Sunteți pe pagina 1din 8

CM

YK

PATRIE - DEMNITATE - ONOARE

REZERVISTUL Publica]ie de informare militar\, educa]ie patriotic\,


spiritualitate cre[tin\, cultur\, art\ [i atitudine civic\.
FONDATORI: colonel (r ) Gheorghe Pancu, colonel (r ) Grigore Radoslavescu
Editor: Asocia]ia Na]ional\ a Cadrelor Militare n Rezerv\ [i n Retragere -
Filiala Jude]ean\ Ia[i Henri Coand\

Redactor-[[ef : colonel (r ) Grigore Radoslavescu - IA{I Anul IV, Nr. 1 - 2 (25 - 26) - 8 pagini Mar]i, 18 martie 2014

Asocia]ia Henri Coand\ Colonelul


Nicolae Tonu la
Bilan] 2013, perspective 2014 comanda Bg. 15
Mc. Podu ~nalt
(Dare de seam\ asupra activit\]ii Comite- ~n baz\ prevederilor Statutului [i a Stra- `n drept pentru respectarea prevederilor legale
tului [i Biroului Executiv pentru anul 2013 a tegiei A.N.C.M.R.R., a documentelor ce au stat [i asigurarea drepturilor ce ne revin, avnd `n Vineri 28 febru-
Filialei jude]ene Henri Coand\ - Ia[i a A.N.C.- la baz\ activit\]ii Comitetului Executiv, `n pri- vedere c\ Armat\ este o institu]ie cu statut arie a.c., la Palatul
M.R.R., prezentat\ mar]i 18 martie 2014 de c\- mul an de la alegeri, ne-am preocupat perma- special `n toate ]\rile lumii, cu att mai mult `n O[tirii din Copou a
avut loc ceremonia de
tre pre[edintele Filialei, col.(r) Gheorghe Pancu, nent pentru `nt\rirea rndurilor organiza]iei ]\rile membre NATO; de aceea ar trebui s\ be- predare-primire a co-
la Adunarea general\ a rezervi[tilor militari) prin primirea de noi membri. De[i Comitetul neficiem de acelea[i drepturi, conform Trata- menzii Brig\zii 15
Pe tot parcursul anului 2013 Filial\ Jude- Executiv are doar un an de activitate, conside- tului de aderare. ~n alt\ ordine de idei, sublin- Mecanizate Podu
]ean\ Henri Coand\ a militat neab\tut pen- r\m c\ a ac]ionat cu profesionalism [i d\ruire, iem c\ fiecare cadru militar, `n rezerv\ sau `n ~nalt, prilej cu care
tru respectarea prevederilor statutare privind iar pe viitor ne vom str\dui s\ g\sim noi mij- retragere, poate spune ce vrea, chiar `n mass- Colonelul Nicolae
Tonu a preluat co-
ap\rarea intereselor membrilor s\i, pentru loace [i c\i pentru ridicarea calit\]ii vie]ii media, dar aceasta `n nume propriu. Nu po]i s\
manda de la Generalul de brigad\ Vasile
cultivarea calit\]ilor lor morale, chemarea la o cadrelor militare `n rezerv\ [i `n retragere [i a apari pe sticl\ [i s\ denigrezi conducerea Roman, care a fost promovat `n cadrul
via]\ activ\, determinarea acestora pentru a familiilor acestora. Efectele nocive resim]ite de A.N.C.M.R.R. sau, mai pe [leau, pe proprii t\i Statului Major al For]elor Terestre.
pune `n folosul comunit\]ii priceperea [i ex- pension\rii militari `n urm\ m\surilor Guver- colegi. Sunt foarte mul]i care se bucur\ de fap- La festivitate au fost prezen]i loc]ii-
perien]a de via]\ pe m\sura preg\tirii intelec- nului Boc, [i chiar ale Parlamentului Rom- tul c\ ne `mpro[c\m cu noroi unii pe al]i. torul [efului Statului Major al For]elor
tuale militare, tehnice [i culturale a fiec\ruia. niei, sunt prezente `n continuare. Aceasta ne ~ntruct protec]ia social\ [i asigurarea unor Terestre, Generalul-maior Ion Ungu-
reanu, comandantul Diviziei 2 Infan-
Filial\ a reprezentat, a promovat, a sus]inut determin\ s\ ne mobiliz\m [i s\ fim aten]i [i condi]ii de trai decente ale membrilor [i famili- terie Getica, Generalul de brigad\
[i a ap\rat interesele membrilor s\i, a respectat `n anul 2014, an cu alegeri europarlamentare ilor noastre este prioritar\, ne angaj\m [i, `n Lucian Foca, reprezentan]i ai adminis-
deplina lor libertate de opinie [i ac]iune `n [i preziden]iale, pentru a stopa obiceiul politi- acela[i timp, solicit\m Biroului Permanent tra]iei publice locale, [efii structurilor
scopul dezvolt\rii [i eficientiz\rii activit\]ii lor, cienilor care doresc s\ c[tige voturi pe spina- Central sprijin pentru ca [i unele propuneri ale ie[ene din cadrul Sistemul na]ional de
a militat ferm pentru respectul cuvenit slujito- rea militarilor activi sau `n rezerv\, prin a filialelor s\ prind\ contur `n elaborarea noii ap\rare, cadre militare [i salaria]i civili
din Brigada 15 Mecanizat\.
rilor ]\rii `n hain\ militar\, pentru p\strarea [i `ntoarce pe militari `mpotriva militarilor, a so- legi a pensiilor militare de stat, cum ar fi: 1) re- Colonelul Nicolae Tonu a `ndepli-
cultivarea valorilor morale [i ale tradi]iilor is- ciet\]ii civile `mpotriva Armatei, prin zdrunci- spectarea principiului conform c\ruia pensiile nit, de-a lungul carierei, numeroase
torice ale poporului romn, respectarea drep- narea `ncrederii romnilor `ntr-una din insti- `n plat\ nu se mai recalculeaz\ 2) perioada func]ii printre care cea [ef serviciu `n
turilor [i libert\]ilor fundamentale ale omului tu]iile sale fundamentale. Subliniem acest lu- complet\ s\ fie 20 ani minim [i s\ se ia `n cal- cadrul Statului Major al For]elor
stipulate `n Constitu]ia ]\rii, `n Declara]ia Uni- cru avnd `n vedere noile condi]ii create de con- cul `ntreaga activitate, toate veniturile ob- Terestre, comandant al Batalionului
265 Poli]ie Militar\, [ef de stat major
versal\ a Drepturilor Omului, `n Conven]ia Eu- textul politic actual (destr\marea USL). To]i ]inute, inclusiv cele din misiuni `n str\inatate
al Batalionului 32 Infanterie din
ropean\ a Drepturilor Omului [i `n alte docu- ne vor voturile, dar pu]ini sunt cei care se ]in 3) corelarea pensiilor s\ se fac\ `n raport cu sol- Timi[oara.
mente. Iar problemele sociale au fost `n aten]ia de promisiunile cu care c[tig\ aceste voturi. dele cadrelor active [i cu infla]ia 4) pensiile mil- Este decorat cu Ordinul Virtutea
noastr\ sub toate aspectele, deoarece `nsu[i Starea de nemul]umire, `ngrijorare [i deza- itarilor s\ fie cumulate cu salariul ob]inut de un Militar\ `n grad de ofi]er cu `nsemne
Statutul Asocia]iei ne oblig\ la aceasta. m\gire `n rndul cadrelor militare `n rezerv\ [i pensionar `n perioad\ post-carier\ 5) pensiile pentru militari, acordat de Pre[edin-
~n conformitate cu Hot\rrile Conferin]ei `n retragere [i al familiilor acestora s-a men- `n plat\ s\ redevin\ pensii militare de stat. tele Romniei, `n anul 2010, precum
[i cu alte distinc]ii militare.
Na]ionale a A.N.C.M.R.R. din noiembrie 2013, ]inut din cauza m\surilor ilegale [i abuzive ale Comitetul Executiv s-a preocupat de proble- Colonelul Nicolae Tonu a preg\tit
Filial\ noastr\ pune `n prim plan preocuparea Guvernului Boc, a erorilor [i omisiunilor con- mele privind asigurarea cu medicamente, asigu- deta[amente de Poli]ie militar\ care
pentru calitatea vie]ii cadrelor `n rezerv\ [i `n statate la peste 80% dintre pensionari `n pro- rarea de bilete de tratament sau odihn\, ajutora- au desf\[urat misiuni `n teatrele de
retragere `ntruct, prin Statut, legi [i regula- cesul de recalculare [i revizuire a pensiilor. rea familiilor care au avut probleme de `nhumare, opera]ii din Bosnia-Her]egovina, Af-
mente, le-au fost stabilite statusul social, o- Recunoa[tem c\, dac\ unii pensionari militari repartizarea unor locuri `n cimitirul Sfntul Pe- ganistan [i Irak.
Absolvent al Academiei de ~nalte
noarea [i demnitatea cuvenite, mai ales c\ la nu de]in informa]ii reale privind drepturile lor tru [i Pavel. ~n domeniul protec]iei sociale [i med- Studii Militare [i al cursului postuni-
unii dintre noi le-au fost diminuate pensiile [i legale, o parte din vin\ revine [i Comitetului E- icale, `n anul 2013 am beneficiat de 8 bilete de versitar de perfec]ionare `n conducerea
anulate unele drepturi legale. ~n prezent xecutiv, dar [i Conducerii A.N.C.M.R.R. odihn\ [i tratament `n sta]iunile Armatei. Pentru For]elor Terestre, Colonelul Nicolae
putem afirm\ c\ b\t\lia a fost c[tigat\ gra- Subliniem c\ preocuparea principal\ a Bi- anul 2014 am solicitat 8 locuri, dou\ sunt apro- Tonu este doctor `n {tiin]e Militare [i
]ie, `n primul rnd, multiplelor ac]iuni [i roului Executiv Central [i a Comitetului Exe- bate, iar pentru restul astept\m confirmarea. Informa]ii, cu masterat `n specializarea
Securitatea Comunitar\ [i Terorism.
demersuri ale conducerii A.N.C.M.R.R. cutiv a fost permanent s\ intervin\ la organele (Continuare `n pag.6)

