Sunteți pe pagina 1din 20

6 cCLyv 0 3 {S.

AoM

Co p ie I

CONTRACT DE PARTEN ERIA T PUBLIC-PRIVAT

dintre

PR1MARIA M U N ICIPIU LW CHISINAU

EM.E PA RKLEITSYSTEM GMBH

D in 3 decem brie 2015,

C hisinau

LJ
1
CONTRACT DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT

PRIYIND AMENAJAREA, ORGANIZAREA $1 GESTIONAREA PARCARILOR 1 Echipar


PARCAJELOR CONTROLATE CU PLATA IN MUNICIPIUL CHISINAU Prestator

,3 decembrie 2015
Functioj

Conform rezultatelor concursului de parteneriat public-privat desfasurat de catre Primaria


municipiului Chiinau intru indeplinirea Deciziei Consiliului municipal Chisinau nr. 6/5 din
02 octombrie 2014,
Tnspecto
Primaria municipiului Chisinau cu sediul in municipiul Chisinau bd. tefan cel Mare 1 Sfant,
83, reprezentata de catre viceprimarul municipiului Chisinau in calitate de Partener (public,
denumit in continuare Beneficiar

pe de parte, ?i

Compania EME Parkleitsystem GmbH, cu sediul in Austria, Viena, Mariahilfer StraiBe 20, Mijloace
1070, reprezentata de catre Directorul General care activeaza in baza Statutului, avand ale Presta
servicii
calitatea de Partener privat in funcfie de antreprenor, demimit in continuare Prestator
de servicii Municipi

pe de alta parte;

PISfi elec

Beneficiarul ?i Prestatorul de servicii denumiti in continuare impreuna Parti au incheiat


prezentul Contract de parteneriat public-privat, denumit in continuare Contract privind
urmStoarele: Proiect

Regulaim
ARTICOLUL 1 . 1)E FIN ITU

1,1 Oricand sunt utilizati in prezentul Contract (inclusiv Anexeie), decat daca din context
reiese altceva, urmatorii termeni si espresii vor avea sensurile care urmeaza: Reziliere

Contract - inseamna acest Contract de parteneriat public-privat privind aitnenajarea, Rezilierc


organizarea ?i gestionarea parcarilor $i parcajelor auto cti plata in
municipiul Chisinau impreuna cu toate anexeie, actele |i acordurile.
adifionale incheiate de Parfi, care fac parte integranta a Contractului
precum i orice alte documente de natura sa determine sau sa stabileasca Sistemul 1


drepturiie, obligafiile sau riscurile asum ate de parti cu privire la proiect.

OR P * EchipamentuI inseamna computere si dispozitive portabile, echipamente pentru


U Prestatorului de servicii comunicatii radio/voce, sisteme telefonice si alte echipamente, aflate in
posesia si/sau fiimizate si utiiizate de catre Prestatorul de servicii, in
conformitate cu . Specificatiile tehnice prezentate in Anexa .2. a
Contractului si cu prevederile prezentului Contract.

Funcflonar autorizat inseamna functionarul din cadrul Municipalitafii care este in vestit de catre
Beneficiar cu dreptul de control a'supra respectarii de catre Prestatorul de
servicii a tuturor obliga|iunilor asumate in prezentul contract precum i cu
Mm&ria dreptul de coordonare a activitatii structurilor municipale ?i conlucrarea
6/5 din cu Prestatorul de servicii, in cadrul realizarii parteneriatului jpublic-privat

Inspector de parcSri inseamna persoana angajata sau personal calificat, impreunS cu toate
Sfant, echipamentele relevante si mijloacele de transport, dupa caz, desemnat de
public. catre Prestatorul de servicii responsabil de controlul ce tine de achitarea
platilor pentru parcarea autovehiculului in zona controlata cu plata i
aplicarea suprataxelor legate de nerespectarea regulilor de parcare a
automobilelor

aBe 20, "Mijloacele de transport inseamna mijloacele de transport ?i/sau alte forme de transport aflate in
, avand ale Prestatorului de posesia si/sau fiimizate si utiiizate de catre Prestatorul de servicii
estator f servicii
1 Municipalltate*' inseamna Autoritatea publica locala a municipiului Chisinau, orice
autoritate succesoare si orice organ caruia pot ft transferate in mod legal
toate sau 0 parte din functiile Municipalitaifii

\ Plati electronice inseamna platiie efectuate prin intermediul modalitafllor electronice de


plati SMS, apel teiefonic, aplicatie pentru telefonul mobil, carduri
incheiat
contactless si paging. WEB
privind
Proiect inseamna parteneriatul public-privat privind amenajarea, oirganizarea si
gestionarea parcarilor si parcajelor auto cu plata in mun. ChisinSu

Regulament inseamna Regulamentul cu privire la parcarea auto cu plata a


autovehiculelor in locurile publice amenajate in mun. Chisinau, care este
aprobat de Consiliul municipal Chisinau
context
Reziliere extraordinara inseamna dreptul unei Parji de a inceta Contractu! printr- declarafie
uni laterals scrisa adresata celeilalte Parti in cazul in care cealaM Parte
.^inea(cg.iw bd,;gn^ ^

Ifnenajarea, | ' Reziliere oblsnuita inseamna dreptul de a inceta Contractu! printr-o declarafle uniiaterala
u plata inf scrisa adresata celeilalte Parti contfactante, cu aplicarea unui iermen de
acordurilet preaviz de 61uni.
iontractuiuif
stabileascal 'ste,nu* Informational al inseamnS hardvvare-ul, software-ul, reteaua, serviciul de infomare privind
gestionarea parcarilor, precum i alte caracteristici utiiizate de citre
2
. . . . f *
Prestatorului de servicii Prestatorul de servicii in executarea Serviciilor i care suint descrise ifembliea
detaliu in Speciflcatiiie tehnice prezentate in Anexa 2 a prezentulu? , ^ ^ ^
Contraet, precum si in prevederile Contractului; Ifblosind

Suprataxa inseamna cuantumu'i aplicat pentru mcalcarea Reguiamentului vigoare.


! incalcari
. - - " p
Zona ControlatS inseamna teritoriul Municipalitafii desemnat in calitate de zon& Idem onta
Contractului pe care Prestatorul de servicii conform contractului urmeazf autovehi
sa amenajeze, organizeze ?i sa gestioneze parcari si parcaje auto cu plata. t
2.7 P
| acumula

1.2 Cuvintele la singular includ de asemenea i pluralul i vice-versa in cazul In.bare acest |
lucru este cerut de context.

