Sunteți pe pagina 1din 97

cyan magenta yellow black

AVIZAT Valentina Capot Maria-Monica Capot


Ministerul

Contracte economice
Educaiei,
Florentina Puc Aurica Pun Anghel
Cercetrii i Andy Puc
Tineretului
2 0 0 7

Contracte
economice
Manual pentru clasa a XI - a

Manual pentru clasa a XI-a

ISBN 978-973-1730-29-5

9 789731 730295

coperta contracte
09 August, 2007 8:29:06 PM
Aprobat de Ministerul Educa]iei, Cercet\rii [i Tineretului
cu Ordinul nr. 1561 din 23.07.2007

Valentina Capot\ Florentina Pu[c\ Andy Pu[c\


Maria-Monica Capot\ Aurica P\un Anghel

Contracte Economice
Manual pentru clasa a XI-a

filiera tehnologic\, profil Servicii, ruta direct\ clasa a XI-a, calific\rile


profesionale:
Tehnician n activit\]i economice, technician n achizi]ii [i contract\ri
Contracte Economice
Manual pentru clasa a XI-a

Copyright 2007 Akademos Art

Toate drepturile asupra acestei edi]ii apar]in editurii Akademos Art.


Reproducerea integral\ sau par]ial\ a acestei lucr\ri este interzis\
f\r\ acordul prealabil scris al editurii Akademos Art.

Manualul a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Educa]iei, Cercet\rii [i


Tineretului nr. 1561/106 din 23.07.2007 n urma evalu\rii calitative [i este
realizat n conformitate cu programa analitic\ aprobat\ prin Ordin al
Ministrului Educa]iei [i Cercet\rii nr.3172/30.01.2006

Referen]i:
Prof. Univ. Dr. URS IOSIF, ASE, Bucure[ti
Prof. Ec. VALENTINA MENEGATOS

Editura Akademos Art


Aleea Botorani 2, Bucure[ti, sector 5
Tel./Fax: 021/411.76.80
Tel.: 0742.15.42.36 [i 0766366500

ISBN 978-973-1730-29-5
Tip\rit la tipografia Ana

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Romniei

Contracte economice : manual pentru clasa a XI-a /


Valentin\ Capot\, Florentina Pu[c\, Andy Pu[c\, .... -
Bucure[ti : Akademos Art, 2007
ISBN 978-973-1730-29-5

I. Capot\, Valentina
II. Pu[c\, Florentina
III. Pu[c\, Andy

33(075.35)

2
UNITATEA I. Dispozi]ii legale `n practicile comerciale

UNITATEA I.
Dispozi]ii legale
`n practicile comerciale
I.1. IDENTIFICAREA SURSELOR DE
INFORMARE PRIVIND REGLEMENT|RILE
LEGALE NECESARE DESF|{UR|RII
ACTIVIT|}ILOR ECONOMICE

Ast\zi, orice persoan\ interesat\ pentru


a se informa cu privire la reglement\rile
legale n materia desf\[ur\rii activit\]ilor
economice poate consulta: reviste, ziare,
adrese de Internet, Monitorul Oficial al
Romniei, Camera de Comer], Registrul
Comer]ului, adrese ale altor institu]ii.
Potrivit Constitu]iei Romniei Legea se
public\ n Monitorul Oficial al Romniei [i
intr\ n vigoare la 3 zile de la data public\rii
sau la o dat\ ulterioar\ prev\zut\ `n textul
ei (art. 78 din Constitu]ie) ".

1. Monitorul Oficial este o publica]ie legislativ\ oficial\, este o surs\


important\ de informare privind legile n vigoare [i nu numai.

2. Registrul Comer]ului
Cadrul legal este asigurat de Legea nr. 26/1990 privind Registrul comer]ului,
modificat\ [i republicat\ n Monitorul Oficial nr. 49 din 4 februarie 1998
Comercian]ii au obliga]ia ca, nainte de nceperea comer]ului, s\ cear\
nmatricularea n Registrul comer]ului, iar n cursul exercit\rii [i la ncetarea
comer]ului, s\ cear\ nscrierea n acela[i registru a men]iunilor privind actele [i
faptele a caror nregistrare este prev\zut\ de lege.

3
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

Registrul comer]ului este public.


Registrul comer]ului se ]ine de c\tre Oficiul Registrului Comer]ului, organizat
n fiecare jude] [i n municipiul Bucure[ti. Registrul central al comer]ului se ]ine
de c\tre Oficiul Na]ional al Registrului Comer]ului, organizat pe lng\ Camera
de Comer] [i Industrie a Romniei.
Comercian]ii cer inmatricularea la Oficiul Registrului Comer]ului din jude]ul
sau din municipiul Bucure[ti, unde [i au sediul.
nmatricularea [i me]iunile sunt opozabile ter]ilor de la data efectu\rii lor n
Registrul comer]ului ori de la publicarea lor n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea a IV-a, sau n alt\ publica]ie, acolo unde legea dispune astfel.
Persoana care are obliga]ia de a cere o nregistrare nu poate opune ter]ilor
actele ori faptele nenregistrate, n afar\ de cazul n care face dovada c\ ele
erau cunoscute de ace[tia.
nregistr\rile n registrul comert]ului se fcpe baza unei ncheieri a
judec\torului delegat sau, dup\ caz, a unei hot\rri judec\tore[ti definitive, n
afar\ de cazurile n care legea prevede altfel.
Oficiul Registrului Comer]ului se organizez\ [i func]ioneaz\ pe lng\ fiecare
Camer\ de Comer] [i Industrie teritorial\. Oficiul Na]ional al Registrului
Comer]ului se organizeaz\ [i func]ioneaz\ pe lng\ Camera de Comer] [i
Industrie a Romniei.
Pentru opera]iunile efectuate, oficiul reistrului comer]ului percepe taxe,
potrivit unui tarif stabilit de Camera de Comer] [i Industrie a Romniei
mpreun\ cu Ministerul Finan]elor .
Registrul comer]ului este alc\tuit dintr-un
registru pentru nregistrarea comercian]ilor,
persoane fizice sau juridice. Pentu fiecare
an se deschide un nou registru . Aceste
registre se ]in n sistem computerizat.
Fiecare comerciant nreistrat va purta un
num\r de ordine, ncepnd de la num\rul 1
n fiecare an.

3. Camera de Comer].
Cadrul legal este asigurat de Decretul-
Lege nr. 139/1990.
Camera de Comer] [i Industrie a
Romniei este cea mai puternic\ asocia]ie
a mediului de afaceri din Romnia, reunind
n rndurile sale ntreaga re]ea de 42 de

4
UNITATEA I. Dispozi]ii legale `n practicile comerciale

Camere de Comer] [i Industrie tertoriale, Camere de Comer] bilaterale [i


asocia]ii profesionale.
Camera de Comer] [i Industrie a Romniei este o organiza]ie
neguvenamental\, cu caracter autonom, care sus]ine interesele comunit\]ii de
afaceri [i, n special pe cele ale membrilor s\i, n dialogul cu institui]iile statului
[i organismele interna]ionale. Camera de Comer] [i Industrie a Romniei
ac]ioneaz\ pentru crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent [i propice
dezvolt\ii sectorului privat, unei economii de pia]\ real\, durabil\ [i deschis\
spre exterior.
Camera de Comer] [i Industrie a Romniei este aproape de mediul de
afaceri [i prin oferta sa de servicii care include misiuni economice, programme
de perfec]ionare profesional\, organizarea de seminarii [i dezbateri, baze de
date de informa]ii [i oportunit\]i de afceri [i contribuie la dezvoltarea afacerilor.
De asemenea, n contextul procesului de integrare a Romniei n structurile
europene, Camera de Comer] [i Industrie a Romniei a demarat o campanie
de preg\tire a mediului de afaceri n vederea adopt\rii normelor comunitare de
c\tre agen]ii economici.
Pentru orice companie, fie ea str\in\ sau romn\, colaborarea cu Camera
de Comer] [i Industrie a Romniei este cu siguran]\ benefic\ att pentru
dezvoltarea afacerii, pe plan na]ional [i pe pie]ele externe, ct [i pentru
dezvoltarea competen]elor personalului sau pentru preg\tirea n vederea
ader\rii la Uniunea European\.

Monitorul Reviste
Oficial al
Rom\niei

Camera de Ziare
Comer] [i Surse de
Industrie a informare
Romniei

Registrul Adrese
Comer]ului de Internet

5
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

I.2. ANALIZAREA INFORMA}IILOR


NECESARE PROPRIEI ACTIVIT|}I
COMERCIALE: LEGI, ORDONAN}E,
HOT|RRI DE GUVERN, NORME INTERNE.

I.2.1. Introducere
Activitatea comercial\ se refer\ la
activitatea de comer]. Comer]ul este o
practic\ legat\ de opera]iuni asupra m\rfii.
Cel care exercit\ o activitate de
comer] este comerciantul.
ntr-o economie de pia]a
func]ional\, comercian]ii pot fi persoane
fizice [i societ\]i comerciale.
Func]ia principal\ a comer]ului
este aceea de a procura consumatorilor bunurile de care au nevoie.
n ]ara noastr\, ca [i pretutindeni, la nceput comer]ul a fost condus potrivit
unor reguli cutumiare, fie de sorginte local\ (obiceiul
p\mtului), fie de provenien]\ str\in\, ca urmare a
leg\turilor cu negustorii str\ini.
Primele legiuri scrise (Pravila lui Vasile Lupu [i
ndreptarea legii a lui Matei Basarab) nu cuprindeau
reguli speciale de comer].
Unele reguli speciale pentru comer], apar abia n
Codul lui Andronache Donici 1814. O reglementare
la fel de sumar\ este cuprins\ n Codul lui Caragea
(1817) din Muntenia [i Codul lui Calimach (1828)
din Moldova.
[i Regulamentele Organice din Muntenia [i
Moldova (1831) cuprind anumite reguli privind
comer]ul, precum [i dispozi]ii n temeiul c\rora au
fost infinitate tribunalele comerciale.
Mai trziu, n 1840, n Muntenia [i Moldova a
fost aplicat Codul Comercial francez adoptat n
Fran]a n 1807, iar n 1887 a fost adoptat Codul Comercial romn, inspirat dup\
codul Italian din 1882. Acest cod adoptat n 1887 s-a aplicat nestingherit pn\
n 1948, cnd trecndu-se la economia planificat\, supercentralizat\, a r\mas
aplicabil numai raporturilor juridice de comer] exterior.

6
UNITATEA I. Dispozi]ii legale `n practicile comerciale

I.2.2. Legile aplicabile propriei activit\]i comerciale


Crearea [i func]ionarea economiei de pia]a n Romnia, dup\ Decembrie
1989, este un proces de lung\ durat\, care presupune n mod obligatoriu
Codul comercial romn
1. consacr\ derog\ri de la reguli ale codului civil, cum ar fi:
solidaritatea codebitorilor, interzicerea termenului de gra]ie, retractul
litigios;
2. dezvolt\ reglementarea unor institu]ii ale Codului Civil,
adaptndu-le nevoilor activit\]ii comerciale (contractul de vnzare
cump\rare comercial\, contractul de mandate comercial, contractul
de gaj comercial)
3. cuprinde norme privind ncheierea contractelor ntre absen]i.

I.2.3. Legile comerciale speciale [i alte acte normative, care


reglementeaz\ anumite aspecte ale activit\]ii comerciale. Principalele legi
speciale sunt:
1 . Le g ea n r. 31 / 19 9 0,
privind societ\]ile comer-
ciale, reprezint\ reglemen-
tarea general\ n materia
societ\]ilor comerciale.
Aceasta lege reglemen-
teaz\ urm\toarele tipuri de
societ\]i comerciale: socie-
tatea n nume colectiv; so-
cietatea n comandita sim-
pl\; societatea n comandita
pe ac]iuni; societatea pe
ac]iuni [i societatea cu
r\spundere limitat\.
Ca mod de regle-
mentare Legea nr.31/
1990, cuprinde reguli
generale aplicabile oric\rei
societ\]i comerciale, pre-
cum [i reguli speciale
privind fiecare form\ ju-
ridic\ de societ\]i comer-
ciale.

7
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

2.Legea bancar\ nr.58/1998, modificat\ prin Legea nr.458/2003;


3.Legea nr.47/1991, privind activitatea de asigurare;
4.Legea nr.26/1990, privind registrul comer]ului;
5.Legea nr.21/1996, legea concuren]ei;
6. Legea nr.11/199, privind combaterea concuren]ei neloiale;
7.Legea nr.85/2006, privind procedura insolven]ei;
8. Legea nr.82/1991, legea contabilit\]ii;
9. Legea nr.58/1934, privind cambia [i biletul la ordin [i Legea nr.59/1934,
privind cecul;
10. Legea nr.300/2004, privind activitatea economic\ pe baza liberei
ini]iative.
Activitatea de comer] mai este reglementat\ [i prin dispozi]iile codului civil
[i a legilor civile speciale.
n activitatea economic\, Codul civil se aplic\ n absen]a unor norme ale
codului comercial. O importan]\ deosebit\ o au dispozi]iile Codului civil privind
materia obliga]iilor precum [i cele referitoare la contractele speciale.
Legile civile speciale sunt: D.L.nr.31 [i nr.32/1954, privind persoana fizic\ [i
persoana juridic\.
Cu privire la corela]ia dintre codul comercial [i legile comerciale speciale se
aplic\ principiul " specialia generalibus derogant", potrivit c\ruia n concursul
dintre legile speciale [i cele generale se acorda prioritate celor speciale.

I.2.4. O.G.;H.G.; N.I. aplicabile activit\]ii comerciale.


Pentru ca no]iunea de lege comercial\ trebuie n]eleas\ n
sensul larg, de act normative adoptat de organele competente ale
statului, ntre izvoarele scrise ale dreptului comercial se vor ncadra
[i decretele-legi, decretele, ordonan]ele [i hot\rrile guvernului,
ordinele, instruc]iunile [i regulamentele mini[trilor ori ale altor
conduc\tori ai administra]iei publice centrale sau locale, cnd con]in
norme juridice reglementnd activitatea comercial\.

Toate actele normative (legi, ordonan]e, hot\rri, norme interne) au acela[i


obiectiv: crearea cadrului juridic adecvat dezvolt\rii mecanismelor economiei
de pia]\.

8
UNITATEA I. Dispozi]ii legale `n practicile comerciale

I.3. UTILIZAREA DISPOZI}IILOR


LEGALE N MATERIE DE PRACTICI
COMERCIALE N PROPRIA ACTIVITATE.
I.3.1. Drepturi ale comerciantului
I.3.1.1. No]iunea de comerciant.
Potrivit codului comercial romn, pot fi subiecte ale raporturilor comerciale
att comercian]ii ct [i necomercian]ii.
Tot codul comercial prevede c\:"Sunt comercian]i aceia care fac fapte de
comer], avnd comer]ul ca o profesie obi[nuit\ [i societ\]ile comerciale (art.7).
Prin urmare, sunt comercian]i:
a) - persoanele fizice care exercit\ n mod obi[nuit, cu titlu de profesie o
activitate de comer].
b) - societ\]ile
comerciale, indiferent
dac\ acestea sunt cu
capital integral privat, cu
capital de stat sau cu
capital mixt.
Dar, potrivit legii
nr.26/1990, privind
registrul comer]ului, mai
au calitatea de
comerciant [i asocia]iile
familiale [i regiile
autonome, organiza]iile
cooperatiste.
Din analiza dispozi]iilor
legale ( art.8 C.com. [i art.1 alin.2 din Legea nr.300/2004, [i art.1 alin.3 din
Legea nr.26/1990) nu au calitatea de comerciant:
a) - statul [i unit\]ile administrative - teritoriale;
b) - meseria[ii [i ]\ranii care-[i desfac produsele din gospod\ria proprie;
c) - asocia]iile [i funda]iile (organiza]iile non-profit);
d) - persoanele fizice care au dreptul s\ exercite profesii n baza unor legi
speciale (exemplu: avoca]ii)

9
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

I.3.1.2. Comerciantul persoan\ fizic\

Defini]ie. Este comerciant, persoana fizic\, care s\vr[e[te fapte


obiective de comer], n nume propriu avnd comer]ul ca o profesie
obi[nuit\ (art.7 C.com.)

Din aceast\ defini]ie rezult\ c\ persoana fizic\ pentru a dobndi calitatea


de comerciant trebuie s\ ndeplineasc\ urm\toarele condi]ii:
a) - S\ s\vr[easc\ acte (fapte) obiective de comer].
Prin fapt de comer] se n]elege un act (opera]iune) care realizeaz\ o
interpunere n circula]ia bunurilor, efectuat\ cu inten]ia de a ob]ine anumite
beneficii (profit).
Faptele obiective de comer] sunt opera]iunile prev\zute n art.3 Cod
comercial. Toate actele [i faptele de comer] trebuie s\ aib\ caracter licit.
b) - S\ s\vr[easc\ activitate de comer] n nume propriu. n activitatea de
comer], comerciantul persoan\ fizic\ trebuie s\ angajeze n raporturile cu ter]ii
numele [i patrimoniul s\u. Aceasta condi]ie, ca s\vr[irea faptelor de comer]
s\ se fac\ n nume propriu ( pe riscul comerciantului) ajut\ la delimitarea din
punct de vedere juridic a comerciantului individual de persoanele folosite de
comerciant n activitatea sa comercial\ ( numite auxiliarii comerciantului).
c) - S\ s\vr[easc\ actele de comer] ca o profesiune obi[nuit\. Din
interpretarea art.7 C.com. no]iunea " o profesie obi[nuit\" trebuie n]eleas\ nu
ca o ac]iune sporadic\ , ci ca o activitate organizat\ , omogen\ , permanent\.
Profesiunea este starea unei persoane care face, din repetarea unor
anumite acte, ocupa]iunea vie]ii sale [i de la care ea cere resursele existen]ei
sale sociale (Cas.III, dec.1826/1936, Practica judiciar\ n materie comercial\,
Editura Lumina, Bucure[ti, 1991, vol.I, pag.128).
S\vr[irea accidentala a unor fapte de comer] obiective nu este suficient\
pentru dobndirea calit\]ii de comerciant, cu toate c\ opera]iunea este supus\
legilor comerciale (art.9 Cod.com.).
De[i, din executarea izolat\ a faptelor de comer] se nasc raporturi juridice
supuse legilor comerciale, totu[i persoana care s\vr[e[te izolat faptele de
comer] nu dobnde[te calitatea de comerciant.

I.3.1.3. Capacitatea cerut\ de lege pentru a fi comerciant.


Al\turi de aceste condi]ii, o persoan\ fizic\ pentru a fi comerciant trebuie s\
ndeplineasc\ [i condi]ia cu privire la capacitatea cerut\ de lege pentru a fi
comerciant.

10
UNITATEA I. Dispozi]ii legale `n practicile comerciale

O persoan\ fizic\ dobnde[te capacitatea de a fi comerciant la mplinirea


vrstei de 18 ani (atunci cnd dobnde[te capacitatea deplin\ de exerci]iu).
A. Incapacit\]i:
a) Att minorul ct [i persoana pus\ sub interdic]ie sunt lovite de
incapacitate, ele nu pot dobndi calitatea de comerciant, chiar dac\ ar s\vr[i
fapte obiective de comer] n sensul art.7 C.com.
Nu are capacitatea de comerciant orice minor indiferent dac\ minorul are
capacitate restrns\ de exerci]iu sau nu are capacitate de exerci]iu.
n concep]ia Codului comercial, minorul nu are capacitatea de a ncepe un
comer], dar poate s\ continue comer]ul (spre exemplu; atunci cnd dobnde[te
pe cale succesoral\ un fond de comer]).
n acest caz exista posibilitatea continu\rii comer]ului n numele minorului,
prin intermediul p\rin]ilor sau, dup\ caz, al tutorelui.
ntruct comer]ul este continuat n numele minorului, acesta poate dobndi
calitatea de comerciant, iar dac\ minorul va fi n stare de insolven]\ i se va
aplica procedura de obser-
va]ie, a reorganiz\rii sau,
dup\ caz, procedura falimen-
tului potrivit Legii nr.85/2006,
privind procedura insolven]ei.
ns\, potrivit legisla]iei n
vigoare, sanc]iunile pentru
infrac]iunile s\vr[ite se
aplic\ reprezentantului, ntru-
ct aceste infrac]iuni privesc
persoana care le-a comis.
Potrivit ultimelor reglemen-
t\ri n domeniu ce se reg\sesc n cuprinsul Legii nr.300/2004, privind autoriza-
rea persoanelor fizice [i a asocia]ilor familiale care desf\[oar\ activit\]i
economice n mod independent: "pot desf\[ura activit\]i economice n mod
independent sau n cadrul asocia]iilor familiale persoanele fizice care au
mplinit vrsta de 18 ani, n cazul persoanelor fizice ce solicit\ autorizarea
pentru desf\[urarea de activit\]i economice n mod independent [i a
persoanelor fizice care au ini]iativa constituirii asocia]iei familiale, respectiv
vrsta de 16 ani, n cazul membrilor asocia]iei familiale".
Rezult\ c\:
1) - comerciantul individual poate ncepe o activitate economic\ n mod
independent de la mplinirea vrstei de 18 ani.

11
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

2) - persoanele fizice pot solicita constituirea unei asocia]ii familiale pentru


a desf\[ura o activitate economic\ n mod independent de la mplinirea vrstei
de 18 ani.
3) - persoanele fizice pot fi membri ai unei asocia]ii familiale de la vrsta de
16 ani, n calitate de angaja]i ai respectivei asocia]ii, cu condi]ia s\ nu
ndeplineasc\ calitatea de reprezentan]i ai respectivei asocia]ii familiale.
b) n ceea ce prive[te situa]ia femeii c\s\torite naintea vrstei de 18 ani,
care prin c\s\torie dobnde[te capacitate deplin\ de exerci]iu, recunoscut\
numai pentru actele de drept civil, nu poate avea capacitatea de comerciant
pn\ la mplinirea vrstei de 18 ani.
c) Persoanele puse sub interdic]ie judec\toreasc\ nu au capacitate deplin\
de exerci]iu (din lips\ de discern\mnt) [i de aceea nu pot fi comercian]i, dar
nici nu pot continua un comer] (art.14 C.com.).
d) O situa]ie special\ este a persoanei puse sub curatela (art.152 C. fam.).
Potrivit legii, persoana pus\ sub curatela are capacitatea de a fi comerciant.
Curatela se poate institui, la cererea persoanei n cauz\, datorit\ unei
anumite boli, infirmit\]i sau din cauza b\trne]ii.
B. Incompatibilit\]i, dec\deri [i interdic]ii.
a) Incompatibilit\]i. Nu pot fi comercian]i, datorit\ func]iilor pe care o de]in :
parlamentarii, func]ionarii publici, magistra]ii, militarii.
Nu pot fi, comercian]i, datorit\ profesiei liberale pe care o exercit\: avoca]ii,
notarii, medicii.
Se consider\ c\ activitatea pe care o desf\[oar\ cei care presteaz\
profesiune liberal\ nu are caracter speculativ, chiar dac\ se ob]ine un c[tig.
b) Dec\derile din dreptul de a exercita profesia de comerciant sunt
interdic]ii de a fi comerciant, care se pronun]\ de c\tre instan]a de judecat\, ca
urmare a s\vr[irii de c\tre comerciant a unor infrac]iuni.
Sanc]iunea dec\derii din dreptul de a exercita o profesiune comercial\
constituie o ngr\dire a drepturilor unei persoane [i de aceea ea nu poate
interveni dect n cazurile [i n condi]iile prev\zute de lege.
c) Interdic]iile pot fi legale sau conven]ionale. Interdic]iile legale se refer\ la
anumite activit\]i economice care nu pot face obiectul comer]ului privat
deoarece fie sunt activit\]i de monopol de stat, fie sunt activit\]i care sunt
considerate infrac]iuni. Interdic]iile contraven]ionale sunt stabilite de c\tre
p\r]ile contractante.

