Sunteți pe pagina 1din 18

00023165

GONSILIUL MUNIGIPAL GHI$INAU


DECIZIE
din ,t4 -rn+ 39II__

r
Cu privire la aProbarea 9i Punerea
L
in aplicare a taxelor locale Pentru
arntl2017

in conformitate cu art. 288 - 298 din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.
1163-XIII din 24.04.Igg7, Titlul VII ,,Taxele l0cale" (cu modificarile
qi

completSrile ulterio are), art. 14 (1) 9i art. 16 (1) lit. 0. din


Legea ff' 23I din
23.O1.ZOI0 ,,Cu privire la comerlul interior", Hot[rdrea
Guvernului nr' 854 din
auto de
28.07.2006 ,,Cu privire la aprolarea Regulamentului transporturilor
cdlatori gi bagaje", dfi. 6 (2) pct. 3 lit. a) din Legea nt. 136 din
t7'06'20I6

'art.20 statutui
,,privind municipiut"i Cttigi"du", in temgiyl art- 14 (2)Iit' a), att' 19 (a) 9i
(5).din Legean . +IO-XV[ din 28.12.2006 ,,Privind administra\ia publicd
1oca16", Consiliul municipal Chigindu DECIDE :
1. Se stabilesc taxele locals ptevdzute de legislalie, cotele qi inlesnirile
fiscale, conform anexei nr. 1.
Z. Se aprob6 cotele de taxe locale lunare pentru prestarea serviciilor de
transport auto de c6l6tori in taza municipiului Chigindu' pentru fiecare

autovehicul (microbuz sau autobuz), conform anexei w.2.


3. Se aprob6 cota de taxi lunard in mSrirne cle 300 lei pentru fiecare unitate
de transport, pentru prestarea serviciilor de transport
auto de c[l[tori' in regim de
taxi, pe teritoriul municipiului Chigindu'
4. Se stabilesc cotele taxei pentru unitalile comerciale $i/sau
de

prestbri servicii, conform anexelor nr' 3 9i nr' 4'


in
5. Calculul taxelor locale se efectueazd de citre subieclii impunerii,
funclie debazaimpozabild 9i cotele stabilite'
2

6. Termenul de platd a taxelor locale gi al prezentdrii ddrilgr de seamd


fiscale de citre subiectii impunerii se stabilegte trimestial, pdni la data de 25 a
lunii imediat urmdtoare trimestrului gestionar.
7. Responsabilitatea pentru calcularea corectd a taxelor locale gi virarea
integrald a sumelor calculate in termen la bugetul municipal Chigindu revine
contribuabililor.
8. Cererile agen{ilor economici gi ale persoanelor fizice privind acordarea
de inlesniri la plata taxelor locale se vor examina separat, scutirea de
platd urmdnd a fi stabilitd prin decizia Consiliului municipal Chigindu.
9. Direclia generald economie, reforme qi rela,tii patrirnoniale (dna Aliona
BerdilS), Direclia generald comer,t, alimentafie publicd gi prestdri servicii (dl
Marcel Zaffrbitchi), Direclia generald finanle (dna Valentina Ydzddulan),
Direcfia generald transport public qi cii de comunicalie (dl Oleg Poiatd) vor
elabora gi vor inainta Consiliului municipal Chiqindu, pdnd la 10 septembrie
2017, proiectul de decizie referitor la aprobarca metodologiei de stabilire a
taxelor locale, inclusiv cu organizarea dezbaterilor publice la subiect.
10. Se abrogi decizia Consiliului municipal Chigindu nr. 214 din
05.07.2016.
11. Taxele gi cotele acestora, stabilite in pct. I-4, se pun in aplicare
conform legislaliei fiscale.
12. Direc[iarela[iipublice (dl Vadim Br6nzaniuc) va asigura mediatizarca
prezentei decizii.
13. Viceprimarul de ramurd al municipiului Chigin6u va asigura controlul
executdrii prevederilor prezentei decizii.

