Sunteți pe pagina 1din 1

Not[ informativl

cu pnvrre la activitatea Consiliului de etici al


IP Liceul Teoretic
,rVasile Alecsandri"
Decizii luate (in Alte
Nr. $edinfe ale Nr. de NumIrul gi tematica activitlfi
petifii (conform Pct.5 al Codului de cazul stabilirii
d/o Consiliului de eticl inctrlcirilor'
(nr. Procesului inregist eticii al cadrului didactic) de
rate petitu analizate conform pct. 19 al
verbal, data )
Codului de eticl
al cadrului
didactic)
l.Studierea Coclulut ce erlca al 1.De finut cont de
I Proces verbal ru. I
cadrului didactic. prevederile
din 29.08.2016
2.Determinarea funcliilor in Codului de eticd al
Consiliul de etic6. cadrului didactic.
1 .Determinarea mlsluill'
1.De tinut cont de
2 Proces verbal nr. 2
funcfiilor de bazd 9i atributiilor rdspunderea
din21.09.2076 privind
Consiliului.
2.Rdspunderea Privind nerespectarea
nerespectarea Prevederilor prevederilor
codului de etic6 a cadrului Codului de eticd a
didactic- cadrului didactic.
a
J Proces verbal ru. 3 l. Normele de conduitilin
din 07.10.2016 relaJiile cu elevii, coPiii,
pdrintii, alti
reprezentanti legali ai
copilului.
2. Normele de conduiti in
relaliile cu colegii.

ai copilului.
3. De a resPecta 9i
aplica normele de
conduitil in relatiile
cu colegii.
1.Cu privire Ia modrtrcarea l.Se aprobd
4. Proces verbal nr. 4
planului de activitate al modificdrile la
din 31.01.2017 planul de activitate
Consiliului de etici
al Consiliului de
etic6.

Mru, %,*

S-ar putea să vă placă și