Invita]ie la Adunarea general\ a Filialei


jude]ene Henri Coand\ - Ia[i
Azi, 18 martie, `ntre orele 10.00- 5. Discutarea [i aprobarea
13.00, `n Sala de festivit\]i a Cercu- Raportului Comisiei de cenzori;
lui Militar din Ia[i are loc Adunarea 6. Dezbateri pe marginea docu-
general\ a rezervi[tilor militari cu mentelor prezentate, discu]ii libe-
urm\toarea Ordine de zi: re, propuneri [i opinii privind `m-
1. Darea de seam\ asupra ac- bun\t\]irea structurii organiza-
tivit\]ii Comitetului [i Biroului Exe- ]ionale a Filialei.
cutiv pe anul 2013 ale Filialei jude]e- Sunt invita]i s\ participe la a-
ne Henri Coand\ - Ia[i a A.N.C.M.- ceast\ important\ adunare re-
R.R prezentat\ de c\tre pre[edintele zervi[tii [i veteranii militari ie-
Filialei, col.(r) Gheorghe Pancu; [eni, indiferent de asocia]ia sau
2. Discutarea [i aprobarea Pla- organiza]ia din care fac parte,
nului de activit\]i prev\zute a membrii de familie ai acestora,
avea loc `n anul 2014; pensionarii din cadrul Sistemului

Lupii Negri, din nou acas\! 3. Prezentarea Raportului pri-


vind `ndeplinirea Exerci]iului
bugetar `n anul 2013;
national de Ap\rare, Siguran]\ [i
Ordine Public\, reprezentan]i ai
Administra]iei locale, cadre mili-
Joi, 6 martie 2014, `n zona pietonal\ a gioas\ prilejuit\ de `ntoarcerea din misiunea din 4. Discutarea [i aprobarea tare active din Garnizoan\, zia-
Bulevardului {tefan cel Mare din centrul municipi- Afganistan a militarilor Batalionului 151 Infanterie Proiectului de buget al Asocia]iei ri[ti, prieteni [i colaboratori ai
ului Ia[i s-a desf\[urat ceremonia militar\ [i reli- R\zboieni, supranumi]i [i Lupii Negri. pentru anul 2014; Filialei.

CM
YK
Mar]i, 18 martie 2014 Rezervistul
Pagina 2 - Legislatie interna

Avem Strategie!

Oare avem [i rezultate pe m\sur\?


Strategia Asocia]iei Na]ionale a zinte cu demnitate [i onoare in-
Cadrelor Militare `n Rezerv\ [i `n teresele tuturor cadrelor militare
Retragere pentru optimizarea [i `n rezerv\ [i `n retragere proven-
eficientizarea activit\]ii A.N.C. - ite din activitate `n Ministerul
M.R.R. Alexandru Ioan Cuza pu- Ap\r\rii Na]ionale [i ale familiilor
s\ la dispozi]ia filialelor, sub sem- acestora. Se `n]elege c\ avem ne-
n\tura pre[edintelui acesteia, Ge- voie de o strategie temeinic elabo-
neralul (r) Prof. univ. dr. Mihai I- rat\. Or, pentru aceasta, este ne-
liescu, constituie unul din docu- voie, mai mult ca oricnd, de exis-
mentele de fond care stau la baza ten]a, cu caracter permanent, la
planific\rii curente [i de perspec- nivel central, a unei Comisii de a-
tiv\, la nivelul central, la filiale ju- naliz\, prognoz\ [i strategie, coor-
de]ene [i de sector, precum [i la donat\ de pre[edintele Asocia]iei,
subfiliale, astfel `nct demersurile comisie care s\ urm\reasc\ imple-
[i ac]iunile `nscrise `n planurile de mentarea [i realizarea riguroas\ a
activitate s\ reflecte cu necesitate prevederilor `nscrise `n document,
voin]a de a `ndeplini `ntocmai s\ men]in\ aten]ia constant\ a de-
prevederile statutare. partamentelor asupra `ndeplinirii
Desigur, este nevoie de o strate- obiectivelor, s\ informeze sistema-
gie de modernizare a A.N.C.M.R.- tic Biroul Permanent Central
R., de eficientizare [i optimizare a asupra stadiului de realizare atins
activit\]ii specifice, pentru men]i- [i s\ propun\ analiza cauzelor ca-
nerea [i cre[terea prestigiului ca- re determin\ r\mnerile `n urm\
drelor militare `n rezerv\ [i `n re- [i m\surile de `ntreprins, precum eficientiz\rii ac]iunilor `ntreprin- - Extinderea colabor\rii cu struc- prii, adoptate pentru prima dat\
tragere, inducerea `n opinia pub- [i eventualele complet\ri, `n func- se de conducerea central\ [i de turile asociative cu care A.N.C.- `n mod oficial, `ntre care se re-
lic\ a imaginii reale a Armatei [i a ]ie de evolu]ii previzibile. conducerile filialelor teritoriale. M.R.R. are protocoale de afiliere/co- marc\ Steagul de identitate [i Em-
Corpului cadrelor militare `n re- - Monitorizarea permanent\ a laborare, precum [i cu cele similare blema de onoare.
zerv\ [i `n retragere al acesteia re- Principalele obiective respect\rii de c\tre toate institu- din Sistemul na]ional de ap\rare, 3. Solicitarea perseverent\ [i re-
prezentat de Asocia]ie prin cele 47 ]iile statului a dispozi]iilor legale ordine, public\ [i siguran]\; `nt\- alizarea de `ntlniri periodice ale
de filiale jude]ene [i de sector ale pe termen mediu [i privind drepturile cadrelor milita- rirea [i diversificarea contactelor in- Biroului Permanent Central cu:
Capitalei, precum [i prin cele pes- lung re `n rezerv\ [i `n retragere `n sco- terna]ionale la nivelul asocia]iilor pre[edintele Romniei, comandant
te 85 de subfiliale. Prezenta Stra- pul acord\rii integrale [i la timp a cadrelor militare `n rezerv\ care s\ suprem al For]elor Armate; minis-
tegie, reprezentnd viziunea stra- - Afirmarea legitimit\]ii statu- acestora [i asigur\rii unei st\ri so- contribuie la statornicirea [i dez- trul Ap\r\rii Na]ionale [i [eful Sta-
tegic\ pe termen mediu [i lung a tului asumat de A.N.C.M.R.R. ca ciale [i de via]\ decent\ lor [i fa- voltarea rela]iilor dintre Armata tului Major General; membri ai
Consiliului Director, a Biroului principal\ structur\ asociativ\ miliilor acestora; intensificarea [i Romn\ [i Armatele ]\rilor vecine Parlamentului Romniei; conducer-
Permanent Central, a filialelor ju- reprezentativ\ a tuturor ofi]erilor, eficientizarea ac]iunilor A.N.C.- [i ale celor membre N.A.T.O. [i U.E. ile Direc]iilor management resurse
de]ene [i de sector, are menirea de mai[trilor militari [i subofi]erilor M.R.R. pentru ridicarea calit\]ii - Promovarea de noi forme, me- umane [i calitatea vie]ii, Financiar-
a sugera c\ile de urmat pentru a `n rezerv\ [i `n retragere, prove - vie]ii cadrelor militare `n rezerv\ tode [i c\i pentru afirmarea `n plan contabile, Legisla]ie [i asisten]\ ju-
legitima `n societatea romneasc\ ni]i din activitate `n Ministerul A - [i `n retragere la nivelul standard- intern [i, pe ct posibil, pe plan in- ridic\, Medical\ [i s\n\tate, Casei
A.N.C.M.R.R. ca cea mai reprezen- p\r\rii Na]ionale; asigurarea `n- elor de care beneficiaz\ categoria terna]ional, a imaginii A.N.C.- de asigur\ri pentru s\n\tate pen-
tativ\ structur\ asociativ\ a tu- ]elegerii pe plan superior a rolului social\ similar\ din ]\rile membre M.R.R., activizarea institu]iei pur- tru ap\rare, ordine public\ [i sigu-
turor cadrelor militare `n rezerv\ [i locului Asocia]iei `n raport cu N.A.T.O. [i U.E., cu acela[i nivel t\torului de cuvnt al Asocia]iei, ran]\ na]ional\, Comandamentului
[i `n retragere provenite din activi- Armata Romniei, Parlamentul, de competen]\ profesional\, de `mbun\t\]irea rela]iilor cu mass- logistic `ntrunit, Statelor majore ale
tate `n Ministerul Ap\r\rii Na]io- Pre[edin]ia, Guvernul [i celelalte specialitate [i de stat major, care media militar\ [i civil\, `n sprijinul categoriilor de For]e armate [.a.,
nale, ca parte a societ\]ii civile, ca institu]ii publice centrale [i locale, asigur\ nivelul de interoperabili- demersurilor Asocia]iei [i pentru pentru a prezenta problemele care
partener viabil al ministerului de cu societatea civil\ [i Consiliul tate cerut `n ac]iuni comune. strngerea rndurilor A.N.C.M.- preocup\ cadrele militare `n rezer-
resort. Strategia este menit\ s\ Na]ional al Persoanelor Vrstnice. - Con[tientizarea deplin\ a R.R. prin aderarea a ct mai multor v\ [i `n retragere provenite din acti-
pun\ la dispozi]ia factorilor de de- - Asigurarea unit\]ii organiza- membrilor Asocia]iei asupra sta- cadre militare `n rezerv\ [i `n re- vitate `n Ministerul Ap\r\rii Na]io-
cizie, pe `ntreaga scar\ ierarhic\ a torice [i de ac]iune a structurilor tutului acesteia de organiza]ie tragere provenite din activitate `n nale [i a le solicita sprijin `n solu]io-
Asocia]iei, o viziune consolidat\ a- componente ale Asocia]iei, respec- nonguvernamental\, nonprofit, a- Ministerul Ap\r\rii na]ionale. narea acestora.; asemenea `ntlniri
supra configur\rii viitoare [i per- tarea `ntocmai a Statutului aces- politic\ [i de utilitate public\, cu- - Asigurarea de spa]ii corespun- se vor promova [i la nivelul filialelor
fec]ion\rii ac]iunilor A.N.C.M.R.R. teia de c\tre to]i membrii s\i, `n noa[terea obiectivelor asumate la z\toare pentru buna func]ionare a cu organele locale civile [i militare.
la toate nivelele organiza]ionale. deplin\ libertate de manifestare constituirea ei care, pe lng\ cele A.N.C.M.R.R., la nivel central [i la 4. Organizarea unor dezbateri
Avnd aceast\ Strategie, se im- `n afara A.N.C.M.R.R. a op]iunilor de ordin social, constau `n cultiva- nivelul filialelor jude]ene [i de sec- pe diverse teme de interes pentru
pune mai mult\ vigoare, persev- lor politice, ideologice, religioase, rea trecutului istoric al Armatei [i tor, precum [i al asocia]iilor afiliate. cadrele militare `n rezerv\ [i `n re-
eren]\, drzenie [i str\duin]\ de- sociale, artistice [i de orice alt\ al Poporului Romn, promovarea tragere (pensionari militari), de
mersurilor destinate recunoa[terii natur\; `mbun\t\]irea func]ion\- valorilor fundamentale ale demo- Activit\]i genul; Necesitatea existen]ei unei
A.N.C.M.R.R. de c\tre Guvernul, rii A.N.C.M.R.R. la toate nivelele cra]iei [i statului de drept, a in- structuri asociative puternice, re-
Parlamentul [i Pre[edin]ia Rom- organizatorice; perfec]ionarea le- tereselor na]ionale, a sentimentu- [i demersuri pe prezentative `n vederea ap\r\rii
niei, ca cea mai important\ struc- g\turilor informale [i de sprijin al lui de camaraderie dintre cadrele domenii de activitate unit\]ii de corp [i a drepturilor
tur\ asociativ\, capabil\ s\ repre- tuturor membrilor s\i `n vederea militare `n rezerv\ [i `n retragere c[tigate prin Lege sau A.N.C.-
[i cele din activitate. A. ~n domeniul specific: M.R.R. - o solu]ie pentru ridicarea
- Valorificarea superioar\ a po- 1. ~mbun\t\]irea Statutului standardului de via]\ [.a. Aseme-
ten]ialului oferit de corpul de spe- A.N.C.M.R.R. adoptat la Confe- nea ac]iuni se vor desf\[ura la
ciali[ti [i exper]i din rndurile rin]a na]ional\ extraordinar\ din toate filialele Asocia]iei [i la aso-
cadrelor militare `n rezerv\ [i `n 31.05.2007 [i asigurarea `ndepli- cia]iile afiliate.
retragere `n vederea reprezent\rii nirii [i respect\rii riguroase a pre- 5. Asigurarea colabor\rii per-
A.N.C.M.R.R. `n Parlamentul Ro- vederilor lui, la toate nivelele or- manente, pe plan local [i central,
mniei, `n institu]iile publice cen- ganiza]ional-func]ionale. cu reprezentan]ii mass-m media,
trale [i locale, precum [i valorifi- 2. Con[tientizarea cadrelor mi- pentru prezentarea diverselor as-
carea statutului dobndit de per- litare `n rezerv\ [i `n retragere, pecte din problematica de pre-
soan\ juridic\ de utilitate publi- precum [i a societ\]ii civile asupra ocup\ri ale A.N.C.M.R.R., ale ca-
c\, pentru identificarea [i promo- naturii, menirii [i obiectivelor drelor militare `n rezerv\ [i `n re-
varea unor proiecte de parteneriat A.N.C.M.R.R. ca structur\ asocia- tragere, [i inducerea `n opinia pu-
viabil cu Ministerul Ap\r\rii Na]i- tiv\ a tuturor ofi]erilor, mai[trilor blic\ a unui curent favorabil aces-
onale, de noi resurse de finan]are militari [i subofi]erilor `n rezerv\ tora [i Armatei Romniei.
`n folosul Asocia]iei, inclusiv din [i `n retragere, asupra profundelor 6. Urm\rirea derul\rii venitu-
fonduri europene, pe baz\ de semnifica]ii [i autenticit\]ii valo- rilor [i cheltuielilor anuale cu `n-
proiecte fezabile. rilor noilor `nsemne heraldice pro- cadrarea `n bugetul aprobat [i jus-
Rezervistul Mar]i, 18 martie 2014
Pagina 3 - Legislatie interna