12
UNITATEA I. Dispozi]ii legale `n practicile comerciale

I.3.1.4. Desf\[urarea comer]ului pe riscul comerciantului.


O alt\ condi]ie care trebuie ndeplinit\ de comerciantul individual este
aceea ca trebuie s\ ac]ioneze n afacerea sa, pe riscul s\u [i cu r\spundere
nelimitat\.
Riscul este specific oric\rei afaceri, important este ca persoana fizic\
comerciant s\ depun\ toat\ diligen]a pentru nl\turarea sau diminuarea
riscului.
R\spunderea nelimitat\ este caracteristic\ pentru comerciantul individual.
Comerciantul debitor r\spunde pentru datoriile ce izvor\sc din activitatea de
comer], cu ntreaga sa avere, cu toate bunurile mobile [i imobile, prezente [i
viitoare care se afla n patrimoniul sau ca persoan\ fizic\.

I.3.1.5. Ob]inerea autoriza]iei administrative.


Pentru exercitarea activit\]ii de comer] de c\tre un comerciant individual
este necesar\ ob]inerea n prealabil a autoriza]iei de func]ionare.
Legea nr.300/2004 prevede ca pentru ca o persoana fizica s\ poat\
desf\[ura activitate economic\ n mod independent sau pentru a se putea
nfiin]a [i func]iona ca asocia]ie familial\ este necesar\ ob]inerea n prealabil a
autoriza]iei eliberat\ n condi]iile legii (art.4 din lege).
La cererea persoanelor interesate, autoriza]iile se elibereaz\ de c\tre
primarii comunelor, ora[elor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului
Bucure[ti, pe a c\rui raz\ teritorial\ [i au domiciliul persoanele fizice.
Exercitarea activit\]ilor economice f\r\ autoriza]ia emis\ n condi]iile legii
constituie infrac]iune [i se pedepse[te potrivit legii penale.

I.3.1.6. Statutul juridic al comercian]ilor


Defini]ie. Totalitatea drepturilor [i a obliga]iilor comercian]ilor
formeaz\ statutul lor juridic.
Legea fundamental\ dispune c\ " alegerea profesiei este liber\", iar exerci]iul
acestei libert\]i poate fi restrns numai prin lege [i numai dac\ se impune dup\
caz, pentru ap\rarea siguran]ei na]ionale, a ordinii publice, a s\n\t\]ii, ori a
moralei publice, a drepturilor [i libert\]ilor cet\]enilor.
Rezult\ c\ orice persoan\ interesat\ are libertatea s\ exercite o profesie
comercial\. ns\ accesul liber la profesiunile comerciale cunoa[te anumite limite,
stabilite de lege.
La efectuarea unui act de comer] pot participa societ\]i comerciale, persoane
fizice, care au calitatea de comercian]i, ct [i persoane fizice, care nu au calitatea
de comercian]i.

13
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

Aceste persoane fizice care nu au calitatea de comercian]i pot intra sub


inciden]a normelor dreptului comercial, dac\:
- particip\ la un act subiectiv de comer] plasat n sfera de aplicare a prezum]iei
create prin art.4 Cod com.
- particip\ la efectuarea unui fapt de comer] obiectiv, dintre cele enumerate de
art.3 Cod com.
n nici una dintre aceste situa]ii, participan]ii persoane fizice, nu dobndesc
calitatea de comerciant, dar i sunt aplicabile normele privind obliga]iile comerciale.
De aceea, calitatea de comerciant implic\ un statut juridic, diferit de cel al
necomercian]ilor, cu consecin]e deosebite asupra raporturilor juridice la care
particip\.
TEM|
I . Verifica]i-v\ cuno[tin]ele:
1. Defini]i comerciantul persoan\ fizic\.
2. Ar\ta]i cine nu are calitatea de comerciant.
3. Indica]i vrsta minim\ legal\ pentru a putea dobndi capacitatea de
comerciant.
4. Prezenta]i incompatibilit\]ile, dec\derile [i interdic]iile.
5. Poate deveni comerciant:
a) persoana fizic\ n vrst\ de 20 ani pus\ sub interdic]ie;
b) minorul n vrst\ de 15 ani , care a ncheiat un contract de munc\;
c) femeia m\ritat\ , n vrst\ de 16 ani;
d) persoana fizic\ n vrst\ de 18 ani;
6. Poate avea calitatea de comerciant:
a) statul [i unit\]ile administrativ-teritoriale;
b) asocia]iile [i funda]iile;
c) avoca]ii [i profesorii;
d) asocia]iile familiale.
II . Realiza]i o compara]ie ntre comerciantul persoan\ fizic\ [i societatea
comercial\ cu r\spundere limitat\ cu asociat unic.

14
UNITATEA I. Dispozi]ii legale `n practicile comerciale

I.4.Obliga]iile comercian]ilor. Legisla]ie

A. Introducere
Legea instituie anumite obliga]ii comercian]ilor ( persoane fizice sau
persoane juridice), cu scopul de a asigura condi]iile necesare existen]ei unui
cadru corespunz\tor exercit\rii unei activit\]i comerciale, ca profesiune.
ntruct aceste obliga]ii sunt legate de exercitarea unei profesiunii
comerciale, acestea sunt denumite obliga]ii profesionale ale comercian]ilor.
Acestea sunt:
1. Una dintre obliga]iile profesionale ale comercian]ilor este aceea de a
ndeplini anumite formalit\]i de publicitate in vederea aducerii la cuno[tin]\
celor interesa]i a existen]ei unui nou comerciant, precum si a unor acte [i
fapte din activitatea comercian]ilor.
Aceasta obliga]ie presupune publ icitate n Registrul Comer]ului
2. n scopul asigur\rii [i desf\[ur\rii unei activit\]i comerciale, precum [i
pentru a avea un control asupra acestei activit\]i comercian]ii sun t obliga]i s\
]in\ anumite registre de con tabilita te, n condi]iile prev\zute de lege.
3. O alt\ obliga]ie este aceea ca fiecare comerciant s\ desf\[oare o
activita te comer cia l\ n limitele un e con cure n]e loiale, care reprezint\
element esen]ial pentru un comer] liber.
4. Alt\ obliga]ie a comercian]ilor este ndeplinir ea la timp a ob liga]iilor
fiscale respective:
- plata impozitului pe profitul realizat din activitatea comercial\, potrivit
Legii nr.414/2002
- plata impozitului pe venituri, potrivit O.G. nr.7/2001, modificat\ prin
Legea nr.493/2002.
- plata T.V.A.,potrivit legii nr.345/2002 modificat\
- plata altor taxe si impozite datorate statului
Sustragerea prin orice mijloace n ntregime sau n parte, de la plata
impozitelor sau a taxelor datorate statului constituie evaziune fiscal\ (legea
nr. 87/1994, modificat\)
5. Comercian]ii trebuie s\ participe la constitu irea Ca merelor d e Come r] [i
Industrie (potrivit legii nr . 139/1990).
6. Pe plan administrativ exercitarea legal\ a calit\]ii de comerciant este
condi]ionat\ de dobn direa n prealabil, de c\tre persoana n cauz\, a
autoriza]iei de func]ionare ca persoana fizic\ autorizat\ sau asocia]ie
familial\ cu activitate comercial\ independent\.(potrivit legii nr.

15
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

300/2004).Autoriza]ia administrativ\ se emite de la organele administra]iei


publice jude]ene sau ale Municipiului Bucure[ti (prim\rii)Autoriza]ia cuprinde
: numele solicitantului,adresa , obiectul de activitate , durata de
func]ionare,precum [i unele condi]ii specifice desf\[ur\rii activit\]ii
Scopul autoriza]iei este s\ asigure verificarea de c\tre organul
administrativ a ndeplinirii condi]iilor cerute de lege pentru exercitarea
activit\]ii comerciale pe baza liberei ini]iative.
Prin instituirea acestor obliga]ii se urm\re[te ap\rarea intereselor publice
dar [i protejarea intereselor ter]ilor [i ale comercian]ilor nsu[i.
Cele mai importante obliga]ii ale comercian]ilor sunt :
a) nmatricularea n registrul comer]ului(potrivit legii nr.26/1990,
republicat\ si modificat\)
b) organizarea [i ]inerea contabilit\]ii ( potrivit legii nr. 82/1991,
modificat\).

I.4.1. nmatricularea n registrul comer]ului


Legea nr. 26/1990,
privind registrul comer]ului
reglementeaz\ publicitatea
in registrul comer]ului.
Potrivit prevederilor le-
gale comercian]ii au obliga-
]ia s\ se nmatriculeze n
registrul comer]ului nainte
de nceperea activit\]ii, iar
n cursul exercit\rii [i la
ncetarea comer]ului sunt
obliga]i s\ cear\ nscrierea
, n acela[i registru, a
men]iunilor privind actele [i
faptele a c\ror nregistrare
este prev\zut\ de lege.
Registrul comer]ului reprezint\ oglinda ntregii situa]ii juridice a comer-
cian]ilor n cauz\, o eviden]\ privind existen]a [i activitatea comercian]ilor.
Registrul comer]ului este conceput ca un document public asigurnd
publicitatea activit\]ii comercian]ilor, cu scopul protej\rii intereselor
comerciale, dar si a ter]ilor.

16
UNITATEA I. Dispozi]ii legale `n practicile comerciale

Prin nregistr\rile operate n registrul comer]ului se asigur\ protec]ia


firmei, a emblemei, a altor drepturi ale comercian]ilor cuprinse n fondul de
comer].
Fo ndul d e co mer] reprezint\ totalitatea bunurilor mobile [i imobile,
corporale [i incorporale afectate desf\[ur\rii activit\]ii de comer].
Firma reprezint\ denumirea unui comerciant sub care [i desf\[oar\
activitatea [i sub care semneaz\.
Emb le ma este semnul grafic sau denumirea care deosebe[te un
comerciant de altul de acela[i gen.
nregistr\rile n registrul comer]ului se fac pe baza unei ncheieri a
judec\torului delegat sau a hot\rrii tribunalului,n cazurile prev\zute de
lege.
ncheierile judec\torului delegat privind nmatricularea comercian]ilor sau
a oric\ror alte nregistr\ri n registrul comer]ului sunt executorii de drept [i
sunt supuse numai recursului (introdus n termen de 15 zile) solu]ionat de
Curtea de Apel n a c\rei raz\ teritorial\ se afl\ domiciliul sau sediul
comerciantului.
nregistrarea comerciantului n registrul comer]ului se face n baza unei
cereri de nregistrare care trebuie s\ fie nso]it\ de acte doveditoare ale
datelor pe care le cuprinde.
nmatricularea n registrul comer]ului are efect declarativ cu privire la
calitatea persoanei,crendu-se o prezum]ie relativ\ de comercializate cu
privire la faptele pe care acesta le s\vr[e[te [i cu privire la calitatea de
comerciant.
n caz de nerespectare a dispozi]iilor cuprinse Legea nr.
26/1990,republicat\ [i modificat\ ,sanc]iunile prev\zute sunt :
1) - sanc]iuni civile;
2) - sanc]iuni penale.
Sanc]iunile civile const\ `n plata de amenzi civile aplecate de instan]a
judec\toreasc\, `n a c\rei raz\ teritorial\ s-a s\vr[it fapta.
Sanc]iunile penale. Potrivit legii, se sanc]ioneaz\ cu `nchisoarea persoana
care, cu rea-credin]\, a f\cut declara]ii inexacte, `n baza c\rora s-a operat o
`nmatriculare ori s-a f\cut o men]iune `n Registrul Comer]ului (art. 45 din
Legea nr. 26/1990).

17
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

TEM|
1. Se nmatriculeaz\ n registrul comer]ului:
a) ofi]erii superiori;
b) medicii;
c) ]\ranii;
d) comerciantul persoan\ fizic\;
2. Nu sunt obliga]i s\ se nmatriculeze n registrul comer]ului:
a) avoca]ii [i notarii ;
b) regiile autonome ;
c) societ\]ile comerciale ;
d) asocia]iile familiale.
3. Statul poate dobndi calitatea de comerciant :
a) f\r\ a ndeplini nici o formalitate ;
b) nu poate dobndi aceasta calitate ;
c) n condi]iile specifice prev\zute de lege.
4. Analiza]i obliga]iile profesionale ale comercian]ilor.

5. Descrie]i obliga]ia de nmatriculare a comerciantului n registrul


comer]ului.

6. Defini]i registrul comer]ului.

7. Enumera]i [i analiza]i efectele `nregistr\rilor n registrul comer]ului.

8. Enumera]i sanc]iunile n caz de nerespectare a obliga]iei de


nmatriculare n registrul comer]ului.

9. Indica]i legea care reglementeaz\ nmatricularea n registrul comer]ului.

18
UNITATEA I. Dispozi]ii legale `n practicile comerciale

I.4.2 Organizarea [i ]inerea contabilit\]ii

O alt\ obliga]ie principal\ a comercian]ilor este aceea de a organiza [i ]ine


contabilitatea.
Defini]ie Contabilitatea, potrivit legii,este un instrument principal de
cunoa[tere,gestiune [i control al patrimoniului [i al rezultatelor ob]inute.

nregistrarea opera]iunilor economice [i financiare n conturi [i furnizarea pe


aceasta baz\ de informa]ii privind situa]ia [i mi[carea patrimoniului se
realizeaz\ cu ajutorul registrelor contabile.
Potrivit legii comercian]ii (societ\]i comerciale ; societ\]i sau companii
na]ionale ; regiile autonome ; societ\]ile cooperatiste ; persoanele fizice
autorizate s\ desf\[oare activit\]i independente) sunt obliga]i s\ organizeze [i
s\ conduc\ contabilitate proprie (Legea contabilit\]ii nr. 82/1991 , republicat\
si modificat\-art1.alin 1si 2 din lege).
Contabilitatea se ]ine n limba romn\ [i n moneda na]ional\.
Potrivit legii comercian]ii au obliga]ia s\ conduc\ contabilitatea n partid\
dubl\ [i s\ ntocmeasc\ situa]ia financiar\ anual\ (art. 5 din lege).
Categoriile de persoane fizice [i juridice care pot ]ine contabilitatea n
partid\ simpl\ se stabilesc prin ordin al ministrului finan]elor publice (art. 5
alin.2 din lege)
Reglement\rile legale privind registrele contabile se g\sesc att n codul
comercial (art. 19-25) ct [i n legea nr. 82/1991.
Art.22 din C. com prevede ca registre obligatorii pentru comercian]i
urm\toarele:registrul jurnal ; registrul inventar ; registrul copier.
Registrul jurnal cuprinde opera]iile economico-financiare efectuate de
comerciant,n ordine cronologic\. La sfr[itul lunii,n registrul jurnal se vor
nscrie [i sumele de bani cheltuite de comercian]i pentru "nevoile casei".

19
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

Registrul inventar con]ine inventarul patrimoniului comerciantului.


Registrul copier cuprinde toate scrisorile , n ordine cronologic\ , pe care
comerciantul le expedia.
Potrivit Legii contabilit\]ii, comercian]ii sunt obliga]i s\ ]in\ urm\toarele
registre contabile:
- Registrul-jurnal ;
- Registrul-inventar ;
- Cartea-mare.
Registrul Cartea-mare se ]ine de comercian]ii care conduc contabilitatea n
"partid\ dubl\", adic\ fiecare opera]ie comercial\ are o dubl\ nregistrare.
Registrele-jurnal [i registrele inventar au regim de nregistrare la organele
fiscale. Ele se numeroteaz\, se [nuruiesc [i se parafeaz\ nainte de depu-
nerea lor la organele fiscale pentru nregistrare.
Registrele de contabilitate,nregistrate la organele fiscale [i conduse regulat
pot fi admise ca prob\ n instan]\ ,n caz de litigiu.
Absen]a registrelor de contabilitate sau ne]inerea regulat\ a acestora
lipse[te pe comerciant de mijloace de proba, n rela]iile cu organele fiscale [i
posibilitatea acestora de a stabili obliga]iile fa]\ de bugetul statului,f\r\ a ]ine
seama de datele din contabilitate.
Registrele de contabilitate [i documentele care au stat la baza nregistr\rilor
sunt p\strate de comerciant timp de 10 ani, de la data ncheierii exerci]iului
financiar, n cursul c\ruia au fost ntocmite, cu excep]ia [tatelor de salarii, care
se p\streaz\ timp de 50 de ani.
R\spunderea pentru organizarea [i ]inerea contabilit\]ii revine persoanei
care are obliga]ia s\ gestioneze patrimoniul.
Registrele de contabilitate [i bilan]ul contabil sunt documente importante pe
care le produce contabilitatea.

20
UNITATEA I. Dispozi]ii legale `n practicile comerciale

Bilan]ul contabil, potrivit legii, este documentul oficial de gestiune al comer-


ciantului, care trebuie s\ dea o imagine fidel\ , clar\ [i complet\ asupra patri-
moniului [i a situa]iei financiare.
De regul\ , bilan]ul se ntocme[te anual [i este nso]it de contul de profit [i
pierderi sau de contul de execu]ie, precum [i de raportul de gestiune.
Dup\ aprobare, bilan]ul contabil se public\ n Monitorul Oficial mpreuna cu
contul de profit [i pierderi. Bilan]ul se p\streaz\ 50 de ani.
n caz de nerespectare a dispozi]iilor legale privind organizarea [i
conducerea contabilit\]ii, sanc]iunile aplicate pot fi contraven]ionale [i penale.
Iar potrivit C.com (art.50,52), comerciantul care nu ]ine registrele contabile, sau
nu le ]ine in condi]iile legii, este lipsit de mijloc de proba, n caz de litigiu.

SCHEM| RECAPITULATIV|

- legi aplicabile activit\]ii comerciale:


 Codul Comercial
 Legile comerciale speciale
Legea nr.31/1990 privind societ\]ile comerciale

Legea nr.300/2004 privind activit\]ile economice desf\[urate pe baza liberei


ini]iative
 Codul Civil
 Legile civile speciale
Decretul nr.31/1954 privind persoana fizic\ [i persoana juridic\

Decretul nr.32/1954

- no]iunea de comerciant:
 pot avea calitatea de comercian]i att persoanele fizice ct [i societ\]ile
comerciale ( art.7 Cod Comercial)
 comerciantul - persoan\ fizic\ este acela care s\vr[e[te fapte obiective
de comer] n nume propriu, avnd comer]ul ca profesiune obi[nuit\
 societ\]ile comerciale sunt cele reglementate de Legea nr.31/1990
(societatea n nume colectiv, societatea n comandit\ simpl\, societatea pe
ac]iuni, societatea n comandit\ pe ac]iuni, societatea cu r\spundere limitat\)

21
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

 mai pot avea calitatea de comerciant-persoan\ juridic\: Regiile


Autonome [i societ\]ile cu capital de stat
 nu pot avea calitatea de comerciant persoanele interzise [i minorii,
notarii, medici, magistra]ii, statul [i unit\]ile administrativ teritoriale.
 Statutul juridic al comercian]ilor reprezint\ totalitatea drepturilor [i
obliga]iilor acestora
 Obliga]iile comercian]ilor sunt:
~nmatricularea n Registrul Comer]ului

}inerea contabilit\]ii

Desf\[urarea comer]ului n limitele concuren]ei loiale

TEM|
I Verificarea cuno[tin]elor:
1. Defini]i contabilitatea.
2. Indica]i legea care reglementeaz\ organizarea [i ]inerea contabilit\]ii.
3. Enumera]i registrele contabile obligatorii pentru comercian]i ?.4. Cine
este obligat s\ organizeze [i s\ conduc\ contabilitatea ?
4. Enumera]i sanc]iunile aplicate n caz de nerespectare a legii contabilit\]ii.
II. Enumera]i [i analiza]i fiecare document contabil n parte.

22
UNITATEA II. Ac]ioneaz\ `n spiritul concuren]ei licite

UNITATEA II. Ac]ioneaz\


`n spiritul concuren]ei
licite
II.1. IDENTIFICAREA P|R}ILOR IMPLICATE
{I A CONDUITEI LOR N RAPORTURILE DE
CONCUREN}|

II.1.1. Identificarea p\r]ilor implicate


n raporturile de concuren]\.
"Economia Romniei este economie de pia]\ bazat\ pe libera ini]iativ\ [i
concuren]\" (art.135 alin.1 Constitu]ia Romniei").
n economia de pia]\ agen]ii economici ac]ioneaz\ n mod liber, pe baza
propriet\]ii private [i n concordan]\ cu legea cererii [i a ofertei.
Aceast\ reflectare a liberei ini]iative a agen]ilor economici, a libert\]ii lor de
ac]iune, ntr-o pia]\ normal\ ,nengr\dit\ de bariere reprezint\, de fapt,
concuren]a.
Concuren]a impune independen]a [i descentralizarea activit\]ilor de produc]ie,
de distribu]ie [i de consum; ini]iativ\ privat\ exercitat\ f\r\ constrngeri [i
proprietate privat\ asupra mijloacelor de produc]ie.
n condi]iile economiei de pia]\ ,concuren]a i confer\ acesteia o structur\
specific\ n func]ie de:
 num\rul [i categoria vnz\torilor [i a cump\r\torilor ;
 gradul de diferen]iere a produselor;
 posibilitatea de a intra ntr-o ramur\ de activitate;
 gradul de libertate al determin\rii pre]urilor;

Defini]ie:
Concuren]a poate fi definit\ ca fiind o confruntare dintre agen]ii
economici cu activit\]i identice sau similare, exercitat\ n domeniile
deschise pie]ei, pentru c[tigarea [i conservarea clientelei, n scopul
rentabiliz\rii propriei activit\]i economice.

