Sunteți pe pagina 1din 152

Prof. dr. ing. Voicu Tache Conf. dr. ing.

Ion Ungureanu
Dr. ing. Constantin N. Stroe

ELEMENTE DE PROIECTARE
A DISPOZITIVELOR
PENTRU
MAINI-UNELTE

I ~ f .o ? ]
! t) a J

. V 94

Editura Tehnic
Bucuroii 1985
Cuprins

Lucrarea, sub form de ndrumar-album de proiectare a dispozitivelor folo


site la prelucrrile pe m aini-unelte, prezint realizrile noi n acest dom eniu
i soluiile ce sau impus n practic, oferind astfel posibilitatea alegerii rapide,
corespunztor condiiilor de lucru i de exploatare, att a soluiilor c t i a
elementelor necesare proiectrii dispozitivelor.
D in cuprins: Bazele de orientare i fixare ale sem ifabricatelor n
disp ozitive; Elem ente privind metodologia proectrii dispozitivelor; Elem ente
i subansanbluri nenorm alizate de dispozitive (reazeme, mecanism e de fixare, In tro d u c e re
dornuri i mandrine autocentrante, dispozitive de strunjit, rectificat, frezat,
danturat, asamblat) ; Elem ente standardizate i norm alizate de dispozitive
1. Bazele de orientare i fixare ale semifabricatelor In dispozitive
(cepuri de sprijin, prisme de reazem, boluri de centrare, bride, cam e excen
trice, gabarite, corpuri etc.).
Cartea este adresat tehnologilor proiectani de dispozitive, fiind foarte 1.1, Schia operaiei ............................................................................................................................ 91
util att tehnicienilor i muncitorilor de nalt calificare din seciile de pre 1.2, Sistemul bazelor de cotare.......................................................................................................... 9
1.3, Stabilirea sistem ului bazelor de orientare i a elem entelor de o rien ta re................ 13'
lucrare m ecanic ct i studenilor de la facultile de tehnologia construc
iilo r de m aini. 1.4, Simbolurile pentru indicarea bazelor de orientare ........................................................ 17
1.5, lrorilo do orientare a sem ifabricatelor................................................................................... 19'
1.6. VadaiTla optim de orientare ............................................................................................
1.7. liorole caro acioneaz asupra semifabricatelor ............................................................. 27
1.8. Slablllrea forelor de fixare prealabil (prestrngere) ............................. ...................... 30
1.9, Stabilirea forelor de fixare ca direcie, sens i punct de a p lic a ie ............................. 31,
1.10, CnlGiilnl mrimii forelor de fixare ................................................................................... 12.

i, Jilcmeiilo privind metodologia proiectrii dispozitivelor

[A 1, ftncGonlunoa proiectrii ansamblurilor d isp o zitiv elo r .................................................... 39


3.3, Proiectarea elementelor de orientare ................................................................................... 40
2.3, I1}?tiled area subausamblurilor de f i x a r e .............................................................................. 45
2.4, Proiect arca mecanismelor de centrare i f i x a r e ................................................................. 70
2,H, Proiectarea olomentelor de ghidare i reglare a s c u le lo r ............................................... 82
.6. l rolectivroa corpurilor dispozitivelor, a elem entelor de legtur cu maimlc-unelto
( ii olem eiitolo de asamblare ................................................................................................. 84
2.7,);):: cotolor iuncionale ale ansamblurilor dispozitivelor .................................. 87
Redactor: Ing. VASILE BUZATU 2.8, Stabilirea lanurilor de dim ensiuni ale ansam blului dispozitivului i a metodelor
Tehnoredactor: ELENA GERU de rezol varo a a c e s to r a ............................................................................................................... 88
Coperta i supracoperta : CONSTANTIN GULU 2.9, Alegerea matorialolor elementelor com ponente ale d isp o z itiv e lo r ............................. 90
Bun de tipar 09. 05. 1985. Coli de tipar 19
C.Z. 6 2 1 .9 .0 0 2 .5 4 .0 0 1 . 12. 3. Memento l sulmnsiimbliui ncnormalizatc de dispozitive
T ip a ru l exocutat sub com anda
m. 1493 In 3.1, Jieft/tmio ......................................................................................................................................... 91
Introprlndorea 3.2, Mctuwmo wjpllmontare .............................................................................................................. 9(>
in Dooombrlo # , 3.3, Mmmiumo do firaro .................................................................................................................. 99
sir. G'KOO Aloxanclrboeu n r. 80-07
3.4, l)(v i'im rl cvutocoirtmnto .................................................................................................................................. 135
DlIflUrogM,
HouubllPti ooeiniiniifl ito m n ta Mandrine awt centrante ............................................................................................ .............


3.7. D ispozitive de gurit i elem sntele specifice ale acestora .................................. .... 177
INTRODUCERE
3.8. Dispozitive de strunjit .............................................................................................................. 195
3.9. Dispozitive de antrenare la strunjire i rectificare............................................................. 199
3.10. Dispozitive de frezat ............................................................................................................... 202
3.11. Dispozitive de danturat .......................................................................................................... 208
3.12. D ispozitive de asamblat ........................................................................................................... 213

1 Elemente standardizate i normalizate de dispozitive

4.1. Elem ente de orientare .............................................................................................................. 218


4.2. Elem ente ale mecanismelor de fixare ...................... ............................................................ 227
4.3. Elem ente de ghidare i reglare a s c u le lo r .......................................................................... 275 Conceput sub form a unui n d ru m ar-alb u m de proiectare a dispozi
4.4. Corpuri de dispozitive .............................................................................................................. 280 tivelor folosite la operaiile de prelucrare, asam blare i control, lu crarea cu
4.5. Elemente de legtur a dispozitivelor cu m ainile-u nele................................................ 289 prinde cele m ai noi realizri n dom eniul dispozitivelor, precum i soluii caro
4.6. Elem ente de asamblare .......................................................................................................... 298
s-au im pus n practic, oferind astfel posibilitatea, n prim ul rnd, p ro iectan
Bibliografie ......................................................................................................................... .. 304 ilor de dispozitive s aleag rapid, corespunztor condiiilor de lucru i de
exploatare, a tt soluiile ct i elem entele necesare proiectrii dipozitivelor.
O prezentare concentrat a soluiilor constructive i de calcul ale elemen
telor com ponente, cum se face n aceast lucrare, perm ite proiectantului o
com parare m ai rap id a m u lt m ai m u lto r elem ente i desprinderea soluiei
care s satisfac cerinele de precizie, com plexitate i tehnologicitate, de pro
ductivitate, de cost ale dispozitivului etc.
P ro iectan tu l trebuie s cunoasc sau s se informeze la nceputul proiec
t rii asupra d atelor despre: m aterialu l sem ifabricatului, p relucrrile realizate
anterior i fazele operaiei p en tru care se proiecteaz dispozitivul, m aina-
unelat i sculele u tilizate, regim urile de achiere pen tru fiecare faz n parte.
De asemenea, plecnd de la desenul de execuie al piesei i de la planul de
operaii sau fia tehnologic, trebuie s stabileasc condiiile de precizie nv
puse, care trebuie s se realizeze pe pies n dispozitivul de proiectat,
P rop rietile m ecanice ale m aterialu lu i piesei de p relu crat (rezistena ht
curgere, la rupere, la strivire, d u rita te a etc.) se aleg din stan d ard e corespunztor
strii m aterialu lu i la prelucrare. A ceste p ro p rie t i sn t necesare p e n tru :
calculul com ponentelor forelor de achiere ;
verificarea la striv ire a suprafeelor de contact cu reazem ele i elem en
tele de fixare ;
calculul deform aiilor piesei sub aciunea forelor de strngere i de;
achiere .a.
La o p eraia p en tru care se proiecteaz dispozitivul, sem ifabricatul este
n tr-u n anum it stadiu de prelucrare. P en tru stabilirea corect a bazelor de
orientare i p entru proiectarea adecvat a dispozitivului treb u ie s se cunoascil
forma, dim ensiunile i to leranele tu tu ro r suprafeelor prelucrate anterior,,
precum i a celor brute.
n leg tu r cu o p eraia p en tru care se proiecteaz dispozitivul, proiec
ta n tu l trebuie s fie bine inform at despre:
fazele operaiei i m odul de generare a fiecrei suprafee ;
form a i dim ensiunile mesei sau axului principal al m ainii-tm elle
p en tru a stabili elem entele de leg tu r cu dispozitivul i poziia din care este*
acionat ;

7
sculele utilizate ca tipuri, dimensiuni, geom etrie i m aterial, precum i
elementele de ghidare sau reglare ;
regim urile, forele i m om entele de achiere, ultim ele servind la dim en Bazele de orientare i fixare
sionarea sistem elor de fixare a sem ifabricatului.
n tr-o producie de serie m are, sarcina stab ilirii bazelor de orientare a ale semifabricatelor
sem ifabricatului i a fixrii acestuia p en tru o operaie d at revine tehnologu n dispozitive
lui, nct pro iectantul de dispozitive poate trece direct la alegerea elem entelor
de orientare (reazemelor) necesare m aterializrii n dispozitiv a bazelor res
pective. N u acelai lu cru se m tm pl n cazul produciilor de serie m ic i mijlo
cie n care, frecvent, snt ntocm ite planuri de operaii sum are sau fie tehnolo
gice. n aceste cazuri proiectantul de dispozitive trebuie s stabileasc bazele
orientare astfel nct, la prelucrare, s fie realizat precizia c e ru t suprafe 1.1 Schia operaiei
elor respective. Uneori, chiar n producia de serie m are, p ro iectan tu l tehno
logiei n u afecteaz suficient tim p pentru a analiza v a ria n te de o rien tare care Schia operaiei, spre deosebire de schia din planul de operaii, este
s aib n vedere i com plexitatea dispozitivului, nct n m ajo ritatea cazurilor schi de lu cru pe care se figureaz elem entele necesare stabilirii v ariantei
p ro iectan tu l de dispozitive trebuie s fac o analiz n detaliu p e n tru a stabili optim e de orientare, a sem ifabricatului. Se execut n 1...3 vederi (combi
bazele i elem entele de orientare n aa fel nct s realizeze pe pies condiiile . n a te cu seciuni), dup caz, din care s rezulte suprafeele care se prelucreaz
de precizie cerute, cu un dispozitiv ct m ai sim plu, uor de ex p lo atat i n tre i cele la care se raporteaz acestea, precum i cele p relu crate anterior. In
in u t. prim a vedere sau seciune, trebuie s se reprezinte sem ifabricatul n poziie
A vnd n vedere cele expuse m ai nainte, n prim ul capitol se prezint norm al de lucru, aa cum este v zu t din fa a m ainii-unelte, adic din locul
m odul de stabilire a bazelor i elem entelor de orientare n vederea alegerii unei de exploatare a dispozitivului de c tre m uncitor. R eprezentnd sem ifabricatul,
v arian te optim e. V arianta optim a de orientare este aceea care perm ite obi n prim a vedere, corespunztor poziiei norm ale a acestuia pe m aina-unealt,
nerea preciziei de prelucrare n lim itele im puse piesei la u n cost m inim de pre to ate elem entele de proiectare se stabilesc m ai uor, riscul ap ariiei unor greeli
lucrare, cu lu area n considerare a com plexitii dispozitivului, tim p u lu i de n proiectare fiind m u lt m ai mic.
m anevrare al acestuia etc. De asemenea, se p rezint m odul de calcul al ero Pe aceast schi trebuie s se evidenieze u rm toarele elem ente :
rilo r de o rientare reale i adm isibile, precum i al forelor de fixare. suprafeele p relucrate anterior pe pies i cele care se prelucreaz n
n capitolul al doilea se p rezint datele necesare proiectrii elem entelor o p eraia resp ectiv ;
i subansam blurilor pe grupele funcionale principale ale dispozitivelor. poziia centrului de g reu tate al piesei i fo ra de g re u ta te a piesei ca
Capitolul al treilea cuprinde subansam bluri i ansam bluri de dispozitive vector p en tru a stabili n ce m sur sem ifabricatul rm ne n echilibru pe rca=
nestandardizate, ordonate ntr-o m anier care s p erm it o alegere ra p id a zem e la aezarea acestuia n dispozitive ;
acestora, corespunztor condiiilor concrete de utilizare.
com ponentele forei de achiere, p en tru principalele faze de prelucrare,
n capitolul al p atru le a snt incluse elem ente norm alizate ale cror di c a vectori situ a i n punctele de pe su p ra faa de prelu crat p en tru care produc
m ensiuni, n gam e cu frecven m are de utilizare, snt p re zen tate n tabele. efect m axim de rstu rn are, deplasare, rotire, p en tru calculul forelor de fixare
a sem ifallricatului ;
cotele dim ensionale i de poziie ale suprafeelor care se prelucreaz
n operaia respectiv, cote care se ex trag din desenul de execuie al piesei.
Pe aceast schi urm eaz ca, n continuare, avnd n vedere elem entele
cunoscute, s se stabileasc celelalte elem ente necesai e alegerii v ariantei optime)
de orientare.

1.2 Sistemul bazelor de cotare

Sistem ul bazelor de cotare al suprafeelor de p relucrat p en tru operaiu


p e n tru care se proiecteaz dispozitivul treb u ie relev at p en tru a determ ina
cotele i toleranele care trebuie realizate la prelucrare i p en tru a vedea n
ce m sur bazele de cotare pot fi utilizate i ca baze de orientare.

!)
P o ziia pe desen a unei suprafee de pe o pies se determ in faa de alte
ie ridicat. De exemplu, p en tru alezajul d (fig. 1.2), pe desen nu este trecu t
suprafee prin cote. Cotele snt date de la elem entele geom etrice ale suprafe
co ta de intersecie, deoarece alezajul rad ial ocup o poziie p articu lar : in ter
elor respective (axe, plane sau puncte de sim etrie) sau chiar de la suprafeele
respective. Axa, dreapta, punctul, planul fa de care se determ in p rin cote secteaz pe cel central.
Cea m ai com od m etod de a stabili aceste cote i bazele de cotare cores
liniare i_ unghiulare poziia unei suprafee sau a unui elem ent geom etric
punztoare este aceea de a urm ri, n prim ul rnd, cotele care pleac de la
al acesteia p o art denum irea de baz de cotare p en tru suprafaa respectiv.
su p rafaa de p relucrat i au cap tu l opus pe o alt suprafa. Aceste cote se
T o ate aceste elem ente geom etrice fa de care se determ in unic poziia
unei suprafee pe o pies formeaz un sistem de baze de cotare. Sistem ele de urm resc pe trei direcii perpendiculare i pe trei direcii unghiulare avnd n
vedere faptul, c u n corp n tr-u n sistem rectan g u lar prezint 6 grade de liber
baze de cotare snt form ate din elemente geom etrice cuprinse n suprafeele
unei piese i pot fi foarte variate. Astfel, p en tru alezajul d (fig. 1.1) sistem ul de ta te care se reduc la 3 tran slaii i respectiv 3 ro ta ii n lungul i respectiv n
ju ru l axelor, considernd su p rafaa de p relu crat ca u n corp geometric.
baze de cotare este form at din suprafeele plane i A z. n cazul alezajului
A tunci cnd se prelucreaz m ai m u lte suprafee n aceeai operaie se
d (fig. 1.2) sistem ul bazelor de cotare este form at din su p rafaa plan A x i,
respectiv, d reap ta D x de sim etrie a alezajului A 2. consider c acestea descriu u n corp geom etric i deci n sistem ul de baze de
_ n prim ul caz su p rafaa cilindric interioar de diam etru d se determ in cotare apare problem a determ inrii acestuia.
De exem plu, alezajele 0 50, 0 60 i su p rafaa frontal care l delim iteaz
n sistem ul A 1 A 2 prin cotele a i i, iar n cazul al doilea se determ in n siste
pe cel din urm descriii u n corp (fig. 1.3), nct co ta de 5 m m nu poate fi consi
m ul Dx prin cotele a i de intersecie a axei alezajului de diam etru d cu
d reap ta de sim etrie D . d erat cot de poziie p en tru o p eraia de strunjire. Corpul descris de grupul
P en tru o proiectare corect a dispozitivului trebuie s se stabileasc cotele de suprafee se determ in, n acest caz, p rin cota de 80 m m i co axalitatea celor
dou alezaje cu cilindrul exterior. Bazele de cotare corespunztoare snt:'
care determ in poziia suprafeei de prelucrat pe pies i deci bazele de co tare
corespunztoare, precum i precizia care se cere acestor cote. P en tru determ i suprafaa fro n tal plan i axa suprafeei cilindrice exterioare A 2-
n area acestor elem ente se im pune o analiz aten t a desenului de execuie a D up stabilirea cotelor care snt trecu te pe desen se u rm rete dac aceste
piesei, p en tru a se stabili cu exactitate acele cote i tolerane pe care proiectan cote snt 'suficiente p en tru determ inarea poziiei suprafeei, avnd n vedere
gradele de lib ertate ale corpului descris de su p rafa n sistem ul de baze de
tu l piesei le-a considerat necesare funcionrii corecte a piesei n ansam blul din
care face parte. cotare al piesei.
Dac aceste cote nu snt suficiente, pe direciile pe care corpul descris de
Aceast sarcin n u este ntotdeauna sim pl, deoarece ten d in a de sim pli-
ficare a cotrii, folosind unele reguli de desen, complic stabilirea acestor ele suprafa m ai are grade de lib ertate, se cau t acele poziii p articulare pe care
m ente de ctre cel care utilizeaz desenul. eventual le ocup su p rafaa pe pies.
La. stabilirea cotelor pe desen trebuie avut n vedere fap tu l c suprafeele La stabilirea acestor cote trebuie av u t n vedere fap tu l c, pe unele direcii
pot fi d eterm inate pe pies n dou m oduri: liniare sau unghiulare, su p rafaa n u trebuie poziionat, astfel:
prin, cote liniare sau condiii de poziie, cum este cazul coaxialitii, n cazul n care su p rafaa geom etric este n elim itat cum este cazul
interseciei etc. i prin cote unghiulare sub form de unghiuri sau condiii de alezajelor d n direcia axial (fig. 1.1 i 1.2) ;
poziie cum ar fi paralelism ul, perpendicularitatea etc. ; n cazul n care su p rafaa poate avea orice poziie pe pies, pe unele
direcii, d ato rit sim etriei acesteia, poziia rad ial a alezajului d (fig. 1.2).
p rin poziia particular pe care o ocup fa de celelalte, suprafee,
cum ar fi: coaxialitatea cu o alt suprafa, sim etria fa de alte' suprafee, In cotarea pieselor, im pus de rolul funcional al acesteia, trebuie
intersecia cu alte suprafee etc. s se realizeze cu precizie m ai rid icat poziia unghiular dect abaterile pe
Acest u ltim m od de determ inare a poziiei unei suprafee este frecvent care le perm ite to lera n a la co ta de poziie a suprafeei respective. Astfel,
n llm t, ndeosebi atunci cnd suprafaa nu trebuie s aib o precizie de pozi p en tru piesa din fig. 1.4, co ta de 5 m m are ab ateri destul de largi (cot liber),
n tim p ce to leran a la paralelism este prescris cu precizie m u lt m ai m arc.
n acest caz se poate considera c este vo rb a de dou cote : u n a liniar i u n a
unghiular cea din urm determ innd poziia unghiular a celor dou suprafee.
Aceste a b a te ri snt n funcie de lungim ea m ic a latu rii care form eaz
n afara cotelor nom inale care determ in poziia uneia sau m ai m u lto r unghiul. Astfel, p e n tru u n unghi de 30 d in tre dou suprafee cu latu rile 40
BUprafeej pe pies trebuie s se stabileasc i abaterile m axim e adm ise la ai respectiv 80, ab aterea se consider dup la tu ra m ic (40) si v a fi: 3 0 ' sau
aceste cote p en tru a ti ce precizii au cotele care trebuie s se realizeze la ,|.0 ,9/100 = 0,36/40.
prelucrrile din o peraia respectiv. T oleranele la coaxialitate, la sim etrie i cele la b taia rad ial nu p o t fi
A baterile p en tru cotele de precizie mai ridicat snt trec u te pe desenul de proscrise prin ab aterile la cotele liniare sau unghiulare, m o tiv p en tru care
execuie i se extrag din acest desen. accstca snt indicate sep arat n tabelele 1.3 i 1.4 (STAS 2300-75).
P e n tru cotele libere, adic cele netolerate pe desene, abaterile se stabilesc
dup STAS 2300-75. T o t n acest sta s snt prevzute a b a te ri i p e n tru unele Tabdul 1.3
condiii de poziie reciproc care nu snt tolerate pe desene. Din acest p u n ct
de vedere to a te cotele de pe desene, precum i cele care re zu lt din co n stru cia Clasa fin i 0,6
piosei (pentru poziiile particulare ale unor suprafee), p en tru p ro iectan ii mijlocie
T o leran ele la co a x ialitate
de dispozitive i p en tru tehnologi, n general, snt tolerate, im punnd execuia i sim etrie, m m
acestora n anum ite lim ite. Clasa grosolan 2
n u rm a acestei analize se cunosc:
cotele i to leranele care treb u ie realizate pe pies p en tru determ inarea
Unic a suprafeei de prelucrat ; T abelul 1A
bazele de cotare i suprafeele corespunztoare care le d eterm in ;
bazele de cotare se vor folosi pe ct posibil i ca baze de orientare, deoarece Clas fin i
p erm it obinerea unei precizii m axim e de orientare. A baterile lim it p en tru m ijlocie 0,1
T o leran ele la b ta ie ra d ia l ,
dim ensiunile liniare, fr indicaii de toleran pe desene, care snt o b in u te mm
prin achiere (STAS 2300-75) snt prezentate n tab elu l 1.1. L im ita superioar Clasa grosolan. 0,3
a in terv alu lu i se consider p en tru intervalul m ai mic, de exem plu dim ensiunea
6 se consider n in terv alu l 3...6.
Tabelul 1.1
1,3 Stabilirea sistemului bazelor de orientare
Dimonshmca nominal, 120- 315-
mm 0 ,5 - 3 3 -6 6 -3 0 3 0 -1 2 0
315 1000
i a elementelor de orientare

Clasa fin. 0 ,0 5 0 ,0 5 0 ,1 0 ,1 5 0 ,2 0 ,3
In sistem ul bazelor de orientare se d eterm in poziia suprafeei de p re
lucrat. In dispozitiv, acest sistem se m aterializeaz p rin elem ente de orientare
Abateri Clasa (m izem e) care vin n contact cu suprafeele p rin care se determ in bazele siste
Jimlttt, semimijlocie 0 ,1 0 ,1 0 ,2 0 ,3 0 ,5 0 ,8
mm m ului de orientare.
Ly, stabilirea sistem ului bazelor de orientare i a elem entelor de orientare
Clasa mijlocie - 0 ,2 0 ,5 0 ,8 1 ,2 2 trebuie s se respecte u rm to arele:
n stabilirea bazelor de orientare ale un u i sem ifabricat, la prelucrarea
P en tru cotele unghiulare netolerate pe desene abaterile lim it snt prev iiiUff suprafee ntr-o operaie d at, este necesar ca bazele de orientare s fie
unic n tab elu l 1.2 (STAS 2300-75). identice cu cele de cotare, n tru c t num ai n acest caz n u ap a r erori de orien-
lurc, Orice neconcordan a unei baze de o rien tare cu cea de cotare duce la
Tabelul 1.2 apariia unor erori de orientare care se transform n ab ateri de la poziia corect
lainfjlnion latinii scurte a unghiului,
10 1 0 -5 0 5 0 -1 2 0
.a suprafeelor prelucrate.
mm 1 2 0-400
A bateri de la acest principiu, de a alege baze de orientare diferite de cele
di: cotare, snt acceptate n situ a ia n care erorile introduse de schim barea dc
n (jrodo sexagesimalo 1 30' 20' 10' Im/ii, sc ncadreaz n abaterile cotelor de realizat la prelucrare i dac schim
'
llmlltt barea de baz duce la un dispozitiv esenial m ai sim plu. N um ai n aceste
n mm Ia 100 nun Hmglmo
1 ,8 0 ,9 0 ,6 0 ,3 fiituaii pot fi lu a te n analiz i v arian te cu baze de orientare diferite de colc
4 , de cotare. De exemplu, baza de cotare p e n tru co ta a
E lim in area suprare
-----j--------------- - (fig. 1.5) este suprafaa plan A v Alegnd aceast supra-
zem rii sem ifabricatelor,
fa i ca baz de orientare este evident c re z u lt u n ceea ce este echivalent
dispozitiv m ai complicat i m ai greu de deservit (fig. .6), c u elim inarea prelurii
_________ dect unul care folosete ca baz de orientare su p ra faa A 2 unui grad de lib ertate de
4 (fig. 1.7), nct este justificat lu a re a n considerare i a c tre dou elem ente de
F ig. 1.5 acestei posibiliti. A plicarea unei astfel de v a ria n te cu orientare, se poate realiza
baz de orientare diferit de cea de cotare este posibil d u p caz prin :
num ai dac erorile de orientare care se introduc se ncadreaz n lim itele lim itarea dim en
to leran ei im puse la cota a\ siunilor elem entelor de
orientare (fig. 1.8) ;
n stabilirea sistem ului bazelor de orientare trebuie ev itat suprare- realizarea unor
zem area sem ifabricatelor. E v itare a suprarezem rii sem ifabricatelor este echi jocuri de com pensare a Fig. 1.
v alent cu condiia ca fiecare grad de lib ertate al acestora s fie p re lu a t n abaterilor
CLCCl L l i U l de
U.V poziie a
,
m od cert de u n singur elem ent de orientare p en tru to a te sem ifabricatele care suprafeelor de orientare pe direciile la care ap ar suprapuneri n preluarea
se aaz n dispozitiv, indiferent de abaterile de la poziia reciproc a supra gradelor de lib e rta te (fig. 1.9);
feelor care determ in bazele. Suprarezem area sem ifabricatelor este provocat m ob ilitatea elem entelor de orientare pe direciile pe care apare supra
de fa p tu l c suprafeele care determ in sistem ul bazelor de orientare au aba punerea prelurii aceluiai g rad de m ai m u lte elem ente de orientare (fig. 1.10),
teri de la poziia reciproc care fac ca sem ifabricatele s ocupe n spaiu poziii S uprafaa fro n tal a piesei (fig. 1.8, a) prezint ab ateri de la perpendiculari
diferite, influennd precizia de prelucrare a pieselor. ta te fa de alezajul acesteia, nct la aezarea pe elem entul de orientare
(fig. 1.8, b) se obin poziii diferite de la pies la pies. E lim inarea acestei incer
titu d in i se poate face m icornd lungim ea p rii cilindrice de cen trare (fig. 1.8, c).
B olul 2 (fig. 1.9) este frezat pe direcia Ox p en tru a n u p relu a deplasarea pe
direcia respectiv, fiind p relu at de elem entul 7. De asemenea, bolurile au o
lungim e m ic p en tru a n u lega ro tirile dup axele Ox i Oy care snt p relu ate
de placa de baz. P en tru evitarea prelurii deplasrii sem ifabricatului pe
d irecia Oz de ctre dornul conic (fig. 1.10), dornul este m obil, aflndu-se sub
aciunea arcului, nct sem ifabricatul se reazem pe su p rafaa frontal, indi
ferent de abaterile dim ensionale ale suprafeei conice ;
n stabilirea sistem ului bazelor de orientare trebuie m aterializat n
ntregim e baza de orientare cu ntinderea m axim . A vnd n vedere fa p tu l c
suprafeele de orientare ale unui sistem de baze au n tin d eri diferite, se obine
o orientare m ai precis i m ai stabil dac se m aterializeaz n ntregim e baza

Fig. 1.7
F ig. 1.9
14
113
1,4Simbolurile pentru indicarea bazelor
de orientare

P en tru a indica pe schiele operaiilor bazele i elem entele de orientare se


folosesc sim boluri. Sim bolurile se reprezint pe schia operaiei p en tru a
indica, pro iectan tu lu i de dispozitive i celor care realizeaz prelucrarea, bazele
de orientare i elem entele de m aterializare a acestora n dispozitiv. Sim bolurile
care cuprind i inform aii asupra elem entelor de orientare p o t fi u tilizate i la
alegerea v arian tei optim e de orientare, n tru ct se p o t rep rezen ta pe aceeai
schi, prin sim boluri, to ate variantele care prezint interes.
Se folosesc, n principal, tre i sistem e de simbolizare, fiecare din acestea
F ig . 1.11 coninnd u n n um r m ai m are sau m ai mic, a tt de inform aii, ct i de sim
F ig. 1.12 F ig. 1.13 boluri.
corespunztoare celei m ai ntinse suprafee. Astfel, la frezarea canalului a Cea m ai sim pl' sim bolizare const n un u l pn la cinci X ", + " sau
' pe sem ifabricatul 7 (fig. 1.11) alegnd A x i A z ca suprafee de orientare i folo " care se plaseaz n apropierea suprafeelor de orientare i indic num ai
sind elem entele 2 i respectiv 3, se obine o orientare m ai bun, n tru c t supra suprafeele de orientare.
fa a m ai n tin s se reazem pe elem ente de orientare pe to a t ntinderea. N eajunsurile acestei sim bolizri con stau n aceea c m etoda n u ofer indica
E roarea n acest caz la cota provocat de abaterile de la p erp en d icu laritatea ii asupra bazelor de orientare atunci cnd acestea snt im aginare, n u precizeaz
suprafeelor A x i A 2 este Ac bxa.. La aezarea ca n fig. 1.12, eroarea care im p o rtan a fiecrei baze, n u red n u m ru l de grade de lib e rta te legate de
rezu lt la cota b va fi Ab = cja. Considering, aceeai ab atere de la perpendicula fiecare baz i nu cuprinde inform aii asupra elem entelor de orientare, m otiv
rita te n am bele cazuri, rezult c Ab este m ai m are dect Ac n tru ct cx este p en tru care este to t m ai p u in utilizat. Cteva exemple de folosire a acestor
m ai m are dect b\. De asemenea, este evident c n p rim ul caz s ta b ilita te a sim boluri p o t fi u rm rite n fig. 1.15, 1.16 i 1.17.
piesei pe reazem e este m ai bun ;
Sim bolurile relev num ai c suprafeele i A 2 snt folosite la orientarea
la stabilirea sistem ului bazelor de orientare trebuie aleas n m od sem ifabricatelor p en tru prelucrarea suprafeelor ra p o rtate p rin cotele .
corespunztor m rim ea suprafeelor de contact a reazem elor cu cele de orien i respectiv d.
tare in n d seam a de abaterile de la form a geom etric a suprafeelor folosite
O a doua sim bolizare (tabelul 1.5) pune n eviden:
ca baze de orientare. De exemplu, dac sem ifabricatul (fig. 1.13) prezint o-
abatere de la p lan itate de form a unei convexiti, apare cert o in sta b ilita te , suprafeele folosite ca baze de o rientare p rin aceea c sim bolurile so
contactul fcndu-se teoretic pe dreapta AB. P entru a ev ita aceste incerti plaseaz n apropierea suprafeei sau pe o prelungire a acesteia ;
tudini de distribuire la voia ntm plrii a punctelor bazele de orientare d ate de form a sim bolului ;
de contact cu reazemele trebuie ca suprafeele de im p o rtan a fiecrei baze prin nu m ru l ataa t sim bolului care indic
contact, ca ntindere, s se aleag n concordan ordinea m aterializrii bazelor.
I----- -- ------------ cu m rim ea abaterilor de la form a geom etric a
I I suprafeelor de reazem ale pieselor. Cu ct abaterile-
7Tv ---- ~YT\ de form ale suprafeelor pieselor snt m ai m a ri cu
a tt m ai m ult este necesar ca reazem ele s asigure
suprafee de contact lim itate (fig. 1.14).
Din cele exam inate, rezult c la b aza proiec
trii unui dispozitiv se pot afla m ai m ulte v aria n te.
D intre acestea, pe baza calculului erorilor de o rientare,
a analizei com plexitii dispozitivului, a tim p u lu i
necesar introducerii i scoaterii piesei din dispozitiv,,
a condiiilor de exploatare, se poate alege v a ria n ta
care s rspund ct m ai bine sub aspectul preciziei,
productivitii, com oditii n exploatare i p re u lu i
, 1.14 de cost.
F ig. 1.15 FI r . 1.16 Fiii. 1.17
16
s

0 a treia sim bolizare care poate fi u tiliza t i la analiza com parativ a


Tabelul 1.5
D im ensiunile variantelor de orientare indic n plus, fa de precedenta, elem entele de orien
"Simbolul
de rep rezen tare
pe desen (h este Form a tare u tilizate n dispozitiv (tabelul 1.6), iar im p o rtan a bazelor este precizat
nlim ea suprafeelor
de orientare
Baza de orien tare prin num ru l de grade de lib ertate legate sem ifabricatului de fiecare baz.
scrie rii pe Exem ple de u tilizare
desen)

Plan Plan, dreapt, punct 1.5 Erorile de orientare a semifabricatelor

Erorile de orientare apar la cotele care trebuie realizate pe pies datorita,


necoincidenei bazelor de orientare cu cele de cotare i corespund unor depla
sri liniare sau unghiulare ale bazelor de cotare fa de bazele de orientare, po
direcia cotelor de realizat pe pies la prelucrare.
Dou su Plan, dreapt, pnct
prafee E roarea de orientare , egal cu m rim ea deplasrii bazei de cotare fa
de simetrie
plane si de cea de orientare (pe direcia cotei de realizat), depinde de toleran tele T t a
metrice cotele care leag cele dou baze:

= { (1.1)
sau, inn d seam de fa p tu l c to leranele snt m rim i statistice,
Cilindri A xe de simetrie, punctel
c
de simetrie ale su = V T f. (1.2)
prafeelor cilindrice
Astfel, pe pies (fig. 1.18) trebuie realizat cota de 10 mm, care determini!
pe direcia axial poziia axei alezajului 0 8 de prelucrat. D ac baza de oriciv
tare este su p rafaa fro n tal din stnga (vezi simbolul), b aza de cotare este
Conic legat de aceasta prin cotele 20 i 40. Cotele 20 i 40 se iau de pe desenul de
Axe de simetrie, punc
te de simetrie ale su execuie al piesei sau din planul de operaii u rm rin d prelucrrile anterioare
prafeelor conice pe pies.
E roarea de orientare la cota de 10 m m v a fi

(io) = |0 - f T |0 = v0,42 + 0,62 = 0,7 mm.


Tolerantele celor dou cote n eto lerate pe desen snt lu ate din
Sferic Centrul sferei STAS 2300-75.
A tunci cnd deplasarea bazei de cotare fa de
cea de orientare este provocat de jocurile dintre
sem ifabricat i elem entele de orientare, p en tru calcu
lul erorii de orientare se procedeaz astfel :
se stabilesc condiiile n care, pe d irecia cotei
Oarecare ale crei erori se calculeaz, apare deplasarea m axi
m a bazei de cotare;
se determ in geom etric re la ia de calcul a
deplasrii m axim e a bazei de cotare pe direcia
cotei ;
se stabilcsc m rim ile param etrilor caro intr
n relaie i se calculeaz valoarea erorii. Kg. U 8

10
Tabelul 1.6 T abelul 1.6 (continuaro)
Forma
noiipra- Simbolul B aza de
iutoi do E lem entul
o rie n tare d e orientare E x em p le de u tiliz are
OFioritare
A xa conului Dornuri
sau puncte sau buce]
de pe ax conice

Plan, dreap-1 Reazeme Conic


t, punct pentru
suprafee
plane

Se ataeaz simboluri pe direcia pe eare elem entul do


orientare este mobil

A x sau Dorn sau


punct de pe buc ri
Plan, dreap Ghidaje ax gid
t, punct de rigide
simetrie

A x sau Prism
punct de pe
PJan axa
u nei supra^
fete exteri-
Plan, dreap M ecanis
t, punct de me auto-
simetrie ale centrante
unor supra ntr-un
fee exte plan de Cilin
rioare simetrie dric A x sau Mandrine
punct de pe autocen-
axa unei su trante
prafee e x
terioare

Plan, dreap
t, punct de
sim etrie ale A x sau Dornuri
unor supra punct de pe autocen-
fee interi axa unei su trante
oare prafee in
terioare

21
Tabelul 1.7 continuare))

Metoda de calcul poate fi u rm rit n con


tinuare pe exemplul din fig. 1.19.
La prelucrarea canalului, sem ifabricatul -Ui) ) ??0 \
este rezem at pe un bol rigid i se cere reali pentru < /j ;
zarea cotei a. Baza de cotare se poate deplasa
pe direcia cotei a, n lim ita jocului d in tre sem i <> = ilih + li(h + h W \
F ig . 1.19
fabricat i bol. S ituaia cea m ai defavorabil pentru n sting bolulu i nefrezat;
este d at de jocul m axim , adic bolul executat la diam etrul m inim dmi, iar () = l ~ h k + h ( h + jz) llh
alezajul piesei la diam etrul D max.
pentru b > 1 (l2 n dreapta bolului frezat);
Eroarea de orientare pe direcia cotei a va fi
e<6) h
^(a) J max ^ max ^' 0*^) Eroarea un ghiular pe direcia cotei a:
Elem entele (din relaie) care ap a rin piesei se extrag de pe desenul de
Oi + i | L
oxccuie al acesteia sau din planul de operaii. 2(11)
-Elem entele care ap a rin dispozitivului se calculeaz u rm rin d ca sem ifabri h
catul s poat fi introdus cu uurin n dispozitiv (vezi cap. 2). 4c) = () cos a + sin a
P en tru cazurile m ai des n tln ite de erori de orientare provocate de depla (/) = (e) sin a + E(j) cos a
sarea bazelor de cotare n lim ita jocurilor, n tabelul 1.7 se prezint relaiile
tic calcul al erorilor care pot apare dup dou direcii perpendiculare i respectiv Erorile de paralelism pe direciile cotelor
dup o direcie oarecare. Dac cota de realizat coincide cu u n a din cele dou i f snt:
direcii perpendiculare atunci eroarea se ia corespunztor direciei respective.
< = [Oi + i 2)cosa]^
! )iic cota are o direcie oarecare, eroarea corespunztoare se obine din nsu
m area proieciilor celor dou erori pe direcia cotei. ein/) = L(h + k ) sina]/^
________________
Tabelul 1.7
) 2 a (tg - tg j) unde:
O rientarea sem ifabricatului i cotele
de realiza t la prelucrare R elaia de calcul a erorii de o rie n ta re cos [III jzmax j\maxl*-)
+ -

I iF n 0\2
COS j idj I j + l\ sau

(6) = + 2 ~ tg i) unde
() {b) (C) Jmax max umin cos = (h - 2max)

cos l = ta

Se adopta valoarea maximii rezultat dup


cele dou relaii
(') jim ax
- 1-max (e) ' 2( - j)
i h m X Olcnleasifl |! wmmft do jocul
pu boll)

23
aa
Tabelul 1.8 (continuare)
T ab b lu l 1.7 (continuare)

<) = T 1 + j m a x , unde Tj este tolerana la


coaxialitate a alezaj ului fa de exterior,
iar jmax ~ jocul m axim dintre buc i su
) T D prafaa exterioar

() = + jmax I care T i este tolerana


n cazul n care erorile de orientare snt provocate de utilizarea unei baze la concentricitate a suprafeei interioare
de orien tare diferite de cea de cotare i de jocurile d in tre sem ifabricate i fa de cea exterioar, iar jmax jocul m axim
qlem entele de orientare, erorile de orientare se p o t calcula sep arat corespunztor dintre buce i cilindrul exterior
fiecrei cauze i apoi se nsum eaz. Situaiile m ai des n tln ite n practic snt
p rezen tate n tab elu l 1.8.

