Sunteți pe pagina 1din 30

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI


INFORMATICĂ ECONOMICĂ
MASTERAT MANAGEMENTUL INFORMATIZAT AL
PROIECTELOR

INŢIEREA PROIECTELOR
PROIECT DE REALIZARE A UNEI INSTALAŢII
AUTOMATIZATE DE TRATARE A APELOR
UZATE

Bucureşti, 2008
Cuprins:

1. Obiectivul general al propunerii de proiect


2. Obiectivele specifice ale propunerii de proiect
3. Explicati noutatea adusa prin propunerea de proiect (actual vs. nou)
4. Analiza cost beneficiu
5. Ipoteze in evaluarea alternativelor (scenarii)
6. Metodologia si planul de activitati
 Strategia generala adoptata
 Derularea in timp a activitatilor (diagrama Gantt)
 Lista pachete de activitati
 Lista rezultatelor, pentru fiecare activitate din fiecare pachet de activitati
 Descrierea detaliata a pachetelor de activitati, inclusiv a activitatilor
7. Resursele necesare a fi angajate (uman, financiar, timp, etc.)
8. Buget
 per partener
 per pachet de activitati
 total
9. Interrelationarea activitatilor
10. Riscuri asociate propunerii de proiect si masuri de prevenire a acestora
11. Structura de conducere a proiectului si procedurile aplicate
12. Consortiul (scurta descriere a personalului ce va derula proiectul, si
complementaritatea competentelor)
13. Impactul social al proiectului
Înfiinţat în 1996 grupul de companii AC HELCOR dezvoltă activităţi medicale şi
farmaceutice în sistem privat in România fiind printre primele companii farmaceutice cu
capital integral românesc.De-a lungul timpului grupul şi-a extins activitatea ajungând să
deţină următoarele companii:
Compania Farmaceutică AC HELCOR - specializată în producţia şi distribuţia de
produse farmaceutice (Denumire scurtă - HELCOR)
AC HELCOR Pharma - specializată pe distribuţie medicamente en gros, având mai
multe reprezentanţe în întreaga ţară
HELENA Baia Mare - specializată pe distribuţie en detail în Baia Mare
HELCOR Med - policlinica privată de medicină generală, chirurgie, reumatologie şi
laborator clinic.
Fundaţia AC HELCOR - activează în domeniul încurajării şi sprijinirii excelenţei
profesionale a tinerilor români, în domeniul artistic, sportiv,cercetării, medico-
farmaceutic şi nu numai.
AC HELCOR se înscrie în normele de producţie europene, fiind printre primele
unităţi de producţie farmaceutică certificate GMP din Romania, atestat obţinut în anul
2000.
Momentan se comercializează un portofoliu de 61 produse generice care acoperă 9
clase terapeutice, produse dintre cele mai solicitate, cum sunt: cardiovasculare,
antireumatice, chimioterapice antiinfecţioase, antialergice, digestive, neurologice. În plus
compania deţine şi un grup de produse de suplimente alimentare.

1. Obiectivul general al propunerii de proiect

Unul dintre scopurile majore ale firmei este ca produsele şi serviciile oferite de
companie să corespundă din toate punctele de vedere exigenţelor de calitate şi cerinţelor
de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului. În acest context activitatea de protecţie a
mediului este o prioritate absolută, răspunzând atât problemelor de mediu, cât şi
cerinţelor pieţei.
Îmbunătăţirea continuă a performanţei de mediu, prevenirea poluării, precum si
reducerea costurilor de mediu în domeniul producţiei de medicamente sunt obiective
principale ale politicii de mediu.
Pentru atingerea acestor obiective,propunem realizarea unei instalaţii automatizate
pentru tratarea apelor uzate tehnologice evacuate.

2. Obiectivele specifice ale propunerii de proiect

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

-cercetare în domeniul purificarii apelor uzate din domeniul farmaceutic şi chimic

-crearea unui sistem informatic pentru automatizarea procesului de purificare

-dezvoltarea unei instalatii de purificare a apei specifică procesului de productie


-testarea la nivelul operaţional a instalaţiei automatizate

-implementarea si mentenanţa sistemului in productie

3. Noutatea adusa prin propunerea de proiect

În industria energetică,chimică,farmaceutică este necesară reducerea sau chiar


anularea durităţii apei care se face prin 2 procedee : dedurizare şi
deionizare(demineralizare). În momentul acesta procedeele nu sunt automatizate printr-
un singur proces,iar prin această instalaţie se va reuşi acest lucru,astfel va creşte
productivitatea, micşora costurile şi se va îmbunătăţii calitatea.

Capacităţile insuficiente pentru colectarea şi transportul deşeurilor au dus la


stocarea lor pe durate din ce în ce mai mari, ceea ce duce atât la ocuparea unor spaţii ce
pot fi folosite în alte scopuri, creşterea poluării, creşterea costurilor cu transportul,
existând şi un impact negativ la nivel social ce duce la scăderea imaginii firmei.

Un alt aspect de noutate este că implementând acest sistem se vor utiliza mare parte
din apele reziduale într-un ciclu închis, fără a se va evacua substanţele nocive în mediul
ambiant.

Pe când celelalte companii farmaceutice optează la externalizarea serviciului de


tratare a deşeurilor noi sau o fac intern dar cu costuri mari şi nu automatizat, compania
noastă va introduce acest sistem prin care se vor evita toate aceste probleme.