PRE$EDINTE DE Adrian CULAI

SECRETAR AL CO t/ @,'u /valeriu DIDENCU


c'EE
5c\
.S '4 N'
frE: E*E i
iE .Hgg $
o'=
oi \./ .l iH* ilE,E *
s E,g ,$

IE **H EE=
|

'o I

sEtl sE E
:'5{l
!'= \l
H=l
q)

e)
4) = ::==
;E B EH E =.A,S ,F .E C
Xtr
Q.*
<E,
-'
I
rlrl
q) .E ;.$=g:3H
:l*il$te+ti '.H"",'git e
Es
L
!E!E. B

#EEluE.3;; giEg*
U)
F:I
.x|i
(D

\.,/ c n
3frs53fs=; Atel= .e

)Rl
E*E1$EEEE EEE;,H

(D
(t)^

()
:F:eBf,g$EEEfi::$:g
Q C O )cg (g 5 C C)
d = = =
o
(t) q)
x HEg-;;t.E=:ci
o 'o
- E =
= , E'= B,r.E E ti.+
0,)

Q
(n
C)
.l ) ;E*E.gSgEEfif;#
<i
--d4-
(t)^
C) t<
(I)
Q N'-.'E
+) +)
C)

q)
o I(|) ,l"r E:i
C)
cl
C)
r<
Cg
f;EEE
o o nP
t CcE.-g
C)
o
X
:!-
-F EEH*.s
.'l
g
C)
v)
N
;g Bgg
()
O EE.=.EEc
c)
t<
L
c6'
q) ()
X
H

6l
c)
L -
9=
*5
q) k
rcB Q
x .'i=
-a
is
;f;" ;8 r[:H .EE
8.E* .gH'E':""
(odoOC

g s=s
(EVA
cc d
U.!LU!

E nit
g.b
oE
:s5
-A

g '=E"c
E EF* ,gBg Eg F
'.= :E g.E a:!
3 FE 8'0
tr..=I

a q.=iil En
(D

I
ah
3
::c
E *Bg F:;E
E;;E,E;
EE "E
.E
t tE
"E =g
- cs.= ,i E*
2 ,-vn'=
N -'<l
-{ o).:Cg
.= .15>'E o
ir [ $r pfls E- ,E a
q)

tr
" s $t F,8 [
(t
q)
gEE;EE'= aEBg s+E"F;>SE
+' I
E.X
r=E'a- H
(tt
E'Ei.c x.-tEcHfi;;
*EE -d'E:Es E uH =oe'E 3 >ls l.s
E 3*
O Q O ? O.;E
f,:+EeEEE*igEE EET Hg:EE },
gr$Eg+ES
< sa E E Sd d : r,
EBEEgg.$EE$FI$ -:-dc.i H Ed".; +.=-9
q)
x
s srn s
Q

bE -E-.E-EEsE>H'.i
:= Q:= QIE XF 9 *()
o
P
-L

nN fr $rR'xE -oo
9 ()
q)
5>
939 !E.$'8=e X=if; *6"
d :0 E ^oS.AA., U)'Pi
(')cq) I
)6t
'E'E*
X5 (5 rr
N.E.F 'FE?
.F^ EEEg
"; H;EE:E .no
,cd

N
.F.!g
.o ;E.E v)L

--rL
.EJ q)
'o., nEE *" i'iai'= 9orao.
c) ';1
=b
.E KE
G!5 EEEEt 3TEE c1
tcB

A
NO 8E.s
AE >f5 $*HEHETigE.H
cd rd
ah +)
IoA .:o
L N:=.9
q)
tro!1
X ffJ tr
rn^
q) 9?^
L EOti O= 3e
E.=,F=
,s E"E :4 xco
n.i'r :
(|)
o H*
_cs
F=r5{-/
,dH9
tr<
ZE N crl cA
(ocoatr cBoCO(')tr
a
e-J!
Ex (s d
-JL

Ee'
g'EEs .EE Ee" E'b
.eE
(gva :-s"8 e
ct EEs
--9 S"8
'=
E :EEF*
.E g.E
gg E :EEF
,E g.E
gg
a:E
a:E r.=iil
al r.= E" Ei -9 EE
c)
o-rarE :E ooE Pg
I
an
rE
"A
-
.E !2
V .-it>.'=
==
E'5.ii
..'d.-
N'= .lC E
=9
4
5S E tEfl
-Y! ,- N
cg'=
.i
,-i Esv
0).r cg
q) .! >'d O .! ir>.'= .Y >'i o