T abelul 1,8
N r.
c rt. Schem a de calcul g f X ) = cu abaterea de la paralelism a suprafeei
R e la ia d e calcul
superioare fat de cea inferioar dup
STAS 2300-75

4a) = T b

S(o) = [1 + Vsin (fiW dl2


(6) = [ - 1 + l/sin (/2)]/2

(c) = 7d/[2sin(a/2)]
() Trf/2 -)- T j/2 + j max*
unde este tolerana la coaxialitate a su
prafeei interioare fa d e cea exterioar iar
jmax jocul m axim dintre dorn i alezaj

S(&) T c + Jmax cos a >


jmax iiind jocul maxim dintre buc i ci
() T (, + }max> unde j max este jocul m axim lindru
dintre dorn. i alezaj

25
Tcbbehil 1.8 (continuare)
1.7 Forele care acioneaz asupra semifabricatelor
F orele care acioneaz asupra sem ifabricatelor trebuie lu a te n conside
rare corespunztor fiecrei faze de lucru:
la aezarea sem ifabricatului n dispozitiv;
la pornirea m ainii pn la atingerea tu ra ie i de regim ;
n tim p u l achierii ;
la oprirea m ainii.
n cazul cel m ai general, asupra sem ifabricatului p o t s acioneze forele
m enionate n tab elu l 1.9.
Tabelul 1.9

5
F o re P u n c t de aplicaie, R elaii de calcul a -mrimii F azele n care acioneaz
sau m om ente d irecie, Sens fo relo r sau m om entelor

n . centrul de G = mg [N], unde m este In toate fazele de lucru


Greutatea
sem ifabri greutate masa semifabricatului, n
catului kg, iar g, acceleraia gra
vitaional, 9,8 m /sa

In centrul de F = m v f t [N], V fiind viteza La pornirea i respectiv


Forele de
greutate i are de regim a piesei n micare la oprirea m ainii pentru
inerie
sens invers ac de translaie, iar t timpul piese aflate n micare de
celeraiei de atingere a vitezei de re translaie
gim la pornire i respectiv
tim pul de oprire a m ainii 111
1.6 Varianta optim de orientare secunde

V arianta optim de orientare corespunde unor baze i elem ente de orien- Au sens invers M j 7 i /( 3 0 t) [Nm], unde La pornirea i respectiv
Momente de
j este m om entul de inerie la oprirea mainii pentru
1are (reazeme) care perm it obinerea unui dispozitiv sim plu n condiiile reali- inerie acceleraiei un
piese aflate n micare
ghiulare masic al piesei fa de axa
/,firii prcciziei cerute piesei. de rotaie, iar n turaia de rotaie
P en tru a determ ina v aria n ta optim se calculeaz erorile de orientare care de regim n rot/m in; t,
afecteaz cotele de realizat pe pies pentru fiecare din \rariantele stab ilite i se timpul de atingere a vitezei
de regim la pornire a m a
exclud acele v ariante care introduc erori mai m ari dect eroarea de orientare
inii n secunde
m axim adm is dat de re la ia
= T -- , _ (1.4) Torele cen Au punctul de F = m R (/)2, unde R La pornirea i respectiv
n cure T este to leran a la cota de realizat pe pies, iar precizia m edie trifugale aplicaie n cen este raza la care se afl oprirea m ainii cu valori
trul de greu centrul de greutate al piesei variabile datorit tura
eeoiuniiic corespunztoare procedeului de prelucrare respectiv. fa de axa de rotaie, n iei i cu valoarea con
tate al piesei i
Dintre variantele care realizeaz precizia cerut, v aria n ta optim este acioneaz pe m, iar n turaia piesei, stant la viteza de regim
aceea care conduce la realizarea unui dispozitiv ct m ai sim plu i ct m ai uor direcia radial n rot/m in. pentru piesele aflate n
de exploatat. la axa de rotaie micarea de rotaie
Alegerea variantei optim e se face pe considerente form ale, de cpm para-
!i(' a: Forele de Au punct de a- Se calculeaz cu relaiile n tim pul achierii
com plexitii elem entelor care formeaz dispozitivul ; achiere. plicaie, direc din teoria achierii, dup
com oditatea exploatrii dispozitivului; ie, sens i m caz, pentru m ai m ulte si
rim e variabile tuaii de aciune a acesteia
u u rin a prelurii forelor care acioneaz asupra sem ifabricatului n diverse puncte pe supra
n lim pui lucrului .a. faa piesei
Tabelul 1.10 (continuare)
n tab elu l 1.10 se p rezint relaiile de calcul ale m om entelor de inerie
p en tru form ele tipice de corpuri geom etrice care com pun piesele.

Tabelul 1.10

Nr.
c it. S ch ia de calcul
Volum ul i m om entele d e in erie

J y ' J,x c s3 a + J y cos2 + J z cos3 + mcl 2

V = abc Jx Jy, J z snt date de relaiile de la p o


ziia 3
J x = (b2 + c2) m/12

J y = (2 + 2} m/ 12

J z = (a2 + 2) m/12

/' = J x + Wif2

Jy' = J y +

J z' J z + in care : V = /
J x = 3 i? 2/10
0 este central de greutate al piesei paraleli
pipedice; m m asa piesei; x ', y ', z ' snt J y = J z = [42 + 2)/ 80
drepte paralele cu axele de coordonate;
d este distana de la axe la dreptele fa de / ' = cos2 CC + J y cos2 + Jz c o s\ y +
care se consider m om entul de inerie

J y ' = J x cos2 a + J y cos2 + Jz cos2 + mrf2 V = ( + ifr + >?)


3
Sistemele x ', y , z ' i x", y", z" snt cu axele
paralele, iar sistem ul x, y , z are axele paralele 3 5 5
cu planele paralelipipedului; J x , J y , J z snt 7~ = --------------
date de relaiile de la poziia 1
h 2 + 2 + 3r2
* = ~ 2 + Rr + *

V = tiR H V = 4?3/3

J y = 2/2 ; / = mRZ + J x = J y J z = 2 m R zj5


J z = J z = (3R2 + 2) m /12

29
1.8 Stabilirea forelor de fixare prealabil (prestrngere)
Tabelul 1.12 (continuare)
F o rele de fixare prealabil se aplic sem ifabricatului la aezarea n dispo
zitiv nct acesta s r m n n contact cu elem entele de orientare.
A ceste fo re snt necesare num ai pe direciile p e c a re g re u ta tea sem ifabri
catu lu i n u asigur contactul acestuia cu reazemele. n cazul n care sem ifabri
catu l in tr pe elem entul de reazem sau este cuprins de acesta nu snt necesare
fore, chiar dac g re u ta tea nu asigur contactul cu reazem ul.
C teva exem ple n care snt necesare fore de prestrngere snt p rezen tate
n tab elu l 1 . 1 1 . Vectorii forelor de fixare prealabil i de fixare s e reprezint
pe schia operaiei p rin sgei (tabelul 1.12).

la b e l u l 1.11

Calculul forelor de prestrngere se face n ipoteza ca acestea s asigure


co n tactu l piesei cu reazemele nvingnd g re u ta tea sau frecrile care apar n tre
pies i reazem e cu relaiile din mecanic.

1.9Stabilirea forelor de fixare ca direcie, sens


i punct de aplicaie
F orele de fixare a sem ifabricatelor trebuie s m enin sem ifabricatele pe
elem entele de orientare pe to t tim pul lucrului. Aceste fore, ca i cele de fixare
prealabil, se reprezint pe schia operaiei p rin vectori care indic suprafeele
pe care se aplic forele, direciile i sensul de strngere.
La stabilirea sensului i direciei forelor de fixare a sem ifabricatului pe
reazem e trebuie s se in seama de urm toarele :
p en tru a nu schim ba im p o rtan a bazelor de orientare (deci i precizia
care se obine la cotele de realizat pe pies la prelucrare) trebuie ca forele de
strngere s fie aplicate perpendicular pe baza de orientare care leag nu m ru l
m axim de grade de lib ertate, adic aceea care este m aterializat n ntregim e
n dispozitiv;
la alegerea sensului de avans i de ro ta ie a sculei sau piesei, precum i
la stabilirea unor reazeme, trebuie s se urm easc ca forele de achiere s so
nchid prin reazem e n u prin elem entele de strngere, deoarece prim ele snt
m ai rigide i asigur o fixare m ai bun a sem ifabricatului ;
atunci cnd se aplic fore de strngere pe direcia m ai.m ultor baze este
bine ca acestea s fie aplicate sim ultan, iar atunci cnd se aplic succesiv trebuiu
s se aplice m ai n ti fo ra n d rep tat c tre b aza care este m aterializat n
ntregim e ;
atunci cnd pe unele direcii piesa nu p rezin t rig id itate suficient este
necesar rigidizarea acesteia pe direciile respective, folosind reazeme supH~
m entare.
P entru stabilirea punctelor de aplicare a forelor de fixare trebuie s se
aib n vedere u rm toarele:
punctul de aplicare ales (sau punctele) s perm it realizarea echilibrului
semifabricatului pc reazem e cu o fo r m inim de fixare ;

J
punctele de aplicare s corespund unor poziii cu rig id itate m are a Tabelul 1.13
sem ifabricatului i s nu fie n afara reazemelor ;
Valorile coeficientului 4 la prelucrarea:
s fie posibil realizarea forelor n punctele respective cu diverse me Fora sau momentul
de achiere care scoate
Procedeul de prelucrare fontei 1 oelului
canism e, f r s m piedice prelucrarea care trebuie efectuat pe sem ifabricat; piesa din echilibru
forele trebuie s realizeze o strngere uniform pe baze.
1,15 1,15
M
M u rire 1,10 1,10
PaX
1,3 1,3
1.10 Calculul mrimii forelor de fixare L rgire clc degroare pe M
1,2 1,2
P ax
1,2 1,2
, Pax
Calculul m rim ii forelor de fixare a sem ifabricatelor n dispozitive se
poate face n dou ipoteze : 1,0 1.0
S tru n jire de degroare Pz
1,2 1,4
Pv
n ipoteza c sem ifabricatul este sim plu rezem at pe elem entele de orien P*
1,25 1,6
ta re ale dispozitivului, caz n care forele de fixare rezu lt din condiia de ps 1,75 ... 1,9
tra re a echilibrului sem ifabricatului pe reazeme, considernd c a tt forele de F rezare cilindric o telu ri m oi
fixare ct i celelalte fore care acioneaz asupra acestuia (de prelucrare; de sau fro n tal P t 1,2 ... 1,4
' inerie, centrifugale etc.) snt n ite vectori; 1 ,2 - 1 ,4
o elu ri dure
n ipoteza c sem ifabricatul este prestrns n tre elem entele de orientare
1,15 ... 1,2
(de reazem ) i cele p rin care s-a realizat strngerea, caz n care fo rele de fixare Pt
rezult din condiia ca, la aciunea forelor de achiere, centrifugale, de inerie 1,55
P
ctc., su p rafaa de prelu crat s rm n n lim itele unor deplasri im puse sau B roare
sem ifabricatul s r m n n continuare prestrns.
F o rele de fixare calculate dup prim a ipotez snt, n general, aproxim a 1.10.1 Calculul mrimii forelor de fixare n prima ipotez. P en tru a
tive, d ar uneori precizia re zu ltat este suficient p e n tru practic. i stabili ipotezele i relaiile de calcul al forelor de strngere se pleac
Cea de-a doua m odalitate de calcul a forelor este m ai dificil, ns rezul de la fa p tu l c sem ifabricatul rezem at pe elem entele de o rientare poate
tatele o b in u te snt m ai aproape de realitate. D ificultatea aplicrii acestei pierde echilibrul sub aciunea forelor exterioare, n u rm toarele m oduri po
m etode const n aceea c im pune cunoaterea rig id itilo r elem entelor de sibile :
p rin r stu rn a re n ju ru l unor reazem e, caz n care fo ra de strngere
reazem i strngere p en tru a p u tea lua n considerare elasticitatea sistem ului.
rezu lt dintr-o ecuaie de m om ente n ju ru l d rep tei fa de care apare r s tu r
P e n tru realizarea echilibrului cu o siguran suficient, forele exterioare narea, lund n considerare forele exterioare i cele de strngere, to ate acestea
considerate a aciona asupra sem ifabricatului se m resc fa de cele re zu ltate
din calcul p rin tr-u n coeficient K , denum it coeficient de siguran. cu puncte de aplicare stab ilite n etapele an terio are;
prin alunecare liniar pe reazeme, n care caz fo ra de strngere rezult
M rim ea acestui coeficient se ia funcie de tip u l prelucrrii avnd n vedere, dintr-o ecuaie de proiecii n tre forele exterioare i cele de frecare d ate de
n principal, co n stan a forelor respective. Valorile recom andate p en tru acest forele de str ngere pe reazem e, pe d irecia pe care apare alunecarea sau prin
coeficient se o b in cu relaia alunecare unghiu lara, cnd forele de strngere rezu lt d intr-o ecuaie de m o
m ente n tre m om entele forelor exterioare i ale celor de strngere ;
^ (1.5) prin deplasare pe d irecia forelor exterioare, care snt o rien tate ctre
n arc: este u n coeficient care se ia cu valorile 1,5 p e n tru prelucri de forele de strngere, n care caz fo ra de strngere rezu lt din ecu aia de proiecii
finisare i 1,8 p en tru prelucrri de degroare;
corespunztoare.
I i 2 coeficient care ine seam a de ntinderea suprafeelor de reazem ; A tunci cnd asu p ra sem ifabricatului acioneaz sim ultan m ai m u lte fore
, ia egal cu 1 p en tru reazem e cu suprafee lim itate i 1,5 p en tru reazem e cu i m om ente (cum este cazul p relu crrii sim ultane cu m ai m u lte scule) este nece
suprafee ntinse, p e n tru care nu sn t determ inate punctele de contact cu cer- sar ca forele i m om entele respective s fie reduse la u n torsor n tr-u n punct
1it adine ; ales convenabil, p en tru a p u tea u rm ri m ai uor efectele acestui torsor asupra
coeficient care ine seam a de continuitatea achierii, acesta are ^ lab ilitii sem ifabricatului pe reazeme.
P entru u n caz d a t p o t s apar ca posibile to a te cele tre i situ aii de pier-
valoarea 1 p en tru achierea continu i 1,2 p en tru achiere discontinu;
tleiv echilibrului ; p rin rstu rn are, p rin alunecare sau p rin deplasare. n aceste
~ coeficient care ine seam a de creterea forelor d ato rit uzurii fiii naii se stabilesc re la ii corespunztoare p en tru fiecare ipotez i n urm a
,s culelor i are valorile trecu te n tab elu l .1.13.
<.ilnilelor se ado p t fo ra de strngere care rezu lt cu valoarea m axim .

33
T abelul 1.14 (continuare*

P e n tru u u rin a stabilirii ipotezelor i relaiilor de calcul a l fo relo r de


strngere a sem ifabricatelor n dispozitive, n tabelul 1.14 se p re zin t cteva
situ aii de echilibru m ai des ntlnite.
Tabelul 1.14 S 2 ()

Nr. S ch ia operaiei cu orie n tarea i Ip o te z a de calcul a fo rei de


Semifabricatul se rotete1 este coeficientul d s fre
ctr. R e la ia d e calcul a fo re i d e care dintre falc i pies,
strngerea sem ifabricatului strngere strn g ere ntre flci
z numrul flcilor, iar S
0 1 2
fora pe o falc
3

Rsturnare n jurul p u n c
tului A (celelalte com
ponente ale forei de a- S = K F ajb
chiere se neglijeaz) S = K d ^ F l + F ll{z[t.d%)
S e m ifa b r ic a tu l se ! d e
p la se a z p e f lc i -dup este coeficientul de fre
o e lic e cu p a n ta d ata care dintre falc i pies,
d e r ez u lta n ta celo r 2 S fora pe o falc, iar
fo re z numrul de flci
Semifabricatul se rs S = K F bja
toarn n jurul pu nc
tului

Semifabricatul se d e S = K F !(lH + 2)
plaseaz pe suprafeele kF,
reazemului i respectiv; , 2 snt coeficienii de
elementului de strngere frecare dintre pies-reazem , ^2 Dl - PI
i pies-elem ent de strngere
2 3 ' Dl - Dl
Semifabricatul se rotete,
pe bol este coeficientul de fre
care dintre pies i elementul
Semifabricatul se rstoar de strngere, iar 2 coe
n n jurul punctului A! S = K F bja
ficientul de frecare dintre
reazem i pies

Semifabricatul se rs
toarn n jurul punctului! 'S = K F bja S = K F zdj(\x1D i + 2')
Sem ifabricatul se ro
tete pe bol

Semifabricatul se de
plaseaz sub aciunea
IS = K F /(lXl + ,)
rezultantei forelor Fy S = V-F1 - F /V i -1- ;!)
Semifabricatul se depla
seaz pe suprafeele rea !, 2 snt coeficienii de i F z
zemului i elementului de] frecare dintre pies-reazem
strngere i, respectiv, pies-elem ent
de strngere

35
Coeficienii de siguran k se calculeaz cu re la ia (1.5). Tabelul 1.16 (continuare)
Coeficienii de frecare statici dintre sem ifabricate i reazem e se aleg cu
valorile indicate n tab elu l 1.15.
Tabelul 1.15.

S tare a suprafeelor de reazem ale C o eficientul S = K F R rURr + R s )


F o rm a i s ta re a su p rafeelo r reazem elor sem ifabricatelor de frecare

Plane, clite si rectificate P relucrate 0,15


Sfcrice, clite N eprelucrate 0,3
l'Ia.ne cu z im i, clite N eprelucrate 0,7
l'iilci cu su p ra fee neted e, clite
i rectificate Prelu crate 0,2
Plci cu canale inelare, clite P relucrate, lam in ate 0,3 ... 0,4 S = / ( 1 + ,)
l'.i!. i cu canale axiale, clite P relucrate, lam in ate 0,4 ...0 ,5
ltlci cu zim i a sc u ii, clite N eprelucrate 0,7 ... 1

Coeficienii de frecare dintre sem ifabricat i elem entele de strngere p o t


[i lu ai n considerare num ai n cazurile n care elem entul de strngere prezint KFZ + ^ ( ^ - 2R r )I(R r + JR)
S =
rigiditate suficient pe direcia pe care apar forele de frecare, forele de fre + -
c a re ; fiind nule n cazul n care elem entul de strngere se deplaseaz m preun
sem ifabricatul.
P en tru calculul forelor de strngere ntr-un caz concret se va c u ta , m ai
n (ii, s se identifice cazul respectiv cu situaiile de echilibru din tabel. n caz S = K F ^ r K R s + R r ),
('fi n u se identific cu niciuna din aceste situaii se u rm rete aplicarea m etodei sau
generale. K F 2 Fxlv^R g + R s)
S =
+ 2
1.10.2 Calculul m rim ii forelor de fixare n ipoteza a doua. R elaiile de
calcul al forelor de fixare n aceast variant snt stab ilite n ipoteza ca la
lim it sem ifabricatul s rm n prestrns, adic s nu p iard co n tactu l S = K M I j-ff sau
nici un elem ent (de reazem sau strngere). R elaiile cu prind i rig id itile rea S = (K M - ^ ' - 12?1)
zemelor R r i cele ale m ecanism elor de fixare R s , considerate pe direcia for
ei dc fixare. Un calcul precis al forelor de fixare n aceast v aria n t este foarte R i fiin d ra z a la care se ap lic rezultanta,
'f o re i de frecare
laborios i p oate fi realizat num ai cu folosirea unor program e de calcul.
P en tru cteva cazuri particulare care pot fi reduse la u n cuplu elem entar,
clem ent de reazem e-elem ent de strngere, se pot utiliza relaiile din tab elu l 1.16,
au re z u lta t n u rm a aplicrii unor ipoteze de calcul de pierdere a echilibru c _ K M 2R 1F R R|(Rs + R r ) + ^ R 2F R S!(RS + R it )
lui sem ifabricatului, nct fcnd pe R s = 0, se pot utiliza p e n tru calculul for-
(t'lor de strngere conform prim ei ipoteze. ^1^*2 b ^2-^-1
sau
Tabelul 1,16
KM - 2R LF R R|(R s + )
S =
Ni. R e la ia d e calcul 2^
Schcm a de rezem are i solicitare

1 2
K M 2F R 0R r I(R + R r ) + -LRzFRsKRs + R )
S' =

_ Is S = KN unde
^2-^-0 ~'r 2^2
K M 2F R 0R R|( R s + R p )
1 sau S =
N este o fo r secundar
2-^
........7 - Sn care R 0 = (Ds - )3(D2 - Z2)]

30 37
T abelul 1.16 (continuare)
Elemente privind
metodologia
proiectrii dispozitivelor

_______ K M ________
H-i + 2 /^ (/2)
_______ K F ________ 2.1 Succesiunea proiectrii ansamblurilor
+ 2/3 ( ) dispozitivelor

P ro iectarea ansam blului unui dispozitiv se realizeaz u rm rin d grupele


Observaie. Semnificaiile la notaiile din tabel snt: S fora de strngere total; F l de elem ente funcionale care l com pun n ordinea n care in terv in la realizarea
fora i, respectiv, momentul de achiere; coeficientul de siguran; R s , R r efectiv a desenului de ansam blu al dispozitivului.
rigiditile elem entului de strngere i respectiv de reazem; !, 2 coeficienii de frecare
dintre semifabricat-reazem i respectiv dintre semifabricat-element de strngere. Desenul de ansam blu se realizeaz p ornind de Ia sem ifabricat, n tru ct
form a i dim ensiunile acestuia snt adesea h o trto are asupra formei i dim en
siunilor de ansam blu ale dispozitivului.
n acest scop se deseneaz sem ifabricatul la scar, de preferin la scara
1: 1, astfel nct prim a vedere sau seciune s corespund poziiei n care semi
fa b ricatu l este vzu t pe m aina-unealt din locul de deservire a dispozitivului
de c tre m uncitor.
Sem ifabricatul se reprezint cu linie su b ire sau cu linie-punct subire
u rm rin d s se pun n eviden suprafeele de orientare, cele de p relucrat
i conturu l acestuia. P rile sem ifabricatului care snt n spatele elem entelor
dispozitivului nu se reprezint, n schim b elem entele dispozitivului care snt
n spatele sem ifabricatului se vor reprezenta, considernd c sem ifabricatul
este tran sp a ren t. F u ncie de com plexitatea sem ifabricatului i a dispozitivului
care trebuie proiectat, se deseneaz sem ifabricatul n m ai m u lte vederi i scc-
iu n i to tale sau p ariale, atte a cte snt necesare p en tru determ inarea com plet
a ansam blului dispozitivului. n tre vederile i seciunile sem ifabricatului se
las suficient spaiu p en tru a p u tea rep rezen ta elem entele dispozitivului.
Se deseneaz elem entele de orien tare a sem ifabricatului, n to ate vederile
i seciunile n care a fost rep rezen tat sem ifabricatul, ncepnd cu vederea n
care acestea se determ in 'm ai bine si n to td e au n a de la suprafeele care vin ;il
co n tact c u sem ifabricatul i sfrind cu p rile de asam blare ale acestuia cu
corpul dispozitivului.
Se deseneaz elem entele de ghidare sau reglare a sculelor. In cazul clispo-
zitivelor de g u rit se aleg bucele de ghidare stan dardizate, funcie de dim en
siunea alezajului, a b u rg hiului ales i de succesiunea fazelor de prelucrare. n
cazul folosirii unor scule speciale, sau bare de alezat, se aleg buce de ghidare
fixe sau ro tito are de form adecvat.
L a dispozitivele de frezat la care reglarea sculelor se face cu ajutorul g ab a
ritelo r i spionilor, se reprezint cu linie sub ire traiecto ria tiului principal al
sculei, spionii cu m rim ea necesar i apoi gabaritele corespunztoare spio=
nilor alei, term innd cu elem entele de asam blare a gabaritelor.
/1

S 3 deseneaz elem entele i subansam blurile de strngere ncepnd de la suprafeele reazem elor trebuie astfel alese nct s se poat c u ra i ct
p artea acestora care vine n contact cu sem ifabricatul, in n d seam de dim en m ai uor de achii i de alte p articule m ateriale i pe ct posibil s fie vizibile
siunile de g ab arit n care acestea trebuie s se ncadreze, a v n d n vedere spa pen tru m u n cito r;
iile necesare p en tru m anevrare, introducere i scoatere a sem ifabricatului, p en tru o introducere uoar a pieselor pe elem entele de orientare sau
traiecto riile sculelor etc. n tre acestea trebuie s se p revad elem ente de preghidare ;
Se deseneaz corpul dispozitivului urm rind ca acesta s reuneasc to ate la alegerea acestor elem ente trebuie s se aib n vedere posibilitatea
celelalte elem ente desenate anterior i s perm it le g tu ra cu m aina-unealt m ontrii i dem ontrii cu u u rin la schim bare n caz de u zu r ;
prin elem ente corespunztoare. P e m sura ce se deseneaz corpul, in n d avnd n vedere c de precizia dim ensional i de poziie a acestor
seama de posibilitile tehnologice de realizare a acestuia i de posibilitatea elem ente depinde precizia care se realizeaz pe pies, trebuie ca aceste elem ente
introducerii i scoaterii sem ifabricatului, se alege i m eto d a de obinere a s fie rigide i rezistente la uzur, m otiv p en tru care suprafeele funcionale
acestuia: tu rn are, sudare, forjare, din lam inate, din lam in ate p re lu c rate i se trate az term ic i se rectific.
asam blate cu diverse elem ente, com binaii ale acestor m etode etc.
Se deseneaz elem entele de legtur ale dispozitivului cu m ain a-u n e alt. 5,2,2 Stabilirea dim ensiunilor elem entelor de orientare. D im ensiunile
P en tru dispozitivele care trebuie orientate n canalele T ale m eselor, n corpu elem entelor de orientare cuprinse sau cuprinztoare se stabilesc funcie de
acestora se prev d dou pene de ghidare situate la d ista n a m a x im u n a fa a dim ensiunile suprafeelor piesei i de m odul de introducere al pieselor pe ele
ele alta i urechi de prindere cu uruburi. D ispozitivele care treb u ie s se cen m entele de orientare.
treze pe m esele m ainilor se prev d cu elem ente de ce n trare corespunztoare D im ensiunile elem entelor de orientare de tip u l cilindrilor exteriori, inte
m ainilor-unelte respective, iar cele care trebuie s se deplaseze pe m asa m a- riori, ghidajelor etc., pe care piesele treb u ie s in tre cu u u rin , se stabilesc
inii-unelte sau s se rsto arn e se prevd cu picioare de sprijin. D ispozitivele cu re la iile din tab elu l 2.1.
care se fixeaz pe axul principal se prevd cu dornuri de centrare atunci cnd Tabelul 2.1
dim ensiunile radiale ale dispozitivului nu depesc pe cele ale axului principal,
sau cu flane interm ediare de centrare i fixare p en tru dim ensiuni m ai m ari. Poziia
Precizia Precizia Precizia cmpului Relaia de calcul
P en tru definitivarea ansam blului se poziioneaz reperele i se trec n piesei la piesei la elementului de toleran a dimensiunilor
Xr. Piesa i elementul de orientare cota de suprafaa de de orientare pentru elementului
tabelul de com ponen, se trec cotele funcionale i de g ab a rit ale dispozitivului, crt. realizat orientare (treapta)
elementul de orientare
(treapta) (treapta) de orientare
uncie specificaii p en tru m ontaj, exploatare, reglare etc. as i ai

7 6 5 h
2.2 Proiectarea elementelor de orientare
8 7 5 g(h )

2.2.1 Generaliti privind proiectarea elementelor de orientare. Tipul 7 6 g(h )


i'Ui.ru'ntelor de orientare se stabilete la alegerea v aria n tei optim e, n ct la 8 5 g
proiectare trebuie s se stabileasc construcia i dim ensiunile acestora. Ti- Dn .
7 6(7) _ f(g)
n.md seam a de fa p tu l c n aceast categorie de elem ente in tr a tt elem entele 10 8 6 g abaterile a e i
9 6 se aleg *
simple ct i subansam blurile de centrare i fixare, acestea din u rm se vor g
respunztor
prezenta separat, n tru ct ridic i alte probleme dect elem entele sim ple. 7 f
Ioanelor 4 i 3
7
La proiectarea elem entelor de orientare fixe, m obile sau reglabile de tipul 11
8 7 f(g)
cepurilor, plcuelor, prism elor, bolurilor cilindrice i conice, se va in e seam a 9 7(6) g(f)
10 6 g(h)
de u rm to arele aspecte:
cu ct abaterile de form ale suprafeelelor de orientare ale pieselor C ota 7
liber 8 7 f(g)
anl mai m ari cu a tt m rim ea suprafeei de contact a reazem ului cu acestea STAS 9
trebuie s fie mai m ic; 2 3 0 0 -7 5 10

41
Tabelul 2.1 (continuare)

F ig. 2.1
Tabelul 2.2

Param etrul Cazul a Cazul b

C.onicitatea = 2 tg = 1/1000 ... 1/3000 X = 2 t g a = 1/100 ... 1/300

Dr Di " D^max 4* 0,01 ... 0,02 - D3 + 0,02 ...0 ,0 5

l 1= D.^max)l

h l\ ~ [D^max D%min )l
I. L = + 1 -f- + (0,3 ... 0,3) Dz
Dt = Dx - K L D.2 ^ D , min - ( 0 ,0 1 ...0 ,0 2 )
D -

Tabelul 2 J

Parametrul Simbolul Relaia de calcul

Diam etrul maxim


al dornului D D -d mm
-' [n6:i

Diam etrul de
preghidare D,
JJl - d
Umm [i6]
Diam etrul m inim
al prii conice
D im ensiunile dornurilor conice fr guler pe care piesele se preseaz
pentru piese lungi d 2 Jn-y2 - umm
f p M

(fig. 2.1) se stabilesc u rm rin d re laiile din tabelul 2.2. Lungim ea prii
Dim ensiunile dornurilor cu guler (fig. 2.2) pe care piesele se introduc de preghidare ii L r = (0,3 ... 0,3) r,
presat_se stabilesc u rm rin d relaiile din tabelul 2.3. Conicitatea conului
Dim ensiunile dornurilor frezate (fig. 2.3) se stabilesc p en tru precizii obi pentru L > d K (D* -

nuite u rm rin d d atele din tab elu l 2.4, iar pentru precizii rid icate m rim ea Pentru L < d se h
calculeaz cu re la ia din tab elu l 2.5. ia = 0
P aram etrii constructivi ai prism elor (fig. 2.4) se calculeaz cu relaiile
din tabelul 2.6. Observaie. S-a notat cu d mi p diametrul minim
al piesei.

42 43
2.3 Proiectarea subansamblurilor de fixare

2.3.1 Caracteristicile subansamblurilor de fixare. Sistemele de fixare


trebuie s realizeze forele necesare m eninerii n tim p a o rientrii piesei n
dispozitiv i care determ in n bun m sur, a tt tim pul consum at cu in tro d u
cerea i scoaterea piesei din dispozitiv, ct i com plexitatea dispozitivului.
La alegerea subansam blurilor de strngere p en tru u n caz d at trebuie s
se aib n vedere caracteristicile funcionale ale acestora:
* cursele i forele pe care le pot realiza ;
p o sib ilitatea conservrii forei de strngere ;
tim p u l necesar acionrii ;
com plexitatea sistem elor ;
d irecia i p u n ctu l de aplicare a forelor de fixare fa de p u n ctu l dc
acionare i de poziia reazem elor i de tip u l acestora etc.
Prim ele dou caracteristici snt eseniale n alegerea subansam blurilor,
Tabelul 2.5 m otiv p en tru care vor fi tra ta te separat.
b i ce privete com plexitatea sistem elor de fixare, n general, folosind sis
P aram etru l Simbolul R elaia de calcul tem e de fixare m ai complexe, se urm rete m icorarea tim pului de strngere i
de desfacere a piesei din dispozitiv, dar, n acelai tim p, p rin aceasta preu l
L im e a frezajului 2 mm d%max
dispozitivului crete. U tilizarea unui dispozitiv m ai m u lt sau m ai p u in com plex
p e n tru precizii , unde este determ in at de nu m ru l de piese care urm eaz s fie p relu crate pe dispo
rid icate 2c
zitivul respectiv. Cu ct nu m ru l de piese care urm eaz s fie p relucrate pt'
2c = + TLP - (D.1 m m ~~ u imax
dispozitiv este m ai m are, cu a tt dispozitivul poate fi m ai complex, n scopul
reducerii tim pilor de deservire al acestuia. Alegerea corespunztoare a elem en
d i " i J Lp, re Pre zin t to leranele
d in tre b o lu ri i respectiv d m tre alezajele piesei.
la d is ta n ta telor i subansam blurilor de fixare poate fi fcu t n u rm a unui calcul economii:.
P en tru realizarea forelor de fixare a sem ifabricatului n dispozitiv pot fi u tili
zate m ai m u lte sistem e (tabelul 2.7). Din acestea, p en tru u n caz dat, se re in
Tabelul 2.6 p en tru com paraie din p unct de vedere al p ro d u c tiv itii n u m ai acelea caro
po t ii utilizate, in n d seam a de condiiile concrete de prelucrare i de poziia
Pa reazem elor i a suprafeelor pe care se face strngerea fa de su p rafaa de p re
ra- Pentru a
Pentru a oarecare
me- lucrat. n principal, elem entele i subnsam blurile de strngere nu trebuie sil,
60 1 90 1 120 mpiedice realizarea p relu crrii i nici s duc la o construcie iraional.

1,
h , ------------------
D h + D - Tabelul 2,7
2 sin (a/2) h+ h +
B H-0,707D + 0,578 D

-0 ,5 B 0,289.0 C om plexitatea T ipul m ecanism ului N u m ru l d< pu n cte n. ciio
1,154 F elu l acio n rii m ecanism ului d e strn g ere se p o ate face stn n g erc a
2 tg (a/2)

D - d 0 1 2 3

D - d D - d
D - d M anual Sim plu u ru b sau p iu li n tr-u n singur p u n c t ,
1,414 1,732 -E xcentrici succesiv, in m ai m ul Mi
2 lln ( i )
E le m en te clastice p u n c te cu m ai muLl
(arcuri.) meeimisuiQ
44
45
>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- c
Tabelul 2.7 (coutiaiiare) T abelul 2.8 (continuare)

0 1 2 3 0 1 2

C om binat u ru b u ri i prghii n tr - u n sin g u r p u n c t E lim in a rea acestor m an ev re


6 M anevrele im puse n ain tea aplicrii
u ru b u ri, pene i plun- sau in m ai m u lte p u n c te
jere fo rei de strngere
succesiv sau sim u lta a
u ru b u ri i hidroplast 7 C onsum ul de energie m u scu lar pen D im in u a rea consum ului de energie
(ulei etc.) tr u realizarea strngerii i desfacerii
E x ce n tric i i prghii
E le m en te elastice 8 P o z iia elem entului de acionare a A legerea u n e i p o ziii care s p e rm it
i prg h ii etc. m ecanism ului de strngere fa de cea o m an e v rare a a ce stu ia f r deplasri
norm al a m uncitorului din p o z iia de lucru a m uncitorului
M eeanic Sim plu M otor p n eu m atic (strn
gere d irec t pe pies) 9 Cursele necesare a fi realizate la S fie realizate n tr-u n tim p cit m ai m ic,
M otor hidraulic etc. strngere i desfacere deci m ecanism ele s fie rap id e
In tr-u n singur p u n c t sau
C om binat M otoare i prghii n m ai m u lte p u n c te si
M otoare i plunjere m u lta n folosind im ul sau
M otoare, plunjere m ai m u lte m o to are
i p rghii n ce privete direcia i p u n ctu l de aplicare a forelor de fixare faa
M otoare, pene i prghii de punctul din care sn t acionate, corelat i cu poziia reazem elor, se deose
etc. besc subansam bluri care s satisfac diverse cerine funcionale. P rincipalele
cerine snt prezen tate n tab elu l 2.9.
P ro d u ctiv itatea unui dispozitiv este determ inat de tim pul de introducere Tabelul 2.9
strngere i desfacere a piesei din dispozitiv.
P en tru a p u tea com para variantele de strngere, alese din punct de vedere Nr.
Schema de acionare Situaia de acionare a forei de fixare sau a forelor de fixare
al p ro d u ctivitii, trebuie calculai, pentru fiecare v arian t, tim pii necesari crt.
ru instalarea i n d ep rtarea piesei din dispozitiv, in n d seam a de factorii 2
0 1
tic care depind.
Sensul' n care influeneaz principalii factori asupra tim pului de in sta F o r a p lic a t pe p a rte a su p e rio ar :
lare i n d ep rtare a piesei din dispozitiv este prezentat succint n tab elu l 2.8. >"! cu p o sib ilitate a in tro d u c e rii piesei pe direcia de aplicare
1 a fo rei ;
Tabelul 2.S
p i f r p o sib ilita te a in tro d u c erii piesei p e direcia de a p li
care a forei
t- _ .' v /Z Z 1
Nr. Factorii de influen asupra timpului de orientare
"t. i fixare a semifabricatului n dispozitiv Sensul n care factorii duc la scderea timpului

0 1 2 2 2 - F o r a p lic a t la te ra l d inspre m uncitor


- . -
1 C om oditatea in tro d u cerii sem ifabrica Scderea n um rului de elem ente de reazem
tu lu i pe elem entele de reazem i a pe care, sau n tre care, treb u ie in tro d u s
scoaterii piesei din dispozitiv piesa

bi
1
2 N u m ru l de baze pe care contactul S cderea n u m ru lu i de baze p rin fa p tu l 3 F o r a p lic a t la te ra l ctre m u n cito r (din spate)
sem ifabricatului se realizeaz de c tre c nu necesit tim p . Se poate realiza j ///////f / /
m u n cito r prin elem ente de reglare
P o z iia reazem elor fa de cea a Alegerea unei poziii com ode de introducere
m un cito ru lu i a sem ifabricatului n dispozitiv
y / : ; ///,
<1 V izibilitatea a su p ra reazem elor din A sigur v izib ilitatea p e n tru p o z iia n o r
p oziia de lucra a m uncitorului m al de lucru a m u n cito ru lu i 4 F o r a p lic at de jos n sus din p a rte a inferioar

5 N um tirul de elem ente care treb u ie Micorarea, accstui n u m r la u n u l d a c 4


m an e v rai o la slrfucro i tlpsfncm este posibil

47
Tabelul 2.9 (co n tin u are) La proiectarea elem entelor i subansam blurilor de strngere se v a ine
seam a de u rm to arele:
la piesele fragile se vor prevedea lim itato ri de sarcin p en tru elem entele
de strngere ;
capetele de presiune se p rev d cu p astile moi p en tru a n u se im prim a
F o r a p licat de jos in sus din p a rte a su p e rio a r n suprafeele finite ale u nor piese ;
p en tru piesele cu v aria ii dim ensionale m ari se vor prevedea curse
corespunztoare p en tru elem entele m obile de strngere;
cnd u n sistem de strngere prinde m ai m u lte piese sim u ltan se vor
prevedea elem ente de com pensare care s asigure crearea de fo re identice
pe to a te piesele;
F o r a p licat pe p a rte a frontal, cu leg tu r pe a le za ju l se va verifica dac sub punctele unde se creeaz fo re de strngere
pieselor, din p a rte a pe care se aplic fo ra exist sp rijin ;
se va verifica daca fo ra de strngere n u deform eaz elastic piesa,
astfel nct prin revenire aceasta s ias din cot ;
p en tru p relucrrile generatoare de v ib raii se vor prevedea elem ente
de strngere cu autoblocare ;
F o r a p lic at pe p a rte a frontal, cu leg tu r pe alezaju l acionarea tu tu ro r elem entelor de strngere va fi dispus pe ct po
pieselor, din p a rte a opus celei d in care se aplic fo ra
sibil de aceeai p arte a dispozitivului ;
se va u rm ri ca p en tru acionarea m an u al a elem entelor de strngcx'i)
s se prevad m nere adecvate, iar dac este necesar cheie special, s fie
un a singur p en tru to ate elem entele;
la dispozitivele care n u snt fix ate pe m asa m ainii se v a prevedea
F o r a p lic at pe p a rte a frontal, cu leg tu r pe exterio ru l u n m ner de care s fie in u t n tim pul strm gerii ;
pieselor, din p a rte a opus celei d in care se ap lic fo ra
se va u rm ri s se previn ro tirea sau rsucirea elem entelor de strm,=
gere n tim p u l acio n rii;
se vor prevedea arcuri sau alte elem ente care s ridice elem entele
dc strngere de pe pies n tim pul desfacerii ;
se va verifica dac elem entele de strngere se retrag suficient la des
facere nct s perm it scoaterea piesei p relu crate i introducerea sem ifabri
F o r a p lic a t sim ultan pe dou direcii perp en d icu lare catului.