1.3 Titlurile acestor prevederi nu se considers a ft parte a acestora mi vor fi luate in


considerare in interpretarea sau elaborarea Contractului. 3.1 P
2500 Ioc
1.4 Toate trimiterile la Clauze sunt trimiteri la Clauzele prevazute in acest Contract i nu JstrSzilor
la orice clauze, in orice ait document.
octombri
fin termer
prezentat
ARTICOLUL 2. OBIECTUL CONTRACTULUI urbanism
Nafional <
I
2.1 Prezentul Contract are ca scop atragerea investifiilor private In dezvoltarea
infrastructurii parcarilor si parcajelor auto cu plata in municipiul Chisinau, in conditiile 3.2 Ui
parteneriatului public-privat. de servici
va amenaj
2.2 Obiectul Contractului constituie amenajarea, organizarea si gestionarea parcarilor si
parcajelor auto cu plata in municipiul Chisinau. 3.3 In
Prestatoru
2.3 Conform acestui Contract, Beneficiarul transmite Prestatorului de servicii dreptul de a legalitatea
amenaja, organiza, gestiona i exploata parcarile si parcajele auto cu plata in Z|onele de preconize;
controlate pe terenurile din domeniul public situate pe teritoriul administrativ al municipiului alte infor
Chiinau - proprietate a autoritStii publice locale. Prestatoru
proiectare;
2.4 Amenajarea, organizarea ?i gestionarea parcarilor i parcajelor auto cu platli include
amenajarea terenurilor conform schitelor de proiect aprobate de catre Directia generals 3.4 Pre
arhitectura, urbanism ?i relafii funciare, Directia generala transport public p cai de parcarilor
comunicatie si Inspectoratul National de Patrulare, perceperea plafii pentru parcare prin plafi arhitectura
ectroniee, priri vdnzarea' tibbetbldf ; v i ' " -comuni cap

2.5 Gestionarea locurilor de parcare si parcaj cu plata include ?i serviciile oferite de catre t . 5 K: Ber
Prestatorul de servicii privind controlul asupra respectarii regulilor de parcare i achitare a priveste ap
serviciilor de parcare a autovehiculelor.1 1 < --v . v de amenaja

2.6 Prin prezentul Contract, Prestatorul de servicii se imputemicepe de catre a u to rita te a 3<6 ^ Ben
it descrise i||public locals cu dreptul de a sanctiona proprietarii de autovehicule, mandatarii, care nu au
i prezentuluJ^^jj^ taxa pentm parcare in Zonele controlate p de a bloca rople autovehiculelor acestora,
ifblosind dispozitivele respective si evacuarea automobilelor in conformitate cu legislatia in
vigoare. in aceste cazuri, Prestatorul de servicii este in drept sa stabileasca suprataxe pentru
incalcarile comise p sa perceapa de la posesorii automobilelor taxe legate de montarea p
de zona demontarea dispozitivelor de blocare a rotilor si taxe pentru evacuarea p parcarea
.ului urme; autovehiculelor in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova, .......
uto cu plata.
.7 Prestatorul de servicii va implementa un sistem transparent de evidenfa a surselor
lacumulate din venitul obtinut in urma funcponani parcarilor p pare aj el or auto cu plata.

tare acest

ARTICOLUL 3. ETAPELE 1 TERMENII DE REALIZARE


{ luate in
|3.1 Prestatorul de servicii, din cont propriu, la prima etapa va amenaja nu mai putin de
2500 locuri de parcare cu plata in partea centrals a municipiului Chipnau in perimetrul
ract p nu strazilor menponate in anexa nr.l la Decizia Consiliului municipal Chisinau nr 6/5 din 02
|octombrie 2014. Parcarile si parcajele cu plata vor fi amenajate de catre Prestatorul de servicii
Jin termen de 26 sSptamani, din momentul semnarii prezentului Contract, in baza schemelor
Iprezentate de Prestatorul de servicii p aprobate de catre Direcpa generala arhitecturS,
furbanism p relapi fonciare, Direcpa transport public p cai de comunicape si Inspectoratul
JNaponal de Patrulare.
zvoltarea
1 3.2 Ulterior, in teimen de 52 saptamani dupa senmarea prezentului Contract, Prestatorul
sonditiile
jde servicii va extinde locurile de parcare p parcaje auto cu plata in toate sectoarele orasului p
jjva amenaja nu mai pupn de 25.000 locuri de parcare.
carilor p
3.3 In scopul realizarii prezentului Contract, Beneficiarul va pune la dispozipa
I Prestatorului de servicii schema traficului mtier din municipiul Chipnau, informapa privind
iptul de a I legalitatea folosirii terenurilor publice situate in limita liniilor ropi ale strazilor, pe care se
dnele de IpreconizeazS a fi amenajate, organizate p gestionate pareari p parcaje auto cu plata pirecum p
oictpiului lalte informapi solicitate la necesitate de catre Prestatorul de servicii. La solicitarea
I Prestatorului de servicii, Beneficiarul va elibera fara platS certificatele de urbanism pentru
proiectarea Zonelor controlate.
a include f I
generala 13.4 Prestatorul de servicii va elabora schpele de proiect privind amenajarea si organizarea
i cai de parcarilor p parcajelor auto cu plata p le va prezenta spre aprobare Direcpei generate
prin plati farhitectura, urbanism p relapi fimciare, Direcpei generate transport public p cai de
Icomunicape p lnspectoratuiufNap'drM'de PSfffflare.

; de catre :3.5p Beneficiarul va intreprinde masuri pentru sustinerca PrcstatorulOi de servicii in ce


ichitare a [privepe aprobarea documentapei de proiect p obpnerea autorizapilor de executare a lucrarilor
de amenajare p de funcponare a pareSriior p parcajelor auto cu plata. ~ v s uvfo-

utoritatea 3,6 Beneficiarul va executa fucrari de reparape dupa necesitate a carosabilului, striizilor p
spafiilor pe tmenajate i organizate parcari i parcaje auto cu plata de catre 5.
Prestatorul de Pr
ec
3.7 Beneficiarul va transmite Prestatorului de servicii spre exploatare si gestionare in
calitate de parcari $i parcaje auto cu plata, parcarile si prcajele amenajate de catre Autoritatea 5.:
publica locala in cadrul realizdrii proiectelor de reabilitare a strazilor din municipiul Chisinau. pa
asi
du
cu
ARTICOLUL 4. TAXE , CONDIJIILE DE PLATA ,
de
4.1 Prestatorul de servicii va percepe taxe pentru parcarea autovehiculelor in Zonele
5.1
controlate, suprataxe pentm parcarea neregulamentara a autovehiculelor, taxe' pentru
aut
demontarea dispozitivelor de blocare a ro{ilor autovehiculelor care sunt parcate cu mcalcarea
ech
Regulamentului, precum i taxele pentru evacuarea si parcarea automobilelor evacuate ,
conform Regulamentului.
5.1
auti
4.2 Parple convin ca preful pentru toate taxele, suprataxele si taxele menfionate in p. 4.1.
ami
al prezentului Contract pot fi majorate de catre Prestatorul de servicii proportional cu rata
tehi
inflajiei stabilitd de catre Banca Nationals a Moldovei pentru ultimul an de gestiune, in baza
Deciziei Consiliului municipal Chisinau. Taxele $i suprataxele enumerate nu pot fi modificate
5.1.
mai des decat odata in an.
pen
inc
4.3 Prestatorul de servicii va plati Beneficiarului pentru luna precedents redevenfa in
com
marime de 10 % din sunia rulajului lunar cu excluderea din rulaj a sumei TV A care urmeazS
sS fie achitat de Prestatorul de serviciu in bugetul de stat, in fiecare luna pana pe data de 15.
5.1.;
Daca data de 15 a lunii respective este zi de odihna sau sarbatoare, achitarea va fi efectuata in
disp
urmatoarea zi lucrStoare.
auto
Pres
4.4 Prestatorul de servicii va efectua prima achitare dupa definitivarea amenajaril primei
auto
etape, conform puntului 3.1 a prezentului Contract, la finele lunii urmatoare dupa lunii in care
a fost eliberata autorizapa de functionare.
5.1.5
auto