23
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

Caracteristici:
Concuren]a se caracterizeaz\ prin:
a) - intervine ntre comercian]ii care ofer\ pe aceea[i pia]a, produse sau
servicii [i care urm\resc s\ satisfac\ nevoi asem\n\toare ale consumatorilor;
b) - este o competi]ie liber\, fiecare agent economic are posibilitatea sa
hot\rasc\ cum [i cnd intervine;
c) - este o stare comun\ ntre]inut\ de actele celor care particip\ la
activitatea de comer] [i este variabil\ n func]ie de cre[terea sau sc\derea
ac]iunilor concuren]iale ale agen]ilor economici;
d) - echilibreaz\ cererea [i oferta, determinnd strategiile competi]ionale ale
participan]ilor, particularizarea [i specializarea ntreprinderilor n rela]iile cu
consumatorii.
e) - este factorul determinant n stabilirea pre]urilor mpiedicnd ob]inerea de
profituri de monopol;
f) - stabile[te o repartizare a beneficiilor propor]ional cu aportul agen]ilor
economici n procesul de produc]ie [i de distribu]ie a bunurilor;
n raport cu cerin]ele moderne ale comer]ului, Romnia a adoptat legea
concuren]ei, Legea nr.26/1996, care are ca scop protejarea, men]inerea [i
stimularea concuren]ei n folosul consumatorilor, viznd crearea condi]iilor pentru
evaluarea comportamentului agen]ilor economici pe baza unor principii unitare.
Dispozi]iile Legii nr.26/1996 se aplica actelor [i faptelor care au sau pot avea
ca efect restrngerea, mpiedicarea sau denaturarea concuren]ei s\vr[ite de
agen]ii economici sau asocia]i de agen]i economici persoane fizice sau persoane
juridice - de cet\]enie ,respective de na]ionalitate romn\ (art.2 alin.1,lit."a").
Prin urmare au voca]ie de a fi subiecte ntr-un raport de concuren]a, trei
categorii de agen]i economici:
a) - persoane fizice;
b) - persoane juridice;
c) - entit\]i colective f\r\ personalitate juridica;
A. n categoria persoanelor fizice sunt inclu[i:
1. - comercian]ii individuali, care s\vr[esc acte de comer] n nume propriu
avnd comer]ul ca o profesiune obi[nuita;
2. - membrii profesiilor liberale, deoarece activitatea lor este autonom\ [i are
caracter economic [i ei sunt agen]i economici;
3.- intermediarii cunoscu]i sub denumirea de auxiliari de comer];
B. n categoria persoanelor juridice pot fi incluse:
1. - Comercian]ii persoane juridice [i anume societ\]ile comerciale constituite
potrivit Legii nr.31/1990, privind societ\]ile comerciale.
2. - Regiile autonome, reglementate de Legea nr.15/1990,privind reorganizarea
unit\]ilor economice de stat ca regii autonome [i societ\]i comerciale;

24
UNITATEA II. Ac]ioneaz\ `n spiritul concuren]ei licite

3. - Organiza]iile cooperatiste me[te[ug\re[ti,


reglementate de Decretul-lege nr.66/1990,privind
organizarea [i func]ionarea coopera]iei me[te-
[ug\re[ti;
4. - Coopera]iile de consum, reglementate de
Legea nr.109/1996;
5. - Grupurile de interes economic (Legea
nr.161/2003);
6. - Asocia]iile [i funda]iile reglementate prin
O.G.nr26/2000;
7. - Sindicatele, a c\ror organizare [i
func]ionare este reglementat\ de Legea
nr.54/2003;
8. - Organele administra]iei publice centrale [i
locale, n situa]iile n care intervin n mod direct n
opera]iuni de pia]\, f\r\ ca prin aceasta s\
exercite prerogativele de putere public\ (art.2
alin.1 lit. b din Legea concuren]ei).
C. n categoria entit\]ilor colective f\r\
personalitate juridic\ se includ asocia]iile `n
participa]iune:
Asocia]iile n participa]iune se realizeaz\ prin acordul intervenit ntre un
comerciant sau o societate comercial\, pe de o parte, [i una sau mai multe
persoane ori societ\]i, pe de alt\ parte, potrivit c\ruia prima parte acord\ celei de-
a doua p\r]i o participare la beneficiile [i pierderile uneia sau mai multor
opera]iuni ,ori asupra ntregului comer] (art.251 C.com.).
Prin urmare, r\spunderea pentru s\vr[irea unui act de distorsionare a
concuren]ei poate fi stabilit\ [i n sarcina unei entit\]i f\r\ personalitate juridic\, cu
condi]ia existen]ei continuit\]ii economice [i func]ionale a acesteia.
Comisia European\ a statuat c\ dac\ ar fi supus regulilor concuren]ei numai
entit\]ile dotate cu personalitate juridic\, dreptul concuren]ei ar fi lipsit de
eficacitate (cum.,21,dec.1998,P.V.C. ocel 74, 17martie 1989).

II.1.2..Conduita p\r]ilor implicate n raporturile de concuren]\

A. Raportul juridic de concuren]\ - reprezint\ o rela]ie social\ patrimonial\ sau


nepatrimonial\ din sfera economic\ a produc]iei, distribu]iei sau consumului de
m\rfuri sau servicii, reglementat\ de norma dreptului concuren]ei.
Dreptul concuren]ei cuprinde doua subsisteme de norme [i anume:
1. - norme care reglementeaz\ libertatea concuren]ei (dreptul public al
concuren]ei);

25
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

2.- norme care ocrotesc loialitatea concuren]ei (dreptul privat al


concuren]ei).
Corespunz\tor acestor dou\ subsisteme de norme de concuren]\ exista
[i dou\ subtipuri de raporturi juridice de concuren]\, astfel:
1. - raport juridic de autoritate;
2. - raport juridic de egalitate;
B. Subiectele raportului juridic de concuren]\.
1. - Subiectele raportului juridic de autoritate pot fi:
- statul, prin autoriza]iile sale administrative purt\toare de prerogative de
putere.
- agen]ii economici, ca subiecte
subordonate.
2. - Subiectele raportului juridic de
egalitate sunt comercian]ii ,la ei se refer\
[i Legea nr.11/1991 n calitatea lor de
produc\tori, furnizori, distribuitori de
produse sau servicii.
3. - n ambele forme ale raportului
juridic al concuren]ei pot ap\rea [i
subiecte secundare cum ar fi:
- salaria]ii unor comercian]i care s\vr[esc acte de concuren]\ neloial\
(art.4 lit.a, b, din Legea nr.11/1991).
- organele administra]iei publice centrale sau locale atunci cnd prin
deciziile lor intervin n opera]iunile de pia]a, influen]nd direct concuren]a
(art.2alin.1 pct.b Legea nr.26/1996).
C. Con]inutul raportului juridic de concuren]\ - l constituie drepturile
subiective [i obliga]iile specifice ale p\r]ilor implicate n raportul de concuren]\.
n dreptul public al concuren]ei exista principiul libert\]ii ini]iativei [i
comer]ului [i reciproc exista obliga]ia de concuren]\.
Dreptul la concuren]\ se manifest\ prin:
 egalitatea [anselor pentru ntreprinderile concurente;
 libertatea accesului pe pia]\;
 libertatea privind oferta;
 libertatea privind alegerea partenerului de afaceri;
 dreptul de a stabili politica de pre]uri [i de investi]ii;
 libertatea produc\torului de a-[i alege sistemul de distribu]ie ,etc.
Pentru fiecare drept exista corelativ obliga]ia de a permite realizarea
dreptului respectiv.
Prin lege sunt ap\rate [i garantate ndeplinirea acestor drepturi [i a
obliga]iilor corelative, lege care sanc]ioneaz\ practicile restrictive de
concuren]\, ajutoarele de stat [i concentr\rile economice anticoncuren]iale.

26
UNITATEA II. Ac]ioneaz\ `n spiritul concuren]ei licite

n dreptul privat al concuren]ei exist\:


 dreptul asupra clientelei [i de Know-how, protejat mpotriva actelor de
concuren]\ neloial\;
 dreptul asupra semnelor de individualizare a agentului economic (firma,
emblema);
 dreptul asupra semnelor distinctive ale produselor (m\rcile);
 dreptul asupra modelelor, desenelor industriale ,a programelor de
calculator ,etc.;
Corelativ acestor drepturi exist\ obliga]ia de a respecta regulile de
loialitate ale jocului concuren]ei.
D. Obiectul raportului de concuren]\, este format din elemente de natur\
patrimonial\ sau nepatrimonial\, de care se leag\ drepturile [i obliga]iile
par]ilor raportului juridic de concuren]\.
Elementul esen]ial n raportul de autoritate este protec]ia structurilor
concuren]iale ale pie]ei libere (element nepatrimonial).
n raportul de egalitate elementul cu valoare moral\ este loialitatea
concuren]ei, iar cele cu valoare patrimonial\ se refer\ la clientel\ [i prestigiul
comercial.

TEM|
I .Verificarea cuno[tin]elor.
1. Defini]i concuren]a.
2. Indica]i legea concuren]ei.
3. Prezenta]i caracteristicile concuren]ei.
4. Defini]i raportul juridic de concuren]\.
5. Ar\ta]i p\r]ile implicate n raportul de concuren]\.
6. Explica]i con]inutul raportului de concuren]\.
7. Descrie]i obiectul raportului de concuren]\.
8. Clsaifica]i raportul juridic de concuren]\.
II. Analiza]i cele doua subtipuri de raporturi de concuren]\ indicnd
subiectele, drepturile [i obliga]iile corelative corespunz\toare.

27
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

II.2. PREZENTAREA FORMELOR


CONCUREN}EI LICITE COMPARATIV CU
PRACTICILE MONOPOLISTE {I NELOIALE

II.2.1. Formele concuren]ei comerciale.


n economia de pia]a exercitarea concuren]ei constituie un drept al oric\rui
agent economic.
Concuren]a impune ndeplinirea anumitor condi]ii cum ar fi:
 liberalizarea comer]ului;
 existen]a unui nr. suficient de mare de agen]i economici priva]i;
 liberalizarea pre]urilor [i a tarifelor;
 convertabilitatea monedei na]ionale;
 accesul investitorilor str\ini;
 garantarea investi]iilor str\ine;
 instituirea cadrului legal pentru prevenirea [i sanc]ionarea concuren]ei
ilicite n scopul promov\rii comer]ului exercitat cu bun\ credin]\ [i potrivit
uzan]elor comerciale cinstite;
Tipuri de concuren]\:
 concuren]a pur\ [i perfect\;
 concuren]a imperfect\;
A. Concuren]a pur\ [i perfect\.
No]iune. Concuren]a pur\ [i perfect\ este un model ideal, imposibil de
realizat n realitate deoarece presupune ca to]i agen]ii economici s\ produc\,
s\ desfac\ sau sa schimbe m\rfurile la pre]ul pie]ei , absolut liber iar
consumatorii s\ ia decizii cunoscnd n permanen]\ oferta [i pre]ul.
Caracteristici. Concuren]a pur\ [i perfect\ se caracterizeaz\ prin:
a) atomicitatea pie]ei ,presupune existen]a unui num\r foarte mare de
vnz\tori [i cump\r\tori ai unui bun. Nici cump\r\torii [i nici vnz\torii , lua]i
individual, nu sunt puternici din punct de vedere economic ,astfel nct s\
influen]eze n vreun fel cererea -oferta-pre]ul.
b) omogenitatea produsului, se refer\ la identitatea perfect\ a unui produs
realizat de un agent economic cu produsul de acela[i tip realizat de oricare alt
agent economic.
c) transparen]a perfect\ a pie]ei, se refer\ la faptul ca participan]ii pe pia]a
poseda informa]ii complete privind natura, calitatea [i pre]ul produselor.
d) intrarea sau ie[irea liber\ ntr-un domeniu sau dintr-un domeniu de
activitate sau pe/de pe o pia]a, presupune absen]a total\ a oric\ror bariere

28
UNITATEA II. Ac]ioneaz\ `n spiritul concuren]ei licite

(legale ,tehnice ,financiare ,naturale) care s\ blocheze accesul ntr-o activitate


comercial\ sau abandonarea acesteia.
e) mobilitatea perfect\ a factorilor de produc]ie, const\ n posibilitatea
agen]ilor economici s\ g\seasc\ ntotdeauna [i n orice cantitate factorii de
produc]ie necesari pentru activitatea lor [i s\-i orienteze spre activit\]ile n care
s\ li se asigure cea mai eficient\ utilizare.

B. Concuren]a imperfect\.
No]iune. Concuren]a imperfecta este un model economic real care ]ine
seama de factorii care influen]eaz\ existen]a [i intensitatea competi]iei dintre
agen]ii economici.
Concuren]a imperfecta desemneaz\ situa]ia de pia]a unde una sau mai multe
dintre caracteristicile concuren]ei pure sunt nc\lcate.
Forme ale concuren]ei imperfecte. Principalele forme ale concuren]ei
imperfecte: concuren]a eficient\, monopolul, monopsonul, oligopolul, oligopsonul.
1. Concuren]a eficient\ este un model flexibil [i adaptabil la situa]ia concret\
de pe fiecare pia]\ ,care exprim\ exigen]ele n materie potrivit Tratatului de la
Roma(1957).
Concuren]a eficient\ se realizeaz\ n urm\toarele condi]ii:
 pia]a sa fie deschis\ oric\rui agent economic ;
 agen]ii economici s\ dispun\ de libertate de ac]iune pe pia]a;
 utilizatorii [i consumatorii s\ beneficieze de libertatea de a alege ntre mai
mul]i furnizori [i mai multe sorturi de m\rfuri;
2. Monopolul presupune existen]a pe pia]a a unui produc\tor / vnz\tor care
controleaz\ sau determin\ pre]ul indiferent de legea cererii [i a ofertei; precum [i
existen]a restric]iilor la intrarea n ramur\.
3. Monopsonul, este acea forma de concuren]\ imperfect\ n care un singur
cump\r\tor vizeaz\ volumul produc]iei, [i pre]ul acesteia(de exemplu, statul, n
calitate de cump\r\tor al produc]iei de armament).
4. Oligopolul se caracterizeaz\ prin: existen]a unui num\r mic de produc\-
tori/vnz\tori care de]in o parte important\ de pia]a; restric]ii la intrarea n ramur\;
controlul general asupra calit\]ii produselor [i asupra pre]urilor.
n prezent concuren]a de oligopol este cea care domina pia]a mondial\.
5. Oligopsonul este o forma a concuren]ei care se realizeaz\ atunci cnd pe
pia]\ exist\ un num\r mic de cump\r\tori care fixeaz\ pre]ul.
n concluzie, pe pia]a cu concuren]a pur\ [i perfect\ ,pre]ul se formeaz\ pe
baza ac]iunii legii valorii [i a corela]iei dintre cerere [i ofert\. Cererea devine
variabila care scade pe m\sura ce pre]ul produsului cre[te, iar oferta devine o
variabil\ care cre[te direct propor]ional cu m\rimea pre]ului produsului. n aceste
condi]ii ,pre]ul se fixeaz\ la nivelul echilibrului dintre cerere [i ofert\: cererea

29
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

excedentar\ mpinge pre]urile spre un nivel superior , n vreme ce oferta


excedentar\ atrage sc\derea pre]ului de vnzare a produsului.
Monopolul [i monopsonul exprim\ devieri patologice ale concuren]ei, n sen-
sul exager\rii limitelor concuren]ei pn\ la dispari]ia acesteia sau a apari]iei
practicilor anticoncuren]iale.
Comportamentul competi]ional legiferat este cel al concuren]ei oneste, cu
eliminarea modalit\]ilor patologice de manifestare, att din punct de vedere al
diferen]elor ferme de monopolism, ct [i din punctul de vedere al formelor
concuren]ei neloiale.

II.2..2. Concuren]a onest\.

ntr-o economie de pia]a func]ional\ exercitarea concuren]ei constituie un


drept recunoscut [i protejat legal: dreptul la concuren]\, ns\ el trebuie s\ fie
exercitat, ca orice drept recunoscut prin lege, cu bun\ credin]a, cu respectarea
legii [i a bunelor moravuri.
Defini]ie.
Doctrina define[te concuren]a licit\ ca fiind "forma fundamental\ de
concuren]\ n cadrul c\rei comportamentul competi]ional al agentului
economic se exercit\ manifest cu bun\ credin]\ [i potrivit uzan]elor
cinstite, n domeniile permise concuren]ei, n scopul asigur\rii existen]ei
sau expansiunii comer]ului s\u".

n acest sens [i art.1 din Legea nr.1/1991, privind combaterea concuren]ei


neloiale prevede ca: "Comercian]ii sunt obliga]i s\ [i exercite activitatea cu
buna credin]a, potrivit uzan]elor cinstite, cu respectarea intereselor
consumatorilor [i a cerin]elor concuren]ei loiale".
Prin urmare, concuren]a licit\ este competi]ia exercitat\ n mod liber, cu
bun\ credin]\ [i conform uzan]elor comerciale cinstite. Numai o astfel de
concuren]\ asigur\ participan]ilor avantajele recunoscute de lege.
Se consider\ ca fiind contrar\ uzan]elor comerciale cinstite utilizarea n mod
neloial a secretelor comerciale ale unui comerciant prin practici de genul:
 neexecut\rii unilaterale a contractului;
 utiliz\rii unor proceduri neloiale;
 abuzului de ncredere;
 incit\rii la delict;
 achizi]ion\rii de secrete comerciale de c\tre ter]ii care cuno[teau c\ res-
pectiva achizi]ie implica practici de natur\ s\ afecteze pe pia]a pozi]ia comercian-
]ilor; (art.1^/1 din legea nr.11/1991, privind combaterea concuren]ei neloiale).

30
UNITATEA II. Ac]ioneaz\ `n spiritul concuren]ei licite

Se poate afirma ca att din perspectiva confrunt\rilor agen]ilor economici,


ct [i din perspectiva organiz\rii activit\]ii de pia]a, competi]ia legiferata este cea a
concuren]ei oneste, cu eliminarea modalit\]ilor patologice de manifestare, att din
punctul de vedere al diferitelor forme de monopolism, ct [i din punctul de vedere
al formelor de concuren]\ neloial\ propriu-zis\.
Trebuie men]ionat c\ anumite domenii ale activit\]ii de pia]\ sunt sustrase
concuren]ei, constituindu-se ca derog\ri de la principiul libert\]ii concuren]ei.
Aceste domenii izvor\sc fie din dispozi]iile legale, fie din clauze contractuale
valabil convenite.
Prin legea concuren]ei, Legea nr.21/1996 au fost exceptate concuren]ei
urm\toarele domenii:
1.- pia]a muncii [i rela]iile de munc\;
2.- pia]a monetar\ [i pia]a titlurilor de valoare;
3.- pre]urile [i tarifele practicate n cadrul unor activit\]i cu caracter de monopol
natural sau al unor activit\]i economice stabilite prin lege, care se stabilesc [i se
ajusteaz\ cu avizul Ministerului Finan]elor Publice;
4.- `n sectoarele economice sau pe pie]ele unde concuren]a este exclus\ sau
substan]ial restrns\ prin efectul unei legi sau datorit\ unei pozi]ii de monopol,
Guvernul poate, prin hot\rre, s\ instituie forme de control.
5.- pentru sectoarele economice determinate [i n mprejur\ri excep]ionale,
precum: situa]ii de criz\, dezechilibrare major\ ntre cerere [i ofert\ [i
disfunc]ionalitatea evident\ a pie]ei, Guvernul poate s\ intervin\ (art.2 alin.4 [i art.4,
alin.1,2,3 din Legea nr.21/1996).
Limitarea sau nl\turarea concuren]ei prin conven]ia par]ilor prive[te un
domeniu restrns [i numai n raport cu un anumit concurent.
Principalele contracte sau clauze care privesc except\ri de la principiul
concuren]ei se refer\ la : nstr\inarea unui fond de comer], nchirierea unui spa]iu
sau local comercial, concesiunea exclusiv\ pentru distribuirea de m\rfuri.
Clauzele de neconcuren]\ sunt valabile numai dac\ au drept scop evitarea unei
concuren]e periculoase [i dac\ nu se aduc restrngeri excesive libert\]ii p\r]ii care
[i-a asumat obliga]ia de a se ab]ine de la un anumit comer].
Prohibi]ia trebuie s\ fie limitat\ n timp, s\ nu contravin\ ordinii publice [i
bunelor moravuri, iar obiectul ei s\ fie determinat [i pe suprafa]a teritorial\
m\rginit\.

II.2.3. Concuren]a neloial\.


Actele [i faptele care constituie manifest\ri ale concuren]ei neloiale sunt
prev\zute n Legea nr.11/1991, privind combaterea concuren]ei neloiale.
Potrivit acestei legi "Constituie concuren]\ neloial\, n sensul prezentei legi,
orice act sau fapt contrar uzan]elor cinstite n activitatea industrial\ [i de
comercializare a produselor, de execu]ie a lucr\rilor, precum [i de efectuare a
prest\rilor de servicii (art.2 din lege).

31
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

Defini]ie.
Prin urmare, concuren]a neloial\ reprezint\ o form\ a concuren]ei
ilicite care const\ n s\vr[irea de c\tre comerciant, n scopul atragerii
clientelei, a unor acte sau fapte ce contravin uzan]elor cinstite, legii [i
bunelor moravuri.

Concuren]a neloial\ se poate manifesta sub urm\toarele forme (art.4, 5 din


Legea nr.11/1991):
a) confuzia;
b) denigrarea;
c) dezorganizarea;
d) acapararea clientelei prin oferirea unor avantaje;
A. Confuzia, reprezint\ orice act prin care un comerciant folose[te o firm\,
o emblem\, ambalaje, etc. de natur\ a produce confuzie cu cele folosite legitim
de alt comerciant (art.5, lit.a, b,g din lege).
B. Denigrarea const\ n comunicarea sau r\spndirea de c\tre un comer-
ciant, de afirma]ii mincinoase asupra unui concurent sau a m\rfurilor sale,
afirma]ii de natura s\ d\uneze bunul mers al activit\]ii comerciantului lezat
(art.4, lit.d, e).
C. Dezorganizarea const\ n destabilizarea activit\]ii comerciale a
comerciantului rival (art.4 lit. b,a, h, din lege).
D. Acapararea clientelei const\ n ncheierea unor contracte prin care un
comerciant asigur\ predarea unei m\rfi sau exercitarea unei presta]ii n mod
avantajos, cu condi]ia aducerii de c\tre client a altor cump\r\tori, cu care
comerciantul ar urma s\ ncheie contracte asem\n\toare (art.4, lit. c, f, g din
Legea nr.11/1991).
Concuren]a neloial\ s\vr[it\ de comercian]ii care [i ncalc\ obliga]ia
exercit\rii activit\]ii de comer] cu bun\-credin]\, potrivit legii [i a uzan]elor
comerciale oneste atrage r\spunderea civil\, contraven]ional\ [i penal\ a
acestora (art.3 din Legea nr.11/1991).
R\spunderea civil\. ~n cazul s\vr[irii unui act de concuren]\ neloial\,
comerciantul vinovat va putea fi obligat s\ `nceteze sau s\ `nl\ture actul
respectiv, s\ restituie documentele confiden]iale `nsu[ite f\r\ drept de la
de]in\torul lor legitim [i, dup\ caz, s\ pl\teasc\ desp\gubiri pentru daunele
pricinuite (art. 6 din lege).
R\spunderea contraven]ional\. S\v\r[irea unor fapte prev\zute de art. 4
din lege constituie contraven]ie, dac\ nu sunt s\vr[ite `n astfel de condi]ii,
`nct s\ fie considerate potrivit legii penale, infrac]iuni. Contraven]ia se
sanc]ioneaz\ cu o amend\ al c\rei cuantum este diferen]iat, `n func]ie de
abaterea s\vr[it\ (art. 4 alin. 2 din lege).

