Sunteți pe pagina 1din 7
VB Weonune ncravnnannes Eves sowre rn Nr $895} 3) 08.10 ol¥ Ziua Internationala a Educatiei PROIECT EDUCATIONAL PERIOADA DE DERULARE: 5 octombrie 2017 OMAML. MARAMURES RAIA MARE 8 Mae %.006 eam fsb) bpm emmy ——— =z|© Decrsunesocrearmmwnes @ wows seervon “APLICANT ‘CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE ST ‘Numle institute unitai de invaimdnt aplicante: | ASISTENTA EDUCATIONALA MARAMURES, ‘Adresa complets ROMANIA, Maramures - Baia Mare, st. § Mate, ar. 7,CP 430406 Ne devwetonitan "Tel. 040.262.211.298, Fax: 0040262211 257 Site iret post eleewonied Tntp:/awww-jraemms0, cjaemm@ yahoo.com Coordonstor mone si premume, Fanci, date de | Delia-Miariana ARDELEAN contact) Director CJRAF Maramures COORDONATOR ACTIVITATE: cont unv.dr Delia-Mariana ARDELEAN, director CIRAE MM. ECHIPA ACTIVITATH prof. Elena-Oana NECHITA, conser scolar [cu arbi de eoordonator CJAP] ‘+ prof. Andra Delia MOLDOVAN, conser golar CJAP ‘+ prof Luminita GEORGESCU, consilie geolar CJAP ‘+ prof Cristina AMBRUS, conser scolar CJAP ‘© prof. Florin BARBUR, consilir scolar CIAP ‘A. _ INFORMATII DESPRE ACTIVITATE ‘A(. Tithlaciviti: Scoala vitor [A Previa tpl active principale din ead campanii: dezvoltrea eretvi de reflectie si imaginafe A3. Domeniul:eonsiiew ‘Ad, Partcipang la activtnte:prescolsi elevi, const solar ade didactice prints exerts B. REZUMATUL ACTIVITATH 4. Activit propuse: Ne Nivel de Ze | pate destiurac | Deseriren peseurt “Retvitaten wieiawad ‘Activtate de informare 1 2017 carar | Siocmite poietal transmiteresmteriaelor suport de cite CJAP, pe grup yahoo al consilieir gclan pe steal CIRAE ‘Activitaten 2 2. | Soctombrie 2017 | Nive prescolar_| Gridinitavitoralah -elaborare de lurti prin tenica: desen cola sf moda de HomiNIA MAROILRES BAL MARE ea 8 ‘abooasiin ru oS, pmo enna 7 =zl® Dense voeranmanwny Qs enerion ‘ie opi de radi [Nivel primar Activiatea 3 Sevalavitorall -elabocaren de Inert pin thai: desen, col) gf moda de «ate opi de nivel pimar ‘Nivel gmaziat ‘Activitatea Senalavitorull Jaborarea de ese, poves, prez PowerPoint de cre levi de gimnazin stealizarea de senete -realizarea de minicoferine pe tema propusd [Niel liseal “Activiaten S| Eaicati din vitor labora de eseur,poves,prezeniri PowerPoint de etre levi de licew srealizarea de senete reaiare de minionfinte pe tema propast eiiate ca profesor Alteraativa lt activiele ‘Activiatea 6 alucapia de ais de mine deshatere avid es spor ule Ted 3, | octombrie 2017 Fehipa de proiect, ‘Astivitatea 7 Monitorizareaacivitatis complete igelor de monitrizare a activi de cre | conse solar ‘Sentlizafesfglor de monitorizare de cireschipa de prosct b, Parteneis unite de invimdnt implicate in campanie . PREZENTAREA ACTIVITATIL CL. Argument Schimbérle generate de societatea in care wim au eftetul bulgitelui de 2ipadi: noi ne schimbam, copii se schimba, preceupaie, nev si corinjl lr se schimbs. Edveayia reprezina, din acest punct de vedere, modalitatea in care incercim sine prez penru vitor si facem fa nou Rolul suprem al educyiei este dea indruma geneajile de cop, pentru vitor side a le feciltasvecesul Educagia trebuie si anticipeze viltoru, st vnd in intipinarea lui, prin tansformareageollor in rejele e invatare eu ajutorultchnoogiei ga resuselor online, rspunzind astel nevollor generate digitale de opi C2. Seopul aetvieigis Ronin MARIE RES BA MARE 8 at 7080 ae Pe =|© Beovnewoeremmnmunes @ swwssoore ros Congtentizarea necesitiit adaptiit practieilor educationale la viteza schimbirlor specifice soeitiit comtemporane. C3. Obicetivele speifice ale at = dezvoltareaereativitiicopilr elevlor; + dezvoltareaimaginaii copia! elvilor, ~antrenarea capacity de reflecfc. (C4. Deserierea grupulul tints ciruia ise adreseazi ativitatea: + copii elevi din unite de invajamntpreuniversitar C5. Durata activiti +S octombrie 2017, Ziua Iterafionala a Educate a) ith activitiit: Acivtate de informare ») Data/perioada de desfasurare: 29 septembrie 2017 ©) Locul destisurdrii: Cental Judetean de Resuse si Asistenta Educafionala Maramures 4) Participanti:coordonatortcampaniei, membrii ecipei de eampanie (©) Deserierea pe seurt a actvitatis -Intoemireaproieetulu; -transmiterea materalelor suport de eitre