Sunteți pe pagina 1din 2

România

literar\
Apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România
35
4 septembrie 2009 (Anul XLI). 32 pagini. 4 lei

EDITORIAL de
acest num\r apare
cu sprijinul A.F.C.N.

r e v i s t \ e d i t a t \
c u c o n c u r s u l
Funda]iei ANONIMUL

Nicolae Manolescu
Festivalul
„George Enescu” C\r]ile care
2009 ne duc la pierzanie

C
el mai bun exemplu care îmi vine în minte pentru a
comentarii `n premier\ de ilustra titlul articolului îl ofer\, desigur, Don Quijote.
El întruchipeaz\ cel mai bine nocivitatea c\r]ilor. Nu
Dumitru Avakian de alta, dar fiindc\ nu cunoa[te jum\t\]i de m\sur\.
C\r]ile îl duc la nebunie. Don Quijote î[i pierde min]ile, nu,
cum se crede uneori, din prea mult citit, ci din gre[ita în]elegere
a celor citite. E un prost cititor al romanelor cavalere[ti: le ia
în litera lor. Dac\ ar fi fost un cititor bun, ar fi [tiut c\ în afara
C\r]ilor Sfinte, toate celelalte, [i îndeosebi fic]iunile literare,
p. 22-23 se citesc printre rânduri. Sensul literaturii trebuie c\utat în
intervalul, adesea infim [i de aceea insesizabil, dintre rândurile,
paginile sau capitolele unei c\r]i. M\car preotul, dintre cei
care vor s\-l opreasc\ pe Don Quijote de la citit, ar trebui
s\ fie de acord cu felul în care cavalerul ia au pied de la lettre
romanele. Doar c\ preotul e de p\rerea mult mai radical\ c\
Ion Barbu nu se cuvine s\ cite[ti romane. Se vede c\ romanele aveau
în Spania începutului de secol XVII acela[i „nume prost”,

`n dup\ cuvântul unui contemporan, pe care-l vor avea [i în


Principatele Române la mijlocul secolului XIX.
Un exemplu interesant de educa]ie literar\ cu efecte
Arhivele CNSAS nefaste l-am descris în articolul despre Madame Bovary.
Altele îmi vin în minte acum. Iat\, Julien Sorel. Se [tie c\ eroul
lui Stendhal fusese instruit în adolescen]\ de un chirurg-
un documentar de major care îl urmase pe Napoleon în campania din Italia [i
era Cavaler al Legiunii de Onoare. Primarul or\[elului îl
Ioana Diaconescu credea, desigur în mod fals, iacobin. Educatorul, care era
chiria[ul p\rin]ilor lui Sorel, i-a pus acestuia în mân\ „Memoriile
de pe Insula Sfânta Elena” ale împ\ratului. {i e foarte probabil
c\-i vorbise adesea despre împ\rat. Ce consecin]e pentru
destinul ]\r\nu[ului a avut aceast\ educa]ie se [tie. Julien
p. 16-17 î[i va pierde capul, ca [i Don Quijote, dar la propriu. {i tot
pentru c\ a confundat fic]iunea [i realitatea, f\când din
Napoleon o icoan\ la care se va închina pân\ la moarte.
O posibil\ Madame Bovary este Madame de Bargeton,
din romanul lui Balzac „Iluzii pierdute”. Diferen]a dintre
bovarism [i bargetonism st\ în felul în care a ac]ionat asupra
celor dou\ tinere [i frumoase femei educa]ia. Bovarismul
este produsul une lecturi literale a romanelor romantice.
Scrierile lui Emma crede c\ tot ce zboar\ în c\r]i se m\nânc\ în realitate.
{i, voind s\ tr\iasc\ via]a personajelor îndr\gite, î[i pierde
{tefan B\nulescu via]a proprie. Louise, adic\ Madame de Bargeton, procedeaz\
exact invers: î[i plaseaz\ via]a în plin\ fic]iune romantic\.
A[a se face c\ vede în fiul unui farmacist de provincie un
aristocrat al poeziei dup\ chipul [i asem\narea celor cu
un eseu de ale c\ror versuri se delecta. Balzac î[i bate cu cruzime joc de
Ioana Revnic modul în care personajul lui cite[te via]a saloanelor provinciale
ca [i cum ar fi via]a din fic]iunile romantismului. Ce e
drept, Louise reu[e[te, spre deosebire de Emma, s\ se sustrag\
la timp farmecelor naive ale c\r]ilor [i s\-[i abordeze propria
via]\ în chip cât se poate de pozitiv.
Nu vreau s\ mi se ia în nume de r\u (sunt p\]it!) [i de aceea
nu dau exemple de nocivitate a c\r]ilor, fiind vorba nu de
cei care le citesc, ci de cei care le scriu. Nu duc lips\ de exemple
p. 18-19 de c\r]i care i-au dus la pierzanie pe atâ]ia scriitori. „
s u m a r