"+ s $t " s $t F e
L
U'
F,E E

EEE;EE?ss'
(l)
I EE;EgF**
*EE d E UH dEE 3E S*
)!^r-,-2<j
A*!-^j
#'-
-..1
Y
-r
!w ,r
ar*
=
Ci

gtg"g -*-
.g;r sstg.*-*.. Ct
:B:EBfif,:E iB:a3fi$:6
q)
E tif,frH3j
dE-* ,^ EH,E.HH
fiEECE,E Fg FLias E
xcl srat
(, cfEEEEg=HeH E^.E:Eg
qEf;EE.i=E.IE;E -
g
Y EHE F ET E EEsg E trE S
b'8 * b :g:q
6)
69i -i 'a'5 * E"
Iq)
nE
=c)
-v)
T"-E
a-9
C,)
:= Q:=
ts.9
'=
)Gl lr
)c! cl f;eE".E E.*
N X,c FEgE.
N ,!3
<Gl
>,:Y cs
O Egri, v
.ib HGt
ct5
-c)o
.E.U R
fi5E $
NO 85E
SE >d'6 exEHu
c)
L
L o
q)
x Q
cgta.r
O )d
P^
q)
L
o)-
o (.)

xtro
)cd )cq
q) x
-a

i $ \a
()
I
U)
rrl
(9

L
I
eh
c)

i-

o) t .g rl q '

ensc5*' e eHsfE='E*
q)
x
EHgBE=q Hs
Q t ESEE ar $ .f r u
iqEEEEg8sqEE-E =
=E: a $ ss EggE E EE
I
a
Iq)

,61

.E'E
c5
NP
^EE

L
q)
x
()
L

q)

i
q)
cl
e)
a
rE
q)

!
rlh
(l)

(-tr

,) .EX eR ,
(|)

sEeeBe;,*iE iEEE- g .EEE'


xcl

U
i ataE i eEs rq aaa* cq aE a;E
I
I

lcl

cl
N

.=b
d5
Ntr
,FE

L
(l)
x
6t
cl
)
L

(D

i
cc odo
d
U-JL
.d
atr E s .EH li

:
C)
E,b
Eq"
s FEs
.eE
:*s'8 E
o .E E; F3 EE
'r
o
Pti

q=
gF*
(gv.;1

E '4EF
a -=E
Eg
x.S
ite :EgE Eg
EFE =Hr a:! r-l

; HEc l.=8" Eb
q)

I
'E"
=
ooE!r
!= =g
ir.:FE..'d.-*
5g
FHE e*F Es
O
(.)
th
lll
(D .= it\.= JJ > .i e
*FE ;S=rg; L

b0

g $t F,E I
n
!
gEgEIiEFEBI
U)

U2
q) "+
gEE;EE?sa H
g a4.

(- J'ivlv.r

EEBE dE dg 2a
;?EF;;;la
H.g:BF a
o<(t
.g5 siEE,E?.
^()
E B,SEt obo
'N't
EISEgFEg )S.-
ls:gEg::.;E iffE: Ag$::E o=
ts7=

*9)
EO
q) cBOg
X H!v
H
)cg
oO.
(J
/.-
s\n orb9
i qE
.l
!5
:O
=
o
c)
'6g
>=
L{i
a3 d=
fr
o) u)
cd C) .J V)
<Cg H
o=o
)Gl
,be li
NEor tr
N
.FER x5
O oQ
v0)
q
.g aS q
'i
,C)
.=b 9c) +4.
flY
I -r(g-N:= Etr
cEt
NC
.E3A
= tr[i (t)

AE t,E U) za =

(.)

lr
!r () a
()
() t-{
a
ti
q) o'
I
X N
6l ()
q)
L e|r C)
o c)

xg rctt ,d .i
X XH
q) X .'v <(g
lJ F()

i \o c\ oo
.g .EH
o := f;E
tr,o
E tr O^o OE
a)
F-

a'iXct
ctr 6-
.FE
E 'a

H'eE-e
.aFF Eo
o:s
c)
; ooE
'E
HE $
29
Ira .= cs'.=E
lr X cd

c)
2 .-t>',=
.= N'- .u
,:'6.-
, .F .pH
L
eh
(l) " s $t F
g;E:8fi5S* [
= > h zi* l oE -
EEEE ET M*
cl Ei - 5 * 6.- O
BE Ag:E$ }, zfr)
a
:F:EFfii:E tr
c)
G9 cd

q) cta
clQ)g
x
o) +f
)Ctl
6l -

(J
ftp
oo)i
r.| Q.tr
lr
q)
I
q) ,!)

r_{

)Gl
'd'5
d99
g
N

.=b cB >.
'1= N
dl
NC b_E
=v)
^*E v)t
()
o
4
L
(|)
N
a
v)
s-r
x E F]
Lr
(J
) Ea) rr)
tr gs
HL
a
rcB5o
x-o
q)
-cs 5
FO.