32
UNITATEA II. Ac]ioneaz\ `n spiritul concuren]ei licite

Potrivit art. 17 alin. 1 C.p. "Infrac]iune este fapta care prezint\ pericol social,
s\vr[it\ cu vinov\]ie [i prev\zut\ de legea penal\.
R\sp un d er ea p en al\ . Constituie infrac]iune de concuren]\ neloial\
s\vr[irea faptelor prev\zute de articolul 5 din lege. Aceast\ infrac]iune se
pedepse[te cu `nchisoarea de la 6 luni la doi ani sau cu amend\ de la
25000000 lei la 50000000 lei.

TEM|
I. Verifica]i-v\ cuno[tin]ele:
1. Defini]i concuren]a onest\.
2. Enumera]i reglement\rile n vigoare, privind concuren]a.
3. Prezenta]i concuren]a neloial\.
4. Descrie]i actele sau faptele de concuren]\ neloial\.
5. Enumera]i domeniile excluse concuren]ei.
II. Analiza]i urm\toarele fapte de concuren]\ neloial\ [i stabili]i forma pe
care o mbrac\:
1. "Constituie infrac]iune [i se pedepse[te cu nchisoare de la 6 luni la 2 ani
sau cu amend\ de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei (art.5 din Legea
nr.11/1991):
a) folosirea unei firme, inven]ii, m\rci, indica]ii geografice, unui desen sau
model industrial, unor topografii ale unui circuit integrat, unei embleme sau unui
ambalaj de natur\ a produce confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant
(art.5 lit.a din Legea nr.11/1991);
b) punerea n circula]ie de m\rfuri contraf\cute [i/sau pirat, a c\ror
comercializare aduce atingere titularului m\rcii [i induce n eroare
consumatorul asupra calit\]ii produsului/ serviciului (art.5 lit.b din Legea
nr.11/1991).
2. "Constituie contraven]ii urm\toarele fapte, dac\ nu sunt s\vr[ite n
astfel de condi]ii nct s\ fie considerate, potrivit legii penale, infrac]iuni
(art.4 din Legea nr.11/1991):
a) denaturarea clientelei unui comerciant prin folosirea leg\turilor stabilite cu
aceasta clientel\ n cadrul func]iei de]inute anterior la acel comerciant (art.4 lit.g
din lege);
b) comunicarea sau r\spndirea n public de c\tre comerciant de afirma]ii
asupra ntreprinderii sale sau activit\]ii acesteia, menite s\ induc\ n eroare [i
s\ i creeze o situa]ie de favoare n dauna unor concuren]i (art.4 lit.d din lege).

33
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

II.3 AC}IONAREA N SENSUL LIMIT|RII


ACTELOR RESTRICTIVE DE CONCUREN}|

"Atunci cnd politica concuren]ei este efectiv aplicat\, consumatorii au cele


mai mari beneficii.
ntr-un timp al schimb\rilor, aplicarea politicii concuren]ei [i interesele
consumatorilor reprezint\ o leg\tura stabil\"
(Mario Monti, Comisar European responsabil cu politica n domeniul
concuren]ei).

II.3.1 Actele restrictive de concuren]\.

Defini]ie.
D oc t ri na de f i ne [ t e ac t el e r es t ri c t i v e d e c on c u re n] \ s a u
anticoncuren]iale ca fiind acele activit\]i contrar uzan]elor cinstite prin
c a r e s e u r m \ r e [ t e r e s t r ng e r e a, m p ie di c a r e a s a u d en a t ur ar e a
concuren]ei n scopul acoperirii pie]ei sau a unui segment determinat al
pie]ei de c\tre agen]ii economici puternici n domeniul produc]iei [i
circula]iei m\rfurilor sau a presta]iilor de servicii.

Aceste acte anticoncuren]iale se mai numesc [i practici monopolistice.


Prin astfel de practici anticoncuren]iale, mecanismele pie]ei libere sunt grav
perturbate, rela]iile dintre agen]ii economici tinznd s\ devin\ monopoliste.
Elementele necesare func]ionarii corecte a pie]elor n Romnia [i-au g\sit
expresia n prevederile Legii concuren]ei nr.21/1996, care are ca scop
protejarea, men]inerea [i stimularea concuren]ei n folosul consumatorilor
viznd crearea condi]iilor necesare pentru evaluarea comportamentului
agen]ilor economici pe baza unor principii unitare.
Potrivit doctrinei dar [i legii nr.21/1996 aceste practice restrictive de
concuren]\ sau monopoliste se pot clasifica n:
a) n]elegerile monopoliste [i practicile concertate;
b) abuzul de pozi]ie dominant\;
c) concentr\rile economice;
A. n]elegerile monopoliste [i practicile concertate.
Att Legea nr.21/1996 (art.5) ct [i Tratatul Comunit\]ii Europene interzic
practicile monopoliste [i anticoncuren]iale [i a abuzului de pozi]ie dominant\

34
UNITATEA II. Ac]ioneaz\ `n spiritul concuren]ei licite

care au ca obiect sau ca efect restrngerea, mpiedicarea ori denaturarea


concuren]ei.

Defini]ie.
Monopolul este acea combina]ie pe care o face o ntreprindere pentru
a pune st\pnire pe o marf\, serviciu sau produs, pe o pia]a ori pe un
segment al pie]ei [i de a fixa dup\ interesul ei condi]iile de desfacere:
pre], calitate, cantitate, etc.

Forme. Mon opo lul poa te fi:


1.- mon opo l de stat cre at prin leg e. Prin astfel de monopol statul [i
rezerv\ prin lege, dreptul exclusiv de produc]ie [i de desfacere a anumitor
bunuri economice, respectiv de a desf\[ura anumite activit\]i economice.
2.- mon opo lul par ticular cre at pr in lege . Exploatarea prin societ\]ile
comerciale cointeresate la capitalul [i conducerea c\reia particip\ [i statul.
3 . - m o n o p o l u l c r e a t p r i n o r g a n i z a ]i i d e c o n c e n tr a r e i n d u s t r i a l \ [ i
cap italist\ a n trep rin der ilo r n scop de specula]ie, exploatate de mari
societ\]i comerciale sau grupuri de societ\]i comerciale.
Art.5 din Legea nr.21/1996 interzice orice n]elegeri ntre agen]ii
economici, asocia]iile de agen]i economici, deciziile luate de asocia]iile de
agen]i economici [i orice practici concertate care au sau pot avea ca obiect
restrngerea, mpiedicarea sau denaturarea concuren]ei pe pia]\ n
cazurile:
a) - fixarea concertat\ a pre]urilor de vnzare ori de cump\rare, a
tarifelor, a rabaturilor, a adaosurilor;
b) - limitarea sau controlul produc]iei, distribu]iei, dezvolt\rii tehnologice
ori investi]iilor;
c) - mp\r]irea pie]elor de desfacere sau a surselor de aprovizionare, pe
criteriu teritorial, al volumului de vnz\ri [i achizi]ii ori pe alte criterii;
d) - aplicarea, n privin]a partenerilor comerciali, a unor condi]ii inegale la
prest\ri echivalente, provocnd n acest fel unora dintre ei, un dezavantaj n
pozi]ia concuren]ial\;
e) - condi]ionarea ncheierii unor contracte de acceptare de c\tre
parteneri a unor clauze stipulnd presta]ii suplimentare care, nici prin natura
lor [i nici conform uzan]elor comerciale nu au leg\tur\ cu obiectul acestor
contracte;

35
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

f) - participarea, n mod concertat, cu oferte truncate la licita]ii sau la orice


alte forme de concurs de oferte;
g) - eliminarea de pe pia]\ a altor concuren]i, limitarea sau mpiedicarea
accesului pe pia]a [i a libert\]ii exercit\rii concuren]ei de c\tre al]i agen]i
economici, precum [i n]elegerile de a nu cump\ra de la anumi]i agen]i
economici sau de a nu vinde c\tre anumi]i agen]i economici f\r\ o
justificare.

B. A buzu l de po zi]ie domin anta r epre zint\ o pr actic\ re str ictiv\ de


con curen ]\ n situa]ia n car e un age nt e cono mic se bucu r\ pe pia]\ de
in dep end en]\ [i p rep ond ere n]\ n ra por t cu con cure n]ii s\i [i o folo se[te n
scop ul o b]in erii de pro fituri, ca re n u ar putea fi re alizate n co ndi]iile un ei
con curen ]e licite [i no rma le.
Abuzul de pozi]ie dominant\ este prohibit dac\ mbrac\ tr\s\turile
definitorii prev\zute de art.6 din Legea nr.21/1996. Abuzul de pozi]ie
dominanta poate consta n:
a) impunerea, n mod direct sau indirect, a pre]urilor de vnzare sau de
cump\rare, a tarifelor ori a altor clauze contractuale inechitabile [i refuzul de
a trata cu anumi]i furnizori sau beneficiari.
b) limitarea produc]iei, distribu]iei sau dezvolt\rii tehnologice n
dezavantajul utilizatorilor ori consumatorilor;
c) aplicarea, n privin]a partenerilor comerciali, a unor condi]ii inegale la
presta]ii echivalente, provocnd n acest fel, unora dintre ei, un dezavantaj
n pozi]ia concuren]ial\;
d) condi]ionarea ncheierii unor contracte de acceptare, de c\tre
parteneri, a unor clauze stipulnd presta]ii suplimentare care, nici prin
natura lor [i nici conform uzan]elor comerciale, nu au leg\tura cu obiectul
acestor contracte;
e) practicarea unor pre]uri excesive sau practicarea unor pre]uri de
ruinare, n scopul nl\tur\rii concuren]ilor, sau vnzarea la export sub costul
de produc]ie, cu acoperirea diferen]elor prin impunerea unor pre]uri
majorate consumatorilor interni;
f) exploatarea st\rii de dependen]\ n care se g\se[te un alt agent
economic fa]\ de un asemenea agent sau agen]i economici [i care nu
dispune de o solu]ie alternativ\ n condi]ii echivalente, precum [i ruperea
rela]iilor contractuale pentru singurul motiv c\ partenerul refuza s\ se
supun\ unor condi]ii comerciale nejustificate.

36
UNITATEA II. Ac]ioneaz\ `n spiritul concuren]ei licite

C. Co ncen tr are a econo mic\ e ste o per a]iu nea p rin car e doi sau mai mu l]i
ag en]i econ omici fu zion eaz\ sau convin s\ se sup un\ n mod d ura bil un ei
c on duc e r i u nic e .
Potrivit art.12 din Legea nr.21/1996, sunt interzise concentr\rile
economice, avnd ca efect crearea sau consolidarea unei pozi]ii
dominante, care conduc la restrngerea, nl\turarea sau denaturarea
concuren]ei pe pia]\.
Concentrarea se poate realiza fie prin fuziune fie prin ob]inerea
controlului direct sau indirect asupra altor agen]i economici (art.10, lin.2 din
lege).
Concentr\rile economice interzise au elemente definitorii de natura
cantitativ\ [i calitativ\.
Din punct de vedere cantitativ legea prevede un prag valoric al cifrei de
afaceri cumulat\ a cel pu]in 2 agen]i economici implica]i de peste
10.000.000 EURO, fiecare agent economic realiznd cel pu]in o cifr\ de
afaceri mai mare de 4.000.000 EURO fiecare.
Legea nr.21/1996 este un cadru legislativ de prevenire a practicilor
anticoncuren]iale [i reglementeaz\ exercitarea supravegherii agen]ilor
economici de c\tre organe autonome de concuren]\: Consiliul Concuren]ei
[i Oficiul Concuren]ei.

II.3.2. FIXAREA SAU IMPUNEREA PRE}URILOR


DE MONOPOL {I DUMPING

Pe lng\ practicile anticoncuren]iale sanc]ionabile, n opera]iunile de


import-export sunt aplicabile norme de drept interna]ional n materia
reprim\rii dumping-ului la import, reprim\rii subven]iilor la produsele
importate; adaptarea m\surilor de salvgardare care au ca scop reprimarea
importurilor de produse n condi]ii sau cantit\]i de natur\ s\ produc\
prejudicii produc\torilor na]ionali de produse similare [i adoptarea de
m\suri preventive ale dumping-ului la export.
Reglement\rile interna]ionale aplicabile n domeniu sunt: Conven]ia
Uniunii de la Paris, pentru protec]ia propriet\]ii industriale (23 martie 1883);
Acordul GATT (Geneva 1947); Codul Anti-dumping semnat la Geneva 1979
[i ratificat [i de Romnia n 1980, Acordul de la Marrakech (15 aprilie 1994)
privind crearea Organiza]iei Mondiale de Comer] (OMC,), Tratatul de la
Maastricht (1992).

37
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

n principiu, cel mai important document, care guverneaz\ rela]iile


economice externe este Codul Anti-dumping, elaborat sub egida GATT
(General Agreement on Tarrifs and Trade) [i semnat la Geneva n 1979
(runda Tokio), ratificat de Romnia prin Decretul nr.183/1980.
Acest Cod antidumping prevede m\suri pentru reprimarea practicilor
neloiale n rela]iile economice interna]ionale n special, a[a numitele
drepturi antidumping [i drepturi compensatorii [i sanc]ioneaz\ subven]iile la
export.
n Romnia, reprimarea dumpingului are loc n condi]iile
H.G.nr.228/1992, privind protejarea produc\torilor na]ionali [i ai pie]ei
interne de competi]ie neloial\, rezultat\ din importul unor produse la pre] de
dumping sau subven]ionat, precum [i de exportul la pre]urile sub nivelul
celor practicate pe pia]a intern\.
Pre ]u l d e du mping - reprezint\ un pre] mai mic dect pre]ul pie]ei [i chiar
sub nivelul costurilor de produc]ie, pentru p\trunderea [i acapararea pie]ei
[i nl\turarea concuren]ei.
Repr imarea an tidu mp ing ulu i const\ n aplicarea unor taxe antidumping
de c\tre statul de import, a c\rui economie na]ionala a suferit pagube.
Forme. Dumpin gul pre zint\ ma i multe fo rme:
1. du mpingu l de m\rfur i, considerat ca fiind importul unor produse la un
pre] inferior valorii lor normale.
2. dumpin gul de serviciu, const\ n concuren]a neloial\ s\vr[it\ n
domeniul serviciilor de c\tre agentul economic prestator n afara ]arii.
3. d ump in gul valu tar, const\ n devalorizarea deliberat\ a monedei
na]ionale, sub valoarea ei real\ cu scopul de a ieftini exporturile statului
respectiv.
4 . d ump in gu l so cia l, este un fals dumping [i const\ n ieftinirea
produselor destinate exportului.
Sa nc]ion are a du mping ulu i const\ n obligarea importatorului la plata
unor sume de bani, ca titlu de tax\ antidumping.
Taxa antidumping este o tax\ stabilit\ de statul de import pentru a
compensa pagubele suferite de economia sa na]ional\.

38
UNITATEA II. Ac]ioneaz\ `n spiritul concuren]ei licite

Schem\ recapitulativ\

- concuren]a reprezint\ confruntarea dintre agen]ii economici cu activit\]i


identice sau similare exercitat\ n domenii deschise pie]ei pentru c[tigarea
[i conservarea clientelei n scopul rentabiliz\rii propriei activit\]i
economice

- concuren]a este:
 pur\ (sau perfect\)
 imperfect\
- concuren]a perfect\ se caracterizeaz\ prin :
 atomicizarea pie]ei
 omogenitatea produsului
 transparen]a perfect\ a pie]ei
 intrarea sau ie[irea liber\ dintr-un domeniu de activitate sau de pe o pia]\
 mobilitatea perfect\ a factorilor de produc]ie
- concuren]a imperfect\ are urm\toarele forme:
 monopolul
 monopsonul
 concuren]a eficient\
 oligopolul
 oligopsonul
- monopolul [i monopsolul sunt devieri patologice ale concuren]ei

- concuren]a neloial\ reprezint\ orice act sau fapt contrar uzan]elor cinstite
n activitatea industrial\ [i de comercializare a produselor, de execu]ie, a
lucr\rilor precum [i de efectuare a prest\rilor de servicii (art. 2 din legea
nr.11/1991 modificat\)

- formele concuren]ei neloiale sunt:


 confuzia
 denigrarea
 dezorganizarea
 acapararea clientului prin oferirea unor avantaje

39
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

TEM|
I. Verificarea cuno[tin]elor:
1. Enumera]i practicile anticoncuren]iale.
2. Ar\ta]i formele de manifestare a practicilor monopoliste.
3. Clasifica]i formele de monopol.
4. Analiza]i practicile restrictive nscrise n art.5 [i art.6 din Legea
nr.21/1996.
5. Defini]i pre]ul de dumping.
6. Explica]i de ce practic\ unii agen]i economici pre]ul de dumping.
II. STUDII DE CAZ

Analiza]i aspectele de mai jos [i ar\ta]i despre ce practic\


anticoncuren]ial\ se face vorbire:
1) "n 1998 Comisia Europeana a interzis o n]elegere prin care doi
produc\tori [i doi comercian]i de zah\r din Marea Britanie adoptau o strategie
comun\ care ducea la cre[terea pre]ului zah\rului. n justificarea deciziei s-
a ar\tat faptul ca, pentru consumatorul final, n]elegerea a dus la cre[terea
pre]ului de vnzare a zah\rului mai mult dect ar fi existat concuren]a liber\".
(Sursa: Politica de Concuren]\ n Europa [i cet\]eanul, Comisia
European\, 2002)
2) "O societate american\, Continental Can, [i-a asigurat prin intermediul
filialei sale belgiene, Europemballage Corp, controlul asupra celui mai mare
produc\tor german n domeniul ambalajelor metalice u[oare (cutii de
conserve) [i nchiderii metalice (capace de borcan,etc.). Dup\ aceea grupul
american a ob]inut participarea majoritar\ la primul fabricant de ambalaje din
Benelux. Rezultatul a fost ca, n acea perioad\, societatea american\
respectiv\ nu avea concuren]i n zona de N-E a Pie]ei Comune.
Curtea de Justi]ie Europeana a interzis asemenea practic\.
(Decizia CEJ din 1973 n cazul Afacerii Continental Can).

40
UNITATEA III. Temeiuri contractuale

UNITATEA II.
Temeiuri contractuale
III.1 IDENTIFICAREA CARACTERISTICILOR
CONTRACTELOR COMERCIALE

Contractul, ca principal izvor de obliga]ii civile [i comerciale, este cel mai


important [i eficient act juridic pentru desf\[urarea activit\]ii economico-
sociale, indispensabil societ\]ii, att n practica civil\ ct [i n cea comercial\.
Contractul este un acord ntre dou\ sau mai multe persoane fizice sau
juridice ncheiat cu scopul de a crea, modifica sau stinge un raport juridic.
In ceea ce prive[te clasificarea contractelor, n literatura juridic\ au fost
concretizate urm\toarele criterii de clasificare:
 dup\ manifestarea de voin]a a persoanelor;
 in func]ie de modul de formare a contractelor ;
 dup\ modul in care se echivaleaz\ presta]ia unei par]i ;
 dup\ modul de executare ;
 in func]ie de reglementarea legala ;
 in func]ie de caracterul contractelor;
a) Dup\ manifestarea de voin]a a persoanelor distingem contra cte
unilaterale si contracte sinalagmatice. Contractele unilaterale sunt acele
contracte in care numai una dintre par]i [i asum\ obliga]ii. Contractul juridic
sinalagmatic da na[tere la obliga]ie reciproce intre par]i.
b) In func]ie de modul de formare a contractelor deosebim contracte
consensuale, contracte reale [i contracte solemne. Contractele consensuale
sunt acele contracte care se ncheie prin simplul acord de voin]a al p\r]ilor,
simpla lor manifestare de voin]a, nenso]it\ de nici un fel de forma, fiind
suficienta pentru formarea valabila a contractului Contractele reale se bazeaz\
pe consim]\mntul p\r]ilor, dar pe lng\ acordul de voin]a este necesara si
remiterea bunului ( a obiectului contractului) Contractul solemn este acela care
necesita pe lng\ acordul de voin]\ al par]ilor si ndeplinirea unor forme
solemne, prev\zute de lege. Acest contract necesita forma solemna ca o
condi]ie sine qua non .
c) Dup\ modul in care se echivaleaz\ presta]ia unei par]i deosebim intre
contractul cu titlu oneros [i contractul cu titlu gratuit. Contractul oneros este

41
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

acela in care fiecare parte voie[te a-si procura un avantaj. Contractul cu titlu
gratuit sau de binefacere este acela in care una din par]i voie[te a procura, f\r\
echivalent, un avantaj celeilalte.
d) Dup\ modul de executare distingem contracte cu executare imediata [i
contracte cu executare succesiva. Spre deosebire de contractele cu executare
imediat\, a c\ror executare se produce intr-un singur moment, contractele cu
executare succesiv\ se execut\ treptat, n timp (n mai multe etape), fie sub
forma unei presta]ii periodice, fie sub forma unei succesiuni de presta]ii.
e) In func]ie de reglementarea legal\ deosebim contracte numite [i
contracte nenumite. Sunt numite acele contracte ce corespund unei opera]iuni
juridice determinate si care sunt nominalizate in legisla]ia civila Sunt nenumite
acele contracte care sunt nominalizate, ca
figuri juridice distincte, in legisla]ie .
f) n func]ie de caracterul contractelor
deosebim contracte principale [i contracte
a ccesorii. Se numesc principale acele
contracte care au o existen]\ de-sine
st\t\toare si a c\ror soarta nu este legat\
de aceea a altor contracte ncheiate de
p\r]i. Contractele accesorii nso]esc unele
contracte principale, de a c\ror soarta
depind.
n ch eier ea con tr acte lor implic\ trei
componente: oferta (propunerea de a
contracta), acceptarea (manifestarea
voin]ei de a contracta din partea
destinatarului ofertei) [i n final, ntlnirea
concordat\ dintre ofert\ [i acceptare.
Oferta reprezint\ propunerea de a
contracta, efectuat\ de c\tre o persoan\
(ofertant), unei alte persoane determinate.
Este primul pas spre formarea acordului de voin]\ [i trebuie s\ ndeplineasc\
condi]iile generale de validitate [i condi]iile speciale pentru a se distinge de
propunerea de negociere [i pentru a avea efecte juridice. n ceea ce prive[te
forma, oferta poate fi f\cut\ n orice form\: n scris, verbal, tacit.
Acceptarea const\ n manifestarea de voin]\ a destinatarului ofertei de a
ncheia contractul, n condi]iile prev\zute n oferta ce i-a fost adresat\ n acest
scop. Sub aspectul formei, acceptarea poate fi expres\ sau tacit\.
ncheierea contractului se realizeaz\ n momentul n care acceptarea
ntlne[te oferta, astfel dac\ p\r]ile sunt prezente, momentul ncheierii
contractului este acela al realiz\rii pure [i simple. Dac\ contractul se ncheie

42
UNITATEA III. Temeiuri contractuale

prin telefon se consider\ c\ p\r]ile sunt fa]\ n fa]\. Locul ncheierii contractului
este acela unde se afl\ p\r]ile n momentul realiz\rii acordului de voin]\. n
situa]ia n care contractul se ncheie prin telefon, locul ncheierii acestuia este
considerat a fi sediul sau domiciliul ofertantului.
Momentul ncheierii contractului prin coresponden]\ se realizeaz\ atunci
cnd acceptarea a ajuns la ofertant, ntruct se consider\ c\ ofertantul a luat
la cuno[tin]\ imediat de con]inutul accept\rii, dup\ momentul primirii
coresponden]ei. Locul ncheierii contractului, ntr-o asemenea situa]ie, este
considerat a fi locul unde ofertantul a receptat accep]iunea.
Efectele contractelor sunt reprezentate de na[terea, modificarea sau
stingerea unor drepturi [i obliga]ii ntre p\r]ile contractante, iar uneori fa]\ de
ter]e persoane. Principalele aspecte ce privesc efectele contractului sunt:
obligativitatea contractului ntre p\r]ile contractante, relativitatea efectelor
contractului fa]\ de ter]i, efectele specifice ale contractului bilateral.