CIAP, pe grupul yahoo al conslitilorgeolai, pe site-ul CRAB; (9. Parteneri:unitai de invatamint din judetal Maramures 18) Responsabill: echipa de campanie hh) Modalititi de monitorizare si evaluare: verifcarea si aprobarea activi, informare pe sie-ul CCIRAE gi pe grupul yahoo, 4) Tila activtatit: Gradiniga vitorulut b) Data/perioada de desfagurare: 5 octombrie 2017 6) Locul desfagurdrli:unitai de nvajamaan preuniversitae din judy 4) Participang:prescolari, consis seolar,educatoare ‘© Deserierea pe seurt a activ OMAN MARAIS, BIA MARE. Mi 1-06 ‘Tateonsiash aa bo hppa remmayatnce Sane ee BED Derr svsrnnananoney GQ vwoemneesons Copiii vor realiza desene,colaje sav mici lucréri de modelare cu plstilint prin care fi vor antrena gi valoiicaereativtatea gi imaginaia, Activitatea poate fi realiata individual sau fn grup. La final, copii fi vor prezenta produsale elaborate, acestca urménd afi expuse in unitatea de inva. Responsabili: conslies seolari {8) Modalitqi de monitorizare si evaluare: is de monitorizare a ac nr.3 4) Titlal activi: Seoala viltorulut b) Data/perioada de desfiyurare:§ octombrie 2017 ©) Locul destisuririi: unitii de avijamint preuniversitar din jude 4) Partiipangi: levi de nivel primar, consis sco! 1) Deserierea pe scurt a activi Elevi vor realiza desene,colje prin care ii vor antrena gi valorificnereativitate s imaginafia. tates poate fi reaiza individual saa in grup, La final, clei si vor prezenta produsele elaborate avestea urmind af expuse tn silile de las, 4) Responsabili: consiiei solar '8) Modalitiqi de monitorizae gi evaluare: fis de monitorizar aati 8) Tithl activitiié: Seoaa viitoralat 1b) Datayperioad de desflyurare: 5 octombrie 2017 ©) Locul desfisuriri: unit deinvtimsntpreuniversiar din jude} <4) Participant clei de nivel gimnazil,consiler coli ©) Descrieres pe scurt a activititi Blevii vor clabora la alegere eseuri prezentisi PowerPoint, povesti SF, postere, care pot fi realizate individual sau in grup. Produsele vor fi prezentate ulterior colegilor. ‘Consilieralgeolar poate relia eu clei gi miniconferine sau dezbater 1) Responsabili: consis solar 2) Modalititi de monitorizare si evaluae: fsa de monitorizare a activi ctivitatiis Educatia din vitor +b) Dataperioada de destasurare: 5 octombrie 2017, «Local desfagurdri: until de invdhimant preuniversitar din jude} ee ee 4) Partiipangi lev de nivel lceal,conslierit ola ©) Deserirea pe seurt a activitiit: levi vor elabora la alegere eseuri, prezentiri PowerPoint, poveyti S realizate individual sau tn grup. Produsele vor fi prezentate ulterior coleilor. CConsilierul scolar poate realiza cuelevi si minivonferinje sau dezbster. sie gear tide monitorizare si evaluare: fsa de monitoriare a actvitiit postere, care pot fi a) Tithl activitait: Edueata de azi si de maine ) Dataiperioada de desfagurare: 5 ociombrie 2017 ©) Locul desfasurdri: unititi de invatimintpreuniversitar din judey 4d) Participangi: cadre diaetice, conser seolck ©) Deserierea pe seurt a activititi: Conse scar va ealinaodesbatere cu eadele didatice din unitate de tvithndt avn a suport {iu Ted (Anese) 1 Responsabil:consilier geolart £2) Modalitii de monitorizare gi evaluare: fst de monitorizare a act 1) Till actives: Monitorizaren netivieni ) Dataipericada de desfiyurare: 6 octombrie 2017 ©), Locul desfiguedri: uni de inv ayant preuniversia din judey 4) Deserierea pe scurt a activi: Centralizarea figelor de moniterizare a ©) Responsabili: consilieri seksi CIAP 4) Modalititi de monitorizare si evaluare:apoctulfina al activi vit (C1. Modalitati de monitorizare s de evaluare ale aetivtati ‘© completarea fig’ de monitrizae a activi (Anexa 1) ‘= ntocmizea report final asupra deri setviais ‘+ mediatizarea impactuluiactivti pe situ insite! aplicamt, oni AHS BAe MARE ata BO Teneadaain eras onsets ingens cnr BE|@D Deowemnerearanney GY oeresoe soo ANEXAL Ne _ Aviat, Dinector UP Pf. Fig de monitovizaresomestrialYanualaaactivitiilor dn empan Tad | Camnpeniey | Till sctivtats | Neat oop | eitpang Conse jel Sehr: ‘Noa: Seva completa de etre consi scolar up acre ative eliza is va transite pe dreds de tail gjapmm@saho.r, pi la final fet semestra OMA. NARAMUMES. ta MARE Mae 6 ro)

S-ar putea să vă placă și