5.1.1
ARTICOLUL 5. DREPTURILE $1 OBLIGAJHLE PARJILOR
percf
5.1 Drepturile si obligatiile Prestatorului de servicii impr

5.1.1 Prestatorul de servicii este obligat sa amenajeze, organizeze i gestioneze 5.1.1


parcarile si parcajele auto cu plata pe teritoriul municipiului Ghi^inau-m conformitate , amei:
cu prevederile stabilite in prezentul Contract si in Regulament.
5.1.1
' 5.1.2 Prestatorul de servicii are dreptul sa elaboreze i sa aprobe structura in pu
> , ,.u instituftonald a serviciilor care umieaza a fi responsabile d e . executarea lucrSrilor
prevazute in prezentul Contract. 5.1.1.
mm

i 4i i
w<
de catre j 5.1.3 In scopul indeplinirii conditiilor contractuale prevazute in prezentul Contract,
I
I Prestatorul de servicii poate tncheia contracte de subantrepriza cu unii agenfi
t
economici (ter|e persoane) in scopul executarii lucrarilor specializate.
in
toritatea 5.1.4 Prestatorul de servicii are dreptul sa elaboreze baza de date privind gestionarea
hi?inSu. parcarilor si parcajelor auto cu plata ?i sa utilizeze in scopul realizarii obligapimilor
.... .... asumate. in, prezentul Contract. Prestatorul. de. servicii. v a u tiliz a . baza de date pentru
ducerea evidentei platilor percepute in urma functionSrii parcarilor si parcajelor auto
cu platS, inclusiv i evidenta plafilor in forma de suprataxa, percepute de la proprietarii
de autovehicule, conducatorii si mandatarii care au incSlcat Regulamentul.
Zonele
5.1.5 Prestatorul de servicii este in drept sS aplice dispoziti.vele de blocare a, rojilor
pentru
autovehiculeior care sunt parcate cu incSlcarea Regulamentului. Aplicarea
calcarea
echipamentelor de blocare nu trebuie sa afecteze starea tehnicS a autovehiculuM.
acuate ,
5.1.6 Prestatorul de servicii se imputemicete cu dreptul de a evacua si dspozita
autovehiculele care sunt parcate cu incalcarea Regulamentului in locurile special
q p. 4.1.
amenajate. Evacuarea i depozitarea autovehiculeior nu trebuie sa afecteze starea
cu rata
tehnica a autovehiculului.
in baza
Ddificate
5.1.7 Prestatorul de servicii este in drept sa se adreseze in instanfele de judecata
pentru perceperea plaplor neachitate de catre proprietarii autovehiculeior pentru
incSlcarea regulilor de utilizare a parcarilor si parcajelor auto cu plata in Zonele
venta in
controlate, stipulate in Regulament.
urmeaza
a de 15. 5.1.8 Prestatorul de servicii este in drept sa perceapa taxe pentru demontarea
etuata in dispozitivelor pentru blocarea rofilor, precum si pentru evacuarea i depozitarea
autovehiculeior in locurile special amenajate, in conformitate cu punctul 5.1.6.
Prestatorul de servicii poate percepe plaji in numerar de la conducatorii
ii primei
autovehiculeior, cu condifia eliberarii bonului de plata.
a in care

5.1.9 Prestatorul de servicii va impiementa sistemul de plata pentru parcarea


autovehiculeior in Zonele controlate.

5.1.10 Prestatorul de servicii va pune in aplicare in cadrul prestafiei un sistem de


percepere a taxei pentru parcare prin intermediul platilor electronice si tichetelor pre-
imprimate, cu dezvoltarea ulterioara a tuturor platilor electronice propuse in ofertia sa;

stioneze 5.1.11 Prestatorul de servicii va eolabora permanent cu Beneficiarul, in perioada


ormitate- H amenajai'ii, organizm i i gestionariiparcarilor^i parcajeloMuto cu plata. ...

5.1.12 Prestatorul de servicii este obligat sa achite Beneficiarului redeventa prevdzuta


itructura in punctul 4.3 al prezentului Contract in termenii stabilip. 1
lcrarilor 1 %
5.1.13 Prestatorul de servicii va oferi chentilor posibilitatea de a inainta piangen ?i
sugestii la.prm apel telefonic - in timpul orelor de lucru (luni-vincri, (9:00 ~ 17:C
prin email i scrisori - 24 ore /zi, 7 zile pe saptamana. Prestatorul de servicii va 5.
asigura audienfa ceta|eniIor in zilele de lucru intre orele 9:00 i 17:00. a
se
5.1.14 Prestatorul de servicii se obliga sS deblocheze rople autovehiculelor care sunt |
parcate in Zona controlata cu incaicarea Regulamentului in termen de 50 (cincizeci) de 5.
minute din momentul in care posesorul autovehiculului se adreseazS catre Prestatorul f ps
de servicii i achita suprataxa stability Timpul stabilit pentru executarea comenzii de |^ . - pr
deblocare a rotilor poate fi prelungit in cazul care unor circumstanfb specifice % pli
independente (ex. ambuteiaj) care impiedica realizarea deblocarii roplor in timpul :
standard preconizat. s.:
In:
5.1.15 Pjestatorul de servicii se obligS sS elibereze autovehiculele evacuate i : da
depozitate in locurile special amenajate dup3 ce a fost achitatS taxa pentru evacuare, | Pn
depozitare i toate suprataxele necesare de c&tre proprietarul autovehiculului, conform I ob
Regulamentului. acl
Pn
5.1.16 Prestatorul de servicii va asigura sistematizarea datelor statistice lunare prin ;
rec
punerea la dispozipa Beneficiarului a informapilor statistice privind incasSrile lunare
% ap
inclusiv din aplicarea suprataxelor legate de incaicarea Regulamentului.
5.2
5.1.17 Prestatorul de servicii va intrepne, din surse proprii, in stare satisfScatoare i
Url
marcajele i semnele rutiere i informaponale a parcarilor i parcajelor amenajate i
doc
organizate.
fun
5.1.18 Prestatorul de servicii, prin intermediul Inspectorilor de parcare, va executa | din
zilnic controlul respectarii regulilor de parcare a autovehiculelor pe teritoriul amenajat
5.2.
al parcarilor i parcajelor auto cu plata si va controla respectarea achitarilor plaplor si
Mu
taxelor pentru timpul de parcare a autovehiculului.
autc
5.1.19 Prestatorul de servicii se imputemiceste cu dreptul de a sancpona proprietarii atril
autovehiculelor, conducatorii sau mandatarii, care staponeaza in Zonele controlate cu un
incalcarile prevSzute de Regulament. Ben

5.1.20. Prestatorul de servicii este obligat sa infonneze Beneliciarul in cazul cind din 5.2.
vina Beneficiarului termenii de executare a lucrarilor prevazute in punctele 3.1 ?i 3.2 Pres
nu pot fi respectap. pun
neac
5.2 Drepturile i obligapile Beneficiarului j
5.2.1
5.2.1 Beneficiarul este in drept sa ceara de la Prestatorul de servicii execctarea cu ' deci
v-v : -ts-

stricte(e a condipilor prezentului Contract. coor

5.2.2 Beneficiarul este in drept sS soticite de la Prestatorul de servicii informapi 5.2.1


privind respectarea termenilor de indeplinire a obligapunilor contracluale, iar in cazul f :- nece
depistffii unor mealcari - sa ceara tncasarea prejudiciilor cauzate. auto