i o\
Anexa nr. 2
la decizia Consiliului municipal
Chigindu *.fh din ,tt.of. 2017
Cotele de taxe locale lunare pentru prestarea
serviciilor de transport auto de cilitori pe
teritoriul municipiului Chiginiu
Cota concretl
Nr. de Denumirea rutei ataxei lunare, Remarcd
rutd lei
101 Or. Durlegti (str. Caucaz) -bd. Traian 650

103 Str. Liviu Deleanu - str. Arheolog Ion Casian- Suruceanu 825
106 Piata Dimitrie Cantemir - sat. Ghidighici (Sdrdturi) 3s0
108 Or. Codru (str. Sihastrului) - str. Mesager 800

rt2 Str. Studentilor - str. C. VArnav 800

113 Str. M. Sadoveanu - bd. Dacia (magazinul ,,METRO-2") 800

tl4 Str. Mircegti - str. Armeneascd 500

116 Str. Alexei Mateevici - str. Sarmizegetusa 650

tt7 S. Colonila (str. Stejarilor) - 9os. Hdnceqti (Motel) 650

str. Ismail 500


118 Or. Sdngera -
119 Str. Arheolog Ion Casian-Suruceanu - str. Studentilor 650

r20 Str. Sf. Vineri - $os. Muncegti 800

tzl Comuna Bubuieci (str. $tefan cel Mare) - str. Ion Pelivan 800

r22 Str. Alba-Iulia bd. Dacia


- 8s0
Str. Bucovinei (Centrul de 800
123
agrement,,Megapolis Mall) - str. Pietrdriei
t24 Or. Durlegti (str. Tudor Vladimirescu) ;os. Hdnceqti - 700
Or. Durlegti (str. N. Testimiteanu) - str. N' Testimiteanu 85017s0
t25 (Institutul OtttP&g&L
t26 Str-la Studenlilor - s. Dumbrava (str. Ioan Botezdtorul) 550

129 Or. Durlegti - str. M. Sadoveanu 750

130 Or. Vadul lui Vodd (plaja) - str. Bulgard 650/8s0

131 Or. Vadul lui Vodd (plaja) - str. Bulgard 5s0/750


t32 Str. Doina (Cimitirul ,,Sf.Lazdr") - str. Bulgard 700
650
t34 Str. Doina - str. Bulgard
str. Cetatea Albd 450
135 Sat. Trugeni -
t37 Comuna Bubuieci (str.27 August) - str. Avram Iancu 450

138 Comuna Bubuieci (str. Gr. Vieru) - str. Spicului 325

140 Comuna Stduceni - str. Bucovinei 700

t45 Str. Alba-Iulia - 9os. Balcani (vile) 300/500

148 Comuna Ciorescu - str. Bulgard 400

151 S. Cheltuitori - comuna Tohatin - str. Megterul Manole 400

t52 Or. Cricova - str. Bulgard 325


2

t54
Str. Grenoble (Dispeceratul PUA) - 650
str. Mircesti (Universitatea Agrard de Stat din Moldova)
Raza limitrofd a mun. Chigindu cu 600
r57
com. Floreni (intersectie cu caleafentd) - bd. Iu' Gagarin
159 Str. Megterul Manole -
com. Budegti 500

r62 Str. Doina (Cimitirul,,Sf. Lazdr") - str. Bulgard 750


163 Str. M. Sadoveanu - Drumul B6cioiului 4s0
r65 Str. Ismail - Aeroport 650

r66 Str. Bucovinei str. Grddina Botanicd (dispeceratul RTE)


- 850
r69 Or. Codru (str. Potdrnichii) - str. Maria Drdgan 500
t7l Or. Vatra (zona de odihnd) - str. Salc6milor 750
t72 Str. Alba-Iulia - str. Varnita 450
t73 Or. Codru (str. N. Turghenev) - Gara Auto Nord s50
174 Str. Gh. Codreanu - str. Pddurii 750
175 650