2.3.2 Forele i cursele realizate de sistem ele (subansam blurile) de fix are
Din punct de vedere al forelor i, respectiv, curselor realizate, u n sistem de
fixare poate fi considerat ca fiind com pus dintr-o n ln u ire de cuple elem en
tare, nct, dac se cunosc relaiile p en tru acestea, se pot determ ina cu uu=
rin relaiile p en tru orice sistem.
F o r de fixare a pieselor o rien tate pe prism e Considernd c p en tru o cupl elem entar (cu filet, p an , excentric
etc.) re la ia din tre fo ra a in tra re Q i cea la ieire S este de form a
S t = Q r K t, (2 .1 )

unde K t este ra p o rtu l de tran sm itere a forelor, rap o rt care nglobeaz t


randam entul, rezu lt c p en tru u n subansam blu com plex re la ia dintre tora
J L j F o r dc fixare a pieselor c en trate pe dornuri (l-oluri)
rigide
de ieire S i cea dc in tra re Q este dc form a
S ~ Q - K X- K %... K n, (12)
muie n ost mrmfirviJ do cuple elem entare care compun sistom ul coniplex.

4i>
Tabelul 2.10 (continuare)
R elaii sim ilare pot fi stab ilite i pentru curse. A stfel, p e n tru o cupl
elem entar se poate scrie re la ia n tre cursa de ieire et si cea de in tra re
de forma
(2.3)
iar p en tru u n sistem com plex Cu 1 (3ajb) tgcp3tg (g+cpir)
pan S = Q 9 1 = 9 = 9 = 5 4 1 ',
e, = i m-i m 2 ... mn, (2.4) i tg (a + 9ir) + tg 2
iar 1 = 250' i
n care m l este ra p o rtu l de transm itere a cursei, iar n plun- unde:
n u m ru l de cuple jer
snt unghiurile de
elem entare. n con tg 9 ir = (dlD ) tg
frecare pe supra
A vnd n vedere aceste consideraii, n tab elu l 2.10 se p rezint relaiile feele indicate
sol
e i tg a
dintre forele i cursele p en tru cuple elem entare i unele indicaii de alegere cu rol
i calcul al p aram etrilor constructivi. Frecrile, n cele m ai m u lte cazuri,
snt lu ate n considerare sub form a unor randam ente de tran sm itere a forelor.
In tab el s-au n o ta t : 5 fo ra la ieirea din sistem ; Q fo ra la in
tra re ; e cursa corespunztoare forei S ; i cursa corespunztoareforei Q.
Tabelul 2.10 Cu
9 i = 2 = 3 =
pan 1 - tg 3 tg (a + ) = 54
Tim pul
i i snt unghiurile
plun tg (a + ) + tg <p2
meca S ch ia de calcul R elaii d e calcul
S em n ificaia n o ta iilo r de frecare pe supra
nismu i v alo ri ale p a ra m e der e = i tg a
lui trilo r feele indicate
dublu
ghidat

Q <p2 snt unghiuri


Cu de frecare pe faa
tg (<* + ?i) + tg 2 nclinat i respec Cu 1 - tg 9 tg ( - 9ir)
pan
tiv dreapt a penei, pan Q Unghiurile de fre
e = tg tg (a + 9 i ) + tg 9a
9 i <Pa = 504 i care pe suprafeele
plun- unde: indicate snt
jer = 2= = 541'
dublu tg 9ir = W D ) tg 9 i iar >ir = 250'
ghidat e = i tg a
1 este unghiul cu rol
S =
O de frecare de ros
togolire ntre rol
tg + 9ir) + tg i pan,
tg <Pir = (dID) tg 1 9 ir = 250';
2, unghiul de fre
e = i tg a care ntre pan i
pies M este m om entul
aplicat la urub;
2M d diametrul m e
unde
Cu d tg (a + 9 ) diu al filetului;
urub p pasul file
9i 2. 9 snt cu cap tg (. = 1[) iar tului ;
1 (3a/&) tg 3 tg (a + 9 i) unghiurile de fre sferic
S = Q unghiul de ro
tg (a + 9 i) + tg . care pe suprafeele e = ( 2) tire al urubului n
indicate pe figur radiani ;
* tg a si au valorile de
541'
(//A s

f)0 51
Tabelul 2.10 (continuare) Tabelul 2.10 (continuare)

Cu
urub 2 M ________
cu ca,p |S = .
p la t d tg (a <p) + /3

'Cu
u ru b
' sau
p iu li IM
cu con
ta c t d tg ( + ) + ixD
sfer
pe u n g h iu l
de frecare pe
su p rafeele e- a este d ista n a de
licoidale ale la b ra u l fo rei de
filetu lu i i se acio n are la a r ti
ia cu valori c u la ie ;
de la 5 4 i' Cu pr- b d ista n a de la
la 1130 ; hii cu S = Qjfilb
b ra u l fo re i de
coeficien ou b ra e e = ibja strngere la a r ti
tu l de frecare c u la ie ;
pe su p ra faa ra n d am en tu l
fro n ta l a u de tra n sm ite re a
ru b u lu i sau forei ; are valori
p iu lie i i se 0,8...0,95
ia cu valori
n tre 0 , 1...0,2

Cu
piuli, 2M
sau
.4uml > 1 _ ns
cu coii- f/tg(a +9) + - u J-I
3 D --D \\
tac t
inelar

f)2
33 -
Tabelul 2.10 (continuare)
Tabelul 2.10 (continuare)
1 2 3 I 4

Pentru cazul n ca
este randamentul re ntre pan i
de transm itere a prghie se interpune
forei la prghie i
Cu pr S = Q b - 6tg f r + ? ^ , o rol,
ghii i a[tg (a + *) -f tg 2] se transform n
Q b - c t S ( a + ) .. are valori ntre 0,8 pene
...0 ,9 5 9 ir cu valoarea
[tg (a + <Pi) + tg 2] 9 t, 2, unghiurile 250'
de frecare ale pe
nei i se iau cu va
lori de 5 4

Fora m inim de
strngere cores
M punde la un unghi
D 90
f + V-i Raportul f j D se
alege cu valori cu
Cu excen prinse ntre 14 i
e = / ( 1 cos ) 20.
trici cir
culari
P oriun ea excentricului care H-i = 1 0,1 ;
vin e n contact cu piesa
9 ir este unghiul de
frecare de rosto
corespunde la valori ale Iui d
u
se ia I

= 15'... 105
golire ntre pan D
i rol i se ia cu
5 _ Q 6 - c tg (a + ) r valoarea de 250 ' ;
randamentul
[tg (a + <pir) + tg 2]
de transmitere a
forei i are valori
ntre 0,8...0,95 b este lungim e
Cu pr ghidajului biricld ;
ghii cu un ja coeficientul tl<i
N Q 1 ------ frecare al bridei
bra
V.'/// 7 ghidaj
'JJ-


55
Tabelul 2.10 (continuare) Tabelul 2.10 (continuare)

l 2 3 4

Cu
dou 5 P 1 1 = 2= 5 4 1 '
prghii ~ cos a[tg (a + <) + tg <p2]
a rti
cu la te
i g h i
daj este ra n d a m e n tu l
de tra n s m ite re a
fo rei la prg h ie i este coefi
are valo ri 0,8 ... s - o l - . 3^ lc cientul de
Cu ...0 ,9 5 ; 1 -j- 3/ frecare n
doua 2 u n g h iu l de ghidaj
prghii frecare de alunecare
a rti n tre glisier i g h i 1
culate d a ju l su i se ia
i cu v alo a rea de
plun- 541'; e = R tg
je r ghi <par u n g h iu l de


li
o
dat frecare de ro sto
golire i se ia cu
valoarea 250' .4 * + D'2
cos

'Cu trei e
prghii tg -
R + Dl 2
a rti
c ulate

f n Y2 a
S = mR\ -
U J 6
este unghiul
Cu sub care ncepe - F - [N]
dou strngerea : a
p rghii a j u n g h iu l sub = 0,8 ... 0,95
arti care m ecanism ul
culate, rm ne b lo c a t ; n, ro ta ia piesei n ro t/m in ;
plun- rig id ita te a m m asa c o n tra g re u t ilo r ;
jor ghi elem entului elastic R, raza c en tru lu i de g re u
d a t i n d a N /m m ; ta t e ; F , fo ra d in arc
clo Qmax fo ra m a
nic rit x im necesar ac
'd u s tic io n rii m ecan is
m u lu i n daN f -n V

S = ------------ i ------------- F
tg (a + <Pi) + tg 2
Jiiic m este m asa bilelor;
ii rol, <pv u n g h iu l de frecare al
cu co rp u l ;
2, u n g h iu l de frecare al bilei
cu t i j a

57
Tabelul 2.10 (c o n in n a re )

2.3.3 Dimensiunile unor elemente de strngere tipizate. Dimensiunile i


caracteristicile arcurilor elicoidale de compresiune, fig. 2.5 (tabelul 2.11).

a este unghi ui de
nciinare a l co
nulu i i are v a lo a
re a 5U43';
/ ra n d a m e n tu l
Cremali- Pj = U - m ecanism ului, a-
er, pini- R tg ? vind valoarea, 0,8
tg ( + ) ... 0,85;
unghiul de n
clinare a d a n tu r ii
care are vai oa ea.
de 45
Tabelul 2.1 l

d, D, s, F, d, D, s, F, F max
mm mm mm mm daN mm mm mm mm daN

- = 45 d a N /m m 3' 4 1,3 0 ,5 4 0 ,7 7 13 3 ,5 1,08 12,77


p e n tru o e lu ri de 5 1,6 0 ,8 9 0 ,6 15 4 1,52 10,8
0 ,5 6 2 1,33 0 ,4 9 2 ,0 18 4 ,8 2 ,3 0 8 ,7 6
r. s arc ; -i""max este s
g e ata m ax im a 7 2 ,6 1,86 0 ,4 1 22 6 3,6 0 7 ,0 2
8 (D - d) 8 3 2 ,4 9 0 ,3 6 25 7,2 4 ,7 7 6 ,1 0
arcului ;
m(D - i)* _ G m odulul de e- 6 0 ,7 4 2 ,1 2 16 4 ,5 1,31 2 0 ,3 2
1,8
rmax ~a lasti c ita te i a r e 7 2 1,06 1,78 18 4 ,8 1,73 17,69
dG valoarea 0,81,104
A rcuri 0 ,8 9 2 ,8 1,85 1,34 2 ,5 22 5 ,8 2 ,7 4 14,07
d a N /m m 2; 11 2 ,8 5 1,08 7 ,8 4 ,6 9 10,7 5
elicoidale tit id. -i- cl 3 ,8 28
H a lu n g im ea a r 13 5 4 ,0 9 0 ,9 0 32 9 ,5 6 ,2 6 9 ,3 0
H o - H a 4- fmax cului spir pe spira ;
H 0 lu n g im e a li 8 2 ,3 0 ,9 8 2 ,7 9 20 5,5 1,73 2 7 ,8 7
S = ( 0 - d)/i b e r a arcu lu i; 9 2 ,6 1,28 2 ,4 4 25 6 ,5 2 ,9 0 2 1 ,5 1
S p a su l a rc u lu i; 1,0 11 3 ,3 2 ,0 1,95 3,0 28 7 ,5 3 ,7 5 18,95
i = (H0 - i) /S i n u m ru l de 13 4 ,2 2 ,8 8 1,62 31 8 ,5 4 ,9 9 16,35
spire 15 5 ,2 3 ,9 2 1,39 38 11,0 7 ,3 2 13,52
20 8 ,5 7 ,2 3 1,03
E este m o d u lu l de
e la stic ita te i e ste 10 2 .8 1,29 3 ,8 3 25 6 ,8 1,98 5 3 ,4 9
- J_ lh2 (2,1 IO6 d a N / cm2) 12 3 ,5 1,93 3 ,1 2 30 7 ,8 3 ,0 4 4 3 ,2
0,9 D2 f s g e ata, m ; 1,2 14 4 ,2 2 ,7 3 2 ,6 3 4 ,0 35 9 4 ,3 2 3 5 ,2
e fo rtu l 16 5 ,2 3 ,6 5 2 ,2 7 40 10,5 5 ,8 3 3 1 ,2
u n ita r m ax im la 20 7 ,5 5 ,8 8 1,79 48 12 7 ,1 8 2 5 ,5
A rcuri 2 2 *) s g e a ta / ; K v K z,
sin t co eficieni 10 2 ,8 0 ,9 6 7 ,7 3 35 9 3 ,24 7 3 ,1 2
disc 4E 12 3 ,3 1,47 ,2 6 38 10 3 ,9 3 6 6 ,5
ad im ensionali ;
Gmax X 1,5 14 4 2 ,0 8 5 ,2 6 5 ,0 45 I l ,5 5,76 , 84
0,9#! K j = 0.73; 16 4 ,6 2 ,8 4 ,5 3 50 13 7 ,2 9 4.8,75
20 6 ,5 4 ,5 6 3 ,5 5
fs K 2 = 0,82; + D[5d
X
X)
K 3 = 0,8 + 0,3D/if
Dimensiunile i caracteristicile arcurilor elicoidale de ntindere, fig. 2.6
( ta b e lu l 2 .1 2 ) .
58
5!)
X
Tabelul 2.12

il. o, F, P m&x d, , F, P mrtxi


rnrn mm mm daN mm mm mm d aN

4 0,54 0,76 H 2,0 5,26


0,5 . 6 1,33 0,49 1,5 16 2,8 4,53
8 2,47 0.36 18 3,62. 3,98
6 0,74 2,11 12 0,9 14,04
8 1,44 1,52 14 1,3 11,7
0,8 1,19 16 1,76 10,03
10 2,33
12 3,45 0,98 2,0 18 2,3 8,76
20 2,92 7,8
0 0,5 3,8
8 0,98 2,79 16 1 ,2 20,32
1,0 10 1,02 2,17 18 1,73 17,69
12 2,42 1,77 2,5 20 2,21 15,67
14 3,38 1,5 22 2 ,1 A 14,07
25 3,64 12,19
8 0,77 4,95
10 1,29 3,83 18 1,35 31,59
1,2 12 1,93 3,12 20 1,73 27,87
14 2,73 2,63 3,0 22 2,17 24,94
16 3,64 2,27 25 2,9 21,54

.1,5 10 0,96 7,73 30 4,37 17,55


12 1,47 6,26 35 6,14 14,81

D iagram ele de for i sgei funcie de felul m on taju lu i arcurilor disc


(InlK'lul 2.13).
(continuare)

D im ensiunile rolelor pentru dornurile cu role, fig. 2.7. (tabelul 2.14).


j Tabelul 2.13

Tabelul 2.14

D d H h

N om inal A b atere N o m in al A b atere N o m in al A b atere N om inal A b atere

18 - 0 ,0 1 2 2,94 2,16
20 - 0 ,0 1 2 3,93 2,02
22 - 0 ,0 1 4 6 4,92 0 ,0 1 1,88 + 0,05
25 6,41 1,67
28 6,89 1,54
30 7,89 2,46
8 - 0 ,0 1 2 7,88 0 ,0 1 2,42
35 9,37 2,11
38 10,85 1,96
40 11,85 1,76
42 - 0 ,0 1 7 12,83 1,61
45 10,34 3,68
48 11,82 0 ,0 1 5 3,48
50 12.81 3,84
52 - 0 ,0 2 12 - 0 ,0 1 2 13,8 3,05
55 15,29 2,98
5S - 0 ,0 2 2 16,77 2,78
60 17,76 2,64
(>2 14,77 4,78
65 16,26 0 ,0 1 2 4,57
70 18,73 4,22 -1 0,07
72 16 - 0 ,0 1 2 19,72 4,18
75 21,41 3,87
80 23,68 3,32
5 - 0 ,0 2 3 _ 26,16 3,17
<>0 20 - 0 ,0 H 24,65 5,10
100 29,61 0,01.4 4,4 H 0,1
1 10 .33,.% 3,7

\
2.3.4 Proiectarea elementelor de acionare a sistemelor de fixare. M omen R elaia de calcul a forei centrifugale a g reu tilo r folosite la strngere
tele realizate m anual cu diferite capete de antrenare (tabelul 2.15). (tabelul 2.16).
F orele realizate m an u al prin tragere sau m pingere din poziii norm ale
Tabelul 2.15 de lucru (tabelul 2.17).

Capul de antrenare Dimensiunile, mm, i momentele realizate, Nm Tabelul 2.16 Tabelul 2.17

R elaia de calcul Frecvena strngerii Fora realizata, n N


20 24 30 36 -

F c = mj'o(- /3 0 )2 [N] F o a rte m are 30...50


M are 50..
m este m asa g re u t N orm al 100...200
0,7 ... 1,5 0,9 ... 1,8 1,0 ... 2,2 1,2 ...2 ,5 ii, kg ; M ic 200...400
r Q raza la care se F o a rte m ic 600...800
afl centrul de g reu
ta te al g re u t ilo r, m ;
tu r a ia de re
30 35 45 50 "G gim , ro t/m in .

2,5 ... 5,00


F orele realizate cu m otoare pneum atice (tabelul 2.1.8).
1,2 ... 2,5 4,0 ... 6,5 5,0 ... 7,5 7,0 ... 8,5

Tabelul 2.18

SO 100 120 140 - Tipul Relaia de calcul Valorile


moto Schema motorului unor
a forelor
rului parametri

2 3 4

7,0 ... 8,5 8,0 ... 9,5 9,0 ... 11,0 10,0... 13,0 - p a = 4 daN
/cm 2

75 94 117 150 -
0 1 = - ( 2
Cu
pisto n
cu ^ 0,85
8,5 ... 13,0 9,2 ... 14,0 10,0 ... 15,0 11,0... 16,0 - sim pl
a c i - (0,2...
une
0,23)
Chei fixe stad ard izate

(1 ... 1,5) d
Tabelul 2.18 (continuare)
D im ensiunile m otoarelor cu piston (tabelul 2.19).
Tabelul 2.19

D iam etru l cilindrilor, m m


P a ra m e tru l
50 60 75 100 125 150 200 250 300

tzD-
Grosimea peretelui Font 6 8 8 10 12 12 14 16 16
Q = Pa0> c ilin d ru lu i
Oel 4 4 5 6 6,5 7 7,5 9 10
Cu piston = - * -< )# . Diam etrul celor patru
-cu dubl 4 uruburi cu filet m etric 8 8 10 10 12 16 20 20 24
a ciu n e In atmosfer pentru fixarea capacelor
parametrii din relaii
avnd aceeai sem nificaie Diam etrul filetului
ca la motoarele cu simpl metric de pe capul 10 10 12 16 20 20 24 30 36
aciune tijei pistonului
m fa fa fie
Diametru] tijei pistonu
lui, mm 16 16 20 25 30 30 40 50 55

Dim ensiunea stuului de


a lim e n ta r e n o ii 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 1"

pa = daN /cm 2
16
P = (0,1 ... 0,2)0 D im ensiunile m otoarelor cu m em bran (tabelul 2.20).
Cu m em
bran con pentru sim pl ac Tabelul 2.20
cav cu iu n e ;
simpl sau P 0 pentru du
D iam etru l D al G rosim ea t a D iam etru l , al talerelo r de
dubl ac bl aciune ; le g tu r a tijei d e m em b ran ,
m em branei, m m m em branei, mm
iune h = 0,3 D, pentru mm
membrane con
cave; k = 0,07 D, 125 3...4 88
pentru membrane 160 3...4 115
plane ; 200 4...5 140
250 5...6 175
320 6...8 225
400 8...10 286

D im ensionarea acionrii h id rostatice a dispozitivelor fig. 2.8 (tabelul 2.21 ),


Tabelul 2.21
Cu m em
bran pla pentru poziia nedefor E lem entul Param etrul R elaia de calcul i semnificaia parametrilor
n cu sim mat a m embranei;
pl. sau
0,75: 2 3
dubl ac . _ (D + 1
iune
Pompa Debitul Q, Q = S L I( 1000 t pi)), unde
+ - P. litri/m inut
S este fora de strngere la tija m otorului;
pentru poziia de capt L lungim ea cursei pistonului ;
m a cursei t tim pul de efectuare a cursei pistonului;
p presiunea n cilindru;
randamentul acionrii

07
00
Tabelul 2.19 (continuare)
D im ensionarea acionrii pneum o-hidrostatice, fig. 2.9. (tabelul 2.22)..
2 3
1

N = pQl(612 ), unde Tabelul 2.22


M otorul P u te re a N, kW
pom pei este ra n d am en tu l pom pei c uprins in tre 0 ,7 0,85

C ilindrul F o ra , daN P = n D 2p rJ 4, p e n tru s itu a ia n care u leiul este Param etrul Relaia de calcul Valori ale parametrilor
h id ro static n pa rte a opusa tije i;
P = ( 2 d2) p r j i , p e n tru situ a ia n care u leiu l
este n p a rte a tije i; Coeficientul de
D este d iam etrul cilindrului, cm ; am plificare = (D/d)2 = 15 ... 20
d diam etru l tije i, cm ;
p presiunea uleiului, d a N /cm 2;
ra n d am en tu l m o to ru lu i F o ra de strngere -D? _D2 = 0,81
ia m otor, daN ^1 = pa ------ L
4 d2 pa = 4 d a N /cm 2
G rosim ea S a cilin S > pDI(2oa) unde
d rului, n cm . T im pul = 500 ... 600 daN /cm 2 p e n tru c ilindrii d in oel pa este presiunea aerului, daN /cm 2;
t p e n tru realizarea t = >2./(4 103g) ra n d a m e n tu l a m plificatorului;
cursei pistonului JD1 d iam e tru l cilindrului, cm

D iam etru l in terio r d P resiunea p n ulei p = PaiD/d)2


C onductele d = 4,6 J q Iv , unde ,
al conductelor, m m Q este debitul, 1/min;
V viteza adm is p e n tru ulei n co n d u cte: 1,5 m /s Cursa h a p isto n u lu i de h = h ^D Jd ^n jria 0 = 0.95
p e n tru conductele de a sp iraie i 4 m /s pen d ia m e tru D, n cm
tru cele de refu lare hx este cursa pisto n u lu i la m o torul h id ra
ulic, n cm ;
G rosim ea a con s >,pdj(2aa), unde n, n u m ru l de cilindri acio n ai de
ductelor, m m = 500 ... 600 d a N /cm 2; am plificatorul pneum o-hidraulic
diam etru l conductei, m m ;
p presiunea uleiului, daN /cm 2

08 (
Tabelul 2.23 (continuare)
2.4 Proiectarea mecanismelor de centrare i fixare

C entrarea se realizeaz dup un plan, o d re ap t sau u n p u n c t ie sim e


trie i sim ultan cu centrarea are loc i fixarea pieselor. A ceste m ecanism e
au trei p aram etri funcionali caracteristici care d eterm in alegerea lor la
proiectare : precizia de centrare, cursele pe care le realizeaz la ce n trare i
forele de strngere. tg ( + )
R elaiile dintre cursele i la intrarea n sistem i cursele e la ieire, dintre 1 3 /c
forele Q de acionare i forele de strngere S sau, d u p caz, d in tre unghiul
de ro tire la elem entul de acionare i cursa e la ieire i resp ectiv d in tre este unghiul do
m om entul M aplicat la elem entul de acionare i fo ra de strngere, precum frecare ntre pan i
flci
'i relaiile de calcul al unor param etri constructivi p e n tru principalele m eca
nisme de cen trare i fixare snt prezentate n tabelele 2,23 i 2.24. n tabele
snt curpinse n ordine m ecanism ele de centrare i fix are cu flci: acio n ate
prin urub stn g ad re a p ta ; acionate prin pan m u ltip l ; acio n ate prin.
spiral p la n ; acionate prin prghii cu pene m u ltip le; cu pene i p lu n jere ;
cu prghii'; cu buc elastic; cu aibe elastice, cu m em b ran e la stic ; cu
bile i con i cu hidroplast.

Tabelul 2.23

Nr. R elaiile p e n tru ca lcu lu l curselor i to relo r


S chia m ecanism ului d e fix a re

a este unghiul de pan


t al spirei plano ;
2M 1 3 /c coeficientul do
s = frecare al flci"
l tg(a + ) 1 + 3 jt-ajc
lor n ghidaj ;
__ randamentul ui i=
grenajului
2 pinion roatft
plan ;
a este unghiul de pant al filet ului ;
unghiul do
unghiul de frecare pe filet ;
tire a l pinlo
poate fi lu at cu valoarea de 541';
nului n racllu-
coeficientul de frecare n ghidajul
ni;
flcilor ;
unghiul de rotire al urubului n num ru l do
radiani d in i p in io n ;
n um rul clo
d in i m i t 5;
pasul, spirei piu
no
Tabelul 2.23 (co n tin u are) Tabelul 2.23 (continuare)

S = Q 1 - 3 a tg ( + ?i) tg /
tg (a + ?i)
e = i tg a

c f 1 - 3
d 1 -J- 3 /c
id I f

S = Qrfljb
e ibja
este ra n d a m e n tu l de tran sm itere a
io rte i

s = _____ 0______
tg (a + 9 j) + tg 2
e = i tg oc
Q
este u n g h iu l de fre S
care a l penei tg (* + ) + tg .
pe su p ra fa este unghiul de frecare pe conul
n clin at ; bucei ;
2 unghiul de fre 2 unghiul de frecare d iu lre
care a l penei pies i b u c ; 2 =0 enil
cu p iesa; piesa nu are reazem, ,,
2 = 0 cnd piesa nu P e n tru cazul n caro flcile
se reazem fro n tal nu snt libere, cursa lirei)ic
s fie m ai mic, d w l
0,05 (/./A D fiind diarnclrn!
de centrare

73
Tabelul 2.24

Tabelul 2.24 (continuare)


Nr. Param etrul Relaia de calcul
crt.

2 3
1

\ \\

\\

!777~77?/7.
F o ra 5 de strin-
E't-Tt*, N =(e - 2, 73 P l' T + j} 1,495 lg (a/b)
Ib l g (a/b) kl
C ursa e. m 2 !

0,75 Q U nghiul de rotire D = 0,192 1011 W-


F o r a S de al flcilor la de
'strn g ere form area m em T + j
tg i = 9i +
bran ei, n rad ian i 21
C ursa e pe d i COS j COS
unde 'Unghiul de rotire
re c ia fo rei de sin sin t
kl
strngere 2 corespunztor 9i =
f orei m inim e de 8,164 D
i j sint -unghiurile aibei n sta re n e d efo rm at i re sp e c i'/
deform at strngere, n radiani T este to le ra n a la d ia m e tru l piesei ;
j jocul m in im n ecesar in tro d u c erii piesei;
e > .ii + h unde j/j iy 2 sn t jocu riie m ax im e d in tre a ib i pies k coeficient c are se alege fu n c ie d e ra p o rtu l ajb
C ondiia p e n tru
realizarea cen i re sp ec tiv d in tre a ib i corpul dispozi
tr rii tiv u lu i ajb 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5 2,75 3,0
10 10...50 45... 100 95... 120 I 125...160 k 0,215 0,355 0,44 0,49 0,52 0,545 0,56 0,5S
7,5 11 11 20
E fo rtu l u n ita r
0,621 Q
0,5 0,75 1,0 1,25 m axim care apare fin _ ! + - d L j
n m em b ran , l 4 a*J
1,5 N /m 2

4,5 6,5 11 3 ... 5 m m


3,5
Grosimea h h = (0,025 ... 0,035) 2a
9 10 12 a membranei
Creterea maxim, l = 2a/3
0,12 0,18 0,25 0,3
a diametrului b= (1/3 ... 3/4) 2 a
12 18 18 30 40 48
, do cannlo (5/12 ... 7/12) 2a
Nvmiltrnl do 6 ... 12
74
Tabelul 2.24 (continuare)

Tabelul 2.24 (continuare)

F o ra de Q
strngere 5 S =
tg (a + ) + tg 2,

i 2 fiind unghiurile de frecare a bilelor

C ursa e e = i tg cc

D = D j( 1 + cos a) + 2 tg a,
D ia m e tru l D D = dpmin cu a b a te ri n cm pul [g6] p e n tru do rn u ri
D fiind d iam e tru l m axim al piesei al bucei
D = dpmax cu a b a te ri n c m pul [G7] p e n tru m andrine

2a 2a = 10 ... 20
L u ngim ea /
a bucei l = (1,0 ... 1,3) lx

l = (0,80 ... 0,95) Lp


G rosim ea h a D = 10 ... 50 m m D = 50 ... 150 m ra
p eretelui subire,
d% d1 21 tg (a/2) n m m
l > 0,5 D = 0,01515 + 0,5 h = 0,025 D

0,005 m m
0,5 D > ! > 0,25 D h = 0 ,0 1 + 0,5 h = 0,02 D

h Ta 4- (2 ... 4) m m ,
2 tg a 0,25 D > l > 0,12 D h = 0,01 D + 0,25 h = 0,015 D

unde X( este to le ra n a la d iam e tru l piesei


C aracterizarea 2l0 2,6 J h / D d a c :/> 2 /0 buca este lu n g i
bucei
l < 21 buca este scurt,
1- = I - (<*, - + it +
2 2 tg
77
Tabelul 2.24 (continuare)
Tabelul 2.24 (continuare)

D eform aia A D <?c


m ax im adm is a ) p e n tru 2/0 < I ; A D = D , n care:
la d iam etru l bucei 1,5
<5C este re zisten a la curgere a m ate ria lu lu i bucei ;
E m odulul de elasticitate ;
b ) p e n tru 210 > l

AD D[1 c?(.r)], unde x = lj[2D)


1,5 E

X 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

() 1,0 0,99 0,97 0,93 0,88 0,82 0,76 0,70 0,64 0,57

X 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

() 0,51 0,45 0,39 0,28 0,24 0,2 0,16 0,12 0,09 0,07

C ondiia de cen A D jmax > 0


tra re si fixare
jmax este jocul m axim d in tre buc i pies

P resiunea p n p = 2 E h A D / D 2, p e n tru l > 0,3 D


hid ro p last p e n tru
a realiza deform aia
p = 1,25 E h AD/(Dl) p e n tru l < 0,3 D
m axim

M om entul m axim
M p re lu a t de
2k_ 2h
M = 50 SD2
buc, Nm D r>
h, D, S, n m m

F o ra axial
m ax im p re lu a t 2h 2h
Q = io5 SD
de buc, N D D
li, D, 8, n m m

n lim e a H a
cav itaie i de
h id ro p last

L im e a T
a bruui T = 2,5 -/ D

D ia m e tru l de cen d = D 2 h H p e n tru dornuri


tra re d al bucci
pe corp d s= D -f 2 h -I- H p entru m andrine

78
70
'iff'11

Tabelul 2.24 (continuare)


Tabelul 2.24 (continuare)
1 2 --------------- -------------------------- -
! 3
5 ?'0, ra za cercului r 0 = ra cos CC!
de baz
R a za la care se
realizeaz contac r 2 --- rc (0,2 ... 0,5) m, u n d e m este m edului
tu l rolei cu d a n
tu r a

a2 cos a 2 = r j r 2

01 = t-g Kj - a x

2 02 = tg 2 a 3

S, grosim ea d in
telu i pe cercul de S = - rd/z
d iv i. are

T
^ - ( ^ +>) +
D ia m e tru l d al d = 2 [r0 tg ( + 2) r2 sin a 2]
rolei
d' V aloarea ro tu n jit a d iam e tru lu i de calculat

a S d' -
,' 3 [- -j-----------------
2 ra 2 r0 z

K3 = t g 3 - a 3

L ' raza peste rola


r - '>
cu d iam etru l d' cos a 3

n, raza de con
ta c t a rolei cu 2 = \ I{L' sin a 3 d'/2)2 + rg
d a n tu ra

D antur nclinat cu unghiul

2 ~ r li
'
tn cos3

Y' r f * - ' + o ) + o,
V 2 ^

o,# Om 1R 1II OL]

tio 01,
Tabelul 2.24 (continuare)

D iam etru l al A baterile la d ia m etru l D


1 2 3
gurii d e p r e L, mm R, mm in terio r a bucei
6 lu c ra t, mm
ro r 0 = r' cosax
1 7 d 1,5 Corespunztor
H - h 1 ... 2 5 d 2 cimpului :
r3 r2 = r' + m ---------------(0,3 ... 0,5) m 2 . .. 3 4 d 2,5 F7 pentru precizii
H 3 ... 4 3 d 3 normale ;
4 ... 6 ' 2,5 d 3 G7 pentru precizii
a- cos a = '7r3 6 . . . 10 1,8 d 4 ridicate ;
10... 15 1,5 d 5 G6 pentru precizii F ig. 2.10
15... 26 1,2 d 6 foarte ridicate
z' = z/cos 26 ... 42 1 d 8
42 ... 62 0 ,8 d 8

' S S = ttr'/z'

1 = tg 1 - a t M rimea h a d istanei dintre su p rafaa frontal a bucei i sup rafaa


piesei pen tru burghiere i alezare cu alezorul se alege din tabelul 2.26.
% 3 = tg 2 a 2

Tabelul 2.26
V
= + ^ ) +
h p en tru d ia m etru l d cu valorile
, d iam etru l bilei d = 2 [f0 tg ( + ) >2 sin 2] Scule piesei 1 8 ... 30 m m 30 ... 50 m m
3 ... 6 m m 6 ... 10 m m 10 ... 18 m m
L L = r'Jcos ( + 2) (0,6...0,7) (0,5...0,6)
Font (1...1.5) d (0,8...1) d (0,7...0,8) d d d
Burghiu Otel (2...2,5) d (1,7...2) d (1,4...1,7) d. (1,2... 1,4) d (1...1.2) d
V L ' = L cos Aluminiu (2...2,5 ) i (1.6...2) d (l,3...1,6)ii (l...l,3) (0,8... L) d

Alezor toate - (0,8... 1) d (0 ,6 ...0 ,8 )d -

2.5 Proiectarea elementelor de ghidare i reglare Dim ensiunile bucei fixe de ghidare a barelor de alezat n consol cu
a sculelor antrenare elastic (fig. 2.11) snt trecu te n tab elu l 2.27.