5.2; 1
rvicu va I 5.2.3 Beneficiarul este in drept sa execute control asupra procesului de implementare
a parcarilor i parcajelor auto cu plata, cu prezenfa obligatorie a Prestatorului de
servicii.
:are sunt
izeci) de 5.2.4 Beneficiarul va solutiona litigiile care pot ap&rea in urma nemulpimirilor din
estatorul partea locuitorilor blocurilor locative, Asociapilor de coproprietari in condominium,
lenzii d e . precum i agenplor economici, privitor la amplasarea i amenajarea parcarilor auto cu
specifice plata in preajma bunurilor imobile depnute de catre acedia.
i timpul
5.2.5 Beneficiarul va sesiza is CRIS Registru al Ministerului Tehnologiilor'*
Informaponaie si Comunicapilor a Republicii Moldova in termen de 30 de zi]le de la
cuate si data semnarii prezentului Contract despre intenpa de colaborare in scopul trammiterii
vacuare, Prestatorului de servicii accesului la baza de date a is CRIS Registra pentru
conform obtinerea informapei privind inregistrarea autovehiculului, posesorul cSruia nu a
achitat partial sau in intregime taxele si suprataxele stabilite in Regulament.
Prestatorul de servicii urmeaza a folosi aceasta informatie numai in scopul perfectSrii
tare prin
reclamatiilor i/sau maintarii acpunii in instanfele de judecata pentru perceperea silita
:e lunare
a plaplor.
i
5.2.6 Beneficiarul va elibera, la cererea Prestatorului de servicii, Certificatul de
tcatoare
Urbanism pentru proiectarea parcarilor si parcajelor auto cu plata, va cobrdona
najate i t
documentapa de proiect prezentata, va elibera autorizapile de constraire i de
funcponare a parcarilor si parcajelor amenajate in termen de pina la 5 zile luciratoare
executa f din momentul inregistrarii cererii respective depuse de catre Prestatorul de servicii.
tmenajat J
5.2.7 Funcpile, drepturile, obligapile i competenjele conferite de Contract fafa de
laplor i
Municipalitate pot fi exercitate de catre Beneficiar prin intermediul unui Funcponar
autorizat. in acest caz, Beneficiarul informeaza Prestatorul de servicii despre deliegarea
mrietarii atribupilor ce reiese din condipile prezentului Contract. Prestatorul de servicii in nici
relate cu I un caz nu va pune la indoiala autoritatea oricarei persoane desemnate de catre
Beneficiar in calitate de Funcponar autorizat.
I
cind din 5.2.8 Beneficiarul este in drept sa ceara rezilierea prezentului Contract in cazul cind
.1 i 3.2 Prestatorul de servicii, in lipsa motivelor intemeiate nu indeplinete prevederile
punctelor 3.1 ?i 3.2 in ce priv ate termenii de executare, precum i punctul 4.4 in cazul
neachitSrilor prevazute in Contract.

5.2.9 Beneficiarul, in calitatea sa de Administrape publica locala, nu va adopta


tarea cu ! decizii privind modificarea taxelor, legate de funeponarea parcarilor auto cu plata fara
I f coordonare. cu Prestatorului de servicii. i

formapi !; 5.2.10 Beneficiarul va pune la dispozipa Prestatorului de servicii informapiie*


in cazul necesare pentru elaborarea sistemului informational privind administrarea parcarilor
auto cu plata. ' ...................... 4< ' " '

5.2.11 Beneficiarul va transmite Prestatorului de servicii, in gestionare cu titlu gratuit


terenurile pe care au fost amenajate parcari i parcaje auto in cadral reabilitSrii privatizar
strSzilor de catre Beneficiar, pe masura definitivarii lucrarilor de construcfie.
6.3 Tc
5.2.12 Beneficiarul va informa oficial cetatenii, conform informatiei primite de la gestiune i
Prestatorul de servicii, cu minim 15 zile inainte, despre data de cand va intra in de proieci
vigoare extinderea Zonei controlate. Contractu

5.2.13 Beneficiarul se obliga, la solicitarea Prestatorului sa .prezinte initiative 6.4 Pr


legislative pentru adaptarea legislatiei Republicii Moldova in vigoare, intru executarea transmise
obligatiunilor asumate de Prestatorul de Servicii prin prezentul Contract. conform It

5.2.14 Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului dreptul de a se


conecta la refelele inginere?ti necesare, conform legislatiei in vigoare a Republicii j
Moldova, pentru amenajarea, organizarea si gestionarea parcarilor i parcajelor' auto cu j
plata.
*7.1 Pn
5.2.15 Beneficiarul se obliga sa permita utilizarea spatiilor pentru montarea dreptul de
suporturilor pentru panourile informative, precum i folosirea suporturilor pentru Semnarii 1
indicatoare rutiere in coordonare cu Inspectoratul National de Patrulare. Contractul
in conform
5.2.16 Beneficiarul va inainta demersuri catre organele specializate pentru
intreprinderea actiunilor necesare la defrisarea arborilor si arbustilor care amenintS 7.2 Bei
securitatea mijloacelor de transport, a conducatorilor auto si a pietonilor, perioada d
obstructioneaza amenajarea, organizarea gestionarea parcarilor i parcajelor;auto cu acest caz 1
plata. termenul
expirarea (
5.2.17 Beneficiarul se obliga sa menfina iluminatul public in Zonele controlate, notificarii
prelungirea
5.2.18 Mentinerea curateniei, deszapezirea si reparatia teritoriului destinat pentru I
Zonele controlate va fi efectuata de catre Beneficiar, in limita bugetului municipal 7.3 In (
alocat pentru intretinerea infrastructurii. prezentului
scris printr-
intenfiile s&
care pot ft r
ARTICOLUL 6. MODUL DE FOLOSIRE A TERENIJRILOR
7 .4 . Bun
6.1 Zonele controlate de parcari i parcaje auto cu plata se amplaseaza pe terenurile din
precum i
domeniul public - proprietate a autoritdtii publice locale, situate pe teritoriul administirativ al
Contract s
municipiului Chi?inau.
mbunatafiril
0^niMriFi?i*'-gestion:arii-^pai,eSrilor' ?i pareajefor auto cfG/'piata,
Beneficiarul transmite terenurile selectate in gestiune cu titlu gratuit pe un termen de 25 de ani de orice sarc
^cu dreptul de prolongare, prin acordul Paifilor, Terenurile transmise in* gestiune sunt folosite
de catre Prestatorul de servicii strict in scopul amenajarii, organizarii i gestionarii parcarilor
yi parajelor auto cu plata. Pe to tstermenul de utilizare a terenurilor transmise in gestiune, ART
aeestea raman in proprietatea autoritalii publice locale din domeniul public i nu pot fi supuse
itarii privatizSrii.

