Sunteți pe pagina 1din 16

A N U L III, N r; 29 - I A N U A R I E 1977

NOI TRACII BULETIN CIRCULAR TRACOLOGIC


al CENTRULUI DE STUDII /STORICE DE LA VENETIA
Secretariatul de redactie: MILANO, via Larga 11

Tracii sunt neamul cel mai numeros


;;i mai raspandit din lume, dupa cel allndienilor [Herodotl

DIRECTOR - FONDA TOR: PROF. Dr. IOSIF CONSTo DRAGAN REDACTOR: Prot. MANOIL HAIVAS

ME~lE~UGURILE LA GElO-DACI
de Asist.univ. Dr. Radica TANTU

Cercetarile din ultimii ani au creat noi direa ei pe Intreg teritoriul locuit de triburi
perspective de studiere a istoriei stravechi a le geto-dacice, metalurgia fierului s-a gene
patriei noastre sub diferitele sale aspecte, ralizat. Cunostintele tehnologice asimilate
inclusiv cel economic, dnd totodata posi treptat au dat' posibilitatea Intemeierii unor
bilitatea de a fi adncite unele probleme le centre metalurgice proprii, de exploatare a
gate de agricullura, mestesuguri si comert. minereului de fier Si de prelucrare a lui,
Abordarea istoriei' R'omni~i din per asa cum au fost acelea din apropierea ceta
spectiva Europei de sud-est ~i deci urmari tilor de pe varfuri de munte. (Gradi~tea
rea fenomenelor istorico-economice din e Muncelului, Cugir, Sebesel, Ghelar, Teliuc).
poca veche Intr-un cadru de istorie univer Cuptoare pentru p~elucrarea fierului
sala, ne permite s ne formam o imagine s-au identifica! la Gradi~tea Muncelului,
mai clar a vietii istorice ~i economice din precum ~i In zona munrilor Mehedinri, In
acea perioada. apropiere de Drobeta, Turnu-Severin, La
[nca din secolele V-IV I.e.n. unele tri Ciresu.
buri de pe teritoriul patriei noastre intrase 'Fierul moale, obtinut In urma reducerii
ra In a doua epoca a fierului. Datorita ge minereului In cuptoare, era transformat prin
neralizarii acestui metal, a Inceput sa-si faca batere la caId In felurite obiecte, asa cum o
loc o anumita specializare In diferite 'meste dovedesc uneltele din fier gasite In di ferite
suguri, care se va accentua, ajungnd~-se locuri In Romania. In primul rand mentio
~u vremea la separarea lor de agricultura, Ram inventarul, care putea fi al unui at;lier
proces care s-a desfasurat lent la Geto- de fierarie, gasit la Gradi~tea Muncelului,
Daci. ' precum Si uneltele de acela~i fel de la Ceta
Descoperirile arheologice din Romania teni, judetul Dambovita. Din obiectele de
atesta existenta unor mestesuguri legate de fier descoperite In a~ez'arile geto-dacice, re
necesitatile znice aIe Geto-Dacilor si de alizate de fierarii daci, mentionm felurite
gustul lor pentru frumos: metalurgia fieru unelte din inventarul agricol~ brazdare, cu
lui, prelucrarea aurului ~i a argintului, me? tite de plug, coase, seceri, sape, sapaligi,
tesugul monetariei, mestesugul constructii greble, trnacoape, cosoare pentru vie.
lo~, prelucrarea lemnul~i, 'olarit, tesut, p~e Demne de remarcat sunt uneltele de uz
lucrarea pieilor. In cele ce urmeaza ne vom me~te~ugresc din fier, aflate In sapaturi:
opri asupra metalurgiei fierului, prelucrarii topoare, diilri, tesle, fierastraie, rndele, cu
argintului, olaritului. ritoaie,sfredele. Astfel de unelte gasite, fie
Metalurgia fierului. la Piatra Ro~ie, Ocnita sau la Poiana, do
Raspndirea metalurgiei fierului la Ge vedesc Indemnarea mesterilor geto-daci.
to-Daci a cunoscut o mare intensificare la Ele sunt asemanatoare cu cele care se folo
sfr~itul Hallstattului ~i Inceputul Lat sesc ;;i astazi. In gospodarie, de asemeni
neului. In atelierele metalurgice locale se Geto-Dacii utilizau obiecte de fier, pe care
obtinea fierul, din care se produceau tot :'ii le faureau ei Insi~i, ca de pilda: cuti te,
mai multe uhelte, arme Si podoabe. foarfeci, vase, frig~ri, verigi, topoare, fJrci,
In sec. I I.e.n., odata cu cristalizarea lanturi de fier, piese de harna7ament, pin
unei culturi geto-dacice unitare ~i raspn teni.
2
Fierul era materia prima necesar si nu se desprind cu totul de agricultura.
pentru faurirea armelor, deoarece era mai Prelucrarea argintului.
usor de procurat decat bronzul, iar armele Bogata prada de razboi, luat de Tra
Iu'crate din fier prezentau o rezistenta mai ian din Dacia, existenta a peste 80 de loca
mare. litti in care au fost gsite obiecte si tezau
In reprezentarile de pe Columna lui re de argint, precum ~i descoperirea unelte
Traian, pe ce1e de pe monumentul de la lor de argintar din a~ezrile geto-dacice,
Adam-Clisi, apar armele Geto-Dacilor; ele dovedesc dezvoltarea deosebita a prelucrarii
s-au gasit de asemenea ~i prin sapaturi ar argintului la Geto-Daci. Acetia au creat o
heologice. Specifica era sabia curbata, dar valoroasa ~i interesanta produqie mesteu
se folosea ?i arcuI cu sage!i. greasca proprie,cu mult inainte de cuceri
Iscusinta cu care se prelucra fierul ne-o rea romana. Intre ustensilele pentru argin
dovede~te scutul de parada, gasit la Piatra tari mentionam nicovalele i diJ.ltile gasite la
Rosie, impodobit cu o figura zoomorfa. Pecica si Gradi~tea Muncelului, creuzetele
, In prelucrarea metalelor se remarca ~i de argilii pentru prepararea metalului, gasi
influenta strin, ca si in celelalte ramuri te la Poiana si Pecica, tiparele de lut ars
aie me~tesugurilor. U~ exemplu concret il pentru turnar~a de bare de metal,identifi
constituie' suportul de frigare de la Ocnita, cate la Pecica si la Poiana.
legat nu numai de necesitatile gospodaresti, Obiectele 'de argint erau realizate prin
ci si de culI. Aceasta pies 'cu o lungime' de turnare si ciocanire. Se utiliza frecvent tor
II2 m. avand o inaltime de 20 cm. are la sionarea: adica rasucirea barelor de argint
una din extremitati o' reprezentare a capultli pentru obtinerea colierelor sau unele bra
de taur, cu coarnele intoarse, iar la cealalt tari. Avartajele acestei tehnici consta in
un cap de animaI fantastic, in care se recu ob~inerea unui obiect, care, in generai, avea
noaste influenta oriental. Astfel de piese un diametru mai mare decat cel initial. Din
au fost descop~rite in numar mare in lumea impletirea. de fire sau inele se facea lanturi
celtica si in "insulele Britanice. Tipul acestor ornamentale. Uneori, la obiectele din arglnt,
piese d origine etrusca a fost adoptat de se aplica tehnica suflarii cu aur, asa cum
Romani, care l-au raspandit mai intai in ne-o indica unele vase din tezaurui de la
Italia, apoi in teritoriile cucerite, precum ~i Sancrieni, Covasna.
la popula(iile cu care aveau schimburi eco Mesterii daci au ridicat prelucrarea ar
nomice i pc care le-au influentat i sub gintului' la o adevarat arta in care se im
raport cultural, cum este cazul cu Geto- pletesc traditiile autohtone cu int1uen~e1e
Dacii, care au luat de la Romani, cu cel straine.
putin un secol inainte de cucerire. acest ele Cu privi re la aceasta mentionam faptul
menI. Suportul a fost probabiI lucrat in a ca in cazul vase10r de argint,' tipul de bol
telierele asezarii daci ce de la Ocnita. Putem provi ne din lumea elenistica; me~terii geto
afirma ca' Geto-Dacii au dezvoltat o adeva daci utilizand ca mode1e pentru argint for
rata metalurgie a fieruIui, reusind sa obtina mele cramice cunoscute sub numele de bo
fier cu o anumit<i duritate, ca're sa poatfJ. fi luri deliene sau megariene, Geto-Dacii reu
folosit pentru obtinerea uneltelof necesare sind sa realizeze, dupa aceste modele, for
economiei de atunci. Aceasta a avut urmari me locale, de o inaita valoare artistica.
deosebit de importante pentru Geto-Daci, Ornamentele in forma de ove de pe
deoarece a dus la o rapida si multilaterala vasele conice din tezaurul de la Sincraieni
dezvoltare a fortelor de productie. Raspan sunt obisnuite la vasele terra sigillata.
direa si apoi generaIizarea unett'elor de fier Pe 'cele mai caracteristice obiecte de
printr~ care cele de baza cum sunt brazda podoaba dacice, pe bratarile spiralice, sunt
rul de fier si securea de fier, a facut posi redate palmete si capete de animai stiliza
bila trecere~ la etapa agriculturii propriu te,motive decorative de origina greco-sci ti
zise. Valorificarea fieruIui a dus nu numai ca. Lanturile de argint purtate in chip de
la dezvoltarea agriculturii, ci si la acea a coliere sau cingatori, tradeaza influente
me~te~ugurilor, precum ~i la diferentierea greco-scitice sau greco-romane. Prototipu
acestora pe ramuri, ajungandu-se in stadiul rile falerelor din tezaurele dacice le gasim
de a se putea realiza mijIoace de productie, in arta greadi veche ~i elenistica.
arme, podoabe ~i obiecte de uzgospodaresc. FaptuI ca cele mai multe tezaure au
Meseriile au devenit o ocupatie de sine sta fost identificate in inima Daciei, faptul ca
tatoare, iar meseriasii vor ocupa de acum vasele emisferice sau conice din tezaure au
incolo un loc aparte 'in sanul socieUltii, de?i anaIogii cu vasele de lut descoperite in ae
3
zarile dacice, sau in apropiere de o asezare turi. Tehnica pretentioasa a pictarii vaselor
dacica, faptul ca au fost descoperite tezau era realizat cu deo~ebita atentie de olarul
re la un loccu cesti de lut, specifice cuIturii geto-dac. Inainte de a fi pietat: decorul era
materiale dacice,' faptul ca motivele orna schitat cu ajutorul unui varf ascutit. Mes
mentale sunt inspirate din mediul inconju terii' olari geto-daci tineau seama si de di
rator ~i redate stilizat, constituie argumente versitatea gusturilor. 'Astfel, oale s{mple,re
in favoarea. apartenentei dacice a tezaure alizate dintr-o pasta grosolan, erau desti
loro ' nate majoritatii locuitorilor, iar ceramica
Mestesugul olritului. fina, lucrata laroat:, far impuritati, bo
In seolul I i.e.n. si I e.n. mestesugul gat decorata, era realizata pentru varfurile
olritului a cunoscut o dezvoItare dosebita societatii. Me~te~ugul olaritului il avem deci
la Geto-Daci. Formele ceramiee geto-dacice dovedit prin utilizarea rotii olarului si prin
tipice: cea~ca, vasul borcan, cana cu o existenra cuptoarelor de rs ceramica: Mes
toarta sunt definitiv conturate. Ceramica terii geto-daci au realizat o ceramica cu ca
comuna se lucreaza in majoritatea aseza ractere tradi~ionale, decorata in stil locai.
rilor geto-dacice mai importante, a~a c~m o Aria vasta de taspandire a unor tipuri spe
dovedesc vasele intregi sau fragmentele ce cifice, cu ornamente caracteristice Latne
ramice descoperite, uneltele folosite de ului geto-dacic, dovedesc unitatea culturii
me~terii olari, precum si cuptoarele de ars materiale dacice. Putem da ca exemplu or
vase. ' namemtul facut din linii incizate in val.
Cuptoarele de olarie apartinand Lat precum ~i moti>ul bniduJ, gasit in toate
neului dacic au fost descoperite la Poiana, zonele locuite de Geto-Daci. Ceramica fimi
la Batca Doamnei, la Gitelul Nou poate fi comparata uneori ~i Cli cea de im
. > ' Bucu port,dovada tehnicii dezvoltate a mesterilor
restI.
> Tiparele ie~ite la iveala in urma sap olari geto-daci. >

