Sunteți pe pagina 1din 7

PROPRIETATI ELASTICE ALE CORPURILOR

Determinarea modulului de elasticitate a cauciucului. Determinarea constantei elastice a unui resort. Determinarea modulelor de torsiune !i de forfecare ale unei bare

Scopul lucr"rii n aceast! lucrare de laborator vom studia principalele deforma"ii elastice: !Deforma"ia de alungire/comprimare, !Deforma"ia de forfecare, !Deforma"ia de torsiune. Se vor determina urm!toarele m!rimi fizice: a). Modulul de elasticitate al cauciucului; b). Modulul de torsiune al unei bare metalice; c). Modulul de forfecare G al unei bare metalice; d). Constanta elastic! k a unui resort. Considera#ii teoretice Dup! cum este cunoscut, sub efectul unor for"e externe sau interne, un corp solid si poate modifica dimensiunile #i volumul, fenomen care se nume#te deformare. n acest caz particulele constituente ale corpului #i modific! pozi"iile relative, astfel ca for"ele care apar n urma deform!rii (denumite for!e elastice), s! compenseze efectul for"elor externe sau interne. Dac!, dup! nl!turarea for"elor ce au determinat deformarea, corpul revine la forma ini"ial!, deformarea se nume#te elastic"; in caz contrar ea se nume#te plastic". Un model simplificat ia n considerare numai cazul deforma"iilor reversibile, cnd: a) deforma"ia este direct propor"ional! #i de acela#i sens cu for"a-cauz!; b) n cazul ac"iunii mai multor for"e deformatoare, efectul total este egal cu suma deforma"iilor pe care le-ar determina fiecare for"! n parte (principiul superpozi"iei). $. Deforma#ia de alungire. Legea lui Hooke S! consider!m o bar! de lungime l (mult mai mare dect celelalte dimensiuni) #i de sec"iune S, prins! la cap!tul superior de un suport rigid M (Fig. $). Sub ac"iunea unei for"e exterioare F, aplicat! la cap!tul inferior al barei, aceasta sufer! alungirea l = l ' l . n noua pozi"ie de echilibru, for"a deformatoare este echilibrat! de o for"! ! ! interioar! Fe ( Fe = F ), care ia na#tere n urma deform!rii; for"a Fe se nume#te for!a

elastic", iar raportul = l/l este denumit alungirea relativ" .Se constat! experimental c!, n cazul deforma"iilor elastice, alungirea relativ!, , este direct propor"ional! cu efortul unitar (= F/S):

($)

Ecua"ia ($) este exprimarea matematic! a legii lui Hooke. Constanta din ($ ) este denumit! coeficientul de elasticitate al barei si ea este o proprietate de material. Inversul s!u, E = $/ se nume#te modulul lui Young. E se m!soar!, n Sistemul Interna"ional de Unit!"i, n N/m2. Din ecua"ia ($) rezult! o proprietate de baz! a for"ei elastice: ea este direct ! propor"ional! cu alungirea l #i are sensul invers vectorului l . 2. Deforma#ia de forfecare Cnd asupra unei bare elastice ac"ioneaz! un cuplu de for"e plasate n dou" sec!iuni paralele, aceasta sufer! o deformare de forfecare. S! consider!m, ca exemplu, o por"iune de bar! paralelipipedic! de lungime l #i sec"iune S (Fig. 2). Forma ini"ial! a acesteia este reprezentat! prin punctele ABCDABCD, iar cea deformat!, prin ABCDA"B"C"D". Unghiul , format

de planele (ABAB) #i (A"B"AB) poart! numele de unghi de forfecare. Se constat! experimental c! m!rimea acestui unghi este propor"ional! cu raportul F/S, adic!:

Fig. #

= k F / S

(2)

Fig. 2
Constanta de propor"ionalitate k se nume#te coeficient de forfecare; ea depinde de natura materialului barei. Inversul acestei constante se nume#te modulul de forfecare, G. Unitatea sa de m!sur! n SI este N/m2.