6.3 Terenurile pentru amenajarea parcarilor i parcajelor auto cu platd se transmit in


te la gestiune in baza actelor (dispozifie, decizie, act de predare-primire, procese verbale, schifelor
a in de proiect coordonate in modul stabilit in prezentul Contract), care vor fi parte integranta a
Contractului.

itive 6.4 Prestatorul de servicii se elibereaza de plata taxelor locale legate de terenurile
area transmise in gestiime pentru amenajarea si organizarea parcarilor i parcajelor auto cu plata,
conform legislatiei in vigoare a Republicii Moldova.

a se
>licii
cu ARTICOLUL 7, TERMENUL CONTRACTULUI

7.1 Prezentul Contract se incheie pe perioada de 25 ani (douazeci i cinci) de aid cu


area dreptul de prolongare pe acelai termen, prin acordul Parjilor. Contractul va incepe la |data
:ntru semnarii lui $i va continua pe durata valabilitafii Contractului cu excep|ia cazului in care
Contractul este incetat mai devreme, in conformitate cu prevederile prezentului Contract sau,
in conformitate cu legislapa Republicii Moldova.
:ntru
linta 7.2 Beneficiarul are dreptul, la discrefia sa absoluta, sa extinda termenul Contractului cu
ilor, perioada de 25 (douzeci i cinci) de ani de la sfaritul termenului inifial al Contractului in
0 cu acest caz Beneficiarul va informa Prestatorul de servicii despre intenfia sa de a prelungi
termenul contractului printr-o notificare scrisa nu mai tarziu de 9 (noua) luni inainti1 de
expirarea Contractului. Prestatorul de servicii, in termen de 3 (trei) luni de la primirea
notificarii menponate, informeaza in scris Beneficiarul despre intenpile sale privind
prelungirea activitapi i relapile contractuale pe viitor.
:ntrU
:ipal 7.3 in cazul cand Beneficiarul nu dore?te sa prelungeasca termenul de valabilitate al
prezentului Contract dupa expirare, acesta este obligat sa informeze Prestatorul de servicii in I
scris printr-o notificare nu mai tirziu de 9 (noua) luni inainte de expirarea Contractului despre
intenpile sale. Prestatorul de servicii poate negocia cu Beneficiarul alte condipi contractuale
care pot fi reflectate intr-un nou contract.

7.4. Bunurile materiale instalate ?i amenajate pe perioada derularii prezentului Contract,


din
precum i imbunataprile aduse lor, constituie proprietate publica ?i dupa incetarea prezentului
iv al
Contract se transmit Beneficiarului. La expirarea termenului prezentului Contract,
inbunatSfirile executate de catre Prestatorul de servicii din cont propriu Tn cadrul Proiectului,
lata, tefe CULtitlu gratuit! in-proprietatea Autefitafii publices4n atare bundf expioatabile i eliberate ;
;ani de orice sarcina i obligate. ..
asite
rilor
une,
ARTICOLUL 8. CONDITII PARTENERIATULUI 1 DATA INCEPERH
ause
PROIECTULUI

10

W v
8.1 Prevederile prezentului Contract referitoare la realizarea Proiectului de parteneriat 9.1 B-
public-privat privind amenajarea, organizarea si gestionarea parcarilor p parcajelor auto cu conform j
plata in mum Chisinau (numit in continuare Proiect) vor deveni obligatorii din punct de
vedere legal cu tncepere din data in care Parple au indeplinit condipile cerufe; de care este 9.2 - In
raspunzatoare fiecare dintre Parti conform prezentului Contract. prezentul:
mSrimea :
8.2 Fiecare dintre Parti va notifica de indata cealatS Parte in momentul in care considera mai mult *
ca condipile prevazute de prezentul Contract aufost satisfUcute.
9.3 Rt
8.3 Data inceperii Proiectului se considera data semnarii prezentului Contract. cursul mo
servicii.
8.4 Condipi care cad in sarcina Prestatorului de servicii:
.9.4 . Be
8.4.1 Condipile care cad in sarcina Prestatorului de servicii sunt menponate in
pentru int<
Anexa nr. 2, care este parte integrants a prezentului Contract.
savarsit jai
I
8.5 Condipi care cad in sarcina Beneficiarului:
1.5 Im
8 .5.1 Beneficiarul are obligapa sa furnizeze Prestatorului de servicii in termenii in ce prive
stabilip in Contract documente pentru proiectarea parcarilor p parcajelor auto cu plata penalitatc

inclusiv, Certificatul de urbanism, avizele necesare, autorizapile de amenajare p de
.6 in i
funcponare.
Prestatoruli
8.5.2 Beneficiarul ip asuma obHgapmea: tiliiiil
timpul de p
a) de a soluponeze litigiile legate de amplasarea p amenajarea parcarilor auto zi inmuljii :
cu plata in condipile prevazute in p. 5.2.4;
9.7 in
b) de a inainta propunerea de colaborare cu IS CRIS Registru in condipile prezentului
prevazute in p. 5.2.5. daca dupa
servicii va
8.6 In cazul nesatisfacerii condipilor precedente enumerate in punctul 8.5 al Contractului: parcare sau
Zonei inmi
8.6.1 Prestatorul de servicii va inainta toate cererile privind aprobarile, acordurile p
zi de intarz
avizele necesare realizarii Proiectului intr-o perioada acceptabila. In cazul cind
Beneficiarul nu va indeplini obligapunile contractuale asumate in termenii stabilip in 9.8 Cul
prezentul Contract din oarecare motive, Beneficiarul se obliga sa prelungeasca
tennenii de realizare a Proiectului cu perioada ratata. 9.8.
serv
8.7 In cazul rezilierii prezentului Contract de catre Parp din cauza neindeplinirii
'Conditiilorprecedent prevazute in punctul.8.3,- 8,4, 8.5,.parpie dueraspundere materials
conform prevederilor articolului 9 al prezentului Contract.

ARTICOLUL 9. CONSECINf ELE JURIDICE ALE CULPEI CONTRACTU ALE


9.1 Beneficiarul va putea revendica repararea prejudiciului de catre Prestatorul de servicii
conform prevederilor prezentului Contract.

9.2 In cazul in care, Prestatorul de servicii va incalca prevederile punctului 4.4 al


prezentului contract el va fi obligat sa plateasca Beneficiarului dobanda de mtarjziere in
marimea 0,1 % pentru fiecare zi de intirziere, calculate. din suma neachitata in termen dar nu
udera maj muit de 5% din suma platii neachitate.

9.3 Rambursarea prejudiciului autovehiculului, despre care se va dovedi s-a produs in


cursul montarii sau demontarii dispozitivului de blocare a rofilor; va reveni Prestatoiului de
servicii.

^ 9.4 . Beneficiarul i Prestatorul de servicii nu poartS raspundere materiala sau morala


pentru integritatea autovehiculului parcat in Zona controlata. In cazul cind persoane terte au
savarit jafuri, furturi sau au deteriorat autovehiculul.

9.5 In cazul incSlcdrii prevederilor prevazute in punctul 3.1 ?i 3.2 a prezentului Contract
in ce prive?te termenii de executare din vina Prestatorului de servicii, Beneficiarul poate cere
openalitate in marime de 10000 lei pentru fiecare zi de intirziere.

9.6 In cazul cind Beneficiarul nu ?i-a onorat obligafiunile prevazute in punctul 5.2.4
Prestatorului de servicii este in drept sa ceara compensarea unor pierderi calculate dupa cum
urmeaza: numarul locurilor de parcare sau parcaj implicate inmultit la tariful pe ora pentru
timpul de parcare corespunzator Zonei inmultit la numarul de ore operafionale de parcare pe
zi inmultit cu 0.25 pentru fiecare zi de intirziere.