A) Principiul for]ei obligatorii a contractului este important deoarece:


obliga]iile contractuale trebuie s\ fie respectate ntotdeauna cu bun\-credin]\;
p\r]ile contractante sunt ]inute s\ execute, una fa]\ de cealalt\, obliga]iile la
care s-au ndatorat la termene [i n condi]iile stabilite; n cazul unui litigiu for]a
obligatorie a contractului se impune [i instan]ei de judecat\, care este obligat\
s\ ]in\ seama de con]inutul contractului, dup\ cum a fost stabilit prin voin]a
p\r]ilor contractante; contractul nu poate fi revocat prin voin]a uneia din p\r]ile
contractante.

B) Principiul relativit\]ii efectelor contractului fa]\ de ter]i const\ n faptul c\


for]a contractului nu are, de regul\, efecte fa]\ de ter]i. Ter]ii sunt persoane
str\ine de contract, care nu au participat nici direct, nici indirect la ncheierea
contractului.

C) Contractul bilateral este contractul care genereaz\, la data ncheierii lui,


obliga]ii reciproce [i interdependente n sarcina ambelor p\r]i. Din
reciprocitatea [i interdependen]a obliga]iilor caracteristice contractelor
bilaterale, decurg anumite efe cte sp e cif ice : excep]ia de neexecutare,
rezolu]iuna contractului [i suportarea riscului contractual.
Cnd una din p\r]i nu [i-a executat propria obliga]ie dar pretinde celeilalte
p\r]i s\ [i-o execute, partea c\reia i se pretinde executarea va putea s\ se
opun\, invocnd excep]ia de neexecutare. Condi]iile de invocare a excep]iei
sunt urm\toarele: obliga]iile reciproce ale p\r]ilor s\-[i aib\ temeiul n acela[i
contract, neexecutarea s\ nu se datoreze faptei celui ce invoc\ excep]ia,
p\r]ile s\ nu fi convenit un termen de executare a uneia dintre obliga]iile

43
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

reciproce. Excep]ia suspend\ executarea obliga]iilor de c\tre cel care o invoc\,


pn\ n momentul n care cealalt\ parte [i va ndeplini obliga]ia ce i revine.
Un alt efect specific contractului bilateral este rezolu]iuna contractului, ceea
ce nseamn\ c\, o parte a nceput s\-[i execute obliga]ia, cealalt\ parte refuz\
n mod culpabil s\ [i-o execute pe a sa. Rezolu]iunea contractului este o
sanc]iune a neexecut\rii culpabile a contractului bilateral constnd n
desfiin]area retroactiv\ a acestuia [i repunerea p\r]ilor n situa]ia anterioar\
ncheierii contractului.
Atunci cnd una din p\r]i se afl\ n imposibilitate fortuit\ de a-[i executa
obliga]iile, din cauza unor situa]ii independente de voin]a sa, apare problema
riscu lui co n tra ctu lu i. Acesta este
suportat de c\tre debitorul obliga]iei
imposibil de executat.
Raportul juridic contractual confer\
creditorului dreptul de a pretinde
debitorului s\ ndeplineasc\ sau s\
execute o presta]ie pozitiv\ sau
negativ\. Executarea obliga]iei
contractuale se poate face n dou\
moduri: executarea direct\ (n natura
sa specific\) [i executarea indirect\
(prin echivalent b\nesc). Executarea
direct\ poate fi de dou\ feluri:
voluntar\ (plata de bun\voie) [i
executare silit\ a presta]iei.
n ceea ce prive[te p la ta ,
executarea obliga]iei se face de c\tre
debitor, n general, de bun\voie, prin
plat\. n sens juridic, prin plat\ se
n]elege executarea oric\rei obliga]ii n
cadrul unui raport juridic obliga]ional,
constnd n livrarea unor produse,
prestarea unor servicii, executarea unor lucr\ri, transmiterea dreptului de
proprietate sau restituirea unei sume de bani. n principiu, plata poate fi f\cut\
de oricine: de debitor, de reprezentantul s\u, de orice persoan\ interesat\ sau
neinteresat\. Exist\ excep]ii de la aceast\ regul\, [i anume, n momentul n
care p\r]ile au stabilit expres prin acordul lor de voin]\ c\ plata nu poate fi
f\cut\ dect de debitor; n cazul obliga]iei de a da un lucru cert, plata poate fi
f\cut\ numai de proprietarul acelui lucru; obliga]ia de a face ceva deosebit,
avnd un caracter personal trebuie s\ fie executat\ numai de debitor.

44
UNITATEA III. Temeiuri contractuale

Obiectul pl\]ii const\ exact n ceea ce p\r]ile au stabilit n raportul


obliga]ional, creditorul nefiind silit s\ primeasc\ alt lucru dect cel datorat.
Plata urmeaz\ s\ se fac\ atunci cnd datoria a ajuns la scaden]\, adic\ a
devenit exigibil\ iar p\r]ile sunt libere s\ determine prin contract momentul
pl\]ii. Dac\ obliga]ia este cu termen, plata este exigibil\ la termenul stabilit de
p\r]i, creditorul nu poate pretinde plata nainte de ndeplinirea acestui termen.
P\r]ile pot stipula n contractul comercial c\-[i rezerv\ facultatea de a opta
ulterior pentru plata integral\ sau pentru plata e[alonat\. Obliga]ia debitorului
se consider\ ndeplinit\ numai atunci cnd creditorul prime[te efectiv [i integral
plata.
n ceea ce prive[te locul pl\]ii, potrivit art. 59 din Codul comercial romn,
orice obliga]ie comercial\ trebuie s\ fie executat\ n locul ar\tat prin contract
sau n locul care ar rezulta din natura opera]iunii, ori din inten]ia p\r]ilor
contractante. n lips\ de o clauz\ expres\, contractul trebuie s\ fie executat n
locul unde cel ce s-a obligat [i avea stabilimentul s\u comercial (cl\dire, local,
etc.) sau cel pu]in domiciliul ori re[edin]a, la formarea contractului. Dac\ ns\
urmeaz\ a se preda un lucru determinat, care dup\ cuno[tin]a p\r]ilor se
g\sea ntr-alt\ parte n momentul form\rii contractului, atunci predarea se va
face n acel loc".
Dovada pl\]ii se face de debitor, dac\ sus]ine c\ a efectuat-o sau de
creditor, dac\ pretinde c\ nu a fost executat\.

Principala modalitate de ncetare a contractelor comerciale este stingerea


obliga]iilor prin plat\, care const\ n executarea obliga]iilor n conformitate cu
principiul execut\rii n natur\.
Dup\ cum stingerea obliga]iei a dus sau nu la realizarea crean]ei
creditorului, distingem: moduri de stingere care duc la realizarea crean]ei
creditorului, adic\ la satisfacerea dreptului s\u de crean]\; moduri de stingere
a obliga]iilor care nu duc la realizarea crean]ei creditorului.

A) Modurile de stingere a obliga]iilor care duc la realizarea crean]ei


creditorului sunt: compensa]ia, confuziunea [i darea n plat\.
Compensa]ia este un mijloc de stingere a dou\ obliga]ii reciproce [i de
aceea[i natur\, existente ntre dou\ persoane, n situa]ia n care fiecare parte
este, concomitent, creditoare [i debitoare a celeilalte p\r]i.
Confuziunea const\ n ntrunirea n aceea[i persoan\ att a calit\]ii de
debitor, ct [i a aceleia de creditor, n cadrul aceluia[i raport juridic obliga]ional.
n raporturile dintre persoanele fizice confuziunea opereaz\ cu ocazia
succesiunii, atunci cnd creditorul succede pe debitor [i invers. ntre persoane
juridice confuziunea intervine n procesul reorganiz\rii lor prin comasare.

45
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

Darea n plat\ const\ n acceptarea de c\tre creditor, la propunerea


debitorului, de a primi o alt\ presta]ie n locul celei pe care debitorul era obligat
ini]ial s-o execute. Darea n plat\ stinge datoria, ca [i plata. Dac\ noua
presta]ie const\ n a da un bun individual determinat, cel care face darea n
plat\ trebuie s\ fie proprietarul lucrului care nlocuie[te vechea presta]ie.

B) Modurile de stingere a obliga]iilor care nu duc la realizarea crean]ei


creditorului sunt: remiterea datoriei, imposibilitatea de executare, prescrip]ia
extinctiv\, decesul uneia dintre p\r]i.
Remiterea datoriei sau iertarea de datorie const\ n renun]area de c\tre
creditor, cu consim]\mntul debitorului, la dreptul s\u de crean]\. Din
momentul realiz\rii acordului de voin]\, obliga]ia se stinge, iar creditorul nu va
putea ulterior s\ pretind\ satisfacerea crean]ei sale.
Imposibilitatea de executare stinge obliga]ia n situa]ia n care executarea a
devenit imposibil\ prin pieirea obiectului ei, dintr-o cauz\ neimputabil\
debitorului. Imposibilitatea trebuie s\ fie datorat\ unor cauze externe, avnd
caracterul unui eveniment de for]\ major\.
Prescrip]ia extinctiv\ reprezint\ stingerea dreptului creditorului de a se
adresa cu ac]iune n instan]\ pentru valorificarea crean]ei sale, ca urmare a
faptului c\ nu a valorificat-o n timp util stabilit de lege.
Decesul uneia dintre p\r]i duce la stingerea acelor obliga]ii la na[terea
c\rora s-au avut n vedere, n mod deosebit, nsu[irile personale ale p\r]ilor
sau ale uneia dintre p\r]i.

TEM|
I. Verificarea cuno[tin]elor:
1. Defini]i contractul ca izvor de obliga]ii.
2. Enumera]i componentele ncheierii contractului.
3. Defini]i oferta.
4. Clasifica]i efectele contractului.
5. Prezenta]i modurile de ncetare a obliga]iilor.
II. Analiza]i criteriile de clasificare a contractelor, indicnd tipurile de
contracte [i elementele specifice fiec\ruia.

46
UNITATEA III. Temeiuri contractuale

III. 2. NTOCMIREA DOCUMENTA}IEI


PRIVIND NFIIN}AREA SOCIET|}ILOR
COMERCIALE

Societatea comercial\ se constituie n baza unor actelor constitutive,


nso]ite de formalit\]i. Noua persoan\ juridic\ este supus\ autoriz\rii din
partea puterii publice. n urma constituirii legale, societatea comercial\ cap\t\
elementele esen]iale ale unei persoane juridice (patrimoniu, elemente de
identificare proprii, organe proprii, etc.).
Potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 , societatea in nume colectiv
sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate, iar societatea
pe ac]iuni si in comandita pe ac]iuni sau cu r\spundere limitata se constituie
prin contract de societate si statut. Societatea cu r\spundere limitata se poate
constitui si prin actul de voin]\ al unei singure persoane. In acest caz se
ntocme[te numai statutul. Contractul de societate si statutul pot fi ncheiate
sub forma unui nscris unic denumit act constitutiv. Aceasta, deoarece, de
regula statutul cuprinde acelea[i clauze ca si contractul dar formulate intr-un
mod mai explicit. In concep]ia legii, sintagma act constitutiv desemneaz\ att
nscrisul unic ct si contractul de societate [i statutul societ\]ii.

III.2.1 CONTRACTUL DE SOCIETATE

Contractul de societate este un contract pe baza c\ruia dou\ sau mai multe
persoane convin s\ pun\ ceva n comun, constituind o societate comercial\,
pentru a ob]ine foloase materiale pe care s\ le mpart\ ntre ele n vederea
satisfacerii nevoilor lor obi[nuite de trai.

Contractul de societate pre-


zint\ urm\toarele caractere:
 solemn,
 multilateral
 patrimonial
 oneros
 comutativ
 comercial.

47
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

A) Caracterul solemn
Contractul de societate este un contract solemn, ncheierea lui in forma
autentic\ fiind cerute de lege sub sanc]iunea nulit\]ii.
B) Caracterul multilateral
Pentru formarea valabila a contractului societ\]ii, legea impune participarea
a cel pu]in doi asocia]i, iar pentru societatea pe ac]iuni un num\r de cel pu]in 5
asocia]i ( art. 10 alin. (2) din Legea nr. 31/1990) .
Societatea cu r\spundere limitat\ se poate constitui si prin actul de voin]a al
unei singure persoane.
C) Caracterul oneros
Contractul societ\]ii comerciale este cu titlu oneros, fiecare contractant
urm\rind prin participarea sa la constituirea societ\]ii un folos propriu:
ob]inerea de beneficii.
C) Caracterul comutativ
Contractul este comutativ n sensul ca ntinderea obliga]iei de aport a
fiec\rui asociat este cunoscut\ din momentul ncheierii contractului.
D) Caracterul comercial
Caracterul comercial al contractului este dat de obiectul de activitate al
viitoarei societ\]i, convenit de asocia]i. Acesta este si criteriul de distinc]ie
dintre contractul prin care se constituie o societate civil\ [i contractul care st\
la baza constituirii societ\]ii comerciale.
Contractul de societate trebuie s\ ndeplineasc\ anumite cerin]e pentru a fi
socotit valabil. Este vorba de condi]iile de fond generale ale contractului,
prev\zute de Codul civil (cu aplicabilitate la orice conven]ie), condi]iile de fond
speciale [i anumite condi]ii de form\.

Condi]iile de fond generale ale contractului de societate sunt:


 consim]\mntul
 capacitatea de a contracta
 cauza
 obiectul
A) Consim]\mntul asocia]ilor are la baz\ principiul libert\]ii de asociere. n
virtutea acestui principiu, dreptul persoanelor fizice [i al persoanelor juridice de
a se asocia [i constitui societ\]i comerciale nu poate fi ngr\dit. Societatea este
o asociere a dou\ sau mai multe persoane n vederea realiz\rii unui scop
lucrativ. Sc\derea num\rului asocia]ilor sub acest num\r minim provoac\, n
principiu, dizolvarea societ\]ii. n cazuri excep]ionale, ns\, o societate poate fi

48
UNITATEA III. Temeiuri contractuale

constituit\ [i de o singur\ persoan\, cum este cazul societ\]ii cu r\spundere


limitat\ cu asociat unic.

B) n ceea ce prive[te capacitatea de a contracta, aceasta se analizeaz\ n


privin]a semnatarilor actului constitutiv, respectiv a fondatorilor. Fondatorii
societ\]ii sunt persoanele care semneaz\ actul constitutiv [i acelea care au un
rol important la nregistrare. Ei sunt primii administratori, sau, dup\ caz, primii
membri ai consiliului de administra]ie. Fondatorii nu trebuie s\ fi fost
condamna]i de anumite infrac]iuni [i sunt r\spunz\tori n solidar pentru
nenregistrarea societ\]ii ntr-un termen de 15 zile de la data semn\rii actului
constitutiv.
n privin]a persoanelor fizice, capacitatea de a contracta este cea din dreptul
comun, incapabilul neputnd deveni asociat fondator ntr-o societate
comercial\. Orice persoan\ fizic\ poate, n principiu, s\ devin\ asociat ntr-o
societate comercial\, fie direct, prin semnarea unui contract de societate n
calitate de asociat fondator, fie prin dobndirea ulterioar\ de ac]iuni. Legea
societ\]ilor comerciale instituie unele incapacit\]i speciale de folosin]\ n
privin]a dreptului de a se asocia sau de a constitui societ\]i comerciale
persoanelor fizice autoare ale unor fapte penale precum [i persoanelor fizice
condamnate pentru s\vr[irea unor infrac]iuni ce au ca element comun
n[elarea ncrederii.
n privin]a persoanelor juridice, voca]ia cestora de a lua parte la constituirea
unei societ\]i comerciale depinde de specialitatea capacit\]ii de folosin]\, ceea
ce semnific\ faptul c\ o persoan\ juridic\ se poate asocia n vederea
constituirii unei societ\]i comerciale numai dac\ actul juridic al asocierii pentru
constituirea unei societ\]i comerciale corespunde scopului s\u statutar. n
privin]a persoanelor juridice, legea instituie o incapacitate special\ de folosin]\:
o persoan\ juridic\ nu poate fi asociat unic dect la o singur\ societate
unipersonal\, iar dac\ ea ns\[i este o societate unipersonal\, nu va putea
avea calitatea de asociat unic ntr-o alt\ societate unipersonal\.

C) Cauza contractului de societate este un element constitutiv al


contractului, o condi]ie de validitate care reprezint\ cauza obliga]iilor asumate
de fiecare dintre p\r]ile contractului. Cauza actului constitutiv lipse[te, este
fals\ sau ilicit\ n cazul societ\]ilor fictive.

D) Obiectul contractului de societate const\ n:


 presta]iile la care se oblig\ asocia]ii [i care se pot materializa n aporturile
acestora n numerar, n natur\, n munc\ sau prest\ri de servicii;
 activitatea societ\]ii comerciale, respectiv faptele de comer] pe care le
s\vr[e[te societatea comercial\.

49
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

Obiectul contractului de societate comercial\ poate consta n produc]ia [i


comercializarea de m\rfuri, prest\ri de servicii, executarea unor lucr\ri. Trebuie
s\ fie determinat, posibil, licit [i moral.
Contractul de societate trebuie s\ ndeplineasc\ [i anumite condi]ii de fond
speciale, [i anume:
 constituirea unui fond comun prin aporturile asocia]ilor;
 obliga]ia de fidelitate;
 participarea la beneficii [i pierderi.
Aporturile asocia]ilor, n general, pot fi constituite n numerar, n natur\ sau
n industrie. Aporturile n natur\ constau, dup\ caz, n bunuri mobile sau
imobile ori n bunuri incorporale (crean]e, titluri de valoare, transfer de
tehnologie, drepturi de proprietate intelectuale sau industrial\, fond de comer],
etc.). Aportul n industrie poate consta n munca sau cuno[tin]ele de
specialitate (know how) ale unuia sau mai multor asocia]i.
mp\r]irea beneficiilor sau pierderilor este un alt element caracteristic al
contractului de societate. Asocia]ii [i risc\ aporturile pe care le pun n comun
pentru a ob]ine un profit.
Ca act constitutiv al societ\]ii, contractul de societate trebuie s\ cuprind\
anumite clauze (elemente) care s\ stabileasc\ rela]iile dintre asocia]i. Aceste
clauze sunt prev\zute de Legea societ\]ilor comerciale, diferen]iat n func]ie de
forma juridic\ a societ\]ii.
Pe lng\ clauzele comune, contractul de societate trebuie s\ cuprind\ [i
anumite clauze specifice unei anumite forme juridice de societate comercial\.
Clauzele expres prev\zute de lege trebuie, n mod obligatoriu, s\ fie cuprinse
n contractul de societate. n cazul nerespect\rii acestei obliga]ii, societatea nu
va putea fi nmatriculat\.
Actul constitutiv al societ\]ii n nume colectiv, n comandit\ simpl\ sau cu
r\spundere limitat\ trebuie s\ cuprind\:

50
UNITATEA III. Temeiuri contractuale

 datele de identificare a asocia]ilor; la societatea n comandit\ simpl\ se


vor ar\ta [i asocia]ii comandita]i;
 forma, denumirea [i sediul social;
 obiectul de activitate al societ\]ii, cu precizarea domeniului [i a activit\]ii
principale;
 capitalul social, cu men]ionarea aportului fiec\rui asociat, n numerar sau
n natur\, valoarea aportului n natur\ [i modul evalu\rii. La societ\]ile cu
r\spundere limitat\ se vor preciza num\rul [i valoarea nominal\ a p\r]ilor
sociale, precum [i num\rul p\r]ilor sociale atribuite fiec\rui asociat pentru
aportul s\u;
 asocia]ii care reprezint\ [i administreaz\ societatea sau administratorii
neasocia]i, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit [i dac\ ei
urmeaz\ s\ le exercite mpreun\ sau separat;
 partea fiec\rui asociat la beneficii [i la pierderi;
 sediile secundare - sucursale, agen]ii, reprezentan]e sau alte asemenea
unit\]i f\r\ personalitate juridic\ -, atunci cnd se nfiin]eaz\ o dat\ cu
societatea, sau condi]iile pentru nfiin]area lor ulterioar\, dac\ se are n vedere
o atare nfiin]are;
 durata societ\]ii;
 modul de dizolvare [i de lichidare a societ\]ii.

Actul constitutiv al societ\]ii pe ac]iuni sau n comandit\ pe ac]iuni va


cuprinde:
 datele de identificare a fondatorilor; la societatea n comandit\ pe ac]iuni
vor fi men]iona]i [i asocia]ii comandita]i;
 forma, denumirea [i sediul social;
 obiectul de activitate al societ\]ii, cu precizarea domeniului [i a activit\]ii
principale;
 capitalul social subscris [i cel v\rsat [i, n cazul n care societatea are un
capital autorizat, cuantumul acestuia;
 natura [i valoarea bunurilor constituite ca aport n natur\, num\rul de
ac]iuni acordate pentru acestea [i numele sau, dup\ caz, denumirea persoanei
care le-a adus ca aport;
 num\rul [i valoarea nominal\ a ac]iunilor, cu specificarea dac\ sunt
nominative sau la purt\tor;
 dac\ sunt mai multe categorii de ac]iuni, num\rul, valoarea nominal\ [i
drepturile conferite fiec\rei categorii de ac]iuni;
 orice restric]ie cu privire la transferul de ac]iuni;

51
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

 datele de identificare a primilor membri ai consiliului de administra]ie,


respectiv a primilor membri ai consiliului de supraveghere;
 puterile conferite administratorilor [i, dup\ caz, directorilor, [i dac\ ei
urmeaz\ s\ le exercite mpreun\ sau separat;
 datele de identificare a primilor cenzori sau a primului auditor financiar;
 clauze privind conducerea, administrarea, func]ionarea [i controlul
gestiunii societ\]ii de c\tre organele statutare, num\rul membrilor consiliului de
administra]ie sau modul de stabilire a acestui num\r;
 puterile de reprezentare conferite administratorilor [i, dup\ caz,
directorilor, respectiv membrilor directoratului, [i dac\ ei urmeaz\ s\ le exercite
mpreun\ sau separat;
 durata societ\]ii;
 modul de distribuire a beneficiilor [i de suportare a pierderilor;
 sediile secundare - sucursale, agen]ii, reprezentan]e sau alte asemenea
unit\]i f\r\ personalitate juridic\ -, atunci cnd se nfiin]eaz\ o dat\ cu
societatea, sau condi]iile pentru nfiin]area lor ulterioar\, dac\ se are n vedere
o atare nfiin]are;
 orice avantaj special acordat, n momentul nfiin]\rii societ\]ii sau pn\ n
momentul n care societatea este autorizat\ s\ [i nceap\ activitatea, oric\rei
persoane care a participat la constituirea societ\]ii ori la tranzac]ii conducnd
la acordarea autoriza]iei n cauz\, precum [i identitatea beneficiarilor unor
astfel de avantaje;
 num\rul ac]iunilor comanditarilor n societatea n comandit\ pe ac]iuni;
 cuantumul total sau cel pu]in estimativ al tuturor cheltuielilor pentru
constituire;
 modul de dizolvare [i de lichidare a societ\]ii.

