Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei  i Cercetrii - Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris la Istoria romnilor
PROBA D/E/F
Varianta 57
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I (20 de puncte)


Scrie i, pe foaia de examen, literele corespunz toare urm toarelor fapte istorice,
ordonndu-le cronologic:
a. activitatea Romniei la Societatea Na iunilor
b. cucerirea independen ei Romniei
c. domnia lui Alexandru cel Bun n Moldova
d. alternan a la guvernare nainte de Primul R zboi Mondial

Subiectul al II-lea (18 puncte)


Citi i cu aten ie textul de mai jos:
n urma r zboaielor c tigate de Traian i a nimicirii regatului dac, noua provincie care
avea de mult vreme rela ii comerciale destul de intense cu imperiul, a devenit o provincie de
colonizare din toat lumea roman . Exploatarea minelor de aur din Transilvania, care au adus un
sprijin monetar considerabil imperiului, a produs o puternic imigrare, nct chiar i Hadrian, care
se gndise la un moment dat s p r seasc din motive strategice postul acesta ndep rtat () a
trebuit s renun e la proiect, ca s nu lase n mna barbarilor un num r foarte mare de coloni ti,
stabili i acolo n timpul domniei predecesorului s u. (Gh. Br tianu, despre Dacia roman )
Pornind de la textul dat, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Preciza i, pe baza textului, dou ocupa ii practicate la nordul Dun rii. 4 puncte
2. Preciza i, pe baza textului, o consecin a vie ii economice desf urate n provincia Dacia.
2 puncte
3. Numi i un mp rat roman, din secolul I d.Hr, mpotriva c ruia au luptat dacii. 2 puncte
4. Prezenta i o alt modalitate, dect cele men ionate n text, de romanizare a provinciei Dacia.
5 puncte
5. Prezenta i un fapt istoric ntreprins de Burebista, n secolul I .Hr. 5 puncte

Subiectul al III-lea (22 de puncte)


Redacta i, n aproximativ o pagin , un text cu caracter istoric, n care s integra i urm torii
termeni referitori la istoria romnilor:
Stat de drept, pluralism politic, Parlament, Constitu ie, clas politic , regim comunist,
institu ii, dizident, cenzur .
Not ! Se puncteaz i utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii
cronologice/ logice a faptelor istorice i ncadrarea textului n limita de spa iu precizat .

Subiectul al IV-lea (30 de puncte)


Elabora i, n aproximativ dou pagini, un eseu despre evolu ia politic a Moldovei i a rii
Romne ti, de la constituire pn n epoca modern , avnd n vedere:
- prezentarea unei asem n ri ntre procesul de constituire i de organizare a rii Romne ti,
respectiv, a Moldovei, n secolul al XIV-lea;
- numirea domnitorului rii Romne ti de la sfr itul secolului al XVI-lea i men ionarea unei
ac iuni desf urate de acesta n Moldova, n anul 1600;
- precizarea a dou caracteristici ale regimului fanariot impus n Principatele Romne de
Imperiul Otoman;
- prezentarea unui fapt istoric din Moldova sau din ara Romneasc , desf urat n 1857, prin
care romnii i-au exprimat p rerea n problema organiz rii Principatelor;
- men ionarea ac iunii prin care Moldova s-a unit cu ara Romneasc , n 1859, i a unei
consecin e a acestui eveniment pentru modernizarea noului stat.
Not ! Se puncteaz i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent rii,
eviden ierea rela iei cauz -efect, respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice
i ncadrarea eseului n limita de spa iu precizat .

Prob scris la Istoria romnilor Varianta 57