor sociali c\ mama a renceput s\ o bat\ brutal din luna
aprilie, c\ nu o las\ s\ mearg\ la [coal\ [i o trimite la cer[it n fiecare
s\pt\mn\. Feti]a avea semne de la lovituri pe fa]\, pe mini (urme de
din]i, vn\t\i etc.).
Minora a spus c\ este ngrozit\ s\ se ntoarc\ acas\ [i c\ nu mai poate
suporta regimul abuziv al mamei sale.
Copilul a fost plasat n regim de urgen]\ la Centrul de Primire n
Regim de Urgen]\ pn\ la evaluarea [i finalizarea cazului [i instituirea
unei m\suri de ocrotire cu caracter permanent, ntruct r\mnerea minorei
n familie i pericliteaz\ serios acesteia integritatea fizic\ [i psihic\.

nregistrarea cazului
Cazul copilului E.,A. a fost preluat de Direc]ia de Asisten]\ Social\
Ia[i, Biroul Protec]ia Copilului Abuzat, urmnd a fi evaluat\ situa]ia
copilului n cauz\ [i identificarea unei m\suri de ocrotire care s\-i ofere
acestuia siguran]\ [i condi]ii normale de cre[tere [i educare.

Evaluarea ini]ial\
Intervievarea membrilor familiei minorei E.,A.
Scopul interviev\rii persoanelor semnificative ale familiei minorei
(inclusiv a acesteia din urm\) este ob]inerea de informa]ii importante
pentru evaluarea situa]iei copilului: ce s-a petrecut, gravitatea pericolului
n care se afl\ minora, tipul, gravitatea [i cronicitatea abuzului, rela]iile

199
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

dintre membrii familiei, informa]ii legate de riscul repet\rii abuzului,


persoanele semnificative pentru minor\ [i rolul acestora etc.
Minora E.,A. a fost prima cu care a discutat asistentul social despre
ceea ce s-a ntmplat, despre situa]ia n care se afl\ aceasta.
Din cele relatate de c\tre feti]a E.,A., a rezultat c\ aceasta este tratat\
abuziv de c\tre mama sa de mai mult\ vreme, dar c\ n ultimul timp
comportamentul acesteia fa]\ de ea a devenit foarte violent, att verbal
ct [i fizic.
Copilul sus]ine c\ este agresat de mam\ n mod repetat, n special
atunci cnd aceasta este nervoas\ [i consum\ alcool, sau atunci cnd nu
are bani. Feti]a a relatat asistentului social c\ este b\tut\ cu cruzime de
mama ei, ori de cte ori acesteia i se pare c\ minora nu o ascult\, c\ i
r\spunde, c\ ajunge mai trziu acas\ etc.
Minora a afirmat c\ mama o bate cu pumnii, cu picioarele, i astup\
gura ca s\ nu ]ipe, uneori o mu[c\ de mini, o love[te cu diferite obiecte,
o amenin]\ c\ o va alunga de acas\, c\ o va pedepsi nedndu-i de mncare
etc. De asemenea, feti]a E.,A. a declarat c\ mama o trimite n ultima
vreme la cer[it, motivnd c\ nu are bani s\ o ntre]in\ [i c\ nu vor avea ce
s\ m\nnce. Atunci cnd copilul s-a mpotrivit [i a spus c\ nu vrea s\
mearg\ la cer[it pentru c\ i este ru[ine, mama a b\tut-o [i a amenin]at-o
c\ o va izgoni de acas\, iar feti]a, de fric\, a acceptat. Cnd nu aduce bani
acas\ sau mncare, E.,A. este b\tut\ de c\tre mam\ [i l\sat\ fl\mnd\.
Din cele discutate cu minora, reiese faptul c\ mama nu vrea s\ o mai
lase s\ mearg\ la [coal\, motivnd c\ nu are banii necesari [i c\ are nevoie
de copil acas\,, s\ o ajute la treburile gospod\re[ti, deoarece ea are pro-
bleme de s\n\tate. Copilul sus]ine ns\ c\ [i dore[te foarte mult s\ mearg\
la [coal\, s\ nve]e, i plac colegii, nv\]\toarea [i nu ar vrea s\ abandoneze
[coala.
Din spusele feti]ei, aceasta nu [i-a cunoscut tat\l niciodat\, deoarece
acesta a murit cnd ea avea [ase luni, [i nu are nici bunici materni sau
paterni, ace[tia fiind de asemenea deceda]i.
Feti]a a mai men]ionat c\ n anul 1997 a fost internat\ la Centrul de
Plasament Prim\verii (Ia[i), deoarece mama nu avea posibilit\]i s\ o
ntre]in\ [i trebuia s\ se interneze n spital pentru a urma un tratament. A

200
STUDII DE CAZ

stat la centru aproape patru luni de zile, pn\ c\nd mama a luat-o napoi
acas\.
Minora crede c\ mama sa are probleme de s\n\tate [i c\ acesta este
unul din motivele pentru care o bate. De asemenea, feti]a a spus asis-
tentului social c\ n ultima vreme mama sa consum\ alcool destul de
mult, a devenit foarte agresiv\ [i o bate aproape tot timpul, avnd mereu
o atitudine ostil\ fa]\ de ea, criticnd-o [i pedepsind-o n mod repetat,
astfel nct feti]ei i este foarte fric\ de ea. Copilul a apelat de multe ori la
ajutorul vecinilor ca s\ o apere de mam\, dar [i ace[tia se tem de ea,
deoarece are manifest\ri violente [i este recalcitrant\, neavnd rela]ii
amicale cu vecinii.
Feti]a s-a decis s\ solicite sprijinul Direc]iei de Asisten]\ Social\ de-
oarece nu mai putea suporta tratamentul abuziv la care o supunea mama
[i [tia (din experien]ele avute) c\ poate fi ajutat\. E.,A. a declarat a-
sistentului social c\ ultima dat\ i-a spart capul lovind-o cu un lac\t [i a
mu[cat-o de ambele mini din cauz\ c\ a g\sit cteva c\r]i n cas\ care nu
erau ale ei (erau mprumutate de copil). Evaluarea medical\ ulterioar\ a
confirmat spusele minorei; medicii care au consultat-o au identificat urme
de lovituri, urme de din]i pe minile copilului, lovituri la nivelul craniului
cu un obiect dur etc.
E.,A. este terorizat\ de comportamentul mamei sale [i a refuzat s\ se
mai ntoarc\ acas\. Feti]a i-a spus asistentului social c\ ar dori s\ fie
preluat\ de o familie care s\-i ofere sprijin [i s\-[i suplineasc\ p\rin]ii,
fiindc\ ea nu mai vrea s\ stea niciodat\ cu mama ei.
Copilul a fost plasat n regim de urgen]\ la Centrul de Primire n
Regim de Urgen]\ pn\ la finalizarea cazului [i instituirea unei m\suri de
ocrotire cu caracter permanent, deoarece n familie i este periclitat\ in-
tegritatea fizic\ [i psihic\.

Asistentul social a discutat [i cu mama feti]ei, doamna E.,B. Mama nu


s-a ar\tat deloc dispus\ s\ coopereze cu asistentul social [i a manifestat o
atitudine ostil\, defensiv\, chiar recalcitrant\.
Aceasta nu a negat cele afirmate de feti]\, sus]innd chiar c\ atitudinea
ei fa]\ de minor\ este justificat\ [i c\ feti]a are de multe ori un com-
portament necorespunz\tor, de aceea o pedepse[te, dar c\ acest lucru nu

201
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

nseamn\ c\ ea [i abuzeaz\ copilul, deoarece orice p\rinte [i bate copilul


cnd acesta gre[e[te.
ntrebat\ de asistentul social de ce nu a dus feti]a la spital dup\ ce i-a
spart capul, mama a spus c\ a fost un accident, c\ nu a inten]ionat s\ o
loveasc\ att de tare, dar era foarte nervoas\ [i nu se sim]ea bine. Mama
a declarat c\ a ngrijit-o ea pe feti]\ [i c\ nu era att de grav\ rana pentru
a se prezenta la medic cu minora, [i c\ oricum nu avea bani pentru aceasta.
Doamna E.,B. s-a ar\tat contrariat\ de interven]ia asistentului social,
refuznd orice sprijin din partea acestuia [i declarnd c\ ea vrea s\-[i
creasc\ copilul singur\ deoarece este dreptul ei. n leg\tur\ cu tratamentul
aplicat minorei, mama sus]ine c\ eu am f\cut-o, eu o bat [i c\ orice
copil trebuie s\ nve]e s\-[i asculte p\rin]ii [i s\-i respecte. Doamna E.,B.
a motivat c\ n ultima vreme are probleme mari financiare, precum [i de
s\n\tate, care o afecteaz\ n mod negativ.
n urma evalu\rii psihologice a mamei, s-a constatat c\ aceasta prezint\
tulbur\ri psihice grave, devieri de comportament [i tendin]e agresive
periculoase. Doamna E.,B. a fost internat\ pentru tratament la spitalul de
psihiatrie Socola n anul 1997 cu diagnosticul oligofrenie gradul I cu
reac]ii discomportamentale.
Vecina de palier a familei E., respectiv doamna I.,C. a fost [i ea in-
tervievat\ de asistentul social n leg\tur\ cu situa]ia copilului E.,A., de-
oarece minora a apelat de multe ori la aceasta pentru a o ap\ra de furia
mamei [i deci aceasta cuno[tea situa]ia fetei.
Doamna I.,C. a declarat asistentului social c\ feti]a E.,A. este mal-
tratat\ de c\tre mama ei, care are probleme psihice. Copilul este b\tut
frecvent de mam\,, este trimis\ la cer[it (chiar [i n bloc), este amenin]at
cu izgonirea din cas\ [i de multe ori a venit la u[a doamnei I.C. pentru a-
i cere acesteia s\ o apere. Vecina a afirmat c\ aude frecvent prin perete
cum feti]a plnge [i se roag\ de mama ei s\ nu o mai bat\, [i a observat de
multe ori c\ feti]a are vn\t\i. De asemenea, doamna I.,C. a mai men]ionat
c\ minora i-a spus c\ mama nu vrea s\ o mai lase s\ frecventeze [coala,
dar c\ ea nu vrea s\ renun]e la [coal\. Feti]a obi[nuie[te s\ mprumute
c\r]i de citit de la dnsa, deoarece mama nu vrea s\-i cumpere nici m\car
manualele de care are nevoie la [coal\.

202
STUDII DE CAZ

Vecina familiei E. a afirmat c\ [tie situa]ia familial\ a minorei, c\


mama a fost internat\ la un spital de psihiatrie [i c\ feti]a a stat la un
centru de plasament, c\ se confrunt\ cu probleme financiare grave, c\ nu
are nici o persoan\ pe care s\ se bazeze. De asemenea, doamna I.,C. a
declarat c\ E.,A. este ntr-un permanent pericol al\turi de mama sa, a
c\rei s\n\tate se agraveaz\ pe zi ce trece, [i care are manifest\ri violente
nu doar n prezen]a minorei, dar [i fa]\ de vecini, oameni str\ini, afi[nd
n permanen]\ un comportament violent, verbal [i fizic. Acesta este mo-
tivul pentru care vecina a declarat c\ nu a anun]at autorit\]ile competente
despre situa]ia minorei: frica de repercursiuni dac\ mama lui E.,A. ar fi
aflat adev\rul.
Doamna I.,C. este de p\rere c\ minorei E.,A. i este n pericol dez-
voltarea fizic\ [i psihic\ dac\ va continua s\ locuiasc\ cu mama sa n
aceste condi]ii.

Starea fizic\ [i psihic\ a copilului E.,A. n urma evalu\rii


Cazul copilului E.,A. a fost sesizat Direc]iei de Asisten]\ Social\ Ia[i
de c\tre doamna B.,A., o vecin\ de bloc, care a declarat c\ minora n
cauz\ este b\tut\ frecvent de c\tre mam\ [i supus\ unor tratamente ne-
adecvate, neglijat\ fizic [i educa]ional.
n urma controlului medical s-a constat c\ minora n cauz\ prezenta la
nivelul corpului ([i craniului) urme de lovituri n diferite stadii de vin-
decare, urme l\sate de din]i n urma mu[c\turilor; de asemenea, feti]a era
foarte slab\ pentru vrsta ei [i prezenta semne de malnutri]ie.
Investigarea psihologic\ a relevat urm\toarele aspecte:
minora E.,A. are o inteligen]\ de nivel mediu bun\, iar nivelul de
informa]ii generale este mediu. (Copilul ar putea avea o eficien]\ [colar\
mai bun\, dac\ ar frecventa permanent [coala);
n ceea ce prive[te particularit\]ile socio-afective ale personalit\]ii,
s-a constatat c\ starea de spirit a copilului este pozitiv\ [i capacitatea ei de
comunicare este bun\, la fel [i capacitatea de a stabili rela]ii interper-
sonale;
E.,A. prezint\ o maturizare psiho-social\ timpurie din cauza frus-
t\rilor afective pe care le-a suportat n mediul familial;
Este ordonat\, sensibil\, curioas\ [i inventiv\.

203
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Pe ntreaga durat\ a evolu\rii situa]iei sale, feti]a E.,A. a dat dovad\ de


o bun\ cooperare pentru rezolvarea problemei sale, manifestndu-[i tot-
odat\ dorin]a de a fi apreciat\, de a fi iubit\ [i acceptat\.
Minora a declarat c\ este ngrozit\ de comportamentul mamei fa]\ de
ea, [i crede c\ o bate pentru c\ nu o iube[te [i nu o vrea lng\ ea. Feti]a a
men]ionat c\ nu vrea s\ se mai ntoarc\ acas\ pentru c\ i este fric\ de
mama ei. E.,A. dore[te s\ fie preluat\ de o familie care s\-i ofere sprijin [i
s\ suplineasc\ p\rin]ii.
(Psihologul de la Centrul de Primire n Regim de Urgen]\ este de
p\rere c\ E.,A. s-ar integra bine ntr-o familie de asisten]i maternali iar
acest lucru va avea un impact pozitiv asupra dezvolt\rii sale).

Evaluarea familiei
Semnifica]ia mediului ambiant trecut [i actual
Minora E.,A. este copil unic la p\rin]i [i provine dintr-o familie de-
zorganizat\, n\scndu-se n urma unei rela]ii de concubinaj a mamei cu
numitul L.,G., care n prezent este decedat. Feti]a nu [i-a cunoscut ni-
ciodat\ tat\l, deoarece acesta a decedat cnd ea avea [ase luni.
n prezent, feti]a locuie[te mpreun\ cu mama sa ntr-o garsonier\
dintr-un cartier ie[ean, proprietate de stat.
n anul 1997 mama copilului, doamna E.,B. a solicitat internarea co-
pilului ntr-un centru de plasament, motivnd c\ nu are venituri suficiente
pentru a o cre[te [i c\ urmeaz\ s\ se interneze pentru tratament la un spital
de psihiatrie. La acea vreme, mama era [omer\ [i avea probleme psihice.
Deoarece copilul era lipsit de condi]ii de cre[tere [i educare n familie, s-
a luat m\sura de ocrotire a acestuia prin internarea la Centrul de Plasament
Prim\verii Ia[i.
E.,A. a stat n centru aproape patru luni. ntr-o zi mama s-a prezentat
la centru [i a luat-o pe minor\ f\r\ s\ anun]e personalul, pentru a ncasa
aloca]ia de stat. La insisten]ele autorit\]ilor, mama a adus copilul napoi,
dar peste o s\pt\mn\ a venit din nou la centru [i a luat feti]a, f\r\ s\ o mai
aduc\ napoi, motivnd c\ este copilul ei, l iube[te [i vrea s\-l creasc\ ea,
nu s\-l creasc\ al]ii.

204
STUDII DE CAZ

Mama copilului E.,A. a fost abandonat\ de p\rin]i cnd avea patru ani,
fiind crescut\ n unit\]i de ocrotire pn\ la vrsta majoratului.
n prezent starea s\n\t\]ii sale este deteriorat\, prezint\ tulbur\ri psi-
hice destul de grave, consum\ frecvent alcool [i are manifest\ri agresive,
comportament violent. A fost internat\ la spitalul de psihiatrie Socola
cu diagnosticul de oligofrenie gradul I cu reac]ii discomportamentale.
Conform certificatului eliberat de Laboratorul de S\n\tate Mintal\ (LSM)
doamna E.,B. are intelect de limit\, caren]e educa]ionale, tendin]e agresive
deosebit de periculoase.
n ultimii ani, s\n\tatea doamnei E.,B. s-a nr\ut\]it, aceasta devenind
deosebit de violent\ cu feti]a ei, agresnd-o zilnic, att verbal ct mai ales
fizic, spunnd copilul n mod frecvent la tratamente umilitoare, trimi]nd-
o la cer[it, amenin]nd-o, l\snd-o zile ntregi nemncat\, nel\snd-o la
[coal\.
Copilul este terorizat de c\tre mam\, avnd de multe ori ajutorul ve-
cinilor pentru a o ap\ra de furia acesteia.
La nceputul lunii aprilie 2002, o vecin\ a anun]at la Direc]ia de A-
sisten]\ Social\ Ia[i faptul c\ minora E.,A. este abuzat\ fizic [i psihic de
mama sa. La interven]ia autorit\]ilor, mama a declarat c\ regret\ cele
ntmplate [i c\ situa]ia nu se va mai repeta. La acea dat\ nu s-a luat nici
o m\sur\ de protec]ie, deoarece s-a observat o schimbare pozitiv\ n
comportamentul acesteia, cazul r\mnnd n aten]ia Biroului de Protec]ie
a Copilului Abuzat.
Abuzul ns\ a continuat la scurt timp dup\ aceea, pn\ cnd chiar
minora n cauz\ s-a prezentat la sediul institu]iei solicitnd ajutorul a-
utorit\]ilor declarnd c\ este aspru b\tut\ de mam\, neglijat\, pedepsit\
aproape zilnic. (Copilul [i-a exprimat dorin]a de a fi luat din mediul
familial, deoarece i este fric\ s\ se mai ntoarc\ acas\).

Func]ionarea actual\ a familiei


Feti]a E.,A. cre[te n prezent ntr-o familie monoparental\ matern\. Nu
are rude apropiate [i nici prieteni apropia]i (de familie). Datorit\ pro-
blemelor psihice ale mamei [i a manifest\rilor agresive, a comporta-
mentului recalcitrant al acesteia, familia E. tr\ie[te izolat\, neavnd rela]ii

205
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

de prietenie cu alte persoane (exemplu, vecinii). Feti]a, care este n clasa


a IV-a, nu are voie s\ [i aduc\ acas\ colege de [coal\, prietene de joac\,
din cauz\ c\ mama sa se sup\r\ foarte tare [i o pedepse[te.
Mama copilului este pu]in interesat\ de rezolvarea problemelor spe-
cifice vrstei feti]ei. Nu este ata[at\ de copil, nu [i exprim\ afec]iunea
fa]\ de minor\ [i are o rela]ie cu aceasta bazat\ pe control, agresivitate
fizic\ [i verbal\, ostilitate etc.
Copilul este supus unui regim abuziv n mediul familial, fiind agresat
fizic [i verbal, neglijat, trimis la cer[it mpotriva voin]ei sale, iar n ultimul
timp mama refuz\ s\ o mai lase s\ mearg\ la [coal\, motivnd c\ are
probleme de s\n\tate [i c\ are nevoie de E.,A. pentru a o ajuta n cas\.
n urma sesiz\rii situa]iei copilului de c\tre o vecin\ de bloc [i mai
apoi la solicitarea feti]ei, asistentul social a ncercat s\ stabileasc\ o rela]ie
cu mama acesteia, ns\ aceasta din urm\ a refuzat orice colaborare cu
asistentul social nc\ de la nceput, sus]innd c\ nu are nevoie de nimeni
care s\-i spun\ cum s\-[i creasc\ copilul, afi[nd o atitudine ostil\ [i
necooperant\.
70 69

35 30

11
Genograma familiei E.

Biserica

35 34

11

Asistent
social
{ coal\ (servicii
sociale)

LEGENDA
l Rela]ie puternic\
l Rela]ie tranzitorie
l Rela]ie tensionat\
l Persoana care se implic\ mai mult

Ecomapa familiei E.

206
STUDII DE CAZ

Nivelul de trai asigurat copilului


Situa]ia material\ [i financiar\ a familiei E. este foarte dificil\, po-
sibilit\]ile materiale fiind foarte reduse, neacoperind cerin]ele minime
pentru un trai decent.
Mama feti]ei, doamna E.,B. a lucrat la o asocia]ie de locatari, dar a
fost concediat\ datorit\ comportamentului recalcitrant [i agresiv.
n prezent, sursa de venit a familiei E. este reprezentat\ de ajutorul
social al mamei [i aloca]ia de stat a copilului, suma lunar\ fiind de a-
proximativ 1.200.000 lei.
Doamna E.,B. nu are resurse suficiente pentru a asigura copilului o
alimenta]ie normal\, mbr\c\minte, rechizite [i nici pentru a pl\ti utilit\]ile
(gaz, lumin\, asocia]ie etc.). De multe ori, feti]a este trimis\ la cer[it de
mama ei, pentru a aduce bani sau mncare; chiar dac\ E.,A. refuz\ s\ fac\
acest lucru, mama o amenin]\ cu b\taia [i c\ o alung\ de acas\.
Din cauza datoriilor acumulate la asocia]ie, familia E. a primit ordin
de evacuare din locuin]\.
Datorit\ problemelor psihice pe care le are, a lipsei unei calific\ri, a
comportamentului ostil, doamna E.,B. nu [i poate g\si nic\ieri un loc de
munc\, situa]ia ei [i a feti]ei fiind deosebit de precar\ din cauza pro-
blemelor materiale grave cu care se confrunt\.
Din cauza acestor probleme, comportamentul mamei s-a agravat, de-
venind mult mai violent\ cu feti]a, b\tnd-o, neglijnd-o, punnd-o s\
cer[easc\. Lipsa banilor constituie un factor de stres major pentru mama
minorei, care i afecteaz\ comportamentul fa]\ de copil.
Dificult\]ile materiale, lipsa condi]iilor de cre[tere [i educare a co-
pilului [i mai ales tratamentul abuziv al mamei pun n pericol dezvoltarea
normal\ a feti]ei E.,A., integritatea fizic\ [i psihic\ a acesteia.

Dezvoltarea copilului
Minora E.,A. este dezvoltat\ corespunz\tor pentru vrsta ei, din punct
de vedere fizic ns\ avnd o greutate sub media normal\ pentru vrsta ei.
Sub aspect psihic, feti]a prezint\ o maturizare psiho-social\ timpurie
din cauza frustr\rilor afective pe care le-a suportat n mediul familial.

207
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Are preocup\ri n ce prive[te dezvoltarea sa personal\: i place s\


citeasc\, este creativ\, i place s\ nve]e, ns\ acas\ nu are condi]ii co-
respunz\toare [i nici sprijin din partea mamei.
E.,A. are o nteligen]\ de nivel mediu bun\, o capacitate de comunicare
normal\ [i stabile[te u[or rela]ii interpersonale. i place s\ mearg\ la
[coal\, i place compania copiilor de vrsta ei. A r\mas repetent\ n clasa
a II-a, datorit\ problemelor familiale [i a faptului c\ mama nu o l\sa la
[coal\, dar n prezent are rezultate satisf\c\toare. Copilul ar putea avea o
eficien]\ [colar\ mai bun\ dac\ ar frecventa permanent [coala [i ar fi
ajutat acas\.
Minora este terorizat\ de atmosfera de acas\ [i de comportamentul
mamei sale. i este fric\ s\ mai stea cu ea [i se simte amenin]at\ n fiecare
clip\. E.,A. consider\ c\ mama ei nu o iube[te [i c\ i vrea r\ul, deoarece
nu are grij\ de ea, o bate, o trimite la cer[it [i nu o las\ s\ mearg\ la [coal\.
Copilul nu are o rela]ie normal\ de ata[ament cu mama sa [i nu tr\ie[te
sentimentul de protec]ie [i speran]\ pe care ar trebui s\ l ofere o familie
normal\, dezvoltarea sa [i integritatea fizic\ [i psihic\ fiindu-i periclitate
de comportamentul abuziv al mamei.