3. Deforma#ia de torsiune Deforma"ia de torsiune apare atunci cnd un cuplu de for"e ac"ioneaz! n acela$i plan asupra unui corp. n Fig. 3a este reprezentat!o bar! cilindric!, de lungime l, sec"iune S #i raz! R, care a fost supus! unei deforma"ii de torsiune de cuplul celor dou!f or"e F, tangente la circumferin"a sec"iunii. nainte de aplicarea cuplului de for"e deformatoare generatoarele AA, BB #i CC erau linii drepte, paralele ntre ele #i cu axul cilindrului. Dup! torsionare ele devin respectiv AA", BB" #i CC". Principiul ac"iunii #i reac"iunii arat! c!, n urma aplic!rii, n planul sec"iunii ABC a cuplului de for"e exterioare, n planul sec"iunii ABC apare un cuplu de for"e

Fig. 3 egale #i opuse celui exterior. Aceste dou! cupluri antagoniste determin! o deforma"ie de forfecare a diferitelor p!turi cilindrice coaxiale, cu unghiul (Fig. 3b). S! consider!m n planul bazei cilindrului un element de suprafa"! dS, aflat la distan"a r de centrul sec"iunii circulare #i ini"ial plasat pe raza OB$ (Fig. 4). Sub efectul unei for"e elementare F acest element de suprafa"! se deplaseaz! n B2, rotinduse cu unghiul fa"!de suprafa"a echivalent! din cap!tul M al barei. Folosind ecua"ia de defini"ie a modulului de forfecare (3), g!sim: dF = G dS Cunoscnd expresia elementului de arie dS, n coordonate polare: dS = r d dr (5) (4)

#i "innd cont de faptul c! deforma"iile snt mici (tg = B$B2 / l = r / l), ob"inem: dF = G r2 dr d / l Momentul acestei for"e elementare dF fa"!de punctul O (Fig. 3b) este: dMr, = r dF = G r3 dr d / l iar momentul total, care ac"ioneaz!asupra ntregii coroane circulare de raz! r: (6)

dM r = G r3 dr/l d = 2 G r3 dr/l
0

Momentul total, M, ce ac"ioneaz!asupra barei #i determin! torsionarea ei se ob"ine prin integrarea rela"iei precedente (nsumnd astfel toate momentele ce ac"ioneaz! asupra tuturor p!turilor cilindrice elementare): M = 2 G r3 dr/l = G R4 /2l
0 R

(7)

O rela"ie similar! legii lui Hooke se poate, deci, scrie folosind ecua"ia (7): =cM (8) n care constanta de propor"ionalitate c este func"ie de material. Inversul s!u se nume#te modulul de torsiune : = 1/c = M / = G R4 / 2l (9.$) (9.2)

4. Alungirea unui resort Deforma"iile elastice prezentate anterior constituie situa"ii idealizate, n sensul c! n practic! ele nu apar independent, ci simultan. Se poate construi o teorie riguroas!, care s! stabileasc! o leg!tur! ntre coeficien"ii de elasticitate aminti"i. Un exemplu simplu de corp elastic, care prezint! simultan, n cazul alungirii, #i deforma"ii de forfecare, torsiune #i ncovoiere l constituie spirala elastic!. Deoarece n practic!, pentru caracterizarea propriet!"ilor elastice ale unui resort este este dificil s! se introduc! to"i ace#ti coeficien"i, se folose#te o alt! m!rime, notat! cu k #i denumit! constanta elastic" a resortului definit! prin rela"ia: k=F/x ($0)

n care F este intensitatea for"ei care produce deformarea resortului. For"a elastic!, care apare n urma deform!rii resortului, este egal! #i opus! lui F: Fe = - k x

Descrierea instala#ilor de lucru Instala"iile experimentale descrise n cele ce urmeaz! servesc pentru determinarea urm!toarelor m!rimi fizice: ! Modulul de elasticitate al cauciucului; ! Modulul de torsiune #i ! Modulul de forfecare G ale unei bare metalice. ! Constanta elastic! k a unui resort n toate experimentele se folose#te o metod! static!.