turilor arheologice, marcheaza unele centre DezvoItarea me~te~ugurilor a avut ca


de productie dacice. S-a descoperit un ti scop nu numai obtinerea unor produse utile
par de cupe deliene la Piscul Crasani, pe vierii, ci ~i satisfcerea gustului artistic al
lalomita, care a dezlegat problema prove societarii geto-dace, care uneori era destul
nien~ei' acestor cupe. La Popesti s-a gasit de rafinat. In aceasta ordine de idei men
un fragment de tipar de cupa geticaJde tip ~ionm ceramica pictat<i, imitatiile dupa
delian,cu ornamente in relief. bolurile deliene, podoabele din aur ~i argint
Strduinta mesterilor daci de a obtine care se impun ca adevarate opere de arta
o ceramica p~trivit' gusturilor mai rafi~ate aIe me~terilor geto-daci.
este dovedit prin frecventa utilizarii lus In toate ramurile de activitate me~te~u-
truitoareIor de pamant, folosite pentni a da .gareasca s-a manifestat puternic factorul
luciu vaSelor. S-au gasit din bel~ug in toate local, vizibil chiar si atunci cand era vorba
sapturile de la Poiana, Piatra Rosie. Exis de produse de imitatie. Metalurgia fierului,
tenta mesterilor olari daci este do~edita di olaritul, prelucrarea> metalelor pretioase se
reci prin> apllcarea pe vase a unor desene practicau in ateliere special amenajate. Ma
geometriee, care dupa prerea unor cerce na de lucru o formau oamenii liberi, dar
ttori, ar putea fi i marci de olari.Deosebit nu este exclus sa fi fost folositi si sclavii.
de aceasta, apar in sudul Dunarii stampile Materialul analizat ne permite sa afir
anepigrafice, din care unele se pare ca re mam ca Geto-Dacii cuno~teau diferite me~c
prezint ~i nume sau cuvinte indigene, tran te~uguri inainte de cucerirea romana. Ca
scrise cu litere grece~ti. racterul autohton al me~te~ugurilor geto
Geto-Dacii cuno~teau ~i utilizau ~i teh dace reiese din faptul ca unele din ele au
nica lucrarii ceramicii la roata manuahi. continuat a fi practicate si dupa cucerirea
Roata olarului, folosita din secolul al V-lea Daciei, in mediul rural si de catre Dacii
i.e.n. in zona istro-pontidi, fiind nispan liberi. >

Evolu~ia me~te~ugurilor apare ca un


dita aici prin intermediul Grecilor,in zona
carpatica, este folosita din secolul III i.e.n. rezultat al dezvoItarii fortelor de productie
raspandita acolo de carre Celti ~i in parte interne si a diviziunii sociale a muncii la
prin intermediul zonei traco-getice. care se 'adaoga ~i influenta greceasca, 'cel
Pe baza obiectelor existente constatam tica si romana. Dezvoltarea mestesugurilor
ca Geto-Dacii cuno~teau bine ~i tehniea or documenteaza posibilitatea Geto~Dacilor de
namenUirii vaselor. Piesele ceramice erau a-si apropia forme aIe unor culturi materia
decorate in relief cu incizii, ~tampile ~i pic le superioare. in condi~iile unei dezvoItri
generale a economiei lor proprii.
4
Din legendele noastre
istorice.

FANTANA LUI DECHIBAL

nfrant a fost in lupta siirmanul erou, zicnd: decit rob, mai bine mort, dacit lan
infrant 9i cu armata sfiiramatii. n valtoarea tul, mai bine mormantul, 9i se pravali fara
lupte i 9i fiicu och roata 9i-i viizu pe ai suflare-n hauri.
siii polog zbiitandu-se intre viat 9i moarte, De atunci oamenii ii spun fantanii ce
spinteca~i de suliti 9i friimanta~i de copitele leia, fantana lui DechibaI. Pana nu de mult
cailor. Cfunta a fost incle9tarea; piimantu] era acolo 9i o stanca pe care se urcase
insu9i mustea de sange. DechibaL Era o piatra mare, ascutita 9i
Viizandu-se singur craiul, ca o niilucii r09ie intr-o parte, care rogeata, se zice, era
19 fiicuse loc, lovind In stanga 9i in dreap urma de sange curs din pieptul craiului.
ta puhoiul de vrajma9i, croindu-9i cale spre Acum nu mai e stanca; au daramat-o
miez de noapte. d,nd a inceput lucrul la cariera de piatra.
Ca fulgerul zbura impeli~atul de armasar Acolo venea adesea Iancu, mai de de'mult,
indemnat de stapanul sau spre inma codri atunci dupa rautatea cea mare, se urca pe
lor sa-9i caute ajutoare. stanca 9i incepea sa cante din fluier de se
n goana-i nebuna vazu nu departe in auzea pana departe. C anta, 9i in can tecul
fa~ o prapastie adanca, care se deschdea lui parca gemea pamantul.
intre stanci, asemeni unui peiz riiu. hi Fantana e agezata pe partea de miaz a
struni calul sa sara prapastia, dar tocmai noapte a carierii de piatra, din Cheile Tur
in acea clipii, din nori,un fulger spinteea zii,in hotarul comunei Sandulqti.Din adan
vazduhul luminand pentru o clipa negurile curi ies la lumina, pe doua pietre in forma
nop~ii, oprindu-se chiar in inima calului, de nari de cal,doua 9uvite de apa rece, care
fiicindu-l sa cadii de margnea aialalta a prin susurul ei molcom 9i dulce, aduce la
prapastiei, fara suflare, cu capul in pamant. lumina 90apte din taina acestu piimant,
Cand a ie9it sufletul fermecat al calului, pe 90apte care vorbesc despre trecutul nostru,
nari, pamantul s-a deschls, iar din adancuri despre to~ ace care in decursul vremii s-au
a ie9it la lumina doua 9uvi~e de apa rece, luptat 9i s-au jertfit pe altarul neatarnarii,
rece ca ghea~a. intregirii 9 liberta~ii acestui pamant.
Vazandu-se Dechibal singur, mai facu
Auzita de la badea fon Balica (azi de 92 de
ca~iva pa9i, se urcii pe o stanca, scoase ani) din Sandulqti-Turda "i comunicata de
pumnalul din chimir 9i 9i-l impIanta in 11l1ma Dum. Boieru-Hodaceanu. din Hodac-Mure" .


