Sunteți pe pagina 1din 4

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRAOV

ANEXA 2 la Regulamentul de organizare i functionare a unita tilor de nva tama nt preuniveritar


Ava nd n vedere prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modifica rile i completa rile
ulterioare, ale Regulamentului de organizare i functionare a unita tilor de nva tama nt preuniveritar
aprobat prin OMEN nr. 5079/2016, ale Legii nr. 272/2004, privind protectia i promovarea
drepturilor copilului, republicata ,
Se ncheie prezentul:

CONTRACT EDUCAIONAL

I. Prile semnatare:
1. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRASOV,reprezentat prin director, prof.DRA CEA DACIANA
2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ............................................................................... pa rinte/tutore/utina tor
legal al elevului, cu domiciliul in.............................................................................................,
3. Beneficiarul direct al educatiei, ...................................................................................in calitate de elev.
II. Scopul contractului: aigurarea conditiilor optime de derulare a proceului de nva tama nt
prin implicarea i reponabilizarea pa rtilor implicate n educatia beneficiarilor directi ai educatiei.
III. Drepturile prilor: drepturile pa rtilor emnatare ale prezentului contract unt cele
preva zute n Regulamentul de Organizare i Functionare a Unita tilor de Inva tama nt Preuniveritar,in
Statutul elevului i n Regulamentul propriu de organizare i functionare al Liceului cu Program
Sportiv.
IV. Prile au cel puin urmtoarele obligaii:
1. Unitatea de nvmnt se oblig:
a) a aigure conditiile optime de derulare a proceului de nva tama nt;
b) a ra punda de repectarea conditiilor i a exigentelor privind normele de igiena colara , de
protectie a muncii, de protectie civila i de paza contra incendiilor n unitatea de nva tama nt;
c) a ia ma uri pentru aplicarea de anctiuni pentru abaterile diciplinare a va r ite de peronalul
unita tii de nva tama nt, n limita prevederilor legale n vigoare;
d) a ia ma uri pentru aplicarea de anctiuni pentru abaterile diciplinare a va r ite de elevi, n
limita prevederilor legale n vigoare;
e) peronalul din nva tama nt trebuie a aiba o tinuta morala demna , n concordanta cu valorile
educationale pe care le tranmite elevilor i un comportament reponabil;
f) peronalul din nva tama nt are obligatia a eizeze, la nevoie, intitutiile publice de aitenta
ociala /educationala pecializata , directia generala de aitenta ociala i protectia copilului n
lega tura cu apecte care afecteaza demnitatea, integritatea fizica i pihica a elevului/copilului;
g) peronalul din nva tama nt trebuie a dovedeaca repect i conideratie n relatiile cu elevii i
cu pa rintii/reprezentantii legali ai acetora;
h) peronalului din nva tama nt i ete interzi a defa oare actiuni de natura a afecteze
imaginea publica a elevului, viata intima , privata i familiala a acetuia;
i) peronalului din nva tama nt i ete interzi a aplice pedepe corporale, precum i a agreeze
verbal au fizic elevii i/au colegii.

Str. Poarta Schei nr. 39


500020, Brasov , www.lpsbrasov.ro
Tel./ Fax: +40 (0)268 419863
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRAOV
j) e interzice peronalului didactic a conditioneze evaluarea elevilor au calitatea pretatiei
didactice la claa de obtinerea orica rui tip de avantaje de la elevi au de la
pa rintii/apartina torii/reprezentantii legali ai acetora.
k) unt interzie activita tile care ncalca normele de moralitate i orice activita ti care pot pune n
pericol a na tatea i integritatea fizica au pihica a copiilor i a tinerilor, repectiv a peronalului
didactic, didactic auxiliar i nedidactic, precum i activita tile de natura politica i prozelitimul
religio.

2. Beneficiarul indirect - pa rintele/tutorele/utina torul legal al copilului/elevului are


urma toarele obligatii:
DE A FURNIZA DATE CORECTE DE IDENTIFICARE S I DE CONTACT.In cazul modifica rii acetor date
pa rintele/tutorele/utina torul legal al elevului are obligatia de a anunta acet lucru N TIMP REAL
nva tatorul/intitutorul/profeorul pentru nva tama ntul primar/profeorul diriginte pentru ca
aceta a poata face modifica rile neceare pentru o buna comunicare coala -familie.
a) obligaia de a asigura frecvena colar a elevului n nva tama ntul obligatoriu i de a lua
msuri pentru colarizarea elevului n bune conditii pa na la finalizarea tudiilor;
b) la ncrierea copilului/elevului n unitatea de nva tama nt, pa rintele/tutorele/utina torul legal
are obligatia de a prezenta documentele olicitate-incluiv cele medicale care ateta faptul ca elevul
ete APT PENTRU EFORT FIZIC; NU SE ACCEPT ELEVI SCUTII MEDICAL TOTAL sau ap parial
pentr efort.
c) pa rintele/tutorele/utina torul legal al elevului are obligatia ca, cel puin o dat pe lun, a ia
lega tura cu educatoarea/nva tatorul/intitutorul/profeorul pentru nva tama ntul
pre colar/profeorul pentru nva tama ntul primar/profeorul diriginte pentru a cunoa te evolutia
copilului/elevului;
d) printele/tutorele/susintorul legal al elevului rspunde material pentru distrugerile
bunurilor din patrimoniul colii, cauzate de elev;
e) a repecte prevederile regulamentului de organizare i functionare al unita tii de nva tama nt;
f) pa rintelui/tutorelui/utina torului legal i unt interzie agrearea fizica , pihica , verbala a
peronalului unita tii de nva tama nt.
g) a ra punda (mai ale la telefon) prompt olicita rilor venite din partea
nva tatorului/intitutorului/profeorului pentru nva tama ntul primar/profeorului diriginte,ori de
ca te ori ete olicitat acet lucru. Inva tatorul/intitutorul/profeorul pentru nva tama ntul
primar/profeorul diriginte va lua lega tura telefonic au n cri cu pa rintele/tutorele/utina torul
legal al elevului de ca te ori ete necear.

