Sunteți pe pagina 1din 163
sitatea cunoasterii si unificarii practicii judiciare, precum si aprecierile pozitive primite din partea specialistilor dreptului din Romania sunt argumente care justifici continuarea tra- 6, de public materie penald, ead asafie si Justitie pe anul 2006 uti de decizii, cu valoare de fezolvi probleme de drept deose- bit de interesante in materie penala si procesual si decizile ISSN 1841-1436 ISBN 978-973. A ch penale pe anul 2006 1 ROR one noe me iNALTA CURTE SATIE SI JUSTITIE Jurisprudenta Sectiei penale pe anul 2006 Recursuri in interesul legii in materie penala Copyright © 2007 Editura Hamangiu SRL Sditurd acreditats CNCSIS - Consul National al Cercetirii Stiintifice din Invaitamantul Superior Toate drepturile rezervate Editurii Hamangin Nicio parte din aceasta lucrare nu poate fi copiata ‘rd acordul scris al Editurii Hamangin Editura Hamangiu Bucuresti, 021.336.01.25, Str. Col. Popeia 0788.854.348 nr, 43, seetor 5 0788. 724.564 OP.5,CP.91 0724.364.369 0747.952.461 ‘Telefon/Fax: (021.336.0443, E-mail: 031.805.8020 redactie@hamangiu.ro (031.805.8021 comenzi@hamangiu.ro ISSN 1841 - 1436 ISBN 978-973-1720-87-9 Departament Vanzari: Cuprins Drept penal. Partea general, 1. Infractiunea. 1. Complicitate la infractiunea de tlhirie. Circumstante reale... 2. Legitima apairare. Condit... 3. Legitima apleare. Art. 44 alin. 2. pen 4, Eroare de fapt. Conditi. IL Pedepsele... 5. Pedeapsi accesorie, Interzicerea drepturilor prevazute in art. 64 alin. (1) lit. a)-c) C. pen. Suspendarea executarii pedepsei inchisorii 6. Individualizarea pedepselor. Circumstanfe atenuante Jndiciare..... 7. Ciroumstante agravante legale. Savarsirea infiactiunii prin violente asupra membrilor familiei. Omor calificat sdvarsit asupra sotului sau unei rude apropiate. 8. Suspendaresexeouripedepse sub supraveghere, 1 Masurile de sigurana. 9. Confiscare specialé. Dare de mit. Sume de bani oferite uneia dintre persoanele prevazute in art. 7 alin. (2) din Legea nr. 78/2000. Dispozitive electronice apte si serveasca la falsificarea instrumentelor de plat electronics. Temeiurile confisca 10.Confiscare special. Bunuri dobandite prin savarsirea faptei prevazute de legea penal care servesc la despagubirea persoanei vatamate wld 16 wT W7 oo 9 vl ar Drept penal. Partea speciald, [.C.C.J. — Jurisprudenta Sectiei penale pe anul 2006 Cauzele care inlénurd raspunderea penal saw consecingele condamndirit 11 intreruperea cursului prescriptiei raspunderii penale. Condit. 1 nfractiuni contra persoanei. IL 12, Tentativé la inffactiumea de omor calificat. ‘Vatimare corporala grava. incadrare juridica 13, Tentativa la infractiunea de omor calificat. Premeditare, Circumstante atenuante legale. Provocare 14, Omor deosebit de grav. Télharie, Concurs de infractiuni... sss 15, Violare de domiciliu. Elemente constitutive. Infractiuni contra patrimonitului 16. Furtul de bunut in scopul insusirii lor pe nedrept. Furtul unui vehicul cu seopul de a-l folosi pe nedrept. Coneurs de infiactiuni 17. Furtcalificat, Instalatii de sigurant’ si dirjarea traficului feroviar. Componente ale cai ferate.. 18, Tharie savarsita de douti sau mai multe persoane Impreuna. Coautorat.. 19, Talhatie sivarsité de o persoan’ avand asupra 2.0 arma, Braconaj. Elemente constitutive 0. Talharie, Abuz de incredere, Incadrare juridica 1. inseléciune. Elemente constitutive. Cupoane pentru agricultor “ 22. Ingelaciune in contracte. Contract de asigurare. incadtare juris... 23. ingeldciune. Consecinte deosebit de grave. incadrare juridica... 22 22 24 24 24 IV. Infractiuni care aduc atingere unor relatii privind ¥. Infractiuni prevacute in legi speciale. Cuprins 24. ingelaciune. Art. 215 C. pen. Prezentarea de date neadevirate asupra constituiriisocietiii ori asupra conditiilor economice ale acesteia. Art. 271 pet. | din Legea nr. 31/1990. incadrare juridica 25. Delapidare. Neglijenta in serviciu. incadrare juridica. il. Infractiuni care aduc atingere unor activitati de interes public sau altor activitati reglementate de lege ... A. Infractiuni de serviciu sau in legdturd cu serviciul, 26. Trafic de influenta. Conditi., 27. Trafic de influenta. Art. $ din Legea nr. 78/2000. ‘Art. 6 din Legea nr. 78/2000. incadrare juridiea B.Infractinni care impiedici nfipruirea justitie’ 28. Marturie mincinoasa. Elemente constitutive. 29. Cercetare abuziva. Elemente constitutive conviepuired social 30. Incaierare. Elemente constitutive. Favorizarea infiactorului, Favorizare personald. Actiune civil 31. Introducerea de droguri in tar’. Tentativa. Infactiune consumata. Prezentarea materialului de urmarire penala. Nulitate relativa 32. Trafic de droguri. Cauza de reducere a pedepse 33. Inifierea sau constituirea unui grup infractional ‘organizat. Art. 7 alin, (1) din Legea nr. 39/2003, Elemente constitutive... ; 34. Accesul, fird drept, Ia un sistem informatie prin Incalearea masurilor de securitate. Falsificarea instrumentelor de plata electronica. Punerea in circulatie a instrumentelor de plata electronic falsificate sau detinerea lor in vederea punerii in circulatie, Elemente constitutive... vil 249 52 54 254 34 57 259 39 62 68 68 n 72 vat |.C.C.J. ~ Jurisprudenta Sectiei penale pe anul 2008 535. Detinerea de echipamente in vederea falsificdrii instrumentelor de plata electronica. Elemente CORSLHLULIVE scene 0 36. Contrabanda. Elemente constitutive. Introducerea in tard de munitie, fr drept cco. 80. 37. Distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare a caii ferate sau a componentelor acesteia. Art 5 alin. (1) din Legea nr. 289/2005, Sustragerea de componente ale caii ferate. Art. 6 alin. (1) din Legea nr. 289/2005, Concurs de infractiun..... 84 Drept procesual penal. Partea generali..... 86 1. Regulile de bazi si actiunile in procesul penal. 86 38. Dreptul de aptare. Aseulara incupatlu de fre instanta de apel... : 86 30. incetarea procul Penal Preseripi rispunderi penale.... so ssn 87 40. Actiune civilé. Omar. Minori aflati in intretinerea victimei, Prestatie periodica.... 89 H Competent... see 91 A, Felurile competentei.. a” 41, Competenta materiala si dupa calitatea persoanei. Competenta sectiilor maritime si fluviale ale tribunalelor oO 42. Chesiuni prealabile Leglitateacertficatului de mostenitor - ssn 94 B. Incompatibilitatea si stramutarea sesmnstnes OT 43. Incompatbilitate.judeestor care a emis mandatul de arestare preventiva in eursul urmaririi penle si a Participat la udecarea cauzei in ape) eon 97 44, Incompatibilitate, Judecitor care a participat la solutionarea cattzei in apel si la judecarea apelului dupa desfiintarea hotirari cu trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanyi. 98 Cuprins, x 45, Strdmutare, Temeitio.noneeenne 100 46, Stramutare. Efectele admiterii cererii de strimutare ....101 47. Rechizitoriul prin care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penal a unui invinuit si trimiterea in judecats a unui inculpat. Stramutarea judecdrii cauzei privind pe inculpat. Efecte 48. incheiere prin care s-a dispus asupra stramutarii Cai de atac, Inadmisibiltate nonce 107 IIL Probele si mijloacele de proba 108 49. Lamurirea cauzei pe bazi de probe. Aprecierea probelor. Declaratiile invesigatrl sub scope si ale colaboratorutu. 108 50. Avizaresactelor de experizA medicolegal. Condit. 112 51. Folosirea interpretilor. Conditii. Audierea martorilor apararii, Dreptul Ja un proces echitabil sees 113 IV, Masurile preventive si alte métsuri procesuale.. 47 A. Maisurile preventive. seoeees AT 52. Inlocuirea arestarii preventive. Obligarea dea nu paras tara. Temeiurile inlocuirii, 47 58. Mentneres ares preventive inclpata Temeiuti... 19 54. Arestarea inculpatului in curs udecti. Cerere de arestare preventiva formulata dupa condamnarea inculpatului in prim instanta si investirea instantei de apel. Instanta competent 120 55. Liberare provizorie pe cautiune. Condi 121 B. Alte masuri procesuale. . 123 56.Masuri asiguratorii, Sechestru asiguritor.... 123 V. Actele procesuale si procedurale comune... 124 A. Asistenta juridicé si reprezentarea a 124 57.Savarsirea faptei in participatie. Desemnarea din oficiu ‘a aceluiasi aparator pentru toti inculpatii 124 x L.©.C.J, ~ Jurisprudenta Sectici penale pe anul 2006 B. Cheltuielile judiciare aoe 126 58.Plangere impotriva solutilor procurorului de netrimitere in judecata. Retragerea plangerii, Cheltuieli judiciare, Lipsa cererii parti intimate non sone 126 128 Drept procesual penal. Partea speciala. 1. Urmétrirea penalds aoe esses 128 i... 128 59, Prezentarea materialului de urmérire penala, Condi 60. Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata. Acte ale procurorului care nu pot forma obiectul plangeri 61. Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorulni de netrimitere in judecata. Acte ale procurorului care nu pot forma obiectul plangerii 62. Plangere impotriva rezolutilor saw ordonantelor procurorului de netrimitere in judecatd. Plingere introdusé ‘impotriva rezolutiei prin care procurorul ierarhic superior a infirmat solufia de netrimitere in judecata.... 133 63. Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecaté. Pléngere adresatd direct instantei nnn (64. Plingere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecaté adresata direct instantei. Trimiterea plangerii la organul judiciar competent. Recurs. Admisibilitate . 