Lumea reclamelor de Mihai G\l\]anu – p. 3


România literar\ ®
CONTRAFORT de Mircea Mih\ie[ – p. 4
Mic tratat despre doliu (3) Director: NICOLAE MANOLESCU
Grupuri `n plan de {erban Foar]\ – p. 5

Rating [i tiraj pe vii, bolnavi [i mor]i de Ioan Holban – p. 6 Redac]ia:

CRONICA LITERAR| de Cosmin Ciotlo[ – p. 7 GABRIEL DIMISIANU – director-aadjunct


Amintiri din Amintiri ALEX. {TEF|NESCU – redactor-[[ef
OANA MATEI – secretar general de redac]ie
Poezii de Gelu Vla[in – p. 8
ADRIANA BITTEL, CONSTAN}A BUZEA,
TROPICE SURÂZ|TOARE de Mihai Zamfir – p. 9 MARINA CONSTANTINESCU, IOANA PÂRVULESCU –
Destine paralele (II)
redactori
CER{ETORUL DE CAFEA de Emil Brumaru – p. 9
Corectur\:
COUPE-PPAPIER de Alex {tef\nescu – p. 10
Iconoclastie CONSTAN}A BUZEA (pag. 4, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 30),
SIMONA GALA}CHI (pag. 5, 6, 7, 18, 19, 22, 23, 31),
SEMN DE CARTE de Gheorghe Grigurcu – p. 11 ECATERINA IONESCU (pag. 1, 2, 12, 15, 16, 17, 26, 27),
Poezia lui Aurel R\u
NINA PRUTEANU (pag. 3, 10, 11, 24, 25, 28, 29, 32).
Liber-sschimbismul [i tuberculoza de {tefan Cazimir - p. 12
Grafica: MIHAELA ßCHIOPU
Alecu Russo, spiritul critic [i contempla]ia
Fotoreporter: ION CUCU
de Constantin Trandafir - p. 13
Tema num\rului: Umbre [i obiecte
LECTURI LA ZI de Tudorel Urian – p. 14 Tehnoredactare computerizat\:
Un Pateric armenesc
IONELA STANCIU, OANA MATEI, VALENTINA VL|DAN
PREPELEAC de Constantin }oiu – p. 15 Introducere texte: ECATERINA R|DOI
Coresponden]i din str\in\tate: RODICA BINDER
P|CATELE LIMBII de Rodica Zafiu – p. 15 (Germania), GABRIELA MELINESCU (Suedia), LIBUŠE
VALENTOVÁ (Cehia)
SCRIITORI ~N ARHIVA CNSAS – pp. 16-117
Ion Barbu `n arhiva operativ\ a Securit\]ii
de Ioana Diaconescu
Funda]ia România literar\, Calea Victoriei 133,
Scrierile lui {tefan B\nulescu, `n câteva e[antioane sector 1, cod 010071, Bucure[ti.
de Ioana Revnic – pp. 18-119
Director administrativ: VALENTINA VL|DAN
Nicolae Iorga despre Polonia de dr. Nicolae Mare[ - pp. 20-221 Secretariat: SOFIA VL|DAN, GHEORGHE VL|DAN
GSG Agen]ia {incai,
Cont `n lei: BRD-G
Festivalul Enescu, ieri [i azi de Dumitru Avakian – pp. 22-223
RO91BRDE441SV59488894410. Cont `n valut\: BRD-G
GSG
CRONICA FILMULUI de Angelo Mitchievici – p. 24 Agen]ia {incai RO87BRDE441SV59488974410 (USD),
Carnavalul Tarantino RO37BRDE441SV59489004410 (EUR)

CRONIC| PLASTIC| de Pavel {u[ar\ – p. 25


nr. 35 / 4 septembrie 2009

{tefan Luchian sau melancoliile unui „spirit liber...“ e-m


mail: romania_literara@yahoo.com;
revistaromanialiterara@gmail.com; http://www.romlit.ro;
AVANPREMIER| EDITORIAL| - pp. 26-227 tel.: 021. 212.79.86; fax: 021.212.79.81
Marcel Mathiot - Jurnalul unui amant b\trân
Traducere de Emanoil Marcu Imprimat la FED PRINT

Mult chinuitul Maurice Sachs de Mircea Lazaroniu - p. 28 Conform prevederilor Statutului, Uniunea Scriitorilor din
România nu este responsabil\ pentru politica editorial\ a
MERIDIANE - p. 29
publica]iei [i nici pentru con]inutul materialelor publicate.
POST-R
RESTANT de Constan]a Buzea – p. 30
România literar\

România l iterar\ este membr\ a Asocia]iei


PRIN ANTICARIATE de Simona Vasilache - p. 30
R`sul p\m`ntului Revistelor, Imprimeriilor [i Editurilor Literare (A.R.I.E.L.), aso-
cia]ie cu statut juridic, recunoscut\ de c\tre Ministerul
LA MICROSCOP de Cristian Teodorescu – p. 31 Culturii [i Cultelor.

DIN CARTEA CU FLEACURI de Livius Ciocârlie – p . 31


A kutyafaiat! ISSN 1220-6
6318

2 OCHIUL MAGIC – p. 32