178 Or. Codru (str. Schinoasa Deal) - Gara Auto Nord 500

184 Str. Constructorilor - str. Independentei 850

185 - str. Alba-Iulia


Str. Pietrarilor 800

186 Sat. Hulboaca - $os. Hdncegti 700


188 Bd. Traian - str. Mihai Viteazul 600

189 Str. Ankara - str. Gh. Cagu 550

190 Comuna Stduceni - str. Ialoveni 700

191 Str. Bucovinei - str. Gh. Cagu 750


Str. MihaiViteazul (magazinul,,Orhei") 450
192
- Gara Auto de Sud Vest
Sat. Dumbrava ( Drumul Vilelor) - 400
r93
or. Codru (str. Valea APelor)

Note:
1. Subiecti ai impunerii cu taxe locale lunare pentru prestarea serviciilor de transport
auto de cdl6tori pe teritoriul municipiului,Chigindu se considerd persoanele juridice sau fizice,
inregistrate in calitate de intreprinzdtori, care presteazd servicii de transport auto de cdldtori pe
rutele regulate municipale sau in regim de taxi gi care dispun de licente pentru acest gen de
activitate.
2. Se investegte primarul general al municipiului Chigindu cu dreptul de a aproba,
provizoriu, pe anul bugetar in curs, gi de a pune in aplicare cotele de taxe locale pentru rutele
municipale nou-deschise, cu respectarea prevederilor stipulate in art. 288 (3) din Titlul VII
,,Taxele locale" al Codului fiscal.
3. Se scutesc intreprinderiie municipale ,,Parcul urban de autobuze" 9i ,,Regia
transport electric" de plata taxei locale lunare pentru dreptul de a presta servicii de transport
auto de c6l6tori pe teritoriul municipiului Chigindu, operate cu.autobuzele aflate la balanta
intreprinderilor in cauzd'.
4. Se investegte Directia generald transport public ai cdi de comunicatie a Consiliului
municipal Chigindu cu dreptul de beneficiar la prestarea serviciilor de transportare a cdldtorilor
in razi municipiului Chigindu, cu dreptul de a incheia contracte de administrare a rutelor
municipale.
3
5. Cota taxei locale lunare pentru o unitate de transport a fost stabilitd in
funcfie de fluxul de cdldtori ce s-a format la ruta respectivd gi coeficientul de emitere la linie a
unitiitilor de transport in m6rime de 0,80.
6. Numirul concret al unitdfilor de transport pentru fiecare rutd in parte se stabileqte
lunar de cdtre Primdria municipiului Chigindu in funcfie de necesit4lile urbei.
7. Cota lunard a taxei locale indicatd la numdritor se achitd in perioadele I septembrie
- 31 mai, respectiv I iunie - 31 august.
8. Se stabilegte cota provizorie a taxei locale pentru prestarea serviciilor de transport
auto de cdldtori pe teritoriul municipiului Chigindu pe rutele nou-deschise, in mdrime de 325
lei, gi coeficientul de emisie la rutd de 0,75, pdnd la aprobarea taxei locale respective prin
decizia Consiliului municipal Chigindu.