INFORMATIUNI sebit succes de public 9i ea contribuie
n momentul de fa~a se reprezinta, cu la popu!arzarea marilor figuri tracice pre
mare succes, la Teatrul' Giule9ti din Bu cum 9i a tradil;ilor acestui mare popor an
curqti piesa de inspira~ie tracica "Za tic, din care ne tragem.
molxe", sub conducerea bine cunoscutului Felictam pe realizatorii acestui mare
regizor Dnu CERNESCU. Cu un ansam spectacol 9i ne exprimam dorin~a de a ve
blu artistic de elita 9i o concep~ie moder dea cat mai des asemenea manifestari ar
nii de interpretare, piesa cunoa9te un deo tstice.
5

ZUR BIOLOGISCHEN KONTlNLlITAl VON POPULAT'ONSFOLGEN


UB ER LEGUNGEN Z UR B EVOLKERU NGSGESCH ICHTE UNO OAZ U

WANOERUNGSTHESE

Von Gottfried KURTH und Olav ROHRER - ERTL BRAUNSCHWEIG

Wird ein Anthropologe eingeladen, auf spannen fUr Kindheit und Jugend bis zur
einem Kongress von Thrakologen, also von vollen Fortpnanzungsfahigkeit ebenfalls
Historikern zu spreehen, so durften die immer langer. Ganz vereinfaeht ausge
Gastgeber Grund zu der Annahme haben, drekt hatte dies aber fOr den Evolutions
dass seine Ausfuhrungen aueh fUr sie inte prozess zur Folge, dass bei den hbheren
ressant sein werden. Dementspreehend wol Saugetieren einsehliesslieh der Primaten, al
len wir hier keine metriseh/morphologi so aueh uns selbst, in der Regel nur noeh
sehen Angaben uber das mbgliehe oder das eine Frueht je Sehwangersehaft ausgetragen
wahrseheinliehe Aussehen der Thraker zur wurde und wird. Sowohl diese selbst als
Diskussion stellen, sondern ganz allgemein aueh die Abstande dazwischen beansprueh
bevblkerungsbiologiseh unterbaute Aus ten im Mittel aber immer grbssere Zeit
sagen zu Bevblkrungsentwieklung und Be spannen. Dadureh wurde und wird wiede
vblkerungsgesehiehte vortragen. Wir neh rum nieht nur die mittlere Genera'tionsdau
men an, dass derartige AusfUhrungen einen er immer grbsser, sondern zugleieh aueh
Historiker generell ebenso interessieren die wahrend einer Generation erzeugte
dOrften wie andere Kulturkundler. Wir Naehkommensehaft, sprieh Naehwuehsrate,
werden uns dabei in besondererri. Masse je Weibehen absolut und relativ immer ge
aueh einmal bewusst kritiseh mit der so ringer. Das aber bedeutete nun fUr den
genannten Wanderungsthese bzw. -Hypo Evolutionsprozess, dass die Selektion. in
these und ihrem Aussagewert zur Interpre diesen Taxa mit der abnehmenden Naeh
tation gesehiehtlieh wie kulturgesehiehtlieh wuehsrate immer weniger neue Erbanla
fassbarer Prozesse auseinanderzusetzen ha genkombinationen realisiert angeboten
ben (G. Kurt 1963). werden konnten und kbnnen, d.h. damit
Dazu mussen wir aber zunaehst einmal aueh die mogliehe mittlere Anderungsge
eine Reihe von Begriffen einfUhren und aus sehwindigkeit ober ausgelesene, erblieh fi
unserer .Sieht interpretieren und definiren. xierte gOnstige Neuanpassungen verlang
Wir greifen dabei vor allem aueh auf An samt werden musste. Hier hat nun aber
regungen und Aussagen von Ethologen und wieder der Evolutionsprozess selbst eine
Ethnologen zurOek, soweit nieht die allge Kompensationsmogliehkeit . hervorgerufen.
meine theoretisehe Basis von Anthropologie Die Hirn- und vor allem die Neuhirn- Neo
sowie Gesehiehte bereits als ausreiehend si kortex-Zunahme steigerte ihrerseits zugleieh
eher anzusehen ist. aueh wieder die Leistungsfahigkeit des Ge
Zunaehst mOssen wir uns aber kurz hirns. Es vermoehte nunmehr zunehmend
mit einer Eigensehaft befassen,die bislang Beobaehtungen zu speiehern und befahigte
als besonders kennzeiehnend mensehlieh dadureh diese Individuen, daraus einmal
angesehen wurde, der Lernfahigkeit. Die Erfahrungen abzuleiten wie aueh danaeh zu
Biologie, Palaontologie und Ethologie konn handeln. Diese Lernjiihigkeit wurde dann
ten seit Jahrzenten belegen, dass diese Fa wahrend des Tertiars dureh die,hoher evo
higkeit allen den Saugetieren zukommt, die luirten Saugetiertaxa immer weiter entwik
im Evolutionsablauf wahrend vieler Millio kelt und ermbgliehte dami! diesen Lebewe
nen Jahre verstarkt die Zerebralisation/Ne sen, angeborene Oberlebenswiehtige Verhal
enkephalisation mitgemaeht haben. Diese tensweisen, die vorher massgeblieh waren,
Hirnentwleklung/Neuhirnbildung hatte nun zunehmend dureh erlernte zu erganzen
aueh zur Folge, dass bereits der Kopf der und/oder zu variieren. Wir wissen nunmehr
Embryonen im Mtterleib grbsser werden dureh die intensive ethologisehe Feldfor
musste, die Sehwangersehaft mit einer ent sehung der letzten Jahrzehnte, dass erlernte
spreehenden vorgeburtliehen Hirnentwiek Erfahrungen in der freien Wildbahn bei
lung al so s.ehon im Mutterleib langer dau vielen Taxa in der Generationenfolge wie
erte. Naeh der Geburt wurden die Zeit der Ober Lerntradition weitergegeben wer
6