III.2.2 STATUTUL SOCIET|}II este conceput ca un act constitutiv


dezvolt\tor al contractului de societate, menit s\-i ntregeasc\ cuprinsul
acestuia. Necesitatea statutului, ca al doilea act constitutiv, este impus\ de
specificul societ\]ii pe ac]iuni, n comandit\ pe ac]iuni sau cu r\spundere
limitat\.
Datorit\ complexit\]ii acestor societ\]i este necesar ca, plecnd de la
clauzele contractului de societate, statutul s\ reglementeze ceea ce le este
propriu, n special aspectele legate de organizarea [i func]ionarea societ\]ii.
Aceast\ reglementare special\ poate face obiectul statutului, ca act constitutiv
distinct, sau poate fi ncorporat n nscrisul unic. Alegerea apar]ine asocia]ilor.
Statutul societ\]ii este un act juridic de natur\ contractual\. Ca [i contractul
de societate, statutul societ\]ii reprezint\ o n]elegere a asocia]ilor. Obiectul

52
UNITATEA III. Temeiuri contractuale

statutului l constituie stabilirea regulilor de organizare, conducere [i


func]ionare a societ\]ii. ntruct statutul societ\]ii este o conven]ie, nseamn\
c\ pentru valabilitatea sa trebuie s\ fie ndeplinite condi]iile generale ale
contractului, prev\zute de Codul civil (capacitate, consim]\mnt, obiect,
cauz\).
Statutul societ\]ii trebuie s\ cuprind\ n mod obligatoriu anumite clauze.
Statutul nu repet\ clauzele contractului de societate. El dezvolt\ elementele
contractului de societate privind organizarea, conducerea [i func]ionarea
societ\]ii [i anume:
 modul de constituire [i func]ionare a organelor de deliberare [i
administrare a societ\]ii;
 condi]iile de adoptare a hot\rrilor;
 organele de control asupra gestiunii societ\]ii;
 ntocmirea bilan]ului [i a contului de profit [i pierderi;
 repartizarea beneficiilor.
Clauzele contractului trebuie s\ fie concordante cu cele ale contractului de
societate. n caz contrar, nmatricularea societ\]ii va fi refuzat\.

TEM|
I Verificarea cuno[tin]elor:
Defini]i contractul de societate.
2. Prezenta]i caracterele contractului de societate.
3. Enumera]i clauzele obligatorii ale statutului societ\]ii.
4. Prezenta]i elementele de con]inut ale actului constitutiv al societ\]ii n
nume colectiv.
5. Analiza]i elementele de con]inut ale actului constitutiv al societ\]ii pe
ac]iuni?
II .Enumera]i condi]iile de fond generale [i speciale ale contractului de
societate [i analiza]i fiecare condi]ie n parte.

53
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

III.3 UTILIZAREA CONTRACTELOR


ECONOMICE IN ACTIVITATE

III.3.1. CONTRACTUL DE VNZARE - CUMP|RARE COMERCIAL|

Vnzarea - cump\rarea comercial\ este asem\n\toare celei civile. Ambele


contracte transmit, n schimbul unui pre], proprietatea asupra unui lucru.
Deosebirile dintre cele dou\ contracte este dat\ de func]ia economic\ a
contractului, n sensul c\ n cazul vnz\rii - cump\r\rii comerciale cump\rarea
se realizeaz\ n scop de revnzare [i de ob]inere de profit, n timp ce vnzarea
are acela[i scop. Vnzarea - cump\rarea civil\ urm\re[te de obicei
satisfacerea nevoilor individuale ale persoanei fizice ori juridice, respectiv
consumul sau folosirea n interes propriu a diferitelor bunuri aflate n circuitul
civil, f\r\ a se avea n vedere ob]inerea de profit.
n absen]a unei defini]ii date de Codul comercial, putem defini contractul de
vnzare-cump\rare comercial\ pe baza dispozi]iilor art. 1294 /Cod civil ca fiind
contractul prin care o parte (vnz\torul) se oblig\ s\ transmit\ dreptul de
proprietate asupra unui bun c\tre cealalt\ parte (cump\r\torul), care se oblig\
la rndul s\u s\ pl\teasc\ celei dinti o sum\ de bani numit\ pre].
Contractul de vnzare-cump\rare comercial\ este supus unei duble
subordon\ri legale, civil\ [i comercial\. Vnzarea - cump\rarea comercial\ nu
poate avea ca obiect bunuri imobile, deoarece respectivele acte sunt
considerate ca avnd natur\ juridic\ civil\ [i nu comercial\.
Principala tr\s\tur\ caracteristic\ a vnz\rii - cump\r\rii comerciale o constituie
inten]ia de revnzare: cump\rarea este f\cut\ cu scopul revnz\rii ori nchirierii, iar
vnzarea este precedat\ de o cump\rare f\cut\ n scop de revnzare.
Elementele esen]iale ale contractului de vnzare-cump\rare decurg din
coroborarea dispozi]iilor Codului civil cu principiile generale care guverneaz\
na[terea contractelor, [i anume: capacitatea [i consim]\mntul p\r]ilor, lucrul
care face obiectul vnz\rii [i pre]ul. Pentru ca vnzarea s\ dobndeasc\ un
caracter comercial, este necesar ca aceasta s\ ndeplineasc\ [i cerin]ele
prev\zute Codul comercial.
n ceea ce prive[te consim]\mntul la ncheierea contractului de vnzare -
cump\rare comercial\, condi]iile de manifestare a voin]ei p\r]ilor sunt cele
prev\zute de Codul civil. Contractul este considerat ncheiat n momentul n
care p\r]ile au c\zut de acord asupra obiectului [i pre]ului, cu excep]ia situa]iei
n care p\r]ile au considerat perfectat contractul din momentul n care au
reglementat toate modalit\]ile practice de execu]ie.
Determinarea modalit\]ii [i momentului realiz\rii acordului de voin]\
dobnde[te un grad sporit de dificultate atunci cnd cele dou\ p\r]i se afl\ la

54
UNITATEA III. Temeiuri contractuale

distan]\. Aceast\ situa]ie implic\ existen]a unui interval de timp necesar ca


declara]ia de voin]\ a unei p\r]i s\ ajung\ la cealalt\ parte.
Problema acordului de voin]\ presupune existen]a declara]iei de voin]\ a
p\r]ii care ia ini]iativa contractului, denumit\ ofert\, [i r\spunsul succesiv al
destinatarului, denumit acceptare, prin care consimte f\r\ rezerve la ofert\ [i
prin care se realizeaz\ perfectarea actului juridic.
Oferta trebuie s\ mbrace forma cerut\ de lege pentru existen]a sau
proba]iunea opera]iunii juridice pentru care este f\cut\, iar acceptarea ofertei,
pentru a ajunge la cuno[tin]a ofertantului, trebuie s\ se materializeze prin orice
mijloc de transmisiune (po[t\, email, fax, telefon, etc.).
Potrivit Codului comercial, contractele ncheiate ntre absen]i se socotesc
ncheiate din momentul n care acceptarea a ajuns la cuno[tin]a ofertantului.
ncheierea valabil\ a contractului de vnzare - cump\rare este condi]ionat\
[i de existen]a capacit\]ii cerut\ de lege pentru p\r]ile contractante. Pe lng\
condi]iile generale privitoare la capacitatea de a ncheia acte juridice, Codul
civil stabile[te anumite condi]ii specifice contractului de vnzare - cump\rare
referitoare la unele interdic]ii precum cele stabilite de Codul civil care statueaz\
c\ pot cump\ra [i vinde to]i c\rora nu le este oprit prin legi". De aici se
desprinde concluzia c\ n materia vnz\rii cump\r\rii, capacitatea este regula,
iar incapacitatea este excep]ia.
Obiectul contractului de vnzare - cump\rare comercial\ are n con]inutul
s\u dou\ presta]ii: lucrul vndut [i pre]ul vnz\rii. Lucrul vndut trebuie s\ fie
un bun mobil, corporal sau incorporal, s\ se afle n circuitul civil, s\ existe, s\
fie determinat sau determinabil. Pre]ul vnz\rii trebuie stabilit n bani, s\ fie
determinat sau determinabil, s\ fie real [i serios.
E fecte le contractului de vnzare - cump\rare comercial\ sunt
asem\n\toare celor produse de contractul de vnzare cump\rare civil\.
Efectul esen]ial l constituie transmiterea dreptului de proprietate, a altui drept
real sau a unui drept de crean]\ asupra lucrului, precum [i transmiterea
riscurilor de la vnz\tor la cump\r\tor.

Portofoliu
I. Dup\ modelul dat, redacta]i un contract de vnzare - cump\rare
comercial\ cu executare succesiv\, `ncheiat `ntre SC Alfa S.R.L. cu sediul `n
Bucure[ti, Str. Parfumului, nr. 6-7, Sector 3, reprezentat\ prin D-na Ionescu
Ana, `n calitate de vnz\tor [i SC Beta S.R.L. cu sediul `n Bucure[ti, Str.
Veseliei, nr. 5-8, Sector 5, reprezentat\ prin D-ul Popescu Cristian, `n
calitate de cump\r\tor. Vnz\torul vinde cump\r\torului o cantitate de 8260
kg biscui]i Alfa la un pre] unitar de 25 lei/ kg.

55
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

56
UNITATEA III. Temeiuri contractuale

57
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

58
UNITATEA III. Temeiuri contractuale

59
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

III.3.2. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNC|

Contractul de munc\ este n]elegerea dintre o persoan\ fizic\, salariat [i o


persoan\ fizic\ sau persoan\ juridic\ denumit\ angajator, prin care salariatul
se oblig\ s\ presteze munca prev\zut\ n contract, ndeplinind atribu]iile ce [i
le-a asumat, n condi]iile de disciplin\ stabilite prin lege [i de c\tre angajator,
n schimbul unui salariu [i a altor drepturi convenite.
Legisla]ia muncii stabile[te n mod expres condi]iile n care se pot ncheia
contracte individuale de munc\. Acestea sunt denumite condi]ii de validitate [i
se mpart n dou\ mari categorii:
 condi]ii generale, aplicabile tuturor categoriilor de contracte individuale de
munc\;
 condi]ii speciale, aplicabile numai anumitor categorii de contracte
individuale de munc\, expres prev\zute de lege.
Condi]iile generale necesare pentru ncheierea valabil\ a contractelor
individuale de munc\ privesc:
 capacitatea p\r]ilor de a ncheia astfel d contracte;
 consim]\mntul p\r]ilor;
 obiectul [i cauza contractului individual de munc\;
 efectuarea examenului medical;
 condi]iile de studii [i vechime,
 verificarea aptitudinilor [i preg\tirii profesionale;
 durata contractului individual de munc\;
 con]inutul [i forma contractului individual de munc\.
ncadrarea n anumite func]ii sau ncadrarea unor anumite categorii de
persoane este supus\ unor condi]ii speciale [i anume:
 existen]a unui act de alegere sau numire n func]ie;
 ob]inerea de avize, acorduri sau aprob\ri prealabile;
 ob]inerea unui permis de munc\.
Durata reprezint\ o important\ clauz\ a contractului individual de munc\.
Din acest punct de vedere contractele individuale de munc\ se mpart n dou\
categorii: contracte ncheiate pe durat\ nedeterminat\, care constituie regula [i
contracte ncheiate pe durat\ determinat\, care constituie excep]ia de la regul\.
Clauzele negociate de p\r]i cu ocazia ncheierii contractului formeaz\, n
ansamblul lor, con]inutul contractului individual de munc\. n con]inutul
contractului individual de munc\ sunt cuprinse drepturile [i obliga]iile reciproce
pe care p\r]ile au convenit s\ [i le asume prin acordul lor de voin]\ liber
exprimat, cu respectarea legisla]iei muncii, precum [i a clauzelor stipulate n
contractele colective de munc\.

60
UNITATEA III. Temeiuri contractuale

La ncheierea contractului individual de munc\, p\r]ile au obliga]ia s\


stabileasc\ o serie de clauze generale, precum: felul muncii, locul muncii [i
salariul care sunt considerate elementele esen]iale ale contractului. Felul
muncii este determinat de func]ia sau meseria n care este ncadrat salariatul,
locul muncii este determinat de unitatea [i localitatea sau teritoriul n care
salariatul [i desf\[oar\ activitatea, iar salariul (alc\tuit din salariul de baz\,
sporuri, adaosuri, etc.) prev\zut n contract este cel stabilit pe baza negocierii
colective sau individuale ori cel prev\zut de legi sau de hot\rri ale Guvernului.
n afara cauzelor generale, ntre p\r]i pot fi negociate [i cuprinse n
contractul individual de munc\ [i alte clauze specifice. Sunt considerate
clauze specifice, f\r\ ca enumerarea s\ fie limitativ\:
a) clauza cu privire la formarea profesional\;
b) clauza de neconcuren]\;
c) clauza de mobilitate;
d) clauza de confiden]ialitate.
a) n ceea ce prive[te clauza cu privire la formarea profesional\, conform
articolului 189 din Codul Muncii, formarea profesional\ a salaria]ilor se poate
realiza prin urm\toarele forme: participarea la cursuri organizate de c\tre
angajator sau de c\tre furnizorii de servicii de formare profesional\ din ]ar\ sau
din str\in\tate; stagii de adaptare profesional\ la cerin]ele postului [i al locului
de munc\; stagii de practic\ [i specializare n ]ar\ [i n str\in\tate;ucenicie
organizat\ la locul de munc\;formare individualizat\; alte forme de preg\tire
convenite ntre angajator [i salariat.
Modalitatea concret\ de formare profesional\, drepturile [i obliga]iile
p\r]ilor, durata form\rii profesionale, precum [i orice alte aspecte legate de
formarea profesional\ fac obiectul unor acte adi]ionale la contractele
individuale de munc\.
b) Clauza de neconcuren]\ oblig\ salariatul de a nu presta, n interesul s\u
propriu sau al unui ter], o activitate care se afl\ n concuren]\ cu cea prestat\
la angajatorul s\u, sau de a nu presta o activitate n favoarea unui ter] care se
afla n rela]ii de concuren]\ cu angajatorul s\u, [i oblig\ angajatorul de a-i pl\ti
salariatului o indemniza]ie lunar\.
Clauza de neconcuren]\ [i produce efectele numai dac\ n cuprinsul
contractului individual de munc\ sunt prev\zute n mod concret activit\]ile ce i
sunt interzise salariatului pe durata contractului. Clauza de neconcuren]\ nu
poate fi stabilit\ pe durata perioadei de prob\.
n cazul nerespect\rii clauzei de neconcuren]\, salariatul poate fi obligat la
restituirea indemniza]iei [i, dup\ caz, la daune-interese corespunz\toare
prejudiciului pe care l-a produs angajatorului.

61
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

c) Prin clauza de confiden]ialitate p\r]ile convin ca, pe toat\ durata


contractului [i dup\ ncetarea acestuia, s\ nu transmit\ date sau informa]ii de
care au luat cuno[tin]\ n timpul execut\rii contractului individual de munc\, n
condi]iile stabilite n regulamentele interne, n contractele colective de munc\
sau n contractele individuale de munc\.
Nerespectarea acestei clauze de c\tre oricare dintre p\r]i atrage obligarea
celui n culp\ la plata de daune-interese."

Contractul individual de munc\ cuprinde [i clauze referitoare la obliga]iile


generale ale p\r]ilor.
Obliga]iile generale ale angajatorului se refer\, n principal, la asigurarea
condi]iilor corespunz\toare de lucru [i la acordarea tuturor drepturilor care se
cuvin salariatului, n condi]iile prev\zute de legisla]ia muncii [i de contractul
colectiv de munc\.
Obliga]iile generale ale salariatului se refer\ la ndeplinirea atribu]iilor de
serviciu stabilite prin fi[a postului [i dispozi]iile de lucru, respectarea prevederilor
contractului colectiv de munc\, a regulamentului de ordine interioar\, normelor
de protec]ia muncii, de prevenire [i stingere a incendiilor, etc.
Contractul individual de munc\ poate cuprinde [i obliga]iile specifice ale
p\r]ilor. Obliga]iile specifice angajatorului pot fi: obliga]ia de asigurare a unei
locuin]e ca accesoriu al contractului individual de munc\, transportul periodic
pentru vizitarea familiei, folosirea cantinelor, etc. Obliga]iile specifice ale
salariatului pot fi, de exemplu, cele stabilite pentru un anumit loc de munc\ cum
ar fi situa]ia personalului de serviciu care este obligat s\ presteze munca
potrivit unui program de lucru diferit fa]\ de restul personalului.
Potrivit prevederilor Codului muncii, contractul individual de munc\ se
ncheie n scris. Aceast\ cerin]\ rezult\ din obliga]ia pentru anumite categorii
de angajatori de a nregistra la direc]iile de munc\ [i protec]ie social\
contractele individuale de munc\ ncheiate cu salaria]ii proprii. Forma scris\ a
contractului individual de munc\ reprezint\ o condi]ie de prob\ pentru
dovedirea ulterioar\ a elementelor [i con]inutului contractului.
Potrivit Codului muncii, modalit\]ile de ncetare a contractului individual de
munc\ sunt urm\toarele:
 expirarea termenului pentru care a fost ncheiat;
 acordul p\r]ilor;
 desfacerea contractului prin dispozi]ia unei p\r]i, n cazurile [i condi]iile
expres prev\zute de lege.
ncetarea este termenul generic care se refer\ la toate cazurile de ncetare
a contractului, iar desfacerea se refer\ numai la ncetarea contractului
individual de munc\ ca urmare a manifest\rii de voin]\ a unei p\r]i a
contractului.

62
UNITATEA III. Temeiuri contractuale

63
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

64
UNITATEA III. Temeiuri contractuale

65
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

III.3.3. CONTRACTUL DE LEASING

No]iunea de leasing
Leasing-ul este o opera]iune juridic\ prin care o persoan\ cump\r\ un bun
spre a-l nchiria unei alte persoane.
Leasing-ul a ap\rut pentru prima data n Statele Unite ale Americii, ca mai
apoi, treptat, sa p\trund\ [i n alte ]\ri, ndeosebi n Europa2.
Leasing-ul a fost determinat, n apari]ia sa de cauze obiective. Astfel, n S.U.A.,
n Marea Britanie [i n alte ]\ri erau ntmpinate greut\]i n finan]area afacerilor, ca
urmare a rigidit\]ii formelor si procedeelor existente. Oamenii de afaceri sim]eau
nevoia dot\rii societ\]ilor lor comerciale cu echipamente moderne, n condi]iile n
care utilajele din dotare se nvecheau, mai ales ca efect al uzurii lor morale.
Formula cump\r\rii unor bunuri de la vnz\tor n scopul nchirierii lor acelor clien]i
care aveau nevoie de ele a ap\rut ca o formula salvatoare si eficient\.
Obiectul contractului de leasing l constituie, n general, nchirierea
temporar\ a bunurilor de investi]ii, a bunurilor imobiliare, a serviciilor. Cel mai
frecvent se nchiriaz\ ma[ini si utilaje.
Elementele definitorii ale contractului de leasing sunt:
 cump\rarea unor bunuri n scopul nchirierii lor;
 nchirierea acestor bunuri n scopul unei redeven]e locative;
 folosirea acestor bunuri de c\tre client n scopuri profesionale;
 latitudinea clientului sa achizi]ioneze bunul respectiv la sfr[itul loca]iunii.
n contractul de leasing sunt implicate mai multe p\r]i, [i anume:
 cump\r\torul - persoana care cump\r\ bunul pentru a-l nchiria;
 vnz\torul - persoana care vinde bunul si care poate fi chiar produc\torul
acestui bun;
 clientul - persoana care are nevoie [i, deci, solicit\ ma[ina sau utilajul
respectiv n loca]ie.
Prin intermediul acestui contract, cump\r\torul ob]ine beneficii importante,
vnz\torul are o pia]\ asigurat\ pentru produsele sale, iar clientul are
posibilitatea s\-[i procure ma[inile si utilajele f\r\ investi]ii prea mari. Mai mult,
el realizeaz\ reducerea cheltuielilor de produc]ie [i de credite pentru pl\]i.
A[a cum se arat\ n literatura juridic\ de specialitate, n cadrul opera]iunii de
leasing: locatarul are ini]iativa afacerii, vnz\torul o permite, creditorul o
faciliteaz\ [i fiecare, ac]ionnd n interes propriu, ac]ioneaz\ n acela[i timp [i
n folosul celorlal]i".

2 n Romnia, leasing-ul a fost reglementat prin Ordonan]a de urgen]\ nr. 51/1997


republicat\, modificat\ [i completat\ prin Legea nr. 287/2006.