Str. Poarta Schei nr. 39


500020, Brasov , www.lpsbrasov.ro
Tel./ Fax: +40 (0)268 419863
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRAOV

3. Beneficiarul direct,elevul, are urma toarele obligatii:

a) de a e prega ti la fiecare diciplina /modul de tudiu, de a doba ndi competentele i de a- i


nu i cuno tintele preva zute de programele colare;
b) de a frecventa toate cursurile,inclusiv antrenamentele pentru secia la care au sustinut
probele de aptitudini;
c) de a e prezenta la cururi i la fiecare evaluare/eiune de examene organizata de unitatea de
nva tama nt;
d) de a avea un comportament civilizat i o inut decent, ata t n unitatea de nva tama nt cat
i in activitatile extracolare organizate de unitatea noatra colara;
e) de a repecta regulamentul de organizare i functionare al unita tii de nva tama nt, regulile de
circulatie, normele de ecuritate i de a na tate n munca , de prevenire i de tingere a incendiilor,
normele de protectie a mediului;
f) de a nu ditruge documentele colare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole,
documente din portofoliu educational i DE A AVEA ASUPRA SA,ZILNIC,CARNETUL DE ELEV;
g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unita tii de nva tama nt (materiale didactice i
mijloace de nva tama nt, ca rti de la biblioteca colii i mobilier colar, mobilier anitar, patii de
nva tama nt);
h) de a nu aduce au difuza, n unitatea de nva tama nt, materiale care, prin continutul lor,
atenteaza la independenta, uveranitatea i integritatea nationala a tarii, care cultiva violenta i
intoleranta;
i) de a nu organiza/participa la actiuni de protet, care afecteaza defa urarea activita tii de
nva tama nt au care afecteaza participarea la programul colar;
j) de a nu deine/consuma/comercializa, n perimetrul unitii de nvmnt droguri,
substane etnobotanice, buturi alcoolice i igri;
k) de a nu introduce i/au face uz n perimetrul unita tii de nva tama nt orice tipuri de arme au
alte produe pirotehnice cum ar fi munitie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum i prayuri
lacrimogene, paralizante au altele aemenea care, prin actiunea lor, pot afecta integritatea fizica i
pihica a beneficiarilor directi ai educatiei i a peronalului unita tii de nva tama nt;
l) de a nu poeda i/au difuza materiale care au un caracter obcen au pornografic;
m) de a nu aduce jigniri i de a nu manifeta agreivitate n limbaj i n comportament fata de
colegi i fata de peronalul unita tii de nva tama nt au de a leza n orice mod imaginea publica a
acetora;
n) de a nu provoca/intiga/participa la acte de violenta n unitate i n afara ei;
o) de a nu prsi sub nici form incinta colii n timpul pauzelor sau dup nceperea
cursurilor, fa ra avizul profeorului de erviciu au a nva tatorului/intitutorului/profeorului
pentru nva tama ntul primar/profeorului diriginte,care,n cuno tinta de cauza ,va anunta
pa rintele/tutorele/utina torul legal al elevului. n caz contrar,coala nu si asum nicio
responsabilitate privind integritatea i sigurana elevului n afara incintei colii.

Str. Poarta Schei nr. 39


500020, Brasov , www.lpsbrasov.ro
Tel./ Fax: +40 (0)268 419863
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRAOV

V. Durata contractului:
Prezentul contract e ncheie, pe durata efectua rii tudiilor,de regula pe o durata de 4 ani;
VI. Alte clauze:
Elevii vor purta zilnic semnul distinctiv al unitii colare,respectiv sigla scolii imprimata pe
un tricou tip polo de culoare turcoaz.
Incheiat azi, ......................................., n doua exemplare, n original, pentru fiecare parte.
Am citit mpreuna cu fiul/fiica mea,elev/eleva a acetui liceu i mi aum cele mentionate mai u.

Beneficiar indirect,
(pa rinte/tutore/utina tor legal) Beneficiar direct, elevul,

(nume i prenume) (nume i prenume)

.............................................................................................................................................................................................................

(emna tura ) (emna tura )

Str. Poarta Schei nr. 39


500020, Brasov , www.lpsbrasov.ro
Tel./ Fax: +40 (0)268 419863