SECRETAR AL Z/0,' u leriu DIDENCU


Anexa nr. 3 la decizia
Consiliului
.- /)
nr. i /'1

Cota taxei pentru unitdlile comerciale gi/sau de prestdri


, servicii din municipiul Chiqindu

Nr. Tipul unitifilor comerciale gi/sau de prestiri servicii din Taxa (in lei),
crt. municipiul Chisiniu anual
1 Centre comerciale, case de comerf, magazine universale cu suprafala
comercial6:
- p6nd la 1000 mp 20leilmp
- de la 1001 mp 15lei/mp
2. Magazine, supermagazine, hiperm agazine, depozite, farmacii,
pavilioane, hale, expozilii cu vdnzdri cu suprafala comerciald:
- penA la 50 mp 3600
- de la 50,1 p6nd la 100 mp 4500
- de la 100,1 pdnd la 200 mp 5200
- de la200,l p6nd la 400 mp 6000
- de la 400,1 p6nd la 600 mp 7500
- de la 600,1 pAnd la 800 mp 10500
- de la 800,1 pAnd la 1000 mp 12000
- de la l00l pAnd la 2000 mp 13500
- de la200l pdnd la 3000 mp 15000
- mai mult de 3001 mp 16s00
Librarii 800
J. Seclii comerciale:
- pdnd la 5 mp 1500
- de la 5,1 pdn[ la 10 mp 1800
- de la l0,l pAnd la 20 mp 2300
- de la20,l pAnd la 30 mp 3000
4. Complexe de alimentafie publicd:
- p6n6la 3 unitdJi r2000
- de la 4 unitdti si mai mult 20000
5. Restaurante:
- pan6 la 50 locuri 7600
- de la 51 pdnd la 100 locuri I 1000
- mai mult de 101 locuri r4000
- sald de festivitdti 15000
6. Cafenele:
- pand la 50locuri 4500
- mai mult de 51 locuri 6000
- pentru copii (frrd bduturi alcoolice gi articole de tutungerie) 5400
2
Nr. Tipul unitifilor comerciale gi/sau de prestiri servicii din Taxa (in lei),
crt. municipiul ChiSinIu irrual
7. Baruri:
- pand la 30 locuri 4500
- mai mult de 3l locuri 6000
- disco (video) 12000
8. Bodegi 10000
9. Cantine gi bufete:
- ce deservesc instituliile de invdJdm6nt preumversltar 9i 750
universitar, curative, populalia la locul de muncd
- de tip deschis 3000
10. Cafenele de vard cu capacitatea:
- pand la 20 locuri 3000
- de la2l pdnd la 50locuri 4000
- mai mare de 51 locuri 4500
1l Terase de vard amplasate pe teren privat/arendat cu capacitatea:
- pand la 50 locuri r500
- de la 5l pAna la 100 locuri 3000
- mai mult de l0l locuri 5000
t2. Gherete 3500
13. UnitdJi de comerf ambulant:
- tarabe (tejghele), 1200
WC mobil 1200
- tonete:
pAnd la 10 mp 1600
de la l0,l - 20 mp 2000
mai mare de 20,1 mp 2500
- remorci, automagazine 3500
- cdrucior, frigider, cisterni, stand, automat comercial etc. 1600
- tarabe (teighele) din hale gi pie{e, gherete pentru detindtorii de patente sratis
t4. Sta{ii de alimentare cu combustibil 36000 lei/
coloana distrib.
15. Complex de unitdli de prestdri servicii sociale particulare (mai mult de 3000
trei unitdti)
t6. Frizerie 350/locul de
muncd
17. Saloane cosmetice 500/locul de
muncd
18. Cabinet cosmetic, solariu, cabinet de machiai, cabinet de masai 1 500

19. Centre de agrement, complex sportiv:


- pdnd la 300 mp 5000
- m/mare de 300 mp 8000
Centre de agrement pentru copii 3000
20. Centre de culturd fizicd 3000
21. Sald de antrenament, sald cu utilai sportiv 2000
22. Bazine de inotat 1000
23. Saund 5000
24. Baie publicd r000
25. Sdli de biliard, bowling 3000
26. Servicii biliard in cadrul intreprinderilor de alimentatie publicd 1000
27. lnternet-cafenea l50lei/
computerul
a
J
Nr. Tipul unitifilor comerciale gi/sau de prestiri servicii din Taxa (in lei),
crt. municipiul Chiginiu anual

28. UnitSli de prestdri servicii fotografice (p6nd la 50 mp) 2300


Atelier foto (de la 50,1 mp) 3500
29. Ateliere de reparatie a articolelor de uz casnic si obiectelor personale 2300
30. Unitat de reparatie a articolelor de uz casnic si obiectelor personale I 800
31 Unitat de recep{ie a curd{dtoriilor chimice, spdldtorii 1500
32. Spdldtorii auto 2000
lei/boxa
JJ. UnitAU pentru prestarea serviciilor de inchiriere:
- a vestimentaliei; 2500
- a altor obiecte sau accesorii; 1500
- autoturismelor si altor miiloace de transport 5000
34. Centre de asistentd tehnicd a automobilelor 7500
35. Statii de asistentd tehnicd a automobilelor 4500
36. Unitit de prestare a serviciilor de vulcanizare si balansare 2500
5t. UnitSli de prestare a serviciilor de instalare a alarmei auto gi 2500
aparataiului audio
38. Cazinouri 200000
39. Aparate electronice de joc pentru copii 1500
fiecare aoaral
40. gratis
4l Servicii funerare gi de confectionare a sicrielor, coroanelor, florilor gratis
artifi ciale, ghirlandelor
42. Sala (local) cu automate de jocuri de noroc cu cAgtiguri in bani 190000
43 WC public 3000
44. Unitate pentru prestarea serviciilor de comercializare a biletelor 3000
de loterie
45. Unitate pentru punerea pariurilor gi mizelor 3000
46. Unitate pentru colectarea:
- sticlelor, maculaturii 2200
- metalelor neferoase si feroase 10000
47. Atelierde reparalie a autovehiculelor (suprafaJa pAnd la 100 mp) 3000
48. Unitate de prestare a serviciilor cosr4etice 350lei locul de
mtrnci
49. Cabinet de depdgire a stresurilor 1500
50. Unitate de prestare a serviciilor de insofire, servicii matrimoniale etc. 3000
51 Terase de var6, amplasate pe teren municipal, 200leilmp
fbrd relatii funciare (in functie de suprafata ocupatl)
52. Hoteluri 3000
53. Campinguri gi alte posibilitfii de cazare de scurtd duratd 2000
54. Agenlii de turism (voiaj) 3000
55. Agentii imobiliare s000
56. UnitAti de prestdri servicii de secretariat gi traduceri 2000
57. Uniteli de prestare a serviciilor de curdtenie 3000
58. Unita{i de comercializare a biletelor avia 3000
59. Unitdli de comercializare a biletelor pentru evenimente teatrale, 1 500