tificarea legal\ a acestora, precum tuia `n mass-media [i institu]iile


[i asigurarea exercit\rii auditului, publice centrale [i locale.
unde se impune. C. ~n domeniul legislativ-n
normativ
B. ~n domeniul studii [i analize 1. Definitivarea legii privind or-
1. Elaborarea unor lucr\ri (sin- ganizarea [i func]ionarea struc -
teze) articole, comunic\ri, avnd turilor asociative ale cadrelor mili-
ca tematic\ de principiu: tare `n rezerv\ [i `n retragere; sintagmei de rezervist militar, 7. Completarea bazei materiale 3. Instituirea unei colabor\ri
a) Structurile asociative simi- `ntreprinderea demersurilor nece- concomitent cu eliminarea celei de `n limita fondurilor disponibile a- permanente, pe baz\ de protocol,
lare din Armatele N.A.T.O., `n sare pentru promovarea Proiectu- cadru militar `n retragere [i de probate, precum [i pe calea ob- cu reprezentan]ii Bisericii Orto-
special din ]\rile europene; lui acestei legi `n Parlamentul pensionar militar, aliniindu-ne ]inerii unor eventuale sponsoriz\ri. doxe Romne, din Armat\ [i din
b) Standarde ale drepturilor fos- Romniei, ca ini]iativ\ legislativ\ astfel la legisla]ia armatelor 8. Interven]ii la Ministerul A- via]a civil\, att la nivel central,
telor cadre militare `n Armatele a celor `n drept. N.A.T.O. [i U.E. p\r\rii Na]ionale [i la Statul ct [i la nivel local.
]\rilor membre N.A.T.O. - pensie, 2. Monitorizarea atent\ a proce- D. ~n domeniul organizatoric Major General pentru asigurarea 4. Interven]ia la organele locale
asisten]\ sanitar\ [i medical\, fa- sului de elaborare [i adoptare a 1. ~mbun\t\]irea organigramei spa]iilor de lucru necesare pentru ale administra]iei publice `n vede-
cilit\]i financiare, statut social [.a.; unor acte normative (legi, hot\rri func]ionale la nivel central [i teri- conducerea central\ [i structurile rea stabilirii de facilit\]i de care
c) Oportunitatea proiectelor de de guvern [i ordonan]e guverna- torial - local, prin precizarea mai locale ale A.N.C.M.R.R. s\ beneficieze cadrele militare `n
parteneriat cu Ministerul Ap\- mentale, ordine, regulamente, in- strict\ a domeniilor de compe- 9. ~mbun\t\]irea documentelor rezerv\ [i `n retragere la ac]iunile
r\rii Na]ionale [i cu institu]iile struc]iuni etc.) care vizeaz\ via]a [i ten]\, a structurii [i a resurselor de informare a conducerilor filia- cultural-educative organizate de
publice locale - raporturi concrete, situa]ia cadrelor militare `n rez- umane necesare, a rela]iilor infor- lelor [i a tuturor membrilor A.- institu]iile de profil (teatre, cine-
posibilit\]i, beneficii; erv\ [i `n retragere [i ale familiile male [i de coordonare - colaborare; N.C.M.R.R. matografe, muzee, expozi]ii, m\-
d) ~mbun\t\]irea formei gra- acestora, func]ionarea A.N.C.M.R.- `mbun\t\]irea muncii la nivelul 10. Participarea la ac]iuni co - n\stiri, case parohiale etc).
fice, tematicii [i con]inutului de i- R. [i a structurilor militare active; Aparatului central pe baza unor mune planificate `mpreun\ cu 5. ~n vederea eficientiz\rii acti-
magine ale revistei Rezerva O[ti- cunoa[terea din timp, `n faza de programe [i planuri suple, in- structurile afiliate [i cele similare, vit\]ilor Biroului Permanent Cen-
rii Romne - o nou\ structur\ for- proiect, a con]inutului [i prevederi- cluznd ac]iuni [i demersuri con- `n spiritul respect\rii Statutului tral [i ale Consiliului Director [i
mativ\, dezvoltarea re]elei de lor acestora, evaluarea real\ a con- crete, realiste [i credibile; `mbun\- Asocia]iei [i prevederilor Protocoa- pentru realizarea unui feedback
redactori, colaboratori la filiale [i secin]elor, formularea [i sus]inerea t\]irea performan]elor membrilor lelor `ncheiate, potrivit obiective- pozitiv, se vor ini]ia rela]ii de cola-
subfiliale; amendamentelor care s\ duc\ la Aparatului central [i la nivelul lor convenite [i n\zuin]elor expri- borare cu: Parlamentul Romniei,
e) Efectele contribu]iei A.N.C.- evitarea urm\rilor negative. fiec\rei filiale; rezolvarea unor mate de membrii A.N.C.M.R.R. Administra]ia Preziden]ial\, Gu-
M.R.R. la elaborarea actelor nor- Se va insista ca la elaborarea proiecte [i lucr\ri punctuale prin E. ~n domeniul informal- vernul Romniei, Ministerul Ap\-
mative specifice, regulamente [i proiectelor unor asemenea acte activitatea de comisii. rela]ional r\rii Na]ionale (inclusiv cu Direc-
ordine generale ale Ministerului normative s\ participe de fiecare 2. Extinderea leg\turilor de co - 1. Activizarea institu]iei purt\ - ]iile centrale), Ministerul Adminis-
Ap\r\rii Na]ionale, pentru `mbu- dat\ un reprezentant al departa- municare cu filialele jude]ene [i de torului de cuvnt prin confirmarea tra]iei [i Internelor, Ministerul Fi-
n\t\]irea statutului cadrelor mili- mentelor din A.N.C.M.R.R. sector prin solicitarea, cu mai `n func]ie a unui general sau ofi]er nan]elor Publice, Ministerul Mun-
tare `n rezerv\ [i `n retragere; 3. Reluarea tuturor demersurilor mult\ insisten]\, la forurile `n `n rezerv\ [i `n retragere cu cii, Familiei [i Protec]iei Sociale,
f) Coordonatele nivelului de trai anterioare r\mase f\r\ finalizare drept, pentru crearea condi]iilor abilit\]i `n domeniu [i constituirea Patriarhia Romn\, Consiliile Ju-
al cadrelor militare `n rezerv\ [i `n sau neacceptate de Ministerul Ap\- de folosire a Sistemului STAR [i, unui colectiv coordonat de acesta de]ene, Prim\rii, precum [i cu
retragere [i al familiilor acestora r\rii Na]ionale, Ministerul Finan]e- acolo unde nu exist\ `n prezent, destinat intensific\rii colabor\rii mass-media, structurile repre-
exprimate prin condi]ii sociale, de lor Publice, Ministerul Muncii, prin FAX [i prin construirea unui cu mass-media (presa scris\, radio zentative ale societ\]ii civile [.a.
asisten]\ sanitar\ [i medical\, de Familiei [i Protec]iei Sociale, Gu- site pe Internet al Asocia]iei. [i televiziune). 6. Organizarea unor schimburi
acces la ofertele materiale [i spiri- vern, Pre[edin]ie [i Parlament, 3. Eficientizarea [edin]elor 2. Actualizarea protocoalelor de de experien]\ `ntre filiale, `ntre
tuale ale societ\]ii. `n vederea sus]inerii rezolv\rii op- structurilor de conducere perma - colaborare cu structurile similare; Aparatul central [i conducerile fil-
2. Studiu pe tema C\ile de ma- time a problemelor ce au f\cut obiec- nente [i executive, precum [i ale a- ini]ierea [i men]inerea contactelor ialelor `n vederea cunoa[terii [i
nifestare a A.N.C.M.R.R. ca struc- tul respectivelor demersuri. dun\rilor lunare [i trimestriale cu organiza]iile similare din ar- populariz\rii metodelor [i ac]iu-
tur\ asociativ\ de utilitate public\ 4. Interven]ie la Ministerul Fi- prin elaborarea tematicii proble- matele N.A.T.O. [i U.E., precum [i nilor eficiente [i benefice apreciate
[i partener viabil al Ministerului nan]elor Publice pentru ob]inerea melor `nscrise pe ordinea de zi, e- din ]\rile vecine Romniei. pe `ntreaga scar\ ierarhic\.
Ap\r\rii Na]ionale, valorificarea direc]ion\rii unui procent de doi la liminarea discu]iilor inutile [i con-
poten]ialului calit\]ii de utilitate sut\ din impozitul asupra pensi- cretizarea ac]iunilor [i m\surilor
public\, acordat\ de Guvernul Ro- ilor militare [i soldelor cadrelor de `ntreprins pentru `ndeplinirea
mniei, `n diversificarea eficient\ militare `n activitate, cu acordul obiectivelor propuse.
a posibilit\]ilor de colaborare cu acestora, `n folosul A.N.C.M.R.R. 4. ~ntocmirea planului anual cu
institu]iile publice locale, `n ved- 5. Prezentarea de propuneri principalele activit\]i, difuzarea
erea acord\rii unor fonduri de fi- pentru completarea [i modificarea lui la membrii Biroului Perma-
nan]are a Asocia]iei la toate ni- actelor normative privind pensia nent Central [i urm\rirea reali-
velele ierarhice. suplimentar\, gratuitatea medica- z\rii integrale a acestuia.
3. Studiu pe tema Statul Major mentelor, asisten]ei sanitare [i 5. Organizarea sistematic\ de
General [i cadrele militare `n rez- medicale. [edin]e de lucru cu departamen-
erv\ [i `n retragere, prilejuit de 6. Prezentarea de propuneri tele [i comisiile de specialitate ale
s\rb\torirea unui num\r de ani de Ministerului Ap\r\rii Na]ionale Aparatului central.
la constituirea S.M.G. privind alocarea fondurilor din 6. Completarea Aparatului cen-
4. Studiu pe tema C\i [i mo- buget pentru A.N.C.M.R.R., ca or- tral, la nivelul organigramei apro-
dalit\]i de evaluare [i valorificare ganiza]ie de utilitate public\. bate, cu cadre militare `n rezerv\
superioar\ a poten]ialului [tiin]ific 7. ~naintarea de propuneri pri- [i `n retragere, membri ai A.N.-
[i de experien]\ existent `n rndul vind modificarea Legii nr. 80/1995 C.M.R.R. care `[i manifest\ dorin-
cadrelor militare `n rezerv\ [i `n privind Statutul cadrelor militare, ]a de a lucra, au competen]a [i ex-
retragere, `n interesul prop\[irii [i `n sensul sus]inerii calit\]ii unice perien]a desf\[ur\rii activit\]ii la
ap\r\rii ]\rii, [i difuzarea aces- de cadru militar `n rezerv\ [i a acest nivel.
CM
YK