65. Pléngere impotriva solutillor procurorului de netrimitere in judecata. Persoane ale céror interese legitime sunt vatimate. Fundatie... 137 66. Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neineepere ‘a urmaririi penale. Disjungerea cauzei een VAT 67. Plingere impotriva rezolutiilor sats ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata, Rezolutie sau ‘ordonanfa adoptata cu incalearea competentei dupa materie sau dupa calitatea persoanei. 7 134 136 14a Cuprins Xt 68. Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urméritii penale. Instanta competent... 145 69. Plangere impottiva rezolutiilor sau ordonantelor Procurorului de netrimitee in judecatt. Admiterea plingerii, prin incheiere, si retinerea cauzei spre judec Incompatiiltatea judecstoralui care pronanat Incheierea, ConseciN fe... ererssennnnninrnnsninen MT 70, Plangere in faa judecatorului impotriva solutiilor procuroruiui de netrimitere in judecata. Decizia instantei de recurs, Obligatiile procurorulti....sc0 152 I. Judecena. cs oe 154 A. Dispozitii generale si judecata in primes insta... 154 71, Judecata, Dreptul ta un proces echitabil 154 72. Ascultarea inculpatului, Dreptul dea nu face declaratii. 156 73. Revocarea arestitii preventive in cursul judectt Casarea incheierii prin care s-a dispus revocarea arestirii preventive, Mentinerea arestarii preventive, Data pana ti ri ata pnd la care dureazé arestarea preventivi.... ees 74. Suspendarea judecatii. Mentinerea arestarii preventive... 160 75. Cerere de sesizare a Curtii Constitutionale. Admisibilitate. Conditii. Decizie a Curtii Constitutionale. Efecte........ 162 B. Cate de atae ordinare. ose ses 165 76. Apel declarat de procuror : r $i solutionat. Apel peste termen declarat herior de inculpat nr reseeasu 168 77. Neagravarea situatiei inculpatului i a Rejidectte sce ape 168 78. Recurs, Inculpat care nu a folosit apelul, Inadmisibiliate..eesonnesnnneenneenns 169 79. Recurs declarat de apairitoru! inculpatului decedat, Admisibilitat su. 7 170 80. Repunere in termenul de recurs. Recurs peste termen, CONKFE eserninnsne se mm 81. Retragerea recursului. Imposibilitatea reve declaratiei de retragere a recursului svnenesnes ATT Xi 82. 1.0.0, ~ Jurispracienta Sectiai penale pe anul 2006 Efectul extensiv al recursului. Extinderea efectelor recursului cu privire la partea care a declarat recurs dupa expirarea termenulai previzut de lege... 178 Repunerea cauzei pe rol. Schimbari in compunerea completa de judecati, Caz deeasare previzat in a, 385" alin, (1) pet. 3C. pr0C. Pen. -vsnnnennenes BL Caz de casare previzut in art. 385° alin. (1) pot. 4 C. proc. pen, Declararea sedintei secrete. Condit... 182 Recurs, Expertiza psihiaica, Infiactiuni privind traficul de droguri si detinerea de droguri pentru consum PrOPIIAL ee - so 184 86, Recurs. Plangere impotr.va rezolutilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata. Omisiunea instanei de a mentiona in minut numele unuia dintre petenti ; soon 186 87, Caz de casare prevzut art, 385° alin. (1) pet. 10 C. proc. pen. Cerere privind efectuatea unei expertize medico-legale psihiatrie. 188 C. Céile extraordinare de a6... so 191 88. Contestatie in anulare, Inadmisiblitate 0... 191 89, Nerespectarea termenului de introducere a contestatiet in anulare, Inadmisibilitte 193 90. Contestatie in anulare. Autoritate de Iueru judecat...... 194 91, Revizuire, Hotérare pronunteté in temeiul art 278! C. proc, pen. Inadmisibilitae.....messnse 196 92. Revizuire. Hotarare prowuntaté in temeiul art. 278" C. proc. pen. Inadmisibilitate..... 197 93. Revizuire. Caz prevazut in art. 394 alin. (1) it. a) . proc. pen. Ordonanfs procurorului de redeschidere a ‘urmatirii penale 200 94, Revizuire. Marturie mincinoasé. . 2202, 95. Reviauire. Art, 394 alin. (1) lit Dade a proc. pen Dovedirea cazuhui de revizuire. soe 205 96. Recurs in interesul legi. Efecte.... onsen 206, Cuprins, xill INL, Executarea hotararilor penal... 208 97, Modifica de pedepse. Contopirea pedepselor. Horie de condamnare pronuntata in strainatate pentru una dintre infractiunile concurente. Instanta competent nnn 208 98. Liberare conditionata. Proces-verbal de amanare a propunerii de liberare conditionatd. Contestatie. Instanta competent. 210 99. Contestatie la executare, Instanta competent... -u. 212 100. Contestatie la executare. Instanta competemt....on 213 101.Contestatie la executare, Instanta competent... 215 102, Contestatie la executare, Recunoasterea hotararilor penale strdine. Instanta competent nisnneunnnenne 216 103. Contestatie la executare. Deducerea eh grit a ars preventive. . sn 220 104. Contestaje la executare.Cazuri. Ar. 19 din Legea nr. 682/2002... nnnsee 223 105.Contestatc la execuare, Loge penal nnowa. Consecinte deosebit de grave. so 225 106. Contest la executare, Lege penal nou Legitima aptirare. . 27 IV, Proceduri speciAle.scnsees 230 107. Reabilitare judecdtoreasc. Instanta competenta.........230 V. Proceduri previtzute in legi speciale. sons B32 108. Extradare. Cetatean roman avand si cetienia statu solicitant. soon 232 109. Extadare.Aretae provizorie in vedere entrdi ‘Compunerea completului 234 110. Extrdare activa. Emiterea mandatuli de wm: internationala in vederea extrAdiri, Instanta competent’, senses 236 111 incheierea prin care s-a dispus emiterea mandatului de Uurmétire internationala in vederea extradarii, Recurs. Inadmisibilitate... 238 identa Sectiei penale pe anul 2006 112. Transfrarea petsonelr condannate,Respngerea ccererii de transferare. Motive... 240 113. Transferarea persoanelor condamnate, Statul romin ca stat de executare. Continuarea executarii pedepsei aplicate tn statul de condamnare... son 242 Recursuri in interesul legii in materie penal Deciziile Sectiilor Unite ale inaltei Curti de Casatie 247 si Justitie - 2006. . 114, Decizia Nr. I din 16 ianuarie 2006 cu privire la aplicarea dispozitilor art. 47 aln. (2) din Codul de procedura penala referitoare la compatibilitatea judecdtorului de a participa la judecarea cauzei in care a dispus prin incheiere, pronuntatd inainte de solutionarea acesteia in fond, schimbarea incedrarii juridice a faptei ce face objectul actului de sesizare a instantei.. 249 115. Decizia Nr. IT din 16 ianuarie 2006 cu privire la Incadrarea juridica a faptei de insusire pe nedrept de cabluri, linii, echipamrente si instalatii de telecomunicati, raiooomunicai,presum 3 componente de comunicati 116, Decizin Nr. V din 20 fbruarie 2006 eu privie la aplicares dispozitiilor art. 176 alin. (1) lit, b) din Codul penal in cazul actelor de violenta savarsite in aceeasi ‘mprejurare, cu intenfia dea ucide, asupra a dou’ persoane, dintre care una a decedat 117. Decizia Nr. VII din 20 februarie 2006 cu privire la aplicarea dispozitillor art. 140 alin. (1) lit,a) din Codul de procedura penald, refsritoare Ia incetarea de drept a :msurilor preventive 118. Decizia Nr. VIII din 20 martie 2006 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 450 alin. (2) din Codul de procedura penal referitoare la fixarea termenului dupa expirarea ciruia poate fi reinncité cererea sau propunerea de acordare a liberarii conditionate. 253 236 239 264 Cuprins 119, 120. 121 122. 123 124, 125, xv Decizia Nr. XIV din 22 mai 2006 privind recursul in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lang inalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la stabilirea caracterului de ,consecinte deosebit de grave” la care se refer’ art. 146 din Codul penal, in cazul inftactiunii continuate, Decizia Nr. XV din 22 mai 2006 eu privire la aplicarea dispozitiilor art. 278° alin, (8) lit. c) din Codul de procedura penal, sub aspectul compatibiitati judecitorului de a mai participa, in continuare, la solutionarea fondului cauzei refinute spre judecare dupa desfiintarea, prin incheiere, a rezolutiei sau ordonantei procurorului de netrimitere in judecatd, ca urmare a aprecierii c& probele existente la dosar sunt suficiente pent a se proceda la judecate nun 2m Decizia nr. XVI din 22 mai 2006 cu privire la aplicabilitatea dispozitiilor art. 81, 86' si 86” C. pen. in cazul infractiunilor prevazute in art. 2-10 din Legea nt, 143/2000, privind prevenirea si combaterea traficului si consumulu ilicit de droguri, dacé pedeapsa a fost Tedusa ca efect al incidentei prevederilor art. 16 din aceeasi lege... . 274 Decizia nr. XIX din 12 iunie 2006 cu privire la incadrarea Juridica a faptei de folosire unor acte vamale false la Registrul Auto Roman, in vederea verificdrii in scopul inmatricularii unui autoturism adus din strdinatate, ca fiind infractiunea de uz de fals, prevazuta in art. 291 C. pen... 278 Decizia nr. XX din 12 iunie 2006 cu privire la modul de sesizare a instanei in cazul infractiunii de tulburare de posesie prevazute in art. 220 C. pen., astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietiii si justitie’ ..-...n reves 282, Decizia nr. XXIV din 18 septembrie 2006 cu privire la consecintele lipsei din dispozitivul hotararii a mentiunii sPronuntatd in gedinté publica” ...unnsneennennes 285; Decizia nr. XXVII din 18 septembrie 2006 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 11 pet. 2 lit b), cu referire la 268 XVI 126, 127. 