Elem entele de ghidare a sculelor snt utilizate la dispozitivele de g u rit,


'de alezat cu alezaore sau bare de alezat i, m ai rar, la alte tip u ri de dispozitive,
iar cele de reglare a sculelor la cot se ntlnesc cu precdere la dispozitivele
do frezat. Ca elem ente de ghidare a burghielor; lrgitoarelor, alezoarelor
simple, lam atoarelor ect., se folosesc buce nerotitoare de diverse forme, iar
pentru ghidarea barelor de alezat n dispozitive pot fi utilizate buce fixe
sau rotitoare. P en tru reglajul frezelor la cot se folosesc gabarite i spioni.
La proiectarea bucelor nestandardizate (fig. 2.10), p en tru ghidarea
burghielor, param etrii acestora se aleg corespunztor indicaiilor din tab elu l
2,25,
Tabelul 2 27
La corp u rile tu rn a te se p re v d raze de raco rd are co resp u n zto are i
D 30 ...50 50 ... 80 80 ... 120 nclinaii p e n tru scoaterea form elor i se u rm rete ca grosim ile p ereilo r
s fie ct m ai uniform e i cu valori p e n tru cea m inim adm is de m aterialu l
care se to a rn etc.
L rg ire 120 - a 155 -t- a ISO + a
La corpurile su d ate se v a avea n vedere ordinea ex ecu trii cordoanelor
L
de su d u r, accesul la su p ra faele care treb u ie p re lu c rate d u p su d are etc.
A iezare 140 - a 200 + a 240 -f a T oate co rpurile n s ta re de sem ifab ricat se detensioneaz, a tt n ain te
ct i du p efectu area degrorilor, dac se prevede n d e p rta re a u n u i volum
b 35 45 55
m are de achii cu re g im u ri intensive.
L a s ta b ilire a co n figuraiei co rpului i a dim ensiunilor p ereilo r se urma
reste, s se realizeze o rig id ita te care s-i asigure o s ta b ilita te ct m ai nalta
Dim ensiunile bucelor de ghidare pe ru lm en i (fig. 2.12) p e n tru bare 1a vibraii.
di- alezat n consol cu an tre n are elastic snt cuprinse n tab elu l 2.28. E lm n tele de le g tu r ale dispozitivului cu m ainile-unelte se proiecteaz
avnd n vedere dim ensiunile m eselor i resp ectiv axelor p rin cip ale ale ma i
nilor pe care se m o n teaz, u rm rin d ca acestea s asigure o poziionare a
dispozitivului pe m ain a-u n ealt cu erori m inim e.
A nsam blrile elem entelor com ponente ale dispozitivelor se realizeaz
cu tiftu ri i u ru b u ri.
urubu rile cu c re s t tu r p e n tr u u ru b e ln i n u p o t fi u tiliza te la :f,i
xarea p rilo r com ponente im p o rta n te d a to rit m o m en tu lu i red u s ce se
poate re aliza p rin u ru b e ln i i d eterio rrii rap id e a c re st tu rii din capul
urubului.
D im ensiunile i n u m ru l tiftu rilo r i u ru b u rilo r se stabilesc pe baza
solicitrilor la care sn t supuse i a dim ensiunilor elem entelor pe care le asam=
Tabelul 2.28 bleaz. n cazurile obinuite lungim ea u ru b u rilo r nu treb u ie s depeasc
(6 ... 8)d.
D 30 ... 50 50 ... 80
P e n tru o execuie ra io n a l este necesar ca elem entele de asam blare
80 ... 120
din com ponena unui dispozitiv s p rezin te o v aria ie dim ensional ct mai
restrn s, p e n tru a reduce n u m ru l sculelor i a u u ra op eraiile ulterio are
D egroare 140 -- a 165 - a 180 + a de asam blare i recondiionare.
L
A legerea locurilor de am plasare a u ru b u rilo r i tiftu rilo r influeneaz
F ini sare 170 + a 200 - a 240 + a asu p ra dim ensiunilor de g a b a rit ale pieselor com ponente, precum i asupra
siguranei m binrii.
b 40 50 55 D im ensiunile p e n tru unele cote ale u ru b u rilo r i tiftu rilo r (fig. 2.13)
se aleg din ta b elu l 2.29.
Se recom and ca a tt g u rile p e n tru u ru b u ri ct i cele p e n tru t if l in i
s fie strp u n se. Cnd acest lu cru n u este posibil, in tro d u cerea tiftu rilo r n
2.6 Proiectarea corpurilor dispozitivelor, a elementelor de legtur g u ri n fu n d ate im pune ex ecu tarea unei g u ri p e n tru ieirea aerului i p re
cu mainile-unelte i a elementelor de asamblare vederea unei g u ri file ta te n tift p e n tru dem ontare.
Lungim ea p rii n u ru b ate se recom and s fie aleas n tre (1,5 ... 2) (/
La pro iectarea corpurilor de dispozitive trebuie s se in seam a de cu o rezerv fa de fu n d u l gurii, de (0,5 ... 1) d. tiftu rile ca i uru b u rile
regulile tie proiectare corespunztoare m etodei prin care acestea se reali trebuie intro d u se n alczaju l unei piese pc o adncim e o p tim dc (1 ,5 ... 2) d,.
zeaz. D iam etrele tiftu rilo r se aleg, de obicei, egale cu diam etru l in terio r al file-
tulut u ru b u rilo r u tiliza te la asam b larea respectiv.
1)4
8 !)
2.7 Stabilirea cotelor funcionale ale ansamblurilor
dispozitivelor
Cotele funcionale ale ansam blului unui dispozitiv sn t acele cote care
determ in precizia necesar a ii o b in u t pe piesa de p relucrat n dispozitivul
respectiv i cele care asigur funcionarea corect a subansam blurilor din
care este com pus dispozitivul.
Cotele dispozitivului care determ in pe cele de realizat pe piesa prelu
c ra t snt cote de nchidere a unor lan u ri de dim ensiuni ale ansam blului
dispozitivului. Astfel, cota a care trebuie realizat pe pies (fig. 2.14) se re
gsete n dispozitiv ca d istan dintre axa bucei de ghidare a burghiului
i su p rafaa plcu ei de reazem a piesei.
P en tru a obine pe pies co ta a la to le ra n a im pus trebuie ca toleranele
cotelor care nchid lan u rile de dim ensiuni corespunztoare ale subansam -
blului s fie m ai mici dect cele prescrise p en tru cotele piesei, tiind c la
prelucrare ap ar i alte erori.
De obicei, to leran ele T ale cotelor de nchidere din lan u rile de dim en
siuni ale dispozitivului se iau procentual din to leranele T P ale cotelor cores
punztoare piesei. F recvent se accept valorile
T = (0,5 ... 0,25) T p,
pen tru dispozitivele utilizate la prelucrrile pe m aini-unelte, iar p en tru dis
Fig. 2.13 pozitive de control se poate ajunge la valori de T J 10.
T oleranele T ale cotelor dispozitivului se repartizeaz, de obicei, sub
Tabelul 2.29
form de ab ateri sim etrice fa de valorile m edii ale cotelor piesei de realizat
D iam etru l u ru b u lu i d s sau tiftu lu i d st pe dispozitiv. A tunci cnd se in e seam de fa p tu l c unele erori influeneaz
Minen* S ta re a m aterialului
ilitiu' piesei asam b late *) cota de realizat pe pies num ai n tr-u n singur sens (cum este cazul uzurii),
6 8 10 12 14 16 20 toleranele se p o t rep artiza i asim etric fa de valorile m edii ale cotelor
piesei.
A Font, 10 12 16 S 22 26
O el 7 9 11 13 15 16 20
Astfel, dac cota a de pe pies are valoarea 5 0 | '2, cota a a dispozitivu=
lui va fi: 50,1 0,025, considernd c T = 0,25 T v i c p rin uzur se p
tu F o n t 12 15 18 21 24 27 34 streaz sim etria cotei.
O el 9 12 15 18 21 24 30
n afara cotelor care se regsesc i pe pies m ai snt i alte cote ale an-
F o n t 5 6 7 8 9 10 12 sam blului dispozitivului care determ in dim ensiunile de realizat pe pic; ii ;
Oel 3 4 5 6 6 8 8
dim ensiunile elem entelor de orientare (dornuri,
n F o n t 16 20 22 26 30 35 42 ghidaje, buce etc.) pe care se centreaz sem ifabricatele;
O el 14 16 20 22 26 30 35
dim ensiunile pieselor care ghideaz sculele, cum
1 F o n t 4 6 7 8 10 12 15 snt alezajele bucelor de ghidare;
O el 3 4 5 6 7 8 10 cotele de poziie reciproc a unor elem ente de
II F o n t , 12 15 18 20 25 30 35 orientare ; acestea trebuie s aib cota nom inal egal cu
Oel 10 13 16 19 22 25 30 cota m edie a piesei care se prelucreaz, iar to lera n a de
hi 1 m liferont 10 12 15 18 20 25 30 2 ... 4 ori m ai m ic dect la co ta piesei i rep artizat
sim etric ;
M Clii' 9 11. 13 1.5 16 20 25 cotele d.e poziie reciproc i dim ensiunile elem en
N ccillit 6 8 12 16 20
telor care fac leg tu ra dispozitivului cu m aina-unealt
i i determ in poziia fa dc scule; F ig . 2,14
*) P m ilni pi! d iu |:. oUlt lau dftlelo poiilru foiU
or
00.
P en tru lan u rile de dim ensiuni ale u n u i dispozitiv se p o t folosi una,
dou sau to ate cele trei m etode de rezolvare. P en tru fiecare la n se alege
m etoda care perm ite realizarea dispozitivului la un cost m inim .
n exem plul din fig. 2.15 cota aa de pe dispozitiv re zu lt din re la ia
a b, iar to lera n a acesteia din re la ia

T = + TI + (2
n care T b, -T c snt to leranele cotelor i, respectiv, c, iar e este excentrici
ta te a alezajului bucei fa de exteriorul acesteia.
Dac co ta piesei este 50tg'2, rezu lt succesiv:
T (l = r 50/4 = 0,2/4 = 0,05 mm,

iar cota nom inal a cotei ad a dispozitivului va fi 50,1. Considernd ca


b = 1 0 , se obine: = 60,1. Alegnd pe 2e = 0,01 re z u lt :
+ T j = TI - (2 e)2 = 0,052 - 0,012 = 0,0024.
F ig. 2.15

C onsidernd pe T b = T c rezu lt : T b = T c x 0,034 mm.


distanele dintre bucele de ghidare a sculelor etc.
D istrib u ia to leran elo r se face sim etric i se obine :
In fig. 2.15 snt reprezentate cotele funcionale ale unui dispozitiv la
prelucrarea alezaj ului d al furcii pentru a obine pe pies : dim ensiunea a, = 60, t 0,017; = 10 0,017.
intersecia axei alezajului d cu aceea a alezaj ului A i perpendicularitatea
axei alezajului d pe axele alezajelor A i B.
D up caz toleranele se pot redistrib u i n tre cote, dar trebuie s se ps
treze sim etria distribuiei fa de cotele nom inale sau p rin nsum are s re
zulte acest lucru la cota de nchidere.
2.8 Stabilirea lanurilor de dimensiuni ale ansamblului Aceste cote trebuie realizate pe elem entele dispozitivului n cazul rea
dispozitivului lizrii lan u lu i prin m etoda in terschim babilitii totale. La rezolvarea lan
i a metodelor de rezolvare a acestora ului de dim esniuni, prin m etoda reglrii, se folosesc elem ente reglabile,
n cazul exem plului din fig. 2.14 p lcu a de reazem treb u ie nlocuit cu
u n a reglabil, iar celelalte cote se p o t realiza n cm puri de toleran m ult
Principalele lan u ri de dim ensiuni ale ansam blului unui dispozitiv snt
rele care au ca elem ent de nchidere cotele funcionale. P en tru a stab ili ele m ai largi.
m entele care formeaz lan u l p en tru fiecare din cotele funcionale ale dispo P rin m etoda aju strii (fig. 2.14) se p oate lsa u n adaos de ajustaj la
zitivului trebuie s se urm reasc, pe ansam blu, legturile succesive ale plcu, care se rectific corespunztor la m ontaj, iar celelalte cote se pot
pieselor pe direcia cotelor respective. realiza cu ab ateri m ai m ari.
n co nstrucia dispozitivelor se folosesc trei m etode de rezolvare a aces L anul dim ensiunii ad (fig. 2.15) este fo rm at din cotele: a, , i
tor la n u ri: interschim babilitii, ajustrii i reglrii. tricitatea axei bucei de ghidare.
U tilizarea uneia dintre cele trei m etode este im pus de co n stru cia dis L an u l condiiei de intersecie dintre axa bucei i axa dornului este
pozitivului, de precizia cerut i de posibilitile tehnice ale atelierului unde form at din: abaterea de la coaxialitate cx a lui dx fa de ds ] de jocul j dirvtrc
se cxecut dispozitivul, urm rin d ca acestea s se obin la un cost m inim . dornul cu diam etrul d3 i co rp ; de n ein tersecia a alezajelor din corp p en tru
Folosind m etoda interschim babilitii, cota de nchidere se obine prin dorn i respectiv buca de ghidare i de excentricitate e a bucei, nct so
asamblarea pieselor com ponente ale dispozitivului fr ca acesta s necesite
poate scrie:
ajustri. Acest lucru im pune ca elementele com ponente ale dispozitivului
sa, fio realizate cu tolerane relativ strnse. V ~ f ~|(2 6^ ctc.

08 8 !)
2.9 Alegerea materialelor elementelor componente
ale dispozitivelor / Elemente i subansambluri nenormalizate
de dispozitive
M aterialele p en tru elem entele componente ale dispozitivelor se aleg co
resp u n zto r solicitrilor la care snt supuse n funcionare.
In tab elu l 2.30 se dau indicaii cu privire la alegerea m aterialelor pe
grupe de elem ente. I
\ Tabelul 2.30 3.1 Reazeme
---- , . ------------ ----
X
G rupa de elem ente M ateriale T ra ta m e n te V ii] iza-rc

E lem ente de OSC 8 ; 120 Clire la 55 ... 60 H R C E lem en te cu seciu n ea


o rientare sub 0 1 2 m m

OLC 10; OLC 15; C em entare pe E le m en te cu seciunea


15 CN 15 0,8 ... 1,2 m m i peste 0 12 m m _
clire la 55 ... 60 H R C

E lem ente de OLC 45; 40 10 Clire la 35 ... 40 H R C E le m en te supuse la


strngere u zur i so licitri

C orpuri de FC 200 m b trm ire C orpuri tu rn a te


dispozitive
O L 37: OLC 25 D etensionare Corpuri su d a te Fig. 3,1 R eazem r e Fig. 3.2 R eazem reglabil F ig. 3.3 R eazem cu autoaezare cu
Clire p a ria l C orpuri care sn t i glabil. GiTira file ta t tu b u la r cu acces p e n tru c o n ta c t n d o u p u n cte. F o re le sn t
OLC 45
reazem e pe n tru iftu l de b u rg h iu sau alezor. P iu lia p re lu a te de cepul 1, tiftu l 2 a v n d
blocare a p iu liei 1 1 servete la blocarea n u m ai rol de re in e re a prghiei oscilante,
OLC 45; OL 37 Corpuri asa m b late se ex ec u t la m on reazem ului. care este g h id a t la te ra l n corp.
ta j d u p n u ru b a rea
E lem en te elastice A rc 3, Arc 5, Arc 1 Clire A rcuri de to a te ti acesteia. P iu lia 2
purile servete blocarea
reazem ului.
O L 60, OLC 45 Clire la
40 ... 45 H R C tiftu ri

E lem ente de OL 37, A U T 12


asam blare OLC 45, 40 CIO u ru b u ri

40 10, OLC 45 Clire la u ru b u ri, b o lu ri


A U T 30 3 5 ... 45 H R C

Fig. 3.4 R eazem p lan


cu atuoaezare. R e i
nerea reazem ului pe
corpul dispozitivului
sau p lu n je ru lu i pe care Fig. 3.5 R eazem F ig . 3.6 R eazem p la n cu
e.stc m o n ta t sc face cu p la n cu iiutoaiczarc autoaezare. Oscilaroa .1.!*
urubul 1 p rin in te r dup, o suprafa, a sig u ra t do b ila , litt.
m ediul inelu lu i 2 din p lan inelarii. Ele- j O ir j o r o n p o z iio co ro c U
cauciuc, caro nmleazl m eniul '] per* a so faco prin
jocul d ln lro i'it/cm i)\ mils' /! iuololo 2 d in ctvuciiu
1nruh, dt lle/e. iirubtifllo .1.

Fig. 3.7 Reazem F ig. 3.8 Reazem plan Fig. 3.9 R eazem
p lan cu au to a e za cu autoaezare cu r e i plan cu au to a e za re
re cu d is ta n m are nere pe p a rte a opus. pe su p rafee fro n ta
ntre puctele de con Jocul este a n u la t de le ale bucelor. I n e
ta c t cu piesa. arcu l 1. lul de de sig u ra n
1 re in e, in lim ita
u n u i joc, reazem ul
osc ila n t.

l' if. 3.10 Reazem p e n tru su


pra,fee fro n tale in terioare la
piese c e n tra te pe d o rn u ri.D e F ig. 3.11 B o l de c en
plasarea ra d ia l a reazem ului tra re de dim ensiuni m ari
p entru a veni n c o n ta ct cu D egajrile re aliz a te pe
suprafaa fro n ta l este reali su p ra fa a de reazem l i
zaii (Ic pies. P rin ap sare a m iteaz c o n ta c tu l cu
prgliioi pe su p ra fa a n clin at piesa i n d ep rte a z
(ui;hu1 a) a ce asta se ro tete pericolul ca achiile care
in jurul b o lu lu i J i um rul p tru n d n tre alezajele
prgliici. A. ioso n a fara d o r g urilor i capetele u
nul ui. lii iiilfoducerea piesei ruburilor s a ju n g n
u rn ii 2 . umftrul */ ai contact cu su p ra fa a
pi'K'liiei, piesei.

F ig. 3.17 S ubansam blul un ei Fig. 3.18 P ris m m obila a c io n a t p rin arc elicoidal i
prism e m obile a c io n a te p ria re tra s p rin prg h ia 1 cu excentric.
a rc u l 2, C lichetul circular 1 s e r
vete la re tra g e re a prism ei.

Fig. 3.19 P rism a m obil cu blocare p rin excentric.

Fig. 3.20 Prism mobil cu blocare i retragere


pria prgla 1 i 2. U nghiul a trebuie
fio cu autobloeftro.
94
3.2 Reazeme suplimentare

Fig. 3.21 R eazem su Fig. 3.22 Reazem supli Fig. 3.23 R eazem su p lim e n
p lim en tar a c io n a t pe m e n ta r cu autoaezare ta r cu autoaezare cu blocare
p a rte a late ra l . cu blocare tangenial. pe con.

F ig. 3.25 Reazem e su p lim en tare blocate cu m o to are pneum atice. A cionarea su c
cesiv a m otoarelor M j i M 2 se realizeaz p rin releul 3 p n eu m atic de n tr -
ziere B.

F ig. 3.24 R eazem suplim entar a cio n a t h id ro static cu blocare p rin lam ele
de tip cuplaj. R idicarea p lu n je ru lu i este realizat de lam elele 1 care sn t
rid ic ate de arcu rile 2 a rtic u la te pe prghiile 3 sp rijin ite pe lam ele, astfel F ig . 3.26 ftcazem su p lim e n tar cu auto
aezare blo cat p rin u ru b i bil.
{iictt . deprteze lam elele 1 de 4. n poziia ele lucru lam elele silit strins-e
cu pistonul hidraulic 5.

!><
3.3 Mecanisme de fixare
Mecanismele de fixare snt p rezen tate conform clasificrii din tab elu l 2.9.
R elaiile d in tre fo ra -S' de ieire i fo ra Q sau m om entul M de in tra re se
pot stabili p en tru fiecare m ecanism folosind coeficienii kt de transm itere-
a forelor la m ecanism ele elem entare care-1 compun: in d icele i al coeficien
tului corespunde poziiei pe care o are n tab elu l 2.10. Astfel, p en tru un m e
canism com pus din dou m ecanism e elem entare, urub cu piu li plan*,
i prghie (fig. 3.45), re la ia de calcul din tre cele dou fo re este de fo rm a:
S = M /e10 - k u . Folosind coeficienii din tab elu l 2.10, re la ia devine:

S = M d '"l D z - D'{ ' J Tr


2 g (* <p) + 2 , ^ I - D

3.3.1 Mecanisme cu pan i plunjer


Fig. 3.27 R eazem su p lim e n tar cu au to a e za re cu
blocare tan g e n ia l .

F ig. 3.29 Reazem su p lim e n tar cu rig id izare p e 2 d i


recii. Com pensarea d iferenelor la dep lasarea p lu n je re lo r
1 se realizeaz prin bila 2. Fig. 3.31 M ecanism cu p a n i plu n jer: d u b lu -g h id a t
d in d o u b u c i. B uca 1 p re z in t su p ra fa n cli
n a t n c o n ta c t cu su p ra fa a in ferio ar ja -pnei care
realizeaz d eplasarea n jos a plunjerului.;.' S;.= Q ktl.
3.3.2 Mecanisme de fixare de sus n jos fr acce&ul p-c.ei pe dirccfia
de fixare ,

F ig. 3.36 M ecanism un iv ersal cu b rid a i urub. R egla- Fig. 3.37 M ecanism / ct* brkfti
jul brid ei d u p n lim e a H se realizeaz cu a ju to ru l cu rb care p e rm ite '-.SirBgprt'tt
u ru b u lu i 1 p rin capul de a n tre n a re 2. P iu lie le cilindrice p e n tru n lim i H a le piesei i
o i 4 se rotesc n corpul bridei. i p e rm it strngerea pie- m ita te de canalul p re v z u t i
sei cu urubul 5. S = //?7 ' . b rid a. S = - ^ - ,

Fig. 3.38 M ecanism cu b rid articu lat, i e x c e n tric .(


P oziia <le strngere so regleaz prin prezoitnl 1 pe*
Wo wire apas excentricul, iar pirhin este ridicat ele pe ff
pioHil do p lu n jm il 2 . S - M h n l)M, ,

301
3.3.3 Mecanisme de. fixare de sus n jos cu accesul piesei pe direcia
de fixare

ling. 3.39 Mecanism.. cu excentric axial. Fig. 3.40 Mecanism cu urub i tal
p de presiune. Strngerea se face
; pe circum ferin sau pe dou, trei
sectoare. Talpa 1 este ridicat de pe
pis de arcurile 2. S = M k 7.

Fig. 3.44 Mecanism cu prghie rabatabil acionat cu


urub. Pentru rabatare prghia se deplaseaz n gaur alun
git A pn ce capul acesteia iese din locaul B . S =* M h 7.

4V s\\SN \\\^
iFig. 5.41 Mecanism cu
urub i talp oscilant
ito/.ota A servete la an-
In'narea urubului, iar Fig. 3.42 Mecanism cu brid oscilanta.
litljia este reinut de Brida 1 este articulat pe tija 2. i a
(to " t Ut urile 1 filetate retragere brida se sprijin pe inelul 3
S = M lu . din cauciuc. S = Qklx.

Fig. 3.45 Mecanism cu prghie i urub rabatabile. urubul 1 se


Su jurul bolului 2, iar prghia .1 n jurul bolului 4. P o
ziia do strngero a ifUpii Io presiune poate ii reglata, cu prezo-
m il 3. .S' i / .

'. . Pu brltlft h m-| Ionul l cu (itniHilr, Urhlii I


corpul J. |),(' 1 yi II file (' ului .
ijlililiilil i
10!
F ig. 3.50 M ecanism cu excentric i prghie ra b a ta b il . R a b a ta re a prghiei 2 de pe pies
se realizeaz cu a rcu l 1. L a strn g ere prghia este a n tre n a t de ex cen tric p rin u m
ru l A . S = M k n k n .

F ig . 3.54 D iferite m o d alit i de m o n ta re a e lem entelor de strn g ere pe prghii.

F ig. 3,51 M ecanism cu p r Fig. 3.52 Mecanism cu prghie r a Fig. 3.53 Mecanism
ghii a rtic u la te . S trngerea b a ta b il i urub. R ab atare a prghiei u ru b i prghie ra b a ta
este a sig u ra t do elastici are loc d u p retragerea acesteia d in bil. P rg h ia care a si
ta te a prghiei J, iar b lo canalul A care asigur p o z iia de gur i rczem area piesei
carea m ecanism ului, p rin strngere. S = Mb$. pe su p ra fa a A , d u p re
a n u la re a jocului j. trag e rea u ru b u lu i, se Fig. 3,55 Mecanism cu brid h antrenat Fig, 3,56 Mocaoiam cu bridft h centrata hi corp
p oate rabat o n ju ru l pria piiililjtt l jw /o ,u , S / ^ . (uilronutft cn piuli tuteuus i prezoii.
S1 Qhxhn b o lu lu i /. S * M S ' A1/l1|o/l'jI),

__________ 1 _

Fig. 3.57 M ecanism cu b rid L c e n tra t n Fig. 3.58 M ecanism cu b rid L c e n tr a t n buc
bvic i an tr.en a t cu p iu li i prezon. Buca i a n tre n a t cu p iu li a scu n s si prezon.
perm ite ro tire a brid ei la 90. P re lu cr rile S = K k w kK .
p e n tru tiitu l file ta t de blocare a prezonului i
cel cilin d ric de o rien tare a bucei se re a li
zeaz la m o n ta j. S = M k i(tk 16.

>1,41) M ecanism cvi brid 'acionat cu cheie Fig. 3.60 M ecanism cu prghii ro tito a re p e n tru
k lift, Brida 1 oste c e n tra t pe axul 2 cu filet fixarea sim ultan n d o u p u n c te . ->S = M k 1()k n .
! Inferior .i oslo reinuta, axial cu aiba
ii (Ionii l arcu l inelar 4. A n tren area
w iaco pi Jii cholft ou olichct 5. K idicaroa
do ;jw plc.'ift i'tilo / <H) arcul 6 , iar 100
Iii, ri.ii/liliiliMl! a hi Jdci <uil milf'unvll, do tiflul
.1 iii jiii_ UUliLtlillI Ji- I iuIlAiiiiilii l HM liili l
F ig. 3.65 M ecanism cu prgliie ro tito a re a c io n a t prin-
ex cen tric. E x cen tricu l 1 ap as a su p ra prghiei p rin plun-
je ru l 2. P o z iia a x u lu i 3 de a n tre n are a e x cen tricu lu i este- F ig . 3.68 M ecanism cu
a sig u rat de urubul 4. S = 1& . Fig. 3.67 M ecanism cu prghie r o t i
toare. P e n tr u scoaterea piesei de pe u ru b i brid , cu u n sin
bo lu l 1 , p rg h ia 2 se p oate ro ti m gur b ra , ro tito a re . B rida
p re u n cu b o lu l 3, sub unghiul se p o a te ro ti n ju ru l b o l
perm is de locaul A . S = u lu i 1 pn la o p rito ru l 2
c are lim iteaz p o z iia do
strngere. S = M k t .

Fig. . M ecanism cu pan ro tito are. U nghiul a a l


penei treb u ie s fie m a i mic de 7 ... 8 ; S =fe M k 10.

Fig. 3.69 Mecanism cu urub i prghie ro


titoare. -alpa do prosiurm este po/iionatfl
uiifjliiular de tifhil I, im- prililn, voiete
In jurul urubului S
F ig, 3.70 M ecanism cu u ru b i prghie dep lasab il. P e n tru r id i
carea piesei de pe p rism prghia se re tra g e pe d is ta n a p erm is de
c an a lu l alungit. S = M h 9kn

F ig. 3.72 M ecanism cu p an i prghie ra b a ta b il . P ir- F ig . 3.73 M ecanism cu prghie i excci


g h ia 1 se p o a te r o ti n ju ru l b o lu lu i 2, d u p ce p a n a 3 ro tire a e x ce n tric u lu i p e n tru d esfacere
este d e p la sa t cu m in eru l 4 n canalul A n care este tiftu l 1 p rin locaul A a n tre n e a z prglii
g h id a t la te ra l S = 6 *n^i snd-o de pe pies. P rg h ia este in u t n
cu excentricul d e a rcu l 2 lam elar, S

F ig. 3.75 Mecanism eu


Fig. 3.74. M ecanism cu prg h ii deplasabile p e n tru
Excentricul se deplasoii/ll
F ig . 3.71 M ecanism cu excentric p e n tru a cio n are a a strngerea sim u lta n n d o u puncte. L a ro tire a
distana a pentrj a ]'):
d o u prghii. Se p o t strfnge dou piese cu a b a te ri diferite p iu liei 3 u ru b u l 3 este b lo ca t de tiftu l file ta t 2 .,
S M h lt)klb terea piesei. ,S t Af.
d a to rit c o n ta c tu lu i pe sfer re aliz a t do a x u l e x c e n tri
cului. S ca .
3.3.4 Mecanisme de fixare cu acionare mecanic de sus n jos
cu accesul piesei pe direcia de fixare

Fig. 3.81 M ecanism cu t i j i prghie deplasabilfi,


F ig . 3.80 M ecanism cu t i j i IM, d e p lasarea tije i p e d ire c ia fo rei Q p rghia se
Fig. 3.76 M ecanism cu Fig. 3.77 Mecanism cu pirghie ro tito a re . F o ra Q de la t ij a c o pirghie cu auto b ascu lare. B ascu deplaseaz n lungul ei pe su p ra fa a n c lin a t A
pirghie cu nas. F o ra se to ru lu i 1 se aplic asupra prghiei 2 care se ro te te n ju ru l bol lare a prghiei pe co rp u l tije i cu fiin d m e n in u t n c o n ta c t cu a c e a sta de p lu ji-
a p lic a su p ra piesei p rin u lu i 3. Canalul A de form a lu n g it com penseaz a b a te rile de la u ngh iu l a este re a liz a t d e arcu l je ru l 1 i a rc u l 2. S =~ Qkn .
pirghie i t ij a 1 , iar in ax a tije i m o torului. 5 . de to rsiu n e. 5 = Q^u-
cursa de n to a rce re prghia
este re tra s de tij prin
tiftu l 3 i eclisele 2.
S = ftn .

'F ig. 3.83 M ecanism cu panR, t,


Kip'. 3.78 M ecanism cu prghii a rtic u la te a c i Fig. 3.79 M ecanism cu p rghii a rtic u la te F ig . 3.82 M ecanism c u p rghii a rtic u la te a c io n a te eu prghii. L a d e p lasarea pe noi l ji
o n a t cu m o to r bascu lan t. L a aplicarea forei Q a c io n a t cu m o to r b a sc u la n t. F o ra Q se m o to r bascu lan t. M ecanism ul se, blocheaz p rin rezem area d irec ia fo rei Q, p rg h ia 2 se voti'l
prghia 1 sc rotete n ju ru l b o lu lu i 2 fixat de aplic p rin iu rc a 1 la pirg h ia 2*JPrgbia prghiei d e tiftu l file ta t reglabil \2 an u ln d jo cu l j . P r- n ju ru l b o lu lu i 3. S Q/,
corpul 3 i a n tre n ea z n m icare de ro ta ie n 4 este a rtic u la t pe furca 5 strns, prin ghiile 1 i 3 sn t.le g a te p iin prg h ia 4. S Qkn k t
ju ru l b o lu lu i 4 prghia 5 p rin eclisa 6 . Blocarea a rcurile disc 3 care acum uleaz energie
m ecim ism ului n poziia dc strngere se face prin de strngere. B locarea m ecanism ului la 115
m r m a r o a prghiei 1 do o p rito ru l 7, a n u lta d jocul j. strngere ,o roaU/.eftx. p rin r o tire a pr
S 0 ghiei 2 eu uiiRUlul pnft In. reziin.iru
PC corp. S 0 /in ',/;,.
3.3.5 Mecanisme de fixare lateral prin faa piesei

Fig. 3.84 M ecanism cu excentric Fig. 3.85 M ecanism cu p n c u rb i prghie


ra d ia l axial. S = M k u . ra b atab il. P e su p ra fa a B , e x ce n tric fa de F ig . 3.89 M ecanism cu file t p e n tru curse i lo re m ari. C u rta se realizeaz cu buca
a x a bolului b ra u lu i de acionare, ie realizeaz 1, care se d eplaseaz pe lungim ea can a lu lu i A , ia r strngerea cu u ru b u l 2. S = M h .
m pnarca n tru c t, 10 ^ i f / ;& 7. P rg h ia este
ra b tu t de b ra u l de a cio n are care vine n con-
ta c t cu suprafaa, A . S ',M = Ql.

F ig. 3.86 M ecanism cu p r Fig. 3.87 M ecanism cu cam c ilin d ric p e n tru curse
ghie i excentric. S = m ari. U nghiul a are v a lo ri sub 6 p e n tru a asigura \ cilin d ric si ta lp o sc ila n t reg lab il p e n tru curse m ari,
blocarea, iar dep lasarea ra p id se realizeaz p rin F ig. 3.90 .M ecanism cu cam a c i l i n d u c a ^ , ^ F
canalul a x ia l A . S = A ftg. '

Fig. 3.88 M ecanism cu cam c ilin d ric p e n tru


curse m ari. Im p n a re a este re a liz a t de tiftu l
tan g e n ia l 1 care p tru n d e n c a n a lu l cu u iighiul
a < 6 . Pe lungim ea fre z a ju lu i A are loc d e p la
sarea ra p id . S = M h t .
Fig. 3.92 M ecanism eu filet cu lim ita to r de fo r. L a a tin g e re a v a lo rii fo re i
lim it de strn g ere fo ra a x ia l de pe d in ii sem ieuplajului 1 nvinge fo ra
arcului 2 i a ce sta se d eplaseaz a x ia l n c t ro z eta 3 se ro te te n gol. F o ra
lim it de strngere se regleaz p rin piuliele 4. A p rto a rea 5 p ro tejea z
cu p la ju l. S = Mfc.

8 A

Fig. 3.93 M ecanism cu urub i p iu li cu strngere ax ia l d u b l. T alpa 1 e ste r e in u t


Ue p iu li p rin tiftu l 2 n canalul circular ^4. tiftu l se in tro d u ce p rin alezaju l B . aib a n itu ita 3
m piedic desfacerea com plet a urubului. S = M k s.

I'Mg'. 3.94 Mecanism cu brid-pan F ig. 3.95 M ecanism c u p lu n je r n c lin a t i


;,! urub. Rotirea piuliei pe suprafaa urub. P lu n je ru l i urubul sn t n clin ate cu
inclinais, cu unghiul a < 8 a bridei unghiul, a p e n tru a realiza i o c o m p o n e n t a
reali strngerea piesei i pe su forei de strngere a piesei pe s u p r a f a a , de
prafaa <lo ba?,ii. Brla esto oprit aezare, S j .
hil ,4i! roUwvfl, cu ajutorul urnii titt.

18
T ig . 3.100 M ecanism cu prg h ii a rtic u la te i p lu n je r. A c io n a rea m ecanism ului se face
p rin prghia 1, care este a rtic u la t de p lu n je ru l 2, g h id at n co rp i de prg h ia 3. C ap tu l
opus al p rghiei 3 este a rtic u la t de cor-p. E nergia de strngere se acu m u leaz n inelul 4 d in
cauciuc, iar blocarea se realizeaz p rin rezem area prghiei pe o p rito ru l 5 a n u ln d jocul j pe care
acesta l are n p oziia de prelungire a prghiilor. S . = Qkn ku ..

F ig. 3.101 M ecanism cu p a n i urub. P a n a 1 este ghidat,


late ra l in corpul 2, care se fixeaz cu u ru b u l , P rin
rt'irea p iu liei 4 se , strtn g erca penei.
S =,
3.3.6 Mecanisme de fixare lateral prin spatele piesei

F ig . 3.105 M ecanism cu brid L i excentric. Strngerea se


realizeaz prin b rid a 1 pe care este a rtic u la t excentricul.
E x centricul apas asu p ra bolului 2 care asigur i rezem a-
rea arcului 3. tiftul 4 m piedic rotirea bridei. S = M k x F ig . 3.109 M ecanism cu prg h ii i u ru b
F ig . 3.108 M ecanism cu p rghii a rticu la te
a rtic u la t. aiba 1 se ra b a te , i p e rm ite re
p e n tru fix area pieselor cilindrice. F o r a Q
tra g e re a prghiei p e n tru scoaterea piesei d e
se aplic la p rg h ia 1 care an tre n ea z pir-
pe tjolul d e c en trare . S = M k 10k %1.
ghiile 2 i 3 . n poziia b lo ca t p rg h ia 1
anu leaz j o c u l/. S =

F ig. 3.106 M ecanism cu prghii a rticu la te . Acio Fig. 3.107 M ecanism cu prg h ii a r ti
na rea m ecanism ului se realizeaz p rin prghia 1 , culate. P rg h ia 1 este a rtic u la t de pr
caro la strngere vine n c o n tact cu cepul 5 annlnd ghiile 2 i 3. n p o z iia b lo ca t p rg h ia 1
jocul j. A rcurile disc 2 acum uleaz energia de anuleaz jocul j. S Q k ^ ^ k ^ .
strngere. L a desfacere prg h ia 3 se rabate, iar
um rul p lu n je ru h ii 6 sc reazem pe bo lu l 4. S =
r : Qhu kl. Coeficientul kn se refer la prghia 1,
ia r h 'n la p rghia .3. F o ra final de strngere F ig . 3.111 M ecanism cu prghii' a ril
F ig. 3.110 M ecanism c u prg h ie i excentric.
depiiufe de. fo ra re aliz a t p rin deform area elem en c u la t i urub. urubul este o p rit sft
Prghia sc p o a te retrage n lungul canalului A
telo r m ecanism ului (tabelul 2 . 1 0 poziia 2 0 ). piu, vine n c o n ta ct c u urubul. S -> ^ . se roteasc de tiftu l 1 care U m e d n
canalul tlln corp. s :..i / ; ,

122
123
3.3.7 Mecanisme cu fixare de jos n sus

Fig. 3.116 M ecanism F ig. 3.117 M ecanism cu urub i p iu li. P iu lia 1 os to


cu p lu n je r i excentric re in u t a x ial de tiftu l 2 , ia r u ru b u l este o p rit s se ro
axial. P e n tru a realiza teasc de tiftu l file ta t 3. urubul p re z in t m ai m u lte cane)uri
blocarea ungh iu l p e n tru a p erm ite reglarea n p oziie convenabil. S -= M k l t .
sS 6 , S = M k i0.

F ig. 3,118 M ecanism Cu urub Fig., 3.119 Mecanism cu Inlilil


i pirghie. Riglele 2 servesc la L ro tito a re . B rid a esto liwlutil
prcghiflarea piesei la introducerea pe cilindrul 1 i aciom.Uft du
n dispozitiv, iar arcul lam clar 1 ro zeta 3. Cu t ij a 2 so
la retra g ere a p rghiei. S <- b rid a p e n tru scoaterea j i l w l .
5 - Mki

125
cu prghii articulate i urub. urubului apas^ simultan asupra
pirghiilor i Rotirea urubului este preluat de tiftul 2. Arcurile 3 retrag prghiile de pc pies,
S = ,. j
F ig . 3.122 M ecanism cu prghie depla- F ig. 3.123 M ecanism cu prghie a rtic u la t i
sab il i urub. P rghia m p re u n cu u urub reglabil. urubul se p o a te ra b a te n ju ru l
rubul se deplaseaz cu d is ta n a a p e n tru a rtic u la ie i p e n tru a p e rm ite ro tirea prg h iei.
a p erm ite scoaterea piesei. S = A/&10 i n . S = AfAlnAn .

Fig. 3.121 Mecanism

:
uruburi i centrat cu tiftu ri.
Mecanism cu brida L
i urub. Brida 1 este ghidat n
corpul 2 'fixat pe dispozitiv cu

F ig . 3.124 M ecanism cu prghie a rtic u la t


reglabil i u ru b ra b a ta b il. P o z iia de cu excentric
strn g ere a prghiei se regleaz cu urubul S u p ra faa ,/
1 i se blocheaz cu contrapi u lia 2 . a excentricului rtri'
Fig. 3.120

S = u nghiul de paulii
a 6 . T am ponul '/
lim iteaz ro tirea ox
c entricului la ,s coa
terea piesei.
S - Mklt.
120
127
3.3.8 Mecanisme de fixare
frontal pe interior al
pieselor

F ig. 3.130 M ecanism cu e x F ig . 3.131 M ecanism F ig . 3.132 M ecanism cu


centric i b o l detaab il. E x cu p a n . F o ra de s trn p iu li rap id detaabil,
centricul ap as p e su p ra fa a gere se 'realizeaz m a m p n a re a se realizeaz
n clinat a b o lu lu i detaab il n u a l p rin dep lasarea cu tiftu l radial care p
i strnge piesa. F ra z a ju l A penei n tre pies i tif tru n d e n canalul elicoidal
d in excentric p erm ite scoa- tu l 1 p re sa t n b o lu l (a 6 ). S = M10.
central. 5 = Qkx.

Fig. 3.126 M ecanism cu p iu li de Fig. 3.128 M ecanism cu u ru b i cap d e a n


taab il rap id . Im p n a rea p iu liei se tren a re. Capul de a n tre n a re jo ac rol i de
realizeaz pe canalul n clin at aib care se p o a te scoate pe d ire c ia radial.
unghiul a pe care ghideaz tiftu l S = M k l0.
tan g e n ia l. P rin frez a ju l A are loc
scoaterea ra p id a p iu liei. S = M h w .

Fig. 3.133 M ecanism cu p iu li F ig . 3.134 M ecanism cu m anon


rapid detaabil. P iu lia p rezin t ra p id d etaabil. M anonul 1 so in
d ou canale cu lim e a a + 1 m m troduce cu cele d o u canale do l i
care trec peste cele d o u frezaje m e a peste tiftu l 2 (d < a), dtrpfl,
de lim e a ale urubului la in care, p rin ro tire , se m pneaz ntru
tro d u ce rea axial a piuliei. p ies i tift (a < 6). S t=>
F ix a rea so realizeaz po o curs
m ai m ic dect 0,5 din pasul
U leiului. H < M h n .
Flff. .1.127 M anlom C'I . 3.129 mJIA m pldft delniftWlft.
iloluiiiblljljlo dlmfijiiiiiriil sum ). ^ I tviln jm | cn nlfjurfuift 2.
11 " I ( . l i u t 2. i iiinu)
S frin s Desfcut

F ig. 3.138 M ecanism cu excentric i bride deplasabile radial. D eplasarea ra d ia l a b ridelor 3


se realizeaz p rin ro tire a excentricului si a xului 1 , care an tre n ea z n ro tire i tiftu rile 2 .
S = M k l5.

Fig. 3.135 M ecanism cu prghii a rticu la te i urub. F ig . 3.136 M ecanism cu m anon


C analul A din flana 1 fiind n clinat. sub unghiul a, ra p id d e ta a b il c e n tra t pe pies. M an
ia desfacerea piesei fiana este rid ic at de axul 4 onul 1 se c en trea z pe p ies p rin
n ct prghiie 2 (n n um r de 3), p rin tiftu l 3 p resat tre c e re a tiftu rilo r 3 p rin canalele A .
in prghii, se rotesc i se retrag rad ial asigurnd eva- Cu t i j a 2 m anonul este ro tit i m p-
' cuarea piesei. S = 12 b cosa). n a t n tre pies i tiftu ri. S = M k 10.

F ig. 3.139 M ecanism cu bride a rticu la te . B ridele 1. articu la te de ti ja 2, la aplicarea


forei Q, sn t deplasate i ro tite p rin co n ta ctu l cu suprafeele nclinate A . Suprafeele
nclinate rotesc bridele la d eplasarea n sens invers a tije i pentru a permilo
F ig. 3.1.37 M ecanism cu aib detaabil pe direcia axial. tiftu l 1 a sig u r lim ita re a aibei scoaterea piesei. L a strngcrca piesei bridele se sprijin reciproc pe su p ra fa a .
po auprataa la introducerea i scoaterea aibei i pe su p ra fa a A la fixare. S = Q.

F ig . 3.140 M ecanism cu prg h ii ro tito a re . P rg h iile 1 sn t a rti


cu la te de tija 2 p rin bo lu l 3. L a rid ic are a tije i su b a ciu n ea
arcului 4 prhgiile 1 snt ro tite i p e rm it in tro d u cerea piesei. L a a-
plicarea forei Q capetele inferioare ale pirghiilor v in n c o n ta ct
s u p ra fa a nclinat a corpului, p rghiile se rotesc in la te ra l i
a ju n g d easu p ra piesei. S = Q.

