Sunteți pe pagina 1din 1
Ministerul Educa iei i Cercet rii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL

Ministerul Educa iei i Cercet rii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007

Proba scris

la Istoria românilori Examinare EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007 Proba scris PROBA D/E/F Varianta 32 Toate subiectele sunt

PROBA D/E/F

Varianta 32

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 10
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
10 puncte din oficiu.
Subiectul I (20 de puncte)
Scrie i, pe foaia de examen, literele corespunz toare urm toarelor fapte istorice,
ordonându-le cronologic:
a. desfiin area Bisericii Greco-Catolice în timpul regimului comunist din România
b. activitatea României în cadrul În elegerii Balcanice
c. cucerirea independen ei de stat al României
d. constituirea statului na ional unitar român
Subiectul al II-lea (18 puncte)
Citi i cu aten ie textul de mai jos:
“Burebista, getul, luând conducerea poporului s u, a ridicat pe oamenii ace tia înr i i de
nesfâr itele r zboaie
i i-a îndreptat prin (
)
sobrietate i ascultare de porunci, a a încât în câ iva
ani a întemeiat o mare st pânire i a supus ge ilor aproape pe to i vecinii, ba era de mare primejdie
i pentru romani. C ci trecând plin de îndr zneal Dun rea a pustiit pe cel ii care erau amesteca i
cu tracii. Spre a ine sub ascultare poporul, el
i-a luat ca ajutor pe Deceneu (…) Burebista a pierit
din pricina unei r scoale. Urma ii acestuia la domnie s-au dezbinat, f râmi ând puterea în mai
multe p r i.”
(Strabo,Geografia)
Pornind de la textul dat, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Preciza i, pe baza textului, o consecin
a ac iunilor militare întreprinse de Burebista. 2 puncte
2. Men iona i, pe baza textului, motivul pentru care Burebista a apelat la ajutorul lui Deceneu.
2 puncte
3. Men iona i, pe baza textului, o caracteristic
dup
încheierea domniei lui Burebista.
a situa iei politice din spa iul locuit de daco-ge i
2 puncte
4. Men iona i un alt factor care a favorizat apari ia statului daco-ge ilor, în afara celor prezentate
în text.
2 puncte
5. Prezenta i o ac iune desf
urat
în spa iul nord-dun rean în secolul al II-lea d.Hr.
5 puncte
6. Prezenta i un fapt istoric care a contribuit la etnogeneza româneasc , desf urat ulterior
secolului al III-lea d. Hr.
5 puncte
Subiectul al III-lea (22 de puncte)
Redacta i, în aproximativ o pagin , un text cu caracter istoric, în care s integra i urm torii
termeni referitori la istoria românilor:
Evul Mediu, secolul al XVI-lea, principat, cultur urban , influen e bizantine, influen e
occidentale, Biseric , Domnie, ora .
Not ! Se puncteaz i utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii
cronologice / logice a faptelor istorice
i încadrarea textului în limita de spa iu precizat .
Subiectul al IV-lea (30 de puncte)
Elabora i, în aproximativ dou pagini, un eseu despre situa ia politic a României, în prima
jum tate a secolului al XX-lea, având în vedere:
-
prezentarea unei caracteristici a sistemului partidelor politice din România, între anii 1918-1938;
-
men ionarea a dou institu ii ale statului român, în perioada 1918-1937, i precizarea a câte
dou
atribu ii ale fiec reia;
-
numirea regelui României din anul 1938 i prezentarea unei decizii referitoare la sistemul
partidelor politice adoptate de acesta;
men ionarea a dou evenimente în urma c rora România a pierdut teritorii, în anul 1940.
Not ! Se puncteaz i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent rii,
eviden ierea rela iei cauz - efect, respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice
-
i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat .