Sunteți pe pagina 1din 210
Casey i Cemebe oem oie Alexandru Boroi Dictionar de drept penal Mirela Gorunescu Mihaela Popescu S Il CeCe A abandon de familie - infracfiune _sancfionatd prin lege, ordonanfi, previzuta de art. 305 C. pen., prin hotarare a Guvernului sau, constind in sivarsirea de catre dupa caz, prin hotirire a consi- acela care are obligatia legala de iului local al comunei, oragului, fntreinere, fafa decel indreptatit municipiuluisaual sectorabuimu- lajntretinere, aumeia dintre urma-_nicipiului Bucuresti. ~judiciar toarele fapte: parisirea, alungarea _ —incalcarea unor dispozifi ce au sau lisarea fard ajutor expundn- _rolul dea ordona actvitatea judi- duvllasuferine fizicesaumorale; ciara. Consté in neindeplinirea neindeplinirea cu rea-credint@ a sau indeplinirea gresité ori cuin- obligafiei de intrefinere prevzute _tarziere a lucrarilor de citare sau de lege; neplata cu rea-credin}3, de comunicare a actelor procedu- timp de doua Juni, a pensiei de _rale, de transmitere a dosarelor, {ntrefinere stabilite pe cale jude-_precum gi a oricéror alte lueriri, ccitoreascd. Actiunea penal se daca prin aceasta s-au provocat ‘pune inmiscare la plingereaprea-_intarzieri in desfaigurarea proce- labiliapersoanei vatimate. mpi sului penal; neindeplinirea ori carea parfilor inlituri aplicarea _indeplinirea gresii a indatoririlor pedepsei de inmanare ori de comunicare a citafilor saua celorlalte acte pro- ‘cedurale, precum sineexecutarea ‘mandatelor de aducere;lipsa ne- Justificaté a apardtorului ales sau desemnat din oficiu, cdnd asis- tenfa juridicd a invinuitulut sau inculpatului este obligatorie potri- vitlegiiete. abatere-incalcare anor dispozitii legale cu caracter administrativ sau disciplina scare atrage dup sine sancfiuni disciplinare sau ‘contraventionale. Ea poate fi dis- ciplinara, administrativag.a. ~dis- ciplinard ~ incdlcarea unei pre- vederi cuprinse intr-un regula- iment profesional. ~ administra- aberratio ictus -(expr. lat. ,devierea tiv sau contraventionala -fapta —_actului”) expresiefolosité pentru iliciti cuun grad de pericol social a denumi una dintre cauzele care ‘mai redus decét al infractiunii, genereaza infracfiunea deviat sivargiticu vinoviti, stabiliti si Se are in vedere ipoteza in care 1 abirato abuz datoritt unei manuiri gresite a grav aunei nave civile sau mili- ‘mentarea anterioard sau exist nului de cercetare penalé, grefie- rijloacelor de comitere a infrac~ tare atrage rispunderea penal a rmumai un anumitparaletismintre rului de sedinfa, incompatibil, fiuni,s-a deviatactiumea catrealt persoanei vinovate. v. si coli- cle), inltur’ implicit egea veche. _potrivitlegi, de a se abjine de a obiect, obtindndu-se un alt re ziume, zultat decat acela urmarit de autor. Auutorul acestui comportament va participa la procesul penal, ariind totodaté cazul de incompatbilitate cceconsftuie motival abjineii.Con- absentii nejustificati -infractiune abrevierea termenului -ipoteza in ‘prevazutéide art. 331 C. pen., care Fispunde penal pentra tates, Fegea permite modificarea consti in fapta militaruluiinter- ecard ” "| __termenelorprinmicgorareaduratei men sau concentrat, pnd la gra-__formregimului stabil fiunea comisé, laura subiectivi " 7 F proc. pen, declarajade abinere Find Mentickcucende lenses acestora, In cazul cfnd ziua in dul de sergent inclusv, dea lipsi___ C-PvE Pen» declaitiadeabinte 'MES2 cares sfirgestetermenul fxat pe nejustificat, dela unitate sau ser- 51 a deviat. 