66
UNITATEA III. Temeiuri contractuale

Principalele forme ale leasing-ului


Formele leasing-ului sunt diferite, fiind determinate [i folosite n func]ie de
posibilit\]ile de finan]are ale furnizorului, de limitele pie]ei, gradul de organizare
si desfacere al produselor la export.
1. ~n func]ie de obiectul s\u, leasing-ul poate fi mobiliar sau imobiliar. n
rela]iile comerciale interna]ionale, un loc important revine leasing-ului mobiliar,
pentru c\ se refer\ la echipamente industriale, oferind garan]ia folosirii lor pe o
perioad\ mai mare de un an, dnd posibilitatea utilizatorului s\ achizi]ioneze
echipamentul la expirarea termenului de loca]ie. Leasing-ul mobiliar reprezint\
op]iunea cea mai frecvent\ n rela]iile comerciale interna]ionale si din motive
financiare.
2. ~n raport de implicarea p\r]ilor, leasing-ul este direct sau indirect. Leasing-
ul direct este ntlnit atunci cnd perfectarea contractului are loc ntre furnizor
si client, iar leasing-ul indirect exist\ atunci cnd este realizat prin intermediul
unei societ\]i specializate.
3. Dup\ con]inutul ratelor, leasing-ul este financiar sau opera]ional. Leasing-
ul financiar se caracterizeaz\ prin aceea c\ n perioada de baz\ a nchirierii este
recuperat pre]ul de export, costurile auxiliare [i se ob]ine un anumit beneficiu.
Leasing-ul opera]ional este caracterizat prin aceea c\ n perioada de baz\
se ob]ine numai o parte din pre]ul de export.
4. Dup\ procedurile de calcul al ratelor, leasing-ul este net sau brut.
Leasing-ul net este acela n care ratele cuprind pre]ul net de vnzare al
echipamentului si beneficiul realizat din utilizarea bunului respectiv. Leasing-ul
brut, care mai este cunoscut si sub denumirea de full-service leasing, este
acela n care ratele includ: pre]ul net de vnzare al bunurilor nchiriate;
cheltuielile efectuate pentru ntre]inerea [i repara]iile echipamentelor, ma[inilor
sau utilajelor nchiriate; beneficiile realizate pe parcursul utiliz\rii lor.
5. Dup\ durata nchirierii, leasing-ul poate fi pe termen scurt sau pe termen
lung. Leasing-ul pe termen scurt implic\ nchirierea echipamentelor pe baza
mai multor contracte de o durata mai redusa. Leasing-ul pe termen lung este
acela n care se ncheie un singur contract pentru ntreaga perioada.
Efectele contractului de leasing
n contractul de leasing, obliga]iile vnz\torului sunt:
 s\ livreze un echipament de calitate, adic\ n stare de func]ionare;
 s\ asigure asisten]a tehnic\ a personalului care l va exploata;
 s\ asigure piesele de schimb necesare repara]iilor ;
 s\ efectueze repara]iile echipamentului nchiriat, n m\sura n care
defec]iunile nu sunt din culpa utilizatorului .

67
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

Utilizatorul (beneficiarul) are obliga]ia:


 s\ pl\teasc\ ratele chiriei, la termenele si condi]iile stipulate n contract;
 s\ exploateze bunul nchiriat prin respectarea instruc]iunilor tehnice;
 s\ nu efectueze modific\ri n construc]ia echipamentului nchiriat; n
cazul n care asemenea modific\ri sunt necesare, utilizatorul are obliga]ia s\
solicite acordul societ\]ii de leasing;
 s\ conserve bunul n stare de func]ionare ;
 s\ asigure echipamentul nchiriat n folosul societ\]ii de leasing.
Societatea de leasing are, la rndul ei, cteva obliga]ii a c\ror aducere la
ndeplinire se ntemeiaz\ pe clauzele stipulate n contract.
Astfel, societatea de leasing are obliga]ia s\ nlocuiasc\ bunul avariat. De
asemenea, societatea de leasing poate nlocui echipamentul nvechit, uzat sau
dep\[it. Aceasta nlocuire implica perceperea unei chirii majorate.
Societatea de leasing are dreptul sa controleze modul n care este exploatat
echipamentul de c\tre beneficiar.
Dac\ beneficiarul nu pl\te[te ratele la termenele [i n condi]iile stipulate n
contract societatea de leasing are dreptul sa rezilieze de plin drept contractul,
iar clientul are obliga]ia:
 s\ restituie echipamentul;
 s\ suporte cheltuielile aferente;
 s\ pl\teasc\ ratele restante ale chiriilor.
Mai mult, beneficiarul este obligat sa pl\teasc\ o ndemniza]ie forfetar\ de
reziliere, care reprezint\ ratele restante viitoare. Toate acestea pun n eviden]\
existen]a unor condi]ii severe impuse de institu]ia finan]atoare beneficiarului.
Toate aceste m\suri au caracter sanc]ionator, de pedepsire a utilizatorului.
Finan]atorul prime[te bunul napoi, avnd posibilitatea s\-l renchirieze unei
alte persoane sau s\-l vnd\, n timp ce prime[te [i plata integral\ a tuturor
ratelor, calculate n raport cu via]a economic\ a echipamentului respectiv.
Cu toat\ severitatea acestor m\suri n privin]a beneficiarului, instan]ele
arbitrale s-au pronun]at constant n favoarea creditorului, argumentul evocat
fiind ca, n felul acesta utilizatorul, primul interesat n ncheierea unui contract
de leasing, trebuie sa respecte cu scrupulozitate toate clauzele contractului,
deoarece numai n cazul unui asemenea comportament, au de c[tigat toate
p\r]ile implicate, iar afacerea se deruleaz\ cu succes.

68
UNITATEA III. Temeiuri contractuale

69
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

70
UNITATEA III. Temeiuri contractuale

71
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

III.3.4. CONTRACTUL DE FRANCIZ| (FRANCHISING)

Franciza este un sistem de comercializare - bazat pe o colaborare


continu\ ntre persoane fizice [i juridice, independente din punct de
vedere financiar, prin care o persoan\, denumit\ francizor, acord\ unei
alte persoane, denumit\ beneficiar, dreptul de a exploata o afacere, un
produs, o tehnologie sau un serviciu.

Conceptul de franciz\ reprezint\ mbinarea original\ a trei elemente:


1. dreptul de proprietate asupra semnelor distinctive pentru consumatori:
marc\, firm\, emblem\, marc\ de fabric\, de comer] sau de servicii, sigl\ etc.;
2. dreptul de folosin]\ a unui know-how3, al unei experien]e;
3. ansamblul de produse, servicii sau tehnologii ce urmeaz\ a fi exploatate
sau dezvoltate.
Franciza este o strategie de dezvoltare a unei afaceri. Este o form\ de
comer] care pune n leg\tur\ un francizor (proprietar al unei m\rci [i
de]in\tor de know-how) [i un comerciant independent care se nume[te
francizat. Pentru proprietarul a facerii, franciza este un mod de extindere a
afacerii. Pentru francizat, este o oportunitate de a deschide [i a conduce o
afacere sub o marc\ recunoscut\.
Francizatul pl\te[te francizorului o tax\ de intrare n re]eaua de franciz\
(tax\ de franciz\ - entry fee) [i o tax\ periodic\ (redeven]\ - royalties). Prin
taxa de intrare sunt remunerate investi]iile francizorului [i serviciile furnizate de
acesta francizatului naintea deschiderii activit\]ii economice n regim de
franciz\. Taxa periodic\ compenseaz\ serviciile furnizate pe toat\ durata
contractului. Francizorul poate controla modul n care francizatul respect\
angajamentele asumate prin contractul de franciz\.
Cu alte cuvinte franciza este un sistem de marketing prin care francizorul d\
dreptul francizatului s\ vnd\ bunuri, s\ presteze servicii sau chiar s\ produc\
bunuri sub marca sa. Rela]ia dintre francizor [i francizat se ntemeiaz\ pe un
contract, care se nume[te contract de franciz\.

O franciz\ se deschide atunci cnd francizorul autorizeaz\ un francizat s\


utilizeze marca [i metodele sale de organizare a afacerii. Francizatul este de
acord s\ func]ioneze conform condi]iilor stipulate n contractul de franciz\, iar

3 Know-how este o expresie provenind din limba englez\ care nseamn\ a [ti cum", a [ti
n ce fel" [i care determin\ ansamblul de cuno[tin]e tehnice necesare fabric\rii, func]ion\rii ori
comercializ\rii unor produse sau elabor\rii [i func]ion\rii unor tehnologii ori procedee.

72
UNITATEA III. Temeiuri contractuale

francizorul acord\ francizatului sprijin [i asisten]\ n deschiderea [i derularea


afacerii.
Francizatul pl\te[te francizorului o tax\ de intrare n re]eaua de franciz\
(tax\ de franciz\ - entry fee) [i o tax\ periodic\ (redeven]\ - royalties). Prin
taxa de intrare sunt remunerate investi]iile francizorului [i serviciile furnizate de
acesta francizatului naintea deschiderii activit\]ii economice n regim de
franciz\. Taxa periodic\ compenseaz\ serviciile furnizate pe toat\ durata
contractului. Francizorul poate controla modul n care francizatul respect\
angajamentele asumate prin contractul de franciz\.
Cu alte cuvinte franciza este un sistem de marketing prin care francizorul d\
dreptul francizatului s\ vnd\ bunuri, s\ presteze servicii sau chiar s\ produc\
bunuri sub marca sa. Rela]ia dintre francizor [i francizat se ntemeiaz\ pe un
contract, care se nume[te contract de franciz\.
Francizorul ofer\ francizatului dreptul de a folosi marca [i celelalte semne
distinctive ale afacerii sale [i pune la dispozi]ie know-how-ul s\u. Deoarece
marca [i semnele distinctive sunt cunoscute, francizatul beneficiaz\ nc\ de la
deschiderea firmei proprii de o clientel\ poten]ial\.
Francizatul este un comerciant independent [i nu un angajat al francizorului.
El pl\te[te folosin]a dreptului de a desf\[ura afaceri sub marca francizorului [i
tot el face investi]ia necesar\ activit\]ii comerciale proprii, fiind obligat s\
men]in\ standardele [i procedeele puse la punct de francizor.
De[i francizorul [i francizatul sunt ntreprinz\tori diferi]i, interesul lor comun
creeaz\ ntre ei o leg\tur\ permanent\ [i puternic\. Ambii fac parte dintr-o
re]ea de franciz\ [i toate actele lor trebuie s\ concureze la men]inerea [i
cre[terea reputa]iei acesteia. A[a se explic\ de ce francizorul asigur\
francizatului asisten]\ continu\ n organizarea magazinului, a unit\]ii, a muncii.
McDonnald`s este recunoscut\ ca prima companie francizoare din lume.
Succesul afacerii se datoreaz\ n mare parte beneficiarilor contractelor de
franciz\, aproximativ 70% din restaurantele companiei fiind de]inute n temeiul
unui contract de franciz\.
Coca - Cola, Pepsi - Cola, Pizza Hut, KFC, Hollywood Music & Film,
Kenvelo, Marks & Spencer, Hilton sau Carrefour sunt nume foarte cunoscute
tuturor. Pu]ini [tiu c\ afacerile care se desf\[oar\ sub aceste mari nume sunt,
n tot sau n parte, francize.
Pentru a ob]ine o franciz\ McDonnaldNs fondurile de care trebuie s\
dispun\ beneficiarul sunt de minim 175.000 $. Costul unui nou restaurant
variaz\ ntre 444.000 $ [i 744.000 $ n func]ie de m\rimea sa, zona n care
este amplasat, cheltuielile premerg\toare deschiderii, echipamentul de
buc\t\rie, decoruri etc. Aceste sume sunt pl\tite furnizorilor. n plus, la
momentul deschiderii se cere o plat\ ini]ial\ de 45.000 $ care este achitat\
c\tre McDonnaldNs Corporation pentru fiecare nou restaurant. Pentru a putea

73
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

ncheia un contract de franciz\ cu compania, beneficiarul trebuie s\ fie capabil


s\ asigure singur finan]area afacerii f\r\ a apela la rude, prieteni sau asocia]i.
Beneficiarul este ales n considerarea persoanei [i nu poate avea aceast\
calitate dect o singur\ persoan\ fizic\. Cei care doresc s\ devin\ beneficiari
ai contractului de franciz\ trebuie s\ urmeze un curs complex de preg\tire
organizat de companie [i s\ dea dovad\ de disponibilitate geografic\,
deoarece pn\ la sfr[itul cursului nu se poate prevedea care dintre
restaurantele nou deschise va fi disponibil. De asemenea, alegerea
beneficiarului nu are leg\tur\ cu alegerea locului n care va fi plasat
restaurantul.
Drepturile asupra terenului [i asupra cl\dirii apar]in companiei care
construie[te efectiv restaurantul, respectnd un design specific. Beneficiarul
are obliga]ia de a finan]a toate echipamentele, toat\ aparatura necesar\ n
buc\t\rie, mobilierul, decora]iunile etc.
n momentul finaliz\rii restaurantului, acesta este predat beneficiarului care
[i-a terminat preg\tirea [i a primit aprobarea de a deveni de]in\tor - operator.
Profitabilitatea depinde de un num\r de factori care includ vnz\rile, locul unde
este plasat, abilitatea beneficiarului de a conduce afacerea.
McDonnaldNs este ast\zi cea mai extins\ [i mai cunoscut\ re]ea de
restaurante fast-food din lume, cuprinznd la ora actual\ peste 29.000 de
restaurante deschise n 121 de ]\ri ale globului majoritatea lor opernd n
sistem de franciz\.
Cel mai interesant fenomen care se produce n acest timp n evolu]ia
francizei este transferul acestui sistem din zona comercial\ c\tre zonele
necomerciale. Activit\]i medicale, de stomatologie, de artizanat, agricole,
profesii liberale, afaceri imobiliare se pot realiza ast\zi n baza unor contracte
de franciz\ care folosesc metode de succes deja experimentate.

74
UNITATEA III. Temeiuri contractuale

75
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

76
UNITATEA III. Temeiuri contractuale

77
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

78
UNITATEA III. Temeiuri contractuale

79
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

80
UNITATEA III. Temeiuri contractuale

81
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

III.3.5. CONTRACTUL DE LHN

Lohn-ul reprezint\ un tip de contract interna]ional prin care un


produc\tor (executant) se oblig\ s\ execute un produs la comanda unui
b e n e f ic ia r ( o r d o n a t o r ) , n s c h im b u l u n e i r e mu n e r a ] i i [ i p e b a z a
documenta]iei tehnice pus\ la dispozi]ie de ordonator.

P\r]ile contractului de lohn sunt persoane juridice care se identific\ prin


denumire, sediu, num\r de nregistrare la Registrul Comer]ului, cod fiscal, cont
bancar [i sucursal\, reprezentant, calitatea contractual\ (produc\tor/ beneficiar).
Temeiul legal al acestui contract l constituie legisla]ia interna]ional\.
Contractul de lohn cuprinde o serie de clauze obligatorii, dintre care
enumer\m:
a) Obiectul contractului constituit din punerea la dispozi]ia produc\torului de
c\tre beneficiar a materiei prime si materialelor, cu scopul de a fi prelucrate
corespunz\tor cu documenta]ia si prescrip]iile tehnice pe care acesta le pune la
dispozi]ia produc\torului;
b) Termenul de livrare a produselor finite;

82
UNITATEA III. Temeiuri contractuale

c) Pre]ul - se specific\ att pre]ul unitar ct [i valoarea total\ a contractului;


d) Drepturile si obliga]iile produc\torului:
 s\ asigure toate autoriza]iile privind importul materialelor puse la dispozi]ie
de beneficiar, exportul produselor finite c\tre beneficiar sau mandatarul acestuia;
 s\ respecte programul de fabrica]ie convenit ntre p\r]i;
 s\ primeasc\ materia prima si materialele;
 s\ asigure garan]ii materiale care s\ poat\ fi ncasate de c\tre beneficiar,
daca nu respecta contractul.
e) Drepturile [i obliga]iile beneficiarului:
 s\ asigure materiile prime [i materialele ;
 s\ asigure livr\rile de materii prime si materiale conform programului stabilit
de produc\tor;
 s\ preia produsele finite;
 s\ asigure plata;
 s\ asigure plata de taxe pentru ]\rile unde livreaz\ marf\;
 s\ controleze [i s\ supravegheze procesul de prelucrare;
 s\ asigure plata asigur\rii, transportului, materiilor prime, materialelor si
produselor finite.
n ]\rile unde for]a de munc\ este ieftin\, cum este cazul Romniei, al statelor
din Sud-Estul Europei sau al celor asiatice (China, India, Taiwan, ca s\ d\m doar
cteva exemple), se practic\ frecvent sistemul de produc]ie n lohn. Beneficiarul
pune la dispozi]ia produc\torului materialele [i materiile prime, documenta]ia de
execu]ie (modele, proiecte, desene etc.) dup\ care va fi realizat produsul finit,
stabile[te parametrii tehnici [i indicatorii de calitate ai produsului finit. La rndul s\u
produc\torul se angajeaz\ s\ realizeze produsul finit n conformitate cu normele
tehnice stabilite de beneficiar, pn\ la data prev\zut\ n contractul de lohn.
Desigur, ca s\ poat\ fi ndeplinite aceste condi]ii, trebuie asigurate [i
echipamentele tehnologice [i know-how-ul necesare. Produc\torul are ns\
avantajul c\ de acestea se ocup\ de multe ori nsu[i beneficiarul, care asigur\
retehnologizarea fabricii, calificnd/specializnd [i mna de lucru la standarde
occidentale [i asigurnd consultan]a de specialitate. Iar investi]ia produc\torului
este minim\, deoarece beneficiarul suport\ [i cheltuielile de aprovizionare,
costurile de produc]ie, transport [i desfacere.
Pe de alt\ parte ns\, produc\torului ii revine doar un mic procent din profit,
care nu ii permite o dezvoltare a afacerii, prin for]e proprii. El r\mne n acest fel
dependent de beneficiarii care ii aduc comenzi. Iar volumul acestora trebuie s\ fie
foarte ridicat, pentru ca venitul produc\torului s\ creasc\ [i el direct propor]ional.
Sistemul de lohn este preferat [i de ntreprinz\torii care au f\cut investi]ii - [i-
au deschis mici fabrici, au cump\rat tehnologie modern\ etc. - [i doresc s\ le
recupereze n timp ct mai scurt [i s\ asigure continuitatea produc]iei.

83
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

Industria confec]iilor r\mne domeniul predilect pentru produc]ia n lohn,


deoarece aici nivelul de salarizare este sc\zut, iar retehnologizarea necesit\
investi]ii moderate din punct de vedere al beneficiarului. Din pre]ul de vnzare al
produsului, unei fabrici de lohn i revine cam 10% (dar calculat doar la costul
manoperei), iar salariatului n jur de un procent. Dar confec]iile nu sunt singura
ramur\ unde se practic\ lohn-ul. Un alt sector este cel al tehnologiei informa]iei
(IT), unde programatorii romni sunt pl\ti]i de cteva ori mai pu]in dect colegii
lor din Occident.
De[i lohn-ul este considerat un tip de tranzac]ie rentabil\ n primul rnd
pentru beneficiar, a fost adoptat ca mod de produc]ie de multe firme romne[ti.
Un r\u necesar, pentru ca n multe cazuri reprezenta singura variant\ pentru
retehnologizare [i investi]ii sau, f\r\ comenzi (chiar [i cu profituri reduse),
fabrica [i-ar fi nchis por]ile. Dar, firmele bazate n mare parte pe lohn au [anse
reduse de dezvoltare, tocmai pentru ca profiturile pe care le ncaseaz\ sunt
vizibil mai mici in compara]ie cu exporturile f\cute n nume propriu.
R\mne poate doar satisfac]ia c\ un tricou Lacoste, o pereche de pantofi
Sergio Tacchini, o rochie Oscar de la Renta sau Versace ori ni[te blue jeans
Calvin Klein, ascund, sub o marc\ celebr\, munca bine f\cut\ a unui romn.

TEM|
I. Verificarea cuno[tin]elor:
1. Defini]i contractul de vnzare-cump\rare comercial\.
2. Analiza]i diferen]ele dintre contractul civil de vnzare-cump\rare [i
contractul de vnzare-cump\rare comercial\.
3. Explica]i obiectul contractului de vnzare-cump\rare comercial\.
4. Defini]i contractul individual de munc\
5. Analiza]i elementele definitorii ale contractului de leasing.
6. Defini]i contractul de lohn.
II. Enumera]i [i analiza]i condi]iile speciale ale contractului individual de
munc\.

III. Analiza]i n mod distinct fiecare form\ a leasing-ului.

84
UNITATEA III. Temeiuri contractuale

III.4 M|SURI APLICATE N CAZUL


NERESPECT|RII OBLIGA}IILOR
CONTRACTUALE

Raportul juridic obliga]ional confer\ creditorului dreptul de a pretinde


debitorului s\ dea, s\ fac\ sau s\ nu fac\ ceva, presta]ie pe care acesta din
urm\ este ndatorat s\ o execute sub sanc]iunea constrngerii statului.
Executarea presta]iei datorate de debitor are ca efect realizarea dreptului de
crean]\, respectiv liberarea lui de datorie [i implicit stingerea raportului juridic
de obliga]ie.
Executarea n natur\ a obliga]iilor contractuale este o regul\ cu valoare de
principiu. De cele mai multe ori, executarea n natur\ a presta]iilor pe care [i le
datoreaz\ p\r]ile contractante este voluntar\, prin plat\. Atunci cnd debitorul
refuz\ s\ execute presta]ia, creditorul poate recurge la anumite mijloace
juridice prev\zute de lege pentru a ob]ine n natur\ presta]ia, la care este
ndrept\]it. Aceste mijloace juridice sunt: executarea silit\ n natur\ a obliga]iei
de a da; autorizarea creditorului de a lua el nsu[i m\suri de executare n
natur\ a obliga]iei; sistemul daunelor cominatorii.

A) Executarea silit\ n natur\ a obliga]iilor contractuale este procedura prin


intermediul c\reia creditorul, titular al unui drept nscris ntr-o hot\rre
judec\toreasc\ sau ntr-un alt titlu executoriu, constrnge pe debitorul s\u s\-
[i ndeplineasc\ obliga]ia ce decurge din contract, efectiv [i legal. Prin plata
silit\ creditorul ob]ine executarea for]at\ n natur\ a obliga]iei debitorului.

B) Creditorul poate fi autorizat


de c\tre instan]\ de a lua
m\surile necesare de executare
n natur\ a unor obliga]ii, pe
cheltuiala debitorului. Aceast\
executare este proprie obliga]iilor
care au ca obiect presta]ia de a
da bunuri de gen pe care debitorul
nu le are, presta]ia de a face sau
a nu face.

C) n situa]ia n care debitorul persist\ n atitudinea sa de a nu-[i executa


obliga]ia, chiar cnd se apeleaz\ la mijloace de executare silit\, legiuitorul
ofer\ creditorului posibilitatea de constrngere a debitorului prin daune

85
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

cominatorii. Daunele cominatorii constau ntr-o sum\ de bani pe care debitorul


trebuie s\ o pl\teasc\ pentru fiecare zi de ntrziere sau pentru o alt\ unitate
de timp. Daunele cominatorii nu se aplic\ obliga]iilor care au ca obiect sume de
bani, deoarece acestea produc dobnzi n caz de ntrziere n executare.
Dac\ ndeplinirea n natur\ nu mai poate avea loc, devenind imposibil\ din
culpa debitorului, neexecutarea obliga]iei are drept consecin]\ plata unei sume
de bani pe care debitorul este dator s-o achite creditorului, cu titlu de
desp\gubire pentru repararea pagubelor ce i-au fost provocate. Desp\gubirile
n bani, pe care debitorul este obligat s\ le pl\teasc\, n scopul repar\rii
prejudiciului suferit de creditor ca urmare a neexecut\rii obliga]iei contractuale,
se numesc daune-interese.

