Sunteți pe pagina 1din 1
Ministerul Educa iei i Cercet rii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL

Ministerul Educa iei i Cercet rii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007

Proba scris

i Examinare EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007 Proba scris la Istoria românilor PROBA D/E/F Varianta 8

la Istoria românilor

PROBA D/E/F

Varianta 8

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Subiectul I (20 de puncte)

efectiv de lucru este de 3 ore. Subiectul I (20 de puncte) 10 puncte din oficiu.

10 puncte din oficiu.

) Tot el face dovada for ei militare a noului stat zdrobind ) [În timpul
)
Tot el face dovada for ei militare a noului stat zdrobind
)
[În timpul s u], s-a
i ele st
pânirii t
tare (
).
Faptul c
i a Moldovei)
rii Române ti
i a
2 puncte
rii Române ti
i a
2 puncte
4 puncte
de organizare politic
a Transilvaniei în secolele al XII-lea – al XVI-lea. 5 puncte
a
rii Române ti
i/sau a Moldovei în Evul Mediu.
5 puncte

Scrie i, pe foaia de examen, literele corespunz toare urm toarelor fapte istorice, ordonându-le cronologic:

a. dezvoltarea civiliza iei daco-ge ilor

b. modernizarea statului na ional român prin reformele din timpul lui Al. I. Cuza

c. cucerirea independen ei de stat a României

d. desfiin area Bisericii Greco-Catolice din România

Subiectul al II-lea (18 puncte)

Citi i cu aten ie textul de mai jos:

„Documentele ni-l prezint pe Basarab drept primul suveran al unui stat românesc liber i

independent, pe malul stâng al Dun rii. (

în mun i, în 1330, armata lui Carol Robert de Anjou, regele Ungariei. (

realizat unificarea micilor voievodate risipite între Carpa i i Dun re, pân la gurile fluviului, unde se mai men inea o st pânire t tar în declin. Moldova, dimpotriv , a fost creat ca stat unitar în urma emigr rii micii nobilimi române ti din Maramure ; r zvr ti i împotriva lui Ludovic I al Ungariei,

r
r
; r zvr ti i împotriva lui Ludovic I al Ungariei, r zboinicii ace tia victorio

zboinicii ace tia victorio i au g sit pe domeniul cucerit r m

noul principat întemeiat de Bogdan s-a putut extinde rapid pân la Nistru i Marea „cea Mare” [în

timpul lui Roman I] se explic prin aceea c se afla pe marele drum comercial, care lega Gali ia de Marea Neagr ; în cazul de fa , drumul a fost acela care a creat statul.”

cazul de fa , drumul a fost acela care a creat statul.” (Gh. Br tianu, despre

(Gh. Br tianu, despre constituirea Valahiei Pornind de la textul dat, r spunde i urm toarelor cerin e:

1. Men iona i, pe baza textului, o asem nare între procesele de constituire a Moldovei.

2. Men iona i, pe baza textului, o deosebire dintre procesele de constituire a Moldovei.

3. Numi i doi conduc tori ai unor forma iuni politice prestatale atestate în spa iul sud-carpatic, în

secolul al XIII-lea.

4. Prezenta i o form

sud-carpatic, în secolul al XIII-lea. 4. Prezenta i o form 5. Prezenta i o institu ie

5. Prezenta i o institu ie politic

Subiectul al III-lea (22 de puncte)

Redacta i, în aproximativ o pagin , un text cu caracter istoric, în care s integra i urm torii termeni referitori la istoria românilor:

i urm torii termeni referitori la istoria românilor: Secolul al XVIII-lea, Epoca modern , suzeranitate, statut

Secolul al XVIII-lea, Epoca modern , suzeranitate, statut interna ional, proiect liberal,

, suzeranitate, statut interna ional, proiect liberal, i cet ene ti. ii, na iunea român ,
, suzeranitate, statut interna ional, proiect liberal, i cet ene ti. ii, na iunea român ,

i cet

, suzeranitate, statut interna ional, proiect liberal, i cet ene ti. ii, na iunea român ,

ene ti.

statut interna ional, proiect liberal, i cet ene ti. ii, na iunea român , europenizare, libert

ii, na iunea român , europenizare, libert

i cet ene ti. ii, na iunea român , europenizare, libert tradi ia romanit al -
tradi ia romanit al - -
tradi ia romanit
al
-
-

Not ! Se puncteaz i utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii

limbajului istoric adecvat , respectarea succesiunii i încadrarea textului în limita de spa iu precizat .
limbajului istoric adecvat , respectarea succesiunii i încadrarea textului în limita de spa iu precizat .

i încadrarea textului în limita de spa iu precizat .

i încadrarea textului în limita de spa iu precizat . cronologice/ logice a faptelor istorice Subiectul

cronologice/ logice a faptelor istorice

Subiectul al IV-lea (30 de puncte)

Elabora i, în aproximativ dou pagini, un eseu despre politica extern a României în secolul

un eseu despre politica extern a României în secolul XX-lea, având în vedere: precizarea unui motiv
un eseu despre politica extern a României în secolul XX-lea, având în vedere: precizarea unui motiv

XX-lea, având în vedere:

precizarea unui motiv al particip rii României la Primul R zboi Mondial;

motiv al particip rii României la Primul R zboi Mondial; prezentarea unei ac iuni desf urate
motiv al particip rii României la Primul R zboi Mondial; prezentarea unei ac iuni desf urate

prezentarea unei ac iuni desf urate de România, între anii 1921-1929, în cadrul politicii securit ii colective;

anii 1921-1929, în cadrul politicii securit ii colective; ac iuni de politic extern întreprinse de România,

ac iuni de politic

cadrul politicii securit ii colective; ac iuni de politic extern întreprinse de România, între anii 1930-1939;
cadrul politicii securit ii colective; ac iuni de politic extern întreprinse de România, între anii 1930-1939;

extern

politicii securit ii colective; ac iuni de politic extern întreprinse de România, între anii 1930-1939; România,

întreprinse de România, între anii 1930-1939;

extern întreprinse de România, între anii 1930-1939; România, în anii 1944-1945; ac iuni militare la care

România, în anii 1944-1945;

ac iuni militare la care particip

în anii 1944-1945; ac iuni militare la care particip - men ionarea a dou - men
în anii 1944-1945; ac iuni militare la care particip - men ionarea a dou - men
în anii 1944-1945; ac iuni militare la care particip - men ionarea a dou - men
în anii 1944-1945; ac iuni militare la care particip - men ionarea a dou - men

- men ionarea a dou

ac iuni militare la care particip - men ionarea a dou - men ionarea a dou

- men ionarea a dou

-

prezentarea unui aspect al rela iilor României cu U.R.S.S., dup al Doilea R zboi Mondial. Not ! Se puncteaz i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent rii, eviden ierea rela iei cauz -efect, respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice

succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat .

i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat .

istorice i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat . Prob scris la Istoria românilor
istorice i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat . Prob scris la Istoria românilor