Sunteți pe pagina 1din 11
2 Probleme 1. Un comp de masii m = 2 ke este atagat la un resort cu 0 constanta elastica k= 10° N/m, Resortul este comprimat eu 2 = 2 cm, Apoi resortul este cliberat. Sa se calculeze viteza corpulul cand resortul trece prin pozitia de cechilibru (migearea are loc in plan orizontal, fara frecare). 2, Energia potentialé « unet particule este: U(x) se +20? Sa se determine forfa care actioneaza asupra particule. 9 Un pendul balistie este un aparat pentru misurarea vitezei unui projectil (de exemplu un glong). Acesta consta dintr-un corp de lemn de masa ma sus- pendat de un fir, Un glong de masa m, intra in acest bloc $-l ridica analgimea Jb taga de pozitia initials, Sa se determine viteza glontului im functie de h, ‘S fenatt Asters Instrumente ancora copa cops = 1/@Obs|k GOO mm RBAT|OZ 4 Probleme 1. Un resort orizontal este deformat sub actiunea unei forte F = 8 N cu 0,04 m, De eapatul resortulul este legato masa m = 0,2 ke gl apol resortul este lsat Uber, Negljand frecaile sa se determine: 1a) constanta elastic a resortuli D) freeventa de ose ©) perioada de osilagie, 2 Un corp oselloaza dupa loge: 8) Sé se determine amplitudines, pulsatia, perioada gi freeventa, 1b) Sa se determine viteza im functie de timp. 8 Un obiece legat de un resort oacileaad cu paricada 7 = 0,8. i amplitudinen de 10 om. La momentul t = 0 compul se ala a x = 5 em la dreapta poztiei de cilibra, Care este pozitia corpulu la t 2 Probleme 1. Un corp de mas m = 2 kg este atasat la un resort cu o constant elastica k = 10? N/m, Resortul este comprimat eu 2 = 2 em. Apoi resortul este eliberat. 84 se calculeze viteza corpului cand resortul trece prin pozisia de cchilibru (migcarea are loc in plan orizontal, fara frecare). 2, Energia potentials a unei particule este: U(x) =-29 +22? S& se determine forga care acfioneaza asupra particulei. 3* Un pendul balistic este un aparat pentru masurarea vitezei unui proiecti (de exemplu un glont). Acesta consta dintr-un corp de lemn de masa m> sus- pendat de un fir. Un glony de masa m; intra in acest bloe sil ridica inaltimea hi faga cle pozitia initiala. Sa se determine viteza glontului in functie de h. 5 Probleme 1. undit armonica care se propagt dea hungul axel Ox, are amplitudinea de A = 10cm, lungimea de unda A = 30 ci gi freeventa » = 15 Hz. Migea onc gul axei Oy Laz = 0 sit =0, y= Sem, ne mum de nds, perionda, pulsatin gi viteza de propaare tre Toe de-a I 4) St se dete a undel 1) Sik se serie expresia undei 2 Si se arate ci functia u(2.t) = Asin krooswt aspirator este estimat la aproximativ 70 unot exprimatit in W/m?? 4. Nivelul 2s 120dB. La ce dist lui Ia distanta de 3 mn fat de 0 susss sonord este de 114 nivelul sonor va fi de 100 dB, dar 104? 5 Probleme 1 O unda armonica care se propagit de-a lungul axei Or, are amplitudinea de A = 10cm, lungimea de undi 4 = 30 em si freeventa v = 15 Hz. Migcarea oscilatorie are loc de-a lungul axei Oy. La x =0 sit a) Saise determine numirul de unda, perioada, pulsatia si viteza de propagare unde, b) Sit se serie expresia undei. 2 Sse a functia u(2,t) = Asinkr coswt satisface ecuatiilor undelor. 3. Nivelul zgomotului produs de un aspirator este estimat la aproximativ 70 AB. Care este intensitatea acestui sunet exprimati in W/m?? 4. Nivelul zgomotului la distanta de 3m fati 1204B. La ce distant nivelul sonor va fi de 100 dB, e © sursi sonora este de lar 10dB? o*% Rw Figure 3: Ciclul Diesel 3 > Probleme 1. Sik se caleuleze modificarea entropici a 250 g de api inediziti de la 20 °C la 80 °C. Caldura specified a apei este © = 4185 J/kx°C. 2, Siisecalculeze randamentul motorului Diesel (Fig. 3) format din transfor ivile adiabatice 1-2 gi 3-4, transformarea izobari 2-3 gi transformarea izocorit netie de rapoartele de compresie © = Vi/V2 $i p= V3/Vo. Se cunoagte: = Cp/Cy. Ciclul este parcurs in sensu acelor de ceasornic. 