Ce trebuie schimbat n dinamica familiei pentru a preveni


abuzul?
Rela]ia dintre feti]a E.,A. [i mama acesteia nu este o rela]ie normal\
mam\-fiic\, bazat\ pe afec]iune [i n]elegere, ci este una tensionat\, do-
minat\ de violen]\, control excesiv din partea mamei, indiferen]\ fa]\ de
nevoile specifice vrstei copilului, pedeaps\.
n vederea elimin\rii factorilor de risc care duc la tratamentul abuziv
aplicat copilului, trebuie pus accentul pe urm\toarele aspecte:
starea de s\n\tate psihic\ a mamei (ameliorarea/eliminarea efec-
telor problemelor psihice ale mamei asupra rela]iei acesteia cu E.,A.);
mbun\t\]irea calit\]ii rela]iei mam\-fiic\ (con[tientizarea de a-
ceasta a consecin]elor comportamentului abuziv);
l\rgirea re]elei sociale a familiei E. (stabilirea unor rela]ii de
prietenie [i suport cu persoane din afara familiei: vecini, cuno[tin]e, colegi
de [coal\ ai feti]ei);

208
STUDII DE CAZ

acceptarea de c\tre mam\ a sprijinului din exterior n rezolvarea


situa]iei actuale (cooperarea cu asistentul social, psihologul, medicul etc.
n vederea dep\[irii situa]iei de criz\ familial\).

Planificarea interven]iei
Principalul obiectiv urm\rit n cazul minorei E.,A. este crearea unui
mediu care s\ ofere siguran]\, protec]ie [i condi]ii adecvate de cre[tere [i
dezvoltare, prin ndep\rtarea factorilor care au condus la comiterea a-
buzului.
Obiectivele interven]iei pe termen scurt vor urm\ri:
scoaterea copilului din mediul familial abuziv [i stabilirea unei
m\suri de ocrotire temporar\;
acordarea ngrijirilor medicale [i psihologice minorei E.,A. n ve-
derea restabilirii echilibrului emo]ional [i dep\[irea traumei;
stabilirea unei rela]ii cu p\rintele abuzator n vederea identific\rii
[i elimin\rii factorilor care au dus la abuzul asupra copilului E.,A.;
acordarea de ngrijiri medicale de specialitate mamei feti]ei E.,A.
prin colaborarea cu institu]iile de profil (spital de psihiatrie).
Obiectivele interven]iei pe termen lung vor viza:
schimbarea mediului de via]\ maltratant n unul favorabil cre[terii [i
educ\rii copilului;
reabilitarea minorei n cauz\ din punct de vedere fizic, psihic, social.

La nivelul inter-institu]ional [i multidisciplinar al interven]iei se va


stabili care sunt membrii echipei de interven]ie. n acest caz, echipa
interdisciplinar\ va fi format\ din: asistent social, psiholog, medic (medic
pediatru [i medic psihiatric). Membrii echipei interdisciplinare vor co-
labora att pe durata interven]iei propriu-zise, ct [i n perioada evalu\rii
finale a interven]iei.
La nivelul individual, interven]ia va urm\ri acompanierea copilului
victim\ a abuzului n vederea recuper\rii sale fizice [i psiho-sociale, [i
acordarea de suport terapeutic p\rintelui abuzator (consiliere etc.).

209
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Interven]ia
n cazul copilului E.,A., abuzat fizic [i psihic de c\tre mama sa, o-
biectivul principal [i prioritar este schimbarea mediului de via]\ maltratant
n unul favorabil cre[terii [i educ\rii copilului.
Datorit\ gravit\]ii situa]iei [i pericolului n care se afl\ copilul, s-a
considerat necesar\ scoaterea copilului din mediul abuziv [i plasarea lui
n regim de urgen]\ la Centrul de Primire n Regim de Urgen]\ pe o
perioad\ limitat\, pn\ la clarificarea situa]iei familiale a acestuia.
Principalul obstacol n cadrul interven]iei a fost mama minorei E.,A.,
respectiv p\rintele abuzator, care nc\ de la sesizarea copilului a ma-
nifestat o atitudine ostil\ fa]\ de asistentul social, refuznd orice co-
laborare cu acesta [i avnd un comportamnet agresiv, recalcitrant la adresa
speciali[tilor. (Mama minorei a refuzat de multe ori s\ deschid\ u[a
asistentului social, folose[te un limbaj agresiv, injurios [i refuz\ s\ discute
despre feti]a E.,A.).
n urma evalu\rii ini]iale [i a evalu\rii situa]iei familiei E., speciali[tii
Direc]iei de Aisten]\ Social\ au constatat c\ mediul familial actual n care
tr\ie[te minora E.,A. i pune acesteia ntr-un real pericol integritatea [i
dezvoltarea fizic\ [i psihic\, avnd n vedere mai ales men]inerea mai
multor factori de risc: problemele psihice ale mamei, situa]ia material\
precar\, lipsa unei re]ele sociale (de sprijin), gravitatea [i cronicitatea
comportamentului abuziv al mamei etc.
Astfel, s-a propus de c\tre speciali[tii care au investigat cazul schim-
barea deciziei de plasament n regim de urgen]\ n plasarea copilului
E.,A. la un asistent maternal profesionist, care s\ i asigure copilului un
mediu favorabil [i o protec]ie adecvat\ cre[terii [i dezvolt\rii.
Aceast\ solu]ie ns\ a e[uat, deorece asistentul maternal c\ruia i fusese
ncredin]at copilul E.,A. a refuzat s\ mai ]in\ feti]a, declarnd c\ venirea
minorei n familie a provocat un conflict ntre ea [i proprii ei copii, care
nu au acceptat-o pe feti]\ [i s-au mpotrivit r\mnerii ei n familie.
Dat\ fiind aceast\ situa]ie, a fost identificat\ o alt\ familie de asisten]i
maternali, iar feti]a a fost preg\tit\ [i consiliat\ n vederea integr\rii n
noul mediu.

210
STUDII DE CAZ

n prezent, minora E.,A. se afl\ n plasament la familia de asisten]i


maternali D., dintr-o comun\ din jude]ul Ia[i, unde va sta pn\ va fi
posibil\ reintegrarea sa familial\ n condi]ii de siguran]\ sau instituirea
unei alte m\suri de ocrotire cu caracter permanent.

Etapele interve]iei n cazul minorei E.,A.:


1. Scoaterea copilului din mediul familial abuziv [i plasarea acestuia
n regim de urgen]\ la Centrul de Primire n Regim de Urgen]\ pe o
perioad\ limitat\ (15 zile);
2. Acordarea de ngrijiri medicale [i psihologice feti]ei E.,A. n ve-
derea reabilit\rii [i dep\[irii traumei suferite;
3. Colaborarea cu spitalul de psihiatrie n vederea intern\rii mamei
minorei E.,A. pentru urmarea unui tratament de specialitate;
4. Identificarea unei familii potrivite de asisten]i maternali profe-
sioni[ti [i preg\tirea acesteia n vederea primirii minorei E.,A.;
5. Plasarea copilului E.,A. la familia de asisten]i maternali profe-
sioni[ti C.;
6. Scoaterea feti]ei din familia asisten]ilor maternali C. din cauza
neaccept\rii acesteia de c\tre copiii familiei C. (conflict ce nu a putut fi
mediat);
7. Identificarea unei alte forme de asisten]i maternali [i consilierea
acesteia n vederea primirii minorei E.,A.;
8. Consilirea [i preg\tirea feti]ei pentru integrarea n noul mediu fa-
milial;
9. Plasarea minorei n cauz\ la familia de asisten]i maternali D., co-
muna x, jude]ul Ia[i;
10.Evaluarea periodic\ a situa]iei copilului E.,A. n urma plasamen-
tului acesteia (bilunar);
11.Monitorizarea copilului o perioad\ de 6 luni dup\ finalizarea in-
terven]iei.

211
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Evaluarea final\
n prezent minora E.,A. se afl\ n plasament la familia de asisten]i
maternali D. din comuna x, jude]ul Ia[i. feti]a s-a integrat foarte bine [i s-
a adaptat repede la noul mod de via]\.
Minora are rela]ii puternice, bazate pe n]elegere [i afectivitate, cu to]i
membrii familiei D. (n special cu doamna D.) [i tr\ie[te sentimentul de
securitate afectiv\ [i protec]ie n cadrul familiei de plasament.
Din cele constatate de speciali[tii care s-au ocupat de caz, ct [i de
asisten]ii maternali, minora a progresat vizibil n plan personal [i social
avnd un comportament normal pentru vrsta ei. Familia D. a transferat
copilul la [coala din comun\, unde s-a integrat bine n colectiv [i are
rezultate [colare din ce n ce mai bune, progresnd n ceea ce prive[te
educa]ia.
Minora n cauz\ nu ridic\ nici un fel de probleme familiei D., iar
aceasta este mul]umit\ de rela]ia cu feti]a. Speciali[tii care au investigat
cazul au constatat c\ mediul actual de via]\ al minorei este unul favorabil
cre[terii [i educ\rii acesteia [i c\ prezint\ siguran]\ [i protec]ie pentru
E.,A., neexistnd riscul producerii abuzului.
Astfel, se men]ine m\sura de ocrotire a copilului n familia de asisten]i
maternali pn\ la identificarea unei m\suri de ocrotire cu caracter per-
manent.

Studiu de caz nr. 3

Prezentarea general\ a problemei


Copiii C.,A., n vrst\ de 6 ani [i C.,N., n vrst\ de 7 ani locuiesc
mpreun\ cu fratele lor, C.,E., n vrst\ de 3 ani [i cu cei doi p\rin]i ntr-
un cartier ie[ean.
n anul 2000, tat\l copiilor a fost arestat pentru furt, primind o sentin]\
de patru ani. Din 2001, mama acestora tr\ie[te n concubinaj cu R.,C.,
acesta locuind cu mama [i copiii.

212
STUDII DE CAZ

n perioada convie]uirii cu tat\l biologic al copiilor, ct [i dup\ a-


restarea so]ului, doamna C.,T. (33 ani), mama celor trei copii a refuzat s\-
[i ndeplineasc\ obliga]iile parentale privind cre[terea [i educa]ia copiilor,
n sensul c\ aceasta nu asigur\ nevoile de baz\ ale copiilor, dar n ultimul
timp manifest\ [i un comportament agresiv, cu accese de violen]\ n-
dreptate asupra minorilor (asupra feti]ei C.,A. [i a b\ie]elului C.,E.), pe
fondul consumului de alcool.
n perioada urm\toare venirii concubinului mamei n familie, s-a ob-
servat o responsabilizare a acesteia de c\tre concubin n sensul c\ mama
a nceput s\ se ocupe cu mai mult interes de igiena [i ntre]inerea copiilor
[i a casei.
Comportamentul agresiv asupra copiilor a continuat ns\, mama a-
pelnd deseori la pedeapsa fizic\ pentru a-i face pe copii s\ o asculte,
intensitatea agresiunilor fizice crescnd treptat. Cei doi copii, respectiv
feti]a C.,A. (6 ani) [i b\ie]elul C.,E. (3 ani) sunt b\tu]i frecvent de mama
lor, fiind brusca]i de c\tre aceasta, b\tu]i cu pumnii, cu picioarele, uneori
cu diverse obiecte contondente.
Mama copiilor are deseori crize de nervi, este o frecvent\ consu-
matoare de alcool [i prezint\ tulbur\ri de comportament, manifestndu-se
agresiv fa]\ de copii, mai ales asupra lui C.,A. [i a b\ie]elului C.,E.
Cei doi concubini sunt cunoscu]i de vecini ca avnd probleme cu
alcoolul [i c\ au un comportament iresponsabil fa]\ de copii.
n ianuarie 2003, o vecin\ a familiei C. a observat ntr-o zi c\ cei doi
copii ai familiei C., respectiv C.,A. [i C.,E. sunt plini de vn\t\i [i foarte
speria]i, ace[tia plngnd n fa]a blocului. Copiii au spus doamnei M. c\
au fost b\tu]i de mama lor. ngrijorat\ de starea n care erau cei doi copii,
vecina a alertat organele de poli]ie ale sec]iei de poli]ie din cartier ct [i
Serviciul de ambulan]\.

Sesizarea cazului
1. Persoana care a sesizat cazul: angajat al poli]iei (G.,L.)
2. Date de identificare ale copilului:
C.,A. (6 ani), sex feminin
C.,E. (3 ani), sex masculin

213
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

3. Date de identificare ale presupusului abuzator: C.,T. (35 ani), mama


minorilor.
4. Tipul de abuz reclamat: abuz fizic asupra copiilor
5. Locul unde s-a petrecut abuzul: n familie
6. Institu]ia unde s-a sesizat abuzul: Direc]ia de Asisten]\ Social\ Ia[i

Persoana care a sesizat cazul copiilor C. a fos un angajat al Poli]iei,


respectiv domnul G.,L. care, n data de 09.01.2003 s-a prezentat la sediul
Direc]iei de Asisten]\ Social\ Ia[i [i a informat personalul institu]iei c\ a
fost sesizat la rndul s\u despre doi copii care au fost b\tu]i foarte grav de
c\tre p\rin]ii lor (mama). Poli]istul a declarat c\, la sesizarea unei vecine
a copiilor, s-a prezentat la domiciliul acestora [i a g\sit copiii plngnd n
fa]a blocului, speria]i [i plini de lovituri pe fa]\ [i pe corp. A anun]at
imediat Salvarea, care a transportat copiii la Spitalul Sfnta Maria,
pentru ngrijiri medicale. Cei doi copii au fost interna]i, f\r\ un repre-
zentant legal (poli]istul a declarat c\ p\rin]ii nu au vrut s\-i deschid\ u[a
acestuia), la Spitalul Sfnta Maria, sec]ia Urgen]\, fiind apoi transfera]i
la Clinica I Chirurgie cu diagnosticul contuzie toraco-abdominal\, con-
tuzii multiple la membrele superioare [i inferioare, prin agresiune, e-
chimoze la nivelul fe]ei. Un asistent social al Direc]iei de Asisten]\
Social\, Biroul Protec]ia Copilului Abuzat a luat leg\tura cu familia mi-
norilor n cauz\, pentru a stabili circumstan]ele n care s-a produs abuzul
[i pentru a evalua situa]ia copiilor [i a familiei.

nregistrarea cazului
Cazul copiilor C. a fost preluat de Direc]ia de Asisten]\ Social\ Ia[i,
Biroul Protec]ia Copilului Abuzat, n vederea investig\rii situa]iei copiilor
[i a familiei [i stabilirea unei m\suri de protec]ie pentru minorii agresa]i.

Evaluarea ini]ial\
Intervievarea membrilor familiei C. [i a persoanelor semnificative
n vederea stabilirii circumstan]elor n care s-a petrecut abuzul asupra
celor doi copii [i a modului n care membrii familiei C., (ct [i alte

214
STUDII DE CAZ

persoane semnificative pentru acest caz) percep situa]ia actual\, persoa-


nele respective au fost intervievate de c\tre asistentul social.
ntreb\rile asistentului social au vizat ob]inerea unor informa]ii privind
urm\toarele aspecte: ce s-a ntmplat, tipul, gravitatea [i cronicitatea
abuzului, starea actual\ a copilului, rela]ia copilului cu ceilal]i membri ai
familiei, gradul de violen]\ existent n familie, comportamente nepo-
trivite, metodele de comunicare din familie, riscul repet\rii abuzului,
siguran]a copilului n mediul familial etc.
Cei doi copii agresa]i (C.,A. n vrst\ de 6 ani [i C.,E. de 3 ani) au fost
ntreba]i de c\tre asistentul social ce anume s-a ntmplat n familie.
Feti]a C.,A. a r\spuns asistentului social c\ mama i-a b\tut, pe ea [i pe
fratele ei mai mic C.,E. pentru c\ se jucau n camer\ [i f\ceau g\l\gie, iar
mama era nervoas\ [i i-a lovit pe amndoi de mai multe ori. Copilul a
declarat c\ mama i-a b\tut cu un b\], i-a lovit cu pumnii, cu picioarele,
i-a p\lmuit, i-a tras de p\r, pe ea [i pe fratele ei mai mic, cu toate c\ ei
[i-au cerut iertare [i au promis c\ se vor juca n lini[te.
Feti]a C.,A. a spus asistentului social c\ nu era prima dat\ cnd mama
lor i bate att de tare, [i c\ acest lucru se ntmpl\ destul de des, mama
acuzndu-i c\ sunt obraznici, fac g\l\gie, nu o ascult\, o enerveaz\ [i c\
trebuie s\-i supravegheze tot timpul.
Copilul a mai afirmat, de asemenea, c\ mama lor nu are grij\ de ei, c\
uneori nu le d\ mncare, nu se intereseaz\ de ei [i nu petrece mult timp cu
ei (nu se joac\ mpreun\, nu merg n parc etc.).
ntrebat\ de rela]ia cu tat\l lor vitreg (concubinul mamei), feti]a C.,A.
a r\spuns c\ tata ne bate cnd suntem obraznici, dar acest lucru se
ntmpl\ destul de rar. Copilul a mai men]ionat c\ tat\l are grij\ de ei mai
mult dect mama, le cump\r\ dulciuri [i juc\rii, ns\ nu le ia ap\rarea
cnd mama vrea s\ i pedepseasc\, dect rareori.
n ziua cnd copiii au fost adu[i la spital n urma sesiz\rii Poli]iei, cei
doi copii erau vizibil nsp\imnta]i, plngeau foarte tare [i acuzau dureri
abdominale [i cefalee, erau mereu speria]i cnd cineva din personalul
spitalului vroia s\ pun\ mna pe ei. Din comportamentul minorilor se
putea constata teroarea la care fuseser\ supu[i [i caren]ele afective ale
acestora, lipsa de ncredere, nesiguran]a.

215
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

n urma discu]iei cu minorii, asistentul social a constatat c\ cei doi


fra]i erau supu[i frecvent abuzului fizic [i psihic de c\tre mama lor, iar
nevoile afective [i celelalte cerin]e pentru o dezvoltare [i educare adecvat\
sunt ignorate n mediul familial, n special de c\tre mam\.
Asistentul social a discutat [i cu fratele mai mare al minorilor n cauz\,
respectiv C.,N., de [apte ani. Acesta a declarat asistentului social c\ cele
afirmate de sora lui, C.,A., sunt adev\rate, [i c\ fra]ii s\i mai mici au fost
b\tu]i n nenum\rate rnduri de c\tre mama lor.
n leg\tur\ cu ce s-a ntmplat ultima dat\ (cnd fra]ii lui au fost adu[i
la spital n stare grav\), C.,N. a declarat c\ mama a b\tut-o pe C,A.
pentru c\ a fost obraznic\ [i neascult\toare.
Copilul a mai spus c\ el nu a fost b\tut de p\rin]i dect o dat\, pentru
c\ a ajuns mai trziu acas\ dect de obicei.
Minorul a mai declarat c\ p\rin]ii au un comprtament agresiv fa]\ de
ei, c\ se manifest\ violent n cadrul familiei, consum\ frecvent alcool [i
c\, n general, nu au grij\ de ei.

Domnul R.,C. (concubinul mamei) a fost [i el intervievat de asistentul


social al Direc]iei de Asisten]\ Social\ n leg\tur\ cu situa]ia actual\ a
celor doi minori agresa]i fizic.
Acesta a declarat c\ mama copiilor a fost cea care i-a b\tut pe copii, [i
c\ a vrut astfel s\-i pedepseasc\ pentru c\ au f\cut g\l\gie [i nu au fost
ascult\tori, [i astfel au enervat-o. R.,C. a afirmat c\ el nu este de acord cu
pedeapsa fizic\ aplicat\ copiilor de c\tre mam\, dar c\ nu poate interveni
foarte mult n rela]ia mama cu minorii, deoarece astfel risc\ noi conflicte
cu aceasta.
Cu toate acestea, R.,C. a declarat c\ minorii mint cnd spun c\ sunt
b\tu]i frecvent [i foarte tare de mama lor, aceasta doar pedepsindu-i uneori
cnd nu se comport\ cum trebuie [i fac pozne. n leg\tur\ cu b\taia grav\
aplicat\ minorilor n ianuarie 2003, R.,C. a declarat c\ a fost o ntmplare
nefericit\ [i c\ mama copiilor [i-a pierdut r\bdarea [i a f\cut o criz\ de
nervi [i din acest motiv a lovit copiii, ns\ amndoi regret\ acest lucru [i
vor s\ i ia pe cei doi copii acas\, deoarece i iubesc foarte mult.
Domnul R.,C. a mai men]ionat c\ el a dorit s\ aib\ o familie normal\
[i c\ dore[te s\-i creasc\ n bune condi]ii pe cei trei copii. R.,C. este de

216
STUDII DE CAZ

p\rere c\ problemele actuale se datoreaz\ condi]iilor grele de trai, a lipsei


locurilor de munc\ (pentru el [i pentru mama copiilor), toate acestea
influen]ndu-le via]a de familie.
n urma discu]iilor cu domnul R.,C., s-a constatat c\ acesta nu este
coerent n afirma]ii [i c\ ncearc\ s\ o apere pe C.,T., mama copiilor, de
acuza]ia c\ [i maltrateaz\ copiii, [i, n acela[i timp, nu recunoa[te faptul
c\ [i el a agresat fizic copiii de cteva ori.

Asistentul social care a investigat cazul celor doi minori a discutat [i


cu mama acestora, mama fiind cea care i-a agresat pe cei doi copii.
Doamna C.,T. [i-a manifestat regretul pentru ce s-a ntmplat, de-
clarnd c\ [i-a pierdut cump\tul [i s-a enervat foarte tare pe copii fiindc\
nu erau cumin]i [i a nceput s\-i loveasc\. Mama copiilor a afirmat c\ nu
a vrut s\-i r\neasc\ att de tare [i c\ i pare foarte r\u pentru cele n-
tmplate, [i este ngrijorat\ de faptul c\ cei doi minori sunt interna]i n
spital datorit\ ei.
Mama minorilor a afirmat c\ i iube[te pe to]i cei trei copii [i c\ i-a
crescut singur\ de cnd tat\l copiilor a fost arestat, [i a ncercat s\-i
ngrijeasc\ cum trebuie, dar c\ n ultimul timp are probleme de s\n\tate
care o afecteaz\ negativ, ct [i probleme de natur\ material\ care o m-
piedic\ s\ se ocupe cu r\bdare de copii [i s\ le asigure condi]ii cores-
punz\toare de cre[tere.
Doamna C.,T. a declarat asistentului social c\ regret\ abuzul fa]\ de
minorii C.,A. [i C.,E. (avnd accese repetate de plns) [i [i justific\ fapta
ca fiind o r\t\cire de moment din cauza neajunsurilor familiei [i a faptului
c\ micu]ii sunt foarte neastmp\ra]i.
ntrebat\ de ce nu a dus copiii la spital pentru ngrijiri medicale, mama
a r\spuns c\ i-a fost fric\ s\ nu i ia de la mine [i s\-i dea la stat.
Mama copiilor [i-a exprimat dorin]a de a merge s\ stea n spital cu cei
doi copii [i s\-i ngrijeasc\ pn\ cnd ace[tia vor putea fi externa]i [i s\-
i ia acas\. De asemenea, doamna C.,T. a acceptat s\ colaboreze cu spe-
ciali[tii n vederea reglement\rii situa]iei celor doi copii, lundu-[i an-
gajamentul c\ fapta nu se va mai repeta.
n urma interviev\rii mamei celor doi minori agresa]i, s-a constatat de
c\tre speciali[ti c\ doamna C.,T. [i-a abuzat fizic copiii ntr-o form\ grav\

217
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

[i acest comportament are caracter repetitiv. Abuzul asupra copiilor se


datoreaz\ nivelului educa]ional redus, a gradului de s\r\cie n care tr\ie[te
familia, consumului frecvent de alcool etc.
Din evaluarea psihologic\ a mamei rezult\ faptul c\ aceasta prezint\
deficien]\ mintal\ moderat\ [i tulbur\ri de comportament cu tendin]e
agresive, pe fondul consumului de alcool.
Astfel, rezult\ c\ mediul de via]\ actual al minorilor prezint\ un grad
ridicat de risc pentru integritatea fizic\ [i psihic\ a copiilor.