Deşi AC Helcor reprezintă o unitate etalon în producţia de medicamente din


România fiind certificată GMP , implementând noul sistem compania va putea astfel
obţine şi certificări de calitate înaltă la nivel internaţional.
4. Analiza cost - beneficiu

Investitii totale
n
r.
Crt
. Specificatie An
0 1 2
34,000.
1 Teren 00 €
120,00
2 Cladiri 0.00 €
3 Echipamente 0.00 €
4 Intretinere neprevazuta 0.00 €
7,320.0
5 Licente 0€
161,32
6 COSTURILE INVESTITIEI(A) 0.00 €
7 Numerar 0.00 €
8 Clienti 0.00 €
9 Rezerva 0.00 €
1
0 Datorii pe t.s. 0.00 €
1
1 Capital de lucru net 0.00 €
1 VARIATII ALE CAP. DE 10,000.
2 LUCRU(B) 00 €
1 Inlocuire echipament cu durata
3 scurta de viata 0.00 €
1
4 Valoare reziduala 0.00 €
1
5
1 COSTURI TOTALE ALE 171,32
6 INVESTITIEI (A+B) 0.00 €

Costuri si venituri din exploatare


N
r.
Crt
. Specificatie An
0 1 2
30,000.0 38,000.0 38,000.00
1 Materii prime 0€ 0€ €
244,885. 39,864.0 39,864.00
2 Forta de munca 60 € 0€ €
3 Energie electrica 5,000.00 4,000.00 4,000.00
€ € €
1,000.00 1,000.00 1,000.00
4 Intretinere € € €
37,423.0
5 Costuri industriale generale 0€ 0.00 € 0.00 €
6 Costuri administrative 0.00 € 0.00 € 0.00 €
COSTURI DE 318,308. 82,864.0 82,864.00
7 EXPLOATARE TOTALE 60 € 0€ €
8 Produs 1 0.00 € 0.00 € 0.00 €
9 Produs 2 0.00 € 0.00 € 0.00 €
1
0 Produs 3 0.00 € 0.00 € 0.00 €
1 129,000. 210,030. 252,000.0
1 Vanzari 00 € 00 € 0€
1 VENIT NET DIN - 127,166. 169,136.0
2 EXPLOATARE 189,308.60 € 00 € 0€

Sustenabilitate
financiara
N
r.
Crt
. Specificatie An
0 1 2
160,000.
1 Total resurse financiare 00 € 0.00 € 0.00 €
129,000. 210,030. 252,000.0
2 Vanzari 00 € 00 € 0€
169,000. 299,030. 308,100.0
3 TOTAL VANZARI 00 € 00 € 0€
318,308. 82,864.0 82,864.00
4 Total costuri de exploatare 60 € 0€ €
171,320.
5 Total costuri investitii 00 € 0.00 € 0.00 €
6 Dobanda 0.00 € 0.00 € 0.00 €
7 Indemnizatii pensionare 0.00 € 0.00 € 0.00 €
8 Rambursare credite 0.00 € 0.00 € 0.00 €
9 Taxe 0.00 € 0.00 € 0.00 €
1 489,628. 82,864.0 82,864.00
0 TOTAL IESIRI 60 € 0€ €
1 TOTAL FLUX DE - 216,166. 225,236.0
1 NUMERAR 149,308.60 € 00 € 0€
1 FLUX TOTAL DE
2 NUMERAR CUMULAT
Rata interna a rentabilitatii financiare
n
r.
Crt
. Specificatie An
0 1 2
169,000. 299,030. 308,100.
1 Vanzari 00 € 00 € 00 €
169,000. 299,030. 308,100.
2 Venituri totale 00 € 00 € 00 €
318,308. 82,864.0 82,864.0
3 Total costuri de exploatare 60 € 0€ 0€
4 Indemnizatii pensionare 0.00 € 0.00 € 0.00 €
171,320.
5 Costuri totale ale investitiei 00 € 0.00 € 0.00 €
489,628. 82,864.0 82,864.0
6 CHELTUIELI TOTALE 60 € 0€ 0€
- 216,166. 225,236.
7 FLUX DE NUMERAR NET 320,628.60 € 00 € 00 €
RATA INTERNA A
RENTABILITATII FINANCIARE A
8 INVESTITIEI 24%
VALOAREA ACTUALA NETA
9 FINANCIARA A INVESTITIEI 34,008.98 €
1 Valoarea prezenta actualizata
0 15% -320629 186672 167966

Venit net
Rata Rata
An Venit net actualizare 25% actualizare 30%
-
0 320,628.60 € -320629 -320629
216,166.0
1 0€ 172933 166282
225,236.0
2 0€ 144151 133276

Notă: Am considerat că rata inflaţiei este de aproximativ 5%.

5. Ipoteze in evaluarea alternativelor (scenariilor)

Scenariile pesimiste sau optimiste dezvoltate pentru proiectul propus se referă, in


primul rand, la cifra de afaceri estimata. Mai exact la rezultatele financiare care depind
direct de aceasta.
Într-un scenariu pesimist, daca vanzările nu ar atinge cifrele estimate în analiza de
mai sus:
Durata de viaţă a proiectului a fost definită astfel:
- primul an este un an investitional (an 0) ;
- următorii doi ani sunt ani de exploatare efectivă.
Aceste durate au fost determinate pornind de la urmatoarele ipoteze :
• achiziţia de echipamente, stabilirea procedurilor de lucru şi validarea lor necesită
un
an calendaristic;
• durata de viaţă a echipamentelor este de 2 ani conform legislatiei în vigoare. Se
are în
vedere caracterul inovativ al industriei;
• în cazul echipamentelor ce fac obiectul proiectului nu se poate vorbi despre o
modernizare a acestora sau de o înlocuire parţială.