128, 129, 130. lurisprudenta Secti penale pe anul 2006 art, 10 alin. (1) lit. b)teza a ll-a C. proc, pen. in cazul ingracnilr pent ae mparea valor flrs aspunderea penali 288 Decia nr. XXVIII din 18 septembrie 2006 cu prvi a infelesu! notiunii de pedeaps’ prevazuta de lege in cazul arestarii preventive aminorului intre 14 si 16 ani, conform art. 160” alin, (1) C. proc. pet. von 291 Decizia nr. XXXIV din 6 noiembrie 2006 cu privire la modul de solutionare a cererilor de aménare ori de intrerupere a executirii pedepsei inchisorii sau deteniunii pe viata, a cererilor de revizuire sia contestatilor la execatare, in cazul retragerii ACESLOTE ner so 294 Decia an XXXV din 6 noiembrie 2006 ex privire la modul de aplicare a sanetiunilor cu earacter administrativ faptelor concurente pentru care sunt incidente dispozitiiler art. 18! din Codul penal 296 Decizia nr. XXXVI din [1 decembrie 2006 cu privire la admisiblitatea ctl de atac a recursului, exercitata impotriva incheierilor prin care s-au respins, ca inadmisibile, cererile de sesizare a Curtii Constitutionale cu excep de nesonttuionaliate inyocate in fata instangei de recurs - 299 Decizia nr. XXXVII din 11 decembrie 2006 cu privire la compunerea completului de judecata care solutioneazi, in prima instanta, cererile de arestare provizorie si de prelungire a acesteia in cadrul procedurii extrAdat 304 Index alfabetic = aoe evnnneene 307 Jurisprudenta Sectiei penale pe anul 2006 Drepi penal Partea generala |. Infractiunea 1, Complicitate la infractiunea de talhdrie. Circumstante reale C. pen., art. 28 alin. (2), art, 211 Potrivit art. 28 alin. (2) C. pon., circumetantele reale se rasfrang asupra participantilor, in masura in care acestia le-au cunoscut sau le-au prevazut. in raport cu aceste prevederi, in cazul complicitatii 1a infractiunea de talharie, exercitarea de iolente de catre autor asupra persoanei vatamate, pentru ca atat autorul, cat si complicele s3-si asigure scdparea in urma savar- siri faptei de sustragere, constituie o circumstanta privitoare la fapta, care se résfrange asupra complicelui, daca acesta a actio- nat in consens cu autorul in desfasurarea intregii activitati infrac- fionale si a prevazut modalitatea de a-si asigura scaparea, intre care si aceea de a exercita violente asupra persoanei vatamate, 1.C.C.,, sectia penalé, decizia nr. 2892 din 8 mai 2606 Prin sentinfa penalé nr. 296 din 27 iunie 2005, Tribunalul Braila a condamnat pe ineulpatul S.C. pentru sivarsirea inffaetiunii de talhavie previzuta in art. 211 alin, (1) si alin, (2') lit. a) si ¢) C. pen., iar pe inculpatul A.P. pentru complicitate la stvarsirea acestei infractiun, prin schimbarea incadrarii juridice din inffactiunea de furt calificat prevazutd in art. 208 alin. (1) - art. 209 alin. (1) lit. a) sii) C. pen, Instanta @ retinut c&, Ia 11 decembrie 2003. inculpatii S.C. gi A.?. Insotiti de $.A., sofia celui dintdi, au luat hotdrérea de a sustrage bunuri din locuinfa parti vatamate S.H. In realizarea acestei hotarari, inculpatii au actionat soneria de la poarta imobilului, pentru a verifica prezenta partii vatimate la domiciliu. intrucat nu a r&spuns nimeni, cei doi inculpati s-au hotirét s4 patrund’ in incinta imobilului, 4 Drept penal. Partea general inculpatul S.C. fortand sistemul de inchidere al portii si, impreund cu inculpatul A.F., intrnd in curea imobilului. S.A. a rimas in strada pentru a supraveghea zona si ¢ amunta telefonic pe cei doi dac& apar eventuale persoane care vor sa intre in imobil Cu ajutorul unei surubelnite si a unui levier, inculpatii au fortat sistemul de inchidere a usii de acces in imobil, patrunzind in interior si fiecare dintre inculpati a intrat in camere diferite, c&utind bunuri de yaloare, Inculpatul §.C. a sustras suma de 600 de USD, iar ineupatul S.A. nua gisit bunuri de valoare, insa in timp ce cfuta astfel de bunuri a fost sunat de S.A., fept pentru care ambi ineulpati au iesit din imobil - in fata portii imobilului, cei doi inculpati s-au intélnit cu partea vatimati S.H. si, pentru a-si asigura scaparea, inculpatul S.C. a jimpins-o, iar aceasta s-a dezechilibrat si a czut, dupa care cei doi inculpati au fugit. Din suma sastrasa, inculpatul S.C. j-a dat inculpa- tului AF. 160 de USD. Prin decizia penala nr. 472 din 24 noiembrie 2005, Curtea de Apel Galatia respins apelul dectarat de inculpatul A.F., intre altele, cu privire la gresita schimbare a tncadtarii juridice. . Recursul declarat de inculfatul A.F., prin care @ invocat, in princi- pal, cazul de casare previzut in art. 385° alin, (1) pet. 17 C. proc. pen., este nefondat in mod corect prima instanta i instanta de apel au retinut c& fapta inculpatului A.F. intruneste dementele constitutive ale complicitéti la infractiunea de talhatie. a complicititi’, in general. legea cere indeplinirea mai multor conditii cumulative, si anume prevederea de catre complice fa actiunii sau inactiunii ce urmeazi s& fie executati de autor sia urmirilor ei, aléturarea actulké complicelui la actiunea sau inactiunea realizati de autor, acceptarea sau urmérirea de c&tre complice @ producerii urmérilor prevazute si contributia efectiva a complicelui le comiterea infractiunii - Din modal in care au conceput sivarsirea inffactiunii - Hisarea in exteriorul imobilului a sotiei inculpatului S.A. pentru a-i_ anunta telefonic despre eventuala aparitie a partii vatimate - rezultd c& cei doi inculpati au acfionat in deplin consens, si nu independent unul de celal. ‘Atunci edind partea vatimta i-a surprins iegind din imobil, inculpa~ tul S.C, aflat mai aproape de aceasta, a imbrancit-o, trantind-o la plimant, astfel c& amandoi inculpatii si-au asigurat scAparea. Pentru exister Sustinerea inculpatului A.F., sul 8 nu a pr tarea de violente de catre celalalt inculpat, nu poate fi acceptaté, pen- tru ci, daci aga ar fi stat lucrurile, nu ar fi fugit, ci ar fi incercat si ajute partea vatamati, Potrivit art. 28 alin. (2) C. pen. si practicii judiciare in materie, circumstantele in care s-a petrecut sivérsirea tnei fapte penale, in spel exercitarea de violente in scopul asigurérii se&parii din cémpul infractional, se rsfréng asupra tuturor participantilor, cat: vreme a existat consensul tacit sau explicit ca aceste circumstante s& product efecte Din succesiunea desfisurarii activittit infractionale, incepand cu momentul conceperii planului, rezulta ca cei doi inculpati au fost permanent in consens si au prevazut modalitati de a-si asigura scAparea, intre care si punerea partii vatémate in imposibilitatea de a riposta oti de a-i retine. Desistarea inculpatului A.F. de fapta savarsita de inculpatul S.C. ar fi trebuit s& se produc intr-un timp util de la momentul comiterii tathariei, astfel incét instanfa s4 poata constata dezacordul intre cei doi cu privire la folosirea violentei, aspect caracteristic infractiunii ce talharie. Fata de considerentele respins. e preced, recursul inculpatului a fost 2. Legitima aparare. Cond C. pen. art, 44 alin. (2), art. 73 lit. b) jin caaul in care inculpatul a sSvarsit tapta de omor asupra victimei, dupa ce atacul acesteia constand in lovituri aplicate cu pumnul a incetat, nu sunt intrunite conditiile legitimei apairari prevazute in art. 44 alin. (2) C. pen., intrucat, pe de o parte, nu Sunt intrunite conditiile unui atac imediat, iar pe de alta parte, atacul victimei nu prezinta un pericol care s& ameninte grav viata inculpatului, mijloacele folosite de victima in atacul sau nefiin« masurd sd justifice riposta inculpatului. in acest caz, sunt inci- dente, insa, prevederile art. 73 lit. b) C. pen., deoarece inculpatul a svarsit fapta de omor in condifiile unei puternice emotii si tulburari cauzate de modul agresiv in care s-a comportat victima, 1LC.C.A,, sectia penal, decizia nr. 785 din 7 februarie 2006 6 Drept penal. Partea general’ Prin sentinfa penali nr. 398 din 14 septembrie 2005, Tribunalul Baciu a condamnet pe inculpatul R.V. pentru sAvarsires infractiunii de omor calificat prevazuta in art. 174 raportat la art. 175 alin, (1) lit. c) sii) C. pen., cu aplicarea ert. 73 lit. b) din acelasi cod. Instanta a retinut o, Ia 1 februarie 2005, in timp ce inculpatul si victima, fiul acestuia, se aflau in c&ruti pe un drum judetean, pe fondul inor discutii contradictori si al consumului de alcool, dar ial neintelegerilor anterioare, victima a lovit pe inculpat cu pumnul in zona fetei. Dupa ce a coborat din cArut’, inculpatul a luat scindura folosita drept scaun in timpul wersului, cu care a aplicat vietimei mai ‘multe lovituri in zona capul in urma loviturilor primite si din cauza intensitatii acestora, victima a devedat Raportul de constatare metico-legal a concluzionat c& moartes victimei a fost violenta si s-a datorat hemoragiei si contuziei cerebrale consecutive unui ttaumatism cranio-cerebral soldat cu fracturi de bbaza de craniu. . Curtea de Apel Bacéu, prin decizia penal nr. 362 din 15 noiem- brie 2005, a respins apelul declarat de inculpat, prin care acesta 9 solicitat achitarea in temeiul art. 11 pet. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin. (1) lite) C. proc. pen., intrucat fapta a fost comisé in conditile legitimei apa Recursul declarat de inculpet este nefondat in cauzi, in mod justificat s-a refinut ci fapta nu a fost comisi in stare de legitim aparare, din moment ce nu erau intrunite, eumulativ, toate cerintele previzwte in art. 44 alin. (2) C. pen., intre eare si exis- tenta unui atac imediat, inculpatul lovind victima dup’ ce atacul incetase, dar si datorité faptulué c& atacul victimei nu prezenta un pericol care sé ameninte grav viata inculpatului. mijloacele folosite de victima in atacul séu - aplicarea de lovituri cu pumnul in fati - nefiind in masurd sf justifice o asemenca ripost. Prin urmare, in mod corect nu s-a retinut existenta Jegitimel apa- rari, ficdnduse, justficet, aplicarea prevederilor art. 73 lit. b) C. pen. intrucét inculpatul a sdvarsit fepta in conditiile unei puternice emofii si tulburari cauzate de modul agresiv in care s-a comportat victim. Ca atare, recursul inculpatului a fost respins. |. Infractiunea. 