den. Darunter fallen dabei auch vor allem dieses -Lern-Verhalten nur in den biolo
taxonspezifische gruppenbildende soziale gisch und damit genetisch vorgegebenen
Verhaltensweisen. Bei uns selbst hat sich Bahnen erfolgen bzw. realisiert werden
dann vor allem noch wahrend des Pleisto kann und ein spezielles Ergebnis der Ne
zans, also iiber mehrere Millionen J ahre, enkephalisation ist. In diesem Bereich kann
die Zunahme von mittlerer Hirngrosse und dann allerdings sowohl erst iiber -historisch
mittlerer Hirnleistungsfahigkeit immer wei gesehen- langere Fristen, aber ebenso recht
ter gesteigert. Das hat dann z.B. wahrend kurzfrisIig -auch gesellschaftliches- Fehl
der 2. Halft~ der letzten Kaltzeit im Jung verhalten storend wirksam werden. Ande
palaolithikum bereits zu ejner weitergehen rerseits mussen wir von der Ethologie her
den Umweltbeherrschung durch Homo sa unterstreichen, dass der von einer Ethnolo
piens S. gefiihrt. Denn wir Menschen unter gin/Soziologin spezfell auf den Menschen
scheiden uns von den iibrigen hoheren Sa ausgerichtete und fiir diesen definierte Kul
gern allein durch das Ausmass unserer turbegriff weit iiber den Menschen hinaus
Lernbefahigung. Diese fiihrte 'allerdings vor auf alle die Tierarten zutrifft und sinnge
allem in der Nacheiszeit, dem Holozan, be mass gleichwertig anzuwenden ist, fiir die
reits dazu, dass wir kiirzerfristig andernd in eine intraspezifische soziale Tradition von
unsere Umwelt einzugreifen vermochten, Lerngut nachgewiesen werden kann. Dabei
wobei vor allem die tJbertragbarkeit von auftretende Unterschiede sind also primar
Kenntnissen im Lernbereich, also deren in quantitativer Hinsicht und erst dann -se
Wanderung im Zeithorizont wie in der kundar- in qualitativer zu verstehen. Weil
Zeittiefe, die entscheidende Rolle spielte es sich dabei um komplex-dialektishe Vor
und spielt. Dabei zeichnen sich bereits re gange handelt, ist eine quantitative Veran
lativ friihzeitig auch gefahrliche Folgen un derung im diesbeziiglichen Bereich u. E.
serer Eingreifmoglichkeiten ab. Fiir den auch immer mit einer qualitativen verbun
Umweltbereich erinnern wir dazu nur an den. Wir Menschen konnen fiir uns dem
die verstarkte Halb- und Wiistenbildung im gemass keine Sonderstellung aus dem Besitz
Bereich des friihen Trockenfeldanbaues seit der Befahigung zu Kultur ableiten, sondern
etwa 8000 v.Chr.,sowie an die weitgehende nur aus ihrem nachweisbar hoheren Grad.
Ehtwaldung des Mittelmeerraumes, die Diese Lernbefahigung ermoglicht nun aber
noch vor der Zeitenwende mit der Einfiihrung zugleich auch das Wandern von -erlern
der Hypokaust2n -einer Zentralheizung- ku barem- Kulturgut, ohne dass die am Lern
mulierte. Indirkt beeinflussten wir mit der vorgang beteiligten Populationen als solche
artigen Eingriffen bereits aber auch wieder gleichermassen wandern miissten.
bevolkerungsgeschichtlich relevante Bedin Fiir eine Gliederung der Populationen,
gungskomplexe. mit denen wir es im geschichtlichen Prozess
Wissenschaftsgeschicht1ich interessant zu tun haben,sind nun folgende, gedrangt
ist nun,dass unabhangig von dem etholo formulierte, Begriffe und Definitionen zu
gisch gefiihrten Nachweis einer fiir vieIe beriicksichtigen:
Saugetiertaxa allgemein hohen Bedeutung I) Die Konjugal-Natal-Familie: Unter
der Lernfahigkeit die Ethnologie/Soziologie Konjugal-Natal-Familie wird nicht nur in
einen im gleichen Sinne unterbauten Kul der Ethnologie die Offentlich und rechtlich
turbegrijj formulierte. R. Benedict (1947, zusammen gehorende Vater-M utter-Kinder
S. 13) definierte Kultur 1940 folgendermas Gruppe -die sogenannte Kleinfamilie- ver
sen: Culture is the sociological term for standen. In allen der Ethnologie bekannten
learned behavior, behavior, wich in man is Volkern, Stammen und anderen Gruppen
not given at birth, wich is not determined bildet sie den kleinsten Baustein der jewei
by his germ cells as is the behavior or ligen Gesellschaft.
wasps or social ants, but must be learned 2) Die Deszendenz-Gruppe: Unter einer
anew from grown people by each new ge Deszendenz-Gruppe versteht die Ethnologie
rreration. Damit lasst sich fiir uns Men unterschiedlich grosse Untereinheiten einer
schen der Begriff Kultur ethologisch als im Population, die sich auf eine(n) -ev. ver
sozialen Kontext der Generationenfolge er meintliche(n)- Vorfahrin(en) zuriickfiihrt.
lerntes populationsspezifisches Verhalten z.B. Sippe oder Clan: kleinere -patri-oder
einschliesslicho der Sprache, aber auch von matrilineare Deszendenz-Gruppe.
Produktion un(j Konsumption-umreissen. z.B. Linie: grossere - mehrere Sippen oder
Wir miissen wohl nicht erst betonen, dass C1ans einschliessende-Deszendenz-Gruppe.
7
3) Die Lokal-Gruppe: Elne Gruppe, die Population zu verstehen. Dies kann u.E.
an einem gemeinsamen Ort lebt. Bei ver nur im Zusammenhang mit ihrer Wirt
schiedenen aus der Ethnologie bekannten schafts- und allgemeinen Lebensweise - so
Volkerschaften ist dieser Ort aoer nicht eng ziobkonomischer Hintergrund - geschehen.
geographisch zti fixieren - z.B. Sammler Hombostasie kann aber nur dann bestehen,
und Jager-Populationen oder sog. Wander wenn zur gleichen Zeit die sozialen Bezie
bauern mit Brandrodung-. Es handelt sich hungen - hier gleich Bindungen - innerhalb
al so dabei in der Regel um Gruppen in dieser Population ungestbrt - d. h. stabil
raumlich fixierten Revieren bzw. Habitaten sind.
mit einem entsprechenden Revierverhal Anhomoostasie: Anhombostasie be
ten. Biologisch sind derartige Lokal zeichnet den Verlust des oben genannten
Gruppen fast immer miteinander verwandt, F1iessgleichgewichtes. Entsprechend sind
sozial aber nicht immer - siehe nachstehend auch die sozialen Beziehungen,-hier gleich
unter 6 und 7. Bindungen- einer raschen Wandlung unter
4) Stamm/Stammesverband: Politische worfen bzw. gestbrt. Anhombostasie kann
Einheit, die sogar kulturell - also auch zu einer explosionsartigen Zunahme - z.B.
sprachlich - uneinheitliche Populationen sog. Entwiklungslander heute-, aber auch
verbinden kann. z.B. die Westgoten: Sie zu einer implosionsartigen Abnahme der
schlossen in Spanien auch das ural-alta Bevblkerung eines Raumes und/oder be
isch(?) sprechende Reiternomadenvolk der stimmter Schichten derselben fiihren- z.B.
Alanen mit ein. Mitteleuropa heute. Daraus ergeben sich
5) Volk/ Volkerschaft: Kulturell einheit dann u. U. auch Wanderungsbewegungen
liche Popu!ation unterschiedlicher Grosse. mit raumlich verschiedenen Zu- bzw. Ab
Sie kann, muss aber nicht und ist im his nahmen - z.B. Phanomen der LandOucht!-.
torischen Prozess selten langerfristig in ei Methodisch kbnnen nun begriindete
ner einheitlichen politischen Organisation Angaben z.B. fiir prahistorische Perioden
und unter einem einheitlichen politischen sowie auch Kulturen immer nur approxima
System zusammengeschlossen, z.B. Kelten tiv und retrospektiv gemacht werden. Zur
oder Germanen (Ost-, West-, Nord- und Befundinterpretation sind wir dabei vor
weitere Untereinheiten). allem von paliiodemographischen Daten
6) Simplexe Gesellschaft: Englisch primi aus der vorindustriellen Phase, speziel in
tive societies, GeselIschaften, die keine oder Mitteleuropa - bislang 17., 18. und I. Half
nur kaum ausdifferenzierte Schichten-Kasten te des I9.Jahrhunderts - ausgegangen. Da
kennen, Z.B. Sammler- und Jager-Popula fiir liegen archivalische, exakt verwertbare,
tionen oder sog. Wanderbauern mit Brand Daten VOL Diese vermitteln uns einen recht
rodung. gutten Einblick in die bevolkerungsbiolo
7) Komplexe Gesellschaften: Dieser in gisch relevanten Prozesse und die sie steu
der Ethnologie ubliche Terminus besagt, ernden Faktoren aus einer alteren wirt
dass es in einer Population eine mehr oder schaftlichen Phase vor dem erfolgreichen
minder stark differenzierte horizontale Wirken der modernen Medizin und Hygie
und/oder verticale Schichtung gibt, etwa ne. Sie kbnnen daher auch oh ne grbssere
auf okonomischer, religioser, sozialer und/ Bedenken modellhaft zuriickinterpretiert
oder politischer Basis usw. Komplexe Ge werden, da sie in der Regel gegeniiber al
selIschaften miinden im historischen Pro teren Perioden eher noch etwas zu giinstig
zess vielfach in MassengeselIschaften ein erscheinen dii rften .Ferner solite man auch
z.B. Spatantike, Gegenwart-. Komplexe ethnologische Daten mit in die auswertende
GeselIschaften kbnnen als Teilgruppen auch Betrachtung einbeziehen, soweit sie ver
simplexe GeselIschaften enthalten sowie in wendbar erscheinen. Beide Befurid- und
tegrieren, z.B. Weddah auf Ceylon. Datengruppen geben u. E. eine Obergrenze
Von der Bevblkerungsbiologie her dessen an, was wir in der Regel fiir vor- und
miissen wir auf folgende Fakten verweisen, friihgeschichtliche Perioden an bevbl
deren Wirkung bevblkerungsbiologisch re kerungsbiologisch relevanten Fakten und
levant wird. Zunachst haben wir aber ge Faktorenkomplexen voraussetzen diirfen
drangt die Begriffe Homoo- und Anho bzw. begriindbar fiir mbglich oder wahr
m60stasie zu definieren: scheinlich halten kbnnen. Wir benbtigen
Hom6ostasie: Als Hombostasie ist diese Vorstellung zur Erla.uterung der ab
dass Fliessgleichgewicht von Kopfzahl und gelaufenen bevblkerungsgeschichtlich reIe
innerer Tr..agfahigkeit des Habitates einer vanten Prozesse, miissen aber betonen,dass
8
sie immer nur ein wissenschaftliches J e auch hohere Werte moglich. Gerade auch
weilsbild bieten konnen. Besonders wichtig dieser Befund ermoglicht begrundbare
sind u.E. folgende bevolkerungsbiologi Schatzungen zum wahrscheinlichen Tempo
schen Faktoren: von - evolutiv relevanten - Bevolkerungs
8) Die mittlere Lebenserwartung je Neu prozessen.
geborenes beider Geschlechter liegt etwa 15) Die Geburtenreihe der Mutter bricht
um das 20. Lebensjahr - Suddeutschland im Mittel in einem Alter von etwa 36 Jah
l7.1l8.1Beginn 19. Jahrhundert, Branden ren ab, also noch erheblich vor dem Ein
burg 18. Jahrh. - In der 1. Halfte des 19. setzen des Klimakteriums.
Jahrh. steigt sie auf Werte an, die, lokal 16) Der Erwachsenensterbegipfel liegt
unterschiedlich, zwischen etwa 22 - Meklen populationsspezifisch unterschiedlich hoch,
burg um 1800 -, 34 bis 36 - Sudnieder bei vor- und fruhgeschichtlichen Populatio
sachsen um 1800 - und um 40 J ahre - Di nen etwa an der Wende von adult zu ma
sentis/Graubunden im 19. Jahrh. - ange tur, also noch vor dem 40. Lebensjahr, in
siedelt sind. Die letzteren Werte spiegeln der Neuzeit - nicht nur im Vorfeld der
den zunehmenden Einfluss von moderner Technischen Zivilisation - eindeutig im se
Medizin und Hygiene in Gebieten wieder, nilen Bereich bis jenseits des 70. Lebensjah
wo die landliche Bevolkerung noch mit vor reso Diese und andere Unterschiede zwi
industrielIen Methoden wirtschaftet und lebt. schen den Werten von ergrabenen Altserien
9) Bis zum Erreichen des 20. Lebensjah und archivalischen Datenmaterial sind u.E.
res mussen wir im Mittel mit etwa 500;0 -wenigstens teilweise- methodenbedingt. Die
Sterblichkeit eines Geburtsjahrganges (Kin Lage des Erwachsenensterbegipfels ist fUr
der- und Jugendlihensterblichkeit), u. U. Uberlegungen zur historisch fassbaren Po
auch noch mit hoheren Werten rechnen. pulationsdynamik relativ unvesentlich. 1m
500;0 geben nach unseren Unterlagen opti Zusammenhang mit Fiagen der alIgemeinen
male Rahmenbedingungen an bzw. sind sie Lebensbedingungen einer Population kann
von ihnen' abhangig. Rahmenbedingungen, sie aber grosses Gewicht erhalten.-verg1.9-.
wie wir sie fUr die meisten vorgeschichtli 17) Diese bevolkerungsbiologischen Fak
chen Perioden und Gruppen postulieren ten beruhen auf der Auswertung verschie
mochten (O. Rohrer-Ertl 1976). dener, uns zuganglicher, vorindustrielIer
10) Daraus folgt: Eine solche Population und vor alIem landlicher - Populationen. In
setzt sich im Jahrhundert fUnf Mal in To diesem Zusammenhang sei nochmals da
ten um. Sehr wichtig zum Abschatzen der rauf verwiesen, dass sie in jedem FalI nur
Grundgrosse einer Population nach repra unter dem Blickwinkel einer engen Wechsel
sentativen Graberserien. beziehung zum jeweiligen soziookonomi
Il) Das mittlere Heiratsalter der Frauen schen Hintergrund zu erarbeiten waren und
liegt nach den uns zuganglichen Grundda zu verwerten sind.
ten etwa bei 22 Jahren, das der Manner Abschliessend solI nicht unerwahnt
zwischen 26 und 28 Jahren. bleiben, dass der Sterbeanteil der Frauen
12) Als mittlere Geburtenzahl le Ehe im Kindbett nach unseren palaodemogra
durften wir u.E. nur mit Werten zwischen phischen Daten gegenuber der alIgemeinen
etwa 4,3 und 4,5 Kindern rechnen, setzt Sterblichkeit irrelevant erscheint. Hier dur
man diese Zahl in Relation zu den anderen fen u.E. Daten aus der Fruhzeit der moder
Grunddaten. nen Medizin und Hygiene - in Mitteleuropa
13) Die mittleren Geburtenabstande be etwa ab Mitte des 19. Jahrhunderts - uber
wegen sich bei diesen Mittelwerten zwi Fremdeffekt den t,sachlichen Befund-auch
schen 30 und 34 Monaten. wertend-verfalscht haben. Unsere Befunde
14) Aus den Angaben zu 9 - 13 ergibt Il bis 13 unterstreichen ubrigens die hohe
sich die ejjektive Generationsdauer (G. Wahrscheinlichkeit der Annahme, dass Ko
Kurth 1974175): Ausgehend von der Sum habitation und Schwangerschaft in den vor
me aus dem halbierten Heiratsalter beider industrielIen GeselIschaften und ..(Jruppen
Ehepartner zuzuglich des Abstandes bis zur keineswegs ungeplant- quasi regelIos bzw.
Geburt des Kindes, das sich jeweils wieder blind - erfolgt sein durften.
zuerst fortpflanzt, gelangt man zum gemit Zur Reprasentanz unserer Befunde ist
telten Wert fUr die betreffende Population. nur das Folgende zu sagen: Sie ist uberalI
Dieser erreicht, legt man das uns zur Ver da gut, wo sich die demographisch relevan
fUgung stehende Material zugrunde, durch ten Daten alterer Populationen aus archiva
schnittlich gut 33 Jahre - zuweilen sind lischen Dokumenten rekonstruiren lassen.
9
Diese miissen uns als Parameter zur Inter tionsquerschnitt, sondern weit eher nur ei
pretation anderer Befundquellen dienen. nen Populationsausschnitt voriiegen, dessen
Solche liegen z.B. bei Grabungsmaterial Befunde eben nicht breiter verabsolutierbar
ohne Identifikationsmoglichkeiten vor sind.
Ausnahme z.B. die Karner im Ostalpenge Auf diesem Wege wird es damit mog
biet -, also vor allem bei vor- und friihge lich, das anthropologische Material in di
schichtlichen Befuncten. Hier muss daher rekte .Beziehung zu historischen Prozessen
mit anderen Methoden gearbeitet werden. zu setzen, also etwa Bevolkerungssubstrate
Nach wie vor gelten die klassischen For oder z.B. eingewanderte politische Fiih
derungen: Vollstandige Erfassung aller in rungsschichten zu unterscheiden - z.B.
ein funus - in fossiationsgiinstige Bereiche Westgoten in Siebel1biirgen oder Westgoten
verbrachte Tote - unter die Erde verbrach und Alanen in Spanien.-
ter Toter sowie eine moglichst genaue Scha Nach diesen re1ativ breit vorgetrage
zung bzw. Bestimmung aller erhebbarr AI nen, weil notwendigen, Ausfiihrungen zu
ters- und Geschlechtsdaten. Dariiber hinaus bevolkerungsbiologisch relevanten Daten
miissen noch eine Anzahl weiterer Forde konnen wir nunmehr zu unseren weiteren
rungen erfiillt werden, um priifbar begriin Hauptanliegen iibergehen. D.h. wir kon
dete Aussagen zu gestatten. nen eine kritische Betrachtung des Aussage
18) Erhebung moglichst umfangrekher wertes von Wanderungsbefunden und da
Daten iiber die zugeh6rige(n) Siedlung(en) nach -Hypothesen vornehmen. Es kann ja
am besten Siedlungskammer - wie etwa iiberhaupt kein Zweifel an der Tatsache
Siedlungswesen, Siedlungsgrosse - mit bestehen, dass verschiedene Populationen
Schatzung von Familien- und Individu zu verschiedenen Zeiten auch ihren Wohn
enzahlen (nach Wohnhausern bzw. -Kom ort bzw. besser ihre Wohn bereiche bzw.
plexen, Herdstellen u.a.m.) -Gebiete verlegt haben. Es muss nm immer
19) Eine moglichst genaue archaologische gepriift werden, ob und inwieweit diese
Datiening, und zwar sowohl re1ativ wie ab Prozesse bevlkerungsbiologisch bzw. - ge
solut. schichtlich relevant geworden sind bzw.
20) Moglichst umfangreiche Daten zum werden konnten, entsprechend aber auch
soziookonomischen Hintergrund- Wirt fiir welche Bereiche die historisch/kulturell
schaftsweise, komplexe bzw. simplexe Ge fassbare Relevanz dann Geitung haben
selschaft u.a.m. kann. Uber besonders gute Daten verfiigen
21) Moglicherweise auch Daten iiber po wir seit der Vlkerwanderungszeit.Selbs
litische Systeme bzw. Zustande - i.B. Aus wenn die dazu verfiigbaren Quellen - ro
wertung von zeitgleichen Fortifikationen misch, byzantinisch, arabisch, mittelalter
usw. lich/europaisch - in Bezug auf die Kopf
Auf einem derart breit angelegten Er zahlen z.T. und z.B. betrachtlich iibertrie
hebungsstahd aufbauend kann nunmehr ben haben diirften, bleiben sie doch allein
auch eine wissenschaftlich vertretbare Prii genommen immer noch imponierend.
fung der Reprasentanz des jeweils vorlie Trotzdem relativieren sich die jeweils
genden Materials vorgenommen werden. angegebenen Zahlen automatisch selbst, so
Einmal konnen die oben genannten Punkte baId man sie zu den Bevolkerungszahlen
wie Daten allcin dazu herangezogen wer sowohl des Einwanderungs- als auch des
den. Es gibt aber noch eine weitere wich Auswanderungsgebietes in Beziehung setzt.
tige antropologische Methode, und zwar So sollen z.B. 267.000 Langobarden nach
die Priifung der Absterbeordnung. Dabei Italien eingewandert sein. Italien selbst hat
werden in einer Graberserie die Einzelbe te damals nach begriindeten Schatzungen
funde Zum wahrscheinlichen Sterbealter der etwa 3 Millionen Einwohner. Die eingewan
geborgenen Toten zusammengestellt und derten Langobarden hatten also bestenfalls
danach die Besetzung der einzelnen Alters lO 070 der Gesamtpopulation ausmachen
klassen iiberpriift. Entspricht der Befund konnen. Die Langobarden - vergl. unter 4
dann in etwa der Erwartung nach bekann waren ihrerseits 'eine politisch/religiose Ge
ten Daten, so kann diese Bestattungsserie meinschaft - arianische Christen! - und hat
als reprasentativ besetzt betrachtet werden. ten spatestens in Panonien auch nichtger
Liegen dagegen andere Verteilungsverhalt manisch sprechende Individuen bzw. - Split
nisse vor, so muss man nach den moglichen ter - Gruppen - z.B. romische bzw. ostro
Griinden dafiir forschen und hat zugleich mische Soldaten, Nachkommen von ural
in der Regel keinen reprasentativen Popula aitaisch(?) sprechenden Reitervolkern
10