Scenariu I – Cresterea costurilor cu forta de munca:

Al doilea scenariu ar presupune ca piata ar crea o presiune pentru cresterea


salariilor fata de cat fusese estimat intial dupa cum urmeaza:
•Ar creste cu 15% fată de nivelul estimat initial, respectiv la 45843.6 Euro;
•În urmatorul an costurile cu forţa de munca ar mai creste cu înca 10%, ajungând
la 50427.96.

În aceste conditii:

Costuri si venituri din exploatare


Nr.
Crt
. Specificatie An
0 1 2
1 Materii prime 30000 38000 38000
244885.
2 Forta de munca 6 45843.6 50427.96
3 Energie electrica 5000 4000 4000
4 Intretinere 1000 1000 1000
5 Costuri industriale generale 37423 0 0
6 Costuri administrative 0 0 0
COSTURI DE EXPLOATARE 318308.
7 TOTALE 6 88843.6 93427.96
8 Produs 1 0 0 0
9 Produs 2 0 0 0
10 Produs 3 0 0 0
11 Vanzari 129000 210030 252000
121186.
12 VENIT NET DIN EXPLOATARE -189309 4 158572

Scenariu II – Cresterea costurilor materiilor prime:

Se presupune că am avea parte de o crestere a preţurilor materiilor prime începand


cu cel de-al doilea an, dupa cum urmează:
•crestere cu 20% fata de nivelul prevazut initial, respectiv la 45600;
•menţinere a nivelului stabilit în anul al doilea.

Costuri si venituri din exploatare


Nr.
Crt
. Specificatie An
0 1 2
1 Materii prime 30000 45600 45600
244885.
2 Forta de munca 6 39864 39864
3 Energie electrica 5000 4000 4000
4 Intretinere 1000 1000 1000
5 Costuri industriale generale 37423 0 0
6 Costuri administrative 0 0 0
COSTURI DE EXPLOATARE 318308.
7 TOTALE 6 90464 90464
8 Produs 1 0 0 0
9 Produs 2 0 0 0
10 Produs 3 0 0 0
21003
11 Vanzari 129000 0 252000
VENIT NET DIN 11956
12 EXPLOATARE -189309 6 161536

Analiza rezultatelor celor 2 scenarii

Scenariul I:

Sustenabilitate financiara
Nr.
Crt
. Specificatie An
0 1 2
1 Total resurse financiare 160000 0 0
2 Vanzari 129000 210030 252000
3 TOTAL VANZARI 169000 299030 308100
318308.
4 Total costuri de exploatare 6 95293.6 104823
5 Total costuri investitii 171320 0 0
6 Dobanda 0 0 0
7 Indemnizatii pensionare 0 0 0
8 Rambursare credite 0 0 0
9 Taxe 0 0 0
489628.
10 TOTAL IESIRI 6 95293.6 104823
203736.
11 TOTAL FLUX DE NUMERAR -320629 4 203277
FLUX TOTAL DE NUMERAR
12 CUMULAT
Rata internă a rentabilităţii financiare ar evolua astfel:

Rata interna a rentabilitatii financiare


nr.
Crt
. Specificatie An
0 1 2
1 Vanzari 129000 210030 252000
2 Venituri totale 129000 210030 252000
318308.
3 Total costuri de exploatare 6 88843.6 93427.96
4 Indemnizatii pensionare 0 0 0
5 Costuri totale ale investitiei 171320 0 0
489628.
6 CHELTUIELI TOTALE 6 88843.6 93427.96
121186.
7 FLUX DE NUMERAR NET -360629 4 158572
RATA INTERNA A
RENTABILITATII FINANCIARE A
8 INVESTITIEI 16%

VALOAREA ACTUALA
NETA FINANCIARA A
9 INVESTITIEI -135345.8779
Valoarea prezenta actualizata 105379.
10 15% -360629 5 119903.2

Analiza scenariului II:

Sustenabilitatea financiară:

Sustenabilitate financiara
Nr.
Crt
. Specificatie An
0 1 2
1 Total resurse financiare 160000 0 0
21003
2 Vanzari 129000 0 252000
29903
3 TOTAL VANZARI 169000 0 308100
318308.
4 Total costuri de exploatare 6 90464 90464
5 Total costuri investitii 171320 0 0
6 Dobanda 0 0 0
7 Indemnizatii pensionare 0 0 0
8 Rambursare credite 0 0 0
9 Taxe 0 0 0
489628.
10 TOTAL IESIRI 6 90464 90464
20856
11 TOTAL FLUX DE NUMERAR -320629 6 217636
FLUX TOTAL DE NUMERAR
12 CUMULAT

Rentabilitatea internă ar evolua astfel:

Rata interna a rentabilitatii financiare


nr.
Crt
. Specificatie An
0 1 2
1 Vanzari 169000 299030 308100
2 Venituri totale 169000 299030 308100
318308.
3 Total costuri de exploatare 6 90464 90464
4 Indemnizatii pensionare 0 0 0
5 Costuri totale ale investitiei 171320 0 0
489628.
6 CHELTUIELI TOTALE 6 90464 90464
7 FLUX DE NUMERAR NET -320629 208566 217636
RATA INTERNA A
RENTABILITATII FINANCIARE A
8 INVESTITIEI 21%
VALOAREA ACTUALA NETA
9 FINANCIARA A INVESTITIEI 387.9114132
172368.
10 Valoarea prezenta actualizata 15% -320629 6 148648.3

Se observă că activitatea companiei este strâns legată de evoluţia cheltuielilor


implicate în proiect.

6. Metodologia şi planul de activităţi

 Strategia generală adoptată


Strategia generală este orientată spre asigurarea cadrului dezvoltării,organizării şi
funcţionării a procesului de epurare a apelor uzate.
 Derularea în timp a activităţilor (diagrama Gantt)
 Lista pachetelor de activităţi

Pachetele de activităţi sunt redate în tabelul de mai jos:


Tabel 1: Lista pachetelor de activităţi
W Titlul pachetului Tipu Coord N L L
P l activitatii onator WP r. una una
nr. om- start sfarsit
luna
1 Managementul de proiect Manag Catal 1 7
ement in Clapon
2 Documentarea şi cercetarea Cercet Corne 1 4
are l Dragomir
3 Achiziţionarea de materiale şi Ach Eugen 4 4
consumabile iziţii Cristescu
4 Elaborarea software-ului pentru Elab Flori 4 6
proiect orare n Atanasiu
software
5 Elaborarea şi montarea întregii Con Ion 5 7
instalaţii strucţii şi Barbulescu
montare
6 Punerea în funcţiune la beneficiar si Expl Ion 7 7
instruirea personalului cu privire la modul oatare si Barbulescu
instruire
de utilizare a instalaţiei
TOTAL

 Descrierea detaliată a pachetelor de activităţi, inclusiv a activităţilor

Tabel 2: Descrierea WP 1
WP nr.: 1 01.12.2008
Titlul WP: Managementul de proiect
Tipul activitatii Management
Participanti Catalin
Clapon
Manopera per
participant (OL)
Obiectiv(e):
Obiectivul acestui WP îl reprezintă asigurarea cerinţelor de calitate şi respectarea termenelor şi a
bugetului.
Descrierea activitatilor:

Task 1: Demararea proiectului


Task 2: Coordonarea proiectului
Task 3: Controlul periodic al proiectului
Task 4: Încheierea proiectului

Rezultate:
R1.1: Alcătuirea echipei şi stabilirea responsabilităţilor fiecărui membru
R1.2: Verificarea îndeplinirii sarcinilor
R1.3: Rapoarte periodice de progres al proiectului
R1.4: Finalizarea proiectului

Tabel 3: Descrierea WP 2
WP nr.: 2 03.12.2008
Titlul WP: Documentarea şi cercetarea
Tipul Cercetare
activitatii
Participanti Cornel Teodor Marin Cercetato Cercetato Cercetat
Dragomir Albu Diaconu r1 r2 r3
Manopera
per participant
(OL)
Obiectiv(e):
Alegerea unei solutii optime de implementare, raportata la conditiile cerute/costuri scazute.
Descrierea activitatilor:

Task 1: Documentarea generală


Task 2: Analiza variantelor şi alegerea soluţiei pentru implementare
Task 3: Aprobarea soluţiei de automatizare

Rezultate:
R1.1: Rapoarte de cercetare
R1.2: Selectarea soluţiei optime de implementare
R1.3: Validarea solutiei optime propuse

Tabel 4: Descrierea WP 3
WP nr.: 3 10.03.2009
Titlul WP: Achiziţionarea de materiale şi consumabile
Tipul Achiziţii
activitatii
Participanti Euge Asistent Asistent
n Cristescu 1 2
Manopera
per participant (OL)
Obiectiv(e):
Aprovizionarea cu periferice şi micro-instalaţii.
Descrierea activitatilor:

Task 1: Achiziţionarea de senzori şi traductoare


Task 2: Achiziţionarea de plăci de achiziţie
Task 3: Achiziţionarea de calculatoare de proces
Task 4: Achiziţionarea de consumabile

Rezultate:
R1.1: Dotarea cu senzori si traductoare
R1.2: Dotarea cu placi de achiziţtie
R1.3: Dotarea cu calculatoare de proces
R1.4: Dotarea cu consumabile
Tabel 5: Descrierea WP 4
WP 10.04.2009
nr.: 4
Titlul Elaborarea software-ului pentru proiect
WP:
Tipul Elaborare software
activitatii
Partic F T Te Tea Progra Progr Progr
ipanti lorin eam am leader m leader 3 mator 4 amator 5.. amator 15
Atanasiu leader 1 2
Mano
pera per
participant
(OL)
Obiectiv(e):
Realizarea de programe software optime, capabile sa lucreze cu un volum mare de date. Viteza de raspuns sa
fie foarte mare garantând raspunsuri in timp real.
Descrierea activitatilor:

Task 1: Elaborarea software-ului pentru modelarea matematica a procesului


Task 2: Elaborarea software-ului pentru implementarea automatizarii

Rezultate:
R1.1: Modelarea matematica a proceselor de tratare si elaborarea software-ului de simulare
R1.2: Elaborarea software-ului pentru instalaţiile de automatizare