F ig . 3.141 Mecanism cu prghie ro tito a re. P rg h ia 2 este a r ti


c u la t de urubul de acionare, u ru b care este m p ied icat s
se roteasc de tiftu l rad ial 1. P e n tru sco aterea piesei b rid a se
retrag e n canalul a lungit a, d u p care se ro te te n ju ru l fu
sului a rticu la ie i. S = M kicfin-

|||. 3.142 M ecanism cu prghie i urub Fig. 3.143 M ecanism cu prghie i ex cen tric p e n tru
mlMlahiU'. P iu lia rozct 1 apas asupra fixarea n in te rio ru l pieselor. E x ce n tric u l 1 a n tre n a t
litigiile! 2 caro este a rtic u la t de bo lu l 3 . p rin axul 2 a p as a su p ra tije i 3, ia r a c e a sta asu p ra
Dupft filftblrea rozctoi 1 u ru b u l se ra b ate prghiei caro realizeaz strngeroa piesei. S = M k n kn .
fi prin m ipm iaa ,A a prghiei realizeaz i
(ilmAuroft pcilliU'i. 2 poutnc tt porm ilo aooa-
, n Interiorul u nol pi, io
ce) pu in doiift tuilfcl do 'luomiilfinH'.
S .-i .
F ig . 3.149 M ecanism cu b rid e ra b atab ile. L a aplicarea m om en
tu lu i de strngere a su p ra ro ii 1 , t ij a file ta t 2 tra g e de cele 3
b rid e care se ra b a t deasu p ra piesei d a to rit tiftu rilo r 5 care ghi
deaz n canalele nclinate d in bride. A rcul 4 asigur d e p lasarea
n sens invers a b rid elo r. 5 =

Fig. 3.147 M ecanism cu bride deplasabile


radial. L a rid icarea tije i 1, a ce asta se de
plaseaz m p reu n cu t ij a 2 cu d is ta n a
a, d u p care se deplaseaz singvir cu dis
ta n a b realiznd d e p lasarea sp re in te rio r a
bridelor 3 p rin canalul nclinat. L a depla
sarea n sens invers a tije i, la nceput, sn t
deplasate ra d ia l bridele i apoi se re aliz e az
strngerea. S = Q.

lilff. 3.1.46 M ecanism cu excentric i prghii articulate.


F o ra do strngere se tran sm ite de la excentric prin tija 1 SMngere
l ikm a oscilanii 2 la prghiile 3. D eplasarea prghiilor
pentru a ii aduse pe pies& se realizeaz, cu ex centricul 4 F ig . 3. 151 M ecanism cu brklo rabatabile.,
IV o d a t cu tija 1, iar ap ropierea cu arcul 5. S = . Fi/, 3.1.50 M ecanism cu b rid ra b a 'a b il .
P oziia briclcii se reali/,caz prin coii- B ridele 1 a rticu la te do furca 2, la Mrngme,
Inulul cu suprafeele A l respectiv B . s n t ad u se d e asu p ra piesei de a rcu l Iitr
S -. Q. la desfacere sn t ap ro p iate prin c o n tu rin l
Plff. 3, cu brid bas Joi cu su p ra faa A SnclifliUft. S Q.
culant. In po/.lln ridicaii a tijei 3,
ptmiiu uooftUiroiiijltwl.brlUft 2 colo ban
(iululil manual. UClul 2 uslguril penii
jiu dt hI fh b io a lu'UM, S >Q.
3.3.9 Mecanisme de fixare frontal pe exteriorul pieselor

V 2
F ig . 3.155 M ecanism cu prghii a rti F ig . 3.15S M ecanism cu b rid e L nclinate i cu
c u la te i u ru b p e n tru fix area n dou p rghii a rtic u la te . F o ra se tra n sm ite de la tija 1
puncte. S = MA 7Su . p rin ta le ru l oscilant 2 i prghiile 3, la bridele 4 .
S = Qku k lt cos a.

F ig . 3.156 M ecanism cu prghii a rtic u la te


i excentric p e n tru fixarea n dou p uncte.
E x cen tricu l 1 are o p o riu n e fre z a t p e n tru
a p e rm ite creterea cursei de desfacere. P rin
a rcu rile lam elare, prghiile snt ro tite spre
exterior. S = M k l 5klv

Fig. 3.133 Mecanism cu tij i F ig. 3 . 134 M ecanism cu aib d e ta a b il i prg h ii a r t i


iulbit rapid detaabil. P e n tru a culate. n poziia de strngere, oprito ru l 2 , su d a t pe
l. in tro d u s pe tij , aiba 2 esto prghia 1 , anuleaz jocul, al acestu ia fa de t i j p e n tru
p revzut cu u n canal. Pentru poziia n prelungire a pirghiilor. P rin p rghiile 3, tija
trngoro, aib a so rotete pinii i'oalizea/. strtngerea cu aiba 4 i arcurile disc 5, care
vino in contact ou llftul 1. S n Q. aeumuloa/. onorgto do strfngoro. twlul do sig u ra n 6
rolno arcurllo po capul, UJol.W - Fora do etru- l''!f[. ,1,13') Mecanism cu
gero t robiile corola III u foru, (.M oriuiilol F lg. 3.157 M m uiinm eu piiMl a rticu la te
l excentric jKiili'u fltivrn In tre i puncte, bfltio nilliniliilo. F o ra
arcurilor (liric (/. |(: 30 tllii tabelul . 1,0). I !(i iJNUliUl ill) IL t ij a i prill
kxoeiilrlmil I, contrai yl glHtlal Ini ut cur*
ijuillo 2 ol ,j, aro lini .*.. ptrtflilft, >!, IIJclo la lirldelo
T

3.3.10 Mecanisme de fixare simultan pe dou direcii perpendiculare

. 3.160 Mecanism cu dou prghii. La Fig. 3.161 M ecanism cu prghie ra b a ta b il . D u p ro


if(U'.ovea piuliei, arcul 1 ridic simultan tire a urubului a rticu la t, prg h ia 1 se p o a te ra b a te
dfllo de pies. S 1 = S 2 = M h 10kn , urubul 1 i prghiile 2 i 3 se p o t ra b a te . bul 1 i prghiile 2 i 3 s n ts rab atab ile.
lsnd liber piesa. T lpile oscilante de p e p rg h ia 2 sc
au to aaz pe pies. = M h w (a -(- b)/a; S 2 = S jc/d . ; S.j ->^^* Mii] ^2 MlhtJhi-

Fig. 3.166 M ecanism cu prghii rab atab ile. F ig. 3.167 M ecanism cu prghii rabata
urubul 1 i prghiile 2 i 3 se ra b a t. bile. S t = S 2 = )
= 4710 cos a ; S 2 = M k 10kn .

3,162 M tcanism cu prghii articulate Fig. 3.163 Mecanism cu prghii rabatabile. Prghia 1
U lii fixarea m ai m ultor piese. urubul 1 echilibreaz torele pe pies, iar clichetul 3 roine pr
ptiKliMJo 2 i 3 so p ot rabate. .Fora Se sc ghia 2 la fixarea piesei, S% ^ Mha; S t a Sia/b,
lefi uniform pe cele trei pleso ntnict
iplolo 4 snt sprijinite pe piosa 5 din cauciuc.
,S| a Mhu kjjj Sg o Mkl()ku , Fig. 3.168 Mocantom p<u
(|hll l exeontric. Cu ajutorul
i'xeoiiU'lenlnl, ptffhla I, bwi>
po (ireui 2 , poatn CI
rolm-A ( b po pir,ii, 'Armii i
3.3.11 Mecanisme de fixare a pieselor pe prisme

Fig. 3.173 M ecanism cu excentric. S u p o rtu l


excentricului se intro d u ce n canalul p ra c tic a t
n prism . S = M Al5.

F ig . 3.169 M ecanism cu p r Fig. 3.170 M ecanism cu u ru b i ta lp ungh iu lar. F o ra


ghie i urub. S j = M h akn ; se aplic prin urubul 1, aibele oscilante 3 i ta lp a 2.
In elu l 4 d in cauciuc p e rm ite autoaezarea tlp ii p e pies.
S j = Sa = M k 10j(2 sin ) 1|

Fig. 3.174 M eca Fig. 3.175 M ecanism cu p a n i urub. P a n a 1 re a


nism cu urub. lizeaz a tt strngerea ct i o rien tare a u n g h iu la r a
S = M L. piesei pe prism . tiftul file ta t 2 poziioneaz u n g h iu
la r pana. S = M k 10k v

late. F o ra d e acio n are a p lic a t la p r


ro z e ta 1 prin conul 2 i p rism a 3 . ghia 1 6 ste tran sm is p rin prghiile 2 i
tiftu l 4 rein e prism a n lim ita 3, la prg h ia 4, L a strn g ere p rghia 1
u n u l joc suficient ele . anuleaz jocul j . tiftu l 5 lim iteaz,
S L3 M/(;l0/i0(cos a j / 2 , oscilai Ho prghiei 4 d e strngere. F ig. 3.176 M ecanism cu excentric profilat. S u p rafaa e xcentricului este re a
S 0Au Au ftu cos 4J. lizaii n seciune rad ial d u p o raz p e n tru a m ri su p ra fa a do contact cu
piosa. 5 -j ).

140
Fig. 3. ISO M ecanism cu excentric i bride. Cele dou bride snt a cio n ate
sim u lta n prin tale ru l 1 re in u t pe b rid p rin tifturile 2. A rcul 3 ridic
f, 3.177 M ecanism cu excentric F ig. 3.178 M ecanism cu u ru b fstnga d re a p ta i prghii. bridele de pe pies. S = M k 1lk l6 (cosa)/2.
j.iJ'gliio a rtic u la t . S = M k l 5k n . u rubul stnga d re ap ta este re in u t n lim itele u n u i joc sufi
cient de furca 1 c e n tra t n p rism a 2. Penele 3 m piedic ro tire a
p iu lielor 4, ia r arcurile 5 ndeprteaz, la desfacere, Lprghiile
de pies. S =

K g , 3.181 M ecanism cu prghii a rticu la te p e n tru a p li Fig. 3.182 Mecanism, p o u tu


carea forei pe alezaje. T ija 1 antreneaz n ro tire prg h ia fixarea sim u lta n a p a tru plpiio.
2, care prin b olul 3 oblig, prghia 6 s execute o m icare T lpile sn t frezate do la ambolo
plan paralel, n tu c t osto a rtic u la t p rin bo lu l 4 i capete p e n tru a prozonta elaotlcl
<lc prghia 5. n m icare, prghia 6 p tru n d e n alezaju l ta te a necesar <
Fig. 3.179 Mocanism cu urub i prgluo. Poziia renelor d e d ia m e tru alo plooolor.
piosul l p rin sprijinire po' im prafaa A , asigur reali-
axial, a urubului poate ft reglata om buca fi tiftul 1 retin e ttttpllo n aupofl.
m im fo rai S do fitrtngero. <--i
Jotattt 1 caro oslo mpiodlcatft rotoaocA do S - 6/4.
2 , Wrghla 3 so po doult
. s i ' 4i(] (nln
(rotit)
3.3.12 Mecanisme de fixare a pieselor.centrate pe domuri rigide

F ig. 3.186 M ecanism cu u ru b i p lu n jere.


Piesa c e n tra t pe d orn este fix a t p rin p lu n -
j erele 1 , deplasate de u ru b u l c entral. cauciuc. Inelele 1 '"
S = M k 10lt3 [tg (a -f ' <h) + tg 2)] sate a x ia l se d(!i"
m eaz spre exterior
realiznd fix area plmol.
S = nQ (n iiin d nuiitU
ru l de inele).

Flg. 3.185 M ecanism pentru stringer! m ultiple pe prism e. Motorul pneum atic- 1, prin Fig. 3.188 cn axcontric. .Fig. 3.18!) Mecanism cu bile i pluiijoro, Jjlolf'
furca 2, ecUselc oscilante 3 i bilele 4, a p as asupra plonjerelor 5 g h id ate in corp. n plauijero 'Dornul dc contrare 1 oto fixat n o' diam etro ct mai mici,, sub aciunea pltinjwiilt
uiyi a rtie n la te prlwmole 6 i 7 p rin caro se reaUzeazft erlontarea i. iix a rea piosol n formfl, do lllliirilo 2 . roll reft oxconfcrtonlui control cn eaji conic cleplaseezS, trei iiUot 2
cruce pe p rism a utltlpl 8 . S <-> Q ji.
^ 4 ---- =1
; ;l 2 0 <;ftl p i roallJnri
.

Blriigt'roa.
ni.
A |.,"
p a rte a ritimuiit Hbrfl, (tafomuiuslt y
J n d o p tlr U n w A d e p lm ift. .S" / /
icftll/.nrt plpnol. Som nul 4 pu
<ln pe oxuoiilrlo 11 ) le,Il jn m r o : A ente tviia KUdlnr lamele p are
pcilllll i l l ) I Ci(!H Pit, pUlfKll, S M h \ \ |
neu/fl, bilele, Jitr d (llniimlinl blllor,
s
3.3.13 Mecanisme de fixare a pieselor centrate n buce rigide

Fig. 3.190 M ecanism cn excentric a x ia l F ig . 3.191 M ecanism cu inele elastice


i prghie. E xcentricul axial 1, rezem at i excentric. T ija 1 care preseaz inelul
pe su p ra fa a sferic A , a p as asu p ra d in cauciuc este a c io n a t de excentric.
prghiei 2 realiznd fixarea piesei. A rcul S = M k ^ n t) (n fiind n u m ru l de inele
3 servete la retrag erea prghiei. S = elastice, ia r ra n d a m e n tu l m ecanis
= M KoKx- m ului).

F ig. 3.19, M ecanism cu u ru b i con. F ig . 3.195 M ecanism cu buc


F ix area piesei se realizeaz p rin ta lp a osci e lastic i excentric. P a rte a din
la n t 1 care are- p o sib ilitate a s se d e p la b uc r m a s lib er p o a te fi defor
seze pe d irec ie rad ial. S = ^.j. m a t p e n tru fix area piesei.
S = 0,7 M k 15.

F ig . 3.196 M ecanism cu tu b flexibil acionai;


cu a er com prim at. T u b u l d in cauciuc introdui
n canalul elicoidal A este a stu p a t ]a u n caj>
cu do p u l 1 , ia r p rin tu u l 2 p o a ta fi alimoii
t a t cu a er com prim at. P rin deform area iii
b u lu i se realizeaz strngerea piesei, 5 -,
p n n D ji, n care p este presiunea aerului cam
p rim a t, n n u m ru l d e spire ale elem entului
elastic, iar n D d j3 este aria suprafeei do
c o n ta ct cu piesa.

3.193 M acanism
cu arc fb r s i-
!! )i'o ti piosolor da d a rn .
.. ] f, 3 Eblfi tJn ca re
12 /
./ osito slgoata a rc u lu i,
l -= m odul tin elastic i- F ig. 3.198 M ecanism cu p a n a x ia l . P aim 1 m ie
liUo, b U ln u , arc u- , a c io n a t a bol, ca,re, p rin eclis, esto reinut
Iul, h giOHlmua are u- ; se deplaseze axial. S a M dh%(2.
lul, lai l
lmitflmoa tu
Fig. 3.194 M ecau tan e bil yi uro
couuolB, a areuluJ, S ' hff). 140
Fig. 3.199 M ecanism cu p an ta n g e n ia l F ig. 3.200 M ecanism cu u ru b si p lu n je r radial
urub. 5 = M h Bk22. 5 = M k .a.

3.203 D ispozitiv de hon u it 'pk'M' do


cu fixare cu tuto d in cauciuc.

F lg . 3,201 Me- F ig. 3.202 M ecanism cu prism i oxccntric. L a strtngoro


oaulsift cu arc prism a osto acionat, d e oxccntric, ia r la desfacere este. ndo-
lum olar (v. figu pUrtat, do piosfl. do arcu l J. S = Mkm-
r a .).
3.3.14 Mecanisme de fixare a pieselor pe filete

Fig. 3.204 M ecanism cu strngere pe filet interior. F ig . 3.205 M ecanism cu strngere


Cu p iulia 1 se realizeaz blocarea fro n tal a piesei. pe filet exterior. P iu lia 1 a n tre
S = ML,,. neaz b o lu l radial 2 care, p rin p iu lia
3, realizeaz blocarea fro n tal a piesei.
S = M

Fig. 3.206 M ecanism cu strngere pe Fig. 3.207 M ecanism cu urub i p lu n je r file ta t.


llot interior. P iesa se nurubeaz pe Blocarea plu n jeru lu i se realizeaz cu u ru b u l cu
.lomul filetat 1 i so reazem fro n ta l cap conic care ap as pe su p ra fa a n clin at a
jw buca 2 cu autoaezare, care este p lunjeru lui. S M k j i s [tg (a + ,) -|- tg tps].
rolnut do m anonul 3 filetat. S --> M h l9.
3.4 Dornuri autocentrante
Calculul forei de strngere realizate de m ecanism ele de centrare i ii
xare (dornuri i m andrine au tocentrante) se face cu relaiile din tabelele 2.1.0,
2.23 i 2.24. P en tru calculul forei se vor indica coeficienii qt corespunztor
poziiei din tabelul 2.23, corespunztor poziiei din tab elu l 2.24 i respectiv
,k t orcespunztor poziiei din tab elu l 2.10.

b 53 2 1

F ig. 3.212 M ecanism cu urub i prg h ii cu auto- F ig. 3.213 M ecanism cu p rghii a rtic u la t?
aezare. I urubul se deplaseaz ax ial i perm ite i u ru b ra b a ta b il. P rin ra b a ta re a urubului,
autoaezareaprghiilor de pies. S = M h 10kn . prghiile se p o t ro ti m p reu n cu tlpile de
p resiune i p e rm it accesul la piese.
S = M 101

F ig . 3.216 D orn eu buc elastic. C entrarea i strn-


.gerea p rin buca elastic 1 se realizeaz p rin tija 2
i arcurile disc 3. D eplasarea b ucei se face p rin ex
c e n tric u l 4 care v a deplasa m a i n ti t ij a c en tral i
apoi tije le 5 i buca elastic. S = k ^ q s.

KIr . 3.2 M ecanism cu p rghii a rticu la te i urub. Reaze- F ig. 3.215 M ecanism pon-

Kg, 3.217 Dorn cu pone. Colo trei pono 1 tio forma, cilindrica snt intro*
4oo In oeliMlotanto rcalintrto eub unghiul iftfl. do axa corpu
tnelo pirghiilor p o t fi reglate corespunztor dim ensiunii de tr u fix are sim u lta n ri m ai lui pl ftot deplasate axial do tija 2. IMMlo aplicate 3 reallmusli orloii
fixare. S = M k iaklv m u lte p u n cte. PlunjemJi* tarea unghiulari a penoloi Alud fflikluto Su oaualolo din eorp. S o Qqt,
se autoaaz.pe pies prin
in te rm ed iu l pe ca'
ceuzoru.
Fig. 3.221 D orn cu con i plunjere. Conul cen tral F ig . 3.222 D orn cu con i plunjere.
e ste a c io n a t prin tr-o p a n rad ial. S = Qk 5q^. Conul este d ep lasat n am bele d irec ii
de urub. 5 = M k sqa.
F ig. 3.218 D orn cu pene p e n tru d ia F ig . 3.219 D orn cu con i p lu n je re.
m tre m ici de cen trare. Penele 1 cen A rcurile 1 introduse n corp, reinute-
tr a te n tre i canale echidistante i ncli fro n tal de capacul 2 i p o z iio n ate u n
n a te cu unghiul a sn t deplasate a x ia l gh iu lar de tiftu rile 3, in plunjerele m
de discul 2 c e n tra t n corp. S = Qq5 . co n ta c t p e rm a n en t cu conul. S = Qqs-

F ig .3.220 D orn cu con, plunjere de c en trare i p r


ghii de fix are ax ial a piesei. P iesa este c e n tra t de conul 1
p rin plunjerele 2 n n u m r de cel p u in tre i. A rcul 3 d epla
F ig . 3.223 D om cu con i p lu n je re n c lin a te . B u ca
seaz conul i plunjerele p e n tru centrare. F ix a re a piesei se
conic 1 c e n tra t pe corp a p a s asupra^ p lu n je ru -
facc fro n tal prin ta le ru l 4, tijele 5 i prghiile 6 . L a desfacere
prghiile se rotesc m preun cu tije le 5, ia r tale ru l a p a s rolor 2 g h id ate n b u ca 3 i p a stile le 4.
conul 1, com prim arcul 3 i p erm ite ro trag o rc a roiliai a, S a A2Y;.to(?o
pltm jerolor a flate sub acU m ca arcului lam clar. S , a Agtfei
' Qn- 151
x
Fig. 3.224 D orn cu con i lam ele. L a deplasarea ax ia l a conului 1,
c e n tra t n corp, lam elele 2 se deplaseaz rad ial realiznd c e n trare a i
fix are a piesei. Conul este a c io n a t n am bele sensuri de t ij a 3 i p iu lia
4. Cursa de lucru se regleaz p rin p iu lia 5. S = Qqs.

l&O
/
c-c

Fig. 3.227 D orn cu p rg h ii a rtic u la te i excentric F ig . 3.228 D orn cu con i pirghii "arii
axial. L a ro tire a excentricului p rghiile 2 snt ro tite culate. C ontactul pirg h iilo r cu conul esto
sim u lta n c tre e x te rio r realiznd c e n trare a i fix area a sig u ra t d e p lu n je ru l 1. P e n tru c en trare
piesei n tr-u n plan. A rcul 3 in e prghiile n c o n ta ct sn t necesare m inim um tre i prgllll,
cu excentricul. S = M s = *u. '

Vedere din A

F ig . 3.226 D orn cu p a n m ultipl i lam ele. P a n a m u ltip l 1 , la


dep la sa rea axial, deplaseaz radial lam elele 2 realiznd cen trare a
piesei. R eazem ul fro n ta l 3 p o a te a v ea diverse form e d u p confi
g u ra ia fro n tal a piesei (reper 4). C ursa d e lu cru a tije i se regleaz
cu p iu lia 5, ia r p o z iia unghiular se asigur c u tiftu l ra d ia l 6 .
S =?

Fig. 3.229 D orn cu buc elastic i reazem fro n tal. B uca 1 are o p a rte rigid caro
trea z piesa i poate ii sc h im b a t pe corpul de b a z cu buce de alte dim ensiuni. S l-i
,100
l(
F ig. 3.233 D o rn cu aibe elastice. S Qr^ F ig. 3.234 D orn cu aibe elastice. h
elastic 1 a ju t la n d e p rta re a al hi
P a n a 2 poziioneaz u n g h iu la r tija , A
cursa de lu c ru este lim ita t do j<!
In e lu l 3 d e presiu n e servete la iw.em
aibelor, iar tiftu l 4 poziioneaz, vnill
aibele. S = Qrv

..lg . 3.230 D orn ca buc ela s


^ S _3.231 D orn cu buc F ig . 3.232 D o rn cu b u c elastic
ticii lng. B uca 1 este d e p la elastic. B uca este d efo r
sa t n am bele sensuri de t i j a 2 p e n tru piese scurte. B uca elastic
m a t de tija 1 cu cap sfe 1 este c e n tra t p e corp. aiba 2
Reazem ul fro n tal 3 se p o a te a u to - ric. P iu lia 2 depreseaz lim iteaz defo rm aia bucei, ia r
Otoza po su p ra fa a piesei i este dornul din alezajul conic. b uca 3 a sig u r rezem area fro n tal
i m a la u t n poziia normal. de 5 = Qge. a piesei. tiftu l file ta t 4 poziio Flg. 3.235 D orn cu aibe olastice. F ig . 3.236 Dorn cu aibe elastice. Arcurilo dise
buca 4 d in cauciuc, s QqB, n eaz u n g h iu lar tija, corespunztor aibele s n t m o n ta te n a a fol nct com pensarea forei i cursei aibelor elastico l la lls a ie a
cursei do lu cru reg late, S => Qq'a. la desfaeero a& Indop&rtGzo piesa de talfl prin t i j a t aiba 2 d etaabil. S t 0 f t ; S t Q
frontal. S u 'Qrv
3.5. Mandrine autocentrante

F ig. 3.237 D o rn cu m em b ran F ig. 3.238 D orn cu b u c b u rd u f. P iu lia , p ria


e lastic. L a in troducerea piesei bilele 1 care reduc frecrile fro n tale, a p a s a su
m em b ran a este d e fo rm a t prin p ra bucei 2, deform nd b u ca 3 b u rd u f. In e lu l 4
trag e re cu fo ra Qv strngerea rein e buca p e bile i p iu li . S = M k gr 1 (la care,
realizndu-se p rin revenirea elas ns, coeficientul are v alo area 0,25 d a to rit rigidi
tic a m em b ran e i (vezi ta b e t ii m u lt m rite a a ce sto r buce).
lul 2.24, p o z iia 2).

F ig . 3.239 D orn cu buc b urduf. T ija 1


realizeaz cen trare a i deform area bucei.
F ig . 3.241 D orn cu b u c su b
ire i bile. C entrarea se face
p rin d efo rm area p e retelu i su b
ire a l bucei. S 1 = M k 1/tg a ;
= M k il{2 tg a). M rim ea for
e i i d im ensiunile b ucei se
calculeaz cu a p ro x im aie d u p
relaiile d in tab e lu l 2.24, poz. 4,
considernd c presiu n ea p re a
liz a t de b ile a su p ra bucei
e ste teoretic lin ia r i se d e te r
m in cu re la ia = S j - D ) ;
l?lg, 3.240 D orn cu role. S = Qltl P i ^ SjfrD ).

104
I

y'
F ig. 3.248 Mandrin cii buc elastic i de centrare pentru arbori n trepte. Bucil
1 realizeaz centrarea i fixarea la un capt al arborelui, iar buca conic 2 num ai centrum s
la cellalt capt. P iuliele 3 i i buca 5 servesc la centrarea i fixarea mandrinei pe cxlfH*
riorul axului principal. S = Qqt-

Fig. 3.249 M andrin cu buca, elastic i buc da cen trare. C en trarea piesei se realizeaz
buca 2 si b u c sa elastic 1 care a sig u r i fixarea piesei. S = Q?8

Fig. 3.250 Mndrind cu bucil olftfllleU pentru pleao lungi Capiii dJti sttnga a l ptosoi ooi L
pe o buerA rlgUW, Iar col Uft ctaapla po buea olaoUuB, 1 care oala cloplauaLft.n ambele j o i i . u u
niniMft 2. Perna 3 reinu bvuuia nil iui fio Mk%ts
F ig. 3.253 Mandrin cu buc elastic. Piuli- F ig. 3.254 Mandrin cu buc elastic. [Piesa so
a 1 prin tijele 2 apas asupra flanei osci- centreaz pe buca rigid I i se fixeaz cu buca
lante 3 care trage de buca de .centrare i elastic 2 acionat de piu lia 3. S = M k ^q ,.
fixare. Arcul 4 deplaseaz buca n sens invers. , .
1_S = M k 10qa.

Fig. 3.251 Mandrin cu dou buce elastice pentru piese


n trepte. Bucele 1 i 2 antrenate de tija 3 realizeaz
sim ultan centrarea i fixarea. Deplasarea n sens invers a
bucei mari se realizeaz prin bolurile 4. uruburile 5, pla
ca 6 distanat de bucele 7 lim iteaz deplasarea bucelor
la desfacere. = S2 = Qqa.

t ig. 3.252 Mandrin cu hidroplast. P iesa de tip arbore lung in trepte se centreaz la un cap F ig. 3.255 M andrin cu aibe
]>P o buc rigid, iar la cellalt cap p e 6 buc cu hidroplast care asigur i fixarea piesei. Pre- elastice a c io n a t m ecanic.
(ilwnea p in hidroplast se calculeaz^ relaia: j> = 4 11(, * iar fora de strngere S cu rela- Piesa se c en treaz pe buca
/'\ii\e, din tabelul 2,24, poz. 4, mobil i se fixeaz cu aibele
elastice. S n Qri
170 171
3.6 Indexoare

F ig . 3.259 In d e x o r cilindric cu re tra g ere F ig . 3.260 In d e x o r cu arc.


p rin ro tire , b a rotire capul tiftu lu i 1 file ta t tra g e re a indexorului se
care lunec n canalul elicoidal a sig u r re p rin ro tire a excentricului.
trag e rea indexorului.
Fig. 3.256 M andrin cu m em bran. F l- Fig. 3.257 M an d rin cu excentric i p lu n je re.
cile m em b ran ei elasftice 1 realizeaz cen- P lu n jerele 1 sn t deplasate sim u lta n ra d ia l d e
tra re a i fixarea piesei. R ezem area axial c tre excentricul 2 care p re z in t tr e i p o riu n i
a piesei se face pe b olurile 2. F o ra S se de lucru. A rcurile 3 care se reazem p e tif
calculeaz d u p relaiile d in tab elu l 2.24, turile 4 re tra g plunjerele de pe pies.
poz. 2 . S = M k 3 2 J, p e n tru cazul n care 2 = 0 .

F ig . 3.261 In d e x e r cu arc i plnlon-crem alier. R e tra g ere a se realizcaz


p rin ro tire a pinionului.

F ig. 2.358 Mandrin cu excentric i pUinjorc. Phm-


jerele 1 snt acionate de excentricul 3 l snt retrase
do pa pies do inelul 2 elastic. S =. M h a2jil, pentru
cazul in <pa cj 0 /
17:

/
F ig . 3.263 _ In d e x o r conic cu arc F ig. 3.264 Indexor depla- F ig. 3.265 In d e x o r conic
i pinion-crem alie'r sabil p rin ro tire cu arc i cam

F ig . 3.268 In d ex o r c ilin d ric cu a rc a c io n a t prin


diverse sistem e

V7/ / / / / / A
W. 3.266 In dexor conic cn arc F ig, 3,2()7 Indexor arc a c io n a t p l
l camtl axtal Uflcw on (livi'FW! olntemo

174
3.7 Dispozitive de gurit i elementele
specifice ale acestora

Indexor cilindric cu arc acion atjprm tragere si


. T > rtn F ig. 3.271 In d e x o r conic a c io n a t
p rin trag e re i blocat cu bl.ji arc

F ig. 3.274 B uc schim babil ra p id f r p o sib iliti F ig. 3.275 B u c schim babil ra p id 1.
d e ro tire . R e in e rea bucei se face p rin b rid a ro tito a f r p o sib iliti de rotire. E clisa .1
re 1 care este p o z iio n a t de b ila 2 asigur p oziionarea u n g h iu la r a-
bucei, ia r u ru b u l 2 o rein e. P rin
ro tire a uru b u lu i cu su p ra fa a A
ctre buc a ce asta p o a te fi ev acuat.

.Iiidp5i0r acionat mccanic


F ig . 3.273 In d e x o r a c io n a t m e
canic cu com pensarea jo cu lu i. I n
d e x o n s 1 e ste re a liz a t e la stic
n ct la ap&soro p e d in ii trape*
.-/ jo cu l d in ghidaj
Vig. 3,27<> tic tfhldturo en * PI. 3.277 Placil do glildaro rabatabil, Su
inere mpldll, lJnm 1 (sonnolR. Placa 1 1ft rabatare m w om tl \
l'upeloli' (ppmlkir onto rclmiUl do 3 opritorul 2, leu tn poai'iu do lu m i out -
F ig . 3.283 P la c de gh id are a p lic a t p e pie
F ig . 3.282 P la c de ghidare a p lic at cu bloca
s cu blocare prin pirghie a rtic u la t i urub.
re p rin aibe elastice i excentric. aibelel de
S x = Mk-ik u
form ate prin ro tire a excentricului 2 blocheaz
placa pe pies.
F ig . 3.278 P la c d e gh id are ra F ig. 279 P la c d e g h id are r a b a ta b i
b a ta b il n consol. P la ca 1 n po l n consol. P la ca 1 este r e in u t
ziie rid ic a t se reazem pe opri n poziie de lucru de p iu lia flu tu re
torul 2 , ia r n poziie de lu cru pe 2, care ro tit cu 90 p e rm ite ra b a ta -
cepul reglabil 3. A rcul 4 asigur re a p lc ii
co n ta ctu l p lcii cu cepul reglabil.

F ig. 3.284 P la c de ghidare F ig. 3.285 P la c de gh id are ro tito are. P la c a 1 c e n tra t pe b u c a 2'
a p lic at cu blocare pe filet. se ro te te d e d easu p ra p iesei. P o z iia d e lu cru este a sig u ra t do
index o ru l 3 care p tru n d e n buca 4
Pitted do g h id a re a p lic a t c u blocare F ig . 3.281 P la c de g h id are a p lic a t c e b locare p rin P la ca se centreaz p e corpul
jii)ii ex cen tric. S M hi t b rid l u ru b . B rida 1 p r ia deplasare n canalul a lu n g it 2 i se in troduce cu canalul

se p oate ra b ato p e n tru a fi scoas p rin alozajul p iesei. n clinat pe tiftu l 3, nct la
t ii tu l radial % m piedic ro tire a a ru b alit do fix a re . ro tire so'blechposstl l oslgm-H
M h sti'iuprm piesei

179'
ghidat. n corpul 3 i acionat n
Fig. 3.287 Plac de ghidare ridicabil. Placa 1, care p o a rt

ambele direcii de excentricul 4


F ig. 3.288 D ispozitiv d e g u rit cu fixarea F ig . 3.289 D ispozitiv de g urii

buca special 2 , este


piesei d in d o u d irec ii

Fig. 3.290 D ispozitiv d e g u rit r s tu rn a ii cu F ig. 3.291 D ispozitiv de g u rit rsturim b!


fixarea piesei d in dou direcii. P rim saJ realizea- g hidare ra b a ta b il . P la ca 1 este re in u ii
Plac de ghidare ridicabil.. Placa 1 z o rien tare a i fixarea lateral, ia r b rid a 2 fixarea

pe pies asigurnd strngerea. Pentru asam -


ghidat n corpul 2 este ridicat de pe pies pe v ertical.
de arcul 3. Cu excentricul 4 placa este apsat
blaea excentricului se folosete buca 5
F}g. 3.286

F ig . 3.292 D ispozitiv cu p lac de g hidare ra b atab il. P la ca 1 se p o a te ra b a te . V


reazem p e capetele elem entelor 2 i e ste re in u t d e clich etu l 3. F ix a re a plasai flo
p lu n je ru l m obil 4

y
s J1
4 1 ' o

F ig , 3.293 D ispozitiv de gurit rstumabil. Piesa se centreaz, pe dornul 1


l se orlonteaz. unghiular cu prisma mobilft. 2.

102

-B (refif )

Flg. 3.295 Dispozitiv de prelucrat guri axiale n arbori


P ieSa se enenteaz n ghidajul ! i se fixeaz cu excenricui
2 i brid L .

Vedere d!n X
100 187

100
Hg, 3.301 Dispozitiv rotitor orizontal, 'Piesa cricntcaz po pWcuolo I l
bolurile Z l oo bcoiw ou mofiftnlnmul 3 en b rid a L. Corpul 4 dl </tivnl ui no eoutmusft
po platoul S, w o no rotnio mprotmfl ou asul pe Inie-iu n i lHio'7. platouluiso
Ititu cu uluit ta ou minora 8, tar miltliilnifl n i 11<*1 !'>}, -101 II
1.302 Dispozitiv pentru gurirea radiat a pieselor tubulare. Piesa se centreaz pe dom ul 1 i este fixat axial 'p rin
mecanismul 2 cu prghii articulate.

E
J lj
-'
3

*S.
*
(1.

..3 r^i
(U
N Li
P-f
.s d
>rt

P
8 $
!% . 3.305 D ispozitiv p e n tru piese com plexe. F a de dispozitivul din. fig. 3.304 atesta este flf,fiou
prin'urubul stin g d re a p ta 1, prghiile 2, piuliele ro tito a re 3 i tijele 4,

/
3.9 Dispozitive de antrenare la strunjire i rectiiicare

F ig. 3.308 D ispozitiv de an tren are. F ig . 3.309 A ntrenor cu prghii i fci.


A ntrenorul 1 fiind p re sa t de plun- F lcile se a u to a a z pe pies, d a to rit p
je ru l 2 p erm ite aezarea piesei pe sib ilit ii de oscilare a furcii 1 .
vrful de cen trare. L a m pingerea
ax ial a piesei a n tre n o ru l p tru n d e
n canalul A i a n tre n ea z piesa n
rotire.

F ig . 3.311 V rf de c en trare m obil cu a n tre n o r conic. B uca conic 1 servete


la a n tre n a re a piesei.
F ig . 3.312 V rf de cen trare m obil cu a n tre n o r schim batul. Antreno.rul 1
poate fi sch im b at 'dup dim ensiunile piesei.

Fi'. 3.314 Vrf de c en trare m obil ca a n tre n o r frontal. V rful 1 este m obil p a rm l tnl
aezarea pe plunjerele de an tren are 2 , care se a u to a a z p s su p ra faa fro n tal a piesei n t r u d f
se rcoKem p s clem entul elastic 3

N
fu
F ig. 3.316 D ispozitiv de frezat axe.
A xul se orien teaz pe prism a 1 fix a t
pe corp p rin tiftu rile 2 i u ru b u
rile 3. P rin p a n a 4 care p tru n d e
u tr-u n canal tan g e n ia l din a x este
p re lu a t ro tire a i deplasarea axial.
Cepul reglabil 5 preghideaz axul la
in tro d u cerea n dispozitiv, iar fixarea
o realizeaz cu m ccanU m ul 6 cu
brida, L.

2
Fig . 3,317 I
207
20
I
3.11 Dispozitive de danturat

F ig . 3.320 D orn p e n tru frezat d a n tu ra . P iesa se cen treaz pe dorn, se sp rijin axial
pe o buc sch im b ab il i se fixeaz p rin interm ediul unei aibe in tro d u se axial i p re sa t
cu v rful de centrare.

Fig. 3.321 D isp o zitiv


cu elem ente schim ba-
bile p e n tru frez a t d a n / F ig . 3.322 D ispozitiv de p re lu c rat d a n tu ra pe arbori.
tu ra . Piesele se con A rborele este c e n tra t de penele 1 care sn t trase sim ul
tre a z pe dornul c en tral ta n de buca 2. R etrag erea penelor de pe a x se face
p rin care sc realizeaz
p rin inelul elastic 3.R ezem area axial a piesei se face
i fix are a pieselor priii,
trag e re n jos. Dnccl, pe capacul 4, ia r a cio n area penelor prin tija 5. P rin
do roojsom fro n ta l / l t i j a 5 i respectiv buca d e tra g e re a penelor se reglea-
aibele axiale ra p id z,l cursa do lu cru .
an fprnui
(u'locvato ;pk'Holt)i a a
uni ill! p,ro/lllil |!0 200
fllfm fl, .! y! 2
)l J i,il I.

Dispozitiv de mortezat dantur.. Centrarea i fixarea piesei se
zeaz cu penele 1 acionate prin tija 2.
i 3 ,i este antrenat n micarea de rotaie de p lu n je
rele 4 care se autoaaza pe suprafaa frontal a piesei,
ntruct snt sprijinite pe o mas de bile.
~W

3.12 Dispozitive de asamblat

^b '


'2

F ig. 3.327 D ispozitiv de asam b lare frap id a F ig . 3.328 D ispozitiv de asam blare pi ii ,'
deform are plastic. P rghiile 1
broelor de interior. D ispozitivul se m onteaz
cu conul 2 deform eaz capacul n de);
prin filetul A pe m ain. P e n tru introducerea
broei, buca 1 se deplaseaz ax ial n ct penele jare a din capul arborelui. A rcurile 3 ,
2 s p tru n d n d e g ajarea B . A rcul 3 depla readuc prghiile n stare deschis, (ni
seaz buca n sens invers i in troduce penele tiftu l 5 re in e la lim it p a rte a inIVil
o a r a dispozitivului
n d e g ajare a bucei.

F ig. 3.326 D ispozitiv de frezat pinioane conice. P inionul 1 se cen


trea z pe buca elastic 2 deform at cu buca conic 3 la tragere
cu t ij a 8. R ezem area pinionului pe su p ra faa fro n ta l se face pe
cele 3 suprafee A realizate n buca 5. P entrul a realiza u n con
ta c t c e rt pe su p ra fa a f rn ta l buca 3 este rid ic a t de tija 6, nct
s anuleze jocul j 2. L a strngere se realizeaz c en trare a piesei i, n
continuare, se deplaseaz ntregul sistem cu piesa p e n tru a o re
zem a pe su p ra fa a frontal, strngerea propriu-zis realizndu-se pe
seam a creterii jocului j 2, jocul j x rm nnd constant. C ontrolul re-
zem rii p e su p ra fa a fro n tal se realizeaz p rin m su rarea p ierd e
rilor de a er com prim at prin acest contact, a er trim is p rin orificiilc
a i b.

