Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea Tehnicaº "Gheorghe Asachi" din Ia si Facultatea de Automaticaº si Calculatoare Admitere ñsesiunea iulie 2017 Domeniile: Calculatoare si tehnologia informa tiei Ingineria sistemelor

A

Subiecte la testul grilaº de Matematicaº

1. Solu tia realaº a ecua tiei

3x + 6 + p x + 1 + p (x + 1) 2 = 0

3

3

apar tine mul timii:

(a)

2.

este:

N ; (b) Z n N ; (c) Q n Z; (d) R n Q.

Inversa matricei

b 1 b A = @ 0 b 1 b 1 b

0

b

1

b

0

1

1 A 2 M 3 (Z 2 )

1

b b

1

(a) 0 0 0 0 A ;

0

b

1

1

@ b b b

0

b b

0

b

b 0 b 1

(b) 0 0 1 0 A ;

0

b

1

0

1

1

@ b b b

0

b b

0

b

b b

b b

(c) @ 0 b 1 b 1 b

0

b

0

b

1

1

1

1

1 A ;

b b

1

(d) 0 0 1 0 A :

0

b

1

1

@ b b b

0

b b

1

b

b 1 b 1

3. Se consideraº func tia derivabilaº f : R ! R si o altaº func tie g : R ! R dataº prin rela tia:

g (x ) = x 3 4x 2 + 5x 2 f (x ) + x 2 1:

Valoarea lui g 0 (1) este:

(a) 0; (b) 1; (c) 2; (d) 4.

4. Mul timea M a tuturor solu tiilor inecua tiei

3 (log 3 x ) 3 x

este:

(a) M =

1 3 ; 1 [ [3; +1 ) ; (b) M = (1; 3) ; (c) M = 0; 1 3 [ [1; 3] ; (d) M = ; :

5. Toate valorile parametrului real m pentru care ecua tia

(m 1)x 2 (m + 1) x + m + 1 = 0

are radº acinº aº dublaº sunt:

(a)

(1; 1 ); (b) 1; 5 3 ; (c) 1; 3 ; (d) 1; 5 3 .

5

6.

Probabilitatea ca, aleg‚nd o func tie f : f 1; 2; 3; 4g ! f1; 2; 3; 4g ; aceasta saº Öe injectiva,º este:

1

(a)

7.

1

2 ; (b) 32 ; (c) 16 ; (d)

3

1

1

4 4 .

Fie numarulº complex z = 1 + i . Pentru Öecare n 2 N , notamº

a n = Re(z n );

b n = Im(z n ):

Atunci raportul a 2017 are valoarea:

b

2015

(a)

2; (b) 1; (c) 0; (d) 2.

8.

Valoarea limitei

lim

x !0

arctg x + arctg(2x ) + ::: + arctg(2017x )

ln (1 + x ) + ln (1 + 2x ) + ::: + ln (1 + 2018x )

este:

(a)

0; (b) 2017 ; (c) 2018

2018

2019 ; (d) 2017

2019 :

9. Valoarea limitei

n!1 lim 1

1

2017 + ::: +

este:

(a)

2017 2018 ; (b) 2017; (c) 2018

2017 ; (d) 2016

2018 :

(

1)

n

2017

n

10. Fie sistemul

8

< mx + y + z = 0

x + 2my + z = 0

:

x + y + mz = 0:

Produsul tuturor acelor m 2 R pentru care sistemul considerat este compatibil nedeterminat are valoa- rea:

(a)

0; (b) 1; (c) 1; (d) 2:

11.

Care dintre aÖrma tiile de mai jos este adevaratº aº pentru func tia f : (0; 1 ) ! R ; f (x ) = ln x ?

x

(a)

Pentru x < e p e; func tia f este convexaº si, pentru x > e p e; func tia f este concava;º

(b)

Pentru x > e p e; func tia f este convexaº si, pentru x < e p e; func tia f este concava;º

(c)

Pentru x > e; func tia f este convexaº si, pentru x < e; func tia f este concava;º

(d)

Pentru x < e; func tia f este convexaº si, pentru x > e; func tia f este concava.º

12.

Domeniul maxim de deÖni tie al func tiei f (x ) = ln(arcsin x ) este:

(a)

[ 1; 1]; (b) [0; 1]; (c) (0; 1]; (d) (0; 1 ).

13.

Se consideraº punctele P n (n ; n 2 n 2) : Numarulº n 2 N pentru care aria triunghiului P n P n+1 P n+2

are valoarea 12 este:

(a)

1; (b) 4; (c) 2; (d) nu exista.º

14.

Œn triunghiul ABC au loc rela tiile: m (] B ) = 2m (] A ) si AC = p 3BC: Atunci:

(a)

m (] A ) = 30 ; (b) m (] A ) = 45 ; (c) m (] A ) = 60 ; (d) m (] A ) = 120 .