Pentru ob]inerea mai multor informa]ii relevante despre situa]ia co-


piilor familiei C., a fost intervievat\ [i vecina de palier, doamna M., care
a sesizat Poli]ia dup\ ce i-a g\sit pe copii b\tu]i [i plngnd afar\.
Doamna M. a declarat asistentului social c\ minorii sunt frecvent b\tu]i
de ambii p\rin]i, mai ales de mam\, sunt mbr\ca]i nepotrivit, sunt l\sa]i
singuri mult timp, nu sunt du[i la medic niciodat\.
Vecina a spus c\ de multe ori le-a dat copiilor de mncare [i haine,
ntruct i era mil\ de ei.
De asemenea, doamna M. a men]ionat c\ de multe ori a v\zut copiii
plini de vn\t\i pe mini, pe fa]\ [i a auzit din apartamentul ei cum
plngeau ace[tia, dar a ezitat s\ anun]e autorit\]ile din cauz\ c\ [tia c\ cei
doi p\rin]i sunt agresivi [i se sup\r\ foarte tare cnd se amestec\ persoane
str\ine n familia lor.
Vecina familiei C. a declarat c\ p\rin]ii nu ofer\ copiilor condi]ii
corespunz\toare de cre[tere [i c\ ace[tia sunt ntr-un real pericol. Aceasta
a declarat c\ p\rin]ii sunt iresponsabili [i agresori ai copiilor [i c\ i
intereseaz\ doar aloca]iile copiilor ca s\ se distreze [i s\ consume alcool.

Asistentul social a luat leg\tura cu medicul de la Spitalul Sfnta


Maria sub supravegherea c\ruia se afl\ cei doi copii agresa]i, la cererea
acestuia din urm\, care a contactat telefonic Direc]ia de Asisten]\ Social\
[i a solicitat asistentului social s\ vorbeasc\ cu el.
n urma discu]iei cu medicul [i din declara]iile asistentelor medicale
care au ngrijit copiii [i al pacientelor colege de salon a reie[it faptul c\,
n perioada intern\rii (la cererea acesteia) a mamei cu cei doi copii n
spital, mama a manifestat un comportament agresiv n special fa]\ de

218
STUDII DE CAZ

b\ie]elul C.,E., lovindu-l cu palma peste cap, izbindu-l pe copil de gresie,


trntindu-l n pat [i astupndu-i gura cu mna ca s\ nu plng\.
Medicul a informat asistentul social c\ mama nu s-a preocupat de
ngrijirea copiilor [i nu a manifestat afec]iune fa]\ de ace[tia, refuznd de
asemenea s\ colaboreze cu asistentele [i doctorii, dorind s\ externeze
copiii ct mai repede.
Medicul pediatru consider\ c\ minorii n cauz\ sunt n pericol n
mediul familial actual [i le este ncetinit\ dezvoltarea.

Starea fizic\ [i psihic\ a copiilor n urma evalu\rii


Minorii C.,A. n vrst\ de [ase ani [i C.,E. de trei ani au fost adu[i n
data de 09.01.2003 la Spitalul de copii Sfnta Maria n stare grav\, n
urma agresiunilor fizice la care au fost supu[i de mama lor. Copiii au fost
interna]i la Sec]ia I Chirurgie cu diagnosticul contuzie toracico-abdo-
minal\, contuzii multiple la nivelul membrelor superioare [i inferioare
(prin agresiune), ct [i la nivelul fe]ei.
Copiii au fost supu[i unor controale medicale am\nun]ite, n urma
c\rora s-au constatat urm\toarele aspecte:
copiii prezint\ ntrziere n dezvoltare, avnd o greutate [i o -
n\l]ime sub media normal\ vrstei lor;
prezint\ caren]e alimentare (lips\ de vitamine, calciu etc. );
pe toat\ suprafa]a corpului copiii prezint\ echimoze, cicatrici mai
vechi; acuz\ dureri abdominale, cefalee, gre]uri.
Din punct de vedere al st\rii psihice a celor doi minori agresa]i, ace[tia
prezint\ caren]e afective, emo]ionale, au deprinderi de autonomie per-
sonal\ [i social\ slab conturate, sunt greu abordabili, introverti]i.
Copiii sunt vizibil marca]i psihic de climatul familial agresiv, sunt
ncorda]i, nu au un sentiment de siguran]\, sunt suspicio[i, au dese accese
de plns, [i cu greu au putut fi consulta]i de speciali[ti.
Copilul C.,A. (6 ani) a spus doctorilor c\ acas\ sunt b\tu]i frecvent,
sunt pedepsi]i, mama [i tata ]ip\ la ei, nu i las\ s\ se joace n cas\; copilul
a m\rturisit c\ i este fric\ de mama ei, crede c\ mama nu o iube[te [i c\
vrea ca ea [i fratele ei C.,E. s\ plece de acas\.

219
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Cei doi copii, respectiv C.,A. [i C.,E. au necesitat ngrijiri medicale n


spital dou\sprezece zile, medicul legist elibernd copiilor certificate me-
dico-legale.

Evaluarea familiei
Semnifica]ia mediului ambiant trecut [i actual
P\rin]ii copiilor, respectiv doamna C.,T. (33 ani) [i C.,L. (37 ani) s-au
c\s\torit n 1995. n anul 2000, tat\l copiilor a fost arestat pentru furt
calificat, primind o pedeaps\ de 4 ani. Copiii au r\mas astfel n grija
mamei.
ncepnd din 2001, mama copiilor tr\ie[te n concubinaj cu R.,C. (36
ani), care locuie[te mpreun\ cu C.,T. [i cu copiii n locuin]a proprietate
personal\ a mamei.
n perioada convie]uirii cu tat\l copiilor, ct [i dup\ arestarea acestuia,
mama a refuzat s\-[i ndeplineasc\ obliga]iile p\rinte[ti privind cre[terea
[i educa]ia copiilor, n sensul c\ aceasta nu asigur\ nevoile de baz\ ale
minorilor, dar manifest\ [i un comportamnet agresiv fa]\ de ace[tia, b\-
tndu-i frecvent din diferite motive.
n perioada imediat urm\toare venirii n familie a domnului R.,C.
(concubinul mamei) s-a observat o responsabilizare a mamei de c\tre
acesta, n sensul c\ mama a nceput s\ se ocupe mai intens de ntre]inerea
[i cre[terea copiilor [i de treburile gospod\re[ti, neglijate pn\ atunci.
Influen]at\ de concubin, mama [i-a asumat responsabilit\]i n ceea ce
prive[te copiii, dar nu le-a asigurat acestora un confort psihic, neavnd
rela]ii afective normale cu ace[tia, ci rela]ii bazate pe control excesiv,
pedeaps\, mama avnd a[tept\ri exagerate fa]\ de copii, n raport cu
vrsta acestora.
n urma arest\rii so]ului, mama a trebuit s\ fac\ fa]\ unor dificult\]i
materiale [i financiare pentru cre[terea celor trei copii, fapt care a in-
fluen]at negativ rela]ia ei cu minorii, doamna C. avnd anumite tulbur\ri
de comportament, tendin]e agresive [i o instabilitate accentuat\, cu re-
percursiuni directe asupra copiilor.
Mama [i-a agresat copiii grav [i acest comportament are caracter re-
petitiv, ns\ aceasta nu consider\ b\taia d\un\toare, ci benefic\ pentru

220
STUDII DE CAZ

educarea copiilor. Doamna C.,T. nu con[tientizeaz\ efectele comporta-


mentului s\u asupra copiilor, iar concubinul ei, R.,C., nu intervine dect
rareori n ap\rarea copiilor.
n urma venirii lui R.,C. n familie, a avut loc o mbun\t\]ire a nivelului
de trai al familiei C., dar o schimbare negativ\ n ceea ce prive[te climatul
familial. Cei doi p\rin]i consum\ alcool, manifest\ tendin]e agresive, nu
ofer\ copiilor condi]ii normale de cre[tere [i dezvoltare etc.
n ianuarie 2003, copiii C.,A. [i C.,E. au fost b\tu]i cu s\lb\ticie de
mama lor [i interna]i de urgen]\ la Spitalul de Copii din Ia[i. Mama
regret\ fapta f\cut\, motivnd c\ [i-a pierdut cump\tul datorit\ neajun-
surilor din familie [i a neastmp\rului copiilor.
Speciali[tii n protec]ia copilului care au investigat cazul minorilor C.
consider\ c\ actualul mediul familial este unul maltratant [i pericliteaz\
integritatea [i dezvoltarea copiilor.

Func]ionarea actual\ a familiei


n prezent, cei trei fra]i locuiesc mpreun\ cu mama lor [i cu concubinul
acesteia n locuin]a proprietate personal\ a mamei.
Nici unul dintre parteneri nu are rude apropiate [i nu au nici prieteni
apropia]i datorit\ comportamentului recalcitrant al mamei copiilor, dar [i
a situa]iei lor familiale.
Rela]iile interpersonale n cadrul familiei C. nu sunt rela]ii normale
p\rin]i-copii bazate pe afec]iune [i n]elegere, ci mai degrab\ pe control,
pedeaps\ [i supunere.
Rela]iile mamei cu copii sunt lipsite de ata[ament, copiii avnd un
sentiment de team\ fa]\ de aceasta. Mama ignor\ nevoile individuale de
baz\ ale copiilor [i nu [i asum\ responsabilitatea pentru ngrijirea lor,
principala metod\ de comunicare cu copiii fiind pedeapsa. Copiii sunt
mai apropia]i de concubinul mamei, R.,C., care pare mai interesat de
situa]ia lor [i le acord\ mai mult\ ngrijire dect mama, ns\ [i acesta la
rndul s\u i bate uneori.
Cei trei minori interrela]ioneaz\ foarte bine, protejndu-se unul pe
altul [i avnd rela]ii normale fraterne.

221
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Minorii sunt supu[i unui regim abuziv n mediul actual, fiind abuza]i
fizic [i psihic de p\rin]i, neglija]i, ultima b\taie primit\ de copii avnd
drept urmare internarea acestora de urgen]\ la spitalul de copii.
Cei doi p\rin]i s-au ar\tat dispu[i s\ coopereze cu speciali[tii serviciilor
sociale n vederea dep\[irii situa]iei de abuz asupra copiilor, ar\tndu-[i
regretul pentru cele ntmplate [i motivarea pentru schimbare. Cu toate
acestea, n urma evalu\rii realizate, s-a ajuns la concluzia c\ actualul
mediu familial nu prezint\ garan]iile privind securitatea copiilor, existnd
n continuare riscul abuzului asupra copiilor.
Re]eaua social\ a familiei C. este s\rac\, membrii familiei neavnd
rela]ii pozitive cu vecinii [i nici prieteni apropia]i, tr\ind relativ izola]i
social. Se confrunt\ cu probleme materiale deosebite, cauzate de lipsa
unui loc de munc\, singurul care aduce bani n cas\ fiind R.,C. care
lucreaz\ uneori ca zilier, sunt cunoscu]i drept consumatori frecven]i de
alcool [i nu beneficiaz\ de o imagine pozitiv\ n comunitate.
Familia C. nu ofer\ n prezent copiilor condi]ii adecvate de cre[tere [i
educare iar climatul familial actual pune n pericol siguran]a [i dezvoltarea
celor trei minori.

60 68

35 33

6 7

Genograma familiei C.

222
STUDII DE CAZ

Vecini

Loc de 35 33
Medic
munc\ 7
6

Asistent
social
(servicii
sociale)

LEGENDA
l Rela]ie puternic\
l Rela]ie tranzitorie
l Rela]ie tensionat\
l Persoana care se implic\ mai mult

Ecomapa familiei C.

Nivelul de trai asigurat copiilor


Situa]ia material\ a familiei C. este precar\, p\rin]ii confruntndu-se
zilnic cu probleme financiare [i materiale.
Sursele de venit ale familiei sunt aloca]iile celor trei copii, ajutorul
social primit de familie n conformitate cu Legea 416, [i venitul ocazional
al al comcubinului mamei, R.,C. (care munce[te uneori ca zilier), suma
lunar\ total\ nedep\[ind 2.500.000 lei.
Familia C. locuie[te ntr-o garsonier\, proprietate personal\ a mamei,
confort II, mobilat\ s\r\c\cios [i care ndepline[te minimum de cerin]e
privind ntre]inerea copiilor. Spa]iul locuit este supraaglomerat, cu trei
copii neavnd un spa]iu pentru joac\ [i dormind to]i trei ntr-un pat.
Condi]iile igienice ale locuin]ei las\ de dorit.
Nevoile de baz\ ale copiilor sunt neglijate, cei trei minori nefiind
alimenta]i corespunz\tor, nu au mbr\c\minte potrivit\, nu sunt du[i la
medic atunci cnd se mboln\vesc etc.
Copiii nu beneficiaz\ n mediul familial actual de condi]ii decente de
cre[tere [i educare. Datorit\ problemelor materiale cu care se confrunt\,
comportamentul p\rin]ilor (n special al mamei) fa]\ de minori s-a agravat,
ace[tia desc\rcndu-[i nervii asupra copiilor, care sunt b\tu]i frecvent,

223
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

pedepsi]i din motive absurde, l\sa]i fl\mnzi etc. Lipsa banilor, a po-
sibilit\]ilor materiale constituie un factor de stres pentru p\rin]i, care le
afecteaz\ rela]iile [i comportamentul fa]\ de copii.
Abuzul asupra copiilor se datoreaz\ nivelului educa]ional redus, a
gradului de s\r\cie din familie, consumului exagerat de alcool [i tul-
bur\rilor de comportament ale mamei.
Dificult\]ile materiale, lipsa condi]iilor de cre[tere [i educare a copiilor
[i mai ales tratamentul abuziv al p\rin]ilor pun n pericol dezvoltarea
normal\ [i integritatea fizic\ [i psihic\ a minorilor.

Dezvoltarea copilului
n urma controalelor medicale la care au fost supu[i cei doi minori
agresa]i, speciali[tii au constatat c\ cei doi copii prezint\ nt\rziere n
dezvoltare, au caren]e alimentare [i manifest\ri somatice care indic\ tra-
tamentul agresiv n familie;
Din evaluarea psihologic\ a copiilor n cauz\ a reie[it c\ ace[tia
prezint\ caren]e afectiv-emo]ionale, sunt greu de abordat, manifest\ ne-
siguran]\ [i suspiciune;
Capacitatea comunica]ional\ este redus\, nivelul limbajului fiind
prea pu]in dezvoltat n conformitate cu vrsta celor doi copii;
Copiii stabilesc greu rela]ii interpersonale [i au un comportament
dominant de negativism.

Cei doi minori (C.,A. de [ase ani [i C.,E. de trei ani) nu au rela]ii
normale de ata[ament cu p\rin]ii ([i ndeosebi cu mama), sunt lipsi]i de
sentimentul de siguran]\ pe care ar trebui s\ l asigure familia, p\rin]ii
ignornd nevoile de baz\ ale copiilor, privindu-i de condi]iile elementare
afective [i fizice de dezvoltare.
Copiii sunt teroriza]i de atmosfera din familie [i mai ales de com-
portamentul mamei lor, de care le este fric\ pentru c\ i pedepse[te foarte des.
Riscul repet\rii abuzului asupra minorilor este foarte mare, date fiind
problemele familiei care influen]eaz\ negativ rela]iile p\rin]i-copii: di-
ficult\]i materiale, consumul de alcool, lipsa rela]iilor sociale, compor-

224
STUDII DE CAZ

tament cu tendin]e agresive, dezvoltarea [i integritatea copiilor fiind astfel


periclitate.

Ce trebuie schimbat n dinamica familiei pentru a preveni


abuzul?
Mediul actual de via]\ al copiilor familiei C. este unul maltratant, care
ridic\ probleme serioase n ceea ce prive[te siguran]a copiilor [i dez-
voltarea fizic\ [i psihic\ normal\ a acestora.
n vederea elimin\rii factorilor care au dus la apari]ia abuzului asupra
minorilor trebuie avute n vedere urm\toarele schimb\ri n dinamica fa-
miliei:
1. responsabilizarea mamei n vederea ndeplinirii obliga]iilor pa-
rentale care i revin n ceea ce prive[te cre[terea [i educarea minorilor;
2. crearea unei re]ele sociale care poate oferi sprijin [i modele de
comportament pentru p\rin]i (rela]ii pozitive cu vecinii, cuno[tin]ele);
3. mbun\t\]irea calit\]ii rela]iilor p\rin]i-copii (con[tientizarea de c\-
tre ace[tia a efectelor comportamentului abuziv asupra minorilor);
4. rezolvarea problemelor legate de consumul de alcool (renun]area
la consumul de alcool prin con[tientizarea efectelor asupra comporta-
mentului [i a st\rii de s\n\tate);
5. colaborarea [i acceptarea suportului oferit de serviciile sociale n
vederea prevenirii abuzului [i mbun\t\]irii situa]iei familiale (cooperarea
eficient\ dintre p\rin]ii minorilor [i speciali[tii n protec]ia copilului).

Planificarea interven]iei
Obiectivul principal urm\rit n cazul copiilor C.,A. [i C.,E. este schim-
barea mediului de via]\ maltratant n unul care s\ ofere siguran]\ [i fa-
vorabil cre[terii [i dezvolt\rii copiilor. n acest sens, priorit\]ile echipei de
interven]ie sunt: ndep\rtarea factorilor de risc care au dus la apari]ia
abuzului, asistarea copiilor n vederea dep\[irii traumei pe care au suferit-
o [i identificarea unei m\suri de protec]ie care s\ ofere copiilor siguran]\
[i condi]ii adecvate de cre[tere.

225
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Obiectivele interven]iei pe termen scurt n cazul copiilor C.,A. [i


C.,E. sunt:
1. scoaterea copiilor din mediul abuziv [i internarea acestora n spitalul
de copii, sec]ia urgen]e, pentru ngrijiri medicale;
2. evaluarea medical\ [i psihologic\ n vederea identific\rii [i trat\rii
efectelor abuzului;
3. stabilirea unei rela]ii pozitive, de colaborare, dintre p\rin]ii abuzatori
[i asistentul social, n vederea identific\rii unei solu]ii la situa]ia cu care
se confrunt\ [i a elimin\rii factorilor care au dus la apari]ia abuzului;
4. terapia familiei (includerea mamei ntr-un program specializat pen-
tru a beneficia de consiliere [i terapie).

Obiectivele interven]iei pe termen lung vor viza:


1. schimbarea mediului de via]\ maltratant ntr-unul favorabil cre[-
terii, educ\rii [i dezvolt\rii copiilor;
2. reabilitarea minorilor din punct de vedere fizic [i psihic, n vederea
dep\[irii traumei.
La nivelul inter-institu]ional [i multidisciplinar al interven]iei n cazul
copiilor C. se va stabili echipa de interven]ie. Aceasta va fi alc\tuit\ din:
medic pediatru, psiholog, asistent social, jurist, care vor colabora pe toat\
durata interven]iei, n func]ie de serviciile care vor fi necesare, ct [i la
evaluarea final\ a interven]iei. (Coordonatorul echipei de interven]ie va fi
asistentul social al Direc]iei de Asisten]\ Social\ care s-a ocupat de caz
din momentul sesiz\rii).
La nivel individual, interven]ia va urm\ri acompanierea copiilor vic-
time ale abuzului n vederea recuper\rii fizice [i psiho-sociale a acestora,
[i acordarea de suport terapeutic p\rin]ilor abuzatori (consiliere).
Cei doi p\rin]i ai copiilor C.,A. [i C.,E. s-au ar\tat dispu[i s\ colaboreze
cu speciali[tii n protec]ia copilului n vederea dep\[irii situa]iei cu care
se confrunt\ [i a restabilirii echilibrului familial prin mbun\t\]irea calit\]ii
rela]iei p\rin]i-copii.
Astfel, s-a propus includerea p\rintelui abuzator (mama) ntr-un pro-
gram specializat pentru a beneficia de terapie [i consiliere.

226
STUDII DE CAZ

Mama copiilor, doamna C.,T. [i-a luat angajamentul fa]\ de asistentul


social s\:
asigure copiilor un mediu familial adecvat, f\r\ conflicte sau
atitudini agresive fa]\ de copii, n caz contrar ace[tia vor fi separa]i de-
finitiv de familie [i se vor ncepe demersurile pentru dec\derea din drep-
turile p\rinte[ti;
s\ colaboreze cu echipa Direc]iei de Asisten]\ Social\ [i s\ asigure
accesul angaja]ilor institu]iei la domiciliu, n vederea verific\rii situa]iei
copiilor;
s\ participe la [edin]ele de terapie n cadrul Direc]iei de Asisten]\
Social\ dup\ un program stabilit de c\tre psihologul institu]iei.

Interven]ia
Observa]ii generale
Dat fiind faptul c\ ambii p\rin]i [i-au manifestat regretul fa]\ de cele
ntmplate cu cei doi copii [i [i-au luat angajamentul c\ tratamentul abuziv
al copiilor nu va mai avea loc, minorii C.,A. [i C.,E. au revenit n familia
natural\, r\mnnd ns\ sub stricta supraveghere a speciali[tilor.
La scurt timp ns\ dup\ revenirea copiilor n familie, p\rin]ii acestora
nu s-au mai ar\tat dispu[i s\ colaboreze cu speciali[tii [i s\ accepte
suportul acestora, manifestnd un comportament de respingere [i n-
c\lcndu-[i angajamentul pe care [i-l luaser\ ini]ial fa]\ de membrii e-
chipei de interven]ie.
Astfel, dup\ numai dou\ [edin]e de consiliere, mama minorilor a
ncetat s\ se mai prezinte la ntlnirile cu psihologul, motivnd c\ este o
pierdere de timp [i este de p\rere c\ terapia nu o ajut\.
De asemenea, asistentul social a fost mpiedicat s\ se intereseze de
starea actual\ a copiilor deoarece p\rin]ii nu deschideau u[a [i nu erau de
g\sit. Vecinii au informat asistentul social c\ cei doi so]i continu\ s\-i
pedepseasc\ [i s\-i neglijeze pe copii [i c\ atitudinea [i comportamentul
lor social pare a nu se fi schimbat.
n aceste condi]ii, membrii echipei de interven]ie au considerat c\
mediul familial n care tr\iesc cei trei copii ai familiei C. nu prezint\
garan]ii privind securitatea copiilor [i c\ riscul repet\rii abuzului este

227
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

prezent, din aceste motive men]inerea copiilor n continuare n familie nu


este indicat\.
Dat\ fiind aceast\ situa]ie, s-a propus plasarea de urgen]\ n regim de
asisten]\ maternal\ la o familie de asisten]i maternali profesioni[ti a co-
piilor C.,A., C.,E. [i C.,N., mama minorilor declarnd c\ este de acord ca
cei trei copii s\ fie plasa]i n asisten]\ maternal\ sau ntr-un centru de
plasament deoarece acas\ nu le poate oferi condi]ii adecvate.
Etapele interven]iei n cazul copiilor C.
Scoaterea copiilor din mediul familial abuziv [i internarea de urgen]\
a acestora n spitalul de copii pentru ngrijiri medicale;
Evaluarea fizic\ [i psihologic\ a minorilor n vederea identific\rii [i
dep\[irii efectelor tratamentului abuziv;
Terapie [i consilierea p\rin]ilor n vederea schimb\rii comportamen-
tului abuziv;
Terapie individual\ cu C.,A., respectiv C.,E. n vederea dep\[irii
traumei
Revenirea copiilor C.,A., [i C.,E. n mediul familial, cazul r\mnnd
sub supravegherea speciali[tilor Direc]iei de Asisten]\ Social\;
Scoatarea copiilor din mediul familial [i plasarea de urgen]\ a a-
cestora n regim de asisten]\ maternal\, datorit\ reapari]iei abuzului asupra
minorilor [i a nerespect\rii angajamentului de c\tre p\rin]ii R.,C. [i C.,T.;
Consilierea [i preg\tirea copiilor n vederea integr\rii n noul mediu
de via]\;
Terapie pentru p\rin]i-substitut (preg\tirea familiei de asisten]i ma-
ternali n vederea primirii copiilor);
nceperea demersurilor legale pentru dec\derea din drepturile p\-
rinte[ti a doamnei C.,T. (mama copiilor) pentru abuz fizic asupra copiilor;
Evaluarea periodic\ a situa]iei celor trei copii (lunar).
Monitorizarea cazului o perioad\ de 6 luni dup\ ncheierea inter-
ven]iei.