F ig . 3.330 'UiiipoziHv de deprosam -


bvie elimliift.

H | , 1 1 ") r i!f' ili'pu'iitil nuui!,ioli' i'l' clini


J/lf. 3.331 D ispozitiv de depresare a F ig. 3.332 D ispozitiv de d e
m anetelor de etanare. D epresarea se presare a u n o r buce d in
fact' prin ap sare a conului 1 care ro tete alezaje nfu n d ate. B uca l
prghiile de depresare pn vin n contact se deschide su b a c iu n e a c o
alozajul din m anete, d u p care v a nulu i 2 i preseaz rad ial buca
oohor m preun cu buca 2. n m om en de depresat. L a a v an sare a co
tu l I ii care prghiile a ju n g n d re p tu l gar nulu i buca 1, a i crei zim i
n itu rii, conul 1 a v n d u n arc m a i slab a u p tru n s n b u ca de d e p re
avanseaz m ai repede i rotete prghiile sat, a n tre n ea z b u c a i o e x
care a g a g a n itu ra tra g e d in alezaj.

3.333 Ditipozll Iv uluftt. po cU'll ptMiini movUami l (loiuoiHivim Im'Hor


). l orloolul do cults ollmliuU datorlirt, Uniltftrll mJiilinll (lofiirnitlHl il>
oftli't) luciul I F I r , ,1.330 J)liijx)/,lllv tin m llhm rn. J t'n t(vp canalul no / prin aiba1* 2, tljn,
innlfirtil piK'um allt , La t , H, plriliUlt' fi iu' , l (il!
iu. im u n ii. Culmi 3 CbulVid l'lil 1(1 t (iHlllfl ul <11 ] 7.
/

Elemente standardizate
i normalizate
*1 de dispozitive
4.1 Elemente de orientare .

Tabelul 4.1 Cep de sprijin cu cap cilindric; I plat STA S 8768-70; XI bom bat, STAS 8767-70

iac p w tru Loc pentru

^ i g . 3.334 D ispozitiv d e depresare a ru lm enilor din F ig. 3.335 D ispozitiv pen-


carcase tr u poziionare precis pe
d irec ia axial. u ru b u l
p re z in t ase la tu ri dispuse
la 60, ia r p iu lia cinci ale-
zaje filetate. P iu lia se
p o a te bloca n p o z iii u n
ghiulare d in 12 n 12 ceea
ce corespunde la o d e p la
sare ax ial egal cu 1/30
d in pasul filetu lu i. A stfel,
la u n pas de 1,5 m m se
poate regla ax ial d in 0,05
n 0,05 m m .

D d(n 6) L H* D () j L *

6 4 10 4 16 10 25 R
12 6 28 12
36 20
0,8 2
12 4 28
8 5 14 6 20 12 36
16 8 50 32
16 6 36 ~
10 6 18 8 25 16 45 20
20 10 63 40
1,2 18 6 2,5 45

S 'S b '. r i s
12 8 22 10 32 20 55
28 16 63
80

'
55
25 3,2 70
40
80
100
*) P e n tru cepuri cu capul plat, H se ex ecu t cu a b a te ri n cm pul h6, iar a tu n c i cnd a<3
pot rcctifica d u p asamblare se ex ec u t cu a b a te rile
+ 03 Cepurile cu cap b o m b at se oxa-
c u t la TI cu a b a te ri n cim pul 2
N o t a r e : Cop l (li6) X i)
M a l o r l a i : OSC 8 p e n tru D <S 12; OLC 13 p e n tru > 12 ccm outat pu 0 ,8 1,2 mm
$ a m , sa 3 3 - 0 0 111 :

y
Tabelul 4.2 P lac de sp rijin : I cu su p ra fa plan, STAS 8769-70 ; I I cu su p ra fa canelat, Tabelul 4.3 Cep de Sprijin reglabil cu cap hexagonal bom bat, ST A S 8880-71 l STAS 8883-71
STA S 8745-70

u ru b cu cap cilindric
N r. cre sta t,
g uri STA S 3954-69
* L dl d% t h k m de
u ru b
4, 1 l 1 d.
M10 M12 16 M20 M24 M.30
d M6 M8

25 , 6 13 7
6,3 10 4,5 8,0 3,4 1,0 8 0,8 2 M4 16 2,6
40 8 24 R 4 5 6 8 10 12 16 13
D 20, 22 28 35 42 52
40 20 11,5 15
8 12 5,5 9,5 4,2 1,0 10 12 0,8 2 M5 18 3,3 8,5 24 30 36 4b
63 33 S(hl3) 10 13 17 19
12 14 16 18 22 28 36
10
63 33 2
10 16 6,6 11 4,8 1,6 15 14 1,0 M6 20 3,9 10 h 2 2,5 2,5 3 3 4 4
100 35 3 2
2,2 2,5 3 3,5 4,5 5
1,5 1,8
80 22 36 2 8 10 12 l
12 20 9 14 6,0 1,6 16 1,0 M8 25 5 13 f 3 4 6
125 40,5 3
t 4 5 8 8 10 12 14 10
100 50 2 10 14 17 19 24
10 25 9 14 6,0 2.5 25 16 1,0 M8 25 5 13 5,5 8
160 55 3

16 20 20 25 25 32 32 40 40 50 50 63 63 80 80 100
125 65 2
20 32 11 17,5 7,0 2,5 30 18 1,6 MIO 30 6 16 22 18 25 22 30 26 38 32 48 36 55 50 70
200 70 3 2 16 5

32 32 40 40 50 50 63 63 80 80 100 100 125 125 160
160 2 30 34 38 42 48 50 60 60 75 80 <)'i
25 40 14 20 8,0 3,0 35 90 22 1,6 12 30 7 18 18 20 25 25 28
250 3
20 25 25 32 32 40 40 50 50 63 63 80 80 100 100
L, 12 16 5 22 18 25 22 30 26 38 32 48 36 55 50 70
*) C ota H se ex ec u t cu a b a te ri n cm pul h6, iar a tu n c i cnd so rectific, d u p asam blare t, 80
V 40 40 ' 50 50 63 63 80 100 00 125 125 160 160 ,200
fie c x ec u t cu a b aterile ^ j j 2 "8 20 25 28 28 30 34 38 4.2 ~48 50 "60 60 75 80 X I

N otaro: P la c (li6) x L N o t a r e : Cep d x lx {I)


Material: LC 15 com entat po 0,8*= 1,2 mm l otllll la 3 3 60 1 M a t o r i a l : X 43

210 210
Tabelul 4.4 Cep de sprijin reglabil cu filet trapezoidal

7 r y

__ P r "
ii- Tabelul 4.5 (continuare)

D iam etru l d, -2 t
>1L - ! 1i * i1*
L, d
piesei L " V > 7 T P / b S H13 H13 + 0.2 H r M

L L

30 7 8 5 12 6,6 6,8 31 1
F ig. 4.4 1 6 -2 0 20
25
45
55
22
22
16 18
20 24"
L
jio
8
6

8 40 7 8 5 12 6.6
11
11 6,8

d ;1
trnpez tg. j iL - L, D di h L R
s
2 5 -3 2 32 70 28 25 30 6 12 12 50 10 8 6
6
16 9 15 9 48 MS
Nominal Abateri 3 2 -4 0 40 85 28 3 37 6 14 16 65 10 8 16 9 15 9 58

55 30 4 0 -6 3 63 100 36 40 57 8 22 20 80 12 12 7 22 11 18 11 87 1,6 110


16 x 4 6 3 -8 0 80 120 36 8 23 32 90 12 12. 7 22 11 18 11 109
65 40 16,2 18 10 3 8 10 14
4 5 6 5

80 55
8 0 -IO C 100 140 45 50 8 5 10 29 40 110 14 17 8 29 13,5 20 13 128
- 0 ,2 4 0 100 - 125 125 190 45 120 10 42 50 150 14 17 8 29 13,5 20 13 154,5 1112
70 40 6 5

20 x 4 85 55 19,6 22 12 3 10 12 17
100 70
D- este d iam e tru l dornului de control
85 50 P e n tru fixare S3 folosesc u ru b u ri cu cap cilindric cu hexagon interior, STA S 5144-60.
24 x 5 105 70' 25,4 28 16 4 12 16
P rism a cu guri file tate este norm alizat. A ceasta are n locul lu i i d2 filet cu dim ensi
22
125 90 unile M (din tabel).
- 0 ,2 8 0 N o t a r e : P rism D x
105 60
30 x 6 125 80 31,2
M a t e r i a l : OLC 15 cm entt 0 ,8 1,2 m m cu d u rita te a n su p ra fa d u p tra ta m e n tu l
34 20 4 15 20 27
145 100 term ic: 5 5 - 6 0 H RC.

Tabelul 4.6 P rism de reazem cu fix are lateral


abehtl 4.5 P rism de reazem cu guri de fix are nefiletate, STAS 8881-82
Tip A d Tip
h - H A-A

I Fig. 4.6

N
14 18 24 32 42 54
X 24 28 34 42 52 63
12 14 16 16 20 20

1'. 4,3 221


Tabelul 4.6 (continuare) Tabelul 4.7 (continuare)

L 14 18 24 32 42 54
35 40 45 55 68 80
20 25 34 42 52 65
7 8 10 12 14 15
12 14 16 16 20 20
, 14 14 15 18 22 28
35 40' 45 55 68 80
Cs 10 12 15 21 26 35
d Lt 30 35 42 50 60 70
6,5 6,5 8,5 10,5 13 13
8 8 8 12 12 12
i 10 10 13 16 19 19
<) 5 7 8,5 10 10 13 13
5 6 8 10 10 42
7 7 20 24 24 30 36
h 9 11 13 13 u 11
8 10 13 17 7 8 10 10
k 22 28 17 17
4 4 4 6 10 12 14 14
m 6 8 22 28
1 0 -1 5 1 5 -2 0 8 10 13 17
D 2 0 -2 5 2 5 -3 5 3 5 -4 5 4 5 -6 0
4 4 4 6 6 8
1 0 -1 5 1 5 -2 0 2 0 -2 5 2 5 -3 5 3 5 -4 5 4 5 -6 0
Material: OLC 15 cem en ta t pe adncim ea 0 ,8 ... 1,2 m m i c lit la 50 55 H R C M a t e r i a l : OLC 15 cem en tat pe adncim ea h = 0,8 ... 1,2 m m i clit la H R C 50 -=33

Tabelul 4.9 Ghidaj p e n tru elem ente


Tabelul 4.7 P rism m obil i reglabil
m obile

F ig. 4.9

b h
B H L , C3 d. dx H7 8 III
H8

20 50 18 35 7,5 35 20 6,5 10 5 12 6,5


25 60 22 38 8 42 22 6.5 10 6 14 ,
34 70 25 42 9 52 24 8,5 13 6 16 8,!)
42 85 28 50 11 65 28 10,5 16 8 1.6
52 100 32, 60 12,5 75 35 12,5 19 10 20
65 115 35\ 70 1.4 - 90 42 12,5 19 10 20

Fi/, 4.7 M a 1: o r i a 1: OLC 13 cem cm tat po 0,8 ... 1,2 m m i cMit la 30 ... 55 H R C

222
NN M Tabelul 4.10 B oluri de centrare cu diam etru l in tre 3 ... 15 m m
g
l i p i frezat
IT". IO U~J t<~)
N N N ^ '
TipI cilindric
,sa

(; IO-
) IT). IT,. ),
O )
D egajare
> to in ' tip p e n tr u d> W
'*'t'" \ 1*
R '1 p e n tr u d <10

in in ^ ^ ^

H RC
-
t"- - \ Cn.)
-

de 55-60
1 in in
< 1" V VO
* (N <N Fig. 4.10
> \

tratam entul termic


Numai pentru jp'l 1
<* D
- \ cn * (Ni 4} d*) () (hl 2) L h

t?
, ,
"- in.. in

H12
-. 2,5

d
\ cn \ o-j oj
10 16 24 16 5 1,5 2 3,3
s -" ' 00 5 4,5
* 5 ,5
H f)
2S IS 2 3

dup
00 N N
io 9
3 O
4 1,1)
1 in in in " in in in 42 12 20 32 19 8 3
-U

cu duritatea
Q C} <N 'T* -r o ' 15 1*
__
.pH
f N *' A baterile se stabilesc corespunztor alezaju lu i piesei
'|I
\ ^ VO - \ N o t a r e : B ol cilindric d. B o it frez a t d
4 . M a t e r i a l : OSC S clit la 5 5 - 6 0 H R C
00 N N in
- 1^ M (N

M aterial: OLC 15 cementat 0 .8 1,2 mm


N N in ^
? ^ ' 4' o ' l>
^ M co f'i t o

in in >
3 N 00 F;
Notare: prism mobil D t

in <
rf in
'
-*
w x s l -

On 00 \
in > \
! 13

00 N
^ -I CM(N <N
1

o n
^ N N
Diametrul

<
N . 00
piesei

!
in in
* -* (N 04 "
Tabelul 4.11 (continuare) Tabelul 4.12 (continuare)

1 2 3 4 s ! 6 7 8 1 b , ..1 0 .
4 5 5 8 8 0'
30 38 52 63 75 7 5
22 45 12 4 2 1,5 5 18 h -

25 16 21 2 2 3 4 ;4 3 D
28 23 D 8 10 12 16 20 26 34 42 48 52
30 48 14 5 25 Di U 18 24 30 38 45 52 60
32 27 6 7 m 12 16 20 25 32 40 50
i,
35 20 35 16 6 6 30 R
2- 2 . 3 3 4: 4 5 ;>
38 33
Cl 1 1 2 2 3 3 4 4
40 3 2 35
37 0,3 0,3 0 ,6 0,6 1 1 .1,6 J ,6
42
45 24 62 17 7 8 40 52 60 75 105 125 150 i60
48 43 6 20 25 32,. , 40 50 63
50 45
55 70 85 120 140 160 ISO
*> A baterile S3 stabilesc d u p alezajul piesei 20 25 32 40 50 63 80
N o t a r e: B ol cilindric d. B ol frez a t d L 60 75 95 125 150 180 200
M a t e r i a l : OLC 15 c e m sn ta t 0,8 1,2 m m i c lit la 55 60 H R C 25 32 40 50 631 80 100
70 85 , 105 140 . 160 200 220
Tabelul 4.12 Ax de orientare, STAS 8783-71. Buc p e n tru a x de o rien tare, ST A S 9499-74 32 40 50 63 80 100 125
75 95 120 150 180 220 260
40 50 63 80 100 125 166

Notare: A x x ; B uc de orientare d
M a t e r i a l : i < 12 m m se ex ec u t din OSC 8; d > 12 m m se e x e c u t d in OLC Ifl
cem en ta t 0 ,8 1,2 m m . Se clesc la 5 5 60 H R C . ...

4.2 Elemente ale mecanismelor de fixare

Tabelul 4 J 3 u ru b c u cap stria t i cep. STA S 9327-73

d 117 2 -4 4 -6 J 6 -8 8 - 1 0 1 0 - 1 2 1 2 -1 8 1 8 -2 5 2 5 -3 2 32 36 j 36 40 F ig . 4.13
li'
Filet a
i 10 12 18 25 36 42
D
max max r
30
d

M, 6 11 1 2 3 4 5 6 .7 8 9 10 11 12 13 1 14 15
18 22 26 32 >.
1 1
2 - 9 2 2 0,1. 1,2 1,5 0,2 8 10
N 10 1*1 20 25 30 36 M2.,5 10 2,3 :2 0,1 1,7 2 0,2 8 10 12
II 1 2 ! 4 fi 5
227

/
Tabelul 4.15 (continuare)
Tabelul 4.13 (continuare)
Filet i-L c2
1 2 3 4 5 6 7 9 10 u 12 13 14 15 16 :i t , C1 hl2 2 2 hl3 c. r l
8

3 _ 12 3 2 ,2 0,1 2 2,5 0,3 10 12 14 15


M4 0,2 6 2,0 1,0 1 3 4 2,1 2,4 ,0 ,7 . 7 '~ 0,4 25, 35, 40, 50, 63
16 3,5 2 ,6 2,5 3 0 ,3 ' 12 14 15 18 20
M5 20 4 3 0,3 3,5 3 0,3 14 15 18 20 25 30 MS 2,5 12 1,2 4 6 2,5 3 1 8,5 0,4 35,' 40, 50, 63, 80
24 5 3,5 0,25 4,5 3,5 0,4 15 18 20 25 30 35
MS M 8 X 1 30 4 0,4 5 0,4 2 0 25 M10 3,0 1,6 1,5 5 7 3 3 1 9,5 0,5 40, 50, 63, 80, 100
6 6 30 35 40 43
M10 M10 X 1,25 36 8 5,5 0,4 7 5,5 0,5 25 30 35 40 45 .10 fii M 12 3,5 2,0 1,8 . 6 3,5 4,5 1,25 12 0,6 50, 63, 80, ICO, 110
.M 12 M 12 X 1,25 40 10 6 0 ,6 9 7 0,6 30 35 40 45 50 60 "T*
M16 4,5 2,5 2 9 12 5,5 4,5 1,75 16 0,8 63, 80, 100, 110, 120
X o t a r e : urub M ... l M20 5.0 30 2,5 15 6,5 6 2 t 19 1 80, 100 110, 120, 140
M a t e r i a l : OLC 45 clit i re v en it la 3S ... 43 H R C
N o t a r e: tift file ta t d l.
Tabelul 4.14 tift file tat cu cep i gaur, STAS 9012-71 M a t e r i a l : OLC 4 5 -e lit-la 38 43 H R C . . ..
Se utilizeaz la strngeri prin interm eidiul capetelor ds presiune STAS 9077-71.

Tabelul 4.16 urub cu cap hexagonal, cep i degajare, STAS 9079-71

F ig . 4.14

.] i!t
ll - Cl r C1 n t l

3 3,5 2,1 0,5 ' 0,3 0,8 0,8 1,6 20, 25, 30, 35
m:o 4,5 2,7 0,7 0,4 1 1 2 25, 30, 35, 40, 45
MS 6 3,5 1 0,4 1.2 1,2 2,5 35. 40, 45, 50. 55, 60, 65, 70
M 10 7 4 1 0,5 1,5 1,6 3 40, 45, 50, 55, .60, 65, 70, 75, SO, 90, s a2 ,
D jl4 C2 *1 a l
M 12 9 4,75 1,25 0,6 1,8 2 3,5 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100 hl3 hl2 2 hl3 hl2
M 16 12 6,25 1,75 0,8 2 2,5 4,5 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120
M20 15 6,5 -> 1 2,5 3 6 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 9 9,92 9 3 2,1 2,4 0,25 3,5 0,4 4,5 0,7 7 20, 25, 32, 40, 50
2 4 18 8 2,5 1 3 3 6 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140,
M8 10 11,05 12 4 2,5 3 0,4 4 0,4 6 1 8,5 25, 32, 40, 50, 60
N o t a r e : tift M ... l M 10 13 14,38 15 5 3 3 0,4 5,5 0,5 7 1 9,5 32, 40, 50, , 80
M a t e r i a 1 : OLC 45 clit i re v en it la 35 ... 40 H R C 1 -
l 12 18,90 18 6 3,5 4,5 0,6 6 0,6 9 1,25 12 40, 50, 60, 80, 1(10
Se a n tre n ea z cu o ro a t STAS 9023-71, p iu li cu m inere STA S 907S-71 etc. 17
M16 19 21,10 24 9 5,5 4,5 0,6 7 0,8 12 1,75 16 50, 60, 80, 100, 110
Tabelul 4.15. tift filetat cu cep i degajare, STAS 9328-73 M20 24 26,75 30 11 6,5 6 0,8 8 1 15 2 19 60, 80, 100, ,

00
M24 30 33,53 36 13 7,75 7,5 0,8 9 1 18 2,5 23 HO

o
o

3j
o
p
M30 36
(h 14) 39,98 45, 17 10 9 1 10 1,2 23 3 29 100, 110,125, , H.O

N o t a r e : urub d l
M a t e r i a l : OLC 45. C apul i cepul se tra te a z la 3S 43 H R C
Se utilizeaz cu capete de presiune- STAS 9078-71

220

/
Tabelul 4.17 R ozet file ta t , STA S 9013-71

Tabelul 4.18 (co n tin u are)

u ii
d , R , h X
Ri
R , R dl h i h2 y l T i V l
H8

10 50 20 32 34 9 2,5 3 3,5 10 3,5 - 3 14 24 8 22 7 V ,'f)


12 60 25 35 40 13 10 4 3,5 3,5 12 3.5 _ 4 16 26 10 24 8
12 70 9 * 40 46 18 6 4 3,5 15 4 2,5 4 18 30 10 26 7 1 .
12 80 48 52 20 12 6 5 5 15 4,5 3 4 22 36 12 32 S

16 90 30 ' 55 58 23 6,5 6 5,5 20 5 3 5 25 42 14 36 9 ri il'

M a t e r i a l : fo n ta m aleabil im 40 STA S 569-70


\ G au ra p e n tru tiit se v a g u ri i aleza la asam blare
1
i D Dx D, m +0,010 h r Tabelul 4.19 R azete m etalice ST A S 3205-80
1 H 1 k +0

12 32 20 18 7 3 1,6 4 12
M8 16 40 24 20 8 4 2 5 15
M 10 20 50 30 25 10 5 2,5 5 20
M 12 25 60 40 30 12 6 3 6 23
M16 32 80 50 35 15 8 4 8 30

N o t a r e : . R ozet d
M a t e r i a l : OL 50
Ak-zajul c/j se prelucreaz la asam blare
Se u tilizeaz p e n tru strngeri m ic i1cu m na la a n tre n a re a stiftu lu i file ta t cu cep,
STAS 9012-71.

'i'abchil 4.18 R ozet de m n tu rn a t

F ig . 4.19

E lem en tele co m u n e v a ria n te lo r a i V arian ta a Vlldlllll:! FI


I , N um rul
d 1 de o n d u
1) , 7 r r, r2 u la ii a ds S t

40 30 14 26 10 19 6 1 12 1.5 6 18 2 16 'l
50 40 16 30 12 23 30 10 1 16 1,5 8 20 18 4 2 2,5 2 1 (1
60 50 18 38 12 23 38 10 1.5 16 1,5 8 23 2C 5 3 4 3 18 1
70 60 20 42 15 27 46 10 1,5 18 2 10 28 24 6 6 4 2

80 70 22 50 16 30 56 10 1.5 22 2 10 34 30 7 4 7 4,5 30 H
90 80 2,2 55 20 38 62 10 2 22 2 10 38 30 8 4 7 5 ,u n
100 86 25 60 20 40 70 12 2 28 2,5 10 40 32 8 4 8 6 ,V) 10
\

N o t a r e : Kozet. a sau b x D.
M a t e r i a l : ' fa 130

m
Tabelul 4.20 P iu li stria t cu guler, Tabelul 4.21 (continuare)
STAS 5437-80
D m d,
i hl4 4 il <i3 H7 ml -, c r TPd TPc

M 5 20 13 12 15 1,6 8 2,5 5 1 0,350


M 6 25 15 14 18 1,6 10 2,5 6 0,438 0,660
M 8 30 18 20 22 2 12 3 7 0,8 0,525
M 10 '36 22 25 28 3 14 4 8 1,6 0,630
F ig . 4.20 0,870
M 12 42 25 30 34 4 16 10 1 2 0,735
5
Filet <k mx
d D 1 d2 m hl3 ms Cj
' M a t e r i a l : OLC 45 cu d u rita te a d u p tra ta m e n tu l term ic 30 ... 35 H R C . G au ra p e n tru
tiftul de fixare se ex ecu t la m o n taj

M 1 5,5 2,8 2 3,5 1.5 0,6 0,1 0.5 Tabelul 4.22 Piuli cu m inere dem ont abile, STAS 9078-71
M 1,2 - 6 3 2,2 4 1,5 0,6 0,1 0,5
(M 1,4) 7 3,5 2,4 4,7 2 0,8 0,2 0,5
M 1,6 8 4 3,5 5 2 1 0,2 0,5
M 2 _ 9 4,5 3,6 5,3 2 1,1 0,2 0,5
M 2,5 11 5 4,7 7 2,5 1,2 0,3 0,5
M 3 _ 12 6 4,9 75 2,5 1,6 0,3 0,5
(M 3,5) 14 7 5,6 8,5 3 2 0,4 0,5
M 4 16 8 7 9,5 3,5 2 0,4 0,5
M 5 20 10 8,5 11,5 4. 2,5 0,4 1
M 6 24 12 9,3 15 5 3 0,5 [
1

-f3,5 18
|

- 3 tr-
GO

M 8 "6... 0,6 2
M 10 10 1,25 36 20 17,0 23 8 5 0,8 9

Notare: P iu li M ...

Tabelul 4.21 P iu li s tria t cu stift de fixare, STAS 10158-75

d.
d D H h Di l d0 h h2 abateri
Nominal limitil 117

M 12 42 32 18 30 14 16 M 8 8 4
51 16 52 40 22 36 18 20 M 10 10 S 5 + 0,012
M 20 55 50 28 42 22 25 M 12 12 10 6 0
M 26 85 63 36 50 26 32 M 16 15 12 6

N o t a r e : P iu li d
M a t e r i a l : OLC 45 tr a t a t term ic la 30 35 H R C
Se utilizeaz la strusjcri puternica cu 2 inimi p e n tru antrenarea ti iului
STAS 9328-73
Tabelul 4.23 M iner cu cep file tat, STAS 8781-71
TabelaI 4.24 (c o n tin u are )

d d-i
L' D Di L h
Nominal A bateri Nomina lj Abateri

0,019 SO 78
m 14 10 M8 3 + 0,010 13 S 13
- 0 ,0 1 0 20 118

12 - 0 ,0 2 3 100 16 14 M 12 4 95 15 8 1K
150 145

16 - 0 ,0 1 2 130 20 14 M 12 5 130 20 10 IH
180 + 0,012 180

- 0,028 160 165


20 24 14 M 12 6 25 10 n
-- 0,0 15 220 225

t se gurete la asam blare

4 .25 M iner

d
S
II l D r H7 hl3 l L
p l I

6 M 6 8 8 0,5 0,5 6 5,5 1,5 8 50 63


8 M 8 10 10 0,5 0,8 8 8 1,8 10 50 63 80 100
1.0 M 10 12 12 0,5 1,0 10 10 2,2 12 63 80 100 12.5
12 M 12 16 16 0, S 1,0 12 14 2,5 16 80 100 125 160
16. .M 16 20 20 0 ,8 1,5 16 17 '3 20 100 125 160 200
20 M 20 25 25 0 ,8 2 20 18 3,5 25 125 1.60 200 250

N o t a r e : M iner d x l
M a t e r i a l : O L 60
Se u tilizeaz p e n tru p iu lie eu m inere STAS 9078-71, excentrici cu m in e r
STAS 10657/ 1-76 etc.

Tabelul 4.24 M inere cu bile

-
t s t _ d <?1 D L s l

cb t t '" f v fj i
i N 8 M8 19 66 9 18 ,12
12| - j ,..,-
10 M10 24 83 11 22 16
L 12 M 12 .30 105 H 28 20
1.(5 M 16 38 1.30 17 36 25
F ig, 4,24

234 2!W
Tabelul 4.26 M iner cu cap sfcric, STA S 1133-~3

Tabelul 4.28. P iu li cu m in er fix Fixarea minerului

F ig . 4.28

I
D fj m di a L'
d ill 4 Abateri h .
Nominal lim ita

Fig. 4.26 c 12 40 0,5 12 22 5,5 5 4,5 3 60


M 8 15 50 15 26 6 6 5,4 3 60
; - 4
, 11 10 iS 60 20 30 8 7,3 80
, a h h ds iz Hl ! && h L! ; 5 8 10 9,2 4 100
1 M 12 20 70 25 35
1
M 18 25 85 43 45 10 13 12,1 5 120
6 3 7,5 7,5 10 4 5 5 19 40 38 0, /
M 2.0 30 100 50 50 11 16 16 5 130
s 4 9,5 9,5 12 6 6 24 50 47,5 _
10 5 12 12,5 11,5 16 7 8 8 30,5 64 60,5 5 60
12,5 6 14,5 15 14 20 9 10 10 38 80 75 5 7 10
16 7,5 18,5 Material: OLC 45 m buntii: la 30 35 H R C
19 17,5 25 52 12 4 100 94,5 <>
20 10 24 25 23 32 14 16 16 59,5 125 118 11,20
25 12,5 30 31 28,5 40 18 20 20 75,7 160 151 4.00 Tabelul 4.29. P iuli cu m iner m obil
32 18 40 41 38 50 22 24 24 97 200 189 20,00

N o t a r e : M ner sieric (A, etc. )


M a t e r i a l : O el cu re z iste n a la rupere 4 3 ... 60 d a N /m m 2

Tabelul 4.27 P iuli

D <*1 h Ai k
D. 7 7 h

12 30 16,2 50 12 4 24 30 39,5 20 3
16 35 16,2 62 12 4 32 42 51,5 25 6
20 45 20,2 75 16 5 40 52 62 30 8

Material: 1 X 4 5 clit i revenit !a F ig; 4.29


3 3 -3 8 HRC
Tabelul 4.2 9 (continuare) Tabelul 3.41 urub cu miner fix i cep
5 Arc de com presiune Arc 1
4 aib OL 50
In el OL 50
2 M iner OLC 45 m b u n t tit 30 ... 35 H R C
1 P iu li OLC 45 m b u n t tit 75 ... 85 kgf/m m 2
! d1 l
d 1 / D H14 M4 t L 1 iz
1 !
M 10 20 S 8,2 60 7 22 90 s 10
M 12 25 20 10,2 70 9 24 100 l) 13
11 16 35 25 13,2 85 10 28 115 11 16
M 20 40 30 16,2 100 14 32 130 13 20

Fig. 4.31
Tabelul 4.30 P iuli cu m iner rabatabil

ir d, I m L
d D Nomi R r 1\14 j hr
Mc minai Abateri Abateri Ci !
nal t
C 1
1
40 i
M 6 . 45 12 10 0 , S 0,7 3.1 5 0,4 4 ,5 5 5.5 60
2 ! 1
50 + 0 ,5
45
M s 50 16 12 2,5 1 1 4 ,3 0 ,4 6 e 6 6a
60 0 ,6
50 0 .5
M 10 70 0 ,6 18 14 0 ,2 1 5 3 1 , 5 ,3 0 ,5 7 ,5 8 7 81)
90 0 ,7
) ! tift cilindric OL 60 STAS 1599-53 60
X uc OL 50 M 12 SO 0 ,6 20 16 3,5 1,3 6 ,3 0 ,6 9 10 8 1.00
2 M int'r OLC 45 m b u n t it 30 ... 35 H R C 100 0 ,7
I i'in lil OLC 45 m b u n t it 75 ...
80 0 .6
H M 16 310 0 /7 24 20 4 ,5 l.S 8 ,5 0 ,8 12 13 10 1,20
d 1111 H n h hi ,7 f. I.
140 -1-0,8
0 ,2 6
1
M 13 m 30 8 29 16 3 1 2-i 130 80 -I-U.6
M 1(1 Hi 70 35 .10 33 18 ( 1 15 30 130 M 20 30 26 ! 4,5 2 1. 15 16 1 1. U i)
110 10 10,6
M .0 HJ 12 13 42 23 5 1,5 S 36 2 10 1 1
' f i i ' "j (\S
M i 'l 22 100 50 H> flO 27 l 20 40 1
i i i

.' 8.4
Tabelul 4.32 urub cu m iner m obil i cep Tabelul 4.33 Prezoane p e n tru n u ru b a t: A n oel, STAS 3953-67; n Yvni,
L STAS 4551-67

A. D im ensiuni pentru prezoanele nurubate n oel


d 6 8 10 12 14 118 20 22 24 30 33 36 39 42 45 IS
e 6 10 12 14 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 43 IN
/ 16 60 66 72 78 84 90 (
18 22 26 30 34 ' 38 42 46 50 54 H)
' 32 36 40 44 48 52 56 60 66 72 78 84 80 96 1( 2 10
i )i 25 30 35 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 95 105 110 1 1
90 100 200 260 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300


tmax


B. D im ensiuni pentru prezoanele nurubate n font

5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 4 3 IN
5 6,5 7,5 10 12 15 18 20 22 25 28 30 35 38 42 45 50 52 5 ii 60
~4 18 22 26 30 34 38 42 45 50 54 60 66 72 78 84 90 6 ),.
5 Acre _ _
- - ~ 32 36 40 44 48 52 56 60 66 72 78 84 90 96 102
ARC 1 - 3 16 20 25 30 35 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 0 105 1 m 1 1'
1min
;mas: 60 80 90 100 200 260 300 300 300 300 300! 300 300 300 300 300 300 300 31! .400
f .aib OL 50 STAS 5200
Trepte 16 ; 20 la 130 din 5 n 5 m m ; 130 la 200 din 10 n 10 m m ; 200 la 300
pentru d in 20 n 20 m m
.? Inel OL 50
N o t a r e : Prezon A (sau ) d x !
: Miner OLC 45 m b u n t it 30 ... 35 H R C M a t e r i a l : OL 50 sau OLC 45
Tabelul 4.34 Cap de presiune oscilant p e ntru
/ ^ur ub Corpul m b u n t it 75 ... S5 kgf/m m 2. Cepul 35 ... 40 H R C plunjcre

d2 li2
> D HI 4 H 14 t h li , R V l L t-.

40
M 10 18 7 6 ,2 22 27 7 3 1 6 0 ,5 50 90 s
60
50
M 12 20 9 10,2 24 30 9 3,5 1,3 S 0 ,6 60 100 9
70
60 F ig. 4.34
1(1 24 12 13,2 2S 35 10 4,5 IS 12 0 ,8 70 115 11
90
R d h . D R d h A Iii
60
MJO 30 15 16,2 32 40 14 4,5 2 16 1 "0 131 1.5
90
20 7 20 6 5 1,3- 35 10 35 9 15 6 h,3

23 8 2.4 8 12 5,5 5 ,5 12 35 13 6,3 ,3


9
fl 0.3 SO 43 , 1N S li) ,i
30 10

M l in i 1 U h l' Vi ( fi Hl ln U ... W
/
Tabelul 4.35 C apete de presiune, STAS 9077-71 Tabelul 4.36 Tlpi de presiune

i D ,

12 6 8 8 18


16
MIO 18 15 8 10 9 25
12 20 18 10 12 11,5 30
16 25 20 12 14 13 35
20 30 25 12 16 15,5 45
24 36 28 14 20 17,5 55

a t e r i a 1: OLC 45. m b u n t it la 35 40 HRC

Tabelul 4.37. P iu li hexagonal cu guler i su p ra fa de aezare sferic, STAS 5(((>

tift
, cilin d ric
,! 1-112 7 / h ri h t. h P urub A STA S
1599-68

u 6 10 4,8 1,6 2,5 3 8 1,5 1 0,4 5 0,5 4 3 1 1,6 X S


If. 8 12 6,4 2 3 4 10 2 1 0,4 6 0,5 4,5 3 1 8 2 X 10
.it) 10 15 7,4 2 3,5 5 12 2 1 0,4 7 1 3 1 MIO 2 12
12 18 9,5 3 4,5 15 3 1,6 0,4 9 1 7 3 1 12 14
U 10 22 12,5 3 6 8 20 3 1,6 0,6 12 1 8 5 2 16 3 16
10 20 28 15,5 4 7,5 10 25 4 2,5 0,6 15 1 10 5 2 20 4x20
34 18,5 5 9 12 30 5 2,5 0,6 IS 1 12,5 5 2 2 4 5x25
2 m a R h
) . 40 23,5 11,5 15 38 2,5 0,6 23 1 14 5 30 6x28 s n D,

j ' .. il 4 S 6 7 H
N o l ci r o : Cap p lat f/t, sau cap s tr ia t dx
M n i o r i, a l : OLC 43, tratat term ic la 40 45 H RC MS ) 7,5 8,87 2 7 0,6
Capul plut ni' uiUioazfi la strngiu-ca pu saprafol p re lu c rai', ia r capul z im a t la sti'iugeroa Il) i;>, 0 - 1 1 ,0 3 . 9 0,6
m ipruieo hm lo. H w 14,38 1A 0 //
i u /

y
i'abc'ul 4.37 (continuare) Tabelul 4.39. aib detaabil cu loca conic, STAS 8460-83

1 3 6 7 8 9
3
M 10 F 21 15 18,90 4 15 0,8 0,54
M 12 19 24 18 21,10 4,6 17 1,1 0,66
M 14 22 28 21 24,49 5 20 1,1 0,66
10 24 30 24 26,75 5,3 22 1,3 0,66
Ml ,8 27 34 27 30,14 5,8 25 1,4 0,66
M2() 30 36 30 33,53 6,3 27 2,0 0,66
M22 32 40 33 35,72 7,2 30 2,2 0,78
M24 36 44 36 39,98 8,2 32 2*4 0.78
2" 41 50 40 45,63 9,5 36 2,5 0,78
M30 46 56 45 51,28 11,2 41 3,6 0,78
M !, 55 68 54 61,31 14 50 4,6 0,92
M 42 63 78 63 72,61 17 58 6,5 0,92
M48 75 92 72 83,91 21 67 8,0 0,92
d D iam etru l
N o t a r e : P iu li d (H12) u ru H ID
b u lu i
M a t e r i a l : OLC 45 cu d u rita te a 35 40 H R C dup tra ta m e n tu l term ic
5,8 5 9 0,5 4/16 4/20 4/25 4/30 -
'iubeul 4.33 aib cu su p ra fa de aezare
7,0 11 0,5 5/20 5/25 6/30 6/35 - -
sferic, STAS 8462-69
aib cu loca conic, STAS 8461-69 10,0 MS 14,5 0,8 6/25 6/30 7/35 7/40 8/50
12 MIO 18,5 1 7/30 7/35 8/40 9/50 9/60
14,5 12 20 1 S/35 8/4 9/50 9/60 10/70

16,5 M14 24 1 9/40 9/50 10/60 11/70 12/SO


18,5 16 26 1,5 10/50 10/60 11/70 12/80 12/90

21 18 30 1,5 11/60 11/70 12/80 12/90 14/100


24 20 31 1,5 12/60 12/70 12,80 14/90 14/100 14/110'
26 22 35 1,5 12/60 12/70 12/80 14/90 14/100 14/UOi
28 2 4 37 2 14/70 14/80 14/90 14/100 16/110 18/110
F i. 4.38 18/120

32 27 43 2 14/70 14/80 14/90 16/100 IS /110 18/ Ui)

',4 111! M5 M<5 3 M10 M12 M14 M16 Ml 8 M20 1122 M24 27 36 42 8 18/ IV)
35 30 49 2 16/80 16/90 16/100 18/110 18/120 20/130
li, 3,3 6,4 8,4 / ,5 \ 13 15 17 19 f i s 23 25 28 31 37 43 ,50 2 0 /140
li, 2 2,3 3,2 4 4,6 5 5,3 5,5 6,3 7,2 8,2 9,5 11,2 14 17 ?.|
/'II ! 0,0 0,6 0,7 0,8 1,1 1,1 1,3 1,4 , 2,2 2,4 2,5 36 46 5 42 36 60 2,5 18/90 18/100 18/110 18/120 20/130 22/
/' ! y 12 15 17 20 22 25 27 30 32 36 41 50 5867
II, 1 1 9,6 12 4,2 16,5 19 21 23,2 26 28 31 35 42 4856 2 2 /160
11 14.5 18,5 20 24 26 30 31 35 37 43 49 60 708>, 22/ 1,(>0
Il ! 2,3 1,4 4,2 I ^ 5,6 6,2 6,8 7,5 8,5 9,5 10,5 12 15 IS22
48 42 7 2,5 20/100 20/110 2 0 / 120 20/130 2/1 /
1 12 17 21 \/yii 28 .30 34 36 40 44 50 56 68 7s 92 So 48 82 2,5 2 2 /110 2 2 / 120 22/130 22/140 24/160 2/1/1 )
' 0,3 0,5 1
N n t u r o: !,i 11ii d ' i l )
V o l a n : iul dy\ ailA .1),
St ii t i> i,: i ,i I : D l/' <15 cu U u i'iU iU 'ii dup tratiuwuirL Uimiic 38 *13 TI RC M st ( ( I u l ! O l/' 4ti mi dnrlUilou 38 -4 3 dnpfl tratam ent torml