sportive si alte evenimente de distractii si amuzament


60. Unitafi de comer! ambulant amplasate pe teren municipal, pentru
4
deservirea populafiei in baza dispoziliilor:
- pentru unitdlile ce ocupl suprafala pAnd la 6 mp 200 letlzi
- pentru unitdfile cu suprafaja de la 6,1 mp 400 leilzi

Pentru manifestirile care dtreazAmai mult de 3 zile


- pentru unitaflle ce ocupd suprafala pAnd la 6 mp 700
- pentru unitdlile cu suprafafa de la 6,1 mp 1400

UnitAfi de ambulant amplasate pe teren municipal, pentru deservirea


populafiei in cadrul manifestdrilor cultural-artistice la Hramul orasului:
- cafenea improvizatd pdnd la 50 mp 3000
- cafenea improvizatd de la 50,1 mp 5000
- chiogc (casufd) pdnd la 9 mp 1000
- chiogc (cdsu!d) de la 9,1 mp 3000
- tonetA/ tarabd 1000/500
61. Magazin on-line 4000
62. Intermedieri in comert 5000
63. Servicii de fotocopiere, multiplicare, copertare/laminare (prestate in 2000
incdperi)
64. Magazine auto cu teren pentru expunerea automobilelor:
- pand la 100 mp 30000
- de la 100,1 pdnd la 500 mp 55000
- mai mare de 500.1 mp 80000