Tabel 6: Descrierea WP 5
WP nr.: 5 02.05.2009
Titlul WP: Elaborarea şi montarea întregii instalaţii
Tipul Construcţii şi montare
activitatii
Participanti Ion George Muncitor Muncitor Muncitor Muncitor
Barbulescu Vladescu 1 2 3 4...
Manopera
per participant
(OL)
Obiectiv(e):
Montarea instalaţiei pentru diferitele nivele de tratare si integrarea soluţiei la beneficiar.
Descrierea activitatilor:

Task 1: Realizarea şi montarea instalaţiei pentru etapa de tratare mecanică


Task 2: Realizarea şi montarea instalaţiei pentru etapa de tratare biologică
Task 3: Realizarea şi montarea instalaţiei pentru etapa de tratare chimică
Task 4: Realizarea şi montarea instalaţiei pentru etapa de tratare a nămolului
Task 5: Racordarea la reţeaua de canalizare

Rezultate:
R1.1: Instalaţia de tratare mecanică
R1.2: Instalaţia de tratare biologică
R1.3: Instalaţia de tratare chimică
R1.4: Instalaţia de tratare a nămolului
R1.5: Finalizarea instalaţiei

Tabel 7: Descrierea WP 6
WP nr.: 6 10.06.2009
Titlul WP: Punerea în funcţiune la beneficiar si instruirea
personalului
Tipul Exploatare si instruire
activitatii
Participanti Ion George
Barbulescu Vladescu
Manopera per
participant (OL)
Obiectiv(e):
Finalizarea proiectului la data stabilita cu darea in functiune a instalaţiei si instruirea personalului.
Descrierea activitatilor:

Task 1: Punerea in funcţiune


Task 2: Instruirea personalului

Rezultate:
R1.1: Darea in exploatare
R1.2: Personal calificat pentru utilizarea instalaţiei

 Lista rezultatelor, pentru fiecare activitate din fiecare pachet de activităţi

Pentru pachetele de activităţi, rezultatele estimate a fi obţinute sunt descrise în


tabelul următor:

Tabel 8: Rezultatele pachetelor de activităţi


N Nume rezultat W Nat Data
r. P nr. ura livrarii
R Rapoarte de cercetare 2 Pla 01.01.20
2.1 n 09
R Selectarea soluţiei optime de implementare 2 Pla 02.02.20
2.2 n 09
R Validarea solutiei optime propuse 2 Pla 03.03.20
2.3 n 09
R Dotarea cu senzori si traductoare 3 Ac 15.03.20
3.1 hiziţii 09
R Dotarea cu placi de achiziţtie 3 Ac 18.03.20
3.2 hiziţii 09
R Dotarea cu calculatoare de proces 3 Ac 17.03.20
3.3 hiziţii 09
R Dotarea cu consumabile 3 Ac 15.03.20
3.4 hiziţii 09
R Modelarea matematica a proceselor de tratare si 4 Dezv 12.04.20
4.1 elaborarea software-ului de simulare oltare 09
software
R Elaborarea software-ului pentru instalaţiile de 4 Dezv 15.05.20
4.2 automatizare oltare 09
software
R Instalaţia de tratare mecanică 5 Cons 04.05.20
5.1 trucţii şi 09
montaj
R Instalaţia de tratare biologică 5 Cons 20.05.20
5.2 trucţii şi 09
montaj
R Instalaţia de tratare chimică 5 Cons 05.06.20
5.3 trucţii şi 09
montaj
R Instalaţia de tratare a nămolului 5 Cons 17.06.20
5.4 trucţii şi 09
montaj
R Finalizarea instalaţiei 5 20.06.20
5.5 09
R Darea in exploatare 6 22.06.20
6.1 09
R Personal calificat pentru utilizarea instalaţiei 6 Inst 20.06.20
6.2 ruire 09

7. Resursele necesare a fi angajate

Pentru realizarea proiectului se vor utiliza resurse umane, materiale, financiare şi


de timp. O prezentare a acestora este redată în tabelul de mai jos:

Tabel 9: Resurse utilizate şi costuri aferente


Resursa Tip Canti Cos Cost
tate t total procentual (%
disponibilă (€) din buget total)
Manager Uman 1 6.02 15,93
general - Cătălin 0
Clapon
Project Uman 1 4.81 3,64
Manager 6
(dezvoltare
software) - Florin
Atanasiu
Team leader Uman 3 12.9 15,12
00
Programator Uman 15 18.7 21,30
80
Cercetător şef Uman 1 2.61 2,96
- Cornel Dragomir 4,4
Teodor Albu Uman 1 1.92 2,18
6,4
Marin Uman 1 1.92 2,18
Diaconu 6,4
Cercetator Uman 2 1.54 1,75
3,2
Inginer şef - Uman 1 2.60 2,95
Ion Bărbulescu 0
Inginer Uman 1 2.50 2,83
George Vlădescu 0
Muncitor Uman 25 18.0 13,65
50
Director Uman 1 3.44 1,30
achiziţii - Eugen 0
Cristescu
Asistent Uman 2 1.30 0,49
2,4
Senzori de Material 9 7. 2,72
nivel 200
Senzori de Material 3 3. 1,27
concentraţie 360
Senzori de Material 2 3.00 1,13
pH 0
Traductoare Material 3 2.10 0,79
liniare şi unghiulare 0
Placi de Material 2 5.40 2,04
achiziţie 0
Calculatoare Material 3 3.60 1,36
de proces 0
Monitoare de Material 12 4.80 1,81
interfaţare 0
Cabluri şi Material 100 300 0,11
elemente de
legătură
Surse Material 2 40 0,01
alimentare
suplimentare
Stabilizatoare Material 4 80 0,03
şi redresoare
UPS Material 2 400 0,15
Amplificatoa Material 4 400 0,15
re
Consumabile Material - 198 0,07
Lămpi cu Material 7 210 0,07
ultraviolete
Lămpi cu Material 2 40 0,01
raze X
Regie Financiar - 6.00 2,27
0
Deplasări pe Financiar 30 300 0,11
teren
Reuniuni şi Financiar 7 1.00 0,37
şedinţe 0
Licenţe Financiar 5 7.32 2,76
software 0