u.s.w. - integriert. Sprache und Religion damit ihrer weitgehenden Vernichtung. Der
diirften dabei fiir langer, und zwar unab Sambesi ist erst gut vor 100 Jahren von
hangig von ihrer Herrenstellung, biologisch Negriden - Zulus - nach Siiden iiberschrit
noch weitgehend isoliert haben. Politischl ten worden.
kulturell ist ihr Einfluss auf Italien nach Wir diirfen schliesslich feststellen: Ver
weislich fur lange Zeit grosso Ihr biolo treibung und/oder Ausmordung von gan
gischer - genetischer - Effekt diirfte aber zen Populationen sind in vorhistorischer
demgegeniiber eher als nur gering emzu Zeit sehr wahrkheinlich eine Ausnahme,
schatzen sein. Dabei sei einmal ganz davon zumal auch wegen fehlender Moglichkeiten
abgesehen, dass sie in ihrer genetischen Zu weiterraumig relevant kaum denkbar. 1m
sammensetzung und danach im Erschei Mittelalter wie in der Neuzeit - z.B. Zen
nungsbild eher uneinheitlich gewesen sein tralasien bzw. Armenien - fiihrte dies nach
diirften. Ausserdem verteilten sie sich als unseren Unterlagen auch nur zu biologisch
Herrenschicht fast iiber die ganze Halbin relativ unbedeutenden Verschiebungen im
seI. Die regionalen erscheinungsbildlichen Erscheinungsbild der davon betroffenen
Unterschiede, die in ltalien bis in unserer Populationsfolgen. Das gilt aber unabhan
Zeit fassbar waren und in Teilen noch sind, gig davon, dass vielfach ein kultureller
solite man aber nicht .dem diesbeziiglichen Sprung - nicht nur der Sprache! - nachzu
Einfluss der Langobarden .zuschreiben. weisen ist. Erst unsere Zeit verfiigt schliess
Hier ist im Gegenteil LU vermuten, dass lich iiber Einsatzmoglichkeiten wie auch
sich die endemischen Populationen durch den Willen zur Durchfiihrung derartiger
gesetzt haben und damit weit altere regio Massnahmen - man denke dazu etwa ah die
nale Unterschiede reprasentieren dlirften. Abnahme der nordamerikanischen Indianer
Benotigen doch Bevolkerungszunahmen iiber Mord, aber auch das Entziehen der
oder -Abnahmen nur bei Anhomoostasie gewohnten Wirtschafts- und damit Lebens
starkerer Wanderungsgewinne bzw. -Ver weise, oder auch die Volkstumsverschie
luste. bungen im Mittel- und Osteuropa in den
Man solite daher bei jeder Interpreta letzten SO Jahren.
tion von Wanderungsbefunden in Zukunft Man solite sich also grundsatzlich da
zunachst einmal eher von der Arbeitshypo vor hiiten, fassbare politische, kulturelle,
these ausgehen,dass biologisch fassbare sprachliche und/oder andere Veranderun
Veranderungen in einer endemischen Popu gen automatisch mit gleichwertigen biolo
lation sich auch bzw. eher mit einer Ver gisch relevanten Prozessen gleichzusetzen.
anderung des soziookonomischen Hinter Das gilt auch terminologisch. Der Riick
grundes erklaren lassen. Durch unterschied gang etwa desdeutschsprachigen Bevolke
liche Nachwuchsraten auf der Basis einer rungsanteils von Lothringen wahrend der
verschiedenen inneren Tragfahigkeit von letzten 200 J ahre diirfte am genetischen Be
anderen Wirtschaftsweisen ergibt sich zu stand wie am Erscheinungsbild der Popu
nachst einmal unauffalig, aber im Endef lation dieses Raumes, soweit iiberhaupt,
fekt doch weit wirkungsvoller wie rascher kaum et was bzw. nur wenig verandert ha
eine Anderung im Genbestand einer Po ben.
pulationsfolge als durch Zu-' bzw. Abwan Die hohe biologische Stabilitat endemi
derungen von Populationsteilen. Dazu scher Populationen in der Generationenfol
kommt noch eine intravitale Plastizitat in ge haben wir mindestens fiir die Zeitspanne
der Auspragung des Erscheinungsbildes auf vom Mesolithikum bis zur Bronzezeit am
der Basis genetisch vorgegebener Bandbrei Einzelbeispiel der Menschenreste aus dem
ten wie etwa im Bereich der Technischen Tell es Sultan in Jericho/Jordanien belegen
Zivilisation die Akze1eration (hier gleich knnen (O.Rhrer-Ertl 1976). Anhang die
Korperhohenzunahme), die fiir Europa in ses Materials und der in diesem Beitrag nur
nerhalb von 120 Jahren im Mittel 12 cm kurz diskutierbaren Fakten und Faktoren
erreichte. Wir diirfen 'uns in unseren Vor vertreten wir als Arbeitshypothese die An
stellungen nicht zu sehr von rezenten Beo nahme, dass die relative biologische Stabi
bachtungen leiten lassen, wie etwa den Eu litat endemischer Populationsfolgen bei
ropaer-Einwanderungen in Australien/Neu Homo sapiens s. im allgemeinen weit h6her
seeland bz.w. Amerika, aber ebenso auch einzuschatzen ist als der - Dauer - Einfluss
der Negridenausbreitung nach Siiden in A zu- oder abwandernder Gruppen, wenn die
frika mit Verdrangung der endemischen innere Tragfahigkeit ihrer Wirtschafts- und
khoisaniden Sam mler -J ager-Volker und damit Lebensweise nicht zu sehr voneinan
11