Mar]i, 18 martie 2014 Rezervistul


Pagina 4 - EROICA

Repatrierea Lupilor Negri

Misiune `ndeplinit\,
cu efectivul complet! terizat pe aeroportul Mihail Ko- alul commandant al acesteia. Cu
Vineri, 28 februarie a.c., au g\lniceanu. De aici, `n dou\ to]ii i-au felicitat pe militari pentru
aterizat pe Aeroportul zboruri, cu un avion C 130 Her- misiunea `ndeplinit\, pentru de-
Interna]ional Ia[i [i ultimii cules, apar]innd For]elor Aeriene votamentul [i curajul de care au
Romne, militarii ie[eni au ajuns dat dovad\ pe timpul celor aproape
militari ai Batalionului 151 pe Aeroportul Interna]ional Ia[i. [apte luni `n teatrul de opera]ii.
Infanterie R\zboienni, Momentul sosirii din eroica mi- Drapelul de lupt\ al batalionu-
participan]i la Misiunea ISAF siune din teatrul de r\zboi a ulti- lui a fost `ntmpinat cu onoruri,
milor Lupi Negri [i readucerii a- iar comandantul unit\]ii, colonelul
din Afganistan. cas\ a Drapelului de lupt\ al Ba- Sergiu Mungiu a raportat: Misiune
talionului a fost marcat pe pista `ndeplinit\, cu efectiv complet!
aeroportului printr-o scurt\ cere- La terminalul sosiri al aeropor-
Cu ei a ajuns acas\ [i monie militar\, la care au fost pre- tului, pe militarii `ntor[i din mi-
zen]i Generalul-maior Ion Ungu- siune i-au a[teptat ner\bd\tori fa-
Drapelul de lupt\ al reanu - loc]iitorul {efului Statului miliile, prietenii [i apropia]ii. E-
unit\]ii. Major al For]elor Terestre, Gene- mo]ie [i bucurie s-a sim]it la tot
ralul de brigad\ Lucian Foca - co- pasul. De parc\ cele [apte luni de
Dup\ un zbor lung de peste mandantul Diviziei 2 Infanterie concentrare maxim\, de veghe [i
4000 de km cu o aeronav\ ameri- Getica, Generalul de brigad\ Va- nop]i nedormite, de griji [i priva- tra]iei locale [i a structurilor de Infanterie Lupii Negri a avut o
can\ de transport sile Roman - fostul comandant al ]iuni au trecut ca prin farmec, securitate afgane. lungime de aproximativ 80 de kilo-
C 17 Globemaster III, ultimul Brig\zii 15 Mecanizate Podu ~nalt spulberate precum colbul afgan. Timp de peste [ase luni, militarii metri de-a lungul autostr\zii A1.
deta[ament al Lupilor Negri a a- [i Colonelul Nicolae Tonu - actu- Batalionul 151 Infanterie a ie[eni au desf\[urat `n Afganistan, Bilan]ul activit\]ii militarilor
participat pentru a treia oar\ la al\turi de camarazii de coali]ie [i `n ie[eni cuprinde 1470 misiuni de pa-
misiuni [i opera]ii `n teatrul de o- parteneriat cu For]ele de Securita- trulare, din care 380 cu ANSF, 84
pera]ii Afganistan, ultima misi- te Na]ionale Afgane, misiuni pen- posturi de observare pe timp de
une fiind sub egida For]ei tru sprijinirea guvernului Republi- noapte, 36 misiuni de angajare a
Interna]ionale pentru Asisten]\ [i cii Islamice Afganistan, incluznd liderilor comunit\]ilor locale, 73
Securitate (ISAF). Dup\ opt ani, ac]iuni `mpotriva for]elor insur- misiuni de escort\ a convoaielor
Batalionul 151 Infanterie a fost gente, participarea la eforturile de ISAF [i ANSF [i 38 misiuni de in-
dislocat din nou `n Afganistan `n reconstruc]ie [i dezvoltare, de con- struire a for]elor militare afgane.
provincia Zabul. Amenin]\rile au struire a capacit\]ilor locale, `n Pentru activitatea desf\[urat\
fost acelea[i, specifice insurgen]ei, particular `n domeniul guvern\rii, `n bune condi]ii de Lupii Negri
cu perioade de sui[uri [i extinderii legitimit\]ii [i eficien]ei doi militari au fost decora]i de Ar-
cobor[uri, ceea ce a f\cut ca mis- for]elor de securitate locale pentru mata american\ cu Bronze Star
iunea Batalionului 151 Infanterie impunerea legii. Att procedurile Medal, 10 militari - cu Army Com-
s\ fi fost din nou o provocare. de operare `n ac]iunile specifice mendation Medal [i 142 militari -
Atuurile Lupilor Negri au fost contrainsurgen]ei, ct [i cele pe cu Non Article 5 Medal. A[adar,
for]a de grup [i determinarea. ~n linie logistic\, de comunica]ii sau misiunea Batalionului 151 Infan-
anul premerg\tor anun]atei re- de alt\ natur\, au f\cut parte din terie nu a fost `n zadar. F\r\ `n-
trageri militare din Afganistan, sprijinul pe care Lupii Negri l-au doial\, via]a localnicilor va fi un
efortul militarilor Batalionului acordat necondi]ionat militarilor [i pic mai bun\ [i ca urmare a tre-
151 Infanterie s-a `ndreptat spre popula]iei afgane. Aria de respons- cerii militarilor ie[eni prin Pro-
sprijinirea popula]iei [i adminis- abilitate a Batalionului 151 vincia Zabul.
CM
YK
CM
YK