7 8. Legitima aparare. Art. 44 alin. (2') C. pen. C. pen., art. 44 alin, (2") Escaladarea unui gard si patrunderea victimei pe proprietatee inculpatului nu este de natura sa atraga incidenta dispozitiitor art. 44 alin. (2') C. pen., daca vietima nu a desfasurat un atac de natura celui la care se referd art. 44 alin. (2) din acelasi cod, iar agresiunea savarsita de inculpat asupra victimei nu a fost det minaté exclusiv de patrunderea, fara drept, a acesteia pe proprie- tatea inculpatului. LCC, soctia ponalé, decizia nr. 2406 din 12 aprilio 200€ Prin sentinta penal nr. 48 din 8 iunie 2005, Tribunalul Oradea a condamnat pe inculpatul R.J. pentru comiterea infractiunii prevazute in art, 20 raportat la art. 174 C. pen., cu aplicarea art. 73 lit. b) si art. 76 alin. (2) din acelasi cod. Instanta a retinut cd, la 22 iunie 2003, partea vatamata D.P., aflata in stare de ebrietate, a proferat de la gardul ce despirtea gradina sa de cea a inculpatului insulte la adresa acestuia. Inculpatul a raspuns insultelor partii vatdimate, care a escaladat gardul si, trecdnd prin gra- dina inculpatului, a intrat in curtea acestuia. Inculpatul s-a deplasat in intimpinarea partii vatamate, s-au imbrancit si s-au lovit reciproc cu pumnii, partea vatmata cAzand la pamént. Inculpatul 2 luat din curte un par si a lovit partea vatamata de mai multe ori peste corp si in zona capului, iar apoi a lovit-o cu piciorul Partea vatimata a suferit o fracturé a osului parietal stang, comotie cerebrali, fracturi costale si contuzie abdominala, necesitind pentru vindecare 25 - 30 zile de ingrijiri medicale. tea de Apel Brasov, prin decizia nr. 349 din 9 noiembrie 2008. iténd apelul inculpatului, a desfiingat sentinta si, rejudecdnd, a dispus achitarea acestuia in baza art. 10 alin. (1) lit. e) C. proc. pen. si art, 44 C. pen, Instanta de apel a retinut comiterea faptei in legitima aparare, Intrucdt partea vatamata a patruns pe nedrept, prin escaladare, in curtea inculpatului, inarmati cu. un cufit sia incercat sa loveascd pe inculpat cu un par smuls din gard. in consecints, sa apreciat c& sunt indeplinite conditiile atacului si cele prevazute in alin. (2') al art. 44 C. pen., referitoare la respingerea patrunderii firs drept a partii vata- mate in imobilul inculpatului, iar riposta inculpatului - care a aplicat Drept penal. Partea general, multiple lovituri parti vatamat atacului Recursul declarat, intre alti, de procuror, cu privire Ta gresita aplicare a dispozitilor art. 44 C. pen. refetitoare Ja legitima aparare, fondat. - Din probele administrate in cauzi se desprinde concluzia ca fapta dedusti judecttii nu a fost comisa in stare de legitima aparare. ‘Astiel, pe fondul unui conflict mai vechi, partea vitimata si in- culpatul au avut un incident verbal, care a degenerat intr-o agresiume reciprocd a partilor si, doboratt fiind la pimant, partea vatamata a {ost in continuare lovité de inculpat cu parul si picioarele. fn acest context, inculpatul na a sivarsit fapta pentru a infatura un tac material, direct, imediat si injust, indreptat impotriva sa, atta timp cat vietima era in imposibilitate de a-l infrunta, flind doborata la pamant. ; in aplicarea art. 44 C. pen., caracterul necesar al apararii trebuie analizat nu numai in raport cu gravitatea atacului, ci si cu posibilitatea celui atacat de a- infrunta, - (Or, th speta, din partea victimei nu a existat un atac care si indeplineasca cerintele inscrise in art. 44 C. pen., cu att mai mult cu cat aceasta se afla in stare de ebrietate, iar pe de alti parte, inculpatul a lovit partea vatématé cu parul cénd acesta nu putea sA-I mai infrunte sau sa reprezinte un pericol pentru inculpat ; - jn schimb, in cauza, exist circumstanta atenuanta @ provocarii fatita timp cit partea vatimatt a insultat pe inculpat, a escaladat gardul inund in curtea gi pe proprietatea acestuia si la lovit, in conditiile unei agresiuni reeiproze. Escaladarea gardului si intrarea victimei pe proprietatea inculpa- tului nu este de natura si atrazé nici incidenta dispozitiilor art. 44 alin. (2') C. pen. - in condifiile in care victima nu a desféigurat un atac efectiv, de natura celui la care se referd art. 44 alin. (2) din acelasi ccod, iar pe de altt parte, agresiunea nu a fost determinaté exclusiv de pitrunderea, fira drept, a parti vatamate pe proprietatea inculpatului in contextul in care intre parti a existat un conflict verbal care @ degenerat intr-o agresiune reciprocd, situatia creat nu a putut ssurprinde pe inculpat, dup felul in care s-au derulat evenimentele si, jn consecinfa, nu poate fi apdrat de prezumtia instituits prin art. 44 alin, (2') C. pen. | rniru aceste considerente, solutia de achitare pronunati in apel fi gi netemeinicd gi, in consecinté. recursul a fost admis, a fost proportional cu gravitatea este neleg Linfractiunea decizia pronuntata in apel a fost casaté, mentinéndu-se solutia de condamnare si incadrarea juridicd a faptei dispuse de prima instang 4, Eroare de fapt. Condi C. pen, art. 51 Incidenta prevederilor art. 51 alin. (1) C. pen. referitoare ta eroarea de fapt - pottivit carora nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, cand faptuitorul, in momentul savar- sitii acesteia, nu cunostea existenta unei star, situatii sau impre- jurari de care depinde caracterul penal al faptei - este exclusa in ccaz de indoiala, de cunoastere nesigura, deoarece in acest caz fap- tuitorul accepta posibilitatea producerii rezultatului faptei si, deci, fapta este savarsita cu intentie indirecta. Prin urmare, fapta de a introduce in tara droguri de rise, fara drept, prevazuta in art. 3 din Legea nr. 143/2000 nu este savarsita in conditie erorii de fapt, dacé ‘fAptuitorul, exercitandu-si functia si avand experienté in domeniul ‘transportului international, a introdus in tard colete cu droguri primite spre transport fara a verifica continutul acestora, intrucat Cunoasterea nesigura a continutului coletelor implica acceptarea de catre faptuitor a posibilitatii de a primi spre transport si de a introduce in tara substante interzise, cum sunt drogurile. 1LC.C.J,, sectia penala, decizia nr. 3093 din 11 mai 2006 Prin sentinta penala nr. 390 din 21 septembrie 2005, Tribunalul Vaslui a condamnat pe inculpatii C.V. si T.1., cetateni ai Republicii Moldova, pentru sévarsirea infiactiunii prevaute in art, 3 alin. (1) din Legea nr. 143/2000. Instanta a retinut c& inculpatii lucrau Ja data sivarsirii faptelor ca soferi Ia o firma de transport din Republica Moldova si efectuau, in mod regulat, curse de transport de colete si persoane pe ruta Spania - Republica Moldova si retur, firma avand in Republica Moldova un punct de fucrt: unde un angajat primea colete de la diferite persoane pentru a le transporta in Spania, contra cost. Acest angajat, martorul T.V.., verifica continutul fiecdrui colet pentru a nu contine substante sau obiecte interzise, dupa care nota intr-um caiet numele destinata- rului $i incasa contravaloarea transportului coletului, iar coletele erau incarcate in microbuzul condus, pe rand, de cei doi inculpati, pentru a fi transportate in Spania, 10 Drept penal, Partea general La 2 martie 2005, inculpetii au plecat catre Spania, unde au predat coletele destinatarilor 51 au primit, de la diverse persoane, alte 128 de colete pentru a fi transportate in Republica Moldova. in Spania, inculpatii nu au mai respectat aceleasi reguli cu privire Ia verificarea coletelor, ci doar le-au céntérit, au incasat contravaloarea transpor- tului gi au trecut in caiet numele gi numérul de telefon al desti- natavilor La 9 martie 2005, inculpatii au ajuns la punctul de trecere a frontierei Nadlac, unde au declarat ci nu transporti arme sau droguri si, ulterior, au ajuns la punctul de trecere a frontierei Albija, unde au declarat, de asemenea, c& nu trensporta arme sau droguri. La contro- ul autovehiculului s-a descoperit in cabina, intre scaune, un colet in care se aflau 7 calupuri de culoare brun-cafenie, substanté ce a reac- tionat pozitiv Ja hasis, iar sub bancheta din dreapta faté, ined 12 calupuri identice cu primele. Inculpatii au declarat c& au primit pachetul ce continea aceste calupuri in Spania, de la 0 persoand necunoscuti, pentru a-1 preda la Chisinau numitului D.P., persoend pe care nu 0 cunose, jar inculpatul C.V. a declarat ea toate cele 19 calupuri s-au aflat in coletul nr. 64 si ca ascuns 12 calupuri, deoarece i-a fost fric& in momentul cand a auzit de la vamesi cd in primele calupari se aflau droguri Greutatea totalé a celor 19 calupuri a fost de 4,936 kg, iar in urma analizei tehnico-stintfice s-a constatat c& substanta era rezin’ de cannabis, substan’ inscrisé in tatelul anext nr. II al Legii nr. 143/200, Prin decizia penala nr. 38 cin 14 februarie 2006, Curtea de Apel lagi a respins apelurile inculpatilor ; Recursul declarat de inculpatul C.V., prin care a solicitat, ‘ncipal, achitarea in temeiul art. 10 