228
STUDII DE CAZ

Evaluarea final\
n prezent copiii C.,A., C.,E. [i C.,N. se afl\ n plasament la familia de
asisten]i maternali B. din Ia[i. Copiii s-au integrat bine n noul mediu
familial [i s-au ata[at de asisten]ii maternali [i de feti]a acestora.
Copiii s-au obi[nuit mai greu cu lipsa p\rin]ilor datorit\ vrstei lor
mici [i a faptului c\ pn\ acum nu au cunoscut un alt mediu de via]\, dar
grija [i afec]iunea asisten]ilor maternali i-au ajutat s\ treac\ de faza des-
p\r]irii de p\rin]i [i s\ se adapteze la noul mod de via]\.
Din cele constatate n urma evalu\rii periodice a situa]iei copiilor de
c\tre asistentul social a reie[it faptul c\ cei trei minori au progresat n ceea
ce prive[te dezvoltarea lor fizic\, capacitatea de comunicare [i rela]ionare,
copiii avnd achizi]ii att pe plan personal, ct [i n plan social.
Minorul C.,N. este n clasa I [i este ncntat de faptul c\ merge la
[coal\, avnd rezultate satisf\c\toare.
Cei trei fra]i au un comportament normal pentru vrsta lor [i nu ridic\
probleme familiei de plasament, avnd rela]ii pozitive cu to]i ceilal]i
membri ai familiei.
Speciali[tii n protec]ia copilului care s-au ocupat de cazul celor trei
fra]i au constatat c\ actualul mediu de via]\ al minorilor prezint\ siguran]a
afectiv\ [i protec]ia de care au nevoie copiii [i c\ familia de asisten]i
maternali ofer\ acestora condi]ii normale de cre[tere [i educare, mediul
familial asigurat de c\tre asisten]ii maternali fiind unul favorabil dez-
volt\rii copiilor.
n aceste condi]ii, se propune men]inerea m\surii de ocrotire a celor
trei copii n familia asisten]ilor maternali pn\ la identificarea unei m\suri
de ocrotire cu caracter permanent.

229
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Studiu de caz nr. 4

Prezentarea general\ a problemei


Minora D., I., n vrst\ de patru ani locuie[te mpreun\ cu cei cinci
fra]i [i cu p\rin]ii ei ntr-o comun\ din jude]ul Ia[i.
P\rin]ii copiilor sunt c\s\tori]i din 1990, [i nc\ de la nceputul c\sniciei
au existat conflicte intrafamiliale, care cu timpul s-au agravat, ajungnd
ca violen]a intrafamilial\ s\ devin\ un mod de via]\.
Situa]ia social\ a familiei D. este critic\: comportamentul agresiv al
tat\lui vizavi de cei [ase copii [i de mama acestora se manifest\ frecvent
[i n ultimul timp s-a agravat, datorit\ consumului de alcool, al educa]iei
minime [i al gradului mare de s\r\cie.
Datorit\ problemelor materiale cu care se confrunt\ familia, trei dintre
cei [ase fra]i frecventeaz\ un Centru de zi din comuna n care locuiesc, iar
ceilal]i trei (cei mai mici) sunt permanent n familie.
Tat\l copiilor, domnul D.,C., se manifest\ violent n cadrul familiei, [i
agreseaz\ frecvent so]ia [i copiii (n special pe cei mici), invocnd diverse
motive. Cnd D.,C. nu este sub influen]a alcoolului, atitudinea tat\lui fa]\
de familie este indiferent\, de multe ori restrictiv\ fa]\ de cheltuielile
legate de alimentare [i mbr\c\minte: orice nevoie a copiilor este respins\,
propriile trebuin]e avnd prioritate.
Agresivitatea tat\lui este ndreptat\ n special asupra mamei [i asupra
feti]ei D.,I. Aceasta este b\tut\ n mod repetat de c\tre tat\l ei, principalul
motiv fiind c\ feti]a nu este a lui (D.,C. consider\ c\ so]ia l-a n[elat [i c\
minora D.,I. nu este copilul lui).
Copiii sunt teroriza]i de comportamentul tat\lui, ace[tia plecnd de
acas\ (n vecini etc.) cnd D.,C. ncepe s devin\ recalcitrant [i agresiv.
Cei mici ns\, D.,I. (4 ani) [i D.,L. (3 ani) cad de multe ori victime ale
agresivit\]ii tat\lui, deoarece nu [tiu s\ se fereasc\ de acesta.
Mama minorilor, respectiv doamna D.,A. manifest\ un real ata[ament
fa]\ de copii. De[i este victima abuzurilor repetate ale so]ului, nu a f\cut
demersurile pentru separarea legal\ de acesta, datorit\ lipsei banilor [i a
amenin]\rilor repetate din partea so]ului, ns\ a depus plngere la Poli]ie

230
STUDII DE CAZ

vizavi de comportamentul agresiv al domnului D.,C. Poli]ia nu a luat ns\


nici o m\sur\ nafara unor amenzi pentru tulburarea lini[tii publice, lucru
care l-a enervat pe tat\l copiilor, devenind mai agresiv fa]\ de membrii
familiei.
Asistentul social de la Centrul de zi din comuna n care locuie[te
familia D. a constatat la fra]ii minorei D.,I. (care frecventau centrul) un
comportament caracteristic copilului agresat. ngrijorat\, aceasta a de-
marat un program de monitorizare al familiei copiilor, despre care avea
cuno[tin]\ c\ se confrunt\ cu fenomenul de violen]\ domestic\.
Din mai 2003, asistentul social al Centrului de zi din comuna x a
urm\rit ndeaproape situa]ia familiei D., constatnd prezen]a violen]ei
familiale, la nceput doar asupra mamei copiilor.
n iunie 2003, ntr-o vizit\ efectuat\ la domiciliul familiei D. de c\tre
asistentul social, acesta a constatat c\ minora D.,I. prezenta echimoze pe
fa]\ [i pe mini. Mama copiilor a declarat c\ feti]a a fost b\tut\ de tat\
venit obosit [i nervos de la munc\.
Asistentul social de la Centrul de zi a considerat c\ minorii sunt n
pericol n actualul mediu familial [i a anun]at Direc]ia de Asisten]\ Social\
Ia[i de situa]ia copilului [i a fra]ilor ei.

Sesizarea cazului
1. Persoana care a sesizat cazul: asistentul social E.,L. de la Centrul
de zi din comuna x, Ia[i
2. Date de identificare ale copilului: D.,I. (4 ani);
3. Date de identificare ale abuzatorului: D.,C. (47 ani), tat\l minorei;
4. Tipul de abuz reclamat: abuz fizic asupra copilului, abuz emo]ional;
5. Locul unde s-a petrecut abuzul: n familie;
6. Institu]ia unde s-a semnalat abuzul: Direc]ia de Asisten]\ Social\
Ia[i, Biroul Protec]ia Copilului Abuzat.

Cazul copilului D.,I. a fost sesizat de c\tre asistentul social al Cen-


trului de zi din comuna x, Ia[i, centru la care erau nscri[i [i trei dintre
fra]ii minorei n cauz\. Asistentul social avea cuno[tin]\ de faptul c\ n
familie exist\ violen]\ conjugal\ [i a nceput s\ acorde o aten]ie deosebit\

231
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

copiilor familiei D., efectund vizite la domiciliul familiei pentru a ob-


serva comportamentul tat\lui fa]\ de copii.
n data de 3 iunie 2003, asistentul social E.,L. n urma unei evalu\ri la
domiciliul familiei D. a sesizat faptul c\ minora D.,I., de 4 ani, a fost
b\tut\ cu pumnii de c\tre tat\, deoarece, dup\ spusele mamei, aceasta i-a
mncat bucata de pine de pe mas\. Copilul prezenta lovituri (vn\t\i) pe
bra]e [i echimoze pe frunte [i i-a spus asistentului social c\ a b\tut-o tat\l ei.
Asistentul social al Centrului de zi din comuna x a alertat Direc]ia de
Asisten]\ Social\ Ia[i cu privire la situa]ia copilului D.,I., iar un asistent
social al Direc]iei a investigat cazul. ns\ cum era primul act de violen]\
al tat\lui asupra feti]ei, [i tat\l [i-a ar\tat regretul spunnd c\ a fost un
incident nefericit, dar care nu se va mai ntmpla, nu au fost luate m\suri
speciale, cazul r\mnnd sub aten]ia Direc]iei de Asisten]\ Social\ Ia[i. O
perioad\ de dou\ luni nu au mai fost semnalate abuzuri, ns\ compor-
tamentul indiferent [i lipsa de interes a tat\lui pentru cre[terea copiilor a
r\mas neschimbat\.
n septembrie 2003, n urma unui conflict major n familie, copiii
familiei D. care frecventau centrul de zi au declarat c\ sora lor, D.,I. a fost
b\tut\ crunt de tat\ [i a fost dus\ noaptea la spital cu salvarea.
De[i mama copiilor a fost mpiedicat\ de c\tre so] s\ intervin\ pentru
a interna copilul n spital datorit\ gravelor leziuni suferite n urma b\t\ii,
aceasta nu a ]inut cont de amenin]\rile so]ului [i a internat-o pe minora
D.,I. la Spitalul Sfnta Maria Ia[i. Mama s-a deplasat la spital cu copilul
[i apoi a sesizat Direc]ia de Asisten]\ Social\ [i a solicitat sprijin. Copilul
a fost internat cu diagnosticul traumatism cranio-facial 1/3 medie cla-
vicula dreapt\ prin agresiune.

nregistrarea cazului
Cazul copilului D.,I. a fost preluat de Direc]ia de Asisten]\ Social\
Ia[i, Biroul Protec]ia Copilului Abuzat, n vederea investig\rii [i evalu\rii
situa]iei minorei ([i a fra]ilor ei) [i stabilirii unei m\suri de protec]ie
pentru minora n cauz\ [i a necesit\]ii interven]iei imediate.

232
STUDII DE CAZ

Evaluarea ini]ial\
Intervievarea membrilor familiei D. [i a persoanelor semnificative
Scopul principal al evalu\rii este aprecierea existen]ei vreunui pericol/
risc pentru copil [i a gradului de periculozitate a factorilor care pun n
pericol dezvoltarea fizic\ sau/[i psihic\ sau chiar via]a copilului.
n acest sens, s-a realizat o investigare atent\ a factorilor care au dus la
apari]ia abuzului asupra feti]ei D.,I. [i a situa]iei familiale.
Astfel, au fost intervieva]i de c\tre asistentul social al Direc]iei de
Asisten]\ Social\ Ia[i membrii familiei D., asistentul social al Centrului
de zi din comuna x, asistentul social al Prim\riei comunei x, vecinii
familiei D.
Feti]a D.,I. a fost prima cu care a stat de vorb\ asistentul social.
Datorit\ vrstei mici a minorei [i a insuficientei dezvolt\ri a voca-
bularului, aceasta nu a putut s\ ofere prea multe informa]ii despre ce s-a
ntmplat. Minora a afirmat c\ a fost b\tut\ de tat\l ei pentru c\ a fost
obraznic\ [i a pedepsit-o. De asemenea, copilul a mai spus c\ tat\l ei a
b\tut-o [i alt\ dat\ [i c\ o bate [i pe mama ei [i o ceart\ tot timpul, c\ este
mereu sup\rat pe ea [i pe fra]ii ei.
Datorit\ comportamentului agresiv al tat\lui vizavi de copii, ct [i fa]\
de mam\ (violen]\ verbal\ [i fizic\), feti]a D.,I. manifest\ anxietate fa]\
de tat\. D.,I. are un comportament anxios datorit\ faptului c\ a fost
agresat\ fizic n mod repetitiv de tat\, dar [i faptul c\ aceasta a fost
martor\ la violen]ele tat\lui asupra celorlal]i membri ai familiei.
Din discu]ia purtat\ cu mama feti]ei, doamna D.,A. (33 ani), asistentul
social a constatat c\ aceasta este de mult timp victima agresiunii verbale
[i fizice ale so]ului ei, care este pe zi ce trece mai violent. Mama copiilor
a declarat asistentului social c\ la nceput agresivitatea tat\lui se manifesta
doar asupra ei, dar n ultimul timp a devenit violent [i cu copiii, n special
cu D.,I. (violen]a asupra celorlal]i fra]i ai copilului este verbal\). Doamna
D.,A. a afirmat c\ tat\l feti]ei g\se[te motive pentru a o pedepsi frecvent,
nelund n considerare vrsta mic\ a feti]ei [i nivelul ei de n]elegere, [i
niciodat\ nu are alte alternative de educa]ie dect pedeapsa fizic\. De
asemenea, mama feti]ei consider\ c\ situa]ia lor material\ precar\ este o
cauz\ a violen]ei so]ului, dar [i faptul c\ acesta consum\ alcool n mod
exagerat i accentueaz\ agresivitatea. Doamna D.,A. a men]ionat c\ so]ul
233
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

ei este aproape obsedat de ideea c\ minora D.,I. nu este fiica lui (cu toate
c\ nu are motive s\ cread\ acest lucru) [i c\ din aceast\ cauz\ feti]a este
victima violen]ei acestuia, pe ceilal]i copii pedepsindu-i foarte rar (i
agreseaz\ verbal, i amenin]\ etc.).
Mama copiilor are un comportament moral decent [i manifest\ un real
ata[ament fa]\ de copiii, f\cndu-[i griji pentru siguran]a acestora. De[i
este victima abuzurilor repetate ale so]ului, D.,A. nu a f\cut demersurile
pentru separarea legal\ de so], datorit\ lipsei banilor (nu are un loc de
munc\) dar [i datorit\ amenin]\rilor repetate din partea so]ului, ns\ a
depus plngeri la poli]ie vizavi de comportamentul agresiv al numitului
D.,C., ns\ poli]ia nu a intervenit dect prin aplicarea unei amenzi pentru
tulburarea lini[tii publice. nainte ca mama s\ apeleze la Direc]ia de
Asisten]\ Social\, tat\l [i-a mai agersat feti]a (D.,I.), ns\ ea nu a sesizat
atunci autorit\]ile pentru c\ so]ul a amenin]at-o cu b\taia. Ultima dat\
ns\, D.,C. a b\tut-o crunt pe minora D.,I., deoarece i-a r\spuns nu la o
cerere a acestuia, [i a pedepsit-o pentru c\ nu l-a ascultat. A lovit-o pe
feti]\ cu pumnii, cu picioarele, a dat-o cu capul de un dulap, pn\ s\ poat\
interveni mama copilului, provocndu-i multiple leziuni la nivelul cra-
niului, membrelor superioare etc. De[i, din spusele ei, reiese c\ a fost
mpiedicat\ de so] s\ intervin\ pentru a interna copilul n spital, mama
minorei nu a ]inut cont de amenin]\rile acestuia, internnd copilul n
spital pe data de 13.10.2003.
Din declara]iile mamei f\cute asistentului social al Direc]iei de A-
sisten]\ Social\ Ia[i reiese faptul c\ tat\l copiilor are un comportament
agresiv fa]\ de so]ie [i copii, pe fondul consumului ridicat de alcool [i al
nervozit\]ii excesive. Cnd D.,C. nu este b\ut, comportamentul s\u fa]\
de familie este indiferent, restrictiv n ceea ce prive[te alimenta]ia [i
mbr\c\mintea pentru copii, este ostil, recalcitrant.
Nu se preocup\ de cre[terea copiilor [i orice nevoie a copiilor este
respins\, propriile lui trebuin]e avnd prioritate. Din spusele mamei reiese
c\ so]ul o oblig\ s\ l hr\neasc\ nti pe el, [i apoi din resturile r\mase s\
le mpart\ copiilor. Tat\l nu manifest\ ata[ament fa]\ de copii [i i con-
sider\ o povar\ pentru familie.
Mama a spus c\ a apelat la sprijinul autorit\]ilor deoarece nu mai
poate suporta regimul abuziv [i terorizant al so]ului, [i se teme pentru

234
STUDII DE CAZ

siguran]a [i integritatea copiilor, deorece so]ul ei nu d\ semne c\ ar putea


s\-[i schimbe comportamentul.
Asistentul social al Direc]iei de Asisten]\ Social\ a intervievat [i pe
fra]ii minorei D.,I., respectiv D.,A. (12 ani), D.,L. (10 ani) [i D.,M. (7
ani). Cei trei fra]i frecventeaz\ Centrul de zi din comuna n care locuiesc,
deoarece acas\ nu au condi]ii materiale adecvate unei educa]ii cores-
punz\toare.
Copiii au declarat asistentului social c\ tat\l lor are un comportament
foarte agresiv, este mereu sup\rat pe ei, o ceart\ [i o bate frecvent pe
mama lor. De asemenea, fra]ii au afirmat c\ tat\l o pedepse[te destul de
des pe sora lor cea mic\, D.,I., invocnd diferite motive: c\ este g\l\gioas\,
c\ nu l ascult\, iar ultima dat\ a b\tut-o foarte tare pentru c\ nu i-a adus
un ou din frigider.
Copii au men]ionat c\ D.,I. este ]inta preferat\ a violen]ei tat\lui [i
datorit\ faptului c\ acesta are impresia c\ nu este fata lui, lucru neadev\rat.
Cei trei fra]i au spus asistentului social de la Centrul de zi de pro-
blemele pe care le au acas\, dup\ ce acesta i-a v\zut c\ sunt deprima]i,
retra[i [i nu mai nva]\ ca nainte. Copiii sunt vizibil marca]i de atmosfera
conflictual\ zilnic\ din familie [i au declarat c\ se tem de tat\l lor, pentru
c\ este aproape mereu n stare de ebrietate [i provoac\ scandaluri n
fiecare zi.

Asistentul social E.,L. de la Centrul de zi din comuna x a fost [i ea


intervievat\ de reprezentantul Direc]iei de Asisten]\ Social\. Aceasta a
declarat c\ familia D. era monitorizat\ de mult\ vreme, deoarece avea
cuno[tin]\ de prezen]a violen]ei intrafamiliale, dar numai asupra mamei.
n ultimul timp ns\ s-a constatat c\ tat\l D.,C. a devenit agresiv cu copiii,
n special cu minora D.,I. (4 ani), pe care a b\tut-o de cteva ori, f\r\ ns\
a avea nevoie de ngrijiri medicale. E.,L. a ntocmit un referat de con-
statare a agresiunii [i a anun]at Direc]ia de Asisten]\ Social\ Ia[i.
E.,L. a declarat c\ la trei luni de la constatarea agresiunii asupra
minorei D.,I., tat\l a b\tut-o crunt pe feti]\, provocndu-i multiple leziuni
[i traumatisme, aceasta necesitnd spitalizare. E.,L. a men]ionat c\ tat\l s-
a opus intern\rii copilului, deoarece se temea de repercursiuni cnd se va

235
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

afla c\ el a b\tut-o, dar mama nu a ]inut cont de amenin]\rile lui [i a


chemat salvarea.
E.,L. a men]ionat c\ minorii familiei D, care frecventeaz\ Centrul de
zi sunt vizibil marca]i de violen]a familial\ [i sunt teroriza]i de tat\l lor,
care i amenin]\ mereu [i i pedepse[te. De asemenea, copiii nu mai dau
randamentul normal la [coal\, sunt tri[ti [i interioriza]i.
E.,L. a afirmat c\ actualul mediu familial al copiilor le pericliteaz\
acestora dezvoltarea [i integritatea fizic\ [i psihic\ [i consider\ necesar\
interven]ia autorit\]ilor specializate.

Asistentul social de la Prim\ria comunei x a fost de asemenea in-


tervievat de asistentul social al Direc]iei de Asisten]\ Social\ n leg\tur\
cu situa]ia familiei D. Acesta a declarat c\ domnul D.,C. este cunoscut n
comun\ ca o persoan\ violent\, irascibil\, consumator frecvent de alcool,
cu probleme de rela]ionare. Pentru c\ nu avea un loc de munc\ stabil,
D.,C. a fost anagajat ca tractorist, la interven]ia autorit\]ilor locale, dar
acesta nu a dovedit seriozitate [i a fost concediat. Pentru ca s\-[i poat\
cre[te copiii, familia a fost sprijinit\ material de autorit\]ile locale, dar
tat\l a vndut lucrurile [i a cheltuit banii pe ]ig\ri [i alcool, soarta copiilor
fiindu-i indiferent\.
Asistentul social de la Prim\ria comunei x este de p\rere c\ atmosfera
conflictual\ precum [i nivelul ridicat de s\r\cie n care tr\ie[te familia D.
reprezint\ un real pericol pentru dezvoltarea normal\ a copiilor.

Tat\l copiilor, domnul V a fost intervievat [i el de asistentul social n


leg\tur\ cu ce s-a ntmplat cu minora D.,I. Acesta a sus]inut c\ a pedepsit-
o pe feti]\ pentru c\ nu l-a ascultat, [i c\ nu consider\ c\ b\taia primit\ de
minor\ i-a pus acesteia via]a n pericol. ntrebat de asistentul social de ce
s-a opus intern\rii feti]ei D.,I. n spital pentru ngrjiri, tat\l a r\spuns c\
dorea ca incidentul s\ r\mn\ n anonimat.
Domnul D.,C. recunoa[te atitudinea sa agresiv\, dar o consider\ util\
deoarece a[a poate men]ine disciplina n familia sa numeroas\. Tat\l nu
con[tientizeaz\ efectele violen]ei asupra so]iei [i copiilor [i nu pare a fi
dispus s\-[i modifice comportamentul n familie.

236
STUDII DE CAZ

D.,C. nu manifest\ ata[ament fa]\ de copii [i i consider\ o povar\


pentru familie [i nu se preocup\ de cre[terea [i educa]ia acestora. Orice
nevoie a copiilor este respins\, propriile trebuin]e avnd prioritate. Tat\l
[i agreseaz\ frecvent so]ia [i copiii, ns\ feti]a D.,I. [i fratele ei D. sunt
victimile frecvente ale abuzului. Domnul D.,C. crede c\ feti]a D.,I. nu
este copilul lui, acesta fiind unul din motivele pentru care feti]a este
b\tut\ [i pedepsit\.
Din cele constatate de asistentul social n urma discu]iei cu tat\l a-
buzator, a reie[it c\ acesta are un comportament agresiv pe fondul con-
sumului de alcool, nu con[tientizeaz\ consecin]ele comportamentului s\u
asupra copiilor, are o atitudine indiferent\ fa]\ de situa]ia acestora (e-
duca]ie, s\n\tate etc.) [i nu este dispus s\ colaboreze cu asistentul social
n vederea mbun\t\]irii situa]iei familiale [i a rela]ion\rii cu copiii.

Starea fizic\ [i psihic\ a copiilor n urma evalu\rii


Feti]a D.,I. a fost adus\ la spitalul de copii de c\tre mama sa, n data de
13.10.2003, n urma b\t\ii pe care a suferit-o. Copilul a fost diagnosticat
cu traumatism cranio-facial 1/3 medie clavicul\ dreapta prin agresiune,
avnd diverse leziuni pe suprafa]a corpului.
Psihologul care a examinat copilul a constatat c\ D.,I. are un com-
portament anxios datorit\ faptului c\ a fost agresat\ fizic n mod repetitiv
de tat\, dar [i pentru faptul c\ aceasta a fost martor\ la violen]ele tat\lui
asupra celorlal]i membri ai familiei.
Datorit\ climatului familial tensionat copilul manifest\ o instabilitate
afectiv\, un comportament anxios, are probleme de rela]ionare, are reac]ii
impulsive, manifest\ nesiguran]\ [i team\.
Speciali[tii care au evaluat starea copilului au constatat c\ minora este
terorizat\ de tat\, este b\tut\ [i pedepsit\ n mod frecvent. Feti]ei i este
team\ de tat\l ei, nu vrea s\ r\mn\ singur\ cu acesta [i nu manifest\ un
ata[ament normal tat\-fiic\.
Feti]a este foarte ata[at\ de mam\ [i fra]ii ei, avnd rela]ii pozitive cu
ace[tia; ei sunt cei care o ap\r\ pe D.,I. de abuzul tat\lui, oferindu-i
protec]ie [i afec]iune.