Rezervistul Mar]i, 18 martie 2014


Pagina 5 - Eroica

Repatrierea Lupilor Negri

151 R\zboieni - batalion


de elit\ al Armatei
Joi, 6 martie 2014, `n zona piet- Nicolae Ciuc\, {eful Statului Ma- Deum [i a binecuvntat militarii
onal\ a Bulevardului {tefan cel jor al For]elor Aeriene, Generalul- sosi]i din Afganistan.
Mare din centrul municipiului Ia[i maior Laurian Anastasof, coman- Fiind luna lui M\r]i[or, minis-
s-a desf\[urat ceremonia militar\ dantul Diviziei 2 Infanterie Geti- trul ap\r\rii na]ionale o oferit
[i religioas\ prilejuit\ de `ntoarce- ca, Generalul de brigad\ Lucian trandafiri femeilor-militar partici-
rea din misiunea din Afganistan a Foca, comandantul Brig\zii 15 pante la Misiunea din Afganistan.
militarilor Batalionului 151 Infan- Mecanizate, Colonelul Nicolae To- Ca urmare a modului exemplar
terie R\zboieni, supranumi]i [i nu, al]i comandan]i de unit\]i, IPS de `ndeplinire a misiunilor, min-
Lupii Negri. Cei aproape 300 de Teofan, mitropolitul Moldovei [i istrul ap\r\rii na]ionale Mircea
solda]i care fac parte din Batalio- Bucovinei, veterani de r\zboi, mil- Du[a a `nmnat caporalilor D\s-
nul 151 Infanterie R\zboieni de- itari activi [i `n rezerv\, reprezen- c\lescu Paul-M Mihai [i Mih\ianu
numit [i Lupii Negri [i-au `ncheiat tan]i ai autorit\]ilor publice locale Iulian, Medalia B\rb\]ie [i Cre-
cu bine misiunea din Afganistan [i [i un numeros public. din]\ clasa a III-a, cu `nsemn de
au revenit acas\ cu efectivul com- Familiile militarilor au fost r\zboi, conferit\ de pre[edintele
plet. Cele mai emo]ionante mo- prezente `n num\r mare, pietona- Romniei, iar {eful Statului Major
mente ale ceremonialului le-au lul {tefan cel Mare devenind al For]elor Terestre, Generalul-
constituit Apelul Batalionului la ne`nc\p\tor. Dup\ `nceperea cere- maior Nicolae Ciuc\, a `nmnat,
`ntoarcerea din misiune [i defila- moniei, ministrul Mircea Du[a a `n semn de apreciere a profesional-
rea subunit\]ilor `n frunte cu fan- primit raportul de la comandantul ismului, abnega]iei [i devotamen-
fare militar\ batalionului, colonel Sergiu Mun- tului de care au dat dovad\ `n `n- iune executat\ `ntr-unul dintre matei romne, sunt oameni bine
La festivitate au participat mi- giu. A urmat apelul solemn, la ca- deplinirea cu succes a misiunilor cele mai periculoase locuri de pe preg\ti]i, oameni care au partici-
nistrul ap\r\rii na]ionale, Mircea re to]i Lupii Negri au r\spuns `ncredin]ate, precum [i pentru ca- mapamond: La 4000 km de cas\, pat la nenum\rate misiuni. Am
Du[a, [eful Statului Major al For- prezent. IPS Teofan, `nconjurat de pacitatea remarcabil\ de a ac]iona experien]e profesionale [i umane s- venit la Ia[i ca s\-i felicit, s\ le
]elor Terestre, Generalul-maior un sobor de preo]i, a oficiat un Te [i comunica `ntr-un mediu multi- au dovedit cu adev\rat formatoare transmit felicit\rile conducerii
na]ional, Emblema de Merit ~n `ntr-un loc `n care pentru fiecare ministerului [i ale Statului Major
Slujba P\cii clasa a II-a urm\to- militar primii prieteni se dovedesc General pentru modul `n care [i-
rilor ofi]eri: colonel Sergiu Mun- a fi casca de kevlar [i vesta au `ndeplinit misiunea. A fost o
giu, locotenent-ccolonel Gabriel antiglon]. ~n aceast\ perioad\ am misiune complicat\, o misiune
Turcule], maior Albertino Anton, executat, al\turi de partenerii de grea, pentru c\ pe lng\ faptul c\
maior Irinel Apostolescu, maior coali]ie [i `mpreun\ cu for]ele de trebuiau s\ asigure securitatea pe
Florin Alexa Caba, maior C\t\lin securitate na]ionale afgane, misi- autostrada A1, au avut [i misi-
Chiril\, maior Adrian G`tman, uni pentru sprijinirea autorit\]ilor unea de a preda structurilor de se-
maior C\t\lin Gr\dinariu, maior na]ionale guvernamentale afgane curitate afgane teritoriile pe care
Iulian Ple[escu, maior Cezar {te - ct [i participarea la eforturile de le-au avut de gestionat.
fan [i c\pitan Emanuel Ciobanu, reconstruc]ie [i dezvoltare a ]\rii. Ceremonia s-a `ncheiat cu defi-
distinc]ie conferit\ de [eful Statu- Ministrul ap\r\rii na]ionale, larea Lupilor Negri `n aplauzele
lui Major General. Mircea Du[a, a apreciat c\ mili- asisten]ei [i pe acordurile muzicii
Comandantul Batalionului 151 tarii ie[eni [i-au `ndeplinit misi- militare a Garnizoanei Ia[i.
Infanterie, colonelul Sergiu Mun- unea `n condi]ii foarte bune, cu
giu, s-a adresat asisten]ei expri- att mai mult cu ct zona `n care Fotoreportaj realizat de
mnd, `n primul rnd, bucuria re- au ac]ionat este departe de a re- locotenent-ccolonel Eduard
venirii `n ]ar\ cu efectivul complet, veni la normalitate. Lupii Negri Borhan, [i plutonierii - adjutan]i
dup\ mai bine de [ase luni de mis- sunt un batalion de elit\ al Ar- Lucian Irimia [i Cristian Surugiu
CM
YK
Mar]i, 18 martie 2014 Rezervistul
Pagina 6 - VIATA INTERNA