8-1-1
TabUUtl 4 A l aib rabatabil

<4 T
0.1 CN 0-1 (N 04 0-1

A sau
tratam entul termic. N otare: aib
T T rr *

<N ^N T

rs! ri T

, rq rvl
d h

Cn
.: R R i r 2 *3 Nomi - h Nomi i
nal Abatere nal (Ml

O
2 3 4 5 7 8 9 10 11 H!

dup
10 15
M5 7 1 5 + 0,075 9 3
11 18

33 4.) HRC
11 18 11 3 - 0,0?.'
8 7 8 1 6
13 22

13 22 3
MS 10 8 10 1 8 13
16 26
OLC 45 cu duritatea

16 26 4
10 12 9 10 2 S + 0,090 13
20 30

20 30 17 4
112 14 1 12 2 10
26 36
biO
0,(1
26 36 17 6
16 IS 12 12 3 10
32 42
Material:

32 42 21 6
22 14 16 3 13
38 48

i 000
24 26 ) 16 4 13 -i 0,110 21 8
A fi

i
Tabelul 4.41 (continuare) 4.42 (continuare)
5 7 8 10 11 12 13 H
1
2 3 4 8 9
1 2 3
4 1 5 6 J 7 8 9 10 j U j 12

M24 M16 24 0,88 1 12 50 24 4 2 7 24 45 70 IU


46 60
M3P 32 20 18 4 16 25 10 -0 ,0 9 M30 M20 30 1,05 1,2 15 60 30 0 2,0 8 30 50 80 200
56 72
M36 M24 36 1,23. 1,6 18 70 36. 6 2,5 9 36 55 90 230
0,110
M36 56 - 72
35 22 18 4 16 25 12 -0 , U L u n g i m i l e v a ria z a stfe l: n tre 20 i 60 cu p a s de 5 m m ; n tre 60 i ICO cu p as d
66 84
10 m m ; n tre 100 i 160 cu pas de 20 m m ; restul sn t : 200 i 250
N o t a r e : urub A (sau B) d x l
il a te r i a l: OLC 15 c em sn tat la adincim;-a 0 ,8 ... 1,2 m m , c lit la 50 55 H R C M a t e r i a l : OLC 45 cu d u r ita te a 38 43 H R C d u p tra ta m e n t term ic

Tabelul 4.42 urub form a L, STA S 9326-73 Tabelul 4 43 B rid n forr.i de L, STAS 8410-69
B rid n o rm de L c u loca p e n tru p iu li, STA S 8415-69

Tip

F ig . 4.42

,1 t d
a H
P XPd r m n b l
h l3 h l3 max JS 1 5

2 3 4 5 0 7 8 0 U 12 13 14

M(i _ 6 0,21 0,4 3 12 6 .1,2 0,5 _ 6 12 2 0 -4 5


___ 8 0,28 0,4 4 16 8 1,5 0,5 8 15 2 5 -6 0
M U) 10 0,35 0,6 5 20 10 1,8 0,7 10 20 3 0 -8 0
M 12 M 8 12 0,44 0,6 6 25 12 2 1 4 12 25 40 - 9 0 .
M, 16 M 10 16 0,56 0,8 S 32 16 2,5 1,5 5,5 16 30 4 5 -1 0 0
(M 18) M IZ 18 0,63 0,8 9 36 18 3 1,5 6 18 35 55 - 1 2 0
0 (M H) 20 0,70 0,8 10 40 20 3,5 2 7 20 40 60 - 1 4 0 FIR. 4/13

2'lfl
248
Tabelul 4.43 (continuare)

!
urub

1
d D 4i ! ... Ta b e lu l 4 .4 5 Buce pentru bride L
Hi 2 (8
H b i, 1 d*2 de 7 /> h
fixare %
1 i

12 28 18 16 15 S
6,6 16 10 10 10 10,-5 15
15 35 23 20 15 14
. 15 35 23 20 - 2t i 11
9 20 12 12 14 15,5 19 M8
18 45 28 28 . 2 II -20 ,

11
18 45 2S ""25" - - - 2 .. 16~
25 16 15 17 18,5 24 M IO
22 55 35,- 36 25 25

14 22 55 35 33 30 20
30 20 18 19 22,5 29 12
28 70 45 42 30 30
..-2S 70 45 40 40 24
18 35 25 24 24 25,5 34 16 -
34 90 55 60 40 ' 40
34 80 55 45 50 24
22 40 30 30 30 32 39 20
40 100 65 60 50 40
40 95 65 50 60 28
' 26 50 35 36 38 39 49 24
46 120 75 75 60 50

N o t a r e : B rid d X A
M aterial: O LC 45 cu d uritate a 30 40 H R C dup tra ta m e n tu l te rm ic sau O L 60

T a b e lu l 4 .4 4 P iu li ngropat pentru bride fo m a L , S T A S S770-70

I
D B. 4
, H H9 P7 D, d. H7 l h h. \ 4
i

50 38 14
MS 9 20 28 35 M4 3 9 4 28 10
60 48 16

62 47 15
M 10 11 25 35 44 M4 4 9 5 35 1,1,4
75 60 18
s D i *
il i 7S 60 20
abateri M 12 13 30 42 52 M6 4 12 6 42
Il h abateri D -D2 e 92 74 . 24
nominal limit nominal limit
+ 0,12 0 9S 76 28
M 6 6 15 6 10 6,9 7,3 1 0,5 M 16 1.7 35 52 63 M6 5 12 7 30 1/.
+ 0,04 - 0 ,0 9 0 118 96 31
MS 8 + 0,15 20 8 1.5 0 9,4 9,7 0,6
112 84 .32
M 10 10 + 0,05 25 10 18 - 0 ,1 1 0 11,5 11,8 0.8 M 20 2.2 40 62 75 M8 6 14 8 60 ,*,0
1,5 134 106 34
M 12 14 + 0,18 30 12 22 0 16,2 16,5 0,9
M16 17 + 0 ,0 6 40 15 25 - 0 ,1 3 0 19,6 20,0 2 1.0 135 100 37
M24 26 50 72 85 M 10 6 16 9 70 i.'
M20 22 + 0,21 50 18 31 0 25,4, "26,0 [ 5 160 123 40
M,4 27 + 0,07 60 22 2,5
38 - 0 ,1 6 0 31,2 32,0 f.,1

N o U t re : P iu li d P/ * o a* 1 a 1: O l , mbmiilliMl In, M ... .18 H R C


M ii I ( l al : OLC 45 cu riurlla lm .43= 40 DHC dup twlumciit iitm t)L 00
o ij
Tabelul 4 6 B rid m obil, STAS 8413-69
Tabelul 4A.7 B rid ro tativ , STAS 8412-69

Forma A Forma

- ! 1! (urub
d
\
L
1
1 h H j ct C2 / r j de strngere

Fig. 4.47
63 12 12
9
~W ~ 18
22
25 8 4 8 M8

14 d
5 4 L J I h 1 - / r L , d 'tiiiirt
63 12 28
11 80 22 6
18 M 10
30 16 63 28 12
100 28 9 25 8 4 5 S MS
10 80 36 14 4
10
80 H 35 18 63 28 28
H 26
100 24 8 5 ! M 12 11 80 36
6 6 1<!
40 20 30 16
125 36 100 45
10 5 1.0
80 36 35
100 18 18 8 8 M 1
14 100 45 5
IR 32 45 10
125 30 12 7 12 6 M 16 125 56 40
20
160 48
25 100 45 40 12 7 10. 10 P M l,(>
18 125 56
125 22 50 45
22 40 12 160 72
160 40 M 20 25
200 60 125 56
50
30 22 160 72 30
55 7 16 10 12 12 16 IY U 0
160 34 2,00 90
55
26 200 46 54 16 10 15 16 160 72
60 35 7 M 24
250 80 70 40 26 200 90 60 36 15 16 4
250 115 70 -0
N o t a v e : , A (sau B) d x I.
M a 1 o r i , J: OLC 45 ou duritatea 3 0 40 HRC ciupii tratament term ic sau OL 60 N o t a r e : liHtliW ! (unu II) d I,
(VI o r ii I: O l, ' t*ii iluriUUoa, _. IIRC tratauun, ,tu 01. nt)
Tabelul 4.49 B rid cu cot, STAS 8414-69
Tabelul 4.48 B rid cu picior, STAS 8411-69

li L
1
* . m h r i
!
j
i'TMb
de biricigere
utul
ci I. B H h l k tnt m Cl c2 a r / n fj do !

' 25 -
<J 63 25 14 18 12 15 '8 N .
40 fi,6 f,3 20 12 38 16 26 14 6 6 8
-...... . 30 4
10 9 80 ( 25 14 42 18 30 16 8 5 6 8 10 2,5 MS
11 IO ij 30 16 50 20 34 18 6 )
30 40 10 10 12
tl 80 30 16 18 22 18 20 6 M l(t 14 115 36. 20 58 25 4 1 22 * 8 12'
45 10
18 160 45 54 25 72 30 50 25 12 7 12 10 16 1(1
22 2C0 55 68 30 86 40 60 30 2 12 20 20
16 10 16 4
35 26 ',.' 70 84 40 105 50 75 35 16 15 25 ). *
H 100 35 18 22 26 24 16 25 S M 2 33 420 80 100 50 125 60 90 40 20 18 20 20 32 30
50

J'T o r a r e : B rid A (sau B ) d


Ifi a t e r i a l : OLC 45, cu d irita te a 3 0 40 H R C d u p tra ta m e n t, sau OL 60
14 125 40
45 25 27 32 30 20 30 10 M !(,
55 'Tabelul -1.50 B rid cu dou coturi, ST A S 9498-74

50
2 160 50 30 32 40 40 25 34 12 M IC
65

60
200 60 40 37 46 54 32 38 15 2 4
75

N o 1: c: Brid H
n te r i a l : OLC 45 cn d u rita te a 30HO IC dup tra ta m e n t, mui O I, C0
la b e lu l 4.50 (continuare)
Tdbplul 4,52 BridJ p e n tru fixare
pe dou direcii
1 L urub
Cl / 1 de strngere
!

0.6 80 23 20
30
12 26 14 6 6
4
8 &
9 90 25 25 14 30 16 8 6 8 10
2 ,5
MS
n 110 37 30 16 34 18 5
40 MIO
10 10 12
14 130 41 36 20 42 22 8 12
10
S 150 42 45 54 25 50 25 12 7 12 10 16 16
~i 180 52 55 68 30. 60 30 12 12 20 20
16 16 4 F ig . 4.52
26 220 62 70 84 40 75 35 16 16 25 24
10
il
>3 280 92 so 100 50 90 40 20 18 20 20 32 N om i L R . R* b Cl N o h h
A b atere m inal A b atere
na]
N t a r e : B rid d
M a t e r i a l : OLC 45, cu d u rita te a d u p tra ta m e n t term ic 3 0 - 4 0 H R C , sau OL 60 - 0 ,1 5 14 24 8 10 2
8 16 29 8 10 3 10 10
- 0 ,3 3 + 0,09
10 20 38 10 15 3 18 12 32 10 13 2
\ ( 4.51 B rid form a V , STA S 8416-69
- 0 ,1 6 5 22 15 40 13 16 3
12 24 47 13 15
- 0 ,3 7 + 0 ,1 1
Forma A Forma 16 30 56 16 20 5 28 20 48 16 20 J H)
- 0 ,1 7 25 56 20 22 4 20
20 36 66 20 25 8 34
- 0 ,4 2
+ 0,13
- 0 ,1 8 65 20 26 4 n
24 42 76 21 30 8 40 30
- 0 ,4 3

Material: OLC 35 m b u n t it la 33 ... 38 H R C

14 18 22 26 33

1 j
100 125 160 200 125 160 200 250 160 200 250320 200 250 320 400 250 320 400 500 1
25 30 40 40 50 60
8 10 10 12
12 15 20 20 25 { 30
' lilt (li 12 16 20
HhiE'CiT 24 30

N o t a r i 1; A (aau ) el < L
M u i e r i n i : OLC 43, cu d u r lta tm 3 0 - 4 0 RC dup, tm tfim i'n t trrm ie , sau OL 60 ! u |\(i l(< (nil t vi |i tiin( tlai ,4 n h mm, pori! tu Jl 100, f,),i iU 10 n 10 i i, p wi t n i ".1 100
M ii 1 t ' i i u l ; (>1 ,tl U* In 3 3 ... 40 H U t'
Sfi
"1 abelul 4.54 B rid de fix are p e ntru cam e
de strngere, STAS 10656-82

Tabelul 4.55 (continuare)a b a te ri h H L c Cl a 1 h b, r d D t Tl*l,
nom inal lim it
13

8 + 0,220
10 0 4 12 45 25 28 10 8,5
12
0,5 1,2 0,3 6,6 11 7 0,0 U)
14 + 0,270
16 0 5 16 50 32 10 9
30
18
6 20 55 36 12,5 9,5
20 __
22 + 0,330 8 22 6-3 40 42 10,5
0 11,5 1 2 0,6 y 14 9 0,023
F ig . 4.54 25 45 9
28
---------- + 0,390 10 25 70 45 50 12,5 10
, 32
H ll K7 h 2 1, U h f r S
0
Ci .
N o t a r e : P la c de sp rijin b
10 70 M a t e r i a l : OLC 15 cem en ta t 0 ,8 1,2 m m c lit la 55 60 H S C
25 16 14 10 12 16 28 8 7 16
12 80 32 10 10
16 14 10 16 18 28 8 7 16
12 80 36 10 12 Tabelul 4.56 Cep de Sprijin reglabil p e n tru bride, ST A S 8882-7 1
18 16 10 16 20 32 10 8 16
14 90 36 10 8 12
20 16 10 18 20 34 10 9 ?, 10
14 10 10 14
18
100
110
40
40
24 18 12 20 24 40 10 2 10 10 10 14
24 18 12 22 24 40 12 10 2 12
1,8 125 50 10 12 18
24 20 12 24 32 40 10 2 12
22 16 12 18
22
140
160
50
60
30 20 16 30 36 46 14 S 16 16 12 22
30 22 16 30 40 50 16 ? i 16
26 160 55 16 12 22
36 25 16 34 40 50 16 16 ?. 1 16 16 16 26 ''
26 200 80 40 1 20 40 50 65 20 18 2,5 20 15 I 25 16 26
Notare: Brid. d x L
M a t e r i a l : OLC 45 clit si re v en it la 3 8 42 H R C sau OLC 15 c e m e n ta t 0,8 1,2 m m
clit- la 5 5 - 6 0 H R C

Tabelul 4.55 P la c de Sprijin p e ntru


u ru b u ri si excentrici, 0
STAS 9465-73
M8 M10 M12 M16 M20 A! 24
di(hl3) 10 12 16 20 24
8
S (h l3 ) 12 14 17 22 27 .32,
6 8 9 12 15 18
H 18 22 26 34 42 .40
8 10 12 16 20 24
14 17 20 26 31 37
h 2 2 3 3 4 4
f 22 2,5 3 3,5 4,5
i,a
20 25 32 40 50 63
23 32 40 50 63 80
:u 40 50 63 80 100
40 50 63 80 100 125
N (i I, il I <4 (V|) d * L
M il t . ! ii I; O H ' 43

1%, 4.33
2
Tabelul 4.58 urub cu (Suprafaa de ^ezae, sferic,. ST A S 8458-69 1 <. 0
urub c u su p ra fa a de aezare sferic i loca hexagonal, STAS 9325-73

Tabelul 4.57 Cep de sp rijin p e n tru u ru b u ri, STAS 8884-71

m -r !

( '

F i g . '4.57

d ,

a b a te ri a b a te ri . L i c Di
H D lim ita lim ita F ile t s i
nominal..; nom inal h l3
H 7 !i d D12 D12
n6

6 7 5 0,2- 2 5 40 ;din 5 n 3
+ 0,019 + 0,015 M5 4 10 2.7
30; 35; 4 0 ; 50; 60
18 ! 1,2 8,4 5 12' :2,7 ' 7 9 6 0,25
6 12 8 ,8 0 ' 10
4-0,010 j 17' 8 12 -8 0,4 4 0 - 7 0 'din 10 n 10
M8 13 6 4.3
8 21 5.3 12 15 10 0,4 5 0 80 d in 10 n 10
-+ 0 ,0 1 5 . MIO 17
+ 0 ,0 1 9 : 2 11,2 12 17 12 0,6 60 - 1 0 0 d in 10 n 10
16 10 10 25 : 12 19 10 24 6,6
8 + 0,010 0 0,6 70 - 1 0 0 d in 10 n 10
14 22 12 28 78 20 14
14 30 8.8 14 22 15 0,6 8 0 - 1 2 0 d in 10 n 10
+ 0 ,0 1 8 M. 16 24
+ 0,023 . 2 14;0 25 18 0,6 9 0 - 1 2 0 d in 10 n 10
12 28 18 27 14 34 9,8 16
10 20 + 0,012 12 ' 0
17 36 10.7 18 27 20 10 0,8 1 0 0 -1 6 0 d in 10 n 10
20 30
11.3 20 30 22 11 0,8 1 1 0 -1 6 0 d in 10 n 10
+ 0 ,0 1 8 22 32 17 40
+ 0,023 2,5 17,5 32 24 12 0,8 120 - 160 d o n 10 lu 10
25 16 ! 16 36 i .24 36 19 44 12,9 20
12 + 0,012 0
19 50 15.1 24 36 27 13,5 1 1 3 0 -1 6 0 d in 10 n 10
27 41
1 17.1 28 41 30 15 1 140; 150; 160; 180; >
30 46 22 56
+ 0,028 + 0,021
45 2,5 22,4 27 68 20.8 32 50 36 18 1 160; 180; 2 0 0 ; 260; 300
16 32 20 20 0 36 35
+ 0,015 58 42 21 1,2 180; 200; 260 ; 300
42 63 32 78 25 35
36 92 28 40 67 48 24 1,6 200; 260; 300
+ 0,021 48 73
+ 0,028 3,2 28,0
25 25 55 ,
20 + 0,015 0
1 40 1 1 M a t n 1 a l': OLC 5 cu d u rita te a capului 38 - 4 5 H R C dvipS, tra ta m e n t
--------i --------

N oto.ro: Cop H x ,D
Matorl ftl : OIC 13 comoutat 0,8 1,2 mm, dttit la 5 5 60 JJRC
Tabelul 4.59 urub cu cap ptrat, guler i cep bombat, STAS 4923-69
Tabelul 4.61 urub cu cep sferic

D(hll)
L d l
Nominal Abateri

M 8 10 -0 ,0 9 60 6 14

M 10 12 70 7 16
M 12 14 -0 ,1 1 80 9 18
M 16 17 100 12 22

Material: OL 60

Tabelul 4.62 urub p e n tru tlpi


r 1
d S e min da C5

M8 x 1 8 10 9 ' 0,4 9,2 6 3,5 1 0,4 1 6 :2 0 - 4 0


MIO X 1,25 10 13 l J 0,4 11,2 7 4 1 0,5 2 0 -5 0
M 12 X 1,25 12 16 13 3 0,6 14,2 9 4,75 1,25 0,6 2 5 -5 0
M.16 X 1,5 17 22 18 4 0,6 18,2 12 6,25 1,75 0,8 2 5 -8 0
M20 x 1,5 22 28 28 5 0,8 22,4 15 6,5 2 1 4 0 -1 0 0
M.24 x 2 24 32 28 6 0,8 26,4 18 8 2,5 1 5 0 -1 0 0 F ie . 4.62

L ungim ea l variaz d in 3 n 5 m m , p e n tru i 50, i d in 10 n 10 m m , p e n tru l > 50


M a t e r i a l : OLC 43 cu d u rita te a 30 40 H R C d u p tra ta m e n t term ic d M8 M10 M 12 M16 M20
R 8 10 12 16 20
Tabelul 4.60 urub cu cehi, STAS 5451-70 U 9 11 13,5 15 17
L 35 la 80 40 la 80 50 la 100 60 la 110 80 la 140

M a t e r i a l : OLC 45 m b u n t it la 30 35 H R C
L ungim ile L n tre 35 50 sn t n tre p te d in 5 in 5 m m , ia r peste 50 n tre p te dit*,
10 n 10 m m

Tabelul 4.63 Cep de presiune


crap-
urub D
N om inal
d

A bateri
L H 1
cl
1v
Filet
d M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 2 2 M24 2 7 M30 M33 M36 M39 p=d
<i,
m
12
6
14
7
18 20 25 28
9 12 14 16
32 36 40 42 45 50
17 20 22 24 25 27
55 60 65
30 34 38 41
70
MS
M10
15
18
10
+ 0,024
+ 0,015
20
22
4
6
12
12
3
3,5
4
d$ 5 6 8 10 12 14 17 18 18 20 22 25 28 30 32 35
r 2,5 4 4 4 6 6 6 6 6 6 10 10 10 16 16 16 M 12 20 26 6 15 4,5
' 12
16 20 24 28 35 36 42 50 50 60 60 65 70 75 82 86 M16 25 30 8 15 6
+ 0,029 d
48 50 55 65 65 75 82 86 95 100 100 110

1
_ _ _
+ 0,018
30 30 40 45 55 60 60 90 90 90 90 120 150 150 150 150 M20 30 34 18 7,5

1 O 00
Im in 16
hiitxx 80 80 140 140 300 2 4 35 38 18 9

M'30 40 20 + 0,035 42 10 22 11,5


T rop lo de la 30 la 80 din 5 n 5 m m de la 80 la 160 d in 10 n 10 m m : de la 160 la 300 + 0 ,0 2 2
poiitni 1:
din 20 n 20 m m

P ilo tu l poate fi cu iris norm al sau fin Material: OLC 35 m b u n t it la 33 ... 38 H RC


N o t a r e : urub d x l
M a t e r i a l : OLC 45 m b u n t it F ig . 4.63

2.'t
Tabelul 4.65 (continuare)

1 J 2 3 4 5 6

M 14 1,5 22 24,90 21 28 4
M16 x 1,5 24 26,75 N. 24 31 5
M18 x 1,5 27 30,14 \2 7 34 5
M20 x 1,5 30 33,53 30 37 6
M 22 1,5 32 - ! 35,-72 33 40 6
M 24 2 36 39,98 36 45 6
2 7 2 41 .45,63 ,40 52 ! 8
M30 x 2 46 '51,28 /4 5 58 : 8
M 33 x 2 - 50 - 55,80 49 ' 62 .'> 10
M36 3 : 55 . 61,63 .54 68 10
, s Djnin m 12
M 42 3 , , . 65 72,61 . . 63 1 ,80
M48 x 3 1 75 83,91, : 72 90 - 14
3 5,5 6.08 4,5
M4 7 7,74 6
M5 8 8,87 . 7,5 N o t a r e : P iu li cu guler d
10 11,05 9 M a t e r i a l : O L 50 sau OLC 45. cu d u rita te a 3 0 40 H R C
-MS V 1 JJ 14,38 _ ^2
MIO X 1,25 " '^ Z Z l T T j g J ( C '
M 12 1,25 " ......^ 1 9 7 ... , 2 1', _ ~ 18 Tabelul 4.66 P iu li p e n tru plci de
"M14 15
' i-r, * /S ------ _ - 22 . . . ~ ____ ,.-2150. ...... ... ___ 21 g urire dem ontabile,
116 1.5 26,75 ST A S 9011-71
M 1 8 ' ~* " . ..

:20 X 1,5 30 33,53 30


M22 1,5 32 35,72 33
M24 2 36 39,98 36
M27 2 41 45,63 40
M30 x 2 46 51,28 45
: x 2 50 55,80 1 49
M36 3 55 61,31 54

x 65 72,61 63
;48 3 75 83,9 i 72

N o t a r e : P iu li d
M a t e r i a l : OL 50 sau OLC 45

Tabelul 4.65. P iu li hexagonal


c u guler, STAS 4412-70

F ig . 4.66

d m L f

F ig . 4.65 M5 10 10 25 6
12 12 30 8 1,0
M8 14 16 36 10
Filet d s Dmin m Ai a
MIO 16 20 40 12
l 2 3 4 5 6 , 12 18 25 50 14 2..
1,6 22 - 32 60 18
M8 x 1 13 14,38 .1 2 18 3,5
M10 X 125 17 18,90 15 22. - 4
12 , 1,23 19 2 1, m l 25 > O Nolftto! d
M a t i' i l a l : (! 45 en d u rita te a 3 0 ^ 3 5 0 dapB, tr& tm aeat term lo
264
Tabelul 4.67 E lem ente de blocare tangeniale Tabelul 4.68 F urc p e n tru urub cu ochi, STAS 8784-71

F ig . 4.68

D,
D L Z-i d dt m d
d h
a l h
1% r
N ominal A batere Nominal A b atere E9 H12 h

18 15 22 M6 5 6 16 12 12 12 8 1,5 6 0,040 )
16 18 M8 9 2 6 3
20 16 24
- 0 ,0 1 6 M8 6 7 20 14 15 16 10 1,8 7 0,0<I0 W
- 0 ,0 5 9
25 19 26 M 10 8 9 25 16 18 18 12 2,2 8 0,0 10 41
18 22 M10 11 3 7 5
30 21 28 + 0,010
M 12 10 12 28 20 20 20 14 2,5 IO 0,010 %)
35 26 32
12 14 25 18 3 12,5 0,060 li t
40 24 28 30 36 M12 13 3 9 7 M16 36 25 25
14 16
45 31 40
- 0 ,0 2 0 17 17
- 0 ,0 7 2
50 34 44 M20 40 32 32 32 22 3,5 16 0,060 80
55 36 48 20
30 38 M12 13 4 9 10 18
60 39 52 22
70 44 56
M24 20 24 40 28 4,5 18 0,060 100
55 36 42
+ 0,012 22 25
80 52 62
90 40 57 50 70 M16 17 4 11 15 25 27 0,060
M30 65 50 55 50 34 5 25 110
100 62 75 28 30 0,100
- 0 ,0 2 5
-0,087
30 34
120 50 75 62 90 M20 21 5 14 20 M.16 ,13 8 80 60 70 60 40 6 30 0,100 KiO
i'i *11

M a t o xlai: OLC 35 m buntit Ia 30 ... 35 HRC N i a j (i; b 'iu c ll,(I i I)


M ( t* r ! i : OL (1(1
206
m \
Tabelul 4.69 Ochiuri Tabelul 4.70 (continuare)

D e H d d h h
jsl6 h 0,2 js l 6 , E7 t.;., r ' H7 H7 js!6 jslfl

32 14 1,7 i 31 10 1 . 8 3 11 5
40 16 2 38 1 10 ; .i . 10 3 13 6
50 18 2,5 48 12 1 12 4 17 8
50 20 2,5 48 12' . . 1 .. 12 4 17 8
60 22 58 16 < 1,5. .16 5 22 10
60 25 3 58 16 1,5 16 t 5 22 10
70 30 3.5 68 20 . 2 16 i 5 22 10
80 30 4 78 20 2- 20 1 6 28 n

N o t a r e : Cam cu m iner A (sau B) D x .


M a t e r i a l : OLC 15 cem en ta t 0 ,8 1,2 nirli i c lit la 55 6 0 ,H R C

'Tabelul 4.71 Cam excentric cilindric, STAS 10657/2-76

b S aib
L ' d ' d1 h I / STA S
D 5200-72
Nom inal A b ate ri

s 12 6 , 30 8 5,2 2 12 2,5 s
- 0 ,0 9 14 7 35 8 6,2 3 14 3 8
10
18 9 10 8,2 3 16 4 1
12 1
12
14 20 10 50 12 10,2 4 20 5
- 0 ,1 1
28 14 65 16 13,2 5 25 7 16
IS
34 17 80 20 16,2 ,5 33 9 20
22
' 0,13 42 21 95 24 20,2 7 38 12 24
26

Material: OLC 45
D e d b t s ,
js ie dU 0 ,2 8 , H9 + 0,1 . , ,. 8 .1
Tabelul 4..7Q Cam excentric cu m iner, STA S 10657/1-76

Forma - .. < 32, 14 1,7 10 3 11,4 " 11 14


40 16 2 12 : '4 ., !3,8 14, 18
5,0 20 2,5 , ' 16 .. 5 18,3 17 2

50 25 2,5 16 ' 5 18,3 17


60 20 3 16 5" 18,3 17
60 30 3. : 1.6 18,3 17

70 25 3,5' "20 . 22,8 22 26
70 35 3,5 20 6r , 22,8 22 20

H0 30 4 20 ' : 1 2 2 ,8 21
80 40 4 20 22,8 27

N'n U u n: ( umil ollliulrhA { ) D ,


, I cu u l; O U , IS (: 0,8 = l,2fflm, ett.llt 3 3 -6 0 HRC

20
Tabelul 4.72 Cam excentric oval, STAS 10657/3-76 Tabelul 4.73 (continuare)
90
e S
D dl 1 0,2 r r. >5 HU h h TPD

50 14 2,5 25,8 12 16 14 16 3,1


60 20 3 30,9 15 30 17 20 3,8
80 20 4 41,2 18 40 22 25 5,1
100 25 5 51,5 22 50 24 28 6,2
0,060
120 25 6 61,8 25 60 24 28 7,6
140 30 7 72,1 30 70 27 32 8,9

N o t a r e : Cam d u b l ra d ia l D
M a t e r i a l : OLC 15 c em en ta t 0,8 1,2 m m i clit la 5 5 60 H R C

Tabehtl 4.74 Cam excentric fu rc , STAS 10657/5-76

e i s l h TPD
D dit 0,2 r 7t H8 mi

14 2,5 25,8 12 16 16 14 19 3,1 0,040


50
2,0 3 30,9 15 20 20 17 24 3,8
60
80 20 4 41,2 20 25 25 22 30 5.1
25 5 51,5 22 30 27 24 32 6,2 0,060
100
25 6 61,8 25 35 27 24 32 7,6
120
30 7 72,1 30 38 30 27 36 8,9
140
N o t a r e : Cam oval D
M a t e r i a l : OLC 15 c em en ta t 0 , 8 - 1,2 m m i c lit la 5 5 - 6 0 H R C

Tabelul 4.73 Cam excen


tric dubl radial,
STA S 10657/4-76
* b d rfi ,
o 0,2 H ll H7 H7 H7 l H h * R r TPD !>!

32 20 1,7 7 6 6 2 4 0,5 28 31 24 45 2

40 25 2 9 8 8 5 0,8 34 39 30 55 3 0,016 0,040


3
50 30 2,5 12 10 10 6 1 42 49 38 65 3

60 36 3,5 14 12 12 4 8 1 50 58 44 75 5

80 42 5,0 17 17 16 5 10 1,5 65 78 59 100 8 0,025 0,060

100 52 6 22 18 20 6 12 2 80 98 72 112,5 10
N o t a r e : Cam furc D
Ji'iH -73 M a t e r i a l : OLC 13 c e m e n ta t 0 ,8 1,2 m m i, clit la 5 3 60 H R C

270
Tabelul 4.75 Cam dubl axial, STAS 10657/6-76 Tabelul 4.76 (continuare)

S
Desfurarea curbei D L -o A. D, ds / r- '1 0
pe diametru! exterior Nom. Abat.
a
...........-.............. S....
M 10 M 16 x 1.5 22 16 19 21,9 18 11 13,8 3 1,3
M 12 M20 x 1,5 26 20 22 - 0 ,2 8 2 5 ,4 , 21 13 17,8 1,8
1 0,5
M 16 242 32 25 27 31,2 ; 26 17 21 2
4
M 20 M 30x2 41 32 32 36,9 31 21 27 2,5
M 24 M36 x 3 45 35 41 - 0 ,3 4 47,3: 39 25. 31,5 fi 1
1,6 3
M 30 M42 x 3 55 45 46 53,1 44 31 37,5

N o t a r e : B uc iile ta t cu guler hexagonal d


M a t e r i a l : OLC 45 clit i revenit la 35 40 H R C

Tabelul 4.77 P lcu p e n tru u ru b u ri

F ig . 4.75

P as >:elice ..

h s d
' l TPD 1
D f8 0 ,0 2 f fi H ll H8 i Cursa Cursa
d e 1:. n gol ".

80 40 15 3,5 25 34 22 25 30 ,3 2 16,18 6 6 ,7 1 0,025 0,06


100 50 20 4,5 30 42 24 27 32 35 21,6 86,4

N o t a r e : Cam d u b l axial D
M a t e r i a l : OLC 15 c em en ta t 0,8 1,2 m m clit la 5 5 60 H R C

Tabelul 4.76 B uc file ta t cu guler hexagonal

H Ci C, h h

30 14
M 8 x 1/25 ,35 12 20 8 6,5 10 6,5 12
38 22

38 25 18
M10 x 1,5 45 15 10 8,5 13 8,5 Io
48 2S

44 18 !
M12 x 1,75 60 18 32 12 10,5 16 10,5 20
58 32

52 22 ,
M16 X 2 15 22 48 14 12,5 ID 12,3 23
68 38

T-"...
M a l f' iIa l: OLCH3 mbuuitlftlH
... 4.3 Elemente de ghidare i reglare a sculelor
Tabelul 4.79 Buc cu guler, p e n tru dispozitive de g u rit, STA S 1228/2-75
'Tabelul 4.78 B uc fix, f r guler, p e n tru dispozitive de g urit, STA S 1228/1-75 Forma A forme

d l
F7 p en tru buc d l
dt T-7 pentru buc
h TPc <*i
n6 r >4 di h h r H TBf Tpc
poste p n Ja scu rt ' lung n6
peste pn la aeurt lung

- 1 6 9 3 0,5 0,8 0,2 1 3 6 6 9 2 0 ,5 0,8


1 1,8 6 9 4 0,5 0,8 0,2 1 1,8 4 7 6 9 2 0 ,5 1
1,8 2,6 6 9 5 0,5 1 0,2
1,8 2,6 5 8 6 1 9 2 0 ,5 1
3,2 12 0 ,01
2 ,6 8 6 0,8 1 0,3 1,2 0,03
2,6 3,2 6 10 '8 12 2 ,5 0,8 0 ,6 0 ,0 1

3,2 4 8 12 7 0,8 1,2 0,3


3,2 4 7 11 8 12 2 ,5 0 ,8 - 1,2
4 5 8 12 8 1 1,2 0 ,3
4 5 8 12 8 12 2 ,5 1 1,6
5 ' 6 10 16 10 1 1 ,6 0,4
5 6 10 14 10 16 3 1 1,6
6 8 10 16 12 1 1,6 0,4
6 8 12 17 10 16 3 1 1,6
8 10 12 20 15 1 2 0,5
8 10 15 20 12 20 4 1 2
10 12 12 20 18 1 2 0,8 0,02
10 12 18 24 12 20 4 1 2 1,0 0,03 0,0,
12 15 16 28 22 1,5 2 ,5 0,8
12 15 22 28 16 28 4 1,5 3
15 18 16 28 26 1,5 3 0,8
15 18 26 32 16 28 4 1,5 3
18 22 20 36 30 1,5 3 0,8
18 22 30 36 20 36 5 1,5 4

22 26 20 36 36 1,5 4 1
22 26 36 42 20 36 5 1,5 4
26 30 20 36 42 1,5 5 1
26 30 42 48 20 36 5 1,5 5
30 36 25 45 48 2 5 1
0,04 30 36 48 55 25 45 5 2 5
36 42 25 45 55 2 5 1
36 42 55 62 23 45 5 2 5 2,0 0,05 0,0-1
4 2 4 8 30 55 63 2 5 1,6 42 48 63 70 30 56 6 2 5
48 55 30 55 70 2 5 1,6
48 55 70 77 30 56 6 2 5
35 63 36 70 80 2 6 1,6
35 M 80 87 35 67 6 2 6 ..
N o t a : Buc. A (sau B) d x /. n cazul n care d se ex ec u t cu a lte a b a te ri d ect F 7,
< n o indic a b atere a (G7, H 7 ctc). N e t f t r e : 1, A (nan S ) x l. n aw nl n se ex ec u t cu alto abateri tlctll
M a t e r i a l ; OSC 10; .8MC10 c a d u rita te a 6 2 65 H R C d u p tra ta m e n t term ic. 1 , tlnjA im iiHcfl abalwea mipw.tJvfl, (G7, H 7 etc.).
II t i l l i a r o; Ca buc do ghidare cu intrarea sculolpe o singur parte (forma A ) sau ,
Mf i l i ' i ' i t U i OSC 10 i en duritatea 6 2 = 6 5 dup tratament termi f ,
pa ruiibolo p/li i (forma II), aau ca buutl de baz. 1 1 1 i l i %, ; [ 4 lutreiHicufOtt pe o ningi* jiarto, Uir lonu a li jjinitiu
iu'liOiluct'ica itlni ivmliolo pri,
Tabelul 4.81 Montajul bucelor schimbabile, ST A S 1228/3-75

F ig. 4.81

P o ziia i dim ensiunile gurii u ru b D im ensiunile bucei fixo


d filetate p en tru u ru b u ri de fixare de i r guler STAS 1228/1-78
f ix a re

p este p n h i h F ile t dx d2 l 1.
la
H 13 H 13: scurt. Jiu IM
, _ 4 13,0 8 12 10 1(>
4 6 14,5 10 15 12 20
6 8 16; 5 : 8 ! : 16 M8 12 18 12 )
8 10 18; 5 15 22 16
10 12 21,0 . 19 2.6 16 2
12 15 24,5 22 30 20 .10
15 18 27,5 , 26 36 20 30
18 22 30,0 30 4 2 ' 20
22 26 35,0 10 20 M10 36 48 25 4a
26 30 37,5 42 55 2.5 4ii
30 36 42,5 48 63 30 x>
> -36 42 45,0 55 70 30 !iS
42 48 50,0 i 63 80 36 70

Tabelul 4.82 urub de fix are p e n tru buce schim babile, STAS 1228/3-75

D d.
filet h l3 H 13 17 Ai h l3 t

M 8 17 3,3 12 5 11 2 3
M 10 20 3,3 15 6 14 3 3,5

lIiUMiirtimlln il.UH ulnl, conform S T A S 310*74.