7 mene fl gata la aceasta a iuat cumostinys Juni saupe ani cade int luni ce vic, mai mult de 24de or, dar S280 tem oe coat ab irato - (expr, lat. la mnie”) _nuare zi corespunzatoare, terme- ‘nu mai mult de 3 zile. Depasirea pela ‘ompe ibilitate. Dac persoana care se expresiefolosté pentruacaracte- nul expiri in ultima zia acelei luni acestei limite temporale atrage ‘BH Se riza actul comis intr-un moment (astel termenul de lund inceput schimbarea incadarijuridice a S74 n wnt dint cuz de in- demanie, 1a31 ianuarie expird la 28 sau 29 faptei comise in dezertare. v. si Soha Cs coabtine, postef eon, februarie, iar daca este de 3 luni, dezertare, ioe abolirea pedepsei cu moartea — renunfarea la pedeapsa cu moar- zati.v.siincompatibiltat, re- expira la 30 aprile). Potrivitcodu- absolvire de pedeapsi-situafiide cuzare. a anctiune c¢ yutea apli- {ui penal, procurorul general poa- unei persoane tri- tea asancime cee pueaapl rea cemenle derebiiae Depodepsie une PERORRe tur goin li crepoateata- PRonale Pe J ‘ge si rispunderea penal’. ~ de fapte de o gravitate foarte mare, abrogarea legi penale -procedeu sunt indeplinitecondifilerispun- © ; ants : Incredere infractiune previzuta ca urmare a aprecierii c& nici 0 juridic de scoatere din vigoare, deripenale saucind, desiaceste (hay Chine ean tn apt nu poate fi indeajuns de Printr-o lege noua, a unei legi pe- condifii sunt indeplinite, au inter- “ pentru a justifies luarea viet male anterioae (~ total), sau a enitamumite canze (dee. am- lB cae Soin one unei persoane, In legislatiaroma- _unei anumite dispozifii penale nistia, gratierea, prescripfia 5.0.) 5 se au dicpune deel pe ne- neesci s-afict prin Decretul- into legeanteioara(~ para care intr ispunderea penal, muses sau dspune deel pene legenr. 6/1990. 1a). ~ expresa - cand intr-un act eS v. siachitare. e cand bunul mobil este proprietate Aabsorbfie- sistemde-sanctionare a privat actiunea penal se pune concursuluide infrafiuniconstind in iscare laplngerea prealabila in stabilirea pedepselor pentru apersoanei timate arimpica- ficcare dintre infractiunile con- rea pirfilor inlatur& rispanderea . ccurente deduse judecafii si apli-_ penal. ~ de incredere prin frau ccarea celei mai grave dintreelein area creditorilor ~ comporta- care sunt absorbite celelalte pe- ment care consté in fapta unei dopse. v.siconcursde infracfiuni, persoane de a ascunde, a deterio- ra, a distruge in tot sau in parte ‘lori sau bunuri din patrimoniul normativ se arati expres ci 0 anumiti lege anterioaré sau 0 Aispozitie dint-o lege anterioara este abrogati, Acelagi caracter il are, insi, si abrogarea printr-o formula general (de ex. in legea nov se prevede ci ,se abrogi orice dispozitiicontrarit"). ~ ta- abordaj-ciocnireaadoudinavessu citi cindlegea noua, reglemen- ciocnirea uni nave de un obsta- tind aceeasi materie (indiferent abtinere -obligatie care revine ju- col. Candarecaurmare avarierea —_daciteste incompatibild cu regle- decitorului, procurorului, orga abolitio criminis (expr lat. esi {area crimei”) expresie folosita pentru a denumi ipoteza in care Jegea penal noua rm mai prevede infractiune o faptd care in trecut cra incriminata (dezincriminare). sidezincriminare. accept banear Ipropriu sau de a invoca datorii fictive or alte acte in paguba cre- ditorilor. Poate comite fapta sicel care, desi se afl in imposibilitate de plata, pretinde sau accept& si {ise puna la dispozitie marfuri ori servieii, producdind o pagubaicre-

S-ar putea să vă placă și