237
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Evaluarea familiei
Semnifica]ia mediului ambiant, trecut [i actual
P\rin]ii feti]ei D.,I., respectiv doamna D.,A. (32 ani) [i domnul D.,C.
(43) ani sunt c\s\tori]i legal de 13 ani [i au mpreun\ [ase copii, cel mai
mare avnd 14 ani, iar cel mai mic copil 3 ani.
Din cele relatate de mama copiilor, doamna D.,A., au existat conflicte
intrafamiliale de la nceputul c\sniciei (odat\ cu na[terea primului copil),
care cu timpul ns\ s-au agravat datorit\, conform spuselor mamei, con-
sumului de alcool, al gradului mare de s\r\cie [i al num\rului mare de
membri ai familiei.
Ini]ial, agresivitatea tat\lui s-a manifestat doar asupra mamei copilului,
conflictele fiind dese, dominate de agresiuni fizice [i verbale, n special
pe fondul consumului excesiv de alcool. Atmosfera familial\ tensionat\ [i
certurile cotidiene la care copiii erau martori i-au afectat foarte mult pe
ace[tia [i le-a creat un sentiment de team\ fa]\ de tat\l lor, afectndu-le de
asemenea [i ata[amentul fa]\ de acesta.
Datorit\ faptului c\ domnul D.,C. nu avea un loc de munc\ stabil [i
mama copiilor nu lucra, familia D. a apelat la autorit\]ile locale pentru a-
i sprijini material. Familia a fost sprijinit\ n acest sens timp de cteva
luni, dar tat\l copiilor a vndut majoritatea bunurilor primite pentru a-[i
procura b\utur\ [i ]ig\ri.
Deoarece n familie nu aveau condi]iile necesare unei bune educa]ii,
trei dintre copii (D.,A., D.,L. [i D.,M.) au fost nscri[i la un centru de zi
din comuna n care locuiesc, iar fata cea mai mare (D.,E. n v\rst\ de 13
ani) locuie[te n Ia[i la m\tu[a matern\ [i este elev\ la [coala special\
Constantin P\unescu.
Domnul D.,C. a nceput s\ devin\ agresiv cu minora D.,I. [i s\ o bat\
mai des dect pe ceilal]i fra]i dup\ ce a nceput s\ l obsedeze ideea (fals\
de altfel) c\ feti]a nu este copilul lui. Cu toate c\ doamna D.,A. i-a explicat
n nenum\rate rnduri c\ se n[eal\, tat\l nu s-a convins, abuzurile fizice
asupra feti]ei crescnd ca num\r [i intensitate. Cu toate c\ [i ceilal]i copii
erau pedepsi]i de tat\l lor, agresivitatea tat\lui era ndreptat\ mai ales
asupra minorei D.,I. [i asupra mamei, pe care o credea infidel\. So]ia era

238
STUDII DE CAZ

zilnic amenin]at\ s\ p\streze t\cerea asupra episoadelor violente ce aveau


loc frecvent (la fel [i copiii), deoarece domnul D.,C. dorea ca faptele s\
r\mn\ n familie, fiind con[tient de consecin]ele faptelor sale (din
punct de vedere legal).
Asistentul social de la Centrul de zi din comuna x a aflat de la copiii
familiei D. care frecventau centrul de problemele lor familiale [i a nceput
monitorizarea familiei D. n perioada monitoriz\rii nu au existat probleme
intrafamiliale, dar cazul a r\mas n aten]ia Direc]iei de Asisten]\ Social\
Ia[i, care primise sesizarea cu privire la situa]ia copiilor D.
n luna septembrie ns\, minora D.I. a fost grav b\tut\ de c\tre tat\
necesitnd internare de urgen]\. Pentru a-[i duce copilul la spital, mama a
fost nevoit\ s\ apeleze la for]\ pentru a ie[i din locuin]\. Dup\ ce a
internat feti]a la spital, a apelat la sprijinul Direc]iei de Asisten]\ Social\
Ia[i, prezentndu-le speciali[tilor situa]ia n care se afl\ [i cerndu-le
ajutorul.

Func]ionarea actual\ a familiei


n prezent, familia este compus\ din 8 membri, respectiv p\rin]ii [i cei
[ase copii. To]i locuiesc n aceea[i cas\ din comuna x, cu excep]ia feti]ei
D.,E. (13 ani) care locuie[te la m\tu[a matern\ la Ia[i, deorece nva]\ la
[coala special\ Constantin P\unescu, [i vine rar acas\.
Trei dintre copii, care sunt de vrst\ [colar\ (D.,A., D.,L. [i D.,M.)
frecventeaz\ Centrul de zi din comun\, deoarece acas\ nu au condi]ii
adecvate pentru a nv\]a [i nici resursele materiale necesare.
Rela]iile intrafamiliale sunt dominate de conflicte frecvente ntre cei
doi so]i, care n ultimul timp s-au agravat ca num\r [i intensitate, datorit\
consumului excesiv de alcool [i al nivelului ridicat de s\r\cie n care
tr\iesc membrii familiei D. Cu timpul, agresivitatea tat\lui a nceput s\ se
manifeste [i asupra copiilor, dar mult mai rar dect asupra mamei acestora.
n ultima vreme ns\, minora D.,I. (4 ani) a nceput s\ fie victima
preferat\ a agresivit\]ii tat\lui, principalul motiv invocat de acesta fiind
c\ minora nu este copilul lui (idee fals\) [i c\ este rea [i neascult\toare.
Ceilal]i fra]i au nv\]at s\ se fereasc\ de tat\l lor cnd este sub influen]a

239
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

alcoolului [i devine agresiv (fug, se ascund etc.) [i astfel sunt pedepsi]i


mai rar. Fa]\ de minora D.,I. tat\l are o atitudine inexplicabil\, nu este
afectuos cu ea, c\utnd mereu motive pentru a o bate, cu toat\ mpotrivirea
mamei.
Cei [ase copii [i doamna D.,A. sunt puternic marca]i de comporta-
mentul violent al tat\lui [i sunt practic teroriza]i de acesta. Copiii sunt cei
mai afecta]i de atmosfera familial\ [i de multe ori pleac\ de acas\ cnd
tat\l ncepe cearta [i se ntorc noaptea.
Tat\l nu manifest\ ata[ament fa]\ de copii [i i consider\ o povar\
pentru familie, considernd c\ din cauza lor au dificult\]i materiale [i
financiare.
Domnul D.,C. nu se preocup\ de cre[terea [i educa]ia copiilor [i a-
proape orice nevoie a copiilor este respins\, propriile trebuin]e avnd
prioritate.
Tat\l copiilor este cunoscut de vecini ca o persoan\ recalcitrant\ [i
agresiv\ [i prefer\ s\ nu aib\ nici un fel de rela]ii cu acesta sau cu membrii
familiei D., deoarece le este team\ de domnul D.
Domnul D.,C. este cunoscut de c\tre autorit\]ile locale ca o persoan\
violent\, consumatoare de alcool, iresponsabil\, dezinteresat\ de propria
familie.
Rela]iile copiilor cu mama lor sunt rela]ii pozitive, bazate pe afec]iune,
mama fiind foarte ata[at\ de copii [i protejndu-i pe ct posibil de violen]a
tat\lui. De[i este victima abuzurilor repetate ale so]ului, mama copiilor nu
a f\cut demersurile pentru separarea legal\ de so] (datorit\ lipsei banilor
[i a amenin]\rilor repetate din partea so]ului), ns\ a depus plngeri la
poli]ie vizavi de comportamentul agresiv al acestuia, f\r\ nici un rezultat
favorabil.
Mama [i cei [ase copii sunt puternic marca]i de conflictele [i violen]a
existent\ n familie [i consider\ c\ sunt ntr-un real pericol al\turi de tat\,
dac\ acesta nu-[i va schimba comportamentul.

240
STUDII DE CAZ

Genograma familiei D

69 70 61 60

40 32

13 12 10 7 4 3

Loc de
munc\ Asistent
social
(servicii
sociale)

Vecini

40 32

13 12 10 7 4 3 Autorit\]i
locale

Familia
l\rgit\

{ coala

LEGENDA
l Rela]ie puternic\
l Rela]ie tranzitorie
l Rela]ie tensionat\
l Persoana care se implic\ mai mult

Ecomapa familiei D.

Nivelul de trai asigurat copilului/copiilor


Familia feti]ei D.,I. locuie[te ntr-o cas\ alc\tuit\ din dou\ camere [i o
buc\t\rie, aflat\ n stare avansat\ de degradare, foarte modest mobilat\ [i
care nu satisface condi]iile igienico-sanitare, de ntre]inere a copiilor.
Spa]iul mic supraglomerat nu permite copiilor s\ se joace [i s\-[i fac\
lec]iile n condi]ii adecvate. Din aceast\ cauz\ [i din cauza dificult\]ilor
materiale ale familiei, trei dintre copii frecventeaz\ Centrul de zi din
comuna x, unde sunt sprijini]i [i unde [i fac temele.
Veniturile lunare ale familiei D. sunt foarte reduse. Tat\l nu are un loc
de munc\ stabil, a lucrat ca tractorist doi ani, n urma interven]iei a-
utorit\]ilor locale, [i-a pierdut locul de munc\ datorit\ consumului de

241
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

alcool. Mama copiilor nu a fost angajat\ niciodat\ [i nu are nici un venit.


Venitul lunar al familiei este compus din aloca]iile copiilor, venitul minim
garantat prin legea 416 [i venitul ocazional al tat\lui, suma total\ fiind de
aproximativ 3.500.000 lei.
Majoritatea banilor sunt cheltui]i de tat\ pe b\utur\ [i alcool, astfel
r\mnnd pu]ini bani pentru nevoile copiilor: haine, alimente, rechizite
[colare.
Tat\lui pare s\ nu-i pese de soarta copiilor [i consider\ nevoile sale
prioritare, el fiind capul familiei. Mama minorilor a declarat asistentului
social c\ D.,C. o pune s\-l hr\neasc\ mai nti pe el, [i apoi ceea ce a
r\mas s\ le mpart\ copiilor. Comportamentul tat\lui fa]\ de familie este
n general indiferent, restrictiv n ceea ce prive[te alimenta]ia [i mbr\c\-
mintea, este recalcitrant [i ostil.

Dezvoltarea copilului
Minora D.,I. a fost internat\ n septembrie 2003 la Spitalul de Copii
Sfnta Maria Ia[i n urma abuzului fizic s\vr[it de c\tre tat\, fiind
diagnosticat\ de medici cu traumatism cranio-facial 1/3 medie clavicul\
dreapt\ prin agresiune [i multiple leziuni n stadii diferite de vindecare.
Medicii care au examinat copilul au constatat [i alte echimoze pe corpul
copilului aproape vindecate, care indicau lovirea cu un obiect dur sau cu
pumnul. De asemenea, s-a constatat c\ D.,I. are anumite probleme or-
ganice, legate de alimenta]ia inadecvat\, lipsa de vitamine [i calciu, [i
este subdezvoltat\ din punct de vedere staturo-ponderal.
Din punct de vedere psiho-social, feti]a D.,I. manifest\ un compor-
tament anxios datorit\ agresiunilor fizice repetate, dar [i pentru faptul c\
a fost martor\ la violen]ele asupra celorlal]i membri ai familiei (mama).
Copilul prezint\ unele tulbur\ri de natur\ emo]ional\, cu accese de plns,
cefalee, durere inexplicabil\ (stomac), consecin]e directe ale tratamentului
abuziv la care este supus\ de tat\l s\u. D.,I. este terorizat\ de tat\l s\u, i
este fric\ de el, nu vrea s\ r\mn\ singur\ acas\ cu acesta etc.
Medicii [i psihologul care au examinat copilul au afirmat c\ starea
general\ de s\n\tate a copilului este grav afectat\ de comportamentul
abuziv al tat\lui [i c\ este n pericol dac\ va mai r\mne n grija acestuia.

242
STUDII DE CAZ

Efectele abuzului asupra celorlal]i membri ai familiei


Tratamentul abuziv al tat\lui asupra minorei D.,I., climatul familial
conflictual, comportamentul agresiv [i ostil al tat\lui afecteaz\ pe to]i
membrii familiei D. Toat\ familia tr\ie[te sub permanenta fric\ de domnul
D.,C., sub amenin]\rile acestuia, ncercnd, pe ct posibil, s\ se protezeje
unul pe cel\lalt.
Cu toate c\ este [i ea victima frecvent\ a abuzului tat\lui, mama mi-
norilor face tot posibilul s\ opreasc\ abuzul asupra minorei D.,I., dar f\r\
nici o reu[it\, tat\l neputnd fi oprit.
Cei mai marca]i de aceast\ situa]ie sunt copiii, n special cei mai mici,
care sunt victimile directe ale agresiunii tat\lui, dar sunt [i martorii vi-
olen]ei acestuia asupra mamei lor.
Copiii tr\iesc un sentiment permanent de fric\, nesiguran]\, anxietate;
cei care merg la [coal\ au rezultate slabe [i prezint\ o instabilitate afectiv\
[i nencredere n for]ele proprii. Se simt vinova]i oarecum c\ ei sunt
motivul comportamentului violent al tat\lui (c\ ei sunt vinova]i de pro-
blemele financiare ale familiei, c\ nu l ascult\ pe tat\l lor suficient).
De asemenea, mama copiilor se simte vinovat\ c\ nu poate stopa
abuzul asupra copiilor (n special asupra lui D.,I.) [i c\ i este fric\ de
amenin]\rile so]ului, c\ este dependent\ material de acesta, c\ nu a anun]at
autorit\]ile mai devreme despre situa]ia lor familial\ etc. Doamna D.,A.
dore[te s\-i creasc\ pe copii n condi]ii normale, s\ le ofere siguran]a unei
familii, afec]iune, un model de via]\ normal [i s\-i protejeze de agre-
sivitatea so]ului.

Ce trebuie schimbat n dinamica familiei pentru a preveni


abuzul?
n prezent, rela]iile interpersonale n cadrul familiei D. sunt ncordate
[i dominate de multiple conflicte cauzate de comportamentul agresiv al
tat\lui n ceea ce o prive[te pe feti]a D.,I. [i pe mama copiilor, respectiv
doamna D.,A., membrii familiei fiind supu[i n mod frecvent agresivit\]ii
verbale [i fizice, abuzului emo]ional, ace[tia fiind n permanen]\ ame-
nin]a]i [i certa]i de c\tre tat\.

243
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

n vederea ndep\rt\rii/elimin\rii factorilor care au condus la apari]ia


abuzului [i a diminu\rii riscului acestuia sunt necesare anumite modific\ri
n comportamentul [i n rela]iile dintre membrii familiei, att al p\rintelui
abuziv ct [i al celorlal]i membri, un accent deosebit trebuind pus pe
urm\toarele aspecte:
1) mbun\t\]irea calit\]ii rela]iilor dintre cei doi so]i;
2) con[tientizarea de c\tre tat\ a efectelor comportamentului agresiv
asupra dezvolt\rii fizice [i psihice a minorei D.,I. [i celorlal]i copii, ct [i
asistarea la scenele de violen]\ ntre el [i mama copiilor;
3) con[tientizarea de c\tre tat\ a consecin]elor consumului de alcool
asupra comportamentului s\u [i a s\n\t\]ii fizice [i psihice;
4) mbun\t\]irea situa]iei materiale [i financiare a familiei prin iden-
tificarea unui loc de munc\ de c\tre tat\l copiilor;
5) concentrarea ambilor p\rin]i asupra problemelor [i nevoilor copiilor
[i unirea eforturilor pentru a le rezolva;
6) ruperea izol\rii sociale a familiei [i men]inerea unor rela]ii pozitive
cu vecinii [i rudele, autorit\]ile locale [i serviciile sociale;
7) oferirea unui climat familial normal de dezvoltare [i cre[tere pentru
copii;
8) identificarea unor metode alternative de comunicare ntre membrii
familiei (care s\ nu se bazeze pe violen]\).

Planificarea interven]iei
Obiectivul principal n cazul minorei D.,I. l constituie schimbarea
mediului de via]\ maltratant ntr-unul favorabil cre[terii [i dezvolt\rii
psihice, fizice [i sociale a copilului, prin ndep\rtarea/eliminarea factorilor
care au condus la apari]ia abuzului.
n cadrul interven]iei n cazul D.,I. se va avea n vedere con[tientizarea
abuzului de c\tre membrii familiei ([i n special de c\tre tat\l abuzator) [i
a consecin]elor tratamentului abuziv asupra copilului, responsabilizarea
persoanelor implicate [i semnificative pentru copil [i motivarea existent\
pentru schimbarea rela]ion\rii cu copilul a p\rintelui abuziv.
Se va urm\ri, de asemenea, exploatarea resurselor familiale [i extra-
familiale care pot constitui un sprijin pentru copilul n cauz\, satisfacerea

244
STUDII DE CAZ

nevoilor de siguran]\, de dezvoltare normal\, afective etc. ale minorei


D.,I. [i ale celorlal]i membri ai familiei.
n acest caz, interven]ia va fi centrat\ pe dou\ direc]ii: juridic (sta-
bilirea unei m\suri de protec]ie a copilului [i stabilirea unei m\suri co-
rective pentru abuzator) [i recuperator (centrat\ pe copil, pe abuzator, pe
familie).
n ceea ce prive[te institu]iile [i profesioni[tii implica]i, echipa de
interven]ie va fi format\ din: asistent social, medic, psiholog, jurist, care
vor colabora pe toat\ durata interven]iei, n func]ie de necesit\]i [i dup\
finalizarea interven]iei (n etapa evalu\rii finale).
La nivelul re]elei sociale se vor identifica [i acorda responsabilit\]ile
corespunz\toare persoanelor semnificante din mediul de via]\ al copiilor
(n acest caz persoanele de sus]inere pentru copil sunt mama [i fra]ii mai
mari, cu care copilul are rela]ii pozitive bazate pe ata[ament).
La nivelul individual interven]ia va urm\ri acordarea de terapie in-
dividual\ [i consiliere persoanelor implicate [i afectate de situa]ia de
abuz, n func]ie de necesit\]i.
n urma evalu\rii ini]iale [i detaliate a situa]iei familiale a copilului
D.,I., s-a constatat c\ actualul mediu de via]\ al acestuia este unul dominat
de violen]\, bazat pe autoritate [i agresivitate din partea tat\lui, care pune
n pericol dezvoltarea [i integritatea fizic\ [i psihic\ a minorei [i a ce-
lorlal]i membri ai familiei.
Din discu]iile purtate cu mama copiilor reiese faptul c\ tat\l nu este
dispus s\ renun]e la comportamentul agresiv [i c\ exist\ riscul perpetu\rii
abuzului, de asemenea, mama [i-a exprimat dorin]a de a divor]a de so]ul
ei.
Avnd n vedere toate aceste aspecte, priorit\]ile echipei de interven]ie
vor fi: ndep\rtarea factorilor de risc care au dus la apari]ia abuzului,
asistarea copiilor [i a mamei acestora n vederea dep\[irii traumei pe care
au suferit-o [i identificarea unei m\suri de protec]ie care s\ ofere copiilor
siguran]\ [i condi]ii normale de cre[tere [i dezvoltare.

245
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Obiectivele interven]iei pe termen scurt:


1) scoaterea copilului D.,I. din mediul maltratant [i internarea acesteia
pentru ngrijiri medicale;
2) evaluarea medical\ [i psihologic\ a copilului n vederea identific\rii
[i trat\rii efectelor abuzului suferit;
3) ob]inerea certificatului medico-legal care s\ confirme abuzul fizic
suferit de minor\;
4) stabilirea unei rela]ii pozitive de colaborare dintre p\rintele non-
abuzator [i asistentul social, n vederea identific\rii unei solu]ii la situa]ia
cu care se confrunt\ [i a elimin\rii factorilor care au dus la apari]ia
abuzului (ndep\rtarea p\rintelui abuzator din familie);
5) terapie individual\ cu p\rintele care ofer\ copilului suport;
6) terapie individual\ cu p\rintele abuzator;
7) acordarea unui sprijin material mamei pe o perioad\ determinat\ de
timp pentru mbun\t\]irea condi]iilor de cre[tere a copiilor;
8) oferirea de consultan]\ juridic\ gratuit\ mamei copiilor n vederea
nceperii demersurilor pentru divor].
Obiectivele interven]iei pe termen lung vor viza:
1. schimbarea mediului de via]\ maltratant ntr-unul favorabil cre[terii
[i educ\rii copilului;
2. reabilitarea mamei [i a copilului D.,I. ([i a fra]ilor acesteia) din
punct de vedere fizic [i psihic n vederea dep\[irii traumei.

Interven]ia
Domnul D.,C., respectiv tat\l copiilor, a refuzat nc\ de la nceputul
interven]iei orice colaborare cu speciali[tii, considernd c\ este ndrept\]it
s\-[i educe copiii [i afirmnd c\ copiii trebuie s\ [tie de fric\ [i c\ au
tat\. De asemenea, tat\l nu con[tientizeaz\ impactul pe care l are asupra
copiilor atmosfera violent\, scenele agresive dintre el [i so]ie [i frica pe
care o simt copiii fa]\ de el.
Orice sprijin [i orice ncercare a speciali[tilor din echipa de interven]ie
nu a avut efect asupra schimb\rii comportamentului domnului D.,C.,
acesta considernd c\ nu exist\ posibilitatea de a fi sanc]ionat pentru
faptele sale, ntruct este familia lui [i poate face orice dore[te.

246
STUDII DE CAZ

Mama copiilor s-a ar\tat dornic\ de a colabora cu membrii echipei de


interven]ie pentru rezolvarea situa]iei cu care se confrunt\ familia sa. De
asemenea, doamna D.,A. a afirmat c\ nu mai poate suporta regimul abuziv
la care i supune so]ul pe ea [i pe copii [i este hot\rt\ s\ divor]eze de
acesta pentru a-[i putea cre[te copiii n condi]ii normale, solicitnd n
acest sens sprijinul autorit\]ilor competente.
Avnd n vedere cele men]ionate mai sus [i c\, cel pu]in n prezent,
mediul familial al minorei D.,I. nu prezint\ siguran]\ [i pune n pericol
s\n\tatea [i dezvoltarea copilului, s-a propus ca minora n cauz\ s\ fie
plasat\ n regim de asisten]\ maternal\ pn\ la restabilirea unui mediu
familial favorabil cre[terii copilului [i a posibilit\]ii revenirii n familia
natural\ n condi]ii lipsite de risc.

Pa[ii interven]iei n cazul minorei D.,I.:


1) Scoaterea copilului din mediul familial maltratant [i internarea a
acestuia de urgen]\ n spitalul de copii pentru acordarea ngrijiri medicale
n urma abuzului suferit [i plasarea ulterior la Centrul de Primire n Regim
de Urgen]\;
2) Evaluarea medical\ [i psihologic\ a copilului n vederea identific\rii
[i trat\rii efectelor abuzului suferit;
3) Realizarea demersurilor necesare pentru ob]inerea certificatului
medico-legal care s\ confirme abuzul fizic comis asupra minorei D.,I.;
4) Colaborarea cu mama minorei n vederea identific\rii unei solu]ii
optime n rezolvarea acestei situa]ii;
5) Terapie individual\ cu p\rintele care ofer\ suport;
6) Sesizarea Comisiei pentru Protec]ia Copilului cu privire la situa]ia
minorei D.,I. [i demararea procedurilor pentru dec\derea din drepturile
parentale ale tat\lui;
7) Schimbarea deciziei de plasament n regim de urgen]\ n hot\rre
de plasament a minorei D.,I. la asistentul maternal profesionist S.,A. din
comuna y (preg\tirea copilului D.,I. [i a familiei de plasament);
8) Acordarea de consultan]\ juridic\ [i sprijin moral mamei n vederea
nceperii demersurilor pentru divor]ul de tat\l copiilor;

247
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

9) Sus]inerea material\ [i consilierea mamei o perioad\ de patru luni


n vederea cre\rii condi]iilor favorabile ntoarcerii copilului D.,I. n fa-
milia de origine;
10) Reintegrarea copilului n mediul familial dup\ evaluarea exsiten]ei
condi]iilor adecvate [i al elimin\rii oric\rui risc de repetarea abuzului;
11) Evaluarea situa]iei copilului D.,I. [i a fra]ilor acesteia n mod
periodic (lunar);
12) Monitorizarea cazului o perioad\ de [ase luni dup\ ncheierea
interven]iei.

