Sunteți pe pagina 1din 2

COMUNICAT DE PRESA

la subiectul:
Necesitatea anulirii contractului de parteneriat pub -privat intre
Primiria municipiului Chiginiu gi EME eisystem

La data de 03 decembrie 2015 intre Primdria mun. pi EN Parkleisysternr


(in continuar:e- companie) a fost incheiat un contract de t pub privat privind
amenajaf,ea qi organrzarea parcfuilor gi paracjelor auto cu platd - contract).
Din informal;iile disponibile publicului larg se constatd:

I. Contractul fost semnat de c6tre orinnirie fbri a avea


a CM , contrar art. 15
qi 30 din Legea nr. 179 cu privire la parteneriatul publi din 0.07.20i08, care
previd: a) CMC aprobd contractul de parteneriat b)pri c)proiecfrl
de contract negociat urmeazi a fi aprobat $i semnat.
2. Contractul este incheiat cu o companie fbrd experien{d in domeniu, cu cdtevd
zile pdnd la petrecerea licitaJiei, fapt confirmat de companiei lLri
cadrul conferinlelor de presd.
3. Comp,ania are un ac{ionariat netransparent, avdnd fondatori majoritari douf,
comoanii offshore
4. Aparernt. contractul a fost incheiat fdri ca studiul de sd fie inclurie
riscurile, inclusiv modalitatea de repartizare a lor sd fi bst de M:inistenLrl
Economiei (art. 35 al. 2 din Legea nr. 179 din 10.07 ). Mai comparua carre
a executat studiul de fezabilitate, aparent, era in de :. Chiar gi al;a
studiul de fezabllltate prevede prelul parcdrii la de4l insd conform
inforrnaliilor publice, pre{ul pentru paxcare va fi de la 1 la 30 lei, a ce esite vddlit
exagerat qi in detrimentul cetd{eanului.
5. Aparent, contractul a fost incheiat contrar condi{iilor mc pte:zentafi)a
garanfiilor financiare, existenla experientei in domeniu.
6. Aparent, contractul nu a fost coordonat la nivel central. ales in in carel
pentnr implementarea lui este nevoie de modificarea cadrului 1 .l refrrritor la
blocarea rolilor mijloacelor de transport, evacuaxea mijloace de transpoft,
a^
incasirea amenzilor $i penattAfllor, accesului la datel pnvat ale LS
,,Regiistru".
7. Contractul prevede o repartizare vddit dezechilibratd a enituriior lin parterneriatul
publioprivat (10% administraliei publice locale 9i 90% .cest fapt devirrei
qi mai evident din moment ce, Primdria mun. Chiqindu parcbri dintr-un
credit acordat de cdtre BERD.
8. Contractul transmite gestiunea parteneriatului pentu 25 i in lipsa ciror justificdri
rezonabile. in context notdm cd, in UE parteneriatele e referiitoare la
parca'ri sunt gestionate de cdtre administraliile locale, atrase doar
pentnr asigurarea functionalit6{ii sistemelor el amenaJ parciirilor gi
locuriilor de evacuare pentru un anumit bonus.
9. In uE parcdrile nu se amenajeazd pe trotuare.
10. Conhactul prevede amenaj area parcdrilor pe terenul al blocurilor de klcuit cu
multe etaje, fapt care este vddit abuziv.
ll.Intr-un mod absolut abuziv, litigiile referitoare la gi sanctiunile finLanciare
impuse cetb{eanului vor fi solutionate de citre companie.
l2.Notdm c6, asemenea contracte putem gdsi in unele {dri
Sud qi Africii, insi nu in Europa. In toate cazwile, contracte au avut drept
efect abuzul din partea companiilor, jefuirea cetilenilor ierderea nejustificatea a
surselor financiare de cdtre stat.

Dacd este sdL analizdm atent contracful prin prisma qi obligatiilor asurnate de
cltre pdrfi, aLcesta nu reprezintd un parteneriat public-privat, este o concesiune clasicrdi
pentru urmltoarele: administra{ia publicd local[ nu particip6 sub nici o formd lla acest
parteneriat conform contractului. Aceasta transmite terenul cu tot cu spalii
amenajte din banii publici, ii elibereazd actele necesare qi :ania face ce vrea in bw:a
unei redevenLle de l0o/o, fapt care este contrax esen{ei gi spiri ui unui asemenea r:ontracti
conform legii. Dacb e sd facem compara{ie cu alte sectoare, de xemplu asisten{a medicalii,
partenerul privat are drepful \a doar 30o/o din veniturile incasate.

Astfel, contractul litigios comport[ un caracter simulat, normelor irrlgeratil'e


ale legii 9i fiind lovit de nulitate absolutd. Menlion[m cd, brm legii cu privire lla
concesiuni:

l. CMC urma sd aprobe lista bunurilor domeniului p sau privat expus spre
concesionare
2. AgenJia proprietdlii publice urma s6 avrzeze studiul de
5.CMC urma s[ aprobe contractul neeociat
4. Conhactul nu putea sd prevadi drepturi qi obligatii contravin legisla{iei 14
vigoare. Or, in spetd, contractul prevede niqte peruru compan[e ca:e
contravin legislaliei in vigoare qi care nu pot fi conces onate cum ar fi:
automobilelor, blocarea rolilor, construc{ia parcdrilor pe fondul
locativ, aplicarea amenzilor, solu{ionarea litigiilor cu la amenzile apli
mdrimea amenzilor, diminuarea suprafe{ei trofuarelor interes privat,
rutierd etc.

Acest contract reprezintl, un pericol iminent securitatea fi nanciard a


RM, or, in condiliile este vorba despre un pretins str[in, care in orice
moment ar Dutea sd tentat sd inilieze un diferend investiJi intemalional pentru,,q
desena" pretinse prej cii aduse, fapt care presupune minutioasd a cazului do
cdtre organele ale RM;i pentu care gi este ierea public6 a
entitdlilor competente, ales in contextul in care duod cum
cawiL penal pe contractului lieios.
\4 /-,4
,1 . x--2"-2- 204_--
a3^,,12