Sunteți pe pagina 1din 5
REPUBLICA MOLDOVA z CONSILIUL MUNICIPAL CHISINAU DECIZIE wr in Cu privire la compensarea cheltuielilor suportate de cate familile defavorizate din municipiul Chisindu pentru plata ‘apeisuplimentar caleulat Avand in vedere nota informativi a Direejiei generale locativ-comunale si amenajare referitor la susfinerea financiaré a persoanelor defavorizate social din municipiul Chisinau, prin achitarea din contul mijloacelor bugetare a volumului de api suplimentar calcula, conform prevederilr art. 29, alin. 2) din Legea Republicii Moldova nr. 303 din 13.12.2013 “Privind serviciul public de alimentare cu apd de canalizare”, pet. 116 din Regulamentul eu privire la serviciul public de alimentare cu api si de canalizare aprobat prin Hotirarea ‘Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetich nr. 271 din 16.12.2015, in temeiul tut. 8 din Legen Republicii Moldova nr. 397-XV din 16.10.2008 ,,Privind finanjele publice locale”, art. 14, alin, (3) si art. 19, alin, () din Legea Republieit Moldova nr, 436-XVI din 28.12.2006 ,Privind admsinistratia public loeali”, Consitiol municipal Chisinau DECIDE: LL Se stabileste compensarea cheltuclilor suportate de citre famille defavorizate din ‘munieipial Chisinau pentru plata apei suplimentar calculata, in rezultatal distribuirii pentru fiecare apartament a diferenfei dine volumul de api inregistrat conform contorului comun de la brangamentul blocului focativ si volumul de ap indicat conform contoarelor individuale ale locatailor. 2, Se stabileste ca familille defavorizate din municipiul Chisinau care beneficiazd de ‘compensa la plata resurselor energetice conform deciziei Consiliului municipal Cl fr, 8/21 din 10.10.2013 (cu modificrile operate ulterior) vor beneficia, in mod automat, de ‘compensare Ia cheltuiclile pentru plata apei suplimentar calcula. 3. Se aprobi Regulamentul privind compensarea cheltuielilor suportate de etre famille ‘efavorizate din municipiul Chiginiu pentru plata apei suplimentar caleulata, conform 4, Direefia general finange anual Ia etapa elaborisit proiectului de buget municipal, in baza propunerilor Direstiei generale locativ-comunale si amenajare va prevedes mijloace financiare in aceste scoputi 5. Directia general finan{e (dna Valentina Vazdaujan) va inainta propunesi referitor la sursa de acoperie a cheltuielilor mentionate in pet. 4 al prezentei decizt, 6. Direcfia relajii_publice (dl Vadim Brinzaniue) va plasa pe pagina web a Primfiei ‘munieipivlui Chigindu, prin intermediul mass-medi, prevederile prezente deci, 7. Conitolul privind executarea prezentei decizii se pune in sarcina primarului general «dl Dorin Chirtoac. PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR AL CONSILIULUL Valeriu DIDENCU Anes ta decizia Consiiul ‘municipal Chisinau n,n REGULAMENTUL vind compensarea cheltuielilor suportate de citre famille defavorizate ‘din municipiul Chisiniu pentru plata apei suplimentar calculati I Dispozifii generale 1. Prezentul Regulament stabileste modalitatea de compensare a cheltuielitor suportate de catre famille defavorizate din municipial Chisindu pentru plata apei suplimentarcaleulat 2, Compensarea chelticlilor pentru plata apei_suplimentar caleulati se efectueazA doar famililor defavorizate social din municipiul Chisindu, 3. insensul prezentului Regulament, e definese urmatoarele nofiuni 4) familie-o persoand sau mai multe persoane care locuiese in aceeasiloeuings sie introjin dintr-n buget comun; ») familie defavorizata - familia sau persoana a cdrei veit global mediv lunar ‘nu depaseste valoarea minima de existenfa in mediu pentru o persoand stabilita de tre Consilul municipal Chisinu; ) compensarea cheltuiellor suportate de cite familiile defavorizate - aetiune de compensare a plilorinaintate pentru apa suplimentar ealeulats 4) apa suplimentar calculata - dstribuieea pentru fiecare apartament a diferente dintre volumul de apé inregistrat conform contorului comun de la brangamentul blocului locativ gi volumul de ap’ indicat conform contoarelor individuale ale locatarilo sau, in lipsa contoarelor, conform normelor de consum a apei aplicate. 4. Compensarea cheltuelilor pentru plata apei suplimentar ealeulati se cfectueaza, in mod automat, famililor defavorizate care beneficiazA de compensaii la plata resurselor energetice conform Regulamentului_privind compensarea cheltuielilor suportate la efectuarea platilor pentru resursele energetice de cite persoanele defavorizate din municipiul Chiginiu aprobat prin decizia CMC nr. 8/21 din 10.10.2013, eu modificdrile operate ulterior. IL, Modul de compensare a cheltui ilor pentru plata apei suplimentar caleulati 5. Criterile de compensare a cheltuielilor pentru plata apei suplimentar caleulat& sunt procesele-verbale privind aprobarea listelor beneficarilor de ‘compensalii la resursele energetice, aprobate de catre Comisiile preturilor de sector si primailororagelor, satelor (comunelor) din componen{a municipiului Chis 6. In baza listelor beneficiarilor de compensati la resursele energetice, [LM Infocom’, va calcula lunar mirimea compensirii cheltuielilor pentru plata apei Suplimentar calculats, 7. LM. Infocom” va transmite Directiei generale locativ-comunale si amenajare, istele beneficiarilor referitor 1a compensarea cheltuelilor pentru plata apei suplimentar calculata, precum si darile de seama lunare, mu mai tarziu de dats de 15 a lunii urmatoare celei de gestiune. 8, Dup verificarea dirilor de seam privind suma necesera penta compensarea cheltuililor pentru plata apei suplimentarealculati, Direetia general locativ-comunala si amenajare le va prezenta, nu mai tirziu de data de 20 a luni tumitoare celei de gestiune, Direeyiei generale finanje a Consiliului municipal Chigindu, si ulterior va solicitaalocarea mijloacelorfinanciare necesar. 9. "In baza darilor de seama, Directia general finanje a Consiliului municipal Chiginiw, prin intermediul Dizectiei generale locativ-eomunale si amengjare, va transfera'la conturile S.A. ,Api-Canal Chisindu”, in mod stablit si in limita nijloacelor financiare disponibile, suma mijloacelor fnanciare pentru compensarea cheltuililor pentru plata apei suplimentar calculata. 10. in bonurile de plata pentru serviciul de alimentare cu apa potabili se va indica separat suma referitor la compensarea cheltuelilor pentru plata apei suplimentarcalculaté familllor defavorizate din municipivl Chisintu. 11, Fondul locativ gestionat de citre Asociatile de Coproprietari_ in Condominiu, Asociatile proprietatilor locuintelor privatizate, Cooperativelor de