Evaluarea final\
Minora D.,I. a stat o perioad\ de [apte luni la asistentul maternal S.,A.
din comuna y, timp n care a beneficiat de tratamentul medical [i psi-
hologic pentru restabilirea echilibrului emo]ional. Copilul s-a integrat
relativ u[or n familia de plasament, fiind vizitat periodic de c\tre mam\
[i fra]ii ei.
Dup\ demararea procedurilor de dec\dere din drepturile parentale,
domnul D.,C. [i-a abandonat familia [i a fugit, n prezent aflndu-se n alt
ora[ [i nefiind interesat de situa]ia familiei sale. Mama copiilor, doamna
D.,A. a nceput procesul de divor] de D.,C. [i colaboreaz\ foarte bine cu
speciali[tii Direc]iei de Asisten]\ Social\, dorind s\-[i aduc\ feti]a acas\
ct mai curnd.
Datorit\ elimin\rii riscului de abuz odat\ cu plecarea tat\lui, minora
D.,I. s-a rentors n familia natural\, unde a beneficiat de protec]ia [i
afec]iunea mamei [i a fra]ilor. n prezent aceasta manifest\ un compor-
tament normal pentru vrsta ei [i a dep\[it cu bine efectele traumei tr\ite.
n urma reevalu\rii situa]iei feti]ei D.,I., membrii echipei de interven]ie
au constatat c\ noul mediu familial al minorei ofer\ siguran]\ [i nu exist\
riscul de apari]ie a unor noi abuzuri asupra acesteia. De asemenea s-au
identificat modific\ri pozitive observabile n ceea ce prive[te dezvoltarea
feti]ei D.,I. [i o mbun\t\]ire considerabil\ a st\rii generale a copilului,
fapt care atest\ reintegrarea corespunz\toare a copilului n mediul fa-
milial.

248
STUDII DE CAZ

n prezent, cazul copilului D.,I. este monitorizat de Direc]ia de A-


sisten]\ Social\ Ia[i, iar mama copiilor beneficiaz\ de consiliere privind
cre[terea copilului, rela]ionarea cu acesta [i de sprijin material pentru
crearea unor condi]ii adecvate pentru cre[terea [i educarea copiilor.

Studiu de caz nr. 5

Prezentarea general\ a problemei


Copilul I.,P., n\scut n 04.07.1991, locuie[te mpreun\ cu p\rin]ii s\i [i
cu cei cinci fra]i n comuna A., jude]ul Ia[i. Cu toate c\ are paisprezece
ani, b\ie]elul nu merge la [coal\, fiind neglijat de c\tre p\rin]ii s\i att
educa]ional ct [i fizic, precum [i b\tut de ace[tia, dar [i de fra]ii lui mai
mari, f\r\ un motiv anume.
P\rin]ii copilulul, respectiv doamna A.,P. (49 ani) [i domnul E.,P. (49
ani) sunt cunoscu]i n comuna A. ca frecven]i consumatori de alcool, f\r\
ocupa]ie, cu un comportament antisocial, recalcitran]i [i p\rin]i irespon-
sabili.
Cei doi so]i au [ase copii, cel mai mare fiind de 25 de ani iar cel mai
mic de patru ani. Nici unul dintre fra]i nu munce[te, iar trei dintre copii
(cei mai mici) sunt ne[colariza]i.
Tat\l copiilor, E.,P. este un consumator cronic de alcool [i a creat
multe probleme familiei, afectnd pe membrii acesteia n nenum\rate
rnduri, n special pe b\ie]ulul I.,P. De asemenea, mama are [i ea un
comportament agresiv fa]\ de minorul I.,P., pedepsindu-l frecvent, l\-
sndu-l fl\mnd zile ntregi, mbr\cat neglijent, pare a fi lipsit\ de sen-
timente pentru I.,P. Nici fra]ii mai mari ai copilului I.,P. nu sunt ata[a]i de
minor, [i ace[tia b\tndu-l frecvent, alungndu-l de acas\, fra]ii aliindu-
se ntotdeauna cu p\rin]ii n agresiunile mpotriva minorului.
I.,P. este abuzat fizic de c\tre cei doi p\rin]i, ne[colarizat, a fost nfo-
metat inten]ionat pe motiv c\ tat\l b\nuie[te c\ b\ie]elul nu ar fi copilul
lui.

249
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Vecinii familiei P. au ncercat s\ intervin\ n ajutorul copilului, dar f\r\


succes, p\rin]ii fiind ostili [i necooperan]i. Vecinii l-au ajutat pe copil
cnd era agresat de p\rin]i, i d\deau de mncare [i haine (l-au g\sit de
multe ori pe copil dormind n cmp, izgonit de acas\).
P\rin]ii minorului I.,P. ([i fra]ii acestuia) au o p\rere negativ\ despre
el, considerndu-l stupid, obraznic, lene[, mofturos etc., [i c\ este un
copil care nu merit\ s\ fie iubit de p\rin]ii s\i.
Vecinii familiei P. au adus la cuno[tin]\ asistentului social din cadrul
prim\riei comunei A. situa]ia minorului I.,P. Acesta s-a deplasat la do-
miciliul familiei, unde a constatat gradul ridicat de s\r\cie [i mizerie n
care tr\iau membrii familiei. Copilul I.,P. a fost g\sit de asistentul social
al prim\riei nfometat, nesp\lat, mbr\cat neadecvat; pe cap prezenta
numeroase r\ni, vn\ti (ca [i pe restul corpului), nu vorbea deloc [i era
foarte speriat.
Deoarece ambii p\rin]i au refuzat orice discu]ie [i colaborare cu a-
sistentul social, fiind chiar agresivi verbal, acesta a sesizat Direc]ia de
Asisten]\ Social\ Ia[i despre situa]ia copilului I.,P., solicitnd sprijinul
speciali[tilor respectivi.

Sesizarea cazului
1. Persoana care a sesizat cazul: E.,B., asistent social prim\ria co-
munei A., jude]ul Ia[i
2. Date de identificare ale copilului: I.,P. (13 ani), comuna A., Ia[i;
3. Date de identificare ale persoanei abuzatoare:
A.,P., 49 ani, mama copilului I.,P., comuna A., Ia[i;
E.,P., 49 ani, tat\l copilului, I.,P.
4. Tipul de abuz reclamat: abuz fizic asupra copilului, neglijare;
5. Locul unde s-a petrecut abuzul: mediul familial;
6. Institu]ia la care s-a semnalat abuzul: Direc]ia de Asisten]\ Social\
Ia[i.

n urma sesiz\rii f\cute de asistentul social al prim\riei A. n data de


12.02.2003 cu privire la maltratarea copilului I.,P. de c\tre p\rin]ii na-
turali, asistentul social de la Biroul Protec]ia Copilului Abuzat din cadrul

250
STUDII DE CAZ

Direc]iei de Asisten]\ Social\ Ia[i s-a deplasat n comuna A. la domiciliul


familiei P., pentru a constata situa]ia prezentat\ de lucr\torul prim\riei.
Minorul I.,P. a fost g\sit dezbr\cat [i ascuns dup\ sob\ de c\tre mama
acestuia, pentru a nu fi g\sit de asistentul social. Copilul prezenta nu-
meroase semne [i cicatrici la nivelul capului, fe]ei [i bra]elor, justificate
de c\tre mam\ ca fiind rezultatul unor loviri accidentale, datorate faptului
c\ I.,P. nu este cuminte [i nu ascult\.
De[i copilul are 13 ani, el nu are greutatea [i statura corespunz\toare
vrstei datorit\ neglijen]ei [i abuzurilor repetate n familie.
n urma ncerc\rilor de rela]ionare cu minorul f\cute de asistentul
social, s-a observat faptul c\ acesta este timorat, re]inut, are o atitudine de
respingere fa]\ de persoanele prezente [i cu o vizibil\ team\ fa]\ de mam\.
Cu toate dovezile existente de maltratare a copilului, din declara]iile
vecinilor etc., cei doi p\rin]i au refuzat s\ recunoasc\ abuzurile asupra
copilului, ct [i internarea acestuia ntr-un centru de plasament, fiind
recalcitran]i.
Datorit\ faptului c\ integritatea fizic\ [i psihic\ a copilului este afectat\
grav n actualul mediu familial, s-a hot\rt internarea acestuia n regim de
urgen]\ la Centrul de Primire n Regim de Urgen]\ pn\ la evaluarea [i
clarificarea situa]iei familiale a minorului.

nregistrarea cazului
Cazul minorului I.,P. a fost preluat de Direc]ia de Asisten]\ Social\
Ia[i, Biroul Protec]ia Copilului Abuzat, n vederea investig\rii, evalu\rii
situa]iei copilului [i a familiei acestuia [i n final adoptarea unei m\suri
de protec]ie a respectivului minor, f\r\ a-i fi periclitat\ dezvoltarea.

Evaluarea ini]ial\
Intervievarea membrilor familiei copilului abuzat
Evaluarea ini]ial\ a situa]iei minorului I.,P. a vizat strngerea ct mai
multor informa]ii cu privire la starea actual\ a copilului, ce anume s-a
ntmplat n cadrul familiei, tipul, gravitatea [i cronicitatea abuzului su-
ferit, rolul membrilor familiei, rela]ia copilului cu p\rin]ii, a copilului cu

251
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

fra]ii, persoana abuzatorului, riscul repet\rii abuzului, dezvoltarea co-


pilului etc.
n vederea ob]inerii acestor informa]ii, speciali[tii n protec]ia copilului
au intervievat to]i membrii familiei minorului I.,P. n leg\tur\ cu ceea ce
s-a ntmplat [i care este opinia lor fa]\ de aceast\ problem\.
Asistentul social a discutat cu minorul I.,P. despre ceea ce i se ntmpl\
[i cum este tratat de c\tre p\rin]i. Minorul a rela]ionat destul de dificil cu
asistentul social, copilul fiind nesigur pe el, timorat, suspicios, cu o fric\
vizibil\ de p\rin]ii s\i care s-ar putea s\ l bat\ dac\ discut\ cu cineva
despre situa]ia lui. Totu[i, asistentul social a reu[it s\ ob]in\ de la I.,P.
informa]ii cu privire la tratamentul la care este supus n familie.
Astfel, copilul a declarat c\ este n permanen]\ b\tut [i certat de cei doi
p\rin]i, ct [i de fra]ii lui, care nu l iubesc [i l consider\ o povar\ pentru
familie [i sursa problemelor [i conflictelor. I.,P. a afirmat c\ este alungat
de acas\ uneori [i c\ de c\teva ori a dormit n cote]ul p\s\rilor sau pe
cmpul din apropiere, pn\ l-au g\sit vecinii. Copilul a mai men]ionat c\
este pedepsit de mam\ foarte des, aceasta lasndu-l fl\mnd sau f\r\
haine pe el, este certat mereu f\r\ un motiv anume, nu a fost nscris la
[coal\ pentru c\ mama a spus c\ este prost [i c\ nu va putea nv\]a.
I.,P. a declarat c\ cei doi p\rin]i ([i c]iva dintre fra]i) consum\ frecvent
alcool, se ceart\ ntre ei, se lovesc uneori, se amenin]\ [i apoi l ceart\ [i
pe el sau chiar l bat.
Copilul este practic terorizat de regimul abuziv din familie [i se simte
lipsit de protec]ie [i afec]iune. I.,P. a afirmat c\ [i dore[te s\ mearg\ la
[coal\ ca al]i copii [i c\ nu mai vrea s\ fie b\tut.
Au fost de asemenea intervieva]i [i fra]ii copilului I.,P. n leg\tur\ cu
tratamentul abuziv la care este supus copilul. Ace[tia au sus]inut varianta
p\rin]ilor aproape n totalitate, afirmnd c\ I. este un copil r\u, care nu
ascult\, prost, mincinos, care nu [tie nimic. Fra]ii lui I.,P. nu au men]ionat
nimic despre comportamentul abuziv al p\rin]ilor asupra minorului; ei au
afirmat c\ I.,P. se joac\ tot timpul [i se love[te des c\znd din vina lui.
Fra]ii copilului au recunoscut c\ p\rin]ii se mai ceart\ uneori [i c\ l
pedespsesc pe I.,P., dar c\ acesta este obraznic [i c\ merit\ s\ fie pedepsit.
Nici unul dintre fra]i nu este ata[at de minorul I.,P. [i consider\ cu to]ii
c\ acesta este sursa problemelor ce apar n familie. Situa]ia fratelui lor le

252
STUDII DE CAZ

este indiferent\ [i o consider\ normal\, n m\sura n care p\rin]ii o con-


sider\ normal\.

Asistentul social a discutat [i cu tat\l minorului, respectiv domnul


E.,P. Acesta s-a ar\tat deranjat de interven]ia asistentului social, ma-
nifestnd o atitudine ostil\ [i refuznd de la nceput orice colaborare cu
acesta. Tat\l sus]ine c\ I.,P. nu este b\tut dect foarte rar [i atunci pentru
c\ este obraznic.
ntrebat de provenien]a cicatricilor [i r\nilor de pe corpul minorului,
domnul E.,P. a motivat c\ acesta cade frecvent la joac\ [i se love[te sau se
bate cu al]i copii. De asemenea, tat\l a negat c\ [i-ar fi alungat copilul de
acas\ [i c\ vecinii au spus acest lucru fiindc\ i doresc r\ul.
Domnul E.,P. a declarat c\ el [tie cel mai bine cum s\-[i creasc\ copii
[i c\ nu dore[te s\ intervin\ nimeni n familia lui.
Mama minorului a fost [i ea intervievat\ n leg\tur\ cu tratamentul
aplicat acestuia. Doamna A.,P. a refuzat s\ recunoasc\ abuzurile asupra
copilului [i de asemenea, a avut o atitudine ostil\ fa]\ de asistentul social,
refuznd colaborarea cu acesta.
Mama a motivat faptul c\ I.,P. nu este [colarizat deoarece nu a avut
banii necesari [i condi]ii materiale pentru aceasta, dar [i c\ I.,P. nu ar
putea face fa]\ la [coal\.
Doamna A.,P. are o p\rere proast\ despre minor [i l consider\ incapabil
n multe privin]e. Copilul este dispre]uit de mama sa [i desconsiderat,
aceasta nemanifestnd sentimente de ata[ament pentru I.,P.
ntrebat\ de motivul neglij\rii copilului, mama a afirmat c\ nu poate
oferi alte condi]ii de cre[tere minorului dect cele actuale, deoarece po-
sibilit\]ile materiale ale familiei sunt foarte reduse iar familia numeroas\.
Cei doi p\rin]i sunt total dezinteresa]i de situa]ia copilului I.,P. [i nu
con[tientizeaz\ consecin]ele comportamentului lor abuziv asupra copi-
lului, [i nici neglijarea fizic\ [i educa]ional\ a acestuia; nevoile principale
ale copilului sunt neglijate [i refuzate de p\rin]i, propriile lor nevoi avnd
prioritate.
Abuzul asupra copilului are loc pe fondul consumului de alcool, al
gradului ridicat de s\r\cie, al nivelului educa]ional sc\zut [i al irespon-
sabilit\]ii parentale.

253
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Vecinii familiei P. au declarat asistentului social c\ minorul I.,P. este


b\tut frecvent de ambii p\rin]i ct [i de fra]i, alungat de acas\, l\sat
nemncat dou\-trei zile, mbr\cat neadecvat [i lipsit de orice condi]ii
igienice. De asemenea, vecinii au afirmat c\ minorul a venit de multe ori
la ei cernd de mncare, iar vecinii l-au g\sit de cteva ori n cmp
dormind. Ace[tia au ncercat s\ discute cu p\rin]ii copilului s\-[i schimbe
comportamentul, dar a fost inutil, p\rin]ii fiind agresivi [i ostili.
Familia P. nu are rude apropiate, dect na[ii copilului I.,P. care ar fi
dorit s\ l ia pe I.,P. s\ l creasc\, dar p\rin]ii nu au fost de acord, a-
gresndu-i pe na[i verbal [i amenin]ndu-i. Familia P. tr\ie[te izolat\ [i nu
particip\ la via]a comunit\]ii.

Starea fizic\ [i psihic\ a copiilor n urma evalu\rii


Copilul I.,P. a fost internat n regim de urgen]\ n Centrul de Primire n
Regim de Urgen]\ deoarece n mediul familial i este periclitat\ dez-
voltarea fizic\ [i psihic\.
Minorul a fost supus unei evalu\ri medicale [i psihologice am\nun]ite
n vederea depist\rii [i trat\rii consecin]elor abuzului. Astfel, s-a constatat
c\ I.,P. prezint\ deficien]\ mintal\ moderat\ (Q.I. # 46), dislalie polimorf\,
negativism, caren]e educa]ionale datorit\ ne[colariz\rii [i neglij\rii e-
duca]ionale [i tulbur\ri de comportanment datorate traumelor suferite.
Copilul I.,P. prezint\ pe toat\ suprafa]a corpului [i la nivelul capului
cicatrici, vn\t\i, urme de t\ieturi. De asemenea, minorul nu are o greutate
[i o n\l]ime conform vrstei sale (13 ani), avnd o dezvoltare potrivit\
vrstei de 9 ani.
Din punct de vedere afectiv, minorul prezint\ caren]e pe plan afectiv-
emo]ional [i comportamental. De asemenea, are deprinderi de autonomie
personal\ [i social\ slab conturate, ca urmare a neglij\rii. Este greu a-
bordabil, introvertit, suspicios [i necesit\ consiliere individual\ sus]inut\
[i terapie logopedic\, precum [i stimulare afectiv\.
Speciali[tii care au examinat copilul consider\ c\ I.,P. este ntr-un real
pericol dac\ va r\mne n actualul mediu familial [i au recomandat i-
dentificarea unei m\suri alternative de protec]ie a copilului.

254
STUDII DE CAZ

Evaluarea familiei
Semnifica]ia mediului ambiant, trecut [i actual
Minorul I.,P. locuie[te cu p\rin]ii [i cu cei cinci fra]i n comuna A.,
jude]ul Ia[i.
P\rin]ii, doamna A.,P. (49 ani) [i domnul E.,P. (49 ani) sunt c\s\tori]i
legal din 1976 [i au mpreun\ [ase copii, dintre care cel mai mare are 25
de ani, iar cel mai mic 4 ani.
Ambii p\rin]i provin din familii dezorganizate, cu probleme sociale pe
care ace[tia le-au mo[tenit, cum ar fi consumul de alcool, gradul mare
de s\r\cie, lipsa de educa]ie, comportamentul agresiv.
So]ii P. sunt cunoscu]i n comun\ ca fiind consumatori cronici de
alcool [i avnd un comportament antisocial. n familia P. au loc frecvent
conflicte, terminate cu b\t\i ntre cei doi so]i sau de ale copiilor.
Minorul I.,P. este victima frecvent\ a agresiunii celor doi p\rin]i, co-
pilul fiind b\tut, neglijat, alungat de acas\, nfometat dar [i ]inta violen]ei
fra]ilor.
Deoarece nici ei la rndul lor nu au fost [colariza]i, p\rin]ii minorului
au considerat c\ nu este important\ [coala pentru acesta, [i nu l-au nscris
la [coal\, prefernd s\ spun\ c\ I.,P. nu este suficient de inteligent ca s\
fac\ fa]\ la [coal\.
P\rin]ii au o atitudine fa]\ de minor care oscileaz\ ntre neglijarea
fizic\, educa]ional\, afectiv\ a acestuia [i abuzul fizic grav [i ncercarea
ndep\rt\rii copilului de familie (amenin]\ri, izgonirea de acas\ etc.)
Fra]ii b\ie]elului I.,P., [i ei la rndul loc abuza]i emo]ional de p\rin]i,
s-au aliat cu ace[tia din urm\ [i au nceput s\-l victimizeze pe minorul I.
[i s\-l considere ]apul isp\[itor pentru majoritatea problemelor familiei.
Copilul I.,P. nu are o persoan\ care s\ l protejeze [i s\-i ofere afec]iune,
siguran]a [i dezvoltarea fizic\ [i psihic\ a minorului este periclitat\ n
mediul familial.

255
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Func]ionarea actual\ a familiei


n prezent, familia P. num\r\ opt membri, p\rin]ii [i cei [ase fra]i care
locuiesc mpreun\. Familia nu are rude apropiate, majoritatea fiind de-
cedate, [i nici unul dintre copii nu este c\s\torit.
Datorit\ consumului excesiv de alcool [i a comportamentului agresiv,
familia P. tr\ie[te izolat\ de comunitate [i nu are rela]ii apropiate nici
m\car cu vecinii.
Rela]iile intrafamiliale sunt dominate de tensiuni [i conflicte frecvente
pe fondul consumului de alcool, att ntre cei doi so]i, ct [i ntre p\rin]i
[i copii sau ntre fra]i. Victima preferat\ a membrilor familiei este copilul
I.,P. (13 ani), care este abuzat frecvent de p\rin]i [i chiar de c\tre fra]ii s\i.
Copiii cei mai mari, respectiv C.,P. (25 ani) [i D.,P. (23 ani) au adoptat
modelul comportamental al p\rin]ilor [i [i exercit\ autoritatea asupra
fra]ilor mai mici n special asupra lui I.,P.
Rela]iile dintre membrii familiei sunt bazate pe putere, control, pe-
deaps\, [i sunt dominate de violen]\ verbal\ [i fizic\. Nevoile de baz\ ale
copiilor mici sunt neglijate, p\rin]ii avnd propriile priorit\]i [i nevoi.
Nici unul din fra]i nu a fost [colarizat (cu excep]ia lui C.,P.) [i nici unul
dintre p\rin]i sau din copiii mari nu au loc de munc\ stabil, singura lor
ocupa]ie fiind lucrarea p\mntului n arend\, lucru care ns\ nu le asigur\
nici m\car strictul necesar.
Membrii familiei P. nu frecventeaz\ biserica [i nici nu particip\ la
activit\]ile comunit\]ii, ace[tia automarginalizndu-se [i fiind totodat\
exclu[i din via]a comunit\]ii, avnd o pozi]ie defavorabil\.

80 75 75 75

49 49

25 23 20 17 13 4

Genograma familiei P

256
STUDII DE CAZ

Loc de
munc\
Vecini

Asistent
49 49
social
(servicii
25 23 20 17 13 4
sociale)

Familia
l\rgit\

{ coala

LEGENDA
l Rela]ie puternic\
l Rela]ie tranzitorie
l Rela]ie tensionat\
l Persoana care se implic\ mai mult

Ecomapa familiei P.

Nivelul de trai asigurat copilului


Cei opt membri ai familiei P. locuiesc mpreun\ ntr-o cas\ proprietate
personal\, format\ din dou\ camere [i un hol, nemobilate corespunz\tor,
condi]iile de locuit fiind precare, iar camerele insalubre, cu o igien\
necorespunz\toare, mobil\ improvizat\.
Spa]iul este supraaglomerat [i nu ofer\ condi]ii decente pentru copii,
ace[tia neavnd suficient loc pentru a dormi sau pentru a-[i amenaja un
spa]iu de joac\, fiind nevoi]i s\ stea mai mult afar\.
Venitul lunar al familiei P. este total insuficient pentru nevoile mem-
brilor familiei. Acesta este compus din aloca]ia de stat a copilului cel mai
mic (G.,P., 4 ani), ajutorul social [i c[tigurile ocazionale ale tat\lui [i
fra]ilor mai mari, suma total\ lunar\ fiind de aproximativ 4.000.000 lei.

257
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Majoritatea banilor ns\ sunt cheltui]i de cei doi p\rin]i pe b\uturi


alcoolice [i ]ig\ri, r\mnnd astfel foarte pu]ini bani pentru alimentele
necesare copiilor, mbr\c\minte, medicamente etc.
Minorul I.,P. este deseori l\sat fl\mnd dou\-trei zile pentru c\ mama
nu are ce s\-i dea de mncare. Copilul este neglijat [i din punctul de
vedere al mbr\c\mintei, nefiind niciodat\ mbr\cat cu haine potrivite sau
curate.
Tot datorit\ lipsei resurselor materiale, minorul I.,P. nu a fost [colarizat,
p\rin]ii motivnd c\ nu au bani s\-l ntre]in\ la [coal\ [i c\, oricum, I.,P.
nu se va putea descurca s\ nve]e.
Condi]iile [i nivelul de trai oferit copilului de c\tre p\rin]ii s\i sunt
precare, la acestea ad\ugndu-se [i abuzul fizic repetat [i neglijarea mi-
norului, fapt care pericliteaz\ serios integritatea fizic\ [i psihic\ a co-
pilului, cu consecin]e grave asupra dezvolt\rii generale a acestuia.