alin. (1) lit, €) C. proc. pen.. intrucit s-a aflat in eroare de faot, nu este fondat Potrivit art. 51 alin. (1) C. pen., mu constituie infractiune fapta prevazuté de legea ‘ind f’ptuitorul, in momentul sivarsiri acesteia, nu cunostea existenta unei star, situatti sau imprejurari de re depinde caracterul penal al faptei. Pentru a fi incident aceasta cauzi de inlaturare a caracterului penal al faptei, trebuie s& existe eroare, iar nu indoiala, adicd o e nesigura, deoarece, in acest caz, sivarsirea faptei implicd ea de oltre Riptuitor a cezultatului faptel sale, rezultat pe care el il concepe ca posibil satt ca probabil in cauzi, inculpatul cunostea procedura ce se aplica in Repu- blica Moldova la primirea coletelor. dup cum - in virtutea functiei si Pedepsele 7 1" experientei in transportul international de coletirie si persoane - cunostea reglementirile in materia armelor si drogurilor. conditiile neverificdtii continutului coletelor, inculpatul a ‘acceptat cunoastere nesigurd, ceea ce a implicat acceptarea posibi- litatii de a primi spre transport bunuri sau substante interzise, cu toate consecintele juridice ale acesteia in consecinta, recursul inculpatului a fost respins. Il. Pedepsele 5. Pedeapsa accesorie, Interzicerea drepturilor preva- zute in art, 64 alin. (1) lit. a)-c) C. pen. Suspendarea execu- 1trii pedepsei inchisorii ©. pen. art. 64 alin, (1) ft. a) -c), art. 74 alin, (2) si (5) Potrivit art, 71 alin. (2) C. pen., condamnarea la pedeapsa Iinchisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prevazute in art. 64 alin. (1) lit a) sib) si, dupa caz, in art. 64 alin. (1) lit. c) din acelasi cod, din momentul in care hotararea de condamnare a rmas definitiva si pana la terminarea executarii pedepsei, pana la gratierea totala sau a restului de pedeapsé ori pana la impli- nirea fermenului de prescriptie a executarii pedepsei, iar conform art. 71 alin. (5) C. pen., in cazul in care s-a dispus suspendarea condifionata a executarii pedepsel inchisorii sau suspendarea exe- cutaril pedepsei fnchisoril sub supravegnere, pe durata suspen- darii, se suspend si executarea pedepsei accesorii. Prin urmare, dispunand suspendarea conaitionata a executairli pedepsei inchi- sorii sau suspendarea executarii pedepsei inchisorii sub suprave- ghere, instanta nu poate inlétura aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevazute in art. 64 alin. (1) lit. ac) C. pen., ci suspenda executarea acestei pedepse accesorii. 1.C.C.J., sectia penala, decizia nr. 6316 ain 31 octombrie 2006 Prin sentinja penala nr. 308/D din 19 iunie 2006 pronuntaté de Tribunalttl Bacau s-a dispus, in temeiut art. 183 C. pen. cu aplicarea art, 99 din acelasi cod, pentru stvarsirea infractiunii de loviri cauza- toare de moarte, condamnarea inculpatului minor 1.1. la pedeapsa de 3 ani inchisoare. 12 Drept penal. Partea general jn temeiul art. 71 C, pen. i-a fost aplicata inculpatului pedeapsa sector interior depurr previzute in art, 64 alin. (1) lit. a) nce de Apel Bacdu, prin decizia penals nr. 253 din 5 septem- brie 2006, a admis apelul deslarat de inculpat, a casat hotardrea primei instante cu privire la modalitatea de executare a pedepsei principale, dispundnd suspenderea condifionatd a executarii acesteia, sia inldturat dispozitile referitoare la interzicerea unor dreptuti aplicate in temeiul art. 71.C. pen. ss amc ens Recursul declrat de procror, intr altel, sub aspectul geste jnliturari a pedepsei accesorii a interzicerii unor drepturi, este fondat Potrivit art. 71 alin. (2) C. pen., condamnarea la pedeapsa deten- tiunii pe viaia sau a inchisoriiatrage de dept interzicerea drepturlor previzute in art. 64 alin. (1) lit a)-c) din momental in care hotardrea de condamnare a ramas definitiva, iar conform alin, (5) al aceluiasi darii condifionate a executarii, pedepsei utarii pedepsei articol, pe durata susper Inchisorii sau a suspendarii sub supraveghere a Inchisori, se suspendi si executaren pedepsei accesori ; Rezulté, asadar, c& in mod imperativ legiuitorul a statuat ci drepturile prevazute in art. 64 alin. (1) lit. -¢) C. pen., dupa caz, vor fi interzise in conditile art. 71 din acelasi cod, ori de ote ori instanta vva dispune condamnarea la gedepse cu inchisoarea, far pe de alté parte, in alin, (5) al art. 71 C. pen. astel cum a fost modificat, sa stabi naz in cre, mosiaitate de exeeutare a pedepsei, a Fa a ep! vf spends pe prone endrii pedepsei principale. ; SNe ind, turret insane de opel 9 epi dispozitilor art. 71 = art. 64 zlin. (1) lit a) si 6) C. pen. dispusé de prima instant, este gresit, instanta find obligati s8 aplice pedeapsa accesorie a interzicerii unor drepturi, chiar si in conditile tn care dispus suspendare conditionati a executérii pedepsei principale, de 3 ani inchisoare ; ' in consecing®, recursul declarat de procuror a fost admis, iar decizia axgcatt a fost cast t privee Ia dspocitia de Tlstuare a art. 64 alin. (1) lita) sib) C. pen, ficindu-se aplicarea a. 71 - art. 6 alin, (1) lit a) sib) C. pen. si, in baza art 71 alin. (5) C. pen., dispux hindu-se suspendarea executirii pedepsei accesorii pe durata suspendarii conditionate a exccutirii pedepsei inchi | Pedepsele: 13 6. Indi judiciare idualizarea pedepselor. Circumstante atenuante ©. pen., art. 74, art. 211 alin. (1), alin, (2) lt. b) sic) si alin. (2°) it. a) Daca infractiunea de talharie a fost sAvarsita asupra unui minor, intr-un loc public si in timpul nopti, prin agresiuni fizice si constrangere morala, persistenta in obtinerea de bani si bunuri de la victima reflecténd temeritatea inculpatilor, imprejurarea od acestia nu au fost anterior condamnati si cA prejudiciul material a fost partial reparat nu justifica retinerea circumstantelor atenuante. 1.C.CJ., sectia penala, decizia nr. 1015 din 16 februarie 2006 Prin sentinta penal nr. 564 din 11 octombrie 2005, Tribunalul Cluj a condanmnat pe inculpatul minor S.R. Ja 4 ani inchisoare pentru sivarsirea infractiunii de tdlharie prevazuta in art. 211 alin. (1), alin, (2) lit. b) si) si alin. (2') lit. a) C. pen., iar pe inculpatii minori V.A., AV. 5i P.L, la cate 3 ani si 6 luni inchisoare pentru savarsirea aceleiasi infractiuni. Instanta a retinut 8, Ia 4 mai 2005, in jurul orelor 22.00, in timp ce partea vitimata L.P. se afla intr-o statie de autobuz, inculpatii au ‘inconjurat-o, iar inculpatul S.R. i-a cerut suma de 1 RON. Fugind cdtre autobuz, partea vatdmata a fost ajunsa din urma de catre cei 4 inculpati, prinsi de haine si impiedicaté si urce in autobuz. Dup plecarea autobuzului, inculpatii au dus partea vatamata in spatele unui ‘magazin din apropiere, au tinut-o de haine si de maini si i-au luat din bbuzunarele hainelor suma de 5 RON gi telefonul mobil in valoare de 230 RON. Pentru a-i inapoia telefonul, inculpatii i-au cerut partii vatamate pantofii si suma de 30 RON, insé partea vatimati, profitind de neatentia inculpatilor, a fugit. Ulterior, unul dintre inculpati a dat telefonul mobil martorului K.M., cerandu-i sé-l predea politiei Prin decizia penala nr. 239 din 15 noiembrie 2005, Curtea de Apel Cluj a respins apeturile inculpatilor. Recursurile declarate de inculpati, prin care au solicitat, intre altele, reducerea pedepselor aplicate de prima instant, sunt nefon- date. Inffactiunea de tilhirie, in varianta agravaté pentru care au fost condamnati inculpatii, se pedepseste cu inchiscare de la 7 Ia 20 de ani, 14 Drept penal. Partea general Avind in vedere starea de minoritate a inculpatilor Ia data sivarsirii infractiunii, potrivitart, 109 C. pen., limitele de pedeapsa se reduc la jumétate, in cauzi limitele astfel reduse fiind de la 3 ani si 6 Juni la 10 ani inchisoare. Prima instant a aplicat inculpatului S.R. 0 pedeapsa de 4 ani Inchisoare, eu 6 luni peste mininnul special de 3 ani si 6 luni, retinand contributia mai importanti 2 acestuia la sivarsire inftactiuni, iar celorlalti inculpati le-a aplicat cate o pedeapsi de 3 ani si 6 luni inchisoare, egal cu minimul special al pedepsei reduse conform art. 109 C. pen, Reducerea pedepsei sub aceste limite ar fi fost posibila numai prin refinerea in favoarea inculpatilor a unor circumstanfe atenuante. Or, instantele nu au constatat imprejuriri care sa justifice retinerea ‘acestora ca cireumstante atenuante. Modul concret in care av conceput si au sivarsit infractiunea, persistenta in obtinerea de bani si bunuri de la partea vatimata, minot in varsta de 17 ani, reflecté temeritatea celor 4 inculpati, agresarea fizicd, dar mai ales intensitatea constrangerii morale exercitate asupra victimei nejustifieand, cum in mod corect au constatat instantele, refinerea circumstantelor atenuante, Simpla imprejurare ci inculpatii nu sunt cunoscuti cu antecedente penale $i e& prejudiciul material a fost partial reparat nu justified 0 solufie contrara celor dispuse de instante In consecinta, recursurile inculpatilor au fost respinse. 7. Circumstante agravante legale. Sdvargirea infractiu- nii prin violente asupra membrilor familiei. Omor calificat savarsit asupra sotului sau unei rude apropiate C. pen., art. 75 alin. (1) lit b), art. 175 alin. (1) fit. ¢) Infractiunea de omor savargita asupra sotului se incadreaza in prevederile art. 175 alin, (1) lit. c) C, pen. in acest caz, este nelegala retinerea circumstantet agravante prevazute in art. 75 alin, (1) lit.'b) C. pen. refertoare la savarsirea infractiunii prin violente asupra membrilor familiei, intrucat aceeasi imprejurare nu poate atrage o dublé agravare a raspunderii penale. 