Sunteți pe pagina 1din 1
Ministerul Educa iei i Cercet rii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL

Ministerul Educa iei i Cercet rii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007

Proba scris

la Istoria românilori Examinare EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007 Proba scris PROBA D/E/F Varianta 67 Toate subiectele sunt

PROBA D/E/F

Varianta 67

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Subiectul
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Subiectul I (20 de puncte)
10 puncte din oficiu.
Scrie i, pe foaia de examen, literele corespunz toare urm toarelor fapte istorice,
ordonându-le cronologic:
a. manifestarea crizei orientale asupra Principatelor Române în secolul fanariot
b. activitatea României în cadrul În elegerii Balcanice
c. desfiin area Bisericii Greco-Catolice din România
d. activitatea României în cadrul Tratatului de la Var ovia
Subiectul al II-lea (18 puncte
Citi i cu aten ie textul de mai jos:
„Planul lui Mihai Viteazul, de strângere la un loc, sub aceea i st pânire, a rii Române ti,
a Transilvaniei i a Moldovei, avea s se înf ptuiasc treptat, ca o reac ie la planurile dominatoare
str
ine (
).
Puterile din jur, atât Imperiul Otoman, cât i cel Romano-German, ca i Regatul Polon
urm reau nu numai cre terea influen ei lor, ci i înst pânirea efectiv în acest spa iu de mare
importan
economic
i strategic
.
(
)
Ac iunile politico-diplomatice ale lui Mihai Viteazul au
stârnit opozi ii multiple
i împotriviri aprige, de la nobilii transilv neni i de la unii boieri români, care
se sim eau lovi i în privilegiile lor, i pân la cercurile oficiale habsburgice, polone i otomane, care
urm reau s cuprind sau s in în continuare rile Române în sfera lor de influen i de
domina ie.”
(Istoria Românilor, volumul IV)
Pornind de la textul dat, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Men iona i, pe baza textului, proiectul politic al domnitorului Mihai Viteazul.
2 puncte
2. Men iona i, pe baza textului, o consecin pe plan intern a ac iunii întreprinse de Mihai Viteazul.
2 puncte
3. Men iona i, pe baza textului, un obiectiv al statelor vecine în privin a
4. Numi i un alt voievod al
rii Române ti, în afara celui precizat în text.
rilor Române. 2 puncte
2 puncte
5. Prezenta i o ac iune antiotoman
la care a participat Mihai Viteazul, în 1595.
5 puncte
6. Prezenta i o cauz
a luptei antiotomane desf
urate de c tre Mihai Viteazul.
5 puncte
Subiectul al III-lea (22 de puncte)
Redacta i, în aproximativ o pagin , un text cu caracter istoric în care s integra i urm torii
termeni referitori la istoria românilor:
Antichitate, secolul I d. Hr., civiliza ie, stat, romani, Dacia, etnogenez , sintez , tradi ie
istoric .
Not ! Se puncteaz i utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii
cronologice / logice a faptelor istorice
i încadrarea textului în limita de spa iu precizat .
Subiectul al IV-lea (30 de puncte)
Elabora i, în aproximativ dou pagini, un eseu despre rolul monarhiei în România, având
în vedere:
-
men ionarea unui motiv care a determinat instaurarea monarhiei în statul român, în anul 1866;
-
prezentarea unui principiu, înscris în Constitu ia din 1866, pe baza c ruia a func ionat
monarhia în România, în perioada 1866-1923;
-
prezentarea unei ac iuni politice/militare, în care a fost implicat institu ia monarhic înainte de
Primul R zboi Mondial;

- numirea regelui care s-a încoronat ca suveran al României, la Alba Iulia, în 1922;

- men ionarea unei deosebiri referitoare la prerogativele monarhului înscrise în Constitu ia din 1923, fa de cele înscrise în Constitu ia din 1938;

ia din 1923, fa de cele înscrise în Constitu ia din 1938; precizarea a doi factori

precizarea a doi factori care au contribuit la abdicarea monarhului în anul 1940. Not ! Se puncteaz i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent rii, eviden ierea rela iei cauz -efect, respectarea succesiunii cronologice / logice a faptelor istorice

-

succesiunii cronologice / logice a faptelor istorice - i încadrarea textului în limita de spa iu
succesiunii cronologice / logice a faptelor istorice - i încadrarea textului în limita de spa iu
succesiunii cronologice / logice a faptelor istorice - i încadrarea textului în limita de spa iu
succesiunii cronologice / logice a faptelor istorice - i încadrarea textului în limita de spa iu

i încadrarea textului în limita de spa iu precizat

istorice - i încadrarea textului în limita de spa iu precizat Prob scris la Istoria românilor