Dezvoltarea copilului
n urma evalu\rii medicale [i psihologice a copilului I.,P. de c\tre
speciali[tii care au investigat cazul s-a constatat c\ minorul prezint\ o
ntrziere n dezvoltare, avnd dezvoltarea specific\ unui copi de 9 ani,
att n ce prive[te n\l]imea [i greutatea, dar [i alte aspecte organice.
De asemenea, s-a constatat c\ I.,P. prezint\ o deficien]\ mintal\ mo-
derat\ (Q.I. # 46), dislalie polimorf\, tulbur\ri de comportament ca urmare
a abuz\rilor suferite, precum [i caren]e educa]ionale ca efect al lipsei
[colariz\rii, dar [i a neglij\rii educa]ionale n mediul familial. Copilul
prezint\ deprinderi de autonomie personal\ [i social\ slab conturate, ne-
gativism, nencredere n persoanele din jur, anxietate.
Din punct de vedere psiho-afectiv, copilul prezint\ caren]e n plan
afectiv-emo]ional [i comportamental, este introvertit, rela]ioneaz\ de-
ficitar, este greu abordabil.
Copilul prezint\ interes pentru desen, activit\]i ludice [i sport.
Psihologul care a examinat copilul a recomandat pentru I.,P. un pro-
gram de recuperare individualizat, terapie logopedic\ precum [i o con-
siliere individual\ sus]inut\ [i stimulare afectiv\.

258
STUDII DE CAZ

De asemenea, se recomand\ [colarizarea copilului ncepnd cu noul


an [colar [i orientarea acestuia c\tre nv\]\mntul special pentru deficien]ii
mintali.
Datorit\ faptului c\ integritatea fizic\ [i psihic\ a copilului I.,P. este
grav afectat\ n mediul familial, s-a propus de asemenea scoaterea co-
pilului din mediul familial abuziv [i internarea acestuia ntr-un centru de
plasament pn\ la rezolvarea situa]iei.

Ce trebuie schimbat n dinamica familiei pentru a preveni


abuzul?
Rela]iile intrafamiliale existente n familia P. nu sunt rela]ii normale,
pozitive p\rin]i-copii, ci sunt rela]ii bazate pe putere, control, pedeaps\,
constrngere, autoritate, iar atmosfera familial\ nu este una favorabil\
cre[terii [i dezvolt\rii normale a copiilor.
n vederea elimin\rii factorilor de risc care au dus la tratamentul
abuziv asupra copilului I.,P., trebuie pus accentul pe urm\toarele aspecte:
1) con[tientizarea abuzului de c\tre to]i membrii familiei [i existen]a
motiv\rii pentru schimbare;
2) realizarea de c\tre p\rin]i a diferen]ei pe care o fac ntre copii [i a
victimiz\rii minorului I.,P.;
3) con[tientizarea modelului comportamental negativ pe care l ofer\
copiilor [i pe care ace[tia l pot adopta sau l-au adoptat deja;
4) con[tientizarea de c\tre p\rin]i a efectelor abuzului [i neglij\rii
asupra dezvolt\rii minorului I.,P.;
5) realizarea efectelor nocive ale consumului de alcool asupra rela]iei
cu copiii [i asupra s\n\t\]ii;
6) l\rgirea re]elei sociale [i participarea activ\ la via]a comunit\]ii
locale (ruperea izol\rii sociale);
7) con[tientizarea rolului educa]iei n dezvoltarea copiilor [i pentru
viitorul acestora;
8) identificarea unor metode non-violente de comunicare [i rela]ionare
ntre membrii familiei;
9) mbun\t\]irea nivelului de trai prin identificarea unor metode de
cre[tere a veniturilor familiei (locuri de munc\ pentru p\rin]i etc.).

259
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Planificarea interven]iei
Principalul obiectiv urm\rit n cadrul interven]iei n cazul copilului
I.,P. l constituie crearea unui mediu propice de dezvoltare a minorului
prin ndep\rtarea /eliminarea factorilor care au dus la apari]ia abuzului.
n acest sens, priorit\]ile echipei interdisciplinare de interven]ie sunt:
ndep\rtarea factorilor de risc care au dus la apari]ia situa]iei de maltratare,
asistarea copilului n vederea dep\[irii traumei pe care a suferit-o [i i-
dentificarea unei m\suri de protec]ie care s\ ofere copilului siguran]\ [i
condi]ii adev\rate de cre[tere [i dezvoltare.

Obiectivele interven]iei pe termen scurt n cazul copilului I.,P. sunt:


scoaterea copilului din mediul maltratant [i internarea acestuia n
regim de urgen]\ la Centrul de Primire n Regim de Urgen]\ pn\ la
evaluarea situa]iei existente:
evaluarea medical\ [i psihologic\ a minorului n vederea iden-
tific\rii [i trat\rii consecin]elor abuzului suferit;
realizarea unui program de recuperare individualizat cu I.,P.
(terapie logopedic\, consiliere individual\ sus]inut\, alfabetizare);
identificarea unei m\suri permanente alternative de protec]ie a
minorului I.,P.
Obiectivele interven]iei pe termen lung vor viza:
schimbarea mediului de via]\ maltratant ntr-unul favorabil cre[terii,
educ\rii [i dezvolt\rii copilului;
reabilitarea minorului I.,P. din punct de vedere fizic, psihic [i social n
vederea dep\[irii traumei abuzului.
Planificara interven]iei va urm\ri de asemenea:
la nivel inter-institu]ional se va stabili echipa multidisciplinar\ de
interven]ie. n acest caz, echipa de interven]ie va fi alc\tuit\ din: asistent
social, psiholog, medic, logoped, educator, jurist;
la nivel individual, interven]ia va urm\ri acompanierea copilului-vic-
tim\ a abuzului n vederea recuper\rii fizice [i psiho-sociale a acestuia [i
acordarea de suport terapeutic p\rin]ilor abuzatori (consiliere).

260
STUDII DE CAZ

Interven]ia
n cazul copilului I.,P., obiectivul principal al interven]iei este schim-
barea mediului de via]\ maltratant ntr-unul favorabil cre[terii, educ\rii [i
dezvolt\rii minorului.
Datorit\ gravit\]ii situa]iei [i pericolului n care se afl\ minorul I.,P. n
mediul familial actual s-a considerat necesar\ scoaterea copilului din
familie [i internarea acestuia de urgen]\ n Centrul de Primire n Regim
de Urgen]\.
Principalul obstacol n calea interven]iei l-au constituit cei doi p\rin]i
ai minorului care au refuzat s\ recunoasc\ abuzurile asupra copilului [i de
asemenea, au refuzat s\ colaboreze cu speciali[tii n protec]ia copilului,
declarnd c\ nu au nevoie de alte persoane care s\ le spun\ ce trebuie s\
fac\ n propria familie [i cum s\-[i creasc\ copiii.
n urma evalu\rii ini]iale [i a situa]iei familiale a minorului I.,P. s-a
constatat c\ mediul familial actual n care tr\ie[te acesta i pericliteaz\
s\n\tatea [i dezvoltarea fizic\, psihic\ [i social\ [i nu ndepline[te con-
di]iile minime de trai, nevoile de baz\ ale copilului fiind grav neglijate.
Astfel, se propune schimbarea deciziei de plasament n regim de ur-
gen]\ n internarea copilului ntr-un centru de plasament unde nevoile
speciale ale copilului vor fi respectate [i unde exist\ condi]ii adecvate de
educare [i ngrijire, pn\ la identificarea unei m\suri permanente de o-
crotire a copilului.
Etapele interven]iei n cazul minorului I.,P.:
1) Scoaterea copilului din mediul familial abuziv [i internarea a a-
cestuia de urgen]\ ntr-un Centrul de Primire n Regim de Urgen]\;
2) Evaluarea medical\ [i psihologic\ a copilului n vederea identific\rii
[i trat\rii traumelor suferite n urma abuzului;
3) Schimbarea deciziei de urgen]\ n decizia intern\rii copilului ntr-
un centru de plasament pentru copii cu nevoi speciale;
4) Includerea copilului ntr-un program de recuperare individualizat,
care va presupune: terapie logopedic\, consiliere individual\ sus]inut\,
alfabetizare;

261
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

5) nceperea demersurilor pentru dec\derea din drepturile p\rinte[ti a


celor doi p\rin]i pentru rele tratamente aplicate minorului (conform art.
109 Codul familiei);
6) Identificarea unei m\suri de ocrotire permanent\ a copilului I.,P.

Evaluarea final\
n prezent, minorul I.,P. se afl\ internat la un centru de plasament din
Ia[i, unde beneficiaz\ de toate condi]iile necesare unei cre[teri [i dezvolt\ri
normale [i unde nevoile sale speciale sunt luate n considerare.
Copilulul s-a integrat repede n noul mediu de via]\, avnd o evolu]ie
satisf\c\toare. Starea general\ a minorului I.,P. s-a mbun\t\]it vizibil,
acesta trecnd treptat de la o atitudine de negativism la o atitudine de
acceptare a celor din jur. Rela]ioneaz\ relativ bine cu al]i copii [i per-
sonalul centrului [i prezint\ achizi]ii n plan comportamental, fizic [i
educa]ional.
I.,P. a fost inclus ntr-un program de recuperare individualizat [i pro-
greseaz\ vizibil. De asemenea, minorul a fost nscris n nv\]\mntul
special pentru deficien]i mintal [i urmeaz\ s\ nceap\ [coala din toamna
2004.
Speciali[tii care au evaluat starea copilului dup\ internarea acestuia n
centrul de plasament au constatat c\ acesta a dep\[it relativ bine trauma
suferit\ n urma maltrat\rii [i c\ actualul mediu de via]\ are o influen]\
favorabil\ asupra dezvolt\rii generale a minorului.
n prezent, se ncearc\ identificarea unei m\suri permanente de ocrotire
a copilului I.,P., care s\-i ofere acestuia protec]ie [i respectarea nevoilor
sale specifice.

262
STUDII DE CAZ

Concluzii
Abuzul fizic assupra copilului este ntlnit frecvent n mediile familiale
din societatea romneasc\ [i de cele mai multe ori nu este con[tientizat de
p\rin]ii (abuzatori) ca fiind un act ce pericliteaz\ dezvoltarea ([i chiar
via]a) copilului, ci este considerat o metod\ educativ\, disciplinatorie
care d\ rezultate [i care este la ndemna p\rin]ilor.
Cele mai frecvente cauze ale abuzului fizic asupra copilului n mediul
familial pe care le-am ntlnit n investigarea cazurilor prezentate au fost
n mare parte acelea[i:
nivelul educa]ional sc\zut al p\rin]ilor;
consumul exagerat de alcool de c\tre p\rintele abuzator (sau de
ambii p\rin]ii);
lipsa locului de munc\, nivelul de trai sc\zut, lipsa mijloacelor
financiare;
manifestarea unor st\ri depresive/boli pssihice ale p\rintelui a-
buzator;
manifestarea violen]ei maritale n cadrul familiei cu implicarea
copiilor [i apari]ia abuzului ;
caracteristicile copilului victim\ care ncurajeaz\ comporta-
mentul abuziv al p\rin]ilor.
n toate cele cinci cazuri studiate, abuzul fizic asupra copilului coexist\
cu neglijarea fizic\, emo]ional\, medical\, educa]ional\ a acestuia, precum
[i cu abuzul emo]ional asupra copilului, toate aceste forme de rele tra-
tamente manifestndu-se la un nivel foarte ridicat, avnd caracter repetitiv
[i necesitnd o m\sur\ de protec]ie urgent\ a copilului abuzat.
P\rin]ii nu con[tientizeaz\ consecin]ele imediate dar [i pe termen lung
ale tratamentului abuziv asupra copilului [i r\mn fideli disciplin\rii
fizice/violente a copiilor [i a pedepselor fizice, nelund n considerare
existen]a unor metode alternative. Lipsa unei leg\turi de ata[ament p\rin]i-
copil are de asemenea un rol decisiv n ceea ce prive[te abuzul fizic.
n majoritatea cazurilor studiate, p\rin]ii abuzatori au refuzat cola-
borarea cu serviciile sociale [i interven]ia speciali[tilor n protec]ia co-
pilului, negnd faptul c\ [i abuzeaz\ copiii sau fiind ferm convin[i c\
atitudinea lor este eficient\.

263
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Aproape toate formele de interven]ie au constat n scoaterea copilului


din mediul familial abuziv [i ncadrarea acestuia ntr-o form\ de protec]ie
temporar\, cum ar fi asisten]a maternal\ sau institu]iile de tipul centrului
de plasament, n majoritatea cazurilor fiind aproape imposibil\ reinte-
grarea copilului n familia natural\ n condi]ii normale (lipsite de risc).
n prezent, interven]ia n cazul copilului abuzat prezint\ numeroase
caren]e, speciali[tii n protec]ia copilului confruntndu-se cu multe ob-
stacole, de la lucrul cu familia abuzatoare pn\ la golurile din legisla]ia n
domeniu, care nu ofer\ speciali[tilor un cadru legislativ ferm [i adecvat
cu privire la protec]ia copilului maltratat.
De asemenea, decizia dec\derii din drepturile parentale ale p\rin]ilor
abuzatori este cea mai frecvent\ m\sur\ de protec]ie a copilului (sau a[a
este perceput\), [i este aplicat\ n prezent cu o u[urin]\ care ar trebui s\ ne
pun\ pe gnduri cu privire la viitorul familiei n societatea romneasc\.
Astfel, se impune cu necesitate identificarea unor modalit\]i eficiente de
interven]ie [i mai ales de prevenire a abuzului asupra copilului [i n-
dreptarea aten]iei speciali[tilor asupra lucrului cu familia n vederea
schimb\rii comportamentului p\rin]ilor, con[tientizarea efectelor abuzului
asupra copilului [i cooperarea cu serviciile sociale n vederea schimb\rii
[i cre\rii unui mediu familial favorabil ngrijirii [i dezvolt\rii normale a
copilului.

264
Cap. VIII - Percep]ia ie[enilor asupra
cauzelor violen]ei asupra copilului

Microcercetarea de fa]\ [i propune s\ investigheze percep]ia asupra


fenomenului violen]ei domestice, n particular violen]a asupra copilului,
n rndul locuitorilor cartierului T\t\ra[i din Municipiul Ia[i.
Cercetarea s-a realizat prin chestionar, aplicat unui num\r de 22 per-
soane din cartierul T\t\ra[i Municipiul Ia[i. E[antionarea a avut la baz\ un
sistem de cote privind ponderea popula]iei pe sexe [i vrst\, nivelul de
studii.

S-a plecat de la urm\toarele ipoteze:

Exist o corelaie invers ntre manifestarea unor fenomene de Violena


asupra copilului i nivelul de educaia a printelui abuzator, n sensul scderii
riscului de violen asupra copilului , n funcie de nivelul educaional al
prinilor.

Riscul manifest\rii unor fenomene de violen]\ asupra copilului se manifest\ mai


crescut la p\rintele de sex masculin dect la cel de sex feminin.

Exist\ o corela]ie invers\ ntre nivelul de trai al unei familii [i riscul de


violen]\ asupra copilului n acea familie.

Exist\ o corela]ie direct\ ntre consumul de alcool [i riscul de violen]\ asupra


copilului.

265
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

S-au analizat cauzele violen]ei domestice a[a cum sunt ele percepute
de la nivelul subiectiv.
Presupozi]iile teoretice sunt:

Exist\ [i este perceput\ de subiec]i o corela]ie direct\ ntre starea de


echilibru psihic a subiectului [i riscul de a manifesta conduite violente asupra
copilului. (Modelul medical)

Exist\ [i este perceput\ de subiec]i o corela]ie direct\ ntre modelul familial


n care individul s-a socializat, [i riscul de violen]\ domestic\ asupra propriului
copil. (ipoteza transmiterii intergenera]ionale a violen]ei domestice)

Este perceput\ existen]a unei corela]ii ntre nivelul violen]ei n familie


[i formarea ata[amentului copilului, n sensul c\ o familie n care se manifest\
un comportament rigid.

Semnifica]ia variabilelor opera]ionalizate pe ntreb\ri este urm\toarea:

Intrebarea nr. 1
n cadrul acestei ntreb\ri s-a urm\rit identificarea subiectului res-
pondent prin stabilirea sexului, vrstei, studiilor, ocupa]iei, num\rului de
copii pe care acesta i are [i a vrstei lor.

ntrebarea nr. 2
Variabilele eviden]iate la punctul doi din perspectiva eco-sistemic\
asupra familiei eviden]ieaz\ percep]ia individului asupra cauzalit\]ii fe-
nomenului abuzului [i a rela]iilor dintre sistemele familiale disfunc]ionale
[i fenomenul abuzului asupra copilului.

ntrebarea nr. 3
Tendin]a de personalizare a acestei ntreb\ri urm\re[te eviden]ierea
unui posibil risc de violen]\ asupra copilului n familia subiectului in-
tervievat, pe de o pate, iar pe de alt\ parte acceptarea fenomenului [i
raportarea la acesta indiferent de teoria cognitiv\ acceptat\. ntreb\rile

266
PERCEP}IA IE{ENILOR ASUPRA CAUZELOR VIOLEN}EI ASUPRA COPILULUI

vizeaz\ o grada]ie de la nu mi-am lovit niciodat\ copilul la consider c\


din cnd n cnd trebuie s\ primeasc\ o b\taie u[oar\. Cresc\tor, grada]ia
apare n felul urm\tor: (f), (a), (e), (b), (c), (d).

ntrebarea nr. 4
Din perspectiva transmiterii intergenera]ionale a abuzului n familie,
ntrebarea nr. 4 vizeaz\ date cu privire la propriul istoric familial al
subiectului. Gradarea ncepe de la varianta nu am luat nici m\car o
palm\, terminnd cu am fost b\tut frecvent de p\rin]ii mei, gradarea
fiind (a), (b), (c), (d).

ntrebarea nr. 5
Este o ntrebarea deschis\, supus\ analizei calitative, urmnd s\ i-
dentifice eventualele traume generate subiectului de abuzul la care a fost
supus n copil\rie.

ntrebarea nr. 6
Aceast\ ntrebare urm\re[te s\ eviden]ieze corela]ia dintre nivelul
veniturilor familiei [i op]iunea sau tendin]a de manifestare a violen]ei
asupra copilului, gradarea fiind de la (a) la (c), ncepnd cu nu avem
suficiente resurse [i aceasta este o problem\ pn\ la veniturile familiei
mele sunt peste medie.

ntrebarea nr. 7
ntrebarea nr. 7 urm\re[te identificarea percep]iei unei corela]ii ntre
consumul de alcool [i violen]a n familie, cu gradarea (a), (b), (c), (d)
constituind non-r\spuns.

ntrebarea nr. 8
Aceast\ ntrebare urm\re[te s\ sesizeze raportarea subiectului la fe-
nomenul educa]iei [i asupra rolului familiei n sistemul educa]ional. Astfel
individul poate plasa sarcina educa]iei exclusiv asupra [colii, (a), exclusiv
asupra familiei, (d), asupra [colii [i societ\]ii, (c), sau ca rezultat al unei
corela]ii armonioase ntre educa]ie n familie [i n [coal\, (d).

267
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

ntrebarea nr. 9
ntrebarea respectiv\ vrea s\ identifice pozi]ia individului fa]\ de
pedeapsa fizic\, constituind de fapt o ntrebare de control mpreun\ cu
ntrebarea nr. 10.

ntrebarea nr. 11
Este o ntrebare deschis\, personalizat\, supus\ analizei calitative, de
con]inut, care cere subiectului continuarea unei anumite fraze. n fapt
este un test proiectiv care urm\re[te s\ foloseasc\ avantajele persona-
liz\rii: vecinul dumneavoastr\; vine la dumneavoastr\, urm\rind s\
ob]in\ o reac]ie imediat\ fa]\ de eventualele fenomene de violen]\ asupra
copilului la care a fost parte sau a auzit.

La ntreb\rile nr. 12, 13 [i 14 s-a urm\rit percep]ia subiec]ilor ches-


tiona]i asupra cauzelor violen]ei n familie, n conformitate cu modelele
teoretice standard n domeniu, [i anume:
ntrebarea nr. 12 corespunde concep]iei medicale a abuzului asupra
copilului: starea de echilibru psihic, respectiv dezechilibru este o cauz\ a
fenomenului violen]ei n familie [i implicit asupra copilului.
R\spunsul DA la varianta (a) a ntreb\rii nr. 12 semnific\ percep]ia
c\ o persoan\ care [i abuzeaz\ copilul are n mod necesar probleme
psihice.
Persoana care r\spunde DA la aceast\ ntrebare foarte probabil are
tendin]a de a eticheta orice persoan\ bolnav\ psihic, de a-l respinge pe
acest motiv.
R\spunsul DA la varianta (b) consider\ c\ abuzul asupra copilului
nu este generat n mod obligatoriu de probleme psihice [i sunt tenta]i s\
priveasc\ obiectiv asupra abuzatorului.
R\spunsul DA la varianta (c) este o agravare a r\spunsului pozitiv
la varianta (a) [i arat\ o tendin]\ de fa]ad\ a r\spunsului, dac\ se va corela
cu alte r\spunsuri coniderate de fa]ad\.
n cazul n care r\spunsul nu estede fa]ad\, el poate semnifica o pro-
iec]ie asupra abuzatorului prezumtiv a unor proprii sentimente negative.
R\spunsul DA la varianta (d) reprezint\ o opinie personal\ la
corela]ia pozitiv\ ntre fenomenul abuzului [i starea psihic\ a individului.

268
PERCEP}IA IE{ENILOR ASUPRA CAUZELOR VIOLEN}EI ASUPRA COPILULUI

ntrebarea nr. 13
Aceast\ ntrebare face trimitere la teoria transmiterii intergenera]ionale
a abuzului. Alegerea uneia dintre cele patru variante exprim\ grada]ia
opiniei fa]\ de existen]a/inexisten]a unei rela]ii cauzale ntre abuzul suferit
n propria copil\rie de c\tre respondent [i manifestarea abuzului ulterior.

ntrebarea nr. 14
Aceast\ ntrebare vizeaz\ teoria ata[amentului ca teorie explicativ\ a
abuzului asupra copilului. ntrebarea opera]ionalizeaz\ teoria ata[amen-
tului copilului fa]\ de p\rin]i [i al p\rin]ilor fa]\ de copii.

R\spunsul pozitiv la varianta (a) este de fapt un non-sens [i persoana


care r\spunde astfel nu face diferen]a ntre maltratarea copilului [i dez-
voltarea sa normal\.

R\spunsul pozitiv la varianta (b) este o proiec]ie a opiniei so-


cialmente constituite a rela]iei negative ntre maltratare [i iubirea p\-
rin]ilor.

R\spunsul pozitiv la varianta (c) eviden]iaz\ o alt\ proiec]ie a unor


opinii sociale cu privire la faptul c\ un copil b\tut este mai ata[at de
familia sa dect unul normal.
R\spunsul pozitiv la aceasta ntrebare poate identifica o vulnerabilitate
cognitiv\ a respondentului.

R\spunsul pozitiv la varianta (d) este o corela]ie ntre tipul de


ata[ament al copilului [i dezvoltarea sa ulterioar\.