3. ‘Temperatura sursei calde a unui motor care execut un cielul Carnot este 400 K. Care este temperatura sursei roci duet = 30 5 2 Probleme 1. Trei sarcini punctiforme pozitive sunt situate pe axa Ox. Sarcina q: = 20 HC este situatd la coordonata x; = 3 m iar sarcina q2 = 10 pC se aff in origine. Unde trebuie situati o sarcini 3 astfel Incat asupra avesteia forta care actioneazi asupra ei si fie mul, 2. Si se determine potentialul unei sfere conduetoare de razi Rincdrcatt cu sareina Q. 3. Potentialul intr-o regiune a spatiului este: V (2,y,2) = Sr — 32? + 2y2? Potentialul este considerat in volti iar z, y gi z in metri, Si se determine campul electric in punctul (1, 0, +2) acestea se incared cn © sarcing sm Si se determine distanta dintre armturi, Se cumoagte & 2. Cand o diferenta de 100 V este aplicata armiturilor unui plan paralel, rficialS eu densitatea egal cn 30 nC/em? 8,854 x 107! F/n, 3. Un condensator plan constd din doud armaturi $ = 10 em, separate la distanta de 2 mun in aer. Cele dowd armituri se afla la o diferenta de potential 10V. a) Sk se caleuleze cdmpul electric dintre armftur 1b) Sa se dete 6) Si se calculeze capacitatea condensatorul, 4) Sa se afle sarcina de pe fiecare armiturd. 4. Un consensator cu capacitate de 3 pP este conectat In o diferent d potential de 12 V. Care este energia stocatd in condensator distanta d 5. Anniturile unui condensator plan paralel aflate in acr sunt separate prin 0 mm. Care este densitatea de energie a cimpului electric dintre armiiturile condensatorului, dacit acesta este incireat la o diferent de potential = 500 V. 2.4 Probleme 1. O sarcink Q poutivi este distibuit uniform ta interiorul wack sere de raz ‘Si se determine campul electric in interiorl sferei, Si se exprime rezultatul sin fmetie de densitaten volumieg de sarcing 2. Uneonductor de expr are sectinnea § ~ 3x 10° m2. Dues prin conde tor trece tn euzent de 1D A. care este viteza de drift a eletronilor? Densitaten ‘cuprului este p — S050 kg/iu?, Se considers c& fecare atom contribuie ex un electron la ehectoni ka 1 iam, Prin acest conductor tree ccurent I= 1,8 A. Densitaten de cletsoni liber ete n = 8,5% 10° electroni/a Sit se giseascd: fa) densitatea ) vite de 4 Probleme 1. Un fir lung de 2.8 m strabiitut de un curent de 5 A se afd intr-un eimp, magnetic de 0,390 T. Calculati forta magnetic ce actioneaz a asupra firului daek unghi re fir $i cAmpul magnetic este de 60°, 90° respectiv 120°, 2. Un proton se deplaseazi eu viteza v = (28,—4,+22,) m/s. Intr-o regiune in care cmpul magnetic este B = (E +2é,—€2)T’. Cu ce fortd va actiona ‘cAmpul asupra acestei sarcini? 3. Un proton dintr-un fascicul de raze cosmice in spatiul interstelar are ener~ de 10 MeV gio orbitk cir (6x10 ‘m) in jurul Soarelui. Caleulati valoarea cimpulni magnetie in acea regiune a spatiului. 4. Un ion poritiv cu sarcina q = 2¢ se deplascazi cu vitera de 4,6 x 10° m/s gi last o urma in forma de cere ew rua de 7,94 mm Intr-un camp perpendicular de 1,8T al unei camere eu cea. Caleulati masa acestui ion in unitai atomice de mast si identificafi ional. 7 Probleme 1. Caleulati valoarea cAmpuls care trece un curent de 2A. Je un fir conductor prin 10 2. in modetul atomic propus de Niels Bohr in 1913, pentru atomul de hidro- gen electronul se deplaseazi in jurul protonului pe o orbit cireulark la distanta de 5,29 x10“ m eu o vitez de 2,19 x 10° m/s. Caleulati valoarea cimpulni magnetic produs de migcarea clectrommhui in locagia proton 3. Un curent de 17 mA strabate o bucli cu cireumferinfa de 2m, Caleulati cAmpul magnetic indus de curentul in centrul buclei. Comparati aceastit vvaloare en cen it din 100 de astfel de spire strabat