Sunteți pe pagina 1din 7

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” ALBEȘTI

DIRECTOR

COD: F04-PO-03.01
VALID
ATĂ ÎN C.P.,
din .......................
DIRECTOR,
Prof.
……………………………

FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL

PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR:

EDUCATOARE ŞI ÎNVĂŢĂTOARE CLASA PREGĂTITOARE

ANUL ŞCOLAR ……………….


(Conform Anexei 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.3597/18.06.2014)

Numărul fişei postului: ................................


Numărul fişei de autoevaluare/evaluare: ................................
Numele şi prenumele cadrului didactic: HAN I. GETA
Specialitatea: INSTITUTOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
Perioada evaluată: ANUL ŞCOLAR: 2019-2020 partial
Calificativul acordat: ...............................................................................

1
Punctaj Punctaj acordat
Domenii Criterii de performanţă Indicatori de performanţă maxim
ale evaluării Auto Evaluare Evaluare
evaluare comisie CA

 1.1.a. Existenţa programelor şcolare în vigoare la portofoliul cadrului    


didactic 1 1
1.1.b. Întocmirea planificărilor calendaristice conform legislaţiei în
1.1 Respectarea programei şcolare, vigoare până la termenul stabilit 2 2
a normelor de elaborare a 1.1.c. Întocmirea planurilor unităţilor de învăţare conform legislaţiei în
documentelor de proiectare, precum vigoare până la termenul stabilit 1,5 1,5
şi adaptarea acesteia la 1.1.d. Proiectarea didactică întocmită pe baza evaluării iniţiale şi
particularităţile clasei particularităţilor de vârstă/nevoi ale elevilor 2
2
1.2. Implicarea în activităţile de  1.2.a. Întocmirea proiectării ofertei educaţionale (C.D.Ş.-programă -    
proiectare a ofertei educaţionale la şcolară etc.), avizata de inspectorul de specialitate/metodist 0,5
nivelul unităţii 1.2.b. Prezentarea ofertei educaţionale 1
1
1.3 Folosirea tehnologiei informării şi 1.3.a. Realizarea proiectării activităţii în format electronic 1 1
comunicării (TIC) în activitatea de  1.3.b. Existenta proiectarii didactice personalizate (nume, unitate 1    
proiectare scolara, clasa, manual utilizat), in format electronic, in portofoliul
1. Proiectare personal 1
a activităţii 1.4.a. Proiectarea unor întâlniri cu părinţii în conformitate cu 2
documentele unităţii (plan managerial, strategii, proceduri etc) 2
1.4 Proiectarea unor activităţi
extracurriculare corelate cu 1.4.b. Proiectarea activităţilor comisiilor în conformitate cu -
obiectivele curriculare, nevoile şi documentele unităţii (plan managerial, strategii, proceduri etc.) 1
interesele educabililor, planul 1.4.c. Proiectarea activităţilor educative extraşcolare şi 2
managerial al unităţii extracurriculare în conformitate cu documentele unităţii (plan
managerial, strategii, proceduri, planificări etc.) 2
TOTAL CRITERIUL 1 15 13,5    

2. Realizarea  2.1.a. Întocmirea unei liste bibliografice cu lucrări de pedagogie şi -    


activităţilor 2.1 Utilizarea unor strategii didactice metodica predării în învăţământul primar 1
didactice care asigură caracterul aplicativ al
învăţării şi formarea competenţelor 2.1.b. Elaborarea schiţelor de lecţie în concordanţă cu documentele 1
specifice care concretizează conţinuturile procesului de învăţământ (planul de
învăţământ, programa şcolară etc.) 1

2
2.1.c. Asigurarea concordanţei între competenţele specifice- 2
obiectivele operaţionale-conţinuturi-activităţi de învăţare-metode
didactice-mijloace didactice 2
2.1.d. Schiţele de lecţie ţin cont de instruirea diferenţiată, centrată pe 1,5
preşcolar, copii cu C.E.S, particularităţile de vârstă ale elevilor 1,5
2.1.e. Aplicarea metodelor activ-participative 2 2
2.1.f. Realizarea unor lecţii din perspectiva transdisciplinară 2,5 2,5
2.2 Utilizarea eficientă a resurselor 2.2.a. Utilizarea în cadrul lecţiilor a materialelor auxiliare existente în 2 2
materiale din unitatea de învăţământ dotarea unităţii de învăţământ
în vederea optimizării activităţilor 2.2.b. Realizarea şi utilizarea unor mijloace didactice specifice 1 1
didactice, inclusiv a resurselor TIC 2.2.c. Utilizarea mijloacelor TIC în cadrul activităţilor 1 1
2.3.a. Prezentarea rezultatelor în cadrul unor întâlniri cu părinţii/la 1 1    
nivelul comisiei metodice
2.3.b. Feed-back-ul primit de la părinţi prin discutii/aplicarea unor 1 1
fişe/chestionare
2.3 Diseminarea, evaluarea şi 2.3.c. Valorizarea activităţilor prin realizarea unor portofolii, expoziţii, 1 1
valorizarea activităţilor realizate exemple de bună practică
2.4.a. Organizarea unor activităţi extracurriculare 1 1    
2.4.b. Participarea la unele activităţi extracurriculare la nivelul unităţii 1 1
de învăţământ
2.4.c. Redactarea/coodonarea/participarea la realizarea ofertei 1 -
unităţii de învăţământ
2.4 Organizarea şi desfăşurarea 2.4.d. Organizarea/participarea la activităţi de voluntariat 1 1
activităţilor extracurriculare, 2.4.e. Întocmirea documentaţiei specifice organizării şi desfăşurării 1 1
participarea la acţiuni de voluntariat activităţilor extracurriculare (procese verbale, rapoarte etc.)
2.5.a. Promovarea studiului individual în rezolvarea unor sarcini de 2 2
2.5 Formarea deprinderilor de studiu
lucru creative
individual şi în echipă în vederea
formării/dezvoltării competenţei 2.5.b. Promovarea studiului în echipă în rezolvarea unor sarcini de 1 1
de ,,a învăţa să înveţi” lucru
TOTAL CRITERIUL 2 25 23    
3.1 Asigurarea transparenţei 3.1.a. Prezentarea obiectivelor evaluării copiilor 1 1    
3. Evaluarea criteriilor, a procedurilor de evaluare 3.1.b. Asigurarea permanentă a feed-back-ului 1,5 1,5
rezultatelor şi a rezultatelor activităţilor de 3.1.c. Aplicarea evaluării iniţiale, continue şi sumative 1 1
învăţării evaluare
3.2.a. Formularea itemilor în concordanţă cu obiectivele evaluării, 2 2    
3.2 Aplicarea testelor predictive, conţinuturile evaluării
interpretarea şi comunicarea 3.2.b. Transmiterea catre parinti a progresului/regresului şcolar 2 2
rezultatelor 3.2.c.Comunicarea individuală a rezultatelor evaluării 1,5 1,5

3
3.3.a. Folosirea unor fişe de lucru 1 1    
3.3.b. Utilizarea unor instrumente diverse de evaluare 1 1
3.3 Utilizarea diverselor instrumente 3.3.c. Folosirea unor instrumente care să permită şi o evaluare 1 1
de evaluare, inclusiv a celor din orală/practică
banca de instrumente de evaluare 3.4.a. Realizarea autoevaluării individuale/în cadrul grupelor de lucru 2 2
unică 3.4.b. Realizarea interevaluării la nivelul grupelor de lucru 2 2
3.5.a. Aplicarea de chestionare părinţilor 0,5 0,5    
3.5.b. Implicarea beneficiarilor educaţionali (parinti) în alegerea 0,5 0,5
3.5 Evaluarea satisfacţiei ofertei educaţionale (optionalului) ce urmează a fi parcursă
beneficiarilor educaţionali 3.5.c. Întâlniri periodice cu părinţii 1,5 1,5
3.6.a. Prezentarea conţinutului portofoliului educaţional 0,5 0,5
3.6 Coordonarea elaborării 3.6.b. Întocmirea si prezentarea criteriilor de evaluare a portofoliilor 0,5 0,5
portofoliului educaţional, ca element educaţionale
central al evaluării rezultatelor 3.6.c. Monitorizarea şi intervenţia pentru realizarea corespunzătoare 0,5 0,5
învăţării a portofoliilor
TOTAL CRITERIUL 3 20 20    

4.1 Stabilirea unui cadru adecvat 4.1.a. Prezentarea normelor care trebuie respectate în timpul orelor 1 1    
(reguli de conduită, atitudini, de curs
ambient) pentru desfăşurarea 4.1.b. Întocmirea documentelor care justifică prezentarea normelor 0,5 0,5
activităţilor în conformitate cu
particularităţile clasei
4.2.a. Completarea unor fişe de observaţie a comportamentului 1 1    
elevilor
4.2 Monitorizarea comportamentului 4.2.b. Intervenţia pentru ameliorarea unor situaţii conflictuale 1,5 1,5
elevilor şi gestionarea situaţiilor 4.2 c Sesizarea SPAS/DGASPC privind situaţiile de abuz sau de 1 -
conflictuale neglijare a unui copil
4.3.a. Completarea unor fişe de observaţie a elevilor 1 1    
4. Manage- 4.3.b. Consilierea permanentă a elevilor 2 2
mentul clasei 4.3 Cunoaşterea, consilierea şi
tratarea diferenţiată a elevilor 4.3.c. Tratarea diferenţiată a elevilor 1 1
de elevi
4.4.a. Implicarea în activităţi de bună practică 1 1
4.4 Motivarea copiilorprin valorizarea
exemplelor de bună practică 4.4.b. Responsabilizarea elevilor 2 2
TOTAL CRITERIUL 4 11    
12
5. Manage- 5.1 Valorificarea competenţelor 5.1.a. Valorificarea competenţelor dobândite la cursurile de formare 0,5 0,5    

4
mentul carierei (prin redactarea documentelor, desfăşurarea demersului didactic
şi al dezvoltării etc.)
personale ştiinţifice, didactice şi metodice 5.1.b. Prezentarea de exemple de bună practică utilizate în 0,5 0.5
dobândite prin participarea la activitatea didactică (prin mese rotunde sau lecţii demostrative)
programele de formare 5.1.c. Redactarea unor articole metodico-ştiinţifice în reviste / lucrări 1 1
continuă/perfecţionare de specialitate
5.2.a. Participarea cu lucrări metodico-ştiinţifice/organizarea unor 0,5 0.5    
activităţi metodice la nivelul comisiei din unitate
5.2 Implicarea în organizarea 5.2.b. Participarea la activităţi metodice organizate la nivel de I.Ş.J. şi 1 1
activităţilor metodice la nivelul C.C.D.
comisiei/ responsabilului 5.2.c. Organizarea activitatilor in calitate de responsabil al comisiei 1 1
5.3.a. Cunoaşterea conţinutului portofoliului profesional şi dosarului 0,5 0,5    
5.3 Realizarea/actualizarea personal
portofoliului profesional şi dosarului 5.3.b. Realizarea şi actualizarea permanentă a portofoliului 0,5 0,5
personal profesional şi dosarului personal
5.4.a. Comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, 0,5 0,5    
responsabilii comisiilor şi conducerea unităţii de învăţământ
5.4.b. Realizarea integrală a atribuţiilor la timp 0,5 0,5
5.4 Dezvoltarea capacităţii de
5.4.c. Respectarea Regulamentului intern şi Regulamentului de 0,5 0,5
comunicare şi relaţionare în interiorul
Organizare şi Funcţionare
şi în afara unităţii (personalul unităţii
de învăţământ, echipa managerială 5.4.d. Prezenţa spiritului de echipă în realizarea unor sarcini 0,5 0,5
şi cu beneficiarii din cadrul 5.4.e. Colaborare strânsă cu părinţii în realizarea corespunzătoare a 0,5 0,5
comunităţii-familiile copiilor) demersului didactic şi activităţilor extracurriculare
TOTAL CRITERIUL 5 8
8
6.1.a. Propunerea/Incheierea de parteneriate educaţionale 1 1    
6.1 Dezvoltarea de parteneriate şi 6.1.b. Redactarea unor proiecte educaţionale 2 2
proiecte educaţionale în vederea 6.1.c. Valorificarea implicării în parteneriate şi proiecte educaţionale 1 1
dezvoltării instituţionale în vederea dezvoltării instituţionale
6. Contribuţia 6.2 Promovarea ofertei educaţionale 6.2.a. Promovarea ofertei educaţionale la nivelul 2 1
la dezvoltarea unitatii/local/judetean/national
instituţională 6.3 Promovarea imaginii grădiniţei și 6.3.a. Participarea la simpozioane şi sesiuni de comunicări la nivel 1 1
şi la unităţii de învăţământ în comunitate judetean si national
promovarea 6.4 Realizarea/participarea la 6.4.a. Implicarea în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi 3 2
imaginii programe/ activităţi de prevenire şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase
unităţii combatere a violenţei şi
comportamentelor nesănătoase
6.5.a. Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de SSM şi de PSI 2 2    
6.5 Respectarea normelor,