Resursele de timp sunt date de durata totală planificată a proiectului, duratele


planificate ale pachetelor de activităţi şi de duratele activităţilor. Durata totală a
proiectului a fost stabilită la 7 luni, iar duratele pachetelor de activităţi sunt, după cum
urmează:

- WP1: 7 luni
- WP2: 3 luni
- WP3: 1 lună
- WP4: 3 luni
- WP5: 2 luni
- WP6: 1 lună

Duratele individuale ale activităţilor sunt redate în diagrama Gantt prezentată


anterior.

8. Buget

 per pachet de activităţi

Tabel 10: Bugetul per pachet de activităţi


Achizitie W W W W W
echipamente P1 P2 WP 3 P4 P5 P6 Total
B pret/bu
uc c pret
Senzori 1.120, 3.360,0 3.360,00
concentratie 3 00 € 0€ €
800,00 7.200,0 7.200,00
Senzori nivel 9 € 0€ €
1.500, 3.000,0 3.000,00
Senzori pH 2 00 € 0€ €
700,00 2.100,0 2.100,00
Traductor 3 € 0€ €
2.700, 5.400,0 5.400,00
Placa achizitie 2 00 € 0€ €
Calculator de 1.200, 3.600,0 3.600,00
proces/PLC 3 00 € 0€ €
Monitor 400,00 4.800,0 4.800,00
interfatare 12 € 0€ €
Cabluri si elemente de 10 300,00
legatura 0 3,00 € € 300,00 €
Surse alimentare 20,00
suplimentare 2 € 40,00 € 40,00 €
Stabilizatoare si 20,00
redresoare 4 € 80,00 € 80,00 €
200,00 400,00
UPS 2 € € 400,00 €
Amplificatoar 100,00 400,00
e 4 € € 400,00 €
Lampi cu 30,00 210,00
ultraviolete 7 € € 210,00 €
Lampi cu raze 20,00
x 2 € 40,00 € 40,00 €
30.930,
Total 00 €
Tot 30.930,
al Achizitii 00 €

WP WP WP WP WP
Consumabile WP 1 2 3 4 5 6 Total
Cartus 150,0
imprimanta 0€ 150,00 €
10,00 18,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Hartie € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 48,00 €
160,0 18,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Total 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Total
Consumabile 198,00 €

Software WP WP 2 WP WP 4 WP WP Total
1 3 5 6
Licenta Matlab 3.000,0 3.000,00
7.0 0€ €
4.320,00 4.320,00
Licenta LabView 7.1 € €
3.000,0 4.320,00
Total 0€ €
7.320,00
Total Software €

Mano W W W W Tot cos


pera P1 P2 P3 WP 4 WP 5 P6 al t/luna
Num
ar luni 7 3 1 3 2 1
Cerc Cornel 7.843, 7843, 2614,
etatori Dragomir 20 € 2 4
Cerc Teodo 5.779, 5779, 1926,
etatori r Albu 20 € 2 4
Cerc Marin 5.779, 5779, 1926,
etatori Diaconu 20 € 2 4
Ingi Ion 2.6 2.600
neri Barbulescu 5.200,00 € 00,00 € 7800 ,00 €
Ingi Georg 2.5 2.500
neri e Vladescu 5.000,00 € 00,00 € 7500 ,00 €
Dire Catali 42.140,00 6.020
ctor general n Clapon € 42140 ,00 €
Dire Eugen 3.440, 3.440
ctor achizitii Cristescu 00 € 3440 ,00 €
Projec 4.816
t manager 0 ,00 €
Team 1.2 38.700, 4.300
3 leader 90,00 € 00 € 39990 ,00 €
Progra 56.340, 1.252
15 mator 00 € 56340 ,00 €
Cercet 4.629, 4629, 771,6
2 ator 60 € 6 0€
Asiste 1.302, 1302, 651,2
2 nt 40 € 4 0€
Munci 722,0
25 tor 36.100,00 € 36100 0€
434 24031 4742, 510
Total 30 ,2 4 95040 46300 0
218
Total manopera 643,6

 total

Tabel 11: Bugetul per total


Total general
WP 1 WP 2 WP 3 WP 4 WP 5 WP 6 To
24031,2
Manopera 43430 € € 4742,4 € 95040 € 46300 € 5100 € 218
Achizitie 30.930,0
Echipamente 0,00 € 0,00 € 0€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3
3.000,00
Software 0,00 € € 0,00 € 4.320,00 € 0,00 € 0,00 €
Mobilitate 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 €
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Regie € € € 1.000,00 € € €
Consumabile 160,00 € 18,00 € 0,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
Reuniuni si 1.000,00
sedinte € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