Asocia]ia Henri Coand\

Bilan] 2013, perspective 2014


(Urmare din pag. 1) siv cu administra]ia local\. Am spri- pe nimeni. Dimpotriv\, le aducem
De[i am `ntreprins tot ceea ce era jinit `n toat\ aceast\ perioad\ activ- mul]umiri anticipate.
posibil (scrisori, telefoane, contacte itatea CARPM, care au ajuns la un O contribu]ie `n plan spiritual s-a
personale, axuri etc.) nu am reu[it num\r de 885 membri, prin care se realizat prin colaborarea cu Filiala
`nfiin]area subfilialelor din Pa[cani, ruleaz\ suma de 1.307.622,60 lei. Cultul Eroilor, spre neuitarea mar-
Tg.Frumos [i Hrl\u. Nu am primit ~n domeniul cultural eviden]iem ilor exemple, dar [i pentru preluarea
nici un r\spuns `n acest sens. De participarea unor membri la diverse `naltelor idealuri de d\ruire, de efort
aceea dorim c\ membrii Filialei, ct [i manifest\ri [i anivers\ri cu teme is- [i sacrificii. De fapt, majoritatea celor
cei care vor veni `n viitor, s\ militeze torice, literare, lans\ri de carte, sim- din conducerea, dar [i dintre membrii
`n toate `mprejur\rile pentru `nt\ri- pozioane, expozi]ii de carte etc. Un ex- acestei Filiale, sunt membri ai Filialei
rea unit\]ii Filialei [i a Asocia]iei, s\ emplu demn de urmat este al domnu- Henri Coand\. Comitetul Executiv a
ia atitudine ferm\ `mpotriva tuturor lui Mr. (r) prof. univ. P\str\gu[ Mihai hot\rt s\ acorde Diplome de exce-
ac]iunilor [i manifest\rilor care aduc sau al Mr. (r) prof. Ungureanu F\nic\. len]\ celor care au contribuit hot\-
atingere sau prejudicii interesului ge- Membrii Asocia]iei noastre au de- rtor la `ndeplinirea obiectivelor Fi-
neral, statului de drept [i sistemului pus eforturi pentru continuarea apa- lialei, precum [i acelor membri care
democratic ori prestigiului Armatei. ri]iei publica]iei Rezervistul, publi- `mplinesc frumoase vrste `n acest an.
Nu putem trece cu vederea un fe- ca]ie de informare militar\, educa]ie ~ncredin]\m A.N.C.M.R.R. c\ se
nomen care este legat de ceea ce a- desf\[urarea vizitei delega]iei din 2% din impozitul salaria]ilor, dar patriotic\, spiritualitate cre[tin\, cul- poate baz\ pe Filiala Henri Coan-
firmam anterior. Am trecut `n rezer- Republic\ Moldova. ~n acela[i timp nici s\ se aplice o ini]iativ\ legisla- tur\, art\ [i atitudine civic\. Aceast\ d\, pe sprijinul nostru sincer, activ
v\ fiecare dintre noi dintr-un anu- aducem mul]umiri sponsorilor care tiv\ a M.Ap.N. prin care pension\rii a ap\rut, a[a cum ne-am propus, [i necondi]ionat pentru a `mpiedica
mit motiv. Cei mai mul]i la limit\ de au avut un aport deosebit la apari]ia militari s\ poat\ contribui cu acest trimestrial, `n pofida greut\]ilor de afectarea credibilit\]ii fa]\ de or-
vrst\, al]ii la limit\ de vrst\ `n publica]iei Rezervistul, `n mod de- 2% pentru A.N.C.M.R.R., initiative ordin financiar, chiar dac\ a trebuit ganismul militar `n societate.
grad, al]ii `n urm\ procesului de dis- osebit domnului colonel (r) Emil care nu a ajuns la final, a[a cum am s\ apel\m la unii sponsori. Trebuie s\ Pentru efortul depus `n anul 2013 [i
ponibilizare. Fiecare am avut un a- B\lteanu. De altfel, am participat ar\tat anterior. ne gndim ([i astept\m propuneri `n `n ceilal]i ani aducem mul]umiri mem-
numit statut, un loc [i un rol bine anul trecut efectiv, prin publicarea Colabor\m cu structurile simila- acest sens) ce facem pe viitor, pentru brilor Comitetului [i Biroului Executiv
definit `n ierarhia militar\. Am fost unor articole `n Rezerv\ O[tirii re MIRA, SRI, ANPV, ANVR, Cultul c\ nu ne putem duce mereu la ace- pentru rezultatele ob]inute `n ap\rarea
[i r\mnem colegi, dar s\ nu uit\m Romne, `n Rezervistul [i `n alte Eroilor, iar `n perioad\ urm\toare lea[i persoane care ne-au `nteles. onoarei [i demnit\]ii cadrelor militare
niciodat\ cine suntem, ce grad am publica]ii dar [i prin prezen]a vom `ncheia [i protocoale de colabo- Dac\ dintre membrii organiza]iei `n rezerv\ [i `n retragere.
avut [i pe ce func]ie ne-am desf\[u- noastr\ la ac]iunile Bg.15 Mc. rare similare cu cele `ncheiate la noastre unii de]in informa]ii sau au S\ ne ajute Dumnezeu s\ fim
rat activitatea. Nu se poate ca, dup\ Ne vom preocup\m `n continuare nivel central de A.N.C.M.R.R., inclu- posibilitatea s\ ne ajute, nu refuz\m biruitori!
trecerea `n rezerv\, s\ ne conside- pentru a organiza activit\]i de club,
r\m o mas\ amorf\ de foste cadre pentru s\rb\torirea zilelor de na[tere
militare. Am fost [i vom r\mne
colegi, dar tot `ntr-o anumit\ ier-
sau onomasticelor membrilor Filialei.
Am f\cut apel la fiecare adunare gen-
La mul]i Vis stingher
arhie. Dac\ unii dintre noi se tutui-
esc `n particular, aceast\ este tot o
eral\ anual\, dar n-am primit nici o
ofert\; pentru c\ ne-am confruntat [i,
ani! de Gabriela B\jenaru, Totu-i parc\ `n r\sp\r.
problem\ particular\. A.N.C.M.R.R probabil, ne vom mai confrunt\ cu colegilor Dume[ti -IIa[i
Doamne las\-i libertatea,
militeaz\, printre multe altele, [i situa]ii grele, revenim cu propunerea
pentru respectarea locului [i rolului ca acei membri ai Filialei care au no[tri ~n calea[ca din petale albe,
St\ un `nger mai stingher.
Bietului romn s\rman
S\ tr\iasc\ `n cinstire,
fiec\ruia dintre noi. Colegi - colegi, posibilit\]i s\ contribuie la consti-
dar nu putem uita pe ce treapt\ am tuirea unui fond de solidaritate cu rezervi[ti Via]a ce i-ai dat-o-n dar.
Lasa-i setea de-a munci
fost. Generalul va r\mne tot gene- acei pensionari militari sau cu v\du- Duce-n cer visele tale,
ral, colonelul tot colonel iar pluto- vele acestora care au probleme finan- cu prilejul Biet romn spre efemer. Pe ogor [i pe acas\.
Las\-i dreptul de-a tr\i
nierul tot plutonier. Numai a[a ca-
maraderia r\mne tot camaraderie.
ciare sau de s\n\tate, urmnd ca, an-
ual, s\ inform\m adunarea general\ `mplinirii: E un vis de prosperitate, Lini[tit `n a sa.
Altfel, rela]iile dintre noi pot deveni, despre fondurile realizate [i modul de Prin munc\ [i adev\r
dac\ nu conflictuale, u[or `ncordate. folosire a acestora. 90 ani: Nicolau Ion,Toma Vis pe care to]i romnii, Nu `l fug\ri din ]ar\.
Or, rolul Filialei noastre este tocmai Pe lng\ aceast\ problem\ ma- Constantin ~l implor\ c\tre cer. Nu-l du `n str\in\tate
militarea pentru ca aceste rela]ii s\ jor\ mai sunt multe altele care pre- 85 ani: Constantinescu Ca demult ..str\mo[ii no[tri, C\ el e suflet de romn
fie tot timpul cordiale. ocup\ `n prezent Asocia]ia, dar [i Ana, Dulgheru {tefan, Pe ogor cnd ei munceau Inima lui aici bate.
Au fost `naintate propuneri pentru Filial\ noastr\, precum: - gratui- Raducioiu Aurelian C\tre dulcea libertate Nu-l da prada dorului,
4 cadre de a li se acord\ gradul tatea medicamentelor [i a asisten]ei 80 ani: Boghi]oiu Mihai, {i lumina ei sperau. C\-l omoara, `l doboar\.
urm\tor dar nu s-au solu]ionat. sanitare, conform Legii 80/95 pri- Grigora[ Scarlat, Mircea Mihai, Nu-i `nstr\ina de aici
Pentru anul 2014 am primit instruc- vind statutul cadrelor militare - res- Petrea Constantin, {tefan Au luptat demni `n r\zboaie, El b\trn aici s\ moar\.
]iuni noi [i dreptul de a fi trimise `nc\ pectarea facilit\]ilor cuvenite ca Constantin Via]a chiar [i-au d\ruit
4 propuneri pn\ la 31.03.2014. Unui Asocia]ie de utilitate public\, con- 70 ani: Bulba[a Costache, S\ tr\iasc\ doar `n tihn\ Aici este ]ara sa
num\r de 6 membrii li s-au acordat form H.G.din anul 2004 - recom- Priceputu Neagu, R\coare S\ nu aib\ de tocmit Romnia s-o-nfloreasc\
Diplome de excelen]\ pentru impli- pensarea moral\, prin `naintarea `n Vasile Azi un petec de speran]\, E romn [i e st\pn,
carea activ\ `n activitatea Filialei. grad a cadrelor militare `n rezerv\ [i 65 ani: Ababei Mihai, Mine-un dram de adev\r Doar `n ]ara romneasc\.
Prietenii no[tri de peste Prut, din `n retragere, membre ale Asocia]iei ? Andreescu Augustin, Bocanca Dar `n vremurile noastre
Federa]ia Asocia]iilor de Rezervi[ti redirec]ionarea, pn\ la 2% din im- Valentin, Dima Marian, N\s-
[i Veterani din Republic\ Moldova, pozitul aplicat pensiilor membrilor tase Ioan, Nechita Mircea,
au fost `n vizit\ la noi `n iunie 2013, A.N.C.M.R.R., c\tre Asocia]ie. Nu Nechita Zina, Nicol\i]\ Dan, Rezervi[ti care au
cnd au vizitat jude]ele Ia[i, Sucea- `n]elegem de ce exist\ atta opozi]ie Vasiliu Delia
va [i Neam]. Ne propunem, s\ r\s- fa]\ de aceast\ propunere a noastr\. 60 ani: Ap\v\loaie Tudor,
trecut la Domnul:
pundem la vizita membrilor Federa- Se vrea s\ se dea banii `n contul al- Bor[ Petru, Buc\tariu Neculai, Col.(r) Radu Vasile, col.(r)
]iei Asocia]iilor Rezervi[tilor [i Vete- tora!? - respectarea drepturilor la Bujoreanu Petru, Burciu Tra- Aftenie Mircea, col. (r) St\nil\
ranilor din Republic\ Moldova `n pe- refacere [i recreere. ian, Ciobanu Ioan, Denis Ema- C., col. (r) Olaeru Eugen, col. (r)
rioad\ iunie -iulie 2014. ~n anul 2013 am participat la ac- noil Dima Nicolae, Gherasim Radu Nicolae, col. (r) Postelnicu
~n anul 2013 am participat la ac- tivit\]i specifice militare, aniver- Viorel, Gireada Vasile, Hap\u Toader, lt.col. r) Foghel Milu]\,
]iunile de `ntre]inere a cimitirilor e- sare, `ntalniri cu reprezentan]ii Virgil, L\m\[anu Valentin, pl.adj. (r) Tudose Dumitru,
roilor germani [i romni de la Eter- M.Ap.N, comandan]i de M.U. [i U., Mih\il\ Iulian, Prisecaru Con- pl.adj. (r) Panghios Gheorghe.
nitatea [i, respectiv, Le]cani, unde o activit\]i cultural-[tiin]ifice [i mili- stantin, R\[canu Grigore, Vi-
contribu]ie important\ a avut-o [i tare dedicate Zilei Na]ionale a Ro- culeac Pavel, Popescu Viorel In memoriam!
Bg.15 Mc., care a asigurat partea lo- mniei, Zilei Armatei, Zilei Unirii, 55 ani: Brodocianu Ioan,
gistic\ necesar\. Pentru acest lucru Zilelor Imnului [i Drapelului Na]io- Fotea Toader, Ioni]\ Dumitru, Un an de la trecerea la cele
mul]umim `nc\ o dat\ comandantu- nal, precum [i la festivit\]i de de- Miosa Vespazian,Tiron Benone ve[nice a colonelului `n retragere
lui pentru `n]elegerea avut\ [i spri- punere de coroane cu diferite ocazii. 50 ani: Bucan Paul, Chi- academician prof. univ. dr. Lon-
jinul acordat; acelea[i mul]umiri [i Nu am reu[it s\ atragem agen]ii rica Romic\. ginus Enescu
pentru sprijinul acordat `n economici pentru a contribui cu cei
Rezervistul Mar]i, 18 martie 2014
Pagina 7 - Primaria iasi