9.7 In cazul cind Beneficiarul nu execute prevederile punctului 5.2.5, 5.2.6. i 5.2.12 al
prezentului Contract, Prestatorului de servicii este in drept sS someze in scris Beneficiarul i
dacS dupa 5 zile lucratoare, aceasta nu ii onoreaza obligapunile contractuale, Prestatorul de
servicii va cere compensarea unor pierderi calculate dupa cum urmeaza: numarul locurilor de
parcare sau parcaje implicate inmultit la tariful pe ora pentru timpul de parcare corespunzator
Zonei inmultit la numarul de ore operafionale de parcare pe zi inmultit cu 0,25 pentru fiecare
zi de intarziere.

9.8 Culpa contractual^ grava.

9.8.1 Va fi calificata drept culpS. contractual grava, in cazul in care Prestatorul de


servicii:
plmirii
steriaia- i
. : contract In parcurs de 3 (trei) luni cpnsecutiv.
- w v S v ^ - ., - ' 'S M .,;' .. . .. . stskL-:4* < . - - . k .* . .c *...5A s

V ....
9-8.1.2 Va indeplini prevederile punctelor 3.1 i 3.2 al prezentului contract cu
intirziere decum an de la semnarea contractului. ,Aceasta prevederespoate,.fi,,,.
, folosita in cazul cind termenii de executare a acestor puncte nu sunt respectafi
din vina Prestatorul de servicii.
9.8.2 Va fi calificata drept culpa contractuala grava dacS Beneficiarul:

9.8.2.1 Nu mdeplinete clauzele contractului prevazute in punctele 5.2.4,


5.2.5, 5.2.6 i 5.2.12 in termen de 15 (cincisprezece) zile din data priniirii unei
somafii scrise ale Prestatorului de servicii.

9.8.3 In cazul incetarii din orice motiv a prezentului Contract, Parfile sunt obligate
sS colaboreze intens i sa faca deconturile cit mai curind posiBil.
11.1
I cadrul

ARTICOLUL 10. EFECTELE, iNCETAREA CONTRACTULUI I .2 .


de dist
*10.1 Parfile stabilesc ca prezentul Contract va fi considerat incheiat si va intra in vigoare In echipan
ziua semnarii lui de catre ambele i va fi valabil pe perioada determinata de doiuazeci ?i I numarar
cinci (25) de ani de la data semnarii acestuia.
11.3 I
10.2 Parfile Contractante convin oricare dintre Parfi va avea dreptul de a inceta Parfilor
Contractul prin Reziliere Obinuita. itra n sfe ra
Intrefinei
10.3 In cazul in care Beneficiarul va face uz de dreptul sau de Reziliere Obinuita, el va fi
obligat ca pentru perioada restanta din Contract sa plateasca Prestatorului de servicii suma | l l . 4 fi
corespunzStoare tarifului mediu de parcare de ora, inmulfit cu numarului locurilor de proprieta
parcare exploatate in momentul rezilierii, inmultit cu numarul de zile restante din prezentul Contract.
Contract, inmultit cu numprul de ore operafionale, inmultit cu 25 % din produsul acestora. In
acest caz, Parfile vor fi obligate sa semneze actul de verificare contabila fara mtarziere. 11.5 Pi
ofertat pe
10.4 Oricare dintre Parfi va avea dreptul la Rezilierea Extraordinara a Contractului.i Aceasta de servici
poate avea loc numai in cazul in care cealalta Parte 151 va Incalca in mod grav vreo obligafie fi?iere et
substanfiala stabilita in prezentul Contract, denumita Culpa contractuala grava, prevazuta in
parcarilor
punctele 9.8 al prezentului Contract.
11.6 Pri
10.5 Rezilierea anticipata a contractului poate fi solicitata in cazul cind 0 Parte nu va
echipamei
remedia sau inceta culpa contractuala nici in pofida unei somafii scrise in termemfl de cel pentru per
pufin 30 de zile stipulate in somafie. in cazul Rezilierii Extraordinare, prin primirea de catre
cealalta parte a declarafiei de reziliere, prezentul Contract va Inceta. 11.7 Pre
legate de c
10.6 in cazul rezilierii extraordinare legitime, daca Partea responsabila de rezilierea urbanism,
extraordinara: faxele de ii

.*5?; 'va ff obligat' c a fiftrfpfivinfa perioadei rcstShte din Contract sa


'ntrefiiiute:
-plateasca Prestatorului de servicii suma corespunzatoare tarifului mediu de parcare de
:o inmultit cu numarul locurilor de parcare exploatate in momentul rezilierii..
inmulfit cu numarul de zile restante din prezentul Contract inmultit cu numarul de ore
operafidna'fe'Tnmultit cu produsul'de 25' % al aC b S t o r a : - : -- A R T ia

b) va fi Prestatorul de servicii, el va 15 obligat sa renunfe la dreptul de proprietate


asupra indicatoarelor informaponale de parcare, semnelor de circulate Istabilite,
imbunatSprile legate de amenajarea parcarilor si parcajelor auto executate de catre
5.2.4, Prestatorul de servicii conform prezentului Contract p schifelor de proiect aprobate.
i unei

jligate ARTICOLUL II. ECHIPAMENTUL

11.1 Beneficiarul nu va oferi niciun echipament Prestatorului de servicii pentru utilizare in


cadrul acestui Contract.

11.2 Echipamentele utilizate de catre Prestatorul de servicii, inclusiv toate echipamentele


If de distribuire a tichetelor preimprimate, echipamentele pentru achitarea in humerar,
in echipamentele pentru recepponarea numeraruiui, colectarea numerarului p echipamente de
zeci p numarare vor dispune de licenfele de utilizare a unor astfel de echipamente.

11.3 in cazul expirarii termenului de valabilitate al prezentului Contract p nedorin|a


inceta j | Parplor de a prelungi termenul acestuia, echipamentul menponat in punctul 11J2 va fi
transferat in proprietatea Beneficiarului, impreuna cu responsabilitaple conexe pentru
si mtrepnerea p inlocuirea echipamentelor.
:1 va fi
i suma 11.4 In cazul rezilierii Contractului inainte de termen la inipativa Beneficiarului, in
.lor de | [ proprietatea Beneficiarului vor trece numai bunurile prevazute in punctul 7.4 din prezentul
;zentul ! Contract.
ora. In
11.5 Prestatorul de servicii va puna in aplicare cea mai reeenta versiune a software-ului

Vceasta
Pigape
zuta in
1 ofertat pentru gestionarea parcarilor si pacrajelor cu plata. Beneficiarul va oferi Prestatorului
de servicii, in format electronic sau plana, toate lucrarile in curs de execupe, baze de date,
: fipere etc. din mediul informaponal alBeneficiarului corelateactivitapi
parcarilor p parcajelor auto cu plata (de exemplu, listelecu strazi, adrese, etc.).
de operare a