a) Pentru determinarea modulului lui Young, E, al un cordon de cauciuc se folose#te dispozitivul experimental prezentat n Fig. 4. De un suport din material plastic A sunt prinse dou! bare verticale B, pe care poate culisa bara transversal! C. De mijlocul acesteia se poate prinde materialul studiat, R, al c!rui cap!t inferior sus"ine rigla S a unui #ubler, al c!rui vernier V este fixat n suportul A. Acela#i dispozitiv de m!surare a alungirilor va servi, n continuare, #i pentru determinarea constantei elastice a unui resort acesta fiind #i motivul pentru care n Fig. 4 este prezentat un resort R ca material de studiat. De cap!tul inferior al riglei se aga"! n decursul Fig. 4 experimentului corpuri de mas! marcat! m. b) Pentru determinarea modulului de torsiune $i de forfecare ale unei bare metalice se folose#te dispozitivul experimental din fig. 5. El este constituit din doi supor"i metalici, A$ #i A2, consolida"i prin dou! bare metalice B. Bara de studiat, T, este fixat! la un cap!t de suportul A$, iar la cel!lalt, n mandrina M, solidar! cu roata R, din material plastic. Fig. 5 Mi#carea de rota"ie a ro"ii R se execut! datorit! momentului for"ei de greutate a corpului de mas! m, suspendat de roat! cu un fir vertical. Citirea unghiului de torsiune a barei de studiat se face folosind dou! ace indicatoare C$ #i C2, prinse n dou! puncte diferite ale barei T #i a dou! raportoare, D$ #i D2, fixate de suportul principal. Procedeul experimental

"Pentru a determina modulul lui Young al cauciucului se procedeaz! astfel:

# n dispozitivul din Fig. 4 se fixeaz! un cordon elastic de pe masa de lucru; $ se m!soar! lungimea sa n stare nedeformat!, cu ajutorul unei rigle, iar cu #ublerul - diametrul cordonului; % se cite#te indica"ia x0# a #ublerului; & se ncarc! cap!tul liber al riglei #ublerului cu un corp de mas! cunoscut! m; are loc alungirea cordonului elastic; ' se cite#te alungirea x$ = x$ - x0$; ( se nl!tur!masa m #i se noteaz! din nou pozi"ia de echilibru x0$;

) rezultatele se trec n Tabelul $; Tabelul # Determinarea modulului lui Young Nr. crt $ 2 3 ... *se repet! experimentul de $0 ori, folosind acela#i corp de mas! m; + se repet! experimentul, folosind #i alte corpuri de mase m2, m3, etc. , se calculeaz! modulul de elasticitate dup! ecua"ia: E = F l / S x - se efectueaz! calculul erorilor pentru minimum $0 determin!ri. m (g) l (cm) D (mm) x0$ (mm) x02 (mm) x (mm) E (N/m2)

"Pentru a determina constantei elastice a unui resort se procedeaz! astfel:


# se folose#te acela#i dispozitiv experimental #i acela#i procedeu ca mai sus, nlocuindu-se cordonul de cauciuc cu un resort elastic; $ se efectueaz! mai multe m!sur!tori; % se trec datele experimentale n Tabelul 2 #i se calculeaz! k #i k . Tabelul 2 Determinarea constantei elastice a unui resort Nr. crt $ 2 3 ... & se efectueaz!calculul erorilor. m (g) x0$ (mm) x02 (mm) x (mm) k (N/m)

"Pentru

determinarea modulului de torsiune al unei bare metalice se

procedeaz! astfel: # se fixeaz! n suportul A$ #i n mandrina M, bara al c!rei modul de torsiune urmeaz! a fi determinat; $ se m!soar! diametrul D al ro"ii R; % se regleaz! la zero cursoarele C$ #i C2;

& se ncarc! firul cu masa m$ #i se citesc valorile unghiurilor $ #i 2 pe cele dou! raportoare; ' se nl!tur! masa m$ #i se verific! din nou pozi"ia de zero a celor dou! ace indicatoare; ( se trec datele ntr-un tabel de forma celui de mai jos; Tabelul 3 Determinarea modulului de torsiune a unei bare Nr. det. $ 2 3 ... ) se calculeaz! modulul de torsiune dup! rela"ia (9.$), n care M = mgD/2; * se repet! m!sur!toarea de mai multe ori cu aceea#i mas! #i cu mase diferite; + se efectueaz! calculul erorilor. m (kg) D (cm) $ (rad) 2 (rad) (rad)

(N m)

"Pentru a determina modulul de forfecare (folosind fenomenul de torsiune) al unei


bare metalice se procedeaz! astfel: # folosind datele din sec"iunea precedent!, se m!soar! distan"a l dintre cele doua ace indicatoare #i diametrul 2R al barei; $ se calculeaz! G, folosind rela"ia (9.2); Se va planifica experimentul pentru a determina pe G cu o eroare relativ! de cel mult 5 %.

S-ar putea să vă placă și