Ia[ii - Capital\ cultural\


european\ `n 2021
de locotenent-ccolonel(r) Vasile Datorit\ experien]elor de suc-
TIRON ces pe care l-au avut `n trecut ora-
[ele devenite pentru an CCE,
Uniunea European\ a decis conti-
La concuren]\ cu alte nuarea programului [i a stabilit
procedurile de func]ionare [i se-
nou\ ora[e din lec]ie pn\ `n anul 2033. Spre ex-
Romania emplu, Programul Liverpool
2008 a avut un venit total de 130
Ia[ii s-au `nscris `n ambi]ioasa de milioane de lire `n [ase ani, cel
competi]ie de a deveni Capital\ cul- mai mare dintre toate ora[ele care
tural\ curopean\ (CCE) `n 2021. au beneficiat de acest titlu pn\
Provocarea, cea mai important\ a ast\zi. 200 de proiecte culturale
Ia[ului cultural de ast\zi, are g\zduite de un alt ora[, Linz, `n
nevoie de implicarea `ntregii comu- 2009 au generat 7.700 de eveni-
nit\]i, inclusiv a cadrelor militare mente, au implicat 5.000 de arti[ti
active, a rezervi[tilor [i veteranilor [i au dus la l\rgirea paletei PIB-
militari, a familiilor acestora, fiind ului regional cu 8,4 milioane euro.
importante proiectele locale care s\ {i la Sibiu, `n 2007, programul
ne remarce `n fa]a celorlalte ora[e CCE a triplat num\rul de turi[ti [i
aspirante din Romnia. a contribuit la dublarea bugetului
Pentru Ia[i, ob]inerea titlului a local general `n doar doi ani. De
devenit, oficial, proiectul cultural men]ionat [i faptul c\ ora[elor de-
prioritar al ora[ului, `n jurul c\- semnate, `ncepnd cu 2010, prin pean\, implicarea publicului, ges-
ruia va fi construit brandul ora- Comisia european\, li se acord\ [i tionarea. Tendin]a general\ este
[ului Ia[i, indiferent de rezultatele un premiu `n onoarea Melinei s\ se acorde mai mult\ aten]ie e-
competi]iei. Iasi CCE 2021 va fi Mercouri, cu condi]ia ca ora[ele fectului de prghie al ini]iativei `n
conceput, coordonat [i implemen- s\ fi respectat angajamentele lu- ceea ce prive[te stimularea cre[-
tat de organiza]ia neguvernamen- ate `n etapa selec]iei [i s\ fi terii [i a dezvolt\rii urbane pe ter-
tal\ cu acela[i nume, Funda]ia ac]ionat conform recomand\rilor men lung, dimensiunii europene a
Ia[i - Capital\ cultural\ europea- comitetelor pe parcursul etapelor evenimentului, precum [i calit\]ii
n\, `n strns\ leg\tur\ Prim\ria de selec]ionare [i monitorizare. A- con]inutului cultural [i artistic `n
Ia[i, cu `ntreaga comunitate ie[ea- cest premiu este acordat la cteva cursul anului respectiv.
n\, cu ambasadorii proiectului [i luni dup\ `nceperea evenimentu- ~n cazul Romniei, deschiderea
cu reprezentan]i ai factorilor de lui [i are o valoare simbolic\ de 1,5 oficial\ a competi]iei se va face `n
decizie [i ai principalelor institu]ii milioane euro. anul 2014, iar numele ora[ului
culturale, precum [i cu operatorii Procedura de nominalizare se care va primi titlul de Capital\
din sectorul cultural [i creativ. ghideaz\ dup\ principiul rota]iei, cultural\ european\ va fi anun]at
Pn\ `n prezent, 10 localit\]i ceea ce `nseamn\ c\ fiecare din `n 2016. Din momentul desemn\-
din Romnia - Alba Iulia, Arad, ]\rile membre ale Uniunii Euro- rii oficiale a proiectului c[tig\tor,
Br\ila, Bra[ov, Cluj-Napoca, Cra- pene pot propune una sau mai ora[ul `n cauz\ va avea 4 ani la
iova, Gala]i, Ia[i, Sfntu Gheorghe multe capitale culturale `n anul sta- dispozi]ie pentru a preg\ti agenda
[i Timi[oara - au f\cut primii pa[i bilit pentru fiecare `n parte. Con- anun]at\. ~n acest context, Ia[i
pentru a ob]ine aceast\ titulatur\. form calendarului stabilit de Comi- 202 creeaz\ cadrul pentru a fi e-
Recent, oficiali ai Bucure[tiului [i- sia European\, Romnia va da a laborate [i puse `n practic\ m\suri
au manifestat interesul de a con- doua capital\ cultural\ european\ [i mecanisme de dezvoltare social\
cura pentru rvnita distinc]ie, `n anul 2021, al\turi de Grecia. [i urban\ bazate pe cultur\. Ac-
strnind un val de polemici. ]iunea este parte din strategia pe
Din anul 1985, Capitala euro- Selec]ia, o mare termen lung a municipiului [i va
pean\ a culturii este un titlu con- reuni manifest\rile artistice de
ferit de Uniunea Europeana (UE) provocare `nalt\ ]inut\ care vor fi parte din
unuia sau mai multor ora[e pen- programul de candidatur\ (2014-
tru un an [i este una dintre cele Procesul de selec]ie a ora[elor 2024). A[adar, Ia[i 2021 este o o-
mai cunoscute ini]iative ale UE. candidate `ncepe cu minim [ase portunitate pentru ora[ul nostru
Programul Capital\ cultural\ eu- ani `nainte de anul programat de a se dezvolta `n plan social, eco-
ropean\ a `nceput `n anul 1985 (la pentru titlu [i are dou\ etape: pre- nomic, educativ, turistic prin in-
ini]iativa Melinei Mercouri, min- selec]ie [i selec]ie final\. Din mo- termediul culturii. ta]ie pot sus]ine Ia[i 2021 Capital\ f\[urate sub egida Capital\ cul-
istrul grec al Culturii), iar pn\ `n mentul apelului la proiecte lansat Titlul de CCE va oferi Ia[ului cultural\ european\ prin idei, prin tural\ european\.
prezent 48 de ora[e au primit de statul respectiv, ora[ele `nscri- [ansa de a se prezenta lumii `n- ac]iune, sau prin suport economic. Proiectul Ia[i Capital\ cultura-
aceast\ distinctive. Ora[ul desem- se `n concurs au la dispozi]ie 10 tregi prin elementele sale de unici- Cei care au propuneri care pot l\ european\ poate fi sus]inut [i
nat Capital\ cultural\ european\ luni pentru preg\tirea dosarului tate, prin bog\]ia cultural\, uma- `mbog\]i agenda cultural\ a ora- economic prin redirec]ionarea a 2%
organizeaz\ timp de un an o serie de candidatur\. Juriul are liber- n\ [i prin resursele sale creative. [ului `[i pot transforma ideea `ntr-o din impozitul pe venit, prin spon-
de evenimente culturale cu o put- tatea de a alege un num\r de dou\ Ia[i 2021 este [i ocazia s\ ne im- schi]\ de proiect [i pot trimite un e- soriz\ri sau pur [i simplu prin par-
ernic\ dimensiune european\ care sau mai multe ora[e care se vor plic\m, s\ amenaj\m ora[ul, s\-i mail la adresa contact@iasi2021.ro. ticiparea cu resurse (spa]ii, logis-
subliniaz\ bog\]ia, diversitatea [i `nfrunta `n final\ [i va acorda alte d\m noi func]ionalit\]i prin pre- Echipa Ia[i 2021 le va acorda con- tic\, expertiz\, informa]ii etc) pen-
tr\s\turile caracteristice comune 10 luni pentru `mbun\t\]irea g\tirile pentru ob]inere a titlului sultan]\ gratuit\ de management tru evenimente de anvergur\.
ale culturilor europene. ~ncepnd proiectelor pe baza recomand\ri- CCE2021. de proiect [i finan]are [i `i va ajuta Pentru orice sugestie, propune-
din 2007, programul a cuplat cte lor. Criteriile de evaluare care con- Ia[i 2021 le d\ ie[enilor oportu- s\ o pun\ `n aplicare. re, `ntrebare, ie[enii au la dis-
un ora[ din ]\rile Europei occiden- stituie grila de selec]ie sunt `m- nitatea de a face mai mult [i de a Cei care vor s\ participe activ la pozi]ie adresa de e-mail
tale cu altul din ]\rile central [i p\r]ite `n [ase categorii: strategia accepta provocarea de a se implica construc]ia proiectului Ia[i 2021 contact@iasi2021.ro sau pot veni
est-europene. Romnia a fost, prin pe termen lung, capacitatea de a `ntr-un proiect care poate rescrie sunt bineveni]i `n comunitatea direct la sediul Funda]iei, din
Sibiu, prima ]ar\ care a participat produce rezultate, con]inutul cul- istoria cultural\ a ora[ului. Cei ca- IDEATOR 2021 [i `n programul de Pia]a Unirii, pentru a discuta di-
la o asociere de acest tip. tural [i artistic, dimensiunea euro- re vor s\ r\spund\ la aceast\ invi- voluntariat pentru proiectele des- rect cu membrii echipei de proiect.
CM
YK

Mar]i, 18 martie 2014 Rezervistul


Pagina 8 - SPIRITUALITATE

Vine, vine prim\vara!

