Sunteți pe pagina 1din 2

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL MUI\ICIPAL CHI$INAU

DECIZTE

Cu privire la alocarea surselor


financiare gi alte misuri in vederea
lichiddrii consecinlelor calamitililor
naturale din 20-21 aprilie 2017

AvAnd in vedere calamitillile in urrna ninsorilor abundente din 20-21


aprilie 2017, in scopul lichiddrii efectelor acestora pe teritoriul municipiului
Chiginbu, in temeiul art. 18 (1) din Legea ir.397-XV din 16.10.2003 ,,privind
finanlele publice locale", art.6l (t)ldin Leg&a nr. 181 din 25.07.2014 ,,privind
finantele publice gi responsabilitdlii bugetar-fiscale", art. 6 (2) alin. (3) lit. h) gi
alin.4) lit. b) din Legeanr. 136 din 17.06.2016,,Privind statutul municipiului
Chigindu", &ft. 14 (4), art. 16 (4), art. 22 (2) din Legea nr. 436-XVI din
28.I 2.2006,,Privind admini s tra\ia publicd locaId", decizia Consiliului municipal
Chigindu nr. ll7 din 09.02.2017 ,,Cu privire la aprobarea bugetului municipal
Chigindu pe anul 2017 in prima lectur5",
Consiliul municipal Chigindu DECIDE :
l. Se rnodificd indicii bugetului municipal Chiginau aprobat in prima lecturl
prin decizia Consiliului municipal Chigindu nr. Il7 din 09.02.2017, dupd
cum unneazd: la pntea de cheltuieli cifrele ,,3672968,2 mii lei" gi deficit
,,395006,8 mii lei" se substituie cu cifrele ,,3692968,2 mii lei" $i,
respectiv, ,,415006,8 mii lei". Totodatd cuantumul Fondului de Rezervd se
majoreazd' cu20000,0 mii lei gi va constitui 30000,0 mii lei. Drept sursd de
finanlare se considerd imprumuturile interne, rata dobdnzii nu va depbgi 10
la sut6.
2. Reparlizarea surselor alocate se va efectua in conformitate cu
Regulamentul Fondului de Rezervd.
3. Direclia generald finanle, Ia prezentarea spre aprobare a bugetului
municipal Chigindu pentru anul 2017 in lectura a doua, va include
modifi cdrile respective.
4. Subdiviziunile municipale vor asigura cu transport qi personal procesul de
evacuare a crengilor, a masei lemnoase qi depozitarea acesteia. Masa
lemnoasd se va repartiza prioritar beneficiarilor de compensalii pentru
locuinlelor.
inc5,lzirea !.,

5. Primarul general al municipiului Chiqindu, dl Dorin Chirtoac[, va


solicita Guvernului Republicii Moldova suslinerea financiard pentru

PRE$EDINTE DE $EDINTA Livi


SECT|A
PROCES.VERBAL
I

SECRETAR AL CONSILIULUI ,/ DIDENC