Sunteți pe pagina 1din 8

GUVERNUL ROMÂNIEI

UNIUNEA EUROPEANĂ Ministerul Dezvoltării Regionale Instrumente Structurale


Fondul Social European şi Administraţiei Publice 2007-2013

Eficientã,responsabilitate,sustenabilitate

„Îmbunătățirea eficacității organizaționale a MECȘ și a instituțiilor


subordonate prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI)”
SMIS 37635
Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative”

Asociatia
Centrul
pentru
Integritate
Ministerul EducaȚiei Și
CercetĂrii ȘtiinȚifice A
ASOCIATIA
, ROMÂNA PENTRU EVALUARE SI STRATEGIE
Proiectul „Îmbunătățirea eficacității organizaționale a MECS și a instituțiilor
subordonate prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI)”,
SMIS 37635, vizează îmbunătățirea eficacității organizaționale a
Ministerului Educației și Cercetării Științifice și a instituțiilor
subordonate (la nivel național), prin dezvoltarea sistemului de control
managerial intern (SCMI).

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI este îmbunătățirea


durabilă a capacității administrative a Ministerului Educației și
Cercetării Științifice și a instituțiilor aflate în subordonarea sa prin
dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI).

OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului sunt următoarele:


• Creşterea responsabilizării administrației publice din cadrul
PODCA, întrucât contribuie la îmbunătățirea capacității administrative a
Ministerului și în domeniul planificării și monitorizării, asigurând
îmbunătățirea capacității de evaluare și creşterea calității analizei
rezultatelor intervențiilor de politici publice.
• Identificarea problemelor specifice activităților de control
managerial intern impuse de legislația în vigoare, prin realizarea unui
studiu exhaustiv.
• Generarea unui cadru procedural nou prin dezvoltarea unor
instrumente moderne de sprijinire a activităților de control managerial
intern.
• Creșterea competențelor personalului, prin activități de
instruire specifică, pentru utilizarea sistemului dezvoltat prin prezentul
proiect și alte tematici relevante pentru controlul managerial intern.
Dintre activitățile și rezultatele proiectului:
• Conferința de prezentare a scopului, obiectivelor,
activităților și rezultatelor estimate ale proiectului – februarie 2015

• Dezbateri pe marginea raportului de diagnoză privind


capacitatea de implementare a sistemelor de control managerial
intern – martie 2015

• Seminar național SCMI – iulie 2015


Documente elaborate în cadrul proiectului:
Raport de diagnoză privind capacitatea de implementare a
sistemelor de control managerial intern
 Ghid de implementare a sistemului de control intern/managerial
în Ministerul Educației și Cercetării Științifice și în instituțiile și unitățile
care funcționează în subordinea acestuia și modele de documente și
instrumente specifice implementării SCMI, folosite pentru elaborarea
suportului de curs cu aceeași tematică, în vederea ilustrării fiecăruia dintre
standardele SCMI, prin exemple concrete
Analiză privind transpunerea procedurilor de transparență
decizională la nivelul MECS și al instituțiilor subordonate
Analiză comparativă privind sistemul de control managerial
intern
Analiză ex-ante a percepției sistemului de control managerial
intern
Raport privind evaluarea și monitorizarea impactului sistemului
de control managerial din cadrul MECS

• În cadrul proiectului, 2000 de exemplare din „Ghid de


implementare a sistemului de control intern/managerial în
Ministerul Educației și Cercetării Științifice și în instituțiile și
unitățile care funcționează în subordinea acestuia” vor fi distribuite
la scară națională la nivelul MECS și al instituțiilor aflate în
coordonare/subordonare, ISJ/ISMB, CCD, Palate ale Copiilor și
Cluburi Sportive Școlare

• În cadrul proiectului, 420 de persoane vor fi instruite pe tema


„Ghid de implementare a sistemului de control intern/managerial și
integritatea în sistemul educațional”.
Beneficiile instruirii sunt:

 conștientizarea, în rândul personalului cu funcții de execuție și de


conducere, a beneficiilor aplicării sistemului de control intern
 crearea unui cadru de control intern și de gestionare a riscurilor, pe
baza celor mai bune practici recunoscute pe plan internațional care pot
fi folosite ca standarde de referință pentru dezvoltarea unui cadru de
control intern/ de gestionare a riscurilor din cadrul diferitelor activități.
 cunoașterea unor instrumente suport care sprijină MECS și
instituțiile subordonate în toate etapele de implementare a controlului
managerial intern
 îmbunătățirea competențelor personalului din sistemul de educație
preuniversitar, pentru a utiliza eficient instrumentele create.

• Pe parcursul implementării proiectului au fost realizate materiale de


informare și publicitate (newslettere, mape de prezentare, pliante,
broșuri, roll-up-uri și bannere), cu scopul promovării proiectului și a
finanțatorului.

• Pe parcursul derulării proiectului, au fost promovate informații cu


privire la importanța dezvoltării durabile, protecției mediului și
egalității de șanse.

Toate informațiile despre proiect, activități, rezultate și documentele


elaborate în cadrul acestuia, le puteți consulta pe pagina web a
proiectului: www.scmi-educatie.ro

Pentru a fi informați în timp util despre activități, progresul proiectului,


documente și alte oportunități, vă rugăm să vă înscrieți la următorul
link:
http://www.scmi-educatie.ro/membri/inregistrare/
Titlul proiectului: „Îmbunătățirea eficacității organizaționale a MECȘ
și a instituțiilor subordonate prin dezvoltarea sistemului
de control managerial intern (SCMI)”
SMIS 37635
Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative”

Editorul materialului: Ministerul Educației și Cercetării Științifice


Data publicării: Noiembrie 2015

Beneficiar Partener 1 Partener 2


Ministerul Educației și Cercetării Științifice Asociația Centrul pentru Integritate Asociația Română pentru Evaluare și Strategie
Adresa: Str. G-ral Berthelot nr. 28-30 Adresa: Str. Temișana nr. 9, Corp C, Ap. 1 Adresa: Calea Turzii nr. 150
Sector 1, București Sector 1, București Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel. 021 405 5610 Tel/fax: 021 313 1890 Tel/fax: 0364 710 730
Fax: 021 312 4753 E-mail: office@aci-eu.org E-mail: office@ares.com.ro
E-mail: popescu.valentin@medu.edu.ro Pagină web: www.aci-eu.org Pagină web: http://ares-romania.blogspot.ro/
Pagină web: www.edu.ro
Protejează mediul înconjurător!

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României