III.4 .1 BLOCAREA CONTULUI BANCAR

Opera]iunile bancare se efectueaz\ prin nscriere n contul bancar deschis


de banc\ pe numele clientului. Conturile bancare destinate opera]iunilor cu
clientela - persoane fizice [i juridice - ndeplinesc dou\ func]ii principale:
 de instrument al tehnicii contabile;
 de instrument al regl\rii crean]elor b\ne[ti ntre coresponden]i.
Contul face dovada opera]iunilor b\ne[ti care se efectueaz\ ntre doi
coresponden]i, prezentndu-se sub forma unui tablou al crean]elor [i datoriilor
reciproce existente ntre ace[tia.
Blocarea disponibilului din cont poate fi dispus\ prin poprire de c\tre
instan]a judec\toreasc\ [i de c\tre organele financiare. Blocarea are
ntotdeauna caracter temporar [i nu mpiedic\ efectuarea opera]iunilor de
creditare a contului.
Poprirea este un act de executare silit\. Sediul materiei l g\sim n Codul de
procedur\ civil\, articolele 452-461.
Institu]ia popririi - ca act de executare silit\ - presupune existen]a a trei
persoane: creditorul popritor, debitorul si ter]ul poprit, un rol nsemnat avnd n
noua reglementare legislativ\ executorul, cel prin care se nfiin]eaz\ poprirea.
Poprirea se nfiin]eaz\:
 de c\tre instan]\, din oficiu, de ndat\ ce hot\rrea este executorie,
pentru sume datorate n condi]ii speciale (cnd sumele sunt datorate cu titlu de
desp\gubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, v\t\mare
corporal\, etc.);
 de c\tre executor, n celelalte cazuri.
Creditorul, n baza unui titlu executoriu , face o cerere de poprire c\tre
executor, indicndu-i eventual un ter] asupra c\ruia s\ se ndrepte, ter] despre

86
UNITATEA III. Temeiuri contractuale

care are cuno[tin]\ c\ de]ine sau va de]ine ntr-un viitor apropiat sume de bani,
titluri de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urm\ribile apar]innd
debitorului.
n urma acestei cereri, ter]ul este obligat, dup\ ce verific\ titlul executoriu4,
s\ cerceteze dac\ de]ine n fapt bunuri sau sume de bani ale debitorului.

Poprirea presupune, din partea ter]ului:


1) o indisponibilizare a sumelor reclamate prin ordonan]a de poprire, n
condi]iile legii;
2) o eliberare a respectivelor sume c\tre executor, n m\sura existentei lor
n conturile debitorului la data depunerii ordonan]ei de poprire.
Ca o caracteristic\, fa]\ de celelalte acte de executare silit\, poprirea se
nfiin]eaz\ f\r\ soma]ie si nu este necesar\ nici m\car ncuviin]area execut\rii
silite de c\tre instan]\. Legea cere doar existenta unui titlu executor.
Executorul va trimite ter]ului o copie certificat\ de pe acest titlu. Sumele
poprite vor fi re]inute si apoi consemnate ntr-un cont bancar indicat de c\tre
executorul judec\toresc, dovada consemn\rii fiind nmnat\ acestuia.
n cazul n care ter]ul nu-si respect\ obliga]iile ce-i revin pentru efectuarea
popririi, creditorul, debitorul sau organul de executare, n termen de trei luni de
la data cnd ter]ul trebuia s\ consemneze sau s\ pl\teasc\ suma urm\rit\, pot
sesiza instan]a de executare n vederea valid\rii popririi.
De asemenea, hot\rrea de validare constituie titlu executoriu.
n cazul contesta]iei la executare, sunt aplicabile prevederile generale
privind aceast\ institu]ie din Codul de procedur\ civil\.

III.4 .2 POPRIREA ASIGURATORIE

Spre deosebire de poprirea contului bancar, care reprezint\ un act de


executare silit\, poprirea asiguratorie este o m\sur\ de asigurare.
Potrivit art.597 din Codul de procedur\ civil\, poprirea asiguratorie se poate
nfiin]a asupra sumelor de bani sau altor bunuri mobile datorate debitorului de
o a treia persoan\ sau pe care aceasta i le va datora n viitor n temeiul unor
raporturi juridice existente.

4 Titlu executoriu este actul ntocmit potrivit legii, de organele competente, care serve[te la
pornirea execut\rii silite [i la realizarea, pe aceast\ cale, a drepturilor recunoscute prin
respectivul act. Legea dispune c\ nici o urm\rire asupra bunurilor mobile sau imobile nu poate
avea loc dect n virtutea unui titlu executoriu.

87
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

Condi]iile de nfiin]are ale popririi asiguratorii sunt comune cu cele ale


sechestrului asigurator, n privin]a declan[\rii procesului n care reclamantul
solicit\ obligarea prtului la plata unei sume de bani, existen]ei nscrisului
constatator al crean]ei [i a depunerii unei cau]iuni de jum\tate din valoarea
reclamat\ n lipsa unui nscris.
De asemenea, dispozi]iile care reglementeaz\ nfiin]area, aducerea la
ndeplinire [i ridicarea sechestrului asigurator se aplic\ n mod corespunz\tor
[i popririi asiguratorii

III.4 .3. SECHESTRUL ASIGURATOR

Sechestrul asigurator este o m\sur\ asiguratorie care se aplic\ n cazul n


care obiectul litigiului l reprezint\ plata unei sume de bani [i const\ n
indisponibilizarea bunurilor mobile [i imobile ale debitorului. Acesta se dispune
n vederea vnz\rilor silite pentru cazul n care creditorul va avea un titlu
executoriu iar debitorul nu l va executa de bun\ voie.
n cazul n care cererea de chemare n judecat\ are ca obiect plata unei
sume de bani, reclamantul creditor, pentru a preveni actele de nstr\inare de
bunuri mobile ale debitorului de rea-credin]\, care ar periclita executarea silit\
n viitor a hot\rrii ce se va ob]ine, poate recurge la m\sura sechestrului
asigurator.
Codul de procedur\ civil\, n art. 591 alin. 1, prevede urm\toarele: creditorul
care nu are titlu executoriu, dar a c\rui crean]\ este constatat\ prin act scris [i
este exigibil\, poate solicita nfiin]area unui sechestru asigurator asupra bunurilor
mobile [i imobile ale debitorului, dac\ dovede[te c\ a intentat ac]iunea. El poate
fi obligat la plata unei cau]iuni n cuantumul fixat de c\tre instan]\."
O a doua situa]ie este reglementat\ de art. 591 alin. 2, care prevede c\ :
acela[i drept l are [i creditorul a c\rui crean]\ nu este constatat\ n scris, dac\
dovede[te c\ a intentat ac]iune [i depune, o dat\ cu cererea de sechestru, o
cau]iune de jum\tate din valoarea reclamat\."
Cererea de sechestru asigurator se introduce la instan]a de domiciliu al
debitorului, dar, n cazul n care cererea principal\ se solu]ioneaz\ de o alt\
instan]\, aceasta devine competent\ s\ solu]ioneze [i cererea de sechestru
asigurator. Cererea de nfiin]are a sechestrului asigurator se solu]ioneaz\ n
regim de urgen]\, n camera de Consiliu, f\r\ citarea p\r]ilor, pronun]nd o
ncheiere executorie, care indiferent dac\ a fost admis\ sau respins\ este
supus\ numai recursului5 , n termen de 5 zile de la comunicare.
5 Recursul este o cale de atac prin care partea interesat\ solicit\ desfiin]area unei hot\rri
anterioare, urm\rindu-se o rejudecare a cauzei.

88
UNITATEA III. Temeiuri contractuale

M\sura sechestrului asigurator se aduce la ndeplinire de c\tre executorul


judec\toresc, potrivit regulilor privitoare la executarea silit\. n cazul bunurilor
mobile, executorul va aplica sechestrul asupra bunurilor urm\ribile numai n
m\sura necesar\ realiz\rii crean]ei. Bunurile sechestrate vor fi l\sate n
p\strarea debitorului sau a unei ter]e persoane.
mpotriva modului de aducere la ndeplinire a m\surii sechestrului, cel
interesat va putea face contesta]ie.
M\sura sechestrului asigurator are caracter temporar, anume pn\ la
r\mnerea definitiv\ a hot\rrii pronun]ate n procesul principal. Sechestrul
indisponibilizeaz\ bunurile pe toat\ durata procesului, dar la cererea
debitorului, sechestrul asigurator poate fi ridicat mai nainte de solu]ionarea
litigiului de fond, numai dac\ debitorul va da o garan]ie ndestul\toare.
Fiind vorba de o m\sur\ asiguratorie [i nu de o m\sur\ executorie,
valorificarea bunurilor sechestrate va putea avea loc numai dup\ ce creditorul
a ob]inut titlul executoriu.

III.4 4. DAUNELE COMINATORII

Daunele cominatorii sunt sume de bani pe care debitorul unei obliga]ii este
obligat, prin hot\rre judec\toreasc\ s\ le pl\teasc\ creditorului pentru fiecare
zi de ntrziere, pn\ la executarea n natur\ a obliga]iei sale. Ele pot fi stabilite
[i ntr-o sum\ global\. Dac\ debitorul persist\ n atitudinea lui, contrar\
obliga]iilor pe care le are, instan]a de judecat\ poate m\ri cuantumul lor, pn\
se va r\sfrnge rezisten]a debitorului.
Daunele cominatorii constituie un mijloc juridic de constrngere a
debitorului de a-[i executa n natur\ obliga]ia, iar nu un mijloc de desp\gubire
a creditorului. A[adar, daunele cominatorii nu sunt un procedeu de executare
silit\ n natur\ a obliga]iilor. De aceea, recurgerea la acest mijloc de
constrngere este admisibil\ numai n cazul obliga]iilor a c\ror executare silit\
n natur\ este imposibil\.
Acordarea daunelor cominatorii nu este condi]ionat\ de existen]a vreunui
prejudiciu, iar ncasarea lor de c\tre creditor nu este dect provizorie, deoarece
creditorul va trebui s\ restituie debitorului sumele ncasate drept daune
cominatorii, dup\ ce debitorul execut\ n natur\ presta]ia pe care o datoreaz\.
Creditorul poate p\stra doar suma corespunz\toare valorii prejudiciului pe
care l-a suferit din cauza ntrzierii execut\rii, n cazul n care debitorul [i-a
executat totu[i obliga]ia (daune - interese moratorii), sau suma
corespunz\toare valorii prejudiciului cauzat prin neexecutare, n cazul n care
debitorul nu-[i execut\ obliga]ia (daune - interese compensatorii).

89
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

Schem\ recapitulativ\
 contractul este un acord de voin]\ ntre dou\ sau mai multe persoane n
scopul cre\rii, modific\rii sau stingerii unui raport juridic
 ncheierea contractelor presupune ntlnirea dintre ofert\ [i acceptarea
acesteia
 efectele contractelor sunt:

 principiul for]ei obligatorii a contractelor


 principiul relativit\]ii efectelor contractelor
 efectele speciale ale contractelor sinalagmatice sunt:
 excep]ia de neexecutare
 rezolu]iunea
 rezilierea
 riscul contractului
 contractul de societate este o n]elegere prin care dou\ sau mai multe
p\r]i convin s\ pun\ ceva n comun pentru a desf\[ura o activitate
comercial\ n scopul ob]inerii de foloase materiale pe care s\ le mpart\

- caracterele contractului de societate:

 contract solemn
 contract plurilateral
 contract cu titlu oneros
 contract comutativ
 contract consensual
- condi]iile contractului de societate sunt:
 condi]ii de fond generale:
consim]\mntul obiectul
cauza (sau scopul)
capacitatea p\r]ilor
 condi]ii speciale:
 aducerea unui aport n societate (aport n natur\, numerar, industrie)
 participarea la beneficii [i pierderi

90
UNITATEA III. Temeiuri contractuale

contractul de vnzare-cump\rare comercial\ reprezint\ conven]ia prin care


o parte numit\ vnz\tor se oblig\ s\ str\mute proprietatea unui bun
celeilelte p\r]i numite vnz\tor
 de esen]a contractului de vnzare-cump\rare comercial\ este ca bunul
care face obiectul contractului s\ fie revndut
 terenurile nu fac obiectul contractului de vnzare-cump\rare comercial\
condi]ii de fond:
 ncheierea valabil\ a contractului
 capacitatea p\r]ilor
 obiectul
 cauza
caractere:
 contract cu titlu oneros
 contract consensual
 contract comutativ
 contract cu executare dintr-o dat\ sau cu executare succesiv\
- obliga]iile vnz\torului:
 predarea bunului vndut la data stabilit\
 garantarea contra viciilor
 garantarea contra evic]iunii
- obliga]iile cump\r\torului:
 s\ pl\teasc\ pre]ul
 s\ fac\ recep]ia
 s\ ridice bunul vndut
 s\ suporte cheltuielile ocazionate cu transportul
- contractul individual de munc\ este o conven]ie prin care o persoan\
numit\ salariat se oblig\ s\ presteze munc\ n folosul [i sub autoritatea unei
persoane fizice sau juridice numit\ angajator, n schimbul unei remunera]ii
numit\ salariu

- contractul de leasing este o n]elegere prin care o parte (locatorul


finan]ator) transmite folosin]a asupra unui bun al c\rui proprietar este,
celelate p\r]i numit\ beneficiar n schimbul unui pre] numit\ rat\ de leasing

91
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

- leasing-ul poate fi:


 opera]ional
 financiar
 contractul de franciz\ este un contract prin care o parte numit\
francizor se oblig\ s\ transmit\ dreptul de proprietate asupra m\rcii,
emblemei, firmei, re]etei de fabrica]ie celeilalte p\r]i numit\ francizat n
schimbul unui pre] numit tax\ de redeven]\
 contractul de lohn este o conven]ie prin care o parte numit\ executant
se oblig\ s\ execute un produs la comanda celeilalte p\r]i numit\
beneficiar, n schimbul unui pre]
 m\surile aplicate n cazul nerespect\rii obliga]iilor contractuale sunt:
 blocarea contului bancar (poprirea contului)
 poprirea asigur\torie
 sechestrul asigurator
 daunele cominatorii

TEM|
I Verificarea cuno[tin]elor:

1. Enumera]i mijloacele juridice prev\zute de lege pentru a ob]ine n


natur\ presta]ia.
2. Explia]i executarea silit\ n natur\ a obliga]iilor contractuale.
3. Enumera]i func]iile principale ale contului bancar.
4. Defini]i sechestrul asigurator.
5. Defini]i daunele cominatorii.
II .Analiza]i procedura de nfiin]are [i respectiv de ridicare a sechestrului
asigurator.

92
UNITATEA III. Temeiuri contractuale

Teste de evaluare recapitulative


1. Redacta]i un contract de vnzare comercial\ ntre dou\ societ\]i
comerciale n care vnz\torul se oblig\ s\ vnd\ o cantitate de 5000 de
produse, iar cump\r\torul se oblig\ s\ pl\tesc\ un pre] de 10.000 Euro.
Vnzarea - cump\rarea este cu executare succesiv\.
2. Redacta]i un contract individual de munc\ ncheiat ntre o persoan\ fizic\
n vrst\ de 16 ani care desf\[oar\ activitate de comer].
3. Redacta]i un contract de leasing financiar prin care s\ se transmit\
folosin]a a 5 ma[ini comerciale de cusut, valoarea contractului fiind de 20.000
Euro, termenul de leasing fiind de 3 ani.
4. Formula]i o cerere adresat\ executorului judec\toresc pentru a pune n
executare o hot\rre judec\toreas\ definitiv\ [i irevocabil\ prin care S.C. Alfa
S.R.L. e obligat\ s\ pl\tesc\ S.C. Beta S.R.L. suma de 50.000 Euro pentru
neexecutarea obliga]iilor contractului.
5. Formula]i o cerere de chemare n judecat\ prin care reclamata S.C.
Danubius S.R.L s\ solicite instan]ei punerea sub sechestru asigurator a 5
autoturisme marca Dacia Logan, proprietatea prtei S.C. Vox Trade Impex
S.R.L. pn\ la solu]ionarea litigiului.

93
Contracte economice. Manual clasa a XI-a

Bibliografie selectiv\:
1. Acostioaei, Constantin - Elemente de drept pentru economi[ti: Note de curs, Ed. a 2-a,
Bucure[ti, All Beck, 2004;
2. Angheni Smaranda, Volonciu Magda, Stoica Camelia - Drept comercial, Ed. Universitara, Buc.
2004;
3. Babiuc, Victor [.a. - Regimul juridic al contractelor economice, Bucure[ti, Editura [tiin]ific\ [i
Enciclopedic\, 1981;
4. B\dic\, Gheorghe - Contractul de munc\, Bucure[ti, Tribuna Economic\, 1998;
5. B\jan, Doru - nfiin]area [i desfiin]area societ\]ilor comerciale, Bucure[ti, Tribuna Economic\,
2005;
6. B\jan, Doru - Vnzarea interna]ional\, Bucure[ti, Tribuna Economic\, 2003;
7. Bejan, Felicia - Franciza sau Cum s\ faci avere prin metode testate de al]ii, Bucure[ti, Rentrop
& Straton, 2005;
8. Belu Magdo, Monna-Lisa - Contracte comerciale, Bucure[ti, Tribuna Economic\, 2004;
9. C\rpenaru, Stanciu D. - Drept comercial romn, Ed. a 2-a, rev. [i completat\, Bucure[ti, All
Beck;
10. Clocotici, Dorin [.a. - Opera]iunile de leasing, Ed. a 2-a, Bucure[ti, Lumina Lex, 2000;
11. Clocotici, Dorin [.a. - Opera]iunile de leasing, Bucure[ti, Lumina Lex, 1998;
12. Cr\ciunescu, Dumitru-Adrian - Drept comercial [i institu]ii de drept bancar romn, Arad,
Concordia, 2004;
13. Cucu, Cristina [.a. - Contractele comerciale : Practic\ judiciar\, Bucure[ti, Editura
Hamangiu, 2006;
14. Doroban]u, Horia - Tranzac]ii comerciale, Bucure[ti, Lumina Lex, 1998;
15. Gheorghiu, Gh. [.a. - Opera]iunile de franciz\, Bucure[ti, Lumina Lex, 2002;
16. Macovei, Ioan [.a. - Contractul de franciz\ : O formul\ care poate garanta succesul n
afaceri, Ia[i, Editura Candy, 2000;
17. Mihai Emilia - Dreptul concuren]ei, Editura All Beck, Bucure[ti 2007;
18. Molico, Tatiana [.a. - Leasingul - un instrument modern de investi]ii [i finan]are, Bucure[ti,
Editura CECCAR, 2003;
19. Motica, Radu I. [.a. - Drept comercial romn [i drept bancar, Bucure[ti, Lumina Lex, 1999;
20. Mo]iu, Florin Aurel - Contractele comerciale de intermediere f\r\ reprezentare, Bucure[ti,
Lumina Lex, 2005;
21. Patriche, Dumitru - Tratat de economia comer]ului, Bucure[ti, Editura Eficient", 1998;
22. Piperea, Gheorghe - Societ\]i comerciale, pia]\ de capital, Acquis comunitar, Bucure[ti, All
Beck, 2005;
23. Popescu, Dan A. - Contractul de societate, Bucure[ti, Lumina Lex, 1996;
24. Principiile UNIDROIT aplicabile contractelor comerciale interna]ionale 2004/UNIDROIT,
Bucure[ti, Minerva, 2006;
25. Puiu, Ovidiu - Valorificarea creativit\]ii n afacerile economice interna]ionale, Br\ila,
Independen]a Economic\, 1996;
26. Rais, Dorian - Contractul n economia de pia]\, Br\ila, Independen]a Economic\, 1999;
27. Romul Petru Vonica- Drept comercial, volumul I, Editura Victor, Bucure[ti 1997;
28. Stanciu D. Carpenaru- Drept comercial roman, Editura All, Buc. 1995;
29. Ti]a-Nicolescu, Gabriel - Regimul juridic al opera]iunilor de leasing, Bucure[ti, All Beck, 2003;
30. Turcu Ion - Dreptul afacerilor, Editura Funda]iei Chemarea" Ia[i, 1993;
31. Constitu]ia Romaniei.

94
UNITATEA III. Temeiuri contractuale

CUPRINS

UNITATEA I 3
DISPOZI}II LEGALE N PRACTICILE COMERCIALE
U.I.1 Identificarea surselor de informare privind reglement\rile legale necesare
desf\[ur\rii activit\]ilor economice 3
U.I.2 Analizarea informa]iilor necesare propriei activit\]i comerciale 6
2.1. Introducere 6
2.2. Legile aplicabile propriei activit\]i comerciale 7
2.3. Legile comerciale speciale [i alte acte normative 7
U.I.3 Utilizarea dispozi]iilor legale n materie de practici comerciale n propria
activitate 9
3.1 Drepturile comerciantului 9
3.1.1. No]iunea de comerciant 9
3.1.2. Comerciantul persoan\ fizic\ 10
3.1.3. Capacitatea cerut\ de lege pentru a fi comerciant 10
3.1.4. Desf\[urarea comer]ului pe riscul comerciantului 13
3.1.5. Ob]inerea autoriza]iei administrative 13
3.1.6. Statutul juridic al comercian]ilor 13
U.I.4 Obliga]iile comercian]ilor . Legisla]ie 15
A. Introducere 15
4.1. nmatricularea n registrul comer]ului 16
4.2. Organizarea [i ]inerea contabilit\]ii 16
Schem\ recapitulativ\ 21
UNITATEA II
AC}IONEAZ| N SPIRITUL CONCUREN}EI ILICITE 23
II.1. Identificarea p\r]ilor n raporturile de concuren]\ 23
1.2. Conduita p\r]ilor n raporturile de concuren]\ 25
II.2. Prezentarea formelor concuren]ei licite comparativ cu practicile
monopoliste [i neloiale 28
2.1 Formele concuren]ei 28
2.2. Concuren]a onest\ 30
2.3. Concuren]a neloial\ 31
II.3. Ac]ionarea n sensul limit\rii actelor restrictive de concuren]\ 34
3.1. Actele restrictive de concuren]\ 34

95
3.2. Fixarea sau impunerea pre]urilor de monopol [i dumping 37
Schem\ recapitulativ\ 39
UNITATEA III
TEMEIURI CONTRACTUALE 41
III. 1 ntocmirea documenta]iei necesare desf\[ur\rii unei activit\]i economice
(comerciale) 41
III 2. Identificarea caracteristicilor contractelor economice(comerciale) 47
2.1. Contractul de societate 47
2.2. Statutul societ\]ii comerciale 52
III 3. Utilizarea contractelor in propria activitate 54
3.1. Contractul de vnzare- cump\rare comerciala 54
3.2. Contractul de munc\ 60
3.3. Contractul de leasing 66
3.4. Contractul de franchising 72
3.5. Contractul de lhn 82
III.4. Identificarea m\surilor aplicate n cay de nerespectare a obliga]iilor
contractuale
4.1. Blocarea contului bancar 85
4.2. Sechestru asigurator 86
4.3. Poprirea asiguratorie 88
4.4. Daune cominatorii 89
Schem\ recapitulativ\ 90
Bibliografie selectiv\ 94
Cuprins 95

96