2

15. Fie a; b > 0 astfel Ónc‚t a 2 + a = b: Numarulº de solu tii reale ale ecua tiei

a x + a x +1 + a x+2 = b x + b x +1

este:

(a)

0; (b) 1; (c) 2; (d) 3.

16.

Se consideraº func tia:

f : R ! R ;

f (x ) = lim

n!1

x 2 + xe nx

1 + e nx :

Saº se precizeze care din urmatoareleº

aÖrma tii este adevaratº a:º

(a)

f este monoton crescatoareº

si continuaº pe R ; (b) f este continuaº si injectivaº pe R ;

(c)

f este continuaº pe R ;

(d) f

este continuaº si derivabilaº pe R :

17. Fie triunghiul ABC; unde B ( 2; 0); C (6; 0); iar A este situat deasupra axei Ox: Mediana AM

a triunghiului are lungimea 4 si face un unghi de 60 cu latura BC (m (] BMA ) = 60 ) : Coordonatele

punctului A sunt:

(a)

(4; 0); (b) 0; 2 p 3 ; (c) 0; 4 p 3 ; (d) (2; 4).

18.

Func tia

este: (a) bijectiva;º

f : R ! R ;

f (x ) = x 2 + x;

x 0

x 2 + x; x < 0

(b) injectivaº si nesurjectiva;º

(c) surjectivaº si neinjectiva;º (d) nici injectiva,º nici surjectiva.º

19. Suma parametrilor reali a; b pentru care func tia

f : R ! R ;

f (x ) = p ax 3 + bx 2

3

1

admite ca asimptotaº oblicaº la +1 dreapta y = x + 3 este:

(a)

3; (b) 2; (c) 1; (d) 0.

20.

Valoarea integralei

3

Z

9

x 4 + 9x 2 dx

p

3

este:

(a)

p 3 1

3

36 ; (b) p 3 3 1

12 ; (c) 6 p 3 2

27

36 ; (d) p 3 1 ln 3

3

2 .

21. Suma radº acinilorº

polinomului

f = x 2017 + (x 2) 2017

este:

(a) 2017; (b) 2017; (c) 4034; (d) 2016.

3

22. Pentru u 2 R , se noteazaº cu [u ] partea sa Óntreaga.º Mul timea tuturor valorilor lui x 2 R pentru

care 3x + 1 ; 2x + 1; 4x + 1 sunt Ón progresie aritmeticaº (Ón aceastaº ordine) este:

5

(a)

4 ; 3 ; (b) 4 ; 3 ; (c)

3

3

3 4 ; 3 ; (d) 4 ; 3 .

3

23.

Fie C cercul cu centrul Ón punctul (1; 1), tangent la axele de coordonate. Distan ta maximaº fa taº

de origine a unui punct de pe cercul C are valoarea:

(a)

24.

p 2 + 1; (b) p 3; (c) p 5; (d) p 2 1.

Se consideraº func tia f : ; ! R dataº prin f (x ) = jsin x j : Aria suprafe tei plane situate

2

2

Óntre graÖcul func tiei f si dreapta de ecua tie y = 1 are valoarea:

(a)

; (b) + 1; (c) 1; (d) 2.

25.

Se consideraº func tia

f (x ) = ln x 2 2x cos

+ 1

pe domeniul maxim de deÖni tie. Toate valorile parametrului 2 [0; 2 ] pentru care panta tangentei Ón punctul de abscisaº x = 0 are valoarea 1 sunt:

(a)

26.

2

3

; 4

3

; (b)

3

; 5

3

; (c) 2

3

; 5

3

; (d)

3

; 4

3

.

Se consideraº grupul comutativ (R n f 2017g ; ); unde este legea de compozi tie:

x y = ( x 2017)(y 2017) + 2017.

Atunci simetricul elementului 2016 Ón grupul considerat este:

(a)

1

2016 ; (b) 2016; (c) 2016; (d) 2018.

27.

a

Fie matricea A = 0 a

a

a

a 1

@

a

1 A ; unde a este un parametru real. Dacaº rangul matricei este 2,

1

1

atunci suma elementelor matricei A are valoarea:

(a)

15; (b) 3; (c) 9; (d) 3.

28.

Valoarea limitei

este:

lim

x

!1

x

Z

2017

sin 1 dt

t

ln x

(a)

1; (b) 1 2 ; (c) 0; (d) 2017.

29.

Valoarea parametrului m 0 astfel Ónc‚t ecua tiile sin 4 x + cos 4 x = m si sin 6 x + cos 6 x = m saº

aibaº Ón R acelea si solu tii este:

(a)

30.

1

m = 0; (b) m = 2 ; (c) m = 1; (d) m = 2:

Se consideraº punctele A (4; 7); B (2; 4); C (5; 3): Dreapta care trece prin punctul A si este per-

pendicularaº pe BC are ecua tia:

(a) 3x + 5y 1 = 0; (b) 3x y 5 = 0; (c) x + 7y 2 = 0; (d) 3x + 5y 18 = 0.

4