1.O.C.J., sectia penala, decizia nr. 2992 ain 11 mai 2006 Il. Pedepsete 15 a Pedepsle Notii: Decizia nr. 2992 din 11 mai 2006 este in sensul Deciziei nr. IV din 26 septembrie 2005, a Sectiilor Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, publicata in M. OF nr. 15 din 9 ianuarie 2006. Prin sentinga penala nr. 1 din 18 ianuarie 2006, Tribunalul Sélaj a condamnat pe inculpatul B.L. la 7 ani si 10 luni inchisoare si interzi- cerea drepturilor prevazute in art. 64 alin. (1) lit. a) si b) C. pen. pe o durata de 4 ani, pentru sivarsirea tentativei la inftactiunea de omor calificat previzuta in art, 20 raportat la art. 174 - art. 175 alin. (1) lit. c) si i)C. pen, cu aplicarea art. 75 alin, (1) lit. b) din acelasi cod. Instanta a retinut ci, in seara zilei de 2 septembrie 2005, inculpa- tal B.L i-a aplicat mai multe lovituri in cap sotiei sale, in timp ce se aflau in locuinta. Aceasta a reusit sa fugd, ins& inculpatul a ajuns-o in curtea locuintei si a continuat s& 0 loveased, a legat-o cu un lant de picioare si apoi de un cal, tarand-o pe stradi, Ajuns la o intersectie, inculpatul s-a oprit, timp in care martorul M.G. a anuntet organele de politi, iar partea vitamatd a fost transportati la spital Prin decizia penal nt. 67 din 7 martie 2004, Curtea de Apel Cluj a respins apelul declarat,intre alti, de inculpat. Recursul inculpatului este fondat cu privire la gresita retinere a circumstantei agravante prevazute in art. 75 alin. (1) lit. b) C. pen Constatandu-se eX inculpatul a savarsit o tentativa la infractiunea de omor calificat asupra sotiei sale, fapta trebuia incadrata in preve- derile art. 20 raportat la art. 174 - art. 175 alin. (1) lit. c) sii) C. pen. ozitile art. 75 alin. (I) lit. b) din acelasi cod penal au fost gresit Hinute, aceasta reprezentind o dublé agravare a raspunderii penale pentru aceeasi fapta. Imprejurarea prevazuti in art. 175 alin. (1) lit. ¢) C. pen. are in raport cu circumstanta prevazutd in art. 75 alin. (1) lit. b) teza a Tl-a . pen. un caracter special, astfel ci ea exclude aplicarea normei cu caracter general Prin urmare, sub aspectul retinerii dispozitiilor art. 75 alin. (1) lit. b)C. pen, hotirarile date sunt nelegale si netemeinice. In consecinté, recursul declarat de inculpat a fost admis, iar decizia atacaté, precum si sentinta penal nr. | din 18 ianuarie 2006 a Tribunalului Salaj au fost casate numai cu privire la circumstanta ‘agravanti previzuta in art, 75 alin. (1) lit. b) C. pen., care a fost inlsturata 18 Drept penal. Partea general 8. Suspendarea executéril pedepsei sub supraveghere. Conditit C. pen., art. 86) Dupa abrogarea art. 86" alin. (3) C. pen. prin Legea nr. 278/206, ‘suspendarea executarii pedepsel sub supraveghere poate fi dispu- 34 $i in cazul infractiunilor intentionate pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 15 ani, atunci cand sunt inde~ plinite conditiile provazute in art. 86" alin. (1) lit. a) si b) C. pen.. humai dacé\ instanta apreciazé, tinand seama de persoana con: Gamnatului si de comportamentul sau dupa comiterea faptel, c& pronuntarea condamnarii constituie un avertisment pentru acesta i, chiar far executarea pedepsei, condamnatul nu va mai savarsi {ractiuni, asa cum se prevede in art. 86" alin. (1) lit. c) C. pen. LC.C¥, sectia penal, decizia nr. $432 din 21 septembrie 2006 Prin sentinta penala nr. 297 din 10 octombrie 2005, pronuntaté de Tribunalul Harghita, a fost condamnati inculpata A.E. la pedeapsa de 4 ani inchisoare pentru sivarsirea tentativei la infractiunea de omor, previzuta in art, 20 raportat la art. 174 C. pen., cu retinerea circums- tantei atenuante previzute in at, 74 alin. (1) lit. ¢) din acelasi cod. “Instanta a flicut aplicarea art, 71 raportat la art. 64 C. pen., cu titht de pedeape’ accesorie, pe durata executarii pedepsei inchisort Instanta a refinut cf, la 20 ianuarie 2008, intre inculpata si partea vitimaté a intervenit o altercatie pe fondul consumului de alcool, in ursul careia partea vatamaté a lovit-o pe inculpaté cu palma, aceasta Ja réndul su aplicéndu-i pani vatamate coud lovituri de cuit, care i-au cauzat leziuni ce i-au pus in pericol viata rin decizia penala nr. 40 din 24 martie 2006, Curtea de Apel Targu Mures a respins apelu! inculpatei - Impotriva acestei hotarari inculpata a declarat recurs, ins nu sa prezentat la instanta de recurs si nici nu a depus motive serise de Feours. Cu ocazia dezbaterilo:, apatatorul desemnat din oficiu a soli- citat casarea, intre altele, cv privire la modalitatea de executare a pedepsei, soliciténd aplicarea dispozitiilor art. 86! C. pen. Cererea de aplicare a unei modalititi neprivative de libertate executarea pedepsei nu este intemeiat ‘I, Maisurile de siguranta 7 Chiar dac& pedeapsa de 4 ani inchisoare ar face aplicabil moda- litatea prevazuta in art. 86" C. pen, ca urmare a abrogstii alin. (3) al acestui articol prin Legea nr. 278/2006, inalta Curte de Casatie si Justitie apreciazi c& scopul pedepsei, astfel cum este mentionat in art. 52 C. pen., mu poate fi realizat decdt prin executarea efectiva a pedepsei, in limita redusi ca urmare a retinerii circumstantei ate~ nuante previzute in art. 74 alin. (1) lit. €) C. pen., in raport cu pe soana acesteia nefiind realizat& conditia stabilita in art. 86" alin. (1) lit. c) din acelasi cod. Recursul inculpatei a fost, insi, admis cu privire la aplicarea pedepsei accesorii, acesteia interzicandu-i-se numai drepturile preva- zate in art. 64 alin, (1) lit. a) ib) C. pen. Ill, Masurile de siguranta 9. Confiscare specialé. Dare de mité. Sume de bani oferite uneia dintre persoanele prevazute in art. 7 alin. (2) din Legea nr. 78/2000. Dispozitive electronice apte sa ser- veasca Ia falsificarea instrumentelor de plat electror Temeiurile confiscari C. pen. art. 118 Legea nr. 78/2000, art. 7, art. 19 Legea nr. 365/2002, art. 25 1. in cazul savargirii infractiunii de dare de mita prin oferirea de bani uneia dintre persoanele prevazute in art. 7 alin. (2) Legea nr. 78/2000, cum sunt politistii cu atributii de constatare a infractiunilor, confiscarea speciala a sumelor de bani se dispune in temeiul art. 19 din Legea nr. 78/2000, iar nu in temeiul art. 118 alin. (1) lit. b) C. pen., norma cuprinsa in legea special avand prioritate fata de norma generalé. 2. Confiscarea speciala a dispozitivelor apte sa serveascd la falsificarea instrumentelor de plata electronica, in cazul savarsirii infractiunii de detinere de echipamente in vederea falsificarii nor astfel de instrumente de plata prevazuta in art. 25 din Legea nr, 365/2002, se dispune in temeiul art. 118 alin. (1) lit. f) C. pen. referitor la bunurile a caror detinere este interzisa de lege, si nu jn temeiul art, 118 alin. (1) lit. e) din acelasi cod, intrucét aceste 18 Drept penal. Partea generalé andi ava ii mentionate, bunuri nu sunt dobandite prin savarsirea infractiunii menfional sunt detinute contrar dispozitllor art. 25 din Legea nr. 368/2002, prin detinerea lor fiind realizate elementele constitutive ale infractiunii prevazute in acest text de lege. L.C.C.J,, sectia penal, decizia nr. 473 din 25 ianuarie 2006 Not: Dupi pronuntarea deciziei nr. 473 din 25 ianuarie 2006, an IBC. pen fost modifiat si completat prin Legea nr, 278/2006, publicata in M, Of. nr. 601 din 12 iulie 2006. in urma intrarit tn Vigoare a Legii nr. 278/2006, prevederile art. 118 lit. 2) C. pen. se repisesc, inti-o forma modificaté, in prevederile art. 118 alin. (1) lit e) C. pen., iar prevederile art. 118 lit, e) C. pen., in prevederile art, 118 alin. (1) fit C. pen. Prin sentinja penalii nr. 359 din 6 iulie 2005, Tribunalul Dolj a condamnat pe inculpatul M.C. pentru savarsirea inftactiunii de detinere de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electro- nati in art. 25 din Legea nr. 365/2002 privind comertul nicl prev emer electronic sia inffactiunii de dare de mit prevazuta in art. C. pen Fp baza art, 118 lit. b) C. pen. a confiscat de la ineulpat suma de 2.000 de euro, iar in baza art, 118 lit. d) din acelasi cod, dispozitivele electronice apte si serveasca la falsificarea instrumentelor de plats electronics. a Instanta a retinut c&, la 8 februarie 2005, ineulpatul se afla ta volanul unui autoturism, in care avea dispozitive de falsificare @ jnstrumentelor de platé electronica. in urma unui control efectuat de politsti, cunoscand c& dispozitivele electronive gasite de acestia in autoturism erau folosite la filsificarea cardurilor bancare, inculpatul a ofeit polite suma de 2000 de euto pentru ai resi ‘bunutile, al lisa in libertate si a scapa de rispundere penalé, . an cin penal 285 din 23 septembrie 2005, Curtea de ‘Apel Craiova a admis apelul procurorului si a dispus schimbarea jncadririijuridice a faptei de dare de miti, din prevederile art. 255 alin. (1) C. pen. in prevederile art. 255 alin. (1) C. pen. raportat la art. 7 alin, (2) din Legea nr. 78/2000. Recursul declarat de procuror, intre altele, cu privire la temeiul confiscarii speciale, este fondat. in ceea ce priveste suma de 2000 de euro, oferité de i politistilor, sunt incidente prevederile art. 19 din Legea nr. 78/2 iar nu ale art. 118 lit. b) C. pen., norma cuprinsa in legea special vind prioritate fata de norma generalé, Cu privire la dispozitivele electronice gisite in autoturismul inculpatului, acestea au