Note:
1. Taxa pentru unitdlile comerciale gi/sau de prestdri servicii se
aplicd in func{ie de genul de activitate desfdgurat, tipul de obiecte ale impunerii,
locul amplasdrii, suprafata comerciald ocupatd de unitdlile de comerf
gi/sau de prestare a serviciilor, categoria mdrfurilor comercializate gi
serviciilor prestate, regimul de activitate, indicate in notificarea depusi la
autoritatea administra{iei publice locale.
2. Merimea taxei pentru unitilile comerciale qi/sau de prestdri servicii se
majorcazd dup6 cum urneazd:
2.I. Pentru unitdlile comercialeindicate in pct. I-I2 ale anexei nr. 3 - cu
5000 lei pentru fiecare aparat de casd la care se comercializeazd articole din
tutun.
2.2. Pentru unitdlile comerciale in care se comercializeazd produclie
alcoolici - cu 30 Yo fa[d de taxa ptabiliti
2.3. Pentru unitdlile comerciale qi/sau de prestdri servicii, amplasate in
teritoriul pielelor comerciale din perimetrul strdzilor Ism.ail, Alexandru cel Bun,
Vasile Alecsandri, bd. $tefan cel Mare qi Sf6nt, bd. Dimitrie Cantemir - cu 30 %
fald de taxa stabilitS.
2.4. Mdrimea taxei pentru unitdlile comerciale gi/sau de prestdri servicii
cu programul de lucru prelungit (dupe ora23.00) se majoreazA cu 30 % fald de
taxa stabilit[.
5
2.5. Pentru unitSlile comerciale gi/sau de prestdri servicii, cum ar fi
gheretele, frigiderele, tonetele, tarabele, unitdlile de transport specializate gi alte
unit5li de comerf ambulant, amplasate in stradd, in afara pie{elor comerciale,
suplimentar se achitdtaxa conform anexei nr. 4.
3. Agen{ii economici gi persoanele ftzice ale cdror unitdli comerciale gi/sau
de prestdri servicii sunt amplasate in partea dinspre strad[ a clddirilor din arterele
principale ale oragului Chiqindu, cu exceplia obiectivelor amplasate in piele (bd.
$tefan cel Mare qi SfAnt, Calea Ieqilor, str. Ion Creangd., str. Mitropolit G.
Bdnulescu-Bodoni, bd. Renaqterii Nalionale, bd. Grigore Vieru, str.
Cosmonaulilor, str. Kiev, str. Bogdan Voievod, bd. Moscova, Calea Orheiului,
str. Socoleni, str. Alecu Russo, bd. Mircea cel Bdtren, bd. Iu. Gagarin, bd. Traian,
bd. Decebal, bd. Dacia (cu exceplia celor amplasate in ordqelul Aeroport), str. A
Pugkin, str. Armeneascd, str. Tighina, str. Ismail, gos. Hdnceqti, bd. D. Cantemir
vor achita o taxd cu 10 Yo mai mare decdt taxa stabilitd.
4. Se scutesc de plata taxei pentru unit5lile comerciale qi/sau de
prestdri servicii:
4.1. Agenlii economici Si persoanele frzice care practicd activitdli
de pompe funebre gi acordd servicii similare, inclusiv care confecJioneazd
sicrie, coroane, flori artificiale, ghirlande.
4.2. intreprinderile de stat de alimenta{ie publicd ,,Adolesc en\a",
,,Liceist", ,,Bucuria-EL", ,,R6gcani - $c", cantinele qcolireqti subordonate i.M.
,,Pia\a CentralS", intreprinderile municipale de alimentalie public6, care
alimenteazdpdturile dezavantajate social, unit61ile comerciale ale intreprinderii
de productie gi instruire a Societdlii Orbilor din Moldova, magazinul
,,Binef5citorul", unitSlile de alimentalie publicd ale i.V. ,,Regia transport
electric Chigindu".
4.3. Persoanele ftzice care desf5goari activitifi independente.
5. Direclia generald comer!, alimenta{ie publicd gi prestdri servicii (dl
Marcel Zambilchi) gi preturile de sector (dnii Oleg Poiatd, Oleg Rafoi, Valeriu
Nemerenco, Tudor Cdlugdreanu qi dna Galina Bostan) vor prezenta trimestrial,
p6nd la data de 25 a lunii imediat urmdtoare trimestrului gestionar,
Inspectoratului fiscal de stat Chigindu lista subieclilor care au depus notificdri
privind inilierea activitdlii de comer!, cdrora le-au fost suspendate, anulate,
retrase autorizalrile de funclionare existente/ notificdrile depuse anterior.

SECRETAR AL L/ (0,'u leriu DIDENCU


Anexa nr.4Ia decizia
Consiliului municipal Chiqindu
nr. t/t din a. ot. 2017

Cotele taxei anuale suplimentare pentru unitdlile comerciale gi/sau


de prestdri servicii amplasate in stradd (in afara pie(elor autorizate)

Nr. Denumirea unitifii Suprafafa Cota anuali a


d/o ocupati taxei (in lei)

I Tarabe odnd la 2.0 mo 800


2. Tonete pAnd la - 4,0 mp 1600
de la 4,1- panA la 6 mp 2400
de la 6.1 -oind la 10 mo 4000
a
J. C6rucior odndla2mp 800
4. Frigider unitar 400
ftiuturi rdcoritoare) dublu 800
5. Frieider (inehetatd) odndla2mo 800
6. Cistemd (cvas. bere) pAnd la 4 mp 1600
7. Remorcd deschisi o6nd la 4 mo 1600
8. Remorcd inchisd, inclusiv tip conus- pAnd la 4 mp 2400
pizza, mezeluri, legume, fructe, cofetdrie, de la 4,1- pand la 6 mp 3200
trdsurd etc. de la 6.1 - pdnd la 8 mp 4800
9. Automagazine specializate p6nd la l0 mp 4000

10. Aoarat automat pentru vdrzdri I mp


pdnd la 400
l1 WC mobil I mp
pdnd la 200
t2. Stand (ochelari, publicatii periodice gi pdndla2mp 800
reviste, mdrfuri nealimentare etc.)
13. Kvas din kesuri pdndla2mp 800
t4. Topogane, trenuri pentru copii, puncte in functie de suprafala 400lei/mp
de atractie in locuri publice ocupatd
15. Gherete 400lei /mp

SECRETAR AL Cl@,i /rareriu DTDENCU