11.6 Prestatorul de servicii pe intregul teimen al Contractului va fumiza din cont propriu
nu va
echipamente. materiale si facilitap de livrare consumabile, articole de papetarie p dotari
de cel
pentru personal, precum p echipamente pentru colectarea plaplor.
ie catre
11.7 Prestatorul de servicii va obpne p va achita toate taxele, redeveipele p cheltuielile
f: ' ' legate de obpnerea verificarilor respective p licenfelor necesare, cu exceppa Certificatclor de
zilierea urbanism. Prestatorul de servicii se va asigura ca toate plaple de licenfS, taxe, asigurari,
] taxele de mtrepnere p redeven|e relevante pentru fumizarea serviciilor sunt achitate p hunt la
zi pe.parcursul perioadei de Contract p ca Echipamentele Prestaterulw d ^ ^ ^ j s w n t jigOreqt..
mcTW"
intrepmue p inlocuite in caz de necesitate.
care de
I ................................ : . .. . . . ' ' I .
ezilierii i ; \ '......' 8..... c - ' ' ;
I ........ - / " " II -
1 de ore
} ARTICOLtlL 12. MIJLOACELE DE TRANSPORT ALE PRESTAtORULUt
! SERVICII
prietate
12.1 Prestatorul de servicii va oferi i mentine din cont propriu fi in conformitate cu
prevederile.prezentului Contract orice mijloc de transport necesar pentru fumizarea serviciilor
de amenajare, organizare si gestionare a parcarilor fi parcajelor auto cu plata. AK

12.2 Prestatorul de servicii garanteaza ca personalul Prestatorului de servicii va respecta 14.1


toata legtslalia aplicabila in vigoare in ceea ce privefte mijloacele de transport ale Prestatorul j- autove
de servicii fi utilizarea acestora in exercitarea serviciului de amenajare, organizare fi loc de
gestionare a parcarilor fi parcajelor auto cu plata. locuri i
de Reg
nr.357
parcate
ARTICOLUL 13. SISTEMUL INFORMATIONAL AL PRESTATORULUI DE
iar prop
SERVICII
14.2
13.1 Prestatorul de servicii va implementa sistemul informational fi serviciile
d u ra te i.
informa|ionale in conformitate cu Specificapile tehnice prevazute in Anexa 2 la prezentul
Contract. a) ;
>
13.2 Prestatorul de servicii, in orice moment pe parcursul Termenului Contractului fi din
b)
cont propriu, va satisface urmatoarele cerinte ale Beneficiarului.
s

13.2.1 Prestatorul de servicii va asigura Beneficiarului accesul la Sistemul c) ;


Informational aplicat, cu exceptia posibilitatii de modificare a datelor pe durata u
acpunii prezentului Contract d) a
P'
13.2.2 Prestatorul de servicii va asigura pe parcursul Termenului Contractului buna e) ai
funcjionare a sistemului informational. In cazul aparitiei unei defectiuni a sistemului t) at
informational gestionat de Prestatorului de serviciu in timpul activitafii operational g) ai
(de luni pana vineri, intre orele 08:00 fi 20:00 si sambata intre orele 08:00 fi 14:00),
Prestatorul de servicii va trebui sS inceapa sa intreprinda acjiuni de reparafie in timp de
4 ore de la depistarea defectiunii. Daca defectiunile apar in afara timpului aetivitafii
operational, Prestatorul de servicii va trebui sa inceapS sa intreprinda miisuri de
reparajie in timp de 4 ore, in ziua operationala urmatoare. 15.1 Pa
obligatiilc
13.2.3 Prestatorul de servicii va copia zilnic pe suport electronic informatia necesara
exception;
pentru a restabili sistemul informational in cazul deteriorarii lui sau ie^.irii din
cutremur
functiune.
intreprinse
13.2.4 Prestatorul de servicii, din cont propriu, va elabora reteaua de informare M oldova,;
privind gestionarea parcarilor $i parcajelor cu plata, va procura tot utijajul necesar
:'"1-5.2.
pentru crearea sistemului informational: computere portabile, scanere, echipamente
evenimentf
pentru comunicatii, sisteme tefefonice ?i aite echipamente, aflate in pos :sia sau
.de ac|iune
fumizate de catre Prestatorul de Servicii i udiizate de catre accsta pentru ] restarea
efectuat no
serviciilor de amenajare, organizare'|i gestionare a parcarilor i parcajelor auto cu
din data pn
plats.,

15.3 Dac
lor
ARTICOLUL 14. FACILITATI PENTRU UNELE CATEGORII DE POPULATE

icta 14.1 Prestatorul de servicii va asigura locuri de parcare in Zonele controlate pentru
>'rul autovehiculelepersoanelor cu dizabilitafi. Din fiecare numar de 200 al locurilor de parcare, un
i fi loc de parcare vor fi desemnat ca fiind rezervat pentru persoanele cu mobilitate redusd. Aceste
locuri de parcare trebuie sfi fie asigurate cu indicatoarele fi marcajul corespunzator prevazut
de Regulamentului circulafiei Rutiere aprobat prin Hot&rirea Guvemului Republicii Moldova
nr.357 din 13.05.2009. Pe iocurile de parcare rezervate pentru persoanele cu dizabilitafi pot fi
parcate numai autovehiculele care sunt inzestrate cu semnul destinctiv Conducator Invalid,
iar proprietarul autovehiculului figureaza in baza de date al IS CRISRegistru.

14.2 Pe teritoriul Zonei controlate poate fi parcat fara achitarea tarifului fi ftra limitarea
ciile
duratei de parcare:
sntul
a) autovehiculul persoanei cu mobilitate redusa care dispune de semn dijstinctiv
Conducator Invalid fi figureaza in baza de date al IS CR1S Registru;
i din j
b) autovehiculul cu regim prioritar de circulafie dotat legal cu dispozitive speciale de
| semnalizare sonora fi luminoasa;
smul c) autovehiculul Ambulantelor, serviciilor paramedicale sau serviciilor medicale de
arata urgenfa; * I
d) autovehiculul organelor de menfinere a ordinii publice care dispun de autorizafii de
parcare in Zona controlata;
buna I e) autovehiculul care se afld in executarea unei misiuni speciale de serviciu;
nului I f) autovehiculul pompierilor;
onale I g) autovehiculul care lucreaza in regim de avariere.
1 :00),
np de
vitafii
ARTICOLUL 15. FORJA MAJORA.
m de
115.1 Parfile sint exonerate de raspundere pentru neexecutarea totals sau parfiala a
obligafiilor contractuale, daca astfel de neexecutare a survenit in urma unui eveniment
:esarS
exceptional, fofia majora, in care se include dar nu se limiteaza la: incendiu, inundafie,
ii din
cutremur de pamant, razboi, efectele punerii in aplicare a actelor emise fi/sau acfiunilor
intreprinse de catre organele publice centrale, precum fi a organelor de fofia a Republicii
jrmare Moldova, altor evenimente exceptionale, imprevizibile fi inevitabile.
tecesar
4 .^ a evenimentelor de for|a majora,- Parteasupusaacfiunii'
unente
pvenimentelor .indicate, suspends termenul dc-cxecutare a obligafiilor contractualepe perioada
ta sau
fie, acfime;,A majore fi a eonsecmfelor acestor evenimente numai in. eazuLin: dire, a
estarea
Ifectuat notificarea.in scris cejeilalte Parfi despre survenirea fbfiei majoie in. termen dsA file,
uto cu
findataproducerii evenim entuluidatr ,, , ...

