Sunteți pe pagina 1din 6

Anexa 1

DECLARAIE DE AVERE

Subsemnatul(a) ova Robert Aurelian, avnd funcia de confereniar universitar, la Academia de Studii Economice din
Bucureti, CNP ....., domiciliul Bucureti, cunoscnd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul n declaraii, declar pe
propria rspundere ca mpreuna cu familia1) dein urmtoarele:

I. BUNURI IMOBILE

1. Terenuri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate n alte ri

Categoria* Anul Cota


Adresa sau zona Suprafaa Modul de dobndire Titularul2
dobndirii parte
Prelungirea Ghencea, sector intravilan 2013 500 mp cota 0% Donatie ova Laura 100%
6 indiviza

*
Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dac se afl n
circuitul civil
2. Cldiri
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate n alte ri
Anul Cota
Adresa sau zona Categoria* Suprafaa Modul de dobndire Titularul2
dobndirii parte
Bucureti 1 2007 28 mp 50% Cumprare ova Robert 50%
ova Laura 50%
Bucureti 1 2007 42 mp 50% Cumprare ova Robert 50%
ova Laura 50%
Bucureti 1 2012 73 mp 50% Cumprare ova Robert 50%
ova Laura 50%
Bucureti 1 2013 110 0% Constructie, corp ova Laura 100%
mp/sol B, cota indiviza

*
Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacan; (4) spaii comerciale / de producie
1)
Prin familie se nelege soul/soia i copiii aflai n ntreinerea acestora.
2)
La "Titular" se menioneaz, n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soul/soia,
copilul), iar n cazul bunurilor n coproprietate, cota-parte i numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule / autoturisme, tractoare, masini agricole, alupe, iahturi i alte mijloace de transport care sunt supuse
nmatriculrii, potrivit legii

Natura Marca Nr. bucati Anul de fabricaie Modul de dobndire


Autoturism Volswagen Polo 1 2004 Cumparare
2. Bunuri sub forma de metale preioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, obiecte care fac
parte din patrimoniul cultural naional sau universal, a cror valoare nsumat depete 5.000 Euro

Nota: se vor meniona toate bunurile aflate n proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul Romniei la momentul declarrii
Descriere sumar Anul dobndirii Valoare estimat

III. BUNURI MOBILE, A CROR VALOARE DEPETE 3000 EUR FIECARE, I BUNURI IMOBILE
NSTRINATE N ULTIMELE 12 LUNI

Persoana ctre care s-a


Natura bunului nstrinat Data nstrinrii Forma nstrinrii Valoarea
nstrinat

IV. ACTIVE FINANCIARE

1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, inclusiv cardurile de
credit, daca valoarea nsumat a tuturor acestora depete 5.000 Euro

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate n bnci sau instituii financiare din strintate
Instituia care administreaz i adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis n anul Sold / valoare la zi
BCR depozit LEI 2000 451.219
BRD depozit LEI 2008 119.712
BRD depozit USD 1999 6.664

*
Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investiii sau
echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiii directe i mprumuturi acordate, dac valoarea de pia nsumat a tuturor acestora depete
5.000 Euro

Nota: se vor declara inclusiv investiiile i participrile n strintate


Emitent titlu / societatea n care persoana este acionar sau asociat Numr de titluri /
Tipul* Valoare total la zi
/ beneficiar de mprumut cota de participare

2
*
Categoriile indicate sunt: (1) Hrtii de valoare deinute (titluri de stat, certificate, obligaiuni); (2) Aciuni sau pri sociale n societi
comerciale; (3) mprumuturi acordate n nume personal

3. Alte active productoare de venituri nete, care nsumate depesc echivalentul a 5.000 Euro pe an:
Nota: se vor declara inclusiv cele aflate n strintate

V. DATORII

Debite, ipoteci, garanii emise n beneficiul unui ter, bunuri achiziionate n sistem leasing i alte asemenea bunuri, dac
valoarea nsumat a tuturor acestora depete 5.000 Euro

Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate n strintate


Contractat n
Creditor Scadent la Valoare
anul
Alpha Bank 2007 2032 39.000 Euro
Alpha Bank 2007 2032 40.000 Euro
Persoana fizica 2012 2015 35.000 Euro

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenionate fa de valoarea de pia, din partea unor persoane,
organizaii, societi comerciale, regii autonome, companii/societi naionale sau instituii publice romneti sau strine,
inclusiv burse, credite, garanii, decontri de cheltuieli, altele dect cele ale angajatorului, a cror valoare individual
depete 500 Euro*

SERVICIUL PRESTAT /
SURSA VENITULUI:
CINE A REALIZAT VENITUL OBIECTUL GENERATOR DE VENIT ANUAL NCASAT
NUMELE, ADRESA
VENIT
1.1. Titular

1.2. So/soie

1.3. Copii

.
*
Se excepteaz de la declarare cadourile i trataiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I i al II-lea.

VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor si de familie, realizate n ultimul an fiscal ncheiat (potrivit art. 41 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare)

Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strintate


SERVICIUL PRESTAT /
CINE A REALIZAT SURSA VENITULUI: NUME,
OBIECTUL GENERATOR VENIT ANUAL NCASAT
VENITUL ADRES
DE VENIT
1. Venituri din salarii
ACADEMIA DE STUDII Activitate didactica 60.973
ECONOMICE, Piata Romana,
1.1. Titular nr. 6
ACADEMIA DE STUDII Activitate cercetare/expert 167.955
ECONOMICE, Piata Romana,
. nr. 6

3
ARACIS Expert contabil 700
1.2. So/soie
.
1.3. Copii
.
2. Venituri din activiti independente
BIROU EXPERT CONTABIL EXPERT CONTABIL 360.310
1.1. Titular SOVA ROBERT, Bucuresti
.
1.2. So/soie SOVA LAURA, Bucuresti Asistenta juridica 30.010
.
3. Venituri din cedarea folosinei bunurilor
1.1. Titular IMOBIL INCHIRIERE 6.614
.
1.2. So/soie IMOBIL INCHIRIERE 6.614
.
4. Venituri din investiii
1.1. Titular
.
1.2. So/soie
.
5. Venituri din pensii
1.1. Titular
.
1.2. So/soie
.
6. Venituri din activiti agricole
1.1. Titular
.
1.2. So/soie
.
7. Venituri din premii i din jocuri de noroc
1.1. Titular
.
1.2. So/soie
.
1.3. Copii
.
8. Venituri din alte surse
1.1. Titular
.
1.2. So/soie
.
1.3. Copii
.

Prezenta declaraie constituie act public i rspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet
al datelor menionate.

Data completrii: 13.06.2014 Semntura:

4
DECLARAIE DE INTERESE
Subsemnatul(a) Sova Robert Aurelian, avnd functia de conferentiar universitar, la Academia de Studii Economice din
Bucuresti, CNP ...., domiciliat n Bucuresti, cunoscnd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul n declaraii, declar pe
propria rspundere:

1. Asociat sau acionar la societi comerciale, companii/societi naionale, instituii de credit, grupuri de interes economic,
precum i membru n asociaii, fundaii sau alte organizaii neguvernamentale:

Unitatea CALITATEA Nr. de pri sociale Valoarea total a prilor


Denumire i Adres DEINUT sau de aciuni sociale i/sau a aciunilor

1.1. SC SBG SRL Asociat 15% 30


1.2. SC Quattro Srl Asociat 20% 40
1.3. SC SRA Business Consult Srl Asociat 100% 200
1.4. SC S&B Expert Srl Asociat 45%
1.5. SC Artem Accounting Srl Asociat 51% 200
1.5. Asociatia PRO ICT Membru
1.6. Fundatia Millennium Membru

2. Calitatea de membru n organele de conducere, administrare i control ale societilor comerciale, regiilor autonome,
companiilor/societi naionale, instituiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociaiilor sau fundaiilor sau al
altor organizaii neguvernamentale

Unitatea CALITATEA
Valoarea beneficiilor
Denumire i Adres DEINUT

2.1. CECCAR vicepresedinte

3. Calitatea de membru n cadrul asociaiilor profesionale i/sau sindicale


3.1. membru CECCAR

4. Calitatea de membru n organele de conducere, administrare i control, retribuite sau neretribuite, deinute n cadrul
partidelor politice, funcia deinut i denumirea partidului politic

4.1.

5. Contracte, inclusiv cele de asisten juridic, consultan i civile, obinute sau aflate n derulare n timpul exercitrii
funciilor, mandatelor sau demnitilor publice finanate de la bugetul de stat, local i din fonduri externe ori ncheiate cu
societi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acionar majoritar/minoritar:
Institutia Procedura prin
5.1 Beneficiarul de contract: Data Valoarea
contractanta care a fost Tipul Durata
numele, prenumele/ denumirea i ncheierii totala a
denumirea si ncredintat contractului contractului
adresa contractului contractului
adresa contractul
Titular Sova Robert Aurelian ASE Competitie POSDRU 01.04.2014 3 ani 12.761.802
ASE Competitie POSDRU 01.04.2014 3 ani 12.761.802
INTERRE
ASE Competitie 01.07.2011 3 ani 117.340 euro
G IV
ASE Competitie POSDRU 31.03.2014 18 luni 13.773.636
So/soie .........
Rude de gradul I1) ale titularului ..
Societi comerciale/ Persoan fizic
autorizat/ Asociaii familiale/
Cabinete individuale, cabinete
asociate, societi civile
profesionale sau societi civile
profesionale cu raspundere limitat
care desfaoar profesia de avocat/
Organizaii neguvernamentale/
Fundaii/Asociaii2)
1
) Prin rude de gradul I se ntelege parini pe linie ascendent i copii pe linie descendent.
2
) Se vor declara numele, denumirea i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deinut, titularul, soul/soia i rudele
de gradul I obin contracte, aa cum sunt definite la pct. 5

Prezenta declaraie constituie act public i rspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor
menionate.

Data completrii: 13.06.2014 Semntura: