Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

Data: 26-II-2009
Unitatea de învăţământ: Şcoala cu clasele I-VIII Poiana Mărului
Clasa: a IV – a
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: Geografie
Tema: Locuitorii şi aşezările omeneşti
Tipul de lecţie: dobândire de cunoştinţe
Obiective operaţionale:

O1: să precizeze diferenţele dintre aşezările rurale şi aşezările urbane;


O2 : să identifice principalele oraşe folosind Harta fizică şi administrativ-teritorială a României;
O3: să evidenţieze caracteristicile fizico-geografice specifice marilor oraşe ale ţării;
O4: să-şi însuşească noţiuni de geografie a populaţiei şi aşezărilor specifice marilor oraşe;
O5 : să descrie unul din marile oraşe folosindu-se de cunoştinţele şi experienţa personală;

Strategia didactică:

1. Resurse procedurale: conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea, observaţia, analiza, metoda mozaic, lucrul cu
manualul
2. Resurse materiale: Harta fizică a României, Harta administrativ-teritorială a României, planşă cu treptele de relief, jetoane cu
animale şi vegetaţie, fişă de muncă independentă, laptop, lecturi geografice;
3. Resurse umane: 15 elevi , învăţătorul;
4. Resurse temporale: 45 min.;
5. Forme de organizare: frontală, pe echipe, individuală;
Ob Strategii didactice
Secvenţele lecţiei Op. Conţinutul instructiv-educativ al Metode şi Material Forme de Evaluare
lecţiei procedee didactic organizare

1. Moment Se asigură un climat favorabil de


organizatoric ordine şi disciplină, se pregătesc toate
materialele necesare desfăşurării orei.

2.Verificarea Se punctează noţiunile referitoare la


lecţiei vegetaţia, animalele şi solurile specifice
fiecărei zone de relief – sub formă de joc. Ev
Pe banca fiecărui elev există o conversaţia capacitatea
imagine care repreintă un animal sau un elevilor de
tip de vegetaţie. În timp ce un elev a descrie
descrie flora şi fauna unei zone de relief, Frontală
fiecare
cei care au jetoanele corespunzătoare vin Planşă – zonă de
la tablă şi aplică pe planşa cu treptele de Trepte de relief a
relief animalele şi vegetaţia specifică relief individuală
ţării;
Se fac referiri la rezervaţiile naturale,
monumentele naturii precum şi la problematizare
acţiunile ce se pot întreprinde pentru
protecţia mediului înconjurător. Jetoane cu
În acest sens li se propune elevilor să vegetaţie şi
desfăşoare acţiuni de colectare a faună
deşeurilor refolosibile şi de împăduriri.
Elevii scot în evidenţă importanţa
păstrării echilibrului natural pentru om şi
pentru Terra.
3. Captarea - Cine pune în pericol natura? Cum?
atenţiei Elevii fac referiri la diferitele activităţi
ale oamenilor care contribuie la
distrugerea mediului înconjurător: conversaţia
aruncarea deşeurilor în râuri şi lacuri,
poluarea aerului prin fumul coşurilor frontală
uzinelor, al automobilelor, poluarea
solului prin răspândirea în cantitate mare
a îngrăşămintelor peste culturile agricole,
aruncarea diferitelor obiecte uzate direct
pe pământ etc.
Aşadar, putem spune că locutorii
acestei ţări sunt cei care pot distruge sau
proteja mediul înconjurător.

4. Anunţarea În lecţia de astăzi vom învăţa mai


subiectului şi a multe lucruri legate de locuitorii şi
obiectivelor aşezările omeneşti – se scrie titlul lecţiei Conversaţia frontală
operaţionale pe tablă şi se enunţă obiectivele
operaţionale ale lecţiei în termeni
accesibili elevilor.