5
procedurilor de SSM şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare
pentru toate tipurile de activităţi 6.5.b. Diseminarea normelor pentru elevi 1 1
desfăşurate
  6.6 Implicarea activă în crearea 6.6.a. Participarea la activitatile initiate de CEAC 2 1    
unei culturi a calităţii la nivelul
organizaţiei
TOTAL CRITERIUL 6 15 12

7.1. Manifestarea atitudinii morale şi 7.1.a. Asigurarea decenţei propriei ţinute 1 1


7.Conduita civice (limbaj, ţinută, respect, 7.1.b. Promovarea unui comportament respectuos în relaţiile cu 1 1
profesională comportament) colegii, părinţii şi colaboratorii unităţii de învăţământ
7.2.a. Disponibilitate la cerinţele unităţii de învăţământ 1 1
7.2.b. Realizarea serviciului pe şcoală 1 1
7.2. Respectarea şi promovarea 7.2.c. Promovarea încrederii, cinstei şi probităţii în relaţiile cu colegii, 1 1
deontologiei profesionale clienţii şi colaboratorii unităţii de învăţământ
TOTAL CRITERIUL 7 5 5
  PUNCTAJ TOTAL 100  92,5    

Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale:


85 – 100 puncte: calificativul “Foarte bine”;
70 - 84,99 puncte: calificativul “Bine”;
60 –69,99 puncte: calificativul “Satisfăcător”;
sub 60 puncte: calificativul “Nesatisfăcător”.

Data: ..................

Numele şi prenumele: Semnătura:


 Cadrul didactic evaluat:HAN GETA ..................................................
 Responsabilul comisiei metodice:.......................................................... ................................................
 Director:................................................................................................ .................................................
 Membrii consiliului de administraţie:
1................................................................................................................. .................................................
2................................................................................................................. .................................................
3................................................................................................................. .................................................
4................................................................................................................. .................................................
5................................................................................................................. ..................................................
6................................................................................................................ ..................................................
7................................................................................................................. ..................................................

6
8................................................................................................................ ..................................................

Lider sindical............................................................................................. ...................................................

Comisia de contestaţii:

Președinte,

Numele și prenumele: Semnătura:

................................................................................................................. .................................................

Membri:

1................................................................................................................. .................................................
2................................................................................................................. .................................................