der abweichen - etwa Khoisanide/Negride, nicht ratsam sein durfte, auch die Reihen
nordamerikanische Indianideleuropaische folge der jeweils zu stellenden Fragen zu
Europide-. verandern: - z.B. nicht zunachst Wer sind
Gleichzeitig unterstreichen wir die ho die ... , sondern Was sind die ... bzw.
he Bedeutung, aber auch die relative Varia Wofiir steht der Begriff. .. fragen-. Sind
bilitat des erlernbaren Verhaltens - Kultur erst einmal diese grundsatzlichen Fragen
(G.Kurth 1975), hier also im Sinne der De ausdiskutiert, diirfte die Lsung der nllch
finition durch R. Benedikt. Das schliesst folgenden weit leichter fallen. Denn wir
auch die Mglichkeit eines relativ kurzfris knnen u.E. z.B. auch fiir die prahistori
tig erfolgenden Identitatswandels mit ein, schen Perioden von einer relativ hohen bio
einschliesslich von Sprache,Kultur und logischen Stabilitat der endemischen Popu
Volkstumszugehrigkeit, und das wiederum lationen in der Generationenfolge ausge
ohne eine sofortige Relevanz fiir den biolo hen Selbsverstandlich schliesst das aber die
gischen Bestand. Eine solche ergibt sich au f Mglichkeit des Aussonderns auch von Zu
Dauer hauptsachlich aus Unterschieden in wanderungsanteiIen mit anthropologischen
den Nachwuchsraten - gruppenspezifisch Methoden im Eizelfall keineswegs aus. AI
und/oder infragruppenspezifisch! - und ist lerdings sind die Anforderungen dafiir, wie
zudem in der Auspragung des Erschei angefiihrt, vieIfaltiger und vielschichtiger
nungsbildes - intravitale PlastiziUH! - ab geworden.
hangig von den genetisch vorgegebenen
Bandbreifen der Erbanlagenkombina
tion(en) - Genpool der jeweiligen Population. LITERA TURLISTE
Evolutiv gesehen besagt das: Fiir die BenedicI, Rulh 1947
Menschwerdung wurde das im sozialen Race, Science and Politics
Kontext der Generationenfolge geiibte New York 1947,2. Aufl.
Lernverhalten, und zwar auch als human Hoebel, E.Adamsn 1972
spezifischer biologisch relevanter Isolations Anthropology: The Study of Man
mechanismus von~ primarer Bedeutung. New York 1972,4. Aufl.
Dieses Lernverhalten ermoglichte aber von Kolhe, Irmgarl 1941
Anfang an potentiell auch kiirzerfristige Das mecklenburgische Landvolk in sei

Veranderungen - d.h. Wanderungem>! -im ner bevolkerungsbiologischen Entwik

erlernbaren Tiaditionsbereich. klung

Zum Abschluss wollen wir nur noch Leipzig 1941

darauf verweisen, dass fiir unseren eben K urI, Gottfried 1963


skizzierten methodischen Ansatz eine inter Der Wanderungsbegriff in Prahistorie
disziplinare Zusammenarbeit - gerade auch und Kulturgeschichte unter palademo
im Hinblick auf die Losung speziel1er graphischen und bevoIkerungsbiologi
Problemkomplexe - besonders gut geeignet schen Gesichtspunkten. (in: Festschrift
erscheint, wenn man dies nicht sogar als G. NeumanlAlt Thiiringen 6)

wesentliche Voraussetzung fiir einen Aussa Weimar 1963, S.l - 21

geerfolg betrachten miisste. Denn ein Gross Kurlh, Gottfried 1963 a


teil der hier anstehenden Probleme diirfte, Bevolkerungsbiologische Uberlegungen
wie wir meinen, wohl relativ oft erst als zur Besiedl ungsgeschichte E uropas
Folge von nicht ausreichend fein ausdiffe vom Mesolithicum bis zum Mittel
renzierten und/oder fachspezifisch vonein alter, (in Studium Generale 16)
ander inhaltlich abweichenden Terminolo Berlin/Heidelberg 1963, S. 457-480,
gien aufgetreten bzw. vertieft worden seio. K urI h, Gottfried 1965
Es diirfte also vorwiegend auf Missver Die Bevolkerungsgeschichte des Men

standnissen beruhen - synonyme Verwen schen, Frankfurt/M. 1965

{iung scheinbar inhaltlich gleicher Termini! (Handbuch der Biologie 9)

Deshalb knnte man u. U. versucht sein, Kurlh, Gottfried 1974


zumindest einen Teil auch der Probleme, Bevlkerungs- und stammesgeschicht

welche z.B. mit Inhalt und Interpretation liche Aspekte bevolkerungsbiologischl

der Begriffe Thraker und Thrakien demographischer Kriterien. (in: Be

verbunden sind, im eben umrissenen Zu vlkerungsbiologie, Eds.: Bernhard &

sammenhang zu sehen-. Daraus konnte die Kandler)

grundsatzliche [Tberlegung folgen, ob es Stuttgart 1974, S. 344-372.