45.690,0 28.049,2 36.672,4 100.365,0 47.505,0 6.105,00 264


Total 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ €

9. Interrelaţionarea activităţilor

O scurtă prezentare a relaţiilor dintre WP este prezentată în diagrama urmatoare:

O reprezentare mai detaliată poate fi vizualizată în diagrama PERT de mai jos:


10. Riscuri asociate proiectului si metode de prevenire a acestora

Riscuri identificate pentru perioada de implementare

În perioada de implementare a proiectului pot apărea riscuri generate de întarzierea


platilor destinate acoperirii cheltuielilor de investitii (ceea ce ar putea conduce la
prelungirea erioadei de implementare peste termenul prevazut) si riscuri in procesul de
achizitie al echipamentelor.
In cadrul licitatiilor organizate in vederea achizitiei echipamentelor, pot aparea
urmatoarele riscuri :
• Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita numarului redus de
oferte conforme primite – lucru ce va infuenta in mod negativ planul de actiune a
proiectului;
• Nerespectarea termenelor de contract stabilite – din cauza unor motive ce depind
sau nu de executant.

Administrarea riscurilor interne ale proiectului :

În planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune au


fost prevazute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului.
Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare
Managerul de proiect, impreuna cu responsabilul economic se vor ocupa direct de
colaborarea in bune conditii de entitatile implicate in implementarea proiectului ;
Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de
executie al lucrarilor, avand o bogata experienta in domeniu ; se va implementa
un sistem foarte riguros de de supervizare a lucrarilor de executie. Acesta va
presupune organizarea de raportari partiale pentru fiecare stadiu al lucrarilor in
parte. Acestea vor fi prevazute in documentatia de licitatie si la incheierea
contractelor.
Se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si termenele
prevazute.
Se va monitoriza respectarea specificatiilor referitoare la echipamentele si
metodele de implementare a proiectului.
Se va pune accent pe protectia si conservarea mediului inconjurator.

Riscuri interne :
Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor
prevazute in planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de executie:
a) Etapizarea eronata a lucrarilor ;
b) Erori in calculul solutiilor tehnice ;
c) Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari;
d) Nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare;
e) Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului
si executantii contractelor de lucrari si achizitii echipamente si utilaje.

Administrarea riscurilor externe proiectului

a) Asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea


obtinerii unui numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de
achizitie echipamente ;

b) Estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata.

11. Structura de conducere a proiectului şi procedurile aplicate

Structura de conducere a proiectului este alcătuită din managerul general,


coordonatorii fiecărui pachet de activităţi şi a activităţilor individuale. În centrul
structurii de conducere se află Cătălin Clapon, managerul de proiect, care şi-a dovedit
de-a lungul timpului calităţile şi care a acumulat suficientă experinţă în managementul
proiectelor de acest tip pentru a justifica investirea sa în această poziţie centrală a
conducerii. El colaborează îndeaproape cu responsabilii fiecărui pachet de activităţi.
Cornel Dragomir este Cercetătorul şef, însărcinat cu finalizarea la timp şi cu bune
rezultate a pachetului de activităţi Documentare şi cercetare. El este asistat de Teodor
Albu şi Marin Diaconu, specializaţi pe diferitele direcţii de cercetare (cercetare în
domeniul tratării mecanice şi, respectiv, a tratării biologice şi chimice), aceştia
coordonând o mică echipă formată din 2 cercetători.
Desfăşurarea pachetului de activităţi Achiziţionare de materiale şi consumabile
este responsabilitatea lui Eugen Cristescu, şef Achiziţii, acesta având 2 asistenţi. Deşi
activităţile acestui pachet nu necesită calificări multiple, rolul celor 2 asistenţi este de a
grăbi prin lucrul în paralel şi distribuirea sarcinilor finalizarea acestei etape a proiectului,
cu scopul respectării termenelor stabilite.
Pachetul de activităţi Elaborarea software-ului pentru proiect beneficiază de
resurse umane semnificative ca număr. El este supervizat de către Florin Atanasiu,
Project Manager, cel care coordonează, asigură viziunea de ansamblu şi intermediază
comunicarea între 3 echipe: echipa care se ocupă de elaborarea software-ului pentru
modelare matematică şi simulare (responsabilă de îndeplinirea primei activităţi
constituente a pachetului), cea care se ocupă de elaborarea software-ului pentru
implementarea automatizării (responsabilă de îndeplinirea primei activităţi constituente a
pachetului) şi echipa de testeri. În fruntea fiecărei echipe se află câte un Team Leader,
persoane cu cunoştinţe tehnice avansate şi experienţă în domeniile respective, cu care
Project Manager-ul comunică în mod continuu.
Responsabilul pachetului de activităţi Elaborarea şi montarea întregii instalaţii
este Ion Bărbulescu, Inginer şef. Adjunctul său, George Vlădescu, inginer, coordonează
echipa de 25 muncitori care realizează construcţia şi montarea instalaţiei (task-urile 1, 2,
3 şi 4 ale pachetului de activităţi).
Ultimul pachet de activităţi, Punerea în funcţiune la beneficiar şi instruirea
personalului, îi are drept coordonatori pe Ion Bărbulescu şi George Vlădescu, primul
ocupându-se de instruirea personalului (task 2) iar cel de-al doilea fiind însărcinat cu
verificarea dării în exploatare a instalaţiei şi funcţionarea ei la parametri corespunzători
(task 1).
Deşi se poate identifica o viziune comună, procedurile de conducere sunt
diferenţiate în funcţie de natura pachetelor de activităţi. Ele sunt bazate pe colaborare şi
comunicare permanentă (în special în ceea ce priveşte activităţile de cercetare,
documentare, achiziţionare de materiale şi coordonare proiect), pe schimbul de idei şi
cunoştinţe de natură tehnică (realizarea şi montarea instalaţiei, elaborarea de software),
dar şi pe o supervizare atentă cu urmărirea îndeplinirii sarcinilor respectând restricţiile de
timp, costuri şi resurse (cazul activităţilor referitoare la construcţia şi montajul instalaţiei
şi punerea în funcţiune). Coordonarea şi controlul proiectului sunt realizate prin atenta
verificare a progresului proiectului, prin comunicarea strânsă între managerul de proiect
şi membrii principali ai echipei de proiect, precum şi prin şedinţe periodice pentru
schimbul de informaţii şi analiza situaţiei la momentul respectiv.

