Sunteți pe pagina 1din 5

MATERI

E CERI
NTEPROI
ECT DATAPREDARE EXAMEN/VERI
FICARE
PROI
ECT
MANAGEMENTUL Unpl andealarmar
e,int
ervenț
ieși
ev acuar
eîncazdeSU–cut remur ? E
ACTIVI
TATIIDE (șiai
ciîncepecudescri
ereafi
rmeisauaampl asament
ului
lacareseapl
i
că 22.
01.
2018ORA17.
00
PREVENIRESI planul) (Cr
edcă8sau
PROTECTIEA 15.
01.
2018)
SI
TUATIILORDE
URGENȚĂ
ADITULSSM 2 Pentrusoci etat eaXsăseef ect uezeunaudi tdeconf ormi tat
e( I
NCDPM saucu 09. 01.
2018 V
ponder i
) . 16.
01.
2018ORA16.
00
1.I
nt r
oducer e-pr ezent areaor gani zației
2.Prezent ar eamet odei deaudi t areSSM.
3.Aplicareamet odei deaudi tar eSSM l aor ganizațiaaleasăpent r
u2l ocuride
muncă.
-Selectareaf ișel order iscur i gener alecor espunz ătoarel ocuri
lorde
muncă/ l
egi slaț i
ei apl i
cabi l
e.
-Compl etareaf iselor .
-El
abor ar easi compl etar eaunei fi
seder iscurispecifice.
-Calculul nivel ului desecur i
t at esi alNSG.
-Rapor tul deneconf ormi t
atesi planul demăsur i.
4.Concl uzi i
MANAGEMENTUL Apli
car eachest ionar el ordi nl iter aturadespeci alitat
epent rudetecțiastresului 09.
01.
2018 V
STRESULUI î
ntr-
oor gani zaț ieși i
nt erpr etar east ati
st icăaacest ora. 16.
01.
2018ORA18.
00
1.I ntroducer e
- Def iniți
i șiconcept edi nl i
ter aturadespeci ali
t ate *lav eri
fi
car
eteor
iedi
n
- Pr ezent areaor gani zaț iei met odaANOVAcar ese
2.Scopul pr oiect ului predălacursmarți
3.Apl icar eachest ionar el or( Cohen, Holmes, Gener al)pentr
udet erminarea 12.12.2017
niv elului dest resși i
nt er pr etareast ati
sticăclasicăaacest ora.
a)Chest i
onarCohen
Î
ntrebar e Rezultat
Respondent
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 respondent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tabel1.Or
gani
zaț
ia1-Chest
ionarCohen

Apl
icaț
ifor
mul
elepr
edat
elaor
adi
n17.
10.
2017pent
ruf
iecar
echest
ionar
..
..
Media=

b)GrupRomâni a-ChestionarScaladest r
esHol mes-Rahe
Î
ntocmițit
abelul
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
.
..
..
..
..
..
..
..
.
Media=

c)Chesti
onargener
al:l
oculdemuncășisănăt
atea_
det
ermi
nar
eaefectel
orde
str
es
Înt
rebar
e Rezult
at
Respondent
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 r
es pondent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tabel3.Or
gani
zaț
ia1-Chest
ionargener
al
Medi
a=

4.Concl uzi
i
Dupăaplicar
eaformul
elort
rebui
esămenț
ionaț
iconcl
uzi
i
leaf
erent
efi
ecăr
ui
chest
ionar!

For
mulel
esunt
Cohen

Media=∑r ezult
atrespondent/nr
.eșanti
on
Procenti
ntervi
evați
supușiunuist
resputer
nic=∑respondenț
icareauobți
nut
≥20puncte/nr .eșanti
on
Procenti
ntervi
evați
carenusuntsupușiunuist
resput
erni
c=∑r espondenț
i
careauobținut<20puncte

Hol
mes

Media=∑r ezult
atrespondent/nr.eșanti
on
Procenti
ntervi
evaț
icuriscușorlaboală=∑r espondenț
i<150puncte/nr.
eșanti
on
Procenti
ntervi
evaț
icuriscmoder atl
aboală=∑r espondenț
iînt
re150-
299
puncte/nr.eșanti
on
Procenti
ntervi
evaț
icurisclaboală=∑r espondenți
rămași>300puncte/nr.
eșanti
on

Gener
al

Medi
a=∑r
ezul
tatr
espondent/nr
.eșant
ion
Procenti
ntervi
evațifărăpr obl
emedeosebitedestr
es=∑r espondenț
i ≤15
puncte/nr.eșantion
Procenti
ntervi
evațicustr es=∑respondenți16-
20puncte/nr.eșant
ion
Procenti
ntervi
evațicupr oblemesever
eși str
espsi
hologi
c=∑r espondenți>
20puncte/nr .eșantion

PLUS
3temei ndiv
idual
edetr
imispee- mail
laloredanad.upb@gmai l.
com
1.Def
inițist
resul
în5modur idi
feri
teî
nur mademer suri
lordecercet
are
2.5categoriidef
act
oridefactori
destresși schemat i
zareaacestor
a
3.Metodedecombat er
east resul
uiorganizați
onal

PLUS
Prezent ar eapeechi peaunei temedi nlistadel apr of a.
SI
STEMEDESSM Î
N 1.Ref er atl aborat or(5t eme)cut eorie+r ezultat eledel abor ator 10.
01.
2018 V
DOMENI
ULCHIMIC 2.Pr ezent areppt .aunui agentchi mic/f ișat ehni căaunui produschi mic 10.
01.
2018RA16.
00
MANAGEMENTULSSO 1.pr ezent areas. c.(și cuor ganigr ama) 17.
01.
2018 E
2.st abilireapol itici
idessm, obiect iveși scop 30.
01.
2018ORA17.
00
3.l i
st apr ocesel orident if
icat eși hartapr ocesel or
4.l egisl ațiaapl icabil
ă/ speci fi
că( ssm)și standar de
5.pr ogr amul deaudi tdessm
6.pr ocedur adeaudi tinter n
7.r apor tdeaudi tșifișadeneconf ormitat e
MANAGEMENTUL Dezv oltareaunui SMM ( sist em managementdemedi u) 18.
01.
2018 E
MEDI
ULUI 1.pr ezent ares. c.(stabili
reacont extualăasoci et ăț i
i
) 08.
02.
2018ORA17.
00
2.pr ezent arear esponsabi litățil
orr esponsabi lului demedi udi nsoci etate
3.decl ar ațiadepol it
icădemedi u
4.cer i
nț el egal eapl i
cabi l
e
5.i dent ificar eadocument elorși înregistrărilorcer utedest and.i so14001
6.el abor ar eade2pr ocedur i cerutedei so14001
7.r ealizar eaunei analizedei mpactdemedi uși pr ezentarear ezultatelor
8.r ealizar eaunui progr am demanag.demedi u
9.st abilireai ndicatorilordeper formanț ăpent ruev aluareaef i
cacit
ățiismm
asev edeae- mai l–segasest eacol omat erialul decur sșicer i
ntele
LEGI
SLAȚI
AMUNCI
I I
ntocmi reaunui dosardeper sonal conforml egi slat i
ei (
Codul Munci i
) MARTI12. 12.2017CF V
004ORA16SAUMAX. 12. 01.
2018ORA16.
00
12.01.2018( dediscutat
cupr ofa.)
*maj or
itateaaupr edat
proiectele
CERCETAREI
II 11.
01.
2018
ORA14.
00(PANALA
ORA16.
00)