12

Kurth, Gott/ried 1975 rungsbiologie und Geschichte des Na

Bevolkerungsbiologie und menschliches hen Osteno

Verhalten (in: Hominisation und Ver Diss. rer. nato

halten, Eds.: Kurth & Eibl-Eibesfeld). Braunschweig 1976 (zum Druck)

Stuttgart 1976, S. 340-371 Rohrer-Ertl, Olav 1976a


Kurth, Gott/ried 1976 Aussagegrenzen eines zahlenmassig
Palademographische Kriterien zur Be grossen Materials am Beispiel der Serie
urteilung des Aussagewertes vor- und vom Tell es SultaniJeriho- 10000-6.000
fruhgeschichtlicher Ske1ettenserie (in v.Chr. (in: Homo 27) (zum Druck)
Homo 27) (zum Druck) Gottingen 1976
Gottingen 1976 Sussmilch, Johan Peter 1761162
Maier, Kurt-Erich 1971 Die gottliche Ordnung in den Veran
Die Bevolkerung des Dorfes Sipplingen
derungen des menschlichen Geschlech
Ergebnisse einer historisch-demogra
tes, aus der Geburt, dem Tode und der
phischen Untersuchung eines Bevol
Fortpflanzung derselben erwiesen.
kerungsisolates (1685-1970).
Berlin 1761/62, 2. Aufl.
Diss. rer. nato
Thurnwald, Richard 1931
Braunschweig 1971
Reprasentative Lebensbilder von Na
Monkemeyer, Heinrich 1965 turvolkern,Berlin/Leipzig 1931.
Befunde zur Bevolkerungsgeschichte (Die menschliche Gesellschaft in ihren
von Sudniedersachsen. ethno-soziologischen Grundlagen 1)
Diss .rer. nato Thurnwald, Richard 1935
Braunschweig 1965 Werden, Wandel und Gestaltung von
Rohrer-Ertl, Olav 1976 Staat und Kultur im Lichte der Volker
Menschenreste aus den Straten des forschung
Mesolithikums und des Prakerami Berlin/Leipzig 1935
schen Neolithikums vom Tell es Sultan (Die menschliche Gesellschaft in ihren
in JericholJordanien.' ethno-soziologischen Grundlagen 4)
Ein Beitr.ag zu Fragen der Bevolke-

R S U M . ne doit pas avoir en gnral de consquen


Les auteurs mettent l'hypothse de ces pour le stock biologique-pool des gnes7
travail, que la stabilit biologique relative A notre avis, on peut expliquer plus
des populations endmiques successi ves facilement et avec moins de problmes les
chez l' Homo sapiens devrait gnralement changements du stock biologique d'une po
tre estime plus haut que l'influence-per pulation par des diffrences dans les quote
manence des groupes partiels immigrants parts des jeunes gnrations - spcifique
ou migrants de ces populations, dans la par groupes et/ou au-dedans des groupes-.
mesure o - en cas d'homostasie - les po En outre, les auteurs pensent que l'on doit
pulations diffrentes ne se diffrencient pas tenir compte de l'influence des facteurs
trop en ce qui concerne la faon de vivre exogenes d'une effectivit diffrente sur
ou de travliller.Les auteurs pensent que, l'empreinte du phnotype-. On doit natu
dans ces conditions, l'influence des groupes rellement considrer ces phnomnes en
partiels immigrants ou migrants sur fonction de la largeur de bande gntique
chaque population considre, devrait tre fixe pour chaque cas pour les combinai
estime en moyenne relativement insigni sons des dispositions gntiques. Nous par
fiante en ce qui concerne le point de vue lons dans ce cas d'une plasticit intravitale.
biologique. De plus, nous nous efforons de spa
En mme temps, les auteurs soulignent rer les concepts ou leur rapport fixe cer
aussi la grande importance, mais aussi la tains niveaux de travail, par exemple biolo
variabilit relativement leve du compor giques, plitiques, culturels, etc. Nous
tement qu'on peut apprendre - culture sili pensons qu'on peut seulement de cette ma
vant R. Benedict -. Cela inclut aussi la pos nire liminer les mprises apparues dans
sibilit d'un changement d'identit se pro le pass. Mprises qui n'ont pas seule
duisant relativement court terme mme ment charg lourdement ou gn les recher
de groupes plus grands.D'autre part, cela ches anthropologiques ou historiques.
13

DESPRE COMPONENTA ETNiCA


A POPULATIEI RURALE DIN DACIA
de ludita WINKLER

Problema ponderii populatiei autoh diferite in care se poate presupune Ca


tone in provincia Dacia a constituit au fost inmormantati ~i autohtoni nu se
obiectul unor controverse in literatura gasesc decat in opt dintre cele 19 jude
de specialitate. Avand in vedere carac te actuale de pe teritoriul provinciei
terul predominant agrar al economiei din Dacia. Aproximativ 2/3 din aceste age
Dacia libera, este firesc ca Daco-Getii zari ~i necropole se concentreaza in
~i-au continuat, ~i dupa anul 106, exis jud:etele invecinate S ibiu 8, Alba 6 ~i
tenta in mediul rurai. Murq 3.
Prin pozitia lor geografica, cinci Din punct de vedere aJ conditiilor
dintre asezarile rurale atribuite autoh oferite de mediul geografic,-Dpt dintre
tonilor s~ inscriu pe TIR L 34pin patru agezarile autohtonilor se gasesc in re
laterele XII c ~i d (Cimbrud~)Ciunga giuni potrivite pentru agricultura ~i po
Ocna Mure~ului, No~lac, Obreja 9i Sava), micultura aIe podi 9 ului transilvanean,
treisprezece pe TIR L 35~)in patrulate restul in vai cu sol ferti!. Ele sunt am
rele I c-e (Archiud, Boarta, Ca~olt, Ce plasate fie pe langa drumul imperial
nade, Curciu, Lechinta de Mure~, Oc'na de-a lungul Mure9ului (Lechinta de Mu
Sibiului, Ro~ia, RU9i, SE. Gheorghe Ier rq, N0 9 1ac, Ciumbrud 9i Ocna Mure9)
nut ~i Slimnic) 9i in III d (Mugeni 9i Si 9i de-a lungul Tarnavei (Sighi 90ara),fie
mione~ti), una pe TIR K 35 in I tLo la distante de 5 - 15 km. de afluentii
custeni). Proiectate pe harta aoministra principalelor rauri, avand asigurat con
tiva actuala a R.S.R., ele se repartizea tactul cu drumul imperiai.
za in urmatoarele judete: Sibiu 7 ,A Iba 5, Amplasarea tuturor agezarilor in regiuni
Mure9 9i Harghita cate doua, Cluj-Napo fertile, indica apartenenta lor la unele gru
ca, Bistrita Nasaud 9i Dolj cate una. puri de Daco-Geti, care se alaturasele Ro
Numai in patru localitati se cunosc ci
manilor in razboaiele dintre Traian 9i De
mitire din epoca contemporana cu aceste
cebal, ceea ce ii ferise de a fi impin9i de
agezari: trei aie autohtonilor, la Obreja
cuceritori in regiunile submontane. Astfel
(jud.A lba), Lechinta de Mure9 (jud. Mu
rq) 9i Locusteni (jud.Dolj), al patrulea s-ar explica 9i faptul cii jumatate din a~e
la Ocna Mure9 prezentand rituri diferite zari se maseaza in doua judete, reprezen
de inmormantare, ceea ce ar putea sa tand probabil chiar teritoriul ocupat inainte.
indice o populatie mixta de autohtoni Semnificativa in acest sens poate fi consi
9i coloni 9ti. derata agezarea de la Slimnic, unde mate
In afara de acestea se mai cunosc rialele ie9ite la iveala cu ocazia sapaturilor
patru cimitire aie autohtoni lor, care se au demonstrat existenta populatiei Geto
repartizeaza in judetele C luj-N apoca Dace, atat inainte cat 9i dupa anul 106.
(Iacobeni, Soporul de Campie), Mure9 Daca alaturi de Geto-Daci au trait 9i colo
(Iernut ~i Sighi 9 0ara), precum 9i trei
ni 9ti, nu se poate preciza; ceramica des
cimitire cu rituri diferite in judetele Al
coperita arata numai ca in vecinatatea age
ba (Sebe9), Murq (More9ti) 9i Olt (Far
ca~ele). Rezulta deci ca agezarile 9i
zarilor autohtone au existat 9i cimitire de
necropolele curpinzand exclus iv mormin ci::>loni 9ti, cum e cazul la Ca90lt 9i la Le
te aie autohtonilor ca 9i cele cu rituri chinta de Murq (unde, in agezare, gasim
14