12. Consorţiul (scurta descriere a personalului ce va derula proiectul, si


complementaritatea competentelor)

Consorţiul care va realiza instalaţia automatizată de tratare a apei este format din:

• S.C. ALV MONTAJE S.R.L.

Firma de construcţii şi montaje S.C. ALV MONTAJE S.R.L. a fost înfiinţată în anul
1999. De atunci şi până în prezent, firma a realizat cca. 10 proiecte de construcţii şi
montaj, iniţial proiecte de mai mici dimensiuni, apoi lucrări de construcţii de mai mare
amploare, precum şi montaje de echipamente şi instalaţii din diverse de domenii. Cele mai
relevante lucrări executate sunt următoarele:
- Montaj cazan preincalzire aer SIDEX GALATI. Capacitate: 1000m3;

- Montaj panou comanda cu dubla protectie, AMPLAST SA

- Montaj si amenajare hala cutii de viteze SC. ARO SA.

Ion Bărbulescu şi George Vlădescu, inginer şef şi, respectiv, inginer, în cadrul
S.C. ALV MONTAJE S.R.L., se numără printre cei mai experimentaţi ingineri ai
societăţii, alăturându-se echipei încă de la înfiinţarea firmei şi care au avut ocazia de a
colabora cu rezultate bune şi în cadrul altor proiecte desfăşurate de S.C. ALV MONTAJE
S.R.L.

• S.C. CRINSOFT S.R.L.

S.C. CRINSOFT S.R.L. este specializată în dezvoltarea de software pentru societăţi


cu profil tehnic şi tehnologic, activând pe piaţa de soft din România începând cu anul
2002. În portofoliul său de aplicaţii se găsesc câteva proiecte reprezentative, dintre care
enumerăm:

- Comanda pompa (Asigura comanda unei pompe cu motor de 3,2kW utilizind electrozi
de nivel. Nanoautomat programabil EASY. Sisteme SCADA Automat Allen Bradley; (RS
View)

- Comanda cazan, incalzire termica, mentinere nivel cazan. Sisteme SCADA Automate
Allen Bradley (RS View) si Siemens ProTool / Pro, Win CC

- Actionari cu turatii variabile. Automate programabile: Allen Bradley (PLC 5, SLC 500)

Florin Atanasiu, având rolul de project manager în cadrul echipei actuale de


programatori, a îndeplinit, de asemenea, acest rol şi în cadrul primului dintre proiectele
reprezentative ale firmei, proiecte prezentate anterior.

Alături de aceşti doi parteneri, din consorţiul responsabil de realizarea proiectului


mai fac parte: Cătălin Clapon, manager de proiect şi coordonator al proiectului, Cornel
Dragomir, Teodor Albu şi Marin Diaconu, cercetători, angajaţi permanenţi ai firmei
proprietare, precum şi Eugen Cristescu, director de achiziţii, angajat permanent al firmei
proprietare, alături de subordonaţii lor.

13. Impactul social al proiectului

Impactul social al proiectului este unul pozitiv, prin implementarea acestuia


contribuindu-se la:

- Crearea unui număr de 60 locuri de muncă, distribuite astfel încât să


acopere domenii de activitate diferite (cercetare, dezvoltare software, construcţii,
montaje, etc.) şi necesitând personal cu nivele de calificare diferite. Aceste locuri de
muncă vor fi disponibile atât pe parcursul derulării proiectului, cât şi, parţial, după
finalizarea acestuia şi darea în exploatare a instalaţiei (personalul care se va ocupa de
utilizarea şi întreţinerea instalaţiei).
- Contribuţia la calificarea personalului pentru utilizarea şi întreţinerea
unei astfel de instalaţii prin instruirea acordată în faza finală a proiectului
- Reducerea gradului de poluare a mediului înconjurător prin tratarea apei
uzate şi posibilitate refolosirii acesteia care conduce la scăderea semnificativă a cantităţii
de apă cu deşeuri rezultată din activitatea curentă a societăţii şi la un consum economic al
acestei resurse.
- Contribuţia la creşterea nivelului general de cunoştinţe în ceea ce
priveşte tehnologiile utilizate pentru tratarea mecanică, biologică şi chimică a apei prin
etapa de cercetare efectuată în debutul proiectului
BIBLIOGRAFIE

1. http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
2. http://www.smeprojects.ro
3. 10 minutes guide to project management
4. http://mmq.ase.ro/LucrCD/sectiunea%20III/epurarea%20apelor
%20Botez,Calin.htm
5. http://www.achelcor.ro