Sunteți pe pagina 1din 1
Ministerul Educa iei i Cercet rii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL

Ministerul Educa iei i Cercet rii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007

Proba scris

i Examinare EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007 Proba scris la Istoria românilor PROBA D/E/F Varianta 10

la Istoria românilor

PROBA D/E/F

Varianta 10

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

obligatorii. Se acord Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 10 puncte din oficiu. rii

10 puncte din oficiu.

rii Române ti în secolul fanariot ( t. tef nescu, C. Mure an, Istoria românilor,
rii Române ti în secolul fanariot
( t.
tef nescu, C. Mure an, Istoria românilor, vol. I)
2 puncte
extern
întreprins
de Mihai Viteazul dup
2 puncte
a personalit
ii lui Mihai Viteazul.
2 puncte
rii Române ti în Evul Mediu, în afara celui men ionat în text.
2 puncte
desf
urat
de Mihai Viteazul în 1595.
5 puncte
5 puncte

Subiectul I (20 de puncte) Scrie i, pe foaia de examen, literele corespunz toare urm toarelor fapte istorice, ordonându-le cronologic:

a. constituirea statului medieval Moldova

b. manifestarea tr s turilor civiliza iei romane în Dacia

c. sus inerea “politicii de cruciad ” de c tre voievodul Iancu de Hunedoara

d. manifestarea crizei orientale asupra

Subiectul al II-lea (18 puncte) Citi i cu aten ie textul de mai jos:

„Ca domn al unei ri situate în prima linie a confrunt rilor dintre cre tini i otomani i care cuno tea preten iile tot mai împov r toare ale Por ii otomane, Mihai Viteazul a în eles c , fa de schimb rile ce se manifestau în via a interna ional , nu poate fi indiferent i nici neutru. Aceste schimb ri trebuiau folosite pentru a da un nou curs statutului politic al rii Române ti. Înzestrat cu sim diplomatic, conturându- i lucid planurile de ac iune, Mihai Viteazul (…), odat ajuns la cârma

ti. Înzestrat cu sim diplomatic, conturându- i lucid planurile de ac iune, Mihai Viteazul (…), odat

rii Române ti, [a stabilit] leg turi cu voievozii Moldovei, cu principii Transilvaniei, cu conduc torii mi c rii de eliberare a popoarelor din Balcani i cu organizatorii cruciadei antiotomane, pentru a ini ia i a duce, cu sor i de izbând , lupta împotriva turcilor.”

a duce, cu sor i de izbând , lupta împotriva turcilor.” Pornind de la textul dat,

Pornind de la textul dat, r spunde i urm toarelor cerin e:

1. Men iona i, pe baza textului, un obiectiv urm rit de Mihai Viteazul, în calitate de domnitor.

2. Preciza i, pe baza textului, o ac iune de politic preluarea domniei.

3. Preciza i, pe baza textului, o caracteristic

domniei. 3. Preciza i, pe baza textului, o caracteristic 4. Numi i un alt domnitor al

4. Numi i un alt domnitor al

5. Prezenta i o ac iune politico-militar

6. Prezenta i o ac iune desf urat de Mihai Viteazul în vederea unirii politice a rilor Române.

Subiectul al III-lea (22 de puncte) Redacta i, în aproximativ o pagin , un text cu caracter istoric, în care s integra i urm torii termeni referitori la istoria românilor:

Secolul al XX-lea, perioad postbelic , na ionalizare, colectivizare, centralism economic, plan cincinal, sovrom, chiabur, proprietate privat . Not ! Se puncteaz i utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice i încadrarea textului în limita de spa iu precizat .

i încadrarea textului în limita de spa iu precizat . - - Subiectul al IV-lea (30
i încadrarea textului în limita de spa iu precizat . - - Subiectul al IV-lea (30
i încadrarea textului în limita de spa iu precizat . - - Subiectul al IV-lea (30
i încadrarea textului în limita de spa iu precizat . - - Subiectul al IV-lea (30
i încadrarea textului în limita de spa iu precizat . - - Subiectul al IV-lea (30
- -
-
-

Subiectul al IV-lea (30 de puncte) Elabora i, în aproximativ dou pagini, un eseu despre evolu ia Principatelor Române i a României în a doua jum tate a secolului al XIX-lea, având în vedere:

a doua jum tate a secolului al XIX-lea, având în vedere: men ionarea unui aspect al
a doua jum tate a secolului al XIX-lea, având în vedere: men ionarea unui aspect al
a doua jum tate a secolului al XIX-lea, având în vedere: men ionarea unui aspect al

men ionarea unui aspect al statutului politico-juridic interna ional al Principatelor Române în anul 1859;

prezentarea a dou reforme adoptate în timpul domniei lui Al. I. Cuza;

a dou reforme adoptate în timpul domniei lui Al. I. Cuza; - numirea principelui str in

- numirea principelui str in care a preluat tronul statului român, în anul 1866;

- men ionarea a dou atribu ii ale monarhiei, stabilite prin legea fundamental adoptat în anul 1866;

stabilite prin legea fundamental adoptat în anul 1866; precizarea unei modific ri a statutului politico-juridic al
stabilite prin legea fundamental adoptat în anul 1866; precizarea unei modific ri a statutului politico-juridic al
stabilite prin legea fundamental adoptat în anul 1866; precizarea unei modific ri a statutului politico-juridic al
stabilite prin legea fundamental adoptat în anul 1866; precizarea unei modific ri a statutului politico-juridic al
stabilite prin legea fundamental adoptat în anul 1866; precizarea unei modific ri a statutului politico-juridic al
stabilite prin legea fundamental adoptat în anul 1866; precizarea unei modific ri a statutului politico-juridic al

precizarea unei modific ri a statutului politico-juridic al României, realizat în 1877- 1878. Not ! Se puncteaz i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent rii, eviden ierea rela iei cauz -efect, respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat .

-

istorice i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat . - Prob scris la Istoria