;5;3 Daca forfa majora acfioneaza mai mult de un an sau cand devine evident ca aceste
evenimente ?i/sau consecinfele lor vor depai acest termen, Parfile vor negocia condifiile de 18.2
executare a prezentului Contract. In caz de neinfelegere amiabila, oricare dintre Parfi este in i semi
drept sa renunfe In mod unilateral executarea obligafiilor contractuale i sa rezilieze prezentul
Contract inainte de termen. - - . . . 18.3
ca
+
inlocui
vigoare
ARTICOLUL 16. RESTITUIREA OBIECTULUI PARTENERIATULUIPUBLIC-
PRIVAT 18.4 :
legatura
16.1 Dupa expirarea termenului de valabilitate a prezentului Contract Prestatorul de servicii amiabili
transmite Beneficiarului, in baza unui proces verbal, terenurile primite in gestiune cu titlu in instar
gratuit cu toate unbundtafirile executate.
18.5 f
16.2 In proprietatea Beneficiarului vor trece fara platS toate imbunatafirile executate: fiecare F
amenajari, pavaje, marcaje rutiere, indieatoare de circulafie de informare $i orientare,
echipamentele de distribuire a tichetelor, echipamentele pentru achitarea in numerar,
echipamentele pentru recepfionarea ?i colectarea numerarului precum i echipamente de
numarare a acestuia.

16.3 Sistemul informafional elaborat de c&tre Prestatorul de Servicii constituie proprietatea 19.1 N
intelectuala a Prestatorul de Servicii. Dupa expirarea prezentului contract sau in cazul cu aviz d<
rezilierii anticipate a contractului, Sistemul informational inclusiv hardware-ul, software-ul,
Beneficia
reteaua, serviciul de informare privind gestionarea parcarilor, raman in proprietatea
Prestatorului de servicii.
Partenerj:
In atenfia:
Adresa: b<
ARTICOLUL 17. DISPOZITII SPECIFICE Fax: +373
Email: nis
17.1 Prestatorul de servicii va infiinfa si inregistra in Republica Moldova societate
comercialS pentru implementarea proiectului, conform Iegislafiei in vigoare.
Prestator
17.2 Comunicarea intre Parti se va realiza prin intermediul scrisorilor, potei electronice,
fax. Partener pi
In atentia:
17.3 Comunicarea cu Beneficiarul se va realiza prin intermediul Directiei generate Adresa: Ai
transport public i cai de comunicafie. Fax: +36 1
Email: pal..
17.4 Comunicarea cu Prestatorul se servicii se va realiza prin intennediul societafii
. comerGiatednfiinfate i inregistrate in RepublicarMoldova de catre Prestatorul de servicii. ;tN-* ^

;T9;2 pgrf
fax sau adn
forma scris
ARTICOLUL 18. D iSPO Z Ijll FINALE TRANZITORII
Cheltuielile
18.1 Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre

18
18.2 Orice modificare a Contractului este valabila numai daca este mtocmit in forinS scris&
i semnata de ambele Pilrfi contractante.

S 18.3 Daca orice prevedere a prezentului Contract va fndeclarata nevalabila sau recunoseuta
; ca fiind nevalabila, celelalte clauze ale prezentului Contract nu vor fi afectate i Parfile vor
iniocui prevederea nevalabila cu o 'alta "prevedere similarS, corespunzatoare legiMafiei 'in
vigoare a Republicii Moldova i scopurilor PSrfilor.

18.4 Prezentul Contract este guvemat de legislafia Republicii Moldova. Litigiile aparute in
legaturd cu executarea prezentului Contract se vor solufiona dupa posibilitate jpe cale
amiabila, in cazul in care nu este posibila solufionarea pe cale amiabila, parfile se vor adresa
in instanfele de drept competente ale Republicii Moldova.

18.5 Prezentul Contract a fost intocmit in limba de stat, in doua exemplare, cate unul pentru
fiecare Parte contractanta.

ARTICOLUL 19. DISPOZrjTILE MIXTE

19.1 Notificarile transmise Parfilor vor fi transmise prin pota, prin scrisoare recomandata
cu aviz de primire, prin fax sau e-mail la adresa de mai jos:

Beneficiar:

Partener public: Primaria municipiului Chisinau


In atentia: Viceprimarului, dlui Nistor Grozavu
Adresa: bd. tefan cel Mare ?i Sfant, 83, mun. Chisinau, MD 2012, Republica Moldova
Fax:+373 22 22 31 45
Email: nistor. grozavu@omc.md |
: I I

Prestator de servicii:

Partener privat: EME Parkleitsystem GmbH


In atentia: Directorului General, dl Pal Ivancsics
Adresa: Austria, Viena, Mariahilfer Strafie 20, 1070
Fax:+36 1 413 1853
Email: pal.ivancsics@parkleitsystem.com

19.2 Parfile -se obliga ca in cazul schimbarii-adreselor lor de corespondenfa, a numerelor-de


- + fax' sau adrese e-mail, indicate in prezentul Contract, sa se notifiee reciproc fara intarziere in
..forma scrisa despre noile adrese de corespondenfa, numere de telefax sau adrese e-mail.
Cheltuielile provenite din omiterea notificarii sau executarea cu intarziere Vor fi suportate de
cStre partea care nu i-a indeplinit obligafiile.
19.3 Notifiearea scrisa va fi considerata inmanata:

a) in cazul inmanarii personale, in momentul predarii catre destinatar, tn momentul In


care reprezentantul destinatarului va confirma sau va refuza primirea;
2.1
. ,b ) in cazul inmanarii prin e-mail, In momentul in care destinatarul e-mailuluiva
confirma electronic preluarea notificarii transmise prin e-mail; Una

c) in cazul inmanarii prin po?t5 sau' curierat, in momentul inmanarii catre destinatar, re g S r

in momentul in care reprezentantul destinatarului va confirma sau va refuza preluarea. condi

cu r
d) in cazul in care pentru sesizariie reciproce in scris, in baza prezentului Contract sau
a circumstanfelor, un termen mai scurt nu se va putea stabili, Parfile vor fi obligate ca
A apg
in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la recepfia acestora sa dea declarafie de fond.

DUPA C IT IR E A 1 IN TERPRETAREA COMUNA, Parfile au convenit sa incheie


prezentul Contract in numele lor in semn de aprobare ca fiind deplin conform voinfei lor la p a rtic if
data de 3 decembrie 2015. c u r a t, I

V ia b tliti

*1 i m e n

calitatei
I im b u n S I

T n tS ln e a
II
rimar al mun. Chisinau * s e intiim

I Putea A
PA R TEN ER PR IV A T - P restator de Servicii
% s p a fii.

De citre: m s
Traficuf
FN 439189 t I num arul
Pal Ivancsics, .
Functia: Director General al EME Parkleitsystem GmbH X I
A s s e t 'S -
calitatea ;
dem a5h

f cazul unc
ANEXE
eunotinfe
Vor fi anexate Contractului urmatoarele: { problem eli

,' se transmit, in gestiune terenurile pentru amenajarea parcarilor si s o c 1


parajelor auto cu plata (dispozitii, deeizii, acre predare-primire, procese verbale
: insofite de schifele de proiect pe mSsura aparitiei it coordonarii acestora in modul b in e ,
stabilit in Contract). .., . r , . , e x e m p lu ,
..........;,.. . ... ,
.' V -.v.., ..... . , I:-

,.: Speeificafiile teJmice (Oferta prestatorului de s e m p ii, ParteaB ) .* j HnfrastruGUr

v* ... :: ^pafiiior vei