Pentru rezervi[tii militari cu gospod\rii agricole `ncepe anul pomiviticol


de prof.univ.dr. Remus RUS ]ii stropeau via, pentru ca ea s\ ro-
Sfntul Trifon, cu moa[te [i zi de deasc\ asemenea culturilor din anul
hram 1 februarie la biserica Sf. ce se `ncheiase sau chiar mai mult
Sava din Ia[i [i la biserica C\r\mi- dect acestea. Vinul r\mas era con-
darii de Jos din Bucure[ti prefa]ea- sumat de participan]i, `n credin]a c\
z\, odat\ cu venirea prim\verii, pre- acesta le va da putere, energie, pen-
g\tirea agricultorilor pentru anul tru a face fa]\ muncilor dificile ce
pomiviticol. Pentru ca acesta s\ `n- urmau s\ `nceap\ odat\ cu inaugu-
ceap\ [i s\ se desf\[oare `n cele mai rarea noului an viticol. Pentru fer-
bune condi]ii, `n lunile februarie- tilizarea viilor [i protejarea lor de a-
martie se practic\ o serie de rituri, gen]ii d\un\tori, viticultorii aprin-
menite a asigura protec]ia [i fertili- deau focuri la marginea planta]iilor
tatea viilor [i a livezilor de pomi [i v\rsau vin din j\raticul aprins.
fructiferi. ~n trecut, viticultorii [i po- Totodat\, ei s\reau peste foc pentru
micultorii ]ineau zile de post pentru a fi feri]i de boli [i a se fortifica, `n
ca Sfntul Trifon, considerat de ei acela[i sens de a putea rezista mun-
drept patron al viilor [i al livezilor, cilor solicitante de la vie.
s\-i ajute s\ aib\ un an bun, bogat O alt\ practic\ profilactic\, utili-
`n recolte de struguri [i fructe. ~n zat\ `n paralel cu aprinderea focu-
satele din Muntenia, `n diminea]a rilor, consta `n afumarea viei cu o
s\rb\torii, viticultorii chemau preo- crp\ aprins\. Se pre`ntmpina ast-
tul s\ le binecuvnteze via [i s-o fel p\trunderea `n spa]iul viei a spi- ular\ - pelerinaje la Moa[tele Sf. Mc. mult\ fric\ stau `naintea slavei Dom- seam\ blestemul [i rug\ciunea mea,
stropeasc\ cu agheasm\, ca aceasta ritelor malefice sau erau alungate Trifon [i Sf. M. Mc. Marina - rug\- nului, ca s\ nu strica]i via, nici holda, a smeritului Trifon; `nc\ [i p\s\ri,
s\ rodeasc\ [i s\ fie ferit\ de grin- duhuri care reu[iser\ s\ se cuib\- ciune la icoana Sf. Ioan Gur\ de aur nici gr\dina, nici pomii [i nici legu- fiind trimise prin rug\ciunea mea,
din\ sau de secet\. reasc\ printre frunze [i gunoaie. O- - Cartea `nti din trilogia Sfntul mele robului lui Dumnezeu (N); ci du- v\ vor mnca pe voi.
~n partea de sud a Olteniei se dat\ ritualul de la vie `ncheiat, viti- Mucenic Trifon, vindec\tor de boli, ce]i-v\ `n mun]ii cei pustii, `n copacii ~nc\ v\ blestem pe voi [i cu nu-
practica un ritual complex de preg\- cultorii se `ndreptau `n alai c\tre ca- ocrotitorul mediului [i al agriculto- cei neroditori `n care v-a d\ruit vou\ mele cel mare scris pe piatra care nu
tire a viei pentru noul sezon, cunos- s\. Pe drum, ei cntau, chiuiau [i rilor, `n curs de apari]ie la Editura Dumnezeu hrana cea de toate zilele. l-a putut r\bda, ci s-a topit ca ceara
cut [i sub numele de Arezeanul (T\- dansau. Aceste manifest\ri de vese- StudIs, avnd ca autor pe domnul V\ blestem pe voi cu scumpul Trup de fa]a focului. Ie[i]i din locurile
iatul) viilor. Denumirea de Arezean, lie trebuiau s\ fie de bun augur pen- colonel `n rezerv\ Grigore Radosla- [i Snge al lui Hristos, Adev\ratul acestea [i v\ duce]i `n locuri neum-
ca de altfel [i obiceiul `ntlnit numai tru noul sezon viticol. Dar, pe de al- vescu, pune la dispozi]ia cititorilor Dumnezeu [i Mntuitorul nostru, blate [i f\r\ de ap\ [i neroditoare,
`n zona amintit\, pare a fi un `mpru- t\ parte, faptul c\ ele erau mani- un bogat [i inedit material documen- prin care s-a dat nou\ mntuire [i cum mai `nainte v-am zis vou\. Ie[i]i
mut de la bulgari, care numesc s\r- fest\ri zgomotoase, a f\cut s\ li se tar despre via]a unui sfnt unic `n r\scump\rare, s\ nu strica]i nici din locul [i cuprinsul robilor lui
b\toarea Trifon Zarezan, adic\ Tri- atribuie [i o alt\ func]ionalitate: de spa]iul european, despre istoria un- holda, nici via, nici gr\dina, nici orice Dumnezeu, care pe mine m\ cheam\
fon T\ietorul. {i aceasta, pentru c\ a `ndep\rta, din preajma omului, eia dintre cele mai vechi biserici ie- pom roditor [i neroditor; nici frunza `n ajutorul, folosirea [i mntuirea
unul dintre principalele acte ale obi- spiritele r\uf\c\toare. [ene [i despre vie]ile celorlal]i sfin]i legumelor s\ nu strica]i din cuprinsul lor. Ca [i `ntru acestea s\ se
ceiului se axeaz\ pe opera]ia t\ierii Acas\, viticultorii erau a[tepta]i cu protectori ai acesteia. [i locul robului lui Dumnezeu (N). sl\veasc\ preasfntul nume al
rituale a corzilor de vi]\-de-vie. masa `ntins\, `nc\rcat\ cu produse Iar de nu m\ ve]i asculta pe mine Tat\lui [i al Fiului [i al Sfntului
Ritualul `ncepe `n diminea]a s\r- tradi]ionale [i cu o mare cantitate de Rug\ciunea Sf. Mc. [i ve]i c\lca blestemul cu care v-am Duh, s\ se plineasc\ rug\ciunile [i
b\torii. ~mbr\cndu-se `n straie de vin. Masa trebuia s\ fie ct mai abun- blestemat, nu v\ voi pedepsi eu cererile smeritului Trifon.
s\rb\toare, viticultorii se deplaseaz\ dent\, pentru a induce bog\]ie, mai Trifon care se roste[te smeritul [i nevrednicul Trifon, ci C\ lui Dumnezeu se cuvine slava
`ntr-un alai vesel, `nso]i]i de l\utari, ales `n ceea ce prive[te produc]ia viti- `n vii, pe ogoare [i `n Dumnezeul lui Avraam [i al lui [i st\pnirea `n vecii vecilor. Amin.
la hotarul satului, acolo unde se afl\
planta]iile de vi]\-de-vie. Ritualul ce
col\. De aici [i sensul ca masa s\ fie
stropit\ cu mult vin. O can\ cu vin
gr\dini Iacov, Care va veni s\ judece viii [i
mor]ii. Pentru aceasta, precum mai
Este o rug\ciune deosebit\, prin
care Domnul cel iubitor de oameni ~[i
se desf\[oar\ la vie apar]ine `n ex- era destinat\ Sfntul Trifon. C]iva ~n rug\ciunea Sf. Trifon este cu- `nainte v-am zis vou\: duce]i-v\ `n arat\ milostivirea Sa ne`ncetat fa]\
clusivitate b\rba]ilor. Femeilor le stropi din acest vin se v\rsau pe prins blestemul adresat viet\]ilor de mun]ii cei pustii, `n copacii cei de to]i care muncesc `n gr\dini, pe
era interzis s\ participe, din ra]iuni p\mnt, iar restul se bea pentru acest tot felul, care ar `ndr\zni s\ strice neroditori; [i, de nu m\ ve]i asculta ogoare, `n vii sau `n livezi, c\ci
profilactice. Posibila prezen]\ a sn- sfnt protector al viilor. ~n felul rodul p\mntului: pe mine, voi ruga pe Iubitorul de oa- avndu-l pe Sf. Mucenic Trifon rug\-
gelui la una dintre ele putea compro- acesta, viticultorii sperau s\ capteze V\ blestem pe voi, fiarele cele de meni Dumnezeu ca s\ trimit\ pe tor fierbinte [i grabnic mijlocitor, o-
mite via, condamnnd-o la usc\ciu- bun\voin]a patronului lor, pentru ca multe feluri, viermii, omizile, gn- `ngerul S\u, care este peste fiare [i goarele lor vor fi m\noase, gr\dinile
ne. ~n schimb, femeile preg\teau a- acesta s\ le apere viile [i s\-i ajute s\ dacii, l\custele, [oarecii, crti]ele [i cu fier [i cu plumb v\ va lega [i v\ va `mbel[ugate de roade [i flori mirosi-
cas\ petrecerea ce urma s\ aib\ loc ob]in\ recolte bogate de struguri. puricii [i tot felul de mu[te, molii [i omor`, de vreme ce n-a]i luat `n toare, iar viile `nc\rcate cu struguri.
la `ntoarcerea viticultorilor. Protector al viilor, Sfntul Trifon pare furnici, viespi [i urechelni]e [i tot
Odat\ ajun[i la vie, b\rba]ii a[- s\ fi `mprumutat atribute de la ve- felul de jig\nii ce se tr\sc pe p\-
terneau pe jos o pnz\ pe care a[e-
zau instrumentele ce urmau a fi uti-
lizate pe parcursul ritualului. Prima
chile divinit\]i chtoniane (ale p\mn-
tului), de la zeii vegeta]iei [i ai vinu-
lui, `n primul rnd, de la Dionysos, cu
mnt [i p\s\ri ce zboar\, care aduc
stric\ciuni [i pagub\ holdelor, viilor,
pomilor [i gr\dinilor.
Colegiul de redac]ie:
opera]ie pe care o `ndeplineau con- care avea multe puncte comune. V\ blestem cu Dumnezeu Tat\l Pre[edintele Colegiului: Col.(r) Gheorghe Pancu
sta `n t\ierea sau retezarea ritual\, ~n unele sate din aceea[i regiune cel f\r\ de `nceput [i cu Fiul Lui cel
cu un cosor trecut, `n prealabil, prin ritualul se aplica [i `n cazul gr\dinii `mpreun\ f\r\ de `nceput [i de o Seniori editori: Col.(r) Emil-Teofil B\lteanu, Col.(r) Constantin Chiril\,
foc sau stropit cu ap\ ne`nceput\, a de zarzavat. fiin]\ [i cu Duhul cel Preasfnt, care Col.(r) ing. Ioan Timofte, Col.(r) Jic\ Aioanei, Col.(r)dr. Ion Mih\il\, Pr. Dumitru
corzilor de vi]\-de-vie. Cu aceste Ziua de 1 februarie este numit\ este de o fiin]\ cu Tat\l [i cu Fiul [i Merticariu, General (r) Nicolae Petric\, Col.(r) Ionel Pintilii, Col.(r) Vasile Radu,
corzi, considerate a absorbi ceva din `n unele zone Ziua omizilor. ~n a- de via]\ f\c\tor. Col.(r) Gabriel Surdu
for]a vital\ a plantei, viticultorii se ceast\ zi unele gospodine stropeau V\ blestem pe voi cu `ntruparea
`ncingeau peste mijloc sau peste cu agheasm\ grul [i porumbul pe Unuia-N\scut Fiul lui Dumnezeu, a Secretar general de redac]ie: Col.(r) Dumitru Zaharia
piept. Se conta pe transmiterea e- care `l aveau spre a fi sem\nat. Alte Domnului nostru Iisus Hristos, cu Tehnoredactare computerizat\: Constantin Matei
nergiei [i a virtu]ilor fertilizatoare gospodine mergeau cu turte la via]a Lui de pe p\mnt, cea dim-
de la plant\ la om. Aceasta explic\ [i mu[uroiul furnicilor [i le spuneau: preun\ cu oamenii [i cu patima Lui Corectur\: Ramona Balahura, Viorica Pancu, Georgeta Radoslavescu
gestul lor de a da femeilor o parte Cum v\ dau eu de mncare, a[a voi cea Mntuitoare [i cu moartea Lui
din corzile t\iate pentru a le purta s\ nu-mi mnca]i recolta! cea f\c\toare de via]\ [i cu `nvierea Fotoreporter: Cdr.(r) Nicolae Mitic\, Col.(r) Silviu B\d\r\u, Plutonier-ma-
la bru. Totodat\, `n unele sate, vi- Patron al Moscovei, `n Rusia Sf. Lui cea de a treia zi, cu `n\l]area Lui jor (r) Ioan N\stase, Eugen Mihai
ticultorii atingeau cu aceste corzi fe- Trifon este considerat ap\r\tor al la ceruri [i cu toat\ purtarea de grij\ Consultan]i [tiin]ifici: Prof. univ. dr. Ion Agrigoroaie, Prof. univ. dr. Petru
meile care sufereau de sterilitate. Se vn\torilor, al p\s\rilor [i al ani- cea dumnezeiasc\ [i mntuitoare. Otu, Preot prof. univ. dr.Mihai Valic\, Preot prof. univ. dr. Ion Vicovan, Doctor `n
credea c\, dup\ acest tratament de malelor de vnat. V\ blestem pe voi cu sfin]ii heru- {tiin]e Filologice Laura-Diana Matei
fertilizare ritual\, ele se vor `ns\n\- Biserica Sfntul Sava cel Sfin- vimi cei cu ochi mul]i [i cu serafimii Distribu]ie: Sblt. (r) Emil Burlacu.
to[i [i vor putea s\ procreeze. Ritua- ]it din Ia[i, Cas\ re`nnoit\ `n cap- cei cu [ase aripi, care zboar\ `mpreju- Web editor: Lucian Apopei
lul t\ierii corzilor de vie era succe- itala Moldovei pentru SFIN}II SA- rul scaunului dumnezeiesc [i strig\: Web-designer: Constantin Matei
dat de actul dezgrop\rii sticlelor de VA, TRIFON {I MARINA /ANSAM- Sfnt, Sfnt, Sfnt Domnul Savaot. Adresa redac]iei: Cercul Militar Ia[i, Bd. Carol I nr.7; Tel: 0770-5
549215; 0742-
vin `ngropate `n ultima etap\ a BLUL MONUMENT ISTORIC V\ blestem pe voi cu sfin]ii `ngeri 078745; Fax: 0332-4402806; 0232-2 212831.
precedentului an viticol, la recolta- USPENIA - SFNTUL SAVA - is- [i cu toat\ puterea, cu miile de mii [i www. bg15mc.ro
tul strugurilor. Cu acest vin, b\rba- torie [i legend\ la biserica multisec- cu milioanele de milioane, care cu
CM
YK