fost confiscate in temeiul art. 118 lit. d) C. pen., desi ele nu au fost dobandite prin sivarsirea infractiunii, ci detinute de catre inculpat impotriva unor dispozitii legale, fiind apte s& serveasca Ia sivarsirea unei infractiuni. Ca atare, cum prin detinerea acestor dispozitive electronice au fost realizate elementele constitutive ale infiactiunii prevazute in art. 25 din Legea nr. 365/202, sunt incidente prevederile art. 118 lit. e) C. pen In consecint&, recursul procurorului a fost admis si s-a dispus .confiscarea sumei de bani, in temeiul art. 19 din Legea nr, 78/2000, iar a dispozitivelor electronice, in temeiul art. 118 lit. e)C. pen. 10. Confiscare special. Bunuri dobandite prin savar- sirea faptei prevazute de legea penala care servesc la des- pagubirea persoanei vatamate . pen,, art. 118 alin. (1) lit e) Potrivit art. 118 alin. (1) lit. e) C. pen., sunt supuse confiscari speciale bunurile, inclusiv sumele de bani, dobandite prin savar- sirea faptei prevazute de legea penala, daca nu sunt restituite anei vatamate si in masura in care nu servesc la despa- fea acesteia. Prin urmare, sumele de bani dobandite prin sdivarsirea unei fapte prevazute de legea penal care servesc la despagubirea persoanei vatamate nu sunt supuse confiscaiii, indiferent daca despagubirile sunt acordate pentru acoperirea prejudiciului material sau a celui moral. LOCA, sectia penala, decizia nr. 3045 din 12 mai 2006 Not: Dupa pronuntarea deciziei nr. 3045 din 12 mai 2006, art. 118 C. pen. a fost modificat si completat prin Legea nr. 278/2006, publicata in M. Of. nr. 601 din 12 iulie 2006. in urma intravii in vigoare a Legii nr. 278/2006, prevederile art. 118 lit. d) C. pen. se rregisese, intr-o forma modificati, in prevederile art. 118 alin. (1) lit. €) C.pen 20 Drept penal. Partea general Prin sentinta penala nr. 25 din 2 martie 2006, Curtea de Apel ‘Timisoara a condamnat pe inculpatul C.F., subinspector de politie, pentru sAvarsirea infractiunii prevazute in art, 13 alin, (1) din Legea nr, 67872001 Inculpatul a fost obliga: sa plateasc’ partilor vatimate S.A., D.A., RA, siG.A. cate 2.500 de euro cu titly de daune morale, impotriva sentintei a dectarat recurs, intre ati, procurorul, care @ crticat hotararea pentru omisiunea aplicarii art. 118 C. pen. si a art. 19 alin, (1) din Legea ar. 678/2001, sustinand c& suma de 10.000 de euro dobandita prin inffactiune nu poate servi la despagubirea persoanei vatamate. in recurs sunt citate prevederile art. 118 lit. d) C. pen., potrivit arora sunt supuse confiscarii speciale bunurile dobandite in mod adit prin sdvarsirea infiactiunii, dacd nu sunt restituite persoanei -timate si in masura in care nu servesc la despgubirea acesteia. ‘Cand legiuitorul foloseste sintagma ,a servi la despagubirea acestein”, a persoanei vitimate, are in vedere prejudiciul material cauzat vietimei infractiunii. Prin urmare, se conchide in recurs, eand Instanta nu obliga incuipatul la repararea unui prejudiciu material, of 1 unuia nepatrimonial, meral, masura confiscdrii speciale coexist cu obligarea la daune morale, avand in vedere faptul c& prima constituie si o sanctiune. Recursul procurorului nu este fondat. Referitor la critica procurorului privind neaplicarea _misurii confiscarii speciale a sumei de 10.000 de euro de la inculpat, separat de dezdunarea partilor vitimate, Inalta Curte de Casatie si Justitie constata cd instanta de ford a procedat legal hotérand astfel Potrivit art. 19 alin. () din Legea nr. 678/2001, banii, valorle saut orice alte bunuri dobandite in urma s&varsiri infractiunilor ori cele care au servit la sévarsi'ea acestor infractiuni, precum si celelalte bunuri previzute in art. 118 C. pen. sunt supuse confiscarii speciale, in conditile stabilite de acel articol Din cuprinsul dispozitii legale citate rezulté c& regimul masurii de siguranta a confiscérii speciale reglementat in art. 19 din Legea nr, 678/2001 este cel previzut in art. 118 C. pen. in cauzi, instanta de fond a stabilit c& inculpatul a dobandit in mod vadit din exploatarea sexuala a celor patru parti vatimate minore suma de 10.000 de euro si a hotardt cf fiecare dintre acestea are dreptul fa 0 dezdaunare ezala cu 2.500 de euro. INL Masurile de siguranta a1 ‘Aga fiind, in mod corect instanta de fond a apreciat cf se afl in situatia prevazuta in art. 118 lit d) C. pen, potrivit edruia sunt supuse confiscarii speciale bunurile dobéndite in mod vadit prin savarsirea infractiuni, daca nu sunt restituite persoanei vatimate si in misura in care nu servesc la despgubirea acesteia, Intrucdt intreaga suma de 10.000 de euro a servit Ia despigubirea partilor vatimate, instanfa nu a dispus confiscarea sumei, deoarece, Pott leg, mural in masura in eae tuna dobindite in mod vadit prin sAvarsirea infractiunii nus igubir ‘timate, acesten se confi ae Cit priveste caracteru! prejudiciului - material sau moral - acesta niu are nicio relevant’ atéta vreme cat este evaluabil in bani, iar dlispozitiile art. 998 C. civ. - baza legal a dezdéunariipartior vata- mate - nu face nicio distinetie in raport cu acest caracter. A rafiona altfel inseamnd a distinge acolo unde legea nu distinge, ceea ce at reprezenta o incdleare a unui principiu de interpretare a leg Nici argumentul c& mésura confiscdrii speciale are caracter de sanctiune impotriva. fiptuitorilor si trebuie aplicali in mod independent de modul de solutionare a laturi civil nu poate fi primit ace it 364 mise confscrispasal are crater de sancine, supune “Regimului mlsurilor de a : Capitolul If din Titol VI al Parti generale 2 Coat penal On aces regim este reglementat pentru prezenta cauzi in art. 118 lit. d) C. pen., care nu distinge dup cum prejudiciul este material sau moral Prin urmere, instanja de fond @ procedat legal in ce pri omisiunea de a confien de la inculper sume de 10000 eure dobandité prin infractiune gi care a servit la despigubirea pirtilor vVatimate gi, in consecinté, recursul procurorului a fost respins. 22. Drept penal, Partea general’ IV, Cauzele care inlétura raspunderea penala sau consecintele condamnai 11. intreruperea cursului prescriptiei_raspunderii penale. Condit C. pen., art, 123 Conform art. 123 alin. (1) C. pen., cursul termenului prescrip- {ici raspunderii penale se intrerupe numai prin indeplinirea unui act care, potrivit legii, trebuie comunicat invinuitului sau inculpatulul in desfasurarea procesului penal. Ca ataro, audicrea faptuitorulul in faza actelor premergatoare nu constituie un act care intrerupe cursul termenului prescriptiei raspunderii penale, intrucat cel audiat nu a dobandit calitatea de invinuit. 1.C.CJ, sectia penalé, decizia nr. 2218 din § aprilie 2006 Prin sentinta nr. 10 din 24 iansarie 2006 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia | penal, 5a respins ca nefondati plingerea formulata de petitionarii B.C. si B.L. impottiva rezolutie de neincepere a wid penale de procurorul de la Parchetul de pe I Curtea de Apel Bucuresti la | septembrie 2005, pe care a mentinut-o. Instanta a retinut c4, prin plingerea penalé formulata conform art. 222 C. proc. pen., petitionarii au solicitat tragerea la réspundere penala a notarului public T-M. pentru sivarsirea infractiunilor de fals intelectual prevazuta in art. 289 C. pen, i abuz in servieiu contra intereselor persoanelor previzutd in art. 246 C. pen. sia lui A.C. pen itu stivarsirea infractiunii de uz de fals prevazutd in art. 291 C. pen. si a instigarii la sdvarsirea infractiunii de fals intelectual previzuta art, 25 raportat la art. 289 din acelasi cod. Intrucat faptele s-au sit la 12 aprilie 2000, in cauz& sunt aplicabile dispozitile art. 121 si art, 122 alin, (1) lit. d) C. pen. privind prescriptia rispunderii penale, deoarece s-a implinit termenul de prescriptie prevazut de lege, asa inedt s-a dispus neinceperea urmaririi penale fatd de T.M, si A.C., in temeiul art. 228 alin, (4) raportat la art. 10 alin. (1) lit. g) C. proc. pen. impo- triva acestei solutii, petitionarii au formulat plingere la procurorul general al Parchetului de pe Inga Curtea de Apel Bucuresti, respinsé prin rezolutia nr. 2773/11-2/2005, IV, Cauzele care inlétura rspunderea penal 4 solutiile pronuntate sunt Curtea de Apel Bucuresti apreciat legale si temeinice, intrucét in raport cu limitele de pedeapss previ- zzute de lege - de la 6 luni la S ani inchisoare - sa implinit termenul de prescriptie a rispunderii penale prevazut in ert. 122 alin, (1) lit. d) C. pen., care este de S ani cénd legea prevede pentru infractiunea sivarsita pedeapsa mai mare de un an, dar care nu depaseste 5 ani, cu consecinta neinceperii urmatirii penale. ; De asemenea, in cauzi nu s-a efectuat niciun act care, potrivit legii, si fie comunicat invinuitului sau inculpatului in desfisurarea procesului penal, intimagii din prezenta cauzi find audiati la parchet in calitate de PEptuitori, in faza actelor premergatoare. Recursul declarat de petitionari, prin care s-a sustinut, intre altele, ca prin audierea fiptuitorilor s-a intrerupt cursul prescriptici, este nefondat. Instanta de fond, in baza materialului probator aflat la dosarul cauzei, a apreciat in mod corect c& in cauza a intervenit prescriptia raspunderii penale a fiptuitorilor, implinindu-se termenul de prescrip- fie de 5 ani previzut in art, 122 alin. (1) lit. d) C. pen. Sustinerile petitionarilor in sensul c, prin audierea fiptuitorilor, s-a intrerupt cursul prescriptiei, nu sunt fondate, in raport cu dispo- zitiile art. 123 alin. (1) C. pen., potrivit cfrora cursul prescriptiei previzute in art. 122 se intrerupe prin indeplinirea oricatui act care, potrivit legii, trebuie comunicat invinuitului sau inculpatului in desfigurarea procesului pena Cum impotriva fiptuitorilor din prezenta cauzi nu s-a inceput urmérirea penal, pentru a dobéndi astfel calitatea de invinuiti, in ‘mod corect s-a apreciat de citre procuror si de edtre instanja de fond cH nu s-a intrerupt cursul prescriptiei in consecinfa, recursul declarat de petitionari a fost respins. Drept penal. Partea speciala |. Infractiuni contra persoanei 12, Tentativa la infractiunea de omor calificat. Vat mare corporala grava. incadrare juridica C. pen., art. 20, art. 174, art. 175 alin, (4) lit. 6), art. 182 Fapta inculpatului de a stropi victima cu benzind si de a-i da foc, provocéndu-i arsuri pe 10% din suprafata corpului, ce au necesitat pentru vindecare 45 de zile de ingrijiri medicale, intruneste elementele constitutive ale tentativei la infractiunea de ‘omor calificat prevazuta in art. 20 raportat la art. 175 alin. (1) lit. e) ©. pen., referitor la omorul savarsit prin mijloace ce pun in Pericol viata mai multor persoane, iar nu pe cele ale infractiunii de vatémare corporal grava, intrucat prin modul de sdvarsire a faptei, provocénd combustia victimei, inculpatul a urmarit sau a acceptat posibilitatea producerii decesului acesteia, 1LC.C.J,, sectia penala, deoizia nr. 1587 din 13 martie 2006 Prin sentinta penala nr. 674 din 26 octombrie 2005 pronunjata de Tribunalul Timig a fost respinsa cererea inculpatului LL. privind schimbarea incadrérii juridice a faptei, din tentativa la infractiunea de ‘mor calificat prevazuta in art. 20 raportat la art. 174 - art. 175 alin, (1) Jit. &)C. pen. in infractiunea de vitamare corporal grav previzuti in art, 182 din acelagi cod, si s-a dispus condamnarea inculpatului pentru tentativa fa infractiunea de omo” calificat prevazuté in art. 20 raportat Ja art. 174 - art. 175 alin, (1) lite) C. pen. Prin aceeasi hotérare, inculpatul a fost condamnat pentru tentativa la infiactiunea de distrugere pre alin. (4) C. pen. zzuta in art, 20 raportat la art. 217 iuni contra persoanei 25 Instanta a retinut ci, in seara de 14 aprilie 2004, cand 9 ajuns casi, inculpatul a constatat ca din geanta ii lipseau mai multe bunuri si, crezind ci i-au fost sustrase de catre B.A., impreund cu care consumase alcool intr-un local inainte de a ajunge acasé, s-a deplasat Ja locuinta acestuia pentru a-i cere restituirea bunurilor, B.A. nerecu- nosednd cA a sustras inculpatului bunurile reclamate. La scurt timp, inculpatul a luat o sticla de jumatate de litra in care se afla benzina si lun par care avea legat fa un capat mai multe materiale textile, dup’ care s-a deplasat la locuinfa lui B.A. si, cfnd a ajuns in fata casei acestuia, a dat foc capatului invelit cu materiale textile al parului, arunednd benzina pe unul din geamurile casei si aprinzdnd tocul din Jemn. Auzind cd inculpatul a revenit pentru a-si recupera bunurile, B.E., mama lui B.A., a deschis usa de la poarta casei si i-a permis acestuia si intre in curte, iar inculpatul, trecand pe lingé usa de acces din hol, a aruncat benzina si a incen: tele mamei sale, BA. a iesit din camera in dreptul usii, iar inculpatul vazdndu-l, a aruncat benzina peste acesta si cu parul aprins isa dat foc. Din raportul de constatare medico-legala a rezultat ci partea va mata B.A. a avut arsuri, fiindu-i afectaté 10% din suprafata corporala, precum si c8 leziumile au fost produse prin arsurd termica cu fla au necesitat pentru vindecare 45 de zile de ingrijri medicale, fara ca viata victimei sd fie pusd in primejdie. Prin decizia penald nr. 1 din 9 ianuarie 2006 pronuntati de Curtea de Apel Timisoara a fost admis apelul inculpatului, dispunéndu-se reducerea pedepsei aplicate acestuia Recursul declarat de inculpat, prin care a solicitat, in principal, schimbarea incadrarii juridice a faptei din tentativa la infractiunea de omor calificat in infractiunea de vatamare corporalé grav, cu motivares 8 partii vatamate nu i-a fost pusi viata in primejdie, este nefondat. in cauza, se constata cé prima instanti a retinut, in mod corect, situatia de fapt si a stabilit vinovatia inculpatului pe baza unei juste aprecieri a probelor administrate, dnd faptelor comise de c&tre acesta incadrarea juridic& corespunzatoare. Ceea ce deosebeste infractiunea de vitimare corporal. grav avand ca urmare punerea in primejdie a vietii persoanei de tentativa la infractiunea de omor este pozitia subiectiva a fiptuitorului fata de actiunile care constituie latura biectiva a infractiunii 26 __Drept penal. Partea special in timp ce in cazul infractiunii prevazute in art. 182 alin. (2) teza ultima C. pen. fiptuitorul actioneaza cu praeterintentie - in sensul ca, urmitrind si lovease victima sau si-i cauzeze o vatamare corporal, se produce o consecinti mai grava, si nume punerea in primejdie a vietii acesteia, consecinti care depaseste intentia fiptuitorului si in raport cu care el se afla in culpé-, in cazul tentativei la infractiune: de omor, acesta actioneaza numa cu intentie. Pentru stabilirea pozitiei subiective a faptuitorului trebuie si se find seama de toate imprejurarile in care fapta a fost comisa, de obiectul folosit, de regiunea corpului vizata si de urmarile produse sau care s-ar fi putut produce, iar dacé nu se poate stabili culpa fiptuitorului in cea ce priveste consecinta mai grava produss, atunci cesta va raspunde pentru tentativa la infractiunea de omor, Este adevirat c&, din continctul raportului de constatare medico- legala, rezulta cf leziunile suferite de partea vatimati nu au pus ih primejdie viaja acesteia si au necesitat numai 45 de zile de ingrijiti medicale, ceea ce ar putea conduce la ideea unei alte incadrari ju dice decat cea dati faptei. Important, insf, nu este atét rezultatul coneret al actiunii agresorului, cét intentia lui, directa sau indirect, in raport cu viata vietime. (Or, atunci end a stropit victima cu benzina gi a provocat combus- tia acesteia, inculpatul urmarit sau cel putin a acceptat producerea ‘unui rezultat letal Tnculpatul nu poate sustine cf a prevazut interventia rudelor parti vvatamate, ale ciror eforturi au condus la stingerea flécatilor, ci, mai mult, a pardsit in fuga locul faptei, fir4 a schita vreun gest de ajuto- rare a partii vatimate. in aceste conditii, sustinerea inculpatului in sensul c& ar fi urmarit numai intimidares partii vatamate este lips de temei real, dup cum nesincerd este si sustinerea cA ar fi avut asupra sa numai o cantitate infima de benzina, insuficienté pentru scopul urmirit, atéta vreme cat a avut suficient combustibil pentru a incendia si elemente ale imobiului in care locuia partea vatdmata in consecingd, cum nu se peete proceda la schimbarea incedrarii juridice date faptei, deoarece au existé elemente care si ducd la concluzia c& aceasta ar corespunde unui alt model infractional, toate elementele conducénd spre inteatia inculpatului de a ucide victima, recursul inculpatului a fost respins \.nfracfiuni contra persoanel 27 13. Tentativa la infractiunea de omor calificat. Preme- ditare. Circumstante atenuante legale. Provocare C. pen., art. 20, art. 73 lt. b), art. 175 alin. (1) lit. a) Existd tentativa la infractiunea de omor calificat, prevazuta in art, 20 raportat la art. 175 alin. (1) lit. a) C. pen. pri sdvarsit cu premeditare, atunci cand fapta a fost savarsi urmatoare unui conflict, mobilul fiind rézbunarea, iar faptuitorul a planuit agresiunea, s-a inarmat, a ascuns arma pentru a surprin- de victima fara aparare si a agresat- Luarea hotararii de a agresa victima, sub imperiul dorintei de razbunare, nu are semnificatia unei tulburari in sensul art. 73 alin. b) C. pen., deoarece starea de tulburare prevazuta in textul de lege mentionat este legata in timp de actiunea victimei, iar premeditarea exclude, sub acest aspect, imprejurarea avuta in vedere de lege pentru retinerea provocari LC.O.1, sectia penala, decizia nr. 1730 din 17 martio 2006 Prin sentinta penal nr. 543 din 16 noiembrie 2004 a Tribunalului Galati, inculpatul L.M. a fost condamnat pentru sivarsirea tentativei Ja infractiunea de omor calificat prevazuti in art, 20 raportat fa art. 174 alin, (I) art. 175 alin. (1) lit. a) sii) C. pen Instanta a retinut c&, In seara de 6 decembrie 2003, fratii B.C. si BL. au avut o altereatie cu L.D., in cursul e&reia primii doi au dezar- mat pe ultimul de cutitul pe care il avea asupra lui. Cu privire la acest conflict. L.D. la incunostintat pe tatél sau, inculpatul LLM. care a hotirdt s8 se rzbune pe cei doi frat Jn executarea acestei hotirdri, in seara de 7 decembrie 2003, inculpatul L.M. a ascuns in méneca hainei o sabie artizanala de 35 em sia plecat de acasa insofit de fiul siu pentru a-i cSuta pe fratii B.C. si B.1. In timp ce se deplasa pe strada, inculpatul -a vazut pe B.M., insotit de fratii sii B.C. si B.I., ba impins pe B.C., a scos sabia din maneca hainei si a lovit inspre capul partii vatémate B.M. Partea vatamatd a ridicat bratul sting cu care a parat lovitura de sabie, dupa care a pardsit in graba zona, iar ulterior a fost transportata la spital Raportul medico-legal a concluzionat ca partea vatamata BM. a prezentat © leziune de violenta produs cu corp taietor (plagé taiat’