N u l a i o! urub M... , ,

m
Tabelul 4.83 Gabarite pentru reglarea frezelor pe o direcie
[ 1 \ '7 Tabelul 4.86 Gabarite p e n tru reglarea frezelor pe dou
direcii cu fix are late ra l
D *1 }l2 di ,

IM i 10 20 30 40 50 60
16 8 4,5 6,6 12
W
25 10 5,5 9,0 15 Material: OLC 15 c e m e n ta t pe 0 ,8 ... 1,2 m m ,
40 12 7,0 11,0 18 clit la 50 ...55 H R C

M a t e r i a l : OLC 15 c e m e n ta t pe 0,8 ... 1,2 m m , c lit


la 50...55 H R C

Tabelul 4.84 G abarite p e n tru reglarea frezelor pe dou direcii

5, . ,.
10 20 30 40 50

M a t e r i a l : OLC 15,
c o m en tat 0,8 1,2 mm,
c lit la 5 5 - 6 0 H R C
4.4 Corpuri de dispozitive
Tabelul 4.87 P lac de baz circular

210 260 350 400 500 600 750

h 30 40 50 50 60 60 70
F ig . 4.84
Tabelul 4.85 G abarite p entru reglarea frezelor pe dou direcii Material: F c 200 T r a t a m e n t termic:
m atu riza re
8
Tabelul 4.88 Plac de baz d re ptunghiular

F ig . 4.:

F ig . 4.85 h 20 25 30 40 50 60

i di h 120 130 130 180 180 200 200 250 250 300 300 330

180 200 200 2,10 250 300 300 350 350 400 400 300
16 8 20 6 6,6 12 3,9 4,5
9,0 15 4,9 5,5 230 300 300 400 500 1
25 16 22 15
40 16 28 28 11,0 18 5,9 7,0
M a I I ! ti I: Fu 00
M ri t r l o, l: OLC 13 uom outal, 0,8 ... 1,2 mm, o&llt la 30 ... 35 KUC
270
278
Tabelul 4.89 Coltar Tabelul 4.91 Corp n \form i c U Tablul :492: Corp n form de U nervurat

Fig. 4.89

H t h R L

60 h L R H L l h - h R
50 15
10 500
90 60
120 80 20 20
100 60 500 10 15 75 595 ' 40 100 15 U)
150 100 25 120 80 25 90 90
175 125 15 150 100 30
30 110 100 13
800 180 120 35 800 15 620 50 125 20
200 150 130 120
220 150 40
225 175 35 160 150 705 40 150
20 250 175 45 25
250 200 40 275 200 45 200 180 805 90 200
1,000 20 _
300 225 50 325 - 250 50 ' 250 200 " 110 250 30
1000 400 300 55 1000
400 275 55 300 225 80 300 40
500 - 350 65 30
Material: F c 200 \ M a t e r i a l : Fc 200, Razel de turnare -
Material: Fc 200 Razele de turnare nectate: 5 mm. tate: 5 mm.

Tabelul 4.93. Corp n form de T


Tabelul 4.90 Coltar nervurat

F ig. 4.93
Fig. 4.90

H Hl h E I,

H L 1 h R 20 45
120 90 120
150 115 150 500
25
90 60 390 15 10 120 75 200 55
40 100 10
120 80 495 200 155 200
15
___
150 100 20 15 150 105 250 30
15 60
175 125 625 55 125 200 153 230
800
200 150 730 150 200 145 300
35
' 250 ' 175 20 20 300 243 300
- -fQ ., - --------- Q--- 200
j l
>,o 140 330
70 20
300 200 40
f T * 250 765 30 ) 240 350 1000
30 300 1075 75 300 35 25 25 .1(10 ) 400
50 80 30
" 2' 400
M u t c i 1 l a ti |.* 2 0 0 . Itossoto d o fcurium ueeot'afco: 3 u u u .
Material: FC 200.

soo
Tabelul 4.96 Corpuri un g h iu lare

F ig. 4.94

H L Bi h *1 l h

120
200 570 120 50 30 150
180
20 50
150 660
200 150 60 180
200 665
2p0 35 25
300 805 180 70 60 220
250
250
350 1030 210 80 40 39
300
300 80 280
400 1315 240 90 45 35
350
Material: F c 200 MiVtiii
H Li Bi 6 bi h h leg/bufi,

Tabelul 4.95. Corpuri unghiulare nalte


Tip A

100 110 150 200 65 45 18 40 20 .5,5


18 25 10 25
120 120 180 250 70 50 20 60 25 8,0

150 150 220 300 80 60 30 15.0


20 30 12 25 70 30
200 200 300 400 120 70 40 29.0

250 250 400 500 150 80 25 35 15 30 50 80 35

300 300 500 600 175 90 30 40 35 60 85 40 1,0


20 45 70 90 45 183,0
400 400 560 700 200 200 35 45

Tip

130 120 200 120 - 50 20 30 30 - 50 '>


F ig. 4.95
25
150 150 250 150 - 60 17,0
Masa 25 35 15 35 60
II L Li b bi . l h kg/buc.
200 200 300 200 - 70 .
30
330 300 175 80 18 12 30 40 50 28,0 230 330 350 200 - 80 30 40 40 - -1,0
450 400 225 105 20 14 35 45 60 54,8 70
560 500 280 130 22 16 42 50 70 96,1 40 20 45 40 83,0
300' J00 400 230 - 90 45
700 600 350 160 25 18 50 60 80 166,0

M a o a i I : 'Fc 200 M tv t e i l ii l! W. M )

211I
Tabelul 4.97 Corpuri n alte

Tabelul 4.98 (continuare)

M:iS!i lu
H L Lt Br lia ; _ h h h l , m Jtg/biw.

T ip A .......

70 40 50 30 80 , - 1,0
15
85 50 60 40 90 1,6

100 60 75 50 110 :. 3,0


20
125 80 90 65 130 . . . .. 7,0
150 100 110 80 160 ! - - - - .2 5 .....- !: - - 12,0

F ig . 4.97 i T ip
200 100 85 50 i . 18 15 ; 20 35 ; 20 . 52 14 4,5
240 120 100 55 _ '" 20 18 - 22 38 22 60 16 7,0
M asa ;
L b ! i h h 1 k g /b u c .' 290 145 120 60 _ - , 22 20 25 40 , 25 70 25 11,0
350 175 145 65 _ : - ' .. 24 22 28 45 28 85 20 1,8,0
' 50 200 200 20 110 70 25 70 11,6 , 420 210 175 70 _ . -l ; 26 24 30 50 30 105 22 28,0
200 250 250 25 125 90 25 90 21 500 250 210 80 ' 28 26 32 55 35 130 25 43,0
250 350 300 25 ' 150 100 25 130 33,4 600 300 250 90 - - - 28 35 60 40 160 30 68,0
350 350 350 30 175 110 30 130 67,8
i s T ip ; .
400 400 350 30 175 125 35 160 75,2 --
200 70 i S5 50 160 100 90 20 35 20 4,3
15 12
240 85 '100 55 : 185 120 110 22 38 ... 22 6,0
Material: F c 200
290 100 120 60 215 145 13(!) 25' 40 25 9,3
IS 15
350 120 ;145 70 250 175 160 28 45 28 ; - 1.4,3
Tabelul 4.98 Supori
<175 85 210 190 30 . 50 30 _ 24,3
420. 140 2 18
500 170 210 100 350 250 2 " 32. 55 32 30,0
600 200 250 115 ' 400 300 270 ' 15 20 35 60 35 36,0

Material: FC 200

Tabelul 4.99 Supori p e n tru dispozitive rotitoare

F ig . 4.99


Il ' B Bt H1 L u il a l h h Jtn/blll',

loi ' 130 80 1.85 65 1.80 30 w 70 ()5 M 18


130 300 100 260 83 230 40 90 100 70 23 20 20, i
00 230 120 340 110 300 30 120 i.io 80 30 23 31,3
: a l o r i 1: ' 2
4.5 Elemente de legtur a dispozitivelor cu mainile-unelte
Tabelul 4.102 Pene fix e de g hidare p e n tru canale T , ST A S 8322/1-69
Pene m obile de ghidare p entru canale T, STAS 8322/2-69
Tabelul 4.100 P lci dreptunghiulare

F ig . 4.100

M asa,
L ' Li l h leg/buc.

300 - 150 30 390 65 20 10


400 200 40 500 70 25 21,2
WO 250 50 600 75 25 40
650 320 65 760 80 30 71,3
800 400 80 910 85 30 121,4
Material: fo n t m aleabil im 40 STAS 569-70
tabelul 4.101 Corpuri longitudinale n trepte

Masa
1. u h kg/buc.

m 50 50 50 12 20 1,9
250 00 60 60 12 25 3,5
300 70 70 70 15 23 4,9
,) 83 83 Vi 30 8,9
400 IOC) ) 100 W> ,10 . 13,2
IVI a l n i i n i; imit ft, im 40 ,8
Tabelul 4.102 (continuare)

a 22 28 36 , 42 48 54
6 1 8 1 10 1 12 1 14 1 18
9., 12 16 19 - ,22., 25
ai
i 14 50,5 61,5 76,5 90,5 100,5 111,5
Ai
18 24 , 30 36 42.; 48
20 i 32 , 40 , 50 , ' ; 63
l
1 3 ...... |- ' 4
2

M a t e r i a l p e n tru p a n : OLC 10 cem entat 0,8 1,2 ram i c lit la 5 5 -^6 0 H R C L im ea


can alu lu i T
N o t a r e pe desen: P a n (a) ST A S 8322/2-69

Tabelul 4.103 uruburi p e n tru canale T, STAS 1386-80 5


6
5
6
M4 9 6,5 2.5 1
M5 10 8 4
8 8 1,6
13 10 6
10 10 1,6
M8 15 12 6
12 12 M10 1,6
18 14 7

. . JSJ O to to to
14 12 22 16
16 16 14 24 16 9
18 18 16 28 20 10
20 20 18 32 20 12
22 22 20 34 28 14
24
28
24
28
22
24
39 28 16
43 36 18


32 32 27 50 36
36 20
36 30 53 44 23
42 42 36 64 52 28
48 48 42 75 60 32
54 54 48 85 70 36

N o t a r e : P iu li
M a t e r i a l : O L 50
l
Limea a h r
canalului T
S ,, m in j m ax
T abelul 4.10S uruburi p e n tru canale
T , ST A S ,1386-70. U rechi d e fix are.
5 M4 9 2,5 5 1 7,5
0,2 25
25
40
65
P iu lie n alte m in t u ru b u ri de canale
M5 10 4 6 1,6 9 0,2 T , ST AH ! Canale T, STAS
6 32 50
M6 1 13 6 8 1,614 0,25 1385-70, iii fix are a dispoziti
8 ; 40 100 velor
M8 15 6 10 2,516 0,4
10 50 200
M10 18 7 12 2,518 10 0,4
12 : 200
22 8 14 2,520 12 0,6 50
H M12
9 b 2,524 14 0,6 65 250
1 M14 24
10 18 2,524 16 0,6 65 250
l M16 28
32 12 20 2,529 18 0,6 80 320
20 M 18 320
34 14 22 2,532 20 0,8 80
22 M20
16 24 4 37 22 0,8 100 400
24 M22 39
18 28 4 41 24 0,8 100 400
28 M24 43
20 32 4 48 ' 27 1 125
32 M27 50
23 36 6 50 30 1 125
36 M30 53
500
42 64 28 42
48
60
,6 ;
70
36
42
1
1,2
U60
160
48 M42 75 32 6
:48 85 36 54 6 80 48 1,6 200
54
T ropto pont n i : 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 123; 160: 200; 250; 330; 400; 500;
N o t a r e : im ib A (sau ) d U. I i'if, 40

21)0
Tabelul 4.107 L egtura dispozitivelor cu arbori principali cu con de ccntrarc si tnilmiHil,
Tabelul 4.105 (continuare) STAS 7960/1-81 ' ' ' '

a 6 8 10 12 r( 18 22 28 36 42 48 54
min 11 14,5 16 19 30 37 46 56 68 80 90 4
bl 12,5 .16 18 21 '25 32 40 50 60 72 85 95
max
5 7 7 8 9 12 16 20 25 32 36 40
*1 max 6 8 8 9 11 14 18 22 28 35 40 44
11 15 17 20 23 30 38 48 61 74 84 94
g 18 21 25 28 36 45 56 '7 1 85 95 106
max 13
,d(M) 5 6 8 . 10 12 16 20 24 30 36 42 48
D 14 18 21 25 30 40 48 60 75 90 105 115
4 5 6 7 8 10 14 18 23 28 32 36

D% 10,4 11,5 16,2 19,6 21,9 27,7 34,6 41,6 53,1 63,5 75 86,5
m 12 15 20 25 30 '4 0 50 60 70 75 85 100
S 9 10 14 17 19 24 30 36 46 55 65 75

6 8 10 12 14 18 22 28 36 42 48 54

12 14 18 22 28 36 42 48 60 70 80 : 90
I 14 15 16 17 25 27 33 36 45 48 58 61
12 14 16 18 20 _ 25 28 30 38 40 42 4
h

' >2
M ri di Nf. rin
m ea D Bi ab a terii A. h + 0,1 h d. Iilllll
nominal lim it 0

3 51,5 102 53,975 75 - -


+ 0,008 10 ,1
0
4 61 112 63,513 85 14,7 M 10 ,15

5 79,6 135 82,563 104,8 12 16,3 6,5


+ 0,010
r 0
10 16 . , 32 20 40 25 50 32 63 40 80 6 103,2 170 106,375 133,4 13 19,45 M 12 18
hit . 20

136,2 220 139,719 + 0,012 14 ,


-00

; : M10 12 16 20 8 171,4 24,25 8 M 16 24


. <<S) . 0

1 11 ; t 13 16 20 24 28 192,9 196,869 + 0,014 16 29,4


290 235 m :20 .30
0
! \
x 8 6 10 9 13 15 20 26
15 281,5 400 285,775 -1-0,018 330,2 17 35,7
10 0
0
S 10 13 17 19 24 30

20 40N ,0 412,775 + 0,020 463,6 19 42,1 M24 3


0
N o t a i ' o : P icior d3 x I i
Mu t o r 1 a l : OLC 45 Ou duritatea 32 ... 36 HRC dup tratam entul tejmic
Tabelul 4.108 L egtura dispozitiluvui cu arbori principali cu con de c en trare tip A;
o- - O
^ * \
w^ OM NJ 00'**>
STA S 7960/2-73

I f I

< p wp
OO^ N 00 o M O'C\^ 5 ^ ^ 'H
M N O O O O O O ^ h O ^ f 0 **14
<N<Nj <N ^

OOXUOOMMOOOft N o *2 vo i** p i irj
O O 0C r-> ^ ' CT\ ^^ 'f
4^
- *
O
- - O- -o V- T
- - -O
t
-'4"
^ ^ f ^ (
*1
}1 tf

^ \ N 50 - N j N ^ 1 !
> *=* ci o <
r-1

rObVOt4 -, 1 5
0 -.1 * S* ^ -] ( ' I
f ^ - r - ^ O O N ' O ^ C i O ^ '
Tj-> T <'' ( < < jij -* <}

*>
|\ . <-
0 ^
_ * '
*~ <
*< - ) 2 00 -. ^
( N ' * ., ^

N
F ig. 4.108 a S
. . .
a ^ '. ^ ^ '
<N <S ' * 0 00 4* ^ ,

o
Mriine ii
cap de o1 D, . + 0,1 d. a 1 h h ai 0t2 3 t CJ
_
arbore 0
Ifrh - \ 0" if, f m
. S
< l7
.J, r^ O T ^ 'O 't'O i'O rN '*-' ^ *2? , f:!fj
. _< w , -3 f \
.w*M_
3 92 53,975 70,6 - - 12 10 - 16 14 - 120 - -
<4
Cm e 11 If -,
3j w o\ sS 41 v 1/1 '/
4 108 63,513 82,6 - 14,7 12 10 - 20 17 30 30 _ 6.5 S >- * ri

5 133 82,563 104,8 61,9 16,3 12 12 15 22 19 30 30 45 6,5 N


-1 ^
<a M
to
165 106,375 133,4 82,6 19,45 14 13 16 25 22 30 30 45 6,5 M >. I I I
E oC oC \C 'O 0 r0| v
>
8 210 139,719 171,4 111,1 24,2 18 14 18 28 25 30 30 45 8
S u
4 T. Mm -t- r
i ,n. i
^ I I 1 I !
11 280 196,869 235 165,1 29,4 20 16 20 35 32 30 30 45 10 \ T
QI IU
^ ), <"> I I I I I
15 380 285,775 330,2 247,6 35,7 24 17 21 42 37 15 30 30 10 cjt rj*' r*.J r.! <N N Ci r0 ' 1

20 520 4 12,775 463,2 368,3 42,1 26 19 23 48 42 15 30 30 10

28 713 584,223 647,6 530,2 31,G 33 22 2G 56 50 15 30 30 10 p


|l Ri ' ?- ? 4 *4 n ^'eV fw 4 1=., ii7,t?,'i',iV''V

)
Tabelul 4.111 V rfuri sim ple de eeiitrare,-ST S'^2294-80i '*'
Tabelul 4.110 R educii p entru v rfu ri de centrare, STAS 2293-80
-Urni de ascuire
* t
/
W
\ \>r\ ^ \ 4\ \ T ', 4 4 4 \ 4 \ W N
4' > 4 ^ ----

- _____ \ :
L- ^

F ig . 4.110 1
Tip .
D im ensiunile, comilui exterior
Tip. cu a daos de c a r b u n
di
M rim ea conului . C onicitae a
B . Oi , h'~ : : d t 1U2 r

1 1: 20,047 3,5 12,065 12,2 53,5 .57 9,4 5 9 0,2


2 1:20,020 5 17,780 18 64 69 14,6 5 14 0,2
M orse 3 1: 19,922 5 23,825 24,1 81 " 86 19,8 7 19 0,6
4 1: 19,254 6,5- 31,267 31,6 102,5 109 25,9 9 25 1,0
5 1: 19,002 6,5 44,399 44,7 129,5- 136 37,6 10 35,7 2,5
6 1: 19,180 8 63,348 63,8 182 190 53,9 16 51 4
80 1: 20 8 80' 80,4 196 204 70,2 24 67 5
M etric 100 1 :20 10 100 100,5 232 242 88,4 30 85 5
120 1: 20 12 120 120,6 268 280 106,6 36 : 102 6
D im ensiunile conului interior Tip .
Tip D cu adaos de curburi
M rim ea conului C onicitate D* i,(H 1 2 )

0 1: 19,212 9,045 6,7 F ig . 4.111


1 1: 20,047 12,065 9,7
Morso 2 1: 20,020 17,780 14,9
3 1:19,922 23,825 20,2 d, h *4
Conul D h9 d. d. d, m ax h h m ax mux /
4 1: 19,254 31,267 26,5
5 1: 19,002 44,399 38,2 ' .-
6 1: 19,180 63,348 54,6 ' -
4 4 0,3 4,1 _ _ 23 33 _ __
6 6 0,3 6,2 - - 32 47 .-T
M etric
Com binaii ntre m rim ile exterioare i in terioare
2 17,780 0 8 18,0 7 7 2,5 9 64 100 14 7 94 3,8
3 23,825 0,8 24,1 11 11 4 13 81 125 20 8 IU) 3,7
4 31,267 1,0 31,6 14 102,5 160 22 11
E x te rio r 1 2 -2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 80 80 100 120 5 44,399 1,6 44,7 18 129,5 200 30 17 =, L_.1
Morse
6 63,348 2 63,8 18 - 182 280 30 C=l

in te rio r 0 0 1 1 2 1 2 3 2 3 4 3 4 5 5 6 6 6 80 80 2.5 80,4 35 - 196 320 40 31


M etric 232 380 40 37
100 100 2.5 100,5 35 - -
Notare: R educie 5/2, S T A S . 2293-80.
N o t a r e : V ri , (, sau D) (Morse sau M etric) (N r.);
Material: < 5 se ex ecu t d in 40C10 c lit la 56 60 H R C T x o m n l u : V rf A M orse 5 ______ _ , ,
2 M v t o r i ti po rit li tip u rile A i C, OSC 7 viciul clit lo. 60 63' ..; ku* iu

Itpiwllo l D, vfcCwl d in w biw i K0, ia r icorpul d in ool ow <tr > 830 N /nun*
> 5 so ex ecu t din 13CN30 c lit la 5 6 - 6 0 U R C
2 ; m i *ln 40-43

204 '

t
Tabelul 4.112 Vrfuri die centrare cu j>iW p tra*deontare, STAS 2256-74 4.6 Elemente de asamblare
4 ,m . urub cu eap effiadric
cu loca hexagonal,
STA S 5 144.-80

F ig. 4.113
?i i! ; 1
d s D 1; * 1.i 4 ; i
I min max

3 7 : 4 ; 4 ! 0,4 2 14 12 25
4 8^5 5 ! : 5 0,4 2.7 16 12 30
Morse Metric M6 5 U) 6 :[ 6 0,5 3 18 12 r.o
Conr.l 118 % ' 6 13 8 : & 0,8 4 72 12 70
02
0 1 2 o 4 5 6 80 100 Mi o x i.2 ; 8 16 10 ; 5.5 16
3
M 12 X 1,25 10 18 12 1' 12 1 6,6 30 20 HO
r> 9.0*35 12,065 17,780 23,825 31,267 44,399 63,348 80 100 M M 1,25 12 21 i Mi . : t* 2 7,8 34 25 80
1 1,6 2 2,5 2,5 M16 X 1,5 14 24 < 6 6 2 8.8 38 25 80
<h 0.5 0,5 0 ,8 0 ,8

tl (h9) 8 11 17 23 30 42 60 80 100 M 18 1,5) 14 27 18 18 2 9,8 42 30 no


5 7 11 14 18 18 35 55 M 20 1,5 17 30 20 20 2 10,7 46 30 HO
ti, 7
M16 M20 M27 M36 M4S M68 M85 M l 02 (M22 -1,5) 17 3-3 22 22 2 11,3 50 35 80
<k M 12
M 24 2 19 36 24 24 2 12,9 54 35 80
l'a s u l ii- 1.5 (M27 2) 19 40 27 27 3 15,1 60 50 80
letului M30 x 2 22 45 30 30 3 17,1 66 55 . 80
133 2) 24 50 33 33 3 18,8 72 70 HO
50 53,5 64 81 102,5 129,5 182 196 232 M36 3 27 54 36 36 3 20,8 78 70 80
U m ax
5 6,5 7,5 10 11,5 11,5 13,5 M42 3 32 63 42 42 4 25,0 90 80
h 4,5 ' 10

h .6 7 9 10 11 13 14 16 16 Trepte pentru: 12 , 14; 16; 20 n trepte , 5 ta. 5 mm .


k 78 90 110 138 175 217 290 340 400 N o t a r e : urub M X d X l
h\ 1 ,6 2 7 8 11 17 34 31 27
h 14 14 14 20 22 30 30 40 40 1 Tabelul 4.114. urub cu cap hexagonal,
'h 1,6 1,6 1,6 2,5 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 STAS 4272-70
1 1 1 1,6 2,5 2S5 2,5 2,5 2 ,5
l 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0 ,3
i\ _ _ _ _ 75 100 120 155
<h 18 23 29 39 53 67 90 110 140
di) 13 17 21 29 38 50 70 , 87 107
di _ _ _ _ 6 8 8 8
21,9 27,7 34,6 47,3 63,5
F ig. 4.114
m 10,5 12 14,5 17,5 21 23 25,5 27,5 29,5
S 19 24 30 41 55 d: iii S x> K r . h \ h h h
t1 2,5 3 4,5 4,5 8 8 9 9 11
_ _ _ _ 12 12 I, 2 4 5 6 7 8 9 )G 11
h 12

h 2,5 2,5 2,5 2,5 3 9 11 11 1.3


1,6 E=l .1.2 3,48 1,1 0 ,1 9 12-1-1 1
2 4.3K 1,4 0,1 . 10' 1 2 -1 4 _ r~
Notare: Vrf cu piu li A sau Morse sau Metric Nr. > 1,7" 0.1 11 1-1 20
Material: T ip A , OSC 7 cu d u rita te a 60 63 HRC
hj 6,08 l 0 1 u K) 2,J - -
Tip S , VSO pentru pastil, iar corpul d i oel <Sr > 830 N /m m 2 clit la
4 0 --4 5 HRC ; < - ' " 7,74 '..2 B 0 , 141 0 ' 00 -

207
Tabelul 4.114 (c o n tin u are ) Tabelul 4.116 l o c a p e n tru u ru b u ri c u cap
cilindric, ST A S 5783-73
6- 7 . 8 9 1 11 12
1 2 3 4 1 s 4- 4-
k5 8 8,,86' 3,5 ',- , : 16 20 -80.. - ,
M6 10 1 1 .0 5 ; 4 025- J8 2 5 - -80 - .
M8 1 13 14; 38 5,5 ... "22 3 0 - -100 -
M 10 1,25 1> 18*, 90 7. 04 26 35 32 1 3 0 -1 6 0
M 12 1,25 19 21,10 8. ? 0,6 30 40 36 1 3 0 -1 8 0
(M14) 1,5 22 24,49 9 0,6 34 45 40 -
M16 1,5 24 26,75 10 >0,-6 38 50 44 57
(M 18) 1,5 27 3; 14 12 - ;6 42 55 48 61
M20 1,5 30 33,53 13' ;8 46 60 52 63 220
(M22) 1,5 32 35,72 0,8 50 65 56 69
120 130 - 2 0 0
M24 2 , 36 39,98 5 . ; 54j 70 60 73
(M27) 2 41 45,63 117 1,0 m 75 66 79
M30 2 46 51,28 19 1,0 66, 90 72 85
(M33) 2
50 58,80 21 ' 1,0 "* 72' 1U0 - 78 91
260;
M36 3 55 , 6 1 ,3 1 ' 23 l,d : 78, 100 84 97
M42 3 65 '7 2 ,6 1.' 26 1,2 go: 1J0 96 109
,M48 3 75 83,91 30 * 1,6 102 i 120 108 121
, . _ ^ >...
T rep te p e n tru 1: 12, 14, 16, 20, 23, 30; 35. 40; 45;, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100,; 110
120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190/200, 220, 240, 260. . / "
N o t a r e : u ru b cu cap hexagonal x ,, ;
M a t e r i a l : O L 50 .sau OLC 45 cu dviritate 30 40 H R C d u p tra ta m e n t te rm ic ... .'}
, 4.117 tift cilindric, ST A S 1599-80:

Tabelul 4.115 tiftfile ta t cu c rest tu ri i cep, STAS 4867-69


forma A Forma forma
Tabelul 4.118 Asamblare cu elichet Tabelul 4.119 (continuare)

Elemente de fix a re
11 Cheie cu cap p tra t p e n tru universale p e n tru strngerea si
m u lta n , cu a cionare m anual. D im ensiuni 1655/3-81.
B rid form a L. D im ensiuni 8410-69
B rid cu picior. D im ensiuni 8 4 1 1 -6 9
B rjd ro ta tiv . D im ensiuni 8412-69
B rid m obil. D im ensiuni 8413-69
B rid cu cot. D im ensiuni 8414-69
B rid form a L cu loca p e n tru p iu lie. D im easiuni 8415-69
B rid form a U. D im ensiuni 4816 J
urub cu su p ra fa de aezare sferic. D im en siu n i 85S b)
P iu lie hexagonale cu guler i s u p ra fa de aezare sferic.
D im ensiuni 8459-69
aib d etaab il cu loca conic. D im ensiuni 8460-69
P la c de sp rijin p e n tru excentrici i u ru b u ri. D im ensiuni 9465-73
aib cu loca conic. D im ensiuni 8460-69
aib cu su p ra fa de aezare sferic. D im ensiuni 8462-69
P iu li ng ro p at p e n tru brid e de form a L. D im ensiuni 8770-70
M ner cu cep file ta t p e n tru dispozitive d e lucru. D im ensiuni 87f51-71
aib d e ta a b il p la t p e n tru disp o zitiv e d e lucru. D im ensiuni 8782-71 '
F u rc p e n tru u-iub cu ochi, p e n tru dispozitive de lucru.
F ig. 4,118 Dim ensiuni. 8 7 8 4 -7 1
M ner cu cep n e fileta t p e n tru dispozitive de lucru. D im ensiuni 8785-7I,
L,
^X

L B1 , 6 e, C2 <k l (-0 ,2 ) U Cep de sp rijin reglabil p e n tru bride. D im ensiuni 8882-7 i


00

Cep d e sp rijin p e n tru uruburi. D im ensiuni 8884-7,1,


tift file ta t cu cep i gaur. D im ensiuni 9012-71
50 8 9 10 5 18 12 6 4, 5,5 16 12 10 R o zet file tat. D im ensiuni 901,3-71
64 10 11 12 6 25 16 7 5 ,1 6 ,5 S 18 12 C apete de presiune. D im ensiuni 9077.71
80 12 13 15 7 32 20 ' 9 6 ,1 8 ,5 22 24 14 P iu lie cu m nere dem ontabile. D im ensiuni 9078.7 !,
urub cu cap hexagonal, cep i d eg ajare. D im ensiuni 9079-7 l
Material: O L 60 m b u n t it l a 33 ... 38 H R C urub cu su p ra faa d e aezare sferic i loca hexagonal.
D im ensiuni 9323-7.1
Tabelul 4.119 u ru b n form de L. D im ensiuni .,6-7,1
urub cu cap s tr ia t i cep. D im en siu n i 9.7..
tift file ta t cu cep i degajare. D im ensiuni 9328-7,
Subgrupa Denumirea standardului', STAS urub cu canal circiilar p e n tru a rcu ri d e tra c iu n e . D in iessiu n i 9438-73
B rid cu dou coturi, D im ensiuni 9498-74
1 4 8 P iu li stria t cu tift de fixare. D im ensiuni 10138-7,1
Elem ente de orientare urub cu ochi p e n tru ntinderea a rcu rilo r de tra c iu n e . D i
m ensiuni 10 .7)
aib cu g a u r te it . D im ensiuni 10160-73
19 P la c de sp rijin cu su p ra faa canelt. D im ensiuni 8 7 4 5 -7 0 jDopuri filetate. D im ensiuni 10(534-70'
Cep de sp rijin c u cap cilindric bom bat. D im ensiuni 8 7 6 7 -7 0 B rid de fixare p e n tru cam e de strn g ere. D im ensiuni 10036-70
P la c de sp rijin cu su p ra fa a plan. D im ensiuni 8 7 6 9 -7 0 Mr' Cam excentric cu m ner. D im ensiuni 10037/1..76
A x de o rien tare p e n tru dispozitive de lucru. D im ensiuni 8 7 8 3 -7 1 Cam excentric cilindric. D im ensiuni 10G371M U
Cep de sp rijin reglabil cu cap hexagonal bom bat. D im ensiuni 8 8 8 0 -7 1
Cam ex centric oval. D im ensiuni 10(537/3/7(1
P rism de rezfii cu guri de fixare nefiletate. D im ensiuni 8 8 8 1 -8 2
C am excentric dHbl ra d ia is. D im ensiuni 10637/4,.70
Cep de sp rijin cu cap cilindric p la t. D im ensiuni 8 7 6 8 -7 0 Cam excentric furc. D im ensiuni 1037/3=7(
Cep de sp rijin reglabil, Diifiensiuni 8 8 8 3 -7 1
Cam d u b l axial. D im ensiuni 1,065//6"70
Cep de sp rijin cu cap sferic. D im ensiuni 8 8 8 5 -7 1
949 9 -7 4 . 09 Capete sferice pentru minorele maimior-uapite U.MKM
B uc p e n tru a x de o rien tare. D im ensiuni
'Minor cu cap sferic. Dim ensiuni 11,3 3-7
si V rfuri sim ple de c en trare . D im ensiuni 2 2 9 4 -8 0 1 Hoi de comand pentru m aial-unelte. R oi manuale me
R e d u c ii p e n tru vrfu ri de cen trare. D im ensiuni 2 2 9 3 -8 0 ; t a l i c spie. Dlmanstnni 2 3 12/2-80
V rf do c o n tra te p iu li de dem ontare. D im en siu n i 2 2 9 6 -7 4 Orgftiio do'ooimmd poufcm mahillo-imolto, Rozoto m etalice.
V:rf do vnlrare cu degajare. D im ensiuni 2 2 9 7 -7 4 3303-80

M l,
Tabelul 4.119 (continuare) Tabelul 4.119 (continuare)

X , 2 3
10 Capete p tra te p e n tru scule. M anivel cu g au r p tra t .
D im ensiuni A cionri pneum o statice
2428-66
05 urub cu ochi. D im nsiuni 5451*80
P iu li stria t . D im en siu n i' 5436-80 E 24 F iltre . P a ra m e tri p rincipali 7920=78
P iu li s tria t cu guler. D im ensiuni 5437-69 U ngtoare. P a ra m e tri principali 7924-8 1
P iu lie hexagonale nalte. D im ensiuni 4372-78 R eg u lato are de presiune. T ipuri i dim en siu n i principale 9583-80
Capete sferice p e n tru m inere 1130-72 U ngtoare de aer, D im ensiuni principale 9584-80
D istrib u ito are. Clasificare i sim bolizare 9617/0-80
Elemente de ghidare a sculelor , ' D istrib u ito a re p ilo t cu com and electric n e rein u t . T i
19 B uc fix f r guler, p e n tru dispozitive de g u rit. D i p u ri i dim ensiuni principale 961,7/1-80
m ensiuni 1228/1-75 D istrib u ito a re p ilo t cu com and m an u a l i m ecanic 9617/2-80
B uc fix cu guler, pentru,' dispozitive de g u rit. D im ensiuni 1228/2-75 D istrib u ito are cu com and m anual i m ecanic n e re in u t .
B uc d etaab il p e n tru dispozitive de g urit. D im ensiuni 1228/3-75 T ip u ri i dim ensiuni principale 9 6 17/3-80
P iu li p e n tru plci de gurire dem ontabile. D im ensiuni 9 0 1 F-71 A cionri p n e u m o sta tic e . D istrib u ito are eu com and p n eu
Elemente de legtur a dispozitivelor cu m ainile-unelte m atic, sau electric. T ip u ri si dim ensiuni principale , 9617/7=80
, 19 C anale T. D im ensiuni C ilindri. Clasificare i sim boliziire , 9732/0-74
1385-70
P a su l p e n tru canale T M icrocilindri. T ipuri i dim ensiuni principale 973211,-80
8586-70
u ru b u ri p e n tru canale T. D im ensiuni C ilindri cu sim pl aciune.. T ip u ri i dim ensiuni p rin
1386-70
P iu lie p e n tru canale T. D im ensiuni cipale 9732/2-80
1387-70
'F lan p e n tru universal de, stru n g C ilindri cu d ubl a ciu n e. T ip u ri i dim ensiuni
1656-63
P iu lie n alte p e n tru u ru b u ri de canale T principale 9732/3-74
2097-6S
F la n de a n tre n a re p e n tru capete de ax filetate Drsele. T ipuri i dim ensiuni principale 9733-80
2170-61
P en e de g hidare p e n tru canale T. D im ensiuni F iltre de aer. D im ensiuni principale 9734-80
8322/1-69
P en e m obile de g hidare p e n tru canale T. D im ensiuni Supape de sig u ra n . P a ra m e tri principali 1050!)/2>80
8322/2-69
Crlige i cepuri de ridicare p e n tru sta n e i dispozitive. Supape .Le sens unic. P a ra m e tri p rincipali 1,0310/1=80
D im ensiuni R eleu de presiune. D im en siu n i'p rin cip ale 1051,1=80
8480-69
P icior cu cep file ta t p e n tru dispozitive de lucru. D im ensiuni Cam ere cu m em b ran . T ipuri i dim ensiuni principale 1,0238-80
877 1-70
E lem en te de m binare. Clasificare .10=7
" C 50 C apate de arb o ri p rincipali cu con de centrare i aib
b aio n et. D im ensiuni 7960/1-81
C apete de arbori p rincipali cu con de centrare tip A. Di- , , Dispozitive
m ensiuni , 7960/2-81 U niversale cu strin g ere sim u ltan , cu acio n are m anual.
19
C apete de a rb o ri prin cip ali cu con de centrare, tip Cam- D im ensiuni /)
block. D im ensiuni 7960/3-81 M andrine p o rtb u rg h iu cu tre i flci i coroan d in a t 37" I
Elemente de asamblare D orn cu coad conic p e n tru m a n d rin pqrt-bujrghiu.
19 D im ensiuni . .16,48,83
P iu li ro tu n d elastic, p e n tru blocare. D im ensiuni 9466-73
P ortfiliere T tip 1 2004*70
COI . Loca p e n tru u ru b u ri cu cap necat i sem inecat 5782-72 A n tre n o r p e n tru stru n g . D im ensiuni 2891
L am aj p e n tru u ru b u ri cu cap hexagonal i p iu lie M enghine p e n tru p re lu c r ri pe m ain i-u n e lte. Condiii.
hexagonale . 930d-73 generale. 82374)8
Loca p e n tru u ru b u ri cu cap hexagonal 9712-74 M enghine paralele cu a ciu n e m an u a l, p e n tru p relucrri
05 tiftu ri cilindrice. D im ensiuni 1599-79 pe m aini-unelte. D im ensiuni 8237/2-7/
plin tu ri 199 i-73 M enghine ro tativ e nclinabile cu acio n are m an u al p e n tru
urub cu cap hexagonal, file ta t pn sub cap 2117-69 p relucrri pe m aini-unelte. D im ensiuni. 8237/ 77
1 urub cu cap necat, c resta t 2571-69 M enghine paralele cu acionare h id rau lic p e n tru prelucrri
u ru b u ri sem iprecise. urub cu cap sem inecat crestat. pe m aini-unelte. D im ensiuni 8237/fi 7,4
D im ensiuni M enghine paralele ro ta tiv e cu a cio n are hidraulic p e n tru
iiruburi sem iprecise. urub cu cap cilindric cresta t. D i p relu crri pe m aini-unelte. D im ensiuni 8237/7-7,'i
m ensiuni 3954-69 M enghine paralele rotative cu acionaro puoumatic p e n tru
l-iu li hexagonal. E xecuie precis i sem iprecis. D i prelucrri po m aini-unelte. Dimensiuni 8237/8-7'i
m ensiuni .4071-79 ,. Plci pentru m enghine ro tativ e. Dlmoushmi 8237/ 77
P iu lie precise. P iu lie crenelate. Dim ensiuni 4073j-78 D ispozitive cu strngere rapid 870 /()
u ru b u ri precise i sem iprecise. urub cu cap hexagonal. Cupule do slm njil; in te rio r ou avann ra d ia l. Dlnioiinluiil 8
D im ensiuni 4272-70 0 nlvBraalo p entru etrtngore eu 4 ilcl, cn acionaro .
urifburi proci.se. urub cu cap cilindric cu loca hexagonal.
D im ensiuni 3144-80 , do1an Irena) p onlm oajwlo flIHitl > m (.1

002

1_
Bibliografie
1. Anserov, M .A . Prisposobleniea dlea metallorejucih. stankov. Leningrad, Maghiz, 1975.
2. , V .A ., Korolev, V .A ., Bases, S .M . Spravooinik konetruktora po rasciotu i pro-
ektirovanin stanocinii prisposoblenii. Minsk, Editura Belorusi, 1969.
3. Garokin, A . . Prisposobleniea dlca metallorejucih staakov-Spravocinik. M oskva, Editura
Minostroeme, 1979.
4. H ira m E . Grant. Jigs and fixtures Non-standard Clamping Devices. New: York, Me Graw-
H ill Book Company,
5. Korsakov, F .S . Osnovi konstruirovaniea prisposoblenii v mainostroenii. M oskcva, Editura
Mainostroenie, 1965.
6. M anoliu, R . .a. Maini agregate i linii automate. Bucureti, E ditura tehnic, 1965.
7. Staescu, I . , Tache, V. Dispozitive pentru m aini-unelte. Bucureti, Editura tehnic, 1969.
8. Stnescu, I ., Tache, V. Dispozitive pentru m aini-unelte. Proiectare i construcie. E d iia
a II-a. Bucureti, Editura tehnic, 1979.
9. Tache, V ., Brdgaru, A . Dispozitive pentru m aini-unelte. Proiectarea schem elor de orien
tare i fixare a semifabricatelor. Bucureti, Editura tehnic, 1976.
10.. Tache, V. .a. Construcia i exploatarea dispozitivelor. Bucureti, E ditura didactic i
pedagogic, 1982.
11. T ache, V. .a. ndrumar de proiectare a dispozitivelor. Bucureti. Litografia In stitu tu lu i
politehnic Bucureti, 1980.
12. T iporin, I .A . M ehanizmi tehnologhiceskoi osnastki. Mosckva, Editura M ainostroenie, 1964
13. Vlaznev, E .I ., Podgomov, S .V . Cernev, V .M ., alusov, P.G. Norroalizovanae stanociniie
prisposohleniea. Moskva, Gosudarstvennoe izdatelstvo oboronnoi prom lenosti, 1959.

S-ar putea să vă placă și