5. Dirijarea - Ce credeţi că au apărut mai întâi:


învăţării satele sau oraşele?
Pentru a vedea care dintre
răspunsuri au fost corecte se va citi un problematizarea frontală
fragment din textul Sate şi oraşe, de Geo
Bogza.(manual, pag. 37)

Metoda mozaic
Clasa se împarte în patru echipe de
bază.
Fiecare membru din echipă primeşte un Metoda mozaic jetoane Pe echipe
număr de la 1 la 4. Toţi elevii ce au Conversaţia
acelaşi număr formează o echipă de Ev
experţi. Fiecare echipă de experţi explicaţia capacitatea
primeşte o anumită sarcină de lucru, de a selecta
după cum urmează: şi sintetiza
- Echipa nr. 1: Locuitorii ţării; lucrul cu informaţia
- Echipa nr. 2: Satul românesc; manualul din manual
- Echipa nr 3: Oraşele;
- Echipa nr. 4: Principalele oraşe
ale ţării;
Fiecare echipă va evidenţia exerciţiul
caracteristicile subiectului dat după o
anumită schemă.
Se refac echipele de bază, după care Harta
învăţătorul completează schema lecţiei administrativ-
cu ajutorul grupurilor de experţi. teritorială a
Se prezintă şi imagini sugestive României frontal
care completează cunoştinţele despre sate Conversaţia
şi oraşe. explicaţia laptop
6. Fixarea Fişă de lucru
cunoştinţelor 1. Completati spaţiile punctate:
În ţara noastră trăiesc
aproximativ...........................de locuitori.
Pe lângă români, în ţara noastră mai trăiesc
şi alte ................................................... Ev
Populaţia este mai rară în regiunile exerciţiul capacitatea
de ...................şi................ Fişă de lucru individual de utiliza
noile
2 Faceţi asocierile corespunzătoare:
case apropiate comuna cunoştinţe
unele de altele ; învăţate;

mai multe sate ce sate adunate


se gospodaresc împreună;

case presarate ici colo ; oraşul

case înşirate în lungul văilor ;


sate răsfirate
aşezare cu o populaţie
mai mare ; sate
risipite

3 Descrie localitatea unde locuieşti


ţinând cont de următoarele idei.
 localizare pe harta ţării
 localităţi învecinate
 număr de locuitori
 domenii de activitate în care
lucrează populaţia
 clădiri sau monumente importante
7. Evaluare Se fac aprecieri generale şi Ev
individuale cu privire la modul de capacităţii
participare al elevilor la lecţie. conversaţi Frontală de a se
Se notează elevii. a individuală aprecia
după
criterii
stabilite.
Fişă de lucru
Locuitorii ţării

1. Prin populaţia României se înţelege ..........................................................................


.........................................................................................................................................
2. Numărul locuitorilor ţării =
3. Populaţia cea mai rară (puţină) o întâlnim în .............................................., iar cea
mai deasă în ..........................................................
4. Alte minorităţi etnice: .................................................................................................
5. Populaţia României locuieşte atât la ......................................................................cât
şi la ..................................................

Fişă de lucru
Satul românesc

Ocupaţiile locuitorilor în funcţie de zonă:.......................................................................


.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Tradiţii şi
obiceiuri: .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...............
Fişă de lucru
Oraşele

Primele oraşe-cetăţi - localizare şi timp


.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Cetăţi puternice în timpul ocupaţiei romane:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Cele mai dezvoltate oraşe ale României
sunt: ................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........Ele sunt cele mai importante deoarece sunt dezvoltate din punct de
vedere: ............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.............
Fişă de lucru
Principalele oraşe
Bucureşti - ............................... României
- menţionat pentru prima dată într-un document în anul .............................................;
- poziţionare: ................................................................................................................;
- populaţia: ....................................................................................................................;
- instituţii importante: .....................................................................................................
........................................................................................................................................

Constanţa

- localizare: ....................................................................................................................;
- oraş important deoarece: .............................................................................................
.........................................................................................................................................

Iaşi

- localizare şi vechime: ........................................................................................


.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
- instituţii: .............................................................................................................
...
..................................................................................................................................
- personalităţi: .......................................................................................................
..................................................................................................................................

Cluj-Napoca

- localizare şi vechime: ........................................................................................


.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
- instituţii: .............................................................................................................
...
..................................................................................................................................