269
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Rezultatele ob]inute au fost:

Sexul repondentilor

Frequency Percent Valid Cumulative


Percent Percent
Valid M 10 45,5 45,5 45,5
F 12 54,5 54,5 100,0
Total 22 100,0 100,0

Ponderea in functie de sex

10,00 / 45,5%

12,00 / 54,5%

270
PERCEP}IA IE{ENILOR ASUPRA CAUZELOR VIOLEN}EI ASUPRA COPILULUI

V=rsta reponden]ilor

Frequency Percent Valid Percent Cumulative


Percent
Valid 30-35 ani 2 9,1 9,1 9,1
35-40 ani 13 59,1 59,1 68,2
40-45 ani 4 18,2 18,2 86,4
45-50 ani 3 13,6 13,6 100,0
Total 22 100,0 100,0

Varsta repondentilor

30-35 ani
45-50 ani
2,00 / 9,1%
3,00 / 13,6%

40-45 ani

4,00 / 18,2%

35-40 ani
13,00 / 59,1%

271
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Studiile repondentilor

Frequency Percent Valid Percent Cumulative


Percent
Valid generale 3 13,6 13,6 13,6
sc prof 6 27,3 27,3 40,9
medii 8 36,4 36,4 77,3
superioare 5 22,7 22,7 100,0
Total 22 100,0 100,0

Studiile repondentilor

generale
superioare 3,00 / 13,6%
5,00 / 22,7%

sc prof

6,00 / 27,3%

medii

8,00 / 36,4%

272
PERCEP}IA IE{ENILOR ASUPRA CAUZELOR VIOLEN}EI ASUPRA COPILULUI

Numarul de copii din familie

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent


Valid 1 10 45,5 45,5 45,5
2 6 27,3 27,3 72,7
3 6 27,3 27,3 100,0
Total 22 100,0 100,0

Numarul de copii din familie

3
6,00 / 27,3%

1
10,00 / 45,5%

2
6,00 / 27,3%

273
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Atitudinea personal\ fa]\ de violen]a `n familie

Frequency Percent Valid Cumulative


Percent Percent
Valid nu am b\tut copilul 1 4,5 4,5 4,5
niciodat\
i-am dat c=te o palm\ 9 40,9 40,9 45,5
l-am b\tut [i regret 3 13,6 13,6 59,1
o b\taie u[oar\ este 6 27,3 27,3 86,4
educativ\
s-a `nt=mplat s\-l bat 2 9,1 9,1 95,5
nu suport g=ndul s\ fie 1 4,5 4,5 100,0
b\tut
Total 22 100,0 100,0

Atitudinea personala fata de violenta in familie


nu suport gandul sa

1,00 / 4,5% nu am batut coopilul


s-a intamplat sa-l b 1,00 / 4,5%
2,00 / 9,1%

i-am dat cate o palm


o bataie usoara este
9,00 / 40,9%
6,00 / 27,3%

l-am batut si regret


3,00 / 13,6%

274
PERCEP}IA IE{ENILOR ASUPRA CAUZELOR VIOLEN}EI ASUPRA COPILULUI

R\spunsurile subiec]ilor legate de b\taia din copil\rie

Frequency Percent Valid Cumulative


Percent Percent
Valid nu am fost b\tut pe 9 40,9 40,9 40,9
nedrept
am fost b\tut ocazional 12 54,5 54,5 95,5
am fost b\tut 1 4,5 4,5 100,0
Total 22 100,0 100,0

Raspunsurile subiectilor legate de bataia din copilarie

am fost batut

1,00 / 4,5%

nu am fost batut pe
9,00 / 40,9%

am fost batut ocayio

12,00 / 54,5%

275
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Situa]ia material\ a familiei

Frequency Percent Valid Cumulative


Percent Percent
Valid nu am suficiente 3 13,6 13,6 13,6
venituri
nu avem venituri dar 5 22,7 22,7 36,4
este `n]elegere
venituri mici dar 4 18,2 18,2 54,5
suficiente
venituri medii 9 40,9 40,9 95,5
peste medie 1 4,5 4,5 100,0
Total 22 100,0 100,0

Situatia materiala a familiei

peste medie
nu am suficiente ven
1,00 / 4,5%
3,00 / 13,6%

venituri medii nu avem venituri dar

9,00 / 40,9% 5,00 / 22,7%

venituri mici dar su

4,00 / 18,2%

276
PERCEP}IA IE{ENILOR ASUPRA CAUZELOR VIOLEN}EI ASUPRA COPILULUI

Efectele consumului de alcool

Frequency Percent Valid Cumulative


Percent Percent
Valid Violen]\ `n familie 7 31,8 31,8 31,8
Violen]\ asupra copilului 14 63,6 63,6 95,5
Nu este o rela]ie alcool 1 4,5 4,5 100,0
violen]\ familial\
Total 22 100,0 100,0

Efectele consumului de alcool asupra violentei domestice

nu este o relatie al

1,00 / 4,5%

violenta in familie

7,00 / 31,8%

violenta asupra copi


14,00 / 63,6%

277
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Educa]ia este corelat\ cu

Frequency Percent Valid Cumulative


Percent Percent
Valid A `nv\]a `n familie [i la 14 63,6 63,6 63,6
[coal\
A `nv\]a la [coal\ [i `n 4 18,2 18,2 81,8
societate
A `nv\]a `n familie 4 18,2 18,2 100,0
Total 22 100,0 100,0

Educatia este corelata cu

a invata in familie

4,00 / 18,2%

a invata la scoala s

4,00 / 18,2%
a invata in familie

14,00 / 63,6%

278
PERCEP}IA IE{ENILOR ASUPRA CAUZELOR VIOLEN}EI ASUPRA COPILULUI

Rolul pedepsei fizice

Frequency Percent Valid PercentCumulative


Percent
Valid Educativ 7 31,8 31,8 31,8
Constr=ngator 5 22,7 22,7 54,5
Insuficient 4 18,2 18,2 72,7
~njositor 6 27,3 27,3 100,0
Total 22 100,0 100,0

Rolul pedepsei fizice

injositor

6,00 / 27,3% educativ

7,00 / 31,8%

insuficient

4,00 / 18,2%
constrangator
5,00 / 22,7%

279
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

O persoan\ care `[i bate copilul

Frequency Percent Valid Cumulativ


Percent e Percent
Valid este lipsit\ de sentimente 12 54,5 54,5 54,5
iube[te copilul dar vrea 9 40,9 40,9 95,5
s\-l educe
ur\[te incon[tient copilul 1 4,5 4,5 100,0
Total 22 100,0 100,0

O persoana care isi bate copilul

uraste inconstient c

1,00 / 4,5%

iubeste copilul dar


este lipsita de sent
9,00 / 40,9%
12,00 / 54,5%

280
PERCEP}IA IE{ENILOR ASUPRA CAUZELOR VIOLEN}EI ASUPRA COPILULUI

P\rin]ii abuzatori au probleme psihice

Frequency Percent Valid Percent Cumulative


Percent
Valid da 11 50,0 50,0 50,0
nu 7 31,8 31,8 81,8
nu [tiu 4 18,2 18,2 100,0
Total 22 100,0 100,0

Parintii abuzatori au probleme psihice

nu stiu

4,00 / 18,2%

da

11,00 / 50,0%

nu

7,00 / 31,8%

281
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

P\rin]ii abuzatori pot fi [i echilibra]i

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent


Valid da 14 63,6 63,6 63,6
nu 8 36,4 36,4 100,0
Total 22 100,0 100,0

Parintii abuzatori pot fi si echilibrati


nu
8,00 / 36,4%

da

14,00 / 63,6%

282
PERCEP}IA IE{ENILOR ASUPRA CAUZELOR VIOLEN}EI ASUPRA COPILULUI

P\rin]ii abuzatori au probleme psihice grave

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent


Valid da 5 22,7 22,7 22,7
nu 4 18,2 18,2 40,9
nu [tiu 13 59,1 59,1 100,0
Total 22 100,0 100,0

Parintii abuzatoru au probleme psihice grave

da

5,00 / 22,7%

nu stiu nu
13,00 / 59,1%
4,00 / 18,2%

283
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Starea psihic\ nu influen]eaz\ violen]a

Frequency Percent Valid Percent Cumulative


Percent
Valid da 8 36,4 36,4 36,4
nu 7 31,8 31,8 68,2
nu [tiu 7 31,8 31,8 100,0
Total 22 100,0 100,0

Starea psihica a parintilor nu influenteaza violenta

nu stiu
7,00 / 31,8% da

8,00 / 36,4%

nu

7,00 / 31,8%

284
PERCEP}IA IE{ENILOR ASUPRA CAUZELOR VIOLEN}EI ASUPRA COPILULUI

Persoana b\tut\ `n copil\rie de p\rin]i

Frequency Percent Valid Cumulative


Percent Percent
Valid `[i va bate copiii proprii 8 36,4 36,4 36,4
`[i va proteja excesiv copii 7 31,8 31,8 68,2
nu influen]eaz\ conduita 5 22,7 22,7 90,9
fa]\ de copil
consider\ pedeapsa o 2 9,1 9,1 100,0
metod\ educativ\
Total 22 100,0 100,0

Persoana batuta in copilarie de parinti

considera pedeapsa o

2,00 / 9,1%

isi va bate copiii p


nu influenteaza cond 8,00 / 36,4%
5,00 / 22,7%

isi va proteja exces

7,00 / 31,8%

285
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Un copil abuzat se poate dezvolta dac\ este iubit

Frequency Percent Valid Percent Cumulative


Percent
Valid da 11 50,0 50,0 50,0
nu 10 45,5 45,5 95,5
nu [tiu 1 4,5 4,5 100,0
Total 22 100,0 100,0

Un copil abuzat psihic se poate dezvolta daca este iubit

nu stiu

1,00 / 4,5%

da
nu
11,00 / 50,0%
10,00 / 45,5%

286
PERCEP}IA IE{ENILOR ASUPRA CAUZELOR VIOLEN}EI ASUPRA COPILULUI

Un copil abuzat nu este iubit de p\rin]i

Frequency Percent Valid Percent Cumulative


Percent
Valid da 12 54,5 54,5 54,5
nu 8 36,4 36,4 90,9
nu [tiu 2 9,1 9,1 100,0
Total 22 100,0 100,0

Un copil abuzat nu este iubit de parinti

nu stiu

2,00 / 9,1%

nu da

8,00 / 36,4% 12,00 / 54,5%

287
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Un copil abuzat este mai ata[at de familia lui

Frequency Percent Valid Percent Cumulative


Percent
Valid da 3 13,6 13,6 13,6
nu 16 72,7 72,7 86,4
nu [tiu 3 13,6 13,6 100,0
Total 22 100,0 100,0

Un copil abuzat este mai atasat de familia lui


nu stiu

3,00 / 13,6%

da
3,00 / 13,6%

nu
16,00 / 72,7%

288
PERCEP}IA IE{ENILOR ASUPRA CAUZELOR VIOLEN}EI ASUPRA COPILULUI

Un copil abuzat este nesigur pe el

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent


Valid da 20 90,9 90,9 90,9
nu [tiu 2 9,1 9,1 100,0
Total 22 100,0 100,0

Un copil abuzat este nesigur pe el


nu stiu

2,00 / 9,1%

da

20,00 / 90,9%

289
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Intrebarea 5 descrie]i cea mai puternic\ b\taie pe care a]i primit-o


de la p\rin]i [i de care v\ aminti]i

Ponderea raspunsurilor afirmative ale


subiectilor cu privire la cea mai puternica bataie
primita de la parinti

23%

44%

14%

9% 5% 5%

Descriere 1 Descriere 2 Descriere 3


Descriere 4 Descriere 5 Descriere 6

Descrierea 1 B\taie cu palmele peste fa]\


Descrierea 2 B\taie cu varga
Descrierea 3 B\taie cu un corp contondent
Descrierea 4 B\taie puternic\, f\r\ descriere
Descrierea 5 B\taie cu cureaua
Descrierea 6 - ~ncearc\ s\ motiveze b\taia primit\ [i evit\ descrierea

290
PERCEP}IA IE{ENILOR ASUPRA CAUZELOR VIOLEN}EI ASUPRA COPILULUI

Intrebarea 11

Atitudinea subiectilor fata de un potential abuzator

12 11

10

4 3
2 2
2 1 1 1

0
1

Atitudinea 1 Atitudinea 2 Atitudinea 3 Atitudinea 4


Atitudinea 5 Atitudinea 6 Atitudinea 7

Atitudinea 1 ~i spun c\ a procedat gre[it; b\taia poate avea re-


percursiuni; exist\ [i alte metode alternative
Atitudinea 2 ~i spun c\ a procedat bine
Atitudinea 3- Cei care aud astfel de lucruri ar trebui s\ fie receptivi,
eventual pentru a interveni
Atitudinea 4- Acord sprijin copilului p=n\ la remedierea situa]iei
Atitudinea 5 B\taia este o pedeaps\ prea dur\
Atitudinea 6- Cert p\rintele violent
Atitudinea 7- N.r.

291
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Intrebarea 2

Activit\]i 1 2 3 4 5 6 4 8
Subiec]i
22 5 5 2 2 2 2 2 16
% 22,7% 22,7% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 72,7%

Factori de maxima importanta fata de fenomenul


maltratarii copilului prin bataie

16
20

15

10 5 5
2 2 2 2 2
5

0
1

a b c d e f g h

Ipoteza 1 Exist\ o corela]ie invers\ ntre manifestarea unor fenomene


de violen]\ asupra copilului [i nivelul de educa]ia a p\rintelui abuzator, n
sensul sc\derii riscului de violen]\ asupra copilului , n func]ie de nivelul
educa]ional al p\rin]ilor.

292
PERCEP}IA IE{ENILOR ASUPRA CAUZELOR VIOLEN}EI ASUPRA COPILULUI

Persoanele cu studii medii care au declarat c\ nu [i au b\tut niciodat\


copilul, 60%, cele cu studii superioare 60%.
Corela]ia nu s-a putut valida dect n sensul unei eventuale corela]ii
u[oare, deoarece distribu]ia r\spunsurilor afirmative la indicatorii care
reliefeaz\ existen]\ violen]ei n familie fa]\ de profilul ocupa]ional [i
nivelul de studii ale respondentului este relativ aceea[i pentru persoanele
cu nivel mediu de studii, ct [i a celor cu studii superioare. O abatere
peste abaterea medie standard a putut fi semnalat\ pentru persoanele cu
studii neterminate respectiv studii profesionale.

Ipoteza 2 cea a unui risc crescut de abuz asupra copilului din partea
persoanelor de sex masculin a fost eviden]iat\ prin corela]ia 1, 5 ntre
num\rul de persoane de sex masculin care accept\ c\ au manifestat cel
pu]in odat\ forme de violen]\ asupra copilului fa]\ de 0,5 persoane de sex
feminin

Ipoteza 3 asupra corela]iei inverse ntre nivelul de trai a unei familii si


riscurile violen]ei domestice s-a constatat o corela]ie de 1, 3, n sensul
descre[terii propor]ionale a riscului unor forme de abuz [i violen]\ asupra
copilului, n func]ie de nivelul de trai.

Ipoteza 4 asupra unei corela]ii ntre consumul de alcool [i riscul


violen]ei intrafamiliale [i cu prec\dere a violen]ei asupra copilului, a fost
prezentat\ cu o corela]ie de 2. Distribu]ia indicelui persoane care consuma
alcool n corela]ie cu persoanele care manifest\ risc de violen]\ este 0,68.

Ipoteza 5 asupra corela]iei percepute ntre starea de echilibru psihic a


p\rintelui [i riscul violen]ei asupra copilului a fost infirmat\, 72, 7%
r\spunznd negativ la aceast\ ntrebare. n schimb responden]ii afirm\ n
propor]iede 91% c\ un copil abuzat este nesigur pe el.

293
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

Concluzii generale

Plasarea copilului n centrul preocup\rilor unei societ\]i trebuie sau ar


trebui s\ constituie o prioritate a tuturor factorilor [i actorilor implica]i [i
responsabili cu protec]ia sa.
Dac\ vom ncerca s\ n]elegem copilul ca pe o persoan\ care are
nevoie de dragoste, respect, sprijin, recunoa[tere, abia atunci vom putea
vorbi de o real\ respectare a intereselor [i drepturilor lui [i mai ales de
asigurarea unei protec]ii adecvate n func]ii de nevoile principale ale
copilului.
Modelele, metodele [i mai ales mentalit\]ile tradi]ionale trebuie de-
p\[ite [i abordate ntr-o nou\ manier\, adaptate principiilor educative,
pedagogice moderne, care ]in cont att de nevoile copilului, dar [i drep-
turile [i interesele lui.
O perspectiv\ diferit\ nou\ se impune [i n ceea ce prive[te abuzul [i
neglijarea copilului. Cu toate c\ se cunoa[te existen]a diverselor forme de
abuz, s-a f\cut prea pu]in pn\ n prezent n mediatizarea datelor [i
informa]iilor, cunoa[terii efectelor abuzului asupra copilului, n inter-
ven]ia n situa]ii de maltratare a acestuia [i reabilitarea lui, ct [i a familiei
sale.
Procesul de constituire [i dezvoltare a unor modalit\]i eficiente de
identificare a abuzului asupra copilului, al prevenirii abuzului [i al trat\rii
copilului-victim\ se confrunt\ nc\ cu mari dificult\]i [i prezint\ multe
disfunc]ii, care ngreuneaz\ vizibil munca speciali[tilor n protec]ia co-
pilului [i familiei.
Dac\ la nivel interna]ional declararea [i recunoa[terea diferitelor forme
de abuz [i neglijare asupra copilului a cunoscut o real\ explozie n ultimii
ani, n Romnia trebuie nc\ s\ se intervin\ n direc]ia con[tientiz\rii
acestui real fenomen social (maltratarea copilului) la nivel individual [i

294
CONCLUZII GENERALE

societal, a n]elegerii consecin]elor grave [i pe termen lung asupra ntregii


dezvolt\ri a copilului.
n prezent, se manifest\ o ngrijorare crescut\ fa]\ de copiii maltrata]i,
de multe ori chiar n casele lor [i de proprii lor p\rin]i, care n mod normal
trebuie s\ le asigure protec]ia [i siguran]a. De cele mai multe ori este greu
s\ p\trundem n intimitatea acelor persoane [i s\ aducem n fa]a opiniei
publice aspecte [i situa]ii pe care foarte mul]i oameni le consider\ ca fiind
probleme strict personale care trebuie rezolvate n familie.
n ]ara noastr\, problematica abuzului asupra copilului este o pre-
ocupare relativ recent\, fiind multe aspecte de rezolvat nainte de a trece
la o ac]iune concret\ viznd acest fenomen. Un prim pas, [i poate cel mai
important este recunoa[terea faptului c\ ne confrunt\m ntr-adev\r cu o
problem\. Originea, natura [i dimensiunile problemei abuzului asupra
copilului trebuie aduse n aten]ia opiniei publice [i prezentate ntr-o
imagine complet\ [i comprehensibil\.
n conformitate cu prevederile Conven]iei Na]iunilor Unite pentru
Drepturile Copilului, fiecare copil are dreptul de a fi protejat mpotriva
oric\ror forme de abuz. De foarte pu]ine ori ns\ ace[ti copii abuza]i au
posibilitatea de a cere ajutor, fiind l\sa]i de regul\ s\ se apere singuri. Din
aceast\ cauz\ este foarte important ca autorit\]ile, deciden]ii locali [i n
special serviciile sociale s\ se implice activ n identificarea [i moni-
torizarea copiilor abuza]i, [i, n cazurile unde este necesar, s\ intervin\
pentru a le oferi protec]ia. n lipsa acestei implic\ri [i interven]ii, abuzul
poate avea efecte dezastruoase asupra copilului [i implicit asupra familiei.
Lucrarea de fa]\ a ncercat s\ identifice [i s\ analizeze cteva forme de
ac]iune n tratarea acestui fenomen, s\ ofere informa]ii referitoare la
existen]a formelor de abuz asupra copilului, manifest\rile copilului a-
buzat, a consecin]elor grave imediate [i pe termen lung ale abuzului; au
fost prezentate de asemenea medii [i factori favorizan]i n apari]ia a-
buzului, ca [i modalit\]ile de interven]ie [i serviciile la care se poate apela
pentru semnalarea cazurilor, a ar\tat necesitatea tratamentului [i aplic\rii
m\surilor de protec]ie a copilului abuzat.
Schimbarea mentalit\]ii fa]\ de problema abuzului [i neglij\rii co-
pilului se poate realiza numai printr-o educare [i informare sus]inut\ a
actorilor sociali cu privire la dimensiunile [i consecin]ele psihologice,

295
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

medicale [i sociale ale fenomenelor. De aceea, se impun elaborarea [i


derularea de programe, metodologii [i servicii pentru prevenirea [i in-
terven]ia n cazurile de abuz [i neglijare (Revista de Asisten]\ Social\ nr.
1/2003 Bucure[ti).

296
Bibliografie

1. Aldgate, J., Family breakdown, 1997


2. Brodeur C., Rousseau R., (coord.), Lintroduction du rseaux, une practique nouvelle,
Edition France-Americque, Montreal, 1984
3. Carlson, V., Cicchetti, D., Barnett, D., Braunwald, K., Disorganized disoriented
attachement relantionship in maltreated infants, Developmental, Psychology, 1989
4. Coulshed Veronica, Practica asisten]ei sociale, Editura Alternative, Bucure[ti, 1993
5. Copper, David; Ball, David, Abuzul asupra copilului, Editura Alternative, Bucure[ti,
1993
6. Erickson M.F. ed. colab., The effects of maltratment on the development of young
children, Cambridge, Cambridge University Presss, 1989
7. Ghid de bune practici pentru prevenirea abuzului asupra copilului, Organiza]ia Salva]i
Copiii, Organiza]ia Alternative Sociale, Ia[i, 2002
8. Guvernul Romniei, Comitetul Na]ional pentru Protec]ia Copilului (1994), Conven]ia
ONU cu privire la Drepturile Copilului stadiul aplic\rii n Romnia, Bucure[ti
9. Garbarino, J, et al., Children in Danger, San Francisco, Iassy-Bosss, 1992
10. Helfer, Mary Edna, Kempe, Ruth S., Krugman, R.D., The Battered child, The
University of Chicago Press, Chicago, 1997
11. Ionescu, {erban, Copilul maltratat, Evaluare, Prevenire, Interven]ie, Editura
Funda]iei Interna]ionale pentru Copil [i Familie, Bucure[ti, 2001
12. Ionescu, Ion, Metodologie sociologic\ - note de curs, Universitatea Al. I. Cuza,
Ia[i, 2001
13. Irimescu Gabriela, Asisten]a social\ a persoanelor abuzate note de curs, U-
niversitatea Al. I. Cuza Ia[i, 2002
15. IXth International Society Preventing Child Abuse and Neglect (ISPCAN), European
Conference on Child Abuse and Neglect, Warsaw Poland, August 29-31, 2003
16. K. Coulbourn Faller, U.S. Department of Health and Human Services, Administration
of children, youth and families, National Centre on Child Abuse and Neglect, The
Circle Inc., 1993
17. Kempe, H. C., Silverman, F.N., Steel, B.F., Draegemuller, W., Silver, H.K. (edss),
The Battered Child Syndrome, American Medicine Association, 1962
18. Killn, Kari, Copilul maltratat, Editura Eurobit, Timi[oara, 1998
19. Lewis, D.O., From abuse to violence, Psycophysiological consequnces of mal-
treatment.. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 1992

297
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

20. Latimer, J., Les consquences de la violence faite aux enfants. Guide de rfrence
lintention des professionnels de la sant, Ottawa, Sant Canada, 1998
21. Miftode Vasile (coord.), Popula]ii vulnerabile [i fenomene de automarginalizare,
Editura Lumen, Ia[i, 2002
22. Miftode Vassile, Fundamente ale asiten]ei sociale, Editura Eminescu, Ia[i, 1999
23. Miftode Vasile, Tratat de metodologie sociologic\, Editura Lumen, Ia[i, 2003
24. Muntean Ana, Familia [i copiii n dificultate note de curs, Editura Mirton, Ti-
mi[oara, 2001
25. Palicari, Gina, Maltratarea copilului, Curs CRIPS Grand Project, Editura Funda]iei
Interna]ionale pentru Copil [i Familie, iunie, 2001
26. Roth-Szamoskzi Maria, Protec]ia copilului Dileme, concep]ii [i metode, editura
Presa Universitar\ Clujean\, Cluj-Napoca, 1999
27. Rupe]i t\cerea. Identificarea [i semnalarea cazurilor de maltratare a copilului
ghid pentru profesioni[ti, Timi[oara, 2003
28. Revista de Securitate Comunitar\, Anul II, nr. 5/2002, Redac]ia Centrului de Mediere
[i Securitate Comunitar\, Ia[i, 2002
29. Revista de Asisten]\ Social\ nr. 1/2003, editat\ de Catedra de Asisten]\ Social\ a
Universit\]ii Bucure[ti, sub egida Comisiei Interministeriale de Asisten]\ Social\ a
Comisiei Guvernamentale Anti-S\r\cie [i Promovare a Incluziunii Sociale [i a Re-
prezentan]ei UNICEF n Romnia
30. Raport of the Consultation on Child Abuse Prevention WHO, Geneva, 29-31
march, 1999
31. Sanicola, Lia, Lintervention du rseaux, 1994
32. Spnu Mariana, Introducere n asisten]a social\ a familiei [i protec]ia copilului,
Editura Tehnic\, Chi[in\u, 1998
33. Un deceniu de tranzi]ie, Situa]ia copiilor [i a familiei n Romnia. Raport editat de
UNICEF, 1998
34. Violen]a n familie Studiu avnd la baz\ activitatea Centrului Pilot de Asisten]\ [i
Protec]ie a Victimelor Violen]ei n Familie, Bucure[ti, 1998
35. Wiche, R.V., Working with Child Abuse and Neglect, SAGE Publications, London,
1996
36. http//www.cmsc.ro/abuz copii html, consultat pe 11.10.2001
37. httl//www.iatp md/cnpac/copiii maltrata]i/28.11.2003

298
299
MALTRATAREA COPILULUI - ~NTRE CUNOA{TERE {I INTERVEN}IE

300