ceramica dacica, care lipse9te insa din gen sunt putine pina acum (More9ti Citfa
cele 8 morminte de incineratie),iar la Sighi lau, Tg. Jiu, Cicau 9i Aiton), deoarece,
90ara agezarea 9i una din necropole apartine spre deosebire de construqiile cu mortar,
coloni 9tilor, cealalta necropola e atribuita care au rezistat veacurilor 9i prin urmare
autohtonilor. Prezenta in cadrul acelora9i pot fi identificate U90r prin cercetari la su
necropole a unor morminte cu rituri diferite, prafata, cele cu fundatie in tehnica zidului
indicnd populatii diferite ca etnic, ne arata sec au fost U90r di.docate, ele iesla iveala
ca nu trebuie sa excludem prezenta colo numai in urma unor sapaturi sistematice.
ni 9tilor 9i in agezari atribuite autohtonilor, In trei dintre locuintele de acest ti p (Mo
pe baza prezentei ceramicii dacice. Parerea rqti-Citfalau, Tg. Jiu 9i Aiton) s-a gasit
lui Vasile Prvan ca veterani i 9i coloni 9tii numai ceramica romana 9i numai in una, la
agezati in provincil n-au locuit in bordeie, Cicau, avem 9i ceramica dacica ala turi de
ci 9i-au construi t case cu un confort s imi lar cea romana care prevaleaza. Locuintele de
ce lui din regiunea lor de ba9tina, a fost la Morqt.i, Cicau 9i Aiton nu pot fi datate
confirmata prin identificarea unui mare nu pe o perioada restrnsa, cea de la Tg. Jiu
mar de substruqii cu mortar in provincia se plaseaza in secolul III. Aceste locuinte
carpatica. Tinand seama de faptul ca ridica care continua tehnica cunoscuta in Dacia
rea un or asemenea locuinte neces ita timp, au putut a parti ne exclusi v autohton ilor ,dupii
trebuie sa admitem ca, temporar, coloni 9tii cum ar indica ceramica de la Cicau, iar lip
veniti in Dacia au locuit in bordeie sau se sa acesteia in celelalte ar indica doar pre
mibordeie, ceea ce face imposibila preci dileqia pentru ceramica de mai buna calita
zarea daca un bordei sau semibordei izolat te introdusa de Romani. Nu trebuie sa ex
a fost locuit de autohtoni sau coloni 9ti. cludem posibilitatea ca 9i coloni 9tii sa-9i
Un asemenea caz il avem la Aiud "Valea fi construit case de lemn in regiuni unde
Groapelor", uncre pe terasa de pe lnga piatra trebuia adusa de la mari distante (Ci
"villae rusticae" se afla un bordei cu cera cau), transportul ei fiind o problema dificila
mica romana 9i dacica. El a putut fi locuin 9i. costlsltoare, iar lemnul era din abunden
ta temporara a proprietarului vilei, dar 9i ta, prelucrarea 9i transportul lui fiind mult
a unui autohton. Daca, a9adar, pentru un mai ieftin.
bordei descoperit izolat prezenta ceramicii Elementul autohton nu llpse9te nici din
dacice nu ne permite sa stabilim originea vilele rustice, a9a de exemplu dacul roma
etnica a posesorului, dimpotriva, age~arile nizat din Oltenia, P. Aelius Vales qui et
cu mai multe bordeie 9i semibordeie (Ca901t Esbenus' (sau Hesbenus: I.I.Russu) caruia
N091ac,Slimnic etc.), care indic.a o vietuire sotia 9i libertul sau ii ridica un monument
de lunga durata, trebuie atribuite autohtoni funerar de 4 m. inaltime (CIL,III, 8040),
lor, chiar 9i in situatii cnd ceramica daci avea de sigur 9i o locuinta de tip roman,
ca nu se gase9te dect in cantitate redusa dar mai frecvent ei sunt prezenti probabil
(Cicau), caci coloni 9tii obi9nuiti cu confor ca muncitori in toate locuintele coloni 9tilor,
tul din sud, desigur ca n-au stat in Dacia caci in secolul II sclavajul fi ind in declin,
permanent in locuinte improvizate. principala forta de munca n gospodariile
Un alt tip de locuinta atestat in epoca veteranilor 9i aie coloni9tilor trebuia sa fi
romana sunt casele din lemn cu fundatie in fost recrutata din rnduri le ba 9tina9i lor;
tehnica zidului sec sau num.;li cteva ran prezenta acestora este confirmatii 9i prin
duri de piatra peste care se ridica construc existenta ceramicii dacice pe teritoriul unor
tia: din punct de vedere al confortului, ele vile ca cea de la Aiud "Valea Groapelor",
puteau sa rivalizeze cu ce le zidite din pia Grbau, Deva 9i la Cinci 9, unde sapaturile
tra sau caramida. Descoperirile de acest au scos la iveala 9i un mormnt de inhuma
15

tie ;;i 17 de" incineratie. n acesta din urma Concorda cu acestea ;;i faptul ca dintre cei
cele doua statui a;;ezate pe zidurile care mentionati in epitafuri numai 16 sunt cu tria
imprejmuiau o parte a cimitirului ne arata nomina, restul de 40 cu doua nume. Cei de
ca stapanul vilei era fie roman, fie un pro conditie peregrina constituie deci grosul
vinca! roman izat; in une le dintre gropile populatiei adu;;i ad agros coiendo5.In
sepulcrale s-a gasit insa, alaturi de bucati scriptiile din mediul rural, cu doua xcep
de minereu de fier, simbolizand ocupatia, tii, sunt scrise in limba latina, indiciu con
;;i ceramica dacica, indiciu al originii tni cludent pentru o colonizare cu populatie
ce a celor decedati. Se confirma astfel pre latinofona.
supunerea bazata inainte pe analogii cu alte Unele dintre sculpturi vin sa completeze
provincii ;;i ca in Dacia populatia ba;;tina;;a informatiile din inscriptii prin reprezentarea
constituia principala forta de munca In ex unor scene din viata defunctilor ca, de
ploatarile miniere. exemplu, cele de pe pereteleediculei de la
Tot mixta era ;;i populatia in a;;ezarea ~eica ~1ica, unde este ilustrata tre cerea
de la Micia urbana dupa aspectul construc militarilor lasati la vatra in randul agricul.
tiilor, dar rurala din punct de vedere juridic, torilor. Este probabil ca monumentul a fost
unde des coperiri intamplatoare ;;i sa piitu ridicat de Celtii romanizati, dat fiind ca: in
rile sistematice intreprinse sub conducerea aceea;;i localitate s-a gasit ;;i o inscriptie
lui C. Daicoviciu si .
, O" Fioca au dat la ivea funerara ce semnaleaza o familie de Celti
la att ceramica dacica, ct ;;i inscriptii (CIL,III,1966) ;;i ca din Pannonia se cunosc
consemnnd nume romane, grece;;ti ;;i orien doua monumente de tipul celor de la ~eica
tale. n marele centru de olari de la Cristi Mica.
ne;;ti, pe lnga ceramica provinciala romana, Componenta etnica a populatiei de pe
se lucrau ;;i vase de forma ;;i tehnica pro teritoriul minelor de aur a fost analizata pe
prie Latne-ului dacic, dovada ca Dacii baza datelor furnizate de inscrip~ii ;;i de
;;i-au pastrat deci, dupa cum a precizat A. descoperiri arheologice. Din totalul de 166
Filimon, "traditionalele lor elemente de cul de nume de persoane cunoscute din aceasta
tura". Marea cantitate de ceramica lucrata regiune, 61'10 sunt orientale ;;i grece;;ti, res
dupa caracteristicele Latne-ului era des tul romane ;;i romanizate ;;i 39'10 ilire. Co
tinata desigur ;;i pentru a fi vnduta in alte lonizarea unor I1iri ca speciali;;ti in exploa
parti, ea indica o prezenta numeroasa a po tarea minelor, o atesta ;;i denumirea de
pulatiei locale ala turi de coloni;;ti ;;i ve vicus pirustrorum (cerata VIII), fie ca- a fost
terani. o suburbie a centrului de la Alburnus Maior,
Date semnificative pentru cunoa;;terea fie o a;;ezare independenta. Elemente autoh
compozitiei etnice a populatiei ofera in tone sunt documentate prin p"astrarea celor
scriptiile din mediul rural. Pe baza lor se cinci toponimice dacice, precum ;;i prin unul
poate stabili ca dintre numele de persoane dintre cele doua opaite de la Brad. Acest
(peste 23 O), 5,6'10 sunt traco-dacice, ceea opait cu picior ;;i talpa circulara pe care se
ce reprezinta aproape dublu fata de numele incolace;;te o ornamentatie asemenea unui
traco-dacice pe intreaga provincie (58 din 9arpe se deosebe;;te prin forma de cele uzu
2600), iar 29'10 sunt celtice, fata de numai aIe, fiind, dupa piirerea noastra, o adaptare
2'10 din intreaga provinc ie, ceea ce arata ca ingenioasa a fructierei dacice in vederea
in mediul rural s-au a;;ezat in proportie mai" utilizarii ei ca lucerna. Celelalte ornamente
mare aceste elemente provenite din rndu aIe opaitului, reprezentand un ins care trage
rile unor populatii cu economie predominant cu arcuI, altul care arunca o sulita ;;i un al
agrara, pe cand italicii greci ;;i orientalii treilea, cu privirea indreptata spre ei,'care
preferau centrele urbane sau semiurbane. canta din flaut (fig.I), puteau fi motive
16

Figura 1

luate din mediu inconjurator sau copiate nu dispunem de informaii; locuinele lor
dupa produse de terra sigillata. Arderea fiind saracacioase :;;i in parte instabile din
slaba :;;i forma neobi~;muita arata ca acest cauza preponderenei pastoritului In regiu
opai este opera unui artist local din epoca nile de munte :;;i submunte, n-au fost des
romana, care a vazut un vas dacic cu picior. coperite pana in prezent. *)
Domnul profesor Tudor Dumitru a aratat Ca
la Sucidava, in stratul din sec.IV e.n., s-au o
BIBLIOGRAFIE.
gasit doua opaie similare cu cel de la Brad,
a:;;a incat nu es te exclus ca :;;i acesta din l) Tabula Imperii Romani, A qJlincum-Sarmizege
tusa-Sirmium, L 34, Budapest, 1968.
urma sa fi fos t lucrat in aceea:;; i perioada.
2) D. Protase, Problema continuitatii in Dacia in
Vestigi ile agezarilor autohtone docu lumina arheologiei {i numismaticii, Bucure~ti,1966;
menteaza, dupa cum rezulta din cele pre r. Mitrofan, A Fzari aie populatiei aulOhtone in
zentate, In primul rand situaia coloni:;;tilor Dacia superioara, in Acta Iv! N, IX. 1972, p.l45 ~.u.
9i a Daco-Geilor care, aliiturandu-se Roma 3) Tabula Imperii Romani, Romula-Durostorum
Totnis, L 35, Bucure~ti, 1969.
nilor, 9i-au asigurat in noua provincie o
4) Tabula Imperii Romani, Drobeta-Romula-Suci
situaie privilegiata, in timp ce despre cei dava, Bucure~ti, 1965;
constran:;;i sa traiasca pe ager stipendiarius D. Protase, Riturile funerare la Daci ,ci Daco
in urma opoziiei lor in timpul razboaielor, Romani, Bucurqti, 191.

*) Comunicare facuta la Congresul tracologic de la Bucure:;;ti.

\ccst Buletin este conceput ca o tribuna libera de circulaie a ideilor provenitenu numai
dc la speciali:;;tii consacrai, ci de la toi cei ce se ocupa de probleme tracologice. Publica
rea unui articol sau a )lnei lucrari nu insemneaZa ca reprezinta implicit :;;i punctul de vedere
al Centrului de Studii Istorice.

S-ar putea să vă placă și